MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 537/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 537         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 18 iulie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

578. - Hotărâre privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018

 

579. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice şi a procedurilor privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

635. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010

 

1.183. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru portul Brăila

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

61. - Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament

 

63. - Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea ari 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit. Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă măsurile de sprijin financiar potrivit prevederilor secţiunii 4 “Programe de sprijin în sectorul vitivinicol, capitolul II “Scheme de ajutor” din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare.

Art. 2. - Măsurile pentru care se acordă sprijin financiar din partea Uniunii Europene producătorilor din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018 sunt:

a) restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole;

b) promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a vinurilor produse în Uniunea Europeană care constă în acţiuni de informare în statele membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlata, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie;

c) asigurarea recoltei de struguri de către producătorii din sectorul vitivinicol;

d) investiţii.

Art. 3. - (1) Beneficiarii sprijinului financiar sunt producătorii din sectorul vitivinicol, persoane fizice sau juridice şi forme asociative ale acestora.

(2) Sprijinul aferent măsurilor prevăzute la art. 2 se asigură din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din contribuţia externă nerambursabilă a Uniunii Europene din Fondul European de Garantare Agricolă, denumit în continuare F.E.G.A. Plata aferentă acestor măsuri se efectuează după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, pentru măsura de promovare a vinurilor se poate acorda sprijin financiar naţional, sub formă de cofinanţare în cuantum de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Art. 5. - Cuantumul anual al sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru masurile prevăzute la art. 2 este de 47,7 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei VI la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Pentru măsura de promovare a vinurilor, sprijinul financiar din F.E.G.A. aferent programelor aflate în derulare şi aprobate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte din cuantumul anual al sprijinului financiar din partea Uniunii Europene, prevăzut la art. 5.

(2) Pentru măsura de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, sprijinul financiar aferent planurilor aflate în derulare şi aprobate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte din cuantumul anual al sprijinului financiar comunitar prevăzut la art. 5.

Art. 7. - Normele metodologice de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol, condiţiile de acordare, cheltuielile eligibile pentru fiecare măsură, modalităţile de verificare şi control, precum şi modelul de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 8. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă pentru gestionarea plătitor şi recuperarea debitelor, potrivit prevederilor art. 58 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului şi ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producătorilor din sectorul vitivinicol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 13 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru implementarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347, din data de 20 decembrie 2013, ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347, din data de 20 decembrie 2013, cu completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 170 din 30 iunie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 9 iulie 2014.

Nr. 578.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice şi a procedurilor privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 292 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice şi procedurile privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, prevăzute în anexa care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 9 iulie 2014.

Nr. 579.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE ŞI PROCEDURI

privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şl a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare şi definiţii

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice şi proceduri privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, denumite în continuare norme, stabilesc dispoziţiile care reglementează garanţia ce trebuie constituită în temeiul art. 292 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie, înseamnă instituţia publică autorizată să primească o garanţie şi să decidă dacă garanţia primită poate fi eliberată sau reţinută, în conformitate cu prezentele norme;

b) infrastructură înseamnă infrastructură de îmbunătăţiri funciare definită conform legii;

c) utilizator înseamnă organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare care a solicitat transmiterea, la cerere, fără plată, în folosinţă a infrastructurii din domeniul public al statului şi, după caz, din domeniul privat al statului la federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare ori predarea-preluarea, la cerere, în folosinţă gratuită ori cu titlul de comodat a infrastructurii din domeniul public al statului şir după caz, din domeniul privat al statului la organizaţia de îmbunătăţiri funciare;

d) protocol înseamnă actul administrativ de transmitere/predare-preluare a infrastructurii din domeniul public sau privat al statului de la Agenţie la utilizator;

e) garanţie înseamnă asigurarea că o sumă va fi plătită sau va fi reţinută de Agenţie dacă cerinţele garantate nu sunt îndeplinite ori o garanţie a fost constituită pentru Agenţie în vederea asigurării respectării mai multor obligaţii;

f) obligaţie înseamnă o cerinţă sau un ansamblu de cerinţe, impuse de prevederile legale;

g) cerinţe garantate înseamnă totalitatea măsurilor şi acţiunilor luate de utilizator pentru utilizarea, întreţinerea, repararea, exploatarea şi paza integrităţii bunurilor care alcătuiesc infrastructura preluată în folosinţă în condiţii de eficienţă economică, cu respectarea normelor tehnice şi cerinţelor de protecţie a mediului;

h) modernizarea infrastructurii cuprinde lucrările de construcţii şi/sau montaj şi instalaţii privind reabilitarea şi refacerea infrastructurii.

Art. 3. - Prezentele norme se aplică în cazurile în care s-a aprobat:

a) constituirea dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei, în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare;

b) constituirea dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii, aparţinând domeniului public şi privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, în favoarea federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare;

            c) transmiterea dreptului de folosinţă gratuită prin comodat asupra infrastructurii, aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare.

 

CAPITOLUL II

Calculul garanţiei

 

Art. 4. - (1) Valoarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă care se predă utilizatorului se determină astfel:

a) pentru bunurile din domeniul privat al statului, reevaluate în condiţiile legii, conform valorii de inventar din evidenţa contabilă a Agenţiei rezultate din ultimul bilanţ anual sau din ultima balanţă de verificare, înregistrate conform prevederilor legale în vigoare;

b) pentru bunurile din domeniul public la valoarea reevaluată potrivit legii.

(2) Valorile determinate conform alin. (1) lit. a) şi b) nu conţin TVA,

            Art. 5. - Cuantumul garanţiei se calculează ca produs dintre suma valorilor determinate conform prevederilor de la art. 4 alin. (1), după caz, şi 10%.

 

CAPITOLUL III

Forma garanţiei

 

Art. 6. - Garanţia se constituie pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, de sau în numele utilizatorului responsabil de plata sumei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - O garanţie poate fi constituită prin:

a) virament bancar în contul Agenţiei;

b) bilet la ordin în favoarea Agenţiei, cu scadenţă la vedere, de valoare egală cu valoarea garanţiei, în condiţiile legii;

c) scrisoare de garanţie bancară în favoarea Agenţiei.

Art. 8. - Agenţia poate solicita utilizatorului înlocuirea garanţiei dacă o consideră insuficientă sau că nu asigură o acoperire pe o perioadă de timp corespunzătoare.

Art. 9. - Garanţia se constituie în lei.

Art. 10. - (1) Pentru garanţia constituită potrivit prevederilor art. 7 lit. a), utilizatorul poate primi dobândă.

(2) în cazul în care se constată respectarea condiţiilor prevăzute în protocol, dobânda se încasează de utilizator.

            Art. 11. - Cuantumul garanţiei se modifică cu valorile rezultate din diferenţele de reevaluare determinate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Garanţii eliberate şi garanţii reţinute

 

Art. 12. - (1) Cerinţele garantate pot conţine cerinţe principale, secundare sau subordonate.

(2) O cerinţă principală este o cerinţă de îndeplinire sau neîndeplinire a unui act, fundamentală pentru obiectivele menţionate în protocol.

(3) O cerinţă secundară este o cerinţă de respectare a unui termen stabilit pentru respectarea unei cerinţe principale.

(4) O cerinţă subordonată este oricare altă cerinţă prevăzută în protocol.

Art. 13. - (1) Agenţia are dreptul de a reţine garanţia constituită de utilizatorul care primeşte dreptul de folosinţă asupra infrastructurii, după încetarea dreptului de folosinţă constituit în favoarea utilizatorului şi dacă acesta nu respectă obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, nu întreţine, nu exploatează şi/sau nu utilizează infrastructura în condiţiile prevăzute de norme sau distruge infrastructura primită în folosinţă.

(2) Garanţia se reţine în totalitate în cazul în care nu a fost respectată cel puţin una dintre cerinţele garantate.

(3) Se consideră că o cerinţă nu a fost respectată dacă:

a) nu s-au prezentat documente care să ateste că cerinţa garantată, supusă verificării, a fost îndeplinită;

b) datele şi/sau informaţiile cuprinse în documentele prezentate de utilizator nu sunt reale şi/sau nu corespund cu cele rezultate în urma verificărilor şi inspecţiilor efectuate de Agenţie în prezenţa utilizatorului;

c) remedierile necesare pentru a fi respectate cerinţele garantate, solicitate de Agenţie, nu au fost realizate în termenul stabilit de Agenţie;

            d) dovada corespunzătoare nu a fost prezentată în termenul acordat pentru prezentarea acelei dovezi, cu excepţia cazului în care dovada nu a putut fi furnizată în termenul acordat din motive de forţă majoră.

 

CAPITOLUL V

Conţinutul protocolului de predare-preluare sau de transmitere

 

Art. 14. - (1) Protocolul prevăzut la art. 2 va cuprinde, după caz:

a) denumirea şi datele de identificare ale părţilor;

b) delimitarea clară a obligaţiilor ce revin părţilor;

c) situaţia juridică a bunurilor ce fac obiectul protocolului;

d) inventarul fizic şi valoric al bunurilor care se transmit în folosinţă;

e) înregistrarea financiar-contabilă a patrimoniului predat-preluat/transmis;

f) avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor şi regulamentul privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din Amenajarea................................., care se preia în folosinţă de Organizaţia...............sau, după caz, de către Federaţia.............;

g) descrierea stării de funcţionare a infrastructurii şi parametrii tehnici de funcţionare ai acesteia care fac obiectul protocolului însuşit de părţi;

h) lista lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii pentru fiecare element de infrastructură, volume minime de lucrări care trebuie executate, perioadele optime de realizare a acestor lucrări;

i) periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii determinată de condiţiile climatice ale zonei şi de intensitatea exploatării elementelor de infrastructură;

j) prevederi privind punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii aflate în administrarea Agenţiei, care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinţa organizaţiei de îmbunătăţiri funciare sau, după caz, a federaţiei;

k) obligaţiile utilizatorului privind preluarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi utilizarea infrastructurii care se preia de către acesta, precum şi paza integrităţii bunurilor care se preiau în folosinţă;

            l) obligaţiile organizaţiei de îmbunătăţiri funciare privind modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care se preia de către aceasta;

m) criteriile de evaluare a modului cum utilizatorul şi-a îndeplinit obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost transmisă/predată prin protocol;

n) criteriile de verificare a modului cum au fost respectate obligaţiile prevăzute la lit. e) şi f);

o) durata folosinţei;

p) organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare au obligaţia asigurării pazei şi protecţiei infrastructurii pe care o exploatează, o întreţin şi o repară, potrivit legii;

q) alte prevederi şi documente care să garanteze exploatarea eficientă şi durabilă a infrastructurii preluate în folosinţă, cu respectarea normelor tehnice din domeniu şi a cerinţelor de protecţie a mediului.

(2) Protocolul intră în vigoare la data semnării şi înregistrării de către părţi a procesului-verbal de predare-preluare/ transmitere.

            (3) Bunurile pentru care se transmite dreptul de folosinţă trebuie înregistrate în mod obligatoriu în contabilitate şi rămân înregistrate în contabilitatea Agenţiei.

 

CAPITOLUL VI

Cerinţe garantate

 

Art. 15. - Cerinţele garantate pentru exploatarea, întreţinerea, repararea şi utilizarea infrastructurii prevăzute în protocol sunt:

a) realizarea lucrărilor de exploatare, întreţinere, reparare şi utilizare a infrastructurii cu respectarea normelor tehnice din domeniu;

b) exploatarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare astfel încât să se prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea şi poluarea solului şi să se promoveze protecţia mediului în conformitate cu standardele de mediu;

c) exploatarea amenajărilor şi lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în mod echitabil pentru asigurarea protecţiei intereselor tuturor beneficiarilor;

d) proiectarea, executarea şi exploatarea lucrărilor de modernizare şi de reabilitare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare în corelare cu lucrările de gospodărire a apelor, hidroenergetice, silvice, de gestionare a căilor de comunicaţie, în acord cu interesele proprietarilor de terenuri şi cu documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, ţinând seama de cerinţele de protecţie a mediului, aprobate conform legii;

e) respectarea prevederilor protocolului pe toată durata de valabilitate a acestuia.

Art. 16. - Cerinţele garantate pentru protecţia mediului sunt:

a) utilizarea apei pentru irigarea culturilor agricole numai în condiţiile prevăzute de Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) descărcarea apelor uzate epurate în reţeaua de canale de desecare, de irigaţii ori pe terenuri agricole numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

            c) obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii procedurale şi finale

 

Art. 17. - (1) Elaborarea regulamentelor privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurilor de îmbunătăţiri funciare care se preiau în folosinţă de utilizatori se finanţează din bugetul Agenţiei.

(2) Regulamentele prevăzute la alin. (1) se aprobă de conducerea Agenţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 18, - (1) Procedurile privind constituirea garanţiei reglementate la art. 292 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

(2) Răspunderea asupra realităţii, oportunităţii şi necesităţii constituirii şi eliberării/restituirii/reţinerii garanţiei revine Agenţiei şi filialelor sale.

Art. 19. - Agenţia şi filialele sale exercită controlul tehnic şi financiar al modului cum se respectă prevederile protocolului şi propun Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale măsuri în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 20. - Garanţia reţinută de Agenţie se constituie venit la bugetul Agenţiei şi se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 21. - Normele metodologice pentru elaborarea protocoalelor prevăzute la art. 2 se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

 

ANEXĂ

la norme

 

Proceduri privind constituirea garanţiei în contul Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare

 

 

CAPITOLUL I

Scopul procedurii şi constituirea garanţiei

 

Art. 1. - Scopul procedurilor privind constituirea garanţiei în vederea aprobării protocolului, analiza de risc pentru vicii ascunse, precum şi utilizarea/reţinerea garanţiei este de a descrie detaliat etapele care trebuie parcurse în vederea verificării conformităţii, conţinutului şi eligibilităţii cererii depuse de utilizator pentru autorizarea garanţiei în vederea aprobării protocolului.

Art. 2. - După aprobarea constituirii dreptului de folosinţă asupra infrastructurii în favoarea utilizatorului, Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie, transmite utilizatorului, în scris, valoarea cuantumului garanţiei.

Art. 3. - Utilizatorul transmite în scris Agenţiei propunerea sa cu privire la forma de garanţie pe care a ales să o constituie în contul Agenţiei.

Art. 4. - Agenţia decide cu privire la forma de garanţie care urmează să se constituie şi comunică decizia sa utilizatorului.

Art. 5. - Utilizatorul transmite Agenţiei documentele care atestă că a constituit garanţia conform deciziei Agenţiei.

Art. 6. - În cazul în care garanţia este suficientă şi acoperă o perioadă de timp corespunzătoare, Agenţia transmite utilizatorului că autorizează garanţia constituită în contul său.

Art. 7. - Agenţia transmite utilizatorului proiectul de protocol pentru a fi semnat de persoanele competente ale utilizatorului.

Art. 8. - Divergenţele cu privire la proiectul de protocol se soluţionează de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Oficiul de reglementare al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare.

            Art. 9. - Protocolul semnat de persoanele competente ale Agenţiei şi ale utilizatorilor se prezintă la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru aprobare în termen de 3 zile de la data înregistrării acestuia la cele două părţi semnatare.

 

CAPITOLUL II

Analiza de risc pentru vicii ascunse

 

Art. 10. - În înţelesul prezentei proceduri, analiza de risc reprezintă activitatea desfăşurată de Agenţie în vederea identificării viciilor ascunse ale infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care în timpul exploatării şi/sau utilizării acestei infrastructuri prezintă riscuri pentru populaţie, pentru mediul înconjurător, precum şi pentru bunurile din patrimoniul public şi privat.

Art. 11. - Criteriile de efectuare a analizei de risc şi riscul minim admis pentru eliberarea/restituirea garanţiei se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei şi se comunică filialelor din subordine la data intrării în vigoare a prezentelor proceduri.

Art. 12. - În înţelesul prezentei proceduri, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) viciul ascuns înseamnă defectele de funcţionare sau de construcţie ale uneia sau mai multor componente din alcătuirea infrastructurii, precum şi/sau lipsa unor astfel de componente care nu pot fi constatate la prima vedere ori printr-o verificare normală sau atentă;

b) vicii ascunse cu risc minim admisibil înseamnă lucrările devenite ascunse ca urmare a lucrărilor executate în cadrul intervenţiilor şi/sau reparaţiilor recepţionate şi cu garanţie acordate de prestator/executant, conform prevederilor legale în vigoare;

c) intervenţiile şi/sau reparaţiile la construcţii înseamnă lucrări care trebuie realizate astfel încât să se menţină rezistenţa şi stabilitatea proiectată a acestora, precum şi ceilalţi parametrii tehnico-funcţionali, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

            Art. 13. - În situaţia în care, la data încheierii protocolului prevăzut la art. 2 din norme, Agenţia cunoştea viciile ascunse ale bunului dat în folosinţa utilizatorului şi nu l-a prevenit pe utilizator despre aceste vicii, Agenţia este ţinută să repare prejudiciul suferit din această cauză de utilizator în perioada când bunul se află în folosinţa sa.

 

CAPITOLUL III

Utilizarea/Reţinerea garanţiei

 

Art. 14. - (1) Agenţia poate verifica, din momentul transmiterii dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, utilizatorul cu privire la respectarea obligaţiilor stabilite prin protocolul de predare-preluare, privind întreţinerea, exploatarea şi utilizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, cu respectarea prevederilor art. 291 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în situaţia în care, ca urmare a verificărilor, se constată că utilizatorul nu a respectat obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi/sau cerinţele garantate prevăzute la art. 16 din norme, Agenţia va soma utilizatorul să execute sau să remedieze lucrările neexecutate ori executate necorespunzător, să repare sau să înlocuiască bunurile defecte şi să completeze bunurile dispărute într-un termen stabilit pentru a asigura utilizarea infrastructurii conform regulamentului privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile acesteia.

(3) în situaţia în care nu se respectă termenul stabilit potrivit alin. (2), Agenţia încasează întreaga garanţie constituită şi propune Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să iniţieze procedura de retragere a dreptului de folosinţă gratuită constituit în favoarea utilizatorului, conform prevederilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15. - În cazul lipsurilor materiale, valoarea daunei se va stabili la valoarea de înlocuire, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 16. - Prejudiciile produse care depăşesc valoarea garanţiei vor fi urmărite în vederea recuperării de către Agenţie, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 17. - În situaţia în care utilizatorul infrastructurii nu este de acord cu evaluarea pagubelor determinate de Agenţie, acesta poate efectua, pe cheltuiala sa, o evaluare efectuată de către persoane autorizate de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România în evaluări de bunuri mobile şi imobile, după caz, ca membri acreditaţi sau corporativi.

Art. 18. - (1) Indiferent de forma garanţiei constituite, aceasta poate fi executată de Agenţie la prima cerere scrisă în cazul neîndeplinirii cerinţelor garantate şi a obligaţiilor din protocol.

(2) La cererea prevăzută la alin. (1) se anexează:

a) actul privind neconformităţile constatate semnat de Agenţie şi utilizator;

b) adresa Agenţiei către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin care solicită acestuia să iniţieze procedura de retragere a dreptului de folosinţă gratuită constituit în favoarea utilizatorului, conform prevederilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19. - Garanţia executată sau reţinută de Agenţie se utilizează conform prevederilor art. 20 din norme.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 72.241/DD din 8 iulie 2014 al Serviciului inspecţia şi managementul resurselor cinegetice,

în temeiul art. 1 lit. b), art. 6 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 14 iulie 2014.

Nr. 635.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 6 la regulament,)

 

Componenţa nominală a comisiei de atribuire

 

1. Daniel Dicu – preşedinte

2. Ilie Mihalache - membru

3. Constantin Badea - membru

4. Viorel Mihălcioiu – membru

5. Ovidiu Gugiuman - membru

6. Albert Tica - membru

7. Adrian Turtoi - membru

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru portul Brăila

În temeiul art. 4 alin. (25) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă hărţile strategice de zgomot pentru portul Brăila aparţinând Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi, prevăzute în anexa*) care face parte din prezentul ordin.

Art. 2. - Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi are obligaţia întocmirii planurilor de acţiune care cuprind masuri de gestionare şi reducere a zgomotului ambiant, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Mitică Mărgărit,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 iulie 2014.

Nr. 1.183.


*) Anexa nu poate fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive de natură tehnico-redacţională, aceasta fiind disponibilă în format electronic pe pagina de internet a Companiei Naţionale .Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament

 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (11), ale art. 44 alin. (7), ale art. 76 alin. (1) şi (3) şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30, ale art. 38 alin. (1) şi ale art. 57 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), ale art. 8 lit. e) şi g) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 10 iulie 2014.

Nr. 61.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament

 

CAPITOLUL I

Scop, domeniu de aplicare, definiţii şi abrevieri

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte modul de determinare a tarifelor reglementate pentru emiterea/ actualizarea avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament.

Art. 2. - Metodologia este utilizată de:

a) operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie concesionari, pentru;

- fundamentarea propunerilor privind tarifele reglementate pentru emiterea/actualizarea/emiterea duplicatelor, după caz, a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament;

- aplicarea tarifelor aprobate de autoritatea competentă;

b) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în procesul de analiză a propunerilor de tarife transmise de operatorii de distribuţie concesionari şi de

operatorul de transport şi de sistem, în vederea aprobării acestor tarife;

c) operatorii de distribuţie a energiei electrice, alţii decât cei concesionari, după caz.

Art. 3. - Tarifele se aplică tuturor solicitanţilor/utilizatorilor care se adresează operatorilor de reţea, după caz, pentru:

a) emiterea/actualizarea unui aviz tehnic de racordare sau emiterea unui duplicat al acestuia;

b) emiterea unui aviz de amplasament sau emiterea unui duplicat al acestuia;

c) actualizarea unui certificat de racordare sau emiterea unui duplicat al acestuia.

Art. 4. - (1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie sunt definiţi în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege,

b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit În continuare Regulament de racordare.

(2) în prezenta metodologie se folosesc următoarele abrevieri:

AA - aviz de amplasament;

ATR - aviz tehnic de racordare;

CR - certificat de racordare;

RED - reţeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv;

RET - reţeaua electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV.

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

CAPITOLULII

Reguli de stabilire şi aplicare a tarifelor

 

Art. 5. - Tarifele stabilite în baza prezentei metodologii sunt aprobate de autoritatea competentă, pentru operatorul de transport şi de sistem şi pentru operatorii de distribuţie concesionari.

Art. 6. - Operatorii de distribuţie concesionari şi operatorul de transport şt de sistem au obligaţia de a transmite autorităţii competente propunerile de tarife, în vederea aprobării, în termen de 30 de zile lucrătoare de fa intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

Art. 7. - Lista tipurilor de tarife stabilite în baza prezentei metodologii este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 8. - Tarifele de emitere/actualizare a ATR se stabilesc pe tranşe de putere, conform anexei nr. 1, şi nu includ TVA.

Art. 9. - (1) Tarifele de emitere a AA se stabilesc pentru 1 km de reţea edilitară, respectiv pentru un aviz în cazul unei/unui construcţii/obiectiv.

(2) în cazul reţelelor edilitare cu o lungime mai mică de 1 km se aplică 50% din tariful de emitere pentru 1 km de reţea.

(3) în cazul branşamentelor edilitare (gaze, apă, canalizare) se aplică tariful pentru o/un construcţie/obiectiv

Art. 10. - Situaţiile în care se prevede emiterea unui AA, precum şi emiterea/actualizarea/emiterea unui duplicata/al unui ATR sau CR, după caz, sunt stabilite în reglementările aprobate de ANRE şi sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 11. - Tarifele se determină pe baza costurilor justificate efectuate de operatorii de reţea pentru emiterea/actualizarea/ emiterea duplicatului unui AA/ATR/CR, după caz.

Art. 12. - Tarifele se stabilesc pe baza fişei de calcul prevăzute în anexa nr. 3, întocmită pentru fiecare tip de tarif.

Art. 13. - În cazul în care ATR se emite/se actualizează pe baza unei fişe de soluţie, tarifele includ şi cheltuielile legate de elaborarea fişei de soluţie respective, conform prevederilor art. 17 alin. (2) din Regulamentul de racordare.

Art. 14. - În cazul în care ATR se emite pe bază de studiu de soluţie/coexistenţă, operatorii de distribuţie aplică tariful de emitere a ATR, corespunzător tranşei de putere solicitate, diminuat cu 70%.

Art. 15. - Pentru evitarea suportării de două ori a tarifului de emitere a ATR de către utilizatori, în cazul în care prin studiul de soluţie s-au stabilit mai multe soluţii de racordare, iar utilizatorul optează pentru varianta racordării la un alt operator de reţea decât cel căruia i-a fost adresată cererea de racordare,

a) operatorul de reţea emitent al ATR percepe 50% din tariful pe care are dreptul să îl aplice conform prezentei metodologii; iar

b) operatorul de reţea căruia i-a fost adresată cererea de racordare percepe 50% din tariful pe care are dreptul să îl aplice conform prezentei metodologii.

Art. 16. - În cazul unor modificări tehnice, inclusiv majorarea puterii aprobate prin ATR/CR existent la locul de producere sau de consum, care permit continuarea utilizării reţelei electrice în aceleaşi condiţii tehnico-economice de racordare la reţea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiţii suplimentare, pentru actualizarea unui ATR sau a unui CR, se aplică tariful de actualizare a ATR, corespunzător tranşei de putere solicitate.

Art. 17. - În cazul modificării unor elemente de natură administrativă, fără majorarea puterii aprobate prin ATR/CR anterior pentru locui de producere sau de consum respectiv şi fără modificarea unor elemente de natură tehnică, pentru actualizarea unui ATR sau a unui CR, se aplică un tarif egal cu 10% din tariful de emitere a ATR, corespunzător tranşei de putere aferente,

Art. 18. - În cazul în care este necesară îndeplinirea unor condiţii tehnico-economice suplimentare de racordare la reţea, la solicitarea de actualizare a unui ATR sau a unui CR, operatorii de reţea emit un nou ATR, cu aplicarea tarifului de emitere corespunzător tranşei de putere solicitate.

Art. 19. - În cazul în care se solicită emiterea CR pentru un loc de producere sau consum care a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de racordare, pentru care nu a fost emis CR şi în absenţa modificărilor prevăzute la art. 16, 17 sau 18, operatorii de reţea emit CR fără a percepe tarif.

Art. 20. - Pentru un loc de consum şi producere, tariful de emitere/actualizare ATR/CR se încadrează în tranşa de putere prevăzută în anexa nr. 1, în funcţie de cea mai mare putere dintre cea produsă şi cea absorbită.

 

CAPITOLUL

III Dispoziţii finale

 

Art. 21. - Operatorii de distribuţie a energiei electrice, alţii decât cei concesionari, au dreptul să aplice tarifele aprobate de ANRE pentru operatorii de distribuţie concesionari din zonele în care sunt localizate reţelele electrice de distribuţie ale acestora.

Art. 22. - Revizuirea tarifelor aprobate se poate realiza la iniţiativa autorităţii competente, ori de câte ori aceasta constată necesitatea revizuirii.

Art. 23. - Operatorii de reţea pot solicita revizuirea tarifelor aprobate, prezentând autorităţii competente noile propuneri însoţite de documentaţia de fundamentare a acestora, cel mai devreme după un an de la data aprobării tarifelor.

Art. 24. - ANRE are dreptul să solicite operatori lor de reţea, în orice moment, documente în vederea verificării prin sondaj a corectitudinii aplicării tarifelor stabilite prin prezenta Metodologie.

Art. 25. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Tipuri de tarife

Simbol

Tarif emitere AA

pentru reţele edilitare

TE1

pentru o construcţie/obiectiv

TE2

Tarif emitere ATR la RED pentru un loc de producere/consum

P ≤ 30 kW

TED1

30 < P ≤ 100 kW

TED2

P > 100 kW

TED3

Tarif actualizare ATR la RED pentru un loc de producere/consum

P ≤ 30 kw

TAD1

30 < P ≤ 100 kW

TAD2

P > 100 kW

TAD3

Tarif emitere ATR la RET pentru un loc de producere/consum

P ≤ 50 MW

TET1

50 < P ≤ 100 MW

TET2

P > 100 MW

TET3

Tarif actualizare ATR la RET pentru un loc de producere/consum

P ≤ 50 MW

TAT1

50 < P ≤ 100 MW

TAT2

P >100 MW

TAT3

Tarif emitere duplicat AA/ATR/CR

 

TEDU

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Solicitare

Situaţie

Document emis

Tariful aplicat

Emiterea unui AA

Pentru reţele edilitare

AA

TE1

Pentru o/un construcţie/obiectiv

AA

TE2

Racordarea unui utilizator nou la RED

Fişă de soluţie

ATR

TED

Studiu de soluţie/coexistenţă

ATR

30% TED

Studiu de soluţie/coexistenţă, art. 15 din metodologie

ATR

50% TET sau 15% TED

15% TED

Racordarea unui utilizator nou la RET

Studiu de soluţie/coexistenţă

ATR

TET

Actualizarea unui CR

Modificări tehnice, inclusiv majorarea puterii aprobate prin ATR/CR existent la locul de producere sau de consum, care permit continuarea utilizării reţelei electrice în aceleaşi condiţii tehnico-economice de racordare la reţea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiţii suplimentare, art. 16 din metodologie

CR

TAD/TAT

Actualizarea unui ATR în timpul procesului de racordare

ATR

TAD/TAT

Actualizarea unui ATR pentru un loc de producere sau de consum care a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de racordare, pentru care nu a fost emis CR

CR

 

TAD/TAT

Actualizarea unui CR

Modificări ale unor elemente de natură administrativă, fără majorarea puterii aprobate prin ATR/CR anterior pentru locul de producere sau de consum respectiv şi fără modificarea unor elemente de natură tehnică, art. 17 din metodologie

CR

10%TED/TET

Actualizarea unui ATR în timpul procesului de racordare

ATR

10%TED/TET

Actualizarea unui ATR pentru un loc de producere sau de consum care a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de racordare, pentru care nu a fost emis CR

CR

10%TED/TET

Actualizarea unui CR

 Necesitatea îndeplinirii unor condiţii tehnico-economice suplimentare de racordare la  reţea, art. 18 din metodologie

ATR

TED/TET

Actualizarea unui ATR în timpul procesului de racordare

ATR

TED/TET

Actualizarea unui ATR pentru un loc de producere sau de consum care a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de racordare, pentru care nu a fost emis CR

ATR

TED/TET

Emitere CR

Loc de producere sau consum care a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de racordare, pentru care nu a fost emis CR, în absenţa modificărilor prevăzute la art. 16,17 sau 18 din metodologie

CR

0

Cerere duplicat AA/ATR/CR

 

AA/ATR/CR

TEDU

 

ANEXA Nr. 3

Ia metodologie

 

Fişa pentru calculul de tarif

 

Nr. crt.

Element de cost

Valoarea

(lei)

Fond de timp mediu lunar*

(ore)

Număr de salariaţi

Norma de timp

(ore)

Total

(lei)

1

 Total salarii, din care:

 

 

 

 

0.00

1.1.

 Salariu mediu brut lunar - tehnician în formaţia de lucru

 

 

 

 

0.00

1.2.

Salariu mediu brut lunar - inginer în formaţia de lucru

 

 

 

 

0.00

1.3.

Salariu mediu brut lunar - inginer pentru avizare

 

 

 

 

0.00

2

 Cheltuieli conexe aferente salariilor (%)**

 

 

 

 

0.00

3

 Alte cheltuieli directe, din care:

 

 

 

 

0.00

3.1.

 

 

 

 

0.00

3.2.

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

0.00

4

 Total cheltuieli directe

 

 

 

 

0.00

5

Cheltuieli indirecte de producţie (%)

 

 

 

 

0.00

6

Cheltuieli generale de administraţie (%)

 

 

 

 

0.00

7

 Total cheltuieli

 

 

 

 

0.00

8

 Profit (3%)

 

 

 

 

0.00

9

 Transport

 

 

 

 

0.00

10

Total fără TVA

 

 

 

 

0.00

 

NOTE:

Se vor utiliza cotele de cheltuieli indirecte şi generale realizate în anul 2013. Se consideră cheltuiala medie cu transportul pe o distanţă de 50 km.

* Fond de timp mediu lunar valabil pentru anul 2014.

** Contribuţii la fondul de sănătate, fonduri speciale, altele de aceeaşi natură aferente fondului de salarii, conform obligaţiilor şi în limita procentelor stabilite prin legislaţia primară în vigoare.

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

 

Având în vedere dispoziţiile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 şi 517 bis din 19 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) în situaţia locurilor de producere care nu au fost puse sub tensiune, modificarea numărului şi puterii grupurilor generatoare, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, nu necesită actualizarea avizului tehnic de racordare dacă nu se schimbă condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea. Modificarea urmează să fie evidenţiată în cadrul certificatului de racordare.”

2. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Modificarea amplasamentului instalaţiilor aferente unui loc de producere şi/sau de consum, inclusiv a instalaţiilor de producere a energiei electrice, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare şi fără modificarea unor elemente de natură tehnică, se consideră modificare a unor elemente de natură administrativă, în situaţia în care nu se schimbă soluţia de racordare, inclusiv punctul de racordare şi punctul de delimitare.”

3. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) în etapa de stabilire a soluţiei de racordare la reţeaua electrică a generatoarelor care se instalează la un loc de consum existent, se analizează obligatoriu şi soluţia de racordare a generatoarelor la instalaţia de utilizare a locului de consum.”

4. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în situaţia modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a), în baza unei comunicări oficiale emise de autorităţile administraţiei publice locale sau centrale care atestă modificările în cauză, actualizarea certificatului de racordare se realizează la iniţiativa operatorului de reţea, gratuit.”

5. La articolul 14 alineatul (1), litera a) a se abrogă.

6. La articolul 14 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

“e) descrierea modificărilor faţă de situaţia anterioară şi, după caz, documentele prevăzute la alin. (1) corespunzătoare speţei respective, în cazul prevăzut la art. 6 alin. (5).”

7. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Soluţia de racordare se stabileşte de către operatorul de reţea căruia i-a fost adresată cererea de racordare conform art. 8, prin fişă de soluţie sau studiu de soluţie, după caz, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat de autoritatea competentă.

(2) Cheltuielile legate de elaborarea fişei de soluţie, care include şi avizarea/aprobarea acesteia, sunt cuprinse în tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.

(3) Este interzis operatorului de reţea să perceapă suplimentar şi distinct sume băneşti aferente avizării/aprobării fişei sau studiului de soluţie.”

8. La articolul 18, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului studiul de soluţie avizat conform reglementărilor, în termen de maximum 3 luni în cazul racordării la o reţea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, respectiv de maximum o lună în cazul racordării la o reţea de medie sau joasă tensiune, termen stabilit de la data încheierii contractului pentru elaborarea studiului de soluţie, cu condiţia achitării de către utilizator a cheltuielilor legate de elaborarea studiului de soluţie, care includ şi avizarea acestuia.”

9. La articolul 18, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:

(8) în situaţia prevăzută la alin. (5), dacă opţiunea scrisă a utilizatorului este pentru o variantă de soluţie de racordare la reţeaua electrică deţinută de un alt operator de reţea decât cel căruia i-a fost adresată cererea de racordare conform art. 8, acesta din urmă:

a) transmite către operatorul de reţea la reţeaua căruia se racordează instalaţiile utilizatorului şi care urmează să emită avizul tehnic de racordare: cererea de racordare, documentaţia completă depusă de utilizator conform art. 14 şi studiul de soluţie însoţit de opţiunea utilizatorului privind soluţia de racordare;

b) restituie utilizatorului 50% din valoarea tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare, în situaţia în care acesta i-a fost achitat.

Utilizatorul achită operatorului de reţea care emite avizul tehnic de racordare tariful de emitere stabilit conform prevederilor Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare şi a avizelor de amplasament, aprobate de autoritatea competentă.

(9) Termenul maxim pentru transmiterea, conform alin. (8) lit. a), a cererii de racordare şi a documentaţiei complete depuse de utilizator este de 10 zile calendaristice, calculat de la data comunicării în scris de către utilizator a opţiunii privind soluţia de racordare.”

10. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Pentru cazul prevăzut la art. 18 alin. (8), termenul pentru transmiterea avizului tehnic de racordare către solicitant este de maximum 10 zile calendaristice, calculat de la data înregistrării documentelor transmise conform prevederilor art. 18 alin. (8) lit. a), la operatorul de reţea care emite avizul tehnic de racordare.”

11. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Operatorul de reţea are obligaţia de a comunica în scris solicitantului, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la înregistrarea documentaţiei conform cerinţelor de la art. 14, imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare şi motivele justificate ale refuzului, în situaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în situaţia nerespectării normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.”

12. La articolul 36 alineatul (1), litera c) se abrogă.

13. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - (1) Pentru racordarea unui loc de consum şi/sau de producere pot fi necesare următoarele categorii de lucrări de întărire:

a) lucrările de întărire determinate de necesitatea asigurării condiţiilor tehnice în vederea evacuării/consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum şi/sau de producere în cauză;

b) lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum şi/sau de producere.

(2) Operatorul de reţea are obligaţia de a realiza lucrările de întărire prevăzute la alin. (1) lit. a) la termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de racordare.

(3) Realizarea de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire prevăzute la alin. (1) lit. b) este determinată de rezultatele calculelor pentru regimurile de funcţionare pe care operatorul de reţea le face ca urmare a înregistrării cererilor de punere sub tensiune a instalaţiilor locurilor de producere ce au determinat lucrările de întărire respective.

(4) Lucrările de întărire necesare în vederea evacuării în reţea a puterii aprobate utilizatorilor se realizează de către operatorul de reţea. Titularul avizului tehnic de racordare pentru un loc de producere sau un loc de consum şi de producere contribuie la suportarea costurilor de realizare a acestor lucrări, cota sa de participare fiind achitată conform clauzelor contractului de racordare şi inclusă în tariful de racordare stabilit în conformitate cu metodologia de stabilire a tarifelor de racordare aprobată de autoritatea competentă.

(5) Lucrările de întărire necesare pentru racordarea unui loc de consum se realizează de către operatorul de reţea, pe cheltuiala acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(6) Lucrările de întărire a reţelei electrice se includ şi se evidenţiază distinct în planul de investiţii al operatorului de reţea, care se aprobă de autoritatea competentă conform reglementărilor în vigoare.”

14. La articolul 43 alineatul (3), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) renunţarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;

b) amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv până la data indicată de operatorul de reţea ca termen pentru asigurarea în amonte de punctul de racordare a condiţiilor care să permită racordarea;”.

15. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 44. - (1) Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire a instalaţiilor, execuţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b) se realizează de operatorul de reţea în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare.”

16. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 47. - (1) După recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare şi realizarea lucrărilor de întărire din categoria prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. a), la solicitarea scrisă a utilizatorului însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 48, operatorul de reţea pune sub tensiune pentru perioada de probe instalaţiile electrice ale utilizatorului, în condiţiile prevăzute în contractul de racordare şi cu respectarea prevederilor alin. (5), (6) şi (7), respectiv dacă prin lucrările de întărire din categoria prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. b) ce au fost realizate sunt asigurate condiţiile tehnice pentru evacuarea/consumul puterii aprobate.

(2) Punerea sub tensiune pentru perioada de probe se face de către operatorul de reţea, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

(3) Parcurgerea etapei de punere sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe este obligatorie în cazul în care, în conformitate cu prevederile normelor tehnice aprobate de autoritatea competentă, sunt necesare probe la locul de consum şi/sau de producere. În această situaţie, etapa de punere sub tensiune pe perioada de probe este prevăzută în cadrul contractului de racordare.

(4) în situaţia în care etapa de punere sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru realizarea probelor nu este prevăzută în contractul de racordare, procesul de racordare continuă cu emiterea de către operatorul de reţea a certificatului de racordare în condiţiile prevăzute în secţiunea a 8-a, finalizându-se prin punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare conform prevederilor secţiunii a 9-a.

(5) în situaţia în care operatorul de reţea constată că cererea pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe a fost depusă anterior realizării lucrărilor de întărire din categoria prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. b), precizate în avizul tehnic de racordare, operatorul de reţea are obligaţia de a reface calculele pentru regimurile de funcţionare, cu luarea în considerare:

a) a locurilor de consum şi/sau de producere aflate sub tensiune în momentul respectiv;

b) a locurilor de consum şi/sau de producere aflate în etapa de punere sub tensiune, pentru care a fost depusă la operatorul de reţea cererea de punere sub tensiune, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 48.

(6) în cazul în care, ca urmare a refacerii calculelor pentru regimurile de funcţionare conform alin. (5), rezultă că locul de consum şi/sau de producere nu poate fi pus sub tensiune deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice pentru consumul/evacuarea puterii aprobate, operatorul de reţea comunică utilizatorului stadiul realizării lucrărilor de întărire necesare şi termenul planificat pentru punerea sub tensiune, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii pentru punerea sub tensiune, însoţită de documentele prevăzute la art. 48.

(7) în situaţia în care, din calculele refăcute de operatorul de reţea conform alin. (5), rezultă că locul de consum şi/sau de producere poate fi pus sub tensiune fără realizarea lucrărilor de întărire, operatorul de reţea pune sub tensiune pentru perioada de probe instalaţia de utilizare.

(8) în situaţia prevăzută la art. 43 alin. (3) lit. c), dacă locul de consum şi/sau de producere se încadrează în limita de putere ce a fost aprobată prin avizul tehnic de racordare pentru evacuare/consum fără realizarea lucrărilor de întărire, operatorul de reţea pune sub tensiune instalaţia de utilizare corespunzătoare acestei etape de dezvoltare, fără condiţii de restricţionare determinate de nerealizarea lucrărilor de întărire precizate în avizul tehnic de racordare pentru etapele de dezvoltare ulterioare ale locului de consum şi/sau de producere.”

17. La articolul 48, literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“b) datele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare;

e) contractul de furnizare de energie electrică încheiat pe perioadă determinată, corespunzător perioadei realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/generatoarelor, având ca anexă tehnică avizul tehnic de racordare, cu excepţia locurilor de producere care nu necesită consum de energie electrică din reţea pentru servicii interne.”

18. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 49. - Operatorul de reţea are obligaţia să menţină sub tensiune instalaţiile utilizatorului pe perioada realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a generatoarelor/receptoarelor utilizatorului, până la îndeplinirea condiţiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune.”

19. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 50. - (1) în situaţia unui loc de consum şi/sau de producere care se dezvoltă în etape, operatorul de reţea emite succesiv certificate de racordare, corespunzătoare etapelor de dezvoltare prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil pentru locul de consum şi/sau de producere respectiv, cu anularea certificatului de racordare emis pentru etapa de dezvoltare anterioară.

(2) în situaţia prevăzută la art. 43 alin. (3) lit. c), dacă locul de consum şi/sau de producere se încadrează în limita de putere ce a fost aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire prin avizul tehnic de racordare, operatorul de reţea emite certificat de racordare corespunzător acestei etape de dezvoltare.”

20. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 52. - (1) Pentru un loc de producere, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia, a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare; certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor şi capacităţilor de producere realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de producere, conform prevederilor contractului de racordare.

(2) Certificatul de racordare se emite după recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, realizarea lucrărilor de întărire din categoria prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. a), precum şi a celor din categoria prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. b) rezultate ca urmare a refacerii calculelor pentru regimurile de funcţionare conform prevederilor art. 47 alin. (5), în situaţia în care nu sunt realizate toate lucrările de întărire precizate în avizul tehnic de racordare.

(3) în situaţia emiterii certificatului de racordare anterior realizării tuturor lucrărilor de întărire prevăzute în avizul tehnic de racordare, acesta urmează să conţină condiţionările ce pot fi impuse pentru funcţionarea centralei electrice, inclusiv limitarea puterii evacuate, până la realizarea lucrărilor de întărire prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b).

(4) La apariţia necesităţii unei restricţionări în funcţionare din categoria condiţionărilor prevăzute la alin. (3), aceasta trebuie motivată şi justificată din punct de vedere tehnic de operatorul de reţea, care transmite o informare în acest sens utilizatorului. Informarea trebuie să conţină şi date privind stadiul şi termenul planificat pentru realizarea lucrărilor de întărire.

(5) în scopul verificării necesităţii impunerii unei condiţionări conform alin. (4), utilizatorul poate iniţia refacerea calculelor pentru regimurile de funcţionare de către un proiectant de specialitate, pe cheltuiala sa, operatorul de reţea având obligaţia în acest caz de a pune la dispoziţie datele de intrare privind reţeaua electrică.”

21. În anexa nr. 1, definiţia sintagmei “certificat de racordare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“certificat de racordare - documentul unic emis de către operatorul de reţea pentru un loc de consum şi/sau de producere, prin care se certifică îndeplinirea condiţiilor de racordare la reţea, respectiv realizarea instalaţiei de racordare, precum şi a instalaţiilor electrice ale utilizatorului, şi prin care se stabilesc condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare;”.

22. În anexa nr. 1, definiţia termenului “dezvoltator” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“dezvoltator - persoana fizică sau juridică având calitatea de a finanţa realizarea reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali, în baza unui contract pentru realizarea reţelei încheiat cu operatorul de distribuţie concesionar, conform prevederilor anexei nr. 3 la regulament, sau de a dezvolta o reţea electrică într-o zonă delimitată a cărei proprietate sau folosinţă o deţine, în scopul alimentării cu energie electrică a utilizatorilor din zona respectivă, în baza avizului tehnic de racordare şi a contractului de racordare încheiat, după caz, cu operatorul de distribuţie concesionar sau cu operatorul de transport şi de sistem, conform prevederilor anexei nr. 4 la regulament;”.

23. În anexa nr. 1, definiţia sintagmei “loc de producere” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„loc de producere - incinta sau zona în care sunt amplasate instalaţiile de producere a energiei electrice ale unui utilizator al reţelei electrice;”.

24. În anexa nr. 3, după punctul 4.2 se introduc trei noi puncte, punctele 4.3, 4.4 şi 4.5, cu următorul cuprins:

“4.3. Pentru realizarea lucrărilor de proiectare şi/sau execuţie a reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali din ansamblu, operatorul de distribuţie concesionar încheie un contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.

4.4. Prin excepţie de la prevederile punctului 4.3, contractul de lucrări pentru proiectarea şi/sau execuţia reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali din ansamblu se poate încheia de către operatorul de distribuţie concesionar şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către dezvoltator, în condiţiile în care dezvoltatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de distribuţie concesionar.

4.5. În situaţia prevăzută la punctul 4.4, operatorul de distribuţie concesionar recalculează costul de realizare a reţelei electrice de interes public, corelat cu rezultatul negocierii dintre dezvoltator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii de către dezvoltator. Valoarea recalculată se ia în considerare la încheierea contractului prevăzut la punctul 4.1 sau, dacă acesta a fost încheiat anterior, se menţionează într-un act adiţional la contract.”

25. În anexa nr. 3, punctul 6.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“6.2. Valoarea care se restituie conform prevederilor punctului 6.1 se stabileşte de operatorul de distribuţie concesionar în baza unei analize de eficienţă economică.”

Art. II. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin,

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 iulie 2014.

Nr. 63.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.