MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 423/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 423         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 6 iunie 2014

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

33. - Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 

467. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala EUROTEST - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

7. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Luncaşi

 

84. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind unele măsuri pentru stabilirea drepturilor salariale ale prefecţilor şi subprefecţilor

 

171. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru modificarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004

 

316. - Ordin al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţa a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 

Având în vedere posibilitatea autorizării mai multor societăţi de a efectua verificări tehnice în vederea autorizării şi verificării tehnice în utilizare la instalaţii/echipamente supuse Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările ulterioare, s-a dispus într-o primă acţiune prelungirea termenului pentru o perioadă de 3 ani, urmând ca în această perioadă şi alte societăţi din România să îşi pregătească personalul în vederea efectuării acestei activităţi.

Până în prezent, nicio societate nu a depus o cerere de principiu privind intenţia de autorizare.

În tot acest termen, nicio societate nu şi-a pregătit personalul în vederea desfăşurării activităţilor de verificări tehnice în vederea autorizării şi verificării tehnice în utilizare la instalaţii/echipamente.

În acest sens, se consideră oportună prelungirea perioadei stabilite la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 93/2011, urmând ca în această perioadă să se publice prescripţia tehnică cu condiţiile de autorizare a societăţilor care efectuează verificări tehnice în vederea autorizării şi verificării tehnice în utilizare la instalaţii/echipamente supuse Legii nr. 64/2008, republicată, cu modificările ulterioare, data intrării în vigoare fiind stabilită la împlinirea acestui termen.

În această perioadă, toţi cei interesaţi, inclusiv Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., vor putea depune documentaţiile necesare autorizării cu demonstrarea îndeplinirii tuturor cerinţelor din prescripţiile tehnice.

Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare ce nu suportă amânare, se impune prorogarea acestui termen cu 2 ani, prin adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 93/2011, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 iunie 2014.

Nr. 33.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială EUROTEST - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială EUROTEST - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 iunie 2014.

Nr. 467.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Comercială EUROTEST - S.A.

Sediul/Adresa: bd. Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3

Cod unic de înregistrare: 360557

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

850

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

850

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

841

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

841

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

276

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte

10

9

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

339

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

259

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

259

 

 

 

C2

bonusuri

14

 

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

5

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legate

18

75

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

217

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

9

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

1.4

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

7,6

 

1

 

Rezerve legale

25

0.5

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul cantabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7,2

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau  local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/  companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

3,6

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

3,6

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

3,6

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

8

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

8

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2698

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2698

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

106,3

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

989,4

 

8

 

Plaţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

0

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Luncaşi

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.202 din 28 mai 2014;

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Luncaşi, judeţul laşi, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 3.304/2002, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială “TVI Construct” - SA laşi, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 30 mai 2014.

Nr. 7.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind unele măsuri pentru stabilirea drepturilor salariale ale prefecţilor şi subprefecţilor

 

Având în vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.539 din 15 mai 2014, în conformitate cu prevederile:

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 6 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 79 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Drepturile salariale ale persoanelor care ocupă, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect sau subprefect se stabilesc prin act administrativ emis de ministrul afacerilor interne.

(2) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) se emite în maximum 15 zile de la data ocupării, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect sau subprefect.

Art. 2. - Proiectele actelor administrative prevăzute la art. 1 se elaborează de către Direcţia generală management resurse umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pe baza documentelor comunicate de către instituţiile prefectului şi, după caz, solicitate de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 3. - Drepturile salariale ale persoanelor care ocupă funcţia publică de prefect sau subprefect stabilite, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în alte condiţii decât prin act administrativ emis de ministrul afacerilor interne se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentului ordin, în condiţiile legii.

Art. 4. - Direcţia generală management resurse umane şi Direcţia generală financiară din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi instituţiile prefectului, prin compartimentele de specialitate, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 3 iunie 2014.

Nr. 84.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004

 

Având în vedere dispoziţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 527/2013,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 25 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Pentru obţinerea unei autorizaţii, solicitantul adresează autorităţii competente o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 1.”

2. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Pentru eliberarea de autorizaţii autoritatea competentă percepe următoarele tarife:

a) 520 lei pentru eliberarea autorizaţiei de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;

b) 520 lei pentru eliberarea autorizaţiei de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;

c) 520 lei pentru eliberarea autorizaţiei de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum;

d) 520 lei pentru eliberarea autorizaţiei de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum;

e) 260 lei pentru modificarea oricărui tip de autorizaţie;

f) 3.180 lei pentru ridicarea unei suspendări de autorizaţie.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,

Doru Ciocan

 

Bucureşti, 9 mai 2014.

Nr. 171.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR

 

ORDIN

privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (1), ale art. 41 alin. (13), ale art. 411 alin. (1), ale art. 47 alin. (4), (6), alin. (7) lit. a) şi alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4), ale art. 3 alin. (1) lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, cu modificările şi completările ulterioare,

secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, încasarea tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre de la Feteşti-Cernavodă se sistează după cum urmează:

- 7 iunie 2014 pe ambele sensuri, în intervalul orar 06,00- 16,00;

- 9 iunie 2014 pe ambele sensuri, în intervalul orar 07,00- 24,00.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine,Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase

 

Bucureşti, 6 iunie 2014.

Nr. 316.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.