MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 412/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 412         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 3 iunie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            439. - Hotărâre pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Ministerului Public

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.296. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a masurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

3. - Lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 283/2014 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii locale

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 618/2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Ministerului Public

În temeiul ari. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Ministerului Public a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 57 din 27 martie 2014, cu destinaţia de sediu al Serviciului Teritorial Alba Iulia.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Public şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 439.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care este înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi este dat în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Ministerului Public

 

Denumirea bunului care intra în domeniul public al statului

Codul de clasificaţie

Administrator C.U.I.

Anul dobândirii bunului

Adresa

Vecinătăţi

Baza legală privind darea bunului în administrare

Caracteristicile tehnice ale bunului, conform OMFP nr. 1.718/2011

Valoarea

- lei -

1

 

2

 

3

4

5

6

7

Imobil - sediu al Serviciului Teritorial Alba Iulia

8.29.10

Direcţia Naţională Anticorupţie

C.I.F. “ nr. 14838148

2014

Strada Bucureşti nr. 16,

Municipiul Alba Iulia,

Judeţul Alba

N - garaje, atelier cooperaţie, Filiala Alba a Crucii Roşii S, V, E-case de locuit - proprietăţi particulare

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 57 din 27 martie 2014

Imobil compus din 3 corpuri de clădire:

- corp I - clădire edificată în regim P+1, având suprafaţa utilă de 372,80 mp;

- corp II - clădire edificată în regim P, cu o încăpere, având suprafaţa utilă de 28,29 mp;

- corp III - clădire edificată în regim P, cu două încăperi, având suprafaţa utilă totală de 19,56 mp

Teren aferent în suprafaţă totală de 697 mp, din care suprafaţă totală construită teren 441 mp înscris în C.F. nr. 76183 Alba Iulia; nr. cadastral C1 şi nr. top. 1243/4, provenit din conversia C.F. nr. 31447 Alba Iulia

549.734,11, din care:

Valoare totală a clădirii:

429.629,73

Valoare teren aferent:

120.154,38

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Având în vedere dispoziţiile art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 129, 130 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 3 noiembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, Direcţia Generală a Vămilor, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, organele fiscale teritoriale subordonate acestora, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

2. La anexa nr. 1 punctul 1 subpunctul 1.1, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) organ de control - organ de control competent, potrivit legii, al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, Direcţiei Generale a Vămilor, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora şi al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) organ de executare - organ de executare competent, potrivit legii, al direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora şi al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;”.

3. La anexa nr. 1 punctul 2 subpunctul 2.1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) în urma constatării unor acte şi fapte care pot constitui infracţiuni de evaziune fiscală sau fraudă fiscală şi vamală, în cazul cărora prejudiciul nu a fost stabilit prin acte administrative fiscale de impunere, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;”.

4. La anexa nr. 1 punctul 5, subpunctele 5.1.5 şi 5.1.6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“5.1.5. Organul de control va transmite în aceeaşi zi sau cel târziu în ziua următoare proiectul «Referatului justificativ al măsurilor asigurătorii», precum şi proiectul «Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii», în vederea aprobării conducătorului organului fiscal respectiv, directorului general în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, şefului de administraţie în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefilor de administraţie în cazul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice şi Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.

5.1.6. Aprobarea sau respingerea proiectului «Referatului justificativ al măsurilor asigurătorii» şi a proiectului «Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii» se va realiza de către conducătorul organului fiscal prevăzut la subpct. 5.1.5 în termen de cel mult două zile de la primirea acestora. Respingerea sau aprobarea se comunică în scris organului de control. În cazul aprobării, un exemplar al referatului justificativ al măsurilor asigurătorii şi un exemplar al deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii se vor comunica organului de control.”

5. La anexa nr. 1 punctul 5 subpunctul 5.2, subpunctul 5.2.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“5.2.5. Aprobarea sau respingerea proiectului «Referatului justificativ al măsurilor asigurătorii» şi a proiectului «Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii» se va realiza de către conducătorul organului fiscal prevăzut la subpct. 5.1.5 în termen de cel mult două zile de la primirea acestora.”

6. La anexa nr. 1 punctul 5 subpunctul 5.4, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) Depozitarul Central, autorizat potrivit legii, cu privire la acţiunile cotate pe piaţa bursieră deţinute de către debitor/persoanele la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară la societăţi comerciale;”.

7. La anexa nr. 1 punctul 5 subpunctul 5.6, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) prezentarea stării fiscale de fapt a contribuabilului, constatată în urma documentării şi/sau a unei inspecţii fiscale, ca urmare a cercetării la faţa locului ori ca urmare a efectuării, în condiţiile legii, de controale curente, operative şi inopinate sau controale tematice, după caz;.

8. La anexa nr. 1 punctul 5, subpunctul 5.19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“5.19. «Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii» va fi comunicată contribuabilului de către organul de executare odată cu «Adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti»/«Adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi» şi/sau «Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile»/«Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri

imobile», după caz, dispoziţiile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.”

9. La anexa nr. 1 punctul 6, subpunctele 6.1, 6.3, 6.5 şi 6.7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“6.1. «Referatul justificativ al măsurilor asigurătorii», în situaţia prevăzută la pct. 2.1, se întocmeşte în două exemplare de către organul de control, va fi propus spre avizare de şeful de serviciu de specialitate şi va fi avizat de coordonatorul acestuia.

..................................................................................................

6.3. «Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii», în situaţia prevăzută la pct. 2.1, se întocmeşte în 3 exemplare de către organul de control şi va fi semnată de şeful de serviciu de specialitate şi de coordonatorul organului de control.

..................................................................................................

6.5. Aprobarea «Referatului justificativ al măsurilor asigurătorii» şi a «Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii», în situaţiile prevăzute la pct. 2.1 şi 2.2, se realizează de către conducătorul organului fiscal prevăzut la subpct. 5.1.5.

..................................................................................................

6.7. «Referatul justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii» se întocmeşte în două exemplare de către organul de control/organul de executare, după caz, şi stă la baza emiterii «Deciziei de ridicare a măsurilor asigurătorii». Acesta va fi propus spre avizare de şeful de serviciu de specialitate, va fi avizat de coordonatorul acestuia, după caz, şi aprobat de către conducătorul organului fiscal prevăzut la subpct. 5.1.5.”

10. La anexa nr. 1 punctul 6, după subpunctul 6.7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 6.8, cu următorul cuprins:

“6-8. «Decizia de ridicare a măsurilor asigurătorii» se întocmeşte în 3 exemplare de către organul de control/organul de executare, după caz, va fi propusă spre avizare de şeful de serviciu de specialitate, va fi avizată de coordonatorul acestuia, după caz, şi aprobată de către conducătorul organului fiscal prevăzut la subpct. 5.1.5.”

Art. II. - Anexele nr. 2-9 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 21 mai 2014.

Nr. 1.296.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.605/2010)

 

ANTET*)

Nr. ......din..............    

 

Aprobat

Conducătorul organului fiscal**),

Numele şi prenumele..................

Semnătura............................

L.S.

 

- Model -

 

REFERATUL JUSTIFICATIV

al măsurilor asigurătorii

 

Emis la data de.........................

            În temeiul art. 129 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la contribuabilul ................................ cu domiciliul fiscal în localitatea .......................... str. ...................... nr. ...... cod de identificare fiscală 1) ..........................., s-au constatat prin actul administrativ fiscal nr. ..... din data de ................/ estimat următoarele obligaţii de plată, constând în:

 

Natura obligaţiei fiscale 2)

Suma estimată/stabilită

(lei)

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

Întrucât există indicii/elemente care indică pericolul ca debitorul să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, respectiv........................, este necesară dispunerea de măsuri asigurătorii.

Motivarea necesităţii dispunerii măsurilor asigurătorii în cazul începerii procedurii de atragere a răspunderii solidare/emiterii deciziei de atragere a răspunderii solidare..........................................................

Prezentarea stării de fapt fiscale a contribuabilului, constatată în urma documentării şi/sau a unei inspecţii fiscale, ca urmare a cercetării la faţa locului ori ca urmare a efectuării, în condiţiile legii, de controale curente, operative şi inopinate sau controale tematice, după caz, a informaţiilor cu privire la istoria comportamentului fiscal al contribuabilului, al reprezentanţilor legali şi asociaţilor/acţionarilor majoritari (mod de declarare şi plată, situaţii de atragere a răspunderii solidare, situaţii de insolvenţă sau de insolvabilitate etc.)................

Prezentarea activelor patrimoniale identificate, asupra cărora pot fi instituite măsuri asigurătorii

Prezentarea activelor patrimoniale selectate pentru instituirea efectivă a măsurilor asigurătorii:

 

Bunurile şi/sau valorile asupra cărora se dispun măsuri asigurătorii

Datele de identificare/ Descrierea sumară/Cantitatea

Valoarea

Bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit

 

 

Bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfăşurarea activităţii care constituie principala sursă de venit

 

 

Bunurile mobile şi imobile care se află temporar în deţinerea altor persoane, în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele

 

 

Ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. 158 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile, precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit

 

 

Produse finite

 

 

Sume urmăribile datorate cu orice titlu debitorului de către terţe persoane

 

 

Conturile de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise

 

 

Bunuri perisabile sau supuse degradării

 

 

TOTAL:

 

 

 

Modul de ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii (sechestru asigurător asupra bunurilor şi/sau poprire asigurătorie):

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

 

Avizat

Conducătorul organului de control/de executare,

Numele şi prenumele...........................

Semnătura.....................................

L.S.

 

Propun spre avizare.

Şeful compartimentului,

Numele................................

Prenumele...........................

Semnătura...........................

Întocmit

Numele................................

Prenumele...........................

Semnătura...........................

 


*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act normativ.

**) Conducătorul organului fiscal este directorul general în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, şeful de administraţie în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii de administraţie în cazul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice şi Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.

1) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale (impozite, taxe, contribuţii sociale, amenzi şi alte sume, precum şi accesoriile acestora, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale), după caz.

 

1. Denumire: Referat justificativ al măsurilor asigurătorii

2. Format: A4/t2

3. Se utilizează: în baza art. 129 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se întocmeşte: în două exemplare de către organul de control/organul de executare, după caz.

5. Se arhivează:

- un exemplar la dosarul fiscal;

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 2.605/2010)

 

ANTET*)

Nr. ......din ............................

 

Aprobat

Conducătorul organului fiscal**),

Numele şi prenumele..................

Semnătura............................

L.S.

 

Avizat

Conducătorul organului de control/de executare,

Numele şi prenumele..................

Semnătura............................

L.S.

 

- Model –

 

DECIZIE DE INSTITUIRE

a măsurilor asigurătorii

 

Emisă la data de ........................

În temeiul art. 129 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la contribuabilul .................................................... cu domiciliul fiscal în localitatea ....................., str. .................. nr. .......cod de identificare fiscală 1) ................s-au constatat următoarele obligaţii de plată, estimate prin referatul întocmit de organul fiscal, stabilite prin actul administrativ fiscal nr. ....... din data de ............ constând în:

 

Natura obligaţiei fiscale 2)

Suma estimată/stabilită

(lei)

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

În temeiul art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât s-a constatat existenţa pericolului ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul/averea, se dispun măsuri asigurătorii.

Motivarea dispunerii măsurilor asigurătorii:

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

 

Informaţii necesare ducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse:

Bunurile şi/sau valorile asupra cărora se dispun măsuri asigurătorii

Datele de identificare/ Descriere sumară/ Cantitatea

Valoarea

Bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit

 

 

Bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfăşurarea activităţii care constituie principala sursă de venit

 

 

Bunurile mobile şi imobile care se află temporar în deţinerea altor persoane, în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele

 

 

Ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. 158 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile, precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit

 

 

Produse finite

 

 

Sume urmăribile datorate cu orice titlu debitorului de către terţe persoane

 

 

Conturile de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise

 

 

Bunuri perisabile sau supuse degradării

 

 

TOTAL:

 

 

 

Modul de ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii (sechestru asigurător asupra bunurilor şi/sau poprire asigurătorie):

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Măsurile asigurătorii dispuse se duc la îndeplinire în conformitate cu dispoziţiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător.

Potrivit dispoziţiilor art. 129 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin constituirea unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate.

Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organul de control/executare competent, în tot sau în parte, în baza deciziei motivate emise de organul care Ie-a dispus, dacă creanţa estimată/stabilită nu mai există sau are valoare mai mică, ca urmare a desfiinţării, în tot sau în parte, a actului administrativ fiscal care a generat luarea măsurilor asigurătorii, a plăţii voluntare ori a stingerii prin modalităţile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actul administrativ fiscal, a hotărârii instanţei competente date ca urmare a soluţionării contestaţiei cu privire la actul administrativ fiscal sau a unei contestaţii cu privire la măsurile asigurătorii, precum şi în alte condiţii prevăzute de lege.

Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, devin executorii în condiţiile legii.

În temeiul art. 129 alin. (11) coroborat cu art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii cel interesat poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul organului fiscal care a emis decizia.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare.

 

Şeful compartimentului,

Numele................................

Prenumele...........................

Semnătura...........................

Întocmit

Numele................................

Prenumele...........................

Semnătura...........................


*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modalului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act normativ.

**) Conducătorul organului fiscal este directorul general în cazul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, şeful de administraţie în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii de administraţie în căzui administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice şi Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.

1) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale (impozite, taxe, contribuţii sociale, amenzi şi alte sume, precum şi accesoriile acestora, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale), după caz.

 

1. Denumire: Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii

2. Format: A4/t2

3. Se utilizează: în baza art. 129 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se întocmeşte:

- în 3 exemplare de către organul de control/organul de executare, după caz.

5. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal;

- un exemplar la organul de control;

- un exemplar la debitor.

6. Se arhivează:

- un exemplar la dosarul fiscal;

- un exemplar la dosarul de control, după caz.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 2.605/2010)

 

ANTET*)

Dosar fiscal nr. ......../..............

 

- Model -

 

PROCES-VERBAL

de sechestru asigurător pentru bunuri mobile

 

Încheiat astăzi, ..... luna .... anul ..... ora ..... în localitatea .........., str. ........... nr. .....

În temeiul art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ........din..............emisă de.............../1), subsemnatul,................reprezentant al unităţii fiscale, cu legitimaţia nr. ..................delegaţia nr. .................am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ale debitorului 2)........................................................... cu domiciliul fiscal în localitatea.................., str. .......................... nr. ........, sectorul ......, bl. ..... sc. .....ap. ..., judeţul ............, cod de identificare fiscală 3) ..................... care înregistrează obligaţii de plată, constând în:

 

Natura obligaţiei fiscale 4)

Suma estimată/stabilită

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ale debitorului prevăzute în anexa care face parte integranta din prezentul proces-verbal.

În cazul în care reprezentantul unităţii fiscale nu poate evalua bunurile mobile ale debitorului pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face după începerea executării silite, înaintea procedurii de valorificare, cu excepţia bunurilor perisabile sau supuse degradării.

Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:

-............, domiciliat în ............, legitimat cu ............ .în calitate de ….;

-............, domiciliat în ............, legitimat cu ............, în calitate de.....

Asupra bunurilor mobile sechestrate asigurător au fost aplicate măsuri spre neschimbare, constând în5) ............................... bunurile fiind lăsate în custodia ......................................... din localitatea .................................... str. ................................... nr. ........, care va depozita bunurile în localitatea ....................................., str. ........................................... nr. .........

Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile:

....................................................................................................................................................................................................................

În legătură cu bunurile mobile sechestrate asigurător, debitorul.................................menţionează că nu au fost/au fost

sechestrate anterior.......................................

Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii:............................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi

6) ....................................................................................................................................................................................................................

În cazul valorificării bunurilor mobile sechestrate, se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (11), coroborate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de sechestru asigurător s-a încheiat în.........exemplare.

 

Reprezentantul unităţii fiscale,

 

Numele şi prenumele...............

Semnătura.........................

Debitorul

(sau persoana majoră cu care locuieşte),

Numele şi prenumele...............

Semnătura.........................

Martori

Numele şi prenumele...............

Semnătura.........................


*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act normativ.

1) Se vor completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii.

2) Numele, prenumele/Denumirea.

3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială, amendă sau altă sumă ori denumirea creanţei fiscale accesorii: majorări de întârziere sau alte sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale.

5) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se află, menţionându-se bunurile mobile supuse acestor măsuri.

e) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru asigurător.

 

ANEXĂ

la Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile nr. ........din..............

 

            Nr. ........../...............

 

Denumirea bunurilor mobile, descrierea, starea de uzură, semnele particulare de identificare

Cantitatea

Valoarea estimativă

(exclusiv TVA)

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Reprezentantul unităţii fiscale,

 

Numele şi prenumele...............

Semnătura.........................

Debitorul

(sau persoana majoră cu care locuieşte),

Numele şi prenumele...............

Semnătura.........................

Martori,

Numele şi prenumele...............

Semnătura.........................

 

Custode,

Numele şi prenumele...............

Semnătura.........................

 

1. Denumire; Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile + anexa la Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile nr. ....din.............

2. Format: A4/t2 + A4/t1

3. Se utilizează: în baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4. Se întocmeşte: în două sau 3 exemplare, după caz, de către organul fiscal.

5. Circulă:

- un exemplar la debitor;

- un exemplar la custode (dacă este cazul).

6. Se arhivează: un exemplar la dosarul fiscal.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 2.605/2010)

 

ANTET*)

Dosar fiscal nr. ......../..............

 

- Model –

 

PROCES-VERBAL

de sechestru asigurător pentru bunuri imobile

 

Încheiat astăzi, ..... luna  .... anul ..... ora ..... în localitatea ..............., str. ................ nr. .....

 

În temeiul art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ........ din .........., emisă de ........./1), subsemnatul ................................. reprezentant al unităţii fiscale, cu legitimaţia nr. ...................., delegaţia nr. .........................., am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului 2) ........................... cu domiciliul fiscal în localitatea ............................ str. .......................... nr. ...... sectorul....... bl. ...... sc. ...., ap. .... judeţul ....................., cod de identificare fiscală 3) ........................, care înregistrează obligaţii de plată, constând în:

 

Natura obligaţiei fiscale 4)

Suma estimată/stabilită

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri imobile;

- clădire în suprafaţă de ....................., compusă din ....................... şi construită din ............................ stare de uzură/ semne particulare .................., situată în localitatea ............................. str. ....................... nr. ......, deţinută în baza5) .......................... evaluată la suma d e..................... lei (exclusiv TVA);

- teren 6) ................................. în suprafaţă de .............., situat în .................................. str. ........................ nr. .......... deţinut în baza 7) .......................... evaluat la suma de ........................lei (exclusiv TVA).

În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care reprezentantul unităţii fiscale nu poate evalua bunurile imobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurător deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face după începerea executării silite, înaintea procedurii de valorificare.

Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:

-.............. domiciliat în ........... legitimat cu ..........., în calitate de ............;

-.............. domiciliat în ........... legitimat cu ..........., în calitate de .............

Drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul:.......................

În legătură cu bunurile imobile sechestrate asigurător, debitorul....................menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior....................

Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii:.......................................................

Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.

8) ...........................................................................................................................................................................................

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare ta cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (11), coroborate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de sechestru asigurător s-a încheiat în.........exemplare.

 

Reprezentantul unităţii fiscale,

 

Numele şi prenumele...............

Semnătura.........................

Debitorul

(sau persoana majoră cu care locuieşte),

Numele şi prenumele...............

Semnătura.........................

Martori,

Numele şi prenumele...............

Semnătura.........................


*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modalului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act normativ.

 

1) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii.

2) Numele, prenumele/Denumirea.

3) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie, amendă sau altă sumă ori denumirea creanţei fiscale accesorii sau alte sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscala şi unităţile sale teritoriale.

5) Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului.

6) Se va menţiona felul terenului.

7) Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului,

8) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi daca debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză ori nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru asigurător.

 

1. Denumire: Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile

2. Format: A4/t2

3. Se utilizează: în baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se întocmeşte: în 3 exemplare de către organul fiscal.

5. Circulă:

- un exemplar la debitor,

- un exemplar la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.

6. Se arhivează: un exemplar la dosarul fiscal.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 2.605/2010)

 

ANTET*)

Dosar fiscal nr. ......../..............

 

- Model –

 

ADRESA DE ÎNFIINŢARE

a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi

 

Către....................................................... 1)

 

În baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ............. din ......................... emisă de ....................../2) ...................anexată în copie certificată, se înfiinţează poprirea asigurătorie asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastră cu orice titlu debitorului) .........................

Sumele vor fi reţinute şi, în cazul începerii procedurii de executare silită, după transmiterea de către organul de executare a titlului executoriu în copie certificată, vor fi virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului ................................. după cum urmează:

 

Natura obligaţiei fiscale 4)

Suma estimată/stabilită

(lei)

Nr. contului în care urmează a se vira suma reţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art. 129 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (11), coroborate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească competentă.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele .....................

Semnătura .......................................

L.S.

 


*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modalului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act normativ.

1) Numele, prenumele/Denumirea şi domiciliul fiscal al terţului poprit.

2) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii.

3) Numele, prenumele/Denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.

4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială, amendă sau altă sumă ori denumirea creanţei fiscale accesorii sau alte sume, după caz. gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale.

 

1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi

2. Format: A4/t2

3. Se utilizează: în baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se întocmeşte: în două exemplare de către organul fiscal.

5. Circulă: un exemplar la terţul poprit.

6. Se arhivează: un exemplar la dosarul fiscal.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 7la Ordinul nr. 2.605/2010)

 

ANTET*)

Dosar fiscal nr. ......../..............

 

- Model -

 

ADRESĂ

de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti

 

Către....................................................... 1)

 

În baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. .............. din ......................... emisă de.................. /2) ...........................anexată în copie certificată, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar pentru achitarea sumei datorate, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră de către debitorul 3) ..............................

Sumele vor fi reţinute şi, în cazul începerii procedurii de executare silită, vor fi virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului ......................., după cum urmează:

 

Natura obligaţiei fiscale4)

Suma estimată/stabilită

(lei)

Nr. contului în care urmează a se vira suma reţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi accepta alte plăţi din conturile acestuia, până la data ridicării măsurii asigurătorii sau până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale, după caz, cu excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariale.

În cazul începerii procedurii de executare silită, organul de executare va transmite băncii titlul executoriu în copie certificată.

Măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.

Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate introduce contestaţie, la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (11) coroborate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Vă mulţumim pentru cooperare.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele .....................

Semnătura .......................................

 


*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act normativ.

1) Denumirea şi sediul băncii.

2) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii.

3) Numele, prenumele/Denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.

4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă. contribuţie socială, amendă sau altă sumă ori denumirea creanţei fiscale accesorii sau alte sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale.

 

1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti

2. Format: A4/t2

3. Se utilizează: în baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se întocmeşte: în două exemplare de către organul fiscal.

5. Circulă: un exemplar la bancă.

6. Se arhivează: un exemplar la dosarul fiscal.

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 2.605/2010)

 

ANTET*)

Nr. ......din..............

 

Aprobat

Conducătorul organului fiscal**),

Numele şi prenumele..................

Semnătura............................

L.S.

 

- Model –

 

REFERAT JUSTIFICATIV

de ridicare a măsurilor asigurătorii

Emis la data de.........................

 

            La contribuabilul ..............................., cu domiciliul fiscal în localitatea ...................... str. ............ nr. .............. cod de identificare fiscală 1) .................a fost emisă Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. .............../data ...........pentru următoarele obligaţii de plată, estimate prin referatul întocmit de organul fiscal/stabilite prin actul administrativ fiscal nr. ........ din data de ..........., constând în:

 

Natura obligaţiei fiscale 3)

Suma estimată/stabilită

(lei)

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

Întrucât creanţa estimată/stabilită nu mai există sau are valoare mai mică, drept urmare a desfiinţării în tot sau în parte a actului administrativ fiscal care a generat luarea măsurilor asigurătorii/a plăţii voluntare sau a stingerii prin modalităţile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actul administrativ fiscal/a hotărârii instanţei competente date ca urmare a soluţionării contestaţiei cu privire la actul administrativ fiscal sau a unei contestaţii cu privire la măsurile asigurătorii/în alte condiţii prevăzute de lege .........................................., în temeiul art. 130 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară ridicarea în tot/în parte a măsurilor asigurătorii dispuse prin Decizia de instituirea măsurilor asigurătorii nr. ........./data ..........., constând în:

a) măsuri asigurătorii dispuse asupra bunurilor proprietate a debitorului ori deţinute de acesta în coproprietate cu terţe persoane, aflate la debitor sau la terţe persoane, şi locul unde se găsesc bunurile respective........................................;

b) măsuri asigurătorii dispuse asupra sumelor datorate debitorului de către terţe persoane 3) ................................;

c) măsuri asigurătorii dispuse asupra conturilor de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise ..........................

 

Avizat

Conducătorul organului de control/de executare,

Numele şi prenumele...................

Semnătura.............................

L.S.

 

 

Propun spre avizare.

Şeful compartimentului,

Numele............................

Prenumele.........................

Semnătura.........................

Întocmit

Numele............................

Prenumele.........................

Semnătura.........................

 


*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modalului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act normativ.

**) Conducătorul organului fiscal este directorul general în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, şeful de administraţie în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii de administraţie în cazul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice şi Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.

1) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale (impozite, taxe, contribuţii sociale, amenzi şi alte sume, precum şi accesoriile acestora, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale), după caz.

3) Denumirea/Numele, prenumele şi domiciliul fiscal, alte date de identificare a terţului poprit, precum şi suma datorată debitorului.

 

1. Denumire: Referat justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii

2. Format: A4/t2

3. Se utilizează: în baza art. 130 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se întocmeşte: în două exemplare de către organul de control/de executare, după caz.

5. Se arhivează:

- un exemplar la dosarul fiscal;

- un exemplar la dosarul de control.

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 2.605/2010)

 

ANTET*)

Nr. ......din..............

 

Aprobat

Conducătorul organului fiscal**),

Numele şi prenumele..................

Semnătura............................

L.S.

 

Avizat

Conducătorul organului de control/de executare,

Numele şi prenumele..................

Semnătura............................

L.S.

 

- Model –

 

DECIZIE

de ridicare a măsurilor asigurătorii

Emisă la data de......................

În temeiul art. 130 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul ........................., cu domiciliul fiscal în localitatea .........................., str. ................... nr. ......., cod de identificare fiscală 1) ................., se ridică în tot/în parte măsurile asigurătorii dispuse prin Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ............./data................, constând în:

a) măsuri asigurătorii dispuse asupra bunurilor proprietate a debitorului ori deţinute de acesta în coproprietate cu terţe persoane, aflate la debitor sau la terţe persoane, şi locul unde se găsesc bunurile respective...........................................................;

b) măsuri asigurătorii dispuse asupra sumelor datorate debitorului de către terţe persoane2)....................;

c) măsuri asigurătorii dispuse asupra conturilor de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise...........................

Motivarea dispunerii măsurilor asigurătorii:

Creanţa estimată/stabilită nu mai există sau are valoare mai mică, drept urmare a desfiinţării în tot sau în parte a actului administrativ fiscal care a generat luarea măsurilor asigurătorii/a plăţii voluntare sau a stingerii prin modalităţile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actul administrativ fiscal/a hotărârii instanţei competente date ca urmare a soluţionării contestaţiei cu privire la actul administrativ fiscal sau a unei contestaţii cu privire la măsurile asigurătorii/în alte condiţii prevăzute de lege.

În temeiul art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii cel interesat poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul organului fiscal care a emis decizia.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare.

 

Şeful compartimentului,

Numele.............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

Întocmit

Numele.............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

 


*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modalului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act normativ.

**) Conducătorul organului fiscal este directorul general în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, şeful de administraţie în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii de administraţie în cazul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice şi Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.

1) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

2) Denumirea/Numele, prenumele şi domiciliul fiscal, alte date de identificare a terţului poprit, precum şi suma datorată debitorului.

 

1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii

2. Format: A4/t2

3. Se utilizează: în baza art. 130 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se întocmeşte: în trei exemplare de către organul de control/de executare.

5. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal;

- un exemplar la organul de control;

- un exemplar la debitor.

6. Se arhivează:

- un exemplar la dosarul fiscal.

- un exemplar la dosarul de control.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform ari 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 283/2014 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii locale

 

1. Judeţul Bacău, comuna Luizi-Călugăra

- Partidul Poporului - Dan Diaconescu

2. Judeţul Bihor, comuna Bunteşti

- Forţa Civică

3. Judeţul Buzău, comuna Calvini

- Alianţa Civică Democrată a Romilor Buzău

- Partidul Mişcarea Populară

4. Judeţul Buzău, comuna Pogoanele

- Partidul Mişcarea Populară

5. Judeţul Buzău, comuna Valea Râmnicului

- Partidul Mişcarea Populară

6. Judeţul Buzău, comuna Ziduri

- Partidul Mişcarea Populară

7. Judeţul Constanta, comuna Rasova

- Alianţa PSD-UNPR-PC

- Partidul Democrat Liberal

8. Judeţul Dâmboviţa, comuna Hulubeşti

- Partidul Naţional Liberal

- Partidul Verzilor

9. Judeţul Dolj, comuna Coşoveni

- Partidul Naţional Liberal

- Partidul Mişcarea Populară

10. Judeţul Maramureş, oraşul Borşa

- Partidul Democrat Liberal

11. Judeţul Mehedinţi, comuna Brezniţa-Ocol

- Forţa Civică

- Partidul Mişcarea Populară

12. Judeţul Neamţ, comuna Mărgineni

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul Poporului - Dan Diaconescu

- Partidul Ecologist Român

13. Judeţul Prahova, comuna Măgureni

- Partidul Mişcarea Populară

- Alianţa PSD-UNPR-PC

14. Judeţul Prahova, comuna Păuleşti

- Partidul Mişcarea Populară

- Alianţa PSD-UNPR-PC

15. Judeţul Teleorman, comuna Crângu

- Partidul Naţional Liberal

16. Judeţul Teleorman, comuna Troianul

- Partidul Naţional Liberal

17. Judeţul Tulcea, comuna I.C. Brâtianu

- Partidul Democrat Liberal

18. Judeţul Vaslui, comuna Dimitrie Cantemir

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul Mişcarea Populară

19. Judeţul Vrancea, oraşul Panciu

- Partidul Mişcarea Populară

- Alianţa PSD-UNPR-PC

20. Judeţul Vrancea, comuna Andreiaşu de Jos

- Partidul Mişcarea Populară

- Alianţa PSD-UNPR-PC

 

Bucureşti, 2 iunie 2014.

Nr. 3.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 618/2014 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2014, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 30 mai 2014, se fac următoarele rectificări:

- la nr. crt. 2, judeţul Arad, în coloana 3 “Nr. de paturi din unităţi sanitare publice şi private”, în loc de: “2.272” se va citi: “2.232”;

- la nr. crt. 4, judeţul Bacău, în coloana 3 “Nr. de paturi din unităţi sanitare publice şi private”, în loc de: “3.468” se va citi: “3.288”;

- la nr. crt. 5, judeţul Bihor, în coloana 3 “Nr. de paturi din unităţi sanitare publice şi private”, în loc de: “3.604” se va citi: “3.592”;

- la nr. crt. 10, judeţul Buzău, în coloana 3 “Nr. de paturi din unităţi sanitare publice şi private”, în loc de: “7.729” se va citi: “1.857”;

- la nr. crt. 18, judeţul Galaţi, în coloana 3 “Nr. de paturi din unităţi sanitare publice şi private”, în loc de: “2.985” se va citi: “2.907”;

- la nr. crt. 20, judeţul Gorj, în coloana 3 “Nr. de paturi din unităţi sanitare publice şi private”, în loc de: “1.853” se va citi: “1.903”;

- la nr. crt. 22, judeţul Hunedoara, în coloana 3 “Nr. de paturi din unităţi sanitare publice şi private”, în loc de: “2.866”se va citi: “2.896”;

- la nr. crt. 23, judeţul Ialomiţa, în coloana 3 “Nr. de paturi din unităţi sanitare publice şi private”, în loc de: “705” se va citi: “775”;

- la nr. crt. 31, judeţul Prahova, în coloana 3 “Nr. de paturi din unităţi sanitare publice şi private”, în loc de: “3.693”se va citi: “3.716”;

- la nr. crt. 32, judeţul Satu Mare, în coloana 3 “Nr. de paturi din unităţi sanitare publice şi private”, în loc de: “1.623”se va citi: “1.635”;

- la nr. crt. 33, judeţul Sălaj, în coloana 3 “Nr. de paturi din unităţi sanitare publice şi private”, în loc de: “1.044” se va citi: “1.064”;

- la nr. crt. 38, judeţul Tulcea, în coloana 3 “Nr. de paturi din unităţi sanitare publice şi private”, în loc de: “813” se va citi: “800”;

- la nr. crt. 41, judeţul Vrancea, în coloana 3 “Nr. de paturi din unităţi sanitare publice şi private”, în loc de: “1.347”se va citi: “1.337”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.