MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 528/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 528         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 16 iulie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            526. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui comisar şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 264 din 6 mai 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi ale art. 163 şi art. 166 din Codul de procedură civila din 1865

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

571. - Hotărâre privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

572. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Economiei şi Dezvoltării Sustenabile din Georgia în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2012

 

Memorandum de înţelegere între Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Economiei şi Dezvoltării Sustenabile din Georgia în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei

 

573. - Hotărâre pentru aprobarea proiectului major “Reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere din România - faza 1”

 

574. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

917. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2,222/2006

 

994. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului I - 2014, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

827. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 

828. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui comisar şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar şef de poliţie Pantilie Vasile Ion i se acordă gradul profesional de chestor de poliţie şi îi încetează raporturile de serviciu cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 11 iulie 2014.

Nr. 526.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 264

din 6 mai 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi ale art. 163 şi art. 166 din Codul de procedură civilă din 1865

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi ale art. 163 şi art. 166 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Gabriel Bazavan în Dosarul nr. 35.204/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a (fostă a IX-a) contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 153D/2014.

2. La apelul nominal se prezintă partea Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Lipsesc autorul excepţiei şi partea Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Sector 6 - Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din Sectorul 6 Bucureşti, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, invocă cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 11/2014.

4. Reprezentantul Ministerului Public, amintind, de asemenea, jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 12 februarie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 35.204/3/2012, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a (fostă a IX-a) contencios administrativ ŞI fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi ale art. 163 şi art. 166 din Codul de procedură civilă din 1865.

6. Excepţia a fost ridicată de Gabriel Bazavan cu prilejul soluţionării contestaţiilor formulate împotriva deciziei de încadrare în grad de handicap şi a certificatului de încadrare în grad de handicap.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate, care prevăd că persoanele cu handicap care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate nu pot beneficia de indemnizaţia lunară şi buget personal complementar lunar pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei, sunt contrare art. 16 alin. (1), art. 22, art. 23, art. 34 alin. (3) şi art. 50 din Constituţie. De asemenea, susţine că prevederile Codului de procedură civilă referitoare la excepţia puterii lucrului judecat contravin art. 21 alin. (1)-(3) din Constituţie.

8. Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a (fostă a IX-a) contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că persoanele aflate în libertate şi cele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate se află în situaţii diferite care justifică adoptarea unor reglementări diferite. În acelaşi timp, precizează că drepturile persoanelor aflate în executarea unei pedepse privative de libertate referitoare la cazare, hrană, asistenţă medicală şi alte asemenea drepturi sunt reglementate de Legea nr. 275/2006. De asemenea, arată că prin reglementarea excepţiei autorităţii de lucru judecat nu se încalcă accesul la justiţie, având în vedere că autoritatea de lucru judecat presupune pronunţarea unei hotărâri de către o instanţă şi existenţa unei triple identităţi, de părţi, obiect şi cauză. Aceasta înseamnă că părţilor li s-a asigurat accesul la justiţie în cadrul unui prim proces şi că rezultatul acestuia nu mai poate fi pus în discuţie după epuizarea căilor de atac prevăzute de lege. Principiul autorităţii de lucru judecat corespunde necesităţii de securitate juridică şi ordine socială, fiind unul dintre aspectele fundamentale ale supremaţiei dreptului.

9. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

10. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens, aminteşte cele reţinute de Curtea Constituţională prin Deciziile nr. 1.134/2007 şi nr. 11/2014.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor,

susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 58 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, precum şi cele ale art. 163 şi art. 166 din Codul de procedură civilă din 1865.

14. Art. 58 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 are următoarea redactare: “(6) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4):[…]

b) persoanele cu handicap care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei.”;

15. Prevederile art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 au următoarea redactare; “Adultul cu handicap beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de următoarele prestaţii sociale:

a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:

1. În cuantum de 202 lei, pentru adultul cu handicap grav;

2. În cuantum de 166 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

1. În cuantum de 91 lei, pentru adultul cu handicap grav;

2. În cuantum de 68 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

3. În cuantum de 33,5 lei, pentru adultul cu handicap mediu.”;

16. Art. 163 şi art. 166 din Codul de procedură civilă din 1865 au următoarea redactare:

- Art. 163: “Nimeni nu poate fi chemat în judecată pentru aceeaşi cauză, acelaşi obiect şi de aceeaşi parte înaintea mai multor instanţe.

Această excepţie se va putea ridica de părţi sau de judecător în orice stare a pricinii în faţa instanţelor de fond.

Dacă excepţia este primită, dosarul se va trimite instanţei care a fost mai întâi învestită, iar în cazul când pricinile se află în judecata unor instanţe de grade deosebite, la instanţa cu grad mai înalt.”;

- Art. 166: “Excepţia puterii lucrului judecat se poate ridica, de părţi sau de judecător, chiar înaintea instanţelor de recurs,”

17. Curtea, având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (1)-(3) din Legea nr. 47/1992, cele reţinute prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011 - prin care instanţa de contencios constituţional a statuat că sintagma “În vigoare” din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare -, dar şi prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, potrivit cărora “Dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare”, constată că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate referitoare la art. 163 şi art. 166 din Codul de procedură civilă din 1865.

18. Autorul excepţiei consideră că textele de lege criticate aduc atingere următoarelor prevederi din Constituţie: art. 16 alin. (1) şi (2) referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, art. 22 privind dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, art. 23 privind libertatea individuală, art. 34 alin. (3) referitor la dreptul la ocrotirea sănătăţii şi art. 50 privind protecţia persoanelor cu handicap.

19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată dispoziţiile art. 58 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 au mai fost analizate sub aspectul conformităţii lor cu prevederile Constituţiei, avându-se în vedere critici asemănătoare celor formulate în prezenta cauză.

20. Astfel, prin Decizia nr. 11 din 16 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 18 februarie 2014, Curtea Constituţională a reţinut că drepturile băneşti prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 sunt acordate pentru a compensa dificultăţile pe care persoanele cu handicap le au în ceea ce priveşte incluziunea socială şi pentru a facilita acest proces. De asemenea, ţinând cont de capacitatea redusă a acestor persoane de a desfăşura o activitate în vederea obţinerii unor venituri suficiente acoperirii tuturor nevoilor de trai, bugetul personal complementar vine să suplimenteze veniturile, în vederea decontării taxei de abonament radio/TV şi a abonamentului telefonic.

21. Or, Curtea a apreciat că, “În ceea ce priveşte persoanele aflate în arest, detenţie sau condamnate la o închisoare privativă de libertate, exercitarea drepturilor pentru care aceste sume de bani sunt acordate este însă limitată, dacă nu chiar lipsită de substanţă, fiind greu de imaginat modul în care persoana privată de libertate ar putea realiza incluziunea socială şi egalizarea şanselor ei prin folosirea unor venituri băneşti suplimentare în contextul avut în vedere.

22. De asemenea, dreptul la informaţie se realizează în modalităţile asigurate şi puse la dispoziţie de administraţia penitenciarelor, potrivit art. 41 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006.

23. În ceea ce priveşte dreptul la convorbiri telefonice, acesta se realizează în condiţiile art. 47 din Legea nr. 275/2006, condiţii ce au în vedere asigurarea securităţii locului de detenţie şi care nu se pot realiza decât “de /a telefoanele publice cu cartelă instalate în penitenciare”, astfel că nu se justifică acordarea sumei pentru decontarea abonamentului telefonic.”

24. În mod asemănător, Curtea constată că, în jurisprudenţa sa, s-a pronunţat şi cu privire la conformitatea dispoziţiilor art. 163 şi art. 166 din Codul de procedură civilă din 1865.

25. Astfel, prin Decizia nr. 1.063 din 14 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 9 septembrie 2009, Curtea a reţinut că “posibilitatea invocării excepţiei puterii lucrului judecat, de către părţi sau de către judecător, chiar în faţa instanţelor de recurs, nu este de natură a îngrădi liberul acces la justiţie, ci, dimpotrivă, urmăreşte să împiedice pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti contradictorii, evitând rejudecarea unui proces, având acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi aceleaşi părţi, în vederea asigurării securităţii şi stabilităţii raporturilor juridice încheiate.”

26. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţiile deciziile mai sus amintite îţi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

27. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi ai art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al ari. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gabriel Bazavan în Dosarul nr. 35.204/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a (fostă a IX-a) contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 58 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi ale art. 163 şi art. 166 din Codul de procedură civilă din 1865 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva şi general obligatorie

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a (fostă a IX-a) contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 6 mai 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. a) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile având datele de identificare conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Imobilele prevăzute la art. 1 se dau în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu destinaţia de sedii ale centrelor de testare a soiurilor.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 9 iulie 2014.

Nr. 571.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor (CUI 4192880) din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Nr. MF*)

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării În folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Tipul bunului

Descrierea tehnica (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/

concesiune

 

8.27.01

Clădire sediu (tip modular) CTS Dâlga

Parter, suprafaţă construită = suprafaţă desfăşurată = 355 mp

Incinta unităţii

Judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt, satul Dâlga, str. Negreanca

2010

954.041

Autorizaţie de construire nr. 7/2010; PV nr. 9.093/2010; CF nr. 21085

în administrare

Imobil

 

8.27.01

Clădire sediu (tip modular) CTS Negreşti

Parter, suprafaţă construită = suprafaţă desfăşurată = 405 mp

Incinta unităţii

Judeţul Vaslui, oraşul Negreşti,

strada M. Kogălniceanu nr.52

2010

926.612

Autorizaţie de construire nr.  35/2010; PV nr. 9.094/2010; CF nr. 70998

în administrare

Imobil

 

8.27.01

Clădire sediu (tip modular)

CTS Peciu Nou

Parter, suprafaţă construită = suprafaţă desfăşurată = 423 mp

Incinta unităţii

Judeţul Timiş, comuna Peciu Nou nr. 531/1

2011

1.222.293

Autorizaţie de construire nr. 25/2011; PV nr. 8.493/2011; CF nr. 402603

în administrare

Imobil

 

8.27.01

Clădire sediu (tip modular)

CTS Satu Mare

Parter, suprafaţă construită = suprafaţă desfăşurată = 358 mp

Incinta unităţii

Judeţul Satu Mare, comuna Odoreu, Str. Odoreului nr. 286

2012

1.485.940

Autorizaţie de construire nr. 58/2011; PV nr. 3.085/2012; CF nr. 101700

în administrare

Imobil

 

8.27.01

Clădire sediu (tip modular)

CTS Tecuci

Parter, suprafaţă construită = suprafaţă desfăşurată = 356 mp

Incinta unităţii

Judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 107

2010

898.322

Autorizaţie de construire nr. 214/2010; PV nr. 9,095/2010; CF nr. 101889

în administrare

Imobil

 

8.27.01

Clădire sediu (tip modular)

CTS Târgovişte

Parter, suprafaţă construită = suprafaţă desfăşurată = 365 mp

Incinta unităţii

Judeţul Dâmboviţa, comuna Ulmi, Str. Principală nr. 278

2009

1.037.080

Autorizaţie de construire nr. 64/2008; PV nr. 7/2009; CF nr. 70402

în administrare

Imobil


*) Nr. MF se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice odată cu înscrierea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Economiei şi Dezvoltării Sustenabile din Georgia în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Economiei şi Dezvoltării Sustenabile din Georgia în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,

Alexandru-Răzvan Coţovelea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 9 iulie 2014.

Nr. 572.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Economiei şi Dezvoltării Sustenabile din Georgia în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei

 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Economiei şi Dezvoltării Sustenabile din Georgia, denumite în continuare părţi,

având în vedere dezvoltarea pozitivă a relaţiilor dintre România şi Georgia, consolidată prin vizite la nivel înalt, care confirmă interesul comun în vederea promovării raporturilor strânse în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC),

având în vedere că ambele părţi vor promova furnizarea tehnologiei şi serviciilor în sectorul TIC şi intenţionează să creeze un parteneriat în acest sector,

recunoscând nevoia de a promova legături semnificative în sectorul TIC, având în vedere capacităţile şi oportunităţile din acest sector ale celor două părţi,

recunoscând existenţa potenţialului pentru efectuarea de schimburi intense între cele două ţări în sectorul TIC,

având interese comune în creşterea investiţiilor, sporirea investiţiilor, iniţiativelor şi pieţelor aferente sectorului TIC şi intenţionând să implementeze un program de cooperare în domeniul TIC, cu scopul de a dezvolta parteneriate de afaceri între cele două părţi,

            au încheiat următorul memorandum de înţelegere:

 

ARTICOLUL 1

Obiectivele cooperării

 

            Obiectivul prezentului memorandum de înţelegere (denumit în continuare memorandum) este de a stabili relaţii de cooperare între cele două părţi, în vederea concentrării eforturilor comune şi a resurselor tehnice, financiare şi umane, având ca finalitate dezvoltarea cooperării tehnologice şi a activităţilor inovative, precum şi a serviciilor legate de acordarea de asistenţă, consultanţă şi instruire tehnică, în vederea formării de resurse umane specializate în domeniul TIC,

 

ARTICOLUL 2

Domeniile de cooperare

 

(1) Principalele domenii de cooperare între cele două părţi, fără a fi limitate la acestea, sunt următoarele:

a) schimbul de date în domeniul reglementărilor, standardizării şi al convenţiilor internaţionale relevante în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, precum şi în cel al tehnologiilor şi mijloacelor tehnice noi;

b) stimularea investiţiilor în cele două ţări în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei;

c) dezvoltarea, pe baza proiectelor colective, a grupurilor de lucru comune în domeniul IT&C în fiecare din cele două ţări sau terţe ţări, în condiţii acceptate de comun acord;

d) sprijinirea companiilor interesate din cele două ţări în activitatea lor de parteneriat;

e) pregătirea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei;

f) dezvoltarea resurselor umane în domeniul educaţiei IT şi al educaţiei bazate pe IT;

g) organizarea şi facilitarea participării la seminare, conferinţe, forumuri comune, evenimente şi târguri internaţionale, organizate de fiecare din cele două ţări;

h) informarea şi identificarea schimbului de date necesar pentru serviciile electronice (e-Services, e-Visa, e-commerce) şi de securitate informatică;

i) sprijinirea comună în cadrul organizaţiilor internaţionale, atunci când interesele naţionale ale celor două ţări coincid.

            (2) Activităţile specifice de interes comun vor fi desfăşurate în cadrul stabilit de prezentul memorandum şi vor fi reglementate prin înţelegeri specifice. În aceste înţelegeri, aspectele referitoare la cheltuieli şi investiţii, confidenţialitate, proprietate intelectuală, precum şi toate detaliile care vor asigura o înţelegere clară a provenienţei şi a modului de utilizare a resurselor şi beneficiilor ambelor părţi vor fi specificate.

            În timpul activităţilor desfăşurate de către organele competente, limba engleză va fi utilizată drept limbă de lucru.

 

ARTICOLUL 3

Fonduri şi resurse

 

(1) Desfăşurarea de activităţi de cooperare în conformitate cu prezentul memorandum va fi condiţionată de existenţa resurselor de finanţare, precum şi a altor resurse ale părţilor.

            (2) Costurile activităţilor de cooperare vor fi suportate într-o modalitate ce va fi ulterior convenită.

 

ARTICOLUL 4

Aplicarea memorandumului

 

(1) Prezentul memorandum va fi implementat de către un comitet de coordonare compus din reprezentanţi ai ambelor părţi şi a cărui structură va fi stabilită la o dată ulterioară. Acest comitet va fi înfiinţat în termen de o (1) lună de la data intrării în vigoare a prezentului memorandum.

            (2) Comitetul va fi responsabil cu definirea metodologiilor, mecanismelor şi procedurilor pentru dezvoltarea activităţilor stabilite prin prezentul memorandum, inclusiv fezabilitatea şi cerinţele financiare. Comitetul se va întruni cel puţin o dată pe an, alternativ în România şi Georgia, în funcţie de acordul dintre părţi.

 

ARTICOLUL 5

Drepturile de proprietate intelectuală

 

Drepturile de proprietate intelectuală rezultate din proiectele realizate în temeiul prezentului memorandum vor fi convenite distinct, prin acte adiţionale, încheiate la data iniţierii fiecărui

proiect bilateral.

 

ARTICOLUL 6

Confidenţialitatea Informaţiilor

 

            Nici una dintre părţi nu va dezvălui sau distribui către un terţ informaţii confidenţiale furnizate de cealaltă parte în cursul desfăşurării activităţilor de cooperare conform prezentului memorandum, cu excepţia permisiunii scrise din partea celeilalte părţi şi în limitele acestei permisiuni sau în conformitate cu prevederile legale.

 

ARTICOLUL 7

Intrarea în vigoare şi valabilitatea

 

(1) Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile îşi vor comunica îndeplinirea procedurilor legale interne privind intrarea în vigoare şi este valabil (4) patru ani şi va fi prelungit automat pe noi perioade de câte patru (4) ani dacă nici una dintre părţi nu îl denunţă.

            (2) Fiecare parte poate denunţa memorandumul prin notificare scrisă către cealaltă parte prin căi diplomatice. În acest caz, memorandumul de înţelegere îşi va înceta valabilitatea după trei (3) luni de la data notei scrise de denunţare transmise celeilalte părţi.

 

ARTICOLUL 8

Amendamente

 

Prezentul memorandum poate fi amendat, dacă este necesar, prin acordul comun scris al părţilor şi vor fi semnate, în acest sens, protocoale adiţionale la acest memorandum. Protocoalele adiţionale vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 7 primul paragraf al memorandumului.

 

 

ARTICOLUL 9

Soluţionarea diferendelor

 

Orice diferend/diferende între părţi în ceea ce priveşte interpretarea şi/sau aplicarea prezentului memorandum va/vor fi soluţionat/soluţionate pe cale amiabilă prin consultări şi/sau negocieri între părţi.

 

 

ARTICOLUL 10

Clauze finale

 

Dispoziţiile prezentului memorandum nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor ce decurg din alte acorduri internaţionale încheiate. Aplicarea prezentului memorandum nu aduce atingere obligaţiilor României ca stat membru al Uniunii Europene. Prezentul memorandum nu poate fi interpretat sau invocat astfel încât să anuleze sau să afecteze obligaţiile ce decurg din orice alt acord încheiat între Comunitatea Europeană sau Comunitatea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte.

Drept care reprezentanţii deplin autorizaţi ai părţilor au semnat prezentul memorandum de înţelegere. Semnat la Bucureşti, la data de 3 septembrie 2012, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, georgiană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

 

Pentru Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România,

Titus Corlăţean,

ministrul afacerilor externe

Pentru Ministerul Economiei şi Dezvoltării Sustenabile din Georgia,

Grigol Vashadze,

ministrul afacerilor externe

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea proiectului major “Reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere din România - faza 1”

 

Având în vedere prevederile art. 39-43 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.26071999, precum şi ale art. 152 alin. (1) şi (2) şi art. 153 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, precum şi ale Deciziei Comisiei Europene nr. C (2014) 2597 - final din 16 aprilie 2014 privind proiectul major “Reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere din România - faza 1”, care face parte din programul operaţional “Mediu” pentru asistenţă structurală din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune în conformitate cu obiectivul Convergenţă în România,

            în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă proiectul major “Reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere din România - faza 1”, cu indicatorii prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Facă,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 9 iulie 2014.

Nr. 573.

 

ANEXĂ

 

Caracteristicile principale şi indicatorii proiectului major

“Reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere din România - faza 1”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Beneficiar: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Amplasament:

 

Nr. crt.

Componenta

Subcomponenta

Judeţul

1

Batale de şlamuri fosfoamoniacale din incinta Dojchim

-

Dolj

2

Petrobrazi

Batale interne

Prahova

Batale externe

Prahova

3

Arpechim

Halde deşeuri triazinice şi acrilonitril

Argeş

Lacuri Dâmbovnic şi Suseni

Argeş

4

Batale de reziduuri petroliere

Poiana Lacului

Argeş

Bucşani Tratare

Dâmboviţa

Cezeanu Epurare

Dâmboviţa

Cobia

Dâmboviţa

Pâscov 64 IRDP

Dâmboviţa

Sud III

Dâmboviţa

Vârteju

Dolj

Angheleşti

Giurgiu

Parc 1 Videle

Giurgiu

Parcul Mare Ţicleni

Gorj

Grindu

Ialomiţa

Icoana

Olt

Icoana Ecologic

Olt

Oteşti

Olt

Băicoi

Prahova

Boldeşti Ecologic

Prahova

Depozit Central 1 Boldeşti (Pit 1)

Prahova

Depozit Central 2 Boldeşti (Pit 2)

Prahova

Tritter Boldeşti

Prahova

Parc 710 Boldeşti

Prahova

Sonda 6002 Sinaia

Prahova

Urlaţi

Prahova

Parc 18

Teleorman

Poeni

Teleorman

Poeni Decantor

Teleorman

5

Depozite de produse petroliere

Depozit Vaslui

Vaslui

Depozit Făurei

Brăila

 

            Indicatorii proiectului:

 

Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA):

mii lei

529.204

 

(preţuri la data de 5 august 2013:1 euro = 4,42 lei)

 

 

 

Indicatori:

 

 

 

Remedierea batalelor de şlam fosfoamoniacal Doljchim

buc.

2

 

Remedierea batalelor interne şi externe Petrobrazi

buc.

4

 

Remedierea haldelor de deşeuri triazinice şi acrilonitril din cadrul Arpechim

Buc.

2

 

Remedierea lacurilor Dâmbovnic şi Suseni - Arpechim

buc.

2

 

Remedierea batalelor de reziduuri petroliere din activitatea de explorare şi producţie

buc.

25

 

Remediere privind depozitele de produse petroliere Vaslui şi Făurei

buc.

2

 

Durata de realizare a proiectului

luni

24

 

 

Finanţarea proiectului

Finanţarea proiectului se face din fondurile prevăzute de Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului “Petrom” - SA Bucureşti, din fonduri externe nerambursabile, potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2014) 2597 - final din 16 aprilie 2014 privind proiectul major “Reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere din România - faza 1”, care face parte din programul operaţional “Mediu” pentru asistenţă structurală din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune în conformitate cu obiectivul Convergenţă în România, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 11 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bara” la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1,nr. 628 şi 628 bis din 23 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 23 şi 25;

b) se modifică următoarele poziţii:

(i) la poziţia nr. 21, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2. pentru tronsonul de la km 0 + 000 la km 3 + 000 şi 1.3.7.1. pentru tronsonul de la km 3 + 000 la km 3 + 891”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “62.910 mp în comuna Bara, satele Bara şi Rediu, L = 3,891 km din DJ 207Ala km 16 + 420, CF nr. 50280, nr. 50282 şi nr. 50344”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1951, modernizat de la km 0+000 la km 3 + 000 în perioada 2010-2011 prin programul PNDR - M322”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.042.240,41 lei, din care 3.023.740,41 lei valoarea lucrărilor de modernizare executate în perioada 2010-2011 prin programul PNDR - M322”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1785/05.08.2011”;

(ii) la poziţia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Rediu, Sc = Sd = 422 mp, S teren = 1.744 mp, CF nr. 401/N/BâraşiNC477”; c) după poziţia nr. 26 se introduc 14 noi poziţii, poziţiile nr. 27-40, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 iulie 2014.

Nr. 574.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bara

 

SECŢIUNEA I

“Bunuri imobile”

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţa

Valoare de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

27.

1.3.7.1.

Strada Florilor

Din DC 60 (str. Alexandru Ioan Cuza), prin centrul satului Rediu, pe partea dreaptă 4.630 mp cu CF nr. 50283 şi 4.170 mp cu CF nr. 50290, pe partea stângă a DC 60, L = 659,32 m

1951

22.840,00

Domeniul public al comunei Bara, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2013

28.

1.3.7.1.

Strada Apusului

Din DC 60 (str. Alexandru Ioan Cuza), pe partea stângă 3.084 mp cu CF nr. 50293 intravilan şi 688 mp cu CF nr. 50281, L = 363,31 m

1951

30.000,00

Domeniul public al comunei Bara, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2013

29.

1.3.7.1.

Strada Trandafirului

Din Str. Florilor, pe partea stângă 1.995 mp cu CF nr. 50285, iar pe partea dreaptă 1760 mp cu CF nr. 50291, L = 402,65 m

1951

8.000,00

Domeniul public al comunei Bara, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2013

30.

 

1.3.7.1.

 

Strada Liliacului

 

Din Str. Florilor, pe partea stânga 1.697 mp cu CF nr. 50292, iar pe partea dreaptă 1909 mp cu CF nr. 50288, L = 399,75 m

1951

 

8.000,00

 

Domeniul public al comunei Bara, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2013

31

 

1.3.7.1.

 

Strada Crinului

 

Din Str. Florilor, pe partea stângă 1.732 mp cu CF nr. 50284, iar pe partea dreaptă 1.732 mp cu CF nr.50289,L = 401,59m

1951

 

8.000,00

 

Domeniul public al comunei Bara, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2013

32

1.3.7.1.

Strada Lalelei

Din Str. Florilor, pe partea stângă 1.662 mp cu CF nr. 50294, iar pe partea dreaptă 2.737 mp cu CF nr. 50302, L = 496,83 m

1951

9.000,00

Domeniul public al comunei Bara, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2013

33.

1.3.7.1.

Strada Lăcrămioarei

Din Str. Florilor, spre Str. Apusului 421 mp cu CF nr. 50286, L = 73,81 m

1951

5.000,00

Domeniul public al comunei Bara, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2013

34

1.6.2.

Teren aferent al staţiei de sortare a deşeurilor Bara

3.873 mp teren extravilan Bara-Gârla Ghinilor, lotul nr. 3 cu CF nr. 50334

2007

4.047,00

Domeniul public al comunei Bara, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2013

35

1.6.2.

Teren curţi-construcţii Rediu (parc şi parcare)

Rediu, S teren = 2.687 mp NCP nr. 478 Bara

2008

18.716,00

Domeniul public al comunei Bara, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2013

361

1.6.2.

Teren curţi-construcţii

Rediu, S teren = 306 mp NCP nr. 479 Bara

2008

2.152,00

Domeniul public al comunei Bara, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2013

37.

16.2.

Teren curţi-construcţii (aferent grădiniţei şi monumentului Rediu)

Rediu, S teren = 913 mp NCP nr. 473 Bara

2007

7.871,00

Domeniul public al comunei Bara, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2013

38.

1.8.7.

Reţea publică de apă uzată cu staţie de

epurare

Localităţile Bara şi Rediu - reţele de canalizare lungime totală de 13.458,34 m si o staţie de epurare realizate

Prin PNDR -M322

2011

6.001.065,93

Domeniul public al comunei Bara, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2013

39.

1.6.2

Teren aferent staţiei de epurare Bara

676 mp teren extravilan Bara-Gârla Ghinilor, lotul nr. 2, cu CF nr. 50333

2011

710,00

Domeniul public al comunei Bara, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2013

40.

1.8.6.

Extindere reţea publică de alimentare cu apă

Localităţile Bara şi Rediu, sursa - racord la conducta existentă, L = 9,050 km reţea distribuţie realizată prin PNDR - M322

2011

611.070,60

Domeniul public al comunei Bara, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006

 

În baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a)-i) şi alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Instrucţiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Conform art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutite de taxă, în cazul navelor atribuite navigaţiei în largul mării şi care sunt utilizate pentru transportul de călători/bunuri cu plată sau pentru activităţi comerciale, industriale sau de pescuit, precum şi în cazul navelor utilizate pentru salvare ori asistenţă pe mare sau pentru pescuitul de coastă, următoarele operaţiuni:

1. livrarea, modificarea, repararea, întreţinerea, navlosirea, leasingul şi închirierea de nave, precum şi livrarea, leasingul, închirierea, repararea şi întreţinerea de echipamente încorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit;

2. livrarea de carburanţi şi provizii destinate a fi utilizate pe nave, inclusiv pentru navele de război încadrate în Nomenclatura combinată (NC) cod 8906 10 00, care părăsesc ţara şi se îndreaptă spre porturi străine unde vor fi ancorate, cu excepţia proviziilor în cazul navelor folosite pentru pescuitul de coastă;

3. prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la pct. 1, efectuate pentru nevoile directe ale navelor şi/sau pentru încărcătura acestora.”

2. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) În sensul art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, prin largul mării se înţelege spaţiul marin situat dincolo de limita exterioară a mării teritoriale, astfel cum este stabilită conform Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată prin Legea nr. 110/1996.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 iulie 2014.

Nr. 917.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului I - 2014, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 175.401/111.540/2014 al Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene şi al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cantităţile de motorină aferente trimestrului I - 2014, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cantitatea totală de motorină prevăzută la art. 1 este de 59.859.412,306 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 87.740.065,66 lei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 iunie 2014.

Nr. 994.

 

ANEXĂ

 

Cantităţile de motorină aferente trimestrului I - 2014, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Nr. crt.

Specificare

Cantităţi de motorină

(litri)

Valoarea ajutorului de stat

(lei)

1.

 Sectorul vegetal - total, din care:

53.243.425,581

78.041.690,73

 

trimestrul 12014*)

53.125.958,281

77.877.342,24

 

regularizare trimestrul IV 2013**)

117.467,300

164.348,49

2.

 Sectorul zootehnic

6.615.738,775

9.698.011,47

3.

 Sectorul îmbunătăţiri funciare

247,950

363,46

 

TOTAL:

59.859.412,306

87.740.065,66


*) Pentru trimestrul I - 2014, valoarea nominala a ajutorului de stat este 1,4659 lei/litru.

**) Pentru trimestrul IV - 2013, valoarea nominală a ajutorului de stat este 1,3991 lei/litru.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

În temeiul prevederilor art. 133 alin, (5) şi (7) din Constituţia României, republicată şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 58 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Articolul 71 va avea următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) Judecătorii şi procurorii care intenţionează să participe la un concurs pentru ocuparea unui post de expert naţional detaşat sunt obligaţi să solicite acordul secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la eventuala detaşare la o instituţie sau la un organism al Uniunii Europene, anterior participării la procedurile de selecţie.

(2) Dispoziţiile art. 6 alin. (2) şi ale art. 7 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Adrian Bordea

 

Bucureşti, 3 iulie 2014.

Nr. 827.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

În temeiul art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Cererile de numire din funcţia de judecător în funcţia de procuror şi din funcţia de procuror în funcţia de judecător se soluţionează de două ori pe an, în baza criteriilor prevăzute la art. 23 alin. (11). Plenul Consiliului Superior al Magistraturii stabileşte, prin hotărâre, lunile în care se organizează sesiunile de numire a judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător.

(2) Cererea de numire a judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător se formulează în scris şi se depune la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai târziu în termen de 5 zile de la data publicării pe pagina de internet a Consiliului a listei prevăzute la art. 2 alin. (1), din luna stabilită potrivit alin. (1)”.

2. La articolul 22, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) La soluţionarea cererilor de numire din funcţia de judecător în funcţia de procuror şi din funcţia de procuror în funcţia de judecător sunt avute în vedere posturile din lista prevăzută la alin. (2), în măsura în care acestea mai sunt vacante.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Adrian Bordea

 

Bucureşti, 3 iulie 2014.

Nr. 828.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.