MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 500/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 500         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 4 iulie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

90. - Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

 

494. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

 

92. - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

 

496. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

 

95. - Lege pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 

499. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

495. - Hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

544. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexului Sportiv Naţional “Lia Manoliu” a unor imobile, precum şi actualizarea datelor din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

545. - Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

657. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la Formularul A şi Formularul 8 ale Suplimentelor la Certificatul IOPP prevăzut în anexa I la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.235(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013

 

658. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Sistemul de evaluare a stării navei prevăzut în anexa I la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia I MEPC.236(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Crasele sunt instituţii publice sau private specializate în servicii cu caracter social, medical, educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor de vârstă antepreşcolară.”

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Creşele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează drept centre cu program de lucru zilnic şi/sau, în situaţii excepţionale, săptămânal, în sistem public ori privat.”

3. La articolul 3 alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

“a) asigură servicii de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;

b) asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;”.

4. La articolul 4 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) grupa mare, peste 2 ani.”

5. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, modifică corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2013”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 1 iulie 2014.

Nr. 90.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. -. Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 1 iulie 2014.

Nr. 494.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77 din 26 iunie 2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 29 iunie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 1 iulie 2014.

Nr. 92.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 1 iulie 2014.

Nr. 496.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 86. - (1) Oricare radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României sau a unui alt stat membru al Uniunii Europene are acces, în condiţii corecte, rezonabile şi nediscriminatorii, la evenimente de mare interes pentru public, transmise în exclusivitate de către un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României, în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri, cu respectarea prevederilor art. 85.

(2) în cazul radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia aceluiaşi stat membru al Uniunii Europene cu radiodifuzorul care a obţinut drepturi de exclusivitate asupra evenimentului, accesul în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri se solicită radiodifuzorului respectiv.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 1 iulie 2014.

Nr. 95.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 1 iulie 2014.

Nr. 499.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

În temeiul ari. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (8) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv exceptarea de la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unui procent din cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor industriali electro-intensivi, cu respectarea reglementărilor europene incidente, respectiv “Orientările privind ajutoarele pentru mediu şi energie pentru perioada 2014-2020”, elaborate de Comisia Europeană, denumite în continuare Orientări.

(2) Prezenta hotărâre are în vedere prevederile referitoare la ajutoare sub formă de reduceri ale sprijinului financiar pentru energia electrică din surse regenerabile prevăzute la secţiunea 5.7 din Orientări.

(3) Autoritatea responsabilă de administrarea schemei de ajutor de stat este Ministerul Economiei.

 

CAPITOLUL II

Reguli procedurale

 

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică întreprinderilor din sectoarele expuse riscului de a îşi pierde competitivitatea, din cauza finanţării sprijinului acordat energiei din surse regenerabile, risc datorat electrointensivităţii beneficiarului şi expunerii la comerţul internaţional.

(2) în sensul alin. (1), ajutorul va fi acordat dacă întreprinderea se află pe lista sectoarelor din anexa nr. 1 din Orientări.

(3) Ajutorul de stat se acordă cu condiţia ca beneficiarii ajutorului să plătească cel puţin 15% din numărul certificatelor verzi aferente cotei obligatorii, fără reducerea acordată prin prezenta schemă de exceptare.

(4) în funcţie de electro-intensitatea întreprinderilor prevăzute la alin. (2), beneficiarii vor plăti următoarele procente din numărul certificatelor verzi aferente cotei obligatorii:

a) 15% în cazul unei electro-intensităţi mai mari de 20%; b) 40% în cazul unei electro-intensităţi cuprinse între 10-20%; c) 60% în cazul unei electro-intensităţi cuprinse între 5-10%.

(5) Electro-intensitatea prevăzută la alin. (4) se calculează conform următoarei formule:

 

[Consumul energiei electrice * preţul energiei electrice] /  (VAB n + VAB n -1 + VAB n - 2)/3

 

în care:

(i) VAB = cifra de afaceri plus producţia capitalizată plus alte venituri din exploatare plus/minus variaţia stocurilor minus achiziţiile de bunuri şi servicii (fără includerea costurilor de personal) minus impozitele pe produse aferente cifrei de afaceri care nu sunt deductibile minus impozitele şi taxele aferente producţiei;

(ii) n = anul financiar anterior anului în care este solicitată exceptarea;

(iii) consumul energiei electrice = media aritmetică a consumului energiei electrice pe ultimii 3 ani ai întreprinderilor;

(iv) preţul energiei electrice = preţul mediu de vânzare cu amănuntul ai energiei electrice aplicabil întreprinderilor cu nivel asemănător de consum în anul 2013, astfel cum rezultă din Raportul privind rezultatele monitorizării pieţei de energie electrică în luna decembrie 2013, publicat pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, preţul energiei electrice include şi costul integral al subvenţiilor pentru energie electrica produsă din surse regenerabile care ar fi transferat întreprinderii în absenţa exceptării.

(6) în cazul întreprinderilor electro-intensive înfiinţate de mai puţin de un an şi care se află pe lista sectoarelor din anexa nr. 1 din Orientări, se utilizează datele estimate pentru primul an de activitate. Ulterior primului an de activitate, Ministerul Economiei verifică încadrarea întreprinderii în condiţiile de  eligibilitate stabilite de prezenta schemă, urmând să regularizeze sprijinul financiar acordat, după caz. Pentru al doilea an de activitate se utilizează datele aferente primului an de activitate. Pentru al treilea an de activitate se aplică media aritmetică a datelor aferente primilor 2 ani de activitate.

Începând cu al patrulea an de activitate se utilizează media aritmetică a celor 3 ani anteriori.

Art. 3. - (1) Exceptarea prevăzută la art. 1 alin. (1) se aplică la cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi care se aplică furnizorilor de energie, comunicată de ANRE, începând cu anul în care a fost obţinut acordul de exceptare. Respectiva exceptare nu afectează calculul privind atingerea obiectivului naţional prevăzut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în consumul final brut de energie al anului 2020.

(2) Beneficiarii ajutorului de stat notifică acordul de exceptare către ANRE, precum şi fiecăruia dintre furnizorii lor de energie electrică cu care au încheiate sau încheie contracte de vânzare cumpărare de energie electrică. În baza acordului de exceptare primit de la clientul său, furnizorul este exceptat de la obligaţia de a achiziţiona un număr de certificate verzi aferent cantităţii de energie electrică livrate clientului său, beneficiar al schemei de ajutor reglementate de prezenta hotărâre.

Art. 4. - Ministerul Economiei verifică respectarea îndeplinirii condiţiilor impuse de reglementările europene şi naţionale în vigoare, precum şi de prevederile prezentei hotărâri şi monitorizează schema de ajutor de stat astfel încât să asigure că exceptările acordate se încadrează în procentele prevăzute la art. 2 alin. (4).

Art. 5. - Ajutorul de stat se acordă dacă beneficiarul a depus la autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de stat o cerere în acest scop, denumită cerere de acord pentru exceptare, şi dacă Ministerul Economiei a confirmat ulterior încadrarea beneficiarului în condiţiile de eligibilitate stabilite în schemă.

Art. 6. - (1) Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat este de 10 ani.

(2) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat nu va putea depăşi 85% din valoarea maximă prevăzută în decizia Comisiei Europene de autorizare a schemei de sprijin SA33134/2011.

(3) Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat acordat în temeiul prezentei hotărâri este 300, iar bugetul total estimat alocat schemei de ajutor de stat reprezintă echivalentul în lei al sumei de 750 milioane euro.

Art. 7. - Ministerul Economiei, în calitate de autoritate de implementare a schemei de ajutor de stat, păstrează, pe o perioadă de 10 ani de la data acordării ajutorului, înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate potrivit prezentei scheme de ajutor de stat, care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă au fost respectate criteriile din Orientări.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 8. - (1) Nerespectarea de către beneficiari a condiţiilor prevăzute prin prezenta hotărâre determină aplicarea de către Ministerul Economiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat conform reglementărilor europene şi naţionale.

(2) Procedura de emitere a acordului pentru exceptare este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 august 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Măricel Popa,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 11 iunie 2014.

Nr. 495.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de emitere a acordului pentru exceptare

 

Art. 1. - Pot beneficia de exceptări, în baza schemei de ajutor de stat, întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistrate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) activitatea principală sau una dintre activităţile secundare se încadrează în codurile CAEN prevăzute în anexa nr. 1 din “Orientările privind ajutoarele pentru mediu şi energie pentru perioada 2014-2020”, elaborate de Comisia Europeană, denumită în continuare Orientări;

c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

d) asigură realizarea în mod independent, de către experţi acreditaţi, a activităţii de auditare energetică, anterior aplicării măsurilor de eficienţă energetică şi ulterior realizării acestora. Auditul iniţial reflectă stadiul implementării măsurilor de eficienţă energetică şi/sau planul de măsuri de eficientizare a consumului de energie electrică rezultate din respectivul audit şi asumate de beneficiar. Ulterior, auditul energetic se realizează cu o periodicitate de 4 ani, cu excepţia auditului energetic final, care se realizează în ultimul an de valabilitate a schemei;

e) pe durata schemei, menţin activitatea în România şi eventualele disponibilizări nu depăşesc 25% din numărul angajaţilor la momentul calificării în schema de sprijin;

f) încheie parteneriate cu instituţii de învăţământ pentru realizarea de specializări în domeniul de activitate precum: şcoli profesionale, calificare la locul de muncă, burse de studii etc, finanţează dotări de laboratoare din învăţământul liceal şi universitar, programe de pregătire profesională pentru elevi şi profesori, în vederea reducerii decalajului între teorie şi practică şi creşterii nivelului profesional şi atragerii de personal calificat.

Art. 2. - (1)în vederea obţinerii acordului pentru exceptare, solicitantul transmite Ministerului Economiei o cerere de emitere a acordului pentru exceptare, însoţită de următoarele documente justificative:

a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde este înregistrată societatea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia;

b) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat al statului, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

c) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că întreprinderea asigură din surse proprii, pe perioada derulării schemei, plata sumei prevăzute la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

e) dovada contractării auditului energetic iniţial prevăzut la art. 1 lit. d).

(2) Cererea de emitere a acordului pentru exceptare, prevăzută la alin. (1), include şi angajamentul solicitantului de a prezenta anual Ministerului Economiei stadiul implementării măsurilor de eficienţă energetică în conformitate cu recomandările auditurilor energetice prevăzute la art. 1 lit. d).

(3) în vederea emiterii acordului pentru exceptare, Ministerul Economiei va verifica încadrarea în unul dintre sectoarele eligibile pentru acordarea ajutorului de stat, în baza domeniului principal sau/şi domeniului secundar de activitate menţionate în certificatul constatator prezentat conform alin. (1) lit. a).

(4) Cererea de acord pentru exceptare se completează în limba română prin tehnoredactare şi poartă ştampila şi semnătura în original a reprezentantului legal al întreprinderii.

Art. 3. - (1) Prin ordin al ministrului economiei, emis şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Ministerului Economiei în termen de 5 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, se desemnează direcţia responsabilă ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat, pe perioada de valabilitate a acesteia.

(2) Cererea de acord pentru exceptare completată, însoţită de documentele justificative, se depune la registratura generală a Ministerului Economiei, menţionându-se pe plic “Schema de ajutor de stat sub formă de reduceri ale sprijinului financiar pentru energia electrică din surse regenerabile”.

(3) Cererea de acord pentru exceptare este înregistrată în Registrul special al schemei de ajutor de stat, menţionând u-se data şi numărul de înregistrare a cererii.

(4) înregistrarea cererilor de acord pentru exceptare începe după intrarea în vigoare a ordinului ministrului economiei prevăzut la alin. (1).

(5) Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru exceptare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

(6) în urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru exceptare, Ministerul Economiei transmite întreprinderilor solicitante, după caz:

a) acordul pentru exceptare, la prezenta procedură, în cazul întreprinderilor solicitante selectate pentru finanţare;

b) o înştiinţare prin care se precizează că cererea pentru exceptare este incompletă, nu conţine informaţii corecte, nu este însoţită de toată documentaţia necesară sau că există neconcordanţe între informaţiile furnizate. În acest caz, termenul de evaluare de acord pentru exceptare curge de la data la care cererea este considerată completă în sensul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 495/2014. Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării;

c) o scrisoare de respingere a cererii de acord pentru exceptare în cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 sau a expirat perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat în care se pot emite acorduri pentru exceptare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexului Sportiv Naţional “Lia Manoliu” a unor imobile, precum şi actualizarea datelor din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr.  1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexului Sportiv Naţional “Lia Manoliu”, imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ca urmare a reevaluării, a caracteristicilor tehnice ca urmare a înscrierilor în cărţile funciare, precum şi modificarea adresei imobilelor, conform datelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare, ca urmare a dezmembrării, pentru imobilele prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexului Sportiv Naţional “Lia Manoliu” a imobilelor prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor prevăzute în anexa nr. 5, în vederea comasării.

Art. 6. - Ministerul Tineretului şi Sportului, respectiv Complexul Sportiv Naţional “Lia Manoliu” îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 2 iulie 2014.

Nr. 544.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului ce se va înscrie în Inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, precum şl darea acestuia în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional “Lia Manoliu”

 

Nr. MF

Codul de

clasificaţie

Administratorul

Denumirea imobilului

Dalele de identificare

Anul dobândirii/ al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică

Tipul

bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi (după caz)

Adresa

Baza legală

în administrare/ concesiune

Se va atribui.

8.26.02

Ministerul Tineretului

şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional (CSN) “Lia Manoliu” Bucureşti

(CUI 4203890)

Teren în incinta CSN “Lia

Manoliu”

Teren în suprafaţă

totală de 14.757 mp,

din care:

-CF 232184: 2.816 mp

- CF 232482: 11.941 mp

La nord: CSN “Lia Manoliu; la est; CSN “Lia

Manoliu”; la sud: CSN

“Lia Manoliu”: Arena

Naţională; la vest: CN Tenis

Ţara: România;

Judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul: 2;

Bd. Basarabia nr. 37-39

1958

27.663.472

Decretul MAN. nr. 608/26.12,1957;

Ordinul M.T.S. nr. 322/19.02.1991;

Ordinul M.T.S. nr. 184/09.03,1992;

Ordinul M.T.S. nr. 19/15.01.1998;

Ordinul M.T.S. nr. 548/18.09.2000

în administrare

Imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor din inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului care îşi actualizează şi modifică adresa, valoarea de inventar şi caracteristicile tehnice, ca urmare a reevaluării şi datelor din cărţile funciare

 

Nr. M.F.

Codul de

clasificaţie

Denumirea imobilului

Descrierea tehnică din inventarul centralizat

Valoarea din inventarul centralizat

(în lei)

Adresa din inventarul centralizat

Administratorul

Adresa actualizata

Caracteristicile tehnice actualizate

Valoarea

actualizată

(în lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40181

8.26.02

Terenuri de tenis

10 terenuri de tenis cu zgură şi un teren cu bitum de 79,50/46,50 mp

185.447

Ţara: România,

Judeţul: municipiul Bucureşti:

sectorul 2;

Bd. Pierre de Coubertin, nr.-; 2

Domeniul public al statului

şi în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului

(CUI 26604620)

Ţara: România,

Judeţul: Municipiul Bucureşti; sectorul 2;

Bd. Pierre de Coubertin, nr. 11

Teren format din: teren împrejmuit în suprafaţă

de 7.182,00 mp,

- teren tenis zgură în suprafaţă de 6.862,00 mp,

- teren sport beton În suprafaţă de 3,697,00 mp

CF 200128

2.735.000

34214

8.26.02

Căi de comunicaţie şi suprafeţe libere

Drumuri şi suprafeţe betonate şi spaţii verzi în suprafaţă de 38.868,16 mp

(s-a diminuat conform HG

nr. 499/19.04.2006 cu suprafaţa de 51.366,01 mp)

0

Ţara: România,

Judeţul: municipiul Bucureşti;

sectorul 2;

Bd. Basarabia: nr. -; 37-39

Domeniul public al statului

şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului

(CUI 26604620)

Ţara: România,

Judeţul: Municipiul

Bucureşti; sectorul 2;

Bd. Basarabia, nr. 37-39

Drumuri şi suprafeţe betonate şi spaţii verzi în

suprafaţă totală de 29.347,16 mp (s-a diminuat

cu suprafaţa de 9.521 mp, conform

HG nr. 1.117/2012), din care: drumuri

şi suprafeţe betonate 4.148 mp;

CF 232481

CF 230633

CF 230587

CF 230590

CF 230586

Spaţii verzi 25.199,16 mp:

CF 232184

CF 232481

CF 232482

CF 230633

CF 230587

CF 230590

CF 230586

553.090

102493

8.26.02

Depozit pentru materiale şi echipament

Sportiv

Construcţie mixtă metalică şi cărămidă = 869,49 mp

483.578

Ţara: România, judeţul:

municipiul Bucureşti;

sectorul 2;

Bd. Basarabia nr. -; 37-39

Domeniul public al statului

şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional (CSN) “Lia Manoliu” Bucureşti

(CUI 4203890)

Ţara: România,

judeţul: municipiul

Bucureşti; sectorul 2;

Bd. Basarabia, nr. 37-39

Construcţie mixtă metalică cu pereţii căptuşiţi cu

zidărie din BCA;

Suprafaţa construită 958,00 mp

CF 232482

354.155

34194

8.26.02

Teren nr. 4

Suprafaţa construită

7.292,08 mp

Teren pentru fotbal cu

gazon

272.287

Ţara: România, judeţul:

 municipiul Bucureşti;

sectorul 2;

Bd. Basarabia nr. -; 37-39

Domeniul public al statului

şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional (CSN) “Lia Manoliu” Bucureşti

(CUI 4203890)

Ţara: România,

judeţul: municipiul

Bucureşti; sectorul 2;

Bd. Basarabia, nr. 37-39

Teren pentru fotbal cu gazon.

Suprafaţa construită 7.359,00 mp

CF 232482

122.397

34223

8.26.02

Căi de comunicaţie şi

spaţii libere

Drumuri şi atei de acces din beton şi asfalt = 6,412,89 mp

Spaţii verzi = 2.826,15 mp

0

Ţara: România, judeţul:

municipiul Bucureşti;

sectorul 2;

Bd. Basarabia nr. -; 37-39

Domeniul public al statului

şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional (CSN) “Lia Manoliu” Bucureşti

\(CUI 4203890)

Ţara: România,

judeţul: municipiul

Bucureşti; sectorul 2:

Bd. Basarabia, nr. 37-39

Drumuri şi alei acces din beton şi asfalt = 6.412,89 mp CF 232481

CF 232482

Spatii verzi = 2.826,15 mp

CF 232481

227.726

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional “Lia Manoliu” Bucureşti, care se actualizează ca urmare a dezmembrării

 

Nr. MFP

Codul de

clasificaţie

Denumirea imobilului

din domeniul public

al stalului

Adresa

Caracteristicile tehnice

ale imobilului înaintea dezmembrării

Valoarea de inventar

a imobilului reevaluata înaintea dezmembrării

Denumirea imobilului după dezmembrare

Valoarea de inventar a imobilului după dezmembrare

Codul de clasificare

Caracteristicile tehnica

ale imobilului după

dezmembrare

Adresa după dezmembrare

Nr. MFP

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

40181

 

 

8.26.02

 

 

Terenuri de tenis

 

 

Municipiul Bucureşti, sectorul 2;

Bd. Pierre de Coubertin nr. 11

 

 

Teren format din: teren împrejmuit în suprafaţă de 7.182,00 mp, teren tenis zgură în suprafaţă de 6.862,00 mp, teren sport beton în suprafaţă de 3.697,00 mp

CF 200128

2.735.000

 

 

Teren aferent terenuri de tenis

2.163.750

8.26.02

Teren în suprafaţă totală de 14.030 mp Nr.  cadastral 232478

CF 232478

Municipiul Bucureşti;

sectorul 2;

Bd. Pierre de Coubertin nr. 11

40181

Imobil teren

571.250

8.26.02

Teren în suprafaţă de 3.711 mp

Nr. cadastral 232479

CF 23247S

Municipiul Bucureşti;

sectorul 2;

Bd. Pierre de Coubertin nr. 11

Se va atribui număr nou MFP.

34214

 

 

8.26.02

 

 

Căi de comunicaţie şi suprafeţe libere

 

 

Municipiul Bucureşti; sectorul 2; Bd. Basarabia nr. 37-39

 

 

Drumuri şi suprafeţe betonate şi spaţii verzi în suprafaţă totală de 29.347,16 mp (s-a diminuat cu suprafaţa de 9.521 mp conform HG nr. 1.117/2012), din care: drumuri şi suprafeţe betonate 4148 mp;

CF 232481

CF 230633

CF 230587

CF 230590

CF 230586

Spatii verzi 25.199,16 mp:

CF 232184

CF 232481

CF 232482

CF 230633

CF 230587

CF 230590

CF 230586

553.090

 

 

Căi de comunicaţie şi suprafeţe libere

472.130

8.26.02

Drumuri şi suprafeţe betonate şi spaţii verzi în suprafaţă totală de 24.747/16 mp, din care: drumuri şi suprafeţe betonate: 4.148 mp;

CF 232481

CF 230633

CF 230587

CF 230590

CF 230586

Spaţii verzi: 20.599,16 mp;

CF 232184

CF 232481

CF 232482

CF 230633

CF 230587

CF 230590

CF 230586

Municipiul Bucureşti;

sectorul 2;

Bd. Basarabia nr. 37-39

34214

Spaţii verzi

80.960

8.26.02

Spaţii verzi. Suprafaţa de 2.816,00 mp;

CF 232184 Suprafaţa de 1.784,00mp;

CF 232482

Municipiul Bucureşti;

sectorul 2;

Bd. Basarabia nr. 37-39

Se va atribui număr nou MFP.

34223

 

 

8.26.02

 

 

Căi de comunicaţie şi spaţii libere

 

 

Municipiul Bucureşti; sectorul 2; Bd. Basarabia nr. 37-39

 

 

Drumuri şi alei acces din beton şi asfalt = 6.412,89 mp.

CF 232481

CF 232482

Spatii verzi = 2.826,15mp:

CF 232481

 

 

227.726

 

 

Căi de comunicaţie şi spaţii libere

181.702

8.26.02

Drumuri şi alei acces din beton şi asfalt: 4.572,89 mp

CF 232481

CF 232482 Spaţii verzi: 2.826,15 mp;

CF 232481

Municipiul Bucureşti;

sectorul 2;

Bd. Basarabia nr. 37-39

34223

Drumuri şi alei acces din beton

şi asfalt

46.024

8.26.02

Drumuri şi alei acces din beton şi asfalt: 1,840,00 mp

CF 232482

Municipiul Bucureşti;

sectorul 2;

Bd. Basarabia nr. 37-39

Se va atribui număr nou MFP.

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului care se dau în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional (CSN) “Lia Manoliu”

 

Nr. M.F.

Codul de

clasificaţie

Denumirea imobilului

Persoana juridică de la care se transmite dreptul de administrare

Persoana juridică la care se transmite dreptul de administrare

Adresa

Caracteristicile tehnice actualizate

Valoarea actualizată

(în lei)

Se va atribui nr. MF.

8.26.02

Teren

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tinerelului si Sportului

(CUI 26604620)

Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – CSN “Lia Manoliu” Bucureşti

(CUI 4203890)

Ţara: România,

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2;

Bd. Pierre de Coubertin nr. 11

Teren în suprafaţă de 3.711 mp

CF 232479

571.250

34214

8.26.02

Căi de comunicaţie şi suprafeţe libere

Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului

(CUI 26604620)

Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului  Tineretului şi Sportului - CSN “Lia Manoliu” Bucureşti

(CUI 4203890)

Ţara: România,

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2;

Bd. Basarabia nr. 37-39

Drumuri şi suprafeţe betonate şi spaţii verzi în suprafaţa totală de 29.347,16 mp, din care: drumuri şi suprafeţe betonate 4.148 mp;

CF 232481

CF 230633

CF 230587

CF 230590

CF 230586

Spaţii verzi 25.199,16 mp:

CF 232184

CF 232481

CF 232482

CF 230633

CF 230587

CF 230590

CF 230586

553.090

 

ANEXA Nr. 5

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri imobile pentru care se actualizează datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului în scopul comasării în vederea constituirii unui nou imobil

 

Datele de identificare ale imobilelor care se comasează

Dalele de identificare ale imobilului rezultat după comasare

Nr. M.F.

Codul de

clasificaţie

Denumirea imobilului

Administratorul

Adresa

Caracteristicile

tehnice

actualizate

Valoarea de inventar

(în lei)

Caracteristicile tehnice

Valoarea de inventar

(în lei)

Nr. MF

Adresa după comasare

Denumirea imobilului

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Se va atribui nr. MF.

8.26.02

Teren

Ministerul Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional “Lia Manoliu”

Bucureşti

(CUI 4203890)

Ţara: România,

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2;

Bd. Pierre de Coubertin nr. 11

Teren în suprafaţă de 3.711 mp

CF 232479

571.250

Teren în suprafaţă totală de 18.468 mp;

Amenajări la teren în suprafaţă de 13.799 mp

Construcţie în suprafaţă de 958,00 mp

CF 232479

CF 232482

CF 232184

28.838.258

Se va atribui.

Bucureşti

Imobil teren + construcţie + amenajări la teren

Se va atribui nr. MF.

8.26.02

Spaţii verzi

Ministerul Tineretului şi Sportului - CSN

“Lia Manoliu”

Bucureşti (CUI 4203890)

Ţara: România,

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2;

Bd. Basarabia nr. 37-39

Spaţii verzi.

Suprafaţa 2.816,00 mp;

CF 232184

Spaţii verzi.

Suprafaţa 1.784,00 mp;

CF 232482

80.960

 

 

 

 

 

Se va atribui nr. MF.

8.26.02

Drumuri şi alei acces din beton şi asfalt

Ministerul Tineretului şi Sportului – CSN “Lia Manoliu”

Bucureşti (CUI 4203890)

Ţara: România,

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2;

Bd. Basarabia nr. 37-39

Drumuri şi alei acces din beton şi asfalt = 1.840.00 mp

CF 232482

46.024

 

 

 

 

 

102493

8.26.02

Depozit pentru materiale şi  echipament sportiv

Ministerul Tineretului şi Sportului – CSN “Lia Manoliu”

Bucureşti (CUI 4203890)

Ţara: România,

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2;

Bd. Basarabia nr. 37-39

Construcţie mixtă metalică cu

pereţii căptuşiţi cu zidărie din

BCA;

Suprafaţa constr. 958,00 mp

CF 232482

354.155

 

 

 

 

 

34194

8.26.02

Teren nr. 4

Ministerul Tineretului şi Sportului - CSN

“Lia Manoliu”

Bucureşti (CUI 4203890)

Ţara: România,

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2;

Bd. Basarabia nr. 37-39

Teren pentru fotbal cu gazon

Suprafaţa constr. 7.359,00 mp

CF 232482

122.397

 

 

 

 

 

Se va atribui nr. MF.

8.26.02

Teren în incinta CSN

“Lia Manoliu”

Ministerul Tineretului şi Sportului – CSN “Lia Manoliu”

Bucureşti (CUI 4203890)

Ţara: România,

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2;

Bd. Basarabia nr. 37-39

Teren în suprafaţă totală de

14.757 mp, din care:

CF 232184: 2.816 mp

CF 232482: 11.941 mp

27.663.472

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2014

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 30 mii lei, în vederea organizării Zilei Justiţiei pe data de 6 iulie 2014, cu respectarea normativelor de cheltuieli prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură din fondurile aprobate Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2014, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul II “Bunuri şi servicii”.

(3) Manifestările prilejuite de acest eveniment se organizează de Consiliul Superior al Magistraturii şi se desfăşoară în municipiul Bucureşti, la Curtea de Apel Bucureşti.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 2 iulie 2014.

Nr. 545.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la Formularul A şi Formularul B ale Suplimentelor la Certificatul IOPP prevăzut în anexa I la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.235(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013

 

Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 referitor la aceasta, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, şi ale art. 2 din Decizia Consiliului 2013/267/UE din 13 mai 2013 privind poziţia care urmează să fie luată în numele Uniunii Europene în cadrul celei de a 65-a sesiuni a Comitetului pentru protecţia mediului marin cu privire la modificarea sistemului de evaluare a stării navei şi în cadrul celei de a 92-a sesiuni a Comitetului pentru siguranţă maritimă în ceea ce priveşte modificarea Codului internaţional de management al siguranţei, precum şi modificarea capitolului III din Convenţia SOLAS şi a Codului internaţional pentru siguranţa navelor de mare viteză din 1994 şi 2000 referitor la accesul în spaţiile închise şi exerciţiile de salvare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la Formularul A şi Formularul B ale Suplimentelor la Certificatul IOPP prevăzut

în anexa I la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.235(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 octombrie 2014.

 

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

 

Bucureşti, 16 iunie 2014.

Nr. 657.

 

ANEXA

 

REZOLUŢIA MEPC.235(65)

adoptată la 17 mai 2013

 

Amendamente la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave

(Amendamente la Formularul A şi Formularul B ale Suplimentelor la Certificatul IOPP prevăzut în anexa I la MARPOL)

Comitetul pentru protecţia mediului marin,

amintind articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor Sa funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine,

luând notă de articolul 16 al Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (de aici înainte denumită Convenţia din 1973) şi de articolul VI al Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (de aici înainte denumit Protocolul din 1978) care împreună specifică procedura de amendare a Protocolului din 1978 şi conferă organului competent al Organizaţiei funcţia de a examina şi de a adopta amendamente la Convenţia din 1973, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL),

luând în considerare proiectul de amendamente la Formularul A şi Formularul B ale Suplimentelor la Certificatul IOPP prevăzut în anexa I la MARPOL,

1. adoptă, în conformitate cu articolul 16(2)(d) al Convenţiei din 1973, amendamentele la Formularul A şi Formularul B ale Suplimentelor la Certificatul IOPP prevăzut în anexa I la MARPOL, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenţiei din 1973, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 aprilie 2014, în afara cazului în care, înainte de această dată, cel puţin o treime dintre părţile sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită părţile să noteze că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al Convenţiei din 1973, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 octombrie 2014, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) al Convenţiei din 1973, să transmită tuturor părţilor la MARPOL copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MEPC. 235(65)

 

Amendamente la Formularul A şi Formularul B ale Suplimentelor la Certificatul IOPP

prevăzut în anexa I la MARPOL

1. Amendamente la Suplimentul la Certificatul IOPP (Formularul A)

Paragraful 3.2.1 existent este înlocuit de următorul:

“3.2.1 Incinerator pentru reziduuri de hidrocarburi (şlam)......................................”

2 Amendamente la Suplimentul la Certificatul IOPP (Formularul B)

Paragraful 3.2.1 existent este înlocuit de următorul:

“3.2.1 Incinerator pentru reziduuri de hidrocarburi (şlam).......................................”

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Sistemul de evaluare a stării navei prevăzut în anexa I la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.236(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013

 

Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 referitor la aceasta, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, şi ale art. 2 din Decizia Consiliului 2013/267/UE din 13 mai 2013 privind poziţia care urmează să fie luata în numele Uniunii Europene în cadrul celei de a 65-a sesiuni a Comitetului pentru protecţia mediului marin cu privire la modificarea sistemului de evaluare a stării navei şi în cadrul celei de a 92-a sesiuni a Comitetului pentru siguranţă maritimă în ceea ce priveşte modificarea Codului internaţional de management al siguranţei, precum şi modificarea capitolului III din Convenţia SOLAS şi a Codului internaţional pentru siguranţa navelor de mare viteză din 1994 şi 2000 referitor la accesul în spaţiile închise şi exerciţiile de salvare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Sistemul de evaluare a stării navei prevăzut în anexa I la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.236(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2014.

 

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

 

Bucureşti, 16 iunie 2014.

Nr. 658.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MEPC.236(65)

adoptată la 17 mai 2013 Amendamente la Sistemul de evaluare a stării navei prevăzut în anexa I la MARPOL

 

Comitetul pentru protecţia mediului marin,

amintind articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine,

luând notă de articolul 16 al Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (de aici înainte denumită Convenţia din 1973) şi de articolul VI al Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (de aici înainte denumit Protocolul din 1978) care împreună specifică procedura de amendare a Protocolului din 1978 şi conferă organului competent al Organizaţiei funcţia de a examina şi de a adopta amendamente la Convenţia din 1973, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL),

luând notă de asemenea de faptul că regula 20.6 din anexa I la MARPOL prevede că Sistemul de evaluare a stării navei, adoptat prin Rezoluţia MEPC.94(46), aşa cum poate fi amendată, cu condiţia ca astfel de amendamente să fie adoptate, să fie în vigoare şi să aibă efect în conformitate cu prevederile articolului 16 din Convenţia din 1973 referitoare la procedurile de amendare aplicabile unui apendice al unei anexe,

amintind de asemenea rezoluţiile MEPC.99(48), MEPC.112(50), MEPC.131 (53) şi MEPC.155(55) prin care Comitetul a amendat Sistemul de evaluare a stării navei în conformitate cu prevederile articolului 16 din Convenţia din 1973 referitoare la procedurile de amendare aplicabile unui apendice al unei anexe,

recunoscând necesitatea de a modifica Sistemul de evaluare a stării navei, prin înlocuirea referinţelor la Rezoluţia A.744(18), având în vedere că Adunarea a adoptat, la cea de-a douăzeci şi şaptea sa sesiune, Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), prin Rezoluţia A. 1049(27),

luând în considerare, la cea de-a şaizeci şi cincea sa sesiune, amendamentele propuse la Sistemul de evaluare a stării navei,

1. adoptă, în conformitate cu articolul 16(2)(d) al Convenţiei din 1973, amendamentele la Sistemul de evaluare a stării navei, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenţiei din 1973, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 aprilie 2014, în afara cazului în care, înainte

de această dată, cel puţin o treime din părţile la MARPOL sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită părţile la MARPOL să noteze că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al Convenţiei din 1973, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 octombrie 2014, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) al Convenţiei din 1973, să transmită tuturor părţilor la MARPOL copii certificate ale prezentei rezoluţii şi textul amendamentelor conţinute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale; şi

6. invită Comitetul de siguranţă maritimă să ia notă de amendamentele la Sistemul de evaluare a stării navei.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MEPC.236(65)

 

Amendamente la Sistemul de evaluare a stării navei [Rezoluţia MEPC.94(46), aşa cum a fost amendată]

1. După paragraful 1.5 este introdus următorul nou paragraf: “1.6 Adunarea, la cea de-a douăzeci şi şaptea sa sesiune, a adoptat Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere [(Codul ESP 2011) (Rezoluţia A. 1049(27)] şi Comitetul de siguranţă maritimă, la cea de-a nouăzecea sa sesiune, a adoptat, prin Rezoluţia MSC.325(90), amendamente la regula XI-1/2 din SOLAS prin care se înlocuieşte sintagma «rezoluţia A.744(18)» cu sintagma «Codul ESP 2011», făcând astfel acest cod obligatoriu. Prin urmare, referinţele la «rezoluţia A.744(18)» în CAS sunt înlocuite de referinţele la «Codul ESP 2011 [Rezoluţia A. 1049](27)».”

2. În paragrafele 3.10,6.2.1.3,6.2.2.9, 7.3.1,7.3.4, 7.3.7 şi 8, referinţa la “rezoluţia/rezoluţiei A.744(18), aşa cum a fost amendat㔠este înlocuită cu referinţa la “Codul/Codului ESP 2011”.

3. În apendicele 2, în secţiunea “Inspecţii efectuate de către companie”, referinţa la “rezoluţiei A.l44(18), aşa cum a fost amendat㔠este înlocuită cu referinţa la “Codului ESP 2011”.

4. În apendicele 3, în secţiunea 8, referinţa la “rezoluţiei A. 744(18), aşa cum a fost amendat㔠este înlocuită cu referinţa \a “Codului ESP 2011”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.