MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 564/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 564         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 30 iulie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

600. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de securitate şi siguranţă nucleară

 

605. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 

612. - Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Culturale “ACT” ca fiind de utilitate publică

 

613. - Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei cultural-istorice “Muzeul” ca fiind de utilitate publică

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

245. - Decizie privind numirea domnului Mitea Ilie Dumitru Haralambie în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

65. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei naţionale de securitate şi siguranţă nucleară

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia naţională de securitate şi siguranţă nucleară, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru obiectivele strategice prevăzute în Strategia naţională de securitate şi siguranţă nucleară, instituţiile responsabile, conform atribuţiilor specifice, sunt: Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul pentru Societatea Informaţională, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Departamentul pentru Energie, Agenţia Naţională şi pentru Deşeuri Radioactive şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

Art. 3. - Finanţarea necesară îndeplinirii măsurilor prevăzute în Planul de acţiuni se realizează în limita bugetelor anuale aprobate instituţiilor/autorităţilor publice implicate.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Constantin Popescu

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Facă,

secretar de stat

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul pentru societatea informaţională,

Alexandru-Răzvan Cotovelea

 

Bucureşti, 23 iulie 2014.

Nr. 600.

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA NAŢIONALĂ

de securitate şi siguranţă nucleară

 

CAPITOLUL I

Introducere

 

Art. 1. - (1) Strategia naţională de securitate şi siguranţă nucleară, denumită în continuare strategie, are ca scop realizarea cadrului general necesar abordării unitare şi coerente a obiectivului referitor la îmbunătăţirea securităţii şi siguranţei în domeniul nuclear, precum şi conjugarea eforturilor autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii şi responsabilităţi relevante.

(2) Baza strategiei o reprezintă legislaţia naţională în domeniul nuclear, normele emise şi procesele de autorizare şi control gestionate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, CNCAN, autoritatea naţională competentă în domeniul nuclear, care asigură cadrul pentru desfăşurarea în siguranţă şi în scopuri exclusiv paşnice a activităţilor nucleare.

(3) Strategia ţine cont de stadiul actual de dezvoltare a domeniului nuclear la nivel naţional, de proiectele şi activităţile aflate în desfăşurare sau planificate, de experienţa şi standardele internaţionale în domeniu, precum şi de obligaţiile legale ce derivă din convenţiile, tratatele şi acordurile la care România este parte.

Art. 2. - (1) Strategia a fost dezvoltată având în vedere următoarele:

a) obligaţiile şi cerinţele impuse de cadrul comunitar pentru securitatea şi siguranţa nucleară, precum şi de apartenenţa/aderarea la diverse organizaţii internaţionale;

b) obiectivele, scopul şi elementele cadrului naţional legal şi de reglementare, în ceea ce priveşte securitatea şi siguranţa nucleară;

c) necesităţile de infrastructură pentru desfăşurarea în condiţii de securitate şi siguranţă a activităţilor nucleare;

d) potenţialul impact social, economic şi asupra mediului al programului nuclear.

(2) Instalaţiile, obiectivele de investiţii, materialele şi activităţile relevante pentru strategie sunt enumerate la cap. IV “Domeniu de aplicare” şi includ instalaţiile din ciclul combustibilului nuclear, instalaţiile radiologice şi sursele de radiaţii ionizante utilizate în domeniul medical, în industrie şi în cercetare, materialele nucleare şi radioactive, precum şi activităţile asociate acestora,

Art. 3. - Obligaţiile şi activităţile pe plan internaţional, relevante pentru strategie, derivă din:

a) statutul de stat membru al Uniunii Europene - UE şi respectarea prevederilor din Tratatul Euratom, regulamentele, directivele şi recomandările emise în baza acestuia de către Comisia Europeană;

b) statutul de stat membru al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord - NATO;

c) statutul de stat membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică - AIEA;

d) statutul de stat participant la Grupul Furnizorilor Nucleari - NSG şi la Comitetul Zangger - ZC;

e) angajamentele multilaterale şi unilaterale asumate de România pe plan internaţional;

f) participarea la iniţiativele ce au ca scop creşterea securităţii şi siguranţei instalaţiilor nucleare şi radiologice şi a activităţilor din domeniul nuclear;

g) participarea la iniţiativele ce au ca scop prevenirea şi combaterea traficului ilicit cu materiale nucleare şi alte materiale radioactive, prevenirea şi combaterea proliferării armelor nucleare, a altor dispozitive nucleare improvizate şi a dispozitivelor de dispersie radiologică;

h) adoptarea standardelor şi ghidurilor internaţionale în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare, cum ar fi cele elaborate sub egida AIEA;

i) analizarea şi însuşirea recomandărilor şi sugestiilor rezultate în urma reuniunilor de examinare din cadrul convenţiilor internaţionale şi a misiunilor de evaluare externe din domeniul nuclear.

Art. 4. - La dezvoltarea şi implementarea strategiei se urmăreşte corelarea cu alte strategii naţionale relevante, inclusiv cu:

a) Strategia de securitate naţională a României;

b) Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-2030;

c) Strategia energetică a României pentru perioada 2007- 2020 actualizată pentru perioada 2011-2020;

d) Strategia naţională de dezvoltare a domeniului nuclear;

e) Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gestionarea combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;

f) Strategia naţională de protecţie a infrastructurilor critice;

g) Strategia naţională de prevenire a situaţiilor de urgenţă; h) Strategia de securitate cibernetică a României.

Art. 5. - Securitatea nucleară şi siguranţa nucleară au un obiectiv comun, şi anume protecţia persoanelor, societăţii şi mediului împotriva expunerii la radiaţii ionizante sau a contaminării radioactive peste limitele permise de legislaţia în vigoare. Abordarea integrată este justificată prin prisma similitudinilor dintre cele două domenii, ca şi prin necesitatea de a asigura că măsurile de securitate şi siguranţă nucleară sunt implementate într-o manieră coerentă şi coordonată.

Art. 6. - Abordarea integrată a securităţii şi siguranţei nucleare are ca scop controlul şi menţinerea la cel mai scăzut nivel rezonabil posibil a riscurilor specifice asociate instalaţiilor, materialelor şi activităţilor din domeniul nuclear, şi anume:

a) riscul de expunere accidentală la radiaţii ionizante a personalului expus profesional, a pacienţilor supuşi diagnosticului sau tratamentului cu radiaţii ionizante şi a membrilor populaţiei;

b) riscul de contaminare accidentală a mediului peste limitele permise de legislaţie;

c) riscul de avariere a instalaţiilor nucleare sau a instalaţiilor radiologice, ca urmare a unor evenimente interne sau externe, accidentale ori intenţionate, cu potenţiale consecinţe radiologice;

d) riscul de utilizare în scopuri ilicite a materialelor nucleare sau radioactive, inclusiv riscul de proliferare a armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare improvizate ori dispozitive de dispersie radiologică.

Art. 7. - Măsurile care contribuie la securitatea şi siguranţa nucleară includ:

a) proiectarea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, exploatarea, întreţinerea, modificarea, conservarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice în conformitate cu cerinţe, standarde şi criterii care asigură că riscul de accident este redus la un nivel minim rezonabil posibil;

b) respectarea cerinţelor şi criteriilor de protecţie radiologică pentru personalul expus profesional şi persoanele din populaţie, în vederea reducerii la minimum rezonabil posibil a riscurilor de expunere la radiaţii ionizante peste limitele legale;

c) asigurarea protecţiei fizice a instalaţiilor nucleare şi radiologice şi a materialelor nucleare şi radioactive şi a activităţilor aferente, în scopul prevenirii producerii actelor de

sabotaj, sustragerii materialelor radioactive, a traficului ilicit cu materiale nucleare şi desfăşurarea de alte activităţi neautorizate;

d) controlul de garanţii nucleare pentru a preveni proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare improvizate sau dispozitive de dispersie radiologică;

e) gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, inclusiv închiderea şi controlul instituţional al depozitelor finale de deşeuri radioactive, astfel încât să se asigure protejarea sănătăţii oamenilor şi a mediului, acum şi în viitor, fără transferarea nejustificată a răspunderii către generaţiile viitoare;

f) planificarea, pregătirea, coordonarea şi asigurarea răspunsului la situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică, pentru reducerea consecinţelor accidentelor şi minimizarea impactului asupra personalului expus profesional, a populaţiei şi a mediului;

g) protecţia instalaţiilor, activităţilor, datelor, informaţiilor şi organizaţiilor din domeniul nuclear împotriva ameninţărilor cibernetice;

h) proiectarea, dezvoltarea şi implementarea sistemelor de management pentru organizaţiile din domeniul nuclear, care integrează şi susţin implementarea coerentă a tuturor cerinţelor aplicabile şi care promovează, susţin şi dezvoltă cultura de securitate nucleară;

i) proiectarea, dezvoltarea şi implementarea programelor de pregătire a resurselor umane şi a programelor de cooperare tehnică, prin care se asigură personal calificat şi competent în toate organizaţiile din domeniul nuclear;

j) demararea şi susţinerea programelor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică prin care să se asigure cunoaşterea şi înţelegerea diferitelor aspecte relevante pentru securitatea şi siguranţa nucleară, la nivelul ultimelor dezvoltări ştiinţifice şi tehnologice şi generarea de noi cunoştinţe în acest domeniu;

k) dezvoltarea, implementarea şi susţinerea, în cadrul tuturor instituţiilor din domeniul nuclear, a mecanismelor de asigurare cu resurse umane şi materiale necesare desfăşurării activităţilor.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 8. - Pentru aplicarea prezentei strategii, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) control de garanţii nucleare - ansamblul măsurilor prevăzute pentru a depista rapid deturnarea de cantităţi semnificative de materiale nucleare, de la activităţi nucleare paşnice spre fabricarea de arme nucleare sau de alte dispozitive nucleare improvizate sau dispozitive de dispersie radiologică ori pentru scopuri necunoscute şi pentru a împiedica o astfel de deturnare; controlul de garanţii nucleare se aplică tuturor activităţilor care implică materiale, dispozitive, echipamente şi informaţii pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare improvizate sau dispozitive de dispersie radiologică;

b) cultură de securitate nucleară - ansamblul caracteristicilor, atitudinilor şi comportamentelor indivizilor, organizaţiilor şi instituţiilor care servesc la susţinerea şi îmbunătăţirea securităţii nucleare şi care asigură că aspectele de securitate nucleară şi protecţie radiologică au prioritate şi primesc atenţia corespunzătoare în funcţie de importanţa lor;

c) cultură de siguranţă nucleară - ansamblul caracteristicilor, atitudinilor şi comportamentelor indivizilor, organizaţiilor şi instituţiilor care servesc la susţinerea şi îmbunătăţirea siguranţei nucleare;

d) protecţie fizică - ansamblul măsurilor destinate să prevină, să detecteze şi să reacţioneze la acţiuni de sustragere, sabotaj, acces neautorizat, activităţi neautorizate, care vizează instalaţiile nucleare şi radiologice, materialele nucleare şi alte surse de radiaţii ionizante;

e) securitate nucleară - ansamblul de măsuri tehnice şi organizatorice destinate să asigure funcţionarea instalaţiilor nucleare în bune condiţii, să prevină şi să limiteze deteriorarea acestora şi să asigure protecţia personalului expus profesional, a populaţiei, mediului şi bunurilor materiale împotriva expunerii la radiaţii ionizante sau a contaminării radioactive peste limitele permise de legislaţia în vigoare;

f) siguranţă nucleară - ansamblul măsurilor de protecţie fizică şi de control de garanţii nucleare.

 

CAPITOLUL III

Principii directoare

 

Art. 9. - Strategia are la bază următoarele principii directoare:

a) Stabilirea şi asumarea răspunderii pentru securitatea şi siguranţa nucleară. Răspunderea principală pentru securitatea şi siguranţa nucleară aparţine titularului de autorizaţie pentru instalaţiile, materialele şi activităţile din domeniul nuclear care prezintă un risc radiologie sau un risc de utilizare în scopuri ilicite. Răspunderea pentru securitatea şi siguranţa nucleară nu se poate delega.

b) Utilizarea resurselor nucleare în scopuri exclusiv paşnice. Atât instalaţiile nucleare şi radiologice, cât şi materialele nucleare şi radioactive, precum şi activităţile aferente trebuie utilizate în scopuri exclusiv paşnice.

c) Controlul strict al activităţilor din domeniul nuclear. Cadrul legislativ şi de reglementare trebuie să asigure controlul strict al instalaţiilor nucleare şi radiologice, al materialelor nucleare şi radioactive şi al activităţilor aferente.

d) Independenţa autorităţii de reglementare. Autoritatea de reglementare, autorizare şi control în domeniul nuclear trebuie să fie separată funcţional şi independentă de jure şi de fado de orice organizaţie care se ocupă de promovarea sau utilizarea energiei nucleare, precum şi de orice organizaţie care deţine sau utilizează instalaţii şi materiale supuse autorizării şi controlului din punctul de vedere al securităţii şi siguranţei nucleare.

e) Management integrat. Toate organizaţiile din domeniul nuclear trebuie să implementeze şi să dezvolte sisteme de management care să asigure că cerinţele privind securitatea nucleară, protecţia radiologică, protecţia fizică, controlul de garanţii, calitatea, protecţia mediului, sănătatea şi securitatea ocupaţională şi aspectele economice sunt identificate şi implementate într-o manieră coerentă şi coordonată.

f) Prioritatea securităţii şi siguranţei nucleare Securitatea şi siguranţa nucleară au prioritate în faţa oricăror cerinţe legate de performanţa economică, ştiinţifică sau de respectarea termenelor planificate ale activităţilor.

g) Justificarea practicilor. Practicile care implică un risc radiologie se consideră justificate doar dacă prezintă un beneficiu global superior detrimentului posibil.

h) Optimizarea protecţiei. Măsurile de securitate şi siguranţă nucleară trebuie optimizate astfel încât să se asigure cel mai înalt nivel de protecţie radiologică practicabil, luând în considerare factorii economici şi sociali.

i) Limitarea riscului. Măsurile tehnice şi administrative de control al riscurilor asociate cu instalaţiile, materialele şi activităţile nucleare trebuie să asigure că niciun individ nu este expus unui risc peste limitele prevăzute de reglementările în vigoare.

j) Prevenirea accidentelor. Trebuie luate toate măsurile practicabile pentru prevenirea producerii accidentelor.

k) Pregătirea pentru situaţii de urgenţă. Trebuie asigurate pregătirea şi răspunsul la situaţii de urgenţă radiologică, pentru diminuarea consecinţelor acestora.

            l) Protecţia generaţiilor viitoare. Protecţia populaţiei şi a mediului împotriva riscurilor specifice asociate instalaţiilor, materialelor şi activităţilor din domeniul nuclear trebuie asigurată atât pentru generaţiile prezente, cât şi pentru cele viitoare.

 

CAPITOLUL IV

Domeniu de aplicare

 

Art. 10. - Strategia se aplică următoarelor categorii de instalaţii, obiective de investiţii şi materiale:

a) centrale nuclearoelectrice;

b) reactoare de cercetare;

c) depozite intermediare de combustibil nuclear uzat;

d) instalaţii de fabricare a combustibilului nuclear;

e) instalaţii de prelucrare a minereurilor uranifere;

f) instalaţii de rafinare a concentratelor tehnice de uraniu;

g) instalaţii de producere a apei grele;

h) instalaţii de detritiere;

i) instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive;

j) depozite de materiale nucleare şi alte materiale radioactive, inclusiv depozite de deşeuri radioactive;

k) exploatări miniere de uraniu;

            l) instalaţii radiologice şi surse de radiaţii ionizante utilizate în domeniul medical, în industrie şi în cercetare;

m) surse orfane, de la detectarea acestora până la depozitarea finală ca deşeu radioactiv;

n) deşeuri istorice, până la depozitarea finală ca deşeuri radioactive.

Art. 11. - Strategia se aplică următoarelor categorii de activităţi:

a) cercetarea, proiectarea, deţinerea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, funcţionarea de probă, exploatarea, modificarea, conservarea, dezafectarea, importul şi exportul instalaţiilor nucleare;

b) proiectarea, deţinerea, amplasarea, construcţia-montajul, punerea în funcţiune, funcţionarea, conservarea şi dezafectarea instalaţiilor de minerit şi preparare a minereurilor de uraniu şi toriu şi a instalaţiilor de gospodărire a deşeurilor de la mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu;

c) producerea, amplasarea şi construcţia, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deţinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul, tranzitul, importul şi exportul instalaţiilor radiologice, materialelor nucleare şi radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deşeurilor radioactive şi al dispozitivelor generatoare de radiaţii ionizante;

d) gospodărirea deşeurilor radioactive, inclusiv închiderea şi controlul instituţional al depozitelor finale de deşeuri radioactive;

e) producerea, furnizarea şi utilizarea aparaturii de control dozimetric şi a sistemelor de detecţie a radiaţiilor ionizante, a materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiaţiilor ionizante, precum şi a mijloacelor de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate în acest scop;

f) producerea, furnizarea, închirierea, transferul, deţinerea, exportul, importul materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare improvizate sau dispozitive de dispersie radiologică;

g) deţinerea, transferul, importul şi exportul informaţiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare improvizate sau dispozitive de dispersie radiologică;

h) realizarea produselor şi serviciilor destinate instalaţiilor nucleare;

i) realizarea produselor şi serviciilor destinate surselor de radiaţii, aparaturii de control dozimetric, sistemelor de detecţie

a radiaţiilor ionizante, materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiaţiilor ionizante;

j) protecţia instalaţiilor nucleare şi radiologice împotriva accidentelor;

k) protecţia radiologică a personalului expus profesional şi a populaţiei;

            l) protecţia fizică a instalaţiilor şi materialelor din domeniul nuclear;

m) prevenirea şi combaterea proliferării armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare improvizate sau dispozitive de dispersie radiologică;

n) planificarea şi pregătirea răspunsului la situaţii de urgenţă radiologică;

0) reglementarea, autorizarea şi controlul în domeniul nuclear.

 

CAPITOLUL V

Obiective strategice

 

Art. 12. - (1) Obiectivul fundamental al strategiei îl reprezintă îmbunătăţirea continuă a securităţii şi siguranţei nucleare, respectiv a protecţiei personalului ocupat profesional, a populaţiei şi a mediului împotriva efectelor nocive ale radiaţiilor ionizante.

(2) Considerând factorii care contribuie la asigurarea securităţii şi siguranţei nucleare, se stabilesc următoarele obiective strategice derivate, denumite în continuare prin abrevierea OSD:

a) îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare - OSD 1;

b) îmbunătăţirea continuă a protecţiei radiologice - OSD 2;

c) îmbunătăţirea continuă a protecţiei fizice - OSD 3;

d) îmbunătăţirea continuă a controlului de garanţii - OSD 4;

e) îmbunătăţirea continuă a securităţii şi siguranţei nucleare în procesul gospodăririi combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive - OSD 5;

f) îmbunătăţirea continuă a pregătirii răspunsului la situaţii de urgenţă - OSD 6;

g) îmbunătăţirea continuă a securităţii cibernetice în domeniul nuclear - OSD 7;

h) îmbunătăţirea continuă a sistemelor de management şi a culturii de securitate şi siguranţă în domeniul nuclear - OSD 8;

i) îmbunătăţirea continuă a competenţelor naţionale de securitate şi siguranţă nucleară - OSD 9;

j) îmbunătăţirea continuă a capabilităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare - OSD 10;

k) intensificarea cooperării internaţionale - OSD 11;

1) asigurarea necesarului de resurse umane şi financiare - OSD 12.

(3) OSD 1-7 constituie obiective strategice de bază pentru îndeplinirea obiectivului fundamental al strategiei. OSD 8-12 sunt necesare pentru îndeplinirea OSD 1-7 şi se pot astfel considera obiective strategice suport.

 

CAPITOLUL VI

Direcţii strategice de acţiune

 

Art. 13. - Pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv strategic este necesară urmărirea mai multor direcţii de acţiune, denumite în continuare prin abrevierea DSA, stabilite după cum urmează.

 

SECŢIUNEA 1

OSD 1: Îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare

 

Art. 14. - (1) Protecţia instalaţiilor nucleare şi radiologice împotriva accidentelor se asigură prin amplasarea, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea, întreţinerea şi dezafectarea în conformitate cu cerinţe şi criterii bine definite. Aceste cerinţe şi criterii sunt stabilite prin legislaţia naţională în domeniu şi prin normele specifice emise de CNCAN şi se suplimentează de către titularii de autorizaţii, care au obligaţia dezvoltării propriilor sisteme de cerinţe, regulamente şi instrucţiuni care să asigure desfăşurarea activităţilor autorizate fără riscuri inacceptabile pentru personalul expus profesional, pentru populaţie şi pentru mediu.

(2) Cadrul de reglementare stabilit de CNCAN conţine un set general de cerinţe şi criterii, în timp ce sistemele de cerinţe stabilite de titularii de autorizaţie pentru conformitatea cu legislaţia şi normele aplicabile sunt mult mai detaliate, în acord cu principiul În baza căruia titularul de autorizaţie are prima răspundere pentru instalaţiile şi activităţile autorizate.

(3) Deoarece standardele de securitate nucleară evoluează continuu, reflectând acumularea experienţei de exploatare şi dezvoltările tehnologice, este necesar ca, pe lângă acţiunile implementate voluntar de titularii de autorizaţie, să se actualizeze şi cadrul de reglementare, pentru a se asigura baza legală adecvată pentru îmbunătăţirea securităţii nucleare şi radiologice.

(4) Pentru implementarea acestui obiectiv se stabilesc următoarele direcţii strategice de acţiune:

a) DSA 1.1: Actualizarea cadrului de reglementare, autorizare şi control pentru toate instalaţiile nucleare şi radiologice şi pentru toate etapele de viaţă ale acestora, ţinând cont de cele mai noi standarde internaţionale şi bune practici aplicabile;

b) DSA 1.2: Implementarea de programe de cercetare şi efectuarea de studii pentru evaluarea sistematică a protecţiei instalaţiilor nucleare şi radiologice împotriva evenimentelor interne şi externe, pentru toate tipurile de instalaţii nucleare şi radiologice;

c) DSA 1.3: Stabilirea unui proces periodic de revizuire a securităţii nucleare pentru toate tipurile de instalaţii nucleare şi radiologice, similar celui aplicat centralelor nuclearoelectrice;

d) DSA 1.4: Actualizarea cadrului de reglementare şi optimizarea activităţilor de autorizare şi control al sistemelor de management implementate de organizaţiile responsabile pentru instalaţii şi activităţi nucleare, inclusiv în ce priveşte controlul furnizorilor de produse şi servicii din domeniul nuclear;

e) DSA 1.5: Intensificarea participării la proiecte de asistenţă tehnică şi cooperare internaţională în domeniul securităţii nucleare şi radiologice pentru schimbul de experienţă, inclusiv în ce priveşte implementarea şi evaluarea independentă a măsurilor de îmbunătăţire luate în baza experienţei din cercetarea, proiectarea, deţinerea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, funcţionarea de probă, exploatarea, modificarea, conservarea, dezafectarea, importul şi exportul instalaţiilor nucleare;

f) DSA 1.6: Creşterea capacităţii şi capabilităţii CNCAN de evaluare independentă a analizelor deterministice şi probabilistice de securitate nucleară;

g) DSA 1.7: Dezvoltarea competenţelor în evaluarea planurilor de dezafectare pentru instalaţiile nucleare şi radiologice, astfel încât să se asigure îmbunătăţirea continuă a securităţii procesului de dezafectare;

h) DSA 18: Creşterea capacităţii şi capabilităţii CNCAN de evaluare a unor proiecte de reactoare noi, care ar putea fi propuse pentru autorizare în România, în conformitate cu Programul naţional nuclear;

i) DSA 1.9: Menţinerea, modernizarea şi creşterea capacităţii organizaţiilor naţionale care asigură suport ştiinţific, tehnic şi ingineresc în domeniul nuclear de a realiza evaluări şi analize de securitate nucleară;

j) DSA 1.10: Promovarea culturii de securitate nucleară prin activităţi generale şi specifice de pregătire în toate organizaţiile din domeniul nuclear, precum şi în alte instituţii relevante;

k) DSA 1.11: Facilitarea accesului la cele mai bune practici şi la informaţiile relevante pentru îmbunătăţirea securităţii nucleare, pentru toate organizaţiile cu responsabilităţi în domeniu;

            l) DSA 1.12: întărirea programelor de utilizare a experienţei de exploatare a instalaţiilor nucleare şi diseminarea lecţiilor învăţate din experienţa naţională şi internaţională, pentru îmbunătăţirea performanţelor de securitate nucleară;

m) DSA 1.13: Crearea cadrului pentru adoptarea de decizii bazate pe evaluarea integrată a riscului;

n) DSA 1.14: Implementarea de programe de cercetare şi efectuarea de studii de securitate nucleară pentru managementul îmbătrânirii şi extinderea duratei de operare a instalaţiilor nucleare;

o) DSA 1.15: Actualizarea programelor periodice de pregătire profesională în domeniul securităţii nucleare şi a materialelor de pregătire aferente pentru toate organizaţiile cu responsabilităţi în domeniu.

 

SECŢIUNEA 2 OSD 2:

Îmbunătăţirea continuă a protecţiei radiologică

 

Ari 15. - (1) Protecţia radiologică, atât a personalului expus profesional care desfăşoară activităţi legate de instalaţiile nucleare şi radiologice, a pacienţilor supuşi diagnosticului sau terapiei cu radiaţii ionizante, cât şi a persoanelor din populaţie se asigură în conformitate cu cerinţele şi criteriile stabilite prin legislaţia şi prin reglementările specifice emise de CNCAN. Aceste cerinţe şi criterii se suplimentează de către titularii de autorizaţii, care au obligaţia dezvoltării propriului sistem de cerinţe, regulamente şi instrucţiuni care să asigure desfăşurarea activităţilor autorizate fără riscuri radiologice inacceptabile.

(2) Sistemul de protecţie radiologică se bazează pe 3 principii fundamentale: justificarea practicilor, optimizarea protecţiei, respectiv aplicarea limitelor de doză. Standardele de protecţie radiologică evoluează continuu, în baza acumulării experienţei de exploatare şi a dezvoltării tehnologice, continuarea eforturilor de optimizare a protecţiei radiologice fiind considerate de importanţă strategică.

(3) Pentru implementarea acestui obiectiv se stabilesc următoarele direcţii strategice de acţiune:

a) DSA 2.1: Actualizarea cadrului de reglementare, autorizare şi control în domeniul protecţiei radiologice pentru toate instalaţiile nucleare şi radiologice şi pentru toate etapele de viaţă ale acestora, ţinând cont de cele mai noi standarde internaţionale aplicabile; aceasta implică actualizarea şi extinderea cadrului de reglementare privind asigurarea protecţiei radiologice în condiţii normale şi de accident, în principal extinderea reglementărilor cu privire la asigurarea securităţii radiologice a instalaţiilor nucleare şi radiologice de tip nou pentru România şi a instalaţiilor cu radioactivitate naturală, precum şi actualizarea cadrului de reglementare privind transportul, importul şi exportul materialelor radioactive;

b) DSA 2.2: Actualizarea programelor şi materialelor de pregătire pentru tot personalul care desfăşoară activităţi importante pentru securitatea şi protecţia radiologică, atât din cadrul autorităţii competente cu atribuţii de reglementare, autorizare şi control, cât şi al personalului cu responsabilităţi în domeniul securităţii şi protecţiei radiologice din entităţile autorizate;

c) DSA 2.3: Intensificarea participării la proiecte de asistenţă tehnică şi cooperare internaţională în domeniul securităţii şi protecţiei radiologice pentru menţinerea şi îmbunătăţirea competenţelor instituţionale şi alinierea la cele mai noi standarde şi bune practici aplicabile; asigurarea şi coordonarea unei participări eficiente a specialiştilor români la activităţi internaţionale de cooperare, organizate în domeniul securităţii şi protecţiei radiologice;

d) DSA2.4: Creşterea capabilităţii instituţionale a autorităţilor naţionale competente pentru reglementarea, autorizarea şi controlul în domeniul protecţiei radiologice, în conformitate cu cerinţele din directivele europene aplicabile şi cu obligaţiile asumate prin convenţiile internaţionale din domeniul nuclear la care România este parte;

e) DSA 2.5: Instituirea cadrului legal şi a infrastructurii tehnico-ştiinţifice necesare pentru asigurarea colaborării dintre autorităţile naţionale competente pentru reglementarea, autorizarea şi controlul în domeniul securităţii şi protecţiei radiologice şi organismele tehnico-ştiinţifice române desemnate oficial să asigure suport de specialitate în domeniile de vârf ale protecţiei radiologice;

f) DSA 2.6: Evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi a factorilor de mediu, în zonele instalaţiilor nucleare şi activităţilor nucleare relevante pe plan naţional, prin studii în vederea fundamentării deciziilor de reglementare şi autorizare a autorităţilor competente, inclusiv în zonele posibil afectate de proiectele de dezvoltare în domeniul nuclear derulate de ţările vecine;

g) DSA 2.7: Organizarea de proiecte de asistenţă tehnică şi cooperare internaţională în domeniul protecţiei radiologice a mediului şi a populaţiei, pentru schimbul de experienţă şi îmbunătăţirea capabilităţilor naţionale în acest domeniu;

h) DSA 2.8: Promovarea şi implementarea de programe de conştientizare a publicului cu privire la acţiunile întreprinse de autorităţile competente pentru a asigura protecţia radiologică a mediului şi a populaţiei;

i) DSA 2.9: Promovarea şi implementarea de programe pentru optimizarea protecţiei radiologice în situaţiile de expuneri cronice rezultate în urma unor practici din trecut, nereglementate sau reglementate insuficient, în urma unor accidente ori datorate radioactivităţii naturale;

j) DSA 2.10: Îmbunătăţirea capabilităţilor de determinare a gradului de contaminare radioactivă pentru apă, alimente şi furaje în vederea asigurării siguranţei alimentelor.

 

SECŢIUNEA 3

OSD 3: Îmbunătăţirea continuă a protecţiei fizice

 

Art. 16. - (1) Protecţia fizică priveşte măsurile destinate să prevină, să detecteze şi să reacţioneze la acţiuni de sustragere, sabotaj, acces neautorizat, activităţi neautorizate, care vizează instalaţiile nucleare şi radiologice şi materialele nucleare şi radioactive. CNCAN stabileşte, împreună cu autorităţile competente în domeniul securităţii şi apărării naţionale, ameninţările bază de proiect şi cerinţele pentru sistemele de protecţie fizică pentru instalaţiile nucleare şi radiologice şi pentru transportul materialelor nucleare şi radioactive şi controlează modul în care se implementează cerinţele din legislaţia şi reglementările specifice.

(2) Pentru implementarea acestui obiectiv se stabilesc următoarele direcţii strategice de acţiune:

a) DSA 3.1: Actualizarea normelor de protecţie fizică în domeniul nuclear şi a proceselor şi procedurilor de autorizare şi control pentru toate instalaţiile nucleare şi radiologice, precum şi pentru transportul materialelor nucleare şi radioactive, ţinând cont de cele mai noi standarde internaţionale aplicabile şi de recomandările misiunilor de evaluare externe;

b) DSA 3.2: Menţinerea la zi a cerinţelor privind ameninţările bază de proiect în domeniul nuclear şi îmbunătăţirea continuă a protecţiei fizice;

c) DSA3.3: Stabilirea unui program integrat, la nivel naţional, pentru sustenabilitatea sistemelor de protecţie fizică în domeniul nuclear;

d) DSA 3.4: Asigurarea pregătirii corespunzătoare a personalului implicat în protecţia fizică a instalaţiilor nucleare şi radiologice şi a materialelor nucleare şi radioactive;

e) DSA 3.5: Îmbunătăţirea protecţiei fizice a surselor radioactive;

f) DSA 3.6: Îmbunătăţirea securizării transportului materialelor nucleare şi radioactive, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind transportul mărfurilor periculoase;

g) DSA 3.7: Intensificarea acţiunilor de cooperare interinstituţională pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de materiale nucleare şi radioactive;

h) DSA 3.8: Creşterea capacităţii de localizare, recuperare şi depozitare în siguranţă a materialelor nucleare sau radioactive care au fost pierdute ori furate şi restabilirea regimului de control al acestora;

i) DSA 3.9: Continuarea activităţilor de cooperare la nivelul Sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului - SNPCT, în vederea prevenirii şi combaterii actelor de terorism în domeniul nuclear;

j) DSA 3.10: Asigurarea efectuării periodice a exerciţiilor de răspuns la evenimente relevante pentru protecţia fizică şi optimizarea pregătirii intervenţiei; abordarea integrată a răspunsului la urgenţă radiologică, inclusiv pentru situaţii generate de acte de sabotaj;

k) DSA 3.11: Promovarea culturii de siguranţă nucleară prin activităţi generale şi specifice de pregătire atât în toate organizaţiile din domeniul nuclear, cât şi în instituţiile cu responsabilităţi în acest domeniu, în instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării naţionale şi în alte instituţii relevante;

            l) DSA 3.12: Continuarea cooperării cu organismele şi organizaţiile internaţionale, pentru menţinerea şi îmbunătăţirea competenţelor instituţionale şi alinierea la cele mai noi standarde şi bune practici aplicabile.

 

SECŢIUNEA 4

OSD 4: Îmbunătăţirea continuă a controlului de garanţii

 

Art. 17. - (1) Scopul controlului de garanţii nucleare este de a depista rapid deturnarea de cantităţi semnificative de materiale nucleare, de la activităţi nucleare paşnice, spre fabricarea de arme nucleare ori de dispozitive nucleare improvizate sau dispozitive de dispersie radiologică, ori pentru scopuri necunoscute, şi de a împiedica o astfel de deturnare. Controlul de garanţii nucleare se aplică tuturor activităţilor care implică materiale, dispozitive, echipamente şi informaţii pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare improvizate sau dispozitive de dispersie radiologică.

(2) Pentru implementarea acestui obiectiv se stabilesc următoarele direcţii strategice de acţiune:

a) DSA 4.1: Actualizarea legislaţiei privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, ca urmare a aderării la Acordul de garanţii şi la Protocolul adiţional între statele membre ale UE neposesoare de arme nucleare;

b) DSA 4.2: Actualizarea normelor de control de garanţii în domeniul nuclear şi a proceselor şi procedurilor de autorizare şi control pentru toate instalaţiile şi materialele nucleare, ţinând cont de cele mai noi standarde internaţionale aplicabile;

c) DSA4.3: Reflectarea, în acţiunile de informare şi instruire a operatorilor care desfăşoară activităţi cu produse supuse controlului la export de către regimurile internaţionale de neproliferare în domeniul nuclear, NSG şi ZC, asupra actualizărilor în materie;

d) DSA 4.4: Îmbunătăţirea pregătirii personalului cu responsabilităţi în domeniul controlului de garanţii nucleare, inclusiv prin schimbul de informaţii şi experienţă privind implementarea sistemului EURATOM de garanţii nucleare;

e) DSA4.5: Eficientizarea controlului de garanţii pentru micii deţinători de materiale nucleare din România, inclusiv a mecanismelor de evidenţă şi raportare;

f) DSA 4.6: Intensificarea schimbului de informaţii între instituţiile cu responsabilităţi privind regimul exporturilor şi importurilor specifice în vederea asigurării unui control eficient pentru prevenirea proliferării armelor nucleare;

g) DSA 4.7: Intensificarea schimburilor de experienţă cu autorităţile de reglementare şi control omoloage din statele membre ale UE, în vederea implementării celor mai bune practici existente la nivelul UE în domeniul controlului de garanţii, pentru configurarea unui sistem naţional de control de garanţii cât mai eficient.

 

SECŢIUNEA 5

OSD 5: Îmbunătăţirea continuă a securităţii şi siguranţei nucleare în procesul gospodăririi combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive

 

Art. 18. - (1) Gospodărirea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive reprezintă totalitatea activităţilor legate de manipularea, pretratarea, tratarea, condiţionarea, transportul şi depozitarea intermediară sau depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive. Toate aceste activităţi se desfăşoară cu respectarea principiilor şi cerinţelor de securitate şi siguranţă nucleară.

(2) Obiectivul privind îmbunătăţirea continuă a securităţii şi siguranţei nucleare în procesul gospodăririi combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive este tratat separat de obiectivele OSD 1-U, deoarece prezintă aspecte specifice legate de perioadele de timp pentru care este necesară evaluarea securităţii nucleare şi continuarea controlului instituţional, de-a lungul mai multor generaţii.

(3) Pentru implementarea acestui obiectiv, se stabilesc următoarele direcţii strategice de acţiune:

a) DSA 5.1: Actualizarea cadrului legislativ şi de reglementare, autorizare şi control privind activităţile de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, inclusiv de dezafectare a instalaţiilor nucleare, ţinând cont de cele mai noi standarde internaţionale aplicabile;

b) DSA 5.2: Asigurarea mijloacelor pentru realizarea de studii şi programe de cercetare privind securitatea nucleară şi radiologică a gospodăririi deşeurilor radioactive şi de combustibil nuclear uzat, în vederea fundamentării deciziilor de reglementare şi autorizare;

c) DSA 5.3: Evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi a mediului în jurul amplasamentelor depozitelor finale de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat, în vederea fundamentării deciziilor de reglementare şi autorizare;

d) DSA 5.4: Stabilirea unui proces periodic de evaluare a securităţii nucleare a instalaţiilor de gospodărire a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, similar procesului aplicat centralelor nuclearoelectrice;

e) DSA 5.5: Creşterea capabilităţilor pentru reglementarea, evaluarea, autorizarea şi controlul gospodăririi deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, în conformitate cu cerinţele din directivele europene aplicabile şi cu obligaţiile asumate prin convenţiile internaţionale din domeniul nuclear la care România este parte contractantă;

f) DSA 5.6: Intensificarea participării la proiecte de asistenţă tehnică şi cooperare internaţionala în domeniul gospodăririi în condiţii de securitate şi siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, pentru schimbul de experienţă şi alinierea la cele mai noi bune practici internaţionale.

 

SECŢIUNEA 6

OSD 6: Îmbunătăţirea continuă a pregătirii răspunsului la situaţii do urgenţă

 

Art. 19. - (1) Planificarea, pregătirea şi intervenţia la accidente nucleare şi urgenţe radiologice ţin cont de natura, complexitatea şi amploarea situaţiilor de urgenţă, precum şi de organizarea structurilor de intervenţie în domeniul situaţiilor de urgenţă sau cu responsabilităţi asociate acestui domeniu.

(2) Planificarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns la urgenţă se fac într-un sistem de conducere şi coordonare unic. Pentru ca structurile de intervenţie să îşi îndeplinească misiunile, acestea trebuie să aibă un cadru de planificare şi de execuţie comun, simplu, actualizat, testat şi îmbunătăţit continuu, care să armonizeze acţiunile entităţilor din cadrul Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă, denumit în continuare prin abrevierea SNMSU.

(3) Pentru implementarea acestui obiectiv se stabilesc următoarele direcţii strategice de acţiune:

a) DSA 6.1: Actualizarea, dezvoltarea şi armonizarea cadrului de reglementare privind monitorizarea pericolelor/riscurilor specifice, planificarea şi pregătirea răspunsului la situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică, urmărind identificarea şi stabilirea clară a responsabilităţilor şi funcţiilor decizionale cheie necesare conducerii şi coordonării acţiunilor de intervenţie la toate nivelurile, astfel încât să se poată realiza un răspuns corespunzător şi revenirea la normal după o situaţie de urgenţă; actualizarea va ţine cont de cele mai noi standarde şi bune practici identificate la nivel internaţional, precum şi de experienţa naţională şi internaţională;

b) DSA 6.2: Revizuirea şi actualizarea planurilor de răspuns la urgenţă, la nivel de titular de autorizaţie, la nivel local şi la nivel naţional;

c) DSA 6.3: Îmbunătăţirea capacităţilor de monitorizare a pericolelor, a evaluării şi a analizei consecinţelor radiologice şi a riscurilor specifice, precum şi a sistemului de notificare, alarmare, avertizare, informare şi a platformei de comunicaţii în timp real între componentele SNMSU;

d) DSA 6.4; Creşterea capacităţii de intervenţie prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea capabilităţilor naţionale specializate; creşterea capacităţii organizatorice şi a competenţelor specifice necesare pentru evaluarea şi gestionarea adecvată a situaţiilor de urgenţă, prin asigurarea de resurse şi mijloace materiale suficiente, precum şi prin asigurarea de suficient personal calificat, în toate autorităţile şi instituţiile componente ale SNMSU;

e) DSA 6.5: Dezvoltarea şi implementarea unui program de testare şi verificare a planurilor prin exerciţii de răspuns la situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică, program care să cuprindă toate tipurile de exerciţii ce pot fi efectuate, precum şi toate autorităţile şi instituţiile din cadrul SNMSU;

f) DSA 6.6: Intensificarea participării la proiecte de asistenţă tehnică şi cooperare internaţională în domeniul pregătirii răspunsului la situaţiile de urgenţă radiologică sau accident nuclear, pentru schimbul de experienţă şi pentru îmbunătăţirea capabilităţilor naţionale, cu acordarea unei atenţii deosebite cooperării cu ţările vecine;

g) DSA 6.7: Asigurarea participării României la reţeaua de asistenţă internaţională în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică RANET - Response Assistance NETwork, pusă la dispoziţia statelor membre de către AIEA în cadrul Convenţiei cu privire la asistenţa în caz de accident nuclear sau de urgenţă radiologică;

h) DSA 6.8: Dezvoltarea şi implementarea unui program naţional comun pentru pregătirea personalului de conducere şi de intervenţie în caz de accident nuclear sau de urgentă radiologică, pe categorii, pentru toate autorităţile şi instituţiile componente ale SNMSU;

i) DSA6.9: Elaborarea de proceduri de intervenţie comune pentru toate componentele SNMSU pentru a obţine un răspuns coordonat şi complementar la intervenţia în caz de urgenţă radiologică;

j) DSA 6.10: Dezvoltarea şi implementarea unui program naţional pentru pregătirea populaţiei privind protecţia în caz de urgenţă radiologică;

k) DSA6.11: Îmbunătăţirea capabilităţii Reţelei naţionale de supraveghere a radioactivităţii mediului - RNSRM pentru susţinerea răspunsului în situaţii de urgenţă radiologică.

            l) DSA 6.12: Armonizarea prevederilor legale referitoare la asigurarea tuturor mijloacelor şi resurselor necesare asumării unei protecţii radiologice adecvate, în timp şi spaţiu, a populaţiei riverane obiectivelor sursă de risc nuclear sau radiologie.

 

SECŢIUNEA 7

OSD 7: Îmbunătăţirea continuă a securităţii cibernetice

 

în domeniul nuclear

Art. 20. - (1) Securitatea cibernetică în domeniul nuclear priveşte în principal protecţia infrastructurilor cibernetice utilizate în instalaţiile nucleare şi care sunt importante pentru asigurarea funcţiilor de securitate şi siguranţă nucleară, inclusiv a funcţiilor necesare pentru implementarea răspunsului la urgenţe.

(2) Infrastructurile cibernetice trebuie protejate împotriva atacurilor care ar avea impact negativ asupra integrităţii sau confidenţialităţii datelor şi programelor software, care ar împiedica accesul la sistemele, serviciile sau datele importante pentru asigurarea securităţii şi siguranţei nucleare, şi/sau care ar afecta negativ operarea acestora.

(3) Trebuie astfel asigurate măsurile necesare pentru identificarea şi evaluarea impactului ameninţărilor cibernetice asupra instalaţiilor nucleare, răspunsul la acestea şi recuperarea serviciilor protejate.

(4) în acest sens este necesară definirea unui obiectiv strategic derivat care să abordeze problematica securităţii cibernetice ca o componentă a securităţii şi siguranţei în domeniul nuclear, cu respectarea principiilor prevăzute în Strategia de securitate cibernetică a României.

(5) Pentru implementarea acestui obiectiv se stabilesc următoarele direcţii strategice de acţiune:

a) DSA 7.1: Stabilirea cadrului de reglementare şi de control necesar asigurării securităţii cibernetice în domeniul nuclear, inclusiv menţinerea la zi a cerinţelor privind protecţia împotriva ameninţărilor cibernetice;

b) DSA 7.2: Implementarea unui sistem de securitate cibernetică în domeniul nuclear şi implementarea unui mecanism eficient de avertizare şi alertă, respectiv de reacţie la incidentele cibernetice din domeniul nuclear, conectat la Sistemul naţional de securitate cibernetică - SNSC;

c) DSA 7.3: Dezvoltarea capacităţilor de management al riscurilor la adresa securităţii cibernetice în domeniul nuclear;

d) DSA 7.4: Promovarea şi consolidarea culturii de securitate cibernetică în domeniul nuclear;

e) DSA 7.5; Dezvoltarea cooperării internaţionale privind securitatea cibernetică în domeniul nuclear.

 

SECŢIUNEA 8

OSD 8: Îmbunătăţirea continuă a sistemelor de management fi a culturii de securitate şi siguranţă în domeniul nuclear

 

Art. 21. - (1) îmbunătăţirea continuă a sistemelor de management şi a culturii de securitate şi siguranţă nucleară este esenţială pentru desfăşurarea în siguranţă a tuturor activităţilor din domeniul nuclear.

(2) Acest obiectiv se adresează în principal organizaţiilor direct responsabile pentru instalaţii şi activităţi nucleare, care trebuie să stabilească şi să implementeze politici care să asigure prioritatea considerentelor de securitate şi siguranţă nucleară în raport cu alte cerinţe, în toate activităţile legate de instalaţiile nucleare ori radiologice sau care implică utilizarea de materiale nucleare ori radioactive. Luarea deciziilor în chestiuni legate de securitatea şi siguranţa nucleară trebuie să se facă în acord cu acest principiu. Acest obiectiv este relevant şi pentru autorităţile şi instituţiile cu responsabilităţi în domeniul nuclear şi alte instituţii relevante.

(3) Pentru a se asigura că aspectele importante pentru securitatea şi siguranţa nucleară au prioritate în faţa altor considerente, toate organizaţiile direct responsabile pentru instalaţii şi activităţi nucleare şi/sau radiologice trebuie să proiecteze, să dezvolte şi să implementeze sisteme de management care să asigure că cerinţele privind securitatea nucleară sau radiologică, protecţia radiologică, protecţia fizică, controlul de garanţii, calitatea, protecţia mediului, sănătatea şi securitatea ocupaţională şi aspectele economice sunt identificate şi implementate într-o manieră integrată, coerentă şi coordonată.

(4) De asemenea, sistemele de management aplicate în domeniul nuclear trebuie să promoveze, să susţină, să îmbunătăţească şi să acorde permanent atenţia cuvenită culturii de securitate şi siguranţă nucleară.

(5) Pentru implementarea acestui obiectiv se stabilesc următoarele direcţii strategice de acţiune:

a) DSA 8.1: Actualizarea cadrului de reglementare, în principal a normelor privind sistemele de management aplicate în domeniul nuclear şi includerea de cerinţe explicite privind menţinerea şi îmbunătăţirea culturii de securitate şi siguranţă nucleară;

b) DSA 8.2: Organizarea de sesiuni de instruire privind sistemele de management integrat şi cultura de securitate şi siguranţă nucleară, atât pentru organizaţiile din domeniul nuclear, cât şi pentru autorităţile şi instituţiile cu responsabilităţi în acest domeniu, instituţiile cu atribuţii privind securitatea şi apărarea naţională şi alte instituţii relevante, precum şi stabilirea unei metodologii de evaluare a culturii de securitate şi siguranţă nucleară;

c) DSA 8.3; Creşterea capabilităţilor instituţionale ale autorităţilor cu atribuţii în domeniul nuclear, în conformitate cu cerinţele din directivele europene aplicabile şi cu obligaţiile asumate prin convenţiile internaţionale din domeniul nuclear la care România este parte contractantă;

d) DSA 8.4: Promovarea unei informări şi comunicări eficiente şi eficace cu publicul, în vederea creşterii transparenţei proceselor de reglementare şi de luare a deciziilor în domeniul nuclear.

 

SECŢIUNEA 9

OSD 9: Îmbunătăţirea continuă a competenţelor naţionale de securitate şi siguranţă nucleară

 

Art. 22. - (1) îmbunătăţirea continuă a competenţelor specifice importante pentru securitatea şi siguranţa nucleară este esenţială pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei. Aceasta se realizează prin susţinerea programelor de pregătire atât la nivelul organizaţiilor din domeniul nuclear şi altor instituţii relevante, cât şi la nivel naţional.

(2) Pentru implementarea acestui obiectiv se stabilesc următoarele direcţii strategice de acţiune:

a) DSA 9.1: Actualizarea cadrului de reglementare pentru includerea de cerinţe explicite privind managementul competentelor de securitate şi siguranţă nucleară;

b) DSA 9.2: Introducerea în clasificarea ocupaţiilor din România a titulaturii de expert în securitate nucleară, respectiv de expert în siguranţă nucleară;

c) DSA 9.3: Stabilirea şi implementarea unei metodologii de autoevaluare a oportunităţilor de îmbunătăţire a competenţelor de securitate şi siguranţă nucleară;

d) DSA 9.4: Proiectarea, implementarea şi susţinerea unui program naţional de instruire periodică privind securitatea şi siguranţa nucleară, atât pentru organizaţiile din domeniul nuclear, cât şi pentru autorităţile şi instituţiile cu responsabilităţi în acest domeniu, instituţiile cu atribuţii privind securitatea şi apărarea naţională şi alte instituţii relevante;

e) DSA9.5: Implementarea de programe şi platforme pentru managementul competenţelor, inclusiv pentru transferul de cunoştinţe şi planurile de succesiune, în toate organizaţiile din domeniul nuclear şi susţinerea dezvoltării unor proiecte-pilot privind managementul cunoştinţelor de securitate şi siguranţă nucleară la nivel naţional;

f) DSA 9.6: Corelarea programelor educaţionale universitare şi postuniversitare cu necesităţile de pregătire în domeniul nuclear şi susţinerea unei strategii guvernamentale privind menţinerea unor forme de studiu universitar pentru actualizarea continuă a cunoştinţelor din domeniu şi schimbul de experienţă în domeniul programelor de pregătire universitară şi postuniversitară;

g) DSA 9.7: Intensificarea participării la proiecte de asistenţă tehnică şi cooperare internaţională în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare pentru formarea, menţinerea şi îmbunătăţirea competenţelor instituţionale şi alinierea la cele mai noi standarde şi bune practici aplicabile, pentru toate ariile de expertiză relevante;

h) DSA9.8: Îmbunătăţirea capabilităţilor şi utilizării institutelor tehnice suport din domeniul nuclear.

 

SECŢIUNEA 10

OSD 10: Îmbunătăţirea continuă a capabilităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare

 

Art. 23. - (1) Sunt necesare identificarea, implementarea şi menţinerea programelor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare prin care se asigură cunoaşterea şi înţelegerea diferitelor aspecte relevante pentru securitatea şi siguranţa nucleară, la nivelul ultimelor dezvoltări ştiinţifice şi tehnologice, precum şi punerea în valoare a contribuţiilor româneşti în acest domeniu. De asemenea sunt necesare stimularea, formarea, susţinerea şi perfecţionarea capabilităţilor de cercetare şi dezvoltare şi integrarea în circuitul european şi mondial de valori.

(2) Pentru implementarea acestui obiectiv se stabilesc următoarele direcţii strategice de acţiune:

a) DSA 10.1: Identificarea, prioritizarea şi promovarea programelor de cercetare şi dezvoltare relevante pentru securitatea şi siguranţa nucleară, ţinând cont de oportunităţile, riscurile şi aspectele-cheie pe termen mediu şi lung;

b) DSA 10.2: Intensificarea participării la proiectele naţionale şi internaţionale de cercetare şi dezvoltare în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare;

c) DSA 10.3: Menţinerea şi îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare existente în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare;

d) DSA 10.4: Creşterea capacităţii naţionale de cercetare în realizarea analizelor deterministice şi probabilistice de securitate nucleară, inclusiv a analizelor de securitate pentru proiecte de reactoare noi;

e) DSA 10.5: Menţinerea şi dezvoltarea competenţelor de cercetare în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare, inclusiv prin implementarea de programe de pregătire iniţială şi continuă, creşterea motivării pentru o carieră în domeniul cercetării şi sprijinirea centrelor de cercetare în atragerea de personal;

f) DSA 10.6: Elaborarea de parteneriate interinstituţionale vizând îmbunătăţirea capacităţilor de monitorizare, evaluare şi analiză a riscurilor specifice asociate activităţilor din domeniul nuclear;

g) DSA 10.7: Aderarea şi participarea activă în organizaţii şi structuri internaţionale de prestigiu şi în reţele de excelenţă în domeniul securităţii nucleare şi siguranţei nucleare;

h) DSA10.8: Promovarea şi diseminarea rezultatelor obţinute în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării pe plan naţional, inclusiv prin organizarea de manifestări ştiinţifice în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare.

 

SECŢIUNEA 11

OSD 11: Intensificarea cooperării internaţionale

 

Art. 24. - (1) Cooperarea internaţională în domeniul nuclear contribuie la dezvoltarea competenţelor, la schimbul de experienţă, la identificarea şi adoptarea de bune practici în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare.

(2) îmbunătăţirea cadrului de cooperare tehnică în domeniul nuclear la nivel internaţional este un obiectiv esenţial pentru instituirea unui regim sigur şi eficient care să asigure un înalt nivel de securitate şi siguranţă nucleară.

(3) Pentru implementarea acestui obiectiv se stabilesc următoarele direcţii strategice de acţiune:

a) DSA 11.1: Extinderea şi îmbunătăţirea cadrului de cooperare internaţională;

b) DSA 11.2: Asigurarea participării României în forumurile decizionale cu atribuţii în stabilirea legislaţiei şi standardelor internaţionale cu impact asupra domeniului nuclear;

c) DSA 11.3: Stabilirea unui mecanism pentru evaluarea periodică, integrată, a modului în care România îşi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din legislaţia internaţională aplicabilă în domeniul nuclear.

 

SECŢIUNEA 12

OSD 12: Asigurarea necesarului de resurse umane şi financiare

 

Art. 25. - (1) Pentru asigurarea unui număr suficient de personal calificat pentru toate activităţile importante pentru securitatea şi siguranţa nucleară este necesar ca organizaţiile din domeniul nuclear să dispună de resurse materiale adecvate pentru atragerea şi reţinerea specialiştilor, ţinând cont de competiţia existentă pe piaţa locurilor de muncă pe plan intern şi internaţional.

(2) Asigurarea necesarului de resurse materiale, umane şi financiare trebuie să fie corespunzătoare rolului şi responsabilităţilor din sfera securităţii şi siguranţei nucleare, precum şi a importanţei sociale a activităţilor desfăşurate.

(3) Pentru implementarea acestui obiectiv se stabilesc următoarele direcţii strategice de acţiune:

a) DSA 12.1: Efectuarea sistematică a analizei necesarului de resurse pentru asigurarea securităţii şi siguranţei nucleare, atât de către toate organizaţiile din domeniul nuclear, cât şi, după caz, din instituţiile cu responsabilităţi în acest domeniu, instituţiile cu atribuţii privind securitatea şi apărarea naţională şi alte instituţii relevante;

b) DSA 12.2: Asigurarea de suficient personal calificat în toate organizaţiile care desfăşoară activităţi care contribuie la securitatea şi siguranţa nucleară, inclusiv prin creşterea atractivităţii locurilor de muncă şi motivarea personalului;

c) DSA 12.3: Stabilirea unor principii, politici şi proceduri comune privind managementul schimbării organizaţionale, pentru a se asigura că modificările care afectează structura, procesele sau resursele unei organizaţii nu pot avea efecte adverse asupra securităţii şi siguranţei nucleare sau asupra controlului în domeniul nuclear;

d) DSA 12.4: Inventarierea resurselor şi capacităţilor utilizate în demonstrarea sau justificarea îndeplinirii obiectivelor de securitate şi siguranţă nucleară şi alocarea de resurse şi programe speciale pentru formarea, susţinerea şi perfecţionarea unui corp de analişti şi experţi în organizaţiile cu atribuţii/responsabilităţi în domeniul nuclear.

 

CAPITOLUL VII

Rezultate aşteptate

 

Art. 26. - Rezultatele aşteptate în urma implementării strategiei sunt următoarele:

a) cadru legislativ şi de reglementare actualizat şi aliniat la cerinţele şi standardele internaţionale;

b) autoritate de reglementare, autorizare şi control independentă, competentă şi eficientă şi procese de reglementare, autorizare şi control bine definite, eficiente şi transparente;

c) atribuirea clară a rolurilor, responsabilităţilor, autorităţii şi răspunderii în asigurarea securităţii şi siguranţei nucleare, pentru toate organizaţiile implicate;

d) cooperare eficientă între autorităţile şi instituţiile care participă la activităţile de reglementare, autorizare şi control în domeniul nuclear;

e) conştientizarea importanţei securităţii şi siguranţei nucleare la nivelul tuturor organizaţiilor şi persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniul nuclear, respectiv îmbunătăţirea continuă a culturii de securitate şi siguranţă nucleară;

f) reducerea numărului şi gravităţii consecinţelor evenimentelor anormale în domeniul nuclear;

g) prevenirea accesului neautorizat la instalaţii, materiale şi informaţii din domeniul nuclear;

h) prevenirea accidentelor în domeniul nuclear;

i) asigurarea gospodăririi combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive în condiţii de securitate şi siguranţă nucleară, pe termen lung, cu protejarea generaţiilor prezente şi viitoare;

j) optimizarea protecţiei radiologice atât în situaţii normate, cât şi în răspunsul la situaţii de urgenţă;

k) cooperare eficientă între autorităţile şi instituţiile care participă la răspunsul la evenimente legate de protecţia fizică;

            l) cooperare eficientă între autorităţile şi instituţiile care participă la răspunsul la evenimente de securitate cibernetică în domeniul nuclear;

m) cooperare eficientă între autorităţile şi instituţiile care participă la răspunsul la situaţii de urgenţă radiologică;

n) răspuns coordonat şi eficient la orice eveniment care afectează sau are potenţialul de a afecta securitatea şi siguranţa nucleară, demonstrat în baza unor testări şi exerciţii periodice;

o) asigurarea capabilităţilor naţionale de cercetare şi dezvoltare în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare;

p) asigurarea unui număr suficient de personal calificat şi motivat şi a unor resurse financiare adecvate pentru toate activităţile importante pentru securitatea şi siguranţa nucleară, în toate organizaţiile din domeniul nuclear, precum şi în toate autorităţile de reglementare şi control, în compartimentele cu responsabilităţi conexe domeniului nuclear;

q) utilizarea eficientă a cadrului şi mecanismelor de cooperare internaţională;

r) informarea corectă şi coerentă a publicului cu privire la activităţile şi evenimentele importante pentru securitatea şi siguranţa nucleară;

s) creşterea nivelului de încredere a populaţiei în instituţiile statului cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare.

 

CAPITOLUL VIII

Surse de finanţare

 

Art. 27. - (1) Identificarea şi dezvoltarea mecanismelor financiare, inclusiv a componentelor legislative pentru punerea în aplicare a acestora, va contribui la consolidarea rolului instituţiilor naţionale implicate în implementarea strategiei şi creşterea capacităţii acestora de a menţine şi îmbunătăţi securitatea şi siguranţa nucleară.

(2) Finanţarea implementării strategiei se bazează pe:

a) alocarea echilibrată a resurselor bugetare la nivelul tuturor instituţiilor implicate, în vederea susţinerii financiare a acţiunilor rezultate din strategie;

b) atragerea şi valorificarea optimă a fondurilor externe obţinute prin programele de cooperare internaţională.

 

CAPITOLUL IX

Implicaţii juridice

 

Art. 28. - Iniţiativele legislative de modificare şi/sau completare a unor acte normative de nivel superior, cum ar fi legi, ordonanţe ale Guvernului şi a celor de nivel inferior, cum ar fi hotărâri ale Guvernului, precum şi ordine şi instrucţiuni ale autorităţilor naţionale şi ale ministerelor, se vor realiza conform planurilor legislative anuale, fundamentate pe baza noilor cerinţe şi oportunităţi reieşite din strategie.

 

CAPITOLUL X

Implementarea strategiei şi monitorizarea progresului

 

Art. 29. - (1) Strategia se va revizui şi se va actualiza periodic, cel puţin o dată la 5 ani.

(2) Autorităţile şi organizaţiile care au responsabilităţi pentru implementarea strategiei au următoarele obligaţii:

- identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire, la nivelul fiecărei organizaţii responsabile, şi elaborarea planurilor de acţiuni şi programelor aferente implementării prezentei strategii;

- asigurarea unui cadru legal privind delegarea, coordonarea, controlul şi asumarea responsabilităţilor specifice pentru implementarea prezentei strategii;

- identificarea şi alocarea resurselor umane şi financiare necesare pentru asigurarea implementării planurilor de acţiuni;

- revizuirea anuală a planurilor de acţiuni şi a programelor aferente implementării prezentei strategii şi actualizarea acestora, în funcţie de necesităţi.

Art. 30. - (1) Lista instituţiilor participante la implementarea Strategiei naţionale de securitate şi siguranţă nucleară este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de securitate şi siguranţă nucleară este prevăzut în anexa nr. 2. Pentru fiecare acţiune din planul naţional se stabileşte o instituţie coordonatoare, se stabilesc termene şi se precizează instituţiile participante la implementarea acţiunii.

(3) Modalităţile concrete, paşii de urmat şi activităţile necesare pentru implementarea acţiunilor stabilite în planul naţional sunt detaliate în planurile de acţiuni şi programele stabilite de fiecare autoritate şi organizaţie în parte.

(4) Monitorizarea stadiului implementării prezentei strategii se realizează anual de către CNCAN, rezultatele urmând a fi incluse într-un raport care va fi transmis Guvernului cel târziu până la sfârşitul semestrului I al anului în care se raportează. Raportul va cuprinde şi un plan de măsuri privind activităţile care nu au fost implementate.

 

ANEXA Nr. 1

la strategie

 

LISTA

instituţiilor participante la implementarea Strategiei naţionale de securitate şi siguranţă nucleară, direct sau prin instituţii aflate în coordonarea ori subordonarea acestora

 

CNCAN - Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

ANDR - Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive

MMSC - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

MS - Ministerul Sănătăţii

MAI - Ministerul Afacerilor Interne

MApN - Ministerul Apărării Naţionale

SGG - Secretariatul General al Guvernului

SRI - Serviciul Român de întomnaţii

SIE - Serviciul de Informaţii Externe

ANSVSA - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

ME - Ministerul Economiei

DE - Departamentul pentru Energie

MAE - Ministerul Afacerilor Externe

MT - Ministerul Transporturilor

MEN - Ministerul Educaţiei Naţionale

MSI - Ministerul pentru Societatea Informaţională

DGV - Direcţia Generală a Vămilor

DIPI - Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă

STS - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

ANM - Administraţia Naţională de Meteorologie

ANPM - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

RATEN - Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară

ISCIR - inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

SNN - Societatea Naţională “Nuclearelectrica”

IGJR - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

IGPR - Inspectoratul General al Poliţiei Române

IGSU - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

 

ANEXA Nr. 2

la strategie

 

PLANUL DE ACŢIUNI

pentru implementarea Strategiei naţionale de securitate şi siguranţă nucleară

 

Direcţi strategice de acţiune

Acţiuni

Instituţii participante

Instituţia coordonatoare

Termen

Resurse financiare

OSD 1: Îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare

DSA 1.1: Actualizarea cadrului de reglementare, autorizare şi control pentru toate instalaţiile nucleare şi radiologice şi pentru toate etapele de viaţă ale acestora, ţinând cont de cele mai roi standarde internaţionale şi bune practici aplicabile

Al. 1.1: Completarea seriei de norme de securitate nucleară pentru centrale nuclearoelectrice, cu norme de punere în funcţiune, exploatare şi dezafectare

Toate instituţiile relevante, în procesul de consultare ce precedă emiterea actelor normative

CNCAN

Decembrie 2015

În limita bugetului anual aprobat

A1.1.2: Actualizarea normelor de securitate nucleară pentru reactoarele de cercetare

Toate instituţiile relevante, în procesul de consultare ce precedă emiterea actelor normative

CNCAN

Decembrie 2016

În limita bugetului anual aprobat

A1.1.3: Actualizarea normelor de securitate nucleară pentru alte instalaţii nucleare

Toate instituţiile relevante, în procesul de consultare ce precedă emiterea actelor normative

CNCAN

Decembrie 2017

În limita bugetului anual aprobat

DSA 1.2: Implementarea de programe de cercetare şi efectuarea de studii pentru evaluarea sistematică a protecţiei instalaţiilor nucleare şi radiologice împotriva evenimentelor interne şi externe, pentru toate tipurile de instalaţiile nucleare şi radiologice

A1.2.1: Definirea necesităţilor de cercetare în domeniul securităţii nucleare

ME/DE (RATEN1), MEN (IFIN-HH)

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A1.2.2: Stabilirea instrumentelor analitice şi a calificării personalului pentru evaluările de securitate nucleară, proporţional cu nevoile imediate şi cele mai bune practici internaţionale

ME/DE (RATEN), MEN (IFIN-HH)

CNCAN

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A1.2.3: Stabilirea cerinţelor şi mecanismelor pentru diseminarea şi utilizarea rezultatelor de cercetare în domeniul securităţii nucleare

CNCAN, ME/DE (RATEN), MEN (IFIN-HH)

CNCAN

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A1.2.4: Finalizarea implementării planului naţional de acţiuni post-Fukushima

ME/DE (SNN2), CNCAN

CNCAN

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

Al.2.5: Evaluarea protecţiei instalaţiilor nucleare, altele decât CNE, împotriva evenimentelor externe extreme

ME/DE (RATEN)

CNCAN

Decembrie 2016

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 1.3: Stabilirea unui proces periodic de revizuire a securităţii nucleare pentru toate tipurile de instalaţii nucleare şi radiologice, similar celui aplicat centralelor nuclearoeleetrice

A1.3.1: Stabilirea cerinţelor de reglementare pentru revizuirea periodică a securităţii nucleare pentru toate tipurile de instalaţii nucleare

CNCAN şi titularii de autorizaţie în procesul de consultare premergător emiterii cerinţelor

CNCAN

Decembrie 2015

În limita bugetului anual aprobat

A1.3.2: Stabilirea şi identificarea specificaţiilor, criteriilor şi principiilor de elaborare a documentaţiilor de revizuire periodică a securităţii nucleare

CNCAN, ME/DE (RATEN)

CNCAN

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A1.3.3: Stabilirea şi implementarea proceselor de autorizare şi control privind revizuirea periodică a securităţii nucleare pentru toate tipurile de instalaţii nucleare

CNCAN, ME (ISCIR)

CNCAN

Decembrie 2016

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 1.4: Actualizarea cadrului de reglementare şi optimizarea activităţilor de autorizare şi control al sistemelor de management implementate de organizaţiile responsabile pentru instalaţii şi activităţi nucleare, inclusiv în ce priveşte controlul furnizorilor de produse şi servicii din domeniul nuclear

A1.4.1; Revizuirea normelor care stabilesc cerinţele privind sistemele de management în domeniul nuclear

CNCAN, cu contribuţii de la alte instituţii, în procesul de consultare premergător emiterii cerinţelor

CNCAN

Decembrie 2016

În limita bugetului anual aprobat

A1.4.2: Actualizarea proceselor de autorizare şi control pentru a reflecta noile cerinţe

CNCAN. ME (ISCIR)

CNCAN

Iunie 2017

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 1.5: Intensificarea participării la proiecte de asistenţă tehnică şi cooperare internaţională în domeniul securităţii nucleare şi radiologice pentru schimbul de experienţă, inclusiv în ce priveşte implementarea şi evaluarea independentă a măsurilor de îmbunătăţire luate în baza experienţei de exploatare

A1.5.1: Identificarea de proiecte internaţionale relevante pentru cooperarea în domeniul securităţii nucleare, inclusiv proiecte ce includ aspecte legate de protecţia popula(iei şi a mediului şi participarea la aceste proiecte

CNCAN, MMSC, MS, ME/DE, MEN

CNCAN

014

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

A1.5.2: Iniţierea şi implementarea de proiecte naţionale de cooperare tehnică cu organizaţii internaţionale, în domeniul securităţii nucleare, inclusiv proiecte ce includ aspecte legate de protecţia populaţiei şi a mediului şi participarea la aceste proiecte

CNCAN, MMSC, MEN (ICSI)

CNCAN

Permanent

- În limita bugetelor anuale aprobate

- Finanţări externe

 DSA 1.6: Creşterea capacităţii şi capabilităţii CNCAN de evaluare independentă a analizelor deterministice şi probabilistice de securitate nucleară

A1.6.1: Dezvoltarea competenţelor personalului propriu în evaluarea independentă a analizelor de securitate nucleară

CNCAN

CNCAN

 Permanent

- În limita bugetului anual aprobat

- Finanţări externe

A1.6.2: Identificarea ariilor de expertiză pentru care este necesară dezvoltarea competenţelor proprii de efectuare a analizelor de securitate nucleară, cu coduri de calcul, şi identificarea necesarului de resurse, inclusiv coduri de calcul şi personal calificat

CNCAN

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetului anual aprobat

A1.6.3: Procurarea de coduri de calcul pentru efectuarea de analize de securitate nucleară, deterministice şi probabilistice

CNCAN

CNCAN

Iunie 2015

În limita bugetului anual aprobat

A1.6.4: Asigurarea de personal calificat pentru rularea codurilor de

calcul şi efectuarea analizelor de securitate nucleară

CNCAN

CNCAN

Iunie 2016

În limita bugetului anual aprobat

A1.6.5: Asigurarea mecanismelor de obţinere a asistenţei tehnice necesare pentru evaluarea independenta a securităţii nucleare pentru cazurile când resursele interne ale CNCAN sunt insuficiente, prin stabilirea de contracte-cadru cu institute tehnice suport

CNCAN

CNCAN

Decembrie 2017

În limita bugetului anual aprobat

DSA 1.7: Dezvoltarea competenţelor în evaluarea planurilor de dezafectare pentru instalaţiile nucleare şi radiologice, astfel încât să se asigure îmbunătăţirea continuă a securităţii procesului de dezafectare

A1.7.1: Identificarea competenţelor necesare pentru evaluarea planurilor de dezafectare

CNCAN, MMSC, MEN (ICSI)

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetului anual aprobat

A1.7.2: Identificarea oportunităţilor de pregătire existente pe plan naţional şi internaţional în domeniul evaluării planurilor de dezafectare pentru instalaţiile nucleare şi radiologice şi iniţierea de proiecte suplimentare, acolo unde este cazul

CNCAN, MMSC, MEN (ICSI)

CNCAN

Permanent

În limita bugetului anual aprobat

A1.7.3: Participarea la diferite forme de instruire şi proiecte de cooperare tehnică pentru dezvoltarea şi menţinerea competenţelor tehnice de evaluare a planurilor de dezafectare

CNCAN, MMSC

CNCAN

Permanent

- În limita bugetului anual aprobat

- Finanţări externe

DSA 1.8: Creşterea capacităţii şi capabilităţii CNCAN de evaluare a unor proiecte de reactoare noi, care ar putea fi propuse pentru autorizare în România, în conformitate cu Programul naţional nuclear

A1.8.1: Identificarea competenţelor specifice necesar a fi dezvoltate, în funcţie de filiera tehnologică a reactoarelor propuse pentru construcţie şi ca urmare a unor programe de pregătire specifice, inclusiv prin cooperarea cu ţări care au experienţă în reglementarea, autorizarea şi controlul instalaţiilor cu proiecte similare

CNCAN

CNCAN

În funcţie de programul

naţional nuclear

În limita bugetului anual aprobat

DSA 1.9: Menţinerea. modernizarea şi creşterea capacităţii organizaţiilor naţionale care asigură suport ştiinţific, tehnic şi ingineresc în domeniul nuclear de a realiza evaluări şi analize de securitate nucleară

A1.9.1; Identificarea cerinţelor pe termen mediu şi lung pentru evaluările şi analizele de securitate nucleară şi a resurselor necesare

ME/DE (RATEN). MEN (IFIN-HH)

ME/DE (RATEN)

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A1.9.2: Evaluarea capacităţii

curente şi a necesităţilor de dezvoltare

ME/DE (RATEN),

MEN (IFIN-HH)

MEDE (RATEN)

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A1.9.3: Dimensionarea şi evaluarea necesităţilor de calificare şi pregătire a analiştilor

ME/DE (RATEN), MEN (IFIN-HH)

ME/DE (RATEN)

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A1.9.4: Stabilirea unui cadru unic, naţional, de metodologii, criterii şi proceduri utilizate la elaborarea analizelor specifice de securitate nucleară

ME/DE (RATEN), MEN (IFIN-HH), CNCAN

CNCAN

Iunie 2016

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 1.10: Promovarea culturii de securitate nucleară prin activităţi generale şi specifice de pregătire atât în toate organizaţiile din domeniul nuclear, cât şi în alte instituţii relevante

A1.10.1: Organizarea de evenimente care contribuie la promovarea culturii de securitate nucleară

CNCAN, MMSC, MEN (IFIN-HH)

CNCAN

Permanent

- În limita bugetelor anuale aprobate - Finanţări externe

A1.10.2: Iniţierea de cursuri de pregătire/calificare atât pentru întreg personalul organizaţiilor din domeniul nuclear, cât şi în alte instituţii relevante

CNCAN, ME/DE (RATEN), MMSC, MEN (ICSI, IFIN-HH), alte organizaţii relevante

CNCAN

Permanent

- În limita bugetelor anuale aprobate - Finanţări externe

DSA 1.11: Facilitarea accesului la cele mai bune practici şi la informaţiile relevante pentru îmbunătăţirea securităţii nucleare, pentru toate organizaţiile cu responsabilităţi în domeniu

A1.11.1: Identificarea proiectelor de cercetare şi proiectelor de cooperare tehnică relevante la nivel internaţional şi asigurarea reprezentării României în aceste proiecte

CNCAN, ME/DE (RATEN), MMSC, MEN (ICSI, IFIN-HH), ANDR, alte organizaţii relevante

CNCAN

Permanent

- În limita bugetelor anuale aprobate

- Finanţări externe

DSA 1.12: Întărirea programelor de utilizare a experienţei de exploatare a instalaţiilor nucleare şi diseminarea lecţiilor învăţate din experienţa naţională şi internaţională, pentru îmbunătăţirea performanţelor de securitate nucleară

A1.12.1: Actualizarea şi extinderea cerinţelor de reglementare pentru întărirea programelor de utilizare a experienţei de exploatare a instalaţiilor nucleare

CNCAN

 

 

CNCAN

Decembrie 2015

În limita bugetului anual aprobat

 

A1 12.2: Stabilirea mecanismelor, la nivel naţional, pentru utilizarea eficientă a experienţei de exploatare a instalaţiilor naţionale

CNCAN

CNCAN

Iunie 2016

În limita bugetului anual aprobat

DSA 1.13: Crearea cadrului pentru adoptarea de decizii bazate pe evaluarea integrată a riscului

A1.13.1: Actualizarea şi extinderea cerinţelor de reglementare care să susţină adoptarea de decizii bazate pe evaluarea integrată a riscului

CNCAN

CNCAN

Decembrie 2016

În limita bugetului anual aprobat

A1.13.2: Identificarea, promovarea şi stabilirea celor mai rezonabile metodologii şi proceduri de evaluare a riscului integrat, prin specificarea necesităţilor, a obiectivelor şi criteriilor de securitate nucleară proprii fiecărei instalaţii nucleare

CNCAN, ME/DE (RATEN), alte organizaţii relevante

CNCAN

Iunie 2017

În limita bugetelor anuale aprobate

A1.13.3: Realizarea unui cadru procedural şi metodologic de utilizare a instrumentelor analitice şi de pregătire pentru realizarea evaluărilor de risc

CNCAN, ME/DE (RATEN), alte organizaţii relevante

CNCAN

Iunie 2017

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 1.14: Implementarea de programe de cercetare şi efectuarea de studii de securitate nucleară pentru managementul îmbătrânirii şi extinderea duratei de operare a instalaţiilor nucleare

A1.14.1: Actualizarea cadrului de reglementare privind managementul îmbătrânirii şi extinderea duratei de operare a instalaţiilor nucleare

CNCAN

CNCAN

Iunie 2015

În limita bugetului anual aprobat

A1.14.2: Stabilirea şi implementarea programelor de cercetare şi de evaluare privind managementul îmbătrânirii şi extinderea duratei de operare a instalaţiilor nucleare

CNCAN, ME/DE (RATEN), MEN (IFIN-HH)

CNCAN

Iunie 2016

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 1.15: Actualizarea programelor periodice de pregătire profesională în domeniul securităţii nucleare şi a materialelor de pregătire aferente pentru toate organizaţiile cu responsabilităţi în domeniu

A1.15.1: Actualizarea cerinţelor de reglementare privind pregătirea personalului din domeniul nuclear

CNCAN

CNCAN

Decembrie 2015

În limita bugetului anual aprobat

A1.15.2: Implementarea abordării sistematice a pregătirii şi actualizarea programelor şi materialelor de pregătire în domeniul securităţii nucleare

CNCAN

CNCAN

Iunie 2017

În limita bugetului anual aprobat


OSD 2: Îmbunătăţirea continuă a protecţie radiologice

 DSA 2.1: Actualizarea cadrului de reglementara, autorizare şi contrai în domeniul protecţiei radiologice pentru toate instalaţiile nucleare şi radiologice şi pentru toate etapele de viaţă ale acestora, ţinând cont de cele mai noi standarde internaţionale aplicabile

 A2.1.1: Actualizarea şi extinderea cadrului de reglementare privind asigurarea protecţiei radiologice în condiţii normale şi de accident, în principal extinderea reglementarilor cu privire la asigurarea securităţii radiologice a instalaţiilor nucleare şi radiologice de tip nou pentru România şi a instalaţiilor cu radioactivitate naturală

CNCAN

 CNCAN

 Iunie 2017

În limita bugetului anual aprobat

 A2.1.2: Actualizarea cadrului de reglementare privind transportul, importul şi exportul materialelor radioactive, inclusiv prevederea cerinţelor de protecţie fizică în normele de transport

CNCAN

CNCAN

 Decembrie 2015

În limita bugetului anual aprobat

DSA 2.2: Actualizarea programelor şi materialelor de pregătire pentru tot personalul care desfăşoară activităţi importante pentru securitatea şi protecţia radiologică, atât din cadrul autorităţii competente cu atribuţii de reglementare, autorizare şi control, cât şi a personalului cu responsabilităţi în domeniul securităţii şi protecţiei radiologice din entităţile autorizate

A2.2.1: Acţiuni de evaluare a personalului cu responsabilităţi în domeniul securităţii şi protecţiei radiologice din entităţile autorizate

CNCAN, MMSC, MApN, MS, ME/DE (SNN), MEN (ICSI, IFIN-HH), MAI

CNCAN

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

A2.2.2: Actualizarea periodică a materialelor de pregătire a personalului în conformitate cu

modificările tehnice şi legislative

CNCAN, MMSC, MApN, MS. SNN, MEN (ICSI, IFIN-HH), MAI

CNCAN

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

 DSA 2.3: Organizarea de proiecte de asistenţă tehnică şi cooperare internaţională în domeniul securităţii şi protecţiei radiologice pentru menţinerea şi îmbunătăţirea competenţelor instituţionale şi alinierea la cele mai noi standarde şi bune practici aplicabile; asigurarea şi coordonarea unei participări eficiente a specialiştilor români la activităţi internaţionale de cooperare, organizate în domeniul securităţii şi protecţiei radiologice

A2.3.1: Identificarea necesităţilor de asistenţă tehnică şi cooperare internaţională în domeniul securităţii şi protecţiei radiologice

CNCAN, MS, SNN

CNCAN

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

A2.3.2: Identificarea proiectelor existente la nivel internaţional şi a oportunităţii iniţierii de noi proiecte şi demararea acţiunilor necesare pentru participarea României la aceste proiecte

CNCAN, MS, ME/DE (SNN, RATEN), MEN (ICSI, IFIN-HH)

CNCAN

Decembrie 2014

- În limita bugetelor anuale aprobate

- Finanţări externe

A2.3.3: Îmbunătăţirea mecanismelor de cooperare la nivel naţional pentru participarea la proiecte tehnice de asistenţă în domeniul securităţii şi protecţiei radiologice

CNCAN, MS, ME/DE (SNN, RATEN), MEN (ICSI, IFIN-HH)

CNCAN

Permanent

- În limita bugetelor anuale aprobate

- Finanţări externe

DSA 2.4: Creşterea capabilităţii instituţionale a autorităţilor naţionale competente pentru reglementarea, autorizarea şi controlul în domeniul protecţiei radiologice, în conformitate cu cerinţele din directivele europene aplicabile şi cu obligaţiile asumate prin convenţiile internaţionale din domeniul nuclear la care România este parte contractantă

A2.4.1: Stabilirea unui comitet naţional de evaluare a modificărilor directivelor europene şi a standardelor internaţionale din domeniu) protecţiei radiologice

CNCAN, MS

CNCAN

01 4

Septembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

 A2.4.2: Identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a capabilităţilor instituţionale, la nivelul fiecărei instituţii cu responsabilităţi în reglementarea, autorizarea şi controlul protecţiei radiologice

CNCAN, MS

CNCAN

 Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 2.5: Instituirea cadrului legal şi a infrastructurii tehnico-ştiinţifice necesare pentru asigurarea colaborării dintre autorităţile naţionale competente pentru reglementarea, autorizarea şi controlul în domeniul securităţii şi protecţiei radiologice şi organismele tehnico-ştiinţifice române desemnate oficial să asigure suport de specialitate în domeniile de vârf ale protecţiei radiologice

A2.5.1: Stabilirea cadrului legal pentru asigurarea colaborării dintre autorităţile naţionale competente pentru reglementarea, autorizarea şi controlul în domeniul securităţii şi protecţiei radiologice şi organismele tehnico-ştiinţifice române

CNCAN, MEN (IFIN-HH), MS

CNCAN

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A2.5.2: Evaluarea infrastructurii existente şi a necesităţilor de dezvoltare în domeniul protecţiei radiologice

CNCAN, MEN (ICSI, IFIN-HH), MS

CNCAN

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A2.5.3: Implementarea de măsuri pentru asigurarea unei colaborări eficiente între autorităţi şi institutele care pot oferi suport de specialitate în domeniile de vârf ale protecţiei radiologice

CNCAN, MEN (IFIN-HH), MS

CNCAN

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 2.6: Evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi a factorilor de mediu, în zonele instalaţiilor nucleare şi activităţilor nucleare relevante pe plan naţional, prin studii în vederea fundamentării deciziilor de reglementare şi autorizare a autorităţilor competente, inclusiv în zonele posibil afectate de proiectele de dezvoltare în domeniul nuclear derulate de ţările vecine

A2.6.1: Elaborarea unor studii pentru zonele instalaţiilor nucleare şi activităţilor nucleare relevante pe plan naţional, pe etape

CNCAN, MMSC, MS, RATEN. MEN

(ICSI)

CNCAN

Decembrie 2017

În limita bugetelor anuale aprobate

A2.6.2: Elaborarea unor studii pentru zonele posibil afectate de proiecte de dezvoltare derulate de ţările vecine

CNCAN, MMSC, MS

CNCAN

Decembrie 2017

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 2.7: Organizarea de proiecte de asistenţă tehnică şi cooperare internaţională în domeniul protecţiei radiologice a mediului şi a populaţiei, pentru schimbul de experienţă şi îmbunătăţirea capabilităţilor naţionale în acest domeniu

DSA 2.8: Promovarea şi implementarea de programe de conştientizare a publicului cu privire ta acţiunile întreprinse de autorităţile competente pentru a asigura protecţia radiologică a mediului şi a populaţiei

A2.7.1: Identificarea de proiecte internaţionale relevante pentru schimbul de experienţă în domeniul protecţiei radiologice a mediului şi a populaţiei

CNCAN, MMSC, MS. MEN

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A2.7.2: Organizarea şi participarea la proiecte în conformitate cu cerinţele de mediu în vigoare

CNCAN, MMSC, MS, MEN (ICSI)

CNCAN

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

A2.8.1: Stabilirea unui program cadru, interinstituţional, pentru conştientizarea publicului cu privire la protecţia radiologică a mediului şi a populaţiei

CNCAN, MMSC, MS, MEN (IFIN-HH)

CNCAN

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A2.8.2: Participarea la sesiuni periodice de conştientizare a publicului, conform planului agreat

CNCAN, MMSC, MS. MEN (ICSI, IFIN-HH)

CNCAN

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 2.9: Promovarea şi implementarea de programe pentru optimizarea protecţiei radiologice în situaţiile de expuneri cronice rezultate în urma unor practici din trecut, nereglementate sau reglementate insuficient, în urma unor accidente sau datorate radioactivităţii naturale

A2.9.1: Reevaluarea, în mod sistematic, a situaţiilor de expuneri cronice rezultate în urma unor practici din trecut, nereglementate sau reglementate insuficient, în urma unor accidente ori datorate radioactivităţii naturale

CNCAN, MMSC, MS

CNCAN

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A2.9.2: Stabilirea şi implementarea măsurilor pentru optimizarea protecţiei radiologice în situaţiile de expuneri cronice, inclusiv stabilirea de reglementari şi ghiduri

CNCAN, MMSC, MS

CNCAN

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 2.10: Îmbunătăţirea capabilităţilor de determinare a gradului de contaminare radioactivă pentru apă, alimente şi furaje

A2.10.1: Acţiunile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire/control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor şi în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

ANSVSA

ANSVSA

Permanent

În limita bugetului anual aprobat


OSD 3: Îmbunătăţirea continuă a protecţiei fizice

DSA 3.1: Actualizarea normelor de protecţie fizică în domeniul nuclear şi a proceselor şi procedurilor de autorizare şi control pentru toate Instalaţiile nucleare şi radiologice, precum şi pentru transportul materialelor nucleare şi radioactive, ţinând cont de cele mai noi standarde internaţionale aplicabile şi de recomandările misiunilor de evaluare externe

A3.1.1: Actualizarea normelor de protecţie fizică - NPF

 CNCAN,

(cu consultarea celorlalte autorităţi)

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetului anual aprobat

A3.1.2: Revizuirea normelor privind transportul materialelor nucleare şi radioactive cu includerea cerinţelor de protecţie fizică

CNCAN

CNCAN

Decembrie 2015

În limita bugetului anual aprobat

A3.1.3: Actualizarea standardelor şi procedurilor de sistem privind paza şi protecţia obiectivelor nucleare şi a transporturilor de materiale nucleare şi radioactive de către Jandarmeria Română

CNCAN, MApN, SRI, MAI/IGSU şi IGJR

MAI, CNCAN

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 3.2: Menţinerea la zi a cerinţelor privind ameninţările bază de proiect în domeniul nuclear şi îmbunătăţirea continuă a protecţiei fizice

A3.2.1: Actualizarea şi analizarea permanentă a riscurilor şi

vulnerabilităţilor în cadrul ameninţărilor bază de proiect

CNCAN, SRI, SIE, MAI, D1P1, MApN

CNCAN

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

A3.2.2: Conectarea sistemelor tehnice de securitate perimetrale ale obiectivelor nucleare la dispeceratele de monitorizare al subunităţii de jandarmi care asigură paza şi protecţia obiectivului

CNCAN, MAI

CNCAN, MAI

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A3.2.3: Dotarea efectivelor de jandarmi care asigură paza şi proiecţia obiectivelor nucleare şi transporturilor de materiale nucleare şi radioactive, cu materiale şi mijloace de protecţie CBRN

CNCAN, MAI, beneficiari - titularii de autorizaţie

CNCAN, MAI

Decembrie 2017

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 3.3: Stabilirea unui program integrat, la nivel naţional, pentru sustenabilitatea sistemelor de protecţie fizică în domeniul nuclear

A3.3.1: Stabilirea cerinţelor şi aşteptărilor privind sustenabilitatea sistemelor de protecţie fizică în domeniul nuclear şi actualizarea cadrului legislativ

CNCAN, SRI, MAI, MApN, MS, ME/DE

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A3.3.2: Evaluarea necesităţilor pe termen mediu şi lung şi stabilirea şi implementarea unui plan specific de acţiuni pentru asigurarea sustenabilităţii sistemelor de protecţie fizică în domeniul nuclear

CNCAN, SRI, MAI, MApN, MS. ME, ME/DE

CNCAN

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 3.4: Asigurarea pregătirii corespunzătoare a personalului implicat în protecţia fizica a instalaţiilor nucleare şi radiologice şi a materialelor nucleare şi radioactive

A3.4.1: Executarea unor programe şi cursuri de pregătire specifică pentru subunităţile de jandarmi care execută paza şi protecţia obiectivelor nucleare şi a transporturilor de materiale nucleare şi radioactive

MAI, MApN, CNCAN, MS, MEN

MAI, CNCAN

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

A3.4.2: Stabilirea unui program periodic de pregătire profesională în domeniul siguranţei nucleare pentru toate organizaţiile cu responsabilităţi în domeniu

MAI, MApN, CNCAN, ME/DE (RATENI, MEN (ICSI)

CNCAN

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A3.4.3: Actualizarea cerinţelor pentru exerciţiile de răspuns la evenimente de protecţie fizică

CNCAN

CNCAN

Iunie 2015

În limita bugetului anual aprobat

A3.4.4: Verificarea pregătirii personalului implicat în protecţia fizică a instalaţiilor nucleare

CNCAN

CNCAN

Permanent

În limita bugetului anual aprobat

DSA 3.5: Îmbunătăţirea protecţiei fizice a surselor radioactive

A3.5.1: Nominalizarea locurilor de deţinere a surselor radioactive

CNCAN, MAI, MS, MApN

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A3.5.2: Asigurarea monitorizării, pazei, protecţiei şi intervenţiei pentru sursele radioactive folosite de unităţile sanitare cu efective de jandarmi

CNCAN, MAI, MS

CNCAN şi MAI/IGJR

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A3.5.3: Încadrarea în numărul maxim de posturi finanţate

MAI

MAI

Decembrie 2014

În limita bugetului anual aprobat

A3.5.4: Implementarea unor sisteme tehnice de monitorizare şi asigurarea intervenţiei la sursele radioactive de mare putere cu uz medical

CNCAN, MAI/IGJR

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A3.5.5: Înfiinţarea unor dispecerate de monitorizare a sistemelor tehnice de securitate montate pentru protecţia surselor radioactive

CNCAN, MAI/IGJR

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 3.6: Îmbunătăţirea securizării transportului materialelor nucleare şi radioactive, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind transportul mărfurilor periculoase

A3.6.1: Elaborarea de proceduri, norme privind asigurarea securizării transporturilor de materiale nucleare şi nucleare şi monitorizarea acestora

CNCAN, MAI/IGJR/IGSU, MApN, MT

CNCAN

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A36.2: Constituirea Sistemului integrat de monitorizare a transporturilor de material nuclear şi surselor radioactive din România

CNCAN, MAI/IGJR

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A3.6.3: Creşterea numărului de sisteme tehnice de securitate instalate pe mijloacele de transport materiale nucleare şi conectarea acestora la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei Române

CNCAN, MAI/IGJR

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 3.7: Intensificarea acţiunilor de cooperare interinstituţională pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de materiale nucleare şi radioactive

A3.7.1: Revizuirea legislaţiei şi protocoalelor de colaborare şi actualizarea acestora

CNCAN, SRL SIE, MAI, DIPI, IGPR, DGV

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A3.7.2: Revizuirea procedurilor de răspuns la evenimente de trafic ilicit

CNCAN, SRI, MAI, DGV

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A3.7.3: Evaluarea eficienţei arhitecturii de detecţie pentru prevenirea traficului ilicit şi identificarea de oportunităţi de îmbunătăţire

CNCAN, SRI, MAI, DGV

CNCAN

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A37.4; Actualizarea programelor de pregătire continuă pentru personalul cu responsabilităţi pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de materiale nucleare şi radioactive

CNCAN, DGV

CNCAN

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 3.8: Creşterea capacităţii de localizare, recuperare şi depozitare în siguranţă a materialelor nucleare sau radioactive care au fost pierdute ori furate şi restabilirea regimului de control al acestora

A3.8.1: Revizuirea legislaţiei şi a protocoalelor de colaborare şi actualizarea acestora

CNCAN, MAI, DIPI, IGPR, MApN, SRI, Laboratoarele pentru igiena radiaţiilor ionizante

CNCAN

n 14

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A3.8.2: Revizuirea procedurilor de răspuns la evenimente de pierdere ori furt de materiale nucleare ori radioactive

CNCAN, MAI, DIPI, IGPR, MApN, SRI, Laboratoarele pentru igiena radiaţiilor ionizante

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A3.8.3: Evaluarea eficienţei arhitecturii naţionale de răspuns la evenimente de pierdere sau furt de materiale nucleare ori radioactive şi identificarea de oportunităţi de îmbunătăţire

CNCAN, MAI, DIPI, IGPR, MApN, SRI, Laboratoarele pentru igiena radiaţiilor ionizante

CNCAN

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 3.9: Continuarea activităţilor de cooperare la nivelul Sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului - SNPCT, în vederea prevenirii şi combaterii actelor de terorism în domeniul nuclear

A3.9.1: Activităţi de cooperare inter-instituţională, inclusiv prin schimb de informaţii

Autorităţile şi instituţiile publice componente ale SNPCT

SRI

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 3.10: Asigurarea efectuării periodice a exerciţiilor de răspuns la evenimente relevante pentru protecţia fizică şi optimizarea pregătirii intervenţiei; abordarea integrată a răspunsului la urgenţă radiologică, inclusiv pentru situaţii generate de acte de sabotaj

A3.10.1: Participarea la organizarea şi desfăşurarea unor exerciţii comune de răspuns la evenimente relevante pentru protecţia fizică

Componentele SNMSU

CNCAN şi MAI

La nivel naţional-odată la 3 ani

La nivel local - o dată la 2 ani

În limita bugetelor anuale aprobate

A3.10.2: Executarea unor exerciţii tactice cu participarea structurilor care asigură paza şi protecţia

instituţională şi intervenţia la obiectivele nucleare şi transporturile de materiale nucleare

CNCAN, MAI/IGJR

CNCAN şi MAI

Conform unui program periodic stabilit

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 3.11: Promovarea culturii de siguranţă nucleară prin activităţi generale şi specifice de pregătire atât în toate organizaţiile din domeniul nuclear, cât şi în instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării naţionale şi alte instituţii relevante

A3.11.1: Prevederea în programele de pregătire ale personalului şi organizarea unor activităţi de pregătire specifice pentru promovarea culturii de siguranţa nucleară

CNCAN, MAI, IGJR, IGPR, DIPI, SRI, MApN, MS. MEN (ICSI, IFIN-HH)

CNCAN

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

A3.11,2: Organizarea de cursuri şi seminare naţionale de pregătire pentru promovarea unei înţelegeri comune a conceptului de cultura de siguranţă

CNCAN, MAI, IGJR, IGPR, DIPI, SRI, MApN, MS, MEN (IFIN-HH)

CNCAN

Permanent (anual)

În limita bugetelor anuale aprobate

- Finanţări externe

DSA 3.12: Continuarea cooperării cu organismele şi organizaţiile internaţionale, pentru menţinerea şi îmbunătăţirea competenţelor instituţionale şi alinierea la cele mai noi standarde şi bune practici aplicabile

A3.12.1: Identificarea proiectelor şi programelor de cooperare internaţională relevante şi asigurarea participării specialiştilor români la activităţi din cadrul acestora

CNCAN

CNCAN

Permanent

in limita bugetului anual aprobat

A3.12.2: Diseminarea la nivel naţional a informaţiilor despre evoluţia standardelor şi bunelor practici

CNCAN

CNCAN

Permanent

În limita bugetului anual aprobat

 

OSD 4: Îmbunătăţirea continuă a controlului de garanţii

DSA4.1: Actualizarea legislaţiei privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, ca urmară a aderării la Acordul de garanţii şi la Protocolul adiţional între statele membre ale UE neposesoare de arme nucleare

A4.1.1. Identificarea legislaţiei şi reglementărilor care trebuie actualizate în domeniul garanţiilor nucleare

CNCAN

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetului anual aprobat

A4.1.2: Actualizarea legislaţiei privind garanţiile nucleare

CNCAN

CNCAN

Iunie 2016

În limita bugetului anual aprobat

DSA 4.2: Actualizarea normelor de control de garanţii în domeniul nuclear şi a proceselor şi procedurilor de autorizare şi control pentru toate instalaţiile şi materialele nucleare, ţinând cont de cele mai noi standarde internaţionale aplicabile

A4.2.1: Actualizarea normelor privind controlul de garanţii în domeniul nuclear

CNCAN

CNCAN

Iunie 2015

În limita bugetului anual aprobat

A4.2.2: Actualizarea procedurilor de autorizare şi control pentru eficientizarea controlului de garanţii nucleare

CNCAN

CNCAN

Iunie 2015

În limita bugetului anual aprobat

DSA4.3: Reflectarea, în acţiunile de informare şi instruire a operatorilor care desfăşoară activităţi cu produse supuse controlului la export de către regimurile internaţionale de neproliferare în domeniul nuclear, NSG şi ZC, asupra actualizărilor în materie

A4.3.1: Stabilirea şi implementarea unui mecanism pentru actualizarea permanentă a “Listei detaliate a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive”

CNCAN, ANCEX - Departamentul pentru controlul exporturilor, MApN, MAI, IGPR

ANCEX

La o lună de la intrarea în vigoare a Strategiei, cu actualizare după publicarea documentelor INFCIRC

În limita bugetelor anuale aprobate

A4.3.2: Realizarea unei liste a operatorilor economici care fac obiectul .Listei detaliate a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive” cu posibilitatea de verificare în timp real de către instituţiile interesate

CNCAN, ANCEX, MApN, MAI, IGPR, DGV

CNCAN

La o lună de la intrarea în vigoare a SNSSN, cu actualizare permanentă

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA4.4: Îmbunătăţirea pregătirii personalului cu responsabilităţi în domeniul controlului de garanţii nucleare, inclusiv prin schimbul de informaţii şi experienţa privind implementarea sistemului EURATOM de garanţii nucleare

A4.4.1: Definirea necesităţilor de pregătire în domeniul controlului de garanţii nucleare

CNCAN

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetului anual aprobat

A4.4.2: Elaborarea/Actualizarea materialelor de pregătire privind controlul de garanţii nucleare

CNCAN

CNCAN

Iunie 2015

- În limita bugetului anual aprobat

- Finanţări externe

A4.4.3: Organizarea unor sesiuni periodice de pregătire a personalului cu atribuţii privind controlul de garanţii nucleare din cadrul micilor deţinători de materiale nucleare

CNCAN

CNCAN

Anual

În limita bugetului anual aprobat

DSA4.5: Eficientizarea controlului de garanţii pentru micii deţinători de materiale nucleare din România, inclusiv a mecanismelor de evidenţă şi raportare

A4.5.1: Îmbunătăţirea bazei de date a CNCAN şi eficientizarea mecanismelor de raportare

CNCAN

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetului anual aprobat

A4.5.2: Actualizarea procedurilor de evaluare şi inspecţie privind controlul de garanţii nucleare, ţinând cont de cele mai noi recomandări la nivel european şi internaţional

CNCAN

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetului anual aprobat

DSA4.6: Intensificarea schimbului de informaţii între instituţiile cu responsabilităţi privind regimul exporturilor şi importurilor specifice în vederea asigurării unui control eficient pentru prevenirea proliferări armelor nucleare

A4.6.1:Încheierea, respectiv actualizarea, protocoalelor de colaborare între instituţiile participante

CNCAN, ANCEX, MApN, MAI, DIPI. IGPR

CNCAN

La o lună de la intrarea în vigoare a Strategiei

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA4.7: Intensificarea schimburilor de experienţă cu autorităţile de reglementare şi control omoloage din statele membre ale UE, în vederea implementării celor mai bune practici existente la nivelul UE în domeniul controlului de garanţii, pentru configurarea unui sistem naţional de control de garanţii cât mai eficient

A4.7.1: Identificarea oportunităţilor de schimb de experienţă şi participarea la vizite ştiinţifice, seminare şi întâlniri tehnice în domeniul controlului de garanţii nucleare

CNCAN

CNCAN

Permanent

- În limita bugetului anual aprobat

- Finanţări externe


OSD 5: Îmbunătăţirea continuă a securităţii şi siguranţei nucleare în procesul gospodăririi combustibilului nuclear uzat şl a deşeurilor radioactive

DSA 5.1: Actualizarea cadrului legislativ şi de reglementare, autorizare şi control privind activităţile de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, inclusiv de dezafectare a instalaţiilor nucleare, ţinând cont de cele mai noi standarde internaţionale aplicabile

A5.1.1: Completarea seriei de norme privind reglementarea, autorizarea şi controlul gospodăririi deşeurilor radioactive, de exemplu, cu norme privind activităţile de predepozitare, norme privind gospodărirea pe termen lung a deşeurilor radioactive de viaţă lungă şi a combustibilului nuclear uzat, norme privind depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat, norme privind depozitarea definitivă a deşeurilor foarte slab active

CNCAN.ANDR, alte organizaţii relevante, consultate în procesul de elaborare a normelor

CNCAN

Decembrie 2016

În limita bugetelor anuale aprobate

A5.1.2: Actualizarea normelor privind dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice

CNCAN.ANDR

CNCAN

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 5.2: Asigurarea mijloacelor pentru realizarea de studii şi programe de cercetare privind securitatea nucleară şi radiologică a gospodăririi deşeurilor radioactive şi de combustibil nuclear uzat în vederea fundamentării deciziilor de reglementare şi autorizare

A5.2.1: Elaborarea de programe de cercetare pe termen mediu - pe 5 ani, privind securitatea nucleară şi radiologică a gospodăririi deşeurilor radioactive şi de combustibil nuclear uzat în vederea fundamentării deciziilor de reglementare şi autorizare

ANDR, CNCAN, MEN (ICSI, IFIN- HH), ME

ANDR

Decembrie 2016

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 5.3: Evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi a mediului în jurul amplasamentelor depozitelor finale de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat, în vederea fundamentării deciziilor de reglementare şi autorizare

A5.3.1: Elaborarea de studii de evaluare în conformitate cu cerinţele de mediu în vigoare în zonele de influenţă a depozitelor definitive de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat

CNCAN, MMSC, MS; ANDR

CNCAN

În funcţie de programul naţional nuclear

În limita bugetelor anuale aprobate

A5.3.2: Elaborarea de studii de evaluare a stării de sănătate a populaţiei, în conformitate cu cerinţele în vigoare, în zonele de influenţă a depozitelor definitive de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat

CNCAN, MS

CNCAN

În funcţie de programul naţional nuclear

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA5.4: Stabilirea unui proces periodic de evaluare a securităţii nucleare a instalaţiilor de gospodărire a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, similar procesului aplicat centralelor nuclearoelectrice

A5.4.1: Stabilirea cerinţelor de reglementare pentru revizuirea periodică a securităţii nucleare a instalaţiilor de gospodărire a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive

CNCAN, ANDR, ME, ME/DE, MEN

(IFIN-HH)

CNCAN

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A5.4.2. Elaborarea ghidurilor privind procesele de revizuire periodică a securităţii nucleare a instalaţiilor de gospodărire a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive

CNCAN, ANDR, ME. ME/DE, MEN (IFIN-HH)

CNCAN

Iunie 2016

În limita bugetelor anuale aprobate

 A5.4.3: Implementarea procesului de revizuire periodică a securităţii nucleare a instalaţiilor de gospodărire a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive şi evaluarea rezultatelor

CNCAN.ANDR, ME, MEN (IFIN-HH)

CNCAN

Decembrie 2017

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA5.5: Creşterea capabilităţilor pentru reglementarea, evaluarea, autorizarea şi controlul gospodăririi deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, în conformitate cu cerinţele din directivele europene aplicabile şi cu obligaţiile asumate prin convenţiile internaţionale din domeniul nuclear la care România este parte contractantă

 A5.5.1: Asigurarea de suficient personal specializat, în cadrul CNCAN, pentru efectuarea de evaluări şi inspecţii privind activităţile de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

CNCAN

CNCAN

Iunie 2016

În limita bugetului anual aprobat

 A5.5.2: Asigurarea asistenţei tehnice necesare evaluării documentaţiilor tehnice întocmite de titularii de autorizaţie în vederea autorizării activităţilor necesar a fi implementate pentru gospodărirea în siguranţă pe termen lung a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, pentru situaţiile când este necesară suplimentarea resurselor interne ale CNCAN cu anumite domenii specifice de expertiză, prin stabilirea de contracte-cadru cu institute tehnice suport

CNCAN

CNCAN

Iunie 2015

- În limita bugetului anual aprobat

- Finanţări externe

DSA5.6: Intensificarea participării la proiecte de asistenţă tehnică şi cooperare internaţională în domeniul gospodăririi în condiţii de securitate şi siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, pentru schimbul de experienţa şi alinierea la cele mai noi bune practici internaţionale

A.5.6.1: Participarea experţilor naţionali la evenimente ştiinţifice - cursuri de pregătire, vizite ştiinţifice, conferinţe, organizate de diferite instituţii atât în plan intern, cât şi în plan internaţional

CNCAN, ANDR, MEN (ICSI, IFIN-HH)

CNCAN

Permanent

- În limita bugetelor anuale aprobate

- Finanţări externe

A5.6.2. Semnarea şi implementarea de acorduri de cooperare cu diferite organisme de reglementare din alte ţări în vederea facilitării schimbului de experienţă în domeniul gospodăririi în condiţii de securitate şi siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive

CNCAN, ANDR, MEN

CNCAN

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

 

OSD 6: Îmbunătăţirea continuă a pregătirii răspunsului la situaţii de urgenţă

DSA 6.1: Actualizarea, dezvoltarea şi armonizarea cadrului de reglementare privind monitorizarea pericolelor/riscurilor specifice, planificarea şi pregătirea răspunsului la situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică, urmărind identificarea şi stabilirea clară a responsabilităţilor şi funcţiilor decizionale cheie necesare conducerii şi coordonării acţiunilor de intervenţie la toate nivelurile, astfel încât să se poată realiza un răspuns corespunzător şi revenirea la normal după o situaţie de urgenţă; actualizarea va ţine cont de cele mai noi standarde şi bune practici identificate la nivel internaţional, precum şi de experienţa naţională şi internaţională

A6.1.1: Actualizarea şi dezvoltarea cadrului de reglementare privind planificarea şi pregătirea răspunsului la situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică, în limita competenţelor fiecărei instituţii

CNCAN, IGSU, MMSC, MApN, SRI, MS

CNCAN, IGSU

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A6.1.2: Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea Comisiei de accident nuclear şi căderi de obiecte cosmice -CANCOC

Instituţiile cu responsabilităţi în domeniul intervenţiei în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică

IGSU

J I 4

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA6.2: Revizuirea şi actualizarea planurilor de răspuns la urgenţă, la nivel de titular de autorizaţie, la nivel local şi la nivel naţional

A6.2.1: Revizuirea şi actualizarea planurilor de răspuns la urgenţă la nivel local şi naţional

Toate ministerele şi instituţiile prevăzute în Planul naţional de intervenţie în caz de accident nuclear sau cel al operatorului

IGSU

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

A6.2.2: Revizuirea Planului naţional de intervenţie în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică în afara amplasamentului instalaţiilor nucleare şi promovarea acestuia prin hotărâre a Guvernului

Toate ministerele şi instituţiile prevăzute în Planul naţional de intervenţie în caz de accident nuclear sau cel al operatorului

- IGSU pentru Planul naţional

- CNCAN pentru planurile de urgenţă ale titularilor de autorizaţie

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 6.3: Îmbunătăţirea capacităţilor de monitorizare a pericolelor, a evaluării şi a analizei consecinţelor radiologice şi a riscurilor specifice, precum şi a sistemului de notificare. alarmare, avertizare, informare şi a platformei de comunicaţii în timp real între componentele SNMSU

A6.3.1: Analizarea sistemelor de monitorizare a radioactivităţii

mediului, a datelor meteorologice, capacităţii de spitalizare şi transmiterea acestora la Centrul de accident nuclear sau urgenţă radiologică din cadrul IGSU pentru integrarea în sistemul RODOS

Toate ministerele şi instituţiile prevăzute în Planul naţional de intervenţie în caz de accident nuclear şi operatorii instalaţiilor nucleare

IGSU

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A6.3.2: Realizarea şi dezvoltarea platformei de comunicaţii între ministerele şi instituţiile implicate în managementului accidentului nuclear

Toate ministerele şi instituţiile prevăzute în Planul naţional de intervenţie în caz de accident nuclear şi operatorii instalaţiilor nucleare

IGSU

Decembrie 2015

- În limita bugetelor anuale aprobate

- Finanţări externe

A6.3.3: Îmbunătăţirea Planului de contingenţa - “Managementul crizei privind siguranţa alimentelor”

ANSVSA

ANSVSA

Decembrie 2015

În limita bugetului anual aprobat

A6.3.4: Elaborarea unui plan anual de instruire a personalului din cadrul ANSVSA privind managementul crizelor, evaluarea şi analiza riscurilor privind contaminarea radioactivă a alimentelor, apei şi furajelor

ANSVSA şi structurile subordonate

ANSVSA

Decembrie 2015

În limita bugetului anual aprobat

A6.3.5; Implementarea sistemului de prognoză a norului de poluant radioactiv la scară naţională pentru evaluarea consecinţelor accidentelor nucleare sau radiologice

MMSCANM, ANPM,CNCAN

ANM

Regim

operaţional cu caracter

permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 6.4: Creşterea capacităţii de intervenţie prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea capabilităţilor naţionale specializate; creşterea capacităţii organizatorice şi a competenţelor specifice necesare pentru evaluarea şi gestionarea adecvată a situaţiilor de urgenţă, prin asigurarea de resurse şi mijloace materiale suficiente, precum şi prin asigurarea de suficient personal calificat, în toate autorităţile şi instituţiile componente ale SNMSU

A6.4.1: Identificarea necesităţilor de resurse financiare, materiale şi umane pentru gestionarea adecvată a situaţiilor de urgenţă

Toate autorităţile şi instituţiile componente ale SNMSU

IGSU

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A6.4.2: Realizarea unui studiu privind evaluarea capacităţii de intervenţie a forţelor participante la intervenţie în caz de accident nuclear major la instalaţii nucleare, formularea de propuneri de îmbunătăţire a dotării acestora şi supunerea spre decizie la Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă

Toate ministerele şi instituţiile prevăzute în Planul naţional de intervenţie în caz de accident nuclear şi operatorii instalaţiilor nucleare

IGSU

014

Decembrie 2014

- În limita bugetelor anuale aprobate – Finanţări externe

A6.4.3: Reevaluarea încadrării cu personal a Centrului de accident nuclear sau urgenţă radiologică în contextul aplicării prevederilor Legii nr. 165/2005

Toate ministerele şi instituţiile prevăzute în Planul naţional de intervenţie în caz de accident nuclear şi operatorii instalaţiilor nucleare

IGSU

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A6.4.4: Introducerea de noi atribuţii funcţionale în cadrul ministerelor şi instituţiilor după aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea şi funcţionarea CANCOC

 Toate ministerele şi instituţiile prevăzute în Planul naţional de intervenţie în caz de accident nuclear şi operatorii instalaţiilor nucleare

IGSU

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A6.4.5: Achiziţionarea de noi autospeciale şi echipamente pentru detecţie, cercetare şi decontaminare

 Toate ministerele şi instituţiile prevăzute în Planul naţional de intervenţie în caz de accident nuclear şi operatorii instalaţiilor nucleare

Conducerea instituţiilor cuprinse în Planul naţional de intervenţie în caz de accident nuclear şi operatorii instalaţiilor nucleare

Permanent

- În limita bugetelor anuale aprobate

- Finanţări externe

DSA6.5: Dezvoltarea şi implementarea unui program detestare şi verificare a planurilor prin exerciţii de răspuns la situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică, program care să cuprindă toate tipurile de exerciţii ce pot fi efectuate, precum şi toate autorităţile şi instituţiile din cadrul SNMSU

A6.5.1: Realizarea şi aprobarea unui calendar de efectuare a exerciţiilor pe şi în afara amplasamentului instalaţiilor nucleare Exerciţii în afara amplasamentului:

a) 2014 -CNE Cernavodă;

b) 2015 - RATEN Mioveni;

c) 2016 - CNE Koslodui, Bulgaria Exerciţii pe amplasamentul instalaţiei nucleare: conform planificării operatorului instalaţiei nucleare

Ministerele şi instituţiile prevăzute în Planul naţional de intervenţie în caz de accident nuclear şi operatorii instalaţiilor nucleare

IGSU

Iunie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A6.5.2: Elaborarea unui program de verificare a viabilităţii aplicării propriilor planuri de acţiune,Întocmite de ministerele şi instituţiile prevăzute în Planul naţional de intervenţie în caz de accident nuclear şi operatorii instalaţiilor nucleare

Ministerele şi instituţiile prevăzute în Planul naţional de intervenţie în caz de accident nuclear şi operatorii instalaţiilor nucleare

IGSU

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

 DSA6.6: Organizarea de proiecte de asistenţă tehnică şi cooperare internaţională în domeniul pregătirii răspunsului la situaţiile de urgenţă radiologică sau accident nuclear, pentru schimbul de experienţă şi pentru îmbunătăţirea capabilităţilor naţionale, cu acordarea unei atenţii deosebite cooperării cu ţările vecine

A6.6.1: Elaborarea de proiecte de asistenţă tehnică şi cooperarea internaţională prin accesarea de fonduri nerambursabile provenind de la UE, AIEA sau de la alte organizaţii internaţionale

CNCAN, IGSU, IFIN “Horia Hulubei”, RATEN Mioveni, MMSC, MS, SRI

CNCAN

Decembrie 2015

- În limita bugetelor anuale aprobate

- Finanţări externe

A6.6.2; îmbunătăţirea dotării inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă - ISUJ, a Centrului de accident nuclear sau urgenţă radiologică şi a centrelor operative din cadrul ministerelor

CNCAN, IGSU, IFIN “Horia Hulubei”, RATEN Mioveni

IGSU

Decembrie 2016

- În limita bugetelor anuale aprobate

- Finanţări externe

DSA 6.7: Asigurarea participării României la reţeaua de asistenţă internaţională în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică RANET - Response Assistance NETwork, pusă la dispoziţia statelor membre de către Al EA în cadrul Convenţiei cu privire la asistenţa în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică

A6.7.1; Asigurarea bazei legale de participare la reţeaua RANET; identificare fondurilor financiare pentru constituirea, dotarea, pregătirea şi operaţionalizarea echipelor ce vor fi incluse în reţeaua RANET; asigurarea participării MMSC, prin RNSRM, la RANET

CNCAN, MAI, IGSU, MS, MMSC, ANSVSA, MEN (IRN-HH)

CNCAN

01 4

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 6.8: Dezvoltarea şi implementarea unui program naţional comun pentru pregătirea personalului de conducere şi de intervenţie în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică, pe categorii, pentru toate autorităţile şi instituţiile componente ale SNMSU

A6.8.1: Dezvoltarea şi implementarea unui program naţional pentru pregătirea personalului de conducere şi de intervenţie în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică

CNCAN, MAI, MApN, MMSC, MS, ME/DE, SRI, IGSU, MEN (IFIN-HH)

IGSU

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A6.8.2: Realizarea şi avizarea tematicii de specialitate pentru pregătirea personalului de specialitate, pe categorii de personal

CNCAN, MAI, MApN, MMSC, MS, ME/DE, SRI, IGSU

CNCAN

 Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 6.9: Elaborarea de proceduri de intervenţie comune pentru toate componentele SNMSU pentru a obţine un răspuns coordonat şi complementar la intervenţia în caz de urgenţă radiologică

A6.9.1: Elaborarea/Actualizarea procedurilor de intervenţie comune pentru toate componentele SNMSU

Ministerele şi instituţiile prevăzute în Planul naţional de intervenţie în caz de accident nuclear şi operatorii instalaţiilor nucleare

IGSU

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A6.9.2: Elaborarea/Actualizarea procedurilor proprii de intervenţie în caz de accident nuclear

Ministerele şi instituţiile prevăzute în Planul naţional de intervenţie în caz de accident nuclear şi operatorii instalaţiilor nucleare

IGSU

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A6.9.3: Elaborarea/Actualizarea procedurilor de realizare a decontaminării, conform funcţiilor de

sprijin

Ministerele şi instituţiile prevăzute în Planul naţional de intervenţie în caz de accident nuclear şi operatorii instalaţiilor nucleare

IGSU

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA6.10: Dezvoltarea şi implementarea unui program naţional pentru pregătirea populaţiei privind protecţia în caz de urgenţă radiologică

A6.10.1: Elaborarea de broşuri, pliante, pagini web pentru diseminarea informaţiilor relevante pentru pregătirea populaţiei privind protecţia în caz de urgenţă radiologică

CNCAN, IGSU, MMSC şi operatorii instalaţiilor nucleare

IGSU, CNCAN

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 6.11; îmbunătăţirea capabilităţii Reţelei naţionale de supraveghere a radioactivităţii mediului - RNSRM pentru susţinerea răspunsului în situaţii de urgenţă radiologică

A6.11.1: Evaluarea capabilităţii Reţelei naţionale de supraveghere a radioactivităţii mediului - RNSRM pentru susţinerea răspunsului în situaţii de urgenţă radiologică şi identificarea de necesităţi şi oportunităţi de îmbunătăţire

MMSC, CNCAN, IGSU

MMSC

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A6.11.2: Asigurarea de către MMSC a resurselor necesare aferente îmbunătăţirii capabilităţii Reţelei naţionale de supraveghere a radioactivităţii mediului - RNSRM pentru susţinerea răspunsului în situaţii de urgenţa radiologică

MMSC, CNCAN, IGSU

MMSC

014

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

 DSA 6.12: Armonizarea prevederilor legale referitoare la asigurarea tuturor mijloacelor şi resurselor necesare asumării unei protecţii radiologică adecvate, în timp şi spaţiu, a populaţiei riverane obiectivelor sursă de risc nuclear sau radiologie

A6.12.1: Reglementarea unitară a domeniului prin

revizuirea/actualizarea cadrului legislativ naţional în concordanţă cu regulamentele comunitare şi acordurile internaţionale specifice ratificate de ţara noastră, în vederea eliminării sincopelor legislative şi/sau a caracterului redundant al conţinutului anumitor acte normative

CNCAN, IGSU şi alte instituţii relevante, în limita competenţelor, inclusiv deţinătorii şi operatorii de instalaţii

CNCAN, IGSU

 Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

A6.12.2: Realizarea unui ghid de bune practici care, prin coroborarea prevederilor legislative naţionale, comunitare şi din acordurile internaţionale la care România este parte cu concluziile rezultate din lecţiile învăţate, să constituie suportul metodologic pentru elaborarea procedurilor privind măsurile de prevenire, reacţie şi intervenţie la urgenţe nucleare şi radiologice

Ministerele şi instituţiile prevăzute în Planul naţional de intervenţie în caz de accident nuclear şi operatorii instalaţiilor nucleare

IGSU, CNCAN

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A6.12.3:Întocmirea unei hărţi de hazard care să cuprindă zonele şi areal ele riverane surselor de risc specific ori care pot fi afectate în caz de accident nuclear sau radiologie, în vederea utilizării lor la întocmirea/actualizarea planurilor la nivel naţional, zonal şi local de răspuns şi intervenţie în caz de accident nuclear sau radiologie

Ministerele şi instituţiile prevăzute în Planul naţional de intervenţie în caz de accident nuclear

IGSU, CNCAN

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A6.12.4: Extinderea cooperării interinstituţionale pe linia pregătirii şi instruirii populaţiei, inclusiv prin valorificarea expertizei unor structuri internaţionale în domeniu

Ministerele şi instituţiile prevăzute în Planul naţional de intervenţie în caz de accident nuclear

IGSU, CNCAN

Permanent

- În limita bugetelor anuale aprobate

- Finanţări externe

 

OSD 7: Îmbunătăţirea continuă a securităţii cibernetice în domeniul nuclear

DSA7.1: Stabilirea cadrului de reglementare şi de control necesar asigurării securităţii cibernetice în domeniul nuclear, inclusiv menţinerea la zi a cerinţelor privind protecţia împotriva ameninţărilor cibernetice

A7.1.1; Elaborarea normelor privind securitatea cibernetică pentru instalaţiile nucleare

CNCAN, cu consultarea SRI, inclusiv la avizarea normelor şi a STS, MAI, MApN, MEN, ME, MSI

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A7.1.2: Stabilirea protocoalelor de colaborare pentru efectuarea de evaluări şi inspecţii privind securitatea cibernetică la instalaţiile nucleare

CNCAN. cu contribuţii de la SRI, STS, MAI

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A7.1.3: Elaborarea procedurilor de evaluare şi inspecţie privind securitatea cibernetică la instalaţiile nucleare

CNCAN, cu contribuţii de la

SRI, STS, MAI

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A7.1.4; Implementarea de programe de pregătire iniţială şi periodică în domeniul securităţii cibernetice pentru instalaţiile nucleare, pentru personalul cu responsabilităţi în domeniu

CNCAN, titularii de autorizaţii pentru instalaţiile relevante

CNCAN

Iunie 2015

in limita bugetelor anuale aprobate

DSA7.2: Implementarea unui sistem de securitate cibernetică în domeniul nuclear şi implementarea unui mecanism eficient de avertizare şi alertă, respectiv de reacţie la incidentele cibernetice din domeniul nuclear, conectat la Sistemul naţional de securitate cibernetică - SNSC

 

 

A7.2.1: Definirea standardelor şi cerinţelor de securitate cibernetică în domeniul nuclear - suplimentarea setului minim de cerinţe din normele prevăzute a se realiza prin acţiunea A7.1.1

SRI, STS, MAI, MApN, ME, CNCAN, MMSC, MEN, MSI

SRI

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A7.2.2: Asigurarea conectării şi interoperabilităţii sistemului informatic aferent RNSRM la SNSC

MMSC, cu contribuţii de la SRI şi STS

MMSC

Iunie 2017

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 7.3: Dezvoltarea capacităţilor de management al riscurilor la adresa securităţii cibernetice în domeniul nuclear

A7.3.1: Identificarea şi descrierea ameninţărilor la adresa sistemelor informatica şi de comunicaţii aferente activităţilor de operare în cadrul instalaţiilor nucleare

SRI, STS, MAI, MApN, ME, CNCAN, MEN (IFIN-HH), MSI

CNCAN, SRI

Iulie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A7.3.2: Evaluarea sistematică impactului potenţial al ameninţărilor cibernetice asupra instalaţiilor nucleare şi a riscului asociat

SRI, STS, MAI, MApN, ME, CNCAN, MEN (ICSI, IFIN-HH)

CNCAN, SRI

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A7.3.3: Asigurarea unui nivel adecvat de măsuri de securitate pentru fiecare instalaţie

SRI, STS, MAI, MApN, ME, CNCAN, MEN (ICSI, IFIN-HH)

CNCAN, SRI

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

A7.3.4: Implementarea măsurilor asigurătorii în vederea diminuării riscurilor reziduale

SRI, STS, MAI, MApN, ME, CNCAN, MEN (ICSI, IFIN-HH)

CNCAN, SRI

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA7.4: Promovarea şi consolidarea culturii de securitate cibernetică în domeniul nuclear

A7.4.1: Derularea unor campanii de conştientizare, cu definirea prealabilă a obiectivelor de atins, a publicului-ţintă şi a contribuţiei fiecărei instituţii, cu posibilitatea cooptării unor organizaţii internaţionale, entităţi private, organizaţii neguvernamentale, instituţii de învăţământ, mass-media

SRI, STS, CNCAN, MAI, MApN, ME/DE, MEN (IFIN-HH), MSI

CNCAN, SRI

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 7.5: Dezvoltarea cooperării internaţionale privind securitatea cibernetică în domeniul nuclear

A7.5.1: Identificarea de oportunităţi de cooperare tehnică şi pregătire cu susţinere din partea unor organizaţii internaţionale cu competenţă în domeniu şi asigurarea participării specialiştilor români la programe de dezvoltare profesională

CNCAN, SRI, STS, MAI, MApN. MEN

CNCAN

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate - Finanţări externe

 

OSD 8: Îmbunătăţirea continuă a sistemelor de management şi a culturii de securitate şi siguranţă în domeniul nuclear

DSA 8.1: Actualizarea cadrului de reglementare, în principal a normelor privind sistemele de management aplicate în domeniul nuclear şi includerea de cerinţe explicite privind menţinerea şi îmbunătăţirea culturii de securitate şi siguranţă nucleară

A8.1.1: Actualizarea normelor privind sistemele de management aplicate în domeniul nuclear

CNCAN

CNCAN

Iunie 2016

În limita bugetului anual aprobat

A8.1.2: Asigurarea includerii de cerinţe explicite privind menţinerea şi îmbunătăţirea culturii de securitate şi siguranţă nucleară la revizuirea/elaborarea normelor şi ghidurilor din domeniul nuclear, după caz

CNCAN

CNCAN

Permanent

În limita bugetului anual aprobat

DSA 8.2: Organizarea de sesiuni de instruire privind sistemele de management integrat şi custura de securitate şi siguranţă nucleară, atât pentru organizaţiile din domeniul nuclear, cât şi pentru autorităţile şi instituţiile cu responsabilităţi în acest domeniu, instituţiile cu atribuţii privind securitatea şi apărarea naţională şi alte instituţii relevante şi stabilirea unei metodologii de evaluare a culturii de securitate şi siguranţă nucleară

A8.2.1: Elaborarea materialelor pentru sesiunile de instruire privind sistemele de management integrat şi cultura de securitate şi siguranţă nucleară

CNCAN, MMSC, MApN, MS. SRI, MEN (IFIN-HH), MAI

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A8.2.2; Implementarea unui program periodic de instruire în domeniul sistemelor de management integrat şi al culturii de securitate şi siguranţă nucleară

CNCAN, MMSC, MApN, MS, SRI, MEN (ICSI, IFIN-HH), MAI

CNCAN

Martie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A8.2.3: Stabilirea unei metodologii de evaluare a culturii de securitate şi siguranţă nucleară şi a eficienţei sistemelor de management

CNCAN, MMSC, MApN, MS, SRI, MEN (IFIN-HH), MAI

CNCAN

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 8.3: Creşterea capabilităţilor instituţionale ale autorităţilor cu atribuţii în domeniul nuclear, în conformitate cu cerinţele din directivele europene aplicabile şi cu obligaţiile asumate prin convenţiile internaţionale din domeniul nuclear la care România este parte contractantă

A8.3.1: Participare la evenimente şi acţiuni necesare creşterii competentelor şi capabilităţilor instituţionale solicitate de directivele europene şi cu obligaţiile asumate prin convenţiile internaţionale din domeniul nuclear la care România este parte contractantă

CNCAN, MMSC, MS

CNCAN

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 8.4: Promovarea unei informări şi comunicări eficiente şi eficace cu publicul, în vederea creşterii transparenţei proceselor de reglementare şi de luare a deciziilor în domeniul nuclear

A8.4.1: Participarea la acţiuni, evenimente periodice de informare a publicului referitoare la cerinţele de securitate şi siguranţă nucleară şi la legislaţia de mediu aplicabilă domeniului nuclear

CNCAN, MMSC, MS

CNCAN

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

 

OSD 9: Îmbunătăţirea continuă a competenţelor naţionale de securitate şi siguranţa nucleară

DSA 9.1: Actualizarea cadrului de reglementare pentru includerea de cerinţe explicite privind managementul competenţelor de securitate şi siguranţă nucleară

A9.1.1: Includerea de cerinţe explicite privind managementul competenţelor de securitate şi siguranţă nucleară la revizuirea/elaborarea normelor şi ghidurilor din domeniul nuclear, după caz

CNCAN, MS

CNCAN

 

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA9.2: Introducerea în clasificarea ocupaţiilor din România a titulaturii de “expert în securitate nucleară”, respectiv de “expert în siguranţă nucleară”

A9.2.1; Introducerea în clasificarea ocupaţiilor din România a titulaturii de “expert în securitate nucleară, respectiv de “expert în siguranţă nucleară”

CNCAN, MS, MApN

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A9.2.2: Elaborarea unui registru naţional de competenţe specifice în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare

CNCAN

CNCAN

Decembrie 2015

În limita bugetului anual aprobat

DSA 9.3: Stabilirea şi implementarea unei metodologii de autoevaluare a oportunităţilor de îmbunătăţire a competenţelor de securitate şi siguranţă nucleară

A9.3.1: Elaborarea, promovarea şi implementarea unei metodologii de autoevaluare a oportunităţilor de îmbunătăţire a competenţelor de securitate şi siguranţă nucleară, utilizabilă de toate instituţiile relevante

CNCAN

CNCAN

Iunie 2016

În limita bugetului anual aprobat

DSA 9.4: Proiectarea, implementarea şi susţinerea unui program naţional de instruire periodică privind securitatea şi siguranţa nucleară, atât pentru organizaţiile din domeniul nuclear, cât şi pentru autorităţile şi instituţiile cu responsabilităţi în acest domeniu, instituţiile cu atribuţii privind securitatea şi apărarea naţională şi alte instituţii relevante

A9.4.1: Analiza necesităţilor de pregătire şi definirea obiectivelor unui program naţional de instruire periodică privind securitatea şi siguranţa nucleară

MApN, MS, SRI, CNCAN, ME/DE,

MMSC, MEN (IFIN-HH), MAI, DIPI

CNCAN

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A9.4.2: Dezvoltarea programului naţional de instruire periodică privind securitatea şi siguranţa nucleară, inclusiv elaborarea materialelor de pregătire şi programarea sesiunilor de instruire

CNCAN, MMSC, MApN, MS, SRI, MEN(IFIN^H).

CNCAN

Iunie 2016

În limita bugetelor anuale aprobate

A9.4.3: Participarea şi susţinerea programului naţional de instruire periodică privind securitatea şi siguranţa nucleară, în cadrul sesiunilor periodice de instruire organizate de instituţiile abilitate privind cultura de securitate şi siguranţă nucleară

CNCAN, MMSC, MApN, MS, SRI, MEN (IFIN-HH), MAI

CNCAN

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

 

A9.4.4: Actualizarea programelor generale şi a materialelor de pregătire aferente pentru tot personalul care desfăşoară activităţi relevante pentru securitatea şi siguranţa nucleară, atât din toate organizaţiile din domeniul nuclear, cât şi din instituţiile cu responsabilităţi în acest domeniu, instituţiile cu atribuţii privind securitatea şi apărarea naţională şi alte instituţii relevante

CNCAN, MMSC, MApN, MS, SRI, MEN (IFIN-HH), MAI

CNCAN

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 9.5: Implementarea de programe şi platforme pentru managementul competenţelor, inclusiv pentru transferul de cunoştinţe şi planurile de succesiune, în toate organizaţiile din domeniul nuclear şi susţinerea dezvoltării unor proiecte-pilot privind managementul cunoştinţelor de securitate şi siguranţă nucleară la nivel  naţional

A9.5.1: Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de îmbunătăţire a proceselor existente de management al competenţelor,

inclusiv pentru transferul de

cunoştinţe şi planurile de succesiune pentru asigurarea continuităţii expertizei pentru situaţii în care personalul cu experienţa iese la pensie sau părăseşte organizaţia din alte motive

CNCAN, MS, MEN (IFIN-HH), ME/DE (RATEN), MMSC

ME/DE (RATEN)

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A9.5.2: Dezvoltarea de proiecte-pilot privind managementul cunoştinţelor de securitate şi siguranţă nucleară la nivel naţional

CNCAN, MS, MEN

(IFIN-HH), ME/DE (RATEN), MMSC

ME/DE (RATEN)

Decembrie 2017

- În limita bugetelor anuale aprobate - Finanţări externe

DSA 9.6: Corelarea programelor educaţionale universitare şi postuniversitare cu necesităţile de pregătire în domeniul nuclear şi susţinerea unei strategii guvernamentale privind menţinerea unor forme de studiu universitar pentru actualizarea continuă a cunoştinţelor din domeniu şi schimbul de experienţă în domeniul programelor de pregătire universitară şi postuniversitară

A9.6.1: Identificarea necesităţilor de corelare a programelor educaţionale universitare şi postuniversitare cu necesităţile de pregătire în domeniul nuclear

CNCAN, MMSC, MS, MEN, MFJDE

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A9.6.2: Elaborarea de materiale de pregătire în cadrul diferitelor forme de studiu universitar şi postuniversitar, corespunzătoare cerinţelor de securitate şi siguranţă nucleară şi cerinţelor de mediu şi susţinerea acestora cu studii de caz pentru diferire speţe propuse de CNCAN în colaborare cu MS

CNCAN, MMSC, MS. MEN (IFIN-HH)

CNCAN

Decembrie 2017

- În limita bugetelor anuale aprobate

- Finanţări externe

A9.6.3: Facilitarea schimbului de experienţă privind programele de pregătire universitară şi postuniversitară relevante pentru domeniul securităţii şi siguranţei nucleare, la nivel naţional şi internaţional, inclusiv prin proiecte de cooperare tehnică sponsorizate de organizaţii internaţionale

CNCAN, MMSC, MS, MEN, ME/DE

CNCAN, ME/DE.

ANDR, MEN

Permanent

- În limita bugetelor anuale aprobate

- Finanţări externe

DSA9.7: Organizarea de proiecte de asistenţă tehnică şi cooperare internaţiona1ă în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare pentru formarea, menţinerea şi îmbunătăţirea competenţelor instituţionale şi alinierea la cele mai noi standarde şi bune practici aplicabile, pentru toate ariile de expertiză relevante

A9.7.1: Participarea la proiecte de asistenţă tehnica şi cooperare internaţională în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare pentru formarea, menţinerea şi îmbunătăţirea competenţelor instituţionale şi alinierea la cele mai noi standarde şi bune practici aplicabile, pentru toate ariile de expertiză relevante

CNCAN, MMSC, ME/DE, MApN, MS, MEN

CNCAN

Permanent

- În limita bugetelor anuale aprobate

- Finanţări externe

DSA 9.8: Îmbunătăţirea capabilităţilor şi utilizării institutelor tehnice - suport din domeniul nuclear

A9.8.1: Participarea la activităţi de îmbunătăţire a capabilităţilor, identificarea şi implementarea de măsuri pentru eficientizarea utilizării instituţiilor tehnice suport în cadrul studiilor de securitate şi de siguranţă nucleară şi a studiilor de mediu relevante pentru domeniul nuclear; aceasta implică stabilirea competenţelor şi capabilităţilor necesare permanent în cadrul fiecărei organizaţii, precum şi a competenţelor şi capabilităţilor ce pot fi obţinute prin contractarea de servicii.

CNCAN, MMSC, MS, MEN (IFIN-HH)

CNCAN

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

 

OSD10: Îmbunătăţirea continuă a capabilităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi Inovare

DSA 10.1: Identificarea, prioritizarea şi promovarea programelor de cercetare şi dezvoltare relevante pentru securitatea şi siguranţa nucleară, ţinând cont de oportunităţile, riscurile şi aspectele-cheie pe termen mediu şi lung

A10.1.1: Identificarea necesităţilor de cercetare, respectiv a domeniilor şi studiilor, precum şi a criteriilor de prioritizare a acestora

CNCAN, MEN (ICSI, IFIN-HH), ME/DE (RATEN)

CNCAN, MEN,

ME/DE (RATEN)

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

A10.1.2: Identificarea rezultatelor aplicabile din programele de cercetare şi dezvoltare relevante şi includerea acestora în evaluările privind funcţionarea în condiţii de securitate nucleară şi siguranţa instalaţiilor nucleare şi radiologice, pentru identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a performanţelor în acest domeniu

CNCAN, MEN (ICSI, IFIN-HH),

ME/DE (RATEN)

CNCAN, MEN,

ME/DE (RATEN)

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 10.2: Intensificarea participării la proiectele naţionale şi internaţionale de cercetare şi dezvoltare în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare

A10.2.1: Participarea la proiectele naţionale şi internaţionale de cercetare şi dezvoltare în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare

ME/DE (RATEN), MS, CNCAN,

MMSC, MAI/IGSU, MEN (ICSI)

CNCAN, MEN.

ME/DE (RATEN)

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 10.3: Menţinerea şi îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare existente în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare

A10.3.1: Evaluarea infrastructurii de cercetare existente şi identificarea necesităţilor de modernizare şi îmbunătăţire

ME/DE (RATEN), MEN (ICSI. IFIN-HH), CNCAN

CNCAN

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A10.3.2: Stabilirea şi implementarea unui plan specific de acţiuni, la nivel naţional pentru menţinerea, modernizarea şi creşterea capacităţii organizaţiilor naţionale care asigură suport ştiinţific, tehnic şi ingineresc în domeniul nuclear de a realiza evaluări şi analize de securitate nucleară, inclusiv experimente

ME/DE (RATEN), MEN (ICSI. IFIN-HH), CNCAN

CNCAN

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 10.4: Creşterea capacităţii naţionale de cercetare în realizarea analizelor deterministice şi probabilistice de securitate nucleară, inclusiv a analizelor de securitate pentru proiecte de reactoare noi

A10.4.1: Evaluarea capabilităţilor existente şi a necesităţilor de îmbunătăţire

ME/DE (RATEN). MEN (JCSJ, IFIN-HH), CNCAN

ME/DE (RATEN)

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A10.4.2: Stabilirea şi implementarea unui plan specific de acţiuni pentru creşterea capacităţii naţionale de cercetare în realizarea analizelor deterministice şi probabilistice de securitate nucleară, inclusiv a analizelor de securitate pentru proiecte de reactoare noi

ME/DE (RATEN), MEN (ICSI, IFIN-HH), CNCAN

ME/DE (RATEN)

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 10.5: Menţinerea şi dezvoltarea competenţelor de cercetare în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare, inclusiv prin implementarea de programe de pregătire iniţială şi continuă, creşterea motivării pentru o carieră în domeniul cercetării şi sprijinirea centrelor de cercetare în atragerea de personal

A10.5.1: Identificarea necesităţilor de menţinere şi dezvoltare a competenţelor de cercetare şi stabilirea obiectivelor pentru programele de pregătire

ME/DE (RATEN), MEN, CNCAN

ME/DE (RATEN)

Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A10.5.2: Actualizarea programelor şi materialelor de pregătire pentru menţinerea şi dezvoltarea competenţelor de cercetare în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare

ME/DE (RATEN), MEN (IFIN-HH), CNCAN

ME/DE (RATEN) ME/DE (RATEN)

Iunie 2016

În limita bugetelor anuale aprobate

 

A10.5.3: Stabilirea şi adoptarea unui plan de măsuri pentru creşterea motivării pentru o carieră în domeniul cercetării şi sprijinirea centrelor de cercetare în atragerea de personal

ME/DE (RATEN), MEN (IFIN-HH), CNCAN

 

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 10.6: Elaborarea de parteneriate interinstituţionale vizând îmbunătăţirea capacităţilor de monitorizare. evaluare şi analiză a riscurilor specifice asociate activităţilor din domeniul nuclear

A10.6.1: Stabilirea cerinţelor minime necesare a fi aplicate în procedurile comune de reglementare pentru domeniul nuclear, elaborate de CNCAN, MMSC şi MS

MMSC, CNCAN, MS, IGSU,

CNCAN, MMSC şi MS

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A10.6.2: Stabilirea unui cadru, inclusiv revizuirea mecanismelor de cooperare interinstituţională, pentru evaluarea integrată a riscurilor specifice asociate activităţilor din domeniul nuclear

MMSC, CNCAN, MS, IGSU, MEN

(IFIN-HH), ME/DE (RATEN)

CNCAN, MMSC

şi MS

Decembrie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 10.7: Aderarea şi participarea activă în organizaţii şi structuri internaţionale de prestigiu şi în reţele ele excelenţă în domeniul securităţii nucleare şi siguranţei nucleare

A10.7.1: Identificarea organizaţiilor şi proiectelor internaţionale relevante; aderarea şi participarea activă în organizaţii şi structuri internaţionale de prestigiu şi în reţele de excelenţă în domeniul securităţii nucleare şi siguranţei nucleare

ME/DE (RATEN), MEN (IFIN-HH), CNCAN

ME/DE (RATEN, MEN (IFIN-HH)

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA10.8: Promovarea şi diseminarea rezultatelor obţinute în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării pe plan naţional, inclusiv prin organizarea de manifestări ştiinţifice în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare

A10.8.1: Identificarea şi utilizarea oportunităţilor pentru promovarea rezultatelor obţinute în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării pe plan naţional, inclusiv prin organizarea de manifestări ştiinţifice în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare

ME/DE (RATEN), MEN (ICSI, IFIN-HH)

ME/DE

(RATEN), MEN (ICSI, IFIN-HH)

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

 

OSD 11: Intensificarea cooperării internaţionale

DSA 11.1; Extinderea şi îmbunătăţirea cadrului de cooperare internaţională

A11.1.1: Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de stabilire a unor noi acorduri de cooperare internaţională

CNCAN, MAE, MMSC, MEN, ME/DE, ANDR

CNCAN

În funcţie de calendarul reuniunilor internaţionale în materie

În limita bugetelor anuale aprobate

A11.1.2: Asigurarea participării la evenimente de cooperare internaţională şi a informării tuturor instituţiilor relevante

CNCAN, MAE, MMSC, MEN, ME/DE, ANDR

CNCAN

În funcţie de

calendarul reuniunilor

internaţionale în materie

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 11.2: Asigurarea participării României în forumurile decizionale cu atribuţii în stabilirea legislaţiei şi standardelor internaţionale cu impact asupra domeniului nuclear

A11.2.1: Asigurarea participării la evenimente de cooperare internaţională şi a informării tuturor instituţiilor relevante

CNCAN, ME/DE, ANDR, MAE, MMSC

CNCAN

În funcţie de calendarul reuniunilor internaţionale în materie

- În limita bugetelor anuale aprobate

- Finanţări externe

DSA 11.3: Stabilirea unui mecanism pentru evaluarea periodică, integrată, a modului în care România îşi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din legislaţia internaţională aplicabilă în domeniul nuclear

A11.3.1: Stabilirea unui mecanism pentru evaluarea periodică, integrată, a modului în care România îşi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din legislaţia internaţională aplicabilă în domeniul nuclear şi menţionarea acestui mecanism în protocoalele de colaborare

CNCAN, MAE, ANDR

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate


OSD12: Asigurarea necesarului de resurse umane şi financiare

DSA 12.1: Efectuarea sistematica a analizei necesarului de resurse pentru asigurarea securităţii şi siguranţei nucleare, atât de către toate organizaţiile din domeniul nuclear, cât şi, după caz, din instituţiile cu atribuţii privind securitatea şi apărarea naţională şi alte instituţii relevante

 A12.1.1: Stabilirea unei metodologii generice de analiză a necesarului de resurse

CNCAN, MS, SRI, MMSC, MAI, MEN (ICSI, IFIN-HH), ME/DE, DIPI, ANDR

CNCAN

 Iunie 2015

În limita bugetelor anuale aprobate

A12.1.2: Aplicarea metodologiei pentru analiza necesarului de resurse la autorităţile şi instituţiile interesate şi schimbul de experienţă pentru validarea metodologiei

CNCAN

CNCAN

Decembrie 2015

În limita bugetului anual aprobat

A12.1.3: Implementarea metodologiei pentru efectuarea periodică a analizei necesarului de resurse, în vederea menţinerii capabilităţilor instituţionale

CNCAN

CNCAN

Permanent

În limita bugetului anual aprobat

A12.1.3: Efectuarea de analize periodice privind identificarea | resurselor necesare asigurării funcţionării RNSRM

MMSC

MMSC

Permanent

În limita bugetului anual aprobat

DSA 12.2: Asigurarea de suficient personal calificat în toate organizaţiile care desfăşoară activităţi care contribuie la securitatea şi siguranţa nucleară, inclusiv prin creşterea atractivi taţii locurilor de muncă

A12.2.1; Asigurarea de suficient personal calificat pentru îndeplinirea atribuţiilor CNCAN în toate domeniile de activitate

CNCAN

CNCAN

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

A12.2.2: Asigurarea de suficient personal calificat pentru îndeplinirea atribuţiilor MMSC în domeniul monitorizării radioactivităţii mediului şi identificarea şi implementarea elementelor necesare creşterii atractivităţii locurilor de muncă

MMSC

MMSC

Permanent

În limita bugetului anual aprobat

A12.2.3: Asigurarea de suficient personal calificat în toate organizaţiile care desfăşoară activităţi care contribuie la securitatea şi siguranţa nucleară, în baza analizei necesarului de resurse

MS, MEN, ANDR

MS, MEN

Permanent

În limita bugetelor anuale aprobate

DSA 12.3: Stabilirea unor principii, politici şi proceduri comune privind managementul schimbării organizaţionale, pentru a se asigura Că modificările care afectează structura, procesele sau resursele unei organizaţii nu pot avea efecte adverse asupra securităţii şi siguranţei nucleare sau asupra controlului în domeniul nuclear

DSA 12.4: Inventarierea resurselor şi capacităţilor utilizate în demonstrarea sau justificarea îndeplinirii obiectivelor de securitate şi siguranţă nucleară şi alocarea de resurse şi programe speciale pentru formarea, susţinerea şi perfecţionarea unui corp de analişti şi experţi în unităţile sau organizaţiile cu atribuţii/responsabilităţi în domeniul nuclear

A12.3.1: Stabilirea de principii, politici şi proceduri comune privind managementul schimbării organizaţionale, în conformitate cu standardele curente şi bunele practici internaţionale

CNCAN, MS, MMSC, MEN (ICSI, IFIN-HH), ANDR, ME/DE

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A12.3.2: Stabilirea unui mecanism de monitorizare a schimbărilor

organizaţionale şi a impactului acestora, inclusiv prin utilizarea de indicatori de performanţă specifici

CNCAN, MS, MMSC, MEN (ICSI, IFIN-HH), ANDR, ME/DE

CNCAN

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

A12.4.1: Inventarierea resurselor şi capacităţilor utilizate în demonstrarea sau justificarea îndeplinirii obiectivelor de securitate şi siguranţă nucleară

CNCAN, MAI, MApN, MS, MEN (IFIN-HH), ME/DE

CNCAN, MAI, MApN, MS, MEN, ME/DE

Decembrie 2014

În limita bugetelor anuale aprobate

îmbunătăţire a capabilităţilor instituţionale, eligibile pentru finanţare din fonduri europene şi luarea măsurilor pentru materializarea acestor proiecte atât pentru organizaţiile din domeniul nuclear, cât şi pentru autorităţile şi instituţiile cu responsabilităţi în acest domeniu, instituţiile cu atribuţii privind securitatea şi apărarea naţională şi alte instituţii relevante

MAI, MMSC, MS, MEN

MAI, MS, MEN

 

În limita bugetelor anuale aprobate


1) RATEN se găseşte sub autoritatea ME/DE.

2) SNN se găseşte sub autoritatea ME/DE.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Botoşani” la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 şi 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- după anexa nr. 1.25 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Consiliului Local al Oraşului Săveni” se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1.26 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii «Mihai Eminescu»“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Bucureşti, 23 iulie 2014.

Nr. 605.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

ANEXA

(Anexa nr. 1.26 la anexa nr. 1)

 

INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii “Minai Eminescu”

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

1.

1.6.2

Casa părintească

Suprafaţa = 150,13 mp

Nr. Încăperi = 5

Zidărie: cărămidă

Un singur nivel

Acoperiş: tablă cupru

2011

44.194,20

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 si nr. 53.530din 31 102013

2.

1.6.2

Bisericuţa familiei, mormintele părinţilor şi ale celor 2 fraţi şi

Cenotaful poetului

Suprafaţa = 74,00 mp

Nr. Încăperi = 1

Zidărie: cărămidă

Acoperiş: draniţă

Fundaţia consolidată în 1996

2011

32.879,91

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

3.

1.6.2

Casa ţărănească de epocă

Suprafaţa = 135,24 mp

Nr. Încăperi = 3 cu cerdac

Zid: cărămidă

Acoperiş: tablă zincată

Fundaţia consolidată în 1997

2011

57.655,10

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 3972014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 si nr. 53.530 din 31.10.2013

4.

1.6.2

Clădirea Muzeului “Mihai Eminescu”

Suprafaţa construită la sol = 560,49 mp

3 niveluri

Zid: structură grinzi cu BCA

Acoperiş: tablă zincată

2011

1.819.129,35

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

5.

1.6.2

Clădirea

Bibliotecii

Naţionale

Suprafaţa construită la

sol = 764,26 mp

2 niveluri

Zid: cărămidă

Acoperiş: tablă zincată

2011

1.174.157,85

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

6.

1.6.2

Amfiteatru în aer

liber

Suprafaţa = 710,20 mp

Nr. locuri = 565

Structura: beton armat

cu scaune rabatabile

2011

462.257,43

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

7.

1.3.7.1

Drum, parcări, alei carosabile, alei pietonale şi trotuare

Acces carosabil din piatră brută în suprafaţă de 910,00 mp; parcare cu strat asfaltic în suprafaţă de 864,00 mp

2001

172.901,68

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

8.

1.7.1.2

Reţea electrică exterioară

Corpuri de iluminat înalte 25 de bucăţi

Corpuri de iluminat pitice 42 de bucăţi

2001

65.122,15

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

9.

1.6.6

Amenajări exterioare

Sistem de ziduri şi pergole decorative, garduri metalice

2001

192.511,37

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

10.

1.3.7.1

Alei pietonale şi trotuare

Alei din piatră brută în suprafaţă de 1.100,00 mp;

alei din mozaic spălat în suprafaţă de 1.150,00 mp; trotuare adiacente clădirilor în suprafaţă de 217,00 mp

2001

199.245,28

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

11.

1.6.1.1

Grup sanitar exterior. alimentare cu

apa şi  canalizare

Zidărie portantă din cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă cu Se = 62,13 mp.

Cameră pompe şi rezervor cu suprafaţă de 39,00 mp, ;

puţ de captare apă cu suprafaţa de 10,52 mp

2001

 

 

254.566,21

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

12.

1.64

Laborator restaurare lemn

Zidărie portantă din bolţari, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă cu Sc. =106,39 mp

2001

22.816,45

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

13.

1.10

Beci

Suprafaţa construită la sol 5,66 mp

2003

 

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 şi nr. 53.530 din 31.10.2013

14.

1.6.1

Spaţii de cazare

7 căsuţe construite din zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare de tablă zincată cu suprafaţa de 81,79 mp/căsuţă

2005

1.917.541,28

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 si nr. 53.530 din 31.10.2013

15.

0.1.1.

Teren aferent Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii “Minai Eminescu”

Situat în satul Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani,

S = 25.419 mp, din care

Se = 7.431,55 mp

2011

-

Domeniul public al judeţului Botoşani, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 39/2014

Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 si nr. 53.530 din 31.10.2013

 

 

 

 

TOTAL

6.414.978,26

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Asociaţiei Culturale “ACT” ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Asociaţia Culturală “ACT”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Episcop Chesarie nr. 3, sectorul 4, ca fiind de utilitate publică,

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 iulie 2014.

Nr. 612.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Asociaţiei cultural-istorice “Muzeul” ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Asociaţia cultural-istorică “Muzeul”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în oraşul Ianca, Str. Gării nr. 9, judeţul Brăila, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

 

Bucureşti. 23 iulie 2014.

Nr. 613.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Mitea Mie Dumitru Haralambie în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mitea Ilie Dumitru Haralambie se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 iulie 2014.

Nr. 245.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. b), e) şi f), ale art. 53 alin. (1) şi ale art. 55 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Memorandumul de înţelegere semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană în data de 13 martie 2012, prin care a fost aprobat calendarul de eliminare treptată a tarifelor reglementate de energie electrică la consumatorii finali,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin;

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizata pentru serviciul universal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Producătorii de energie electrică, furnizorii, furnizorii de ultimă instanţă şi Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale “Opcom” - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 iulie 2014.

Nr. 65.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1.1

Scop

 

Art. 1. - Prin organizarea pieţei centralizate pentru serviciul universal se urmăreşte implementarea unui mecanism transparent şi concurenţial de achiziţie a energiei electrice de pe piaţa angro de către furnizorii de ultimă instanţă, pentru acoperirea consumului de energie electrică facturat la tarif CPC al clienţilor finali deserviţi în regim de serviciu universal.

            Art. 2. - Prezentul regulament stabileşte principiile, termenele, condiţiile şi responsabilităţile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal.=

 

SECŢIUNEA 1.2

Domeniu de aplicare

 

Art. 3. - Prezentul regulament se aplică:

a) furnizorilor de ultimă instanţă desemnaţi prin ordin al preşedintelui ANRE în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare;

b) producătorilor de energie electrică şi furnizorilor de energie electrică, alţii decât FUI;

            c) operatorului pieţei de energie electrică, în calitate de OPCSU.

 

SECŢIUNEA 1.3

Abrevieri şi definiţii

 

Art. 4. - Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) CPC - componenta de piaţă concurenţială;

c) FUI - furnizor/furnizori de ultimă instanţă;

d) OPCSU - operator al pieţei centralizate pentru serviciul universal, calitate deţinută de operatorul pieţei de energie electrică, stabilit conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

e) PCSU - piaţa centralizată pentru serviciul universal;

f) SU - serviciu universal;

g) VMO - volumul maxim/volumele maxime de ofertare. Art. 5. - (1) Termenii utilizaţi în prezentul regulament au înţelesul din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, titlul I.

(2) În înţelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) cantitate - număr întreg de produse standard;

b) cantitate liberă - cantitate reţinută pentru un produs de tranzacţionare, care, în urma unor transferuri de cantitate de pe alte produse, este eliberată şi poate fi ofertată de către participant numai în runda următoare a licitaţiei, chiar dacă produsul respectiv este blocat; poate fi constituită numai din cantităţi solicitate a fi transferate către alte produse, pentru care a fost respinsă solicitarea;

c) cantitate retrasă - diferenţa dintre cantitatea validată în runda anterioară şi cea ofertată în runda curentă a unei licitaţii, pentru un produs de tranzacţionare, mai puţin cantităţile solicitate a fi transferate către alte produse; în oferta de vânzare poate fi menţionat preţul la care participantul la licitaţie este dispus să vândă această cantitate (preţ de reţinere); acest preţ trebuie să fie mai mare decât preţul din runda curentă şi mai mic sau egal cu preţul din runda anterioară;

d) cantitate reţinută - cantitate suplimentară faţă de cantitatea ofertată într-o rundă, care este necesară pentru acoperirea cererii aferente unui produs de tranzacţionare; această cantitate este asigurată în primul rând din cantităţi retrase, în ordinea preţurilor de reţinere corespunzătoare acestora, şi apoi din cantităţi solicitate a fi transferate către alte produse, pentru care este respinsă solicitarea în ordinea inversă a priorităţii de transfer;

e) cantitate validată - cantitatea care poate fi selectată pentru vânzare la preţul anunţat în runda curentă de licitaţie, pentru un produs de tranzacţionare, compusă din cantitatea ofertată la preţul rundei şi cantităţile acceptate a fi transferate de pe alte produse;

f) cerere - cantitatea scoasă la licitaţie prin intermediul unui produs de tranzacţionare;

g) cumpărător prin licitaţie (cumpărător) - furnizor de ultimă instanţă înregistrat Ea piaţa centralizată pentru serviciul universal, care, în urma desfăşurării licitaţiilor simultane cu preţ descrescător, cumpără pe PCSU energie electrică destinată acoperirii consumului clienţilor finali deserviţi în regim de serviciu universal;

h) deficit de ofertă - neacoperirea cererii aferente unui produs de tranzacţionare prin cantităţile din ofertele de vânzare, considerând şi cantităţile retrase, cu excepţia celor solicitate a fi transferate către alte produse;

i) eligibilitate - cantitatea totală maximă pe care un participant la licitaţie o poate oferta într-o rundă, pentru toate produsele tranzacţionate simultan; în prima rundă a licitaţiei, eligibilitatea unui participant este egală cu suma cantităţilor corespunzătoare limitei maxime a preţului de pornire a licitaţiei, prevăzute în ofertele indicative transmise de respectivul participant pentru toate produsele tranzacţionate simultan, iar în fiecare dintre rundele următoare eligibilitatea unui participant este egală cu suma cantităţilor proprii validate în runda anterioară pentru toate produsele tranzacţionate simultan care nu sunt blocate plus cantităţile libere proprii;

j) excedent de ofertă (excedent) - surplusul înregistrat faţă de cererea aferentă unui produs de tranzacţionare, exprimat ca raport supraunitar între cantitatea total validată pentru respectivul produs într-o rundă de licitaţie şi cererea aferentă acestuia; atunci când cantitatea total validată este egală sau mai mică decât cererea, excedentul aferent respectivului produs de tranzacţionare se consideră egal cu 1;

k) garanţie financiară de participare la licitaţie (garanţie financiară) - sume de bani şi/sau instrumente financiare (de exemplu, garanţii de plată, bilete la ordin avalizate de către o bancă comercială, file CEC certificat) constituite în favoarea OPCSU de fiecare producător/furnizor de energie electrică înregistrat la PCSU (cu excepţia FUI), pentru fiecare sesiune de licitaţie la care acesta doreşte să participe; este executată de OPCSU numai în cazul refuzului de semnare a unui/unor contract(e) stabilit(e) în urma licitaţiei, pentru acoperirea penalităţii datorate de respectivul participant în această situaţie;

            l) licitaţie cu preţ descrescător (licitaţie) - mecanism de achiziţie concurenţială a energiei electrice, care se desfăşoară în runde iterative, preţul de cumpărare anunţat pentru fiecare rundă fiind mai mic decât cel din runda anterioară; în fiecare rundă se primesc oferte de vânzare la preţul de cumpărare anunţat şi se determină excedentul de cantitate ofertată comparativ cu cererea; procedura se repetă la fiecare rundă, oferta de vânzare scăzând de la o rundă la alta până când ajunge egală sau mai mică decât cererea;

m) limita minimă/maximă a preţului de pornire a licitaţiei - valori-limită între care se poate situa preţul de pornire a licitaţiei şi care sunt publicate în anunţul privind desfăşurarea licitaţiei;

n) operator al pieţei centralizate pentru serviciul universal - operatorul pieţei de energie electrică, stabilit conform prevederilor legislaţiei în vigoare, care este responsabil cu organizarea, desfăşurarea şi închiderea licitaţiilor, transmiterea/publicarea rezultatelor licitaţiilor şi, după caz, reducerea cantităţilor din ofertele de cumpărare sau anularea licitaţiilor în condiţiile prevăzute de prezentul regulament;

o) ofertă de cumpărare (necesar) - cantitatea necesar a fi cumpărată de un FUI pe anumite zile/intervale orare caracteristice din perioada de livrare pentru care se organizează licitaţia;

p) ofertă de vânzare (ofertă) - pachet care include cantitatea oferită spre vânzare la preţul anunţat pentru un produs în runda de licitaţie curentă şi, după caz, cantitatea retrasă cu preţul de reţinere corespunzător acesteia, precum şi cantitatea/cantităţile solicitate a fi transferate către alte produse (cu priorităţile de transfer aferente, dacă este cazul);

q) ofertă indicativă - pachet care include, pentru fiecare produs de tranzacţionare, două cantităţi disponibile pentru vânzare: una corespunzătoare limitei maxime a preţului de pornire a licitaţiei şi a două corespunzătoare limitei minime a preţului de pornire a licitaţiei;

r) participant la licitaţie (participant) - producător/furnizor de energie electrică înregistrat la piaţa centralizată pentru serviciul universal (cu excepţia FUI), care transmite oferte de vânzare în sesiunea curentă de licitaţie;

s) piaţa centralizată pentru serviciul universal - componentă a pieţei centralizate de energie electrică, administrată de OPCSU, care funcţionează pe baza unui mecanism de licitaţii simultane cu preţ descrescător şi este destinată achiziţionării energiei electrice necesare pentru acoperirea consumului clienţilor finali care beneficiază de serviciu universal; participarea FUI la această piaţă este obligatorie;

t) platforma informatică a PCSU - sistem de aplicaţii informatice prin intermediul cărora OPCSU asigură desfăşurarea fiecărei etape din rundele aferente sesiunilor de licitaţie;

u) prioritate de transfer - indicator menţionat numai în ofertele de vânzare care includ două solicitări de transfer de cantitate; poate avea valoarea 0 (prioritate maximă) sau 1 şi indică ordinea în care participantul care a transmis oferta doreşte să realizeze cele două transferuri; dacă la una dintre solicitările de transfer din ofertă indicatorul are valoarea 0, atunci la cealaltă solicitare de transfer din aceeaşi ofertă indicatorul trebuie să aibă valoarea 1;

v) procedura de înregistrare - procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate administrate de operatorul pieţei de energie electrică, avizată de ANRE;

w) produs blocat - produs de tranzacţionare pentru care s-a îndeplinit condiţia de închidere a licitaţiei într-o rundă, dacă această condiţie nu s-a îndeplinit în aceeaşi rundă şi pentru celelalte produse tranzacţionate simultan; pentru produsul blocat, preţul din runda respectivă şi ofertele corespunzătoare ale participanţilor la licitaţie nu se modifică pe parcursul rundelor următoare în care se menţin condiţiile de blocare; participanţii la licitaţie pot transmite oferte pentru un produs blocat numai în cazul în care dispun de o cantitate liberă;

x) produs de tranzacţionare (produs) - pachet care include cantitatea agregată din toate ofertele de cumpărare de energie electrică la putere medie orară constantă pe zile/intervale orare caracteristice din perioada de livrare pentru care se organizează licitaţia şi preţul maxim de pornire a licitaţiei pentru cumpărarea acestei cantităţi;

y) produs standard - ofertă de vânzare/cumpărare de energie electrică la o putere medie orară constantă de 1 MWh/h;

z) regim de serviciu universal - furnizarea energiei electrice asigurată de FUI clienţilor finali casnici şi clienţilor finali noncasnici cu drept de serviciu universal, conform reglementărilor în vigoare;

aa) vânzător - participant la licitaţie declarat câştigător la închiderea unei sesiuni de licitaţie;

            bb) volum maxim de ofertare - cantitatea maximă pe care un participant la licitaţie o poate oferta pentru un produs de tranzacţionare, stabilită sub nivelul cererii aferente respectivului produs; pentru ofertele indicative, VMO aferente produselor tranzacţionate simultan sunt publicate în anunţul privind desfăşurarea licitaţiei, iar pentru ofertele de vânzare, VMO aferente produselor tranzacţionate simultan sunt publicate în specificaţiile licitaţiei.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea pieţei centralizate pentru serviciul universal

 

Art. 6. - Licitarea, în vederea cumpărării pe PCSU, este obligatorie pentru consumul de energie electrică facturat la tarif CPC al clienţilor finali deserviţi de FUI în regim de serviciu universal.

Art. 7. - Participarea la PCSU a producătorilor şi furnizorilor de energie electrică (alţii decât FUI) este voluntară.

Art. 8. - Licitaţiile simultane cu preţ descrescător sunt organizate pe PCSU de către OPCSU, în conformitate cu procedurile specifice elaborate în baza prezentului regulament.

Art. 9. - (1) Piaţa centralizată pentru serviciul universal funcţionează în sesiuni de licitaţii simultane cu preţ descrescător, organizate pentru perioade de livrare de un trimestru.

(2) în cadrul unei sesiuni de licitaţie se tranzacţionează simultan două sau 3 produse definite pe zile/intervale orare caracteristice din trimestrul calendaristic următor.

Art. 10. - (1) Numărul de produse tranzacţionate simultan şi zilele/intervalele orare caracteristice fiecărui produs se stabilesc şi se comunică FUI de către ANRE şi pot fi diferite în funcţie de perioada de livrare pentru care se organizează licitaţia.

(2) Ofertele de cumpărare ale fiecărui FUI sunt avizate de ANRE, iar caracteristicile produselor de tranzacţionare aferente se stabilesc şi se comunică OPCSU de către ANRE, împreună cu ofertele de cumpărare ale FUI.

(3) Volumele maxime de ofertare, atât pentru ofertele indicative, cât şi pentru ofertele de vânzare, precum şi limita maximă şi limita minimă a preţului de pornire a licitaţiei se stabilesc pentru fiecare produs de tranzacţionare şi se comunică OPCSU de către AN RE.

Art. 11. - (1) Deschiderea, respectiv închiderea unei sesiuni de licitaţie se fac simultan pentru toate produsele tranzacţionate.

(2) O sesiune de licitaţie se desfăşoară în runde iterative, preţul anunţat pentru o rundă fiind mai mic decât preţul din runda anterioară, pentru fiecare produs de tranzacţionare în parte. Prin excepţie, pentru un produs de tranzacţionare blocat, preţul nu se schimbă pe parcursul rundelor în care se menţin condiţiile de blocare a respectivului produs.

(3) Condiţia de închidere a licitaţiei este ca suma cantităţilor validate într-o rundă să fie mai mică sau egală cu cererea, pentru fiecare produs de tranzacţionare. O sesiune de licitaţie se închide în runda în care această condiţie se îndeplineşte simultan pentru toate produsele tranzacţionate.

(4) Dacă într-o rundă condiţia de închidere a licitaţiei se îndeplineşte pentru un produs, dar nu pentru toate produsele tranzacţionate simultan, licitaţia continuă, produsul respectiv fiind blocat în rundele care urmează, până la eliminarea condiţiilor de blocare sau până la runda finală în care condiţia de închidere a licitaţiei se îndeplineşte simultan pentru toate produsele tranzacţionate.

Art. 12. - Determinarea ecartului între preţul anunţat pentru o rundă de licitaţie şi preţul din runda anterioară se face de către OPCSU pe baza unei formule de calcul stabilite şi comunicate către OPCSU de ANRE, care ţine cont de excedentul de ofertă înregistrat în runda anterioară, pentru fiecare produs de tranzacţionare.

Art. 13. - (1) închiderea unei sesiuni de licitaţie, precum şi câştigătorii şi rezultatele finale ale acesteia sunt stabilite de OPCSU conform prevederilor prezentului regulament.

(2) Rezultatele fiecărei sesiuni de licitaţie sunt publicate de OPCSU conform prevederilor prezentului regulament şi procedurii specifice.

Art. 14. - (1) Toate informaţiile privind tranzacţiile bilaterale dintre FUI şi participanţii la licitaţie declaraţi câştigători la închiderea unei sesiuni de licitaţie, respectiv cantităţile şi preţurile pe produse, valoarea totală a tranzacţiilor etc, se stabilesc de către OPCSU conform prevederilor prezentului regulament şi procedurii specifice şi se comunică, în format material şi în format electronic, către ANRE şi părţile implicate.

(2) Contractele dintre FUI şi participanţii la licitaţie declaraţi câştigători la închiderea unei sesiuni de licitaţie se încheie obligatoriu în condiţiile comunicate de OPCSU. Partea care refuză încheierea unui astfel de contract trebuie să plătească o penalitate egală cu jumătate din valoarea totală a tranzacţiei (Vt) calculată conform prevederilor art. 62 alin. (4) şi comunicată de OPCSU.

(3) Decontarea tranzacţiilor încheiate pe PCSU se realizează bilateral, conform contractelor încheiate între FUI şi participanţii la licitaţie declaraţi câştigători la închiderea unei sesiuni de licitaţie. Preţul final al unui produs de tranzacţionare este acelaşi pentru toţi cumpărătorii şi toţi vânzătorii.

            Art. 15. - OPCSU are dreptul de a suspenda/de a anula o sesiune de licitaţie, de a diminua ofertele de cumpărare şi cantităţile aferente produselor de tranzacţionare pe parcursul unei sesiuni de licitaţie şi/sau de a respinge parţial sau total solicitările de transfer de cantitate ale participanţilor la licitaţie, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.

 

CAPITOLUL III

Participarea la piaţa centralizată pentru serviciul universal

 

SECŢIUNEA 3.1

Cumpărătorii prin licitaţie

 

Art. 16. - Cumpărătorii prin licitaţie sunt titularii de licenţă desemnaţi de ANRE pentru prestarea serviciilor de FUI în condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice.

Art. 17. - Participarea FUI la PCSU este obligatorie pentru achiziţia energiei electrice destinate acoperirii consumului de energie electrică facturat la tarif CPC al clienţilor finali deserviţi în regim de serviciu universal.

            Art. 18. - Înregistrarea FUI la PCSU se face în baza deciziilor de desemnare emise de AN RE, cu respectarea prevederilor din Procedura de înregistrare, dar fără a fi necesară transmiterea scrisorilor de intenţie din partea FUI.

 

SECŢIUNEA 3.2

Participanţii la licitaţie

 

Art. 19. - (1) Titularii de licenţă participanţi la licitaţie pot fi:

a) producători de energie electrică;

b) furnizori de energie electrică, alţii decât FUI.

(2) Pentru a avea dreptul să transmită oferte în cadrul unei sesiuni de licitaţie, titularii de licenţă prevăzuţi la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie înregistraţi la PCSU, conform prevederilor din Procedura de înregistrare;

b) să semneze Convenţia de participare la PCSU cu cel puţin 13 zile lucrătoare înaintea datei de deschidere a sesiunii de licitaţie;

c) să transmită ofertele indicative în termenul prevăzut în anunţul privind desfăşurarea licitaţiei;

d) să depună garanţia financiară de participare la licitaţie, calculată pe baza ofertelor indicative, în termenul specificat la art. 22 alin. (1).

(3) Odată cu înregistrarea la PCSU un titular de licenţă primeşte dreptul de acces pe platforma informatică a PCSU, într-un cont individual pentru transmiterea ofertelor şi vizualizarea rezultatelor.

            Art. 20. - OPCSU poate respinge/revoca înregistrarea sau poate suspenda participarea la PCSU a unui titular de licenţă, în conformitate cu prevederile din Procedura de înregistrare.

 

CAPITOLUL IV

Pregătirea desfăşurării licitaţiilor

 

SECŢIUNEA 4.1

Anunţul privind desfăşurarea licitaţiei

 

Art. 21.- Anunţul privind desfăşurarea licitaţiei este publicat de OPCSU pe website-ul propriu cu cel puţin 28 de zile lucrătoare înainte de începutul perioadei de livrare pentru care se organizează sesiunea de licitaţie şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

a) perioada de livrare pentru care se organizează licitaţia;

b) denumirea produselor care vor fi tranzacţionate şi zilele/intervalele orare de livrare caracteristice acestora;

c) volumul maxim de ofertare aplicabil ofertelor indicative, pentru fiecare produs de tranzacţionare în parte, conform datelor stabilite şi comunicate în acest sens de ANRE;

d) limita maximă şi limita minimă a preţului de pornire a licitaţiei, pentru fiecare produs de tranzacţionare în parte, conform datelor stabilite şi comunicate în acest sens de ANRE;

e) perioada de timp în care se transmit ofertele indicative, care trebuie să se încheie în maximum 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, stabilită de OPCSU cu respectarea termenelor-limită din prezentul regulament;

f) data de publicare a specificaţiilor licitaţiei, stabilită de OPCSU cu respectarea termenelor-limită din prezentul regulament;

            g) informaţii referitoare la depunerea garanţiilor financiare de participare la licitaţie, stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

SECŢIUNEA 4.2

Depunerea garanţiilor financiare de participare la licitaţie

 

Art. 22. - (1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului privind desfăşurarea licitaţiei, titularii de licenţă care doresc să participe la sesiune, cu excepţia FUI, trebuie să constituie în favoarea OPCSU o garanţie financiară de participare la licitaţie.

(2) Pentru un titular de licenţă, valoarea garanţiei financiare prevăzute la alin. (1) se calculează astfel:

 

                  (1),

unde:

Vg = valoarea garanţiei financiare de participare la licitaţie, solicitate unui titular de licenţă [lei];

Pmax, i = limita maximă a preţului de pornire a licitaţiei, prevăzută în anunţul privind desfăşurarea licitaţiei, pentru produsul de tranzacţionare i [Iei/MWh];

Qmax, i = cantitatea corespunzătoare limitei maxime a preţului de pornire a licitaţiei, prevăzută în oferta indicativă transmisă de respectivul titular de licenţă pentru produsul de tranzacţionare i [MWh/h];

hi = numărul de intervale orare din perioada de livrare pentru care este organizată sesiunea de licitaţie, caracteristice produsului de tranzacţionare i [h].

            (3) Constituirea garanţiei financiare de participare la licitaţie în termenul specificat la alin. (1) este o condiţie obligatorie pentru participarea la licitaţie.

 

SECŢIUNEA 4.3

Transmiterea ofertelor indicative

 

Art. 23. - (1) Titularii de licenţă, cu excepţia FUI, transmit ofertele indicative pentru sesiunea de licitaţie la care doresc să participe, în termenul prevăzut în anunţul privind desfăşurarea licitaţiei, pentru fiecare produs de tranzacţionare în parte.

(2) Transmiterea ofertelor indicative se face prin intermediul platformei informatice a PCSU şi este o condiţie obligatorie pentru participarea la licitaţie.

(3) OPCSU poate suplimenta cu maximum o zi lucrătoare perioada de timp anunţată pentru transmiterea ofertelor indicative, în cazul în care intervin defecţiuni sau avarii care afectează funcţionarea platformei informatice a PCSU. În acest caz, OPCSU publică pe website-ul propriu un anunţ privind prelungirea termenului-limită de transmitere a ofertelor indicative.

Art. 24. - Oferta indicativă a unui titular de licenţă pentru un produs de tranzacţionare trebuie să cuprindă două cantităţi disponibile pentru vânzare: o cantitate corespunzătoare limitei maxime a preţului de pornire a licitaţiei şi o cantitate corespunzătoare limitei minime a preţului de pornire a licitaţiei. Fiecare dintre aceste cantităţi nu poate depăşi VMO aferent respectivului produs, publicat în anunţul privind desfăşurarea licitaţiei.

Art. 25. - După terminarea perioadei de timp anunţate, ofertele indicative înregistrate în platforma informatică a PCSU împreună cu informaţiile referitoare la depunerea garanţiilor financiare de participare la licitaţie sunt transmise imediat de OPCSU către ANRE, sintetizate într-un format electronic prelucrabil (fişier Excel).

            Art. 26. - Pe baza datelor din ofertele indicative, ANRE stabileşte preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare produs de tranzacţionare. Suma cantităţilor corespunzătoare limitei maxime a preţului de pornire a licitaţiei, prevăzute în ofertele indicative transmise de un participant pentru toate produsele tranzacţionate simultan, determină eligibilitatea iniţială a acestuia. Suma cantităţilor din ofertele transmise de respectivul participant în prima rundă a licitaţiei pentru toate produsele tranzacţionate simultan nu poate depăşi eligibilitatea iniţială a acestuia.

 

CAPITOLUL V

Stabilirea produselor de tranzacţionare

 

SECŢIUNEA 5.1

Categorii de produse şi caracteristicile lor

 

Art. 27. - (1) Un produs de tranzacţionare cuprinde următoarele caracteristici:

a) perioada de livrare (trimestrul calendaristic) şi zilele/intervalele orare caracteristice produsului;

b) cererea (cantitatea scoasă la licitaţie);

c) preţul de pornire a licitaţiei.

(2) Produsele de tranzacţionare aferente unei sesiuni de licitaţie sunt stabilite de ANRE cu cel puţin 19 zile lucrătoare înainte de începutul perioadei de livrare pentru care se organizează licitaţia.

Art. 28. - (1) Se definesc două categorii de produse de tranzacţionare:

a) produse de tranzacţionare în bandă;

b) produse de tranzacţionare la vârf.

(2) Pentru fiecare sesiune de licitaţie se definesc un produs de tranzacţionare în bandă şi, după caz, unul sau două produse de tranzacţionare la vârf.

(3) Numărul de produse de tranzacţionare la vârf se stabileşte de către ANRE în funcţie de profilarea orară a consumului prognozat de fiecare FUI, perioada de livrare pentru care se organizează licitaţia şi caracteristica sezonieră a consumului (vară, iarnă).

Art. 29. - (1) Produsul de tranzacţionare în bandă este caracterizat de livrarea energiei electrice la putere medie orară constantă în toate zilele/intervalele orare din perioada pentru care se organizează licitaţia.

            (2) Pentru fiecare produs de tranzacţionare la vârf se stabilesc zilele/intervalele orare de livrare a energiei electrice la putere medie orară constantă, din perioada pentru care se organizează licitaţia, caracteristice respectivului produs.

 

SECŢIUNEA 5.2

Determinarea cererii

 

Art. 30. - (1) Trimestrial, fiecare FUI transmite la ANRE profilarea orară a consumului prognozat aferent clienţilor finali proprii deserviţi în regim de serviciu universal, separat pe fiecare categorie de clienţi (casnici, respectiv noncasnici), pentru trimestrul calendaristic următor, precum şi consumul realizat de aceleaşi categorii de clienţi în trimestrele similare din ultimii 3 ani încheiaţi şi, dacă este cazul, justificarea diferenţelor lunare între realizări şi prognoze.

(2) Transmiterea datelor menţionate la alin. (1) se face în format material şi prin e-mail, într-un format electronic prelucrabil (fişier Excel), cu cel puţin 35 de zile lucrătoare înainte de începutul unui trimestru calendaristic.

Art. 31. - (1) După analizarea datelor primite conform prevederilor art. 30, transmiterea, după caz, a solicitărilor de clarificare/completare/corectare şi primirea răspunsurilor de la FUI, ANRE stabileşte numărul produselor de tranzacţionare la vârf şi zilele/intervalele orare de livrare caracteristice acestora, pentru sesiunea de licitaţie aferentă trimestrului calendaristic următor.

(2) ANRE comunică fiecărui FUI datele stabilite conform prevederilor alin. (1) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la termenul-limită de transmitere a datelor de către FUI specificat la art. 30 alin. (2).

(3) Comunicările prevăzute la alin. (2) se transmit prin e-mail persoanelor de contact desemnate în acest scop de fiecare FUI.

Art. 32. - (1) După primirea comunicărilor prevăzute la art. 31, fiecare FUI stabileşte şi transmite la ANRE propunerile proprii de oferte de cumpărare, corespunzătoare fiecărui produs de tranzacţionare definit pentru sesiunea de licitaţie aferentă trimestrului calendaristic următor.

(2) Cantităţile aferente ofertelor de cumpărare ale unui FUI se stabilesc astfel încât să se îndeplinească următoarea condiţie:

 

                    (2), unde:

E = prognoza consumului total de energie electrică facturat la tarif CPC al clienţilor finali deserviţi în regim de serviciu universal, în trimestrul calendaristic următor [MWh/trimestru];

Ni = necesarul aferent produsului de tranzacţionare i [MWh/h];

hi = numărul de intervale orare de livrare caracteristice produsului de tranzacţionare i, din trimestrul calendaristic următor [h],

avându-se în vedere ca, în perioada de timp corespunzătoare intervalelor orare caracteristice produselor de tranzacţionare la vârî, să nu se depăşească prognoza de consum de energie electrică aferentă acestora.

(3) Transmiterea datelor menţionate la alin. (1) se face în format material şi prin e-mail, într-un format electronic prelucrabil (fişier Excel), în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea comunicărilor prevăzute la art. 31.

Art. 33. - Propunerile de oferte de cumpărare ale FUI corespunzătoare fiecărui produs de tranzacţionare pot fi revizuite de ANRE în următoarele situaţii:

a) dacă se constată nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 32 alin. (2);

b) dacă nivelul excedentului estimat pentru prima rundă de licitaţie pe baza ofertelor indicative este sub valoarea 1,5, în sensul reducerii ofertelor de cumpărare cu maximum 35% faţă de necesar.

Art. 34. - (1) Ofertele de cumpărare ale FUI, corespunzătoare fiecărui produs de tranzacţionare definit pentru o sesiune de licitaţie, sunt avizate de ANRE cu cel puţin 19 zile lucrătoare înainte de începutul perioadei de livrare pentru care se organizează licitaţia.

            (2) Cererea aferentă fiecărui produs de tranzacţionare definit se determină ca sumă a cantităţilor din ofertele corespunzătoare de cumpărare ale fiecărui FUI.

 

SECŢIUNEA 5.3

Stabilirea preţurilor de pornire a licitaţiei

 

Art. 35. - (1) Preţul de pornire a licitaţiei se stabileşte de către ANRE, ţinând cont de evoluţia preţurilor pe piaţa angro de energie electrică din România, separat pentru produsul de tranzacţionare în bandă şi pentru produsul/produsele de tranzacţionare la vârf.

(2) Preţurile de pornire a licitaţiei sunt exprimate în Iei/MWh, cu maximum două zecimale.

Art. 36. - Preţul de pornire a licitaţiei pentru un produs de tranzacţionare, stabilit conform prevederilor art. 35, trebuie să fie situat între limita minimă şi limita maximă a preţului de pornire a licitaţiei, care au fost publicate în anunţul privind desfăşurarea licitaţiei.

 

SECŢIUNEA 5.4

Specificaţiile licitaţiei

 

Art. 37. - Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data deschiderii unei sesiuni de licitaţie, OPCSU publică în platforma informatică a PCSU şi pe website-ul propriu specificaţiile licitaţiei.

Art. 38. - Specificaţiile licitaţiei trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) data deschiderii licitaţiei, stabilită cu cel puţin 12 zile lucrătoare înainte de începutul perioadei de livrare pentru care se organizează licitaţia;

b) denumirea produselor tranzacţionate simultan în cadrul licitaţiei;

c) caracteristicile fiecărui produs: cantitate, zile/intervale orare de livrare, preţ de pornire a licitaţiei, conform datelor stabilite şi comunicate în acest sens de ANRE;

            d) volumul maxim de ofertare (VMO) pentru fiecare produs de tranzacţionare în parte, conform datelor stabilite şi comunicate în acest sens de ANRE.

 

CAPITOLUL VI

Desfăşurarea licitaţiilor simultane cu preţ descrescător

 

SECŢIUNEA 6.1

Procedura de licitaţie

 

Art. 39. - OPCSU elaborează în baza prezentului regulament, actualizează ori de câte ori este nevoie şi transmite pentru avizare la ANRE procedura operaţională de desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător.

Art. 40. - (1) Fiecare sesiune de licitaţie se desfăşoară în mai multe runde distincte. În fiecare rundă se parcurg 3 etape:

a) etapa de ofertare;

b) etapa de calcul;

c) etapa de raportare.

(2) OPCSU stabileşte duratele aferente fiecărei etape în procedura prevăzută la art. 39.

            (3) Etapa de ofertare a unei runde de licitaţie poate fi prelungită cu maximum 30 de minute, la solicitarea participanţilor la licitaţie. Într-o sesiune de licitaţie, fiecare participant are dreptul să solicite o singură dată la OPCSU o prelungire a duratei aferente etapei de ofertare. Dacă pentru aceeaşi rundă mai mulţi participanţi solicită prelungirea etapei de ofertare, aceasta se va prelungi conform duratei maxime solicitate, fără să depăşească durata maximă de 30 de minute. În acest caz, OPCSU informează imediat toţi participanţii la licitaţie, prin intermediul platformei informatice a PCSU, cu privire la prelungirea etapei de ofertare.

 

SECŢIUNEA 6.2

Etapa de ofertare

 

Art. 41. - (1) în etapa de ofertare, participanţii la licitaţie transmit ofertele de vânzare prin intermediul platformei informatice a PCSU, separat pentru fiecare produs de tranzacţionare definit şi în formatul standard stabilit de OPCSU prin procedura prevăzută la art. 39.

(2) Toate datele din ofertele de vânzare transmise de participanţii la licitaţie sunt considerate date confidenţiale.

Art. 42. - Oferta de vânzare a unui participant la licitaţie pentru un produs de tranzacţionare cuprinde cantitatea oferită spre vânzare la preţul anunţat în runda de licitaţie curentă. Începând cu runda a două a sesiunii, oferta de vânzare poate cuprinde şi:

a) o pereche cantitate retrasă - preţ de reţinere;

b) una sau, după caz, două solicitări de transfer de cantitate către alte produse.

Art. 43. - (1) Un participant la licitaţie poate transmite oferte de vânzare într-o rundă a licitaţiei numai dacă a transmis oferte de vânzare şi în runda anterioară.

(2) Suma cantităţilor ofertate într-o rundă de un participant la licitaţie, pentru toate produsele tranzacţionate simultan, nu poate fi mai mare decât eligibilitatea acestuia.

(3) Cantitatea ofertată într-o rundă de un participant la licitaţie, pentru un produs de tranzacţionare, nu poate fi mai mare decât VMO aferent acestuia.

Art. 44. - (1) Pentru un produs de tranzacţionare, cantităţile validate într-o rundă care nu mai sunt ofertate de participanţii la licitaţie în runda următoare sunt considerate cantităţi retrase. Fiecare participant poate specifica în oferta de vânzare cantitatea retrasă proprie şi preţul la care ar fi dispus să vândă această cantitate (preţul de reţinere), preţ care trebuie să fie mai mare decât preţul din runda curentă şi mai mic sau egal cu preţul din runda anterioară. Dacă un participant nu a specificat preţul de reţinere al unei cantităţi retrase, atunci acesta va fi considerat egal cu preţul din runda anterioară, în care respectiva cantitate a fost ofertată.

(2) Preţurile de reţinere corespunzătoare cantităţilor retrase sunt exprimate în Iei/MWh, cu maximum două zecimale.

Art. 45. - (1) Participanţii la licitaţie au posibilitatea să solicite, prin oferta de vânzare, transferul unor cantităţi, de pe un produs de tranzacţionare către un altul, inclusiv către produsele blocate.

(2) O solicitare de transfer de cantitate cuprinde;

a) codul produsului de tranzacţionare către care se solicită transferul;

b) cantitatea solicitată a fi transferată;

c) prioritatea solicitării de transfer, numai în cazul în care oferta de vânzare cuprinde două solicitări de transfer de cantitate (pentru sesiunile de licitaţie în care se tranzacţionează simultan 3 produse).

Art. 46. - Un participant la licitaţie îşi poate modifica ofertele de vânzare oricând pe parcursul etapei de ofertare, dar numai ultimele oferte validate de platforma informatică a PCSU vor fi luate în considerare.

Art. 47. - (1) Platforma informatică a PCSU validează ofertele de vânzare ale fiecărui participant la licitaţie pentru fiecare produs de tranzacţionare după următoarele criterii:

a) ofertele au fost transmise în perioada de timp corespunzătoare etapei de ofertare şi în formatul standard stabilit prin procedura menţionată la art. 39;

b) ofertele respectă condiţiile prevăzute la art. 43;

c) cantitatea ofertată în runda curentă nu este mai mare decât cantitatea validată în runda anterioară;

d) cantitatea retrasă nu este mai mare decât diferenţa dintre cantitatea validată în runda anterioară şi cantitatea ofertată în runda curentă plus cantităţile solicitate a fi transferate către alte produse:

 

Qretras (r) ≤ Qvalidat (r-1) - (Qofertat (r) + Qtransfer(r));

 

e) preţul de reţinere corespunzător cantităţii retrase este mai mare decât preţul din runda curentă şi mai mic sau egal cu preţul din runda anterioară;

f) în cazul unei oferte cu două solicitări de transfer de cantitate, cele două solicitări nu au aceeaşi valoare a indicatorului de prioritate;

g) în cazul unui produs blocat, cantitatea liberă rezultată din runda anterioară are valoare pozitivă diferită de zero;

h) în cazul unui produs blocat, cantitatea ofertată în runda curentă nu este mai mare decât diferenţa dintre cantitatea liberă rezultată din runda anterioară şi cantitatea solicitată a fi transferată către alte produse.

            (2) în cazul invalidării unei oferte de vânzare, platforma informatică a PCSU notifică participantul la licitaţie care a transmis-o asupra motivelor invalidării.

 

SECŢIUNEA 6.3

Etapa do calcul

 

Art. 48. - În etapa de calcul sunt stabilite, pentru fiecare participant la licitaţie şi pentru fiecare produs de tranzacţionare, cantităţile validate la preţul rundei, cantităţile reţinute şi preţurile de reţinere corespunzătoare acestora, precum şi cantităţile libere şi eligibilităţile pentru runda următoare.

Art. 49. - Începând cu a două rundă de licitaţie, platforma informatică a PCSU stabileşte o cantitate retrasă implicit de un participant, pentru un produs de tranzacţionare care nu este blocat, în următoarele cazuri:

a) dacă oferta de vânzare transmisă nu include nicio pereche preţ-cantitate retrasă sau cantitatea retrasă specificată în

ofertă este mai mică decât diferenţa dintre cantitatea validată în runda anterioară pentru respectivul participant şi cantitatea ofertată în runda curentă plus cantităţile solicitate a fi transferate către alte produse;

b) dacă un participant la licitaţie nu a transmis nicio ofertă de vânzare pentru runda curentă sau toate ofertele transmise au fost invalidate.

Art. 50. - (1) Cantitatea retrasă implicit este egală cu diferenţa pozitivă dintre cantitatea validată în runda anterioară pentru un produs de tranzacţionare care nu este blocat şi cantitatea ofertată în runda curentă pentru respectivul produs plus cantităţile solicitate a fi transferate către alte produse şi cantitatea retrasă specificată în ofertă:

 

Qretras implicit(r) = Qvalidat(r-1) - (Qofertat(r)  + Qtransfer(r)  + Qretras oferta(r))              (3)

 

(2) Preţul de reţinere corespunzător cantităţii retrase implicit este egal cu preţul din runda anterioară pentru respectivul produs de tranzacţionare.

Art. 51. - Platforma informatică a PCSU verifică, pentru fiecare produs de tranzacţionare, diferenţa dintre suma cantităţilor ofertate şi cererea aferentă acestuia şi calculează excedentul de ofertă. Pentru produsul/produsele de tranzacţionare la care excedentul de ofertă este mai mare ca 1, cantităţile retrase sunt anulate, iar transferurile de cantităţi către alte produse sunt acceptate la nivelul la care au fost solicitate.

Art. 52. - (1) Pentru fiecare produs de tranzacţionare la care excedentul de ofertă este egal cu 1, platforma informatică a PCSU determină valoarea diferenţei dintre cerere şi suma cantităţilor ofertate şi a cantităţilor transferate de pe alte produse pentru care excedentul este mai mare ca 1. Cantităţile necesare pentru acoperirea acestei diferenţe sunt cantităţi reţinute.

(2) în situaţiile prevăzute la alin. (1)r platforma informatică a PCSU stabileşte cantităţile reţinute şi preţurile de reţinere corespunzătoare acestora, anulează cantităţile retrase şi acceptă solicitările de transfer de cantitate între produse conform următoarelor principii:

a) cantităţile reţinute sunt selectate în primul rând din cantităţile retrase, în ordinea crescătoare a preţurilor de reţinere corespunzătoare acestora, şi apoi, dacă mai este necesar, din cantităţile solicitate a fi transferate către alte produse, pentru care este respinsă solicitarea;

b) în cazul unei oferte aferente unui produs de tranzacţionare care cuprinde două solicitări de transfer de cantitate către alte produse, respingerea solicitărilor se face în ordinea inversă a priorităţii de transfer indicate de participant, numai până la nivelul care permite anularea deficitului de ofertă al respectivului produs;

c) pentru cantităţile retrase, preţurile de reţinere sunt cele specificate în oferte sau, după caz, stabilite conform prevederilor art. 50 alin. (2);

d) preţul de reţinere al unei cantităţi pentru care este respinsă solicitarea de transfer va fi considerat egal cu preţul din runda anterioară pentru produsul de tranzacţionare pe care a fost ofertată respectiva cantitate;

e) dacă, pentru acoperirea strict a diferenţei prevăzute la alin. (1), trebuie selectate parţial cantităţi care au acelaşi preţ de reţinere de la mai mulţi participanţi, se aplică regula de distribuţie prevăzută la art. 58;

f) cantităţile retrase, care nu au fost selectate pentru acoperirea diferenţei prevăzute la alin. (1), sunt anulate;

g) solicitările de transfer de cantitate sunt acceptate pentru diferenţa dintre cantitatea solicitată a fi transferată şi cantitatea pentru care a fost respinsă solicitarea de transfer conform prevederilor lit. a), b) şi e).

Art. 53. - (1) Un produs blocat într-o rundă anterioară a licitaţiei poate fi deblocat în runda curentă numai dacă, prin acceptarea solicitărilor de transfer de cantitate de pe alte produse şi/sau prin ofertarea în runda curentă a cantităţilor libere, cantitatea total validată devine mai mare ca cererea aferentă respectivului produs.

(2) în urma acceptării solicitărilor de transfer de cantitate de pe alte produse către un produs blocat sau a ofertării unor cantităţi libere, care însă nu conduc la deblocarea produsului respectiv, platforma informatică a PCSU eliberează parţial cantităţile reţinute aferente respectivului produs, în următoarea ordine:

a) în primul rând din cantităţile reţinute selectate din cantităţi pentru care a fost respinsă solicitarea de transfer către alte produse; cantităţile astfel eliberate de la un participant la licitaţie sunt puse la dispoziţia respectivului participant, drept cantităţi libere; în runda următoare cantităţile libere pot fi ofertate pe acelaşi produs, transferate către alte produse sau retrase;

b) apoi, dacă mai este necesar, din cantităţile reţinute selectate din cantităţi retrase, în ordinea descrescătoare a preţurilor de reţinere corespunzătoare acestora; cantităţile astfel eliberate se anulează.

(3) La eliberarea parţială, conform alin. (2), a cantităţilor reţinute de la mai mulţi participanţi, care au acelaşi preţ de reţinere, pentru acoperirea strict a cererii se aplică regula de distribuţie prevăzută la art. 58.

Art. 54. - În condiţiile prevăzute la art. 53 alin. (1) pentru deblocarea unui produs blocat, platforma informatică a PCSU eliberează total cantităţile reţinute aferente respectivului produs, astfel:

a) cantităţile reţinute care au fost selectate din cantităţi pentru care a fost respinsă solicitarea de transfer către alte produse devin cantităţi libere;

b) cantităţile reţinute care au fost selectate din cantităţi retrase se anulează.

Art. 55. - (1) Cantitatea validată pentru fiecare produs de tranzacţionare, corespunzătoare fiecărui participant la licitaţie, este egală cu cantitatea proprie ofertată la preţul rundei plus cantităţile proprii acceptate a fi transferate de pe alte produse către respectivul produs.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul unui produs blocat, cantitatea validată în runda curentă pentru un participant la licitaţie este egală cu cantitatea proprie validată în runda anterioară plus cantităţile proprii acceptate a fi transferate de pe alte produse către respectivul produs şi cantitatea liberă ofertată de acesta în runda curentă.

(3) Pentru un produs blocat, cantitatea validată în ultima rundă în care produsul nu era blocat se păstrează sau se poate majora numai ca urmare a unor transferuri de cantităţi către acest produs şi/sau prin ofertarea unor cantităţi libere, pe parcursul tuturor rundelor în care se menţin condiţiile de blocare. Art. 56. - (1) După aplicarea prevederilor art. 49-55, platforma informatică a PCSU calculează cantitatea total validată pentru fiecare produs de tranzacţionare, ca sumă a cantităţilor validate pentru fiecare participant la licitaţie, precum şi excedentul de ofertă corespunzător. Dacă pentru cel puţin unul dintre produsele tranzacţionate simultan excedentul este mai mare ca 1, OPCSU programează o nouă rundă de licitaţie, preţurile aferente acestei runde fiind stabilite astfel:

a) pentru produsul/produsele la care excedentul de ofertă este mai mare ca 1, se stabileşte un preţ nou, mai mic decât cel din runda curentă, prin aplicarea formulei prevăzute la art. 12;

b) pentru produsul/produsele la care excedentul de ofertă este egal cu 1, se menţine preţul din runda curentă.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), produsul/produsele la care excedentul de ofertă este egal cu 1 se blochează pentru runda următoare.

Art. 57. - Dacă excedentul de ofertă este egal cu 1 la fiecare dintre produsele tranzacţionate simultan, runda este declarată finală şi sesiunea de licitaţie se închide, preţul de închidere aferent fiecărui produs fiind stabilit astfel:

a) dacă cantitatea total validată este egală cu cererea, preţul de închidere este egal cu preţul anunţat pentru runda finală;

b) dacă cantitatea total validată este mai mică decât cererea, preţul de închidere este egal cu cel mai mare preţ al unei cantităţi reţinute în runda finală pentru acoperirea cererii respectivului produs.

Art. 58. - Atunci când cantităţile care pot fi selectate de la mai mulţi participanţi pentru acoperirea cererii aferente unui produs de tranzacţionare au acelaşi preţ de reţinere, iar suma lor depăşeşte cantitatea totală necesar a fi reţinută pentru acoperirea strict a cererii, pentru stabilirea cantităţilor reţinute de la fiecare participant se aplică următoarea regulă de distribuţie:

a) iniţial, cantitatea reţinută de la fiecare participant se determină prin împărţirea proporţională a cantităţii totale necesar a fi reţinută şi rotunjirea la număr întreg a valorilor obţinute;

            b) după calcularea diferenţei dintre cantitatea totală necesar a fi reţinută şi suma cantităţilor reţinute iniţial conform lit. a), aceasta se adună la cea mai mare dintre cantităţile reţinute iniţial.

 

SECŢIUNEA 6.4

Etapa de raportare

 

Art. 59. - (1) După terminarea fiecărei runde de licitaţie care nu este rundă finală, OPCSU pune la dispoziţia fiecărui participant, prin intermediul platformei informatice a PCSU, următoarele informaţii:

a) cantităţile proprii validate pentru fiecare produs de tranzacţionare la preţurile din runda respectivă;

b) dacă este cazul, cantităţile proprii reţinute pentru fiecare produs de tranzacţionare şi preţurile de reţinere corespunzătoare acestora;

c) dacă este cazul, cantităţile proprii libere aferente fiecărui produs de tranzacţionare, pentru care, în runda următoare, pot fi transmise oferte de vânzare;

d) eligibilitatea proprie pentru runda următoare;

e) informaţii privind intervalul în care se încadrează excedentul total de ofertă (calculat ca sumă a valorilor excedentului corespunzătoare fiecăruia dintre produsele tranzacţionate simultan);

f) preţurile pentru runda următoare aferente fiecărui produs de tranzacţionare în parte.

            (2) După terminarea rundei în care condiţia de închidere a licitaţiei se îndeplineşte pentru toate produsele tranzacţionate simultan, OPCSU informează participanţii, prin intermediul platformei informatice a PCSU, că runda respectivă reprezintă runda finală a sesiunii, pune la dispoziţia fiecărui participant informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi declară licitaţia închisă.

 

CAPITOLUL VII

Rezultatele licitaţiei

 

SECŢIUNEA 7.1

Publicarea rezultatelor licitaţiei

 

Art. 60. - După închiderea licitaţiei, OPCSU stabileşte participanţii la licitaţie câştigători şi publică, prin intermediul platformei informatice a PCSU, preţul de închidere a licitaţiei pentru fiecare produs de tranzacţionare.

Art. 61. - În termen de maximum o zi lucrătoare de la data închiderii unei sesiuni de licitaţie, OPCSU publică pe website-ul propriu rezultatele licitaţiei, care trebuie să cuprindă cel puţin:

a) produsele tranzacţionate;

b) perioada de livrare;

c) numărul de runde de licitaţie;

d) numărul de participanţi la licitaţie;

e) preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare produs de tranzacţionare;

f) preţul de închidere a licitaţiei pentru fiecare produs de tranzacţionare;

g) cantitatea totală selectată pentru vânzare aferentă fiecărui produs de tranzacţionare;

            h) numele participanţilor la licitaţie declaraţi câştigători.

 

SECŢIUNEA 7.2

Bilateralizarea rezultatelor licitaţiei

 

Art. 62. - (1) După închiderea unei sesiuni de licitaţie, cantităţile selectate din ofertele vânzătorilor se alocă fiecărui cumpărător în conformitate cu algoritmul de bilateralizare prevăzut în procedura specifică elaborată de OPCSU şi avizată de ANRE.

(2) OPCSU stabileşte cantităţile aferente tranzacţiilor bilaterale dintre fiecare cumpărător şi fiecare vânzător conform prevederilor alin. (1), precum şi valoarea totală a acestor tranzacţii (pe baza preţurilor de închidere a licitaţiei) şi le comunică părţilor implicate, cu cel puţin 9 zile lucrătoare înainte de începutul perioadei de livrare pentru care a fost organizată sesiunea de licitaţie.

(3) Calculele de alocare prevăzute la alin. (1) se fac separat pentru fiecare produs de tranzacţionare.

(4) Valoarea totală a tranzacţiei dintre un cumpărător şi un vânzător se determină astfel:

 

                        (4),

unde:

Vt = valoarea totală a tranzacţiei dintre un cumpărător şi un vânzător [lei];

pi = preţul de închidere a licitaţiei pentru produsul de tranzacţionare i [Iei/MWh];

Qi = cantitatea aferentă tranzacţiei bilaterale dintre cumpărător şi vânzător, pentru produsul de tranzacţionare i [MWh/h];

            hi = numărul de intervale orare din perioada de livrare pentru care a fost organizată licitaţia, caracteristice produsului de tranzacţionare i [h].

 

SECŢIUNEA 7.3

Încheierea contractelor de vânzare-cumpărare pe baza rezultatelor licitaţiei

 

Art. 63. - Participanţii la licitaţie declaraţi câştigători încheie cu FUI contracte de vânzare-cumpărare a cantităţilor stabilite şi comunicate de OPCSU conform prevederilor art. 62 alin. (2), pe întreaga perioadă de livrare pentru care a fost organizată licitaţia, la preţul de închidere a licitaţiei corespunzător fiecărui produs de tranzacţionare, publicat de OPCSU.

Art. 64. - (1) Contractele dintre fiecare cumpărător şi fiecare vânzător se încheie obligatoriu în maximum 5 zile lucrătoare de la transmiterea de către OPCSU a comunicărilor prevăzute la art. 62 alin. (2). FUI şi participanţii la licitaţie declaraţi câştigători trebuie să transmită la OPCSU dovada semnării acestor contracte.

(2) OPCSU execută garanţia financiară depusă de un participant la licitaţie declarat câştigător dacă, în termenul specificat la alin. (1), acesta refuză încheierea unui/unor contract/contracte în condiţiile comunicate/publicate de OPCSU.

(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), partea care refuză încheierea unui contract în condiţiile comunicate/publicate de OPCSU trebuie să plătească o penalitate egală cu jumătate din valoarea totală a tranzacţiei (Vt) corespunzătoare respectivului contract, stabilită şi comunicată de OPCSU conform prevederilor art. 62 alin. (4).

(4) în cazul în care un participant la licitaţie declarat câştigător refuză încheierea unui contract în condiţiile comunicate/publicate de OPCSU, acesta va plăti către OPCSU diferenţa pozitivă dintre penalitatea specificată la alin. (3) şi valoarea garanţiei financiare executate de OPCSU, în termenul prevăzut de Convenţia de participare la PCSU. OPCSU efectuează transferul sumei de bani corespunzătoare întregii penalităţi în contul celeilalte părţi.

(5) În cazul în care un FUI refuză încheierea unui contract în condiţiile comunicate/publicate de OPCSU, acesta va plăti către OPCSU penalitatea specificată la alin. (3), în termenul prevăzut de Convenţia de participare la PCSU. OPCSU efectuează transferul acestei sume de bani în contul celeilalte părţi.

            Art. 65. - Contractele încheiate între părţi conform prevederilor art. 63 şi 64 au la bază Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe PCSU, aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE.

 

CAPITOLUL VIII

Proceduri speciale

 

SECŢIUNEA 8.1

Diminuarea ofertelor de cumpărare si cantităţilor aferente produselor de tranzacţionare pe parcursul unei sesiuni de licitaţie

 

Art. 66. - (1) OPCSU poate decide diminuarea ofertelor de cumpărare şi cererii aferente unui produs de tranzacţionare pe parcursul unei sesiuni de licitaţie în cazul în care, pentru respectivul produs, se înregistrează un excedent de ofertă sub valoarea 1,5 înainte de runda a 3-a a licitaţiei.

(2) în situaţiile prevăzute la alin. (1), OPCSU stabileşte noua valoare a cererii astfel încât să rezulte un excedent de ofertă de 1,75, ţinând cont de limitarea prevăzută la alin. (3). Acelaşi procent de diminuare se aplică la toate ofertele de cumpărare corespunzătoare respectivului produs.

            (3) Diminuarea cererii aferente produsului de tranzacţionare în bandă se poate face cu maximum 35% din cererea iniţială.

 

SECŢIUNEA 8.2

Suspendarea/Anularea unei sesiuni de licitaţie

 

Art. 67. - OPCSU poate suspenda desfăşurarea unei sesiuni de licitaţie în următoarele situaţii:

a) în cazurile în care licitaţia nu se închide până la ora 16; în acest caz, după terminarea rundei curente, licitaţia poate fi suspendata până a două zi la ora 8,00;

b) în cazul în care apar defecţiuni sau avarii care afectează funcţionarea platformei informatice a PCSU; în acest caz, licitaţia poate fi suspendată pentru maximum 24 de ore.

Art. 68. - ANRE poate decide anularea unei sesiuni de licitaţie în următoarele situaţii:

a) înainte de deschiderea licitaţiei, dacă, după primirea ofertelor indicative, se estimează că în prima rundă de licitaţie nu poate exista excedent de ofertă pentru produsul de tranzacţionare în bandă;

b) pe parcursul desfăşurării licitaţiei sau după închiderea acesteia, dacă apar suspiciuni privind comportamente anticoncurenţiale sau încercări de manipulare a pieţei.

Art. 69. - OPCSU decide anularea unei sesiuni de licitaţie în cazul în care, prin aplicarea prevederilor art. 66, valoarea cererii pentru produsul de tranzacţionare în bandă a fost redusă la limita minimă de 65% din cererea iniţială şi excedentul de ofertă a rămas sub valoarea 1,75.

            Art. 70. - OPCSU publică în cel mai scurt timp posibil anunţul de suspendare/anulare a unei sesiuni de licitaţie, pe website-ul propriu şi în platforma informatică a PCSU.

 

CAPITOLUL IX

Atribuţii, drepturi şi obligaţii

 

SECŢIUNEA 9.1

Atribuţiile operatorului pieţei centralizate pentru serviciul universal

 

Art. 71. - OPCSU are următoarele atribuţii:

a) elaborează, actualizează ori de câte ori este nevoie şi transmite pentru avizare la ANRE procedurile specifice şi documentele-cadru prevăzute de prezentul regulament;

b) înregistrează titularii de licenţă Sa PCSU în termenele şi condiţiile prevăzute de Procedura de înregistrare şi de prezentul regulament;

c) validează/invalidează ofertele de vânzare ale participanţilor la licitaţie conform prevederilor prezentului regulament şi procedurii specifice;

d) stabileşte cantităţile retrase implicit, cantităţile validate, eligibilităţile, cantităţile reţinute şi preţurile de reţinere corespunzătoare acestora, conform prevederilor prezentului regulament şi procedurii specifice;

e) anulează cantităţile retrase şi acceptă/respinge solicitările de transfer de cantitate între produse, conform prevederilor prezentului regulament şi procedurii specifice;

f) stabileşte câştigătorii şi rezultatele finale ale sesiunilor de licitaţie organizate pe PCSU, comunică şi publică informaţiile/rezultatele aferente acestora, conform prevederilor prezentului regulament şi procedurii specifice;

g) realizează bilateralizarea rezultatelor licitaţiilor conform prevederilor procedurii specifice;

h) asigură reprezentantului ANRE desemnat ca observator accesul pe platforma informatică a PCSU, cu drepturi depline de vizualizare a datelor şi informaţiilor înregistrate în platformă;

i) garantează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor primite pe parcursul desfăşurării sesiunilor de licitaţie;

j) suspendă/anulează o sesiune de licitaţie, diminuează ofertele de cumpărare şi cantităţile aferente produselor de tranzacţionare pe parcursul unei sesiuni de licitaţie, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi procedura specifică;

k) execută garanţiile financiare de participare la licitaţie în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi procedura specifică;

            l) încasează şi efectuează transferul penalităţilor plătite conform prevederilor prezentului regulament şi Convenţiei de participare la PCSU;

m) organizează sesiuni de instruire pentru participarea la licitaţii;

n) elaborează rapoarte de monitorizare aferente fiecărei sesiuni de licitaţie şi le transmite la ANRE, în forma şi la termenele stabilite prin procedura operaţională specifică, avizată de ANRE;

            o) raportează către ANRE orice încălcare a prevederilor prezentului regulament, a procedurilor specifice şi a Convenţiei de participare la PCSU.

 

SECŢIUNEA 9.2

Drepturile şl obligaţiile participanţilor la licita ie

 

Art. 72. - Participanţii la licitaţie au următoarele drepturi:

a) să transmită oferte indicative, conform prevederilor prezentului regulament;

b) să transmită oferte de vânzare în sesiunile de licitaţie organizate pe PCSU;

c) să fie declaraţi câştigători dacă, la închiderea unei sesiuni de licitaţie, sunt selectate pentru vânzare cantităţi din ofertele lor;

d) să aibă acces, prin platforma informatică a PCSU, la datele şi informaţiile proprii şi la comunicările cu caracter public referitoare la organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de licitaţie pe PCSU;

e) să primească înapoi garanţia financiară depusă, dacă nu se îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament pentru executarea ei;

f) să încaseze penalitatea prevăzută de prezentul regulament şi de Convenţia de participare la PCSU, în cazul în care partenerul/partenerii din tranzacţiile bilaterale comunicate de OPCSU refuză încheierea contractului.

Art. 73. - Participanţii la licitaţie au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile procedurilor elaborate de OPCSU conform prezentului regulament;

b) să semneze Convenţia de participare la PCSU în termenul prevăzut de prezentul regulament şi să respecte prevederile acesteia;

c) să depună garanţia financiară pentru fiecare sesiune de licitaţie la care doresc să participe;

d) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le-au obţinut prin participarea la PCSU;

e) să menţină în funcţiune şi să utilizeze corect echipamentele care asigură accesul la platforma informatică a PCSU;

f) să încheie cu FUI contracte de vânzare-cumpărare a cantităţilor transmise de OPCSU după închiderea fiecărei sesiuni de licitaţie în care sunt declaraţi câştigători, la preţurile de închidere a licitaţiei, pe întreaga perioadă de livrare pentru care a fost organizată licitaţia;

            g) să plătească penalitatea prevăzută de prezentul regulament şi de Convenţia de participare la PCSU, în cazul în care refuză încheierea unui contract conform tranzacţiilor bilaterale comunicate de OPCSU.

 

SECŢIUNEA 9.3

Drepturile fi obligaţiile cumpărătorilor prin licitaţie

 

Art. 74. - FUI, în calitate de cumpărători prin licitaţie, au următoarele drepturi:

a) să primească toate datele şi informaţiile privind tranzacţiile bilaterale proprii stabilite de OPCSU, conform prevederilor prezentului regulament şi procedurii specifice;

b) să încaseze penalitatea prevăzută de prezentul regulament şi de Convenţia de participare la PCSU, în cazul în care partenerul/partenerii din tranzacţiile bilaterale comunicate de OPCSU refuză încheierea contractului.

Art. 75. - FUI, în calitate de cumpărători prin licitaţie, au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile procedurilor elaborate de OPCSU referitoare la organizarea şi funcţionarea PCSU;

b) să transmită la ANRE, în termenele şi condiţiile stabilite prin prezentul regulament, profilarea orară a consumului aferent clienţilor deserviţi în regim de serviciu universal şi propunerile de oferte de cumpărare corespunzătoare produselor de tranzacţionare definite de ANRE;

c) să semneze Convenţia de participare la PCSU în termenul prevăzut de prezentul regulament şi să respecte prevederile acesteia;

d) să încheie cu participanţii la licitaţie declaraţi câştigători contracte de vânzare-cumpărare a cantităţilor transmise de OPGSU după închiderea fiecărei sesiuni de licitaţie, la preţurile de închidere a licitaţiei, pe întreaga perioadă de livrare pentru care a fost organizată licitaţia;

            e) să plătească penalitatea prevăzută de prezentul regulament şi de Convenţia de participare la PCSU, în cazul în care refuză încheierea unui contract conform tranzacţiilor bilaterale comunicate de OPCSU.

 

CAPITOLUL X

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 76. - (1) Pentru organizarea primei sesiuni de licitaţie, termenele prevăzute în prezentul regulament se pot decala, conform comunicărilor transmise de ANRE prin fax sau e-mail.

(2) în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului privind desfăşurarea primei sesiuni de licitaţie, FUI trebuie să semneze, în calitate de cumpărători prin licitaţie, Convenţia de participare la PCSU, conform Convenţiei-cadru elaborate de OPCSU şi avizate de ANRE.

Art. 77. - (1) OPCSU elaborează şi transmite pentru avizare la ANRE Convenţia-cadru de participare la PCSU, Procedura operaţională de desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător şi, după caz, alte proceduri specifice, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Avizarea acestor documente se face după parcurgerea etapei de consultare publică.

(2) Procedura de înregistrare, precum şi alte proceduri operaţionale corespunzătoare organizării şi funcţionării pieţelor centralizate administrate de operatorul pieţei de energie electrică vor fi actualizate/completate, după caz, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Art. 78. - OPCSU publică rapoarte periodice referitoare la funcţionarea şi rezultatele pieţei centralizate pentru serviciul universal.

Art. 79. - Supravegherea desfăşurării licitaţiilor simultane cu preţ descrescător se realizează de către ANRE. În acest scop, OPCSU va asigura reprezentantului ANRE desemnat ca observator accesul pe platforma informatică a PCSU, cu drepturi de vizualizare a tuturor datelor şi informaţiilor referitoare la participanţii la licitaţie, ofertele de vânzare transmise şi rezultatele înregistrate de aceştia în fiecare rundă a licitaţiei, cererea, preţul şi excedentul de ofertă pentru fiecare produs de tranzacţionare în fiecare rundă a licitaţiei şi rezultatele finale ale licitaţiei.

Art. 80. - Succesiunea evenimentelor pe PCSU este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXĂ

la regulament

 

Succesiunea evenimentelor pe piaţa centralizată pentru serviciul universal

 

1. Transmiterea prognozei FUI aferente SU la ANRE Z-35 3 zile

2. Stabilirea numărului de produse de tranzacţionare la vârf şi a zilelor/intervalelor orare de livrare caracteristice acestora Z-32 3 zile

3. Transmiterea ofertelor de cumpărare ale FUI către ANRE Z-29 o zi

4. Publicarea anunţului privind desfăşurarea licitaţiei OPCSU Z-28 5 zile

5.

a) Semnarea Convenţiei de participare la piaţa PCSU (maximum 5 zile de la anunţ) Z-23

b) Depunerea garanţiilor financiare (maximum 5 zile de la anunţ) Z-23

c) Transmiterea ofertelor indicative (maximum 5 zile de la anunţ) Z-23 4 zile

6. Stabilirea produselor de tranzacţionare ANRE Z-19 două zile

7. Publicarea specificaţiilor licitaţiei OPCSU Z-17 5 zile

8. Deschiderea licitaţiei Z-12 o zi de la închiderea licitaţiei

9. Publicarea rezultatelor licitaţiei OPCSU Z-11 două zile

10. Stabilirea şi transmiterea cantităţilor aferente contractelor bilaterale dintre FUI şi participanţii la licitaţie declaraţi câştigători Z-9 5 zile

11. Încheierea contractelor bilaterale de vânzare-cumpărare a energiei electrică Z-4 4 zile

12. Prima zi de livrare Z


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.