MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 541/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 541          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE          Marţi, 22 iulie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

120. - Lege pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat

 

539. - Decret privind promulgarea Legii pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat

 

122. - Lege pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

 

541. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

585. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii, aferente trimestrului II al anului 2014, care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013

 

592. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţionala PLAFAR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

 

593. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CONPET - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 

594. - Hotărâre privind recunoaşterea Uniunii Juriştilor din România ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

83. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar

 

85/755/1.287 - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            12. - Regulament privind acordurile de interoperabilitate încheiate de contrapărţile centrale

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

            866. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Debitele pensionarilor proveniţi din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat, aflate în sarcina acestora la data intrării în vigoare a prezentei legi, generate de interpretări neunitare ale prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, aprobată prin Legea nr. 383/2003, şi ale prevederilor Legii nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, se scutesc de la plată.

(2) Contribuţia de asigurări de sănătate sau, după caz, impozitul, aferente debitelor scutite la plată conform prevederilor alin. (1), nu se recuperează.

Art. 2. - Prevederile art. 1 se aplică şi în cazul debitelor către bugetul de stat generate de cauza prevăzută la art. 1 alin. (1) şi constatate după intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 3. - Nu fac obiectul scutirii la plată, conform prevederilor prezentei legi, debitele care au drept cauză culpa debitorului, materializată în folosirea de către acesta a unor documente neconforme realităţii sau în declararea de către acesta a unor date nereale care au avut drept urmare stabilirea eronată a pensiei.

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va emite norme metodologice de aplicare, care se aprobă prin ordin al ministrului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON-POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 iulie 2014.

Nr. 120.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 17 iulie 2014.

Nr. 539.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 41, cu următorul cuprins:

“Pe întreg teritoriul rezervaţiei, schimbarea destinaţiei terenurilor utilizate ca amenajări agricole sau piscicole este interzisă, cu excepţia celor incluse în planul de renaturare.”

2. La articolul 12, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 2* şi 22, cu următorul cuprins:

“21. schimbarea destinaţiei terenurilor utilizate ca amenajări agricole sau piscicole, cu excepţia celor incluse în planul de renaturare;

22. nerespectarea de către proprietarii, arendaşii sau concesionarii terenurilor utilizate ca amenajări agricole sau piscicole a căror destinaţie a fost schimbată a obligaţiei de renaturare sau de readucere a acestora la destinaţia iniţială;”.

3. La articolul 13 alineatul 1, după litera h) se Introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

Bi) cele de la pct. 21 şi 22, cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 4.200 lei la 12.500 lei pentru persoane juridice.”

Art. II. - În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, proprietarii, arendaşii sau concesionarii terenurilor utilizate ca amenajări agricole sau piscicole, cărora le-au schimbat destinaţia, sunt obligaţi să le readucă la destinaţia lor iniţială sau, după caz, să le renatureze.

Art. III. - Începând cu data de 15 septembrie 2014 nu se mai acordă subvenţie agricolă pentru terenurile aferente fostelor amenajări piscicole aflate pe teritoriul Rezervaţie Biosferei “Delta Dunării”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON-POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 iulie 2014.

Nr. 122.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 17 iulie 2014.

Nr. 541.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii, aferente trimestrului II al anului 2014, care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014 cu suma de 6.191 mii lei, la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, din care la titlul 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 4.230 mii lei şi la titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” cu suma de 1.961 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230^2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului aprobat acestuia pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 16 iulie 2014.

Nr. 585.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională PLAFAR - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile ari. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională PLAFAR - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 16 iulie 2014.

Nr. 592.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Societatea Naţională PLAFAR - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202A, et. 10

Cod unic de înregistrare: 11945506

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri

an curent

2014

0

1

2

3

4

 

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

8.390

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

8.334

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

56

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

8.230

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

8 222

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

5.815

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

10

68

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2.059

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

1508

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

1.364

 

 

 

C2

bonusuri

14

144

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

166

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

385

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

280

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

8

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

160

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

45

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

115

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de

lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

115

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

35

 

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

 cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

61

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

61

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.060

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

51

1.863

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49)

52

 

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (litri sirop/ persoană)

53

52.763

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

981

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

300

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CONPET - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CONPET - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 16 iulie 2014.

Nr. 593.

 

ANEXĂ

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea Comercială CONPET - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri

an curent

2014

0

1

2

3

4

 

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

399.133

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

388.533

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

 

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

 

 

 

2

 

Venituri financiare

5

10.600

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

362.283

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

361.683

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

125.800

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

10

30.691

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

101.951

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

76.645

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

67.686

 

 

 

C2

bonusuri

14

8 959

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

160

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente

16

160

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

1.398

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

23.748

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

103.241

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

600

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

36.850

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

6.551

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de

lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

30.299

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

3.3001

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

28.616

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

16.802

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

11.814

 

9

 

 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

35

1.684

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

 cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

50.000

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

50.000

X

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.762

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.774

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.600

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

51

3.180

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49)

52

219

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (litri sirop/ persoană)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

908

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

372

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Uniunii Juriştilor din România ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Uniunea Juriştilor din România, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Magheru nr. 22, et. 1, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 16 iulie 2014.

Nr. 594.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢAALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 153 din 16 aprilie 2014, întocmit de Direcţia produse medicinale veterinare şi nutriţie animală - Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 41/2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, condiţiile de comercializare a produselor medicinale veterinare şi a altor produse pentru animalele de companie, în magazinele pentru comercializarea animalelor de companie şi/sau a hranei pentru acestea, condiţiile de funcţionare a mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic veterinar, precum şi autorizarea sanitar-veterinară a unităţilor, activităţilor şi a mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic veterinar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 şi 295 bis din 4 mai 2012.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

 

Bucureşti, 23 iunie 2014.

Nr. 83.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 541 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. 85 din 3 iunie 2014

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 755 din 25 iunie 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.287 din 1 iulie 2014

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru

consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, ministrul sănătăţii şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. I, la articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Centrele de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri, denumite în continuare centre, prevăzute la art. 29 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005, cu modificările ulterioare, se autorizează de către o comisie formată din specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, conform prezentei metodologii.”

2. În anexa nr. I, articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Comisia de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri, denumită în continuare comisie de autorizare, se constituie în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, prin dispoziţie a conducătorului acesteia.”

3. În anexa nr. I, articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Comisia de autorizare este formată din 5 membri, după cum urmează:

a) 3 specialişti desemnaţi de Agenţia Naţională Antidrog;

b) un specialist desemnat de Ministerul Sănătăţii;

c) un specialist desemnat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(2) Pentru fiecare membru se desemnează câte un supleant.

(3) Nominalizarea membrilor şi a supleanţilor Ministerului Sănătăţii şi ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se realizează la solicitarea Agenţiei Naţionale Antidrog.

(4) Preşedintele comisiei de autorizare este şeful Serviciului reducerea cererii de droguri din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog. În situaţia în care acesta nu poate fi prezent la şedinţă, lucrările comisiei de autorizare sunt prezidate de unul dintre membri, ales prin majoritatea simplă a voturilor membrilor sau supleanţilor prezenţi.”

4. În anexa nr. I, articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Comisia de autorizare se întruneşte ori de câte ori există solicitări.

(2) Deciziile comisiei de autorizare se iau cu unanimitate.”

5. În anexa nr. I, la articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Cererea de autorizare se depune direct la secretariatul Agenţiei Naţionale Antidrog sau se trimite prin poştă, cu confirmare de primire. Modelul cererii de autorizare este prevăzut în anexa nr. 1.”

6. În anexa nr. I, articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Comisia de autorizare verifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare şi stabileşte o comisie de evaluare şi data deplasării la sediul declarat al centrului, pe care o comunică solicitantului.

(2) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) este formată din specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog şi al Ministerului Sănătăţii, nominalizaţi în comisia de autorizare.

(3) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) are ca obiectiv verificarea exactităţii situaţiei de fapt descrise de solicitant în dosarul de autorizare prin deplasare la sediul centrului, în urma căreia întocmeşte un raport de evaluare şi inspecţie, care se analizează la şedinţa ulterioară a comisiei de autorizare.

(4) Cheltuielile ocazionate de deplasarea membrilor comisiei de evaluare menţionaţi la alin. (2) se suportă din bugetele instituţiilor implicate.”

7. În anexa nr. II, la punctul IV “Standard referitor la structura de personal”, subpunctul 1 “Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog”, literele a) şi e) vor avea următorul cuprins:

“a) în centru pot fi încadraţi şi pot exercita profesia medici de medicină generală cu drept de liberă practică, medici confirmaţi specialişti sau primari în una din specialităţile aferente domeniului medicină prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu respectarea normelor în vigoare. Medicul trebuie să aibă un minimum de 60 de ore de educaţie medicală continuă în domeniul adicţiilor sau să facă dovada unei experienţe de minimum 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

e) Specialistul în prevenirea consumului de droguri este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă şi trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare continuă în domeniul adicţiilor.”

8. În anexa nr. II, la punctul IV subpunctul 5 “Centrul de asistenţă integrată a adicţiilor (CAIA)”, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) în centru pot fi încadraţi şi pot exercita profesia medici de medicină generală cu drept de liberă practică, medici confirmaţi specialişti sau primari în una din specialităţile aferente domeniului medicină prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu respectarea normelor în vigoare. Medicul trebuie să aibă un minimum de 60 de ore de educaţie medicală continuă în domeniul adicţiilor sau să facă dovada unei experienţe de minimum 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

privind acordurile de interoperabilitate încheiate de contrapărţile centrale

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,

în conformitate cu prevederile “Orientărilor şi recomandărilor pentru instituirea unui sistem de evaluare coerentă, eficientă şi eficace a acordurilor de interoperabilitate” emise de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 14 iulie 2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte norme privind acordurile de interoperabilitate încheiate de contrapărţile centrale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 64B/2012, precum şi în conformitate cu prevederile normelor europene emise în aplicarea acestuia.

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică contrapărţilor centrale autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când încheie un acord de interoperabilitate.

Art. 3. - În evaluarea unei propuneri de interoperabilitate în temeiul prevederilor art. 54 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, A.S.F. analizează cererea respectivă în funcţie de criteriile stabilite prin prezentul regulament, având în vedere cerinţele impuse contrapărţilor centrale care încheie un acord de interoperabilitate, astfel cum sunt prevăzute la art. 51, 52 şi 53 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Art. 4. - Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi în normele europene emise în aplicarea acestuia.

 

CAPITOLUL II

Cerinţe privind acordul de interoperabilitate

 

SECŢIUNEA 1

Riscul juridic

 

Art. 5. - Acordul de interoperabilitate trebuie să fie clar definit, transparent, valabil şi aplicabil în toate jurisdicţiile relevante. Contrapartea centrală trebuie să instituie un cadru de evaluare a acestor factori atât înaintea încheierii unui acord de interoperabilitate, cât şi la intervale regulate.

Art. 6. - În vederea obţinerii aprobării prealabile a acordului de interoperabilitate de către A.S.F., pentru respectarea condiţiilor prevăzute la art. 5, documentaţia contrapărtii centrale trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele cerinţe;

a) identifică în mod clar, într-o formă contractuală, drepturile şi obligaţiile contrapărţilor centrale, în conformitate cu acordul de interoperabilitate;

b) este compatibilă cu procedurile contrapărtii centrale privind reducerea riscurilor;

c) stabileşte o procedură privind evaluarea periodică a documentaţiei, care asigură menţinerea caracterului adecvat al acesteia şi defineşte responsabilităţile contrapărţilor centrale în cadrul procedurii respective;

d) stabileşte o procedură de consultare a comitetului de risc şi a membrilor compensatori în cazul în care încheierea sau modificarea acordului de interoperabilitate ar putea avea un impact semnificativ asupra riscurilor la care este expusă contrapartea centrală, precum şi de informare a membrilor compensatori atunci când încheierea sau modificarea acordului de interoperabilitate ar putea avea un impact asupra operaţiunilor;

e) indică în mod clar procedura şi persoanele responsabile pentru monitorizarea şi asigurarea funcţionării acordului de interoperabilitate;

f) defineşte clar mecanismul de soluţionare a litigiilor care decurg din acordul de interoperabilitate;

g) defineşte în mod clar condiţiile şi procedura de încetare a acordului de interoperabilitate.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Accesul deschis şi echitabil

 

Art. 7. - (1) în vederea obţinerii aprobării prealabile a acordului de interoperabilitate de către A.S.F., pe lângă cerinţele prevăzute la art. 6, contrapartea centrală se asigură că documentaţia care reglementează acordul de interoperabilitate îndeplineşte şi următoarele condiţii:

a) nu conţine nicio clauză care limitează sau creează obstacole în calea încheierii sau extinderii, în viitor, a acordului de interoperabilitate la alte contrapărţi centrale, cu excepţia unor motive de risc, bine întemeiate;

b) nu limitează nejustificat încetarea acordului de interoperabilitate atunci când una dintre contrapărţile centrale interoperabile consideră că încetarea este necesară din motive de risc, bine întemeiate.

(2) în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), contrapartea centrală care decide încetarea acordului de interoperabilitate trebuie să prezinte A.S.F. o justificare adecvată a motivelor de încetare a acordului şi să informeze cu cât mai mult timp posibil înainte membrii compensatori, platformele de tranzacţionare deservite de contrapartea centrală şi alte contrapărţi centrale interoperabile, după caz.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Identificarea, monitorizarea şi gestionarea riscurilor

 

Art. 8. - Contrapartea centrală trebuie să instituie un cadru general pentru a identifica, monitoriza şi gestiona, înainte de a încheia un acord de interoperabilitate şi la intervale periodice, potenţialele riscuri care decurg din acordul de interoperabilitate.

Art. 9. - Acordul de interoperabilitate nu trebuie să influenţeze conformitatea contrapărţilor centrale participante la acord cu cerinţele sub incidenţa cărora intră, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 şi standardelor tehnice sau reglementărilor echivalente din ţările terţe. În acest sens, cerinţele respective trebuie să fie îndeplinite de fiecare contraparte centrală în mod independent, în special în ceea ce priveşte resursele financiare prefinanţate, inclusiv marjele.

Art. 10. - Pentru a permite fiecărei contrapărţi centrale să efectueze evaluări periodice eficace şi să identifice, să monitorizeze şi să reducă orice risc nou sau agravat, orice interdependenţe sau efecte de domino care pot decurge din acordul de interoperabilitate, contrapărţile centrale trebuie să realizeze schimburile de informaţii necesare despre operaţiunile lor, inclusiv, după caz, despre posibilul apel la părţi terţe pentru prestarea de servicii critice.

Art. 11. - Contrapărţile centrale care încheie un acord de interoperabilitate au obligaţia de întocmire a unor reglementări proprii prin care să se asigure îndeplinirea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 648/2012 şi a prevederilor prezentului regulament, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

a) procedură de reexaminare periodică a cadrului contrapărţilor centrale de gestionare a riscurilor, în urma evaluării menţionate la art. 10;

b) procedură de aprobare reciprocă, între contrapărţile centrale interoperabile, a oricăror modificări ale acordului de interoperabilitate, precum şi de soluţionare a litigiilor;

c) procedură pentru informarea contrapărţilor centrale interoperabile cu privire la orice modificare a regulilor unei contrapărţi centrale;

d) procedură pentru acordul comun al contrapărţilor centrale cu privire la orice modificări ale regulilor unei contrapărţi centrale, care au un impact direct asupra acordului de interoperabilitate,

e) politici, proceduri şi sisteme pentru identificarea, monitorizarea, evaluarea şi reducerea riscurilor care decurg din acordurile colective, precum şi din drepturile şi obligaţiile diferitelor contrapărţi centrale interoperabile, în cazul acordurilor de interoperabilitate care implică 3 sau mai multe contrapărţi centrale;

f) proceduri privind gestionarea situaţiilor de neîndeplinire a obligaţiilor de plată, concepute în aşa fel încât să asigure că gestionarea unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor de către un membru compensator al unei contrapărţi centrale nu afectează operaţiunile contrapărţilor centrale interoperabile şi nu le expune unor riscuri suplimentare;

g) procedură privind încetarea acordului de interoperabilitate de către oricare dintre contrapărţile centrale interoperabile, concepută clar şi transparent şi care asigură încetarea în mod ordonat a acordului, fără expunerea nejustificată a contrapărţilor centrale interoperabile la riscuri suplimentare.

Art. 12. - În situaţia încheierii unui acord de interoperabilitate, contrapartea centrală trebuie să evalueze necesitatea unor proceduri specifice de gestionare a situaţiilor de neîndeplinire a obligaţiilor de plată.

Art. 13. - Măsurile operaţionale, capacitatea de prelucrare şi măsurile de gestionare a riscurilor de care dispun contrapărţile centrale trebuie să fie suficient de adaptabile şi fiabile atât pentru volumele maxime de activitate, actuale şi proiectate, derulate în cadrul relaţiei de interoperabilitate, cât şi pentru numărul contrapărţilor centrale participante la acordul de interoperabilitate.

Art. 14. - Acordurile privind informarea încheiate între contrapărţile centrale interoperabile trebuie să asigure o comunicare promptă, fiabilă şi în condiţii de siguranţă.

Art. 15. - Riscurile financiare care decurg din acordul de interoperabilitate, inclusiv riscurile legate de păstrarea în custodie, trebuie să fie identificate, monitorizate şi reduse cu aceeaşi rigoare ca şi expunerile la care contrapartea centrală este supusă din cauza membrilor săi compensatori.

Art. 16. - Contrapartea centrală trebuie să dispună de procese, proceduri şi modefe de risc adecvate, inclusiv metodologii de testare a rezistenţei, pentru a putea estima în mod corespunzător expunerile sale financiare şi necesarul de lichidităţi determinate de acordul de interoperabilitate.

Art. 17. - Contrapartea centrală trebuie să evalueze, să colecteze sau să aibă acces la resursele impuse ca urmare a interoperabilităţii contrapărţilor centrale, necesare pentru acoperirea riscurilor de credit şi de lichiditate care decurg din acordul de interoperabilitate, inclusiv în condiţii de piaţă extreme, dar plauzibile.

Art. 18. - Contrapartea centrală trebuie să identifice orice riscuri care pot să apară în intervalul dintre apelurile în marjă ale contrapărţilor centrale interoperabile şi disponibilitatea garanţiei relevante.

Art. 19. - Contrapărţile centrale interoperabile nu pot contribui reciproc la fondurile lor de garantare sau la alte resurse financiare, astfel cum sunt definite la art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Art. 20. - (1) Contrapartea centrală trebuie să dispună de o procedură privind analiza periodică a diferenţelor dintre cadrele de gestionare a riscurilor, în cazul în care acestea există, ale contrapărţilor centrale interoperabile, identificarea oricărui risc care poate apărea din utilizarea acestor modele sau controale diferite, inclusiv evaluarea rezultatelor testelor de rezistenţă şi testarea procedurilor aplicabile în situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor de plata şi, de asemenea, faptul că contrapartea centrală a instituit măsuri de reducere a acestor riscuri.

(2) în urma evaluării menţionate la alin. (1) este necesar un proces prin care contrapărţile centrale interoperabile să îşi reexamineze cadrele de gestionare a riscurilor şi să analizeze măsurile posibile, inclusiv nevoia unei mai mari convergenţe a cadrelor de gestionare a riscurilor.

Art. 21. - Contrapartea centrală trebuie să evalueze profilul de risc al fiecărei contrapărţi centrale interoperabile, inclusiv orice riscuri care pot decurge din politicile sale de aderare. Contrapartea centrală trebuie să se asigure că acordul de interoperabilitate nu conduce la vulnerabilizarea cadrului general al contrapărţii centrale de gestionare a riscurilor.

Art. 22. - Contrapartea centrală trebuie să instituie politici, proceduri şi sisteme pentru a monitoriza şi evalua periodic, precum şi pentru a reduce orice risc care decurge din interdependenţe, inclusiv entităţi sau grupuri de entităţi care acţionează ca membri compensatori sau prestatori de servicii esenţiale pentru una sau mai multe contrapărţi centrale. În acest sens, este necesar ca limitele de concentrare stabilite de fiecare contraparte centrală să fie reexaminate, pentru a se asigura că ele continuă să aibă un caracter adecvat, având în vedere acordul de interoperabilitate, în special în cazul în care acordul dă naştere unor riscuri mai mari de interdependenţe.

Art. 23. - Contrapartea centrală trebuie să identifice modul în care va acoperi expunerile care decurg din acordul de interoperabilitate, inclusiv:

a) modul în care va calcula marja, în conformitate cu art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi cu cap. VI din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012, în ceea ce priveşte standarde tehnice de reglementare privind cerinţele pentru contrapărţile centrale, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;

b) modul în care va face faţă expunerilor, în urma neîndeplinirii obligaţiilor de plată ale unei contrapărţi centrale interoperabile, fără a reduce capacitatea contrapărţii centrale de a-şi îndeplini obligaţiile faţă de proprii membri compensatori;

c) ipotezele privind stabilirea şi schimbul de marje dintre contrapărţile centrale, care trebuie să includă o explicaţie detaliată prezentată A.S.F. a diferenţelor, în cazul în care acestea există, dintre parametrii de gestionare a riscurilor aplicaţi pentru expunerile dintre contrapărţile centrale şi parametrii aplicaţi membrilor compensatori.

Art. 24. - Pentru a preveni orice vulnerabilizare a cadrului general al contrapărţii centrale de gestionare a riscurilor provenind din acordul de interoperabilitate, contrapartea centrală trebuie să instituie instrumente de gestionare a riscurilor, cum ar fi politici de marjă sau de fonduri de garantare.

Art. 25. - Contrapartea centrală trebuie să instituie acorduri, care sunt transparente pentru membrii săi compensatori, pentru a face faţă expunerilor care decurg din acordul de interoperabilitate, inclusiv în condiţii de piaţă extreme, dar plauzibile.

Art. 26. - Contrapartea centrală interoperabilă are obligaţia de a constitui depozite de garanţie pentru a fi protejată în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor de plată de către orice altă contraparte centrală interoperabilă.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Alte cerinţe

 

Art. 27. - În vederea verificării respectării prevederilor art. 5, A.S.F. ia în considerare cel puţin dacă:

a) contrapartea centrală s-a asigurat că acordurile de compensare dintre contrapărţile centrale interoperabile sunt valabile şi executorii;

b) contrapartea centrală s-a asigurat că regulile şi procedurile sale privind momentul introducerii ordinelor de transfer în sistemele proprii şi momentul irevocabilităţii au fost definite în conformitate cu art. 52 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

c) contrapartea centrală a evaluat corespunzător potenţialul apariţiei unor probleme juridice transfrontaliere, ca urmare a participării sale la acordul de interoperabilitate, în special în ceea ce priveşte procedurile aplicabile şi forţa executorie a contractelor de garanţie;

d) contrapartea centrală s-a asigurat că procedurile sale de gestionare a neîndeplinirii obligaţiilor de plată ale contrapărţi lor centrale interoperabile sunt valabile şi executorii;

e) contrapartea centrală are reguli cu caracter executoriu ce se aplică contrapărţii centrale interoperabile, precum şi proceduri viabile de interoperabilitate.

Art. 28. - În vederea verificării respectării prevederilor art. 8, A.S.F. ia în considerare şi următoarele aspecte:

a) potenţialele expuneri ale contrapărţii centrale, care decurg din pierderile neacoperite la credite, în cazul în care ordinea utilizării resurselor unei contrapărţi centrate în situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor de plată a fost epuizată;

b) măsura în care portabilitatea poziţiilor de la o contraparte centrală aflată în situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor de plată către o contraparte centrală care nu se află într-o astfel de situaţie sau către un fond de garantare al contrapărţii centrale interoperabile, dedicat acoperirii expunerilor provenind din instrumentele financiare compensate prin acordul de interoperabilitate, va contribui la reducerea expunerilor contrapărţilor centrale interoperabile;

c) asigurarea faptului că riscurile introduse prin acordul de interoperabilitate sunt dezvăluite membrilor compensatori, în conformitate cu art. 38 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi art. 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;

d) riscurile acordului colectiv de interoperabilitate, în cazul în care la un acord de interoperabilitate participă mai mult de două contrapărţi centrale;

e) nevoile probabile de lichidităţi rezultate din acordul de interoperabilitate, ca în cazul unui apel în marjă între contrapărţile centrale care nu este îndeplinit.

Art. 29. - În vederea verificării respectării de către contrapartea centrală a prevederilor art. 26, A.S.F. analizează dacă contrapartea centrală depozitează garanţiile primite astfel încât să fie protejată în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor de plată de către o contraparte centrală interoperabilă.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 30. - În cazul în care acordul de interoperabilitate este încheiat între o contraparte centrală autorizată în conformitate cu art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi o contraparte centrală recunoscută în conformitate cu art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, între A.S.F. şi autoritatea competentă din ţara terţă trebuie să existe un acord de cooperare.

Art. 31. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 16 iulie 2014.

Nr. 12.

 

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007

 

Având în vedere dispoziţiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Concursul se desfăşoară la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă curţile de apel, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, în colaborare cu Şcoala Naţională de Grefieri şi sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Concursul prevăzut ia alin. (1) se poate desfăşura doar dacă posturile vacante de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Direcţia de Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, curţile de apel şi parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi parchetele de pe lângă tribunale nu au fost ocupate în urma concursurilor de promovare la instanţe sau parchete superioare.”

2. La articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Dispoziţiile prezentului regulament, cu excepţia celor cuprinse în art. 2 alin. (2) şi art. 4 alin. (1) şi (2), se aplică şi pentru ocuparea posturilor de grefier vacante temporar.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Adrian Bordea

 

Bucureşti, 3 iulie 2014.

Nr. 866.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.