MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 407/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 407         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 2 iunie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            8. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 220 din 15 aprilie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

29. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

440. - Hotărâre pentru aprobarea unor normative de cheltuieli pentru “A XXIII-a Adunare Generală şi Conferinţă Anuală a Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni”, organizată în perioada 3-6 septembrie 2014

 

442. - Hotărâre privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate cu grâu de toamnă, triticale de toamnă, orzoaica de primăvară, ovăz, porumb boabe şi măr în judeţul Maramureş în anul agricol 2009

 

448. - Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 11,4000 ha, proprietate publică a comunei Arefu, judeţul Argeş, în vederea realizării obiectivului “Crearea infrastructurii generale şi specifice activităţilor de turism din arealul climatic Ghiţu-Molivişu, Pârtia de schi A1 şi instalaţia de transport pe cablu aferentă”

 

450. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Antibiotice” - S.A. Iaşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 

451. - Hotărâre privind recunoaşterea asociaţiei “Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România” ca fiind de utilitate publică

 

452. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            826. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 3-5 iunie 2014, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-STEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 2 iunie 2014.

Nr. 8.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 220

din 15 aprilie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, excepţie ridicată de Nicolae Petru în Dosarul nr. 9.356/85/2012 al Tribunalului Sibiu - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 725D/2013.

2. La apelul nominal se prezintă autorul excepţiei, lipsind cealaltă parte, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care susţine admiterea acesteia. Arată că prin norma legală criticată revoluţionarilor li s-a luat dreptul la indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 341/2004, în condiţiile în care această lege nu este abrogată.

4. Curtea solicită autorului excepţiei să precizeze titlul pe care îl deţine şi dacă a beneficiat de indemnizaţia lunară acordată pentru titlul obţinut. Autorul excepţiei, răspunzând întrebărilor, menţionează că este deţinător al unui Certificat de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, că a beneficiat de indemnizaţia lunară aferentă acestuia şi că este nemulţumit de faptul că plata acestei indemnizaţii a fost suspendată.

5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată. Prin reglementarea legală criticată nu se încalcă dreptul de proprietate şi nici principiul neretroactivităţii legii. Acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 ţine de politica statului. Legiuitorul este liber să aleagă, în funcţie de politica statului, de resursele financiare, de prioritatea obiectivelor urmărite şi de necesitatea îndeplinirii şi a altor obligaţii ale statului consacrate deopotrivă la nivel constituţional, care sunt măsurile prin care va asigura cetăţenilor un nivel de trai decent şi să stabilească condiţiile şi limitele acordării lor. Menţionează jurisprudenţa Curţii în materie, respectiv Decizia nr. 10 din 16 ianuarie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

6. Prin încheierea din 17 octombrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 9.356/85/2012, Tribunalul Sibiu - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, excepţie ridicată de Nicolae Petru într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii formulate împotriva deciziei de pensionare, prin care a solicitat anularea aplicării prevederilor art. 18 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi menţinerea în plată a indemnizaţiei suspendate de acest text de lege începând cu data de 1 ianuarie 2012.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare prevederilor art. 53 din Constituţie, întrucât aduc atingere dreptului de proprietate şi creează o discriminare între revoluţionari şi restul populaţiei care nu este supusă aceloraşi măsuri de austeritate. Susţine că suspendarea plăţii indemnizaţiei prevăzute de Legea nr. 341/2004 s-a făcut cu încălcarea principiului neretroactivităţii legii.

8. Tribunalul Sibiu - Secţia I civilă face referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv la Decizia nr. 88 din 28 februarie 2013, constatând că atât soluţia, cât şi considerentele acestei decizii sunt aplicabile în cauza de faţă.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

10. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, respectiv deciziile nr. 922 din 1 noiembrie 2012, nr. 1.046 din 11 decembrie 2012 şi nr. 88 din 28 februarie 2013.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, astfel cum a fost aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 283/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011. Prevederile legale criticate au următorul cuprins:

“Pentru anul 2012 se aprobă instituirea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, după cum urmează: [...]

Art. 18. - În anul 2012, indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă.”

14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 15 privind neretroactivitatea legii, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. De asemenea, este menţionată jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv Hotărârea din 12 aprilie 2006, pronunţată în Cauza Stec şi alţii împotriva Regatului Unit. Mai este invocat şi principiul drepturilor câştigate consacrat în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate invocată, Curtea Constituţională observă că dispoziţiile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, la care face referire textul criticat, au următorul cuprins: “De o indemnizaţie lunară reparatorie,

calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiază şi persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, numai dacă au un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.”

16. Curtea reţine, de asemenea, că potrivit art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 30 august 2013, prevederile de lege criticate se aplică în mod corespunzător şi în anul 2014.

17. Curtea reţine că s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor legale criticate. În ceea ce priveşte critica întemeiată pe dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Constituţie, Curtea, prin Decizia nr. 1.046 din 11 decembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 20 februarie 2013, a constatat că formula redacţională a textului legal dedus controlului nu oferă temei unei atare critici, întrucât nu conţine în sine nicio dispoziţie cu caracter retroactiv, textul urmând a-şi găsi aplicarea exclusiv de la data intrării în vigoare a legii modificatoare. Textul de lege criticat afectează acordarea indemnizaţiilor prevăzute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 doar pentru viitor, şi numai în ceea ce priveşte cuantumul acestora, nefiind, astfel, încălcate prevederile art. 15 alin. (2) din Constituţie. Celelalte condiţii privind acordarea acestor indemnizaţii nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, dispoziţiile de lege criticate nu se răsfrâng asupra indemnizaţiilor deja obţinute anterior intrării sale în vigoare, care constituie facta praeterita.

18. Referitor la invocarea art. 16 din Constituţie, prin Decizia nr. 88 din 28 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 28 martie 2013, Curtea a apreciat că nu poate fi reţinută această critică, deoarece prin prevederile de lege criticate se instituie un tratament egal pentru toate persoanele aflate în aceeaşi situaţie, aplicându-se în mod nediscriminatoriu tuturor beneficiarilor indemnizaţiilor prevăzute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, şi anume persoanelor care deţin titlul prevăzut de art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, de “Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite”, precum şi copiilor eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.

19. Privind critica de neconstituţionalitate potrivit căreia sunt încălcate prevederile constituţionale ale art. 44, Curtea, prin Decizia nr. 1.046 din 11 decembrie 2012, a constatat că aceasta nu poate fi primită, deoarece acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 nu constituie, potrivit Constituţiei, o obligaţie de reglementare a statului, astfel că nu se poate vorbi despre existenţa unui drept fundamental la obţinerea unor indemnizaţii în virtutea calităţii de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite în cadrul Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 este supusă practic condiţiei ca statul să dispună de resursele financiare pentru a putea acorda şi alte drepturi pecuniare faţă de cele pe care Constituţia le nominalizează în mod expres.

20. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, atât soluţiile pronunţate în deciziile menţionate, cât şi considerentele pe care acestea se sprijină îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.

21. Dispoziţiile constituţionale ale art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică nu sunt incidente în cauză, prevederile de lege criticate nereglementând aspecte ale acestui drept fundamental.

22. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 53 din Constituţie, Curtea reţine că acestea nu sunt incidente în cauză. Acest text din Constituţie priveşte doar restrângerea exerciţiului unor drepturi fundamentale, iar dispoziţiile legale criticate vizează neacordarea în anul 2012 a unor drepturi ce nu sunt consacrate la nivel constituţional, neavând în consecinţă un caracter fundamental.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Nicolae Petru în Dosarul nr. 9.356/85/2012 al Tribunalului Sibiu - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Sibiu - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 aprilie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

Având în vedere:

- necesitatea accelerării ritmului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune, pentru a reduce presiunea de cheltuire a sumelor alocate în cadrul programelor operaţionale în ultimul an de eligibilitate a acestora;

- necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale şi asigurarea capacităţii de absorbţie a acestor fonduri şi în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României de către Comisia Europeană, precum şi pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor, evitându-se astfel întârzierile majore în implementarea acestora şi neatingerea obiectivelor proiectelor;

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor UE;

- necesitatea adoptării unor măsuri adecvate care să permită un flux de numerar optim, astfel încât să se asigure necesarul de fonduri la nivelul autorităţilor de management pentru efectuarea plăţilor în termenele contractuale, cu rezultat în creşterea valorii declaraţiilor lunare de cheltuieli către CE;

- iminenţa aplicării penalităţilor şi, eventual, blocarea contractelor în situaţia întârzierii peste prevederile legale a plăţii unor sume datorate de beneficiari în condiţiile neexceptării acestora de la garantarea sumelor primite, în condiţiile existenţei unei suspiciuni de fraudă încă neinvestigată (operatori regionali) sau în situaţia neîncadrării în termenele prevăzute în actualele prevederi legale cu privire la aplicarea mecanismului de plată (plată din contribuţie proprie);

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind unele măsuri financiare pentru asigurarea creşterii gradului de absorbţie a instrumentelor structurale alocate României în perioada 2007-2013,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (3), după litera I) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

“m) proiect propriu - orice proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile, altele decât proiectele prin care se realizează rambursarea drepturilor de natură salarială acordate în baza Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 4, alineatele (11) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(11) La propunerea Ministerului Fondurilor Europene, prin hotărâri ale Guvernului se pot stabili măsuri specifice de reglementare de natură procedurală sau financiar-bugetară, în scopul accelerării absorbţiei instrumentelor structurale.

…………………………………………………………………

(4) Conturile aferente gestionării instrumentelor structurale şi a contribuţiei publice naţionale totale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

3. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12, sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii, precum şi sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor ai căror beneficiari sunt Administraţia Naţională «Apele Române» şi Administraţia Naţională de Meteorologie.”

4. La articolul 8, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,m) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare şi prin cereri de plată, pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume se pot achita până la punerea în mişcare a acţiunii penate. Pentru beneficiarii, alţii decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, şi decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, aceste sume se vor achita în baza unui instrument de garantare, emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în cuantumul total al sumelor rambursate şi/sau plătite prin cereri de plată, inclusiv al sumei solicitate la rambursare/plată prin cererea curentă.”

5. La articolul 8, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

“n) sumele necesare acoperirii corecţiilor financiare sau reducerilor procentuale stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, anulate parţial ori integral, în cazul pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive.”

6. La articolul 9, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“d) sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor propuse în cadrul Programului operaţional «Asistentă tehnică», în cazul proiectelor în care structurile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene au calitatea de beneficiar;”-

7. La articolul 11, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) sumele necesare pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferente cheltuielilor rambursabile, solicitate de beneficiari prin cereri de plată.”

8. La articolul 111, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Pe tot parcursul exerciţiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, determinat ca diferenţă între totalul sumelor alocate şi totalul sumelor restituite Ministerului Finanţelor Publice, nu poate depăşi plafonul maxim de 4 miliarde lei sau echivalent”

9. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Autorităţile de management sunt autorizate să încheie contracte/decizii/ordine de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune şi cofinanţare de la bugetul de stat în limita sumelor rezultate din creanţe bugetare, economii, reduceri procentuale, decertificarea definitivă şi deducerea procentuala definitivă aplicate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi din rezilierea contractelor de finanţare, estimate a se realiza cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale,”

10. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Sumele prevăzute la art. 11 lit. b) şi c), utilizate temporar din bugetul de stat, se regularizează de Autoritatea de certificare şi plată din instrumente structurale primite de la Comisia Europeană sau cu sumele recuperate de la beneficiari, în cazul plăţilor directe, ori de la Autoritatea de management, în cazul plăţilor indirecte, şi se virează la bugetul de stat la solicitarea ordonatorului principal de credite sau până la închiderea programului.”

11. La articolul 174, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată beneficiarii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, au obligaţia de a-şi plăti integral contribuţia proprie aferentă facturilor incluse în cererea de plată.”

12. La articolul 175, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 175. - (1) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii publice aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, precum şi de la întocmirea/primirea statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor acceptate la plată, beneficiarul depune la organismul intermediar/Autoritatea de management cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia. În cazul beneficiarilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, la cererea de plată va fi anexată şi dovada plătii contribuţiei proprii potrivit prevederilor art. 174 alin. (3).”

13. La articolul 175, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Beneficiarii POS DRU pot depune cereri de plată care să conţină facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, facturi de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii publice aferente proiectelor implementate, state privind plata salariilor, state/centralizatoare pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor, primite/întocmite până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 61/2014, însoţită de documente justificative conform prevederilor legale, angajate în perioada de implementare a proiectului.”

14. La articolul 175, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) După efectuarea verificărilor cererii de plată, în cazul plăţilor indirecte, Autoritatea de management virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse îh conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevăzuţi la art. 174 alin. (2) la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.”

15. La articolul 175, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) După efectuarea verificărilor cererii de plată de către Autoritatea de management, în cazul plăţilor directe, aceasta transmite Autorităţii de certificare şi plată o solicitare cuprinzând valoarea cheltuielilor rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi datele de identificare ale beneficiarilor, în vederea virării către aceştia, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care Autoritatea de certificare şi plată dispune de resurse în conturile sale, dar nu mai târziu de data-limită stabilită prin instrucţiuni, emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevăzuţi la art. 174 alin. (2) la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. Autoritatea de certificare şi plată comunică autorităţii de management efectuarea virării în ziua respectivă.”

16. La articolul 175 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) suma aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie să se plătească de beneficiar din suma primită de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată, după caz, detaliată pe cheltuiala eligibilă şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente întregii cheltuieli eligibile;”.

17. La articolul 175 alineatul (5), literele c)-e) se modificaşi vor avea următorul cuprins:

,,c) suma aferentă fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare care trebuie să se plătească de beneficiar, reprezentând salariul net, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi, respectiv, din suma care se achită din contribuţia proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare institute de credit în parte la care sunt deschise conturile de cârd ale persoanelor care beneficiază de aceste sume;

d) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor aferentă impozitului pe venit, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi din suma din contribuţia proprie;

e) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor aferentă fiecărei contribuţii de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi din suma din contribuţia proprie.”

18. La articolul 175, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

“(61) în notificările transmise beneficiarilor prevăzuţi la art. 174 alin. (3), rubricile aferente sumelor care trebuie să se plătească de beneficiari din contribuţia proprie a acestora se completează cu «zero».”

19. La articolul 175, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(8) Beneficiarii prevăzuţi la art. 174 alin. (2) prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (4) lit. c), pentru suma totală virată de către Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi, respectiv, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (4) lit. d) pentru suma achitată din contribuţia proprie, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 174 alin. (3). La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informaţii legate de numărul şi data facturii care se achită. Pentru statele privind plata salariilor, Statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor se vor prezenta ordine de plată separate pe fiecare element prevăzut la alin. (5) lit. c)-e) pentru plata sumelor nete, pentru impozitul pe venit şi pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, cu excepţia ordinelor de plată aferente contribuţiei proprii plătite potrivit prevederilor art. 174 alin. (3). La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie numărul şi data fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor.”

20. La articolul 175 alineatul (11) litera B, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“d) concordanţa dintre sumele reprezentând total salariu net care se achită din sumele primite de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi, respectiv, din contribuţia proprie în fiecare din conturile deschise la instituţiile de credit, precum şi dintre sumele aferente impozitului pe venit şi contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale care se achită din sumele primite de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi, respectiv, din contribuţia proprie, potrivit notificării prevăzute la alin. (5), cu cele înscrise în ordinele de plată depuse de beneficiari la unităţile Trezoreriei Statului.”

21. La articolul 175, alineatele (12), (15), (16) şi (18) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(12) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (11), unităţile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată, din contul deschis potrivit alin. (2) în contul de venituri al bugetului local «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată» sau, după caz, în contul propriu de disponibilităţi al instituţiilor publice locale finanţate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cel al instituţiilor publice finanţate în condiţiile art. 62 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau în contul de disponibilităţi pe care beneficiarii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, au obligaţia să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia sunt înregistraţi fiscal.

…………………………………………………………………

(15) În cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (8) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (9), sau nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (11), unităţile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile autorităţilor de management/Autorităţii de certificare şi plată sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (2).

(16) În termen de maximum 10 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de data-limită stabilită prin instrucţiuni emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, de la data încasării sumelor virate de către Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată, beneficiarii au obligaţia de a depune cerere de rambursare la organismul intermediar/Autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, precum şi cele aferente statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor.

…………………………………………………………………

(18) Beneficiarii prevăzuţi la art. 174 alin. (2), care au fost notificaţi potrivit alin, (17), vor proceda în cel mult 3 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie pentru anul respectiv, la regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor primite de la autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată în baza cererilor de plată la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidenţiate la subdiviziunea de venituri «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată».”

22. La articolul 175, alineatul (13) se abrogă.

Art. II. - Depunerea cererilor de plată prevăzute în art. 175 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se face într-un termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 29.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor normative de cheltuieli pentru “A XXIII-a Adunare Generală şi Conferinţă Anuală a Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni”, organizată în perioada 3-6 septembrie 2014

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă normativele de cheltuieli pentru “A XXIII-a Adunare Generală şi Conferinţă Anuală a Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 3-6 septembrie 2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea acţiunii prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul pe anul 2014 al Autorităţii Electorale Permanente, aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ,

vicepreşedinte

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 440.

 

ANEXĂ

 

NORMATIVELE DE CHELTUIELI

pentru “A XXIII-a Adunare Generală şi Conferinţă Anuală a Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 3-6 septembrie 2014

 

Nr. crt.

Cheltuieli de organizare

Limita maximă Cantitatea

(lei/persoane/zile)

1.

Cheltuieli privind transportul intern al participanţilor internaţionali

350 lei/persoană

2.

Cheltuieli privind organizarea unei recepţii de bun venit

100 lei/persoană

3.

Materiale informative şi de lucru

200 lei/persoană

4.

Materiale promoţionale cu sigla Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni şi a Autorităţii Electorale Permanente

300 lei/persoană

5.

Alte servicii (fotografii, manifestări cultural-artistice)

210 lei/persoană

6.

Servicii de interpretariat în limbile de lucru ale conferinţei

750 lei/interpret/zi

7.

Organizarea unor vizite la obiective turistice

50 lei/persoană

8.

Trataţii şi pauză de cafea

20 lei/persoană/zi

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate cu grâu de toamnă, triticale de toamnă, orzoaica de primăvară, ovăz, porumb boabe şi măr în judeţul Maramureş în anul agricol 2009

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

având în vedere Sentinţa civilă nr. 158/2013, pronunţată de Curtea de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 222/33/2011*, rămasă irevocabilă prin Decizia civilă nr. 472 din 4 februarie 2014, irevocabilă, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se declară stare de calamitate naturală în agricultură în zonele geografice din judeţul Maramureş în care culturile însămânţate cu grâu de toamnă, triticale de toamnă, orzoaica de primăvară, ovăz, porumb boabe şi măr în anul agricol 2009 au fost afectate de fenomene naturale.

(2) Zonele geografice prevăzute la alin. (1) sunt descrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 442.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând zonele geografice din judeţul Maramureş în care culturile însămânţate cu grâu de toamnă, triticale de toamnă, orzoaica de primăvară, ovăz, porumb boabe şi măr în anul agricol 2009 au fost afectate de fenomene naturale, aflate în exploatarea Societăţii Comerciale Caraintertrans - S.R.L., pentru care s-au solicitat despăgubiri şi care au făcut obiectul Dosarului nr. 222/33/2011*

 

Nr. crt.

Localitatea

Cultura

Suprafaţa afectată (ha)

1.

Viile Apei

grâu de toamnă

53,00

2.

Viile Apei

triticale de toamnă

47,00

3.

Viile Apei

orzoaica de primăvară

11,00

4.

Viile Apei

ovăz

9,00

5.

Viile Apei

porumb boabe

73,00

6.

Seini

măr

30,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 11,4000 ha, proprietate publică a comunei Arefu, judeţul Argeş, în vederea realizării obiectivului “Crearea infrastructurii generale şi specifice activităţilor de turism din arealul climatic

Ghiţu-Molivişu, Pârtia de schi A1 şi instalaţia de transport pe cablu aferentă”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 36 alin. (1) şi art. 37 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 şi 4 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului “Schi în România”, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 11,4000 ha, proprietate publică a comunei Arefu, judeţul Argeş, în vederea realizării obiectivului “Crearea infrastructurii generale şi specifice activităţilor de turism din arealul climatic Ghiţu-Molivişu, Pârtia de schi A1 şi instalaţia de transport pe cablu aferentă”.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) este situat pe raza Ocolului Silvic Vidraru şi este localizat în U.P. VI Limpedea, u.a. 24G% = 0,1555 ha, u.a. 26A% = 7,8629 ha, u.a. 26D = 0,7000 ha şi u.a. 27B% = 2,6816 ha.

(3) Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la alin. (1) se face cu defrişarea vegetaţiei forestiere.

(4) Beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la alin. (1) este Consiliul Local al Comunei Arefu, judeţul Argeş.

Art. 2. - (1) Comuna Arefu compensează cu terenuri în suprafaţă totală de 11,4001 ha, astfel: un teren cu destinaţia agricolă, categoria de folosinţă păşune, în suprafaţă de 9,8492 ha, localizat în extravilanul comunei Arefu, punctul “Suricari”, judeţul Argeş, nr. cadastral 81863, şi un teren cu destinaţia agricolă, categoria de folosinţă păşune, în suprafaţă de 1,5509 ha, localizat în extravilanul comunei Arefu, punctul “Suricari”, judeţul Argeş, nr. cadastral 82108.

(2) Terenurile prevăzute la alin. (1) sunt limitrofe fondului forestier naţional, U.P. Păşune împădurită Comuna Arefu, u.a. 3A, de pe raza Ocolului Silvic Vidraru.

(3) Terenurile oferite în compensare prevăzute la alin. (1) sunt proprietate privată a comunei Arefu, judeţul Argeş.

(4) Beneficiarul are obligaţia întreprinderii demersurilor pentru înscrierea în amenajamentul silvic, pentru asigurarea administrării sau serviciilor silvice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi pentru împădurirea în maximum două sezoane de vegetaţie a terenului oferit în compensare, potrivit prevederilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Terenurile scoase definitiv din fondul forestier naţional şi terenurile primite în compensare în condiţiile prezentei hotărâri dobândesc situaţia juridică a terenurilor pe care le înlocuiesc, potrivit prevederilor art. 37 alin. (8) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) în cazul nerespectării prevederilor alin. (4), devin aplicabile prevederile art. 106 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) se face cu exceptarea de la plata obligaţiilor băneşti prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a), b), c) şi e) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului “Schi în România”, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Se interzice schimbarea destinaţiei obiectivului “Crearea infrastructurii generale şi specifice activităţilor de turism din arealul climatic Ghiţu-Molivişu, Pârtia de schi A1 şi instalaţia de transport pe cablu aferentă” mai devreme de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Ploieşti, Ocolul Silvic Vidraru şi Consiliul Local al Comunei Arefu, judeţul Argeş, răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Florin Nicolae Jianu

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 448,

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Antibiotice” - S.A. Iaşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Antibiotice” - S.A. Iaşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 450.

 

ANEXĂ

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Operatorul economic: Societatea Comercială “Antibiotice” - S.A. Iaşi

Sediul/Adresa: Str. Valea Lupului nr. 1

Cod unic de înregistrare 1973096

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

356.175

 

1

 

Venituri totala din exploatară, din care:

2

350.135

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

6.040

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

319.292

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

294.261

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi sui vicii

9

183.747

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

17.025

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

73.236

 

 

 

C1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

57.325

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

51.792

 

 

 

C2

bonusuri

14

5.533

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

753

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

15.158

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

20253

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

25.031

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

36.883

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

6.325

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

30.558

 

1

 

Rezerve legale

25

328

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

30.230

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

2,240

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

16.235

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

8.607

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

7.628

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 -  9 Rd.32 ce repartizează la alte rezerve şi constituie sursă  proprio de finanţare

35

13.995

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

35.225

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

34.129

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.465

 

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.465

 

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.261

 

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.946

 

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

239

 

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finitei persoană)

53

 

 

 

 

 

Cheltuieli totale la 1000 iei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

896

 

 

8

 

Plăţi restante

55

2.141

 

 

9

 

Creanţe restante

56

40.722

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea asociaţiei “Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România” ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte asociaţia “Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 53, judeţul Constanţa, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Departamentul pentru Relaţii Interetnice,

Christiane Gertrud Cosmatu,

subsecretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 451.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 23 martie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Pentru angajarea ulterioară a sumelor rezultate din creanţele bugetare, din reducerile procentuale, din rezilierea contractelor de finanţare şi din economii, autorităţile de management vor stabili valoarea acestora şi vor reconsidera sumele aferente procentelor de finanţare pe surse, aşa cum au fost stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanţare, în vederea încheierii unor noi contracte de finanţare, în conformitate cu regulile stabilite prin Ghidul solicitantului sau, în lipsa acestuia, în ordinea priorităţilor ce urmează a fi aprobată prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, cu consultarea Ministerului Fondurilor Europene, până la atingerea limitelor aprobate potrivit alin. (1).”

2. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Valoarea prefinanţării recuperate potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) se deduce din cota-parte aferentă instrumentelor structurale. În cazul în care suma aferentă instrumentelor structurale este insuficientă pentru recuperarea în totalitate a prefinanţării, diferenţa rămasă de recuperat va fi dedusă din valoarea aferentă cofinanţării asigurate de la bugetul de stat şi, respectiv, din valoarea taxei pe valoarea adăugată de restituit, cu obligaţia reîntregirii ulterioare a contului de disponibil din care a fost acordată prefinanţarea. În scopul întocmirii declaraţiilor de cheltuieli către Autoritatea de certificare şi plată, sumele deduse din valoarea aferentă cofinanţării asigurate de la bugetul de stat şi, respectiv, din valoarea taxei pe valoarea adăugată de restituit se vor evidenţia corespunzător contului de disponibil din care a fost acordată prefinanţarea.”

3. La articolul 18, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

“f1) În situaţia în care, din motive neimputabile beneficiarului, este necesară actualizarea calendarului/graficului de depunere a cererilor de rambursare, peste limita prevăzută la lit. f), solicitarea de actualizare se poate face, în mod justificat, în termen de 20 de zile de la luarea la cunoştinţă a motivelor care determină această solicitare, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de expirarea datei de depunere a următoarei cereri de rambursare, aşa cum a fost aceasta stabilită prin contractul/decizia/ordinul de finanţare, cu modificările ulterioare;”.

4. La articolul 39, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (l1) şi (12), cu următorul cuprins:

“(11) Sumele aferente instrumentelor structurale, virate eronat de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, care utilizează mecanismul plăţii indirecte, în conturile de venituri ale bugetului de stat, se restituie de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului din conturile de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate, în conturile din care au fost dispuse plăţile, la cererea scrisă a ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management care au efectuat virarea eronată, întocmită potrivit modelului din formularul 10. Răspunderea privind sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat în care s-a efectuat plata eronată revine exclusiv ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management care solicită restituirea.

(12) Sumele care pot fi restituite cu respectarea prevederilor alin. (11)sunt următoarele:

a) sume virate la subdiviziunile corespunzătoare din cadrul capitolului de venituri ale bugetului de stat 45.01 «Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări», codificate eronat cu codul de identificare fiscală al altor beneficiari decât cei cărora li se cuvin sumele sau cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului 8609468;

b) sumele virate eronat la alte subdiviziuni de venituri ale bugetului de stat, altele decât cele prevăzute la lit. a), codificate cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului 8609468.”

5. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - Formularele 1-10 sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

6. În anexă, după formularul 9 se introduce un nou formular, formularul 10, al cărui cuprins este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voi nea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 452.

 

ANEXĂ

 

Formularul 10

 

CERERE DE RESTITUIRE

a sumelor virate eronat în conturile de venituri ale bugetului de stat de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management în cadrul obiectivului convergenţă

nr. ....................din data de....................

 

Către ................................................................................................................................................................................... 1)

Prin prezenta cerere ............................................................2), cu sediul în localitatea ............................... str. ................. nr. ....., judeţul/sectorul .............................. având CIF .................................... în temeiul prevederilor ........................................3),

solicităm restituirea sumei de .................................................................4), virată eronat în contul de venituri ale bugetului de stat nr. ........................................................, codificat cu CIF ....................., cod IBAN ..................................., reprezentând ....................,

achitată cu OPT nr. ................. din data de .........................

Restituirea va fi efectuată în contul nr. ..............................5), CIF ....................................... cod IBAN .................................. deschis la Trezoreria .........................................................

 

Numele şi prenumele ordonatorului principal de credite,

...................................................

Semnătura


1) Denumirea unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului la care este deschis contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată eronat suma.

2) Denumirea solicitantului (ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management).

3) Actul normativ în temeiul căruia se solicită restituirea sumei.

4) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, în cifre şi în litere,

5) Contul din care a fost dispusă plata eronat de către instituţia publică,

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii

 

Având în vedere:

- prevederile art. 7 din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată;

- prevederile art. 4 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002;

- prevederile art. 55 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009,

- în baza art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normativul cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.681/2013 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 5 august 2013.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 826.

 

ANEXA

 

NORMATIV

cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii

 

Art. 1. - (1) Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, efectuează prestări de servicii În domeniul relaţiilor de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate şi a altor entităţi constituite în condiţiile legii.

(2) Contravaloarea prestărilor de servicii efectuate în condiţiile prevăzute de prezentul normativ se suportă de către beneficiarii acestora şi se virează în contul de trezorerie sau la casieria inspectoratului teritorial de muncă ce efectuează prestarea serviciului.

Art. 2. - (1) Prestările de servicii prevăzute în prezentul normativ se efectuează numai după confirmarea achitării tarifului.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în condiţiile în care prin lege se precizează că prestările de servicii trebuie efectuate de îndată ce au fost solicitate de beneficiarii legali, achitarea tarifului poate fi ulterioară realizării acestora.

Art. 3. - Tariful care se percepe de la persoanele fizice, juridice, de la persoanele fizice autorizate şi de la alte entităţi constituite în condiţiile legii pentru categoria de servicii prestate este de 20 lei/document, pentru fiecare dintre serviciile care pot fi prestate de inspectoratele teritoriale de muncă, respectiv:

- eliberarea de certificate/adeverinţe/duplicate de adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi de a obţine aceste informaţii, conform Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, şi Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002;

- eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori;

- furnizarea datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru refacerea conţinutului său la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hârtie din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii, constituită conform Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Prin excepţie de la prevederile art. 2, nu se percep tarife pentru prestarea de servicii de către:

a) instituţiile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Informaţiile furnizate se utilizează numai în scopul menţionat în mod expres în solicitarea adresată de către aceste instituţii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

b) instanţele de judecată, organele de cercetare penală, organele fiscale, precum şi oricare alte instituţii pentru care actele normative prevăd scutirea de taxe, tarife şi comisioane;

c) instituţiile cu care Inspecţia Muncii a încheiat protocoale de colaborare privind efectuarea de prestări de servicii cu titlu gratuit, necesare realizării atribuţiilor acestora, potrivit legii.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.