MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 550/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 550         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 25 iulie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

595. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 

599. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

601. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru realizarea unor obiective ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

 

602. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, din domeniul public ai statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

603. - Hotărâre privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum, situat în comuna Moieciu, judeţul Braşov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            359. - Ordin al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor pentru modificarea art. 1 din Ordinul secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor nr. 340/2014 privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după punctul 25 se introduc două noi puncte, punctele 251 şi 252, cu următorul cuprins:

“251. gestionează formularele tipizate ale actelor de studii, asigură controlul periodic al modului de utilizare a acestora, avizează necesarul de formulare solicitat de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat şi particulare acreditate şi transmite comanda pentru tipărirea acestora către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., care poartă întreaga răspundere pentru asigurarea securităţii tipăririi;

252. gestionează formularele documentelor şcolare şi asigură controlul periodic al modului de utilizare a acestora;”.

2. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

“Art. 161. - (1) în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale funcţionează un birou care are ca obiect activitatea de gestionare, comanda pentru tipărire şi controlul modului de utilizare a formularelor tipizate ale actelor de studii, precum şi activitatea de gestionare şi controlul periodic al modului de utilizare a formularelor documentelor şcolare. Asigurarea personalului care funcţionează în cadrul biroului se face cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(2) Costurile aferente tipăririi formularelor tipizate ale actelor de studii se suportă după cum urmează:

a) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sumele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale;

b) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particulare acreditate şi pentru instituţiile de învăţământ superior de stat şi instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate, sumele se suportă de acestea.

(3) Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile biroului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 16 iulie 2014.

Nr. 595.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul ari. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2014, la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, cu suma de 3.115 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - .Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011. Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

 

Bucureşti, 23 iulie 2014.

Nr. 599.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru realizarea unor obiective ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru realizarea unor obiective ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, a unor imobile trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dumbrăviţa, judeţul Braşov, nr. 57/2013, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 iulie 2014.

Nr. 601.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru realizarea unor obiective ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Cod de clasificare

Tipul bunului

Denumirea

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

Titularul dreptului de administrare

1.

-

8.19.01

imobil

teren

judeţul Braşov

2013

413.704

HCL Dumbrăviţa nr. 57/2013

Ministerul Afacerilor Interne (CUI) 4267095

2.

-

8.19.01

imobil

teren

judeţul Braşov

2013

58.744

HCL Dumbrăviţa nr. 57/2013

Ministerul Afacerilor Interne (CUI) 4267095

3.

-

8.19.01

imobil

teren

Judeţul Braşov

2013

918.346

HCL Dumbrăviţa nr. 57/2013

Ministerul Afacerilor Interne (CUI) 4267095

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1)din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea construcţiilor prevăzute la art. 1 în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.

Art. 3, - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 565/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române a unui imobil trecut în domeniul public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 iulie 2014.

Nr. 602.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

Adresa imobilului

Denumirea imobilului

Cod de clasificare

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Număr de înregistrare atribuit de M.F.P.

Municipiul Bucureşti,

str. Dinu Vintilă nr. 4, sectorul 2

53-23

8.19.01

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române CUI 4453144

C1 - clădire ateliere - construcţie în regim S+P+1E

Suprafaţă construită la sol = 156 mp

Suprafaţă desfăşurată = 621 mp

Nr. cadastral 232316-C1

C.F. 232316

Valoare contabilă = 20.240,04 lei

159.702 (parţial)

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 - clădire ateliere - construcţie în regim S+P+1E

Suprafaţă construită la sol = 767 mp

Suprafaţă desfăşurată = 2.323 mp

Nr. cadastral 232316-C2

C.F. 232316

Valoare contabilă = 79.173,29 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum, situat în comuna Moieciu, judeţul Braşov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13, art. 21 alin. (1) şi art. 221 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 216 din 9 mai 2014 şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, în condiţiile legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Secretariatul General al Guvernului va opera modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Drag nea

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 iulie 2014.

Nr. 603.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectorului de drum, situat în comuna Moieciu, judeţul Braşov, trecut în domeniul public al statului, care se dă în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 

Denumirea sectorului de drum care se preia

Persoana juridică care predă sectorul de drum

Persoana juridică care preia sectorul de drum

Lungimea totală

(km)

Valoarea de inventar

(lei)

Indicativ vechi

Terenul aferent sectorului de drum

(mp)

Nr. MF

Indicativ nou

Cod de clasificare

DJ112F

km 0+000- km 8+450

Judeţul Braşov – Consiliul Judeţean Braşov (CUI 4384150)

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor (CUI 31116081)

L = 8,450

8.167.376

DJ112F km 0+000 - km 8+450

50.700

Se va atribui de către MFP.

DN73F

8.12.04

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea art. 1 din Ordinul secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor nr. 340/2014 privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (1), ale art. 41 alin. (13), ale art. 411 alin. (1), ale art. 47 alin. (4), alin. (6) şi alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) şi ale art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor nr. 340/2014 privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din data de 4 iulie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prin derogare de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri

Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, încasarea tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre de la Feteşti-Cernavodă se sistează de la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi până la data de 31 august 2014, după cum urmează: Pe sensul Bucureşti-Constanţa:

- în zilele de vineri, în intervalul orar 14,00-24,00;

- în zilele de sâmbătă, în intervalul orar 6,00-14,00. Pe sensul Constanţa-Bucureşti:

- în zilele de duminică, în intervalul orar 10,00-24,00.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 iulie 2014.

Nr. 359.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.