MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 493/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 493         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 2 iulie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

            10. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 214 din 15 aprilie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii partidelor politice nr. 14/2003, în ansamblul său şi, în special, ale art. 46 alin. (2) din aceasta

 

Decizia nr. 238 din 15 aprilie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

520. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014

 

521. - Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2014

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

226. - Decizie pentru eliberarea domnului Mircea Jorj din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 

227. - Decizie privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

228. - Decizie pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

229. - Decizie privind numirea domnului Liviu-Robert Neagu în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            855. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2014

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SÂNÂTATE

           

            474. - Ordin privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 209/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013

 

DECIZII ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

            În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 81 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Senatul în sesiune extraordinară, în ziua de 3 iulie 2014, ora 12,00, pentru dezbaterea şi adoptarea iniţiativelor legislative prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 2 iulie 2014.

Nr. 10.

 

ANEXĂ

 

PROIECTELE DE LEGE

ce urmează a fi dezbătute de Senat în sesiunea extraordinară din data de 3 iulie 2014

 

1. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014

2. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 şi 27 iunie 2014

3. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 214

din 15 aprilie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii partidelor politice nr. 14/2003, în ansamblul său şi, în special, ale art. 46 alin. (2) din aceasta

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconsti­tuţionalitate a dispoziţiilor Legii partidelor politice nr. 14/2003, în ansamblul său, si, în special, ale art. 46 alin. (2) din aceasta, excepţie ridicată de Lazăr Plăcintă, în nume personal şi în calitate de mandatar al contestatorilor Bazil Herdea. Ioan Gordan, Ioan Baciu, Simion Lăncrăjan şi Roman Groza în Dosarul nr. 36.288/3/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi care constituie obiectul Dosarului nr. 690D/2013 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal se prezintă autorul excepţiei Lazăr Plăcintă, lipsind celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul părţii prezente, care, în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate ridicate, reiterează argumentele formulate şi prin motivarea scrisă a excepţiei, arătând, în esenţă, că Legea partidelor politice nr. 14/2003, la fel ca şi Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, au avut ca efecte politizarea generală a instituţiilor statului, discriminând astfel peste 95% din populaţia ţării, deoarece, neafiliaţi politic, aceste persoane nu au avut acces la funcţiile publice din cadrul aparatului administrativ de stat. Or, rezultatele obţinute ca urmare a conducerii României de către “partidocraţi” arată o drastică scădere a nivelului de trai al cetăţenilor, o rată ridicată a şomajului, mărirea numărului de taxe şi impozite, evaziune fiscală etc. O serie dintre aceste neajunsuri ar putea fi corectate prin eliminarea privilegiilor de care beneficiază, în temeiul celor două legi, partidele politice, o asemenea sursă financiară fiind redistribuită către fondul de pensii şi salarii.

4. Având cuvântul asupra excepţiei de neconstituţionalitate, reprezentantul Ministerului Public susţine că în cauză nu sunt formulate veritabile critici de neconstituţionalitate ale textelor legale vizate, consideraţiile pe care autorul excepţiei le face referindu-se, în realitate, la modalitatea de interpretare şi aplicare a acestor norme legale şi urmărind, totodată, modificarea acestora. În acest sens, arată că autorul excepţiei sugerează, prin criticile formulate, ca titular al dreptului de a formula o cerere de dizolvare a unui partid politic să nu fie exclusiv Ministerul Public, aşa cum prevede art. 46 alin, (2) din Legea nr. 14/2003, ci şi alte persoane interesate. Aşa fiind, solicită respingerea, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 18 octombrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 36.288/3/2012, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii partidelor politice nr. 14/2003, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 46 alin. (2) din aceasta, excepţie ridicată de Lazăr Plăcintă, în nume personal şi în calitate de mandatar al contestatorilor Bazil Herdea, Ioan Gordan, Ioan Baciu, Simion Lăncrăjan şi Roman Groza, în cadrul soluţionării contestaţiei formulate împotriva unei sentinţe civile prin care a fost respinsa pentru lipsa calităţii procesuale active acţiunea introdusă de autorii excepţiei de neconstituţionalitate, având ca obiect cererea de dizolvare a partidelor politice din România.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, ce face parte integrantă din contestaţia aflată pe rolul instanţei de judecată, autorul acesteia susţine că dispoziţiile Legii nr. 14/2003 contravin prevederilor art. 2 alin. (1) şi ale art. 16 alin. (1) din Constituţie deoarece, promovând “politizarea partizană totală”, acestea “elimină din start de la activitatea de conducere, adică discriminează, 95% dintre cetăţenii români, cei neînregistraţi politic, precum şi organizaţiile lor”, restul de 5% dintre cetăţenii membri ai partidelor politice fiind privilegiaţi, în sensul că apartenenţa la un partid politic s-a dovedit a fi un criteriu de acces la funcţiile şi demnităţile publice, contrar cerinţelor prevăzute în acest sens de art. 16 alin. (3) din Legea fundamentală, referitoare doar la cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Totodată, dispoziţiile art. 46 alin. (2) din aceeaşi lege limitează accesul cetăţenilor la justiţie, deoarece nu permit decât Ministerului Public să ceară Tribunalului Bucureşti dizolvarea unui partid politic.

7. Ulterior sesizării Curţii cu prezenta excepţie, atât instanţa de judecată (la data de 16 ianuarie 2014), cât şi autorul excepţiei (la data de 22 ianuarie 2014) au transmis la dosarul cauzei un înscris prin care autorul excepţiei solicită completarea concluziilor referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 14/2003, dar prin care ridică şi o nouă excepţie, referitoare la Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

8. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă arată că nu îşi poate exprima opinia referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 14/2003, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 46 alin. (2) din aceasta, deoarece aceasta ar echivala cu o antepronunţare.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile Legii partidelor politice nr. 14/2003 sunt constituţionale. Se arată că autorii excepţiei, criticând dispoziţiile art. 46 alin. (2) din lege prin raportare la prevederile art. 21 alin. (2) şi (3) din Constituţie, solicită, în realitate, lărgirea sferei subiecţilor care au dreptul de a introduce cererea de dizolvare a unui partid politic, ceea ce excedează, însă, controlului de constituţionalitate, deoarece, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională “se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”. În opinia Avocatului Poporului, textul legal criticat nu aduce atingere exigenţelor constituţionale ale art. 21 alin. (2) şi (3). În ce priveşte dispoziţiile art. 16 din Constituţie, invocate, acesta arată că cetăţenii se bucură de drepturile prevăzute de Constituţie şi alte legi, fiind egali în faţa acestora şi a autorităţilor publice, în timp ce persoanele juridice de drept public exercită atribuţiile ce le sunt stabilite prin lege, potrivit competenţei Sor, în stabilirea funcţiilor pentru care sunt create, Principiul egalităţii cetăţenilor în drepturi nu poate ca, prin extensie, să primească semnificaţia unei egalităţi între cetăţeni şi persoanele juridice de drept public, deoarece cele două categorii de persoane se află în mod evident în situaţii diferite, astfel că nu se poate reţine încălcarea sa. Referitor la prevederile art. 2 alin, (1) din Constituţie, invocate, se apreciază că acestea nu au incidenţă în cauza de faţă.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului şi dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie Legea partidelor politice nr. 14/2003, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 46 alin. (2) din aceasta. Legea nr. 14/2003 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550din 6 august 2012, iar dispoziţiile art. 46 alin. (2) au următorul conţinut: “(2) Cererea de dizolvare se adresează Tribunalului Bucureşti de către Ministerul Public şi se soluţionează potrivit normelor de procedură stabilite ta art. 26 alin. (2)-(5).”

14. Dispoziţiile constituţionale considerate încălcate sunt cele ale art. 2 alin. (1) referitoare la suveranitatea naţională, ale art. 8 alin. (2) privind rolul partidelor politice şi ale art. 16 alin. (1)-(3) referitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi egalitatea de şanse pentru ocuparea funcţiilor publice, civile şi militare.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine mai întâi, cu privire la obiectul acesteia, că autorul excepţiei a solicitat, printr-o cerere adresată Curţii ulterior sesizării sale, extinderea obiectului excepţiei şi la Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010.

16. Curtea arată că o astfel de cerere este inadmisibilă, întrucât echivalează cu invocarea direct în faţa sa a unei excepţii de neconstituţionalitate, ceea ce este contrar prevederilor art. 29 alin. (1) teza întâi şi alin. (4) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora “(1) Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial (...)”şi “(4) Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi. (..,)”. Prin urmare, cadrul procesual al soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate este cel fixat în momentul ridicării excepţiei, prin actul de învestire al Curţii, adică prin încheierea de sesizare, şi constă în normele legale criticate, normele constituţionale pretins încălcate şi motivarea, explicitarea pretinsului raport de contrarietate dintre primele două elemente (a se vedea, în acest sens, paragraful 1 din Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012), astfel că orice altă modificare asupra excepţiei, intervenind ulterior acestui moment de referinţă, echivalează cu o sesizare directă a Curţii, nepermisă de prevederile legale mai sus menţionate.

17. Cu privire la dispoziţiile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 14/2003, Curtea reţine că, deşi acestea nu au constituit obiect distinct al criticilor de neconstituţionalitate, se impune precizarea că neconstituţionalitatea acestora a fost constatată prin Decizia nr. 530 din 12 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2014. Prin această decizie, nepublicată încă Ea momentul ridicării excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea a constatat că prevederile art. 16 alin. (3) din lege aduc atingere art. 21 şi art. 126 alin. (1) din Constituţie. Întrucât legiuitorul nu a intervenit în sensul punerii lor de acord cu decizia Curţii, aşa cum prevede art. 147 alin. (1) din Constituţie, Curtea, raportat la momentul pronunţării prezentei decizii, constată că acestora Ie-a încetat efectul juridic. Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 14/2003 urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă, dat fiind faptul că excepţia a fost invocată la o dată anterioară publicării deciziei menţionate în Monitorul Oficial al României.

18. Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 14/2003, în ansamblul său, Curtea reţine că, potrivit susţinerilor autorului excepţiei, acestea îngrădesc accesul unei persoane apolitice la funcţii şi demnităţi publice şi că întreaga clasă politică ce a participat la guvernare între anii 1990-2012 se face vinovată de “eşecul economic al ţării”, motiv pentru care invocă prevederile art. 2 alin. (1) şi ale art. 16 alin. (1) din Constituţie.

19. Curtea Constituţională constată că aceste susţineri nu pot fi reţinute, deoarece autorul lor nu prezintă veritabile criticile de neconstituţionalitate, care să evidenţieze relaţia de contrarietate dintre textul legal atacat şi norma fundamentală invocată, ci exprimă, mai degrabă, nemulţumiri cu caracter general la adresa întregii clase politice. Din această perspectivă, excepţia de neconstituţionalitate are caracter inadmisibil.

20. Cât priveşte dispoziţiile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 14/2003, acestea contravin, în opinia autorului excepţiei, prevederilor art. 21 alin. (2) şi (3) din Constituţie, deoarece prevăd că cererea de dizolvare a unui partid politic se adresează Tribunalului Bucureşti de către Ministerul Public, nu şi de către orice persoană interesată.

21. Curtea constată că susţinerile autorului excepţiei, referitoare la încălcarea accesului liber la justiţie al oricărei persoane interesate a adresa Tribunalului Bucureşti o cerere de dizolvare a unui partid politic au, raportat la redactarea actuală a textului legal criticat, caracterul unei propuneri de lege ferenda sau al unor solicitări ce vizează completarea acestui text. Or, instanţa constituţională a statuat constant în jurisprudenţa sa (exemplificative sunt Decizia nr. 215 din 9 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 5 iulie 2013, sau Decizia nr. 478 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 21 ianuarie 2014) că nu poate analiza critici de neconstituţionalitate ce urmăresc, în realitate, modificări legislative ale textelor legale în vigoare şi care conţin propuneri de lege ferenda, deoarece controlul de constituţionalitate semnifică verificarea conformităţii dispoziţiilor legale criticate cu normele şi principiile fundamentale invocate, în limita unor critici ce vizează evidenţierea unui raport de contrarietate dintre acestea, şi nu modificarea sau completarea textelor legale atacate în funcţie de aprecierea subiectivă a autorului excepţiei. A converti, În cazul de faţă, susţinerile autorului excepţiei în veritabile critici de neconstituţionalitate şi a proceda la examinarea textului da lege vizat excedează competenţei Curţii şi ar echivala, totodată, cu încălcarea prevederilor art. 61 alin, (1) din Constituţie, potrivit cărora “Parlamentai este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării”. Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 14/2003 urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, excepţie ridicată de Lazăr Plăcintă, în nume personal şi în calitate de mandatar al contestatorilor Bazil Herdea, Ioan Gordan, Ioan Baciu, Simion Lăncrăjan şi Roman Groza în Dosarul nr. 36.288/3/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă.

2. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii partidelor politice nr. 14/2003, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 46 alin. (2) din aceasta, excepţie ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe judecătoreşti.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 aprilie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 238

din 15 aprilie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, excepţie ridicată de Alexandru Ivan, Ionel Huiu, Nicuşor Rusu, Marian Despa, Nicoleta Badin (Raicu), Ovidiu Deicu, Florin Gologan, Anatolie Sîrbu, Mitică Oiţa, Fănica Dragomir, Marioara Luta, Gheorghe Nedelcu, Mihai Parizs, Viorica Dutu, Petrus Iulian Dutu, Panait Mustaţă, Costică Nedelcu, Matei Teacă, Ionel Irimia, Ioana Petre, Radu Enache, Gina Dobre, Alina Elena Puiu, Dora Deicu, Aurel Popa, Gilio Salbatecu, Gheorghe Jinga, Mariana Maraloiu, Eduard Lambru, Ionel Neagu, Virgil Robitu, Marian Jelaveanu, Maria Hriscu, Stavarache Gheorghe, Neculai Popartac, Nicu Iordăchescu, Elena Stanciu, Grozea Rotaru, Stelică Ion, Crăciunel Modreanu, Ion Giuvelic, Valentina Ciornea, Nicu Leonard Raita, Mihăiţă Adrian Creţu, Mirela Lalu, Apostol Tudoriţa, Neculai Gavrilă, Aurelia Adelina Saracila, Vasile Todoran, Iordan Gheorghiţă, Ciornea Ionel Dănuţ, Ion Mircioiu, Vasile Huiu, Veta Grosu, Geta Nicoleta Bălan, Ionel Popescu, Stanei Turtoi, Angelica Danru, Claudiu Georgescu, Doina Martinescu, Aristide Marica, Elena Popescu, Nan Simion, Costea Drăgan, Gheorghe Iordache, Elena Teaca, Nicolae Zanfir, Anita Barabasa, Silviu Giovani Ana, Octavia Sîrbu, Răducu Cheles, Dumitru Ghermeni, Marian Giuvelic, Marioara Jinga, Tache Constantin, Petre Chipăilă, Stamate Enache, Cornelia Milea, Maricela Beteagă, Ion Buda, Georgeta Buda, Viorel Panaite, Violeta Cazan, Nicuţa Gheorghe, Radu Ciric, Emil Stoianof, Dumitru Panuta, Daniela Toma, Vasile Comşa şi Gheorghe Sîrbu, reprezentaţi prin Sindicatul Liber C.E.T. Brăila, în Dosarul nr. 1.677/196/2012** al Tribunalului Brăila - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 176D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, menţionând jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 897 din 25 octombrie 2012, pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând, în acelaşi timp, că în dosar sunt reliefate şi chestiuni care ţin de interpretarea şi aplicarea legii.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 3 februarie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.677/196/2012**, Tribunalul Brăila - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

5. Excepţia a fost invocată de Alexandru Ivan, Ionel Huiu, Nicuşor Rusu, Marian Despa, Nicoleta Badin (Raicu), Ovidiu Deicu, Florin Gologan, Anatolie Sîrbu, Mitică Oiţa, Fănica Dragomir, Marioara Luta, Gheorghe Nedelcu, Mihai Parizs, Viorica Dutu, Petrus Iulian Dutu, Panait Mustaţă, Costică Nedelcu, Matei Teacă. Ionel Irimia, Ioana Petre, Radu Enache, Gina Dobre, Afina Elena Puiu, Dora Deicu, Aurel Popa, Gilio Salbatecu, Gheorghe Jinga, Mariana Maraloiu, Eduard Lambru, Ionel Neagu, Virgil Robitu, Marian Jelaveanu, Maria Hriscu, Stavarache Gheorghe, Neculai Popartac, Nicu Iordăchescu, Elena Stanciu, Grozea Rotaru, Stelică Ion, Crăciunel Modreanu, Ion Giuvelic, Valentina Ciornea, Nicu Leonard Raita, Mihăiţă Adrian Creţu, Mirela Lalu, Apostol Tudoriţa, Neculai Gavrilă, Aurelia Adelina Saracila, Vasile Todoran, Iordan Gheorghiţă, Ciornea Ionel Dănuţ, Ion Mircioiu, Vasile Huiu, Veta Grosu, Geta Nicoleta Bălan, Ionel Popescu, Stanei Turtoi, Angelica Danru, Claudiu Georgescu, Doina Martinescu, Aristide Marica, Elena Popescu, Nan Simion, Costea Drăgan, Gheorghe Iordache, Elena Teaca, Nicolae Zanfir, Anita Barabasa, Silviu Giovani Ana, Octavia Sîrbu, Răducu Cheles, Dumitru Ghermeni, Marian Giuvelic, Marioara Jinga, Tache Constantin, Petre Chipăilă, Stamate Enache, Cornelia Milea, Maricela Beteagă, Ion Buda, Georgeta Buda, Viorel Panaite, Violeta Cazan, Nicuţa Gheorghe, Radu Ciric, Emil Stoianof, Dumitru Panuta, Daniela Toma, Vasile Comşa şi Gheorghe Sîrbu, reprezentaţi prin Sindicatul Liber C.E.T. Brăila, într-un dosar având ca obiect o contestaţie la executare.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia consideră că reglementările criticate sunt neconstituţionale, întrucât îi împiedică pe cei care fac parte din sectorul bugetar să iniţieze executarea silită a unui titlu executoriu, împiedicându-le accesul liber la justiţie. Art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 permite instanţelor judecătoreşti să decidă că o societate comercială de termoficare, precum este debitoarea lor, poate amâna plata sumelor datorate.

7. S-a susţinut că prin neexecutarea creanţei stabilite pe cale judiciară li s-a încălcat dreptul la un proces echitabil, recunoscut prin art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care, potrivit jurisprudenţei Curţii de la Strasbourg, cuprinde şi executarea unei hotărâri judecătoreşti, indiferent de instanţa care o pronunţă, deoarece, dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabila să rămână fără efect în detrimentul unei părţi, dreptul de acces la justiţie ar fi unul iluzoriu. Mai mult, potrivit art. 1 din Primul Protocol la Convenţie, creditorii care deţin un titlu executoriu împotriva debitorului au un “bun” în sensul Convenţiei.

8. Autorii au mai arătat că nu au primit nici măcar prima tranşă de bani de la societatea comercială care se află în pericol de a fi dizolvată, în timp ce alte persoane, din alte domenii, cărora li s-a aplicat ordonanţa de urgenţă, au primit deja unele sume de bani.

9. Tribunalul Brăila - Secţia I civilă apreciază că excepţia este neîntemeiată. Instanţa consideră că textul de lege criticat nu contravine dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, deoarece nu conţine discriminări în raport cu criteriile egalităţii în drepturi înscrise în art. 4 din Constituţie. Art. 16 vizează egalitatea în drepturi între cetăţeni în ceea ce priveşte recunoaşterea în favoarea acestora a unor drepturi şi libertăţi fundamentale, nu şi identitatea de tratament juridic asupra aplicării unor măsuri, indiferent de natura lor. Nu se poate reţine o încălcare a principiului nediscriminării şi egalităţii de tratament, practica Curţii Europene a Drepturilor Omului fiind constantă în a considera că diferenţa de tratament devine discriminare, în înţelesul art. 16 din Convenţie, doar atunci când se induc distincţii între situaţii analoge şi comparabile, fără ca acestea să se bazeze pe o justificare rezonabilă şi obiectivă.

10. Instanţa constată că prin dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 se instituie un tratament egal pentru toate persoanele aflate în aceeaşi situaţie, aplicându-se în mod nediscriminatoriu personalului din sectorul bugetar care deţine hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială. Se constată că dispoziţiile legale criticate nu contravin nici prevederilor art. 11 şi art. 20 din Constituţie, întrucât nu se poate reţine incompatibilitatea dispoziţiilor acestui text cu prevederile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, pactele şi celelalte tratate la care România este parte, tratatele constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare.

11. Se apreciază că textul de lege nu încalcă dispoziţiile art. 21 din Constituţie privind accesul liber la justiţie şi procesul echitabil, întrucât măsura suspendării de drept a procedurilor de executare este una necesară pentru a se putea realiza finalitatea avută în vedere, respectiv eşalonarea sumelor rezultate din hotărâri judecătoreşti. Actul normativ criticat este o măsură ce interesează finalitatea procesului judiciar, reglementând procedura de executare a titlurilor executorii ale personalului bugetar. Faptul că se execută creanţele până în anul 2016 nu reprezintă o durată excesivă a executării unei hotărâri judecătoreşti. Termenul rezonabil trebuie apreciat şi stabilit din analiza concurentă a intereselor generale ale societăţii cu cele ale cetăţeanului, iar în cauză termenul în care urmează a se eşalona, respectiv a se reeşalona debitele statului, ţine cont atât de interesele debitorului, cât şi de cele ale creditorului, existând un just echilibru între acestea,

12. Instanţa apreciază că prin dispoziţiile art. 1 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 nu se încalcă nici prevederile art. 52 din Constituţie ce reglementează dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, întrucât litigiul de faţă nu vizează un act administrativ.

13. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

14. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Acesta menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv deciziile nr. 188 din 2 martie 2010, nr. 713 din 25 mai 2010 şi nr. 877 din 6 iulie 2010.

15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009, dispoziţii care au următoarea formulare: (2) în cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice procedură de executare silită se suspendă de drept L..J

(4) în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sectorul bugetar se înţelege autorităţile şi instituţiile publice a căror finanţare se asigură astfel:

a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

c) integral din venituri proprii.”

18. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil şi art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. Se mai arată că s-a încălcat art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi art. 1 din Primul Protocol adiţional la aceeaşi Convenţie.

19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor legale criticate, prin raportare la critici similare.

20. Astfel, prin Decizia nr. 432 din 7 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 23 mai 2011, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 sunt constituţionale. Prin această decizie, Curtea a statuat că nu se poate reţine existenţa niciunei discriminări între debitori, în sensul că statul ca debitor şi-ar aroga mai multe drepturi decât debitorii persoane de drept privat în ceea ce priveşte executarea hotărârilor judecătoreşti. Măsura contestată urmăreşte un scop legitim - asigurarea stabilităţii economice a ţării - şi păstrează un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi obiectivul avut în vedere - executarea eşalonată a hotărârilor judecătoreşti în cauză. Astfel, situaţia particulară ivită şi motivată prin existenţa unei situaţii extraordinare este una care reclamă o diferenţă evidentă de tratament juridic. [...].

21. Cu privire la invocarea art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie şi la un proces echitabil, Curtea a reţinut că, potrivit jurisprudenţei sale - Decizia nr. 458 din 31 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 17 aprilie 2009 -, “procesul civil parcurge două faze: judecata şi executarea silită, aceasta din urmă intervenind în cazul hotărârilor susceptibile de a fi puse în executare cu ajutorul forţei de constrângere a statului sau a altor titluri executorii, în măsura în care debitorul nu îşi execută de bunăvoie obligaţia”. Însă, aşa cum s-a arătat şi mai sus, actul normativ criticat este o măsură de natură să întărească finalitatea procesului judiciar, în sensul că reprezintă un prim pas important al debitorului de a-şi executa creanţa.

22. Curtea a mai statuat în jurisprudenţa sa, respectiv prin Decizia nr. 1.533 din 28 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, că aceste dispoziţii constituţionale trebuie analizate în corelare cu dispoziţiile art. 135 alin. (2) lit. b) din Constituţie, potrivit cărora statul are obligaţia să asigure protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară. Acest lucru înseamnă că statul are obligaţia constituţională de a veghea la protejarea intereselor sus-menţionate în vederea asigurării stabilităţii sale economice şi financiare. Numai în acest fel devine un factor credibil la nivel naţional şi internaţional şi în măsură să respecte art. 126 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, republicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C326 din 26 octombrie 2012.

23. Drepturile fundamentale consacrate prin Constituţie nu au o existenţă abstractă, ele exercitându-se în corelare şi coroborare cu celelalte prevederi constituţionale. Această interdependenţă funcţională determină atât cadrul în care aceste drepturi se exercită, cât şi conţinutul material concret al acestora. În cauza de faţă, a nu lua în considerare prevederile art. 135 alin. (2) lit. b) din Constituţie ar echivala cu convertirea unor drepturi esenţialmente normative de natură constituţională, precum accesul liber la justiţie şi la un proces echitabil, în concepte filosofice abstracte. Prin urmare, drepturile fundamentale sunt influenţate de principiile de bază care călăuzesc însăşi existenţa statului, iar conţinutul lor normativ ţine cont de această situaţie. Desigur, numai Curtea Constituţională este cea competentă să aprecieze asupra acestui conţinut, întrucât este garantul supremaţiei Constituţiei şi unica autoritate de jurisdicţie constituţională din România [a se vedea în acest sens art. 142 alin. (1) din Constituţie, precum şi art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 47/1992]. De asemenea, conţinutul drepturilor şi libertăţilor fundamentale astfel stabilit determină însuşi nivelul de protecţie pe care Constituţia îl garantează acestora.

24. În acest context, Curtea a reiterat considerentele sale de principiu stabilite prin Decizia nr. 188 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 14 aprilie 2010, în care a reţinut că eşalonările succesive ale plăţii sumelor de bani rezultate din hotărâri judecătoreşti reprezintă măsuri de natură să întărească finalitatea procesului judiciar, în sensul că reprezintă un prim pas important al debitorului de a-şi executa creanţa. Curtea a arătat că executarea creanţei într-o perioadă de 3 ani nu reprezintă o durată excesivă a executării unei hotărâri judecătoreşti, datorită caracterului sistemic al problemelor apărute în legătură cu executarea titlurilor executorii ale personalului bugetar.

25. Întărind cele stabilite prin decizia menţionată, Curtea a constatat că termenul rezonabil, dat Fiind determinările impuse de art. 135 alin. (2) lit. b) din Constituţie, este un concept esenţialmente variabil şi aprecierea sa se face în funcţie de circumstanţele cauzei şi ţinând seama de complexitatea cauzei, de comportamentul reclamanţilor şi de cel al autorităţilor competente, precum şi de miza litigiului pentru părţile în cauză (a se vedea Hotărârea din 27 iunie 2000, pronunţată în Cauza Frydlender împotriva Franţei, paragraful 43, sau Hotărârea din 15 februarie 2007, pronunţată în Cauza Raylyan împotriva Rusiei, paragraful 31, Hotărârea din 15 ianuarie 2009, pronunţată în Cauza Kozodoyev şi alţii împotriva Rusiei, paragraful 10, Hotărârea din 22 noiembrie 2011, pronunţată în Cauza Guldane Acar şi alţii împotriva Turciei, paragraful 22, Hotărârea din 24 noiembrie 2011, pronunţată în Cauza Chemysh împotriva Ucrainei, paragraful 21).

26. Curtea a mai observat că miza litigiului este una foarte mare pentru stat, reprezentantul intereselor generale ale societăţii, întrucât se pune în discuţie chiar stabilitatea sa economică, în timp ce pentru creditorii statului, respectiv personalul bugetar plătit din fonduri publice, miza constă în recuperarea unor suplimente la salariul/indemnizaţia/solda de bază, care, deci, nu afectează dreptul constituţional la salariu. O atare concluzie rezultă şi din Decizia Curţii Constituţionale nr. 355 din 22 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 13 iulie 2011, în care s-a arătat că “Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar nu vizează ipoteza art. 78 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii [devenit art. 80 după republicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011], ci ipoteza unor drepturi salariale suplimentare obţinute prin legi speciale. Persoanele care au câştigat în instanţă drepturi salariale ca urmare a concedierii, după ce instanţa de judecată a stabilit că aceasta a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, aşa cum este prevăzut în art. 78 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, se află în altă situaţie juridică decât cea vizată de [...] Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009”.

27. Prin urmare, conceptul de termen rezonabil trebuie privit atât din perspectiva cetăţeanului, creditor, cât şi din cea a statului, debitor. Dacă s-ar privi unilateral acest termen s-ar ajunge la situaţii nepermise, respectiv executarea hotărârilor judecătoreşti fie într-un interval mai mare de timp, care poate apărea ca fiind rezonabil pentru stat, dar total contrar intereselor cetăţeanului, fie într-o perioadă de timp foarte scurtă, care pare rezonabilă pentru cetăţean, dar contrară stabilităţii economice şi financiare pe care statul trebuie să o asigure. În consecinţă, termenul rezonabil trebuie apreciat şi stabilit din analiza concurentă a intereselor generale ale societăţii cu cele ale cetăţeanului. Or, în cauza de faţă, termenul în care urma a se eşalona, respectiv reeşalona debitele statului ţinea cont atât de interesele debitorului, cât şi de cele ale creditorului, existând un just echilibru între acestea.

28. Curtea Constituţională a mai arătat, prin Decizia nr. 188 din 2 martie 2010, că executarea eşalonată a unor titluri executorii care au ca obiect drepturi băneşti nu este interzisă în niciun mod de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; executarea uno icto constituie o modalitate de executare, însă nu singura pe care statul o poate alege.

29. Având în vedere cele de mai sus, Curtea a reţinut că statul a făcut uz de marja sa de apreciere în privinţa termenului în care să fie executate hotărârile judecătoreşti, tocmai datorită situaţiei economice şi financiare îngrijorătoare în care se află, ceea ce nu este contrar nici art. 21 alin. (3) din Constituţie şi nici art. 6 paragraful 1 din convenţia sus-menţionată.

30. Cu privire la dreptul de proprietate, Curtea, prin aceeaşi decizie, a reţinut că, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, despăgubirea recunoscută printr-o decizie definitivă şi executorie constituie un bun în sensul art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; neexecutarea plăţii într-un termen rezonabil constituie, deci, o atingere a dreptului reclamantului la respectarea bunurilor, ca şi faptul că lipsa de lichidităţi nu poate justifica un asemenea comportament [Hotărârea din 19 octombrie 2010, pronunţată în Cauza Ambruosi împotriva Italiei, precum şi hotărârile din 7 mai 2002 şi 15 ianuarie 2009, pronunţate în cauzele Burdov împotriva Rusiei şi Burdov (2) împotriva Rusiei]. Statul, prin adoptarea ordonanţei de urgenţă criticate, nu neagă existenţa şi întinderea despăgubirilor constatate prin hotărâri judecătoreşti şi nu refuză punerea în aplicare a acestora. Măsura criticată este mai degrabă una de garantare a dreptului de proprietate asupra bunului dobândit în sensul Convenţiei, fiind deci o aplicare a art. 44 alin. (2) din Constituţie, în condiţiile unei crize financiare accentuate.

31. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceste decizii îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

32. În ceea ce priveşte critici le referitoare la art. 16 din Constituţie, autorii excepţiei reliefează mai degrabă aspecte care ţin de interpretarea şi aplicarea legii de către organele statului, motiv pentru care Curtea nu poate reţine incidenţa acestor dispoziţii constituţionale în prezenta cauză. De asemenea, determinarea sferei de aplicare a dispoziţiilor legale criticate în raport cu situaţia juridică a autorilor excepţiei ţine de competenţa instanţelor judecătoreşti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Alexandru Ivan, Ionel Huiu, Nicuşor Rusu, Marian Despa, Nicoleta Badin (Raicu), Ovidiu Deicu, Florin Gologan, Anatolie Sîrbu, Mitică Oiţa, Fănica Dragomir, Marioara Luta, Gheorghe Nedelcu, Mihai Parizs, Viorica Dutu, Petrus Iulian Dutu, Panait Mustaţă, Costică Nedelcu, Matei Teacă, Ionel Irimia, Ioana Petre, Radu Enache, Gina Dobre, Alina Elena Puiu, Dora Deicu, Aurel Popa, Gilio Salbatecu, Gheorghe Jinga, Mariana Maraloiu, Eduard Lambru, Ionel Neagu, Virgil Robitu, Marian Jelaveanu, Maria Hriscu, Stavarache Gheorghe, Neculai Popartac, Nicu Iordăchescu, Elena Stanciu, Grozea Rotaru, Stelică Ion, Crăciunel Modreanu, Ion Giuvelic, Valentina Ciornea, Nicu Leonard Raita, Mihăiţă Adrian Creţu, Mirela Laiu, Apostol Tudoriţa, Neculai Gavrilă, Aurelia Adelina Saracila, Vasile Todoran, Iordan Gheorghiţă, Ciornea Ionel Dănuţ, Ion Mircioiu, Vasile Huiu, Veta Grosu, Geta Nicoleta Bălan, Ionel Popescu, Stânei Turtoi, Angelica Danru, Claudiu Georgescu, Doina Martinescu, Aristide Marica, Elena Popescu, Nan Simion, Costea Drăgan, Gheorghe Iordache, Elena Teaca, Nicolae Zanfir, Anita Barabasa, Silviu Giovani Ana, Octavia Sîrbu, Răducu Cheles, Dumitru Ghermeni, Marian Giuvelic, Marioara Jinga, Tache Constantin, Petre Chipăilă, Stamate Enache, Cornelia Milea, Maricela Beteagă, Ion Buda, Georgeta Buda, Viorel Panaite, Violeta Cazan, Nicuţa Gheorghe, Radu Ciric, Emil Stoianof, Dumitru Panuta, Daniela Toma, Vasile Comşa şi Gheorghe Sîrbu, reprezentaţi prin Sindicatul Liber CET Brăila, în Dosarul nr. 1.677/196/2012** al Tribunalului Brăila - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 1 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Brăila - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 aprilie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se stabileşte ziua de duminică, 2 noiembrie 2014, ca dată a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014.

(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 3 septembrie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 520.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 65 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 521.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC

pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2014

 

Nr. crt.

Termenul de realizare a acţiunii pentru alegerea Preşedintelui României, prevăzut de Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu termenul prevăzut de Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Descrierea acţiunii

Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea

Modalitatea de realizare a acţiunii

0

1

2

3

4

1

Cu cel puţin 60 de zile înaintea zilei votării: cel mai târziu la data de:

3 septembrie 2014

Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor

 

 

2.

Cu două zile înainte de tragerea la sorţi a celor 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care vor face parte din Biroul Electoral Central: până cel mai târziu la data de:

3 septembrie 2014

Art. 16 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Aducerea la cunoştinţa publică a datei la care se va efectua tragerea la sorţi a celor 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care vor face parte din Biroul Electoral Central

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Prin mass-media

3.

Până la desemnarea judecătorilor în Biroul Electoral Central: până cel mai târziu la data de:

4 septembrie 2014

Art. 66 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Asigurarea sediului Biroului Electoral Central

Instituirea măsurilor de pază şi protecţie la sediul Biroului Electoral Central

Secretariatul General al Guvernului

Ministerul Afacerilor Interne

 

4.

În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

5 septembrie 2014

Art. 16 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Desemnarea celor 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în Biroul Electoral Centrai

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Prin tragere la sorţi dintre judecătorii în exerciţiu ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

5.

În termen de 24 de ore de la învestirea judecătorilor în Biroul Electoral Central: cel mai târziu la data de:

6 septembrie 2014

Art. 16 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central şi a locţiitorului acestuia

Judecătorii desemnaţi în Biroul Electoral Central

Prin vot secret

6.

În termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral Centrai: cel mai târziu la data de:

7 septembrie 2014

Art. 16 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Completarea Biroului Electoral Central cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic

parlamentar

Preşedintele Biroului Electoral Central

Proces-verbal

7.

În cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

7 septembrie 2014

Art. 65 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României, a bugetului şi cheltuielilor necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării scrutinului, a modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelului tabelelor prevăzute la art. 9, a modelului ştampilei Biroului Electoral Central, a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului I municipiului Bucureşti, a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, a modelului ştampilei de control a secţiei de votare şi a modelului ştampilei cu menţiunea “VOTAT”, a modelului buletinului de vot, a modelului timbrului autocolant, a condiţiilor de tipărire, gestionare şi utilizare a acestora, a măsurilor care trebuie luate de autorităţile publice centrale şi locale pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor

Guvernul, la propunerea

Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Afacerilor Interne

 

Prin hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I


 8.

În termen de 24 de ore de la data completării Biroului Electoral Central cu reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente şi ai partidelor politice parlamentare: cel mai târziu la data de:

8 septembrie 2014

Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Partidele politice componente ale alianţei

În scris

9.

În cel mult două zile de la expirarea termenului de constituire a Biroului Electoral Central: cel mai târziu la data de:

9 septembrie 2014

Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii cu privire la modul de formare şi componenţa Biroului Electoral Central

Formaţiunile politice care participă la alegeri şi candidaţii

În scris

10.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea protocolului: cel mai târziu la data de:

9 septembrie 2014

Art. 6 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Admiterea sau respingerea protocolului de

constituire a alianţei electorale

Biroul Electoral Central

Prin decizie, care se afişează

 11,

În termen de 3 zile de la constituirea Biroului Electoral Central în componenţa prevăzută la art. 16 alin. (4): cel mai târziu la data de:

9 septembrie 2014

Art. 16 alin. (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare, obligatoriu pentru toate birourile electorale şi aparatul tehnic al acestora

Biroul Electoral Central

Prin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I

12.

În termen de 24 de ore de la afişarea deciziei de admitere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale: cel mai târziu la data de:

10 septembrie 2014

Art. 6 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere a

protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Orice persoană fizică sau juridică interesată

În scris

13.

În termen de 24 de ore de la afişarea deciziei de respingere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale: cei mai târziu la data de:

10 septembrie 2014

Art. 6 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii împotriva deciziei Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Semnatarii protocolului

În scris

 14.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu la data de:

11 septembrie 2014

Art. 25 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de formare şi componenţei Biroului Electoral Central

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin hotărâre definitivă

15.

În termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea a contestatei: cel mai târziu la data de:

11 septembrie 2014

Art. 6 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva deciziilor Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin hotărâre definitivă

16.

Cu cel puţin 24 de ore înainte de tragerea la sorţi: cel mai târziu la data de:

11 septembrie 2014

Art. 18 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Anunţarea datei la care se va efectua tragerea la sorţi a celor 3 judecători care vor face parte din biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Preşedintele tribunalului

Prin presă

17.

Până la desemnarea judecătorilor în birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate: cel mai târziu la data de:

11 septembrie 2014

Art. 66 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Asigurarea sediilor birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroului electoral

pentru secţiile de votare din străinătate

Prefecţii şi preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarii împreună cu prefecţii

Ministerul Afacerilor Externe

 

18.

În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

12 septembrie 2014

Art. 32 alin. (2)

Comunicarea către Biroul Electoral Central a numărului alegătorilor cu domiciliul în România înscrişi în Registrul electoral Comunicarea către Biroul Electoral Central a numărului estimat de buletine de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate

Autoritatea Electorală Permanentă

Ministerul Afacerilor Externe

În scris

19.

În termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

12 septembrie 2014

Art. 18 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Desemnarea judecătorilor în biroul electoral

judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Preşedintele tribunalului

În şedinţă publică, prin tragere la sorţi, direct pe funcţii

20.

În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

12 septembrie 2014

Art. 40 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Stabilirea regulilor de desfăşurare prin

intermediul serviciilor de programe audiovizuale a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României

Consiliul Naţional al Audiovizualului

Prin decizie

21.

În termen de 24 de ore de la constituirea birourilor electorale I judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate: cel mai târziu la data de:

13 septembrie 2014

Art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente cu care se completează birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Autoritatea Electorală Permanentă

Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1


22.

În cel mult două zile de la expirarea termenului de constitui re a birouri lor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate: cel mai târziu la data de:

14 septembrie 2014

Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii cu privire la modul de formare şi componenţa biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Formaţiunile politice care participă la alegeri şi candidaţii

În scris

23.

În cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu la data de:

15 septembrie 2014

Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor privind modul de formare şi componenţa biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

24.

În cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu la data de;

17 septembrie 2014

Art. 65 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Stabilirea modelului cererii de înregistrare a candidaturii, a modelului cererii de renunţare la candidatură şi a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii

Autoritatea Electorală Permanentă

Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

25.

În cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

17 septembrie 2014

Art. 65 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării

Guvernul, la propunerea Institutului Naţional de Statistică şi a Autorităţii Electorale Permanente

Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

26.

În cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

17 septembrie 2014

Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Întocmirea şi tipărirea, într-un exemplar, a listelor electorale permanente, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul

electoral

Primarii

 

27.

În cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

17 septembrie 2014

Art. 12 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Organizarea şi numerotarea secţiilor de votare din străinătate

Ministrul afacerilor externe

 

Prin ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe

28.

Cu cel puţin 4 zile înaintea datei la care expiră termenul de depunere a candidaturilor: cel mai târziu la data de:

19 septembrie 2014

Art. 6 alin. (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Depunerea la Biroul Electoral Central a acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Partidele politice componente ale alianţei

În scris

29.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea acordului: cel mai târziu la data de:

20 septembrie 2014

Art. 6 alin. (3) şi (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Admiterea sau respingerea acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Biroul Electoral Central

Prin decizie, care se afişează

30.

În termen de 24 de ore de la afişarea deciziei de admitere a acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale: cel mai târziu la data de:

21 septembrie 2014

Art. 6 alin. (4) şi (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere a acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Orice persoană fizică sau juridică interesată

În scris, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

31.

În termen de 24 de ore de la afişarea deciziei de respingere a acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale: cel mai târziu la data de:

21 septembrie 2014

Art. 6 alin. (5) şi (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii împotriva deciziei Biroului Electoral Central de respingere a acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Semnatarii protocolului

În scris, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

32.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu la data de:

22 septembrie 2014

Art. 6 alin. (6) şi (8) din Legea

nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva deciziilor Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a acordului de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Hotărâre definitivă

33.

Cel mai târziu la data de: cu 40 de zile înainte de data alegerilor:

23 septembrie 2014, ora 24,00

Art. 27 alin. (1) şi (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Depunerea candidaturilor

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi

În scris, la Biroul Electoral Central

34.

Odată cu depunerea candidaturii; cel mai târziu la data de:

23 septembrie 2014, ora 24,00

Art. 30 alin. (1), art. 27 alin. (1) şi (7) din Legea nr. 370/2004,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea către Biroul Electoral Central a semnelor electorale

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi

În scris şi în format electronic

35.

După încheierea perioadei de depunere a candidaturilor:

24 septembrie 2014

Art. 36 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Stabilirea orarului pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de antenă pentru accesul candidaţilor fa serviciile publice de radio şi televiziune

Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentanţii serviciilor publice de radio şi televiziune şi cu participarea candidaţilor

 

36.

În termen de cel mult 48 de ore de la depunerea candidaturii: cel mai târziu la data de:

25 septembrie 2014

Art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după caz

Biroul Electoral Central

Prin decizie


37.

În termen de 10 zile de la tipărirea listelor electorale permanente: cel mai târziu la data de:

26 septembrie 2014

Art. 26 alin. (61) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Punerea la dispoziţia partidelor politice, a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţelor politice şi a alianţelor electorale care participă la alegeri, precum şi a candidaţilor independenţi a copiilor de pe listele electorale permanente

Primarul

La cererea şi pe cheltuiala partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale

38.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii: cel mai târziu la data de:

26 septembrie 2014

Art. 27 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Înaintarea către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a declaraţiilor pe propria răspundere ale candidaţilor în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrători ai Securităţii sau de colaboratori ai acesteia

Biroul Electoral Central

În scris

39.

În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 29 alin. (2), respectiv la art. 30 alin. (6): cel mai târziu la data de:

26 septembrie 2014

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii privind înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după caz

Candidaţii, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi alegătorii

În scris la Curtea Constituţională

40.

În termen de 48 de ore de la înregistrarea candidaturilor: cei mai târziu la data de:

27 septembrie 2014

Art. 27 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Aducerea la cunoştinţă publică a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese ale candidaţilor

Biroul Electoral Central

Prin publicare pe pagina proprie de internet

41.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu la data de:

27 septembrie 2014

Art. 31 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor privind înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după caz

Curtea Constituţională

Prin hotărâri definitive, ce se comunică de îndată Biroului Electoral Central şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1

42.

Până la data rămânerii definitive a candidaturilor: cel mai târziu la data de:

27 septembrie 2014

Art. 29 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Renunţarea la candidatură

 

Candidaţii

Declaraţie pe propria răspundere, ce se depune la Biroul Electoral Central

43.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar până la rămânerea definitivă a acestora: cel mai târziu la data de:

27 septembrie 2014

Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral

Primarii

Prin dispoziţie care se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei

 44.

În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, prevăzut la art. 31 alin. (2): cel mai târziu la data de:

28 septembrie 2014

Art. 31 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Rămânerea definitivă a candidaturilor şi a semnelor electorale

Comunicarea către birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a candidaturilor şi semnelor electorale definitive, în ordinea în care au fost depuse

Biroul Electoral Central

Proces-verbal

Candidaturile şi semnele electorale definitive sunt aduse la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina de internet a Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale constituite, precum şi prin intermediul mass-mediei, în ordinea în care au fost depuse.

 45.

În 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor: cel mai târziu la data de:

30 septembrie 2014

Art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Stabilirea ordinii de înscriere a candidaţilor şi a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot

Comunicarea ordinii de înscriere a candidaţilor şi a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot Curţii Constituţionale şi Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

Aducerea la cunoştinţa publică a ordinii de înscriere a candidaţilor şi a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot

Biroul Electoral Central

Prin tragere la sorţi

În scris

Prin intermediul serviciilor publice de radio şi televiziune, precum şi prin afişare pe pagina proprie de internet

 46.

În termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor: cel mai târziu la data de:

30 septembrie 2014

Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea către Biroul Electoral Central a numelui şi prenumelui reprezentanţilor formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi

Formaţiunile politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi

În scris

 47.

În termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor: cel mai târziu la data de:

30 septembrie 2014

Art. 18 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea către biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a numelui şi prenumelui reprezentanţilor formaţiunilor politice care au propus candidaţi

Formaţiunile politice care au propus candidaţi

În scris

48.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările: cel mai târziu la data de:

1 octombrie 2014

Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi

Preşedintele Biroului Electoral Central

Prin tragere la sorţi

49.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările: cel mai târziu la data de:

1 octombrie 2014

Art. 18 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Completarea biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare care au propus candidaţi

Preşedintele biroului electoral judeţean, al biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Prin tragere la sorţi


50.

În termen de 24 de ore de la completarea birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare care au propus candidaţi: cel mai târziu la data de:

2 octombrie 2014

Art. 18 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Completarea biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi

Preşedintele biroului electoral judeţean, al biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Prin tragere la sorţi

51.

În cel mult două zile de la expirarea termenului de completare a Biroului Electoral Central: cel mai târziu la data de:

2 octombrie 2014

Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii cu privire la modul de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi

Formaţiunile politice care participă la alegeri şi candidaţii

În scris, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

52.

În cel mult două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare care au propus candidaţi: cel mai târziu la data de:

2 octombrie 2014

Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii cu privire la modul de completare a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare care au propus candidaţi

Formaţiunile politice care participă la alegeri şi candidaţii

În scris, la Biroul Electoral Central

53.

Până la data începerii campaniei electorale, cel mai târziu la data de:

2 octombrie 2014

Art. 40 alin. (1)

Solicitarea de acordare a timpilor de antenă

Candidaţii

Solicitare scrisă adresată conducerii serviciilor publice de radio şi televiziune

54.

În cel mult două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi: cel mai târziu la data de:

3 octombrie 2014

Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii cu privire la modul de completare a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi

Formaţiunile politice care participă la alegeri şi candidaţii

În scris, la Biroul Electoral Central

55.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu la data de:

3 octombrie 2014

Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin hotărâre definitivă

56.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu la data de:

3 octombrie 2014

Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiva biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare care au propus candidaţi

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

57.

Cu 30 de zile înainte de data alegerilor:

3 octombrie 2014

Art. 35 alin. (1) din Legea

nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

58.

Cu cel puţin 30 de zile înaintea datei alegerilor; cel mai târziu la data de:

3 octombrie 2014

Art. 10 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulteriore, şi art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Aducerea la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare

Primarii, cu sprijinul prefecţilor

Prin publicaţii în care se indică şi locul de desfăşurare a votării

59.

Cu cel puţin 30 de zile înaintea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

3 octombrie 2014

Art. 21 alin, (3)-(5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Întocmirea listelor cu jurişti şi cu alte persoane cu o reputaţie bună în localitate, din care vor fi desemnaţi, prin tragere la sorţi, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia

Preşedintele tribunalului împreună cu prefectul

 

60.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu la data de:

4 octombrie 2014

Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiva biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

61.

În termen de cel mult două zile de la întocmirea listelor cuprinzând propunerile de persoane pentru funcţiile de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitor al acestuia: cel mai târziu la data de:

4 octombrie 2014

Art. 21 alin. (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă, spre avizare, a listelor cuprinzând propunerile de persoane pentru funcţiile de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitor al acestuia

Prefect»

În scris


62.

Cu cel puţin 15 zile înaintea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

18 octombrie 2014

Art. 32 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Prezentarea machetei buletinului de vot membrilor Biroului Electoral Central

Regia Autonomă “Monitorul Oficial”

Proces-verbal

63.

Cu cel puţin 5 zile înaintea desemnării preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora: cel mai târziu la data de:

18 octombrie 2014

Art. 21 alin. (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea către prefecţi şi preşedinţii tribunalelor a avizului privind listele cuprinzând propunerile de persoane prevăzute la art. 21 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Autoritatea Electorală Permanentă

În scris

64.

Cu 48 de ore înainte de desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

21 octombrie 2014

Art. 21 alin. (2)

Aducerea la cunoştinţa publică a datei şedinţei în care va avea loc tragerea la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

Preşedintele tribunalului

Prin orice mijloc de comunicare

65.

Până cel mai târziu la data de:

22 octombrie 2014

Art. 66 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Asigurarea sediilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarii, împreună cu prefecţii

 

66.

Cu cel puţin 10 zile înaintea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

23 octombrie 2014

Art. 33 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Confecţionarea ştampilelor birourilor electorale judeţene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a ştampilelor de control ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, a ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a ştampilelor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate

Prefecţii, respectiv Ministerul Afacerilor Externe

 

67.

Cu cel mult 10 zile înainte de data alegerilor:

23 octombrie 2014

Art. 21 alin. (2) din Legea

nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

Preşedintele tribunalului

Prin tragere la sorţi, pe funcţii

68.

Cu cel mult 10 zile înainte de data alegerilor:

23 octombrie 2014

Art. 23 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate

Şeful reprezentanţei diplomatice

 

69.

Cu cel puţin 10 zile înaintea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

23 octombrie 2014

Art. 65 alin. (1) lit. u) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Certificarea spre neschimbare a programelor de calculator ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării şi punerea lor la dispoziţia formaţiunilor politice înscrise în competiţia electorală, la cererea acestora

Autoritatea Electorală Permanentă

 

70.

În cel mult 48 de ore de la tragerea la sorţi: cel mai târziu la data de:

25 octombrie 2014

Art. 21 alin. (9) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Transmiterea către biroul electoral judeţean sau, după caz, către birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti a listei persoanelor desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora, precum şi a listelor de rezervă ale acestora

Preşedintele tribunalului

În scris

71.

În cel mult două zile de la expirarea termenului pentru transmiterea listei persoanelor desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora, precum şl a rezervelor acestora: cel mai târziu la data de: 26 octombrie 2014

Art. 22 alin. (1) şi art. 23 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 370/2004, | republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea către biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a listei reprezentanţilor partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care au propus candidaţi în birourile electorale ale secţiilor de votare

Formaţiunile politice care au propus candidaţi

În scris, sub formă de tabel

72.

În 48 de ore de la expirarea termenului pentru comunicarea reprezentanţilor: cel mai târziu la data de:

28 octombrie 2014

Art. 22 alin. (2) şi art. 23 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii formaţiunilor politice care au propus candidaţi, conform legii

Preşedintele biroului electoral judeţean, preşedintele biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, în prezenţa reprezentanţilor formaţiunilor politice care au propus candidaţi

Proces-verbal

73.

În cel mult două zile de la expirarea termenului de constituire a birourilor electorale ale secţiilor de votare: cel mai târziu la data de:

29 octombrie 2014

Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de contestaţii cu privire la modul de formare şi componenţa birourilor

electorale ale secţiilor de votare

Formaţiunile politice care participă la alegeri şi candidaţii

În scris

74.

În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei: cel mai târziu la data de:

30 octombrie 2014

Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva modului de formare şi componenţei birourilor electorale ale secţiilor de votare

Biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Prin decizie definitivă

75.

Cu două zile înaintea datei alegerilor, cel mai târziu la data de:

31 octombrie 2014

Art. 8 şi art. 24 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 26 alin. (10) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente, în două exemplare, şi predarea acestora către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarii

Pe bază de proces-verbal încheiat între primari şi

preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare

76.

Cu două zile înaintea datei alegerilor: cel mai târziu la data de:

31 octombrie 2014

Art. 34 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Distribuirea către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a buletinelor de vot, a ştampilelor de control şi a ştampilelor cu menţiunea “VOTAT”, a formularelor pentru încheierea proceselor-verbale, a tabelelor prevăzute la art. 9 şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral

Prefectul, împreună cu preşedintele biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, prin intermediul primarilor

Pe bază de proces-verbal


77.

În preziua zilei alegerilor:

1 noiembrie 2014, ora 7,00

Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ÎNCHEIEREA CAM PAN IEI ELECTORALE

 

 

78.

În preziua zilei alegerilor

1 noiembrie 2014

Art. 34 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Afişarea la sediul fiecărei secţii de votare a câte unui buletin de vot, vizat şi anulat, după caz, de preşedintele biroului electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Proces-verbal

79.

În ajunul zilei votării:

1 noiembrie 2014, ora 18,00

Art. 43 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Prezentarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, la sediul secţiei de votare şi dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare; dispunerea îndepărtării materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe sediul secţiei de votare şi fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia

Se încheie proces-verbal.

80.

În ajunul zilei votării:

1 noiembrie 2014. orele 18,00-20,00

Art. 43 alin. (3) şi 45 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Primirea cererilor de votare prin intermediul urnei speciale

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

 

81.

În ziua votării:

2 noiembrie 2014, ora 06,00

Art. 43 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Verificarea urnelor, a listelor electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor; consemnarea, în procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1) a numărului buletinelor de vot primite, a numărului de buletine de vot lipsă, respectiv a numărului ştampilelor cu menţiunea “VOTAT” primite; pe măsura deschiderii pachetelor sigilate, aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea; închiderea şi sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri şi, după caz, a persoanelor acreditate

Se încheie proces-verbal cu operaţiunile efectuate şi constatările făcute.

82.

În ziua alegerilor:

2 noiembrie 2014, ora 07,00

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 

83.

în ziua alegerilor:

2 noiembrie 2014, ora 21,00

Art. 44 alin. (1) şi art. 46 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Încheierea votării

 

Alegătorii care la ora 21,00 se află în sala unde se votează pot să îşi exercite dreptul de vot.

84.

În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării:

3 noiembrie 2014, ora 21,00

Art. 49 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Numărarea voturilor şi încheierea proceselor-verbale

înaintarea către biroul electoral judeţean sau, după caz, către biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti a dosarului conţinând procesele-verbale, toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate, însoţit de ştampila de control, precum şi a dosarului cuprinzând copia de pe lista electorală permanentă, tabelele utilizate în cadrul secţiei şi declaraţiile pe propria răspundere ale alegătorilor care au votat la altă secţie de votare decât cea unde au fost arondaţi

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, însoţit, la cerere, de alţi membri ai biroului electoral respectiv

Dosare sigilate şi ştampilate, care se înaintează cu pază înarmată

85.

În cel mult 24 de ore de la primirea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate: cel mai târziu la data de:

3 noiembrie 2014

Art. 49 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Transmiterea către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate întâmpinările şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare

Misiunile diplomatice şi consulatele

Prin mijloace electronice

86.

În termen de 24 de ore de la primirea dosarelor: cel mai târziu la data de:

4 noiembrie 2014

Art. 49 alin. (9) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Trimiterea câte unui exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare la tribunalul în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea Transmiterea unei copii, contrasemnată şi ştampilată, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate la Tribunalul Bucureşti

Biroul electoral judeţean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti Biroul electoral pentru secţiile de votare d i n străinătate

Cu pază înarmată

87.

În termen de cel mult 3 zile de la încheierea votării: cel mai târziu la data de:

4 noiembrie 2014, ora 21,00

Art. 52 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală

Partidele politice şi candidaţii care au participat la alegeri

Cerere temeinic motivată şi insolită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Curţii Constituţionale

88.

În termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secţiilor de votare:

5 noiembrie 2014

Art. 50 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Înaintarea către Biroul Electoral Central a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, precum şi cu toate contestaţiile şi întâmpinările primite de competenţa Biroului Electoral Central, formând un dosar sigilat, ştampilat şi semnat de membrii biroului electoral judeţean, ai biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau ai biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi dosarele cuprinzând copiile de pe listele electorale permanente şi tabelele utilizate în cadrul secţiilor de votare, precum şi declaraţiile pe propria răspundere ale alegătorilor care au votat la altă secţie de votare decât cea unde au fost arondaţi, după caz, însoţite de ştampila biroului electoral respectiv

Biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau, după caz, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază înarmată

89.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar:

6 noiembrie 2014

Art. 51 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Înaintarea către Curtea Constituţională a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale de constatare şi centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare

Biroul Electoral Central

Dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază înarmată

90.

După primirea dosarului de la Biroul Electoral Central şi soluţionarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală

Art. 53 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Validarea alegerilor şi publicarea rezultatului acestora în mass-media şi în Monitorul Oficial al României, Partea I

Curtea Constituţională

 


0

1

2

3

4

În situaţia organizării unui al doilea tur de scrutin

91.

Până cel mai târziu la data de:

7 noiembrie 2014

Art. 54 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Aducerea la cunoştinţa publică a prenumelui şi numelui celor 2 candidaţi care vor participa la al doilea tur de scrutin, precum şi a zilei votării

Curtea Constituţională

 

92.

7 noiembrie 2014

Art. 54 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Începerea campaniei electorale pentru al doilea tur de scrutin

 

 

93.

Până cel mai târziu la data de:

8 noiembrie 2014

Art. 54 alin. (4) şi art. 36 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Stabilirea orarului pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de antenă pentru accesul candidaţilor la serviciile publice de radio şi televiziune

Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentanţii serviciilor publice de radio şi televiziune şi cu participarea candidaţilor

 

94.

Până cel mai târziu la data de:

9 noiembrie 2014

Art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Comunicarea ordinii de înscriere a candidaţilor şi a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot Regiei Autonome “Monitorul Oficial” şi Curţii Constituţionale Aducerea la cunoştinţa publică a ordinii de înscriere a candidaţilor şi a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot

Biroul Electoral Central

În ordinea numărului de voturi valabil exprimate la turul I de scrutin

În scris

Prin intermediul serviciilor publice de radio şi televiziune, precum şi prin afişare pe internet

95.

Cu două zile înaintea celui de-al doilea tur de scrutin; cel mai târziu la data de:

14 noiembrie 2014

Art. 8 şi art. 24 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 26 alin. (10) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente. În două exemplare şi predarea acestora către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarii

Pe bază de proces-verbal, încheiat între primari şi

preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare

96.

Cu două zile înaintea celui de-al doilea tur de scrutin: cel mai târziu la data de:

14 noiembrie 2014

Art. 34 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Distribuirea către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a buletinelor de vot, a ştampilelor de control şi a ştampilelor cu menţiunea “VOTAT”, a formularelor pentru încheierea proceselor-verbale, a tabelelor prevăzute la art. 9 şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral.

Prefectul, împreună cu preşedintele biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, prin intermediul primarilor

Pe bază de proces-verbal

97.

În preziua celui de-al doilea tur de scrutin:

15 noiembrie 2014, ora 7,00

Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

98.

În preziua celui de-al doilea tur de scrutin:

15 noiembrie 2014

Art. 34 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Afişarea la sediul fiecărei secţii de votare a câte unui buletin de vot, vizat şi anulat, după caz, de preşedintele biroului electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Proces-verbal

99.

În ajunul zilei votării:

15 noiembrie 2014, ora 18,00

Art. 43 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Prezentarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, la sediul secţiei de votare şi dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare; dispunerea îndepărtării materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe sediul secţiei de votare şi fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia

Se încheie proces-verbal.

100.

În ajunul zilei votării:

15 noiembrie 2014, orele 18,00-20,00

Art. 43 alin. (3) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Primirea cererilor de votare prin intermediul urnei speciale

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

 

101.

În ziua votării:

16 noiembrie 2014, ora 06,00

Art. 43 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Verificarea urnelor, a listelor electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor; consemnarea, în procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1), a numărului buletinelor de vot primite, a numărului de buletine de vot lipsă, respectiv a numărului ştampilelor cu menţiunea “VOTAT” primite; pe măsura deschiderii pachetelor sigilate, aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea; închiderea şi sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri şi, după caz, a persoanelor acreditate

Se încheie proces-verbal cu operaţiunile efectuate şi constatările făcute.

102.

În ziua votării:

16 noiembrie 2014, ora 07,00

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 

103.

În ziua votării:

16 noiembrie 2014, ora 21,00

Art. 44 alin. (1) şi art. 46 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ÎNCHEIEREA VOTĂRII

 

Alegătorii care la ora 21,00 se află în sala unde se votează pot să îşi exercite dreptul de vot.

104.

În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării:

17 noiembrie 2014, ora 21,00

Art. 49 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Numărarea voturilor şi încheierea proceselor-verbale

înaintarea către biroul electoral judeţean sau, după caz, către biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti a dosarului conţinând procesele-verbale, toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate, însoţit de ştampila de control, precum şi a dosarului cuprinzând copia de pe lista electorală permanentă, tabelele utilizate în cadrul secţiei şi declaraţiile pe propria răspundere ale alegătorilor care au votat la altă secţie de votare decât cea unde au fost arondaţi

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, însoţit, la cerere, de alţi membri ai biroului electoral respectiv

172014

Dosare sigilate şi ştampilate, care se înaintează cu pază înarmată

105.

În cel mult 24 de ore de la primirea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate: cel mai târziu la data de:

17 noiembrie 2014

Art. 49 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Transmiterea către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate întâmpinările şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare

Misiunile diplomatice şi consulatele

Prin mijloace electronice


106.

În termen de 24 de ore de la primirea dosarelor: cel mai târziu la data de:

18 noiembrie 2014

Art. 49 alin. (9) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Trimiterea câte unui exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare la tribunalul în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea. Transmiterea unei copii, contrasemnată şi ştampilată, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, la Tribunalul Bucureşti

Biroul electoral judeţean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Cu pază înarmată

107.

În termen de cel mult 3 zile de la încheierea votării: cel mai târziu la data de:

18 noiembrie 2014, ora 21,00 Art. 52 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală

Partidele şi candidaţii care au participat la alegeri

Cerere temeinic motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Curţii Constituţionale

108.

În termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secţiilor de votare:

20 noiembrie 2014

Art. 50 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Înaintarea către Biroul Electoral Central a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, precum şi cu toate contestaţiile şi întâmpinările primite de competenţa Biroului Electoral Central, formând un dosar sigilat, ştampilat şi semnat de membrii biroului electoral judeţean, ai biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau ai biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi dosarele cuprinzând copiile de pe listele electorale permanente şi tabelele utilizate în cadrul secţiilor de votare, precum şi declaraţiile pe proprie răspundere ale alegătorilor care au votat la altă secţie de votare decât cea unde au fost arondaţi, după caz, însoţite de ştampila biroului electoral respectiv

Biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului

municipiului Bucureşti sau, după caz, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

Dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază înarmată

109.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar:

21 noiembrie 2014

Art. 51 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Înaintarea către Curtea Constituţională a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale de constatare şi centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare

Biroul Electoral Central

Dosar sigilat şi ştampilat, care se înaintează cu pază înarmată

110.

Înainte de publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I

Art. 66 alin. (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare

Punerea la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente a unui spaţiu pentru depozitarea copiilor de pe listele electorale permanente şi a tabelelor utilizate la secţiile de votare, precum şi a celorlalte materiale rezultate din procesul electoral care se păstrează în arhiva acesteia

Secretariatul General al Guvernului

 

 111.

După primirea dosarului de la Biroul Electoral Central şi soluţionarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală

Art. 53 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Validarea alegerilor şi publicarea rezultatului acestora în mass-media şi în Monitorul Oficial al României, Partea I

Curtea Constituţională

 

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Mircea Jorj din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mircea Jorj se eliberează din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 iulie 2014.

Nr. 226.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

În temeiul art. 15 lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ioana-Andreea Lambru se eliberează din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 iulie 2014.

Nr. 227.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ioana-Andreea Lambru se numeşte în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti. 2 iulie 2014.

Nr. 228.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Liviu-Robert Neagu în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

În temeiul art. 15 lit. b) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Liviu-Robert Neagu se numeşte în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul generai al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 iulie 2014.

Nr. 229.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2014

În temeiul:

- art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11 /2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna iulie 2014, se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.700 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 405 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru buget.

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iunie 2014.

Nr. 855.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iulie 2014

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna iulie 2014, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO1415CTN0A3

28.07.2014

30.07.2014

29.07.2015

364

1.000.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o

pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1- (d x r / 360 )

Y = r/P,

în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d = număr de zile până la scadenţă;

r= rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y= randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, care acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna iulie 2014

 

            Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna iulie 2014, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei noi emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 10 ani, redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5, 7 şi 10 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Codul ISIN*)

Dala licitaţiei

Dala SSON

Dala emisiunii

Data scadentei

Maturitate

Nr. de ani

Maturitate reziduală

Nr. de ani

Rata cuponului

-%-

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoare nominală licitaţie

de referinţă

- lei -

Valoare nominală SSON

- lei -

RO1320DBN022

07.07.2014

08.07.2014

09.07.2014

29.04.2020

7

5,81

5.75

111,85

400.000.000

60.000.000

RO1316DBN053

10.07.2014

11.07.2014

14.07.2014

29.08.2016

3

2,13

4.75

415,14

400.000.000

60.000.000

RO1419DBN014

14.07.2014

15.07.2014

16.07.2014

24.06.2019

5

4,94

475

14,32

500.000.000

75.000.000

RO1215DBN073

17.07.2014

18.07.2014

21.07.2014

26.10.2015

3

1,27

5,80

425,86

300.000.000

45.000.000

RO1121DBN032

21.07.2014

22.07.2014

23,07.2014

11.06.2021

10

6,89

5,95

68,47

300.000.000

45.000.000

RO1318DBN034

24.07.2014

25.07.2014

28.07.2014

28.11.2018

5

4,34

5,60

371,29

300.000.000

45000.000

RO1425DBN029

28.07.2014

29.07.2014

30,07.2014

24.02.2025

10

10,58

4,75

101.51

500.000.000

75.000.000

 

*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2003 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucureşti” - SA, aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială .Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, iar ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIIM

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO1320DBN022

287/01.03.2013

Martie 2013

RO1316DBN053

740/30.05.2013

 Iunie 2013

RO1419DBN014

119/30.01.2014

Februarie 2014

RO1215DBN073

1272/27.09.2012

 Octombrie 2012

RO1121DBN032

1924/26.04.2011

 Iunie 2011

RO1318DBN034

410/29.03.2013

 Aprilie 2013

 

(2) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark, cod ISIN RO1425DBN029, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte anual începând cu data de 24 februarie 2015 şi terminând cu 24 februarie 2025 inclusiv.

(3) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1), în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r= rata cuponului.

Art. 5. - (1) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

(2) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 6. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) În cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi în cont propriu.

Art. 7. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 8. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din secţiunea a 2-a “Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari” a capitolului III “Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară” din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012.

Art. 9. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 10. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 209/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al directorului general nr. DG 1.097 din 27 iunie 2014;

- art. 270 alin. (1) lit. e) şi art. 281 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (1) pct. 22 şi art. 18 pct. 2 şi 10 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Termenul prevăzut la art. II din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 209/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 231 din 1 aprilie 2014, se prorogă până la data de 31 decembrie 2014 inclusiv.

Art. II. - Structurile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

Bucureşti, 27 iunie 2014.

Nr. 474.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.