MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 560/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 560         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 29 iulie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 342 din 17 iunie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi, în mod special, a dispoziţiilor art. 9 din acest act normativ

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            587. - Hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Prahova din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi pentru aprobarea închirierii unor spaţii situate în acest imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

860. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

 

1.079. - Ordin al ministrului transporturilor pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic

 

2.280. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar

 

2.281. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 342

din 17 iunie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi, în mod special, a dispoziţiilor art. 9 din acest act normativ

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstitu­ţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Rudolf Fazekas, Viorel Jivan, Ladislau Alexandru Krivan, Nicolae Luminosu, Dorina Otescu şi Dumitru Dorel Otescu în Dosarul nr. 5.314/30/2013 al Tribunalului Timiş - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 238D/2014.

2. La apelul nominal lipsesc părţile faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 42 din 22 ianuarie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 9 decembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 5.314/30/2013, Tribunalul Timiş - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

5. Excepţia a fost ridicată de Rudolf Fazekas, Viorel Jivan, Ladislau Alexandru Krivan, Nicolae Luminosu, Dorina Otescu şi Dumitru Dorel Otescu cu prilejul soluţionării unei acţiuni civile în care aceştia au solicitat acordarea indemnizaţiei lunare reparatorii prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că emiterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 nu a fost justificată de existenţa unei situaţii extraordinare, care să impună adoptarea de urgenţă a unei reglementări în materie. Din contră, argumentul invocat în Nota de fundamentare a ordonanţei referitor la riscul ca la data de 1 ianuarie 2013 să nu existe politici fiscale şi bugetare asumate prin Programul de guvernare a fost pur formal, de vreme ce, în realitate. Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, incluzând şi Programul de guvernare 2013-2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, încă de la data de 21 decembrie 2012. Mai mult, argumentele privind eventualul impact pe care neadoptarea acestui act normativ l-ar fi avut asupra cheltuielilor bugetare nu sunt justificate de vreme ce art. 10 din ordonanţă prevede păstrarea în plată a unor drepturi băneşti pentru alte categorii de persoane.

7. Totodată, autorii excepţiei arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 nu a fost depusă spre dezbatere în Camera competentă a Parlamentului, contrar art. 115 alin. (5) din Constituţie.

8. De asemenea amintesc că, în demersul normativ de adoptare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, Guvernul a încălcat obligaţia de transparenţă, renunţând, în mod nejustificat, la a supune dezbaterii publice proiectul de ordonanţă, aşa cum prevede Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. Astfel, deşi art. 6 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 obligă autoritatea administraţiei publice iniţiatoare să stabilească o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, proiectul actului atacat a fost inclus pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern, fiind şi aprobat, în mai puţin de 10 ore de la afişarea sa pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, pe data de 12 decembrie 2012. În acest mod a fost violat dreptul cetăţenilor şi al asociaţiilor de revoluţionari legal constituite de a participa, cel puţin formal, la procesul de elaborare a actului normativ care îi afectează în mod direct.

9. Tribunalul Timiş - Secţia I civilă consideră că dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 nu contravin prevederilor art. 115 alin. (4) şi (5) din Constituţie.

10. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

11. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 42 din 22 ianuarie 2014 şi nr. 554 din 17 decembrie 2013.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Potrivit încheierii de sesizare, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, dispoziţii potrivit cărora “Prevederile art. 15, 18, 19 şi 20 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013.”

15. Dintre dispoziţiile de lege a căror aplicare este prelungită pentru anul 2013, autorii excepţiei de neconstituţionalitate se referă în mod special la dispoziţiile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, şi aprobată prin Legea nr. 283/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011, dispoziţii care au următorul conţinut:

- Art. 18: „În anul 2012, indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit În urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă.”

16. Art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, are următoarea redactare: “De o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiază şi persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, numai dacă au un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.”

17. Curtea constată că, pe lângă susţinerea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, autorii excepţiei formulează critici de neconstituţionalitate ce vizează întregul act normativ, referindu-se la condiţiile emiterii acestuia. Prin urmare, Curtea urmează a analiza actul normativ în întregul său şi, în mod special, dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012.

18. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare prevederilor art. 115 alin. (4) şi (5) din Constituţie referitoare la condiţiile emiterii ordonanţelor de urgenţă.

19. Curtea observă că, deşi autorii excepţiei nu fac această precizare, prin critica pe care o formulează în raport cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, au în vedere şi prevederile art. 1 alin. (5) din Constituţie referitoare la obligaţia respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor.

20. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorii acesteia pun în discuţie aspecte ce vizează atât condiţiile de adoptare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, cât şi conţinutul art. 9 din acest act normativ

21. În ceea ce priveşte condiţiile emiterii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, autorii excepţiei arată că aceasta a fost adoptată fără a fi existat o situaţie extraordinară care să impună de urgenţă o reglementare în materie. Cu privire la acest aspect, Curtea, prin Decizia nr. 42 din 22 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 martie 2014, a reţinut că cele invocate de Guvern în nota de fundamentare întrunesc condiţiile existenţei unei situaţii extraordinare şi urgente care, în mod obiectiv, impun emiterea unei ordonanţe de urgenţă. Astfel, necesitatea stabilirii în timp util a unor direcţii clare în ceea ce priveşte domenii extrem de importante, aşa cum este salarizarea personalului bugetar, domenii cu implicaţii financiare majore, şi riscul ca aceste măsuri, ca de altfel întregul program de guvernare, să nu poată fi adoptate până la începutul anului 2013, din cauze obiective determinate de desfăşurarea unor proceduri privind constituirea Parlamentului nou ales şi a învestirii noului Guvern, reprezintă motive ce justifică intervenţia legislativă a Guvernului pentru evitarea unei grave atingeri aduse interesului public.

22. De asemenea, Curtea constată că reglementarea pe calea ordonanţei de urgenţă a unor aspecte privind regimul juridic aplicabil activităţilor de emitere, transmitere şi arhivare a facturilor electronice a fost justificată nu doar de oportunitatea ori necesitatea acesteia, ci de însuşi faptul că legislaţia existentă, respectiv Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2012, contravenea acquis-ului comunitar transpus în legislaţia naţională prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 29 august 2012, astfel încât, în lipsa unei astfel de intervenţii rapide, de la 1 ianuarie 2013 ar fi fost aplicabilă această lege, cu toate consecinţele negative aferente.

23. Împrejurarea că, în mod contrar previziunilor Guvernului, constituirea noului Parlament şi învestirea noului Guvern s-au făcut mai rapid decât s-a preconizat nu reprezintă un fapt de natură să înlăture motivele extraordinare care au justificat emiterea ordonanţei de urgenţă, aşa cum susţin autorii excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât acestea trebuie apreciate în funcţie de momentul emiterii ordonanţei, iar nu în funcţie de factorii interveniţi ulterior.

24. În plus faţă de cele reţinute prin decizia mai sus amintită, Curtea reţine că nu este întemeiată nici critica referitoare la păstrarea în plată, prin dispoziţiile actului normativ criticat, a unor drepturi băneşti pentru alte categorii de persoane, aşa cum se prevede în art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, întrucât, aşa cum reiese din Nota de fundamentare a ordonanţei, obiectivul financiar urmărit de Guvern prin acest act normativ a fost menţinerea cheltuielilor bugetare la nivelul corespunzător lunii decembrie din anul 2012, iar nu diminuarea suplimentară a altor drepturi.

25. Referitor la critica de neconstituţionalitate care vizează faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 nu ar fi fost supusă spre dezbatere în procedură de urgenţă în Camera competentă să fie sesizată, aşa cum prevede art. 115 alin. (5) din Constituţie, Curtea, prin Decizia nr. 42 din 22 ianuarie 2014, a arătat că Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare a fost înregistrat la Senat la data de 13 decembrie 2012 cu nr. b409 (Adresa nr. E169/13/12/2012). La data de 21 decembrie 2012 a fost prezentat în Biroul permanent cu nr. L436, iar la 11 martie 2013 a fost adoptat de către Senat, fiind trimis ulterior Camerei Deputaţilor.

26. Cât priveşte susţinerea potrivit căreia Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 ar fi fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, Curtea, prin aceeaşi decizie amintită mai sus, a reţinut că, potrivit art. 6 alin. (9) din această lege, „în cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.” Astfel, legiuitorul, ţinând cont de realitatea existenţei unor situaţii când necesitatea protejării interesului impune în mod obiectiv adoptarea unor măsuri urgente, a permis adoptarea unor acte normative fără îndeplinirea tuturor cerinţelor privind asigurarea transparenţei decizionale.

27. Prin urmare, Curtea a constatat că nici această critică de neconstituţionalitate nu este întemeiată.

28. Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele Deciziei nr. 42 din 22 ianuarie 2014 îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Rudolf Fazekas, Viorel Jivan, Ladislau Alexandru Krivan, Nicolae Luminosu, Dorina Otescu şi Dumitru Dorel Otescu în Dosarul nr. 5.314/30/2014 al Tribunalului Timiş - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi, în mod special, dispoziţiile art. 9 din acest act normativ sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Timiş - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 17 iunie 2014.

 

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării şi completării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Prahova din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi pentru aprobarea

închirierii unor spaţii situate în acest imobil

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 alin. (1), art. 15, 16 şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului, înregistrat cu nr. M.F. 62500 şi nr. M.F. 62501, prevăzut în anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1,020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă închirierea de către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a suprafeţei desfăşurate de 1.470,70 mp, din imobilul prevăzut la art. 1, identificat potrivit anexei nr. 2.

(2) Destinaţia spaţiului prevăzut la alin. (1) care urmează a fi închiriat este aceea de cabinete medicale pentru acordarea de servicii medicale de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Art. 3. - (1) în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Casa de Asigurări de Sănătate Prahova va demara procedura de licitaţie publică, conform legislaţiei în vigoare, în vederea închirierii spaţiului prevăzut la art. 2.

(2) Contractele de închiriere se încheie de către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova cu câştigătorii selectaţi ca urmare a desfăşurării procedurilor de licitaţie publică, pentru o perioadă de maximum 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestora, în condiţiile legii.

(3) în contractele de închiriere se prevăd clauze privind utilizarea, conservarea şi restituirea bunului închiriat, clauze de natură să asigure exploatarea potrivit specificului acestuia, precum şi clauze privind rezilierea de drept, fără nicio altă formalitate, a contractelor de închiriere în cazul schimbării destinaţiei prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 4. - O cotă de 50% din chiria ce urmează a fi plătită de câştigătorii licitaţiei publice va reveni Casei de Asigurări de Sănătate Prahova şi va constitui venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, iar restul de 50% din chirie se va vira la bugetul de stat.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 6. - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 16 iulie 2014.

Nr. 587.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

şi valoarea de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Prahova din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

1. Ordonator principal de credite

11697800

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

11319359

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Baza legală

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

Vecinătăţi

62500

8.29.07.

 Imobil construcţie

 

Clădire: D+P+EI+E2+E3

Suprafaţă construită la sol = 1.088,20 mp

Suprafaţă desfăşurată = 4.628,18 mp

C.F. nr. 132946 municipiul Ploieşti, din care:

Demisol cu Sc = 1.183,80 mp

Parter cu Sc = 1.088,20 mp

Etaj I cu Sc = 1.081,40 mp

Etaj II cu Sc = 1.068,94 mp

Etaj III cu Sc = 205,84 mp

Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova,

str. Praga nr. 1

N - proprietari:

Simionescu Maria, Ionescu Darzeu Emilia, Mustatea Ştefan şi Emilia,

Iordache Ioan, Mihailescu Ecaterina şi S.C. Industrie Mică;

S – strada Praga;

E – proprietar Barbu Ion;

V- Consiliul Local Ploieşti, parc

Art. 105 alin. (1) din Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate. modificată şi completată prin OUG nr. 30/1998, Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 989/22.12.1999, Protocolul încheiat între Spitalul Judeţean Ploieşti şi Casa de Asigurări de Sănătate Prahova la data de 1.03.1999 şi Procesul-verbal de inventariere şi reevaluare a activelor fixe corporale din data de 17.01.2012 şi declaraţia de menţinere a valorilor de inventar C.F. nr. 132946 municipiul Ploieşti

9.303.470,17 lei

 

62501

8.29.07.

teren

Suprafaţa terenului = 3.647 mp

C.F. nr. 132946 municipiul Ploieşti

idem

562.784,16 iei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

şi valoarea de inventar ale părţii din imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Prahova care se închiriază

 

1. Ordonator principal de credite

11697800

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

11319359

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Baza legală

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

Vecinătăţi

62500

8.29.07.

Imobil construcţie

Clădire:

D+P+EI+E3

Suprafaţă construită utilă la sol = 554,54 mp

Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova,

str. Praga nr. 1

N - proprietari: Simionescu Maria, Ionescu Darzeu Emilia, Mustaţea Ştefan şi Emilia, Iordache Ioan, Mihailescu Ecaterina şi S.C.

Industrie Mică;

S – strada Praga;

E – proprietar Barbu Ion

V – Consiliul Local Ploieşti, parc

Art. 105 alin. (1) din Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, modificată şi completată prin OUG nr. 30/1998, Ordinul ministrului Sănătăţii nr.

989/22.12.1999, Protocolul încheiat între Spitalul Judeţean

 Ploieşti şi Casa de Asigurări de Sănătate Prahova la data

 de 1.03.1999 şi Procesul-verbal de inventariere şi

reevaluarea activelor fixe corporale din data de 17.01.2012

 şi declaraţia de menţinere a valorilor de inventar C.F. nr.

132946 municipiul Ploieşti

 

 

 

Suprafaţă desfăşurată utilă = 1.470,70 mp

1.832.462 lei

Demisol cu Sc = 308,74 mp

288.512 lei

Parter cu Sc = 554,54 mp

736.842 lei

Etaj I cu Sc = 366,69 mp

547.085 lei

Etaj III cu Sc = 150,65 mp

260.023 lei

C.F. nr. 132946 municipiul Ploieşti

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului

şi a Dispozitivelor Medicale

 

Având în vedere:

- prevederile art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 10 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Avizul Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în şedinţa extraordinară din 15 iulie 2014,

- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr, NB 5.657 din 22 iulie 2014,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 6 octombrie 2010.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

George Diga,

secretar general

 

Bucureşti, 22 iulie 2014.

Nr. 860.

 

ANEXĂ*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic

 

Având în vedere prevederile art. 12 lit. g), i), I) şi s) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6-25,29-34,36 şi 38 din Hotărârea Guvernului nr. 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, ale art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic,

în conformitate cu prevederile art. 7 lit. e), h) şi m), ale art. 45 alin. (2), ale art. 50, ale art. 51, ale art. 511 alin. (5) şi ale art. 5111 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (1) pct. 6 şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul ordin se aplică ambarcaţiunilor de agrement care urmează a fi sau sunt înmatriculate ori înscrise în România, indiferent de tip şi de modul de propulsie, incluzând şi motovehicul ele nautice care sunt utilizate exclusiv în scop recreativ sau comercial, cu excepţia ambarcaţiunilor destinate exclusiv pentru competiţii sportive.

(2) Prezentul ordin stabileşte:

a) procedura privind acordarea dreptului de arborare a pavilionului român şi retragerea acestui drept, înmatricularea şi radierea ambarcaţiunilor de agrement, înscrierea şi scoaterea din evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement, evidenţa ambarcaţiunilor de agrement construite în regie proprie, transcrierea drepturilor reale şi a sarcinilor asupra ambarcaţiunilor de agrement;

b) zonele de navigaţie, cerinţele privind inspecţiile şi echipamentele ambarcaţiunilor de agrement utilizate în scop recreativ sau comercial;

c) necesarul de personal certificat pentru ambarcaţiunile de agrement utilizate în scop recreativ sau comercial;

d) condiţiile de avizare pentru operatorii economici care urmează să desfăşoare activităţi de agrement nautic.

Art. 2. - Termenii folosiţi în prezentul ordin au următoarele înţelesuri:

a) agrement nautic - activităţile cu scop recreativ în interes propriu sau comercial, efectuate cu ambarcaţiuni de agrement şi/sau echipamente specifice desfăşurate, după cum urmează, în:

- zona de agrement nautic - arie delimitată vizibil, formată din suprafaţa de teren situată pe malul unei ape navigabile, destinată amplasării echipamentelor şi ambarcaţiunilor de agrement nautic şi lansării acestora la apă, precum şi luciul de apă adiacent, delimitat prin balize de restul apei navigabile, destinat practicării agrementului nautic;

- porturile de agrement/turistice şi sectoarele de ape naţionale navigabile, stabilite de Autoritatea Navală Română, unde se desfăşoară activităţi sportive şi de agrement comercial;

b) ambarcaţiune de agrement - orice ambarcaţiune, indiferent de tip şi de modul de propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, şi care este destinată utilizării în scopuri sportive şi recreative, inclusiv motovehiculul nautic;

c) ambarcaţiune cu vele - ambarcaţiune cu sau fără motor, care are ca principal mod de propulsie velele;

d) autoritate competentă - Autoritatea Navală Română (ANR), autoritate centrală de specialitate în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, în subordinea Ministerului Transporturilor, care îşi exercită atribuţiile prin organele proprii şi prin organele teritoriale operative constituite din căpitănii de port şi inspectorate tehnice;

e) bază nautică - spaţiile cu terenul aferent, destinate:

- depozitării şi păstrării ambarcaţiunilor;

- întreţinerii acestor ambarcaţiuni;

- învăţării şi însuşirii tehnicilor de manevrare şi conducere a ambarcaţiunilor;

- antrenamentelor specifice pentru luarea celor mai adecvate măsuri în cazuri extreme pe timpul navigaţiei etc;

f) cartea de identitate a ambarcaţiunii de agrement (CIAA) - documentul de evidenţă emis de către căpităniile de port ambarcaţiunilor de agrement care sunt înscrise în registrul de evidenţă şi navighează în apele naţionale navigabile ale României;

g) certificatul de ambarcaţiune de agrement (CAA) - actul de naţionalitate emis de către căpităniile de port ambarcaţiunilor de agrement care sunt înmatriculate în registrul matricol;

h) dosarul-cazier - un dosar separat pentru fiecare ambarcaţiune de agrement destinat conservării cererilor depuse la căpitănia portului/oficiul de căpitănie, înscrisurile, depuse în original sau copii legalizate, care stau la baza acestora, corespondenţa privind orice transcriere/menţiune efectuată în registrul matricol sau registrul de evidenţă, precum şi orice alte documente referitoare la ambarcaţiunile de agrement, începând de la data eliberării autorizaţiei de construcţie până la data radierii din registrul matricol sau scoaterii din evidenţe a ambarcaţiunii de agrement. Dosarul-cazier conţine, de asemenea, copii ale permisului provizoriu de navigaţie, actului de naţionalitate/documentului de evidenţă emis/duplicat/ preschimbat, precum şi originalul permisului provizoriu de navigaţie, actului de naţionalitate/documentului de evidenţă retras;

i) mijloace plutitoare tractate - flotoare, obiecte plutitoare (colaci, planşe, schiuri etc.);

j) motovehicul nautic - o ambarcaţiune cu lungimea mai mică de 4 m, care utilizează un motor cu ardere internă ce antrenează o pompă cu jet de apă ca sursă principală de propulsie şi care este destinată să fie operată de către o persoană sau persoane care stau jos, în picioare ori în genunchi, mai degrabă pe corpul ambarcaţiunii decât în interiorul acesteia;

k) operator economic - persoană juridică, fizică sau asociaţie familială autorizată să desfăşoare activităţi economice;

            l) Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement - registrul în care se înscriu ambarcaţiunile de agrement cu o lungime mai mare sau egală cu 7 m şi/sau cu o putere a motorului mai mare ori egală cu 15 kW, motovehiculele nautice, precum şi ambarcaţiunile cu vele cu sau fără motor având o lungime mai mare sau egală cu 7 m care navighează în ape interioare navigabile;

m) Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement - registrul în care se înmatriculează:

- ambarcaţiunile de agrement care au o lungime mai mare sau egală cu 7 m şi/sau o putere a motorului mai mare ori egală cu 15 kW, motovehiculele nautice, precum şi ambarcaţiunile cu vele cu sau fără motor având o lungime mai mare sau egală cu 7 m, pentru care proprietarul sau operatorul solicită dreptul de arborare a pavilionului român;

- ambarcaţiunile de agrement destinate agrementului nautic în scop comercial pentru care proprietarul sau operatorul solicită dreptul de arborare a pavilionului român;

n) sarcină - orice obligaţie care grevează o ambarcaţiune de agrement precum contracte, garanţii reale, sechestre şi orice alte Obligaţii reglementate de legea civilă;

O) titlu de proprietate:

- contract de vânzare-cumpărare;

- act de donaţie;

- certificat de moştenitor;

- hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă privind recunoaşterea, transmiterea sau dobândirea proprietăţii;

            - orice alt document prevăzut de legislaţia în vigoare care atestă dreptul de proprietate,

 

CAPITOLUL II

Evidenţa ambarcaţiunilor de agrement în construcţie

 

Art. 3. - (1) în cazul în care o persoană fizică sau juridică construieşte pe teritoriul României o ambarcaţiune de agrement care nu intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement, înaintea începerii construcţiei acesteia trebuie să obţină autorizaţia de construcţie emisă de către căpitănia portului/oficiul de căpitănie în a cărei zonă de jurisdicţie se execută construcţia.

(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie, persoanele juridice sau fizice care construiesc o ambarcaţiune de agrement în România vor depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cerere-tip de emitere a autorizaţiei de construcţie;

b) proiectul tehnic, avizat de ANR sau de către o organizaţie recunoscută autorizată în condiţiile legii de ANR, prin care se atestă că ambarcaţiunea este conformă cu normele tehnice de construcţie obligatorii.

(3) în baza documentelor prevăzute la alin. (2), căpitănia portului/oficiul de căpitănie eliberează autorizaţia de construcţie.

(4) Construcţia ambarcaţiunii se va supraveghea de către inspectoratul tehnic al ANR, din zona în care aceasta se construieşte, din punctul de vedere al respectării proiectului avizat, al respectării normelor tehnice de construcţie şi al respectării cerinţelor de dotare conform art. 72 alin. (1).

Art. 4. - (1) Ambarcaţiunile de agrement aflate în construcţie pe teritoriul României se înscriu în Registrul de evidentă a ambarcaţiunilor de agrement în construcţie ţinut de căpitănia de port/oficiul de căpitănie în a cărei zonă de jurisdicţie se află constructorul.

(2) Forma şi conţinutul Registrului de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement în construcţie sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(3) în Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement în construcţie se transcriu, în plus faţă de datele înscrise în formular, următoarele:

a) datele privind proiectul tehnic de construcţie al ambarcaţiunii de agrement în baza căruia s-a emis autorizaţia de construcţie (proiectantul, numărul proiectului tehnic, autoritatea emitentă a avizului la proiectul tehnic, data şi numărul avizului la proiectului tehnic, organizaţia recunoscută);

b) constituirea, transmiterea şi stingerea drepturilor reale, garanţiilor reale asupra ambarcaţiunii de agrement;

c) numărul şi data emiterii permisului provizoriu de navigaţie, acolo unde este cazul;

d) numărul şi data declaraţiei notariale privind construcţia şi/sau armarea în regie proprie a ambarcaţiunilor de agrement;

e) scoaterea din evidenţă a ambarcaţiunii de agrement;

f) orice modificări sau menţiuni privind datele transcrise în Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement în construcţie.

Art. 5. - (1) Pe perioada derulării construcţiei ambarcaţiunii de agrement menţionate la art. 3, constructorul este obligat să depună la căpitănia portului/oficiul de căpitănie unde este înscrisă ambarcaţiunea de agrement în construcţie documentele justificative privind orice modificări ale datelor iniţiale privitoare la orice lucrare de modificare constructivă majoră care determină modificări ale proiectului iniţial sau alte asemenea date.

(2) La cererea constructorului, căpitănia de port/oficiul de căpitănie va face în Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement în construcţie menţiunile necesare privind datele prevăzute la alin. (1).

Art. 6. - (1) Constituirea, transmiterea şi stingerea drepturilor reale asupra ambarcaţiunile de agrement aflate în construcţie se transcriu în Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement în construcţie, la cererea persoanelor fizice sau juridice titulare.

(2) Garanţiile reale care grevează ambarcaţiunile de agrement în construcţie se transcriu în Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement în construcţie, prin depunerea unui aviz de garanţie semnat de părţile contractante, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la care se va anexa documentul aferent operaţiunii solicitate.

(3) Căpitănia portului/Oficiul de căpitănie în al cărei registru de evidenţă a fost înscrisă ambarcaţiunea de agrement va emite, la cererea persoanelor fizice/juridice interesate, certificate cu privire la situaţia juridică a ambarcaţiunii de agrement nou-construite.

Art. 7. - (1) Radierea transcrierii garanţiilor reale din Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement în construcţie se efectuează prin depunerea la căpitănia portului/oficiul de căpitănie a avizului de garanţie semnat de părţi, după caz, la care se va anexa documentul aferent operaţiunii solicitate.

(2) Operaţiunea prevăzută la alin. (1) se poate efectua şi la solicitarea părţii interesate, în baza unei hotărâri judecătoreşti ori arbitrale rămase definitivă sau în orice alte cazuri prevăzute de lege, la cererea documentată a titularului.

Art. 8. - (1) Drepturile reale şi/sau sarcinile care grevează ambarcaţiunile de agrement în construcţie sunt opozabile terţilor numai dacă sunt transcrise în Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement în construcţie.

(2) Căpităniile de port/Oficiile de căpitănie eliberează certificate privind menţiunile cuprinse în registrul de evidenţă, la cererea celor interesaţi.

Art. 9. - (1) Pe perioada probelor de marş căpitănia portului/oficiul de căpitănie va emite, la cererea constructorului, permisul provizoriu de navigaţie. Constructorul va depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) actele de stare tehnică emise pentru ambarcaţiunile de agrement nou-construite de către direcţia de specialitate din cadrul ANR sau de către o organizaţie recunoscută de către ANR, prin care se atestă că ambarcaţiunea de agrement poate efectua aceste probe sau poate performa acest voiaj.

(2) Căpitănia de port/Oficiul de căpitănie poate elibera, la cererea constructorului sau a vânzătorului, permisul provizoriu de navigaţie pentru unul sau mai multe tipuri de ambarcaţiuni de agrement expuse pentru vânzare sau prezentare în târguri sau expoziţii. Constructorul sau vânzătorul va depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) actele ambarcaţiunii şi ale motorului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.195/2004.

(3) Permisul provizoriu de navigaţie va fi eliberat pentru o perioadă limitată de timp în scopul prezentării publicului sau cumpărătorului a performanţelor ambarcaţiunii şi nu poate fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi comerciale. Evidenţa permiselor provizorii de navigaţie se ţine de către căpitănia de port/oficiul de căpitănie în a cărei/cărui zonă de jurisdicţie se desfăşoară evenimentul.

Art. 10. - (1) Căpitănia portului/Oficiul de căpitănie va emite pentru ambarcaţiunile de agrement nou-construite permisul provizoriu de navigaţie, pentru perioada valabilităţii actului de stare tehnică, în termen de 5 zile de la data depunerii cererii, şi va face menţiunile corespunzătoare în Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement în construcţie.

(2) în cazul în care probele de marş se prelungesc peste perioada solicitată iniţial, căpitănia portului/oficiul de căpitănie, la solicitarea în scris a constructorului, va prelungi valabilitatea permisului prevăzut la alin. (1), cu condiţia ca actele de stare tehnică să fie valabile.

Art. 11. - După întoarcerea ambarcaţiunii de agrement din probele de marş, constructorul este obligat să depună permisul provizoriu de navigaţie la căpitănia portului/oficiul de căpitănie, care va face menţiunea în Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement în construcţie.

Art. 12. - (1) Până la înmatricularea/înscrierea ambarcaţiunii de agrement în registrul matricol/registrul de evidenţă, ambarcaţiunile de agrement nou-construite sau dobândite în afara teritoriului României de persoane juridice ori fizice române pot naviga pe baza unui permis provizoriu de arborare a pavilionului român emis de misiunea diplomatică a României din statul în care se află ambarcaţiunea de agrement.

(2) Misiunea diplomatică prevăzută la alin. (1) emite permisul provizoriu de arborare a pavilionului român numai dacă solicitantul face dovada că ambarcaţiunea de agrement îndeplineşte condiţiile tehnice minime care să îi permită staţionarea sau deplasarea în siguranţă şi că nu constituie o sursă de poluare a mediului.

(3) Permisele provizorii prin care se acordă dreptul de arborare a pavilionului român, emise de misiunile diplomatice ale României conform alin. (1), pot avea o valabilitate de cel mult 180 de zile.

(4) Ambarcaţiunea de agrement care navighează în baza unui permis provizoriu de arborare a pavilionului român, emis de o misiune diplomatică a României, nu poate fi utilizată în scop comercial.

Art. 13. - Ambarcaţiunile de agrement se scot din Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement în construcţie la solicitarea constructorului în următoarele situaţii:

a) la finalizarea construcţiei;

b) înainte de începerea/finalizarea construcţiei.

Art. 14. - (1) Scoaterea ambarcaţiunilor de agrement din Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement în construcţie se face pe baza unei cereri-tip, depusă de constructor, la care se anexează actele care fac dovada că ambarcaţiunile de agrement se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 13.

(2) în cazul finalizării construcţiei, ambarcaţiunile de agrement nou-construite se scot din evidenţă la solicitarea constructorului, care va depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie de înscriere următoarele acte:

a) cerere-tip privind scoaterea din evidenţă;

b) declaraţia notarială pe propria răspundere privind construcţia şi/sau armarea în regie proprie;

c) raportul de inspecţie emis de inspectoratul tehnic;

d) acceptul scris al creditorilor privind scoaterea din evidenţe a construcţiei, în cazul în care garanţiile reale transcrise în Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement în construcţie nu au fost stinse.

(3) în cazul în care constructorul solicită scoaterea din evidenţă a ambarcaţiunii de agrement înainte de începerea/finalizarea construcţiei, acesta va depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie de înscriere următoarele acte:

a) cerere-tip privind scoaterea din evidenţă;

b) autorizaţia de construcţie;

c) acceptul scris al creditorilor privind scoaterea din evidenţă a construcţiei, în cazul în care garanţiile reale transcrise în Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement în construcţie nu au fost stinse.

(4) în situaţiile în care a fost emis permisul provizoriu de navigaţie, constructorul îl va depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie de înscriere.

            Art. 15. - La cererea constructorului, căpitănia portului/oficiul de căpitănie în ale cărei/cărui evidenţe este înscrisă ambarcaţiunea de agrement în construcţie va emite un certificat care atestă scoaterea din evidenţă a ambarcaţiunii de agrement.

 

CAPITOLUL III

Înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement

 

Art. 16. - (1) ANR, prin căpităniile de port şi oficiile de căpitănie din structura acesteia, acordă şi retrage dreptul de arborare a pavilionului român.

(2) Dreptul de a arbora pavilionul român se acordă:

a) ambarcaţiunilor de agrement deţinute în proprietate de persoane juridice sau fizice române;

b) ambarcaţiunilor de agrement proprietate a persoanelor fizice care au cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori a persoanelor juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European;

c) ambarcaţiunilor de agrement proprietate a persoanelor fizice străine cu domiciliul sau reşedinţa în România ori a filialelor din România ale persoanelor juridice străine, altele decât cele menţionate la lit. b);

d) ambarcaţiunilor de agrement proprietate a persoanelor juridice sau fizice, altele decât cele române, închiriate prin contracte de închiriere/leasing, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice române ori de persoane fizice străine care au cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori de persoane juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European.

Art. 17. - Proprietarii/Operatorii prevăzuţi la art. 16 alin. (2) au obligaţia de a înmatricula ambarcaţiunile de agrement, conform prevederilor prezentului ordin, înainte de a le pune în navigaţie sau în exploatare.

Art. 18. - (1) Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement se ţine în format tipărit şi/sau electronic de către căpităniile de port/oficiile de căpitănie desemnate prin decizie a directorului general al ANR.

(2) Registrul matricol conţine secţiuni distincte pentru înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement care sunt în proprietate şi în contract de leasing/închiriere după cum urmează:

a) secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în proprietate” în care se înmatriculează ambarcaţiunile de agrement prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a), b) şi c) în baza unui titlu de proprietate;

b) secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate” în care se înmatriculează ambarcaţiunile de agrement prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. d) în baza unui contract de leasing/închiriere.

Art. 19. - (1) în secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în proprietate” din Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement se transcriu cel puţin următoarele date:

a) datele din Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement prevăzut în anexa nr. 4;

b) statul de pavilion deţinut anterior de ambarcaţiunea de agrement;

c) numele, cetăţenia sau naţionalitatea, domiciliul/sediul/ reşedinţa proprietarului;

d) numele, domiciliul sau, după caz, sediul operatorului;

e) elementele de identificare fiscală pentru persoanele juridice, precum CIF/CUI şi numărul/data de ordine din oficiul registrului comerţului, după caz;

f) codul numeric personal, pentru persoanele fizice române, sau echivalentul acestuia, pentru persoanele fizice străine;

g) constituirea, transmiterea şi stingerea drepturilor reale şi/sau a sarcinilor asupra ambarcaţiunilor de agrement;

h) numărul şi data deciziei de acordare, suspendare şi retragere a dreptului de arborare a pavilionului român a ambarcaţiunii de agrement;

i) numărul şi data autorizaţiei de modificare constructivă şi a autorizaţiei de dezmembrare;

j) data radierii ambarcaţiunii de agrement;

k) orice modificări sau menţiuni privind datele transcrise în secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în proprietate” din Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement.

(2) în secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate1 din Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement se transcriu cel puţin următoarele date:

a) datele din Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement prevăzut în anexa nr. 4;

b) tipul, numărul şi data contractului, precum şi perioada de valabilitate a acestuia;

c) statul de pavilion deţinut anterior de ambarcaţiunea de agrement;

d) numele, cetăţenia sau naţionalitatea, domiciliul/sediul/ reşedinţa proprietarului;

e) numele, domiciliul sau, după caz, sediul operatorului;

f) elementele de identificare fiscală pentru persoanele juridice, precum CIF/CUI şi numărul/data de ordine din oficiul registrului comerţului, după caz;

g) codul numeric personal, pentru persoanele fizice române, sau echivalentul acestuia, pentru persoanele fizice străine;

h) numărul şi data deciziei de acordare şi retragere a dreptului de arborare a pavilionului român a ambarcaţiunii de agrement;

i) data radierii ambarcaţiunii de agrement;

j) orice modificări sau menţiuni privind datele transcrise în secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate” din registrul matricol.

Art. 20. - (1) Pentru acordarea dreptului de arborare a pavilionului român şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement în registrul matricol secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în proprietate”, proprietarul va depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cererea-tip, care va cuprinde opţional şi 3 propuneri de nume;

b) titlul de proprietate asupra ambarcaţiunii şi a motorului/motoarelor ce deservesc ambarcaţiunea;

c) raportul de inspecţie iniţială pentru înmatricularea ambarcaţiunii de agrement, emis de căpitănia de port/oficiul de căpitănie/inspectoratul tehnic, sau confirmarea scrisă, emisă de o organizaţie recunoscută autorizată de ANR, prin care se atestă că ambarcaţiunea este conformă cu normele tehnice de construcţie obligatorii;

d) certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înfiinţare pentru persoanele juridice sau documentele oficiale din care să rezulte cetăţenia şi domiciliul ori reşedinţa pentru persoanele fizice, după caz;

e) dovada înregistrării fiscale a ambarcaţiunii de agrement prin vizarea fişei pentru înscriere de către organul fiscal teritorial competent din România sau dovada scutirii de la plata impozitului, după caz;

f) două fotografii ale ambarcaţiunii de agrement în stare de plutire, tip 13/18 cm, dintr-un bord şi din pupa, care să evidenţieze elementele de identificare ale ambarcaţiunii;

g) documentul emis de autoritatea competentă a statului îh care ambarcaţiunea de agrement a fost înmatriculată/înscrisă anterior, care atestă radierea ori scoaterea din evidenţe a ambarcaţiunii de agrement, sau declaraţia notarială pe propria răspundere care să conţină datele de identificare ale ambarcaţiunii de agrement şi care să ateste faptul că acest tip de ambarcaţiune nu se înmatriculează/înscrie în statul respectiv, după caz.

(2) în cazul în care ambarcaţiunile de agrement sunt grevate de garanţii reale şi/sau alte asemenea sarcini, în documentele prevăzute la alin. (1) lit. g) se vor menţiona şi datele despre aceste garanţii şi/sau alte asemenea sarcini, care se vor transcrie în registrul matricol conform legislaţiei în vigoare.

(3) în baza documentelor prevăzute la alin. (1) se emite decizia de acordare a dreptului de arborare a pavilionului român.

(4) în baza deciziei prevăzute la alin. (3), ambarcaţiunea de agrement va fi înmatriculată în registrul matricol.

(5) După înmatricularea ambarcaţiunii de agrement în registrul matricol secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în proprietate”, căpitănia portului/oficiul de căpitănie emite certificatul de ambarcaţiune de agrement, valabil pe toată perioada în care ambarcaţiunea de agrement este înmatriculată în registrul matricol ori până la schimbarea proprietarului sau modificarea oricăror date menţionate în registrul matricol.

Art. 21. - (1) Pentru acordarea dreptului de arborare a pavilionului român şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement proprietate a persoanelor juridice sau fizice străine, închiriate prin contracte de leasing/închiriere, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice române ori de persoane fizice străine care au cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori de persoane juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European, pe perioada contractului, operatorul ambarcaţiunii de agrement va depune la căpitănia de port/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cererea-tip, care va cuprinde opţional şi 3 propuneri de nume;

b) contractul de leasing/închiriere;

c) acordul scris al proprietarului ca nava să arboreze pavilionul român pe perioada executării contractului, dacă acesta nu rezultă în mod expres din contract;

d) raportul de inspecţie iniţială pentru înmatricularea ambarcaţiunii de agrement emis de căpitănia de port/oficiul de căpitănie/inspectoratul tehnic sau confirmarea scrisă emisă de o organizaţie recunoscută autorizată de ANR, prin care se atestă că ambarcaţiunea este conformă cu normele tehnice de construcţie obligatorii;

e) certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înfiinţare pentru proprietarii persoane juridice sau documentele oficiale din care să rezulte cetăţenia şi domiciliul ori reşedinţa pentru proprietarii persoane fizice, după caz;

f) certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înfiinţare pentru operatorii persoane juridice sau documentele oficiale din care să rezulte cetăţenia şi domiciliul ori reşedinţa pentru operatorii persoane fizice, după caz;

g) documentul emis de autoritatea competentă a statului în care ambarcaţiunea de agrement a fost înmatriculată/înscrisă anterior, care atestă suspendarea dreptului de arborare a pavilionului deţinut anterior, precum şi eventualele sarcini şi/sau garanţii reale ce grevează ambarcaţiunea de agrement sau declaraţia notarială pe propria răspundere care să conţină datele de identificare ale ambarcaţiunii de agrement şi care să ateste că acest tip de ambarcaţiune nu se înmatriculează/înscrie în statul respectiv, după caz;

h) în cazul în care ambarcaţiunea de agrement este grevată de sarcini şi/sau de garanţii reale, acordul scris ai creditorilor respectivi privind închirierea ambarcaţiunii de agrement şi înmatricularea în registrul matricol secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate”;

i) dovada înregistrării fiscale a ambarcaţiunii de agrement prin vizarea fişei pentru înscriere de către organul fiscal teritorial competent din România sau dovada scutirii de la plata impozitului, după caz;

j) două fotografii ale ambarcaţiunii de agrement în stare de plutire, tip 13/18 cm, dintr-un bord şi din pupa, care să evidenţieze elementele de identificare ale ambarcaţiunii.

(2) Dreptul de arborare a pavilionului român pentru ambarcaţiunile de agrement închiriate prin contracte de închiriere ori leasing se acordă şi se poate prelungi pe durata contractului şi în limita perioadei de suspendare certificată de autoritatea competentă a statului în care ambarcaţiunea de agrement a fost înmatriculată.

(3) Prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român pentru ambarcaţiunile de agrement închiriate prin contracte de închiriere ori leasing se poate acorda cu condiţia ca atât contractul de închiriere sau leasing, cât şi certificatul de suspendare emise de autoritatea competentă a statului în care nava a fost înmatriculată să fie valabile pe perioada de prelungire solicitată.

Art. 22. - (1) în baza documentelor prevăzute la art. 21 alin. (1) se emite decizia de acordare a dreptului de arborare a pavilionului român.

(2) în baza deciziei prevăzute la alin. (1), ambarcaţiunea de agrement va fi înmatriculată în registrul matricol secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate”.

(3) După înmatricularea ambarcaţiunii de agrement în registrul matricol secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate”, căpitănia portului/oficiul de căpitănie va emite actul de naţionalitate, în care se vor menţiona atât numele proprietarului, cât şi numele operatorului ambarcaţiunii de agrement.

(4) Perioada de valabilitate a actului de naţionalitate emis ambarcaţiunilor de agrement înmatriculate în secţiunea .Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate” se acordă în limita perioadei de suspendare certificată de autoritatea competentă a statului în care ambarcaţiunea de agrement a fost înscrisă/înmatriculată şi nu poate fi mai mare decât perioada de valabilitate a contractului de leasing/închiriere.

Art. 23. - (1) Ambarcaţiunile de agrement se individualizează printr-un număr alcătuit după următorul model: un digit “0” specific ambarcaţiunilor de agrement, la care se adaugă numărul matricol al ambarcaţiunilor de agrement.

(2) La solicitarea proprietarului şi cu acordul căpităniei portului de înmatriculare/oficiului de căpitănie, ambarcaţiunile de agrement pot purta şi un nume.

(3) Numărul matricol este numărul de ordine din registrul matricol, atribuit în ordine crescătoare, începând cu începând cu cifra 1 pentru ambarcaţiunile de agrement înscrise în secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în proprietate” sau 11 pentru ambarcaţiunile de agrement înscrise în secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate”.

Art. 24. - (1) Marcajul exterior al ambarcaţiunilor de agrement, înmatriculate în Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement, va fi inscripţionat cu vopsea de culoare închisă pe fond de culoare deschisă (sau invers), pe ambele borduri în prova, astfel încât să fie vizibile.

(2) Mărimea inscripţionării marcajului exterior va fi după cum urmează:

a) în cazul ambarcaţiunilor de agrement cu lungimea maximă Ł 10 m, înălţimea literelor şi a cifrelor trebuie să fie de cel puţin 8 cm, iar grosimea trăsăturilor de 1 cm;

b) în cazul ambarcaţiunilor de agrement cu lungimea maximă cuprinsă între 10 m şi 17 m, înălţimea literelor şi a cifrelor trebuie să fie de cel puţin 25 cm, iar grosimea trăsăturilor de 4 cm;

c) în cazul ambarcaţiunilor de agrement cu lungimea maximă mai mare de 17 m, înălţimea literelor şi a cifrelor trebuie să fie de cel puţin 45 cm, iar grosimea trăsăturilor de 6 cm.

(3) Marcajul exterior al ambarcaţiunilor de agrement este structurat după cum urmează:

Borduri - prova:

a) tricolorul;

b) codul Alpha - 3 ISO al României “ROU”;

c) numele şi/sau numărul prin care se individualizează ambarcaţiunea de agrement;

d) indicativul portului de înmatriculare.

 

Pupa: Numele sau numărul ambarcaţiunii, după caz, şi portul de înmatriculare.

Art. 25. - (1) în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unei ambarcaţiuni de agrement înmatriculate în registrul matricol, între persoane fizice şi/sau juridice care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, îndeplinesc condiţiile ca ambarcaţiunile din proprietatea lor să fie înmatriculate, noul proprietar va depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie, în termen de 15 zile lucrătoare de la data dobândirii dreptului de proprietate, următoarele documente:

a) cerere-tip privind transcrierea dreptului de proprietate;

b) titlul de proprietate asupra ambarcaţiunii şi motorului;

c) certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înfiinţare pentru persoanele juridice sau documentele oficiale din care să rezulte cetăţenia şi domiciliul ori reşedinţa pentru persoanele fizice, după caz;

d) actul de naţionalitate a ambarcaţiunii de agrement;

e) dovada înregistrării fiscale a ambarcaţiunii prin vizarea fişei pentru transferul de proprietate de către organul fiscal teritorial competent din România sau dovada scutirii de la plata impozitului, după caz.

(2) Căpitănia portului/Oficiul de căpitănie efectuează menţiunile corespunzătoare în registrul matricol şi emite actul de naţionalitate al ambarcaţiunii de agrement pe numele noului proprietar.

(3) în cazul proprietăţii comune se vor transcrie în registrul matricol şi se vor menţiona în actul de naţionalitate a ambarcaţiunii de agrement denumirea/numele şi prenumele, sediul/domiciliul fiecărui coproprietar şi cota-parte deţinută de fiecare dintre coproprietari.

(4) Când înscrisul doveditor al vânzării învederează că preţul nu a fost plătit integral, vânzătorul poate solicita transcrierea în registrul matricol şi menţionarea în actul de naţionalitate a privilegiului pentru garantarea preţului datorat în beneficiul său.

Art. 26. - Constituirea, transmiterea şi stingerea drepturilor reale asupra ambarcaţiunilor de agrement se transcriu, la solicitarea persoanelor juridice sau fizice titulare ale acestor drepturi, în registrul în care este transcris titlul de proprietate.

Art. 27. - (1) în cazul contractelor de închiriere a ambarcaţiunilor de agrement, inclusiv contractele de leasing, precum şi orice alte asemenea tipuri de contracte prin care se constituie drepturi reale, denumite în continuare contracte, încheiate între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori, operatorul care exploatează efectiv ambarcaţiunea de agrement trebuie să solicite, cu acordul proprietarului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractelor, transcrierea acestora în registrul matricol şi emiterea unui nou act de naţionalitate în care pe lângă numele proprietarului să fie transcris şi numele operatorului.

(2) Pentru transcrierea în registrul matricol a contractelor prevăzute la alin. (1), proprietarul sau operatorul ambarcaţiunii de agrement va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) formularul de aviz semnat de părţile contractante în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) contractul aferent operaţiunii solicitate;

c) pentru operatorii persoane juridice, certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înfiinţare, iar pentru operatorii persoane fizice, documente oficiale din care să rezulte cetăţenia şi domiciliul/reşedinţa, după caz;

d) dovada înregistrării fiscale a ambarcaţiunii de agrement prin vizarea fişei pentru închirierea ambarcaţiunii de agrement în leasing de către autorităţile fiscale din România.

(3) în cazul contractelor prevăzute la alin.(1) se emite un nou act de naţionalitate valabil pe perioada derulării contractului ori până la solicitarea în scris a proprietarului privind încetarea acestuia.

Art. 28. - Transcrierea garanţiilor reale asupra ambarcaţiunilor de agrement se face la solicitarea persoanelor juridice sau fizice titulare ale acestor drepturi, în registrul în care este transcris titlul de proprietate, prin depunerea la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie a unui aviz de garanţie semnat de părţile contractante, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la care vor anexa documentul aferent operaţiunii solicitate.

Art. 29. - (1) Radierea din registrul matricol a menţiunii privind transcrierea contractelor şi/sau a garanţiilor reale se efectuează prin depunerea la căpitănia portului/oficiul de căpitănie a avizului de garanţie semnat de părţi, după caz, la care se va anexa documentul aferent operaţiunii solicitate.

(2) Operaţiunea prevăzută la alin. (1) se poate efectua şi la solicitarea părţii interesate, în baza unei hotărâri judecătoreşti ori arbitrale rămase definitivă şi irevocabilă sau în orice alte cazuri prevăzute de lege, la cererea documentată a titularului.

Art. 30. - (1) în cazul instituirii unui sechestru asupra ambarcaţiunii de agrement înscrise în Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în proprietate”, după încheierea procesului-verbal de aplicare a sechestrului, acesta va fi depus de către executor la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie. La solicitarea executorului, căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie va înscrie procesul-verbal de instituire a sechestrului în registrul matricol.

(2) Pe durata cât ambarcaţiunea de agrement are înscris un sechestru, căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie nu va efectua nicio transcriere a constituirii, transmiterii sau stingerii de drepturi reale, garanţii reale şi/sau alte asemenea sarcini în registrul matricol.

(3) Radierea din registrul matricol a menţiunii privind sechestrul instituit asupra ambarcaţiunii de agrement se va face în baza notificării executorului sau în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, legalizată, care desfiinţează hotărârea judecătorească definitivă de instituire a sechestrului.

(4) Radierea transcrierilor cu privire la contracte de închiriere, garanţii reale, sechestre şi alte asemenea sarcini reglementate de lege, în cazul ambarcaţiunilor de agrement înstrăinate de către administratorul judiciar/lichidator, se va efectua la cererea persoanelor interesate, în baza procesului-verbal de adjudecare privind înstrăinarea ambarcaţiunii de agrement.

Art. 31. - (1) Drepturile reale şi/sau sarcinile ce grevează ambarcaţiunile de agrement care arborează pavilionul român sunt opozabile terţilor numai dacă sunt transcrise în Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement.

(2) Căpităniile de port/Oficiile de căpitănie eliberează certificate privind menţiunile cuprinse în registrul matricol, la cererea celor interesaţi.

Art. 32. - (1) în secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate” din Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement nu se înscriu drepturi reale şi garanţii reale, sechestre ori alte asemenea sarcini asupra ambarcaţiunilor de agrement.

(2) în secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate” din Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement se transcriu doar drepturile reale, garanţiile reale şi alte asemenea sarcini asupra ambarcaţiunilor de agrement înscrise de autoritatea competentă din statul de pavilion deţinut anterior.

(3) în secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate” din Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement, transcrierea constituirii, transmiterii şi stingerii garanţiilor reale, sechestrelor şi altor sarcini se efectuează în baza documentului emis de autoritatea competentă din statul de pavilion deţinut anterior depus de solicitant care certifică înscrierea de drepturi reale, garanţii reale, sechestre ori alte asemenea sarcini asupra ambarcaţiunilor de agrement.

Art. 33. - (1) Proprietarii sau operatorii ambarcaţiunilor de agrement sunt obligaţi să solicite căpităniei portului/oficiului de căpitănie emiterea unui nou act de naţionalitate în maximum 15 zile lucrătoare de la producerea oricăror schimbări cu privire la caracteristicile ambarcaţiunilor de agrement, situaţia juridică a ambarcaţiunilor de agrement sau altor asemenea modificări.

(2) Orice modificări ale datelor menţionate în registrul matricol cu privire la tipul, caracteristicile tehnice principale ale ambarcaţiunii de agrement, denumirea/numele şi sediul/ domiciliul/reşedinţa proprietarului sau operatorului, numele ambarcaţiunii de agrement, schimbarea portului de înmatriculare sau altele asemenea se fac la cererea proprietarului/operatorului, în baza documentelor care atestă aceste modificări, şi/sau cu aprobarea căpităniei de port/oficiului de căpitănie şi se înscriu în registrul matricol.

(3) După înscrierea menţiunilor în registrul matricol se va emite un nou act de naţionalitate, în care sunt operate respectivele modificări.

Art. 34. - (1) Căpitănia portului de înmatriculare/Oficiul de căpitănie stabileşte numele ambarcaţiunii de agrement în baza propunerilor făcute de către proprietari/operatori.

(2) în cazul în care propunerile de nume sunt de natură să creeze confuzie cu denumirea unei instituţii publice ori de interes public, naţional sau local, să aducă prejudiciu statului român, au fost alocate altor ambarcaţiuni de agrement, sunt asemănătoare unui semnal de pericol ori altele asemenea, căpitănia portului/oficiul de căpitănie va solicita noi propuneri de nume de la proprietari/operatori.

Art. 35. - (1) în cazul în care proprietarul/operatorul unei ambarcaţiuni de agrement doreşte atribuirea sau schimbarea numelui ambarcaţiunii de agrement, acesta va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie o cerere-tip pentru atribuirea ori schimbarea numelui, în care va menţiona 3 propuneri de nume enumerate în ordinea preferinţei.

(2) După aprobarea atribuirii sau schimbării numelui, căpitănia portului/oficiul de căpitănie va elibera un nou act de naţionalitate şi va face menţiunile corespunzătoare în registrul matricol. Actul de naţionalitate emis anterior va fi depus la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie, anulat şi arhivat în dosarul-cazier al ambarcaţiunii.

Art. 36. - (1) Schimbarea portului de înmatriculare a unei ambarcaţiuni de agrement se face la cererea proprietarului sau a operatorului cu acordul proprietarului, care va depune la căpitănia/oficiul de căpitănie a/al noului port de înmatriculare o cerere-tip privind schimbarea portului de înmatriculare.

(2) La solicitarea căpităniei/oficiului de căpitănie a/al noului port de înmatriculare, căpitănia portului/oficiul de căpitănie va transmite dosarul cazier al ambarcaţiunii de agrement la noul port de înmatriculare, care va emite actul de naţionalitate. În baza acestor documente, căpitănia portului/oficiul de căpitănie va efectua menţiunile corespunzătoare în registrul matricol.

Art. 37. - (1) în cazul în care proprietarul unei ambarcaţiuni de agrement înmatriculată în registrul matricol doreşte să facă modificări în structura constructivă a ambarcaţiunii de agrement (reconstrucţie, modificare sau transformare), acesta va depune la căpitănia de port/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cererea-tip privind modificarea constructivă a ambarcaţiunii, în care se va preciza locul unde se vor executa lucrările respective;

b) scrisoarea de avizare a proiectului tehnic, emisă de direcţia de specialitate din cadrul ANR sau de către o organizaţie recunoscută autorizată de ANR.

(2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), căpitănia de port/oficiul de căpitănie va emite autorizaţia de modificare constructivă a ambarcaţiunii.

(3) După efectuarea lucrărilor, proprietarul va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente în vederea menţionării modificărilor în registrul matricol şi în actul de naţionalitate:

a) cerere-tip;

b) raportul tehnic în vederea modificării eliberat de căpitănia de port/oficiul de căpitănie sau de inspectoratul tehnic ori de către o organizaţie recunoscută autorizată de ANR;

c) dovada înregistrării fiscale a ambarcaţiunii de agrement prin vizarea fişei privind modificarea caracteristicilor tehnice ale ambarcaţiunii de către autorităţile fiscale din România, după caz.

(4) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (3) se va emite un nou act de naţionalitate în care sunt operate respectivele modificări şi se vor face menţiunile necesare în registrul matricol.

Art. 38. - (1) în cazul deteriorării sau pierderii actului de naţionalitate, proprietarul/operatorul ambarcaţiunii de agrement va solicita căpităniei portului de înmatriculare/oficiului de căpitănie emiterea unui duplicat al actului de naţionalitate.

(2) Pentru obţinerea actului de naţionalitate, proprietarul/operatorul ambarcaţiunii de agrement va depune următoarele documente:

a) cererea-tip;

b) actul de naţionalitate deteriorat sau dovada publicării anunţului privind pierderea şi declararea nulităţii documentului într-un ziar de largă circulaţie naţională, cu menţionarea numelui sau a numărului ambarcaţiunii de agrement, a seriei actului de naţionalitate şi a căpităniei de port/oficiului de căpitănie care a emis actul de naţionalitate.

(3) După înscrierea menţiunilor în registrul matricol se va emite un act de naţionalitate duplicat.

Art. 39. - (1) Dezmembrarea unei ambarcaţiuni de agrement sub pavilion român se face numai în baza unei autorizaţii emise de căpitănia portului/oficiul de căpitănie în a cărei/cărui zonă de jurisdicţie urmează să se efectueze operaţiunea.

(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de dezmembrare, proprietarul ambarcaţiunii de agrement va depune următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) actul de naţionalitate sau dovada predării acestuia la căpitănia de port/oficiul de căpitănie;

c) acordul scris al creditorilor pentru dezmembrarea ambarcaţiunii de agrement, în cazul în care aceasta este grevată de sarcini, dacă acestea sunt transcrise în registrul matricol.

(3) Pe perioada dezmembrării ambarcaţiunii de agrement se vor respecta condiţiile privind siguranţa navigaţiei şi protecţia mediului.

(4) La finalizarea dezmembrării va fi emis un document vizat de căpitănia portului/oficiul de căpitănie în a cărei/cărui zonă de jurisdicţie se efectuează operaţiunea.

Art. 40. - (1) Dreptul de arborare a pavilionului român se retrage la solicitarea proprietarului în următoarele situaţii:

a) ambarcaţiunea de agrement va arbora un alt pavilion;

b) ambarcaţiunea de agrement se va înscrie în registrul de evidenţă;

c) în cazul vânzării ambarcaţiunii de agrement către o persoană fizică sau juridică străină;

d) în cazul pierderii totale a ambarcaţiunii de agrement ca urmare a unui incendiu, eşuări, scufundări, abandon etc;

e) în cazul dezmembrării;

f) în cazul furtului;

g) în cazul retragerii ambarcaţiunii de agrement din navigaţie; h) încetarea contractului de leasing/închiriere în cazul ambarcaţiunilor de agrement înmatriculate în Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate”.

(2) După retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, ambarcaţiunea de agrement se radiază din registrul matricol dacă nu este grevată de sarcini, potrivit legii civile.

Art. 41. - (1) Pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului român al ambarcaţiunii de agrement în vederea arborării altui pavilion, proprietarul transcris în registrul matricol va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cererea-tip în care se va menţiona pavilionul pe care îl va arbora ambarcaţiunea;

b) actul de naţionalitate.

(2) Pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului român al ambarcaţiunii de agrement în vederea înscrierii în Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement, proprietarul transcris în registrul matricol va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cererea-tip în care se va menţiona căpitănia portului/oficiul de căpitănie la care urmează să se înscrie ambarcaţiunea de agrement;

b) actul de naţionalitate.

(3) Pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului român al ambarcaţiunii de agrement în cazul vânzării către o persoană fizică sau juridică străină, proprietarul transcris în registrul matricol va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cerere-tip de retragere a dreptului de arborare a pavilionului român în care se va menţiona şi pavilionul pe care îl va arbora ambarcaţiunea;

b) documentul doveditor al vânzării;

c) actul de naţionalitate al ambarcaţiunii de agrement.

(4) Pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului român în cazul pierderii totale a ambarcaţiunii de agrement ca urmare a unui incendiu, eşuări, scufundări, abandon sau altele asemenea, proprietarul transcris în registrul matricol va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cererea-tip de retragere a dreptului de arborare a pavilionului român;

b) actul de naţionalitate a ambarcaţiunii de agrement, dacă acesta a fost recuperat;

c) documentul emis de autoritatea competentă română în raza căreia s-a petrecut evenimentul, care atestă pierderea totală a ambarcaţiunii de agrement în urma eşuării, incendiului, scufundării sau abandonului ambarcaţiunii ©te.;

d) declaraţia pe propria răspundere cu privire la pierderea totală a ambarcaţiunii de agrement, care să reflecte: numele şi numărul ambarcaţiunii, locul şi data pierderii totale, motivul pierderii totale, declaraţia proprietarului că abandonează ambarcaţiunea acolo unde se află, dacă legislaţia îi permite.

(5) Pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului român în cazul dezmembrării ambarcaţiunii de agrement, proprietarul transcris în registrul matricol va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cererea-tip;

b) actul de naţionalitate a ambarcaţiunii de agrement;

c) documentul vizat de căpitănia portului/oficiul de căpitănie care atestă finalizarea dezmembrării ori documentul care atestă predarea ambarcaţiunii de agrement unei unităţi specializate în vederea dezmembrării sau declaraţia pe propria răspundere privind dezmembrarea ambarcaţiunii de agrement cu mijloace proprii.

(6) Pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului român în cazul furtului ambarcaţiunii de agrement, proprietarul transcris în registrul matricol va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cererea-tip;

b) actul de naţionalitate a ambarcaţiunii de agrement, dacă acesta a fost recuperat;

c) documentul emis de poliţie care atestă furtul în ţară sau în străinătate.

(7) Pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului român a ambarcaţiunii de agrement în cazul retragerii acesteia din navigaţie, proprietarul transcris în registrul matricol va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cererea-tip;

b) declaraţia pe propria răspundere privind retragerea ambarcaţiunii de agrement din navigaţie;

c) declaraţia pe propria răspundere care atestă adresa de depozitare a ambarcaţiunii de agrement;

d) actul de naţionalitate a ambarcaţiunii de agrement.

(8) Pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului român a ambarcaţiunii de agrement în cazul încetării contractului de leasing/închiriere constituit asupra ambarcaţiunii de agrement, proprietarul/operatorul transcris în registrul matricol va depune la căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cererea-tip;

b) actul de naţionalitate;

c) actul care atestă încetarea contractului de leasing/închiriere.

Art. 42. - (1) în baza documentelor prevăzute la art. 41, căpitănia de port/oficiul de căpitănie va emite decizia de retragere a dreptului de arborare a pavilionului român şi va face menţiunile corespunzătoare în registrul matricol.

(2) După retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, căpitănia de port/oficiul de căpitănie radiază nava din registrul matricol dacă nu este grevată de sarcini, potrivit legii civile.

            (3) La solicitarea proprietarului, căpitănia portului de înmatriculare/oficiul de căpitănie va elibera certificatul de radiere a ambarcaţiunii de agrement.

 

CAPITOLUL IV
Evidenţa ambarcaţiunilor de agrement

 

Art. 43. - (1) în Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement se înscriu următoarele:

a) ambarcaţiunile de agrement deţinute în proprietate de persoane juridice sau fizice române;

b) ambarcaţiunile de agrement proprietate a persoanelor fizice care au cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori a persoanelor juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European;

c) ambarcaţiunile de agrement proprietate a persoanelor fizice străine cu domiciliul sau reşedinţa în România ori a filialelor din România ale persoanelor juridice străine, altele decât cele menţionate la lit. b);

d) ambarcaţiunile de agrement proprietate a persoanelor juridice sau fizice, altele decât cele române, închiriate prin contracte de leasing, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice române ori de persoane fizice străine care au cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori de persoane juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European.

(2) Proprietarii/Operatorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să înscrie ambarcaţiunile de agrement, conform prevederilor prezentului ordin, înainte de a le pune în navigaţie sau în exploatare.

Art. 44. - (1) Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement se ţine în format tipărit şi/sau electronic de către căpităniile de port şi oficiile de căpitănie desemnate prin decizie a directorului general al ANK.

(2) Registrul de evidenţă conţine secţiuni distincte pentru înscrierea ambarcaţiunilor de agrement care sunt în proprietate şi în contract de leasing/închiriere după cum urmează:

a) secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în proprietate” în care se înscriu ambarcaţiunile de agrement prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a), b) şi c) în baza unui titlu de proprietate;

b) secţiunea .Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate” în care se înscriu ambarcaţiunile de agrement prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. d) în baza unui contract de leasing/închiriere.

Art. 45. - (1) în secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în proprietate” din Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement se înscriu cel puţin următoarele date:

a) datele din Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement prevăzut în anexa nr. 5;

b) statul de pavilion deţinut anterior de ambarcaţiunea de agrement;

c) numele, cetăţenia sau naţionalitatea, domiciliul/sediul/ reşedinţa proprietarului;

d) numele, domiciliul sau, după caz, sediul operatorului;

e) elementele de identificare fiscală pentru persoanele juridice, precum CI F/CUI şi numărul/data de ordine din oficiul registrului comerţului, după caz;

f) codul numeric personal, pentru persoanele fizice române, sau echivalentul acestuia, pentru persoanele fizice străine;

g) constituirea, transmiterea şi stingerea drepturilor reale şi/sau a sarcinilor asupra ambarcaţiunilor de agrement;

h) numărul şi data autorizaţiei de modificare constructivă şi a autorizaţiei de dezmembrare;

i) data scoaterii din evidenţe a ambarcaţiunii de agrement;

j) orice modificări sau menţiuni privind datele transcrise în secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în proprietate” din Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement.

(2) în secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate” din Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement se înscriu cel puţin următoarele date:

a) tipul, numărul şi data contractului, precum şi perioada de valabilitate a acestuia;

b) statul de pavilion deţinut anterior de ambarcaţiunea de agrement;

c) numele, cetăţenia sau naţionalitatea, domiciliul/sediul/ reşedinţa proprietarului;

d) numele, domiciliul sau, după caz, sediul operatorului;

e) elementele de identificare fiscală pentru persoanele juridice, precum CIF/CUI şi numărul/data de ordine din oficiul registrului comerţului, după caz;

f) codul numeric personal, pentru persoanele fizice române, sau echivalentul acestuia, pentru persoanele fizice străine;

g) data scoaterii din evidenţe a ambarcaţiunii de agrement; h) orice modificări sau menţiuni privind datele transcrise în secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate” din Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement.

Art. 46. - (1) Ambarcaţiunile de agrement se înscriu în registrul de evidenţă secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în proprietate” Sa cererea proprietarului, care va depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cererea-tip, care va cuprinde opţional şi 3 propuneri de nume;

b) titlul de proprietate asupra ambarcaţiunii şi a motorului/motoarelor ce deservesc ambarcaţiunea;

c) raportul de inspecţie iniţială pentru înscrierea ambarcaţiunii de agrement emis de căpitănia de port/oficiul de căpitănie/inspectoratul tehnic sau confirmarea scrisă emisă de o organizaţie recunoscută autorizată de ANR, prin care se atestă că ambarcaţiunea este conformă cu normele tehnice de construcţie obligatorii;

d) certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înfiinţare pentru persoanele juridice sau documentele oficiale din care să rezulte cetăţenia şi domiciliul ori reşedinţa pentru persoanele fizice, după caz;

e) dovada înregistrării fiscale a ambarcaţiunii de agrement prin vizarea fişei pentru înscriere de către organul fiscal teritorial competent din România sau dovada scutirii de la plata impozitului, după caz;

f) două fotografii ale ambarcaţiunii de agrement în stare de plutire, tip 13/18 cm, dintr-un bord şi din pupa, care să evidenţieze elementele de identificare ale ambarcaţiunii;

g) documentul emis de autoritatea competentă a statului în care ambarcaţiunea de agrement a fost înmatriculată/înscrisă anterior, care atestă radierea ori scoaterea din evidenţe a ambarcaţiunii de agrement sau declaraţia notarială pe propria răspundere care să conţină datele de identificare ale ambarcaţiunii de agrement şi care să ateste faptul că acest tip de ambarcaţiune nu se înmatriculează/înscrie în statul respectiv, după caz.

(2) în cazul în care ambarcaţiunile de agrement sunt grevate de garanţii reale şi/sau alte asemenea sarcini, în documentele prevăzute la alin. (1) lit. g) se vor menţiona şi datele despre aceste garanţii şi/sau alte asemenea sarcini, care se vor transcrie în registrul de evidenţă conform legislaţiei în vigoare.

(3) După înscrierea ambarcaţiunii de agrement în registrul de evidenţă, secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în proprietate”, căpitănia portului/oficiul de căpitănie emite cartea de identitate a ambarcaţiunii de agrement, valabilă pe toată perioada în care ambarcaţiunea de agrement este înscrisă în registrul de evidenţă ori până la schimbarea proprietarului sau modificarea oricăror date menţionate în registrul de evidenţă.

Art. 47. - Pentru înscrierea în Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement, secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate”, a ambarcaţiunilor de agrement proprietate a persoanelor juridice sau fizice străine, închiriate prin contracte de leasing/închiriere, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice române ori de persoane fizice străine care au cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori de persoane juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European, pe perioada contractului, operatorul ambarcaţiunii de agrement va depune la căpitănia de port/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cererea-tip, care va cuprinde opţional şi 3 propuneri de nume;

b) contractul de leasing/închiriere;

c) acordul scris al proprietarului ca ambarcaţiunea de agrement să fie înscrisă în registrul de evidenţă pe perioada executării contractului, dacă acesta nu rezultă în mod expres din contract;

d) raportul de inspecţie iniţială pentru înscrierea ambarcaţiunii de agrement emis de căpitănia de port/oficiul de căpitănie/inspectoratul tehnic sau confirmarea scrisă emisă de o organizaţie recunoscută autorizată de ANR, prin care se atestă că ambarcaţiunea este conformă cu normele tehnice de construcţie obligatorii;

e) certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înfiinţare pentru proprietarii persoane juridice sau documentele oficiale din care să rezulte cetăţenia şi domiciliul ori reşedinţa pentru proprietarii persoane fizice, după caz;

f) certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înfiinţare pentru operatorii persoane juridice sau documentele oficiale din care să rezulte cetăţenia şi domiciliul ori reşedinţa pentru operatorii persoane fizice, după caz;

g) documentul emis de autoritatea competentă a statului în care ambarcaţiunea de agrement a fost înmatriculată/înscrisă anterior, care atestă suspendarea dreptului de arborare a pavilionului deţinut anterior, precum şi eventualele sarcini şi/sau garanţii reale ce grevează ambarcaţiunea de agrement sau declaraţia notarială pe propria răspundere care să conţină datele de identificare ale ambarcaţiunii de agrement şi care să ateste că acest tip de ambarcaţiune nu se înscrie/înmatriculează în statul respectiv, după caz;

h) în cazul în care ambarcaţiunea de agrement este grevată de sarcini şi/sau de garanţii reale, acordul scris al creditorilor respectivi privind închirierea ambarcaţiunii de agrement şi înscrierea în registrul de evidenţă, secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate”;

i) dovada înregistrării fiscale a ambarcaţiunii de agrement, prin vizarea fişei pentru înscriere de către organul fiscal teritorial competent din România sau dovada scutirii de la plata impozitului, după caz;

j) două fotografii ale ambarcaţiunii de agrement în stare de plutire, tip 13/18 cm, dintr-un bord şi din pupa, care să evidenţieze elementele de identificare ale ambarcaţiunii.

Art. 48. - (1) După înscrierea ambarcaţiunii de agrement în registrul de evidenţă, secţiunea .Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate”, căpitănia portului/oficiul de căpitănie va emite documentul de evidenţă, în care se vor menţiona atât numele proprietarului, cât şi numele operatorului ambarcaţiunii de agrement.

(2) Perioada de valabilitate a documentului de evidenţă emis ambarcaţiunilor de agrement înscrise în secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate” se acordă în limita perioadei de suspendare certificate de autoritatea competentă a statului în care ambarcaţiunea de agrement a fost înscrisă/înmatriculată şi nu poate fi mai mare decât perioada de valabilitate a contractului de leasing/închiriere.

Art. 49. - (1) Ambarcaţiunile de agrement se individualizează printr-un număr alcătuit după următorul model: litera E, specifică ambarcaţiunilor de agrement înscrise în evidenţe, la care se adaugă numărul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement înscrise în Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement.

(2) La solicitarea proprietarului şi cu acordul căpităniei portului de înscriere/oficiului de căpitănie, ambarcaţiunile de agrement pot purta şi un nume.

(3) Numărul de evidenţă este numărul de ordine din registrul de evidenţă, atribuit în ordine crescătoare, începând cu cifra 1 pentru ambarcaţiunile de agrement înscrise în secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în proprietate” sau 11 pentru ambarcaţiunile de agrement înscrise în secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate”.

Art. 50. - (1) Marcajul exterior al ambarcaţiunilor de agrement, înscrise în registrul de evidenţă, va fi inscripţionat cu vopsea de culoare închisă pe fond de culoare deschisă (sau invers), pe ambele borduri în prova, astfel încât să fie vizibile.

(2) Mărimea inscripţionării marcajului exterior va fi după cum urmează:

a) în cazul ambarcaţiunilor de agrement cu lungimea maximă Ł 10 m, înălţimea literelor şi a cifrelor trebuie să fie de cel puţin 8 cm, iar grosimea trăsăturilor de 1 cm;

b) în cazul ambarcaţiunilor de agrement cu lungimea maximă cuprinsă între 10 m şi 17 m, înălţimea literelor şi a cifrelor trebuie să fie de cel puţin 25 cm, iar grosimea trăsăturilor de 4 cm;

c) în cazul ambarcaţiunilor de agrement cu lungimea maximă mai mare de 17 m, înălţimea literelor şi a cifrelor trebuie să fie de cel puţin 45 cm, iar grosimea trăsăturilor de 6 cm.

(3) Marcajul exterior al ambarcaţiunilor de agrement este structurat după cum urmează:

borduri - prova:

a) numele şi/sau numărul prin care se individualizează ambarcaţiunea de agrement;

b) indicativul portului de înscriere. CONDOR E200-GL

Pupa: Numele sau numărul ambarcaţiunii, după caz, şi portul de înscriere.

Art. 51. - (1) în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unei ambarcaţiuni de agrement înscrise în registrul de evidentă, între persoane fizice si/sau juridice care, în

conformitate cu legislaţia în vigoare, îndeplinesc condiţiile ca ambarcaţiunile din proprietatea lor să fie înscrise, noul proprietar va depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie, în termen de 15 zile lucrătoare de la data dobândirii dreptului de proprietate, următoarele documente:

a) cerere-tip privind transcrierea dreptului de proprietate;

b) titlul de proprietate asupra ambarcaţiunii şi motorului;

c) certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înfiinţare pentru persoanele juridice sau documentele oficiale din care să rezulte cetăţenia şi domiciliul ori reşedinţa pentru persoanele fizice, după caz;

d) documentul de evidenţă a ambarcaţiunii de agrement;

e) dovada înregistrării fiscale a ambarcaţiunii prin vizarea fişei pentru transferul de proprietate, de către organul fiscal teritorial competent din România sau dovada scutirii de la plata impozitului, după caz.

(2) Căpitănia portului/Oficiul de căpitănie efectuează menţiunile corespunzătoare în registrul de evidenţă şi emite documentul de evidenţă a ambarcaţiunii de agrement pe numele noului proprietar.

(3) În cazul proprietăţii comune se vor transcrie în registrul de evidenţă şi se vor menţiona în documentul de evidenţă a ambarcaţiunii de agrement denumirea/numele şi prenumele, sediul/domiciliul fiecărui coproprietar şi cota-parte deţinută de fiecare dintre coproprietari.

(4) Când înscrisul doveditor al vânzării învederează că preţul nu a fost plătit integral, vânzătorul poate solicita transcrierea în registrul de evidenţă şi menţionarea în documentul de evidenţă a privilegiului pentru garantarea preţului datorat în beneficiul său.

Art. 52. - Constituirea, transmiterea şi stingerea drepturilor reale asupra ambarcaţiunilor de agrement se transcriu, la solicitarea persoanelor juridice sau fizice titulare ale acestor drepturi, în registrul în care este transcris titlul de proprietate.

Art. 53. - (1) în cazul contractelor de închiriere a ambarcaţiunilor de agrement, inclusiv al contractelor de leasing, precum şi al oricăror altor asemenea tipuri de contracte prin care se constituie drepturi reale, denumite în continuare contracte, încheiate între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori, operatorul care exploatează efectiv ambarcaţiunea de agrement trebuie să solicite, cu acordul proprietarului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractelor, transcrierea acestora în registrul de evidenţă şi emiterea unui nou document de evidenţă în care pe lângă numele proprietarului să fie transcris şi numele operatorului.

(2) Pentru transcrierea în registrul de evidenţă a contractelor prevăzute la alin. (1), persoanele juridice sau fizice titulare ale acestor drepturi vor depune la căpitănia portului/oficiul de căpitănie unde este înscrisă ambarcaţiunea de agrement următoarele documente:

a) formularul de aviz semnat de părţile contractante în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) contractul aferent operaţiunii solicitate;

c) pentru operatorii persoane juridice, certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înfiinţare, iar pentru operatorii persoane fizice, documente oficiale din care să rezulte cetăţenia şi domiciliul/reşedinţa, după caz;

d) dovada înregistrării fiscale a ambarcaţiunii de agrement prin vizarea fişei pentru închirierea ambarcaţiunii de agrement în leasing de către autorităţile fiscale din România.

(3) În cazul contractelor prevăzute la alin. (1) se emite un nou document de evidenţă valabil pe perioada derulării contractului ori până la solicitarea în scris a proprietarului privind încetarea acestuia.

Art. 54. - Transcrierea garanţiilor reale asupra ambarcaţiunilor de agrement se face la solicitarea persoanelor juridice sau fizice titulare ale acestor drepturi, în registrul în care este transcris titlul de proprietate, prin depunerea la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie a unui aviz de garanţie semnat de părţile contractante, la care vor anexa documentul aferent operaţiunii solicitate.

Art. 55. - (1) Radierea din registrul de evidenţă a transcrierii contractelor şi/sau a garanţiilor reale se efectuează în baza avizului de stingere semnat de către părţi, la care se va anexa documentul aferent operaţiunii solicitate, după caz.

(2) Operaţiunea prevăzută la alin. (1) se poate efectua şi la solicitarea părţii interesate, în baza unei hotărâri judecătoreşti ori arbitrale rămase definitivă sau în orice alte cazuri prevăzute de lege, la cererea documentată a titularului.

Art. 56. - (1) în cazul instituirii unui sechestru asupra ambarcaţiunii de agrement înscrise în Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în proprietate”, după încheierea procesului-verbal de aplicare a sechestrului, acesta va Ti depus de către executor la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie. La solicitarea executorului, căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie va menţiona procesul-verbal de instituire a sechestrului în registrul de evidenţă.

(2) Pe durata cât ambarcaţiunea de agrement are înscris un sechestru, căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie nu va efectua nicio transcriere a constituirii, transmiterii sau stingerii de drepturi reale, garanţii reale şi/sau alte asemenea sarcini în registrul de evidenţă.

(3) Radierea din registrul de evidenţă a menţiunii privind sechestrul instituit asupra ambarcaţiunii de agrement se va face în baza notificării executorului sau în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive, legalizată, care desfiinţează hotărârea judecătorească definitivă de instituire a sechestrului.

(4) Radierea transcrierilor cu privire la contracte de închiriere, garanţii reale, sechestre şi alte asemenea sarcini reglementate de lege, în cazul ambarcaţiunilor de agrement înstrăinate de către administratorul judiciar/lichidator, se va efectua la cererea persoanelor interesate, în baza procesului-verbal de adjudecare privind înstrăinarea ambarcaţiunii de agrement.

Art. 57. - (1) Drepturile reale şi/sau sarcinile care grevează ambarcaţiunile de agrement sunt opozabile terţilor numai dacă sunt transcrise în registrul de evidenţă.

(2) Căpităniile de port/Oficiile de căpitănie eliberează certificate privind menţiunile cuprinse în Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement la cererea celor interesaţi.

Art. 58. - (1) în secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate” din registrul de evidenţă nu se înscriu drepturi reale şi garanţii reale, sechestre ori alte asemenea sarcini asupra ambarcaţiunilor de agrement.

(2) în secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate” din registrul de evidenţă se transcriu doar drepturile reale, garanţiile reale şi alte asemenea sarcini asupra ambarcaţiunilor de agrement înscrise de autoritatea competentă din statul de pavilion deţinut anterior.

(3) în secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate” din registrul de evidenţă, transcrierea constituirii, transmiterii şi stingerii garanţiilor reale, sechestrelor şi altor sarcini se efectuează în baza certificatului emis de autoritatea competentă din statul de pavilion deţinut anterior depus de solicitant.

Art. 59. - (1) Proprietarii sau operatorii ambarcaţiunilor de agrement sunt obligaţi să solicite căpităniei portului/oficiului de căpitănie emiterea unui nou document de evidenţă în maximum 15 zile lucrătoare de la producerea oricăror schimbări cu privire la caracteristicile ambarcaţiunilor de agrement, situaţia juridică a ambarcaţiunilor de agrement sau altor asemenea modificări.

(2) Orice modificări ale datelor menţionate în registrul de evidenţă cu privire la tipul, caracteristicile tehnice principale ale ambarcaţiunii de agrement sau altele asemenea, denumirea/numele şi sediul/domiciliul/reşedinţa proprietarului sau operatorului, numele ambarcaţiunii de agrement, schimbarea portului de înscriere sau altele asemenea se fac la cererea proprietarului/operatorului, în baza documentelor care atestă aceste modificări şi/sau cu aprobarea căpităniei de port/oficiului de căpitănie şi se înscriu în registrul de evidenţă.

(3) După înscrierea menţiunilor în registrul de evidenţă, se va emite un nou document de evidenţă în care sunt operate respectivele modificări.

Art. 60. - (1) Căpitănia portului de înscriere/Oficiul de căpitănie stabileşte numele ambarcaţiunii de agrement în baza propunerilor făcute de către proprietari/operatori.

(2) în cazul în care propunerile de nume sunt de natură să creeze confuzie cu denumirea unei instituţii publice ori de interes public, naţional sau local, să aducă prejudiciu statului român, au fost alocate altor ambarcaţiuni de agrement, sunt asemănătoare unui semnal de pericol ori altele asemenea, căpitănia portului/oficiul de căpitănie va solicita noi propuneri de nume de la proprietari/operatori.

Art. 61. - (1) în cazul în care proprietarul/operatorul unei ambarcaţiuni de agrement doreşte atribuirea sau schimbarea numelui ambarcaţiunii de agrement, acesta va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie o cerere-tip pentru atribuirea ori schimbarea numelui, în care va menţiona 3 propuneri de nume enumerate în ordinea preferinţei.

(2) După aprobarea atribuirii sau schimbării numelui, căpitănia portului/oficiul de căpitănie va elibera un nou document de evidenţă şi va face menţiunile corespunzătoare în registrul de evidenţă. Documentul de evidenţă emis anterior va fi depus la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie, anulat şi arhivat în dosarul-cazier al ambarcaţiunii.

Art. 62. - (1) Schimbarea portului de înscriere a unei ambarcaţiuni de agrement se face la cererea proprietarului/operatorului cu acordul proprietarului, care va depune la căpitănia noului port de înscriere/oficiul de căpitănie o cerere-tip privind schimbarea portului de înscriere.

(2) La solicitarea căpităniei noului port de înscriere/oficiului de căpitănie, căpitănia portului/oficiul de căpitănie va transmite dosarul cazier al ambarcaţiunii de agrement la noul port de înscriere/oficiul de căpitănie, care va emite documentul de evidenţă. În baza acestor documente căpitănia portului/oficiul de căpitănie va efectua menţiunile corespunzătoare în registrul de evidenţă.

Art. 63. - (1) în cazul în care proprietarul unei ambarcaţiuni de agrement înscrise în registrul de evidenţă doreşte să facă modificări în structura constructivă a ambarcaţiunii de agrement (reconstrucţie, modificare sau transformare), acesta va depune la căpitănia de port/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cerere-tip privind modificarea constructivă a ambarcaţiunii, în care se va preciza locul unde se vor executa lucrările respective;

b) scrisoarea de avizare a proiectului tehnic, emisă de direcţia de specialitate din cadrul ANR sau de o organizaţie recunoscută autorizată de ANR.

(2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), căpitănia de port/oficiul de căpitănie va emite autorizaţia de modificare constructivă a ambarcaţiunii.

(3) După efectuarea lucrărilor, proprietarul va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie următoarele documente în vederea menţionării modificărilor în registrul de evidenţă şi documentul de evidenţă:

a) cerere-tip;

b) certificatul tehnic eliberat de căpitănia de port/oficiul de căpitănie/inspectoratul tehnic sau de către o organizaţie recunoscută autorizată de ANR;

c) dovada înregistrării fiscale a ambarcaţiunii prin vizarea fişei privind modificarea caracteristicilor tehnice ale ambarcaţiunii de către autorităţile fiscale din România, după caz.

(4) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (3) se va emite un nou document de evidenţă, în care sunt operate respectivele modificări şi se vor face menţiunile necesare în registrul de evidenţă.

Art. 64. - (1)în cazul deteriorării sau pierderii documentului de evidenţă, proprietarul/operatorul ambarcaţiunii de agrement va solicita căpităniei portului de înscriere/oficiului de căpitănie emiterea unui duplicat al documentului de evidenţă.

(2) Pentru obţinerea documentului de evidenţă, proprietarul/operatorul ambarcaţiunii de agrement va depune următoarele documente:

a) cererea-tip;

b) documentul de evidenţă deteriorat sau dovada publicării anunţului privind pierderea şi declararea nulităţii documentului într-un ziar de largă circulaţie naţională, cu menţionarea numelui sau a numărului ambarcaţiunii de agrement, a seriei documentului de evidenţă şi a căpităniei de port sau a oficiului de căpitănie care a emis documentul de evidenţă.

(3) După înscrierea menţiunilor în registrul de evidenţă se va emite un document de evidenţă duplicat.

Art. 65. - (1) Dezmembrarea unei ambarcaţiuni de agrement înscrise în registrul de evidenţă se face numai în baza unei autorizaţii emise de căpitănia portului/oficiul de căpitănie în a cărei zonă de jurisdicţie urmează să se efectueze operaţiunea.

(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de dezmembrare, proprietarul ambarcaţiuni de agrement va depune următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) documentul de evidenţă sau dovada predării acestuia la căpitănia de port/oficiul de căpitănie;

c) acordul scris al creditorilor pentru dezmembrarea ambarcaţiunii de agrement, în cazul în care aceasta este grevată de sarcini, dacă acestea sunt transcrise în registrul de evidenţă.

(3) Pe perioada dezmembrării ambarcaţiunii de agrement se vor respecta condiţiile privind siguranţa navigaţiei şi protecţia mediului.

(4) La finalizarea dezmembrării va fi emis un document vizat de căpitănia portului/oficiul de căpitănie în a cărei zonă de jurisdicţie se efectuează operaţiunea.

Art. 66. - (1) Ambarcaţiunile de agrement înscrise în Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement se scot din evidenţă în următoarele situaţii:

a) ambarcaţiunea de agrement va arbora pavilion român sau un alt pavilion;

b) în cazul vânzării ambarcaţiunii de agrement către o persoană fizică sau juridică străină;

c) în cazul pierderii totale a ambarcaţiunii de agrement ca urmarea unui incendiu, eşuări, scufundări, abandon etc;

d) în cazul dezmembrării;

e) în cazul furtului;

f) în cazul retragerii ambarcaţiunii de agrement din navigaţie;

g) încetarea contractului de leasing/închiriere în cazul ambarcaţiunilor de agrement înscrise în Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement, secţiunea “Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate”.

(2) Ambarcaţiunile de agrement se scot din evidenţă dacă nu sunt grevate de sarcini, potrivit legii civile.

Art. 67. - (1) Pentru scoaterea din evidenţă a unei ambarcaţiuni de agrement în vederea arborării pavilionului român sau a altui pavilion, proprietarul transcris în registrul de evidenţă va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cerere-tip în care se va menţiona pavilionul pe care îl va arbora ambarcaţiunea;

b) documentul de evidenţă a ambarcaţiunii de agrement.

(2) Pentru scoaterea din evidenţă a ambarcaţiunii de agrement în cazul vânzării către o persoană fizică sau juridică străină, proprietarul transcris în registrul de evidenţă va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cerere-tip în care se va menţiona şi pavilionul pe care îl va arbora ambarcaţiunea;

b) documentul doveditor al vânzării;

c) documentul de evidenţă a ambarcaţiunii de agrement.

(3) Pentru scoaterea din evidenţă a ambarcaţiunii în cazul pierderii totale a ambarcaţiunii de agrement ca urmare a unui incendiu, eşuări, scufundări, abandon sau altele asemenea, proprietarul transcris în registrul de evidenţă va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) documentul de evidenţă a ambarcaţiunii de agrement, dacă acesta a fost recuperat;

c) documentul emis de autoritatea competentă română în raza căreia s-a petrecut evenimentul, care atestă pierderea totală a ambarcaţiunii de agrement în urma eşuării, incendiului, scufundării sau abandonului ambarcaţiunii ori altele asemenea;

d) declaraţia pe propria răspundere cu privire la pierderea totală a ambarcaţiunii de agrement, care să reflecte: numele şi numărul ambarcaţiunii, locul şi data pierderii totale, motivul pierderii totale, declaraţia proprietarului că abandonează ambarcaţiunea acolo unde se află, dacă legislaţia îi permite.

(4) Pentru scoaterea din evidenţă a ambarcaţiunii de agrement în cazul dezmembrării, proprietarul transcris în registrul de evidenţă va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) documentul de evidenţă a ambarcaţiunii de agrement;

c) documentul vizat de căpitănia portului/oficiul de căpitănie care atestă finalizarea dezmembrării ori documentul care atestă predarea ambarcaţiunii de agrement unei unităţi specializate în vederea dezmembrării, sau declaraţia pe propria răspundere privind dezmembrarea cu mijloace proprii.

(5) Pentru scoaterea din evidenţă a ambarcaţiunii de agrement în cazul furtului, proprietarul transcris în registrul de evidenţă va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) documentul de evidenţă a ambarcaţiunii de agrement, dacă acesta a fost recuperat;

c) documentul emis de poliţie care atestă furtul în ţară sau în străinătate.

(6) Pentru scoaterea din evidenţă a ambarcaţiunii de agrement în cazul retragerii acesteia din navigaţie, proprietarul transcris în registrul de evidenţă va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cererea-tip;

b) declaraţia pe propria răspundere privind retragerea ambarcaţiunii de agrement din navigaţie;

c) declaraţia pe propria răspundere care atestă adresa de depozitare a ambarcaţiunii de agrement;

d) documentul de evidenţă a ambarcaţiunii de agrement.

(7) Pentru scoaterea din evidenţă a ambarcaţiunii de agrement în cazul încetării contractului de leasing/închiriere constituit asupra ambarcaţiunii de agrement, proprietarul/ operatorul transcris în registrul de evidentă va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) documentul de evidenţă a ambarcaţiunii de agrement;

c) actul care atestă încetarea contractului de leasing/închiriere.

            Art. 68. - În baza documentelor prevăzute la art. 67 căpităniile de port/oficiile de căpitănie vor face menţiunile corespunzătoare în registrul de evidenţă şi vor elibera, la cererea proprietarului, certificatul privind scoaterea din evidenţă a ambarcaţiunii de agrement.

 

CAPITOLUL V

Categorii de ambarcaţiuni de agrement şi zone de navigaţie

 

Art. 69. - Ambarcaţiunile de agrement sunt clasate în una dintre cele 4 categorii de proiectare:

a) categoria de proiectare A - ambarcaţiuni de agrement pentru navigaţia nelimitată, proiectate pentru a efectua voiaje nelimitate, pe parcursul cărora vântul poate depăşi forţa 8 pe scara Beaufort şi înălţimea valurilor poate depăşi 4 m, excluzând totuşi situaţiile extreme;

b) categoria de proiectare B - ambarcaţiuni de agrement pentru navigaţia maritimă până la 50 mile de la linia de coastă spre larg, proiectate pentru voiaje în largul coastelor, în condiţii în care vântul poate atinge forţa 8 inclusiv pe scara Beaufort şi valurile pot avea o înălţime de până la 4 m inclusiv;

c) categoria de proiectare C - ambarcaţiuni de agrement pentru navigaţia maritimă până la 6 mile de la linia de coastă spre larg, proiectate pentru voiaje în apropierea coastelor, în golfuri mari, estuare, lacuri şi fluvii, în condiţii în care vântul poate atinge forţa 6 inclusiv pe scara Beaufort şi valurile pot avea o înălţime de până la 2 m inclusiv;

d) categoria de proiectare D - ambarcaţiuni de agrement pentru navigaţia pe căile navigabile interioare, în golfuri protejate, pe lacuri mici, râuri şi canale, în condiţii în care vântul poate atinge forţa 4 pe scara Beaufort şi valurile pot avea o înălţime de până la 0,3 m inclusiv, cu valuri ocazionale cu o înălţime maximă de 0,5 m.

Art. 70. - Ambarcaţiunile de agrement, în funcţie de categoria de proiectare şi dotările aferente, pot primi autorizarea de a naviga în zonele de navigaţie indicate mai jos:

a) M/0 - zonă de navigaţie nelimitată, corespunzătoare categoriei de proiectare A;

b) M/1 - navigaţia în mări deschise, la distanţe până la 200 Mm faţă de locurile de adăpost, precum şi în mări închise, corespunzătoare categoriei de proiectare A;

c) M/2 - navigaţie maritimă, la distanţe până la 50 Mm faţă de locurile de adăpost, corespunzătoare categoriei de proiectare B;

d) M/3 - navigaţie maritimă la distanţe până la 24 Mm faţă de coastă, corespunzătoare categoriei de proiectare B;

e) M/4 - navigaţie maritimă în apropierea coastei la distanţe până la 6 Mm, corespunzătoare categoriei de proiectare C sau în zone adăpostite (golfuri, rade), cu limite şi în condiţii stabilite de ANR în fiecare caz, corespunzătoare categoriei de proiectare D;

            f) I - navigaţie pe căile navigabile interioare (Dunăre, râuri, lacuri) corespunzătoare categoriei de proiectare D.

 

CAPITOLUL VI

Cerinţe privind inspecţiile ambarcaţiunilor de agrement

 

Art. 71. - Ambarcaţiunile de agrement vor fi supuse următoarelor inspecţii obligatorii:

1. Inspecţia iniţială:

a) se efectuează la înmatriculare/înscrierea în evidenţă a ambarcaţiunii şi va fi executată în scopul verificării respectării normelor în vigoare referitoare la proiectare, construcţie, siguranţă şi prevenirea poluării, a structurii, maşinilor, echipamentului şi inventarului de salvare şi de siguranţă.

Inspecţia iniţială pentru ambarcaţiuni cu motor cu P5 36,75kW, cu zonele de navigaţie I, M/4 şi M/3, se efectuează de căpitănie/oficiul de căpitănie, iar inspecţiile iniţiale pentru ambarcaţiuni cu motor cu P>36,75 kW şi pentru cele cu zonele de navigaţie M/2, M/1 şi M/0, indiferent de puterea motorului, se efectuează de inspectoratele tehnice;

b) în urma inspecţiei iniţiale se vor emite: Raportul de inspecţie pentru ambarcaţiuni de agrement în vederea înmatriculării/înscrierii în evidenţă; Raportul de inspecţie pentru ambarcaţiuni de agrement valabil 2,5 ani, care va fi însoţit de un inventar al echipamentelor de salvare şi de siguranţă care trebuie să fie la bordul ambarcaţiunii, în conformitate cu zona de navigaţie a ambarcaţiunii, precum şi Permisul de navigaţie pentru ambarcaţiuni de agrement, valabil 5 ani.

2. Inspecţia de reînnoire a permisului de navigaţie:

a) se efectuează din 5 în 5 ani (± 3 luni);

b) se verifică datele de identificare ale ambarcaţiunii şi motoarelor acesteia (cod CIN, serii motoare, marcaje, inscripţii etc.);

c) se verifică integritatea ambarcaţiunii şi, după caz, condiţiile tehnice verificabile din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.195/2004 sau din normele tehnice de construcţie. În cazul în care se consideră necesar, la o perioadă de minimum 5 ani se poate solicita inspecţia pe uscat a corpului ambarcaţiunii;

d) se verifică echipamentele de salvare şi de siguranţă, echipamentul nautic. Când aceste echipamente sunt însoţite de certificate de calitate şi garanţie, acestea pot fi luate în considerare;

e) se verifică documentaţia, publicaţiile şi instrucţiunile de la bord pentru ambarcaţiunile din categoria de proiectare A şi categoria de proiectare B.

3. Inspecţia intermediară:

a) se efectuează la mijlocul perioadei de reînnoire a permisului de navigaţie (± 3 luni) pentru ambarcaţiunile folosite în scop personal şi anual pentru ambarcaţiunile de agrement folosite în scop comercial;

b) se verifică datele de identificare ale ambarcaţiunii şi motoarelor acesteia (cod CIN, serii motoare, marcaje, inscripţii etc.);

c) se verifică integritatea ambarcaţiunii;

d) se verifică echipamentele de salvare şi de siguranţă, echipamentul nautic;

e) se verifică documentaţia, publicaţiile şi instrucţiunile de la bord pentru ambarcaţiunile din categoria de proiectare A şi categoria de proiectare B;

f) în urma inspecţiei intermediare se va emite Raport de inspecţie pentru ambarcaţiuni de agrement, valabil 2,5 ani pentru ambarcaţiunile folosite în scop personal şi un an pentru ambarcaţiunile de agrement folosite în scop comercial;

g) în urma raportului de inspecţie, favorabil, permisul de navigaţie va fi vizat corespunzător.

4. Inspecţia ocazională:

a) la solicitarea proprietarului, când se produc modificări ale datelor tehnice: înlocuirea motorului, modificări constructive;

b) la solicitarea proprietarului, în scopul trecerii ambarcaţiunii de la activităţi de agrement în scop personal la activităţi în scop comercial;

c) se realizează la cererea unui organ judiciar sau

d) din iniţiativa motivată a autorităţii competente, atunci când există informaţii fondate despre fapte ce ar putea pune în pericol siguranţa ambarcaţiunii şi a persoanelor de la bord sau pentru a preveni poluarea mediului ambiant.

Inspecţiile de reînnoire, intermediare şi ocazionale pentru ambarcaţiunile de agrement cu motor cu P 5 150 kW, cu zonele de navigaţie I, M/4 şi M/3, se efectuează de către căpitănii, iar pentru ambarcaţiunile de agrement cu motor cu P > 150 kW şi pentru cele cu zonele de navigaţie M/2, M/1 şi M/0, indiferent de puterea motorului, se efectuează de către inspectoratele tehnice.

Permisele de navigaţie sunt eliberate în primul ciclu de 5 ani de către persoana autorizată care a eliberat raportul iniţial de inspecţie pentru luarea în evidenţă a ambarcaţiunii de agrement, iar pentru următoarele cicluri de inspecţie de către căpităniile de port/oficiile de căpitănie pentru ambarcaţiunile de agrement cu motor cu P s 150 kW cu zonele de navigaţie I, M/4 şi M/3 şi de inspectoratele tehnice pentru ambarcaţiunile de agrement cu motor cu P > 150 kW şi pentru cele cu zonele de navigaţie M/2, M/1 şi M/0, indiferent de puterea motorului.

            Inspecţiile iniţiale, rapoartele de inspecţie în vederea înscrierii/înmatriculării, rapoartele de inspecţie în vederea eliberării permisului de navigaţie şi permisului de navigaţie pentru ambarcaţiunile de agrement prevăzute la ari 3 se efectuează de către inspectoratele tehnice ale ANR.

 

CAPITOLUL VII

Cerinţe privind echipamentele ambarcaţiunilor de agrement

 

Art. 72. - (1) Toate ambarcaţiunile de agrement trebuie să aibă la bord echipamentele de armare şi de siguranţă, în funcţie de limitele zonei de navigaţie (I, M/4, M/3, M/2, M/1, M/0) stabilite de ANR pentru fiecare caz în parte (în cadrul categoriei de proiectare a ambarcaţiunii), după cum urmează:

 

Zona de navigaţie

I

M/4

6 Mm

M/3

20 Mm

M/2

50 Mm

M/1

200 Mm

M/0

Nelimitat

1

2

3

4

5

6

7

Echipamente obligatorii la bord

Compas magnetic

-

1

1

1

1

1

GPS

-

-

-

1

1

1

Anemometru

-

-

1

1

1

1

Barometru

-

-

1

1

1

1

Binoclu naval

-

1

1

1

1

1

Ceas

-

-

1

1

1

1

Sondă de mână

1

1

1

1

1

1

Proiector sau lanternă (etanşe)

1

1

1

1

1

1

Facle roşii de mână

-

2

3

3

3

4

Semnale fumigene plutitoare

-

1

2

2

2

2

Rachete paraşută roş li

-

-

3

3

3

4

Veste de salvare cu fluier şi lumină de semnalizare model aprobat sau cf. stand. EN 393, 395, 396, 399

nr. pers

nr. pers

nr. pers

nr. pers

nr. pers

nr. pers

Colac de salvare cu saulă

1(2)1

1(2)1

1(2)1

1(2)1

1(2)1

1(2)1

Plută de salvare

-

-

1

1

1

1

Radiotelefon UUS portabil

-

1

1

1

1

1

Radiotelefon UUS fix cu DSC

-

-

1

1

1

1

Receptor NAVTEX

-

-

-

-

1

1

Radiobaliză/EPIRB

-

-

-

1

1

1

Transponder radar

-

-

-

1

1

1

Trusă de prim ajutor

1

1

1

1

1

1

Reflector radar

-

-

1

1

1

1

Ghiordel + ispol

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

Cuţit (topor)

1

1

1

1

1

1

Cange (telescopică)

1

1

1

1

1

1

Ancoră de 5-15 kg cu parâmă/saulă aferentă de 20 m

1

1

1

1

1

1

Stingător portabil 2 kg

1(2)2

1(2)2

1(2)2

1(2)2

1(2)2

1(2)2

()1 pentru ambarcaţiunile cu lungime mai mare de 10 m: 2 colaci

()2 pentru ambarcaţiunile cu puterea motorului mai mare de 150kW: 2 stingătoare

Echipamente recomandate/opţionale la bord

Inmarsat sau MF/HF (transmiţător) cu DSC

-

-

-

1

1

1

Radiotelefon UUS portabil

1

-

-

-

-

-

Parâmă de legare la mal de 5 m

1

2

2

2

2

2

Parâmă de remorcară de 25 m

-

1

1

1

1

1

Baloane de acostare

-

2

2-3

2-3

3-4

3-4

Trusă cu materiale de vitalitate

-

1

1

1

1

1

Ancoră plutitoare

-

-

1

1

1

1

 

(2) Vestele de salvare trebuie să fie de tip acceptat de ANR, sau un model conform standardelor EN 393, EN 395, EN 396 sau EN 399, excluzând modelele cu umflare numai prin suflare cu gura.

(3) Ambarcaţiunile de agrement cu L< 7 m propulsate prin forţă umană, în funcţie de tipul lor, trebuie dotate cu veste de salvare pentru fiecare persoană aflată la bord, un colac de salvare de un tip acceptat de ANR, o pereche de rame, o vâslă sau o pagaie, o saulă care să permită remorcarea. Zona de navigaţie pentru aceste ambarcaţiuni nu va depăşi 300 m de ţărm.

(4) Motovehiculele nautice trebuie să fie dotate cu veste de salvare pentru fiecare persoană transportată, stingător de incendiu şi o saulă care să permită remorcarea.

(5) Persoanele care utilizează ambarcaţiuni de agrement, inclusiv planşe cu vele, planşe aerotractate şi mijloace plutitoare tractate trebuie să fie îmbrăcate cu veste de salvare de tip acceptat de ANR.

(6) Proprietarii sau utilizatorii ambarcaţiunilor sunt obligaţi să menţină permanent integritatea şi starea normală de funcţionare

a echipamentelor obligatorii specificate la alin. (1). Lipsa sau starea necorespunzătoare a echipamentelor obligatorii din dotarea ambarcaţiunilor de agrement atrage după sine oprirea din navigaţie pentru ambarcaţiunile în cauză.

 

CAPITOLUL VIII

Încadrarea cu personal certificat a ambarcaţiunilor de agrement

 

Art. 73. - (1) Toate ambarcaţiunile de agrement propulsate cu motor şi/sau cu vele, cu excepţia celor propulsate prin forţa umană, sau a celor cu motor P < 3,68 kw utilizate numai pe căile navigabile interioare, trebuie să fie conduse numai de persoane ce deţin un certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement corespunzător zonei de navigaţie, eliberat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) în funcţie de zona de navigaţie, conducătorii ambarcaţiunilor de agrement trebuie să deţină certificatele menţionate în tabelul de mai jos:

 

Zona de navigaţie

Nr. de persoane/Tipul certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement cu motor

I

0 persoană cu certificat Cls. D

M/4 ≤ 6 Mm

0 persoană cu certificat Cls. C

M/3 ≤ 24 Mm

0 persoană cu certificat Cls. B şi posesoare a certificatului LRC, iar când ambarcaţiunea desfăşoară activităţi comerciale şi navighează continuu mai mult de 12 ore, suplimentar, trebuie ambarcată la bord o persoană posesoare a certificatului Cls. C.

M/2, M/1, M/0

0 persoană cu certificat Cls. Aşi posesoare a certificatului LRC, iar când ambarcaţiunea desfăşoară activităţi comerciale şi navighează continuu mai mult de 12 ore, suplimentar trebuie ambarcată la bord o persoană cu certificat Cls. B şi posesoare a certificatului LRC.

 

Art. 74. - Posesorii certificatelor de conducători de ambarcaţiuni de agrement ce doresc să efectueze activităţi de agrement nautic comercial, pentru transportul unui număr de maximum 12 persoane, pe lângă certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement corespunzător zonei de agrement nautic/sectorului de apă navigabilă destinat agrementului, trebuie să efectueze un curs de specializare printr-o formă de pregătire aprobată, pentru atingerea competenţelor necesare organizării şi desfăşurării activităţii de agrement comercial în condiţii de siguranţă.

Art. 75. - (1) Persoanele care au promovat cursul de specializare vor fi supuse unei evaluări de către ANR în vederea emiterii certificatului de atestare.

            (2) Certificatul de atestare se eliberează pentru o perioadă de 5 ani şi va fi vizat anual.

 

CAPITOLUL IX

Avizarea activităţii de agrement în scop comercial desfăşurată în zona de agrement nautic sau pe sectoare de ape naţionale navigabile

 

Art. 76. - (1) Activitatea de agrement nautic în interes comercial se va organiza în zone de agrement nautic delimitate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic sau pe sectoarele apelor naţionale navigabile stabilite de ANR, cu condiţia obţinerii avizului căpităniei portului.

(2) Se interzice utilizarea pentru agrement nautic în scop comercial a ambarcaţiunilor de agrement care nu sunt înscrise sau înmatriculate în România.

Art. 77. - Pentru obţinerea avizului, operatorul economic sau prin împuternicit trebuie să depună la căpitănia portului, următoarele:

a) cerere solicitare aviz;

b) certificat constatator în care să fie inclusă activitatea conform codului CAEN;

c) document din care rezultă că este titularul zonei sau contract încheiat cu titularul zonei, însoţit de o schiţă a zonei în care se va desfăşura activitatea de agrement nautic;

d) autorizaţia primăriei privind perimetrul în care se desfăşoară activitatea de agrement nautic din zona de agrement stabilită conform planului urbanistic zonal sau aprobarea administratorului legal al plajei;

e) avizul administraţiei căii navigabile pentru delimitare şi modul delimitării zonei;

f) lista ambarcaţiunilor folosite în desfăşurarea acestei activităţi însoţită, după caz, de certificatele de ambarcaţiune de agrement, rapoarte de inspecţie tehnică anuală pentru folosirea ambarcaţiunilor în activitatea de agrement comercial;

g) lista persoanelor care deservesc ambarcaţiunile de agrement;

h) copiile avizelor medicale ale acestora;

i) copii ale certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement;

j) copii ale cărţilor de identitate;

k) certificatul de atestare a pregătirii profesionale pentru desfăşurarea activităţii de agrement comercial.

Art. 78. - Pentru avizarea activităţii de agrement nautic în scop comercial efectuată cu hidrobiciclete şi altele asemenea se vor depune la căpitănia portului documentele prevăzute la art. 77 lit. a)-f).

Art. 79. - (1) Căpitănia portului eliberează aviz, limitat în timp, însoţit de instrucţiuni privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic.

            (2) Căpitănia portului înscrie avizul într-un registru de evidenţă al avizelor privind operatorul economic, ambarcaţiunile folosite, numărul CAA/CIAA, zona activităţii de agrement.

 

CAPITOLUL X

Dispoziţii finale

 

Art. 80. - Situaţiile particulare privind ambarcaţiunile de agrement, care nu sunt prevăzute în prezentul ordin, vor fi reglementate prin decizie a directorului general al ANR,

Art. 81. - (1) Pentru orice operaţiune, documentele reglementate în prezentul ordin vor fi depuse de solicitant în original, în copie legalizată sau copie vizată pentru conformitate “conform cu originalul”.

(2) Documentele cu privire la ambarcaţiunile de agrement sau proprietari/operatori, întocmite în altă limbă decât cea română, vor fi însoţite de traducerea legalizată.

(3) Certificatul constatator emis de autoritatea competentă pentru persoanele juridice se depune la căpităniile de port/oficiile de căpitănie în termenul de valabilitate al acestora şi/sau în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii de către autoritatea competentă.

(4) Documentul care atestă radierea/scoaterea din evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement se depune la căpităniile de port/oficiile de căpitănie în termenul de valabilitate al acestora şi/sau în termen de maximum 12 luni de la data emiterii de către autoritatea competentă.

Art. 82. - Prin decizie a directorului general al ANR se stabilesc:

a) căpităniile de port/oficiile de căpitănie desemnate să efectueze operaţiuni privind înmatricularea/înscrierea ambarcaţiunilor de agrement;

b) indicativul căpităniilor de port/oficiilor de căpitănie;

c) modelul şi conţinutul Certificatului de ambarcaţiune de agrement;

d) modelul şi conţinutul Cărţii de identitate a ambarcaţiunii de agrement;

e) modelul şi conţinutul Permisului provizoriu de navigaţie;

f) forma şi conţinutul Registrului de evidenţă - avize activităţi de agrement nautic în scop comercial;

g) modelul şi conţinutul cererilor-tip;

h) forma şi conţinutul Raportului de inspecţie în vederea înmatriculării/înscrierii/modificării ambarcaţiunilor de agrement;

i) forma şi conţinutul Raportului de inspecţie pentru ambarcaţiune de agrement;

j) forma şi conţinutul Permisului de navigaţie pentru ambarcaţiune de agrement;

k) forma şi conţinutul Permisului de navigaţie provizoriu pentru ambarcaţiune de agrement;

            l) forma şi conţinutul Certificatului de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului ambarcaţiunii de agrement ce desfăşoară activităţi de agrement comercial,

Art. 83. - Înlocuirea motoarelor de propulsie pentru ambarcaţiunile de agrement se va face în conformitate cu cerinţele Hotărârii Guvernului nr. 2.195/2004.

Art. 84. - La solicitarea proprietarului orice ambarcaţiune de agrement având lungimea cuprinsă între 2,50 m şi 7,00 m, indiferent de modul de propulsie, poate obţine dreptul de arborare a pavilionului român şi va fi înmatriculată sau luată în evidenţă în condiţiile prezentului ordin.

Art. 85. - Actele de naţionalitate emise ambarcaţiunilor de agrement până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile până la data expirării acestora, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2015. Pentru preschimbarea actelor de naţionalitate ale ambarcaţiunilor de agrement existente în registre, ca urmare a schimbării formularului, până la data de 31 decembrie 2015, proprietarul/operatorul va achita doar preţul imprimatului.

Art. 86. - Ambarcaţiunile de agrement înscrise în registrul de evidenţă, pentru care au fost emise documente de evidenţă, pot naviga în afara apelor naţionale navigabile cu respectarea zonei de navigaţie înscrise în documentele ambarcaţiunii, după înmatriculare.

Art. 87. - Cerinţele tehnice pentru construcţia ambarcaţiunilor de agrement care nu intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 2.195/2004.

Art. 88. - (1) Forma şi conţinutul Avizului din punctul de vedere al siguranţei navigaţiei pentru desfăşurarea activităţii de agrement nautic în scop comercial sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Forma şi conţinutul Registrului de evidenţă a avizelor sunt prevăzute în anexa nr. 2

(3) Forma şi conţinutul Registrului de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement în construcţie sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Forma şi conţinutul Registrului matricol al ambarcaţiunilor de agrement sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(5) Forma şi conţinutul Registrului de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 89. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 90. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 91. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.

Art. 92. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 923/2002 privind aprobarea modelului şi conţinutului certificatului de ambarcaţiune de agrement, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 9 august 2002, se abrogă.

 

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

 

Bucureşti, 24 iunie 2014.

Nr. 1.079.

 

ANEXA Nr. 1

 

Căpitănia Zonală.....................

Căpitănia Portului/Oficiul de căpitănie............................................

 

AVIZ

din punctul de vedere al siguranţei navigaţiei pentru desfăşurarea activităţii de agrement nautic în scop comercial

 

Ca urmare a solicitării S.C. ........................................ cu sediul în ..................................... înregistrată la Căpitănia Portului .................................., cu nr. ....................../........................, având în vedere documentele depuse, se avizează favorabil din punct de vedere al siguranţei navigaţiei S.C. ......................................, pentru desfăşurarea activităţii de agrement nautic în scop comercial în zona ............................................... numai cu ambarcaţiunile menţionate în tabelul nominal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul aviz, în conformitate cu instrucţiunile prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul aviz.

În vederea desfăşurării activităţii de agrement nautic în scop comercial, administratorul va lua toate măsurile organizatorice necesare privind siguranţa navigaţiei şi prevenirea poluării, conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul aviz este valabil pentru perioada ....................................

Orice modificare privind datele care au stat la baza avizării acestei activităţi va fi adusă la cunoştinţa căpităniei şi va necesita o nouă avizare.

Tariful privind operaţiunea de avizare a activităţii de agrement nautic în scop comercial a fost achitat cu chitanţa nr. ............../............................

 

Căpitan şef de port,

...............................................

 

ANEXA Nr. 1

la avizul nr. ............./.....................

 

TABEL NOMINAL

cu ambarcaţiunile de agrement*

 

Nr. crt.

Numărul/Numele ambarcaţiunii de agrement

Tipul ambarcaţiunii

Observaţii

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 


* Orice modificare privind menţiunile din prezenta anexa va necesita o noua avizare.

 

ANEXA Nr. 2

Ia avizul nr. ................../.........................

 

INSTRUCŢIUNI

privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic în scop comercial din punctul de vedere al siguranţei navigaţiei

 

1. Activitatea de agrement nautic se va desfăşura numai în zonele de agrement nautic, în perimetre delimitate ca spaţii pentru agrement sau pe sectoarele stabilite, cu ambarcaţiunile de agrement prezentate în tabelul nominal şi care corespund tehnic cu datele înscrise în raportul de inspecţie.

2. Conducătorul ambarcaţiunii de agrement care tractează mijloace plutitoare, schi etc, precum şi cel al ambarcaţiunii de intervenţie trebuie să posede pe lângă certificatul de conducător şi certificat de atestare.

3. Ambarcaţiunile de agrement nautic propulsate cu motor şi/sau cu vele vor fi conduse de posesori ai certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiuni de agrement corespunzătoare, chiar dacă conducătorul este persoană care a închiriat ambarcaţiunea respectivă.

4. Titularul zonei de agrement nautic deţinător de ambarcaţiuni de agrement atunci când desfăşoară activităţi comerciale este obligat să instruiască şi să supravegheze persoanele cărora le încredinţează aceste ambarcaţiuni pentru utilizare în ceea ce priveşte respectarea perimetrului în care se poate desfăşura activitatea de agrement, precum şi a limitei de viteză. Atât deţinătorul, cât şi utilizatorul sunt obligaţi să respecte actele normative/reglementările cu privire la siguranţa navigaţiei în zonă şi la prevenirea poluării mediului acvatic.

Nerespectarea acestora atrage răspunderea penală sau civilă, conform legilor în vigoare.

5. Titularul zonei de agrement nautic are obligaţia să amplaseze şi să menţină în bună stare balizajul culoarului de intrare/ieşire în/din zona în care se execută activităţi de agrement nautic şi să urmărească respectarea limitelor perimetrului destinat navigaţiei. Zona de agrement nautic va fi prevăzută cu panouri de atenţionare care vor purta inscripţia “Zonă de agrement nautic”.

6. Pentru activităţi desfăşurate cu ambarcaţiuni de agrement propulsate prin forţă umană, în funcţie de tipul lor, acestea trebuie dotate cu veste de salvare pentru fiecare persoană aflată la bord, un colac de salvare de un tip aprobat, o pereche de rame, o vâslă sau o pagaie, o saulă pentru remorcare. Vestele de salvare trebuie să fie de tip aprobat sau un model conform standardelor EN 393, EN 395, EN 396 sau EN 399, excluzând modelele cu umflare numai prin suflare cu gura. Aceste ambarcaţiuni îşi vor desfăşura activitatea numai în zona de agrement nautic, ce nu poate depăşi mai mult de 300 m faţă de ţărm.

Motovehiculele nautice trebuie să fie dotate cu veste de salvare pentru fiecare persoană, stingător de incendiu şi o saulă care să permită remorcarea.

7. Persoanele care utilizează ambarcaţiuni de agrement, inclusiv planşe cu vele, planşe aerotractate şi mijloace plutitoare tractate, trebuie să fie îmbrăcate cu veste de salvare de tip aprobat.

8. Ambarcaţiunile de agrement trebuie să posede în permanenţă echipamentul de armare şi de siguranţă, lipsa oricăruia dintre ele atrăgând oprirea din navigaţie a ambarcaţiunii în cauză.

9. Titularul zonei de agrement nautic trebuie să aibă în vedere următoarele:

- suspendarea activităţilor de agrement nautic în condiţii meteorologice nefavorabile, titularul/responsabilul zonei fiind obligat să semnalizeze imediat participanţilor retragerea din zona de agrement până când condiţiile meteorologice de desfăşurare vor fi prielnice;

- programul de desfăşurare a activităţilor de agrement nautic va fi între orele 07,00-20,00 în timpul sezonului şi 07,00-18,00 în extrasezon;

- fiecare persoană aflată pe o ambarcaţiune va purta obligatoriu vestă de salvare;

- să nu închirieze ambarcaţiuni de agrement nautic propulsate cu motor şi/sau cu vele (inclusiv planşe cu motor) persoanelor ce nu deţin certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiuni de agrement corespunzător zonei şi tipului de ambarcaţiune;

- pentru intrarea/ieşirea ambarcaţiunilor de agrement nautic se va utiliza un culoar cu o deschidere (lăţime) către larg de 15 m în cazul ambarcaţiunilor cu motor şi 10 m pentru ambarcaţiunile fără motor. Culoarul va fi balizat corespunzător, având o lungime ce va depăşi cu cel puţin 30 m balizele pentru înotători. Balizele culoarului vor fi de culoare roşie sau portocalie, cu un diametru de minimum 25-30 cm, iar la extremitatea dinspre larg de minimum 40-50 cm;

- intrarea/ieşirea ambarcaţiunilor de agrement nautic în/din culoarul balizat se va face cu o viteză redusă, în scopul evitării oricărui eveniment de navigaţie;

- va interzice accesul înotătorilor în culoarul delimitat cu balize pentru intrarea/ieşirea ambarcaţiunilor de agrement nautic;

- dreptul de folosinţă a culoarelor de lansare la apă va fi liber persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de agrement nautic în scop personal;

- să atenţioneze utilizatorul ambarcaţiunii să nu se apropie cu ambarcaţiunea pe care o utilizează la o distanţă mai mică decât cea de siguranţă faţă de alte ambarcaţiuni, stabilopozi, diguri, balize, nave de pescuit, nave în marş sau la ancoră, plase de pescuit ancorate, epave şi altele asemenea;

- să atenţioneze utilizatorul să nu iasă din zona de navigaţie înscrisă în documentele navei;

- să nu depăşească limitele perimetrului zonei de agrement nautic;

- numărul maxim de persoane admise la bordul ambarcaţiunii de agrement să nu fie mai mare ca cel menţionat în certificatul de ambarcaţiune de agrement;

- să menţină permanent în stare de funcţionare una sau două ambarcaţiuni de agrement cu motor pregătite pentru intervenţii în zona de agrement;

- să răspundă cu promptitudine la orice solicitare a ofiţerului de căpitănie privind salvarea vieţii umane pe apă, precum şi la solicitarea salvamarului, atunci când este cazul;

- să respecte normele de siguranţă a navigaţiei şi de prevenire a poluării mediului acvatic;

- să ţină un registru numerotat, sigilat şi ştampilat, în care se vor completa pentru persoanele care închiriază ambarcaţiuni de agrement cu motor următoarele date:

- datele de identificare ale persoanelor (B.I./C.I.);

- numărul/seria certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiuni de agrement corespunzător;

- semnătura acestora de luare la cunoştinţă a instrucţiunilor de folosire a ambarcaţiunii, cu respectarea tuturor reglementărilor privind siguranţa navigaţiei pentru cei care închiriază şi conduc o ambarcaţiune;

- să nu încredinţeze conducerea ambarcaţiunii de agrement nautic persoanelor în stare de ebrietate sau aflate sub influenţa unor substanţe halucinogene.

10. Pentru exercitarea dreptului de control şi supraveghere pe linia siguranţei navigaţiei şi protejării mediului acvatic, ofiţerilor de căpitănie li se va permite accesul la orice oră în punctele de agrement amenajate.

11. Situaţiile deosebite privind siguranţa navigaţiei vor fi aduse la cunoştinţă căpităniei portului, în cei mai scurt timp, de către operatorul economic.

 

ANEXA Nr. 2

 

Registrul de evidenţă a avizelor

 

Nr. crt.

Nr./data eliberării avizului

Numele operatorului economic

Locul unde se desfăşoară activitatea

Activitatea efectuată

Data expirării avizului

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

- faţ㠖

 

Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement în construcţie

 

 

Căpitănia Portului .....................................................

Număr de evidenţă ................../............................

Număr comandă/Nume construcţie.....................................................................................................................................

Tipul construcţiei...................................................................................................................................................................

Autorizaţie de construcţie (nr./data)...................................................................................................................................

Constructor (numele şi adresa)............................................................................................................................................

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Lungimea maximă (m)................................................

Lăţimea maximă (m)....................................................

Pescajul minim (m).....................................................

Pescajul maxim (m)....................................................

Înălţimea maximă (m).................................................

Bordul liber (m)..........................................................

Zona de navigaţie.....................................................

 CARACTERISTICILE MOTORULUI

Numărul şi tipul motorului..............................................

Puterea motorului (kW)...................................................

Locul şi anul construcţiei motorului..............................

Constructorul (numele şi adresa)...................................

PARTICULARITĂŢI TONAJ

Deplasamentul maxim (t)..................................................

Capacitatea maximă de încărcare (t)...............................

 

Data lansării la apă ............................

Proces-verbal nr. .................. din ........................... încheiat de ................................................................................

Permisul provizoriu de navigaţie eliberat de ............................. cu nr. .................... din ............................. este valabil până la .....................................................

Valabilitatea permisului provizoriu de navigaţie s-a prelungit până la data de .......................................................................

 

- verso –

 

 

 

 

 

 

- faţ㠖

 

Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement

 

 

Portul de înmatriculare ..................................

Număr matricol ................../............................

Numele/Numărul ambarcaţiunii de agrement....................................................................................................................

Numele/Numărul anterior...................................................................................................................................................

Modelul ambarcaţiunii de agrement....................................................................................................................................

Tipul ambarcaţiunii de agrement: cu vele  cu motor  gonflabil㠁 altele (specificaţi).........................................................

Număr de evidenţă/matricol anterior (ANR/Căpitănia/Oficiul de căpitănie).............................................................................

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Lungimea maximă (m) ..........................................................

Lungimea corpului (m) ........................................................

Lăţimea maximă (m) ..............................................................

Lăţimea corpului (m) ............................................................

Pescajul (m) ..........................................................................

Pescajul minim (m) ...............................................................

Pescajul maxim (m) ...............................................................

Înălţimea maximă (m) ...........................................................

Bordul liber(m) .....................................................................

Numărul de persoane maxim admisibil ..............................

Indicativ de apel ..................................................................

Număr IMO ...........................................................................

ENI .........................................................................................

Număr M.M.S.I. ...................................................................

Cod AT.I.S. ..........................................................................

Viteza (km/h) .........................................................................

Categoria de proiectare:  A  B  C  D

Zona de navigaţie ...............................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

CORP

Locul şi anul construcţiei .....................................................

Constructorul (numele şi adresa) ........................................

...................................................................................................

C.I.N. ........................................................................................

Material de construcţie .........................................................

Modificări ...............................................................................

MOTOR

Numărul şi tipul motorului ....................................................

Locul şi anul construcţiei motorului ...................................

Constructorul (numele şi adresa) ........................................

Marca motorului ....................................................................

Seria motorului........................................................................

Motor:  exterior  interior

 altele (specificaţi) ..............................................................

Puterea motorului (kW) ........................................................

Combustibil ............................................................................

PARTICULARITĂŢI TONAJ

Deplasamentul maxim (t)........................................................

Capacitatea maximă de încărcare (t).....................................

 

Proprietarul (numele şi adresa) ..........................................................................................................................................

Operatorul (numele şi adresa) ...........................................................................................................................................

Pavilionul român a fost arborat în baza aprobării date de ......................................................... prin .................................... nr. ........................../.............................

Actul de naţionalitate .................................... seria ............................. eliberat de  ............................ la data de ........................................... cu nr. ......................................., este valabil până la data de ...............................................

 

- verso –

 

 

 

 

 

 

 

 

- faţ㠖

 

Registrul de evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement

 

 

Portul de înscriere ........................................

Numărul de evidenţă ...................../................

Numele/Numărul ambarcaţiunii de agrement .........................................................................................................................................

Numele/Numărul anterior .........................................................................................................................................................................

Modelul ambarcaţiunii de agrement .......................................................................................................................................................

Tipul ambarcaţiunii de agrement:  cu vele  cu motor  gonflabil㠁 altele (specificaţi) .........................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Numărul de evidenţă/matricol anterior (ANR/Căpitănia/Oficiul de căpitănie) .................................................................................

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Lungimea maximă (m) ..........................................................

Lungimea corpului (m) ........................................................

Lăţimea maximă (m) ..............................................................

Lăţimea corpului (m) ............................................................

Pescajul (m) ..........................................................................

Pescajul minim (m) ...............................................................

Pescajul maxim (m) ...............................................................

Înălţimea maximă (m) ...........................................................

Bordul liber(m) .....................................................................

Numărul de persoane maxim admisibil ..............................

Indicativ de apel ..................................................................

Număr IMO ...........................................................................

ENI .........................................................................................

Viteza (km/h) .........................................................................

Categoria de proiectare:  A  B  C  D

Zona de navigaţie ...............................................................

................................................................................................

................................................................................................

CORP

Locul şi anul construcţiei .....................................................

Constructorul (numele şi adresa) ........................................

...................................................................................................

C.I.N. ........................................................................................

Material de construcţie .........................................................

Modificări ...............................................................................

MOTOR

Numărul şi tipul motorului ....................................................

Locul şi anul construcţiei motorului ...................................

Constructorul (numele şi adresa) ........................................

Marca motorului ....................................................................

Seria motorului........................................................................

Motor:  exterior  interior

 altele (specificaţi) ..............................................................

Puterea motorului (kW) ........................................................

Combustibil ............................................................................

PARTICULARITĂŢI TONAJ

Deplasamentul maxim (t)....................................................

Capacitatea maximă de încărcare (t)..................................

 

Proprietarul (numele şi adresa) ..........................................................................................................................................

Operatorul (numele şi adresa) ...........................................................................................................................................

            Documentul de evidenţă ..................... seria ...................................... eliberat de ............................ la data de ............................. cu nr. ............................, este valabil până la data de .........................................................................

 

- verso –

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar

 

Având în vedere prevederile art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 211 lit. e) şi g) pct. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 29 octombrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor şi armelor achiziţionate intracomunitar”

2. La articolul 1 alineatul (1), punctele 1 şi 2 şi alineatul (2) se vor modifica şi vor avea următorul cuprins:

“1. Certificatul de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor şi armelor achiziţionate intracomunitar, prevăzut în anexa nr. 1;

2. Cererea de eliberare a certificatului de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor şi armelor achiziţionate intracomunitar, prevăzută în anexa nr. 2.

(...)

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) pct. 1, denumit în continuare certificat se utilizează de către contribuabilii persoane fizice în scopul efectuării primei înmatriculări în România a vehiculelor achiziţionate intracomunitar sau înscrierii armei în documentul care atestă dreptul de deţinere a armei sau, după caz, de port şi de folosinţă a armei, prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi se prezintă la Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau la Direcţia arme, explozivi şi substanţe periculoase, după caz.”

3. La articolul 2, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Organul fiscal competent verifică în baza de date dacă în evidenţa fiscală a contribuabilului figurează ca achitată acciza datorată pentru produsele provenite din achiziţii intracomunitare prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi j) din Codul fiscal.

(...)

(3) Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent transmite acestuia zilnic încasările reprezentând accize aferente vehiculelor şi armelor achiziţionate intracomunitar, prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi j) din Codul fiscal.”

4. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 17 iulie 2014.

Nr. 2.280.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.361/2013)

            MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice...............

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice......................

Serviciul fiscal municipal/orăşenesc/comunal......................

 

Nr. de înregistrare .........

Data emiterii ..................

 

 

CERTIFICAT

de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor şi armelor achiziţionate intracomunitar

 

Ca urmare a cererii nr. .......din data de.............., se atestă faptul că, la data prezentei, dl/dna.............................................., cu domiciliul fiscal în ........................., str. .............................. nr.. .... bl. ..... sc. ..... et. ..... ap. ..... judeţul/sectorul ............................ CNP ...................................... a achitat suma de .................... lei, reprezentând accize aferente vehiculelor/armelor achiziţionate intracomunitar, prevăzute de art. 207 lit. h), i) şi j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu documentul de plată nr. ........... din data de ................

S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la înmatricularea vehiculelor/înscrierea armelor şi este valabil 30 de zile de la data emiterii.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele...............

Semnătura

....................................................

L.S.

 

 

Întocmit

Numele şi prenumele...............

Semnătura...............................

 

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului “Certificat de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor/armelor achiziţionate intracomunitar”

 

1. Denumire: “Certificat de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor/armelor achiziţionate intracomunitar”

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se utilizează formularul pus la dispoziţie de către organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

4. Se utilizează pentru atestarea plăţii accizelor aferente vehiculelor/armelor achiziţionate intracomunitar, prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi j) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul efectuării primei înmatriculări/înscrierii în România a acestora.

5. Se întocmeşte în două exemplare de compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, în format hârtie, pentru comunicare şi arhivare.

6. Circulă în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii:

- un exemplar la contribuabil, în format hârtie;

- un exemplar la dosarul fiscal, în format hârtie.

7. Se arhivează în format hârtie la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.361/2013)

 

CERERE

de eliberare a certificatului de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor/armelor achiziţionate intracomunitar

 

A

DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

1. Numele şi prenumele ...........................................................................................................................................

2. Cod numeric personal .......................................................................................................................................

3. Date privind domiciliul fiscal

Judeţul ....................................................... sectorul ................. localitatea ...............................................

str. ...................................... nr. ........... bl. ............. sc. ....... et. ....... ap. ....... codul poştal ......................

fax  .................................... telefon .............................. e-mail ...................................................................

 

B

DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Reprezentare prin împuternicit |_|

Nr. act împuternicire ....................... data ..................

2. Date de identificare a împuternicitului

Numele şi prenumele .............................................

Adresa: judeţul .............................., sectorul................localitatea...................................

str. ................... nr. ......... bl. ........ sc. ...... et. ......, ap. ........ codul poştal ............................

fax ..........................., telefon ......................., e-mail ......................................................

Cod numeric personal .........................................

 

 

 

 

SOLICIT:

Confirmarea plăţii sumei de.................................lei, reprezentând accize aferente vehiculelor/armelor prevăzute de art. 207 lit. h), i) şi j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, achiziţionate intracomunitar, achitată cu documentul de plată..................*) nr. ............... din data de ......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Menţionez că certificatul îmi este necesar în scopul efectuării primei înmatriculări în România a vehiculului/vehiculelor/înscrierii armei/armelor, pentru care se atestă plata accizelor.

 

Numele şi prenumele...................................................................................................................................................................

C.N.P............................................................................................................................................................................................

Semnătura....................................................................................................................................................................................

Data.........................../............................/..............................

Se completează de către organul fiscal

Denumirea organului fiscal..............................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare..................................................................................., data înregistrării..................../.................../................

Numele şi prenumele persoanei care a verificat........................................................................................................................

Număr legitimaţie..............................................................................................................................................................................


*) Se menţionează felul documentului de plată (OPT, chitanţă etc.),

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului “Cerere de eliberare a certificatului de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor/armelor achiziţionate intracomunitar”

 

1. Denumire: “Cerere de eliberare a certificatului de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor/armelor achiziţionate intracomunitar”

2. Format: A4/t1

3. Se tipăreşte într-un exemplar. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la eliberarea certificatului.

6. Se întocmeşte într-un exemplar de contribuabil sau de către împuternicit.

7. Circulă la organul fiscal.

8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 

Având în vedere prevederile art. 114 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - La anexa nr. 1 “Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se plătesc în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire»“ la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 34 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 35, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea creanţei fiscale

Temeiul legal

“35.

Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident

art. 115 alin. (1) lit. r) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state”

 

Art. II. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor. Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 17 iulie 2014.

Nr. 2.281.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.