MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 408/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 408         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 2 iunie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 185 din 3 aprilie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            435. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

210. - Decizie privind numirea domnului Nagy Zoltán Levente în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

211. - Decizie privind numirea domnului Horvath Levente-Akos în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

504/556. - Ordin al ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013

 

642. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            33. - Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 185

din 3 aprilie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Fănică T. Bodron în Dosarul nr. 7.296/99/2012 ai Tribunalului Iaşi - Secţia I civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 428D/2013.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 10 iunie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 7.296/99/2012, Tribunalul Iaşi - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum ŞI pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

5. Excepţia a fost ridicată de Fănică T. Bodron într-o cauză având ca obiect asigurări sociale, în speţă fiind contestată o decizie de impunere emisă de Casa Judeţeană de Pensii Iaşi.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că, în calitatea sa de auditor public extern la Curtea de Conturi, a fost discriminat în raport cu magistraţii şi consilierii de conturi, în ceea ce priveşte eliminarea pensiei de serviciu. În acest sens invocă deciziile nr. 871 şi nr. 873 din 25 iunie 2010, Decizia nr. 1283 din 29 septembrie 2011 şi Decizia nr. 297 din 27 martie 2012, decizii prin care Curtea Constituţională a statuat că diferenţa de tratament este determinată de faptul că statutul consilierilor de conturi este similar cu cel al judecătorilor, ceea ce justifică acordarea consilierilor de conturi a unei pensii de serviciu similar judecătorilor.

7. Apreciază că discriminarea este evidentă, întrucât în calitatea sa de auditor public extern a fost exceptat de la beneficiul pensiei speciale, din moment ce condiţiile de numire, incompatibilităţile şi interdicţiile, precum şi trăsăturile specifice ale exercitării profesiei sunt similare, astfel încât, prin eliminarea pensiei de serviciu doar pentru auditorii publici externi, nu şi pentru magistraţii şi consilierii de conturi, se creează un tratament juridic diferit în privinţa unei categorii socioprofesionale care face parte din acelaşi grup.

8. În acest context, autorul excepţiei susţine că odată cu apariţia Legii nr. 2/2013, prin art. XXII din acest act normativ, este din nou discriminat în condiţiile în care numai pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor ale cărui pensii de serviciu au fost recalculate potrivit Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, sumele încasate în temeiul unor hotărâri judecătoreşti de acordare a pensiilor de serviciu în cuantumul anterior Legii nr. 119/2010, desfiinţate în căile de atac, nu se mai recuperează.

9. Ca atare, apreciază că prevederile art. XXII din Legea nr. 2/2013 sunt neconstituţionale în condiţiile în care nu se aplică şi auditorilor publici externi ale căror pensii de serviciu au fost recalculate potrivit Legii nr. 119/2010, asupra sumelor încasate în temeiul unor hotărâri judecătoreşti de acordare a pensiilor de serviciu în cuantumul anterior Legii nr. 119/2010, desfiinţate în căile de atac.

10. Tribunalul Iaşi - Secţia I civilă, exprimându-şi opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, consideră că aceasta este neîntemeiată. În acest sens arată că prevederile legale criticate nu încalcă dispoziţiile art. 16 din Constituţie, deoarece principiul egalităţii presupune recunoaşterea şi aplicarea unui regim juridic egal persoanelor aflate în situaţii juridice asemănătoare, şi nu înseamnă uniformitate, aşa încât în cazul unor situaţii diferite un tratament diferit este posibil atunci când se justifică în mod obiectiv şi raţional. De asemenea apreciază că nu se poate reţine nici încălcarea art. 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În susţinerea acestui punct de vedere apreciază că nu se poate reţine încălcarea art. 16 din Constituţie, deoarece discriminarea reprezintă rezultatul unui tratament juridic diferit aplicabil aceleiaşi categorii de subiecte de drept sau unor situaţii care nu se deosebesc în mod obiectiv şi rezonabil. În situaţia de faţă este vorba de beneficiari ai pensiei în baza Legii nr. 119/2010, respectiv ai Legii nr. 217/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, categorii profesionale distincte cărora li se aplică norme juridice diferite, ceea ce nu echivalează cu încălcarea principiului egalităţii în faţa legii.

13. Avocatul Poporului consideră că prevederile art. XXII din Legea nr. 2/2013 sunt constituţionale. În acest sens arată că nu pot fi reţinute criticile raportate la principiul constituţional al egalităţii în drepturi, având în vedere faptul că este vorba de categorii socioprofesionale aflate în situaţii obiectiv diferite, care justifică instituirea unui tratament juridic diferenţiat.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013, prevederi care au următorul cuprins:

“(1) Pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor ale cărui pensii de serviciu au fost recalculate potrivit Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, sumele încasate în temeiul unor hotărâri judecătoreşti de acordare a pensiilor de serviciu în cuantumul anterior Legii nr. 119/2010, desfiinţate în căile de atac, nu se mai recuperează.

(2) Sumele deja recuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi nu se restituie.”

17. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 16 din Constituţie privind egalitatea în drepturi şi art. 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului privind interzicerea discriminării.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul acesteia îşi întemeiază critica pornind de la pretinsa discriminare instituită între consilierii de conturi şi auditorii publici externi din cadrul Curţii de Conturi, în ceea ce priveşte acordarea pensiei de serviciu. Astfel, acesta consideră că discriminarea este evidentă, întrucât în calitatea sa de auditor public extern a fost exceptat de la beneficiul pensiei de serviciu, deşi condiţiile de numire, incompatibilităţile şi interdicţiile, precum şi trăsăturile specifice ale exercitării profesiei sunt similare celor ale consilierilor de conturi.

19. Analizând aspectele invocate de autorul excepţiei, Curtea reţine că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat asupra unor critici similare.

20. Astfel, prin Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, Curtea a reţinut că “statutul constituţional al magistraţilor - statut dezvoltat prin lege organică şi care cuprinde o serie de incompatibilităţi şi interdicţii, precum şi responsabilităţile şi riscurile pe care le implică exercitarea acestor profesii - impune acordarea pensiei de serviciu ca o componentă a independenţei justiţiei, garanţie a statului de drept, prevăzut de art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală.”

21. Ulterior, prin Decizia nr. 1.283 din 29 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 22 noiembrie 2011, Curtea a statuat: “consilierii de conturi au atât o altă reglementare constituţională şi legală, cât şi un statut juridic diferit în raport cu celelalte categorii de personal existente la nivelul Curţii de Conturi.”

22. Pornind de la acest aspect, prin Decizia nr. 297 din 27 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2012, Curtea a reţinut că asimilarea consilierilor de conturi, sub aspectul incompatibilităţi lor, cu magistraţii este realizata printr-o normă de rang constituţional, ceea ce justifică acordarea pensiei de serviciu, spre deosebire de celelalte categorii de personal existente la nivelul Curţii de Conturi inclusiv auditorii publici externi.

23. În acest context, autorul excepţiei susţine că odată cu apariţia Legii nr. 2/2013 este din nou discriminat, deoarece, potrivit art. XXII din acest act normativ, sumele încasate de personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, în temeiul unor hotărâri judecătoreşti de acordare a pensiilor de serviciu, în cuantumul anterior Legii nr. 119/2010, nu se mai recuperează dacă hotărârile judecătoreşti au fost desfiinţate în căile de atac. În condiţiile în care această măsură vizează doar personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, discriminarea este evidentă în opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât de această reglementare legală ar fi trebuit să beneficieze toate persoanele care se află în aceeaşi situaţie juridică, aşa cum este şi cazul său.

24. Analizând susţinerile autorului excepţiei, Curtea apreciază că acesta vizează, în realitate, modificarea textului de lege criticat din Legea nr. 2/2013, în sensul includerii în cuprinsul acestei reglementări şi a altor categorii socioprofesionale, în speţă a auditorilor publici externi.

25. Din redactarea art. XXII din Legea nr. 2/2013, Curtea constată însă că legiuitorul a enunţat, în mod clar, faptul că soluţia legislativă criticată se aplică doar personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, nu şi altor categorii socioprofesionale. A adopta soluţia sugerată de autorul excepţiei ar semnifica crearea unei opţiuni pe care legiuitorul nu a prevăzut-o şi pe care, dacă ar fi dorit să o reglementeze, ar fi prevăzut-o în mod expres, incluzând-0 în norma legală criticată.

26. Aşa fiind, având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora “Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, excepţia de neconstituţionalitate urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Fănică T. Bodron în Dosarul nr. 7.296/99/2012 al Tribunalului Iaşi - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Iaşi - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 3 aprilie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 şi 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 42 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şercaia”, după poziţia nr. 39 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 40 şi 41, potrivit anexei.

2, Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 435.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şercaia, judeţul Braşov

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

(dării în folosinţă)

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

40

1.64

Şcoala Şercaia

Comuna Şercaia, judeţul Braşov

Clădire - construcţie cu fundaţie de piatră şi pereţi portanţi din zidărie piatră şi cărămidă; planşeul este din bolţi mari de zidărie peste subsol şi din lemn + cărămidă peste parter, etaj şi mansardă; învelitoarea din ţiglă.

Cu suprafaţa de 902 mp şi compusă din 8 camere, birouri, două holuri, scară acces, două pivniţe

1978

1.561.000

Domeniul public al comunei Şercaia, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şercaia nr. 16/19 martie 2014

Extras C.F. nr. 2178, 100417 -C1

41

9.21

Teren curţi construcţii aparţinând Şcolii Şercaia

Comuna Şercaia, judeţul Braşov

Cu suprafaţa de 3.999 mp

1947

220.500

Domeniul public al comunei Şercaia, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şercaia nr. 16/19 martie 2014

Extras C.F. nr. 2178, 100417 -C1

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Nagy Zoltán Levente în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nagy Zoltán Levente se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea prevederilor art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 188/2014 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 30 aprilie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 iunie 2014,

Nr. 210.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Horvath Levente-Akos în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Horvath Levente-Akos se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 iunie 2014.

Nr. 211.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 504 din 29 aprilie 2014

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 556 din 14 mai 2014

 

ORDIN

pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013

În temeiul prevederilor art. 14 lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. I. - La articolul 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 5 decembrie 2013, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

,,(4) Avizele medicale şi psihologice eliberate până la data publicării prezentelor norme metodologice pentru controlul periodic al personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor îşi menţin valabilitatea pentru care au fost emise.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Virgil Dragoş Titea,

secretar de stat

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de strategii şi politici în sănătate nr. NB 3.641/2014,

având în vedere prevederile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 30 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La secţiunea P1: PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE, subsecţiunea A) SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT ŞI MONITORIZAREA PERSOANELOR CU INFECŢIE HIV/SIDA ŞI TRATAMENTUL POSTEXPUNERE, după poziţia nr. 440 se Introduc trei noi poziţii, poziţiile 441, 442 ŞI 443, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod CIM

Grupa terapeutica

Denumire generică

Denumire

comercială

Forma farmaceutica

Concentraţie/  UT.

Firma

Ţara

Ambalaj

Prescripţie

cant./

ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ U.T.

Preţ cu ridicata

maximal de

decontare/

UT.

Preţ cu amănuntul maximal/

ambalaj

Preţ cu amănuntul maximal/U.T.

Preţ de decontare/

UT.

„441

W60582001

J04AC01

ISONIAZIDUM

ISONIAZID

SIROP

100mg/5ml

CN UNIFARM S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X 1 FLAC. X

200 ML SIROP

PR

1

29,01

29,010000

29,010000

37,95

37,950000

37,950000

442

W60594001

J04AC01

ISONIAZIDUM

BITUB

SOL INJ.

100mg/ml

CN UNIFARM S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU

10 FIOLE A

5ML

PR

10

14,16

1,416000

1,416000

19,14

1,914000

1,914000

443

W60583001

J04AK02

ETHAMBUTOLUM

INBUTOL

SOL INJ.

100mg/ml

CN UNIFARM S.A.

ROMÂNIA

FLAC X IC

ML SOL.

INJ.

PR

1

15,55

15,550000

15,550000

21,02

21,020000

21,020000”

 

            2. La secţiunea P1: PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE, subsecţiunea B) SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU TUBERCULOZĂ, după poziţia nr. 96 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 97, 98 şi 99, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod CIM

Grupa terapeutica

Denumire generică

Denumire

comercială

Forma farmaceutica

Concentraţie/  UT.

Firma

Ţara

Ambalaj

Prescripţie

cant./

ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ U.T.

Preţ cu ridicata

maximal de

decontare/

UT.

Preţ cu amănuntul maximal/

ambalaj

Preţ cu amănuntul maximal/U.T.

Preţ de decontare/

UT.

„97

W60582001

J04AC01

ISONIAZIDUM

ISONIAZID

SIROP

100mg/5ml

CN UNIFARM S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X

1 FLAC. X

200 ML

SIROP

PR

1

29,01

29,010000

29,010000

37,95

37,950000

37,950000

98

W60594001

J04AC01

ISONIAZIDUM

BITUB

SOL INJ.

100mg/ml

CN UNIFARM S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU

10 FIOLE A

5ML

PR

10

14,16

1,416000

1,416000

19,14

1,914000

1,914000

99

W60583001

J04AK02

ETHAMBUTOLUM

INBUTOL

SOL INJ.

100mg/ml

CN UNIFARM SA

ROMÂNIA

FLAC.X

10 ML

SOL. INJ.

PR

1

15,55

16,550000

15,550000

21,02

21,020000

21,020000”

 

            3. La secţiunea P3: PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE, după poziţia nr. 538 se introduc paisprezece noi poziţii, poziţiile 539-552, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod CIM

Grupa terapeutica

Denumire generică

Denumire

comercială

Forma farmaceutica

Concentraţie/  UT.

Firma

Ţara

Ambalaj

Prescripţie

cant./

ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ U.T.

Preţ cu ridicata

maximal de

decontare/

UT.

Preţ cu amănuntul maximal/

ambalaj

Preţ cu amănuntul maximal/U.T.

Preţ de decontare/

UT.

„539

W60631001

L01AA03

MELPHALANUM

ALKERAN

50 mg

PULB + SOLV.

PT. SOL. INJ./ PERF.

50mg

CN UNIFARM SA

ROMÂNIA

CUTIE

CU 1 FIOLA

PULB.+

1 FIOLA

SOLVENT

PR

1

654,63

654,630000

654,630000

751,70

751,700000

751,700000

540

W53291005

L01BB06

CLOFARABI- NUM****

EVOLTRA 1 mg/ml

CONC PT. SOL. INJ./ PERF..

1 mg/ml

GENZYME EUROPE BV

OLANDA

CUTIE X1

FLAC. CU

CONC, PT.

SOL.

INJ./PERF.

PR

1

6.346,63

6.346,6300 00

6.346,6300 00

6,955,99

6,955,9900 00

6.955,9900 00

541

W52264001

L01BB07

NELARABI-

NUM****

ATRIANCE

SOL. PERF.

5mg/ml

GLAXO GROUP LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE X

6 FLAC. X

50 ML

S

6

7.484,57

1.247,4283 33

1.247,4283 33

8,196,34

1.366,0566 66

1.366,0566 66

542

W59587001

L01BC08

DECITABINUM****

DACOGEN

PULS. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

50mg

JANSSEN CILAG

INTERNATIONAL

LNV

BELGIA

CUTIE CU 1 FL DIN

STICLA CE CONŢINE

50MG DECITABINA

PR

1

5.755,43

5.755,4300 00

5.755,4300 00

6.311,58

6.311,5800 00

6.311,5800 00

543

W52365001

L01CX01

TRABECTEDI-NUM****

YONDELIS 0,25mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

0,25mg

PHARMAMAR S.A.

SPANIA

CUTIE X

1 FLAC. CU PULB. PT.

CONC. PT. SOL. PERF.

S

1

2.066,12

2.068,1200 00

2.068,1200 00

2,292,40

2,292,4000 00

2.292,4000 00

544

W52366001

L01CX01

TRABECTEDI-NUM****

YONDELIS 1mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

1mg

PHARMAMAR S.A.

SPANIA

CUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT.

CONC. PT. SOL PERF.

S

1

7.697,96

7.697,9600 00

7.697,9600 00

8,428,94

8.428,9400 00

8.428,9400 00

545

W57375001

L01XC10

OFATUMUMAB****

ARZERRA  l000mg

CONC. PT. SOL. PERF.

20mg/ml

GLAXO GROUP LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE CU

1 FLACON

DIN STICLA X

50 ML CONCEN­TRAT PT. SOL. PERF. (1000MG OFATU-MUMAB)+

2 SETURI DEEXTEN

S

1

8.805,53

8.805,5800 00

8.805,5800 00

9,636,25

9.636,2500 00

9.636,2500 00

546

W56489001

L01XE08

NILOTINIBUM****

TASIGNA

CAPS.

150tng

NOVARTIS

EUROPHARM

LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE X 28 CAPS. (BLI

ST. PVC/PVDC/

AL)

P-RF/R

28

2.813,91

100,496785

100,496785

3.105,32

110,904285

110,904285


547

W56489002

L01XE08

NILOTINIBUM****

TASIGNA

CAPS.

150mg

NOVARTIS

EUROPHARM

LTD.

MAREA BRITANIE

4 CUTII X

28 CAPS.

(BUST.

PVC/PVDC/ AL)

P-RF/R

112

11.165,63

99,693125

99,693125

12.208,70

109,006250

109,006250

548

W52708002

L01XE08

NILOTINIBUM****

TASIGNA

CAPS.

200mg

NOVARTIS

EUROPHARM

LTD.

MAREA BRITANIE

4 CUTII X

28 CAPS.

(BLIST.

PVC/PVDC/ AL»

PR

112

15.225,88

135,945357

135,945357

16.634,38

148,521250

148,521250

549

W52708003

L01XE08

NILOTINIBUM****

TASIGNA

CAPS.

200 mg

NOVARTIS

EUROPHARM

LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE X

28 CAPS.

(BLIST.

PA/AL/PVC/

AL)

PR

28

3.828,97

136,748928

136,748928

4.211,73

150,418928

150,418928

550

W59310001

L01XE18

RUXOLITINI- BUM****

JAKAVI

COMPR.

15 mg

NOVARTIS

EUROPHARM

LTD.

MAREA BRITANIE

FLACON DIN PEÎD, CU GARNI­TURA ETANŞA SI SISTEM DE ÎNCHI­DERE SECURIZAT PENTRU COPIL CONŢINÂND 60

PR

60

17.353,45

289,224166

289,224166

18.953,43

315,890500

315,890500

551

W59311001

L01XE18

RUXOLITINI- BUM****

JAKAVI

COMPR.

20 mg

NOVARTIS

EUROPHARM

LTD.

MAREA BRITANIE

FLACON DIN PEÎD. CU GARNI­TURA ETANŞA SI SISTEM DE ÎNCHIDE­RE SECURI­ZAT PENTRU COPIL CONŢINÂND 60

PR

60

17.353,45

289,224166

289,224166

18.953/43

315,890500

315,890500

552

W59309001

L01XE18

RUXOLITINI- BUM****

JAKAVI

COMPR.

5mg

NOVARTIS

EUROPHARM

LTD.

MAREA BRITANIE

FLACON DIN PEÎD, CU GARNI­TURA ETANŞAŞI SISTEM DE ÎNCHIDE­RE SECURI­ZAT PENTRU COPII, CONTNÂM) 60

PR

60

8.622,14

143,702333

143,702333

9.436,29

157,271500

157,271500”

 

            4. La secţiunea P6: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ŞI SEPSIS SEVER, subsecţiunea P6.3: HIPERTENSIUNE PULMONARĂ, după poziţia nr. 4 se introduc două noi poziţii, poziţiile 5 şi 6, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod CIM

Grupa terapeutica

Denumire generică

Denumire

comercială

Forma farmaceutica

Concentraţie/  UT.

Firma

Ţara

Ambalaj

Prescripţie

cant./

ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ U.T.

Preţ cu ridicata

maximal de

decontare/

UT.

Preţ cu amănuntul maximal/

ambalaj

Preţ cu amănuntul maximal/U.T.

Preţ de decontare/

UT.

„5

W52981002

C02KX02

AMBRISENTANUM**

VOLIBRIS 10mg

COMPR.

FILM.

10mg

GLAXO GROUP LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE X

30 COMP.

FILM

(BLIST.

pvc/pvdc;

AL)

P-RF/R

30

8.848,19

294,939666

294,939666

9.682,69

322,756333

322,756333

6

WS2980002

C02KX02

AMBRISENTANUM**

VOLIBRIS

5mg

COMPR.

FILM.

5mg

GLAXO GROUP LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE X

30 COMP.

FILM

(BLIST.

PVC/PVDC/

AL)

P-RF/R

30

8.848,19

294,939666

294,939666

9.682,69

322,756333

322,756333”

 

5. La secţiunea P6: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ŞI SEPSIS SEVER, subsecţiunea P6.5: BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE/INFLAMATOR-IMUNE, după subpunctul P6.5.2: TRATAMENTUL MEDICAMENTOS AL BOLNAVILOR CU BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE - SCLEROZĂ LATERALĂ AMIOTROFICĂ se introduce un nou subpunct, subpunctul P6.5.3, cu următorul cuprins:

 

“P6.5.3: TRATAMENTUL MEDICAMENTOS AL BOLNAVILOR CU POLINEUROPATIE FAMILIALĂ AMILOIDĂ CU TRANSTIRETINĂ

 

Nr. crt.

Cod CIM

Grupa terapeutica

Denumire generică

Denumire

comercială

Forma farmaceutica

Concentraţie/  UT.

Firma

Ţara

Ambalaj

Prescripţie

cant./

ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ U.T.

Preţ cu ridicata

maximal de

decontare/

UT.

Preţ cu amănuntul maximal/

ambalaj

Preţ cu amănuntul maximal/U.T.

Preţ de decontare/

UT.

1

W59336001

N07XX08

TAFAMIDIS”

VYNDAQEL

CAPS.MOI

20mg

PFIZER LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 2 BLIST PVC/ALA

CÂTE 15

CAPSULE

MOI

PR

30

53.258,63

1.775,287666

1.775,287666

58,090,13

1536^37666

1536,337666”

 

6. La secţiunea P6: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ŞI SEPSIS SEVER se introduc patru noi subsecţiuni, subsecţiunile P6.16-P6.19, cu următorul cuprins:

 

“P6.16: SCLEROZA SISTEMICĂ ŞI ULCERE DIGITALE EVOLUTIVE

 

Nr. crt.

Cod CIM

Grupa terapeutica

Denumire generică

Denumire

comercială

Forma farmaceutica

Concentraţie/  UT.

Firma

Ţara

Ambalaj

Prescripţie

cant./

ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ U.T.

Preţ cu ridicata

maximal de

decontare/

UT.

Preţ cu amănuntul maximal/

ambalaj

Preţ cu amănuntul maximal/U.T.

Preţ de decontare/

UT.

1

W43049001

C02KX01

BOSENTANUM”

TRACLEER 125 mg

COMPR.

FILM.

125mg

ACTELION

REGISTRATION

LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE X 4

BLIST.

PVC/PEPV

DC/AL X14

COMPR.

FILM.

P-RF/R

56

9.529,79

170,174821

170,174821

10.425,63

186,171964

186,171964

2

W43048002

C02KX01

BOSENTANUM*

TRACLEER 62,5 mg

COMPR. FILM.

62,5mg

ACTELION

REGISTRATION

LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE X 4

BUST.

PVC/PE/PV

DC/ALX14

COMPR.

FILM.

P-RF/R

56

9.200,67

164,287678

164,297678

10.066,89

179,765892

179,765892

 

            P6.17: PURPURA TROMBOCITOPENICĂ IMUNĂ CRONICĂ LA ADULŢII SPLENECTOMIZAŢI ŞI NESPLENECTOMIZAŢI

 

Nr. crt.

Cod CIM

Grupa terapeutica

Denumire generică

Denumire

comercială

Forma farmaceutica

Concentraţie/  UT.

Firma

Ţara

Ambalaj

Prescripţie

cant./

ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ U.T.

Preţ cu ridicata

maximal de

decontare/

UT.

Preţ cu amănuntul maximal/

ambalaj

Preţ cu amănuntul maximal/U.T.

Preţ de decontare/

UT.

„1

W53894001

B02BX04

ROMIPLOSTI

MUM****

NPLATE 250mcg

PULB. PT. SOL. INJ.

2S0mcg

AMGEN EUROPE B.V.

OLANDA

CUTIE XI FLAC.X 250MCG

PULB.PT.

SOL. INJ.

S

1

2.905,50

2505^00000

2.905,500000

3.205,15

3205,150000

3205,150000

2

W53895001

B02BX04

ROMIPLOSTI

MUM****

NPLATE 500mcg

PULB. PT. SOL. INJ.

500 mcg

AMGEN EUROPE B.V.

OLANDA

CUTIE XI FLAC.X 500MCG

PULB. PT.

SOL. INJ.

S

1

5.780,98

5.780,980000

5.780,980000

6.339,43

6.339,430000

6.339,430000

 

            P6.18: PACIENŢI ADULŢI ŞI COPII CU HIPERFENILALANINEMIE DIAGNOSTICAŢI CU FENILCETONURIE SAU DEFICIT DE TETRAHIDROBIOPTERINĂ (BH4)

 

Nr. crt.

Cod CIM

Grupa terapeutica

Denumire generică

Denumire

comercială

Forma farmaceutica

Concentraţie/  UT.

Firma

Ţara

Ambalaj

Prescripţie

cant./

ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ U.T.

Preţ cu ridicata

maximal de

decontare/

UT.

Preţ cu amănuntul maximal/

ambalaj

Preţ cu amănuntul maximal/U.T.

Preţ de decontare/

UT.

1

W57418O02

A16AX07

SAPROPTHR-INUM****

KUVAN

COMPR. SOLUBILE

100 mg

MERCK SERONO EUROPE LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE X

FLAC. PEID.

X120

COMPR. SOLUBILE

PR

120

10.927,33

81,061083

91,081083

11.948,96

99,574666

99,574866

2

W57418O01

A16AX07

SAPROPTERI-NUM****

KUVAN

COMPR. SOLUBILE

100 mg

MERCKSERONO EUROPE LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE X

FLAC. PEID.

X30

COMPR.

SOLUBILE

PR

30

2.755.69

91,856333

91,856333

3.041,88

101,395333

101,395333

 

            P6.19: SCLEROZĂ TUBEROASĂ

 

Nr. crt.

Cod CIM

Grupa terapeutica

Denumire generică

Denumire

comercială

Forma farmaceutica

Concentraţie/  UT.

Firma

Ţara

Ambalaj

Prescripţie

cant./

ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ U.T.

Preţ cu ridicata

maximal de

decontare/

UT.

Preţ cu amănuntul maximal/

ambalaj

Preţ cu amănuntul maximal/U.T.

Preţ de decontare/

UT.

1

W57284002

L01XE10

EVEROUMU8****

VOTUBIA

COMPR.

2,5 mg

NOVART1S EUROPHARMLTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE CU

BUST, FWAUPVCX

30 COMPR.

PR

30

5.656,21

188,540333

186,540333

6.203,43

206,781000

206,781000

2

W57285001

L01XE10

EVEROLIMUS****

VOTUBIA

COMPR.

5mg

NOVARTIS

EUROPHARM LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE CU

BUST. PA/AL/PVC X 30 COMPR.

PR

30

11.282.41

376,080333

376,080333

12.335,99

411,199666

411,199666”

 

            7. La secţiunea P9: PROGRAM NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ, subsecţiunea P9.1: TRANSPLANT MEDULAR, după poziţia nr. 287 se introduc două noi poziţii, poziţiile 288 şi 289, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod CIM

Grupa terapeutica

Denumire generică

Denumire

comercială

Forma farmaceutica

Concentraţie/  UT.

Firma

Ţara

Ambalaj

Prescripţie

cant./

ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ U.T.

Preţ cu ridicata

maximal de

decontare/

UT.

Preţ cu amănuntul maximal/

ambalaj

Preţ cu amănuntul maximal/U.T.

Preţ de decontare/

UT.

„286

W60631001

L01AA03

MELPBALANUM

ALKERAN

50 mg

PULB+SOLV. PT. SOL.

INJ./PERF.

50mg

CN UNIFARM SA

ROMÂNIA

CUTIE CU 1

FIOLA PULB.+1

FIOLA SOLVENT

PR

1

654,63

654,630000

654,630000

751,70

751,700000

751,700000

289

W54580001

L03AX16

PLERIXAFOR**

MOZOBIL

20mg/ml

SOL. INJ.

20 mg/ml

GENZYME EUROPE B.V.

OLANDA

FLACON CU 1,2 ML SOL X20M&ML

S

1

20.861.97

20.881,970000

20.861,970000

22.777,73

22777,730000

22777,730000”

 

            8. La secţiunea P9: PROGRAM NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ, subsecţiunea P9.3: TRANSPLANT HEPATIC, după poziţia nr. 97 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 98 şi 99, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod CIM

Grupa terapeutica

Denumire generică

Denumire

comercială

Forma farmaceutica

Concentraţie/  UT.

Firma

Ţara

Ambalaj

Prescripţie

cant./

ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ ambalaj

Preţ cu ridicata

maximal/ U.T.

Preţ cu ridicata

maximal de

decontare/

UT.

Preţ cu amănuntul maximal/

ambalaj

Preţ cu amănuntul maximal/U.T.

Preţ de decontare/

UT.

„98

W60585002

C03EB01

COMBINAŢII

(SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM)

DIOCOR 50

mg/ 20 mg

CAPS.

50mg/20rog.

SANIENCE-S.R-L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 3

BUST.

PVC/AL X 10

CAPS.

P6L

30

23,29

0,776333

0,776333

31,48

1,049333

1,049333

99

W6O585001

C03EB01

COMBINAŢII

(SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM)

DIOCOR 50

mg/20 mg

CAPS.

50mg/20mg

SANIENCE-S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU

2BLIST.

PVC/AL X10

CAPS.

P6L

20

17,25

0,862500

0,862500

23,31

1,165500

1,165500”

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p, Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 mai 2014.

Nr. 642.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă

 

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (1) şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2005 pentru aprobarea Procedurii privind asigurarea energiei electrice reactive şi modul de plată ai acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 27 iulie 2005,

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 33.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Metodologia instituie reguli privind modul de stabilire a obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive, categoriile de utilizatori care plătesc energia electrică reactivă, precum şi reguli metodologice pentru determinarea preţului reglementat al energiei electrice reactive.

Art. 2, - (1) Metodologia se aplică de către operatorii de reţea, pentru stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive tranzitate prin punctele de decontare ale:

a) locurilor de consum de energie electrică;

b) locurilor de producere de energie electrică, precum şi ale locurilor de producere şi consum de energie electrică.

(2) Metodologia se aplică la determinarea preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobat de autoritatea competentă.

Art. 3. - În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile folosite se definesc după cum urmează:

a) consum propriu tehnologic al unei centrale electrice - energie electrică consumată de centrala electrică pentru asigurarea funcţionării şi securităţii instalaţiilor tehnologice proprii de producere a energiei electrice;

b) centrală/grup/consumator dispecerizabil - centrală/grup/consumator certificată/certificat sau calificată/calificat tehnic pentru reglajul tensiunii/puterii reactive în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) factor de putere mediu - cos<p - raportul dintre energia electrică activă măsurată şi energia electrică aparentă calculată pe baza energiei electrice active şi reactive măsurate, tranzitate printr-un punct de decontare într-un interval de decontare;

d) interval de decontare - interval de o oră pentru utilizatorii care deţin în punctele de decontare sisteme de măsurare cu înregistrare orară, respectiv interval de o lună, pentru utilizatorii care deţin în punctele de decontare sisteme de măsurare fără înregistrare orară, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare;

e) operator de reţea - operatorul de transport şi de sistem, precum şi operatorii de distribuţie a energiei electrice concesionari şi operatorii de distribuţie a energiei electrice, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari, în care se includ producătorii titulari ai licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice care au dreptul să desfăşoare activitatea de distribuţie a energiei electrice pentru alimentarea clienţilor finali racordaţi direct la instalaţiile electrice aferente unităţilor lor de producere;

f) punct de decontare - punct al unei reţele electrice stabilit prin reglementări sau prin contractul pentru serviciul de transport ori, după caz, de distribuţie a energiei electrice încheiat între utilizator şi operatorul de reţea la care acesta este racordat, pentru decontarea energiei electrice;

g) regim inductiv - regim de funcţionare în care puterea activă şi puterea reactivă au acelaşi sens în punctul de decontare faţă de reţeaua electrică; astfel, în cazul consumatorilor, puterea activă şi puterea reactivă sunt extrase din reţea, iar, în cazul producătorilor, puterea activă şi puterea reactivă sunt introduse în reţea;

h) regim capacitiv - regim de funcţionare în care puterea activă şi puterea reactivă au sensuri diferite în punctul de decontare faţă de reţeaua electrică; astfel, în cazul consumatorilor] puterea activă este extrasă din reţea, iar puterea reactivă este introdusă în reţea, iar, în cazul producătorilor, puterea activă este introdusă în reţea, iar puterea reactivă este extrasă din reţea;

i) zonă de concesiune - zonă geografică pentru care un operator de distribuţie, denumit operator de distribuţie concesionar, deţine concesiunea serviciului de distribuţie a energiei electrice;

j) utilizator - utilizator al reţelei electrice de transport sau al unei reţele electrice de distribuţie.

 

CAPITOLUL II

Reguli privind asigurarea energiei electrice reactive şi reguli privind stabilirea obligaţiilor de plată pentru energia electrică reactivă

 

Art. 4. - (1) Energia electrică reactivă necesară menţinerii tensiunii în limitele normate şi asigurării stabilităţii de tensiune este asigurată de operatorii de reţea prin utilizarea mijloacelor proprii de reglaj, de producători prin utilizarea întregii capacităţi de producere a puterii reactive în cadrul reglajului de tensiune/putere reactivă în limita diagramei putere activă-putere reactivă, denumită diagramă de capabilitate, şi de consumatori prin asigurarea compensării puterii reactive.

(2) Utilizatorii reţelelor electrice participă la reglajul tensiunii/puterii reactive în punctele de delimitare/decontare a instalaţiilor proprii faţă de reţeaua electrică la care acestea sunt racordate sau, după caz, iau măsuri de compensare a energiei electrice reactive tranzitate prin punctele de delimitare a instalaţiilor care le aparţin faţă de reţelele electrice la care acestea sunt racordate.

Art. 5. - (1) Energia electrică reactivă tranzitată prin punctele de delimitare a instalaţiilor utilizatorilor faţă de instalaţiile operatorilor de reţea se măsoară în punctele de decontare, se decontează pe intervale de decontare şi se plăteşte în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Energia electrică reactivă se facturează în conformitate cu prevederile contractului pentru serviciul de transport sau, după caz, de distribuţie a energiei electrice, încheiat între utilizator şi operatorul de reţea la care acesta este racordat.

Art. 6. - (1) Energia electrică reactivă tranzitată prin punctul de decontare cu reţeaua electrică publică a unui loc de producere sau a unui loc de consum şi producere se plăteşte în condiţiile prezentei metodologii în intervalul de decontare în care, prin punctul de decontare, nu se livrează energie electrică activă în reţea şi nu se consumă energie electrică activă din reţea.

(2) Energia electrică reactivă tranzitată prin punctul de decontare cu reţeaua electrică publică a unui loc de consum sau a unui loc de consum şi producere se plăteşte în condiţiile prezentei metodologii în intervalul de decontare în care, prin punctul de decontare, se consumă energie electrică activă din reţea.

(3) Energia electrică reactivă tranzitată prin punctul de decontare cu reţeaua electrică publică a unui loc de producere sau a unui loc de consum şi producere nu se plăteşte în intervalul de decontare în care, prin punctul de decontare, se livrează energie electrică activă în reţea.

(4) Energia electrică reactivă tranzitată prin punctul de decontare cu reţeaua electrică publică a unui loc de producere sau a unui loc de consum şi producere nu se plăteşte în intervalul de decontare în care, prin punctul de decontare, se înregistrează atât energie electrică activă livrată în reţea, cât şi energie electrică activă consumată din reţea şi cantitatea de energie electrică activă livrată este mai mare decât cantitatea de energie electrică activă consumată.

Art. 7. - (1) Energia electrică reactivă aferentă consumului propriu tehnologic al unei centrale dispecerizabile se evidenţiază distinct în intervalele de decontare în care, în baza documentelor justificative, sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) în punctul de decontare prin care livrează energie electrică activă în reţea, centrala electrică realizează reglaj de tensiune/putere reactivă la dispoziţia şi în parametrii solicitaţi de dispecerul energetic;

b) punctul de decontare prin care se consumă energie electrică se află în reţeaua electrică aparţinând unui operator de reţea diferit faţă de operatorul reţelei în care se realizează reglajul de tensiune/putere reactivă.

(2) Costurile cu energia electrică reactivă menţionată la alin. (1) se recunosc de autoritatea competentă în preţul reglementat pentru furnizarea serviciului tehnologic de sistem privind reglajul tensiunii/puterii reactive în reţea, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 8. - Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) nu se plăteşte energia electrică reactivă aferentă:

a) consumului de energie electrică al clienţilor casnici cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 30 kW;

b) consumului propriu tehnologic al unei centrale dispecerizabile/grup dispecerizabil înregistrat în intervalul de decontare în care, în baza documentelor justificative, sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

(i) în punctul de decontare prin care livrează energie electrică activă în reţea, centrala electrică realizează reglaj de tensiune/putere reactivă la dispoziţia şi în parametrii solicitaţi de dispecerul energetic;

(ii) punctul de decontare prin care se consumă energie electrică se află în reţeaua electrică aparţinând operatorului reţelei în care se realizează reglajul de tensiune/putere reactivă;

c) consumului de energie electrică al unui consumator dispecerizabil, înregistrat în intervalul de decontare în care, în baza documentelor justificative, acesta realizează reglaj de tensiune/putere reactivă la dispoziţia şi în parametrii solicitaţi de dispecerul energetic;

d) consumului de energie electrică al unui loc de producere, loc de consum şi producere sau loc de consum care, în condiţiile precizate în contractul pentru serviciul de transportori, după caz, de distribuţie a energiei electrice încheiat cu operatorul de reţea, contribuie la îmbunătăţirea nivelului de tensiune prin puterea reactivă injectată/absorbită în zona de reţea;

e) consumului de energie electrică al unei centrale electrice cu acumulare prin pompaj care funcţionează în regim de pompaj;

f) consumului de energie electrică pentru serviciile interne din staţiile electrice ale operatorilor de reţea.

 

CAPITOLUL III

Reguli privind modul de plată a energiei electrice reactive

 

Art. 9. - (1) Utilizatorul plăteşte cantitatea de energie electrică reactivă tranzitată prin punctul de decontare în intervalul de decontare, care a determinat reducerea factorului de putere mediu realizat în acel interval faţă de factorul de putere neutral, determinată ca diferenţă dintre energia electrică reactivă măsurată în intervalul de decontare şi energia electrică reactivă calculată pentru intervalul de decontare, aferentă factorului de putere neutral:

 

E reactiva inductiva facturata = E reactiva inductiva măsurata E activa măsurata x tg (arccos (0,92))

E reactiva capacitiva facturata = E reactiva capacitiva măsurata

 

(2) Factorul de putere neutral reprezintă factorul de putere limită, până la care consumul de energie electrică reactivă nu influenţează semnificativ pierderile şi reglajul de tensiune/putere reactivă în reţeaua electrică, şi are valoarea stabilită experimental de 0,92 pentru regimul inductiv şi 1 pentru regimul capacitiv.

(3) Utilizatorul nu plăteşte energia electrică reactivă tranzitată prin punctul de decontare în intervalul de decontare în care factorul de putere mediu realizat este mai mare sau egal cu factorul de putere neutral.

Art. 10. - (1) Factorul de putere mediu realizat se determină pentru fiecare interval de decontare şi pentru fiecare punct de decontare, separat pentru regimul inductiv, respectiv capacitiv

(2) Factorul de putere mediu realizat într-un interval de decontare se determină pe baza energiei electrice active consumate din reţea (E activa) şi a energiei electrice reactive tranzitate (E reactiva) prin punctul de decontare, în acel interval de decontare, în regim inductiv, respectiv capacitiv, cu formula:

 

 

unde:

 

E reactivă - energia electrică reactivă măsurată în regim inductiv, respectiv capacitiv.

Art. 11. - Preţui energiei electrice reactive este:

a) preţul reglementat aprobat de autoritatea competentă, pentru uri factor de putere mediu realizat în intervalul de decontare mai mic decât factorul de putere neutral şi mai mare sau egal cu 0,65;

b) de trei ori preţul reglementat aprobat de autoritatea competentă, pentru un factor de putere mediu realizat în intervalul de decontare mai mic de 0,65.

Art. 12. - (1) Preţul reglementat pentru energia electrică reactivă este aprobat de autoritatea competentă pentru reţeaua electrică de transport, respectiv pentru toate reţelele electrice de distribuţie din zona de concesiune a fiecărui operator de distribuţie concesionar şi se aplică la toate nivelurile de tensiune ale acestora, atât pentru energia electrică reactivă inductivă, cât şi pentru energia electrică reactivă capacitivă.

(2) Operatorii de distribuţie, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari, aplică utilizatorilor reţelelor electrice pe care le deţin preţul reglementat pentru energia electrică reactivă aprobat de autoritatea competenta pentru operatorii de distribuţie concesionari din zona de concesiune în care se află reţelele electrice ale acestora.

Art. 13. - Energia electrică reactivă se plăteşte separat pentru fiecare punct de decontare al unui loc de producere, loc de consum sau loc de consum şi producere, alimentat prin mai multe instalaţii de racordare, în conformitate cu prevederile art. 9.

Art. 14. - (1) Energia electrică reactivă se plăteşte de către utilizator operatorului de reţea la care acesta este racordat, în baza contractului pentru serviciul de transport sau, după caz, de distribuţie a energiei electrice încheiat de utilizator cu operatorul de reţea, direct sau prin intermediul furnizorului de energie electrică.

(2) Operatorii de distribuţie, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari, plătesc operatorului de reţea din amonte energia electrică reactivă în condiţiile prezentei metodologii.

Art. 15. - Energia electrică reactivă înregistrată de grupurile de măsurare se corectează în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare şi/sau în cazul înregistrării eronate.

 

CAPITOLUL IV

Fundamentarea, stabilirea şi aprobarea preţurilor reglementate pentru energia electrică reactivă

 

Art. 16. - Consumul de energie electrică la un factor de putere mai mic decât factorul de putere neutral conduce la creşterea pierderilor de energie şi de putere în reţelele electrice, respectiv la reducerea eficienţei energetice a reţelelor electrice.

Art. 17. - Obligaţia de decontare şi cea de plată a energiei reactive reprezintă o măsură care are drept scop încurajarea utilizatorilor să limiteze tranzitul energiei electrice reactive prin punctele de decontare ale locurilor de producere/consum cu reţelele electrice publice, după caz, prin:

a) asigurarea schimbului nul de energie electrică reactivă cu reţelele la care acestea sunt racordate;

b) consum la factor de putere mai mare sau egal cu factorul de putere neutral;

c) aplicarea măsurilor de compensare a factorului de putere mediu al energiei electrice consumate prin montarea de echipamente specifice în instalaţiile de utilizare care le aparţin.

Art. 18. - Operatorii de reţea au obligaţia de a transmite autorităţii competente datele de monitorizare aferente energiei electrice reactive, prin machetele de monitorizare a serviciilor prestate, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 19. - Preţurile reglementate pentru energia electrică reactivă se aprobă anual, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 1 iulie pentru reţeaua electrică de transport al energiei electrice, respectiv până la data de 31 decembrie pentru reţelele electrice de distribuţie din zona de concesiune a fiecărui operator de distribuţie concesionar.

Art. 20. - Preţurile reglementate pentru energia electrică reactivă se stabilesc având în vedere creşterea pierderilor de energie electrică activă din reţelele electrice publice, ca urmare a tranzitului de energie electrică reactivă. Preţul reglementat al energiei electrice reactive aprobat de autoritatea competentă pentru anul t, pentru reţeaua electrică de transport, respectiv pentru toate reţelele electrice de distribuţie din zona de concesiune a fiecărui operator de distribuţie concesionar se stabileşte ca fiind 30% din preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele, aprobat de autoritatea competentă pentru anul t-1, pentru operatorul de transport şi de sistem, respectiv pentru operatorii de distribuţie concesionari.

Art. 21. - (1) Veniturile realizate de operatorii de reţea din aplicarea preţurilor reglementate pentru energia electrică reactivă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, se iau în considerare la determinarea veniturilor reglementate ale acestora, în conformitate cu prevederile metodologiilor de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul, respectiv distribuţia energiei electrice active.

(2) La solicitarea utilizatorului, operatorul de reţea este obligat să pună la dispoziţia acestuia înregistrările orare pe baza cărora au fost stabilite obligaţiile de plată pentru energia electrică reactivă.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii

 

Art. 22. - Autoritatea competentă aprobă preţuri reglementate ale energiei electrice reactive stabilite în conformitate cu regulile metodologice ale prezentei metodologii, începând cu anul 2015.

Art. 23. - Până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, operatorii de reţea:

a) actualizează prevederile din contractele pentru serviciul de transport sau, după caz, de distribuţie a energiei electrice încheiate cu utilizatorii reţelelor pe care le operează, conform dispoziţiilor prezentei metodologii, referitoare la obligaţiile de plată a energiei electrice reactive;

b) aplică măsurile tehnice şi organizatorice necesare în scopul aplicării prevederilor prezentei metodologii.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.