MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 417/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 417         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 5 iunie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            454. - Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

593. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă “Prof. Dr. Florin Brătilă” – Bucureşti

 

648/406. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 

729. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2012-2015, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul pentru societatea informaţională,

Alexandru Razvan Cotovelea

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 454.

 

ANEXĂ

 

ACTUL ADIŢIONAL Nr. 1

pe anul 2014

la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 1

Părţile contractante

 

            Prezentul act adiţional la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2012-2015, denumit în continuare Contract de activitate a C.F.R. - S.A., se încheie între Ministerul Transporturilor, în numele statului, şi Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., administratorul infrastructurii feroviare publice din România, denumită în continuare C.F.R. - S.A, în concordanţă cu prevederile art. 37 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R” - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2012-2015, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 2

Obiectul şi durata actului adiţional la Contractul de activitate a C.F.R. - S.A.

 

            Prezentul act adiţional la Contractul de activitate a C.F.R. - S.A. se încheie pentru anul 2014.

 

CAPITOLUL II

Obligaţiile specifice ale părţilor pe anul 2014

 

ARTICOLUL 3

Obligaţii specifice ale C.F.R. - S.A pe anul 2014

 

(1) În conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, conform legii, C.F.R. - S.A. va asigura desfăşurarea traficului feroviar în condiţii de siguranţă.

(2) C.F.R. - S.A. va executa lucrări în conformitate cu programele de investiţii, de reabilitare şi reparaţii, în limita alocaţiilor bugetare acordate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor.

(3) C.F.R. - SA, prin programul de întreţinere, reparaţii şi modernizări în anul 2014, va diminua numărul de zone şi numărul de kilometri cu restricţii de viteză, precum şi de puncte periculoase de pe infrastructura feroviară publică şi va contribui la creşterea vitezei existente, în limita alocaţiilor bugetare alocate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor.

(4) Prin aplicarea programelor de menţinere şi/sau creştere a parametrilor tehnici şi de exploatare optimă a infrastructurii feroviare, C.F.R. - S.A. va acţiona în sensul cointeresării operatorilor feroviari de creşterea cerinţelor pieţei de transport feroviar prin:

a) eficientizarea transportului feroviar prin aplicarea unei tarifari, tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice şi alte servicii, echitabile şi stimulatoare;

b) abordarea unor soluţii tehnice în transportul feroviar compatibile/corelate cu cele din Uniunea Europeană, corespunzătoare programelor prioritare aprobate pentru anul 2014, prin acte adiţionale.

(5) C.F.R. - S.A. va raporta trimestrial Ministerului Transporturilor gradul de îndeplinire a programului de investiţii, reabilitare şi reparaţii, precum şi gradul de îndeplinire a programului de întreţinere, reparaţii şi modernizări, în conformitate cu fondurile primite cu această destinaţie de la bugetul de stat.

(6) C.F.R. - S.A. va urmări, va certifica şi va transmite spre avizare lunar Ministerului Transporturilor modul de îndeplinire de către operatorii de transport feroviar de călători a pachetului minim social care face obiectul contractelor de servicii publice.

 

ARTICOLUL 4

Obligaţii specifice ale Ministerului Transporturilor pe anul 2014

 

(1) Ministerul Transporturilor va susţine includerea în bugetul său, în fiecare an, a sumelor necesare pentru execuţia reparaţiilor infrastructurii feroviare publice şi pentru stoparea degradării tehnice a acesteia.

(2) Ministerul Transporturilor va susţine, în fiecare an, continuarea investiţiilor la infrastructura feroviară publică, inclusiv a celor aflate în curs de realizare, acordându-se prioritate modernizării traseelor coridoarelor europene de transport feroviar, prin includerea în bugetul său a sumelor necesare finanţării acestora,

(3) Ministerul Transporturilor va acorda stimulente administratorului infrastructurii feroviare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea reducerii costurilor unitare, îmbunătăţirea indicatorilor privind performanţele activităţii şi reducerea valorii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare.

 

CAPITOLUL III

Condiţiile specifice de funcţionare a infrastructurii feroviare pe anul 2014

 

ARTICOLUL 5

Parametrii de performanţă al Infrastructurii feroviare publice pe anul 2014

 

(1) Principalele lucrări de reparaţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2014, necesare pentru menţinerea stării tehnice la parametrii tehnici proiectaţi şi în concordanţă cu normativele privind uzura elementelor componente ale infrastructurii feroviare publice şi intensitatea traficului feroviar, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2014 sunt prevăzuţi în anexa nr.2.

(3) Pe perioada de valabilitate a prezentului act adiţional, C.F.R. - S.A. va asigura alocarea capacităţilor de infrastructură în limita capacităţilor de circulaţie existente pe infrastructura feroviară publică pentru transportul feroviar de călători şi marfă la nivelul cerinţelor pieţei de transport.

(4) Prin programul pe anul 2014, de întreţinere şi reparaţii curente, C.F.R. - S.A. va menţine infrastructura feroviară de pe traseele coridoarelor europene la parametrii realizaţi prin modernizare.

(5) Pentru realizarea prevederilor alin. (4), C.F.R. - S.A. va aplica numai proceduri de întreţinere care să menţină linia la nivelul parametrilor proiectaţi şi realizaţi prin modernizarea liniei.

(6) C.F.R. - S.A. va derula, în limita resurselor financiare alocate, programe de reabilitare şi modernizare a Coridorului IV în anul 2014, prin care viteza maximă pe calea ferată aflată pe traseul coridoarelor transeuropene să ajungă la 160 km/h pentru trenurile de călători şi la 120 km/h pentru trenurile de marfă.

(7) Valoarea totală a stimulentelor ce poate fi acordată administratorului infrastructurii feroviare pentru reducerea costurilor unitare, îmbunătăţirii indicatorilor privind performanţele activităţii şi reducerii valorii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare reprezintă suma economisită prin reducerea costurilor unitare aferente pct. 1.2 lit. A1- A5 şi lit. B1-B3 din anexa nr. 1 la prezentul act adiţional. Acordarea stimulentelor este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următorilor indicatori:

a) pentru creşterea cu 2% a valorii indicatorilor prevăzuţi la pct. 4.1 lit. b) şi pct. 4.3 din anexa nr. 2 la prezentul act adiţional;

b) pentru reducerea cu 2% a valorii indicatorilor prevăzuţi la pct. 4.2 lit. a) şi lit. b) din anexa nr. 2 la prezentul act adiţional;

c) pentru reducerea cu 2% a valorii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, atât pentru traficul de marfă, cât şi pentru cel de călători.

 

ARTICOLUL 6

Fonduri alocate pentru funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2014

 

(1) Ministerul Transporturilor va aloca prin bugetul său anual, în limita sumelor aprobate în bugetul său cu această destinaţie, pe perioada valabilităţii Contractului de activitate a C.F.R. - S.A., sumele de la bugetul de stat şi din credite externe necesare pentru asigurarea reparaţiilor infrastructurii feroviare publice şi pentru stoparea degradării tehnice a acesteia, care, pentru anul 2014, sunt prevăzute la pct. 1.2 lit. A din anexa nr. 1.

(2) C.F.R. - S.A. îşi va asigura, conform prevederilor art. 22 alin. (3) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, venituri proprii care să acopere costul lucrărilor de reparaţii la infrastructura feroviară privată, cu precădere la elementele infrastructurii feroviare private care concură la siguranţa circulaţiei trenurilor, care, pentru anul 2014, sunt prevăzute la pct. 1.2 lit. B din anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL IV

Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2014

 

ARTICOLUL 7

Corelarea programelor prioritare pe anul 2014

 

            Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european, republicată, şi în concordanţă cu prevederile privind domeniul feroviar din Programul de guvernare 2013-2016.

 

ARTICOLUL 8

Lista programelor prioritare pe anul 2014

 

            (1) Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2014 sunt prevăzute în tabelul nr. 1.

 

            Tabelul nr. 1

 

Nr. crt.

Denumirea programului prioritar

1.

 Programul de modernizare şi reabilitare a liniilor de cale ferată

2.

Programul de modernizare a staţiilor de cale ferată

3.

Programul de creştere a siguranţei în transportul pe calea ferată şi îmbunătăţirea conducerii traficului

4.

Programul pentru electrificarea liniilor de cale ferată şi îmbunătăţirea cadrului de furnizare şi gestiune a energiei electrice

5.

Programul de modernizare şi dezvoltare a informaticii feroviare

6.

Programul de promovare a transportului intermodal

7.

Programul de creştere a calităţii serviciilor de transport pe calea ferată şi a serviciilor conexe şi de asigurare a protecţiei mediului înconjurător

8.

Programe pentru îmbunătăţirea activităţii de mentenanţă şi de reabilitare a elementelor infrastructurii feroviare pentru aducerea stării tehnice a acestora la parametri operaţionali şi de siguranţă conform normelor UE de transport feroviar

9.

Programul de realizare linii noi

10.

Programul de asistenţă tehnică pentru promovarea, pregătirea şi execuţia lucrărilor de reabilitare, modernizare şi mentenanţă ale infrastructurii feroviare

11.

 Programul de modernizare a sistemului financiar-contabil

 

(2) Lista proiectelor din cadrul programelor prioritare ale C.F.R. - S.A. pentru anul 2014, care în prezent sunt în stadiul de execuţie şi de pregătire/propunere, este prevăzută la pct. 3.1.1 din anexa nr. 3.

(3) Lista proiectelor şi obiectivelor de investiţii ale C.F.R. - S.A. şi repartizarea creditelor bugetare aprobate înscrise în proiectul de buget al Ministerului Transporturilor pe anul 2014 sunt prevăzute la pct. 3.1 din anexa nr. 3.

(4) Situaţia contractelor de finanţare şi a cererilor de finanţare depuse, aferente Programului operaţional sectorial Transporturi 2007-2013, denumit în continuare POS-T 2007-2013, şi alocaţiile prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2014 sunt prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL V

Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare pentru traficul feroviar intern

 

ARTICOLUL 9

Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare

 

(1) Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, denumit în continuare TUI, se aplică pentru accesul pe infrastructura feroviară publică conform art. 12 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) C.F.R. - S.A. stabileşte TUI conform metodologiei de tarifare a infrastructurii feroviare, aplicând valorile elementelor tarifare de bază pentru calculul TUI care sunt prezentate în documentul de referinţă al reţelei CFR, prevăzut la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Metodologia de tarifare a infrastructurii feroviare este prevăzută în anexa nr. 4.

(4) Lista cu încadrarea secţiilor de circulaţie încadrate pe clase de linii este prevăzută în anexa nr. 5.

(5) în cazul închiderilor de linii care implică întreruperea traficului sau în cazul secţiunilor de infrastructură cu capacitate saturată, la solicitarea operatorilor de transport feroviar, C.F.R. - S.A. pune la dispoziţia acestora rute alternative de circulaţie fără aplicarea TUI suplimentar faţă de ruta de referinţă.

(6) în scopul atragerii de trafic feroviar de tranzit sau de trafic combinat (tip RO-LA sau transcontainere) şi al administrării infrastructurii feroviare pe principii comerciale, C.F.R. - S.A. poate aplica valori reduse ale TUI, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 10

Aplicarea tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare publice

 

(1) Tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare sunt nediscriminatorii pentru toţi operatorii de transport feroviar.

(2) Se interzice C.F.R. - S.A. să presteze servicii în pierdere, practicând tarife necomerciale care să conducă la eforturi financiare suplimentare ale statului în susţinerea bugetului de venituri şi cheltuieli al acesteia.

(3) Plăţile operatorilor feroviari către C.F.R. - S.A. se vor efectua conform contractelor de acces pe infrastructura feroviară. Pentru întârzieri la plata TUI, C.F.R. - S.A. poate proceda la suspendarea temporară a accesului operatorului în cauză la infrastructura feroviară, conform prevederilor art. 12 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Contractele de acces pe infrastructura feroviară vor conţine clauze penalizatoare privind producerea de întârzieri în circulaţia trenurilor, precum şi referitor la nerespectarea altor angajamente contractuale de către părţile contractante.

 

CAPITOLUL VI

Alte dispoziţii

 

ARTICOLUL 11

Tarife pentru activităţi conexe

 

(1) Lista completă a denumirii tarifelor ce pot fi percepute de C.F.R. - S.A. de la operatorii de transport feroviar sau de la alţi operatori economici pentru activităţile conexe activităţii de transport feroviar este prevăzută în anexa nr. 6 la prezentul act adiţional.

(2) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) se aprobă conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii.

 

ARTICOLUL 12

Pachetul minim social

 

(1) Lista completă a trenurilor de călători care reprezintă pachetul minim social pe anul 2014 care face obiectul contractelor de servicii publice este prevăzută la pct. 7.1 din anexa nr. 7.

(2) în scopul adaptării la cerinţele concrete de piaţă ale serviciului public social de transport feroviar de călători, operatorii de transport feroviar pot face modificări în lista prevăzută la alin. (1), cu respectarea instrucţiunilor feroviare referitoare la introducerea sau scoaterea unui tren în/din circulaţie cu avizul C.F.R. - S.A. şi cu acordul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) în cazul închirierii, în condiţiile legii, a secţiilor feroviare neinteroperabile de circulaţie, pachetul minim social aferent acestor secţii, precum şi numărul de călători-km aferenţi vor fi preluate de operatorul de transport feroviar implicat, cu plata corespunzătoare a compensaţiei de la bugetul de stat, conform prevederilor legale în vigoare şi cu modificarea în mod corespunzător a contractelor de servicii publice a operatorilor de transport feroviar implicaţi.

(4) Lista completă a trenurilor de călători care reprezintă pachetul minim social pe anul 2014, dar pe care, la data intrării în vigoare a prezentului act adiţional, nu circulă trenuri de călători, este prezentată la pct. 7.2 din anexa nr. 7.

 

ARTICOLUL 13

 

            Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate, valabile şi executabile conform înţelesului lor iniţial, stabilit de către părţi.

 

ARTICOLUL 14

Alte prevederi

 

            Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

 

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Alexandru Macarie Moldovan,

director general

 

ANEXA Nr. 1 la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014

(Anexa nr. 1 la Contractul de activitate pentru perioada 2012-2075 al C.F.R. - S.A.)

 

1. Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară publică pe anul 2014

1.1. Alocaţiile pentru lucrările de reparaţii la infrastructura feroviară publică în anul 2014 conform limitelor strategiei fiscal bugetare:

1.1.1. De la bugetul de stat, ca “Alte cheltuieli asimilate investiţiilor - Reparaţii capitale™:

 

Nr. crt.

 

 

ULM.

 

 

TOTAL

 

 

Din care

Credit extern

Buget de stat/ Componenta locală

0

1

2

3 = 4 + 5

4

5

1.

Alocaţie 2014

mii lei cu TVA

13.667

-

13.667

 

            1.1.1.1. De la bugetul de stat, ca “Alte cheltuieli asimilate la Reparaţii curente” prevăzute în Proiectul de buget al Ministerului Transporturilor:

 

Nr.  crt.

 

 

U.M.

 

 

TOTAL

 

 

Din care

Credit extern

Buget de stat/ Componenta locală

0

1

2

3 = 4 + 5

4

5

1

Alocaţie 2014

mii lei cu TVA

150.000

-

150.000

 

            1.1.2. Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară publică finanţate de la bugetul de stat în anul 2014:

 

Nr. crt.

Obiectivul

U.M.

Fizic

Valoric (mii lei cu TVA)

0

1

2

3

4

1

Linii

km

2

2.257

2

 Poduri/Podeţe/Viaducte

m.l.

35

5.695

3

 Terasamente

zone

3

292

4

 Tuneluri

m.l.

10

800

5

 Instalaţii

buc.

2

103

6

 Alte reparaţii capitale construcţii-montaj (peroane, treceri la nivel şi manipulări materiale)

 

 

4.207

7

 Proiectare lucrări (expertize, documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiecte tehnice)

 

 

313

 

TOTAL

 

 

13.667

 

            1.1.3. Principalele lucrări de reparaţii curente la infrastructura feroviară publică finanţate de la bugetul de stat în anul 2014:

 

Nr. crt.

Obiectivul

U.M.

Fizic

Valoric (mii lei cu TVA)

 

1

2

3

4

1

 Linii - lucrări

-

0

106.425,69

2

 Instalaţii SCB

-

-

43.574,31

 

TOTAL

 

 

150.000

 

            1.2. Principalele lucrări de reparaţii la Infrastructura feroviară strict necesare în anul 2014:

 

Nr. crt.

Obiectivul

U.M.

Cantitatea

Valoric (mii lei cu TVA)

Cost unitar (mii lei cu TVA)

 

 TOTAL INFRASTRUCTURĂ FEROVIARA

-

-

637.390

 

A. Reparaţii la infrastructura feroviară publică - total, din care:

-

 

400.000

 

1

Linii

km

125

248.000

1.984

2

Poduri

m.l.

396

45.499

115

3

Terasamente

km

4

16.328

4.082

4

Tuneluri

m.l.

416

58.260

140

5

Instalaţii

buc.

10

15.705

1.571

6

Alte reparaţii capitale construcţii-montaj (peroane, treceri la nivel şi manipulări materiale)

-

-

14.888

 

7

Proiectare lucrări (expertize, documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiecte tehnice)

-

-

500

 

B. Reparaţii la infrastructura feroviară privată - total, din care:

-

-

237.390

 

1

Clădiri

buc.

59

43402

736

2

Maşini grele de cale (conform restantelor la RK)

buc.

209

188.100

900

3

Linii ce deservesc U.M.

km

12,804

5.888

460

 

1.3. Reducerea restricţiilor de viteză şi a punctelor periculoase şi creşterea vitezelor Ve şi Vpi în funcţie de lucrările ce se execută din fondurile alocate anual infrastructurii feroviare publice

1. În prezent, raportul dintre viteza existentă (Ve) şi viteza proiectată iniţial (VPi) este:

Ve/VPi = 0,799 ,

unde:

- Ve = viteza asigurată (existentă) = definită ca viteza maximă de circulaţie actuală (afectată de restricţii de viteză);

- Vpi - = viteza proiectată iniţial (maximă de circulaţie) s definită ca viteza maximă admisă de linie (afectată de limitări de viteză constructive).

Pentru menţinerea raportului Ve/Vpi la acest nivel este necesară alocarea resursei financiare x, compusă din :

 

x1 = întreţinere linii......................................................................706.813.583 lei

x2 = întreţinere instalaţii...............................................................225.000.000 lei

x3 = reparaţii capitale linii, poduri, instalaţii etc...........................400.000.000 lei

TOTAL x = x1 + x2 + x3 =.........1.331.813.583 lei

 

2. Pentru ameliorarea raportului Ve/Vpi la valoarea 1,0 este necesară alocarea resursei financiare (x + y).

Resursa y, pentru ridicarea restricţiilor de viteză şi eliminarea punctelor periculoase, este compusă din:

 

y1 = alte cheltuieli de investiţii - reparaţii capitale la infrastructura feroviară publică pentru recuperarea restanţelor la 1.000 km

linii directe şi curente la un preţ mediu unitar de 4.998 mii lei conform standardelor de cost..............................4.998.000.000 lei

y2 = refacere linii şi instalaţii afectate de calamităţi (BDCE)........................................................................................0 lei

y3 = reabilitare poduri şi tuneluri................................................................................................................721.927.601 lei

 

TOTAL y = y1 + y2 + y2 =...........................................................................................................5.719.927.601 lei

 

3. Pentru creşterea raportului: Ve/Vpi la valoarea 1,0 este necesară alocarea resursei financiare (x + y + z), în care z este compus din:

- fonduri pentru modernizări prin investiţii pentru V = 160 km/h:...............................9.812.736.555 lei

 

 

ANEXA Nr. 2

la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014

(Anexa nr. 2 la Contractul de activitate pentru perioada 2012-2015 al C.F.R. - S.A.)

 

Indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2014

 

Indicator

U.M.

Prevederi 2014

1.0. Infrastructura feroviară

 

 

Reţea (lungimea reţelei)

km x linii

10.637

Lungimea desfăşurată a liniilor

km x linii

20.077,34

Staţii şi halte de mişcare

număr

926

2.0. Personal

 

 

Total personal

număr

22.900

3.0. Tren-km

 

 

3.1. Călători

mii. tren x km

55,21*)

3.2. Marfă

mii. tren x km

23,23

Total

mii tren x km

78,44

4.0. Indicatori privind performanţele activităţii

 

 

4.1. Viteza medie de circulaţie pe reţeaua feroviară

 

 

a) proiectată iniţial

km/h

82,70

b) asigurată

km/h

69,10

4.2. Regularitatea

 

 

a) marfă

Minute întârziere

100 tren x km

1,6**)

b) călători

Minute întârziere

100 tren x km

1,9**)

4.3. Productivitatea

tren convenţional x km/salariat

4150


*) Acest parametru poate fi influenţat de pachetul minim social aprobat.

**) Acest parametru poate fi influenţat de consecinţele perturbărilor datorate calamităţilor naturale şi a lucrărilor ce se execută pentru reabilitarea Coridorului IV paneuropean.

 

 

ANEXA Nr. 3

la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014

(Anexa nr. 3 la Contractul de activitate pentru perioada 2012-2015 al C.F.R - S.A.)

 

            3.1. Lista privind creditele bugetare în perioada 2012-2015 pentru proiectele şi obiectivele de investiţii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” - S.A.

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Denumire indicator

Program 2014, aprobat conform Legii nr. 356/2013

Limite 2015

0

1

2

3

 

TOTAL CHELTUIELI (I + II)

2.517.723

2.867.295

I.

BUGET DE STAT

2.517.723

2.867.295

 

CHELTUIELI CURENTE

2.413.836

2.762.430

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

0

0

 

- Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

0

0

 

- Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe

0

0

1

- Proiectul de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757)

0

0

 

Titlul III. DOBÂNZI

30.561

24.676

 

- Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.561

24.676

 

- Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.561

24.676

1

- Reabilitare linie cale ferată Bucureşti-Constanţa (împrumut JBIC ROM-P3/2001)

20.232

18.858

2

- Proiectul de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757)

825

710

3

- Proiecte de reabilitare cale ferată (împrumut BIRD 3976/1993)

9.504

57108

 

TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

850.000

866.986

 

- Transferuri curente

850.000

866.986

 

- întreţinerea infrastructurii feroviare

850.000

866.986

 

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI

247.032

310.339

 

- Transferuri interne

247.032

310.339

 

- Programe cu finanţare rambursabilă

0

0

 

- Programe Phare şi alte programe cu finanţare nerambursabilă

0

0

 

- Investiţii ale operatorilor economici cu capital de stat, din care:

27.684

97.292

A

Obiective de investiţii în continuare

14.000

60.450

1

Electrificarea liniei de cale ferată Doaga-Tecuci-Bărboşi, inclusiv Dispecerat pentru coordonarea activităţii de exploatare în Complexul C.F. Galaţi

6.000

10.000

2

Modernizarea staţiei CF Focşani la standarde europene

0

0

3

Linie nouă CF Vâlcele - Râmnicu Vâlcea

0

2.000

4

Reabilitare linie cale ferată Bucureşti-Constanţa

8.000

48.450

5

Reconstrucţie pod Gura Lotrului km 325 + 704, linia Piatra Olt - Podul Olt

0

0

C

Alte cheltuieli de investiţii, din care:

13.684

36.842

b)

Dotări independente

0

0

c)

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii

17

0

e)

Consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor (reparaţii capitale)

13.667

36.842

 

- Cheltuieli neeligibile I5PA

69.348

60.000

1

 ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - “Reabilitarea secţiunii Băneasa - Feteşti, de pe linia CF Bucureşti - Constanţa”

24.474

60.000

3

- ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 - “Reabilitarea secţiunii Câmpina - Predeal de pe linia de CF Bucureşti - Braşov”

14.533

0

4

 ISPA 2004/RO/16/P/PA/003 - “Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor din sectorul feroviar finanţate din Fondul de Coeziune”

30.145

0

5

- ISPA2004/RO/16/P/PT/009 - “Construcţia infrastructurii feroviare şi rutiere de acces la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin”

196

0

6

- ISPA2005/RO/16yP/PT/002 - “Reconstrucţia infrastructurii feroviare afectate de inundaţiile din judeţele Vrancea, Bacău şi Giurgiu”

0

0

 

- Reparaţii curente la infrastructura feroviară publică

150.000

153.047

 

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DJN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.257.040

1.549.275

 

- Programe din FEDR

196.800

237.086

1

Proiectul 1475 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Constanţa

5.000

4.340

2

Proiectul 1604 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara

5.500

12.000

3

Proiectul 1477 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov

5.500

8.226

4

Proiectul 1478 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi

4.000

18.600

5

Proiectul 1479 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj

3.000

3.000

6

Proiectul 1480 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Galaţi

1.000

2.000

7

Proiectul 1481 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti

4.000

29.760

8

Proiectul 1482 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova

4.000

33.289

9

Proiectul 3129 - Redeschiderea circulaţiei feroviare pe podul nou de cale ferată peste râul Argeş, linia CF Bucureşti-Giurgiu, intre staţiile CF Vidra şi Grădiştea

1.000

2.261

10

Proiectul 1489 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile CF Slatina, Râmnicu Vâlcea, Reşiţa Sud

17.000

17.000


11

Proiectul 1490 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile Bistriţa, Zalău

16.500

3.682

12

Proiectul 1491 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile CF Giurgiu Oraş, Slobozia Veche şi Călăraşi Sud

22.000

2.011

13

Proiectul 1492 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile CF Botoşani, Piatra-Neamţ, Vaslui şi Brăila

7.000

7.878

14

Proiectul 1493 - Modernizarea staţiilor de cale ferată Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş

14.500

3.042

15

Proiectul 1494 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţia CF Piteşti

12.000

12.000

16

Proiectul 1495 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţia CF Alexandria

0

0

17

Proiectul 1485 - Reabilitarea staţiilor CF Baia Mare şi Satu Mare

0

0

18

Proiectul 1486 - Reabilitarea staţiei CF Miercurea-Ciuc

0

0

19

Proiectul 1487 - Reabilitarea staţiei CF Târgu Jiu

0

0

20

Proiectul 1488 - Reabilitarea staţiei CF Târgovişte

0

0

21

Proiectul 1498 - Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată

14.500

14.500

22

Proiectul 1499 - Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie Ilia-Lugoj

15.300

15.300

23

Proiectul 1501 - Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie Siculeni-Adjud

20.000

20.000

24

Proiectul 1502 - Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor Strânse

15.000

15.000

25

Proiectul 4346 - Terminale intermodale: Centru intermodal regional de transport marfă în zona Iaşi

2.000

2.000

26

Proiectul 4509 - Centratizare electronică în staţia CF Videle

4.000

4.000

27

Proiect 5713 - Terminale intermodale: Centru intermodal regional de transport marfă

3.000

5.197

28

Proiect 5714 - Implementarea Sistemului informaţional geografic la nivelul CNCF BC.F.R*-SA

1.000

2.000

 

- Programe din FC

1.058.240

1.299.190

1

Proiectul 1506 - Proiect pilot operaţional pentru un sistem ETCS/ERTMS nivelul 2

38.754

9.152

2

Proiectul 1508 - Reabilitarea liniei de CF Frontieră-Curtici-Simeria parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul 1: Frontieră - Curtici- Arad - km 614

262.001

0

3

Proiectul 1509 - Reabilitarea liniei de CF Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Coşlariu-Simeria

250.000

78.117

4

Proiectul 1510 - Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Sighişoara-Coşlariu

382.731

99.057

5

Proiectul 1511 - Lucrări de reabilitare a podurilor de cale ferată peste Dunăre - km 152+149 şi km 165+817, linia CF Bucureşti-Constanţa - Sucursala Regională de Căi Ferate Constanţa

37.960

15.907

6

Proiectul 3168 - “Linie de cale ferată de mare viteză pe ruta Frontiera HU-RO - Bucureşti-Constanţa” - studiu de prefezabilitate pentru analiza unor variante de traseu pe teritoriul României

3.000

7.350

7

Proiectul 4266 - “Reabilitarea liniei de cale ferată Bucureşti-Constanţa, tronsonul Băneasa-Feteşti” - Lucrări în staţia Feteşti

5.000

33.158

8

Proiectul 5113 - Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici-Simeria parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada- Simeria

78.794

1.056.449

 

Alte facilităţi ŞI Instrumente postaderare - Program TEN-T

2.000

12.999

1

 

Proiectul 3091 - “Studii pentru dezvoltarea Proiectului prioritar pentru infrastructura feroviară nr. 22” - 2007 - EU-22070-S - în domeniul reţelelor transeuropene de transport (TEN-T), Activitatea 3 - Faza B2 (2011-2015) - Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad

2.000

 

12.999

 

 

Titlul: ALTE CHELTUIELI

9.978

11.154

 

Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviară

9.978

11.154

 

Titlul XI. CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

19.225

0

 

- intrări de credite

0

0

1

- Împrumut BEI 23.372 - Proiect de reabilitare Curtici-Simeria

0

0

2

- Împrumut BDCE - Proiect eliminarea efectelor inundaţiilor

0

0

3

- Împrumut DEXIA 51 MEUR - Proiect informatizare gări ALCATEL

0

0

 

- componenta locală

19.225

0

1

 - împrumut BEI 23.372 - Proiect de reabilitare Curtici-Simeria

10.700

0

2

 - împrumut BDCE - Proiect eliminarea efectelor inundaţiilor

0

0

3

 - Împrumut DEXIA 51 MEUR - Proiect informatizare gări ALCATEL

8.525

0

 

OPERAŢIUNI FINANCIARE

103.887

104.865

 

Titlul XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

103.887

104.865

 

- Rambursări de credite externe

103.887

104.865

 

 - Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

103.887

104.865

1

- Proiecte de reabilitare cale ferată (împrumut BIRD 3976/1993)

41.706

43.396

2

 - Proiect de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757)

7.092

7.010

3

- Reabilitare linie cale ferată Bucureşti-Constanta (împrumut JBIC ROM-P3/2001)

55.089

54.459

II

 INTRĂRI CREDITE EXTERNE

0

0

 

 Transport pe calea ferată

0

0

 

 CHELTUIELI CURENTE

0

0

 

 Titlul VIL ALTE TRANSFERURI

0

0

 

 - Transferuri interne

0

0

 

 - Programe cu finanţare rambursabilă

0

0

1

 - Proiectul de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757)

0

0

 

 ADMINISTRAŢIE CENTRALA

0

0

 

 - Transferuri interne

0

0

 

 - Programe cu finanţare rambursabilă

0

0

1

 Program - împrumut CSFB 60 MUSD, Proiect reabilitare a unor staţii CF importante din România

0

0

 

3.1.1. Lista proiectelor din cadrul programelor prioritare ale Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2012-2015, care în prezent sunt în stadiul de execuţie şi de pregătire/propunere:

1. Programul de modernizare şi reabilitare a liniilor de cale ferată

- Modernizarea liniilor de cale ferată de pe reţeaua TEN-T

i. Modernizarea liniilor de cale ferată de pe Coridorul IV

- Proiecte în stadiu de finalizare lucrări:

- Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Băneasa-Feteşti

- Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale ferată Câmpina-Predeal

- Proiecte în stadiu de execuţie:

- Reabilitarea liniei de cale ferată Coşlariu-Simeria

- Reabilitarea liniei de cale ferată Sighişoara-Coşlariu

- Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră-Curtici - km 614

- Proiecte în stadiu de pregătire:

- Modernizarea liniei de cale ferată Predeal-Braşov

- Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Sighişoara

- Reabilitarea liniei de cale ferată km 614 - Gurasada

- Reabilitarea liniei de cale ferată Gurasada-Simeria

- Modernizarea liniei de cale ferată Craiova-Calafat

- Proiecte propuse:

- Modernizarea liniei de cale ferată Craiova-Caransebeş

- Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeş- Arad

- Modernizarea liniilor de cale ferată de pe reţeaua naţională

- Proiecte propuse:

1. Modernizarea reţelei de cale ferată în zona Bucureşti şi perspectiva de dezvoltare a reţelei existente pentru transportul de călători în zona metropolitană (centura Bucureşti)

2. Modernizarea liniei de cale ferată Alba lulia (Coşlariu)- Dej-Suceava-Paşcani-Iaşi

3. Modernizarea şi electrificarea liniei de cale ferată Cluj- Oradea-Episcopia Bihor

4. Modernizarea şi electrificarea liniei de cale ferată Constanţa-Mangalia

2. Program de modernizare a staţiilor de cale ferată

- Proiecte în stadiu de execuţie:

- Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - etapa a IV-a (15 staţii: Râmnicu Vâlcea, Slatina, Reşiţa Sud, Piatra-Neamţ, Sfântu Gheorghe, Piteşti, Târgu Mureş, Giurgiu, Bistriţa Nord, Botoşani, Brăila, Călăraşi Sud, Slobozia Veche, Vaslui, Zalău)

- Proiecte propuse:

- Modernizarea şi reabilitarea Complexului c. f. Bucureşti Nord cu transformarea zonelor adiacente în centru comercial (propus pentru finanţare PPP)

- Modernizarea staţiilor de cale ferată - Timişoara

- Reabilitarea unor staţii de cale ferată din România - etapa a III-a (5 staţii: Baia Mare, Satu Mare, Târgu Jiu, Miercurea-Ciuc, Târgovişte)

- Continuarea modernizării staţiilor de cale ferată, a nodurilor feroviare, a platformelor şi peroanelor din staţii, conform standardelor europene

- Continuarea programului de implementare a cerinţelor Schengen pentru controlul în punctele de trecere a frontierei terestre cu ţările non-UE

3. Program de creşterea siguranţei în transportul pe calea ferată şi îmbunătăţirea conducerii traficului

- Proiecte în stadiu de execuţie:

- Introducerea sistemelor de centralizare electronică în staţia Feteşti

- Instalarea sistemului ERTMS nivel 2 (Sistem european de management al traficului feroviar) - Proiect-pilot, pe tronsonul de cale ferată Ramificaţia Buciumeni - staţia CF Brazi (semnal intrare), cu dezvoltare ulterioară pe toată reţeaua

- Proiecte în stadiu de pregătire/lansare:

- Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române - Modernizarea trecerilor la nivel - instalaţii automate SAT (112 locaţii)

- Modernizarea instalaţiilor de centralizare (înlocuirea centralizării electromecanice cu centralizare electronică de linie) pe distanţele llia-Lugoj şi Siculeni- Adjud

- îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române - Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi frânelor strânse (21 locaţii)

- Introducerea sistemelor de centralizare electronică în staţii CF mari (etapa I - staţia Videle)

- Centrul Naţional de Management al Traficului, inclusiv comanda centralizată a instalaţiilor de semnalizare şi energoalimentare, centrul de mentenanţă, introducere GSM-R şi migrare de la ETCS Nivel 1 la ETCS Nivel 2 - Etapa I Secţiunea Predeal-Bucureşti-Constanţa

- Proiecte propuse:

- Introducerea sistemelor de centralizare electronică în staţii CF mari (etapa I - staţia Brăila)

- Dezvoltarea reţelei de transmisie de date GSM-R pentru sistemul ERTMS

- Sporirea eficienţei economice prin introducerea de instalaţii de semnalizare a trecerilor la nivel, controlul liniilor dintre staţii cu numărătoare de osii, reîntregirea BLA pentru 18 distanţe de circulaţie.

- Continuarea programului de eliminare graduală a trecerilor la nivel de tip SAT

- Instalaţii CED cu costuri reduse şi controlul liniilor din staţie şi dintre staţii cu numărătoare de osii în 12 staţii - etapa I (înlocuirea instalaţiilor CEM pe liniile interoperabile)

- Sistem de monitorizare dispecerizată on-line a funcţionării instalaţiilor de centralizare electronică - informatizarea procesului de mentenanţă şi organizare a intervenţiilor

4. Program pentru electrificarea liniilor de cale ferată şi îmbunătăţirea cadrului de furnizare şl gestiune a energiei electrice

- Proiecte în stadiu de execuţie lucrări:

- Electrificarea liniei CF Doaga-Tecuci-Bărboşi, inclusiv dispecer pentru coordonarea activităţii de exploatare a Complexului Feroviar Galaţi

- Proiect de modernizare a reţelei electrice feroviare

- Modernizare puncte dispecer SCADĂ

- Modernizare substaţii de tracţiune şi posturile căii aferente

- Achiziţie vehicule întreţinere catenară

- Proiecte în stadiu de pregătire:

- Implementarea unui model cu eficienţă sporită pentru sistemul energetic actual al CNCF “C.F.R.” - SA

- Implementarea unui sistem de telegestiune a energiei electrice şi de compensare a factorului de putere la substaţiile de tracţiune

- Proiecte propuse:

- Reabilitarea instalaţiilor de electroalimentare CED în staţii CF

- Informatizare dispecer energetic feroviar

- Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de energoalimentare

5. Program de modernizare şi dezvoltare a informaticii feroviare

- Proiecte în execuţie

- Realizarea interfeţei între sistemele informatice privind programarea şi monitorizarea circulaţiei trenurilor, utilizate de managerii de infrastructură din România şi Ungaria, în conformitate cu prevederile Specificaţiilor de interoperabilitate (TSI), pentru sistemele telematice de marfă (TAF) şi călători (TAP)

- Proiecte în stadiu de pregătire/lansare:

- Realizarea sistemului geografic de informaţii pentru calea ferată (G.I.S.)

- Proiecte propuse:

- Dezvoltarea şi extinderea sistemului informatic pentru managementul infrastructurii - IMA (IRIS)

6. Program de promovare a transportului intermodal

- Proiecte în derulare

- Implementarea Coridorului de transport feroviar de marfă nr. 7 “Orient” implementat în baza Regulamentului Comisiei EU 913/201 O/CE

- Proiecte în stadiu de pregătire:

- Construirea de terminale intermodale în participaţiune cu autorităţile locale, prioritar în locaţiile identificate de “Strategia de transport intermodal în România 2020” aprobată de MTI şi conform Programului de guvernare actual: Timişoara, Braşov, Constanţa, Bucureşti, Iaşi, Craiova, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Suceava, Giurgiu, Piteşti

- Proiecte în stadiu de propunere:

- Extinderea construirii de terminale intermodale în participaţiune cu autorităţile locale, în locaţiile identificate de “Strategia de transport intermodal în România 2020” pentru strategia pe termen lung

7. Program de creştere a calităţii serviciilor de transport pe calea ferată şi a serviciilor conexe, şi de asigurarea protecţiei mediului înconjurător

- Proiecte în stadiu de execuţie:

- Implementarea sistemului de management integrat calitate/mediu

- Elaborarea hărţilor strategice şi planurilor de acţiune ale căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 30.000 de treceri de trenuri pe an - etapa a II-a conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu elaborarea hărţilor de zgomot pentru căile ferate, drumurile şi aeroporturile, aflate în administrarea lor, a hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum şi limitele de competenţă ale acestora din domeniul propriu de activitate, cu modificările ulterioare.

- Proiecte în stadiu de propunere:

- Reducerea impactului activităţii de transport asupra mediului

8. Programe pentru îmbunătăţirea activităţii de mentenanţă şi de reabilitare a elementelor infrastructurii feroviare pentru aducerea stării tehnice a acestora la parametri operaţionali şi de siguranţă conform normelor UE de transport feroviar

- Programe în stadiu de execuţie:

- Program de reparaţie capitală a elementelor infrastructurii feroviare publice

- Program de reparaţii curente la elementele infrastructurii feroviare publice

- Program de eliminare a restricţiilor de viteză şi punctelor periculoase

- Program de mentenanţă a liniilor şi instalaţiilor c.f. reabilitate/modernizate din fonduri europene, conform solicitării organismelor financiare europene

- Reabilitarea utilajelor de întreţinere mecanizată a căii (maşini grele, de mică mecanizare, UAM şi drezine)

- Asigurarea eficienţei activităţilor de exploatare/întreţinere a infrastructurii feroviare (achiziţia de maşini de cale, maşini de mică mecanizare şi utilaje multifuncţionale cu deplasare pe calea ferată)

- Lucrări de reabilitare pentru poduri şi tuneluri pe reţeaua TEN T feroviară

- Programe în stadiu de pregătire sau lansare:

- Lucrări de reabilitare pentru tuneluri, poduri şi podeţe de cale ferată

- Reabilitarea podurilor dunărene Feteşti şi Cernavodă

- Redeschiderea circulaţiei feroviare pe podul nou de cale ferată peste râul Argeş, linia CF Bucureşti-Giurgiu între staţiile CF Vidra şi Grădiştea.

- Programe propuse:

- Supraînălţare şi consolidare terasamente în zona SHEN Porţile de Fier 1

- Dotarea cu aparate de măsură, echipamente şi mijloace de transport necesare optimizării proceselor de întreţinere a infrastructurii feroviare publice.

9. Program de realizare linii noi

- Proiecte în stadiu de pregătire:

- Linie nouă de cale ferată Râmnicu Vâlcea-Vâlcele

- Linie feroviară de mare viteză Budapesta-Bucureşti-Constanţa

- Proiecte propuse:

- Linia de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroportul Internaţional “Henri Coandă”

10. Program de asistenţă tehnică pentru promovarea, pregătirea şi execuţia lucrărilor de reabilitare, modernizarea şi mentenanţă infrastructurii feroviare

- Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor din domeniul feroviar pentru finanţare din Fondul de coeziune

- Servicii pentru cadastru CFR (lucrările de reabilitare şi de modernizare a infrastructurii feroviare nu se pot realiza fără prezentarea extraselor de carte funciară)

- Elaborarea de documentaţii în vederea exproprierilor şi plata exproprierilor aferente, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuţie

- Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române

- Asistenţă tehnică pentru pregătirea lucrărilor de modernizare a unor staţii de cale ferată din România

- Asistenţă tehnică pentru execuţia lucrărilor finanţate din fonduri europene

11. Program de modernizare a sistemului financiar-contabil

- Proiecte propuse:

- Actualizare module Sistem informatic de management financiar pentru calea ferată - Oracle Financials

 

3.2. Situaţia Contractelor de finanţare şi Cererilor de finanţare depuse, aferente POS-T 2007-2013, şi alocaţiile prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2014

 

Nr. crt.

Domeniul de intervenţie/ Titlul proiectului

Cerere de finanţare/ Contract de finanţare

Cost total proiect

 (lei) cu TVA

Contribuţia UE

Contribuţia României

(Cheltuieli eligibile şi neeligibile)

Buget 2014 cu încadrare în limitele transmise

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

DM11.2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 22

1

Proiectul 1506 - Proiect-pilot operaţional pentru un sistem ETCS/ERTMS nivelul 2

43/15.12.2010

271.330.307

185.992.549

85.337.758

38.754.000

2

Proiectul 1508 - Reabilitarea liniei de CF Frontieră - Curtici - Simeria parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul 1: Frontieră - Curtici - Arad - km 614

98/24.04.2012

1.564.063.613

1.044.060.454

520.003.159

262.001.000

3

Proiectul 1509 - Reabilitarea liniei de CF Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Coşlariu- Simeria

97/20.04.2012

3.460.678.422

2.308.919.506

1.151.758.916

250.000.000

4

Proiectul 1510 - Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov- Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Sighişoara-Coşlariu

157/08.02.2013

4.787.994.520

3.198.428.837

1.589.565.683

382.731.000

5

Proiectul 1511 - Lucrări de reabilitare a podurilor de cale ferată peste Dunăre - km 152+149 şi km 165+817, linia CF Bucureşti-Constanţa- Sucursala Regională de Căi Ferate Constanţa

189/19.08.2013

219.103.244

149.873.424

69.229.820

37.960.000

6

Proiectul 5113 - - Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici-Simeria parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 - Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria

Cerere de finanţare în evaluare la AM POST.

10.803.704.320

7.241.904.427

3.561.799.893

78.794.000

TOTAL DM11.2

 

21,308.669.453

14.263.980.318

7.044.689.135

1.050.240.000

 

DMI 2.2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată

1

Proiectul 1489 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile CF Slatina, Râmnicu Vâlcea, Reşiţa Sud

42/15,12.2010

100.308.780

68.497.427

31.811.353

17.000.000

2

Proiectul 1490 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile Bistriţa, Zalău

49/01.02.2011

125.009.437

85.744.402

39.265.035

16.500.000

3

Proiectul 1491 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile CF Giurgiu Oraş, Slobozia Veche şi Călăraşi Sud

50/02.02.2011

95.475.758

62.624.183

32.851.575

22.000.000

4

Proiectul 1493 - Modernizarea staţiilor de cale ferată Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş

69/17.05.2011

118.168.372

70.672.047

47.496.325

14.500.000

5

Proiectul 1494 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţia CF Piteşti

75/29.07.2011

82.337.272

55.294.783

27.042.489

12.000.000

6

Proiectul 1492 - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile CF Botoşani, Piatra-Neamţ, Vaslui şi Brăila

65/08.04.2011

156.402.557

106.427.731

49.974.826

7.000.000

7

Proiectul 1475 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Constanţa

63/08.04.2011

12.920.642

8.867.909

4.052.733

5.000.000

8

Proiectul 1604 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara

64/08.04.2011

45.850.042

29.664.243

16.185.799

5.500.000

g

Proiectul 1477 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov

54/23.02.2011

56.881.496

38.759.464

18.122.032

5.500.000

10

Proiectul 1481 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti

193/24,09.2013

95.683.801

62.923.047

32.760.754

4.000.000

11

Proiectul 1478 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi

182/17.07.2013

52.093.633

32.858.447

19.235.186

4.000.000

12

Proiectul 1479 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj

Contract de finanţare în curs de semnare

142.179.444

93.685.620

48.493.824

3.000.000

13

Proiectul 1482 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Crai ova

Cerere de finanţare în evaluare la AM POS-T.

97.845.820

60.812.138

37.033.682

4.000.000

14

Proiectul 1480 - Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Galaţi

Cerere de finanţare în evaluare la AM POS-T.

168.226.745

110.340.282

57.886.463

1.000.000

TOTAL DMI 2.2

 

1.349.383.799

887.171.723

462.212.076

121.000.000

 

DMI 3.2 – Îmbunătăţirea siguranţei traficului pentru toate modurile de transport

1

Proiectul 1502 - Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse

68/16.05.2011

68.981.661

47.155.186

21.826.475

15.000.000

2

Proiectul 1498 - Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată

100/03.05.2012

107.727.638

60.280.742

47.446.896

14.500.000

3

Proiectul 1501 - Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie Siculeni-Adjud

89/10.01.2012

175.461.939

91.820.693

83.641.246

20.000.000

4

Proiectul 1499 – Modernizarea . instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de  circulaţie Ilia-Lugoj

88/10.01.2012

83.218.554

42.881.134

40.337.420

15.300.000

5

- Proiectul 4509 - Centralizare electronică în staţia CF Videle

Contract de finanţare în curs de semnare

53.155.557

36.478.758

16.676.799

4.000.000

TOTAL 3.2

 

488.545.349

278.616.513

209.928.836

68.800.000

TOTAL DM11.2 + DMI 2.2 + DMI 3.2

 

22.978.371.856

15.319.428.272

7.658.943.584

1.239.040.000

 

            Proiecte propuse la finanţare

 

Nr. crt.

Domeniul de intervenţie/Titlul proiectului

Cerere de finanţare/ Contract de finanţare

Cost total estimativ proiect

(lei) cu TVA

Contribuţia UE

Contribuţia României

(Cheltuieli eligibile şi neeligibile)

Buget 2014 cu încadrare În limitele

transmise

0

1

2

3

4

5

6

1

Reabilitarea staţiilor CF Baia Mare şi Satu Mare

Contractul de proiectare a fost reziliat în noiembrie 2011.

0

2

Reabilitarea staţiei CF Miercurea Ciuc

0

3

Reabilitarea staţiei CF Târgu Jiu

0

4

Reabilitarea staţiei CF Târgovişte

0

5

Modernizarea staţiei CF Alexandria -

 

6

Proiectul 3129 - Redeschiderea circulaţiei feroviare pe podul nou de cale ferată peste râul Argeş, linia CF Bucureşti-Giurgiu, între staţiile CF Vidra şi Grădiştea

Proiectare şi execuţie lucrări

263,043.030

 

 

1.000.000

7

Proiectul 4266 - “Reabilitarea liniei de cale ferată Bucureşti- Constanţa, tronsonul Băneasa-Feteşti” - Lucrări în staţia Feteşti

Execuţie lucrări

100.000.000

 

 

5.000.000

8

Proiectul 3168 - “Linie de cale ferată de mare viteză pe ruta Frontiera HU-RO - Bucureşti- Constanţa” - studiu de prefezabilitate pentru analiza unor variante de traseu pe teritoriul României

Elaborare SPF

11.035.000

În urma întocmirii Notei de estimare valoare contract, valoarea estimată a contractului a reieşit a fi de: 8.316.531,60 lei fără TVA

7.095.000

3.255.000

3.000.000

9

Construcţie linie CF Bucureşti Nord - Aeroport Otopeni Henri Coandă

Proiectare şi execuţie lucrări

1,605.738.000

 

 

 

10

Reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri etapa a II a

Revizuire SF + PTh + Documente cadastrale

53.460.000

 

 

 

11

Centrul naţional de management al traficului, inclusiv comanda centralizată a instalaţiilor de semnalizare şi energoalimentare, centrul de mentenanţă, introducere GSM-R, şi migrare de la ETCS Nivel 1 la ETCS nivel 2 - Etapa I Secţiunea Predeal Bucureşti-Constanţa

Pregătire SF

14.346.800

 

 

 

12

Sistem de telegestiune a energiei electrice şi de compensare a factorului de putere în substaţiile de tracţiune CFR

Proiectare şi execuţie lucrări

31.077.221

 

 

 

13

Proiectul 4346 - Terminale intermodale: Centru Intermodal Regional de Transport Marfă în zona Iaşi

Cererea de finanţare se va depune până la data de 30.06.2014/ Proiectare şi execuţie lucrări

203.797.190

 

 

2.000.000

14

Proiect nou propus – Terminale intermodale: Centru Intermodal Regional de Transport Marfă Timişoara - Remetea Mare

Cererea de finanţare se va depune până la data de 30.06.2014/ Proiectare şi execuţie lucrări

109.310.235

 

 

3.000.000

(în fundamentarea proiectului de buget pentru perioada 2014-2017, aceste 3 proiecte au fost propuse pentru finanţare, însă a fost acceptată de către MFP doar o fişă de proiect pentru toate 3 cu denumirea proiectului: Proiectul 5713 – Terminale intermodale:

Centru Intermodal Regional de Transport Marfă)

15

Proiect nou propus - Terminale intermodale: Centru Intermodal Regional de Transport Marfă Suceava-Dărmăneşti

Cererea de finanţare se va depune până la data de 30.06.2014/ Proiectare şi execuţie lucrări

43.885.700

 

 

16

Proiect nou propus - Terminale intermodale: Terminal Intermodal Braşov-Feldioara

Cererea de finanţare se va depune până la data de 30.06.2014/ Proiectare şi execuţie lucrări

147.585.030

 

 

17

Terminale intermodale: Centru Intermodal Regional de Transport Marfă în zona Constanţa

Proiectare şi execuţie lucrări

80.000.000

 

 

 

18

Terminale intermodale: Centru Intermodal Regional de Transport Marfă în zona Bucureşti

Proiectare şi execuţie lucrări

80.000.000

 

 

 

19

Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Calafat, componentă a Axei 22 - Ramura Sudică, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h

Proiectare şi execuţie lucrări

3.132.969.000

 

 

 

20

Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Drobeta Turnu Severi n-Caransebeş, componentă a Axei 22 - Ramura Sudică, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h

Elaborare SF

8.778.456.000

 

 

 

21

Proiectul 3091 - “Studii pentru dezvoltarea Proiectului prioritar pentru infrastructura feroviară nr. 22” - 2007 - EU-22070-S - în domeniul reţelelor transeuropene de transport (TEN-T), Activitatea3 - Faza B2 (2011-2015)- Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara- Arad

Elaborare SF

3.630.596.000

 

 

2.000.000

22

Reabilitarea liniei CF Predeal- Proiectare şi 200.488.000 Braşov execuţie lucrări euro fără TVA

 

 

 

 

 

23

Reabilitarea liniei de CF Braşov-Simeria, tronsonul Braşov-Sighişoara

Execuţie lucrări

1739 712 000 euro fără TVA

 

 

 

24

Reabilitarea şi electrificarea liniei CF Cluj Napoca-Episcopia Bihor

 

543.610.000 euro fără TVA

 

 

 

25

Modernizarea liniei CFPaşcani-Iaşi-Ungheni, pentru circulaţia cu viteze sporite

 

904.000.000 euro fără TVA

 

 

 

26

Modernizarea liniei CF Bacău-Paşcani, pentru circulaţia cu viteze sporite

 

856.000.000 euro fără TVA

 

 

 

27

Modernizarea liniei CF  Focşani-Bacău, pentru circulaţia cu viteze sporite

 

1.000.000.000 euro fără TVA

 

 

 

28

Modernizarea liniei CF Ploieşti- Focşani, pentru circulaţia cu viteze sporite

 

800.000.000 euro fără TVA

 

 

 

29

Modernizarea liniei CF Bucureşti Nord-Giurgiu, pentru circulaţia cu viteze sporite

 

276.000.000 euro fără TVA

 

 

 

30

Modernizarea liniei CF Giurgiu-Videle-Bucureşti, pentru circulaţia cu viteze sporite

 

427.000.000 euro fără TVA

 

 

 

31

Linie nouă de cale ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea

 

325.234.000 euro fără TVA

 

 

 

32

Proiectul 5714 – Implementarea Sistemului Informaţional Geografic la nivelul CNCFC.F.R. - S.A.

 

49.555.000 euro fără TVA

 

 

 

33

Energoalimentare/SCADA Buzău şi Adjud

 

20.518.000 euro fără TVA

 

 

 

34

Energoalimentare Cluj, Dej şi Miercurea-Ciuc

 

28.748.000 euro fără TVA

 

 

 

35

Energoalimentare/SCADA Craiova-Bucureşti şi Târgu Jiu-Simeria

 

19.391.000 euro fără TVA

 

 

 

36

Energoalimentare Roman, Iaşi, Câmpulung Moldovenesc, Galaţi

 

47.801.000 euro fără TVA

 

 

 

37

Reabilitarea liniei cf Coşlariu-Câmpia Turzii-Dej-Suceava-Paşcani-Iaşi

Elab SF + Proiectare + Lucrări

6,7 miliarde euro

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014

(Anexa nr. 4 la Contractul de activitate pentru perioada 2012-2015 al C.F.R. - S.A.)

 

Metodologia de tarifare a utilizării Infrastructurii feroviare publice

 

Art. 1. - Tariful de utilizare al infrastructurii feroviare publice, denumit în continuare TUI, reprezintă suma plătită de către operatorul de transport feroviar, denumit în continuare OTF, pentru punerea la dispoziţie a infrastructurii feroviare prin asigurarea setului minim de prestaţii pentru circulaţia trenurilor aparţinând OTF şi accesul prin intermediul reţelei la infrastructurile de servicii şi serviciile furnizate în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Pentru infrastructura feroviară publică administrată de Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” - SA., denumită în continuare C.F.R. - SA., caicului şi încasarea TUI revin în sarcina C.F.R. - S.A., în calitate de administrator al infrastructurii feroviare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - TUI se aplică în mod nediscriminatoriu pentru toţi OTF pentru condiţii similare de transport, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Metodologia de calcul a TUI se bazează pe următoarele elemente tarifare:

a) distanţa parcursă de tren;

b) tonajul brut al trenului;

c) tipul de trafic: marfă sau călători;

d) ruta de circulaţie;

e) clasa secţiei de circulaţie şi dotarea cu sisteme de electrificare pentru asigurarea curentului de tracţiune.

Art. 5. - TUI se calculează şi se aplică pentru fiecare tren circulat, pe baza elementelor tarifare prevăzute la art. 4. Pe liniile de cale ferată dotate cu sisteme de electrificare, TUI include costurile echipamentului electric, numai pentru trenurile cu tracţiune electrică. Pentru circulaţia locomotivelor izolate se va considera tipul de trafic care generează valoarea cea mai mică a TUI.

Art. 6. - Secţiile de circulaţie ale infrastructurii feroviare publice se împart pe clase pe baza caracteristicilor tehnice ale fiecărei secţii (viteza maximă admisă de linie), conform tabelului nr. 1 - Clasificarea secţiilor de circulaţie, astfel:

 

Tabelul nr. 1 - Clasificarea secţiilor de circulaţie

 

 

Regimul de viteză (km/h)

Clasa secţiei de circulaţie

de la

la

A

121

160

B

91

120

C

51

90

D

0

50

E Pentru linii cu trafic exclusiv de marfă

0

50

R Pentru linii cu trafic redus: volum de circulaţie mai mic de 5 trenuri pe zi

-

-

I Pentru linii cu ecartament îngust

-

-

 

Art. 7. - (1) Lista cu încadrarea secţiilor de circulaţie pe clase este elaborată de C.F.R. - SA şi se include în contractul de activitate al companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară, încheiat cu Ministerul Transporturilor conform prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează anual în situaţia în care încadrarea unor secţii de circulaţie în categoriile prevăzute la art. 6 nu mai corespunde datorită modificării caracteristicilor tehnice ale acestora.

Art. 8. - Pentru stabilirea tarifului pentru fiecare categorie de linie. În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se va avea în vedere costul direct rezultat din exploatarea trenurilor care se repartizează corespunzător tipului de trafic de marfă sau călători, astfel:

a) costuri fixe în funcţie de trasa folosită reprezentând costuri cu conducerea circulaţiei pe liniile infrastructurii feroviare publice;

b) costuri variabile în funcţie de masa brută a trenului reprezentând costuri cu întreţinerea şi funcţionarea infrastructurii feroviare publice.

Art. 9. - (1) Elementele tarifare de bază aplicabile pentru determinarea TUI sunt conform tabelului nr. 2 - Elementele tarifare de bază pentru TUI, astfel:

 

Tabelul nr. 2 - Elementele tarifare de bază pentru TUI

 

Elemente tarifare de bază pentru TUI

Tarif de bază

Elemente tarifare în funcţie de tonajul trenului

Tarif pe tren kilometru în funcţie de tonaj (lei/tren-km)

Clasa secţiei de circulaţie

A

B

C

D

E

R

I

Secţii electrificate

Ttse

Ttse

Ttse

Ttse

Ttse

Ttse

Ttse

Secţii neelectrificate

Ttsn

Ttsn

Ttsn

Ttsn

Ttsn

Ttsn

Ttsn

Tonaj minim

Tmin

Tmin

Tmin

Tmin

Tmin

Tmin

Tmin

Factor de tonaj

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Elemente tarifare în funcţie de distanţa parcursă

Tarif pe tren kilometru în funcţie de distanţă (lei/tren-km)

Clasa secţiei de circulaţie

A

B

C

D

E

R

I

Circulaţie

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

 

Elementele tarifare de bază din tabel au următoarele semnificaţii:

Ttse reprezintă tariful pentru utilizarea echipamentelor de electrificare pentru fiecare clasă de secţii electrificate şi nu include valoarea energiei electrice de tracţiune;

Ttsn reprezintă tariful în funcţie de tonaj pentru fiecare clasă de secţii neelectrificate;

Tmin reprezintă tonajul brut al trenului începând de la care se aplică factorul de tonaj;

Ft reprezintă un coeficient de corecţie care se aplică la tonajul brut al trenului;

Tc reprezintă tariful pentru circulaţie în funcţie de distanţă pentru fiecare clasă de secţii.

(2) Valoarea TUI pentru un tren care parcurge o rută de circulaţie se calculează prin suma tarifelor pentru fiecare distanţă parcursă pe o secţie de circulaţie (TUI secţie), în funcţie de clasa acesteia, aplicând următoarea formulă:

TUI = Σ TUI secţie,

unde:

TUI secţie = TUI tonaj + TUI circulaţie,

iar:

- TUI tonaj - reprezintă tariful pentru utilizarea infrastructurii feroviare pe o clasă de secţie de circulaţie în funcţie de distanţa parcursă şi existenţa sistemului de electrificare, precum şi de tonajul ponderat al trenului şi se calculează cu formula:

TUI tonaj = Km x Ttsn [1 + (Tonaj brut - Tmin) x Ft],

unde:

Km = numărul de km parcurşi pe secţia de circulaţie;

Ft = 0 pentru trenurile cu tonaj brut mai mic decât Tmin;

Tonaj brut = tonajul brut al trenului conform formularului “Arătarea vagoanelor”, inclusiv locomotivele în acţiune sau tonajul locomotivelor sau automotoarelor în cazul circulaţiei fără material rulant tractat.

- TUI circulaţie - reprezintă tariful pentru conducerea circulaţiei în funcţie de distanţa parcursă şi se calculează cu formula:

 

TUI circulaţie = Km x (Tc + Ttse),

unde:

Km = numărul de km parcurşi pe secţia de circulaţie.

Ttse - se aplică pe secţiile electrificate numai pentru trenurile cu tracţiune electrică.

Art. 10. - (1) Valoarea elementelor tarifare de bază va fi stabilită de C.F.R. - S.A. pentru fiecare clasă de secţie de

circulaţie şi pe tip de trafic de marfă sau călători şi va fi prezentată în documentul de referinţă a reţelei C.F.R. - S.A.

(2) Modul de aplicare a TUI va fi prevăzut în contractul de activitate al C.F.R. - S.A.

Art. 11. - (1) TUI va fi calculat de C.F.R. - S.A. prin mijloace informatice proprii, pe baza datelor furnizate de sistemele specifice de urmărire a circulaţiei trenurilor.

(2) Situaţia detaliată a trenurilor circulate va fi prezentată lunar fiecărui OTF în vederea analizării, convenirii şi avizării acesteia în condiţiile stabilite în contractul de acces prevăzut la art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - În contractul de acces se vor menţiona trasele alocate OTF, precum şi metodologia de determinare a TUI.

Art. 13. - (1) în scopul utilizării eficiente a infrastructurii feroviare, C.F.R. - S.A. poate aplica tarife pentru asigurarea respectării utilizării eficiente a traselor alocate în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Lista denumirii tarifelor prevăzute la alin. (1) va fi prevăzută în contractul de activitate.

Art. 14. - (1) După stabilirea elementelor tarifare de bază prevăzute la art. 9 şi a listei cu încadrarea secţiilor de circulaţie pe clase prevăzută la art. 7, C.F.R. - S.A. va pune la dispoziţia OTF cu care a încheiat contract de acces un sistem informativ pentru calcularea TUI.

(2) Sistemul de calcul prevăzut la alin. (1) nu garantează însă alocarea trăsei.

Art. 15. - (1) în cazul indisponibilităţii sistemului informatic pentru calculul TUI menţionat la art. 11 alin. (1), TUI se va calcula la valoarea medie statistică a ultimelor 3 luni de trafic pentru fiecare OTF, începând de la data declarării indisponibilităţii sistemului informatic.

(2) Declararea indisponibilităţii sistemului informatic se va face de către C.F.R. - S.A., cu informarea OTF şi a conducerii Ministerului Transporturilor în cazul în care indisponibilitatea depăşeşte 10 zile.

 

ANEXA Nr. 5*)

la Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014

(Anexa nr. 5 la Contractul de activitate pentru perioada 2012-2015 al C.F.R. - S.A.)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă “Prof. Dr. Florin Brătilă” - Bucureşti

 

Ţinând cont de prevederile art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Serviciului de politici de organizare a sistemului de sănătate, politici salariale şi monitorizare posturi nr. N.B. 3.260/2014,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă “Prof. Dr. Florin Brătilă” - Bucureşti, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă “Prof. Dr. Florin Brătilă” Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 mai 2014.

Nr. 593.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă “Prof. Dr. Florin Brătilă” - Bucureşti

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă “Prof. Dr. Florin Brătilă” - Bucureşti, denumit în continuare institutul, are sediul în Bucureşti, sos. Panduri nr. 22, sectorul 5.

Art. 2. - Institutul asigură:

- asistenţă medicală de specialitate în domeniile medicinei complementare şi alternative: acupunctura (decontată de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti), homeopatia, apiterapia şi fitoterapia Ayurveda, tehnici de biorezonanţă, diagnostic prin biorezonanţă magnetică, iridologie, dietoterapie naturistă, prescriere de suplimente nutriţionale, stimulare electrică şi neuromagnetică, terapie cu câmp magnetic, terapie de stimulare prin câmpuri electromagnetice, fototerapia, presopunctura, masajul terapeutic, reflexoterapia (la indicaţia medicului curant sau la solicitarea pacientului);

- acordarea asistenţei medicale de specialitate în domeniile medicină internă, EKG, ecografie generală, psihiatrie, psihologie, oftalmologie;

- cercetare medicală, prin participarea activă a colectivului de cercetare la alegerea temei de cercetare, găsirea metodei optime de a o pune în practică, găsirea de soluţii financiare pentru materializarea temei, elaborarea tacticii şi strategiei ce vor fi urmate pentru finalizarea temei, formularea ipotezei de

lucru, urmărirea pas cu pas a etapelor stabilite pentru finalizarea temei, analiza şi integrarea rezultatelor obţinute, elaborarea de teorii ştiinţifice cu privire la fenomenele studiate;

- învăţământ - se predau cursuri cu tematică de acupunctura, homeopatie, apifitoterapie şi laserterapie medicilor ce se pregătesc în acest domeniu prin programe conduse de Centrul Naţional de Educaţie Continuă a Medicilor, Medicilor Dentişti şi Farmaciştilor al Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar.

Art. 3. - Institutul este instituţie sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, înfiinţata prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.198/1990*), în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 961/1990.

Art. 4. - Institutul încheie contracte de prestări servicii cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.

Art. 5. - Institutul încheie contracte de prestări servicii cu alţi furnizori de servicii medicale şi nemedicale, în funcţie de necesităţi.

Art. 6. - Sediul institutului corespunde cerinţelor de igienă şi antiepidemice. În acest scop, conducerea are obligaţia de a asigura condiţiile corespunzătoare obţinerii autorizaţiei de funcţionare.

Art. 7. - Institutul este obligat să înregistreze persoanele cărora le acordă asistenţă medicală, să le întocmească foaia de observaţie clinică generală şi alte acte medicale stabilite prin dispoziţii legale.

Art. 8. - În cazul în care forma şi stadiul de boală necesită îngrijiri medicale ce nu pot fi efectuate în institut, acesta, prin grija sa, va îndruma bolnavul la o unitate spitalicească sau ambulatorie competentă tehnic.

Art. 9. - Institutul colaborează cu alte unităţi medicale (spitale, unităţi de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate, institute de cercetare, centre de diagnostic şi tratament, centre medicale) şi intră în relaţii economice şi juridice rezultate din îndeplinirea atribuţiilor sale.

            Art. 10. - Compartimentele de asistenţă medicală şi personalul din aparatul funcţional din cadrul institutului (medical, financiar-contabil şi administrativ) sunt integrate într-un sistem structural unitar de relaţionare între ele, prin care se asigură accesul populaţiei la tratamente de acupunctura, homeopatie, apifitoterapie, fitoterapie, biostimulare cu radiaţie laser de joasă putere, medicină internă, ecografie generală, oftalmologie, psihiatrie, psihologie, fiziokinetoterapie.


*) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.198/1990 nu fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al institutului

 

Art. 11. - Obiectul de activitate al institutului este de a oferi servicii medicale specializate şi de a asigura performanţele acestora prin profesionalism şi prin abordarea fiecărui beneficiar ca pe un partener unic. Calitatea reprezintă caracteristica definitorie a institutului.

Art. 12. - Obiectivul general al institutului este creşterea calităţii actului medical, care se concretizează prin asigurarea de servicii medicale, fără discriminări, conforme cu cele mai exigente cerinţe de profesionalism, siguranţă, de înaltă competenţă, în condiţii de confort maxim, cu rapiditate şi respectând confidenţialitatea în privinţa tuturor pacienţilor.

Art. 13. - Institutul are în principal următoarele atribuţii:

- acordă asistenţă medicală de specialitate şi în competenţe: acupunctura, homeopatie, apifitoterapie, biostimulare cu radiaţie laser de joasă putere, medicină internă (EKG, ecografie generală), psihiatrie, psihologie, oftalmologie, neurologie, fiziokinetoterapie în sistem ambulator pentru populaţie, fiind institut naţional;

- desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul acupuncturii, homeopatiei, apifitoterapiei, fitoterapiei, efectuează studii şi cercetări medicale în legătură cu stabilirea şi aplicarea de noi metodologii în acupunctura, precum şi în aplicarea de metode noi de investigaţii;

- efectuează activitate tehnico-metodologică de profil pentru reţeaua de medici de acupunctura, homeopatie, fitoterapie, biostimulare cu radiaţie laser de joasă putere, din ţară;

- asigură ridicarea nivelului tehnic şi profesional al personalului medico-sanitar superior şi mediu de specialitate din unitate;

- asigură educaţia sanitară a bolnavilor în ambulatoriu;

- aplică normele tehnice ale Ministerului Sănătăţii şi ia orice alte măsuri necesare pentru prevenirea infecţiilor intraspitaliceşti;

- asigură condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţia muncii, protecţia mediului şi prevenirea incendiilor, conform normelor în vigoare;

- asigură păstrarea, întreţinerea şi utilizarea în bune condiţii a bazei materiale şi ia măsuri ce se impun conform legii, pentru asigurarea pazei, securităţii şi integrităţii patrimoniului propriu;

- asigură executarea bugetelor de venituri şi cheltuieli proprii, potrivit destinaţiei şi dispoziţiilor legale;

- informează operativ Ministerul Sănătăţii, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România asupra problemelor privind asigurarea asistenţei medicale de specialitate din unitate, prevenirea şi combaterea încălcării normelor de etică profesională de către personalul sanitar, precum şi orice alte situaţii deosebite apărute, ca şi măsurile luate;

- neutralizează deşeurile rezultate din activitatea medicală, conform contractelor încheiate;

- se preocupă de creşterea eficienţei actului medical şi de aplicarea normelor de biosecuritate şi protecţia muncii în toate activităţile desfăşurate;

- păstrează confidenţialitatea datelor pacienţilor;

- acordă primul ajutor medical şi, la nevoie, îndrumă pacientul către spital sau unităţi medicale ambulatorii.

Art. 14. - (1) Institutul furnizează servicii medicale de sănătate în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi cu normele de aplicare a acestuia.

            (2) Pentru serviciile medicale care nu sunt contractate de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, institutul încasează contravaloarea lor conform hotărârii consiliului de administraţie.

 

CAPITOLUL III

Conducerea unităţii

 

Art. 15. - Conducerea institutului, este formată din:

1. Consiliul de administraţie;

2. directorul general;

3. directorul medical adjunct;

4. contabilul-şef.

Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

- asigură conducerea întregii activităţi a institutului şi răspunde faţă de conducerea Ministerului Sănătăţii;

- avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului, precum şi situaţiile trimestriale şi anuale;

- asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă directorului general;

- întocmeşte informări trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează şi le prezintă Ministerului Sănătăţii, la solicitarea acestuia;

- negociază, prin directorul general, contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

- face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii institutului;

- analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite;

- participă, alături de directorul general, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;

- asigură implementarea standardelor de sterilizare, asepsie şi antisepsie;

- aprobă tematica de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea şi folosirea bazei materiale, necesarul de pregătire şi utilizarea cadrelor de specialitate, valorificarea cercetărilor ştiinţifice încheiate şi elaborează propuneri de obiective şi programe de cercetare;

- stabileşte acţiunile de colaborare şi cooperare ştiinţifică ale unităţii de cercetare şi de profil.

Directorul general are în principal următoarele atribuţii: Directorul general al institutului asigură conducerea întregii activităţi. În acest scop, directorul are următoarele atribuţii:

- asigură conducerea curentă şi duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de administraţie;

- este preşedintele Consiliului de administraţie şi asigură conducerea şedinţelor;

- încheie contractul de furnizare servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

- reprezintă unitatea în relaţiile cu terţii;

- organizează, planifică, coordonează, controlează şi evaluează activitatea tuturor compartimentelor din cadrul unităţii;

- implementează sistemul de control managerial intern;

- elaborează procedurile operaţionale de practică medicală privind principalele activităţi - acupunctura, homeopatie, apifitoterapie, oftalmologie, medicină internă, psihiatrie, fiziokinetoterapie, biostimulare cu radiaţie laser de joasă putere;

- coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al institutului, planul anual de servicii medicale contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;

- propune spre aprobare Regulamentul de organizare şi funcţionare al institutului;

- aprobă regulamentul intern al institutului;

- întocmeşte şi aprobă fişele de post pentru personalul unităţii;

- angajează unitatea în relaţiile cu persoane juridice şi fizice şi în faţa organelor jurisdicţionale;

- ia măsuri necesare pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale, îmbunătăţirea activităţii unităţii;

- adoptă măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii medicale în unitate şi organizează controlul asistenţei medicale pe locuri de muncă, pe categorii de personal sanitar;

- numeşte, sancţionează, eliberează din funcţie personalul în condiţiile legii;

- în lipsa directorului general, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul său aprobat de Consiliul de administraţie,

- aprobă împreună cu directorul medical adjunct protocoalele de practică medicală la nivelul unităţii şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor de practică medicală.

Directorul medical adjunct are în principal următoarele atribuţii:

- aprobă împreună cu directorul general protocoalele de practică medicală la nivelul unităţii şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor de practică medicală la nivelul întregii unităţi;

- coordonează, îndrumă şi răspunde de întreaga activitate a personalului medical din laboratoarele şi compartimentele pe care le are în subordine;

- înaintează directorului general propunerile cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul institutului,

- coordonează, îndrumă şi răspunde de propunerile pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar pe care le înaintează directorului general;

- asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul institutului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

- răspunde de acreditarea personalului medical al institutului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în unitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate şi elaborează propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;

- participă la elaborarea Regulamentului intern al institutului;

- participă la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al institutului;

- întocmeşte fişele de post pentru personalul sanitar din cadrul unităţii;

- analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţii le pacienţilor trataţi în unitate, referitoare la activitatea medicală.

Contabilul-şef are în principal următoarele atribuţii:

- coordonează şi răspunde de activităţile biroului financiar-contabil;

- organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară;

- organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură efectuarea corecturii la timp a înregistrărilor;

- asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare, a bilanţurilor anuale şi trimestriale şi a contului de execuţie bugetară;

- asigură întocmirea, verificarea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;

- răspunde de întocmirea lunară a execuţiei bugetului unităţii, pe care o înaintează Ministerului Sănătăţii;

- exercită controlul financiar preventiv asupra activităţilor supuse acestui control;

- răspunde de efectuarea corectă şi la timp a dărilor de seamă contabile;

            - asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale, a operaţiunilor din încasări şi plăţi în numerar.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică

 

Art. 16. - Institutul are în structura sa organizatorică următoarele compartimente de muncă:

A. Laborator acupunctura

B. Compartiment homeopatie, acupunctura

C. Compartiment medicină psihosomatică, psihiatrie, psihologie

D. Compartiment fişier

E. Compartiment fitoterapie, acupunctura, homeopatie

F. Compartiment neurologie

G. Compartiment medicină internă

H. Compartiment recuperare medicală şi balneofizioterapie

I. Compartiment oncologie, investigaţii computerizate şi laser-acupunctură

J. Compartiment oftalmologie

K. Compartiment explorări funcţionale (radiologie, ecografie, EKG)

L. Compartiment cercetare în domeniul homeopatiei

M. Compartiment cercetare în domeniul acupuncturii

N. Laborator analize medicale

O. Compartiment informatică, statistică medicală

P. Biroul financiar-contabil

Q. Biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare - RUNOS

R. Compartiment administrativ, tehnic, aprovizionare

S. Compartiment audit public intern

            Art. 17. - Toate compartimentele din cadrul institutului sunt integrate printr-un sistem structural unitar, de cooperare între ele, prin care se asigură accesul populaţiei la asistenta medicală specializată.

 

CAPITOLUL V

Atribuţii pe fiecare compartiment de muncă

 

A. Laboratorul acupunctura:

- examinează bolnavul, stabileşte diagnosticul, folosind mijloacele din dotare de care dispune, indică sau după caz, efectuează tratamentul corespunzător, consemnează aceste date în foaia de observaţie clinică generală;

- Îndrumă bolnavii care necesită supraveghere şi tratament de specialitate, către alţi medici de profil;

- recomandă internarea bolnavului care necesită aceasta, în funcţie de gradul de urgentă, întocmeşte biletul de trimitere;

- examinează bolnavul, stabileşte diagnosticul energetic conform metodologiei de examinare specifică acupuncturii;

- întocmeşte planul terapeutic (selecţia meridianelor, a punctelor), aplică metodele şi tehnicile de tratament specifice în concordanţă cu diagnosticul energetic;

- solicită examene paraclinice şi de laborator, ori de câte ori este necesar;

- răspunde pentru raportarea corectă a consultaţiilor şi a tratamentelor efectuate, către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI;

- controlează menţinerea curăţeniei şi respectarea normelor de igienă;

- supraveghează pacienţii în timpul actului terapeutic;

- desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică la indicaţia conducerii unităţii.

B. Compartimentul homeopatie, acupunctura:

- efectuează anamneză alopată;

- stabileşte diagnosticul de constituţie al pacientului;

- efectuează anamneză homeopată;

- efectuează examenul clinic obiectiv complet;

- verifică dacă diagnosticul de la medicul de familie este complet şi, dacă este cazul, trimite pacienţii la investigaţii sau la alt consult de specialitate, conform informaţiilor obţinute în urma examenului alopat şi a consultului homeopat;

- reevaluează cazul la fiecare nouă consultaţie, refăcând întreaga anamneză şi examenul obiectiv cu modificările survenite;

- ţine evidenţa strictă a tuturor informaţiilor obţinute şi le consemnează în foaia de observaţie clinică generală;

- răspunde pentru raportarea corectă a consultaţiilor şi a tratamentelor efectuate către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

- efectuează separat/asociat tratament prin acupunctura;

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.

C. Compartimentul medicină psihosomatică, psihiatrie, psihologie:

- acordă consultaţii de psihiatrie şi prescrie tratament medicamentos, atunci când este necesar;

- efectuează psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice de anxietate, ditimii);

- efectuează psihoteste;

- efectuează anamneză psihologică, stabilirea obiectivelor psihoterapeutice şi a metodelor de tratament;

- efectuează examen psihologic: Ql, teste, scale clinice;

- acordă consiliere psihiatrică nespecifică pentru pacient, consiliere psihologică;

- efectuează psihodiagnostic psihologic;

- Îndrumă bolnavii care necesită supraveghere şi tratament de specialitate, către alţi medici de profil;

- recomandă internarea bolnavului care necesită aceasta, în funcţie de gradul de urgentă, întocmeşte bilete de trimitere;

- răspunde pentru raportarea corectă a consultaţiilor şi a tratamentelor efectuate, către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

- răspunde prompt tuturor solicitărilor de urgenţă şi consultaţiilor, colaborează cu toţi medicii din unitate, în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.

D. Compartimentul fişier:

- informează corect pacienţii asupra serviciilor medicale disponibile în unitate şi în ceea ce priveşte programul de lucru al medicilor;

- întocmeşte foile de observaţie clinică generală a bolnavilor;

- primeşte documentele necesare pentru întocmirea foilor de observaţie clinică generală;

- păstrează fişierul şi evidenţele primare în condiţii optime;

- asigură programările la consultaţii şi tratamente;

- păstrează şi răspunde pentru toate documentele din arhiva unităţii - foile de observaţii clinice generale ale pacienţilor şi registrele medicale;

- clasifică foile de observaţie clinice generale pentru fiecare medic, în ordine alfabetică;

- informează, dă lămuriri şi îndrumă competent solicitanţii în ceea ce priveşte nevoile de asistenţă medicală ale pacienţilor;

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.

E. Compartimentul fitoterapie, acupunctura, homeopatia:

- stabileşte diagnosticul de constituţie pentru pacienţi;

- stabileşte indicaţia terapeutică homeopată;

- asigură tratament homeopat;

- efectuează separat/asociat; tratament prin acupunctura şi/sau homeopatie, apifitoterapie;

- asigură consultaţii şi tratament de fitoterapie;

- consemnează datele în foaia de observaţie clinică generală;

- răspunde pentru raportarea corectă a consultaţiilor şi a tratamentelor efectuate, către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.

F. Compartimentul neurologie:

- efectuează consult de specialitate neurologic;

- indică terapia adecvată alopată şi/sau complementară (acupunctura, laser-acupunctură, electro-acupunctură, homeopatie sau apifitoterapie) sau mixtă (alopat şi de medicină naturistă), consemnând aceste date în foaia de observaţie clinică generală a bolnavului;

- eliberează bilete de trimitere pentru pacienţii care necesită tratament de specialitate în unităţi medicale de profil;

- efectuează separat/asociat: tratament prin acupunctura, homeopatie, laser-acupunctură, fiziokinetoterapie;

- acordă primul ajutor medical şi, la nevoie, îndrumă către spital sau unităţi medicale ambulatorii;

- consemnează datele în foaia de observaţie clinică generală a bolnavului;

- răspunde pentru raportarea corectă a consultaţiilor şi a tratamentelor efectuate, către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.

G. Compartimentul medicină internă:

- efectuează consultaţie de medicină internă;

- efectuează EKG şi interpretare EKG;

- efectuează ecografie abdominală şi pelviană;

- efectuează oscilometrie;

- efectuează injecţii musculare;

- prescrie reţete medicale electronice, bilete de trimitere către investigaţii paraclinice şi clinice;

- consemnează datele în foaia de observaţie clinică generală a bolnavului;

- răspunde pentru raportarea corectă a consultaţiilor şi a tratamentelor efectuate, către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

- Îndrumă bolnavii care necesită supraveghere şi tratament de specialitate la alţi medici specialişti, cu indicaţia conduitei terapeutice;

- acordă primul ajutor medical şi, la nevoie, îndrumă pacientul către spital sau unităţi medicale ambulatorii;

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.

H. Compartimentul recuperare medicală şl balneofizioterapie:

- efectuează consult de specialitate;

- efectuează sau supraveghează aplicarea tratamentului de specialitate;

- efectuează asociat consult de acupunctura sau/şi homeopatie, în funcţie de competenţă;

- răspunde pentru raportarea corectă a consultaţiilor şi a tratamentelor efectuate, către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

- asigură păstrarea, întreţinerea şi utilizarea în bune condiţii a bazei materiale proprii;

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.

I. Compartimentul oncologie, investigaţii computerizate şi laser acupunctura:

- efectuează consult alopat, consult acupunctura;

- efectuează consult oncologic;

- prestează servicii medicale în cadrul contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

- efectuează acupunctura, laser-acupunctură, electro-acupunctură, TENS acupunctural şi stimulare microsisteme (auriculopunctură, mano, cranio şi pedopunctură);

- efectuează, în scopul ameliorării rezultatelor terapeutice: magneto-acupunctură, terapie electro-magnetică puisată, fototerapie, ultrasono-acupunctură;

- poate efectua, în scopul precizării diagnosticului:

- reactometrie neurovegetativă computerizată;

- termografie digitală de contact;

- termografie multisenzor;

- măsurători elecrodermale;

- fototerapie (infraroşu şi UVB, diode laser);

- aplică în practică protocoale elaborate în cursul temelor de cercetare,

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.

J. Compartimentul oftalmologie:

- efectuează: anamneză, consultaţia iniţială, corecţii optice, măsurarea acuităţii vizuale, determinarea tensiunii intraoculare, a simţului cromatic, examinarea fundului de ochi, a diplopiei, extracţii corpi străini conjunctivali, trimiteri la analize, câmp vizual şi colaborare interdisciplinară cu medicii acupunctori din institut;

- efectuează separat/asociat: tratament prin acupunctura, homeopatie, fitoterapie, apiterapie;

- răspunde pentru raportarea corectă a consultaţiilor şi a tratamentelor efectuate, către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

- acordă primul ajutor medical cu îndrumare către spital şi întocmeşte biletele de trimitere;

- consemnează datele în foaia de observaţie clinică generală a pacientului;

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.

K. Compartimentul explorări funcţionale (radiologie, ecografic, EKG):

- efectuează EKG şi ecografii;

- colaborează cu ceilalţi medici în scopul precizării diagnosticului;

- participă la studii şi cercetări cu celelalte compartimente;

- analizează periodic calitatea asistenţei medicale radiologice acordate şi raportează rezultatele obţinute;

- asigură păstrarea, întreţinerea şi utilizarea în bune condiţii a bazei materiale proprii;

- ţine evidenţa primirii consumurilor de materiale sanitare, tehnico-medicale şi răspunde de utilizarea raţională a acestora conform normelor legale;

- informează operativ conducerea institutului asupra tuturor situaţiilor deosebite apărute în cadrul compartimentului;

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.

L. Compartimentul cercetare în domeniul homeopatiei:

- colectivul de cercetători ştiinţifici în domeniul homeopatiei efectuează studii de cercetare medicală în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi tratament;

- informează operativ conducerea institutului asupra tuturor situaţiilor deosebite apărute în cadrul compartimentului;

- alege temele de cercetare;

- participă activ la materializarea temei de cercetare;

- stabileşte necesarul de resurse economice pentru materializarea temei de cercetare;

- efectuează măsurători energetice şi electrodermale;

- efectuează studii clinice;

- elaborează tactici şi strategii pentru materializarea temei de cercetare;

- finalizează şi interpretează rezultatele pentru a le folosi în practica medicală;

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.

M. Compartimentul cercetare în domeniul acupuncturii:

- colectivul de cercetători ştiinţifici în domeniul acupuncturii efectuează studii de cercetare medicală în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi tratament;

- informează operativ conducerea institutului asupra tuturor situaţiilor deosebite apărute în cadrul compartimentului;

- alege temele de cercetare;

- participă activ la materializarea temei de cercetare;

- stabileşte necesarul de resurse economice pentru materializarea temei de cercetare;

- efectuează măsurători energetice şi etectrodermale;

- efectuează studii clinice;

- elaborează tactici şi strategii pentru materializarea temei de cercetare;

- finalizează şi interpretează rezultatele pentru a le folosi în practica medicală;

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.

N. Laboratorul analize medicale:

- prestează servicii medicale paraclinice, pe baza biletelor de trimitere şi la recomandarea medicilor în cadrul contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

- asigură efectuarea analizelor medicale şi a altor prestaţii medico-sanitare specifice profilului său de activitate, pentru bolnavii veniţi la institut, precum şi pentru cei din loturile de cercetare;

- recepţionează produsele servite pentru examenele de laborator şi înscrierea lor corectă;

- redactează corect şi distribuie la timp rezultatele examenelor efectuate;

- asigură introducerea în practică a metodelor şi tehnicilor de laborator;

- analizează periodic calitatea examenelor efectuate şi raportează rezultatele obţinute;

- consemnează datele în foaia de observaţie clinică generală a bolnavului;

- are responsabilitate în ceea ce priveşte raportarea serviciilor şi a tratamentelor medicale către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

- aplică măsurile de protecţie pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale a personalului de laborator;

- asigură păstrarea, întreţinerea şi utilizarea în bune condiţii a bazei materiale proprii şi ia măsuri pentru asigurarea pazei şi prevenirea incendiilor;

- asigură condiţiile de igienă şi buna gospodărire a laboratorului;

- informează operativ conducerea institutului asupra tuturor situaţiilor deosebite apărute în cadrul laboratorului, precum şi a măsurilor luate;

- funcţionează pe baza unui program de lucru afişat, cu excepţia cazurilor de urgenţă, care cuprinde zilele şi orele de recoltare a probelor şi de eliberare a rezultatelor de laborator;

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.

O. Compartimentul informatică, statistică medicală:

- realizează informatizarea institutului;

- întreţine şi actualizează baza de date medicale a institutului;

- răspunde de colectarea şi transmiterea la termen a situaţiilor;

- informează conducerea institutului cu privire la toate situaţiile întocmite;

- asigură securitatea şi confidenţialitatea bazelor de date ale institutului;

- ţine evidenţa rapoartelor, centralizărilor, dărilor de seamă şi a situaţiilor statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale;

- transmite, în termenele stabilite, situaţia tuturor lucrărilor de statistică, precum şi a celor necesare pentru activitatea operativă a instituţiei;

- asigură circuitul informaţional al datelor prin sistemul informatic existent;

- prelucrează introducerea zilnică, verificarea şi transmiterea datelor privitoare la pacienţi din foile de observaţie;

- transmite şi prelucrează datele prin internet;

- ţine evidenţa datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi întocmeşte rapoartele statistice ale institutului.

Art. 18. - (1) Compartimentele de specialitate asigură servicii medicale de specialitate (consultaţii, tratamente, recomandări, investigaţii paraclinice) pe baza trimiterilor de la medicii curanţi (medici de familie sau de alte specialităţi) sau la cererea pacienţilor, cu plata serviciului solicitat şi nedecontat de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti. Cabinetele funcţionează pe baza unui program de lucru afişat şi adus la cunoştinţa celorlalte compartimente. Fiecare cabinet de specialitate este condus de un medic primar sau specialist.

(2) Consultaţiile medicale de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate ori la cererea pacientului; consultaţia de specialitate înseamnă: anamneză, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile, în vederea stabilirii diagnosticului; unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare, stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice.

(3) Fiecare cabinet de specialitate asigură pachetul de servicii medicale de bază şi are următoarele atribuţii:

- prescrie şi foloseşte numai medicamente şi produse biologice de uz uman necesare pentru efectuarea tratamentului cuprinse în nomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman;

- acordă primul ajutor şi asigură asistenţă medicală bolnavului până la dispariţia stării de pericol pentru sănătatea sau viaţa acestuia ori până la internarea bolnavului într-o unitate sanitară;

- răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al cabinetului;

- răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului şi a tuturor măsurilor de asepsie şi antisepsie, necesare prevenirii transmiterii infecţiilor;

- răspunde de aplicarea şi respectarea măsurilor de protecţia muncii, protecţia mediului şi de respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă în cabinet;

- aplică normele de igienă şi desfăşoară o activitate susţinută de educaţie sanitară.

P. Biroul financiar contabil:

- întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului în vederea avizării de către Consiliul de administraţie şi aprobării de către Ministerul Sănătăţii;

- asigură realizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă economico-financiari;

- asigură şi exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;

- răspunde de înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor şi bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, în baza documentelor justificative primite;

- asigură şi răspunde de buna organizare a activităţii financiar-contabile a unităţii, de întocmirea la timp şi corect a balanţelor de verificare, a execuţiei bugetare, a dărilor de seamă trimestriale şi anuale (cu anexele corespunzătoare);

- organizează evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, răspunde de şi asigură angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;

- ia măsuri să nu angajeze cheltuieli peste bugetul aprobat;

- asigură şi contribuie la organizarea şi desfăşurarea inventarierii patrimoniului cel puţin o dată pe an sau în cazuri excepţionale (calamităţi, nereguli, fraude);

- răspunde şi asigură înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii (plusurile se înregistrează, iar minusurile se impută persoanelor vinovate) pe baza documentelor justificative primite;

- înregistrează în contabilitate toate drepturile de creanţă şi toate obligaţiile de plată către furnizori şi creditori;

- asigură aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru integritatea patrimoniului şi răspunde de recuperarea pagubelor aduse institutului;

- asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale, evidenţa bunurilor de orice fel şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corect a evidenţelor contabile;

- pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea institutului;

- raportează Ministerului Sănătăţii, Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti sau Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate situaţiile cerute privind activitatea desfăşurată în institut;

- organizează verificarea documentelor de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii acestora;

- organizează şi răspunde de gestionarea numerarului unităţii privind Regulamentul operaţiunilor de casă;

- respectă prevederile legale în vigoare cu privire la păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea institutului.

Q. Biroul resurse umane, normare, organizare, salarizare - RUNOS:

- întocmeşte statul de funcţii şi organigrama institutului, în conformitate cu structura organizatorică aprobată, în limita prevederilor bugetare, şi actualizează statele de funcţii în conformitate cu dispoziţiile legale;

- stabileşte necesarul de personal în conformitate cu normativele în vigoare;

- întocmeşte şi elaborează, în colaborare cu compartimentele de specialitate, bibliografia şi tematica, precum şi documentele privind procedura prealabilă organizării concursurilor/examenelor şi pe cele privind finalizarea acestora şi participă în comisiile de concurs şi cele de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante;

- întocmeşte contracte de muncă şi acte adiţionale la contractele de muncă, decizii privind încadrarea, promovarea, sancţionarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor,

- întocmeşte dosare de pensionare pentru limită de vârstă şi pentru invaliditate, conform legislaţiei în vigoare;

- întocmeşte statele de plată pentru personalul încadrat, centralizatorul statelor de salarii, situaţia recapitulativă şi stabileşte suma netă de plată cuvenită salariaţilor;

- întocmeşte decizii de majorare a salariilor, de acordare a sporurilor la salariile de bază, de acordare a gradaţiilor corespunzătoare tranşelor de vechime, cu respectarea legilor în vigoare;

- răspunde de întocmirea, completarea şi păstrarea Registrului de evidentă a salariaţilor prin programul REVISAL;

- întocmeşte, împreună cu conducerea unităţii, şefii de compartimente/birouri, fişele de post pentru salariaţi, în conformitate cu normele legale în vigoare;

- eliberează adeverinţe privind vechimea în muncă şi în specialitate;

- întocmeşte angajamentele bugetare şi propunerile de angajare a cheltuielilor şi ordonanţărilor de plată;

- întocmeşte graficul anual de programare a concediilor de odihnă, ţine evidenţa concediilor de orice fel, eliberează adeverinţe la solicitarea angajaţilor şi foştilor angajaţi, completează legitimaţiile de serviciu;

- verifică prezenţa şi foile de pontaj;

- întocmeşte listele pentru acordarea tichetelor de masă;

- întocmeşte demersurile necesare obţinerii certificatului fiscal pentru încheierea contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

- întocmeşte chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale privind fondul de salarii, obligaţiile de plată, structura personalului;

- întocmeşte calculul concediilor de odihnă şi a concediilor medicale;

- participă la aplicarea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor, conform actelor normative în vigoare;

- participă la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a Regulamentului intern;

- gestionează dosarele profesionale şi personale ale salariaţilor;

- întocmeşte lunar declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat (contribuţiile pentru asigurări sociale de stat, şomaj, sănătate, impozit pe salariu, accidente şi boli profesionale, fondul pentru persoanele cu handicap) şi asigură transmiterea acestora către organele abilitate în termenele prevăzute de lege;

- ţine evidenţa lunară a veniturilor din salarii realizate de angajaţi, a impozitului şi a contribuţiilor sociale calculate şi reţinute, întocmeşte fişele fiscale pentru fiecare salariat şi le transmite către administraţia financiară, în condiţiile legii;

- ţine evidenţa individuală a drepturilor salariale şi de personal acordate în cursul anului salariaţilor şi eliberează, la cerere, adeverinţe cu veniturile realizate de aceştia.

R. Compartimentul administrativ, tehnic, aprovizionare:

- organizează şi asigură ordinea în institut;

- ia măsuri necesare pentru utilizarea patrimoniului administrativ în condiţii de maximă eficienţă;

- ţine evidenţa tehnic-operativă a bunurilor pe locuri de folosinţă, centralizează propunerile de casare a bunurilor aflate în patrimoniul institutului;

- asigură activitatea de service pentru utilaje şi lucrări de telefonie, calculatoare şi imprimante, aparate de multiplicat;

- asigură verificarea curăţeniei exterioare în institut, a întreţinerii spaţiilor verzi, repararea căilor de acces;

- asigură întreţinerea şi exploatarea în bune condiţii a automobilelor din dotare;

- întocmeşte propuneri fundamentate pentru necesarul anual de achiziţii publice, servicii de telefonie, servicii de eliminare a deşeurilor, imprimante şi rechizite, imprimate medicale, materiale de curăţenie şi întreţinere pentru sectorul administrativ al institutului, echipamente de protecţie pentru personal, obiecte de inventar, lenjerie;

- stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor ori utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare;

- efectuează lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri, instalaţii şi utilaje;

- asigură asistenţa tehnică în vederea punerii în funcţiune a aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor medicale;

- organizează pianul de întreţinere şi confirmă în procesele-verbale întocmite cu firmele ce asigură service-ul revizuirea periodică a instalaţiilor, aparatelor şi utilajelor din dotare;

- urmăreşte programarea pentru verificarea aparatelor, utilajelor şi instalaţiilor conform instrucţiunilor tehnice, metrologice, în vigoare;

- confirmă prin procesele-verbale de verificare periodică urmărirea funcţionării aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor ce asigură paza contra incendiilor;

- întocmeşte propunerile de plan anual de aprovizionare cu piese de schimb pentru aparate, utilaje şi instalaţii;

- stabileşte necesarul anual de materiale de întreţinere, de construcţii şi de reparaţii, clădiri şi instalaţii din institut;

- asigură aprovizionarea unităţii cu materiale, instrumentar şi aparatură în cele mai bune condiţii;

- întocmeşte comenzile în vederea asigurării aprovizionării institutului cu materiale, aparatură în cele mai bune condiţii şi la termenele contractuale;

- ţine evidenţa comenzilor;

- eliberează prin magazia institutului, către toate compartimentele acestuia, pe baza bonurilor de consum şi mişcare, materialele solicitate;

- asigură monitorizarea şi cunoaşterea exactă a stocurilor şi a consumurilor zilnice de materiale sanitare, precum şi de materiale pentru curăţenie şi întreţinere;

- confirmă realitatea, regularitatea şi legalitatea aprovizionării cu bunuri, servicii şi lucrări în baza facturilor primite, ca urmare a emiterii comenzilor;

- pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea compartimentului,

- urmăreşte şi verifică rapoartele referitoare la întocmirea comenzilor şi corelarea acestora cu înregistrarea în A.L.O.R (angajamente legale, ordonanţări şi plăţi);

- răspunde de primirea referatelor de necesitate de la toate compartimentele de specialitate în vederea elaborării programului anual al achiziţiilor publice;

- elaborează programul anual al achiziţiilor publice cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice în vigoare;

- se preocupă de avizarea şi aprobarea programului anual al achiziţiilor publice la nivelul conducerii institutului;

- elaborează documentaţia de atribuire a procedurii de achiziţii publice;

- răspunde de legalitatea procedurilor de achiziţie efectuate.

S. Compartimentul audit public intern:

- efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemul de management financiar şi control al unităţii este transparent şi este conform normelor de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

- elaborează raportul anual de audit public intern şi planul strategic de audit intern;

- raportează imediat conducătorului unităţii situaţia în urma căreia s-au identificat unele neregularităţi sau posibile prejudicii.

T. Atribuţiile consiliului medical:

- evaluează necesarul de servicii medicale deservite de institut şi face propuneri pentru elaborarea planului de dezvoltare a institutului, a planului anual de dezvoltare a institutului, a planului de furnizare a serviciilor medicale, a planului anual de achiziţii de aparatură, medicamente şi materiale sanitare;

- face propuneri Consiliului de administraţie în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului;

- participă la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului intern ale institutului;

- stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul institutului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;

- participă la stabilirea fişelor de post pentru personalul medical angajat.

U. Nucleul de calitate:

- monitorizează calitatea serviciilor medicale;

- întocmeşte punctajul şi reactualizarea periodică a acestuia;

- monitorizează calitatea îngrijirilor medicale, în raport cu indicatorii activităţii clinice şi financiare;

- prezintă propunerile de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale:

- organizează anchetele de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi personalului;

- pregăteşte personalul angajat în vederea cunoaşterii parametrilor de lucru specifici fiecărui sector de activitate şi verifică modul de implementare a sistemului de management al calităţii.

V. Atribuţiile comisiei de cercetare disciplinară:

- analizează abaterile de la disciplina etică şi profesională;

- analizează încălcarea normelor legale în vigoare, a prevederilor Codului muncii, a Regulamentului intern, a contractului individual de muncă, a ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici;

- analizează încălcarea normelor de etică şi deontologie medicală;

- stabileşte împrejurările în care fapta a fost săvârşită;

- analizează gradul de vinovăţie a salariatului, precum şi consecinţele abaterii disciplinare;

- verifică eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;

- efectuează cercetare disciplinară prealabilă;

- propune directorului sancţiunea.

W. Atribuţiile comisiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de încadrare şi promovare:

- selectează dosarele de concurs/examen ale candidaţilor;

- stabileşte subiectele pentru proba scrisă;

- stabileşte planul probei practice şi asigură condiţiile necesare realizării ei;

- notează, pentru fiecare candidat, fiecare probă a concursului/examenului;

- transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului/ examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.

X. Atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor:

- soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;

            - transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.

 

CAPITOLUL VI

Finanţarea institutului

 

Art. 19. - (1) Institutul este unitate sanitară fără paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale finanţate integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare, care presupune:

- organizarea activităţii institutului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea institutului, de către Consiliul de administraţie şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

- elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale compartimentelor din structura institutului.

(2) Institutul are obligaţia de a asigura realizarea veniturilor şi de a fundamenta cheltuielile în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare.

(3) Finanţarea se asigură din venituri realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, venituri de la bugetul de stat, donaţii, sponsorizări, prestări servicii şi alte surse.

(4) Contractul de furnizare de servicii medicale al institutului cu casa de asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către director cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

(5) De la bugetul de stat se asigură:

- activităţi de cercetare.

(6) Institutul poate realiza venituri suplimentare din:

- donaţii şi sponsorizări;

- asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;

- venituri proprii obţinute din încasări pentru servicii medicale nedecontate de casa de asigurări de sănătate;

- alte surse, conform legii.

Art. 20. - (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului se elaborează de către Consiliul de administraţie al institutului, pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor de compartimente, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului se avizează de către Consiliul de administraţie şi se aprobă de către ordonatorul de credite ierarhic superior.

            (3) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial Ministerului Sănătăţii.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - (1) Toate categoriile de personal din institut au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

(2) Toate compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul institutului.

(3) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 22. - Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare se face cu avizul Consiliului de administraţie şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

 


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 648 din 3 iunie 2014

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 406 din 2 iunie 2014

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 

Văzând Referatul de aprobare nr. NB 3.745 din 3 iunie 2014 al Ministerului Sănătăţii nr. DG 897 din 2 iunie 2014 şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

“(9) Pentru pacienţii care beneficiază de îngrijiri în asistenţa medicală de lungă durată, documentul FOCG se închide la 31 decembrie, urmând să fie redeschis un nou episod de spitalizare cu data de 1 ianuarie, dacă pacientul beneficiază în continuare de aceleaşi servicii,”

2. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(5)Transmiterea SMDPZ se face lunar, Informatul valabil la momentul închiderii/raportării fişei/vizitei până la data de 5 a lunii, începând cu luna iulie 2014, şi va conţine informaţii referitoare ta:

a) cazurile rezolvate în spitalizare de zi în luna precedentă;

b) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi efectuate în luna precedentă, pentru care, în vederea decontării, nu este necesară închiderea fişei de spitalizare de zi după fiecare vizită;

c) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi pentru care, în vederea decontării, s-a închis fişa de spitalizare de zi în luna precedentă, după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical;

d) serviciile acordate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii, care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare, având data predării pacientului în luna precedentă.”

3. Anexele nr. 2, 3, 4, 5 şi 7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. I, II, III, IV şi V, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna iunie 2014.

 

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Tibichi

 

ANEXA Nr. I*)

(Anexa nr. 21a Ordinul nr. 1.782/576/2006)

 

Judeţul ......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. înregistrare SC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitatea ......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNP pacient

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spitalul ......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaţii speciale 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit de: ......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parafa medicului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secţia ......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internat prin 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOAIE DE OBSERVAŢII: CLINICĂ GENERALĂ

 

NUMELE .............................................................................

 

PRENUMELE .............................................................................

 

Sexul M/F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data naşterii:

zi

 

 

 

lună

 

 

 

an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup sanguin: A/B/AB/0;      Rh  +/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domiciliul legal:

judeţul

 

 

 

Localitatea .............................................................................

 

Alergic la : .............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sect.

 

 

Mediul U/R

 

 

 

Str. .............................................................................

 

Nr. ...............

 

Data internării

 

ora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reşedinţa:

judeţul

 

 

 

Localitatea .............................................................................

zi

 

 

 

luna

 

 

 

an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sect.

 

 

Mediul U/R

 

 

 

Str. .............................................................................

 

Nr. ...............

 

Data externării

 

ora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetăţenie:

Român

 

 

 

Străin

 

.............................................................................

 

 

 

 

 

luna

 

 

 

an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greutatea la naştere (nou născuţi)

 

 

 

 

 

 

grame

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. zile spitalizare  .........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greutatea la internare (copii –1 an)

 

 

 

 

 

 

grame

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. zile c.m. la externare .................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNP mamă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO mamă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupaţia: fără ocupaţie (1) salariat (2); lucrător pe cont propriu (3), patron (4), agricultor (5), elev/ student (6), şomer (7), pensionar (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locul de muncă ...............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de instruire: fără studii (1), ciclu primar (2), ciclu gimnazial (3), şcoală profesională (4), liceu (5), şcoală postliceală (6), studii superioare de scurtă durată (7), studii superioare (8), nespecificat (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.I. / B.I. seria

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

Certificat naştere (copil) seria

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut asigurat

 

 

Asigurat CNAS

 

 

Asigurare voluntară

 

 

Neasigurat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip asig. CNAS:

 

 

Obligatorie CAS

 

 

 

Acord internaţional

 

 

Card european

 

 

Formulare europene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. card european

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. paşaport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. card naţional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul internării: fără bilet internare (1); bilet internare MF (2); bilet internare Med. Spec. (3);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la cerere (5): alte (9)

 

 

 

Serie B.I.

 

 

 

 

 

Nr. B.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteriu internare 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnosticul de trimitere: ...............................................................................................................................