MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 405/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 405         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 2 iunie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            437. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            367. - Hotărâre privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării, semnat la Bucureşti la 28 august 2013

 

            Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            594. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Iaşi

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE

 

            1. - Decizie privind comisionul şi tariful care se percep de către Casa Naţională de Pensii Publice şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 187 din 18 septembrie 2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 437.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării, semnat la Bucureşti la 28 august 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării, semnat la Bucureşti la 28 august 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 367.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării

 

Guvernul României, reprezentat de către Ministerul Afacerilor Externe al României, şi Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de către Cancelaria de Stat, denumite în continuare părţi,

reafirmând şi consolidând Parteneriatul strategic dintre România şi Republica Moldova,

dorind să coopereze pentru consolidarea resurselor umane şi instituţiilor publice şi să promoveze o dezvoltare stabilă şi armonioasă a Republicii Moldova, benefică pentru întreaga populaţie şi, în special, pentru cea mai dezavantajată parte a acestei populaţii,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scopul acordului

 

1. Acest acord stabileşte termenii generali şi condiţiile pentru cooperarea dintre părţi în domeniul dezvoltării, finanţate în mod nerambursabil de către Guvernul României şi destinate asistenţei oficiale pentru dezvoltare.

2. Condiţiile speciale şi procedurile ce ţin de un proiect sau program anume, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor aferente acestuia vor fi convenite printr-un acord specific, aferent fiecărui proiect sau program.

 

ARTICOLUL 2

Obiectivele şi principiile cooperării

 

1. Părţile vor promova, cu respectarea legislaţiilor lor naţionale, programe şi proiecte de dezvoltare comune în Republica Moldova. Programele şi proiectele vor contribui la susţinerea proceselor de reformă din Republica Moldova, precum şi la reducerea costurilor sociale şi economice asociate perioadei de ajustare. Ele vor contribui, de asemenea, la diminuarea dificultăţilor întâmpinate de către cele mai vulnerabile segmente ale societăţii din Republica Moldova.

2. Părţile îşi vor întemeia cooperarea pe angajamentele Documentului de la Busan cu privire la eficienţa asistenţei pentru dezvoltare şi vor întreprinde acţiuni în vederea realizării principiilor alinierii, armonizării, managementului orientat spre rezultate şi responsabilităţii reciproce.

3. Părţile vor depune eforturi pentru a mobiliza un volum maxim de resurse pentru cofinanţarea programelor şi proiectelor comune în scopul realizării prezentului acord. Ca principiu de bază, partenerii la programele şi proiectele convenite în baza prezentului acord vor contribui cu propriile resurse la implementarea fiecărui program şi proiect.

4. Părţile împărtăşesc îngrijorarea cu privire la formele de corupţie care periclitează buna guvernare şi utilizarea adecvată a resurselor necesare pentru dezvoltare şi pun în pericol concurenţa deschisă şi corectă, bazată pe preţ şi calitate. Se declară, prin urmare, intenţia părţilor de consolidare a eforturilor în lupta împotriva corupţiei şi se declară, în mod special, că nicio ofertă, cadou, plată sau beneficiu de orice fel, care constituie un act ilegal, nu a fost făcut şi nu va fi făcut, în mod direct sau indirect, ca stimulare sau recompensă în aplicarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 3

Coordonarea implementării

 

            Reprezentanţii ambelor părţi se vor întâlni cel puţin o dată pe an, alternativ, la Bucureşti şi Chişinău, pentru a stabili priorităţile şi principiile comune de cooperare, a oferi asistenţă şi coordonare în implementarea programelor şi proiectelor de dezvoltare, a menţine un dialog politic şi a evalua progresul programelor şi proiectelor respective. Rezultatele fiecărei întâlniri vor fi formulate în scris şi vor fi semnate de reprezentanţii ambelor părţi.

 

ARTICOLUL 4

Obligaţiile părţilor

 

1. Guvernul României va asigura:

a. Asistenţă tehnică Republicii Moldova, care va fi realizată sub formă de transfer de know-how prin intermediul instruirii, consultanţei şi sub formă de servicii, precum şi sub formă de echipament  specializat şi materiale necesare pentru implementarea cu succes a programelor şi proiectelor.

b. Proiectele şi programele implementate sub formă de asistenţă tehnică vor fi adaptate la problemele specifice ale proceselor de transformare politică şi economică.

2. Guvernul Republicii Moldova îşi va asuma următoarele responsabilităţi pentru asigurarea eficienţei proiectelor şi programelor implementate cu asistenţa Guvernului României:

a. Bunurile, serviciile şi alte forme de proprietate, finanţate în cadrul programelor şi proiectelor de asistenţă ale Guvernului României, vor fi scutite de la plata taxelor, taxelor vamale, impozitelor sau altor plăţi obligatorii care pot fi aplicate pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Veniturile obţinute de către experţii rezidenţi ai Republicii Moldova implicaţi în implementarea programelor şi proiectelor de asistenţă finanţate de către Guvernul României se impozitează pe principii generale.

b. Experţii implicaţi în implementarea programelor şi proiectelor de asistenţă finanţate de către Guvernul României, precum şi membrii lor de familie vor obţine facilitarea procesării, fără plată, a permiselor de muncă şi de şedere şi a adeverinţelor de reşedinţă, dacă este necesar, pentru Republica Moldova.

 

ARTICOLUL 5

Amendamente şi soluţionarea disputelor

 

1. Orice amendament la prezentul acord va fi efectuat în scris. Amendamente vor intra în vigoare în conformitate cu procedura stipulată în articolul 6 alineatul 1 al prezentului acord.

2. Orice divergenţă cu privire fa interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionată, în mod amiabil, prin consultări între părţi.

 

ARTICOLUL 6

Intrarea în vigoare şi încetarea valabilităţii

 

1. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

2. Oricare dintre părţi poate solicita oricând încetarea valabilităţii prezentului acord, printr-o notificare scrisă, adresată pe cale diplomatică celeilalte părţi. Încetarea valabilităţii va produce efecte la expirarea unui termen de şase luni de la data notificării. Încetarea valabilităţii acordului nu va afecta proiectele şi programele care sunt în curs de implementare, convenite în perioada de valabilitate a acordului, acestea urmând să fie executate până la îndeplinirea lor completă, cu excepţia cazurilor în care părţile convin altfel.

Semnat la Bucureşti la 28 august 2013, în două exemplare originale.

 

Pentru Guvernul României,

Titus Corlăţean,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Moldova,

Natalia Gherman,

viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe şi integrării europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Iaşi

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Serviciului politici de organizare a sistemului de sănătate, politici salariale şi monitorizare posturi N.B. 3.261 din 22 mai 2014;

- prevederile art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului de stat, ministrul justiţiei, şi al ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 1.134/C/255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale;

- Adresa Institutului de Medicină Legală Iaşi nr. 2.602/2013;

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Iaşi, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Institutul de Medicină Legală Iaşi vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 mai 2014.

Nr. 594.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Iaşi

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Institutul de Medicină Legală Iaşi este organizat şi funcţionează în baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului de stat, ministrul justiţiei, şi al ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 1.134/C/255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale.

Art. 2. - Activitatea de medicină legală, parte integrantă a asistenţei medicale, constă în efectuarea de expertize, examinări, constatări, examene de laborator şi alte lucrări medico-legale asupra persoanelor în viaţă, cadavrelor, produselor biologice şi corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevărului în cauzele privind infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor ori în alte situaţii prevăzute de lege, precum şi efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice şi de cercetare a filiaţiei.

Art. 3. - (1) Activitatea de medicină legală asigură mijloace de probă cu caracter ştiinţific organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, precum şi - la cererea persoanelor interesate - în soluţionarea cauzelor penale, civile sau de altă natură, contribuind prin mijloace specifice, prevăzute de lege, la stabilirea adevărului.

(2) în desfăşurarea activităţii de medicină legală, Institutul de Medicină Legală Iaşi colaborează cu organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti în vederea stabilirii lucrărilor de pregătire şi a altor măsuri necesare pentru ca expertizele, constatările sau alte lucrări medico-legale să fie efectuate în bune condiţii şi în mod operativ.

(3) Institutul de Medicină Legală Iaşi contribuie la realizarea cercetării ştiinţifice în domeniul medicinii legale şi la îmbunătăţirea asistenţei medicale, prin elaborarea de opinii ştiinţifice medico-legale în cazurile solicitate de organele sanitare.

Art. 4. - (1) Orice ingerinţă în activitatea medico-legală este interzisă.

(2) încălcarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz.

Art. 5. - Institutul de Medicină Legală Iaşi este singura unitate sanitară din centrul universitar Iaşi care efectuează, potrivit legii, constatări, expertize, precum şi alte lucrări medico-legale.

Art. 6. - (1) Institutul de Medicină Legală Iaşi este unitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii.

(2) În cadrul Institutului de Medicină Legală Iaşi funcţionează o comisie de avizare şi control al actelor medico-legale.

Art. 7. - (1) Activitatea Institutului de Medicină Legală Iaşi este coordonată, din punct de vedere administrativ, de Ministerul Sănătăţii.

(2) Activitatea de medicină legală este coordonată, sub raport ştiinţific şi metodologic, de Ministerul Sănătăţii şi de Consiliul superior de medicină legală, cu sediul la Institutul Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici” Bucureşti.

(3) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Justiţiei asigură controlul şi evaluarea activităţii de medicină legală.

Art. 8. - Serviciile prestate, din dispoziţia organelor de urmărire penală sau a instanţelor judecătoreşti ori la cererea persoanelor interesate, se efectuează contra cost, veniturile realizate urmând să fie utilizate de Institutul de Medicină Legală Iaşi conform prevederilor legale.

Art. 9. - (1) Cheltuielile necesare pentru efectuarea constatărilor, expertizelor, precum şl a altor lucrări medico-legale dispuse de organele de urmărire penală sau de instanţele judecătoreşti constituie cheltuieli judiciare care se avansează de stat şi se suportă, în condiţiile legii, după cum urmează:

a) dacă lucrările au fost dispuse de instanţele judecătoreşti, din bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei;

b) dacă lucrările au fost dispuse de procurori, din bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Public;

c) dacă lucrările au fost dispuse de organele de cercetare penală, din bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Sumele recuperate de la părţi sau de la alţi participanţi la proces, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, reprezentând cheltuielile prevăzute la alin. (1), se varsă la bugetul de stat

            Art. 10. - În activitatea lor, medicii legişti au obligaţia de a sesiza autorităţilor competente orice încălcări ale legilor, care constituie infracţiuni, pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu sau ale convenţiilor internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte.

 

CAPITOLUL II

Atribuţiile Institutului de Medicină Legală Iaşi

 

Art. 11. - Institutul de Medicină Legală Iaşi, în limitele competenţei sale teritoriale, stabilite prin Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2000, cu modificările şi completările ulterioare, are următoarele atribuţii principale:

a) efectuează, din dispoziţia organelor de urmărire penală, a instanţelor judecătoreşti sau la cererea persoanelor interesate, expertize şi constatări, precum şi alte lucrări cu caracter medico-legal;

b) efectuează noi expertize medico-legale dispuse de organele de urmărire penală sau instanţele judecătoreşti, precum şi în cazurile de deficienţe privind acordarea asistenţei medicale ori în cazurile în care, potrivit legii, sunt necesare expertize medico-legale psihiatrice;

c) execută examene complementare de laborator, solicitate de serviciile de medicină legală judeţene, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti sau de persoanele interesate;

d) efectuează cercetări ştiinţifice în domeniul medicinii legale şi pune la dispoziţia învăţământului universitar şi postuniversitar materiale documentare, precum şi alte mijloace necesare procesului de învăţământ;

e) contribuie la sprijinirea asistenţei medicale atât prin analiza aspectelor medico-legale din activitatea unităţilor sanitare, cât şi prin efectuarea unor analize de specialitate la cererea acestora;

f) propune Consiliului superior de medicină legală măsuri corespunzătoare în vederea asigurării, din punct de vedere metodologic, a unei practici unitare în domeniul medicinii legale pe întreg teritoriul ţării;

g) avizează funcţionarea, în condiţiile legii, a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de îmbălsămare şi alte servicii de estetică mortuară.

Art. 12. - Directorul Institutului de Medicină Legală Iaşi desemnează medicii legişti din subordine, care urmează să efectueze constatările medico-legale, expertizele şi noile expertize medico-legale.

Art. 13. - Institutul de Medicină Legală Iaşi este abilitat să efectueze lucrări medico-legale, după cum urmează:

a) autopsii, în situaţiile prevăzute de lege, inclusiv autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate, identificarea pe material fotografe, expertiza antropologică pe elemente de cadavru sau de schelet;

b) constatări şi expertize medico-legale, în cazurile care depăşesc nivelul de competenţă al serviciilor de medicină legală judeţene sau când acestea îşi declină competenţa, din motive temeinice, în efectuarea acestora;

c) o nouă expertiză medico-legală, în cadrul unei comisii de expertiză, astfel: expertize medico-legale traumatologice în cazuri de omor, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, vătămări corporale grave, expertize medico-legale psihiatrice în materie penală şi civilă, expertize în vederea amânării sau întreruperii executării pedepsei pe motive medicale, expertize în cazuri de acordare necorespunzătoare a asistenţei medicale, expertiza medico-legală pentru evaluarea infirmităţii sau a incapacităţii de muncă determinate de afecţiuni traumatice, expertiza medico-legală a persoanelor în vederea autorizării deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor, expertiza medico-legală a persoanelor pentru evaluarea capacităţii de conducere auto;

d) expertize biocriminalistice pe corpurile delicte, precum expertiza petelor de sânge, de spermă şi a firului de păr;

e) expertiza filiaţiei: expertiza perioadei de concepţie, a potentei şi a capacităţii de procreare, expertiza comparativă antropometrică în diagnosticul filiaţiei, expertiza filiaţiei prin metode serologice, HLA sau ADN;

f) expertize toxicologice.

Art. 14. - Lucrările medico-legale constând în cercetarea la faţa locului şi ridicarea cadavrului, autopsii urgente, cercetarea cazurilor în care există pericolul dispariţiei unor mijloace de probă sau al schimbării unor situaţii de fapt se efectuează în regim de permanenţă.

Art. 15. - (1) în cadrul Institutului de Medicină Legală Iaşi medicii de specialitate medicină legală asigură program de gardă la sediul unităţii, în baza unei programări, iar pentru cazurile de pe raza judeţului, program de permanenţă cu chemare de la domiciliu de către organele de cercetare penală.

(2) Programul de lucru cu publicul se afişează la loc vizibil, la sediul institutului.

Art. 16. - (1) în caz de necompetenţă ştiinţifică institutul de Medicină Legală Iaşi îşi declină competenţa în favoarea instituţiei ierarhic superioare.

(2) Când două sau mai multe instituţii se recunosc competente ori îşi declină competenţa, conflictul pozitiv sau negativ de competenţă se soluţionează de instituţia de medicină legală ierarhic superioară comună. Când conflictul de competenţă se iveşte între o instituţie de medicină legală şi Institutul Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici Bucureşti, soluţionarea conflictului revine Consiliului superior de medicină legală.

            Art. 17. - Institutul de Medicină Legală Iaşi poate să refuze efectuarea unei expertize, examinări, constatări sau a altei lucrări medico-legale În cazul în care nu se asigură informaţiile medicale solicitate, accesul la materialul dosarului necesar În vederea efectuării acesteia, examinarea nemijlocită a persoanei ori dacă nu sunt asigurate condiţiile tehnice pentru efectuarea acesteia.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi atribuţiile Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale, comisiilor psihiatrice, Comisiei de expertiză a capacităţii de muncă

 

Art. 18. - (1) Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului de Medicină Legală Iaşi este compusă din:

a) directorul Institutului de Medicină Legală Iaşi;

b) 2-4 medici primari legişti cu experienţă în specialitate, desemnaţi la propunerea directorului Institutului de Medicină Legală Iaşi.

(2) La lucrările Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale pot fi cooptaţi, în funcţie de specificul lucrărilor, profesori - şefi de disciplină din diferite specialităţi medicale.

(3) Membrii Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale primesc o indemnizaţie pentru activitatea desfăşurată în afara funcţiei de bază, care nu face parte din salariul de bază, din bugetul Institutului de Medicină Legală Iaşi.

(4) Cuantumul indemnizaţiei, stabilit în raport cu numărul şedinţelor la care participă membrii comisiei, nu poate depăşi, în cursul unei luni, 25% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite.

Art. 19. - (1) Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale verifică, evaluează, analizează şi avizează din punct de vedere ştiinţific conţinutul şi concluziile diverselor acte medico-legale realizate de serviciile de medicină legală judeţene, conform competenţei teritoriale.

(2) Avizarea se solicită de organele de urmărire penală şi de instanţele de judecată, în condiţiile legii, ori se realizează din oficiu în cazul noilor expertize medico-legale, înainte ca actele noilor expertize să fie transmise organelor de urmărire penală sau instanţelor judecătoreşti.

Art. 20. - Organele judiciare care solicită avizul Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale sunt obligate să pună la dispoziţia acesteia toate documentele medicale şi medico-legale existente în dosarul cauzei, însoţite de o adresă de înaintare care cuprinde un scurt istoric al faptei, precum şi întrebările la care se aşteaptă un răspuns prin avizul Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale.

Art. 21. - (1) în cazul în care concluziile expertizei medico-legale sunt contradictorii, Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale se pronunţă asupra acestora, putând formula anumite precizări sau completări.

(2) în cazul în care concluziile actelor medico-legale nu pot fi avizate, Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale recomandă fie refacerea parţială sau totală a acestora, fie efectuarea unei noi expertize.

Art. 22. - (1) După obţinerea avizului Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale se poate solicita efectuarea unor noi expertize medico-legale de către unităţile medico-legale ierarhic inferioare Institutului de Medicina Legală Iaşi, numai în cazul în care Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale a recomandat explicit acest lucru sau dacă au apărut date noi medicale ori de anchetă, inexistente la data expertizelor anterioare.

(2) Avizele Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale se trimit solicitanţilor în termen de cel mult 30 de zile de la data cererii, dar numai după achitarea contravalorii expertizei, şi se comunică institutului de medicină legală care s-a pronunţat în cauza respectivă.

Art. 23. - (1) Expertiza medico-legală psihiatrică se face numai prin examinarea nemijlocită a persoanei, în cadrul unei comisii alcătuite dintr-un medic legist, care este preşedintele comisiei, şi 2 medici psihiatri.

(2) Expertizele medico-legale psihiatrice se efectuează la sediu, cu următoarele excepţii, dacă se efectuează prima expertiză:

a) în cazul bolnavilor psihici cronici, când transportul şi examinarea acestora nu se pot face în siguranţă deplină, comisia de expertiză medico-legală psihiatrică efectuează examinarea în cadrul spitalului de psihiatrie;

b) în cazul bolnavilor netransportabili, cu suferinţe evolutiv letale sau aflaţi în stare gravă, în condiţii de spitalizare comisia se poate deplasa la patul bolnavului pentru efectuarea expertizei numai în situaţia în care această lucrare este necesară în vederea încheierii unui act de dispoziţie.

(3) La nivelul Institutului de Medicină Legală Iaşi comisia este formată dintr-un medic legist primar şi 2 medici psihiatri specialişti sau primari ce pot fi cooptaţi şi din cadrul spitalelor clinice de psihiatrie, prin propunere nominală şi de comun acord cu conducerile unităţilor sanitare respective, sau al unor unităţi medico-sanitare prestatoare de servicii, acreditate de Ministerul Sănătăţii, şi cu avizul Consiliului superior de medicină legală.

(4) Expertiza medico-legală psihiatrică se efectuează numai pentru o anumită faptă sau circumstanţă, având ca obiective principale stabilirea capacităţii psihice la momentul comiterii unei fapte prevăzute de legea penală sau al exercitării unui drept, a capacităţii psihice la momentul examinării şi aprecierea asupra periculozităţii sociale şi necesităţii instituirii măsurilor de siguranţă cu caracter medical.

Art. 24. - În vederea efectuării expertizei psihiatrice se pun la dispoziţia comisiei toate documentele din dosar, necesare pentru efectuarea expertizei. În cazul în care expertiza priveşte persoane minore, dosarul va conţine şi ancheta socială, precum şi datele privind performanţa şcolară.

Art. 25. - Expertiza medico-legală a capacităţii de muncă se face de către o comisie care este formată dintr-un medic legist, care este preşedintele comisiei, un medic specialist, în funcţie de afecţiunile cercetate, şi un medic specialist în expertiza medicală a capacităţii de muncă.

Art. 26. - (1) Expertiza medico-legală pentru amânarea sau întreruperea executării pedepsei privative de libertate pe motive medicale se efectuează numai prin examinarea nemijlocită a persoanei de către o comisie.

(2) Comisiile de expertiză sunt alcătuite din:

a) un medic legist, care este preşedintele comisiei;

b) unul sau mai mulţi medici având cel puţin gradul de medic specialist, în funcţie de bolile de care suferă persoana examinată, acest medic urmând să stabilească diagnosticul şi indicaţiile terapeutice;

            c) un medic, reprezentant al reţelei sanitare a direcţiei penitenciarelor, care, cunoscând posibilităţile de tratament din cadrul reţelei din care face parte, stabileşte împreună cu medicul legist unde se poate aplica tratamentul pentru afecţiunea respectivă: în reţeaua sanitară a direcţiei penitenciarelor sau în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii.

 

CAPITOLUL IV

Competenţa teritorială

 

Art. 27. - Institutul de Medicină Legală Iaşi are sediul în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, şi deserveşte judeţele Bacău, Botoşani, Suceava, Vaslui, Vrancea, Brăila, Galaţi şi Neamţ.

Art. 28. - (1) în fiecare judeţ, cu excepţia centrelor universitare, se înfiinţează serviciile de medicină legală, care au sediul în localitatea reşedinţă de judeţ şi sunt conduse de un medic legist şef, funcţie care se ocupă prin concurs sau examen, în condiţiile legii.

(2) Serviciile de medicină legală din judeţele Bacău, Botoşani, Suceava, Vaslui, Vrancea, Brăila, Galaţi şi Neamţ sunt unităţi fără personalitate juridică, coordonate din punct de vedere ştiinţific şi metodologic de Institutul de Medicină Legală Iaşi, în a cărui competenţă teritorială intră.

(3) în funcţie de volumul de activitate, în structura serviciilor de medicină legală din judeţele arondate Institutului de Medicină Legală Iaşi se pot înfiinţa laboratoare şi compartimente de specialitate.

Art. 29. - (1) Serviciile de medicină legală din judeţele arondate, în conformitate cu competenţa lor teritorială, sunt abilitate să efectueze expertize, examinări, constatări sau alte lucrări medico-legale şi complementare, la solicitarea organelor judiciare competente sau a altor persoane fizice ori juridice.

(2) Serviciile de medicină legală judeţene efectuează examinările complementare conform dotării tehnice de care dispun.

Art. 30. - (1) Pentru efectuarea expertizelor şi constatărilor medico-legale în localităţile în care funcţionează servicii de medicină legală organele judiciare sau alte persoane fizice ori juridice se adresează acestora.

            (2) Pentru efectuarea unei noi expertize, organele judiciare se adresează institutului de medicină legală competent.

 

CAPITOLUL V

Organizarea Institutului de Medicină Legală Iaşi.

Atribuţii specifice

 

SECŢIUNEA 1

Structura organizatorică a Institutului de Medicină Legală Iaşi

 

Art. 31. - Structura organizatorică a Institutului de Medicină Legală Iaşi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea Consiliului superior de medicină legală,

Art. 32. - În funcţie de volumul, complexitatea şi specificul activităţii, structura organizatorică a Institutului de Medicină Legală Iaşi cuprinde:

1. Conducere;

2. Laborator prosectură medico-legală;

3. Laborator medicină legală;

4. Compartiment tanatologie medico-legală;

5. Compartiment toxicologie medico-legală;

6. Compartiment serologie medico-legală;

7. Compartiment genetică medico-legală;

8. Compartiment resurse umane, normare, organizare şi salarizare;

9. Birou financiar-contabilitate şi administrativ;

            10. Compartiment audit public intern.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Conducerea unităţii

 

Art. 33. - Institutul de Medicină Legală Iaşi este unitate cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătăţii.

Art. 34, - Conducerea Institutului de Medicină Legală Iaşi este asigurată de un director numit prin ordin al ministrului sănătăţii, conform legii.

Art. 35. - Pe lângă director funcţionează un Consiliu consultativ din care fac parte şefii de laboratoare, de servicii sau de birouri.

Art. 36. - Directorul Institutului de Medicină Legală Iaşi are următoarele atribuţii principale:

a) reprezintă Institutul de Medicină Legală Iaşi în faţa autorităţilor publice şi a celorlalte persoane juridice şi fizice;

b) organizează, îndrumă şi controlează buna desfăşurare a activităţii de asistenţă medico-legală, conform competenţei sale teritoriale;

c) dispune formarea de comisii de expertiză, potrivit legii;

d) supraveghează şi controlează din punct de vedere ştiinţific şi metodologic expertizele şi constatările medico-legale;

e) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;

f) urmăreşte şi controlează aplicarea deciziilor proprii;

g) colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;

h) aprobă şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziţii publice;

i) aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii;

j) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului de Medicină Legală Iaşi, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

k) urmăreşte şi controlează statul de funcţii al Institutului de Medicină Legală Iaşi;

            l) aprobă regulamentul intern al Institutului de Medicină Legală Iaşi, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;

m) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante/temporar vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul Institutului de Medicină Legală Iaşi, în condiţiile legii;

n) realizează evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat în subordine directă, conform structurii organizatorice, şi soluţionează contestaţiile în funcţie de nivelul ierarhic la care s-au făcut;

o) aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

p) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea Institutului de Medicină Legală Iaşi;

q) pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea Institutului de Medicină Legală Iaşi;

r) propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii un înlocuitor pentru perioadele când nu este prezent în unitate;

s) urmăreşte respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare;

t) reprezintă Institutul de Medicină Legală Iaşi în relaţiile CU terţe persoane fizice sau juridice;

u) încheie acte juridice în numele şi pe seama Institutului de Medicină Legală Iaşi, conform legii;

v) răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea institutului de Medicină Legală Iaşi;

w) numeşte membrii comisiilor de primă şi de nouă expertiză medico-legală;

x) decide aplicarea de sancţiuni conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii);

y) decide în ceea ce priveşte desfacerea contractului de muncă în conformitate cu prevederile Codului muncii;

z) analizează şi repartizează lucrările de medicină legală;

aa) verifică respectarea de către întregul personal a sarcinilor de serviciu şi a normelor stabilite prin regulamentul intern al Institutului de Medicină Legală Iaşi.

Art. 37. - Directorul Institutului de Medicină Legală Iaşi îndeplineşte şi alte atribuţii, după cum urmează:

a) zilnic efectuează: informarea în domeniile de competenţă; stabilirea sarcinilor prioritare; controlul activităţii Institutului de Medicină Legală Iaşi; analiză şi sinteză, evaluări, documentare; contacte şi discuţii de lucru cu colaboratori externi, pregătire personală, corespondenţă;

b) săptămânal efectuează: analiza activităţii Institutului de Medicină Legală Iaşi, stabilirea sarcinilor pentru săptămâna următoare, avizarea lucrărilor de bază; monitorizarea activităţii

în cadrul programelor aprobate/avizate, participarea la întâlniri de lucru, audienţe, corespondenţă, discuţii individuale cu subordonaţii şi controlul activităţii acestora;

c) ocazional efectuează: analiza activităţii Institutului de Medicină Legală Iaşi, cu prioritate a îndeplinirii obiectivelor din domeniul calităţii, şi stabilirea sarcinilor pentru perioada următoare; coordonarea şi controlul pregătirii continue a personalului, prezentarea de informări pentru opinia publică şi imaginea instituţiei; participă la evenimente şi manifestări publice, oferă la cerere consultanţă de specialitate, alte activităţi; poate participa, în limitele competenţei Institutului de Medicină Legală Iaşi, la lucrările comisiei care efectuează o nouă expertiză;

d) este preşedinte al Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale;

e) este membru al Comisiei Superioare de Medicină Legală şi al Consiliului superior de medicină legală.

Art. 38 - Contabilul-şef al Institutului de Medicină Legală Iaşi are următoarele atribuţii principale:

a) organizarea contabilităţii conform normelor legale în vigoare şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor;

b) asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a tuturor raportărilor contabile;

c) asigurarea întocmirii, circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;

d) întocmirea bilanţului;

e) verifică lunar, anual sau ori de câte ori este nevoie corectitudinea evidenţei contabile cu evidenţa tehnico-operativă a gestionarilor;

f) analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării mijloacelor băneşti puse la dispoziţia unităţii;

g) întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare;

h) asigurarea efectuării corecte şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasare şi plăţi în numerar;

i) înregistrarea cheltuielilor cu salariile şi a altor cheltuieli materiale;

j) verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunilor;

k) întocmirea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform cu prevederile legale;

            l) ţinerea evidenţei contabile a veniturilor şi cheltuielilor;

m) întocmirea balanţelor de verificare - analitică şi sintetică - lunară;

n) întocmirea situaţiilor cerute de forurile superioare;

o) încasarea veniturilor proprii şi urmărirea situaţiei mişcării acestora;

p) verificarea tuturor operaţiunilor consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont;

q) verificarea şi înregistrarea în contabilitate a documentelor care stau la baza operaţiunilor de încasări şi plăţi;

r) urmărirea încasării contravalorii facturilor emise;

            s) întocmirea facturilor şi documentelor de plată pentru operaţiunile financiare, potrivit reglementărilor în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Organizare

 

Art. 39. - În cadrul Institutului de Medicină Legală Iaşi se organizează laboratoare şi compartimente.

Art. 40. - Activitatea de medicină legală, efectuarea de expertize, examinări, constatări, examene de laborator şi alte lucrări medico-legale asupra persoanelor în viaţă, cadavrelor, produselor biologice şi corpurilor delicte se asigură prin următoarele laboratoare şi compartimente:

1. Laborator prosectură medico-legală;

2. Laborator medicină legală;

3. Compartimentul tanatologie medico-legală;

4. Compartimentul toxicologie medico-legală;

5. Compartimentul serologie medico-legală;

            6. Compartimentul genetică medico-legală.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Laborator prosectură medico-legală

 

Art. 41. - Activitatea Laboratorului prosectură medico-legală se desfăşoară în conformitate cu reglementările legale şi metodologice în vigoare.

Art. 42. - (1) În cadrul Laboratorului prosectură medico-legală se efectuează următoarele expertize:

a) autopsii, în situaţiile prevăzute de lege, inclusiv autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate;

b) expertiza antropologică pe elemente de cadavru sau de schelet;

c) expertizele medico-legale în cazurile privind infracţiunile de omucidere, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, precum şi efectuarea expertizelor privind sesizările de acordare a asistenţei medicale necorespunzătoare;

d) examinarea preliminară medico-legală a cadavrului şi comunicarea rezultatului acestei examinări organelor abilitate care instrumentează cazul, cu respectarea normelor metodologice în vigoare. În cazul în care decesul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi considerat medico-legal, echipa operativă lasă familiei sau persoanelor abilitate un formular-tip, semnat de membrii echipei operative, în baza căruia certificatul medical constatator al morţii poate fi eliberat de medicul de familie sau de altă instituţie medicală competentă;

e) examinări medico-legale la solicitarea persoanelor fizice, conform graficului de consultaţii, şi întocmirea certificatelor medico-legale, conform normelor metodologice;

f) constatări medico-legale şi completarea formularului de examinare clinică în cazul recoltării de probe biologice în vederea determinării alcoolemiei şi prezenţei de substanţe psihoactive, la solicitarea persoanelor sau a organelor de drept, conform metodologiei în vigoare;

g) constatările medico-legale, expertizele medico-legale şi noile expertize medico-legale la solicitarea instituţiilor de drept (organe de urmărire penală şi instanţe judecătoreşti).

(2) Medicul legist răspunde de exactitatea datelor înscrise în actele medico-legale pe care le întocmeşte şi în adresele de solicitare a documentelor medicale, a examinărilor de specialitate clinice, paraclinice şi complementare.

(3) Toate actele medico-legale efectuate de medicii legişti din cadrul Laboratorului prosectură medico-legală, care sunt eliberate în numele instituţiei (rapoarte medico-legale de constatare, expertize, adrese etc.), vor avea obligatoriu o copie care rămâne în evidenţa instituţiei.

(4) în cazul în care organele în drept solicită concluzii imediat, în mod excepţional, după efectuarea unei lucrări medico-legale, Laboratorului prosectură medico-legală, înaintează informaţiile solicitate sub formă de “constatări preliminare” de îndată sau în cel mult 72 de ore de la solicitare.

(5) Laboratorul prosectură medico-legală are următoarele atribuţii:

1. asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut;

2. asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului;

3. asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a cadavrelor şi probelor biologice;

4. asigură relaţia cu aparţinătorii (în cazul în care aceştia există) sau cu instituţiile administraţiei locale, în vederea efectuării demersurilor necesare predării cadavrului;

5. asigură participarea medicilor legişti la diferite comisii ce funcţionează în cadrul instituţiei;

6. participă la proiectele şi programele derulate de institut;

7. propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Compartimentul resurse umane, normare, organizare şi salarizare;

8. colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

9. participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate;

            10. exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Laborator medicină legală

 

Art. 43. - Activitatea Laboratorului medicină legală se desfăşoară în conformitate cu reglementările legale şi metodologice în vigoare.

Art. 44. - (1) În cadrul Laboratorului medicină legală se efectuează următoarele expertize:

a) constatări şi expertize medico-legale la persoane în viaţă care au suferit vătămări ale integrităţii corporale sau agresiuni sexuale sau solicită stabilirea vârstei şi sexului;

b) noua expertiză medico-legală, în cadrul unei comisii de expertiză:

c) expertize medico-legale traumatologice în cazuri de vătămări corporale grave;

d) expertize medico-legale psihiatrice în materie penală şi civilă;

e) expertize în vederea amânării sau întreruperii executării pedepsei pe motive medicale;

f) expertize în cazuri de acordare necorespunzătoare a asistenţei medicale;

g) expertiza medico-legală pentru evaluarea infirmităţii sau a incapacităţii de muncă determinate de afecţiuni traumatice;

h) expertiza medico-legală a persoanelor în vederea autorizării deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor;

i) expertiza medico-legală a persoanelor pentru evaluarea capacităţii de conducere auto.

(2) Medicul legist răspunde de exactitatea datelor înscrise în actele medico-legale pe care le întocmeşte şi în adresele de solicitare a documentelor medicale, a examinărilor de specialitate clinice, paraclinice şi complementare.

(3) Toate actele medico-legale efectuate de medicii legişti din cadrul Laboratorului medicină legală, care pleacă în numele instituţiei (rapoarte medico-legale de constatare, expertize, adrese etc.), vor avea obligatoriu o copie care rămâne în evidenţa instituţiei.

(4) în căzui în care organele în drept solicită concluzii imediat, în mod excepţional, după efectuarea unei lucrări medico-legale, Laboratorul medicină legală înaintează informaţiile solicitate sub forma de “constatări preliminare” de îndată sau în cel mult 72 de ore de la solicitare.

(5) Laboratorul medicină legală are următoarele atribuţii:

1. elaborează actele medico-legale aferente activităţii;

2. asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate;

3. asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal;

4. colectează, verifică, gestionează şi analizează datele medicale şi statistice din domeniul specific de activitate;

5. elaborează şi supune spre aprobare metodologii, standarde, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate;

6. asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut;

7. asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului;

8. asigură participarea medicilor legişti la diferite comisii ce funcţionează în cadrul instituţiei;

9. participă la proiectele şi programele derulate de institut;

10. propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Compartimentul resurse umane, normare, organizare şi salarizare;

11. colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

12. participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate;

            13. exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Compartimentul tanatologie medico-legală

 

Art. 45. - (1) Activitatea Compartimentului tanatologie medico-legală se desfăşoară în conformitate cu reglementările legale şi metodologice în vigoare.

(2) Compartimentul tanatologie medico-legală din cadrul Institutului de Medicină Legală Iaşi efectuează investigaţii histopatologice pe fragmente de organe, blocuri de parafină şi lame histologice colorate uzual sau cu coloraţii speciale la solicitarea medicilor legişti din cadrul Institutului de Medicină Legală Iaşi şi serviciilor de medicină legală Bacău, Botoşani, Suceava, Neamţ, Vaslui, Brăila, Vrancea şi Galaţi.

(3) Compartimentul tanatologie medico-legală are următoarele atribuţii:

1. elaborează actele medico-legale aferente activităţii;

2. asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal;

3. asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate;

4. asigură păstrarea lanţului de custodie al probei (recoltare, prelucrare, conservare, restituire, distrugere);

5. elaborează şi supune spre aprobare metodologii, standarde, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate;

6. asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut;

7. asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului;

8. stabileşte specificaţiile pentru materialele ce urmează a fi aprovizionate (reactivi, aparatură, sticlărie, kituri etc.) şi estimează cantităţile necesare pentru buna funcţionare a activităţii laboratorului;

9. se îngrijeşte de asigurarea aprovizionării permanente cu reactivi şi material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfăşurarea activităţii;

10. ţine evidenţa precursorilor utilizaţi, conform prevederilor legale;

11. asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, â probelor biologice şi a reactivilor;

12. asigură selectarea şi predarea către firme autorizate a probelor biologice/reactivilor, după expirarea termenului legal de păstrare, respectiv a celui de garanţie;

13. asigură utilizarea şi păstrarea echipamentului tehnologic şi a sistemelor informatice în condiţii de siguranţă, cu respectarea instrucţiunilor/procedurilor de utilizare;

14. colectează, verifică, gestionează şi analizează datele medicale şi statistice din domeniul specific de activitate;

15. participă la proiectele şi programele derulate de institut;

16. propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Compartimentul resurse umane, normare, organizare şi salarizare;

17. colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

18. participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate;

            19. exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Compartimentul toxicologie medico-legală

 

Art. 46. - (1) Compartimentul toxicologie medico-legală din cadrul Institutului de Medicină Legală Iaşi organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:

a) determinarea concentraţiei de alcool în sânge/urină;

b) expertiza medico-legală pentru interpretarea retroactivă a alcoolemiei;

c) determinarea carboxihemoglobinei, a methemoglobinei, a barbituremiei, a colinesterazei, a conţinutului de clor, acizi, baze, a formaldehidei, a carbofuranului, a conţinutului de florură, a arseniului, a mercurului;

d) extracţia eterică;

e) determinarea DNOC (examen dinitro-orto-cresol);

f) investigaţii orientative pe conţinut gastric, corpuri delicte;

g) cercetarea cianurilor, dozarea acidului cianhidric; h) dozarea alcoolului metilic;

i) determinarea prezenţei nitriţilor, nitraţilor, parationului, carbetoxului;

j) examenul cromatografic pe placă;

k) dozarea substanţelor psihotrope cu caracter bazic şi neutru;

            l) screening pentru prezenţa masspectrometrice-gazcromatografice, inclusiv de stupefiante;

m) examenul toxicologic general;

n) identificarea şi determinarea pesticidelor, organoclorurate, organofosforice şi altele;

O) identificarea şi determinarea toxicelor volatile separabile prin distilarea simplă sau antrenabile cu vapori de apă;

p) identificarea şi determinarea toxicelor cu caracter acid, altele decât barbiturice.

(2) Compartimentul toxicologie medico-legală are următoarele atribuţii:

1. elaborează actele medico-legale aferente activităţii;

2. asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate;

3. asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal;

4. asigură păstrarea lanţului de custodie al probei (recoltare, prelucrare, conservare, restituire, distrugere);

5. elaborează şi supune spre aprobare metodologii, standarde, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate;

6. asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut;

7. asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului;

8. stabileşte specificaţiile pentru materialele ce urmează a fi aprovizionate (reactivi, aparatură, sticlărie, kituri etc.) şi estimează cantităţile necesare pentru buna funcţionare a activităţii laboratorului;

9. se îngrijeşte de asigurarea aprovizionării permanente cu reactivi şi material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfăşurarea activităţii;

10. asigură întocmirea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiilor de la Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi deţinerii de stupefiante;

11. ţine evidenţa precursorilor utilizaţi, conform prevederilor legale;

12. asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a probelor biologice şi a reactivilor;

13. asigură selectarea şi predarea către firme autorizate a probelor biologice/reactivilor, după expirarea termenului legal de păstrare, respectiv a celui de garanţie;

14. asigură utilizarea şi păstrarea echipamentului tehnologic şi a sistemelor informatice în condiţii de siguranţă, cu respectarea instrucţiunilor/procedurilor de utilizare;

15. colectează, verifică, gestionează şi analizează datele medicale şi statistice din domeniul specific de activitate;

16. participă la proiectele şi programele derulate de institut;

17. propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Compartimentul resurse umane, normare, organizare şi salarizare;

18. colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

19. participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate;

            20. exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare,

 

SECŢIUNEA a 8-a

Compartimentul serologie medico-legală

 

Art. 47. - (1) în cadrul Compartimentului serologie medico-legală se efectuează următoarele expertize:

1. expertize pe produse biologice şi cadaverice;

a) determinarea grupei sanguine pe sânge recoltat de la persoane vii şi cadavre;

b) determinarea prezenţei spermei şi eventual a grupei sanguine a persoanei de la care provine sperma, în secreţii (vaginală, anală, orală), provenind de la persoane vii şi cadavre;

c) expertiza de cercetare a filiaţiei - mamă, copil şi presupusul tată;

d) stabilirea statusului secretor/nesecretor la persoane vii şi cadavre;

2. expertize pe corpuri delicate:

a) determinarea prezenţei sângelui, a naturii umane sau animale a acestuia şi a grupei sanguine;

b) determinarea prezenţei spermei şi eventual a grupei sanguine a persoanei de la care provine sperma;

c) examenul firului de păr;

3. spermograma.

(2) Compartimentul serologie medico-legală are următoarele atribuţii:

1. elaborează actele medico-legale aferente activităţii;

2. asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate;

3. asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal;

4. asigură păstrarea lanţului de custodie al probei (recoltare, prelucrare, conservare, restituire, distrugere);

5. elaborează şi supune spre aprobare metodologii, standarde, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate;

6. asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut;

7. asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului;

8. stabileşte specificaţiile pentru materialele ce urmează a fi aprovizionate (reactivi, aparatură, sticlărie, kituri etc.) şi estimează cantităţile necesare pentru buna funcţionare a activităţii laboratorului;

9. se îngrijeşte de asigurarea aprovizionării permanente cu reactivi şi material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfăşurarea activităţii;

10. asigură întocmirea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiilor de la Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi deţinerii de stupefiante;

11. ţine evidenţa precursorilor utilizaţi, conform prevederilor legale;

12. asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a probelor biologice şi a reactivilor;

13. asigură selectarea şi predarea către firme autorizate a probelor biologice/reactivilor, după expirarea termenului legal de păstrare, respectiv a celui de garanţie;

14. asigură utilizarea şi păstrarea echipamentului tehnologic şi a sistemelor informatice în condiţii de siguranţă, cu respectarea instrucţiunilor/procedurilor de utilizare;

15. colectează, verifică, gestionează şi analizează datele medicale şi statistice din domeniul specific de activitate;

16. participă la proiectele şi programele derulate de institut;

17. propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Compartimentul resurse umane, normare, organizare şi salarizare;

18. colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

19. participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate;

            20. exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Compartimentul genetică medico-legală

 

Art. 48. - (1) Compartimentul genetică medico-legală organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:

a) prelevarea şi conservarea probelor biologice şi a corpurilor delicte în vederea analizei ADN (acid dezoxiribonucleic);

b) prelucrarea probelor biologice şi a corpurilor delicte în vederea analizei ADN;

c) detecţia şi cuantificarea ADN de natură umană în probele biologice sau pe corpurile delicte;

d) expertiza prin examen ADN pentru stabilirea filiaţiei biologice, paternitate/maternitate, pe baza ţesutului acidului dezoxiri bonucleic;

e) expertiza prin examen ADN pentru stabilirea relaţiilor complexe de înrudire biologică, între rude de gradul I, II sau III;

f) expertiza prin examen ADN în scop de identificare de persoane.

(2) Compartimentul genetică medico-legală are următoarele atribuţii:

1. elaborează actele medico-legale aferente activităţii;

2. asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate;

3. asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal;

4. asigură păstrarea lanţului de custodie al probei (recoltare, prelucrare, conservare, restituire, distrugere);

5. elaborează şi supune spre aprobare metodologii, standarde, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate;

6. asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut;

7. asigură evaluarea periodică a performanţelor laboratorului prin participarea la testele interlaboratoare de pe plan intern şi internaţional;

8. asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului;

9. stabileşte specificaţiile pentru materialele ce urmează a fi aprovizionate (reactivi, aparatură, sticlărie, kituri etc.) şi estimează cantităţile necesare pentru buna funcţionare a activităţii laboratorului;

10. se îngrijeşte de asigurarea aprovizionării permanente cu reactivi şi material de laborator, astfel încât să nu existe perturbări în desfăşurarea activităţii;

11. participă în comisiile de recepţie privind achiziţiile de materiale necesare realizării activităţii specifice laboratorului;

12. ţine evidenţa precursorilor utilizaţi, conform prevederilor legale;

13. asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a probelor biologice şi a reactivilor;

14. asigură selectarea şi predarea către firme autorizate a probelor biologice/reactivilor, după expirarea termenului legal de păstrare, respectiv a celui de garanţie;

15. asigură utilizarea şi păstrarea echipamentului tehnologic şi a sistemelor informatice în condiţii de siguranţă, cu respectarea instrucţiunilor/procedurilor de utilizare;

16. colectează, verifică, gestionează şi analizează datele medicale şi statistice din domeniul specific de activitate;

17. participă la proiectele şi programele derulate de institut;

18. propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Compartimentul resurse umane, normare, organizare şi salarizare;

19. colaborează cu alte laboratoare/compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

20. participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate;

            21. exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 10-a

Compartimentul resurse umane, normare, organizare fi salarizare

 

Art. 49. - Compartimentul resurse umane, normare, organizare şi salarizare are următoarele atribuţii:

1. Întocmirea statului de funcţii şi organigrama conform legislaţiei în vigoare, la cererea Ministerului Sănătăţii;

2. Întocmirea contractelor individuale de muncă pentru personalul nou-încadrat;

3. ţinerea evidenţei salariaţilor, păstrarea pe durata angajării a dosarelor de personal;

4. Întocmirea dosarelor cerute de legislaţia în vigoare în vederea pensionării;

5. Întocmirea actelor adiţionale privind modificările intervenite în contractele individuale de muncă ale salariaţilor ca urmare a legislaţiei în vigoare;

6. Întocmeşte şi actualizează Registrul general de evidenţă al salariaţilor şi depune la timp la Institutul Teritorial de Muncă Iaşi modificările intervenite în contractele individuale de muncă ale salariaţilor,

7. Întocmeşte documentele necesare privind scoaterea la concurs a posturilor vacante şi temporar vacante;

8. organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante din unitate, precum şi a examenelor de promovare conform legislaţiei în vigoare;

9. verifică foile colective de prezenţă şi graficele de gărzi întocmite de compartimente şi aprobate de conducerea unităţii, a personalului medico-sanitar şi întocmeşte statele de plată pe baza acestora;

10. calculează şi verifică, în sistem electronic, drepturile salariale cuvenite salariaţilor conform normelor legale în vigoare;

11. evaluarea permanentă a performanţelor profesionale individuale ale fiecărui angajat în conformitate cu legislaţia în vigoare;

12. colaborează cu şefii de compartimente pentru întocmirea fişelor de evaluare a posturilor, în conformitate cu obiectivele şi priorităţile stabilite pentru instituţie şi cu legislaţia în vigoare;

13. aducerea la cunoştinţă a fisei postului pentru personalul din unitate şi verificarea existenţei fişelor postului pentru fiecare angajat în parte;

14. eliberarea adeverinţelor pentru personalul unităţii privind calitatea de salariat în funcţie de necesităţi;

15. furnizarea datelor privind numărul de personal şi fondul de salarii în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli;

16. asigurarea acordării drepturilor salariale în fiecare lună în termenul stabilit;

17. asigură transmiterea către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a declaraţiei privind obligaţiile de plată, a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;

18. depunerea anuală a fişelor fiscale la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi, conform normelor legale;

19. completarea certificatelor de concediu medical şi întocmirea dosarelor privind suma de recuperat pentru concedii şi indemnizaţii de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi depunerea acestora la Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi, conform normelor legale în vigoare;

20. Întocmirea şi transmiterea în mod corespunzător la Institutul Naţional de Statistică, la Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi şi la Ministerul Sănătăţii a dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind personalul şi fondul de salarii, conform machetelor întocmite;

21. ţinerea evidenţei concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor fără plată;

22. colaborează cu conducerea unităţii pentru emiterea deciziilor privind angajarea, promovarea în funcţii, încetarea activităţii;

23. Întocmeşte deciziile pentru modificările salariale survenite prin aplicarea legislaţiei în vigoare;

24. elaborarea şi întocmirea lunară şi monitorizarea cheltuielilor de personal conform machetelor Ministerului Sănătăţii;

25. Întocmirea notei contabile pentru cheltuielile de salarii;

26. ţinerea evidenţei şi emiterea deciziilor pentru solicitările de acordare a concediilor pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani;

27. elaborarea, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor, a proiectului regulamentului intern, supunându-l spre aprobare conducerii unităţii;

28. efectuează lucrările legate de încadrarea, suspendarea sau încetarea contractelor de muncă pentru personalul instituţiei;

29. efectuarea programării concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor, ţinerea evidenţei efectuării acestora, a rechemărilor, a repro0gramărilor, a compensărilor;

30. verifică încadrarea în limitele fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli;

            31. asigură securitatea documentelor de personal din instituţie.

 

SECŢIUNEA a 11-a

Compartimentul financiar-contabilitate

 

Art. 50. - Compartimentul financiar-contabilitate are următoarele atribuţii:

1. organizarea contabilităţii conform normelor legale în vigoare şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor;

2. luarea măsurilor necesare pentru utilizarea eficientă a fondurilor;

3. asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a tuturor raportărilor contabile;

4. asigurarea întocmirii, circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;

5. Întocmirea lunară a facturilor pentru decontarea serviciilor;

6. Întocmirea bilanţului;

7. verifică lunar, anual sau ori de câte ori este nevoie corectitudinea evidenţei contabile cu evidenţa tehnico-operativă a gestionarilor;

8. asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;

9. analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării mijloacelor băneşti puse la dispoziţia unităţii;

10. Întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare;

11. asigurarea efectuării corecte şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasare şi plăţi în numerar;

12. Înregistrarea cheltuielilor cu salariile şi a altor cheltuieli materiale;

13. Întocmirea instrumentelor de protocol;

14. verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunilor;

15. Întocmirea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform cu prevederile legale;

16. ţinerea evidenţei contabile a veniturilor şi cheltuielilor;

17. Întocmirea balanţelor de verificare-analitică şi sintetică - lunară;

18. Întocmirea situaţiilor cerute de forurile superioare;

19. Încasarea veniturilor proprii şi urmărirea situaţiei mişcării acestora;

20. facturarea serviciilor prestate terţilor;

21. verificarea tuturor operaţiunilor consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont;

22. efectuarea plăţilor drepturilor băneşti ale salariaţilor şi colaboratorilor;

23. verificarea şi înregistrarea în contabilitate a documentelor care stau la baza operaţiunilor de încasări şi plăţi;

24. urmărirea încasării contravalorii facturilor emise;

25. verificarea şi înregistrarea în contabilitate a documentelor care stau la baza operaţiunilor de încasări şi plăţi;

26. Întocmirea facturilor şi documentelor de plată pentru operaţiunile financiare, potrivit reglementărilor în vigoare;

27. urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa compartimentului;

28. evidenţa încasărilor şi a plăţilor taxelor medico-legale;

29. ţinerea la zi a registrului de casă;

30. asigură depunerea şi încasarea numerarului la bancă;

31. emite comenzi şi se ocupă de aprovizionarea instituţiei, În baza referatelor de necesitate şi a ofertelor de preţ de la furnizori;

32. gestionează mijloacele fixe, obiectele de inventar şi materialele procurate, inclusiv repartizarea acestora;

            33. ţinerea evidenţei foilor de parcurs, calcularea consumului de combustibil pentru autoturismele aflate În dotarea institutului.

 

SECŢIUNEA a 12-a

Compartimentul administrativ

 

Art. 51. - Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:

A. În domeniul administrativ:

a) stabilirea necesarului de produse în vederea realizării corespunzătoare a planului anual de achiziţii al institutului;

b) efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului conform normelor legale;

c) recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor primite de la furnizori şi asigurarea depozitării acestora în condiţii conforme normelor în vigoare;

d) primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri - mijloace fixe, obiecte de inventar, reactivi şi materiale necesare laboratoarelor, materiale de birou şi gospodăreşti, combustibil, carburanţi, lubrifianţi, ambalaje, echipament de lucru, aflate în administrarea, folosinţa sau deţinerea chiar temporară a instituţiei;

e) la primirea bunurilor controlează dacă acestea corespund datelor înscrise în actele însoţitoare, identifică viciile apărute şi semnează de primirea bunurilor;

f) recepţionarea sortului, verificarea cantităţii şi calităţii bunurilor;

g) răspunde de primirea, păstrarea şi eliberarea materialelor; h) comunicarea către contabilul-şef a cantităţilor de materiale

ce nu corespund cu stocurile maxime şi minime stabilite;

i) ţinerea la zi a evidenţei cantitative a materialelor;

j) executarea tuturor operaţiilor premergătoare inventarierii, conform legislaţiei în vigoare;

k) participarea la recepţia bunurilor primite;

            l) stabilirea împreună cu contabilul-şef a cantităţilor care trebuie aprovizionate;

m) organizarea şi verificarea efectuării curăţeniei în toate sectoarele unităţii şi luarea de măsuri corespunzătoare pentru îndeplinirea acestor sarcini;

n) analizarea, formularea de propuneri şi luarea măsurilor necesare pentru utilizarea raţională a materialelor de consum cu caracter administrativ;

O) urmărirea utilizării raţionale şi eficiente a materialelor de curăţenie-dezinfecţie conform normelor în vigoare;

p) asigurarea obţinerii în timp util a tuturor autorizaţiilor necesare bunei funcţionări a unităţii, prin ţinerea unei evidenţe stricte a termenelor de valabilitate a celor existente, răspunzând direct de consecinţele absenţei lor;

q) asigurarea întreţinerii spaţiilor verzi şi a căilor de acces, precum şi deszăpezirea acestora.

B. În domeniul achiziţiilor publice:

a) cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi orice alt fel de achiziţii;

b) răspunde de asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, a utilizării eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire şi garantează tratamentul egal şi nediscriminarea operatorilor economici care participă la licitaţiile derulate de institut;

c) fundamentează şi elaborează planul anual al achiziţiilor publice pe baza necesarelor întocmite de fiecare compartiment/laborator;

d) reactualizează planul anual al achiziţiilor publice ori de câte ori este nevoie;

e) întocmeşte listele de investiţii şi le reactualizează ori de câte ori este necesar;

f) analizează referatele de necesitate şi oportunitate pentru achiziţionarea de produse şi servicii, emise de structurile institutului, şi stabileşte procedura de achiziţii;

g) elaborează documentaţia de atribuire;

h) întocmirea, conform prevederilor legale, a documentaţiei aferente fiecărui mod de achiziţie şi răspunderea pentru daunele sau prejudiciile produse unităţii, prin întocmirea greşită a acestora;

i) redactează şi transmite anunţurile/invitaţiile de participare în vederea publicării acestora în Sistemul electronic de achiziţii publice;

j) înştiinţează Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice sau alte instituţii abilitate pentru urmărirea achiziţiilor publice care au ca surse de finanţare fonduri europene asupra procedurii care urmează a fi derulată;

k) întocmeşte listele cu membrii comisiilor de recepţie şi ai comisiilor de evaluare a ofertelor;

            l) efectuarea în permanenţă a studiului de piaţă, cu solicitarea ofertelor de preţ;

m) iniţiază, desfăşoară şi finalizează procedurile de achiziţii publice;

n) elaborează raportul procedurii de atribuire;

o) transmite spre publicare în Sistemul electronic de achiziţii publice anunţurile de atribuire aferente fiecărei proceduri desfăşurate şi informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie;

p) întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publica;

q) efectuarea licitaţiei electronice;

r) cunoaşterea şi aplicarea prevederilor legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie;

s) întocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior şi îl transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

t) întocmeşte situaţia anuală a comenzilor directe către furnizori şi ţine evidenţa bunurilor şi serviciilor achiziţionate prin cumpărare directă;

u) stabilirea necesarului de produse pentru funcţionarea normală a unităţii, asigurând realizarea părţii corespunzătoare a planului anual de achiziţii;

v) asigură aprovizionarea cu produse şi servicii în cazul aplicării procedurii prin cumpărare directă;

w) răspunde de asigurarea aprovizionării unităţii cu materiale, instrumentar, aparatură, în cele mai bune condiţii;

x) elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de activitate;

y) asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice, până la arhivare, răspunzând de arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale;

            z) exercită şi alte atribuţii în domeniul de activitate al achiziţiilor publice, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal care decurge din actele normative în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 13-a

Compartimentul audit public intern

 

Art. 52. - În conformitate cu legislaţia în vigoare, atribuţiile Compartimentului audit public intern sunt:

1. elaborează norme metodologice specifice Institutului de Medicină Legală Iaşi, cu avizul Direcţiei audit din cadrul Ministerului Sănătăţii;

2. elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

3. efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate. Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor

desfăşurate în cadrul Institutului de Medicină Legală Iaşi cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public. Compartimentul audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată care afectează bugetul institutului;

b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale;

c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri;

d) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

e) alocarea creditelor bugetare;

f) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

g) sistemul de luare a deciziilor;

h) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;” i) sistemele informatice;

4. informează Direcţia audit din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite, însoţite de documentaţia relevantă, precum şi despre consecinţele neimplementării acestora;

5. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit. Compartimentul audit public intern transmite la Direcţia audit din cadrul Ministerului Sănătăţii, la cererea acesteia, rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit;

6. elaborează raportul anual privind activitatea de audit public intern. Raportul anual privind activitatea de audit public intern cuprinde principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele iregularităţi/ prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi informaţii referitoare la pregătirea profesională. Raportul anual privind activitatea de audit public intern se transmite la Serviciul audit din cadrul Ministerului Sănătăţii până la data de 10 ianuarie a fiecărui an;

7. În cazul identificării unor iregularităţi semnificative sau posibile prejudicii, raportează imediat direct directorului Institutului de Medicină Legală Iaşi şi structurii de control intern abilitate. În situaţia în care în timpul misiunilor de audit public intern se constată abateri de la regulile procedurale şi metodologice, respectiv de la prevederile legale, aplicabile structurii/activităţii/operaţiunii auditate, auditorul intern trebuie

să înştiinţeze directorul unităţii în termen de 3 zile. Cazurile de identificare a iregularităţilor” şi fraudelor sunt prezentate în capitolul referitor la raportările periodice şi anuale. În cazul identificării unor iregularităţi majore, auditorul intern poate continua misiunea sau poate să o suspende cu acordul directorului care a aprobat-o, dacă din rezultatele preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, informaţii insuficiente etc.).

 

CAPITOLUL VI

Finanţarea activităţii Institutului de Medicină Legală Iaşi

 

Art. 53. - (1) Finanţarea activităţii Institutului de Medicină Legală Iaşi se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la capitolul “Sănătate” şi din veniturile proprii.

(2) Veniturile proprii prevăzute la alin. (1) se constituie din contravaloarea prestaţiilor medico-legale.

(3) în proiectul de buget al Institutului de Medicină Legală Iaşi sunt cuprinse şi fondurile alocate pentru finanţarea serviciilor de medicină legală judeţene arondate (Bacău, Botoşani, Suceava, Neamţ, Vaslui, Brăila, Vrancea şi Galaţi).

(4) Institutul de Medicină Legală Iaşi are obligaţia să asigure fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale şi a cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru funcţionarea serviciilor de medicină legală arondate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

            (5) Institutul de Medicină Legală Iaşi are obligaţia să organizeze evidenţa contabilă a cheltuielilor serviciilor de medicină legală arondate, pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie,

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 54. - Directorul, şefii de laboratoare şi de compartimente din cadrul Institutului de Medicină Legală Iaşi au toate drepturile conferite funcţiei pe care o îndeplinesc şi au îndatorirea de a acţiona cu imparţialitate şi de a respecta obligaţiile şi interdicţiile la care sunt supuşi potrivit legii.

Art. 55. - Orice modificare a prevederilor prezentului regulament se face cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.

 

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE

 

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE

 

DECIZIE

privind comisionul şi tariful care se percep de către Casa Naţională de Pensii Publice şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii

 

Având în vedere prevederile art. 188 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emite următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Pentru reţinerile din pensii, efectuate de către casele teritoriale de pensii în calitate de terţ poprit, se percepe un comision de 3% aplicat asupra sumei lunare ce face obiectul reţinerii.

(2) Comisionul se percepe şi se încasează de la pensionar, prin reţinere din pensie.

(3) Reţinerea lunară totală, inclusiv comisionul, se face cu respectarea dispoziţiilor art. 728 din Legea nr. 134/2010 privind

Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pentru următoarele operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale se percepe un tarif, astfel:

a) eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, conform art. 50 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare -15 lei;

b) eliberarea, în condiţiile legii, la cererea asiguraţilor, a adeverinţelor care atestă calitatea, venitul asigurat şi/sau stagiul de cotizare realizat, începând cu a două solicitare din cursul unui an calendaristic -15 lei;

c) eliberarea adeverinţelor care conţin informaţii necesare executării silite, solicitate de către executorii judecătoreşti - 17 lei.

(2) Pentru eliberarea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), tariful se percepe pentru fiecare certificat, respectiv pentru fiecare adeverinţă.

(3) Pentru eliberarea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. c), tariful se percepe pentru fiecare persoană pentru care se oferă informaţii.

Art. 3. - Acelaşi tarif, prevăzut la art. 2, se percepe şi în situaţiile în care:

a) asiguratul/beneficiarul de drepturi de asigurări sociale solicită, prin aceeaşi cerere, mai multe documente de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b);

b) pentru eliberarea adeverinţelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) este necesar ca şi o altă casă teritorială de pensii decât cea sesizată prin cerere să elibereze, la rândul ei, un asemenea document (asiguratul a desfăşurat activitate în două sau mai multe judeţe).

Art. 4. - Costul serviciilor de copiere a documentelor solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, este de 0,5 lei/pagină.

Art. 5. - Operaţiunile prevăzute la art. 2 se efectuează după confirmarea achitării tarifului.

Art. 6. - (1) Tarifele percepute pentru operaţiunile prevăzute la art. 2 aferente sistemului de pensii se achită la casieria caselor teritoriale de pensii ori, după caz, la casieria Casei Naţionale de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, prin dispoziţie de încasare către casierie sau, după caz, prin ordin de plată, direct în contul 22.36.03.50 “Alte venituri” al bugetului asigurărilor sociale de stat, deschis la unităţile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judeţene de pensii şi a Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti.

(2) Tarifele percepute pentru operaţiunile prevăzute la art. 2 aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se achită la casieria caselor teritoriale de pensii sau, după caz, la casieria CNPP, prin dispoziţie de încasare către casierie ori, după caz, prin ordin de plată, direct în contul 22.30.03.07 “Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale” al bugetului asigurărilor sociale de stat, deschis la unităţile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judeţene de pensii şi a Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti.

(3) Veniturile aferente sistemului de pensii reprezentând tarife încasate prin casieria caselor teritoriale de pensii sau, după caz, prin casieria CNPP, precum şi cele reprezentând comisioane se virează cel mai târziu până la finele lunii, în contul 22.36.03.50 “Alte venituri” al bugetului asigurărilor sociale de stat, deschis la unităţile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judeţene de pensii şi a Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti.

(4) Veniturile aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezentând tarife încasate prin casieria caselor teritoriale de pensii sau, după caz, prin casieria CNPP, precum şi cele reprezentând comisioane se virează cel mai târziu până la finele lunii, în contul 22.30.03.07 “Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale” al bugetului asigurărilor sociale de stat, deschis la unităţile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judeţene de pensii şi a Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti.

(5) Veniturile aferente sistemului de pensii realizate în condiţiile art. 1 şi 2 se evidenţiază lunar în contul de execuţie al CNPP (pentru activitatea proprie), al fiecărei case judeţene de pensii şi al Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, la capitolul 36,03 “Diverse venituri”, subcapitolul 36.03.50 “Alte venituri”.

(6) Veniturile aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale realizate în condiţiile art. 1 şi 2 se evidenţiază lunar în contul de execuţie al CNPP (pentru activitatea proprie), al fiecărei case judeţene de pensii şi al Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, la capitolul 30.03 “Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.03.07 “Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale”.

Art. 7. - La data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Decizia preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 1/2012 privind comisionul şi tarifele care se percep de către Casa Naţională de Pensii Publice şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 22 februarie 2012.

Art. 8. - Prezenta decizie se duce la îndeplinire de către casele teritoriale de pensii şi CNPP.

Art. 9. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice,

Ileana Ciutan

 

Bucureşti, 26 mai 2014.

Nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.