MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 498/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 498         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 4 iulie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.618. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Anastasia Popescu” din municipiul Bucureşti

 

3.627. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “gimnazial” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Genesis” din municipiul Bucureşti

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

            Situaţia rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi de la alegerile europarlamentare din 25 mai 2014, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Anastasia Popescu” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 28 februarie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 2 septembrie 2013-21 februarie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Anastasia Popescu” din municipiul Bucureşti, cu sediul în str. Traian nr. 160, sectorul 2, respectiv în str. Popa Nan nr. 47, sectorul 2, pentru nivelul de învăţământ “primar”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”, respectiv pentru nivelul de învăţământ “gimnazial” (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, respectiv nivel 1, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor), limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Anastasia Popescu” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi Obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2014- 2015.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Anastasia Popescu” din municipiul Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Anastasia Popescu” din municipiul Bucureşti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială “Anastasia Popescu” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Anastasia Popescu” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia “Sfânta Maria” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială “Anastasia Popescu” din Municipiul Bucureşti, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 iunie 2014.

Nr. 3.618.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “gimnazial” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Genesis” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 31 martie 2014, privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 21 octombrie 2013-28 februarie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ “gimnazial” (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, respectiv nivel 1, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor), limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Genesis”, cu sediul în municipiul Bucureşti, şoseaua Străuleşti nr. 89A, sectorul 1, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 2. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Genesis” din municipiul Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Scoală Gimnazială “Genesis” din municipiul Bucureşti revine fondatorilor.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Genesis” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Genesis” din municipiul Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 iunie 2014.

Nr. 3.627.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

SITUAŢIA

rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi de la alegerile europarlamentare din 25 mai 2014, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

Europarlamentare 2014

Tip alegeri/Anul

 

Nume candidat/Listă candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

- lei -

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

1.572.059

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

662.780

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

909.279

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

1.988.628

9.1.

Cheltuieli personal

1.5D0

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

2.559

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

8.910

9.4.

Cheltuieli protocol

7.472

9.5.

Cheltuieli transport

10.6B6

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

2.133

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

695.197

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

702.549

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

469.863

9.10.

Cheltuieli servicii

72.512

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

15.247

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

-416.569

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

647.857


PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ

Raport detailat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul Nume candidat/Listă candidaţi

Europarlamentare 2014

Date despre venituri

Suma

- lei -

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

669.901

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

155.400

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

514.501

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

1.089.803

9.1.

Cheltuieli personal

 

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

5.850

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

44.195

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

239.755

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

434.211

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

253.926

9.10.

Cheltuieli servicii

86.808

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

25.058

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

-419.902

11

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

422.946

 

UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMÂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Listă candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

- lei -

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

541.901

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

426.551

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

115.350

 

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

612.192

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

72.569

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

3.396

9.4.

Cheltuieli protocol

7.449

9.5.

Cheltuieli transport

5.774

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

4.745

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

303.415

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

125.260

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

54.707

9.10.

Cheltuieli servicii

34.319

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

558

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

-70.291

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

71.173


ALIANŢA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Listă candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

- lei -

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

5.223.111

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

2.784.654

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

2.438.457

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

7.943.361

9.1.

Cheltuieli personal

900

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

52.442

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

6.671

9.4.

Cheltuieli protocol

5.839

9.5.

Cheltuieli transport

4.615

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

11.115

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

2.883.915

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

1.457.757

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

2.212.209

9.10.

Cheltuieli servicii

1.167.627

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

6.494

9.12.

Alte cheltuieli

183.777

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

-2.720.250

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

2.971.045

 

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Listă candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

- lei -

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

2.610.133

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

1.533.917

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

1.076.216

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

7.234.547

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

16.223

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

13.635

9.4.

Cheltuieli protocol

37.972

9.5.

Cheltuieli transport

7.367

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

1.950

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

3.833.020

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

1.793.591

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

745.828

9.10.

Cheltuieli servicii

155.749

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

545.193

9.12.

Alte cheltuieli

34.019

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

-4.624.414

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

4.546.183


PARTIDUL ROMÂNIA MARE

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

- lei -

8

Venituri (8.1 + 8.2)

-

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

-

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

-

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

-

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-

 

ALIANŢA NAŢIONALĂ A AGRICULTORILOR

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Listă candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

- lei -

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

26.840

8.1. |

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

2.540

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

24.300

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

33.582

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

90

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

18.304

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

12.400

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

1.326

9.10.

Cheltuieli servicii

1.350

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

112

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

-6.742

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

6.294


PARTIDUL DREPTĂŢII SOCIALE

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Listă candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

- lei -

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

6.000

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

venituri primite în campania electorală (donaţii)

6.000

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

5.959

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

47

9.4.

Cheltuieli protocol

1.409

9.5.

Cheltuieli transport

2.148

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

1.015

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

1.240

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

100

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

41

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-

 

PARTIDUL NOUA REPUBLICA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Listă candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

lei

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

59.077

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

7.045

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

52.032

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

72.183

9.1.

Cheltuieli personal

1.830

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

1.130

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

143

9.4.

Cheltuieli protocol

1.537

9.5.

Cheltuieli transport

1.936

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

1.302

9.7. 9.8.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

51.476 7.704

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

1.016

9.10.

Cheltuieli servicii

3.208

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

 

9.12.

Alte cheltuieli

851

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

-13.106

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

13.292


PARTIDUL VERDE

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Listă candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

- lei -

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

51.996

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

3.254

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

48.742

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

54.693

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

7.589

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

15.236

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

31.801

9.10.

Cheltuieli servicii

17

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

-2.697

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

21.343

 

FORŢA CIVICĂ

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Listă candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

- lei -

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

185.170

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

0

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

185.170

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

347.866

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuitei tipărituri şi alte materiale promoţionale

93.006

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

64.023

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

165.202

9.10.

Cheltuieli servicii

25.058

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

577

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

-162.696

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

201.534


PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alogen/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Listă candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

- lei -

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

64.165

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

64.165

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

138.789

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

3.000

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

14.000

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

120.468

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

1.321

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

-74.624

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

64 165

 

PARTIDUL ALTERNATIVA SOCIALISTA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Listă candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

- lei -

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

-

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

-

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

-

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

-

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-


PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

- lei -

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

566.599

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

535.349

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

31.250

 

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

1.043.716

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

453.223

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

95.074

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

495.419

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

-477.117

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

533.276

 

PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Listă candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

- lei -

8.

Venituri (8,1 + 8.2)

195.990

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

52.961

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

143.029

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

189.661

9.1.

Cheltuieli personal

50

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

40

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

1.401

9.5.

Cheltuieli transport

6.725

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

3.747

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

114.869

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

9.365

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

38.760

910.

Cheltuieli servicii

785

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

13.919

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

6.329

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

32.149


CANDIDAT INDEPENDENT UNGUREANU GEORGIANA-CORINA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Listă candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

- lei -

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

7.081

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

7.081

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

7.081

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

7.031

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

-

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

-

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-

 

CANDIDAT INDEPENDENT FILIP CONSTANTIN-TIŢIAN

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Listă candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

- lei -

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

23.700

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

23.700

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

14.463

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

3.160

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

2.904

9.7. 9.8.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

4.700

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

910.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

3.699

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

9.237

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-


CANDIDAT INDEPENDENT LIGA DANUŢ

 

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi Date despre venituri

Suma

- lei -

8

Venituri (8.1 + 8.2)

11.000

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

11.000

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

10.921

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

600

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

8.833

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

1.488

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

79

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-

 

CANDIDAT INDEPENDENT PUREA PAUL

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Listă candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

lei

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

10.000

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

10.000

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

9.519

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

3.656

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

4.501

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

518

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

844

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

481

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-


CANDIDAT INDEPENDENT CAPSALI PERICLE-IULIAN

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Listă candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

- lei -

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

78.115

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

78.115

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

58.119

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

2.639

9.5.

Cheltuieli transport

209

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

37.032

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

7.037

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

8.600

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

2.602

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

19.996

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

7.037

 

CANDIDAT INDEPENDENT COSTEA PETER

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Listă candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

- lei -

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

184.559

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

52.209

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

132.350

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

176.427

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

119

9.5.

Cheltuieli transport

11.102

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

1.708

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

59.120

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

99.060

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

2.869

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

2.449

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

8.132

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

14.062


CANDIDAT INDEPENDENT DIACONU MIRCEA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Listă candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

- lei -

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

5.000

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

5.000

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

4.988

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

2.267

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

307

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

1.736

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

620

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

58

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

12

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-

 

CANDIDAT INDEPENDENT DAEANU VALENTIN-EUGEN

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Europarlamentare 2014

Nume candidat/Listă candidaţi

 

Date despre venituri

Suma

- lei -

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

130.000

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

45.000

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

85.000

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

123.398

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

745

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

179

9.5.

Cheltuieli transport

1.791

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

27.761

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

49.697

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

28.361

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

13.725

9.12.

Alte cheltuieli

1.139

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

6.602

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.