MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 527/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 527         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 16 iulie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

            117. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative

 

            525. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 312 din 5 iunie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            580. - Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            M64/918/1.262. - Ordin al ministrului apărării naţionale, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale RO - ARMYSECURITY - S.A., filiala a Companiei Naţionale “Romtehnica”- S.A.

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6 din 12 februarie 2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2014, cu următoarele modificări şi completări:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. se realizează de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului.

(2) Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar ai statului român la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Mediaş se realizează de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. – (1) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al secretarului general al Guvernului.

(2) Participarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1) în şedinţele adunării generale a acţionarilor se face pe baza şi în limitele mandatului primit prin ordin al secretarului generai al Guvernului.

(3) în exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor decurgând din calitatea de acţionar al statului la companiile naţionale prevăzute la art. 1, Secretariatul General al Guvernului acţionează potrivit politicilor şi strategiei în domeniul energiei şi gazelor naturale, elaborată de ministerul de resort în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Este interzisă intervenţia oricărei persoane sau entităţi publice ori private, care nu face parte din organele de conducere ale operatorilor de transport şi de sistem din sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale, intervenţie care ar putea afecta luarea deciziilor referitoare la activitatea curentă a acestor operatori economici.”

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Se autorizează Secretariatul General ai Guvernului să mandateze reprezentanţii în adunările generale ale acţionarilor companiilor naţionale prevăzute la art. 1 să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actelor constitutive ale acestora în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi să aprobe efectuarea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege.”

4. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:

“(4) Se interzice acţionarilor care deţin mai mult de 5% din acţiunile companiilor naţionale prevăzute la art. 1 să exercite drepturile ce decurg din calitatea de acţionar, prevăzute la art. 34 alin. (2) sau la art. 128 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, dacă aceştia exercită vreun drept sau controlul asupra unei societăţi cu activitate de producere ori de furnizare de energie electrică şi/sau gaze naturale. Această interdicţie se aplică acţionarului, până la încetarea stării de incompatibilitate ce rezultă din neîndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 34 alin. (2) sau la art. 128 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, care este constatată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

(5) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei are competenţa de a verifica îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 34 şi 128 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şt completările ulterioare, de către acţionarii companiilor naţionale prevăzute la art. 1, de către persoanele care fac parte din organele de conducere ale acestora, precum şi de către candidaţii propuşi în organele de conducere ale acestor companii naţionale, înainte de numirea respectivilor candidaţi.

(6) Companiile naţionale prevăzute la art. 1, acţionarii, precum şi persoanele care fac parte din organele de conducere ale acestora au obligaţia să aducă la îndeplinire măsurile dispuse de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în acest sens în urma acţiunii de verificare prevăzute la alin. (5).”

5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să iniţieze şi să aprobe, după caz, toate operaţiunile şi demersurile necesare pentru trecerea acţiunilor deţinute de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. la Societatea «Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM» - S.A. şi la Societatea de Formare a Energeticienilor din România FORMENERG - S.A. în proprietatea privată a statului şi administrarea Departamentului pentru Energie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

6. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - Modificarea actelor constitutive ale companiilor naţionale prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative şi efectuarea formalităţilor de publicitate, conform legii, se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. g) şi ale art. 19 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă privind concesionarea activelor reţelei electrice de transport şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată este Ministerul Finanţelor Publice.

(2) în aplicarea prevederilor alin. (1), drepturile şi obligaţiile Ministerului Economiei decurgând din calitatea de concedent vor fi exercitate de Ministerul Finanţelor Publice prin încheierea unui contract de concesiune între acesta şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

(3) Contractul de concesiune prevăzut la alin. (2) se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, termen la care încetează contractul de concesiune încheiat între Ministerul Economiei şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. având ca obiect concesionarea activelor reţelei electrice de transport şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată.

Art. IV. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă privind concesionarea conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente sistemului naţional de transport gaze naturale şi a activităţii de operare a sistemului naţional de transport gaze naturale este Ministerul Finanţelor Publice.

(2) în aplicarea prevederilor alin. (1), drepturile şi obligaţiile Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale decurgând din calitatea de concedent vor fi exercitate de Ministerul Finanţelor Publice prin încheierea unui acord de concesiune între acesta şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş.

(3) Acordul de concesiune prevăzut la alin. (2) se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (3) încetează acordul de concesiune încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş având ca obiect concesionarea conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente sistemului naţional de transport gaze naturale şi a activităţii de operare a sistemului naţional de transport gaze naturale.

Art. V. - În vederea asigurării siguranţei în funcţionare a sistemului energetic naţional şi în alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali, conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi exercitării atribuţiilor care îi revin Departamentului pentru Energie în calitate de autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului, Dispeceratul Energetic Naţional şi Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale transmit date şi informaţii către Departamentul pentru Energie, conform reglementărilor în vigoare.

Art. VI. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) alin. (4) al art. 19 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pct. 4 şi 31 ale alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 10 iulie 2013, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 iulie 2014.

Nr. 117.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” -S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transportai Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 iulie 2014.

Nr. 525.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 312

din 5 iunie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 fit. c)- h) din Legea nr. 119/2010 privind Stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată de Lina Florea în Dosarul nr. 11.155/107/2011 al Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la dosar de către autorul excepţiei de neconstituţionalitate prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea angajării unui apărător, în temeiul art. 222 din Codul de procedură civilă.

4. Având cuvântul asupra cererii de amânare, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea acesteia.

5. Curtea, deliberând, respinge cererea de acordare a unui nou termen de judecată, deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 222 alin. (1) din Codul de procedură civilă coroborate cu cele ale art. 14 din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale fiind pronunţată la data de 3 decembrie 2013.

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionala nr. 327/2013.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

7. Prin încheierea din 3 decembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 11.155/107/2011, Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)- h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de intimata reclamantă Lina Florea în cadrul soluţionării recursului declarat de Casa Judeţeană de Pensii Alba împotriva Sentinţei civile nr. 5.923 din 30 noiembrie 2011, pronunţate de Tribunalul Alba, prin care prin care s-a admis contestaţia reclamantei şi în consecinţă: 1. s-a anulat Decizia de pensie nr. 213.128 din 15 iulie 2011, decizie prin care Casa Judeţeană de Pensii Alba a revizuit - în urma aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 - pensia de serviciu stabilită în baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice; 2. s-a dispus menţinerea în plată a deciziei de pensie nr. 213.128 din 12 mai 2010, actualizată cu indicele de inflaţie.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 încalcă:

- principiul separaţiei puterilor în stat, prevăzut de art. 1 alin. (4) din Constituţie, deoarece legiuitorul intervine în procesul de realizare a justiţiei. Astfel, prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 se ajunge la lipsirea de orice efecte a titlurilor executorii obţinute până la intrarea sa în vigoare, care, în materia supusă discuţiei, chiar şi numai în stadiul de definitive, sunt executorii de drept, Guvernul a încălcat dispoziţiile imperative ale art. 1 alin. (4) din Constituţie, textul ordonanţei criticate excluzând posibilitatea executării silite a statului cu privire la sumele cuprinse în titluri executorii, debitorul - statul având astfel libertatea de a amâna sine die executarea obligaţiilor stabilite prin titlul executoriu.

- principiul egalităţii de arme, promovat constant în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ca fiind o garanţie fundamentală a dreptului la un proces echitabil, consacrat de art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Acest principiu implică existenţa unui Just echilibru între părţile din proces”; or, în condiţiile în care Guvernul reglementează în mod unilateral situaţia juridică ce a dat naştere acestui litigiu, nu se poate vorbi despre “un just echilibru între părţile din proces”.

- accesul liber la justiţie, consacrat de art. 21 din Constituţie, deoarece faza de executare a unei hotărâri judecătoreşti face parte din procesul civil. Prin urmare, neexecutarea sau executarea cu întârziere a unei hotărâri judecătoreşti poate, în mod indirect, să ducă la lăsarea fără conţinut a dreptului de acces la o instanţă. Ingerinţe ale puterii executive, prin nepunerea la dispoziţia părţii a forţei publice, ale puterii legislative, prin adoptarea unei legi prin care se anulează sau se lasă fără efect o întreagă procedură judiciară, au condus la constatarea de către Curte a încălcării dreptului de acces la o instanţă. Prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 s-a produs o ingerinţă evidentă în acest sens, în condiţiile în care hotărârea judecătorească definitivă obţinută anterior nu poate fi pusă în executare.

- dreptul de proprietate privată, consacrat de art. 44 din Constituţie şi dreptul la pensie garantat de art. 47 alin. (2) din Constituţie, deoarece diminuarea dreptului la pensia stabilit iniţial în baza legislaţiei naţionale afectează un drept patrimonial şi impune o sarcină excesivă şi disproporţionată, fără a menţine un just echilibru între interesul general şi imperativele protecţiei drepturilor fundamentale ale omului. Pensia, atât ca drept în sine, cât şi ca element al proprietăţii private, reprezintă o creanţă asupra statului, pe care acesta este obligat să o plătească şi să o ocrotească, restrângerile putând fi dispuse numai potrivit art. 53 din Constituţie. Astfel, nu este permisă afectarea dreptului în substanţa sa, adică anularea acestuia.

- principiul neretroactivităţii legii, deoarece Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 atrage o modificare definitivă a regimului juridic al pensiilor în curs, acordate în baza legii vechi.

- art. 53 din Constituţie referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, deoarece efectul recalculării şi al diminuării pensiilor a fost unul definitiv, iar nu temporar. Pe de altă parte, arată că măsura nu trebuie să atingă însăşi substanţa dreptului, pentru a exista un raport rezonabil de proporţionalitate între măsurile luate şi scopul avut în vedere, invocând în acest sens hotărârea pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Muller împotriva Austriei. În final, arată că, în situaţia de faţă, micşorarea cu 67% a cuantumului pensiei prin recalcularea dispusă de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 atinge însăşi substanţa dreptului la pensie.

9. Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă opinează că, de la adoptarea Legii nr. 119/2010, Curtea Constituţională s-a pronunţat de mai multe ori în legătură cu constituţionalitatea şi convenţionalitatea măsurii de diminuare a pensiilor şi de transformare a pensiilor de serviciu în pensii în sensul Legii nr. 19/2000, dar de fiecare dată au fost avute în vedere argumentele Curţii Europene a Drepturilor Omului potrivit cărora măsura a fost luată în mod egal faţă de toate subiectele de drept - cetăţeni ai Românei, constituind o modalitate de a echilibra bugetul şi de a corecta diferenţele existente între sistemele de pensie. Ulterior, însă, au fost adoptate atât Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare, cât şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României, acte normative care au afectat acest tratament egal aplicabil tuturor categoriilor de pensionari bugetari, astfel încât acest argument nu mai subzistă. Pe de altă parte, instanţa apreciază cel puţin discutabile şi efectele pe care Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 le produce asupra unor hotărâri judecătoreşti pronunţate în dosare având ca obiect contestaţia unor decizii de recalculare efectuate în baza Legii nr. 119/2010, în condiţiile în care hotărârile au fost favorabile contestatorilor. Referitor la incidenţa art. 1 alin. (4), art. 21 şi art. 44 din Constituţie, instanţa apreciază că actul normativ criticat nu determină încălcări ale normelor constituţionale, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

11. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. Referitor la invocarea art. 1 alin. (4) din Constituţie, prin Decizia nr. 1.048/2012, Curtea a reţinut că Guvernul nu a intervenit pe cale legislativă pentru lipsirea de efect a unor hotărâri judecătoreşti, ci a instituit o nouă procedură ce a urmărit stabilirea cât mai echitabilă şi justă a pensiilor persoanelor menţionate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011. Cât priveşte invocarea art. 21 din Constituţie invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 170/2013, prin care Curtea a reţinut că, din examinarea actului normativ criticat, nu rezultă prevederi legale al căror conţinut normativ explicit sau implicit să determine suspendarea cursului judecăţii ori neexecutarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, în privinţa anumitor cauze determinate. În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a dreptului de proprietate invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 855/2012, iar referitor la încălcarea art. 53 din Constituţie invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 871/2010.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ordonanţă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011, aprobată prin Legea nr. 109/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 9 iulie 2012.

15. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei puterilor în stat, art. 21 privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 47 privind nivelul de trai şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. De asemenea sunt invocate dispoziţiile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil şi ale art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, privind protecţia proprietăţii.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, referitor la pretinsa încălcare a principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat consacrat de art. 1 alin. (4) din Constituţie, s-a mai pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a aceloraşi dispoziţii criticate, prin Decizia nr. 215 din 13 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 11 mai 2012, reţinând că scopul ordonanţei de urgenţă criticate a fost, aşa cum reiese din coroborarea motivelor expuse de Guvern în preambulul acestui act normativ, reglementarea unor proceduri tehnice de natură a realiza cu celeritate conversia tuturor pensiilor de serviciu în pensii bazate pe principiul contributivităţii, dând posibilitatea persoanelor care nu au identificat toate documentele necesare dovedirii veniturilor realizate pe parcursul întregii activităţi profesionale, sub imperiul procedurii reglementate prin Legea nr. 119/2010, să depună aceste documente la casele teritoriale de pensii, în vederea revizuirii. În consecinţă, Curtea a reţinut că actul normativ criticat nu conţine prevederi legale al căror conţinut normativ explicit sau implicit să determine suspendarea cursului judecăţii ori neexecutarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, în privinţa anumitor cauze determinate.

17. Curtea a mai constatat că astfel de hotărâri judecătoreşti se bucură de autoritate de lucru judecat şi determină obligarea autorităţilor publice la plata drepturilor de pensie astfel cum au fost constatate de către instanţele de judecată, însă această obligaţie subzistă atât timp cât este în vigoare şi temeiul legal în baza căruia au fost pronunţate hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile. În acest sens Curtea s-a mai pronunţat, prin Decizia nr. 1.601 din 9 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 4 februarie 2011, statuând că autoritatea de lucru judecat de care se bucură o hotărâre judecătorească este una absolută pe toată durata de aplicare a prevederii legale care a stat la baza pronunţării hotărârii.

18. Totodată, Curtea a constatat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 are în vedere o nouă procedură de recalculare a pensiilor, distinctă şi ulterioară celei realizate prin Legea nr. 119/2010, act normativ care se circumscrie cadrului procesual aflat în dezbatere în litigii determinate, fără a afecta cuantumul pensiilor cuvenit în urma recalculării în baza metodologiei reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 737/2010. Dacă Legea nr. 119/2010 constituie reglementarea de drept substanţial prin care pensiile de serviciu au fost transformate în pensii contributive, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 reprezintă prevederea legală de natură procedurală prin care statul reglementează procedura recalculării pensiilor şi modul de calcul al drepturilor de pensie, ţinând cont de specificul situaţiilor categoriilor socioprofesionale în cauză,

19. Referitor la încălcarea art. 21 din Constituţie privind accesul liber la justiţie, prin imposibilitatea executării unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, Curtea s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 458 din 7 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 10 decembrie 2013, prin care, făcând referire la jurisprudenţa sa anterioară, a statuat că astfel de hotărâri judecătoreşti se bucură de autoritate de lucru judecat şi determină obligarea autorităţilor publice la plata drepturilor de pensie astfel cum au fost constatate de către instanţele de judecată, însă această obligaţie subzistă atât timp cât este în vigoare şi temeiul legal în baza căruia au fost pronunţate hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile.

20. În plus, Curtea a reţinut că, în această materie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a pronunţat Decizia nr. 9 din 10 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 26 iulie 2013, şi a stabilit că - în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, aprobată prin Legea nr. 109/2012 - sunt supuse revizuirii şi pensiile prevăzute de art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, care au făcut obiectul recalculării conform prevederilor aceleiaşi legi, atunci când deciziile de recalculare emise în temeiul Legii nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 737/2010 au fost anulate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile, fiind menţinut cuantumul pensiei anterioare, fără a se putea reţine puterea de lucru judecat a acestor din urmă hotărâri.

21. În considerentele acestei decizii, instanţa supremă a reţinut că “cele două hotărâri judecătoreşti sunt pronunţate în baza unor temeiuri juridice diferite, respectiv Legea nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, aprobată prin Legea nr. 109/2012. Or, pentru existenţa «lucrului judecat», potrivit art. 1.201 din Codul civil, este nevoie de o triplă identitare: de părţi, de obiect şi de cauză, care nu se regăseşte în situaţia analizată, întrucât cele două contestaţii, deşi implică aceleaşi părţi şi au acelaşi obiect, nu se întemeiază pe aceeaşi cauză. [...] Practic, prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, legiuitorul a înţeles să reglementeze o nouă procedură de recalculare a pensiilor de serviciu, distinctă şi ulterioară, denumită «revizuire», şi având în vedere alte criterii decât cele menţionate în Legea nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, şi detaliate în Hotărârea Guvernului nr. 737/2010. Astfel, prima recalculare a pensiei de serviciu urmează a fi reluată, indiferent de soluţiile pronunţate în contestaţiile soluţionate în temeiul Legii nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, ceea ce demonstrează că niciun aspect dezlegat de către instanţă în temeiul Legii nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, nu poate fi opus în cadrul noii proceduri cu putere de lucru judecat.” Pentru aceleaşi argumente, instanţa supremă a decis că “nu poate fi reţinută nici încălcarea art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind încălcarea dreptului de acces la instanţă, ca efect al înlăturării efectelor unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. Întrucât efectele hotărârilor judecătoreşti prin care au fost anulate deciziile emise în temeiul Legii nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, şi păstrate în plată pensiile de serviciu au fost executate până la momentul emiterii noii decizii de revizuire date în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, aprobată prin Legea nr. 109/2012, nu se poate aprecia că accesul la justiţie este iluzoriu.[...]”.

22. Referitor la încălcarea dreptului la un proces echitabil prin neasigurarea egalităţii armelor, Curtea a reţinut, prin aceeaşi Decizie nr. 458/2013, că, aşa cum a statuat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sar principiul egalităţii armelor - garanţie a desfăşurării unui proces echitabil - implică un “echilibru echitabil” între părţi pe toată durata de desfăşurare a procesului şi presupune acordarea pentru fiecare parte a posibilităţii rezonabile de a-şi prezenta cauza. În acest sens este Hotărârea din 27 octombrie 1993, pronunţată în Cauza Dombo Beheer B. V. Împotriva Olandei, paragraful 33. Or, în cazul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, nu se aduce în discuţie o astfel de problemă, întrucât aceasta nu conţine dispoziţii de natură să influenţeze situaţia procesuală a părţilor, ci instituie o nouă procedură de recalculare a pensiilor, denumită “revizuire”. În consecinţă, Curtea a reţinut că principiul egalităţii armelor nu are incidenţă în cauză.

23. Referitor la pretinsa încălcare a dreptului la pensie, prin Decizia nr. 458/2013, Curtea a reţinut că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 nu afectează dreptul la pensie, aşa cum susţine autorul excepţiei, ci reglementează procedura revizuirii din oficiu de către casele teritoriale de pensii, prin emiterea unor decizii de revizuire, tocmai în scopul de a stabili în mod just şi echitabil drepturile de pensie, astfel încât persoanele îndreptăţite să aibă posibilitatea să identifice şi să depună la casele teritoriale de pensii toate documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii activităţi profesionale.

24. Referitor la critici le privind transformarea pensiilor de serviciu în pensii contributive şi micşorarea cuantumului acestora, critici raportate la art. 15 alin. (2), art. 44, art. 47 şi art. 53 din Constituţie, Curtea s-a mai pronunţat prin numeroase decizii, constatând că sunt neîntemeiate aceste critici, de exemplu, prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, prin Decizia nr. 1.286 din 29 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 29 noiembrie 2011, şi prin Decizia nr. 327 din 25 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 29 august 2013. În acest sens, Curtea a reţinut că “partea necontributivă a pensiei de serviciu, chiar dacă poate fi încadrată, potrivit interpretării pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat-o art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în noţiunea de «bun», ea reprezintă totuşi, din această perspectivă, un drept câştigat numai cu privire la prestaţiile de asigurări sociale realizate până la data intrării în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificaţia exproprierii”. Totodată, Curtea a arătat că dobândirea dreptului la pensie specială “nu poate fi considerată ca instituind o obligaţie ad aeternum a statului de a acorda acest drept, singurul drept câştigat reprezentând doar prestaţiile deja realizate până la intrarea în vigoare a noii reglementări şi asupra cărora legiuitorul nu ar putea interveni decât prin încălcarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie. [...] Conformându-se dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, textele de lege criticate afectează pensiile speciale doar pe viitor şi numai în ceea ce priveşte cuantumul acestora. Celelalte condiţii privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie şi vârsta eligibilă, nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor nu se răsfrânge asupra prestaţiilor deja obţinute anterior intrării sale în vigoare, care constituie facta praeterita”.

25. Analizând conformitatea prevederilor de lege criticate cu dispoziţiile art. 53 din Constituţie raportate la dreptul la pensie şi dreptul la un nivel de trai decent, Curtea a constatat, prin Decizia nr. 871/2010, că “aceste dispoziţii constituţionale sunt lipsite de relevanţă, întrucât dreptul la pensie vizează pensia obţinută în sistemul general de pensionare, neexistând un drept constituţional la pensie specială, deci la suplimentul financiar acordat de stat.”

26. Totodată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin Decizia din 7 februarie 2012, pronunţată în cauzele conexate nr. 45.312/11, nr. 45.581/11, nr. 45.583/11, nr. 45.587/11 şi nr. 45.588/11 - Ana Maria Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Marta Molnar şi Lucia Gheţu împotriva României, a constatat că măsura de reducere a pensiilor de serviciu este prevăzută de lege (paragrafele 18 şi 42) şi constituie o modalitate de a echilibra bugetul şi de a corecta diferenţele existente între sistemele de pensie, iar aceste motive nu pot fi considerate nerezonabile sau disproporţionate (paragraful 44). Curtea Europeană a Drepturilor Omului a amintit că statele părţi la Convenţie se bucură de o marjă de apreciere destul de mare atunci când este vorba de reglementarea politicii lor sociale. Întrucât adoptarea legilor pentru a stabili echilibrul dintre cheltuielile şi veniturile statului implică de obicei un examen al chestiunilor politice, economice şi sociale. Curtea a considerat că autorităţile naţionale se află în principiu într-o poziţie mai bună pentru a alege mijloacele cele mai potrivite pentru a atinge acest obiectiv şi aceasta respectă alegerile lor, cu excepţia situaţiei în care acestea sunt în mod evident lipsite de o bază rezonabilă (paragraful 41). De asemenea, aceeaşi Curte a ţinut seama şi de faptul că “reforma sistemelor de pensii nu a avut efect retroactiv şi nu a adus atingere drepturilor la prestaţii sociale dobândite în temeiul contribuţiilor plătite în timpul anilor de activitate” (paragraful 45).

27. Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauză privesc aspecte similare cu cele relevate în jurisprudenţa Curţii şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei acesteia, considerentele şi soluţiile deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea.

28. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Lina Florea în Dosarul nr. 11.155/107/2011 al Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 5 iunie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012,2012-2013 şi 2013-2014

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 132 alin. (2) şi art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi îi anul universitar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Instituţiile de învăţământ superior prevăzute în anexa nr. 6 sunt monitorizate în anul universitar 2014-2015 de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior şi Ministerul Educaţiei Naţionale, în temeiul prevederilor art. 192 şi ale art. 216 alin. (2) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Specializările prevăzute în anexa nr. 7 intră în lichidare începând cu anul universitar 2014-2015, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.

Art. 8. - Se aprobă titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014, prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 9. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 9 iulie 2014.

Nr. 580.

 

ANEXA Nr. 1

Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare

 

Cod DFI

Domeniul fundamental (DFI)

Cod RSI

Ramura de ştiinţă (RSI)

Cod DSU_ D/M

Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M)

Cod DL

Domeniul de licenţă (DL)

Cod S

Specializarea (S)

Număr de credite (ECTS)

10

Matematică şi ştiinţe ale naturii

10

Matematică

10

Matematică

10

Matematică

10

Matematică

180

20

Matematici aplicate

180

30

Matematică informatică

180

20

Informatică

40

Informatică

10

Informatică

180

20

Informatică aplicată

180

20

Fizică

10

Fizică

20

Fizică

10

Fizică

180

20

Fizică medicală

180

30

Biofizică

180

40

Fizică informatică

180

30

Chimie şi inginerie chimică

10

Chimie

30

Chimie

10

Chimie

180

20

Biochimie tehnologică

180

30

Radiochimie

180

40

Chimie informatică

180

20

Inginerie chimică

50

Inginerie chimică

10

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

240

20

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

240

30

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

240

40

Ştiinţa şi ingineria polimerilor

240

50

Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

240

60

Inginerie chimică

240

70

Controlul şi securitatea produselor alimentare

240

80

Inginerie biochimică

240

90

Ingineria fabricaţiei hârtiei

240

100

Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori

240

110

Tehnologie chimică textilă

240

120

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

240

130

Prelucrarea petrolului şi petrochimie

240

140

^)

 

150

Chimie militară

240

40

Ştiinţele pământului şi atmosferei

10

Geografie

20

Geografie

10

Geografie

180

20

Geografia turismului

180

30

Cartografie

180

40

Hidrologie şi meteorologie

180

50

Planificare teritorială

180

10

Geologie

30

Geologie

10

Geologie

180

20

Geochimie

180

10

Ştiinţa mediului

40

Ştiinţa mediului

10

Chimia mediului

180

20

Ecologie şi protecţia mediului

180

30

Geografia mediului

180

40

Fizica mediului

180

50

Ştiinţa mediului

180

20

Ştiinţe inginereşti

10

Inginerie civilă

10

Inginerie civilă şi instalaţii

60

Inginerie civilă

10

Construcţii civile, industriale şi agricole

240

20

Căi ferate, drumuri şi poduri

240

30

Construcţii şi fortificaţii

240

40

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

240

50

Construcţii miniere

240

60

Inginerie sanitară şi protecţia mediului

240

70

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

240

80

Inginerie civilă

240

90

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

240

100

Infrastructura transporturilor metropolitane

240

70

Ingineria instalaţiilor

10

Instalaţii pentru construcţii

240

20

Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei

240

30

Instalaţii pentru construcţii - pompieri

240

20

Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii

10

Inginerie electrică

90

Inginerie electrică

10

Sisteme electrice

240

20

Electronică de putere şi acţionări electrice

240

30

Electrotehnică

240

40

Instrumentaţie şi achiziţii de date

240

50

Electromecanică

240

60

Inginerie electrică şi calculatoare

240

20

Inginerie energetică

110

Inginerie energetică

10

Ingineria sistemelor electroenergetice

240

20

Hidroenergetică

240

30

Termoenergetică

240

40

Energetică industrială

240

50

Energetică şi tehnologii nucleare

240

60

Managementul energiei

240

10

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

100

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

10

Electronică aplicată

240

20

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

240

30

Reţele şi software de telecomunicaţii

240

40

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii

240

50

Telecomenzi şi electronică în transporturi

240

60

Echipamente şi sisteme electronice militare

240

70

Transmisiuni

240

30

Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze

10

Inginerie geologică

120

Inginerie geologică

10

Inginerie geologică

240

20

Geologia resurselor miniere

240

30

Geologia resurselor petroliere

240

40

Geofizică

240

20

Inginerie geodezică

30

Inginerie geodezică

10

Măsurători terestre şi cadastru

240

20

Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice

240

30

Cadastru şi managementul proprietăţilor %)

240

40

Geodezie şi geoinformatică %)

240

10

Mine, petrol şi gaze

260

Mine, petrol şi gaze

10

Inginerie minieră

240

20

Prepararea substanţelor minerale utile

240

30

Topografie minieră

240

40

Inginerie de petrol şi gaze

240

50

Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

240

40

Ingineria transporturilor

10

Inginerie aerospaţială

40

Inginerie aerospaţială

10

Construcţii aerospaţiale

240

20

Sisteme de propulsie

240

30

Echipamente şi instalaţii de aviaţie

240

40

Inginerie şi management aeronautic

240

50

Aeronave şi motoare de aviaţie

240

60

Navigaţie aeriană (Air Navigation)

240

20

Ingineria autovehiculelor

160

Ingineria autovehiculelor

10

Construcţii de autovehicule

240

20

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

240

30

Autovehicule rutiere

240

40

Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule

240

50

Blindate, automobile şi tractoare

240

30

Ingineria transporturilor

240

Ingineria transporturilor

10

Ingineria transporturilor şi a traficului

240

20

Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară

240

30

Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră

240

50

Ingineria resurselor vegetale şi animale

10

Agronomie

10

Agronomie

10

Agricultură

240

20

Ştiinţele solului

240

30

Montanologie

240

40

Protecţia plantelor

240

50

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară

240

20

Horticultură

20

Horticultură

10

Horticultură

240

20

Peisagistică

240

30

Inginerie forestieră

140

Inginerie forestieră

10

Ingineria prelucrării lemnului

240

20

Ingineria şi designul produselor finite din lemn

240

40

Silvicultură

30

Silvicultură

10

Silvicultură

240

20

Exploatări forestiere

240

30

Cinegetică

240

50

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

10

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

10

Inginerie economică în agricultură

240

20

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

240

10

Biotehnologii

50

Biotehnologii

10

Inginerie genetică

240

20

Biotehnologii*10)

240

10

Ingineria produselor alimentare

150

Ingineria produselor alimentare

10

Ingineria produselor alimentare

240

20

Tehnologia prelucrării produselor agricole

240

30

Controlul şi expertiza produselor alimentare

240

40

Pescuit şi industrializarea peştelui

240

50

Protecţia consumatorului şi a mediului

240

60

Extracte şi aditivi naturali alimentari^)

240

10

Zootehnie

40

Zootehnie

10

Zootehnie

240

20

Piscicultură şi acvacultură

240

60

Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei

10

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

10

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

10

Calculatoare

240

20

Tehnologia informaţiei

240

30

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională

240

40

Ingineria informaţiei

240

20

Ingineria sistemelor

220

Ingineria sistemelor

10

Automatică şi informatică aplicată

240

20

Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă

240

30

Ingineria sistemelor multimedia

240

70

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management

10

Inginerie mecanică

180

Inginerie mecanică

10

Sisteme şi echipamente termice

240

20

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

240

30

Mecanică fină şi nanotehnologii

240

40

Maşini şi echipamente miniere

240

50

Inginerie mecanică

240

60

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

240

70

Utilaje petroliere şi petrochimice

240

80

Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor

240

90

Echipamente pentru procese industriale

240

100

Utilaje tehnologice pentru construcţii

240

110

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii

240

120

Utilaje pentru textile şi pielărie

240

130

Vehicule pentru transportul feroviar

240

140

Utilaje şi instalaţii portuare

240

150

Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)

240

10

Inginerie industrială

130

Inginerie industrială

10

Tehnologia construcţiilor de maşini

240

20

Maşini-unelte şi sisteme de producţie

240

30

Ingineria sudării

240

40

Design industrial

240

50

Ingineria şi managementul calităţii

240

60

Ingineria securităţii în industrie

240

70

Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale

240

80

Tehnologia şi designul produselor textile

240

90

Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori

240

100

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

240

110

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

240

120

Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite

240

130

Logistică industrială

240

140

Inginerie industrială (Industrial Engineering)

240

20

Inginerie navală şi navigaţie

210

Inginerie marină şi navigaţie

10

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

240

20

Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale

240

30

Electromecanică navală

240

30

Ştiinţe inginereşti aplicate

270

Ştiinţe inginereşti aplicate

10

Inginerie medicală

240

20

Optometrie

240

30

Biotehnologii industriale

240

40

Inginerie fizică

240

50

Informatică industrială

240

60

Informatică aplicată în inginerie electrică

240

70

^)

 

80

Matematică şi informatică aplicată în inginerie

240

90

Fizică tehnologică

240

100

Bioinginerie

240

110

Biomateriale şi dispozitive medicale

240

120

Echipamente şi sisteme medicale

240

40

Arhitectură navală

200

Arhitectură navală

10

Arhitectură navală

240

20

Sisteme şi echipamente navale

240

10

Mecatronică şi robotică

250

Mecatronică şi robotică

10

Mecatronică

240

20

Robotică

240

10

Ingineria materialelor

170

Ingineria materialelor

10

Ştiinţa materialelor

240

20

Ingineria elaborării materialelor metalice

240

30

Ingineria procesării materialelor

240

40

Informatică aplicată în ingineria materialelor ^)

240

10

Ingineria mediului

190

Ingineria mediului

10

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

240

20

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

240

30

Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică

240

40

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

240

50

Ingineria dezvoltării rurale durabile

240

60

Ingineria mediului

240

70

Ingineria valorificării deşeurilor

240

80

Reconstrucţie ecologică

240

10

Inginerie şi management

230

Inginerie şi management

10

Inginerie economică industrială

240

20

Inginerie economică în domeniul mecanic

240

30

Inginerie economică în construcţii

240

40

Inginerie şi management naval şi portuar

240

50

Inginerie economică în domeniul transporturilor

240

60

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

240

70

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

240

80

^)

 

90

^)

 

100

Inginerie şi management în industria turismului

240

110

Inginerie şi management forestier

240

120

Ingineria şi managementul afacerilor

240

10

Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete şi muniţii

20

Inginerie genistică

10

Maşini şi utilaje de geniu

240

20

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare

240

80

Inginerie de armament, rachete şi muniţii

10

Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare

240

20

Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi

240

30

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului

240

40

Sisteme integrate de armament şi muniţie

240

30

Ştiinţe biologice şi biomedicale

10

Biologie

10

Biologie

10

Biologie

10

Biologie

180

20

Biochimie

10

Biochimie

10

Biologie

20

Biochimie

180

30

Medicină

10

Medicină

10

Sănătate

10

Medicină1)

360

40

Asistenţă medicală generală1)

240

50

Moaşe1)

240

20

Sănătate

10

Radiologie şi imagistică

180

20

Laborator clinic

180

30

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

180

70

Audiologie şi protezare auditivă

180

90

Nutriţie şi dietetică

180

40

Medicină veterinară

10

Medicină veterinară

10

Medicină veterinară

10

Medicină veterinară1)

360

50

Medicină dentară

10

Medicină dentară

10

Sănătate

20

Medicină dentară1)

360

20

Sănătate

40

Tehnică dentară

180

50

Asistenţă dentară

180

80

Asistenţă de profilaxie stomatologică

180

60

Farmacie

10

Farmacie

10

Sănătate

30

Farmacie1)

300

20

Sănătate

60

Asistenţă de farmacie

180

40

Ştiinţe sociale

10

Ştiinţe juridice

10

Drept

10

Drept

10

Drept

240

20

Drept european şi internaţional

240

20

Ştiinţe administrative

10

Ştiinţe administrative

50

Ştiinţe administrative

10

Administraţie publică

180

20

Administraţie europeană

180

30

Asistenţă managerială şi secretariat

180

40

Poliţie locală

180

50

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)

180

30

Ştiinţe ale comunicării

10

Ştiinţe ale comunicării

60

Ştiinţe ale comunicării

10

Jurnalism

180

20

Comunicare şi relaţii publice

180

30

Publicitate

180

40

Ştiinţe ale informării şi documentării

180

50

^)

 

40

Sociologie

10

Sociologie

20

Asistenţă socială

10

Asistenţă socială

180

10

Sociologie

10

Sociologie

10

Sociologie

180

20

Antropologie

180

30

Resurse umane

180

50

Ştiinţe politice

10

Relaţii internaţionale şi studii europene

40

Relaţii internaţionale şi studii europene

10

Relaţii internaţionale şi studii europene

180

20

Ştiinţe politice

30

Ştiinţe politice

10

Ştiinţe politice

180

20

Studii de securitate

180

60

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

10

Informaţii şi securitate naţională

10

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

60

Comunicare şi relaţii publice - informaţii

180

70

Psihologie - informaţii

180

90

Securitate şi apărare

180

110

Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării

180

120

Sisteme informaţionale

180

130

Studii de securitate şi informaţii

180

20

Ordine publică şi siguranţă naţională

10

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

160

Ordine şi siguranţă publică*12)

180

30

Ştiinţe militare

10

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

10

Conducere interarme - forţe terestre

180

20

Conducere interarme - forţe navale

180

30

Conducere interarme - forţe aeriene

180

40

Conducere logistică

180

50

Managementul organizaţiei

180

80

Management economico-financiar

180

100

Conducere militară

180

140

Managementul traficului aerian

180

150

Management în aviaţie

180

160

Managementul sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriene %)

180

70

Ştiinţe economice

10

Administrarea afacerilor

30

Administrarea afacerilor

10

Administrarea afacerilor

180

20

Economia firmei

180

30

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

180

40

Merceologie şi managementul calităţii

180

50

Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii

180

60

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate

180

70

Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii

180

10

 

Cibernetică şi statistică

 

50

 

Cibernetică, statistică şi informatică economică

10

Cibernetică economică

180

30

Statistică şi previziune economică

180

20

Informatică economică

50

Cibernetică, statistică şi informatică economică

20

Informatică economică

180

10

Contabilitate

40

Contabilitate

10

Contabilitate şi informatică de gestiune

180

10

Economie

10

Economie

10

Economie generală

180

20

Economie agroalimentară

180

30

Economia mediului

180

40

Economie şi comunicare economică în afaceri

180

50

Economie agroalimentară şi a mediului

180

60

Economie generală şi comunicare economică

180

70

Economie şi finanţe (în limba engleză - Economics and finance) %)

180

10

Finanţe

20

Finanţe

10

Finanţe şi bănci

180

10

Management

70

Management

10

Management

180

20

Managementul dezvoltării rurale durabile

180

10

Marketing

80

Marketing

10

Marketing

180

10

Economie şi afaceri internaţionale

60

Economie şi afaceri internaţionale

10

Economie internaţională

180

20

Afaceri internaţionale

180

30

Economie şi afaceri internaţionale

180

80

Psihologie şi ştiinţe comportamentale

10

Psihologie

80

Psihologie

10

Psihologie

180

20

Terapie ocupaţională

180

10

Ştiinţe ale educaţiei

70

Ştiinţe ale educaţiei

10

Pedagogie

180

20

Psihopedagogie specială

180

30

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

180

50

Ştiinţe umaniste şi arte

10

Filologie

10

Filologie

20

Limbă şi literatură

10

Limba şi literatura română*1)

180

20

Limba şi literatura*2)

180

30

Limba şi literatura modernă*3)

180

40

Literatură universală şi comparată*11)

180

50

Filologie clasică*4)

180

30

Limbi moderne aplicate

10

Traducere şi interpretare

180

20

Limbi moderne aplicate

180

20

Filosofie

10

Filosofie

10

Filosofie

10

Filosofie

180

30

Istorie

10

Istorie

40

Istorie

10

Istorie

180

20

Arheologie

180

30

Arhivistică

180

40

Muzeologie

180

50

Istoria artei

180

50

Studiul patrimoniului (Heritage Studies)

10

Studiul patrimoniului şi managementul bunurilor culturale

180

20

Arheologie, studii antice şi antropologie istorică

180

30

Turism cultural şi studii muzeale

180

40

Teologie

10

Teologie

10

Teologie

10

Teologie pastorală*5)

240

20

Teologie didactică*5)

180

30

^)

 

40

Teologie asistenţă socială*5)

180

50

Studii religioase

180

50

Studii culturale

10

Studii culturale

50

Studii culturale

10

Etnologie

180

20

Studii iudaice

180

30

Studii americane

180

40

Studii culturale

180

50

Studii europene

180

60

Turism cultural

180

60

Arhitectură şi urbanism

10

Arhitectură

10

Arhitectură

10

Arhitectură1)

360

20

Arhitectură de interior

300

30

Design de produs

300

40

Conservare şi restaurare de arhitectură

180

50

Arhitectura peisajului

180

60

Mobilier şi amenajări interioare

180

70

Tehnologie arhitecturală

180

20

Urbanism

20

Urbanism

10

Proiectare şi planificare urbană

240

20

Urbanism şi administrarea teritoriului

180

30

Amenajarea şi planificarea peisajului

240

70

Arte*13)

10

Arte vizuale

40

Arte vizuale

10

Arte plastice*9)

180

20

Arte decorative

180

30

Design

180

40

Conservare şi restaurare

180

50

Artă murală

180

60

Pedagogia artelor plastice şi decorative

180

80

Ceramică - sticlă - metal

180

90

Arte textile - design textil

180

100

Modă - design vestimentar

180

110

Scenografie şi eveniment artistic

180

120

Design ambiental

180

130

Artă monumentală

180

140

Artă sacră

180

20

Istoria şi teoria artei*13)

40

Arte vizuale

70

Istoria şi teoria artei

180

10

Teatru şi artele spectacolului

10

Teatru şi artele spectacolului

10

Artele spectacolului*6)

180

20

Teatrologie*7)

180

30

Scenografie

180

20

Cinematografie şi media

20

Cinematografie şi media

10

Cinematografie, fotografie, media*8)

180

20

Filmologie

180

30

Comunicare audiovizuală - multimedia

180

10

Muzică

30

Muzică

10

Pedagogie muzicală

180

20

Muzică religioasă

180

30

Muzicologie

240

40

Interpretare muzicală - canto

240

50

Interpretare muzicală - instrumente

240

60

Compoziţie muzicală

240

70

Dirijat

240

80

Artele spectacolului muzical

240

60

Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

10

Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

10

Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

10

Educaţie fizică şi sport

10

Educaţie fizică şi sportivă

180

20

Sport şi performanţă motrică

180

20

Kinetoterapie

10

Kinetoterapie şi motricitate specială

180

 

*1) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.

*2) Se adaugă: limba şi literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinaţie cu limba şi literatura română/o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.

*3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinaţie cu o altă limbă şi literatură modernă/clasică sau în combinaţie cu limba şi literatura română/clasică/literatură universală şi comparată.

*4) Se adaugă: în combinaţie cu limba şi literatura română sau o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.

*5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creştină după evanghelie.

*6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuşi-Marionete, Coregrafie.

*7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.

*8) Se adaugă, după caz: Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Multimedia: sunet - montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media.

*9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii.

*10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.

*11) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/limba şi literatura română.

*12) Ofiţer de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, penitenciare; specializarea trece din domeniul "Ştiinţe juridice" la domeniul "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică".

*13) Se poate susţine doctorat ştiinţific în domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria şi teoria artei" pentru toţi absolvenţii de studii universitare de licenţă şi master aparţinând programelor de studii din ramura de ştiinţă "Arte".

^) Eliminarea specializării "Extracte şi aditivi naturali alimentari" din domeniul de licenţă "Inginerie chimică" şi reîncadrarea acesteia în domeniul de licenţă "Ingineria produselor alimentare".

^) Eliminarea specializării "Informatică aplicată în ingineria materialelor" din domeniul de licenţă "Ştiinţe inginereşti aplicate" şi reîncadrarea acesteia în domeniul de licenţă "Ingineria materialelor."

^) Eliminarea specializării "Artă sacră" din domeniul de licenţă "Teologie" şi reîncadrarea acesteia în domeniul de licenţă "Arte vizuale".

^) Eliminarea specializării "Comunicare audiovizuală-multimedia" din domeniul de licenţă "Ştiinţe ale comunicării" şi reîncadrarea acesteia în domeniul de licenţă "Cinematografie şi media".

^) Eliminarea specializărilor "Inginerie economică în agricultură" şi "Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism" şi încadrarea acestora în domeniul de studii universitare de licenţă cu denumirea "Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală" din cadrul (DII) Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră.

%) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea "Cadastru şi managementul proprietăţilor" în cadrul domeniului de licenţă "Inginerie geodezică".

%) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea "Geodezie şi geoinformatică în cadrul domeniului de licenţă Inginerie geodezică".

%) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea "Managementul sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriene în cadrul domeniului de licenţă "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică".

%) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea "Economie şi finanţe (în limba engleză - Economics and finance)" în cadrul domeniului de licenţă "Economie".

1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene: Medicină, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură.

ANEXA Nr. 2

Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015

 

            1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ*3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

1

Facultatea de Inginerie Electrică

Inginerie electrică

Electronică de putere şi acţionări electrice

A

IF

240

75

Instrumentaţie şi achiziţii de date

A

IF

240

35

Sisteme electrice

A

IF

240

75

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A

IF

240

30

Ştiinţe inginereşti aplicate

Informatică aplicată în inginerie electrică

A

IF

240

30

2

Facultatea de Energetică

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

60

Inginerie energetică

Energetică şi tehnologii nucleare

A

IF

240

50

Hidroenergetică

A

IF

240

60

Ingineria sistemelor electroenergetice

A

IF

240

65

Managementul energiei

A

IF

240

60

Termoenergetică

A

IF

240

60

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A

IF

240

50

Ştiinţe inginereşti aplicate

Informatică industrială

A

IF

240

50

3

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

A

IF

240

255

Tehnologia informaţiei

A

IF

240

50

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

A

IF

240

300

4

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Ingineria informaţiei

A

IF

240

100

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Electronică aplicată

A

IF

240

100

Electronică aplicată (în limba engleză)

A

IF

240

60

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii

A

IF

240

95

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii (în limba engleză)*)

A

IF

240

0

Reţele şi software de telecomunicaţii

A

IF

240

175

Reţele şi software de telecomunicaţii (în limba engleză)*)

A

IF

240

0

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

A

IF

240

200

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)

A

IF

240

60

5

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Inginerie industrială

Design industrial

AP

IF

240

50

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale

A

IF

240

50

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

A

IF

240

50

Mecanică fină şi nanotehnologii

A

IF

240

50

Sisteme şi echipamente termice

A

IF

240

58

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

IF

240

50

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

A

IF

240

100

Ştiinţe inginereşti aplicate

Optometrie

A

IF

240

50

6

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice

Inginerie industrială

Ingineria securităţii în industrie

AP

IF

240

60

Ingineria sudării

A

IF

240

35

Ingineria şi managementul calităţii

A

IF

240

90

Logistică industrială

AP

IF

240

50

Maşini-unelte şi sisteme de producţie

A

IF

240

35

Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale

A

IF

240

40

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

160

Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial engineering)

AP

IF

240

100

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

A

IF

240

125

Mecatronică şi robotică

Robotică

A

IF

240

60

7

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Ingineria mediului

Ingineria dezvoltării rurale durabile

A

IF

240

60

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

A

IF

240

85

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

AP

IF

240

50

Inginerie mecanică

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

A

IF

240

82

8

Facultatea de Transporturi

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

A

IF

240

150

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

AP

IF

240

50

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi a traficului

A

IF

240

150

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Telecomenzi şi electronică în transporturi

A

IF

240

100

Inginerie mecanică

Vehicule pentru transportul feroviar

A

IF

240

75

9

Facultatea de Inginerie Aerospaţială

Inginerie aerospaţială

Construcţii aerospaţiale

A

IF

240

50

Echipamente şi instalaţii de aviaţie

A

IF

240

50

Inginerie şi management aeronautic

A

IF

240

50

Navigaţie aeriană (în limba engleză)

AP

IF

240

60

Sisteme de propulsie

A

IF

240

40

10

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Ingineria materialelor

Ingineria elaborării materialelor metalice

A

IF

240

60

Ingineria procesării materialelor

A

IF

240

60

Ştiinţa materialelor

A

IF

240

55

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

60

Inginerie şi management

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

A

IF

240

50

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie medicală

A

IF

240

45

11

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică

A

IF

240

50

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

AP

IF

240

50

Inginerie chimică

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

A

IF

240

60

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

A

IF

240

60

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului*)

A

IF

240

0

Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

A

IF

240

60

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

A

IF

240

100

Ştiinţa şi ingineria polimerilor

A

IF

240

60

Ştiinţe inginereşti aplicate

Biotehnologii industriale

AP

IF

240

50

12

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Ingineria informaţiei (în limba engleză)

A

IF

240

45

Ingineria informaţiei (în limba franceză)

A

IF

240

30

Ingineria materialelor

Ştiinţa materialelor (în limba engleză)

A

IF

240

30

Ştiinţa materialelor (în limba franceză)*)

A

IF

240

0

Inginerie chimică

Inginerie chimică (în limba engleză)

A

IF

240

25

Inginerie chimică (în limba franceză)*)

A

IF

240

0

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Electronică aplicată (în limba engleză)

A

IF

240

30

Electronică aplicată (în limba franceză)

A

IF

240

25

Electronică aplicată (în limba germană)

A

IF

240

30

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică (în limba engleză)

A

IF

240

25

Inginerie mecanică (în limba franceză)

A

IF

240

25

Inginerie mecanică (în limba germană)*)

A

IF

240

0

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic (în limba germană)

A

IF

240

45

Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană)

A

IF

240

30

13

Facultatea de Ştiinţe Aplicate

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie fizică

A

IF

240

40

Matematică şi informatică aplicată în inginerie

A

IF

240

50

14

Facultatea de Inginerie Medicală

Ştiinţe inginereşti aplicate

Biomateriale şi dispozitive medicale

AP

IF

240

60

Echipamente şi sisteme medicale

AP

IF

240

60

Inginerie medicală*)

A

IF

240

0

15

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor

Inginerie şi management

Ingineria şi managementul afacerilor

AP

IF

240

50

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A

IF

240

75

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

A

IF

240

25

 

*) Specializări/programe de studii universitare de licenţă pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2014-2015.

 

            2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ*3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

1

Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole

A

IF

240

450

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

A

IF

240

100

Inginerie şi management

Inginerie economică în construcţii

A

IF

240

75

2

Facultatea de Hidrotehnică

Ingineria mediului

Ingineria mediului

A

IF

240

50

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

A

IF

240

50

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

A

IF

240

120

Inginerie sanitară şi protecţia mediului

A

IF

240

100

3

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri şi poduri

A

IF

240

150

Infrastructura transporturilor metropolitane

A

IF

240

75

4

Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

A

IF

240

325

Instalaţii pentru construcţii (în limba franceză)

A

IF

240

60

Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei

A

IF

240

120

5

Facultatea de Utilaj Tehnologic

Inginerie mecanică

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii

A

IF

240

70

Utilaje tehnologice pentru construcţii

A

IF

240

150

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

AP

IF

240

60

6

Facultatea de Geodezie

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

A

IF

240

250

Geodezie şi geoinformatică

AP

IF

240

200

Cadastru şi managementul proprietăţilor

AP

IF

240

200

7

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Inginerie civilă

Inginerie civilă (în limba engleză)

A

IF

240

100

Inginerie civilă (în limba franceză)

A

IF

240

40

8

Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (engleză, franceză, germană, spaniolă)

A

IF

180

45

 

            3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ*3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

1

Facultatea de Arhitectură

Arhitectură

Arhitectură1)

A

IF

360

320

Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu)

AP

IF

180

25

2

Facultatea de Arhitectură de Interior

Arhitectură

Arhitectură de interior

A

IF

300

70

Design de produs

A

IF

300

40

Mobilier şi amenajări interioare

A

IF

180

40

3

Facultatea de Urbanism

Urbanism

Amenajarea şi planificarea peisajului

A

IF

240

40

Proiectare şi planificare urbană

A

IF

240

60

Urbanism şi administrarea teritoriului (la Sibiu)

AP

IF

180

30

 

1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

 

            4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ*3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

1

Facultatea de Agricultură

Agronomie

Agricultură

A

IF

240

150

Agricultură

AP

IFR

240

100

Protecţia plantelor

A

IF

240

40

Ştiinţele solului

A

IF

240

40

Biologie

Biologie

A

IF

180

100

Biologie

A

IFR

180

75

Silvicultură

Silvicultură

A

IF

240

50

2

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie economică în agricultură

A

IF

240

160

Inginerie economică în agricultură

A

ID

240

225

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A

IF

240

400

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A

ID

240

250

3

Facultatea de Horticultură

Horticultură

Horticultură

A

IF

240

150

Horticultură

AP

ID

240

75

Peisagistică

A

IF

240

65

4

Facultatea de Zootehnie

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

IF

240

100

Silvicultură

Cinegetică

A

IF

240

50

Zootehnie

Piscicultură şi acvacultură

A

IF

240

50

Zootehnie

A

IF

240

60

5

Facultatea de Medicină Veterinară

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

A

IF

240

120

Medicină veterinară

Medicină veterinară1)

A

IF

360

240

Medicină veterinară (în limba engleză)1)

AP

IF

360

30

6

Facultatea de Biotehnologii

Biotehnologii

Biotehnologii agricole

A

IF

240

50

Biotehnologii medical-veterinare

A

IF

240

40

Biotehnologii pentru industria alimentară

A

IF

240

60

7

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

A

IF

240

150

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

A

IFR

240

150

Inginerie civilă

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

A

IF

240

90

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

A

IF

240

150

Măsurători terestre şi cadastru

AP

IFR

240

150

Inginerie şi management

Inginerie economică în construcţii

A

IF

240

60

8

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala Slatina

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie economică în agricultură

A

IF

240

80

9

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala Călăraşi

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie economică în agricultură

A

IF

240

120

 

1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

 

            5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

[locaţia geografică de desfăşurare*1) şi limba de predare*2)]

Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ*3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

1

Facultatea de Administraţie şi Afaceri

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

A

IF

180

200

Administrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration)

AP

IF

180

75

Marketing

Marketing

AP

IF

180

150

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

250

2

Facultatea de Biologie

Biologie

Biochimie

A

IF

180

60

Biologie

A

IF

180

120

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului

A

IF

180

60

3

Facultatea de Chimie

Chimie

Biochimie tehnologică

A

IF

180

25

Chimie

A

IF

180

155

Chimie (în limba franceză)*)

A

IF

180

25

Radiochimie*)

A

IF

180

40

Ştiinţa mediului

Chimia mediului

A

IF

180

75

4

Facultatea de Drept

Drept

Drept

A

IF

240

600

Drept

A

ID

240

400

5

Facultatea de Filosofie

Filosofie

Filosofie

A

IF

180

180

6

Facultatea de Fizică

Fizică

Biofizică

A

IF

180

30

Fizică

A

IF

180

70

Fizică (în limba engleză)

A

IF

180

50

Fizică informatică

A

IF

180

50

Fizică medicală

A

IF

180

40

Ştiinţe inginereşti aplicate

Fizică tehnologică

A

IF

240

110

7

Facultatea de Geografie

Geografie

Cartografie

A

IF

180

80

Geografia turismului

A

IF

180

250

Geografia turismului

A

ID

180

100

Geografia turismului (la Călimăneşti)

A

IF

180

30

Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

50

Geografie

A

IF

180

195

Geografie

A

ID

180

50

Hidrologie şi meteorologie

A

IF

180

80

Planificare teritorială

A

IF

180

80

Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

50

Ştiinţa mediului

Geografia mediului

A

IF

180

120

8

Facultatea de Geologie şi Geofizică

Geologie

Geologie

A

IF

180

55

Inginerie geologică

Geofizică

A

IF

240

30

Inginerie geologică

A

IF

240

90

9

Facultatea de Istorie

Istorie

Istoria artei

A

IF

180

55

Istorie

A

IF

180

240

Istorie

A

ID

180

50

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

A

IF

180

75

10

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

A

IF

180

120

Comunicare şi relaţii publice

A

ID

180

75

Jurnalism

A

IF

180

120

Jurnalism

A

ID

180

50

Publicitate

A

IF

180

50

Publicitate

AP

ID

180

50

11

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă

A

IF

180

350

Literatură universală şi comparată - O limbă şi literatură modernă

A

IF

180

75

Studii culturale

Etnologie

A

IF

180

100

Studii europene

A

IF

180

120

Ştiinţe administrative

Asistenţă managerială şi secretariat

A

IF

180

50

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

A

IF

180

150

Comunicare şi relaţii publice

AP

IFR

180

75

Ştiinţe ale informării şi documentării

A

IF

180

60

12

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Limbă şi literatură

Limba şi literatura neogreacă A - Limba şi literatura modernă B/Limba şi literatura română B

A

IF

180

30

Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română/O limbă şi literatură modernă

A

IF

180

21

Limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura coreeană (B)

A

IF

180

25

Limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura catalană (B)

A

IF

180

25

O limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura română/Limba şi literatura neogreacă

A

IF

180

30

O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)/Limba rromani/Limba şi literatura română

A

IF

180

750

Filologie clasică (Limba şi literatura latină A - Limba şi literatura greacă veche B)

A

IF

180

50