MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 549/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 549         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 24 iulie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

118. - Lege pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 

532. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

3. - Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

598. - Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 

DECIZIIALE PRIM-MINISTRULUI

 

            240. - Decizie privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru monitorizarea şi implementarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.73. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor privind mişcarea şi transporturile militare pe căile de comunicaţie feroviare

 

716. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Iancu Jianu, judeţul Olt

 

717. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Mârzăneşti, judeţul Teleorman

 

718. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Valea Mărului, judeţul Galaţi

 

1.090. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2014/2015

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - După articolul 831 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 832, cu următorul cuprins:

“Art. 832. - (1) Nu beneficiază de pensia de serviciu prevăzută la art. 82 şi 831 şi de indemnizaţia-prevăzută la art. 81 judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor care, chiar ulterior eliberării din funcţie, au fost condamnaţi definitiv ori s-a dispus amânarea aplicării pedepsei pentru o infracţiune de corupţie, o infracţiune asimilată infracţiunilor de corupţie sau o infracţiune în legătură cu acestea, săvârşite înainte de eliberarea din funcţie. Aceste persoane beneficiază de pensie În sistemul public, în condiţiile legii.

(2) Punerea în mişcare a acţiunii penale pentru una dintre infracţiunile prevăzute la alin, (1) atrage, de drept, suspendarea soluţionării cererii de acordare a pensiei de serviciu sau, după caz, suspendarea plăţii pensiei de serviciu, dacă aceasta a fost acordată până la soluţionarea definitivă a cauzei. În această perioadă, persoana faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală beneficiază, în condiţiile legii, de pensie din sistemul public.

(3) Dacă se dispune clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, încetarea procesului penal sau renunţarea la aplicarea pedepsei faţă de judecător, procuror, magistrat-asistent sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, acesta este repus în situaţia anterioară şi i se plăteşte pensia de serviciu de care a fost lipsit ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale sau, după caz, diferenţa dintre aceasta şi pensia din sistemul public încasată după punerea în mişcare a acţiunii penale.

(4) Hotărârea de condamnare sau prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, rămasă definitivă, se comunică de către instanţa de executare Consiliului Superior al Magistraturii. Consiliul Superior al Magistraturii va informa Casa Naţională de Pensii Publice cu privire la apariţia uneia dintre situaţiile prevăzute de prezentul articol care are ca efect acordarea, suspendarea, încetarea sau reluarea plăţii pensiei de serviciu ori, după caz, suspendarea sau reluarea procedurii de soluţionare a cererii de acordare a pensiei de serviciu. Informarea Consiliului Superior al Magistraturii cuprinde elementele necesare pentru aplicarea măsurii respective de către casele teritoriale de pensii, inclusiv datele de identificare a persoanei, temeiul de drept al măsurii, precum şi data de la care se aplică.

Art. II. - Prevederile art. I se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 14 iulie 2014.

Nr. 118.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

În temeiul art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 14 iulie 2014.

Nr. 532.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Articol unic. - Alineatul (31) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins;

“(31) Conturile bancare ale A.A.A.S. sunt supuse dispoziţiilor legale privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, cu excepţia conturilor din care se plătesc obligaţiile care constau în drepturi de natură salarială stabilite prin titluri executorii, în limita sumelor necesare pentru plata acestor obligaţii, care se plătesc conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013. Executările silite vor viza toate sumele disponibile existente în conturile instituţiei, cu excepţia conturilor deschise pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1).”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Preşedintele Autorităţii

pentru Administrarea Activelor Statului,

Nicolae Minea

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 iulie 2014.

Nr. 3.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. 1 şi art. 13 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită În continuare Administraţia Naţională, a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, denumită în continuare Activitate.

(2) Din veniturile proprii realizate prin Activitate se asigură:

a) cheltuielile pentru reîntregirea în condiţiile legii a stocurilor de produse rezervă de stat diminuate, din cauzele prevăzute la art. 11 lit. k) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) cheltuielile pentru intervenţiile operative ale Administraţiei Naţionale şi ale unităţilor sale teritoriale, precum şi pentru susţinerea capacităţii de administrare a stocurilor rezervă de stat aferente Activităţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Veniturile proprii ale Activităţii se constituie din:

a) sumele încasate din executarea garanţiilor pentru produsele scoase la împrumut pe bază de împrumut de consumaţie ori scoase la împrospătare pe bază de contracte de vânzare sau de schimb, nerestituite la scadenţă;

b) sumele încasate din realizarea programelor anuale de împrospătare a stocurilor rezervă de stat;

c) sumele încasate din activităţi cu caracter comercial, valorificări de stocuri disponibile şi de conjunctură, cota prevăzută la art. 5 alin. 4 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contravaloarea încasărilor pentru produsele diminuate, furate ori a lipsurilor din gestiunile de produse, penalităţile şi dobânzile contractuale, inclusiv cele din contractele de împrumut, daunele-interese şi sumele provenind din cheltuieli de judecată admise de instanţe;

d) dobânzi la disponibilul din venituri proprii păstrat la Trezoreria Statului, în condiţiile legii.

Art. 2. - (1) Cheltuielile curente şi de capital care se efectuează pentru realizarea Activităţii se finanţează integral din veniturile proprii prevăzute la art. 1 alin. (3).

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Activitate se întocmeşte la venituri pe surse de provenienţă, iar la cheltuieli după natura şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare.

(3) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceleaşi destinaţii.

(4) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al Activităţii se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare.

(5) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al Activităţii se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice.

(6) Activitatea se încadrează la acelaşi capitol bugetar în care este încadrat şi ordonatorul de credite.

Art. 3. - (1) în relaţiile contractuale, pentru realizarea Activităţii, unităţile teritoriale acţionează pentru îndeplinirea obiectului contractelor, potrivit mandatului acordat prin ordin al preşedintelui Administraţiei Naţionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Contractele aflate în derulare la nivelul unităţilor teritoriale la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care au ca obiect operaţiuni ce se desfăşoară în cadrul Activităţii, se derulează în continuare, până la finalizare, conform legislaţiei în vigoare la data încheierii lor.

Art. 4. - Sumele provenite şi/sau încasate de unităţile teritoriale ale Administraţiei Naţionale în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, aflate în sold la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se virează de către acestea în conturile deschise pe seama aparatului propriu al Administraţiei Naţionale la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 17 decembrie 2002.

Art. 6. - Hotărârea Guvernului nr. 1,380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 litera A, după punctul 6 se Introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

“61. pentru operaţiunile din domeniul activităţii finanţate integral din venituri proprii, deleagă, în condiţiile legii, către unităţile teritoriale efectuarea în calitate de administratori a operaţiunilor comerciale privind stocurile păstrate în rezervele de stat, unităţile teritoriale urmând a acţiona în numele şi pentru Administraţia Naţională, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;”.

2. La articolul 3 litera A, punctul 29 se abrogă.

3. La articolul 3 litera A, punctul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“30. atribuie, în calitate de unitate de achiziţii centralizată, în numele şi pentru unităţile teritoriale subordonate, acorduri-cadru/contracte de achiziţie publică pentru produsele rezervă de stat prevăzute în programele anuale, cele pentru serviciile auxiliare necesare administrării şi păstrării îndelungate a stocurilor rezervelor de stat, precum şi pentru lucrările şi serviciile prevăzute în programele anuale de investiţii sau în programele de reparaţii ale activelor fixe corporale, în condiţiile legii;”.

4. La articolul 11 alineatul (2), după punctul 1 se Introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

“11. pentru domeniul activităţii finanţate integral din venituri proprii, contractele se încheie în numele Administraţiei Naţionale, unităţile teritoriale răspund de derularea acestor contracte, iar aparatului propriu îi revine încasarea, respectiv plata preţului contractului;”.

5. La articolul 11 alineatul (2), punctele 2,3,5,15,17 şl 22 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“2. urmăresc şi răspund de derularea contractelor încheiate, scop în care întreprind următoarele operaţiuni: emit şi primesc facturi, predau şi recepţionează produse şi servicii, îndeplinesc sarcinile de constituire în conturile corespunzătoare ale Administraţiei Naţionale a garanţiilor reale constituite în temeiul contractelor, inclusiv prin instrumente financiare de tip depozit bancar, iau măsuri de încasare în conturile corespunzătoare ale Administraţiei Naţionale a sumelor reţinute din facturi, participă cu acordul Administraţiei Naţionale la procedurile de executare sau restituire, potrivit prevederilor legale în vigoare;

3. controlează şi răspund de activitatea de recepţie la primirea şi livrarea produselor, lucrărilor sau serviciilor, asigurând faza lichidării cheltuielilor, corespunzător reglementărilor din domeniul execuţiei bugetare;

………………………………………………………………………………………..…

5. desfăşoară activităţi economico-financiare şi comerciale, în condiţiile reglementărilor legale aplicabile, atât pentru activităţile finanţate de la bugetul de stat, cât şi pentru cele din cadrul activităţii finanţate integral din venituri proprii;

………………………………………………………………………………………..…

15. răspund de întocmirea documentelor şi aprobă scăderea din contabilitate, pe baza aprobării ordonatorului secundar de credite, a pagubelor, nedatorate culpei unei persoane, înregistrate la produsele aflate în administrare, apărute ca urmare a unor situaţii neprevăzute sau de forţă majoră, potrivit legii;

………………………………………………………………………………………..…

17. răspund de întocmirea documentelor şi de veridicitatea datelor înscrise în acestea şi efectuează scăderea din gestiune, pe baza aprobării ordonatorului secundar de credite, a perisabilităţi lor legale şi a cantităţilor de produse ce fac obiectul programului anual de analize;

………………………………………………………………………………………..…

22. organizează procedurile legale pentru atribuirea acordurilor-cadru/contractelor de achiziţii publice, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 lit. A pct. 30;”.

6. La articolul 11 alineatul (2), punctele 16 şi 26 se abrogă.

7. La articolul 11 alineatul (2), după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu următorul cuprins:

“181. răspund de recuperarea sumelor ce provin din operaţiuni în cadrul activităţii finanţate integral din venituri proprii;”.

8. La articolul 11 alineatul (2), după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 221, cu următorul cuprins:

“221. prin excepţie de la prevederile art. 3 lit. A pct. 30, achiziţiile de produse, lucrări sau servicii din domeniul activităţii finanţate integral din venituri proprii se pot efectua de unităţile teritoriale numai în condiţiile delegării de competenţă a ordonatorului secundar de credite către ordonatorii terţiari de credite, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;.

9. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Directorii executivi ai unităţilor teritoriale subordonate aprobă, cu avizul ordonatorului secundar de credite, închiderea prin scăderea din contabilitate a creanţelor nerecuperate ca urmare a finalizării procedurii insolvenţei, potrivit prevederilor legale.”

Art. 7. - (1) Prevederile art. 3 lit. A pct. 61 şi 30 şi ale art. 11 alin. (2) pct. 11, 2, 3, 5, 15, 17, 1Bi. 22, 22*1 şi alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009, cu modificările ulterioare, se aplică pentru contractele încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat

si Probleme Speciale,

Dan Cornel Baranga

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 iulie 2014.

Nr. 598.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru monitorizarea şi implementarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

În temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Comisia interministerială pentru monitorizarea şi implementarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, denumită în continuare Comisia,

(2) Comisia este condusă de prim-ministrul Guvernului României, care are calitatea de preşedinte. Ministrul transporturilor are calitatea de vicepreşedinte al Comisiei.

(3) Prim-ministrul poate fi reprezentat la şedinţele Comisiei de un consilier de stat, desemnat în acest sens.

(4) Ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale, care fac parte din Comisie, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Ministerele vor fi reprezentate la şedinţele Comisiei la nivel de ministru sau pe baza aprobării prim-ministrului, la nivel de secretar de stat, iar celelalte instituţii ale administraţiei centrale, de către conducătorii acestora.

(5) La lucrările Comisiei pot participa, în calitate de invitaţi, experţi independenţi specializaţi în recrutarea resurselor umane, reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai mediului academic şi ai societăţii civile.

Art. 2. - Comisia are ca obiectiv monitorizarea, implementarea şi evaluarea efectelor aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - În vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 2, Comisia îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) solicită ministerelor şi instituţiilor administraţiei publice centrale, care au sub autoritate întreprinderi publice, comunicarea stadiului implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la administrarea şi conducerea întreprinderilor publice;

b) analizează datele privind lichiditatea, solvabilitatea şi funcţionalitatea întreprinderilor publice în cazul cărora s-au implementat reglementările legale privind guvernanta corporativă;

c) analizează cauzele rezultatelor economico-financiare negative ale întreprinderilor publice în cazul cărora s-au implementat reglementările legale privind guvernanta corporativă;

d) examinează modul în care ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale care au sub autoritate întreprinderi publice îşi îndeplinesc atribuţiile de autoritate publică tutelară, în special cu privire la respectarea competenţei consiliului de administraţie şi a directorilor de a adopta deciziile de administrare şi deciziile de conducere a întreprinderii publice;

e) solicită experţilor independenţi specializaţi în recrutarea resurselor umane, prin secretariatul tehnic al Comisiei, formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea implementării normelor privind administrarea şi conducerea întreprinderilor publice.

Art. 4. - Ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale înaintează secretariatului Comisiei, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, rapoarte privind funcţionarea şi îmbunătăţirea activităţii întreprinderilor publice în cazul cărora au fost implementate reglementările legale privind guvernanta corporativă.

Art. 5. - Comisia informează periodic Guvernul cu privire la îndeplinirea obiectivului prevăzut la art. 2 şi formulează propuneri de amendare a cadrului legal, în scopul creşterii performanţei economico-financiare a întreprinderilor publice.

Art. 6. - Comisia se reuneşte în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, la convocarea prim-ministrului.

Art. 7. - (1) Secretariatul tehnic al Comisiei este asigurat de Ministerul Finanţelor Publice.

(2) în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comisia aprobă prin hotărâre regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 iulie 2014.

Nr. 240.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Comisiei interministeriale pentru monitorizarea şi implementarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

 

1. Ministerul Transporturilor

2. Ministerul Finanţelor Publice

3. Ministerul Economiei

4. Ministerul pentru Societatea Informaţională

5. Ministerul Justiţiei

6. Departamentul pentru Energie

7. Secretariatul General al Guvernului

8. Cancelaria Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind mişcarea şi transporturile militare pe căile de comunicaţie feroviare

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (2) şi art. 11 alin. (2) din Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armatelor străine pe teritoriul României,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionala emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind mişcarea şi transporturile militare pe căile de comunicaţie feroviare, prevăzute în anexa1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării nr. M.97/2007* pentru aprobarea “L-14/4, Instrucţiuni privind planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executării mişcării şi transporturilor pe căile de comunicaţie feroviare”.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 7 iulie 2014.

Nr. M.73.


1 Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

* Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tarii şi securitate naţională.

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele

situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Iancu Jianu, judeţul Olt

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin,

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Iancu Jianu, judeţul Olt.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc pentru unitatea administrativ-teritorială Iancu Jianu, judeţul Olt, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în actele de proprietate şi planuri anterior deschiderii noilor cărţi funciare pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Iancu Jianu, judeţul Olt, îşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Marius Arthur Ursu

 

Bucureşti, 10 iulie 2014.

Nr. 716.

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENŢIA NAŢIONALA DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Mârzăneşti, judeţul Teleorman

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Mârzăneşti, judeţul Teleorman.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc pentru unitatea administrativ-teritorială Mârzăneşti, judeţul Teleorman, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în actele de proprietate şi planuri anterior deschiderii noilor cărţi funciare pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Mârzăneşti, judeţul Teleorman, îşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Marius Arthur Ursu

 

Bucureşti, 10 iulie 2014.

Nr. 717.

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Valea Mărului, judeţul Galaţi

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Valea Mărului, judeţul Galaţi.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc pentru unitatea administrativ-teritorială Valea Mărului, judeţul Galaţi, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în actele de proprietate şi planuri anterior deschiderii noilor cărţi funciare pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Valea Mărului, judeţul Galaţi, îşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Marius Arthur Ursu

 

Bucureşti, 10 iulie 2014.

Nr. 718.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2014/2015

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 111.148 din 22 mai 2014 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii, având în vedere prevederile art. 2 pct. 11 lit. (b), art. 6 şi ale anexei II la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul zahărului, prevederile art. 50, ale pct. 11 din partea a II-a a anexei III şi ale părţii B a anexei IV din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) şi ale art. 125 şi 127 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şl dezvoltării rurale, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se recunoaşte de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2014/2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Contractele de producere, cumpărare, livrare şi plată a sfeclei de zahăr destinate industrializării din recolta anului de comercializare 2014/2015, încheiate între producătorii de sfeclă de zahăr şi societăţile comerciale producătoare de zahăr din sfeclă de zahăr, vor respecta condiţiile stabilite în Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală politici agricole şi strategii, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, urmăreşte şi controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 iulie 2014.

Nr. 1.090.

 

ANEXĂ

 

ACORD

interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2014/2015

 

CAPITOLUL I

 

Membrii semnatari ai prezentului acord interprofesional, şi anume:

- Federaţia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România, denumită în continuare FCSZR;

- Asociaţia Producătorilor de Zahăr din Sfeclă de Zahăr din România;

- Asociaţia Patronatul Zahărului din România,

au încheiat prezentul acord interprofesional, denumit în continuare AIP, privind contractarea, producerea, transportul, recepţia şi plata sfeclei de zahăr din recolta anului de comercializare 2014/2015, destinată industrializării.

AIP a luat în considerare toate regulamentele şi prevederile europene recente în domeniu şi, îndeosebi, Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul zahărului, Regulamentul (CE) nr. 967/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului privind producţia peste cotă în sectorul zahărului, a Regulamentului (CE) nr. 952/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte gestionarea pieţei interne a zahărului şi regimul cotelor, a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP*), a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, a Regulamentului (UE) nr. 1.370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a pieţelor produselor agricole.

 

CAPITOLUL II

 

ARTICOLUL 1

Obiectivele şl durata AIP

 

1.1. AIP îşi propune să reglementeze de o manieră unitară, la nivel naţional, relaţiile dintre parteneri (cultivatori de sfeclă de zahăr, respectiv societăţi comerciale producătoare de zahăr).

1.2. AIP îşi propune să asigure contractul de bază privind producerea, cumpărarea, livrarea şi plata sfeclei de zahăr, precum şi clauzele generale ale acestuia, respectând interesele generale ale partenerilor din filiera zahărului.

1.3. AIP îşi propune să asigure cadrul general de funcţionare şi dezvoltare a industriei zahărului din România şi integrarea acestuia în structurile europene.

1.4. AIP îşi propune să asigure durabilitatea sectorului agroindustrial al filierei zahărului, contribuind la creşterea producţiei naţionale de zahăr la un nivel care să pună în valoare potenţialul culturii de sfeclă de zahăr din România şi să satisfacă necesarul naţional de consum.

1.5. AIP este valabil pentru campania de sfeclă de zahăr din anul de comercializare 2014/2015, clauzele generale putând fi modificate prin negocieri între membrii semnatari.

1.6. Respectarea clauzelor AIP este obligatorie pentru toţi membrii afiliaţi structurilor profesionale semnatare.

1.7. AIP este aprobat anual de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, şi este pus în aplicare prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

1.8. Definiţii:

- zahăr căruia i se aplică o cotă sau zahăr în cotă - cantitatea de zahăr produsă pentru un anumit an de comercializare în limita cotei întreprinderii în cauză;

- sfeclă de zahăr căreia i se aplică o cotă - cantităţile de sfeclă de zahăr procesate pentru a obţine zahăr căruia i se aplică o cotă;

- zahăr excedentar sau zahăr în afara cotei - cantitatea de zahăr produsă într-un an de comercializare care depăşeşte producţia de zahăr căruia i se aplică o cotă, care se obţine peste cota de producţie alocată (zahăr în cotă). Regimul zahărului în afara cotei poate fi reglementat de Uniunea Europeană anual, în funcţie de cerinţele pieţei interne. Cantităţile de zahăr produse în afara cotei într-un an de comercializare pot fi transferate (carry forward) în anul de comercializare următor, decizia aparţinând exclusiv societăţilor comerciale producătoare de zahăr. Cantităţile de zahăr astfel transferate vor fi considerate ca fiind primele cantităţi de zahăr din cotă procesate din cadrul cotei anului următor;

- sfeclă de zahăr în afara cotei - toate cantităţile de sfeclă de zahăr procesate pentru a obţine zahăr în afara cotei;

- zahăr industrial - cantitatea de zahăr, peste cantităţile de zahăr din sfeclă de zahăr în cotă, care este destinată utilizării în anumite industrii, precum cea producătoare de bioetanol, de rom, pentru anumite produse farmaceutice, drojdie, rinse appelstroop şi altele, conform anexei la Regulamentul (CE) nr. 967/2006 şi art. 140 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013;

- surplus de zahăr - cantitatea de zahăr atribuită unui anumit an de comercializare, suplimentar zahărului în cotă şi zahărului industrial;

- an de comercializare - perioada începând cu data de 1 octombrie şi sfârşind cu data de 30 septembrie ale anului calendaristic următor. Anul de comercializare începe la data de 1 octombrie 2014 şi se termină la data de 30 septembrie 2015;

            - societate comercială producătoare de zahăr - o organizaţie economică independentă şi constituită legal care operează, pe răspunderea sa, una sau mai multe fabrici de zahăr. Societăţile comerciale producătoare de zahăr trebuie să fie agreate de către statul membru pe baza capabilităţii profesionale dovedite de a produce zahăr şi a conformării acestora cu cerinţele privind furnizarea de informaţii specifice şi acceptarea verificării acestora.

 

ARTICOLUL 2

Clauze generale

 

2.1. Părţile au căzut de acord ca pentru recolta anului de comercializare 2014/2015 să colaboreze în vederea obţinerii unei cantităţi de zahăr alb din sfeclă de zahăr care să acopere cota naţională (104.698 tone de zahăr alb) şi eventualele cantităţi de zahăr din afara cotei, ca urmare a angajamentelor implicite şi explicite legate de producerea cotei de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr asumate de societăţile comerciale producătoare de zahăr şi de MADR.

2.2. În funcţie de cotele de producţie alocate, societăţile comerciale producătoare de zahăr vor determina cantitatea minimă dezirabilă de sfeclă de zahăr şi suprafaţa necesară a fi contractată, pe care le vor comunica asociaţiilor de cultivatori de sfeclă de zahăr din zona de aprovizionare, până la începerea campaniei de contractare a sfeclei de zahăr.

2.3. Între cultivator şi societăţile comerciale producătoare de zahăr va fi întocmit un contract de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr, denumit în continuare CPCLP, al cărui model este cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul AIP, recunoscut de către MADR prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale ca instrument legal pentru aplicarea schemelor de sprijin pentru agricultori pentru recolta anului de comercializare 2014/2015.

2.4. CPCLP se vor încheia până la data de 30 mai 2014. Atât societăţile comerciale producătoare de zahăr, cât şi asociaţiile producătorilor de sfeclă de zahăr vor colabora pentru informarea fermierilor asupra modului de completare a documentaţiei privind subvenţiile şi ajutoarele de stat pentru cultura sfeclei de zahăr.

2.5. CPCLP este semnat de cultivator şi societatea comercială producătoare de zahăr şi este obligatoriu în toate atributele sale pentru aceştia.

2.6. CPCLP este documentul în care se stabilesc clauze contractuale speciale privind relaţia dintre un cultivator definit şi societatea comercială producătoare de zahăr cu care acesta a încheiat angajamentul şi este vizat de Asociaţia Cultivatorilor de Sfeclă.

2.7. Clauzele CPCLP nu pot anula clauzele generale ale AIP, care îl însoţesc de drept pe toată perioada valabilităţii Iui.

2.8. Partenerii CPCLP pot denunţa în caz de litigiu doar clauzele derivate din acesta, nu şi clauzele AIR

2.9. Pentru a beneficia de plata naţională directă complementară, decuplată de producţie, CPCLP se vizează de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene (DAJ) pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat cu sfeclă de zahăr, numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în luna iulie sau august, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa existentă în contract şi asigurarea unei densităţi medii conforme reglementărilor legale; lipsa vizei pe contract determină neeligibilitatea la plata naţională pentru sfecla de zahăr şi plata separată pentru zahăr.

2.10. Verificarea culturii se face de către o comisie formată din reprezentanţi ai asociaţiilor cultivatorilor de sfeclă de zahăr, fabricii de zahăr şi DAJ şi se consemnează în procesul-verbal de verificare a culturii, care se păstrează la DAJ; eventualele contestaţii la verificarea şi avizarea/neavizarea CPCLP se soluţionează de către consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat din cadrul MADR.

2.11. Cultivatorii de sfeclă vor înregistra CPCLP la direcţia pentru agricultură judeţeană, iar o copie a contractului vizat de reprezentantul DAJ, în urma verificării culturii, se va depune la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, până la data de 1 octombrie 2014.

2.12. În vederea actualizării bazei de date privind înregistrarea şi avizarea CPCLP pentru anul comercial

2014/2015, direcţiile pentru agricultură judeţene şi societăţile comerciale producătoare de zahăr vor transmite MADR - Direcţia generală politici agricole şi strategii lista CPCLP avizate în conformitate cu pct. 2.9, precum şi a celor care nu îndeplinesc condiţiile de la articolul menţionat.

 

ARTICOLUL 3

Modul de aplicare a AIP

 

3.1. AIP reprezintă voinţa partenerilor asociaţi în structuri profesionale reprezentative, clauzele acestuia fiind obligatorii din momentul semnării lui.

3.2. AIP poate fi modificat anual prin negocieri între partenerii semnatari, în perioada desemnată la art. 1 pct. 1.5, în cazul în care intervin modificări în legislaţie sau în piaţă.

3.3. Partenerii vor supraveghea aplicarea AIP în toate cazurile în care unul sau mai mulţi membri ai structurii profesionale reprezentative sunt implicaţi într-o activitate contractuală derivată din acesta şi pasibilă de atingerea de o manieră păgubitoare a uneia dintre părţi.

3.4. CPCLP poate cuprinde clauze complementare specifice, care au caracter limitat între partenerii semnatari, care nu anulează stipulaţiile AIP, nici în litera şi nici în spiritul lor, şi care nu modifică convenţia de bază privind respectarea intereselor generale ale partenerilor.

            3.5. Clauzele speciale ale CPCLP sunt negociate între cei 2 parteneri şi pot fi modificate de către aceştia prin acte adiţionale, pentru clauzele care nu afectează parametrii de producţie; clauzele speciale ale CPCLP nu pot fi extinse asupra AIP aferent campaniei din care acesta a fost derivat.

 

ARTICOLUL 4

Forţa majoră

 

            În caz de forţă majoră, AIP încetează parţial sau total să producă efecte. Forţa majoră poate fi invocată de către oricare dintre părţi, justificată prin documente constatatoare emise de autorităţile competente, şi se răsfrânge şi asupra CPCLP.

 

ARTICOLUL 5

Concilierea şi arbitrajul

 

            Litigiile referitoare la aplicarea AIP şi a CPCLP se supun reglementărilor în vigoare relative la conciliere şi arbitraj. Părţile convin ca litigiile să fie soluţionate pe cale amiabilă şi să se adreseze instanţei numai după epuizarea procedurilor de conciliere.

 

ARTICOLUL 6

Cotizaţiile profesionale şi interprofesionale

 

6.1. Părţile semnatare ale AIP au convenit asupra necesităţii ca societăţile comerciale producătoare de zahăr să opereze în numele cultivatorilor de sfeclă de zahăr la prelevarea cotizaţiei profesionale în cuantum de 0,8 lei/tona de sfeclă de zahăr predată neto de plată. Această prevedere va fi inclusă în mod obligatoriu în CPCLP al fiecărei societăţi comerciale producătoare de zahăr. Suma încasată va fi virată astfel: 39% către FCSZR, 2% către Organizaţia Interprofesională Naţională Zahărul din România şi 59% către asociaţiile cultivatorilor din zona fiecărei societăţi comerciale producătoare de zahăr. Sumele încasate vor fi incluse în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei organizaţii.

6.2. Plata cotizaţiilor se face până la sfârşitul campaniei de recoltare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2014. În cazurile în care recoltarea sfeclei de zahăr sau predarea la societatea comercială producătoare de zahăr se prelungeşte după această dată, termenul-limită se poate prelungi, dar nu mai târziu de 15 februarie 2015.

            6.3. Calcularea cotizaţiilor se face la tona neto de plată livrată de către cultivator societăţii comerciale producătoare de zahăr şi recepţionată prin aplicarea baremului de echivalenţă, atât pentru sfecla de zahăr din cotă, cât şi pentru cantitatea din afara cotei.

 

ARTICOLUL 7

Producerea/Cultivarea sfeclei de zahăr

 

7.1. CPCLP vor specifica atât suprafaţa cultivată, cât şi producţia netă de sfeclă de zahăr scontată a se obţine, separat din cotă şi din afara cotei de producţie. Contractanţii de sfeclă de zahăr, asociaţi sau neasociaţi în structuri profesionale sau interprofesionale, şi societăţile comerciale producătoare de zahăr pot să asigure (contra cost):

- sămânţa de sfeclă de zahăr necesară înfiinţării culturii, pentru suprafaţa contractată, direct sau prin societăţi comerciale specializate;

- serviciile de îndrumare tehnologică a cultivatorilor, indiferent de suprafaţa/cantitatea contractată.

7.2. Sămânţa de sfeclă de zahăr asigurată de către societatea comercială producătoare de zahăr va fi pusă la dispoziţia cultivatorului şi va fi tratată standard cu insecticide şi fungicide.

7.3. Cultivatorii se obligă să respecte tehnologia recomandată de societatea comercială producătoare de zahăr şi să permită accesul reprezentanţilor acesteia pentru a executa monitorizarea evoluţiei culturii, obligându-se să execute lucrările tehnologice solicitate de aceştia la termenele stabilite.

            7.4. Periodic, de la începerea contractării şi până la terminarea recoltării şi prelucrării sfeclei de zahăr, societăţile comerciale producătoare de zahăr se obligă să transmită MADR, APIA şi FCSZR datele statistice specifice. Ca un minim de informaţii necesar, fiecare societate comercială producătoare de zahăr are obligaţia transmiterii de date privind suprafaţa cultivată, cantităţile de zahăr din sfeclă de zahăr din cotă şi din afara cotei pentru care s-au încheiat contracte de livrare, conţinutul de zahăr stipulat şi estimat, precum şi randamentul preconizat. La sfârşitul campaniei, datele din bilanţ vor cuprinde şi nr. de contracte, cantitatea de sfeclă în cotă şi în afara cotei, preţul mediu de achiziţie la nivel naţional. Părţile se obligă să furnizeze autorităţilor competente şi alte informaţii pe care acestea le consideră necesare.

 

ARTICOLUL 8

Recoltarea sfeclei de zahăr

 

8.1. Recoltarea sfeclei de zahăr se face din iniţiativa societăţii comerciale producătoare de zahăr, care va notifica cultivatorii.

8.2. Cultivatorii se obligă să respecte datele de începere a recoltării şi de punere la dispoziţie a sfeclei de zahăr, dacă acestea le-au fost aduse la cunoştinţă, conform graficelor convenite. Societăţile comerciale producătoare de zahăr pot acorda o bonificaţie pentru sfecla de zahăr din cota recoltată timpuriu sau târziu. În funcţie de zona şi de specificul culturii, defini[iile recoltării timpurii şi recoltării târzii se vor stabili bilateral prin CPCLP.

8.3. Societatea comercială producătoare de zahăr poate stabili data-limită a terminării recoltatului şi a recepţiei.

            8.4. Depăşirea cu două zile a datei-limită de recepţie poate atrage refuzul societăţii comerciale producătoare de zahăr de a recepţiona sfecla de zahăr, cantităţile aferente decăzând din clauzele AIP şi CPCLP, sub rezerva înţelegerilor particulare ale părţilor semnatare ale CPCLP de extindere a perioadei respective.

 

ARTICOLUL 9

Transportul sfeclei de zahăr

 

9.1. Transportul sfeclei de zahăr de pe câmp la punctele de colectare şi încărcare/bazele de recepţie se efectuează şi se suportă de cultivator, cu mijloacele proprii sau închiriere. Transportul sfeclei de zahăr de la punctele de colectare/bazele de recepţie la societatea comercială producătoare de zahăr se efectuează şi se suportă de către societate în cauză, sub rezerva unor convenţii speciale care respectă normele sau uzanţele locale în vigoare înainte de anul de comercializare precedent.

            9.2. CPCLP trebuie să precizeze punctele de colectare/bazele de recepţie; în cazul în care au fost deja stabilite în anii de livrare anteriori, acestea rămân valabile.

 

ARTICOLUL 10

Recepţia sfeclei de zahăr

 

10.1. Partenerii au convenit ca recepţia sfeclei de zahăr din recolta anului de comercializare 2014/2015 să fie efectuată cantitativ şi calitativ, cu respectarea prevederilor regulamentelor europene în vigoare.

10.2. CPCLP va preciza modul în care se face recepţia sfeclei de zahăr atât calitativ, cât şi cantitativ, prin metoda polarimetrică şi eşantionare. Pentru recolta anului de comercializare 2014/2015 sfecla de zahăr de calitate standard trebuie să fie:

- de calitate bună, sănătoasă şi prezentată în condiţii acceptabile de comercializare;

            - cu un conţinut de zahăr de 16% la punctul de recepţie.

 

ARTICOLUL 11

Preţul sfeclei de zahăr

 

1. Sfecla de zahăr din cotă

11.1. Părţile au convenit ca pentru recolta anului de comercializare 2014/2015 preţul minim pentru sfecla de zahăr din cotă, de calitate standard, să fie de 26,29 euro/tonă, în conformitate cu art. 49 din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007, respectiv art. 135 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, în condiţia de livrare ex-loc de recepţie convenit cu procesatorul. La preţul minim garantat se adaugă bonificaţiile stabilite prin CPCLP. Preţul se calculează şi se plăteşte în lei, conform art. 11 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.913/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol şi de modificare a anumitor regulamente; cursul de schimb este cursul mediu al ultimei luni stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) anterior faptului generator.

11.2. Preţul sfeclei de zahăr se poate majora/diminua, în funcţie de conţinutul în zahăr, astfel:

a) pentru fiecare 0,1% conţinut de zaharoză preţul se majorează cu minimum:

(i) 0,9% pentru conţinut de zaharoză peste 16%, dar nu mai mult de 18%;

(ii) 0,7% pentru conţinut de zaharoză peste 18%, dar nu mai mult de 19%;

(iii) 0,5% pentru conţinut de zaharoză peste 19%, dar nu mai mult de 20%;

b) pentru fiecare 0,1% conţinut de zaharoză preţul se diminuează cu maximum:

(i) 0,9% pentru conţinut de zaharoză sub 16%, dar nu mai puţin de 15,5%

 (ii) 1% pentru conţinut de zaharoză sub 15,5%, dar nu mai puţin de 14,5%.

11.3. Preţul pentru sfecla de zahăr cu un conţinut de zaharoză peste 20% nu trebuie să fie mai mic decât preţul minim ajustat conform pct. 11.2 lit. a) subpct. (iii).

11.4. În completarea datelor de mai sus, pentru sfecla de zahăr cu un conţinut de zaharoză peste 20% şi pentru cea cu conţinut sub 14,5%, CPCLP poate stipula alte procente de creştere/diminuare.

11.5. Preţurile minime sus-menţionate se aplică cantităţilor neto de sfeclă de zahăr predate şi recepţionate de societăţile comerciale producătoare de zahăr, în conformitate cu stipulaţiile CPCLP privind conţinutul de corpuri străine şi de pământ aderent. Se stabileşte ca sfecla de zahăr acceptabilă pentru prelucrare să aibă un conţinut minim de zaharoză de 13,5%. În cazul sfeclei de zahăr cu un conţinut de zaharoză sub pragul minim acceptabil menţionat mai sus, societăţile procesatoare de zahăr au dreptul de a refuza preluarea.

2. Sfecla de zahăr din afara cotei

11.6. În conformitate cu art. 49 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007, pentru cantităţile de sfeclă de zahăr care corespund cantităţilor de zahăr industrial sau de zahăr excedentar supuse taxei pe excedent, întreprinderea producătoare de zahăr în cauză ajustează preţul de achiziţie astfel încât să fie cel puţin egal cu preţul minim al sfeclei căreia i se aplică o cotă. Condiţiile de achiziţie sunt stipulate separat în CPCLP şi se negociază între părţile implicate. Societatea comercială producătoare de zahăr are dreptul de a decide dacă şi în ce condiţii acceptă o cantitate de sfeclă de zahăr în afara cotei de producţie, cu respectarea tuturor regulamentelor europene în vigoare. Dacă societatea comercială producătoare de zahăr nu a încheiat CPCLP (până la data-limită menţionată la art. 2 pct. 2.4 pentru întreaga cantitate de sfeclă de zahăr necesară producerii cotei de producţie alocate şi la preţul minim, aceasta este obligată să plătească preţul minim stipulat mai sus pentru întreaga cantitate de sfeclă de zahăr pe care o procesează în anul de comercializare 2014/2015.

11.7. Echivalenţa preţului minim pe tona de sfeclă de zahăr în funcţie de conţinutul de zaharoză determinat la punctul de colectare este prezentată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul AIP.

11.8. În conformitate cu art. 130 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, în cazul în care zahărul retras de pe piaţă este considerat prima producţie din anul de comercializare următor, se plăteşte cultivatorului de sfeclă preţul minim corespunzător anului de comercializare respectiv.

11.9. În cazul în care zahărul retras este vândut pe piaţa Uniunii Europene înainte de sfârşitul perioadei de retragere, cultivatorilor de sfeclă li se va plăti preţul minim corespunzător anului de comercializare.

            11.10. În cazul în care zahărul retras devine zahăr industrial sau este exportat în temeiul angajamentelor Uniunii Europene, cerinţele cu privire la preţul minim nu se aplică.

 

ARTICOLUL 12

Plata materiei prime

 

12.1. Părţile au convenit ca plata materiei prime recepţionate să se facă astfel:

- 40% până la data de 20 decembrie 2014;

- 30% până la data de 31 ianuarie 2015;

- integral până la data de 10 martie 2015.

12.2. Sub rezerva convenţiilor particulare ce răspund regulilor sau obiceiurilor locale valabile înaintea campaniei agricole a anului de comercializare 2014/2015, CPCLP pot deroga de la prevederile pct. 12.1.

            12.3. Modalitatea de plată convenită de părţi se negociază între părţi şi se va stipula în CPCLP. Pentru evidenţierea cât mai clară a operaţiunilor de plată şi verificarea lor de către APIA, plăţile se fac obligatoriu prin transferuri bancare.

 

ARTICOLUL 13

Alte drepturi ale cultivatorilor

 

13.1. În privinţa borhotului rezultat în urma procesării sfeclei de zahăr, CPCLP poate prevedea ca:

a) borhotul umed corespunzător prelucrării întregii cantităţi de sfeclă de zahăr livrate către societatea comercială producătoare de zahăr să fie livrat gratuit furnizorilor de sfeclă de zahăr în condiţia de livrare ex-fabrică;

b) numai o parte a borhotului, presat, uscat sau uscat şi amestecat cu melasă, să fie livrată gratuit de societatea comercială producătoare de zahăr furnizorilor de sfeclă de zahăr în condiţia de livrare ex-fabrică;

c) borhotul presat sau uscat să fie livrat gratuit furnizorilor de sfeclă de zahăr în condiţia de livrare ex-fabrică, dar cu plata costurilor de presare sau uscare;

d) societatea comercială producătoare de zahăr să plătească furnizorului de sfeclă de zahăr compensaţii, care să ţină cont de posibilităţile de vânzare a borhotului.

            13.2. În cazul în care mai multe prevederi se pot aplica cantităţilor de sfeclă de zahăr livrabile, CPCLP trebuie să menţioneze toate punctele care se pot aplica.

 

ARTICOLUL 14

Alocarea cotei de cultivare a sfeclei de zahăr în cotă

 

14.1. Societăţile comerciale producătoare de zahăr vor încheia contracte de livrare de sfeclă de zahăr în cotă, luând în considerare eficienţa agricolă în ceea ce priveşte costurile de transport şi randamentul culturii sfeclei de zahăr. Având în vedere creşterea competitivităţii în acest sector şi necesitatea de a atinge performanţele agriculturii europene, societăţile comerciale producătoare de zahăr din sfeclă de zahăr, în consultare cu asociaţiile cultivatorilor de sfeclă de zahăr, au posibilitatea de a-şi modifica politica de achiziţie a sfeclei de zahăr după fiecare an de comercializare şi de a reconsidera contractele de livrare a sfeclei de zahăr pentru furnizorii care nu sunt competitivi,

14.2. Cotele de producţie de zahăr şi, implicit, cefe de cultivare a sfeclei de zahăr pot suferi modificări de la un an la altul şi, în consecinţă, societăţile comerciale producătoare de zahăr pot să modifice cantităţile de sfeclă de zahăr, în funcţie de modificările de cotă impuse de regulamentele şi legile în vigoare.

14.3. În cazul în care societăţile comerciale producătoare de zahăr din sfeclă de zahăr vor apela la procesarea cotei în afara unităţii producătoare respective, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 952/2006 al Comisiei, părţile semnatare ale AIP se obligă ca prima opţiune pentru procesare să fie o unitate/unităţile de producţie din România, prin negocieri directe şi numai în cazul refuzului acesteia/acestora, procesarea să se facă în alte ţări ale Uniunii Europene. Acceptul sau refuzul unui contract de procesare se face în maximum 10 zile lucrătoare de la cererea scrisă; lipsa unui răspuns în termenul stabilit va fi considerată refuz, iar MADR va asigura punerea în practică a acestui punct, prin condiţionarea acordului de procesare.

            14.4. În conformitate cu art. 111-161 din secţiunea 5 a Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României Sa Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, societăţile comerciale şi cultivatorii de sfeclă de zahăr se obligă să respecte zonele de producere a sfeclei de zahăr conform cotelor istorice.

 

ARTICOLUL 15

Taxe şi alte obligaţii financiare

 

15.1. Ambele părţi se obligă să plătească la timp şi în cuantumul cerut taxele sau alte obligaţii financiare care provin din aplicarea politicilor agricole ale Uniunii Europene şi care vor fi stipulate de regulamentele şi de legislaţia românească, cum ar fi taxa de producţie.

15.2. Societăţile comerciale producătoare de zahăr din sfeclă de zahăr pot solicita producătorilor de sfeclă de zahăr să îşi asume până la 50% din taxa pe producţie. CPCLP trebuie să prevadă modul de colectare şi repartizare a acestor obligaţii financiare în conformitate cu prevederile legale şi/sau cu înţelegerea dintre părţi.

 

Încheiat astăzi, 14 mai 2014, în 3 exemplare.

Preşedintele Federaţiei Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România,

dr. ing. Ioan Gherman

Preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Zahăr din Sfeclă de Zahăr din România,

ing. Ioan Armenean

Preşedintele Asociaţiei Patronatului Zahărului din România,

ing. Emilian Dobrescu

 

ANEXA Nr. 1

la acordul interprofesional

 

CONTRACT

de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr

 

Prezentul contract este încheiat în baza art. 1 pct. 1.2 din Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2014/2015 (AIP),

între:

Beneficiar: Societatea Comercială .............................- SA, cu sediul în ............................... str. .......................... nr. ...... reprezentată prin .................................................................   (numele, prenumele şi funcţia) şi ................................................................. (numele, prenumele şi funcţia) având contul ............. deschis la ............, înregistrată în registrul comerţului cu nr. .......... şi

Furnizor:.............../Proprietar: ................ cu sediul/domiciliul în ................ str. ............ nr.. ........ telefon/fax .........reprezentat prin ................................................................. (numele, prenumele şi funcţia) şi .................................................................  (numele, prenumele şi funcţia)având contul ........., deschis la .........., înregistrat în registrul comerţului la poziţia ..... nr. ......a intervenit următorul contract, cu valoare de contract bilateral, privind producerea, cumpărarea, livrarea şi plata sfeclei de zahăr.

Preţul se calculează şi se plăteşte în lei; cursul de schimb este cursul mediu al ultimei luni stabilit de Banca Centrală Europeană anterior faptului generator, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol şi de modificare a anumitor regulamente.

1. Sfecla de zahăr din cotă

Furnizorul se obligă să cultive o suprafaţă de.........ha cu sfeclă de zahăr, în scopul realizării unei producţii nete de plată de ....... tone, care va fi predată beneficiarului, conform graficului de livrare care va fi comunicat de beneficiar.

Beneficiarul se obligă să cumpere de la furnizor o cantitate de........tone rădăcini de sfeclă de zahăr, la un preţ minimum de 26,29 euro/tona de sfeclă de zahăr, în condiţiile calităţii standard (de calitate bună, sănătoasă şi prezentată în condiţii acceptabile de comercializare, cu un conţinut de zahăr de 16% la punctul de recepţie), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul uni OCP), respectiv art. 135 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului. La preţul minim garantat se adaugă eventualele bonificaţii negociate între părţi. Preţul menţionat mai sus se poate modifica în funcţie de conţinutul de zaharoză la punctul de livrare, conform tabelului de echivalenţă, anexat la prezentul contract. Conţinutul de zahăr minim acceptabil pentru sfecla de zahăr destinată procesării este de 13,5%. Beneficiarul are dreptul să refuze orice cantitate de sfeclă de zahăr livrată având sub conţinutul minim de zahăr menţionat mai sus. Ambele părţi se obligă să plătească la timp şi în cuantumul cerut taxele sau alte obligaţii financiare care provin din aplicarea politicilor agricole ale Uniunii Europene şi care vor fi stipulate de regulamentele şi de legislaţia naţională, cum ar fi taxa de producţie.

2. Sfecla de zahăr în afara cotei (dacă este cazul)

Beneficiarul se angajează să cumpere o cantitate de........sfeclă de zahăr în afara cotei de producţie, la preţul de ...... euro/tonă, în condiţiile de livrare......., pusă la dispoziţie de furnizor.

Punctele de colectare pentru sfecla de zahăr a anului de comercializare 2014/2015 sunt: .........................

Livrările de sfeclă de zahăr se desfăşoară, de regulă, în perioada................

3. Recepţia cantitativă şi controlul calităţii sfeclei de zahăr

Recepţia cantitativă şi controlul calităţii sfeclei de zahăr se fac la ......... de către .......... conform anexei II pct. VII paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul zahărului, respectiv anexa nr. XI pct. VI din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, în prezenţa ...............

Datele se vor consemna/înregistra în .................

4. Alte drepturi ale cultivatorilor

Beneficiarul va livra, iar furnizorul de sfeclă de zahăr va primi o cantitate de borhot (tăiţei) în condiţiile prevăzute la art. 13 pct. 13.1 din AIR

5. Plata taxelor şi obligaţiilor financiare

Furnizorul de sfeclă de zahăr mandatează beneficiarul ca la plata sfeclei de zahăr să îi reţină cotizaţia de membru al Federaţiei Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România (FCSZR), în valoare de 0,8 lei/tona de sfeclă predată neto de plată, şi să verse aceste sume în contul şi pe cheltuiala FCSZR (în conformitate cu art. 6 pct. 6.1 din AIP).

Noi, semnatarii prezentului contract, declarăm că avem cunoştinţă de stipulaţiile AIP şi de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 şi ale Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, respectiv anexa nr. IX, şi ne angajăm să le respectăm în litera şi spiritul lor.

            Încheiat astăzi, 14 mai 2014, în 4 exemplare, toate cu valoare de original.

 

Beneficiar,

.................................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

Furnizor,

.................................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 2

la acordul interprofesional

 

TABEL DE ECHIVALENŢĂ

a preţului minim pe tona de sfeclă de zahăr, în funcţie de conţinutul de zaharoză determinat la punctul de colectare

 

Nr. crt.

Conţinutul de zaharoză (%) la punctul de colectare

Preţul minim (euro/tonă de sfeclă)

1.

13,5

Contract de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr (CPCLP)

2.

13,6

CPCLP

3

13,7

CPCLP

4.

13,8

CPCLP

5.

13,9

CPCLP

6.

14,0

CPCLP

7.

14,1

CPCLP

8.

14,2

CPCLP

9.

14,3

CPCLP

10.

14,4

CPCLP

11.

14,5

22,48

12.

14,6

22,74

13.

14,7

23,00

14.

14,8

23,27

15.

14,9

23,53

16.

15,0

23,79

17.

15,1

24,06

18.

15,2

24,32

19.

15,3

24,58

20.

15,4

24,84

21.

15,5

25,11

22.

15,6

25,34

23.

15.7

25,58

24.

15,8

25,82

25.

15,9

26,05

26.

16,0

26,29

27.

16,1

26,53

28.

16,2

26,76

29.

16,3

27,00

30.

16,4

27,24

31.

16,5

27,47

32.

16,6

27,71

33.

16,7

27,95

34.

16,8

28,18

35.

16,9

28,42

36.

17,0

28,66

37.

17,1

28,89

38.

17,2

29,13

39.

17,3

29,37

40.

17,4

29,60

41.

17,5

29,84

42.

17,6

30,08

43.

17,7

30,31

44.

17,8

30,55

45.

17,9

30,79

46.

18,0

31,02

47.

18,1

31,21

48.

18,2

31,39

49.

18,3

31,57

50.

18,4

31.76

51.

18,5

31.94

52.

18,6

32.13

53.

18,7

32.31

54.

18,8

32,49

55.

18,9

32,68

56.

19,0

32,86

57.

19,1

32,99

58.

19,2

33,13

59.

19,3

33,26

60.

19,4

33,39

61.

19,5

33,52

62,

19,6

33.65

63.

19,7

33,78

64.

19,8

33,91

65.

19,9

34.05

66,

20

34.18

67.

>20

CPCLP

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.