MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 554/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 554         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 28 iulie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 270 din 7 mai 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor ari. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi a dispoziţiilor art. 114 alin, (1)şi (4) din aceeaşi ordonanţă

 

            Opinie separată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            607. - Hotărâre privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            60. - Ordin privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2014

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 270

din 7 mai 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) şi (4) din aceeaşi ordonanţă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea în şedinţa publică din data de 6 martie 2014 a reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) pct. 4 şi 6 din Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de Alexe Costache-Ivanov în Dosarul nr. 19.329/3/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 787D/2013,

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 6 martie 2014, în prezenţa reprezentantului Ministerului Public, şi au fost consemnate în încheierea din acea dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea, în conformitate cu dispoziţiile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a amânat pronunţarea pentru data de 20 martie 2014 şi, ulterior, în conformitate cu dispoziţiile art. 58 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 47/1992, pentru data de 25 martie 2014, 26 martie 2014, 15 aprilie 2014, 6 mai 2014 şi 7 mai 2014, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

3. Prin încheierea din 24 octombrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 19.329/3/2011, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) pct. 4 şi 6 din Codul de procedură fiscală, excepţia fiind invocată de Alexe Costache-Ivanov, într-un dosar având ca obiect soluţionarea unei contestaţii formulate împotriva unui act administrativ fiscal.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale de vreme ce permit organelor de administrare fiscală ca, pe cale de interpretare, să considere că obligaţiile de plată achitate înainte de scadenţă sunt neachitate, să calculeze şi să impună penalităţi de întârziere şi dobânzi pe motiv că a operat decăderea pentru un contribuabil care nu a fost încunoştinţat, în condiţiile legii, timp de peste un an şi câteva luni de erorile materiale existente în documentele de plată.

Astfel, autorul excepţiei consideră ca a fost încălcat principiul legalităţii impunerii reglementat în art. 139 alin. (1) şi (2) din Constituţie.

5. În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile legale criticate nu conţin reguli de procedură clare care să cuprindă cu precizie condiţiile, organele judiciare competente să aplice sancţiunile, termenele în care cetăţenii, contribuabilii, justiţiabilii îşi pot exercita drepturile lor personale, drepturi care derivă din principiul accesului liber la justiţie. Or, legea trebuie să fie suficient de clară şi de accesibilă, iar cetăţeanul trebuie să poată dispune de informaţii suficiente cu privire la normele juridice aplicabile într-o situaţie dată.

6. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal apreciază excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, Acesta arată că instanţa de contencios constituţional s-a pronunţat deja prin Decizia nr. 268 din 22 martie 2012.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, susţinerile autorului excepţiei, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3. 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat în faţa instanţei de judecată, îl constituie prevederile art. 114 alin. (1) pct. 4 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate rezultă că, în realitate, obiectul acesteia îl constituie prevederile art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi a dispoziţiilor art. 114 alin. (1)şi (4) din aceeaşi ordonanţă. Prevederile art. 114 alin. (1), (4) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea menţionată, au următorul conţinut;

“(1) Plăţile către organele fiscale se efectuează prin intermediul băncilor, trezoreriilor şi al altor instituţii autorizate să deruleze operaţiuni de plată.[...]

(4) Pentru creanţele fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate, organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua îndreptarea erorilor din documentele de plată întocmite de acesta şi va considera valabilă plata de la momentul efectuării acesteia, în suma şi din contul debitorului înscrise în documentul de plată, cu condiţia debitării contului acestuia şi a creditării unui cont bugetar.[...]

(6) Cererea poate fi depusă în termen de un an de la data plăţii, sub sancţiunea decăderii.”

12. Curtea constată că art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 a fost modificat prin Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2011 fără a se păstra soluţia legislativă criticată. Având în vedere, însă, Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 549 din 3 august 2011, urmează a fi analizate dispoziţiile legale în forma existentă înaintea acestei modificări, acestea fiind cele care continuă să producă efecte juridice.

13. În opinia autorului excepţiei, prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 139 alin. (1) şi (2) privind impozitele, taxele şi alte contribuţii. Deşi nu sunt indicate în susţinerea excepţiei decât dispoziţiile art. 139 din Constituţie, Curtea reţine că din motivarea acestuia rezultă invocarea implicită a prevederilor art. 44 din Constituţie în privinţa criticii referitoare la art. 114 alin. (6). În aceste condiţii, Curtea va analiza dispoziţiile art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală prin raportare la art. 44 şi 139 din Constituţie.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra acestora, prin Decizia nr. 268 din 22 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 26 iunie 2012, dar prin raportare la critici diferite care se refereau la faptul că instituirea aceluiaşi termen de decădere atât pentru debitorul care nu achită obligaţia bugetară, cât şi în cazul unui debitor care achită la termen obligaţia bugetară, dar efectuează plata în alt cont bugetar decât cel corect, contravine prevederilor art. 16 din Constituţie. Or, autorul excepţiei de neconstituţionalitate din dosarul de faţă indică faptul că în urma efectuării în mod greşit a plăţii a fost obligat la plata unor penalităţi de întârziere, acest lucru generând, în consecinţă, încălcarea art. 44 şi 139 din Constituţie. În fapt, biroul său notarial a făcut mai multe plăţi care priveau sume colectate cu titlu T.V.A. şi de impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Ordinele de plată conţineau o eroare materială, întrucât indicau codul de identificare fiscală ce aparţinea Camerei Notarilor Publici din Bucureşti, deşi trebuia indicat codul de identificare fiscală al plătitorului, respectiv Biroul Notarial Public Costache-Ivanov Alexe. Drept urmare, împotriva biroului notarial au fost calculate penalităţi de întârziere, începând cu data efectuării plăţii.

15. Curtea reţine că dispoziţiile art. 139 alin. (1) din Constituţie reprezintă temeiul constituţional care conferă legiuitorului competenţa exclusivă de a stabili taxele şi impozitele, precum şi de a configura regimul juridic al acestora. În temeiul aceluiaşi text, revine în competenţa exclusivă a acestuia reglementarea drepturilor şi a obligaţiilor părţilor din cadrul raportului juridic fiscal [a se vedea şi art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală]. În aceste condiţii, legiuitorul poate reglementa proceduri, institui termene şi condiţii în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale. Având în vedere cele expuse, Curtea reţine, de asemenea, că prin maniera sa de reglementare legiuitorul configurează în mod indirect şi tratamentul juridic al contribuabilului în materie fiscală, ale cărui drepturi şi libertăţi fundamentale trebuie să le respecte.

16. În jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg s-a statuat că legiuitorul trebuie să dispună, la punerea în aplicare a politicilor sale, mai ales cele sociale şi economice, de o marjă de apreciere pentru a se pronunţa atât asupra existenţei unei probleme de interes public care necesită un act normativ, cât şi asupra alegerii modalităţilor de aplicare a acestuia (Hotărârea din 4 septembrie 2012, pronunţată în Cauza Dumitru Daniel Dumitru şi alţii împotriva României, paragraful 49). Totuşi, Curtea observă că, prin Decizia nr. 1.533 din 28 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, instanţa de contencios constituţional a reliefat necesitatea creării unui echilibru între interesele generale ale societăţii şi interesele particulare ale persoanelor. În acelaşi sens este şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului care a statuat că Statul, mai aies atunci când elaborează şi pune în practică o politică în materie fiscală, se bucură de o marjă largă de apreciere, cu condiţia existenţei unui “just echilibru” între cerinţele interesului general şi imperativele apărării drepturilor fundamentale ale omului (a se vedea şi Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 23 februarie 2006, pronunţată în Cauza Stere şi alţii împotriva României, paragraful 50). În aceste condiţii, revine Curţii Constituţionale sarcina de a analiza dacă marja de apreciere a legiuitorului în materie fiscală, reflectată în privinţa contribuabililor, respectă prevederile constituţionale referitoare la dreptul de proprietate.

17. În cadrul acestei analize, Curtea Constituţională va avea în vedere “testul” de proporţionalitate structurat, potrivit căruia limitarea drepturilor fundamentale trebuie să fie condiţionată de îndeplinirea anumitor cerinţe, astfel cum se va preciza pe parcursul deciziei. În acest sens, Curtea urmează să analizeze dacă limitele impuse de legiuitor dreptului de proprietate al contribuabilului prin impunerea unui termen de decădere reprezintă o limitare rezonabilă care să nu fie disproporţionată în raport cu scopul dorit de legiuitor (a se vedea şi Decizia nr. 266 din 21 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 19 iulie 2013).

18. Astfel, Curtea reţine că art. 114 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, deşi nu vizează în mod direct un interes patrimonial al contribuabilului, sancţiunea nedepunerii în termen a cererii generează, indirect, în favoarea statului un drept de creanţă asupra patrimoniului contribuabilului. În acest mod, dreptul de proprietate al contribuabilului în privinţa patrimoniului său este afectat printr-o acţiune a statului.

19. Curtea constată că, potrivit art. 44 alin. (1) din Constituţie, legiuitorul este în drept să stabilească conţinutul şi limitele dreptului de proprietate. De principiu, aceste limite au în vedere obiectul dreptului de proprietate şi atributele acestuia şi se instituie în vederea apărării intereselor sociale şi economice generale sau pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale altor persoane, esenţial fiind ca prin aceasta să nu fie anihilat complet dreptul de proprietate (în acest sens, a se vedea şi Decizia nr. 19 din 8 aprilie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 24 mai 1993). De asemenea, Curtea a statuat prin Decizia nr. 59 din 17 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 9 martie 2004, că, în temeiul art. 44 din Constituţie, legiuitorul ordinar este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în accepţiunea principială conferită de Constituţie, în aşa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel nişte limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat. Aşadar, textul art. 44 din Constituţie cuprinde expres în cadrul alin. (1) o dispoziţie specială în temeiul căreia legiuitorul are competenţa de a stabili conţinutul şi limitele dreptului de proprietate, inclusiv prin introducerea unor limite vizând atributele dreptului de proprietate. În aceste condiţii, Curtea reţine că dreptul de proprietate nu este un drept absolut, ci poate fi supus anumitor limitări, potrivit art. 44 alin. (1) din Constituţie; însă, limitele dreptului de proprietate, indiferent de natura lor, nu se confundă cu însăşi suprimarea dreptului de proprietate.

20. Conform principiului proporţionalităţii, principiu integrat implicit conţinutului normativ al drepturilor şi libertăţilor prevăzute de Constituţie, orice măsură luată trebuie să fie adecvată - capabilă în mod obiectiv să ducă la îndeplinirea scopului, necesară - nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru îndeplinirea scopului şi proporţională - corespunzătoare scopului urmărit. Astfel, în vederea realizării testului de proporţionalitate, Curtea trebuie, mai întâi, să stabilească scopul urmărit de legiuitor prin măsura criticată şi dacă acesta este unul legitim, întrucât testul de proporţionalitate se va putea raporta doar la un scop legitim.

21. Curtea constată că scopul urmărit, acela de a responsabiliza, disciplina şi sancţiona comportamentul fiscal culpabil al contribuabilului, este unul legitim. Totodată, o atare măsură asigură stabilitatea raporturilor juridice, apărând ca un corolar al necesităţii asigurării resurselor financiare necesare pentru bugetul de stat.

22. În continuare, trebuie examinat dacă prevederile legale criticate sunt adecvate şi necesare scopului urmărit. Instituirea unui termen de decădere în privinţa cererii de îndreptare este o măsură adecvată pentru responsabilizarea şi disciplinarea contribuabilului. Măsura apare şi ca fiind necesară pentru sancţionarea contribuabilului, în condiţiile în care îndreptarea unor erori materiale trebuie realizată într-un interval de timp.

23. Însă, măsura nu apare ca fiind proporţională cu scopul legitim urmărit. Curtea constată că momentul de la care încep să fie calculate creanţele fiscale accesorii este de natură de a crea un tratament fiscal care nu ţine seama de scopul legitim urmărit.

24. Astfel, din coroborarea normelor legale, rezultă că organele fiscale pot emite decizii de stabilire a creanţelor fiscale accesorii după expirarea termenului de decădere instituit pentru contribuabil, dar în interiorul termenului de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiilor fiscale, cu consecinţa directă a afectării patrimoniului debitorului. Mai mult, organele fiscale vor fi interesate întotdeauna să emită aceste decizii după expirarea termenului de decădere, valorificând lipsa de atenţie/eroarea contribuabilului. Or, actele normative trebuie să fie astfel concepute, încât să dea posibilitatea destinatarilor de a-şi putea adapta conduita în mod real şi efectiv, în funcţie de ipoteza normativă a legii. În aceste condiţii, textul criticat conferă, mai degrabă, un drept iluzoriu contribuabilului, întrucât aceste erori sunt descoperite, de cele mai multe ori, post factum. Astfel, nu se mai poate vorbi de un scop legitim, ci se pune problema îmbogăţirii fără justă cauză a statului, în condiţiile în care nu se urmăreşte nici responsabilizarea/disciplinarea fiscală a contribuabilului şi nici sancţionarea comportamentului său, ci diminuarea corespunzătoare patrimoniului acestuia, cu consecinţa aproprierii sumelor de bani de către stat. Aşadar, curgerea termenului de la data efectuării plătii, şi nu de la data descoperirii erorii săvârşite, în condiţiile unui termen de decădere atât de scurt, este de natură a deturna scopul legitim pe care legiuitorul şi-a propus să-l realizeze, respectiv responsabilizarea/disciplinarea şi sancţionarea contribuabilului, generând, mai degrabă, un interes din partea statului de a emite decizia de stabilire a creanţelor fiscale accesorii după expirarea termenului de decădere. În aceste condiţii, Curtea reţine că măsura criticată nu este proporţională cu scopul urmărit, ceea ce se traduce prin încălcarea dreptului de proprietate al contribuabilului, acesta trebuind să suporte o diminuare disproporţionată a patrimoniului său.

25. Mai mult, dacă contribuabilul sesizează săvârşirea erorilor după expirarea termenului de un an, lui i se pot impune creanţe fiscale accesorii, chiar dacă sumele de bani datorate au intrat în conturile organelor fiscale, iar acestea au fost folosite de către stat. Accesoriile fiscale trebuie plătite (prin interpretarea coroborată cu celelalte dispoziţii din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003) chiar şi în condiţiile în care plătitorul, la un moment dat, obţine recunoaşterea plăţii făcute, prin apelarea la mijloacele legale existente.

26. Astfel, pentru motivele mai sus arătate, Curtea constată încălcarea prevederilor art. 44 din Constituţie, precum şi a celor ale art. 139 din Constituţie, statul depăşindu-şi marja de apreciere conferită prin acest text constituţional.

27. De altfel, legiuitorul a sesizat aceste deficienţe ale actului normativ criticat, astfel că, prin Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 21 iunie2011, a modificat dispoziţiile art. 114 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, acestea având, în prezent, următoarea formulare: “Cererea poate fi depusă în termen de 5 ani, sub sanc\iunea decăderii. Termenul începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a efectuat plata.” Chiar dacă termenul rămâne unul de decădere, intervalul de timp în care se pot sesiza eventualele erori este mai rezonabil, ceea ce ar putea conduce, în mod teoretic, la înlăturarea situaţiilor nedorite în care se aplică creanţe fiscale accesorii.

28. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 114 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, Curtea constată că autorul acesteia nu arată în ce fel dispoziţiile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale invocate, iar simpla enumerare în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate a unor prevederi constituţionale pretins a fi încălcate nu este de natură să satisfacă exigenţele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. Având în vedere acest aspect, Curtea urmează să respingă ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor legale criticate, întrucât, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, “Sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate” (a se vedea, în acelaşi sens, Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012).

29. Referitor la criticile privind dispoziţiile art. 114 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate, dispoziţiile legale criticate referindu-se la procedura efectuării plăţii. În momentul în care o persoană consideră că drepturile sau interesele sale sunt lezate de către organele fiscale, se poate adresa instanţelor de judecată potrivit dreptului comun. În aceste condiţii, Curtea urmează să respingă ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

30. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Cu majoritate de voturi admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Alexe Costache-Ivanov în Dosarul nr. 19.329/3/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, sunt neconstituţionale.

II. Cu unanimitate de voturi respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.

III. Cu unanimitate de voturi respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 114 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 7 mai 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

OPINIE SEPARATA

 

Nu împărtăşim soluţia adoptată prin decizia de mai sus, apreciind că excepţia de neconstituţionalitate trebuia respinsă, ca neîntemeiată, pentru motivele pe care te vom prezenta în continuare.

1. Autorul excepţiei critică dispoziţiile art. 114 alin. (4) şi alin. (6) din Codul de procedură fiscală, dar - în fapt - este nemulţumit numai de termenul prevăzut la alin. (6) din textul menţionat.

Articolul 114 alin. (4) din Codul de procedură fiscală reprezintă o reglementare de favoare: legiuitorul oferă contribuabilului (care a făcut eronat plata unor obligaţii fiscale) posibilitatea de a solicita organului fiscal teritorial competent să efectueze îndreptarea erorilor din documentele de plată întocmite de debitor şi să considere valabilă plata de la momentul efectuării acesteia.

Conform dispoziţiilor art. 114 alin. (6) din acelaşi Cod (în vigoare la data efectuării eronate a plăţii1), cererea adresată organului fiscal putea fi depusă în termen de un an, sub sancţiunea decăderii.

Excepţia fiind ridicată după modificarea textului art. 114 alin. (6), autorul critica prevederea legală de mai sus deducându-i neconstituţionalitatea din compararea dispoziţiei legale iniţiale (care stabilea termenul de decădere la un an) cu dispoziţia modificată în anul 2011 (care a extins termenul de decădere la 5 ani).

2. Potrivit dispoziţiilor art. 73 din Codul de procedură fiscală2 contribuabilul debitor are obligaţia de a înscrie pe documentele de plată propriul cod de identificare fiscală. Nerespectarea cu stricteţe a acestei obligaţii face imposibilă identificarea şi constatarea - de către organul fiscal - a efectuării plăţii de către contribuabil, cu consecinţa considerării neîndeplinite la termen a obligaţiei fiscale.

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate - notar public-a vărsat impozitul reţinut conform art. 771 alin. (6) din Codul fiscal3 întocmind unele documente de plată în care a indicat, în mod eronat, codul de identificare fiscală al Camerei Notarilor Publici în locul propriului cod de identificare fiscală. Plata sumelor datorate s-a făcut însă în termenul prevăzut de lege4.

Notarul public întocmeşte în mod regulat (lunar) documente de plată (privind virarea la buget a sumelor reţinute cu ocazia transferului proprietăţilor imobiliare), astfel că are ocazia şi posibilitatea să verifice corectitudinea întocmirii acestor documente (privind plăţi curente sau anterioare) pentru a-şi îndeplini corespunzător obligaţia legală (în speţă, aceea a înscrierii codului propriu de identificare fiscală) sau pentru a sesiza organul fiscal [în conformitate cu dispoziţiile art. 114 alin. (4) din Codul de procedură fiscală]; or, în asemenea condiţii, termenul în care putea sesiza organul fiscal cerându-i îndreptarea erorilor săvârşite pare a fi unul mai mult decât rezonabil. Cum, în mod evident, greşeala îi aparţine în exclusivitate, debitorul trebuie să suporte consecinţele legale (concretizate în suportarea obligaţiilor fiscale accesorii^, calculate din ziua imediat următoare scadenţei - termenul de plată - şi până la identificarea plăţii efectuate).

Împrejurarea că sumele depuse în contul bugetului de stat (fără indicarea corectă a codului propriu de identificare fiscală, deci cu nerespectarea prevederilor art. 73 din Codul de procedură fiscală) au fost - de la data depunerii lor - la “dispoziţia” statului nu este relevantă, pentru că atât timp cât nu s-a putut identifica contribuabilul-debitor, plata obligaţiilor fiscale nu putea fi considerată legal şi la termen efectuată pentru a-l putea absolvi pe contribuabil de obligaţiile accesorii. Faptul că sumele depuse la termen (dar fără indicarea corectă a deponentului) au “zăcut” neidentificate în bugetul general consolidat nu este de natură să îl absolve pe debitor de sancţiunea neîndeplinirii conforme a obligaţiilor fiscale.

În condiţiile unei diligente normale, debitorul obligaţiei fiscale îndeplinite incorect trebuia să descopere greşeala săvârşită şi să sesizeze organul fiscal, cerându-i să opereze îndreptarea erorii din documentele de plată (înăuntrul termenului de decădere) şi plata efectuată ar fi fost considerată legal şi la termen efectuată6 (situaţie în care, în temeiul legii, ar fi fost scutit de plata obligaţiilor accesorii). Altfel, aşa cum Curtea Constituţională s-a pronunţat în materie, “Împrejurarea că debitorul care a efectuat o plată afectată de erori materiale, deşi cunoştea sau ar fi trebuit să cunoască termenul în care putea să solicite îndreptarea erorilor din documentele de plată, precum şi consecinţele juridice ale nerespectării acestuia, nu s-a conformat exigenţei legale dă expresie propriei sale culpe, potrivit principiului nemo auditur propriam turpitudinem allegans”7, motiv pentru care trebuie să suporte consecinţele nesupunerii şi nerespectării condiţiilor prevăzute de lege.

3. Prin Codul de procedură fiscală sunt stabilite atât termene de decădere8 cât şi termene de prescripţie9. Între cele două categorii de termene există deosebiri esenţiale care privesc atât natura şi regimul lor juridic, cât şi finalitatea urmărită de legiuitor.

Termenul de decădere este intervalul de timp înăuntrul căruia titularul unui drept subiectiv este obligat să îşi exercite acel drept, sub sancţiunea stingerii dreptului respectiv. Termenul de decădere, care are ca efect pierderea dreptului subiectiv însuşi, nu poate fi suspendat sau întrerupt şi este incompatibil cu instituţia repunerii în termen. Aceste termene sunt, în general, termene scurte.

Termenul de prescripţie este intervalul de timp, stabilit de lege, în care neexercitarea dreptului la acţiune în sens material de către titularul său are ca efect stingerea posibilităţii de a obţine condamnarea pârâtului. Acest termen este susceptibil de suspendare, întrerupere şi repunere în termen10. Termenele de prescripţie sunt întotdeauna mai lungi decât termenele de decădere.

Cu toate că între cele două categorii de termene există aceste deosebiri de esenţă (care, în mod normal, nu ar trebui să conducă la confuzie), legiuitorul - amestecând mere cu pere - Ie-a confundat şi Ie-a amestecat, stabilindu-le practic un acelaşi regim juridic, cu păstrarea doar a denumirii lor diferite.

Într-adevăr, prin modificarea adusă în anul 2011 textului art. 114 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, legiuitorul a asimilat termenul de decădere11 cu termenul de prescripţie sub aspectul regimului juridic pe care acesta îl urmează. Este atât de evidentă confuzia în care s-a aflat legiuitorul atunci când a conferit termenului de decădere valenţele unui termen de prescripţie, în condiţiile în care între cele două categorii de termene nu există nicio asemănare, încât ne scuteşte de orice alte comentarii.

4. O asemenea confuzie - şi consecinţa ei, unificarea regimului juridic al termenelor - nu este admisibilă, întrucât este vorba despre chestiuni totalmente diferite: una este ca înăuntrul termenului de decădere să fie îndreptate - de către organul fiscal, la cererea debitorului - erorile săvârşite cu ocazia completării unor documente de plată (prin care se îndeplinesc anumite obligaţii fiscale)12 şi altele sunt situaţiile când - în termenul de prescripţie prevăzut de lege - pot fi corectate declaraţiile fiscale13, pot fi stabilite obligaţii fiscale14, se poate proceda la executarea silită a obligaţiilor fiscale15, respectiv se poate cere compensarea sau restituirea creanţelor fiscale de către contribuabili16.

5. În fine, este în afara oricărei îndoieli că neconstituţionalitatea unei dispoziţii legale nu se poate deduce din compararea unui text de lege cu un alt text de lege17 (aşa cum a susţinut autorul excepţiei). De asemenea apreciem că o reglementare confuză a legiuitorului nu poate avea ca efect transformarea unei norme juridice dintr-una constituţională într-una neconstituţională (pentru că simpla mărire, ca interval de timp, a termenului de decădere nu poate conferi caracter neconstituţional vechii reglementări); altfel spus, de ce ar fi neconstituţional termenul de decădere de un an şi ar fi “mai constituţional” termenul de decădere de 5 ani?!

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că nu pot fi reţinute criticile formulate de autorul excepţiei de neconstituţionalitate întrucât prevederile legale analizate nu contravin nici dispoziţiilor constituţionale invocate prin sesizare [art. 139 alin. (1)] şi nici celor reţinute de Curtea Constituţională prin decizia de mai sus [art. 44 alin. (1)].

 

Judecător

prof. univ. dr. Mircea Ştefan Minea


1 Textul art. 114 alin. (6) din Codul de procedură fiscală a fost modificat În anul 2011 (prin Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul procedură fiscală) în sensul că termenul de decădere de un an a fost înlocuit cu un termen de decădere de 5 ani.

2 Articolul 73 din Codul de procedură fiscală stabileşte obligaţia înscrierii codului de identificare fiscală pe documente, statuând că “Plătitorii de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat au obligaţia de a menţiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscală propriu”.

3 Potrivit disp. art. 771 alin. (6) din Codul fiscal, impozitul aferent transferului proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se calculează şi se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului de înstrăinare ori de întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii şi se virează la bugetul de stat - de către acelaşi notar - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

4 Obligaţiile fiscale de acest gen trebuie îndeplinite la termenele prevăzute de lege (vezi supra nota nr. 3); prin urmare, ele nefiind stabilite organele fiscale, nu sunt aduse la cunoştinţa debitorului prin acte administrative fiscale (decizii de impunere).

5 În legătură cu obligaţiile fiscale principale şi accesorii, a se vedea dispoziţiile art. 21 şi 22 din Codul de procedură fiscală.

6 Trebuie subliniat faptul că dispoziţiile art. 114 alin. (4) se refera exclusiv la documentele de plată întocmite, cu erori, de către debitor, nu şi la declaraţiile fiscale ale contribuabilului ori la alte acte administrativ fiscale emise de organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale (a se vedea, pentru aceste din urmă documente, dispoziţiile art. 84 şi, respectiv, art. 41, 43 şi 44 din Codul de procedură fiscală).

7 Ase vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 268 din 22 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 25 iunie 2012.

8 A se vedea termenul stabilit prin art. 114 alin. (6) din Codul de procedură fiscală.

9 Precum cele stabilite prin dispoziţiile art. 91, 131 şi 135 din Codul de procedură fiscală.

10 A se vedea M. N. Costin în M. N. Costin, I. Leş, M. St. Minea, C. M, Costin, S. Spinei, Dicţionar de procedură civilă, ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 877 şi 879.

11 în forma modificată, în vigoare în prezent, textul art. 114 alin. (6) din Codul da procedură fiscală are următoarea redactare: .Cererea poate fi depusă în termen de 5 ani, sub sancţiunea decăderii. Termenul începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a efectuat plata”.

12 A se vedea dispoziţiile art. 114 alin. (4) şi (6) din Codul de procedură fiscală.

13 Conform dispoziţiilor art. 84 din Codul de procedură fiscală, declaraţiile fiscale pot fi corectate din proprie iniţiativă de către contribuabil ori de câte ori constată erori în declaraţia iniţială, prin depunerea unei declaraţii rectificative, până la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale.

14 Potrivit dispoziţiilor art. 91 din Codul de procedură fiscală, dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, termen care începe să curgă de la 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală.

15 Articolul 131 din Codul de procedură fiscală statuează că dreptul de a cere executarea silită a creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept.

16 În conformitate cu dispoziţii lor art. 135 din Codul de procedură fiscală dreptul contribuabililor de a cere compensarea sau restituirea creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la compensare sau restituire.

17 Art. 114 alin. (6) din Codul de procedură fiscală în forma iniţială (care prevedea un termen de decădere de un an, care începea să curgă de la data efectuării plăţii efectuate cu erori) şi aceeaşi dispoziţie legală, modificată în 2011, care statuează un termen de decădere de 5 ani, care începe să curgă de la 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a efectuat plata).

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă conţinutul şi formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă, înmatriculaţi în anul I de studii începând cu anul universitar 2011-2012, prevăzute în anexele nr. 1-9*).

Art. 2. - Actele de studii care se eliberează în sistemul naţional de învăţământ superior pentru absolvenţii ciclului I - studii universitare de licenţă, care au fost înmatriculaţi în anul I de studii începând cu anul universitar 2011-2012, sunt următoarele:

a) Diploma de licenţă;

b) Diploma de inginer;

c) Diploma de urbanist.

Art. 3. - Diploma de licenţă, diploma de inginer şi diploma de urbanist sunt însoţite de suplimentul la diplomă, în condiţiile legii.

Art. 4. - Instituţiile de învăţământ superior care asigură şcolarizarea pot elibera, la cerere, şi suplimentul la diplomă în format europass. Suplimentul Europass la diplomă, precum şi normele de completare sunt prevăzute în anexa nr. 10.

Art. 5. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 iulie 2014.

Nr. 607.


*) Anexele nr. 1-8 sunt reproduse în facsimil.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2014

 

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, precum şi dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tariful perceput operatorilor economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe, conform anexei nr. 1, şi tariful perceput pentru emiterea de atestate şi autorizaţii operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice şi de gaze naturale, conform anexei nr. 2.

Art. 2. - Se aprobă tariful perceput pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale, conform anexei nr. 3.

Art. 3. - (1) Se aprobă tariful şi contribuţia bănească percepute anual de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la operatorii economici ce desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale, care, potrivit legii, se află în competenţa de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Valoarea tarifului şi contribuţiei băneşti prevăzute la alin. (1) şi condiţiile de achitare a acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 4. - (1) Tariful şi contribuţia bănească se achită în contul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(2) în cazul neachitării la scadenţă a facturilor aferente tarifului şi contribuţiei prevăzute în prezentul ordin, respectiv în termen de 20 de zile de la data emiterii acestora, pentru fiecare zi de întârziere la plată se percepe o sumă egală cu nivelul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi persoanele fizice şi juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenţa de reglementare a acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2013, privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 23 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 10 iulie 2014.

Nr. 60.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Tariful perceput operatorilor economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe

1. Tariful pentru acordarea/modificarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor pentru activităţi în sectorul energiei electrice şi termice

 

Tabelul nr. 1 - Tariful pentru acordarea/modificarea de autorizaţii de înfiinţare şi licenţe în sectorul energiei electrice şi termice

 

Nr. crt.

Activitatea Obiectul solicitării

Tariful (lei)

Aplicare

0

1

2

3

Producerea energiei electrice şi termice

1.

Acordarea autorizaţiei de înfiinţare pentru realizarea sau retehnologizarea de capacităţi de producere a energiei electrice (cu sau fără cogenerare)

5.000

Pe*) ≥ 10 MWe

2.500

Pe < 10 MWe

2.

Acordarea licenţei pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei termice în cogenerare - în cazul unui solicitant persoană juridică

2.500

Pe < 10 MWe

5.000

Pe ≥ 10 MWe

3.

Acordarea licenţei pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei termice în cogenerare - în cazul unui solicitant persoană fizică

500

100 kW < Pe şi Pe < 1 MW

Activităţi ale operatorului de transport şi de sistem

4.

Acordarea licenţei pentru transportul energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare

10.000

-

Activitatea de administrare de pieţe centralizate de energie electrică

5.

Acordarea licenţei pentru activitatea de administrare de pieţe centralizate de energie electrică (altele decât piaţa de echilibrare)

2.500

-

Distribuţia energiei electrice

6.

Acordarea licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice

10.000

P**) ≥ 10 MW

2.500

1 MW < P**) < 10 MW

Furnizarea energiei electrice

7.

Acordarea licenţei pentru furnizarea de energie electrică

2.500

-

Pentru oricare dintre autorizaţiile de înfiinţare/licenţele de mai sus***)

8.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei autorizaţii de înfiinţare sau a unei licenţe - în cazul unei persoane juridice

2.500

-

9.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificare a unei licenţe - în cazul unui solicitant persoană fizică

500

-

10.

Acordarea unei autorizaţii sau a unei licenţe provizorii - în cazul când solicitantul este o persoană juridică

625

-

Acordarea unei licenţe provizorii dintre cele menţionate pe rd. 3 din prezentul tabel - cazul solicitantului persoană fizică

125

-


*) „Pe” reprezintă puterea electrică instalată a capacităţilor de producere a energiei electrice.

**) “P” reprezintă puterea electrică aprobată pentru utilizatorii reţelelor electrice deţinute de prestatorul serviciului de distribuţie a energiei electrice (sumă în care nu se include puterea electrică aprobată pentru consumul afectat însuşi prestatorului acestui serviciu).

***) Tariful de analiză:

 

a) se deduce din tariful de acordare a autorizaţiei/licenţei;

b) nu se restituie solicitantului, în cazul în care ANRE refuză acordarea ori modificarea autorizaţiei/licenţei sau clasează solicitarea respectivă.

 

NOTĂ:

Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de plata tarifului înscris în tabelul nr. 1 pentru acordarea de autorizaţii de înfiinţare şi/sau licenţe.

2. Tariful perceput de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale

 

Tabelul nr. 2 - Tariful pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale

 

Nr. crt.

Activitatea/Obiectivul solicitării

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tariful

(% din valoarea obiectivului)

Tariful

(lei/U. M.)

1.

Acordare/Modificare autorizaţii de înfiinţare

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 3 la Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013 (regulament)

lei

0,32

-

2.

Furnizare gaze naturale/biogaz/ biometan/GNCV

Cantitatea de gaze naturale/biogaz/ biometan/GNCV estimată a fi furnizată în anul în care se solicită acordarea licenţei

mii mc

-

0.45

3.

Furnizare de GPL

Cantitate de GPL

t

-

0,70

4.

Furnizare de GNL

Cantitate de GNL

t

-

0,63

5.

Operare a sistemelor de transport al gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale estimată a se transporta în anul în care se solicită acordarea licenţei

mii mc

-

0,25

6.

Operare a sistemului de distribuţie, a sistemului de distribuţie închis sau a magistralei directe de gaze naturale

Cantitatea de gaze naturale estimată a se distribui în anul în care se solicită acordarea licenţei

mii mc

-

0,35

7.

Operare a sistemului de înmagazinare subterana a gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 7 la regulament

 

0,32

 

8.

Operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 7 la regulament

 

0,32

 

9.

Operare a terminalelor GNL

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 7 la regulament

lei

0,32

 

 

            Tabelul nr. 3 - Tariful pentru analiza solicitărilor de acordare/modificare/prelungire a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale

 

Nr. crt.

Tipul licenţei

Tariful (lei)

1.

Autorizaţii de înfiinţare/Modificare autorizaţii

2.500

2.

Licenţe - toate tipurile/modificare licenţe

2.500

3.

Prelungire a valabilităţii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei

2.500

 

NOTA:

Suma achitată conform prevederilor din tabelul nr. 3 nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de autorizare/licenţiere, în cazul clasării documentaţiei, precum şi în cazul neacordării autorizaţiei. Tariful perceput pentru analiza documentaţiilor privind acordarea/modificarea/prelungirea autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor se facturează solicitanţilor la depunerea documentaţiilor. Tariful perceput pentru analiza documentaţiilor se deduce din tariful de acordare/modificare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei.

 

Tabelul nr. 4 - Tarife pentru analiză documentaţii

 

Nr. crt.

Tipul documentaţiei

Tariful (lei)

1.

Aviz de principiu consumatori izolaţi tip A sau tip B

250

2.

Aviz furnizori de formare profesională

250

3.

Aviz de principiu sisteme de distribuţie închise

250

4.

Aviz pentru studii de fezabilitate

250

5.

Aviz extindere zonă concesionată

250

 

3. Tariful pentru autorizarea furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale să participe la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii

 

Tabelul nr. 5 - Tariful pentru autorizarea furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale să participe la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră

 

Nr. crt.

Activitatea Obiectul solicitării

Tariful (lei)

1.

Acordarea/Modificarea autorizaţiei pentru participarea la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră

1.000

2.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei autorizaţii pentru participarea la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră*)

1.000


*) Tariful de analiză:

 

a) se deduce din tariful de acordare a autorizaţiei/licenţei;

b) nu se restituie solicitantului, în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză acordarea ori modificarea autorizaţiei/licenţei sau clasează solicitarea respectivă.

 

NOTĂ:

Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de plata tarifelor înscrise în tabelul de mai sus.

 

ANEXA Nr. 2

 

Tariful perceput pentru emiterea de atestate şi autorizaţii operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice şi de gaze naturale

1. Tariful pentru emiterea de atestate operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic naţional

 

Tabelul nr. 1 - Tariful pentru emiterea de atestate

 

Tip atestat - Categoria de activităţi

Tarif (lei)

Atestate de tip A1, Bp, Be, Bi, B

1.600

Atestate de tip A2, A3, C1A, C2A

3.100

Atestate de tip A, C1B, C2B, D1, D2, E1, E2, E2MT, E2PA

4.500

Atestate de tip F, Fv, Fd

4.500

Modificarea unui atestat, în situaţiile prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-d) din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013, cu modificările şi completările ulterioare

300

Modificarea unui atestat, în situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (7) din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013, cu modificările şi completările ulterioare

1.600

Emiterea unui duplicat al atestatului

300

Solicitarea recunoaşterii documentelor echivalente atestatelor, în situaţia prevăzută la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013, cu modificările şi completările ulterioare

1.600

 

2. Tariful pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale

 

Tabelul nr. 2 - Tariful pentru emiterea de autorizaţii

 

Nr. crt.

Tipul autorizaţiei

Tariful (lei)

1.

Proiectare

2.000

2.

Execuţie şi exploatare

3.000

 

3. Tariful pentru autorizarea persoanelor juridice ca auditori energetici

 

Tabelul nr. 3 - Tarif pentru autorizarea persoanelor juridice ca auditori energetici

 

Solicitantul autorizării

Tariful pentru eliberarea autorizaţiei de auditor energetic - lei -

Autorizaţie nouă

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente

Persoană juridică

2.800

1.700

 

NOTE:

1. Tariful include analizarea documentaţiei transmise de solicitant pentru eliberarea autorizaţiei de auditor energetic de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, întocmirea documentelor aferente autorizării şi monitorizarea realizării auditurilor energetice.

2. În cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei suspendă valabilitatea autorizaţiei de auditor energetic, reînnoirea acesteia se tarifează la nivelul eliberării unei noi autorizaţii.

 

ANEXA Nr. 3

 

Tariful perceput pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice ŞI gazelor naturale

1. Tariful pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice

 

Tabelul nr. 1 - Tarif pentru autorizarea electricienilor

 

Tip autorizare

Tarif (lei)

Gradul I

250

Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A sau de tip B

250

Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare de tip A sau de tip B (inclusiv gradul I)

125

Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A + B

350

Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A + B

175

Verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice

125

Responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de instalaţii electrice

125

Expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice

175

Emiterea unui duplicat al legitimaţiei de electrician autorizat

30

 

2 Tariful pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici în sectorul gazelor naturale şi pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare În domeniul gazelor naturale

 

Tabelul nr. 2 - Tarif pentru atestare/autorizare persoane fizice

 

Nr. crt.

Tipul atestării

Tariful (lei)

1.

Verificatori de proiecte

350

2.

Experţi tehnici

450

3.

Autorizare persoane fizice (instalatori toate gradele)

250

4.

Eliberare duplicat legitimaţie

30

 

3. Tariful pentru autorizarea persoanelor fizice ca auditori energetici

 

Tabelul nr. 3 - Tarif pentru autorizarea persoanelor fizice ca auditori energetici

 

Solicitantul autorizării

Tariful pentru eliberarea autorizaţiei de auditor energetic - lei -

Autorizaţie nouă

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente

Persoană fizică

1.700

1.100

 

NOTE:

1. Tariful include analizarea documentaţiei transmise de solicitant pentru eliberarea autorizaţiei de auditor energetic de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, întocmirea documentelor aferente autorizării şi monitorizarea realizării audituriior energetice.

2. În cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei suspendă valabilitatea autorizaţiei de auditor energetic, reînnoirea acesteia se tarifează la nivelul eliberării unei noi autorizaţii,

4. Tariful pentru atestarea managerilor energetici

 

Tabelul nr. 4 - Tarif pentru atestarea managerilor energetici

 

Solicitantul atestării

Tariful pentru eliberarea atestatului de manager energetic - lei -

Atestat nou

Prelungirea valabilităţii atestatului existent

Persoană fizică

2.800

1.700

 

NOTE:

1. Tariful include analizarea documentaţiei transmise de solicitant pentru eliberarea atestatului de manager energetic de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, examinarea candidatului şi întocmirea documentelor aferente atestării.

2. În cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei suspendă valabilitatea atestatului de manager energetic, reînnoirea acestuia se tarifează la nivelul eliberării unui nou atestat.

 

ANEXA Nr. 4

 

TARIFUL ŞI CONTRIBUŢIA BĂNEASCĂ

percepute anual de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la operatori economici ce desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice ŞI gazelor naturale

 

1. Contribuţia bănească percepută de la operatori economici ce desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice şi termice

1. Titularii licenţelor acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfăşurarea de activităţi comerciale în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare au obligaţia de a plăti anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească după cum urmează:

a) pentru persoana juridică titulară de licenţă, contribuţia care se percepe este egală cu 0,08% din cifra de afaceri realizată de aceasta în anul 2013 din activităţile comerciale ce fac obiectul licenţelor pe care le deţine, dar nu mai puţin de 2.500 lei, cu excepţia persoanei juridice prevăzute la lit. b);

b) pentru persoana fizică şi juridică deţinătoare exclusiv a unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice cu putere totală instalată până la 1 MW inclusiv, contribuţia care se percepe este egală cu 250 lei.

2. În cazul oricărei persoane juridice care intră sub incidenţa pct. 1 lit. a), titulară a unei unice licenţe acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei:

a) dacă anul 2014 este anul de expirare a valabilităţii sau de retragere a licenţei, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează titularului licenţei contribuţia a cărei valoare se determină astfel: valoarea calculată în conformitate cu prevederile pct. 1 se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenţei în anul 2014, exprimată în zile calendaristice, şi numărul de zile ale anului calendaristic (365), dar nu poate fi mai mică de 2,500 lei;

b) prevederile de la lit. a) sunt aplicabile în situaţiile în care valabilitatea licenţei expiră în anul 2014 şi nu se solicită sau nu se aprobă modificarea acelei licenţe, în scopul de a se prelungi valabilitatea acesteia, cel puţin până la un termen din anul următor.

3. Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de la plata contribuţiei băneşti către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

4. Titularii de licenţe, cu excepţia celor menţionaţi la pct. 3, vor comunica Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârşitul decadei a două a lunii februarie, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent. Pentru titularii de licenţe care nu transmit valoarea cifrei de afaceri specificate până la termenul prevăzut mai sus, contribuţia bănească se facturează pe baza unei valori a cifrei de afaceri care este estimată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. În astfel de cazuri nu se aplică prevederile pct. 2.

5. Titularul de licenţă care, în cursul anului 2014, preia integral activitatea desfăşurată pe baza unei licenţe de acelaşi tip de către o altă persoană fizică sau juridică va asigura achitarea completă a contribuţiei pentru anul 2014, care îi revine titularului de licenţă care îşi încetează activitatea.

6. Pentru titularii de licenţe a căror contribuţie bănească are o valoare superioară nivelului de 2.500 lei, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârşitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepţia primei rate care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

7. Durata de suspendare a unei licenţe, care este precizată în decizia emisă în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu diminuează valoarea contribuţiei percepute de la titularul licenţei pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia.

8. Regularizarea contribuţiei băneşti constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial, la începutul anului, şi valoarea contribuţiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate în anul precedent din activităţile comerciale desfăşurate de către producători (pentru producţia de energie electrică sau pentru producţia de energie electrică şi termică livrată din unităţile descrise în licenţe), operator de transport, operatori de distribuţie, furnizori, pentru desfăşurarea de activităţi comerciale numai în sectorul energiei electrice sau pentru activităţi desfăşurate în sectorul energiei electrice şi al energiei termice livrate din unităţile descrise în licenţe. Regularizarea contribuţiei băneşti percepute pe anul 2014 se efectuează după depunerea la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către titularii de licenţe a Raportului financiar anual, elaborat în conformitate cu Metodologia de întocmire a Raportului financiar de către titularii de licenţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2008.

9. Contribuţia bănească încasată de la solicitantul de licenţă/licenţe în anul acordării licenţei/licenţelor respective nu este supusă regularizării.

10. În căzui titularului care deţine mai multe licenţe acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, iar în cursul anului de facturare a contribuţiei percepute sistează desfăşurarea uneia dintre activităţile reglementate prin licenţă, la expirarea valabilităţii sau la retragerea licenţei respective, calculul de regularizare a contribuţiei băneşti se efectuează astfel:

a) cifra de afaceri realizată, aferentă activităţii desfăşurate în anul precedent, pe baza licenţei a cărei valabilitate a expirat sau care a fost retrasă în cursul anului de facturare, se ponderează cu raportul dintre numărul de zile din anul de facturare/regularizare a contribuţiei, în care licenţa a fost valabilă, şi numărul total de zile ale anului respectiv;

b) la regularizarea contribuţiei băneşti, cifra de afaceri realizată - totalul aferent anului precedent, care constituie baza de calcul pentru regularizare - este suma cifrelor de afaceri realizate din activităţile desfăşurate în anul precedent pe bază de licenţe, iar una dintre aceste cifre de afaceri este aceea care a fost determinată potrivit celor specificate la lit. a);

c) regularizarea contribuţiei băneşti constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial, la începutul anului, şi valoarea contribuţiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate, stabilită conform celor specificate la lit. b);

d) plata contribuţiei aferente anului 2014, în cazul menţionat la lit. a), trebuie să se facă înainte de emiterea deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de încetare a valabilităţii licenţei.

11. La regularizarea contribuţiilor băneşti, creanţele sau datoriile ce pot apărea în raport cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care sunt mai mici de 10 lei, se anulează.

12. Dacă în urma regularizării contribuţiilor băneşti rezultă sume pe care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei le datorează titularilor de licenţe care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

a) au achitat contribuţia bănească aferentă anului în curs;

b) deţin cel puţin o licenţă valabilă, atât în anul în curs, cât şi în anul următor, aceste sume se vor constitui ca avans pentru contribuţia bănească a respectivilor titulari de licenţe aferentă anului următor.

13. La acordarea unei licenţe, solicitantul care nu este titular al unei alte licenţe pentru desfăşurarea de activităţi în sectorul energiei electrice achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească în valoare de 0,08% din cifra de afaceri estimată a se realiza prin prestarea activităţilor ce fac obiectul licenţei solicitate, în anul acordării acesteia.

14. Pentru analiza documentaţiei transmise în vederea emiterii deciziei de aprobare a preţurilor/tarifelor în sectorul energiei electrice şi termice în cogenerare, persoanele fizice şi juridice care:

a) au obligaţia legală de a solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobarea preţurilor/tarifelor percepute în desfăşurarea activităţilor comerciale;

b) desfăşoară, potrivit legii, astfel de activităţi în sectorul energiei electrice, fără a fi titulare de licenţe, vor achita o contribuţie bănească de 2.500 lei.

Această contribuţie se percepe odată cu depunerea dosarului de analiză şi nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză aprobarea sau în caz de restituire a documentaţiei pe motiv de necompletitudine.

15. La stabilirea cifrei de afaceri pentru care se percepe contribuţia bănească se au în vedere şi următoarele cazuri particulare:

a) cifra de afaceri include veniturile realizate din vânzările de energie electrică şi de energie termică produse în capacităţile energetice specificate în condiţiile asociate licenţei;

b) cifra de afaceri a Societăţii Comerciale Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale “OPCOM” - S.A. nu include veniturile din tranzacţiile de vânzare-cumpărare de energie electrică pentru pieţele în care operatorul pieţei de energie electrică şi de gaze naturale are rol de contraparte;

c) cifra de afaceri nu include veniturile din tranzacţiile de energie electrică ale furnizorilor de energie electrică ce au rol de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă.

16. Operatorii economici, persoane fizice şi juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile E-SRE pentru care se solicită acreditarea, precum şi operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 125 MW supuşi evaluării detaliate a măsurii de sprijin şi notificării către Comisia Europeană, achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească de:

a) 2.500 lei pentru operatorii economici persoane juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE pentru care se solicită acreditarea;

b) 600 lei pentru operatorii economici persoane fizice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE;

c) 600 Iei/MW instalat pentru operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE supuse evaluării detaliate şi notificării măsurii de sprijin către Comisia Europeană.

17. Operatorii economici care solicită emiterea de avize pentru acreditarea preliminară/finală a unităţilor de cogenerare noi sau retehnologizate achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească determinată cu formula:

T = 2500 + 200 x P [lei],

în care “T” reprezintă contribuţia bănească, iar “P” se exprimă în [MW] şi reprezintă suma puterii electrice [P(e)] şi termice [P(t)j instalate.

2. Tariful şi contribuţia bănească percepute pentru desfăşurarea activităţilor din domeniul gazelor naturale pe bază de licenţă

 

Tabelul nr. 1 - Tariful pentru desfăşurarea activităţilor din domeniul gazelor naturale pe bază de licenţă

 

Nr. crt.

Activitatea

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tariful (tei/U.M.)

1.

Furnizarea de gaze naturale/biogaz/biometan

Cantitatea de gaze naturale

mii mc

0,45

2.

Furnizare de GPL

Cantitatea de GPL

t

0,7

3.

Furnizare de GNL

Cantitatea de GNL

t

0,63

4.

Furnizare de GNCV

Cantitatea de GNCV

mii mc

0,45

5.

Transportul gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale transportată

mii mc

0,25

6.

Înmagazinarea/Stocarea gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale înmagazinată/stocată

mii mc

0,38

7.

Distribuţia gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale distribuită

mii mc

0,35

8.

Operare conducte din amonte

Cantitate de gaze naturale transportată prin conducte din amonte

mii mc

0,25

 

1. Titularii licenţelor acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfăşurarea activităţii de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale plătesc anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează contribuţia ce se percepe de la fiecare titular de licenţă la valoarea de 0,08 % din cifra de afaceri realizată de acesta în anul precedent din activitatea ce face obiectul de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale sau la o valoare minimă, dacă rezultatul calcului efectuat este inferior sau egal cu 2.500 lei.

2. În cazul oricărei persoane fizice sau juridice, care este titular al unei licenţe unice acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, dacă anul 2014 este anul de expirare a valabilităţii sau de retragere a licenţei, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează titularului licenţei contribuţia/tariful, a cărei/cărui valoare se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenţei în anul 2014, exprimată în zile calendaristice, şi numărul de zile ale anului calendaristic (365).

3. Titularii de licenţe vor comunica Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârşitul decadei a două a lunii februarie, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent/cantitatea de gaze naturale estimată pentru anul 2014. Pentru titularii de licenţe care nu transmit valoarea cifrei de afaceri/cantitatea estimată specificată până la termenul precizat mai sus, contribuţia bănească/tariful se facturează pe baza unei valori care este estimată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

4. Titularul de licenţă care, în cursul anului 2014, preia integral activitatea desfăşurată pe baza unei licenţe de acelaşi tip de către o altă persoană fizică sau juridică va asigura achitarea completă a contribuţiei/tarifului pentru anul 2014, ce îi revine titularului de licenţă care îşi încetează activitatea.

5. Pentru titularii de licenţe a/al căror contribuţie bănească/tarif are o valoare superioară nivelului de 2.500 lei, aceasta/acesta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârşitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepţia primei rate care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

6. Durata de suspendare a unei licenţe, care este precizată în decizia emisă în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu diminuează valoarea contribuţiei/tarifului percepute/perceput de la titularul licenţei pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia/acestuia.

7. Regularizarea contribuţiei băneşti/tarifului constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei/tarifului facturate/facturat iniţial, la începutul anului, şi valoarea contribuţiei/tarifului determinate/determinat pe baza cifrei de afaceri realizate/cantităţii estimate în anul precedent din activităţile comerciale desfăşurate în sectorul gazelor naturale. Contribuţia bănească/tariful încasată/încasat de la solicitantul de licenţă/licenţe, în anul acordării licenţei/licenţelor respective, nu este supusă/supus regularizării.

8. Perioada de regularizare a contribuţiei băneşti/tarifului este cuprinsă între 1 martie-15 martie a anului următor celui de referinţă, supus regularizării, având în vedere faptul că raportarea lunii decembrie se face în conformitate cu prevederile art. 6 alin, (1) din Metodologia de monitorizare a pieţei gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2013.

9. La regularizarea contribuţiilor băneşti, creanţele sau datoriile ce pot apărea în raport cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care sunt mai mici de 10 lei, se anulează.

10. Dacă în urma regularizării contribuţiilor băneşti/tarifelor rezultă sume pe care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei le datorează titularilor de licenţe care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

a) au achitat contribuţia bănească aferentă anului în curs;

b) deţin cel puţin o licenţă valabilă, atât în anul în curs, cât şi în anul următor, aceste sume se vor constitui ca avans pentru contribuţia bănească a/tariful respectivilor titulari de licenţe, aferentă/ aferent anului următor.

11. Contribuţia bănească/tariful anual percepută/perceput de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la un solicitant de licenţă nu poate fi mai mică/mai mic de 2.500 lei.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.