MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 425/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 425         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 10 iunie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 137 din 13 martie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar m urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

 

            Decizia nr. 186 din 3 aprilie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            835. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind abrogarea art. 4 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

 

REPUBLICĂRI

 

            Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 137

din 13 martie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului

Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată ta Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006, excepţie ridicată de Mircea Moraru în Dosarul nr. 2.551/104/2013 al Tribunalului Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 593D/2013 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 651 D/2013, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013, excepţie ridicată de Marian Pârvu în Dosarul nr. 1.269/116/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent învederează Curţii faptul că autorul excepţiei a transmis la dosarul cauzei concluzii scrise prin care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, chiar dacă prin Decizia nr. 528 din 12 decembrie 2013 Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea ordonanţei de urgenţă criticate, în integralitatea sa. În acest sens, arată că acţiunea sa de chemare în judecată a fost irevocabil soluţionată în recurs, în temeiul unui cadru legislativ declarat ulterior ca fiind neconstituţional, astfel că, pentru a putea reprezenta motiv de revizuire a hotărârii judecătoreşti, este necesar ca şi în această cauză Curtea să pronunţe o decizie de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate.

Având cuvântul cu privire la această cerere, reprezentantul Ministerului Public arată că prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale nu permit pronunţarea a două decizii diferite prin care constată neconstituţionalitatea aceloraşi texte legale.

Într-o astfel de situaţie, decizia Curţii prin care s-a constatat neconstituţionalitatea unor dispoziţii legale constituie motiv de revizuire şi pentru cauzele soluţionate definitiv, în cursul cărora a fost invocată aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, însă la un moment anterior publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei de admitere a Curţii Constituţionale.

Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 652D/2013, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I alin. (1) şi (2) din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013, excepţie ridicată de Adrian Di mu Caramiha şi Aurelia Buzatu în Dosarul nr. 20.150/3/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie problema conexării lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare a dosarelor menţionate.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 651 D/2013 şi nr. 652D/2013 la Dosarul nr. 593D/2013, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public.

Acesta solicită respingerea, ca devenită inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere că prin Decizia nr. 528 din 12 decembrie 2013 Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 11 septembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 2.551/104/2013 Tribunalul Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Mircea Moraru într-o cauză având ca obiect obligaţia de a face.

Prin deciziile civile nr. 3.162 şi nr. 3.158, ambele din 2 septembrie 2013, pronunţate în Dosarul nr. 1.269/116/2012, respectiv nr. 20.150/3/2012, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013, respectiv cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I alin. (1) şi (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, excepţii ridicate de Marian Pârvu şi, respectiv, de Adrian Dimu Caramiha şi Aurelia Buzatu.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, având un conţinut asemănător, se arată, în esenţă, că prevederile ordonanţei de urgenţă criticate, prin care se dispune eşalonarea plăţilor despăgubirilor (acordate în temeiul legilor nr. 9/1998, nr. 290/2003 şi nr. 393/2006) în tranşe, pe o perioadă de 10 ani, contravin principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor, deoarece acest tratament juridic este nefavorabil, discriminatoriu faţă de cel de care au beneficiat acele persoane care, în aceeaşi calitate de persoane îndreptăţite la despăgubiri, au încasat deja sumele de bani stabilite cu titlu de despăgubire, într-un termen rezonabil sau chiar în termenul instituit de legile mai sus amintite. Reglementarea, aplicându-se şi titlurilor de plată emise şi neachitate integral până la data intrării ei în vigoare, este contrară şi principiului neretroactivităţii legii civile, deoarece nu cuprinde norme de procedură, pentru a fi de imediată aplicare, ci norme de drept material, care afectează chiar regimul dreptului.

Autorii excepţiei apreciază că măsurile instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 nu se pot justifica prin ameninţarea adusă bugetului de stat, dat fiind că România nu se află în niciuna din situaţiile de excepţie la care fac referire dispoziţiile art. 53 din Constituţie şi că elementele cuprinse în Nota de fundamentare a ordonanţei de urgenţă menţionate nu sunt de natură să răspundă condiţiilor stabilite de art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie, cu atât mai mult cu cât în preambulul ordonanţei caracterul de urgenţă este determinat de oportunitatea, raţiunea şi utilitatea reglementării, fără a se evidenţia însă existenţa unei situaţii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată.

În motivarea excepţiei se mai arată că prevederile criticate încalcă flagrant dispoziţiile constituţionale care consacră şi garantează dreptul de proprietate şi creanţele asupra statului, în condiţiile în care persoanele îndreptăţite la despăgubiri sunt titulare ale unui drept de creanţă, care, în accepţiunea art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, constituie un “bun”, astfel încât acestea pot pretinde că au cel puţin “o speranţă legitimă” de a redobândi efectiv dreptul de proprietate. Totodată, se mai susţine că dificultăţile întâmpinate de autorităţile publice în soluţionarea numărului mare de cereri întemeiate pe Legea nr. 9/1998 nu poate reprezenta o cauză de exonerare a obligaţiilor acestora, iar depăşirea oricărui termen rezonabil în soluţionarea unor astfel de cereri duce la însăşi negarea dreptului de proprietate.

Tribunalul Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, exprimându-şi opinia în Dosarul nr. 593D/2013, consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 se justifică în condiţiile imposibilităţii asigurării sumelor suplimentare pentru plata tuturor despăgubirilor, fără afectarea echilibrului bugetar, fiind, astfel, necesară o intervenţie legislativă rapidă care să asigure un just echilibru între interesele statului şi cele ale reclamanţilor. Această reglementare nu contestă existenţa creanţei în sensul de “bun” şi nu aduce o restrângere a dreptului de proprietate, acesta urmând să fie satisfăcut în totalitate în modalitatea prevăzută, adică prin eşalonarea plăţilor. Totodată, adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă nu încalcă rolul de unică autoritate legiuitoare a Parlamentului.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şl fiscal, exprimându-şi opinia în dosarele nr. 651D/2013 şi nr. 652D/2013, apreciază că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 sunt constituţionale.

În esenţă, se arată că actul normativ criticat nu afectează dreptul de proprietate în substanţa sa, ci instituie o limitare a exerciţiului acestui drept, prin stabilirea unor tranşe pentru plata eşalonată a despăgubirilor cuvenite persoanelor îndreptăţite. Aceste prevederi se aplică pentru viitor, în mod unitar, nediscriminatoriu, tuturor titlurilor de plată emise şi neachitate integral până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă ce constituie obiectul criticilor de neconstituţionalitate, astfel că nu poate fi reţinută nici pretinsa contradicţie faţă de principiul egalităţii şi nici faţă de principiul neretroactivităţii legii civile.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului şi dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 28 februarie 2013.

În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate sunt invocate normele constituţionale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivităţii legii, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, art. 16 alin. (1) potrivit cărora “Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”, art. 44 alin. (1) şi (2) referitor la dreptul de proprietate privată, art. 53 – Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, art. 115 alin. (4) şi (6) referitor la delegarea legislativă. De asemenea, autorii excepţiei susţin că actul normativ criticat contravine prevederilor art. 6 paragraful 1 şi art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit căruia “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sa/e./”...7”, dar şi art. 1 din Primul Protocol adiţional la aceeaşi convenţie, care prevede că “Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional”, art. 14 din Convenţie şi art. 1 paragraful 1 din Protocolul nr. 12 la Convenţie, referitoare la interzicerea discriminării, precum şi jurisprudenţei în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:

Prin Decizia nr. 528 din 12 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 24 ianuarie 2014, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013, în integralitatea sa. În consecinţă, efectele juridice ale dispoziţiilor acestui act normativ au încetat în temeiul art. 147 alin. (1) din Constituţie, din moment ce în termenul de 45 de zile de la publicarea deciziei menţionate în Monitorul Oficial al României, Partea I, legiuitorul nu a intervenit în sensul punerii lor de acord cu decizia Curţii.

Prezenta excepţie de neconstituţionalitate a fost invocată anterior pronunţării şi publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei nr. 528 din 12 decembrie 2013, astfel că, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 şi potrivit jurisprudenţei Curţii, aceasta urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Decizia nr. 528 din 12 decembrie 2013 urmează să îşi găsească aplicarea, de la momentul publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I. inclusiv în cauza pendinte în cadrul căreia s-a ridicat prezenta excepţie de neconstituţionalitate, întrucât deciziile Curţii sunt general obligatorii şi produc efecte numai pentru viitor, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituţie; de asemenea, în temeiul aceleiaşi norme constituţionale, deciziile Curţii, prin efectul lor general obligatoriu, se impun cu aceeaşi forţă tuturor subiectelor de drept şi au putere de lucru judecat, care se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijină acesta.

Totodată, deşi în cauza de faţă Curtea va pronunţa o soluţie de respingere ca devenită inadmisibilă a excepţiei, se impune precizarea că, în temeiul deciziei de admitere mai sus menţionate, prezenta decizie poate constitui motiv de revizuire, potrivit art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din anul 1865 sau art. 509 alin. (1) pct. 11 din noul Cod de procedură civilă, după caz, dacă litigiul a fost definitiv soluţionat în timp ce excepţia de neconstituţionalitate se afla, spre soluţionare, pe rolul Curţii Constituţionale, deoarece aceasta a fost ridicată anterior publicării Deciziei nr. 528 din 12 decembrie 2013 în Monitorul Oficial al României, Partea I (a se vedea jurisprudenţa Curţii Constituţionale în acest sens, de exemplu, Decizia nr. 61 din 21 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 10 aprilie 2013, Decizia nr. 319 din 29 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 25 aprilie 2012, sau Decizia nr. 223 din 13 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012). În consecinţă, soluţia procedurală în cauza de faţă nu împiedică ci, din contră, dă posibilitatea valorificării deciziei de admitere menţionate în condiţiile arătate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992*,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii:

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006, excepţie ridicată de Mircea Moraru în Dosarul nr. 2.551/104/2013 al Tribunalului Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, precum şi de Marian Pârvu, respectiv de Adrian Dimu Caramiha şi Aurelia Buzatu în dosarele nr. 1.269/116/2012 şi, respectiv, nr. 20.150/3/2012 ale Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 13 martie 2014

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 


* A se vedea opinia separată ataşată Deciziei nr. 528 din 12 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 24 ianuarie 2014.

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 186

din 3 aprilie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, excepţie ridicată de Asociaţia “Composesoratul Iuşuri Vălişoara” în Dosarul nr. 1.557/328/2013 al Tribunalului Cluj - Secţia civilă.

Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 439D/2013.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 18 iunie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 1.557/328/2013, Tribunalul Cluj - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997.

5. Excepţia a fost ridicată de Asociaţia “Composesoratul Iuşuri Vălişoara” într-o cauză având ca obiect “modificări acte constitutive persoane juridice”.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că prevederile de lege criticate supun dreptul de proprietate unor limitări neconstituţionale şi îl golesc de conţinut prin aceea că interzic membrilor formelor asociative, aflaţi în devălmăşie sau indiviziune, dispoziţia juridică asupra terenurilor forestiere obţinute în urma procedurilor de reconstituire, această interdicţie operând atât în cazul înstrăinării cotelor părţi, cât şi a terenurilor în materialitatea lor. În opinia autorului excepţiei, prohibiţia impusă de legiuitor nu este justificată de dispoziţiile art. 53 din Constituţie, dat fiind că “reglementarea legislativă în statul român este în sensul reconstituirii dreptului de proprietate şi nu în sensul exproprierii membrilor composesori”, iar “finalitatea textelor de lege criticate nu este reconstituirea dreptului de proprietate ci, mai degrabă, exproprierea, dar fără despăgubirile cuvenite”.

7. De asemenea, apreciază că prin reglementarea legală criticată se încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 16 care consacră nu doar egalitatea cetăţenilor în faţa legii, ci şi faptul că nimeni nu este mai presus de lege, inclusiv statul român. În acest context, arată că prin art. 28 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 1/2000 se creează un tratament preferenţial pentru statul român, având în vedere că acesta este, în cele din urmă, dobânditorul dreptului de proprietate asupra imobilelor - terenuri ale asociaţiilor, fără o contraprestaţie.

8. Tribunalul Cluj - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 1/2000 este neîntemeiată. În acest sens, arată că legiuitorul a reglementat în mod deosebit categoria de bunuri ce face obiectul dreptului de proprietate al composesoratelor - subiecte colective de drept, sub condiţia exploatării terenurilor forestiere în forme asociative şi cu respectarea regimului silvic actual. Instanţa consideră că un astfel de drept a fost stabilit în acord cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) teza a două din Constituţie, potrivit cărora “conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.”

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În susţinerea acestui punct de vedere, arată că, în cazul suprafeţelor forestiere reconstituite formelor asociative de proprietate, regimul special al dreptului de dispoziţie juridică se explică, pe de o parte, prin statutul acestor subiecte de drept, iar, pe de altă parte, prin particularităţile regimului juridic al coproprietăţii în general. Aşadar, întrucât situaţia particulară a acestor bunuri este cea care determină reglementarea specială, nu se poate susţine caracterul discriminatoriu al prevederilor de lege criticate,

11. De asemenea, apreciază că este nefondată şi critica privind golirea de conţinut a dreptului de proprietate câtă vreme membrii formelor asociative pot să le înstrăineze între ei, cu singura condiţie ca prin aceste operaţiuni să nu se ajungă la dizolvarea formei asociative. Având în vedere că limitarea dreptului de dispoziţie juridică vizează menţinerea stării de coproprietate pe toată durata existenţei bunului, dar şi păstrarea formei asociative, ca titular al dreptului de proprietate, Guvernul apreciază că această reglementare respectă toate condiţiile prevăzute de art. 53 din Constituţie.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 28 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 31 din titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

Prevederile de lege criticate au următorul cuprins;

- Art. 28: “(5) Suprafeţele forestiere aflate în proprietate comună, conform naturii acestora, rămân în proprietate indiviză pe toată durata existenţei lor.

(6) Membrii formelor asociative aflaţi în devălmăşie sau în diviziune nu pot înstrăina propriile cote-părţi unor persoane din afara acestora.

(7) Terenurile acestor forme asociative nu pot fi înstrăinate în niciun mod.. În întregime sau în parte.

(8) în cazul dizolvării formelor asociative proprietatea indiviză a acestora va trece în proprietatea publică a consiliilor locale în raza cărora se află terenurile respective.”

15. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 44 alin. (1), (2), (3) şi (4) referitor la dreptul de proprietate privată, precum şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile art. 28 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 1/2000 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici similare.

17. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 173 din 12 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 9 iulie 2002, Decizia nr. 521 din 31 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 15 august 2007, sau Decizia nr. 634 din 12 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 17 august 2011, prin care Curtea a reţinut că legiuitorul reglementează, în mod deosebit, această categorie de bunuri, ce fac obiectul dreptului de proprietate al composesoratelor - subiecte colective de drept, sub condiţia exploatării terenurilor forestiere în forme asociative şi cu respectarea regimului silvic. Limitele şi conţinutul acestui drept au fost stabilite însă în acord cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) teza a două din Constituţie, potrivit cărora “Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.”

18. Faţă de criticile autorului excepţiei de constituţionalitate, Curtea reţine că o formă atipică a proprietăţii comune pe cote-părţi forţate o reprezintă aceea asupra unor bunuri imobile asupra cărora s-a reconstituit dreptul de proprietate în beneficiul unor subiecte colective de drept specifice, şi anume composesoratele, obştile de moşneni sau de răzeşi ori alte forme asociative ale lor. Această coproprietate perpetuă şi forţată este reglementată prin art. 46 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, art. 26-28 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, şi art. 63 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005. Textele de lege evocate reglementează dreptul foştilor composesori, moşneni sau răzeşi, ori al moştenitorilor acestora de a cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri cu vegetaţie forestieră, păşuni, fâneţe împădurite, zăvoaie şi alte asemenea terenuri, care au avut ca titulari ai dreptului de proprietate composesorate, obşti de răzeşi, “păduri grănicereşti”, “păduri urbariale” şi alte forme asociative asimilate acestora.

19. Formelor asociative specifice prevăzute de lege li se va restitui în întregime suprafaţa pe care au avut-o în proprietate; deşi în aceste cazuri se eliberează un singur titlu de proprietate, în care este precizată forma asociativă căreia i-au aparţinut terenurile şi localitatea în care ele se află, totuşi aceste bunuri nu formează obiectul unui drept de proprietate comună devălmaşă.

20. Curtea constată că, potrivit art. 28 alin, (5) din Legea nr. 1/2000, suprafeţele forestiere aflate în proprietate comună, conform naturii acestora, rămân în “proprietatea indiviză” a subiectelor colective cărora li s-a restituit dreptul de proprietate, “pe toată durata existenţei lor”, deşi suprafeţele restituite se împart în cote-părţi egale între membrii formelor asociative. De altfel, art. 26 alin. (21) din aceeaşi lege dispune că în cazul în care forma asociativă a fost în devălmăşie, fără specificarea cotei-părţi pentru fiecare asociat deposedat, suprafaţa ce se restituie se stabileşte în cote-părţi egale.

21. Curtea reţine că, de principiu, proprietatea, în majoritatea cazurilor, este pură şi simplă. Sunt situaţii însă când proprietatea este afectată de modalităţi şi prezintă forme speciale. O astfel de modalitate o reprezintă proprietatea comună, cu cele 3 forme: coproprietatea, indiviziunea şi devălmăşia.

22. În această situaţie particulară, a reconstituirii dreptului de proprietate în beneficiul unor subiecte colective de drept specifice, în speţă composesoratele, Curtea observă că este vorba despre o formă de proprietate comună, pe cote-părţi, forţată şi perpetuă. Caracterul forţat al acestui tip de proprietate comună este accentuat şi de prevederile art. 28 alin. (5) din Legea nr. 1/2000, care prevede că “Suprafeţele forestiere aflate în proprietate comună, conform naturii acestora, rămân în proprietate indiviză pe toată durata existenţei lor”.

23. Bunurile care formează obiectul acestei proprietăţi comune pe cote-părţi pot fi divizate în materialitatea lor, însă, spre a li se asigura destinaţia lor economică de terenuri forestiere, legiuitorul Ie-a declarat nepartajabile, iar transmiterea cotelor-părţi ale formei asociative se poate face numai către alţi membri ai acesteia.

24. Mai mult, Curtea reţine că existenţa acestui caz de coproprietate este condiţionată de existenţa formei asociative care administrează bunul comun. Dacă aceasta se dizolvă, bunul comun va trece în proprietatea publică a consiliilor locale în raza cărora se află terenurile respective, [art. 28 alin. (8) din Legea nr. 1/2000].

25. În acest context, Curtea constată că, în cazul terenurilor forestiere restituite, potrivit legii, către persoanele îndreptăţite, membre ale formelor asociative (obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare), regimul juridic stabilit imperativ are, în principiu, următoarele particularităţi:

a) suprafeţele forestiere se restituie celor îndreptăţiţi, în proprietate comună, în cadrul formelor asociative - subiecte colective de drepturi - ce se constituie ca persoane juridice în temeiul art. 28 din Legea nr. 1/2000, în vederea administrării şi exploatării terenurilor cu respectarea regimului silvic, care au scop patrimonial şi îşi desfăşoară activitatea cu sprijinul şi sub controlul organizaţiilor din sistemul silvic;

b) înstrăinarea de către titulari a cotei-părţi din proprietate nu se poate face către persoane din afara formei asociative;

c) în cazul în care încetează existenţa formelor asociative, proprietatea indiviză a acestora va trece în proprietatea publică a consiliilor locale în raza cărora se află terenurile respective.

26. Aceste elemente definesc dreptul de proprietate comună în indiviziune forţată şi perpetuă, sub condiţia exploatării terenurilor forestiere în forme asociative şi cu respectarea regimului silvic impus de reglementările legale în materie, ceea ce determină unitatea indisolubilă între teren şi vegetaţia forestieră care se găseşte pe suprafaţa lui. Limitele şi conţinutul acestui drept au fost stabilite, însă, în acord cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora: “Dreptul de proprietate, precum şi creanţele statului sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.”

27. În jurisprudenţa sa anterior citată, Curtea a reţinut că, în concepţia legiuitorului, reconstituirea dreptului de proprietate în cazul suprafeţelor forestiere aflate, la data dobândirii lor de către stat, în proprietatea comună a formelor asociative (obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare) nu poate fi concepută decât tot în cadrul acelor forme; dreptul de proprietate urmează să aibă configurarea, prerogativele şi, în general, regimul juridic avute din epoca respectivă. În aceste condiţii, regimul juridic al proprietăţii privind terenurile forestiere restituite foştilor proprietari, în cadrul formelor asociative menţionate, este determinat de legiuitor în mod special, în considerarea particularităţilor economice şi sociale ale formelor de exploatare anterioare trecerii terenurilor în proprietatea statului. Aceste particularităţi cuprind anumite limitări ale unor prerogative ale dreptului de proprietate, în speţă a dreptului de dispoziţie, decurgând din faptul că acest drept poartă asupra unei proprietăţi aflate într-o perpetuă indiviziune forţată; bunurile respective sunt administrate şi exploatate exclusiv în formele asociative prevăzute de lege, corespunzător situaţiei existente în momentul trecerii terenurilor forestiere în proprietatea statului.

28. Aşa cum a reţinut Curtea Constituţională prin Decizia nr. 237 din 27 decembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 8 martie 2000, “proprietatea comună, sub toate formele pe care sistemul juridic românesc le cunoaşte, inclusiv atunci când îmbracă forma «indiviziunii forţate şi perpetue [...]», nu este o formă de proprietate al cărei exerciţiu ar fi supus unor îngrădiri. Indiviziunea, ca formă a proprietăţii comune, are în vedere pluralitatea subiectelor dreptului de proprietate, iar nu conţinutul acestuia, şi anume prerogativele pe care le conferă. Atunci când există diferenţe între formele de proprietate comună ori între acestea şi proprietatea exclusivă, în ceea ce priveşte exercitarea unora dintre atributele dreptului de proprietate, aceste diferenţe corespund particularităţilor regimului juridic al acelei forme de proprietate, neputând fi considerate ca îngrădiri ale exerciţiului dreptului de proprietate, în sensul la care se referă art. 53 din Constituţie. [..] Regimul juridic al coproprietăţii forţate nu are, aşadar, nicio legătură cu restrângerea exerciţiului unor drepturi, la care se referă art. 53 din Constituţie.”

29. În contextul celor expuse mai sus, Curtea apreciază că este neîntemeiată critica autorului excepţiei de neconstituţionalitate, potrivit căreia “finalitatea textelor de lege criticate nu este reconstituirea dreptului de proprietate ci, mai degrabă, exproprierea, dar fără despăgubirile cuvenite”. Având în vedere că dreptul asupra terenurilor la care se referă reglementarea legală criticată este condiţionat de existenţa formelor asociative, încetarea acestora nu poate avea alt efect decât acela prevăzut de lege, respectiv trecerea în proprietatea publică a consiliilor locale.

30. De asemenea, Curtea consideră că nu este întemeiată nici critica potrivit căreia prin art. 28 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 1/2000 se creează un tratament preferenţial pentru statul român, determinat de faptul că, drept urmare a dizolvării formelor asociative, dobânditorul final al proprietăţii indivize a acestor forme asociative devine statul. Având în vedere că situaţia particulară a acestor bunuri este cea care determină reglementarea specială, Curtea apreciază că nu se poate reţine caracterul discriminatoriu al prevederilor de lege criticate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii:

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Asociaţia “Composesoratul Iuşuri Vălişoara” în Dosarul nr. 1.557/328/2013 al Tribunalului Cluj - Secţia civilă şi constată că prevederile art. 28 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Cluj - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 3 aprilie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind abrogarea art. 4 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

 

În conformitate cu prevederile art. 57 şi 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare.

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 4 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 19 ianuarie 2011, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 30 mai 2014.

Nr. 835.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 295/2004

privind regimul armelor şi al muniţiilor*)

 


*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 295/2004 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 17 noiembrie 2011 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 288/2011 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 16 decembrie 2011.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Domeniul de reglementare

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte categoriile de arme şi muniţii, precum şi condiţiile în care deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi muniţii sunt permise pe teritoriul României.

(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică operaţiunilor cu arme şi muniţii efectuate de către instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice.

Definiţii

Art. 2. - În sensul prezentei legi, definiţiile şi categoriile armelor, muniţiilor, persoanelor şi documentelor sunt:

I. Definiţii generale

1. arma - orice obiect sau dispozitiv a cărui funcţionare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanţe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăştierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăseşte în una dintre categoriile prevăzute în anexă;

2. arma de foc - orice armă portabilă cu ţeava care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată să arunce alice, un glonţ ori un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie; se consideră că un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie dacă are aspectul unei arme de foc şi, ca urmare a construcţiei sale sau a materialului din care este confecţionat, poate fi transformat în acest scop; în înţelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definiţia armelor de foc armele prevăzute în categoriile D şi E din anexă;

3. piesa - orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o armă de foc, care este esenţial pentru funcţionarea acesteia, inclusiv o ţeava, o fremă ori un recuperator de gaze, manşonul mobil sau butoiaşul, cuiul percutor ori închizătorul şi orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de armă;

4. componentă esenţială - mecanismul de închidere, camera cartuşului şi/sau ţeava armelor de foc, care, în calitate de obiecte separate şi în măsura în care sunt funcţionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute să se monteze;

5. muniţia - ansamblu format din tub cartuş, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere şi, după caz, proiectil;

6. operaţiuni cu arme, piese şi muniţii - producerea, confecţionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donaţia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea şi distrugerea armelor de foc, a pieselor şi a muniţiilor pentru acestea;

7. uz de armă - executarea tragerii cu o armă;

8. urmărire - urmărirea sistematică a armelor de foc şi, atunci când este posibil, a pieselor şi a muniţiei pentru acestea, de la fabricant până la cumpărător, pentru a sprijini autorităţile competente în procesul de detectare, investigare şi analizare a fabricării ilicite şi a traficului ilicit.

II. Categorii de arme şi muniţii

1. arme şi muniţii interzise - armele şi muniţiile prevăzute în categoria A din anexă, a căror procurare, deţinere, port şi folosire sunt interzise persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor publice care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, a unităţilor aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înfiinţate prin acte normative, precum şi a companiilor naţionale şi societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament şi muniţie;

2. arme şi muniţii letale - arme şi muniţii prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor şi care sunt prevăzute în categoria B din anexă;

3. arme şi muniţii neletale - armele şi muniţiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoapărare, confecţionate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii şi armele vechi.

III. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinaţiei

1. arme militare - arme destinate uzului militar;

2. arme de apărare şi pază - arme de foc scurte, recunoscute în condiţiile prevăzute de lege, destinate să asigure apărarea vieţii, integrităţii şi libertăţii persoanelor fizice, precum şi a bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau juridice;

3. arme de autoapărare - arme neletale scurte, special confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante, de neutralizare şi proiectile din cauciuc, în scop de autoapărare;

4. arme de tir - arme destinate practicării tirului sportiv, recunoscute în condiţiile prevăzute de lege;

5. arme de vânătoare - arme destinate practicării vânătorii, cu una sau mai multe ţevi, care folosesc muniţie cu glonţ sau/şi cu alice, recunoscute în condiţiile prevăzute de lege;

6. arme utilitare - arme destinate să asigure desfăşurarea corespunzătoare a unor activităţi din domeniile cinematografic, teatral, artistic, sportiv, cultural, industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protecţiei mediului şi protecţiei împotriva dăunătorilor, precum şi desfăşurarea de către societăţile specializate de pază şi protecţie a activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor de bunuri şi valori, respectiv a activităţilor de protecţie a persoanelor;

7. arme şi dispozitive de agrement - arme şi dispozitive neletale, construite pe principii asemănătoare armelor care nu folosesc muniţii, ce aruncă proiectile nemetalice şi sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât şi în cadrul competiţiilor sportive; sunt incluse în această categorie şi arcurile;

8. replici de arme tip airsoft - replici după arme şi dispozitive militare reale, la scară 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe bază de gaz neiritant, construite pe principii asemănătoare armelor, care nu folosesc muniţii, ce aruncă proiectile nemetalice;

9. dispozitive paintball - dispozitive neletale cu mecanism pe bază de gaz sau mecanic, care aruncă proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea;

10. arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un şoc mecanic, în scopul sacrificării ulterioare;

11. arme cu destinaţie industrială - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil şi care au aparenţa unei arme de foc automate;

12. arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizării animalelor prin injectarea de substanţe tranchilizante;

13. arme de panoplie - arme de foc devenite nefuncţionale ca urmare a dezactivării lor sau datorită gradului avansat de deteriorare, atestate de către un armurier autorizat în condiţiile legii;

14. arme de colecţie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum şi armele, aflate sau nu în stare de funcţionare, care constituie rarităţi sau care au valoare istorică, artistică, ştiinţifică ori documentară;

15. arme vechi - arme letale produse până în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora, destinate să fie păstrate în colecţii;

16. arme de recuzită - arme special confecţionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificării lor de către un armurier autorizat, necesare activităţii instituţiilor specializate în domeniul artistic.

IV. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv

1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie-recipient;

2. arme de foc scurte - arme de foc a căror ţeava nu depăşeşte 30 cm sau a căror lungime totală nu depăşeşte 60 cm;

3. arme de foc lungi-arme de foc a căror lungime a ţevii sau lungime totală depăşeşte dimensiunile armelor de foc scurte;

4. arme de foc automate - arme de foc care, după fiecare cartuş tras, se reîncarcă automat şi trag o serie de mai multe cartuşe prin apăsarea continuă pe trăgaci;

5. arme de foc semiautomate - arme de foc care, după fiecare cartuş tras, se reîncarcă automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartuşe prin apăsarea continuă pe trăgaci;

6. arme de foc cu repetiţie - arme de foc care, după fiecare foc tras, se reîncarcă manual, prin introducerea pe ţeava a unui cartuş preluat din încărcător prin intermediul unui mecanism;

7. arme de foc cu o singură lovitură - armă de foc fără încărcător, care este încărcată după fiecare tragere prin introducerea manuală a cartuşului în camera de încărcare sau într-un lăcaş special prevăzut la intrarea în ţeava;

8. arme albe cu lamă - armă care îndeplineşte următoarele criterii:

a) lama este fie solidară cu mânerul, fie echipată cu un sistem ce îi permite să facă corp comun cu mânerul său;

b) are tăiş dublu pe toată lungimea sa;

c) lungimea este mai mare de 15 cm;

d) lăţimea este mai mare sau egală cu 0,4 cm;

e) are un mâner prevăzut cu gardă.

V. Categorii de persoane

1. vânător - persoana fizică care a obţinut calitatea de vânător şi practică vânătoarea, în condiţiile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

2. colecţionar de arme - persoana care deţine ori intenţionează să deţină arme în colecţie şi care a dobândit, în condiţiile legii, un atestat de colecţionar;

3. federaţiile sportive naţionale de specialitate - structuri sportive de interes naţional, constituite, în condiţiile legii, prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, care pentru desfăşurarea probelor sportive, conform statutului lor, folosesc arme cu destinaţia tir;

4. sportivi de tir - sportivii legitimaţi la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportivă, eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului, şi sunt afiliate la federaţiile sportive naţionale de specialitate;

5. sportiv de tir categoria I - sportivul care îndeplineşte în fiecare an baremele cifrice stabilite şi aprobate de federaţiile sportive de specialitate;

6. antrenor de tir - persoana care a absolvit cursurile şcolii de antrenori şi certifică acest fapt prin diplomă sau carnet de antrenor;

7. instructor în poligonul de tragere - persoana care desfăşoară activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate şi care a dobândit, în condiţiile legii, un atestat de instructor în poligonul de tragere;

8. armurier - orice persoană fizică sau juridică autorizată, în condiţiile prezentei legi, să desfăşoare una ori mai multe operaţiuni cu arme, piese şi muniţii;

9. intermediar - orice persoană fizică sau juridică, cu excepţia armurierilor, autorizată, în condiţiile prezentei legi, a cărei activitate constă, integral ori parţial, în achiziţionarea, comercializarea sau realizarea de transferuri de arme;

10. rezident al unui stat membru - cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie şi rezidenţă pe teritoriul unui stat membru, precum şi titularul unui document care atestă dreptul de rezidenţă al acestuia pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.

VI. Tipuri de documente

1. permis de armă - documentul emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedeşte dreptul de a deţine şi, după caz, de a purta şi folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizării, ale căror tip, marcă, serie şi calibru sunt înscrise în acest document, precum şi muniţia aferentă;

2. paşaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, care conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene împreună cu armele înscrise în acest document, numai în măsura în care deţinerea, portul şi folosirea acestor arme este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autorităţile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective;

3. certificat de deţinător - documentul emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care se dovedeşte faptul că titularul acestuia a îndeplinit procedura legală de înregistrare a armelor neletale la această autoritate, cu excepţia armelor neletale supuse autorizării;

4. ordin de serviciu-documentul eliberat de persoana juridică autorizată să deţină şi să folosească arme, prin care se acordă persoanei angajate pe bază de contract de muncă, precum şi studenţilor de la instituţiile de învăţământ superior cu profil cinegetic dreptul de a purta şi folosi arma şi muniţia corespunzătoare, înscrise în acest document, în timpul şi pentru executarea sarcinilor de serviciu;

5. permis de transferai armelor - document eliberat de autorităţile române competente, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer de arme şi muniţii de pe teritoriul României către un stat membru al Uniunii Europene;

6. autorizaţie de transfer fără acord prealabil - documentul eliberat de autorităţile competente române ori ale unui stat membru al Uniunii Europene de expediţie, prin care se permite unui armurier sau intermediar să efectueze, pentru o anumită perioadă de timp, operaţiuni de transfer al armelor, pieselor şi muniţiilor către un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în care nu este necesar un acord prealabil al autorităţilor competente pentru fiecare operaţiune sau, după caz, pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului;

7. acord prealabil - documentul eliberat de autorităţile competente române, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer al armelor şi muniţiilor pe teritoriul României, ori de către statul membru al Uniunii Europene de destinaţie, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer al armelor, pieselor şi muniţiilor pe teritoriul său;

8. aviz de import/export - documentul eliberat de autorităţile române competente, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer al armelor, pieselor şi muniţiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/către un stat care nu este membru al Uniunii Europene.

Autoritatea competentă

Art. 3. - Poliţia Română este autoritatea competentă care exercită controlul privind deţinerea, portul şi folosirea armelor, pieselor şi muniţiilor, precum şi cu privire la operaţiunile cu arme şi muniţii, în condiţiile prezentei legi.

Aspecte generale privind regimul armelor

Art. 4. - (1) Armele din categoria A din anexă pot fi deţinute şi folosite numai de către instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

(2) Armele letale din categoria B din anexă pot fi deţinute sau, după caz, purtate şi folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de armă, iar de către persoanele juridice pot fi deţinute şi folosite numai în baza autorizaţiei eliberate în condiţiile prezentei legi.

(3) Armele neletale din categoriile C şi D din anexă pot fi deţinute şi, după caz, purtate şi folosite de persoane fizice sau juridice, cu condiţia îndeplinirii procedurilor de înregistrare ori autorizare a acestora, după caz, la/de către autorităţile competente, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(4) Armele şi dispozitivele neletale din categoria E din anexă pot fi deţinute şi, după caz, purtate şi folosite de către persoanele fizice şi juridice, fără îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(5) Forma şi conţinutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(6) Evidenţa posesorilor de arme din categoriile B, C şi D din anexă, a armelor deţinute de aceştia, precum şi a documentelor prin care se acordă dreptul de a le deţine, purta şi folosi se ţine de către inspectoratele judeţene de poliţie şi de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, care au eliberat aceste documente.

Regimul armelor militare şi al unor dispozitive destinate armelor letale

Art. 5. - (1) Regimul deţinerii, portului, utilizării şi operaţiunilor cu arme şi dispozitive militare se stabileşte prin legi speciale.

(2) Este interzisă procurarea, deţinerea, portul, utilizarea, importul, exportul şi comercializarea de către persoane fizice sau juridice, cu excepţia instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a următoarelor sisteme şi dispozitive destinate armelor:

a) sisteme de ochire care funcţionează pe principiul laser;

b) sisteme de ochire pe timp de noapte;

c) dispozitive destinate sau adaptate diminuării zgomotului cauzat prin arderea unei încărcături.

Condiţii generale privind deţinerea armelor

Art. 6. - (1) Orice persoană fizică sau juridică ce îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege are dreptul să deţină la domiciliul, reşedinţa, sediul sau punctul de lucru arme şi muniţii.

(2) Persoanele fizice şi juridice care au dreptul să deţină, să poarte, să folosească sau, după caz, să desfăşoare operaţiuni cu arme din categoriile B, C şi D din anexă, piese şi muniţii corespunzătoare sunt obligate să permită controlul armelor, pieselor şi muniţiilor deţinute, la solicitarea organelor de poliţie, şi să asigure securitatea acestora. Condiţiile de asigurare a securităţii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de deţinere pot fi transferate de proprietarul lor în alt spaţiu decât cel menţionat În documente numai cu acordul scris al poliţiei, în conformitate cu procedura care va fi reglementată prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Principalele obligaţii ale deţinătorilor armelor

Art. 7. - (1) Deţinătorii armelor letale sau neletale sunt obligaţi să anunţe de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de poliţie despre dispariţia, pierderea sau furtul acestor arme.

(2) Este interzisă înstrăinarea de către titular a autorizaţiei de procurare a armei, a certificatului de deţinător şi a permisului de armă, cu excepţia situaţiei în care documentul este depus la organul de poliţie competent.

Regimul juridic al armelor deţinute ilegal sau al căror deţinător nu este cunoscut ori a decedat

Art. 8. - (1) Persoana care ia cunoştinţă despre existenţa unei arme militare, a unei arme letale, a unei arme neletale ori a muniţiilor deţinute ilegal, pierdute sau abandonate este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie.

(2) Persoana care găseşte o armă militară, o armă letală, o armă neletală ori muniţii este obligată să le predea sau să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie.

            (3) Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deţine în mod legal arme ori muniţii au obligaţia ca, în cazul în care deţinătorul a decedat sau este declarat dispărut, să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie şi să depună armele şi muniţiile respective la cel mai apropiat armurier, în termen de 15 zile de la data decesului ori, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei


CAPITOLUL II

Procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor de către persoanele fizice

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

Dreptul de procurare, deţinere, port şi folosire a armelor şi muniţiei

Art. 9. - Persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pot procura, deţine, purta şi folosi arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare acestora.

Condiţii generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv deţinere, port şi folosire a armelor

Art. 10. - (1) Dreptul de procurare, de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale se dobândeşte de la data emiterii de către autorităţile competente a autorizaţiei de procurare a armei sau, după caz, a permisului de armă.

(2) Dreptul de procurare, de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se dobândeşte de la data emiterii de către autorităţile competente a autorizaţiei de procurare a armei şi, după caz, a permisului de armă.

(3) Armele neletale supuse notificării prealabile pot fi deţinute, purtate şi folosite numai după ce acestea au fost înregistrate la autorităţile competente, în condiţiile prezentei legi.

Documente care atestă dreptul de procurare, respectiv deţinere, port şi folosire a armelor

Art. 11. - (1) Autorizaţia de procurare a armei, permisul de armă, atestatul de colecţionar, autorizaţia temporară de transport şi folosire a armei, certificatul de deţinător şi paşaportul european pentru arme de foc se eliberează de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(2) Condiţiile, precum şi procedura de eliberare a atestatului de colecţionar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Obligaţii generale ale titularului autorizaţiei de procurare a armelor sau al permisului de armă

Art. 12. - Titularul autorizaţiei de procurare a armelor sau, după caz, al permisului de armă este obligat să anunţe organul de poliţie competent teritorial, în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre următoarele evenimente:

a) au intervenit orice fel de schimbări care necesită modificarea unor menţiuni corespunzătoare din conţinutul documentului;

            b) au fost folosite în întregime spaţiile destinate vizelor şi menţiunilor din permisul de armă.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii cu privire la procurarea ŞI înstrăinarea armelor letale, precum şi a muniţiei aferente de către persoanele fizice de cetăţenie română

 

Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale

Art. 13. - (1) Persoanele fizice de cetăţenie română cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1), pot fi autorizate, la cerere, să procure arme letale.

(2) Armele de apărare şi pază pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane:

a) demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii şi poliţiştii, pe perioada cât sunt în activitate şi după încetarea activităţii, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor;

b) persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepţia personalului de pază din cadrul societăţilor specializate de pază;

c) persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au această calitate.

(3) Vânătorii pot procura arme de vânătoare, precum şi arme de tir, numai din categoria armelor lungi.

(4) Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor naţionale sau olimpice, pe perioada cât sunt în activitate, precum şi antrenorii şi instructorii în poligonul de tragere pot procura numai arme de tir, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor.

(5) Colecţionarii de arme pot procura numai arme de colecţie, cu excepţia celor prevăzute în categoria B pct. 7 din anexă, proiectate după anul 1945, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Condiţii de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor letale

Art. 14. - (1) Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) au împlinit vârsta de 18 ani;

b) deţin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în funcţie de destinaţia armelor;

c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, pentru infracţiuni comise cu intenţie ori pentru infracţiuni prevăzute de prezenta lege;

d) nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie;

e) sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi folosi arme şi muniţii;

f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente;

g) au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

h) nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5);

i) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi.

(2) Cererea de eliberare a autorizaţiei de procurare a armelor se depune de către solicitant la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la inspectoratul judeţean de poliţie în a cărui rază teritoriala îşi are domiciliul ori reşedinţa. Cererea se soluţionează în termen de maximum 45 de zile, în cazul primei autorizări, şi în termen de maximum 30 de zile, în cazul autorizărilor ulterioare.

(3) Dacă autoritatea competentă cu soluţionarea cererii constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), solicitantului i se refuză autorizarea de procurare a armei şi i se comunică, în scris, în termenul prevăzut la alin. (2), soluţia adoptată, precum şi motivele care au stat la baza acesteia.

(4) Soluţia prevăzută la alin. (3) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi poate fi atacată în termen de 15 zile de la data la care a fost adusă la cunoştinţa solicitantului.

Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizaţia de procurare

Art. 15. - (1) Persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5), care îndeplinesc condiţiile prevăzute la ari 14 alin. (1), pot fi autorizate să procure arme, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 23 în ceea ce priveşte scopul pentru care solicită autorizarea, după cum urmează:

a) cel mult două arme de apărare şi pază;

b) un număr nelimitat de arme, dintre cele prevăzute la art. 13 alin. (3)-(5), din România şi cel mult câte două arme din afara teritoriului României, pentru fiecare călătorie a solicitantului.

(2) Persoanele prevăzute la art. 13 alin. (3) - (5) pot procura din afara teritoriului României arme corespunzătoare categoriei din care fac parte, într-o cantitate mai mare decât cea prevăzută la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor şi intermediarilor autorizaţi să comercializeze arme.

Valabilitatea autorizaţiei de procurare a armelor

Art. 16. - (1) Autorizaţia de procurare a armelor se eliberează cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungită de către autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o nouă perioadă de până la 90 de zile.

(2) Dacă titularul autorizaţiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârşitul celor două perioade de câte 90 de zile, prevăzute la alin. (1), poate solicita, în scris, acordarea unei noi autorizaţii de procurare a armelor, fără a mai fi necesar să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1)lit. a), g) şi i).

Condiţiile exercitării dreptului conferit prin autorizaţia de procurare a armelor

Art. 17. - (1) Titularul autorizaţiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de armă şi cantitatea de muniţie înscrise în document de la orice armurier şi intermediar autorizat să comercializeze în România arme, precum şi de la orice persoană autorizată din afara teritoriului României, care comercializează în condiţiile legii din ţara în care se află arme din această categorie.

(2) Procurarea armelor prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5) se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire, sponsorizare, închiriere sau comodat.

(3) Armele deţinute de persoanele fizice pot fi închiriate sau date în comodat numai prin intermediul unui armurier.

(4) Cumpărarea armelor de la altă persoană fizică sau juridică se poate face numai prin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prevăzuţi la alin. (1).

(5) Modalitatea de procurare de către persoanele fizice a armelor letale şi a armelor neletale supuse autorizării, precum şi a muniţiei corespunzătoare acestora prin mijloace de comunicare la distanţă se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Pierderea dreptului de procurare a armelor Procedura de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor

Art. 18. - Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizaţia de procurare a armelor se retrage de către organul care a eliberat-o dacă titularul nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1)lit. b)-f) şi i).

Art. 19. - Procedura de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Modalităţi specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane

Vânzarea armelor letale

Art. 20. - (1) Persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a) şi b) pot procura arme de apărare şi pază şi de la instituţiile în care sunt încadrate ori, după caz, le pot primi în dar sau ca recompensă, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei respective.

(2) Persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor pot procura arme de apărare şi pază numai prin intermediul Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 14 alin. (1).

            Art. 21. - Persoanele care deţin arme letale procurate în condiţiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizaţi să comercializeze astfel de arme.

 


SECŢIUNEA a 3-a

Condiţii cu privire la deţinerea, portul şi utilizarea armelor letale, precum şi a muniţiei aferente de către persoanele fizice de cetăţenie română

 

Solicitarea acordării permisului de armă şi a înscrierii armei în permisul de armă

1. Dispoziţii generale

Art. 22. - (1) Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme letale are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare d© la data procurării, să se prezinte la organul de poliţie care a eliberai autorizaţia de procurare, în vederea solicitării acordării permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este deţinătorul.

(2) În cazul în care arma a fost procurată din afara teritoriului României, termenul prevăzut la alin. (1) este de maximum 15 zile lucrătoare de la data achiziţiei, dovedită prin actul de provenienţă.

(3) Deţinătorul armei are obligaţia să prezinte la solicitarea organului de poliţie competent fiecare armă cu ţeava ghintuită, împreună cu câte 5 cartuşe corespunzătoare calibrul ui fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului şi a tubului-martor în evidenţele operative ale Inspectoratului General al Poliţiei Române. Procedura operaţiunii de înregistrare a proiectilului şi a tubului-martor se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Acordarea dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armei

Art. 23. - (1) în funcţie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurării armei, autorităţile competente pot acorda solicitantului dreptul de deţinere sau, după caz, de port sau folosire a armei procurate, făcând menţiune, în mod expres, despre aceasta în conţinutul permisului de armă.

(2) Dreptul de deţinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânătoare, de tir, de colecţie sau de autoapărare şi conferă titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliul sau reşedinţa înscrisă în documentul de identitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Dreptul de a purta şi folosi arme se poate acorda numai pentru armele de apărare şi pază, de vânătoare şi de tir şi conferă titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma şi de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizată procurarea acesteia, precum şi în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate, în condiţiile prezentei legi.

Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de deţinere şi, după caz, de port şl folosire

Art. 24. - (1) Dreptul de deţinere se poate acorda pentru un număr nelimitat de arme de vânătoare, de tir sau de colecţie.

(2) Dreptul de a purta şi folosi arme se poate acorda solicitantului, în condiţiile prezentei legi, după cum urmează:

a) pentru două arme de apărare şi pază;

b) pentru un număr nelimitat de arme de vânătoare;

c) pentru un număr nelimitat de arme de tir.

Valabilitatea permisului de armă

Art. 25. - (1) Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri.

(2) în vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) la structura de poliţie competentă în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cu armele înscrise în permis, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), h) şi i), iar armele destinate folosirii în condiţiile prezentei legi au efectuată inspecţia tehnică periodică.

(4) Permisul de armă conferă titularului drepturile prevăzute de lege şi după radierea din acesta a armelor înstrăinate prin vânzare, donaţie, închiriere sau comodat, până la expirarea termenului de valabilitate.

Condiţiile exercitării dreptului de deţinere a armelor

2. Regimul dreptului de deţinere a armelor letale

Art. 26. - (1) Titularul dreptului de deţinere a armelor letale are obligaţia să păstreze armele şi muniţiile înscrise în permisul de armă, asigurate astfel încât să nu permită accesul la ele al persoanelor neautorizate. În condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Titularul dreptului de deţinere a armelor poate fi autorizat de către organul de poliţie competent teritorial, la cerere, să scoată armele deţinute în condiţiile legii din incinta locului unde acestea sunt păstrate, în următoarele situaţii:

a) cu ocazia depunerii armelor la un armurier;

b) cu ocazia schimbării locului unde sunt păstrate armele.

(3) în autorizaţia prevăzută la alin. (2) se menţionează perioada în care armele urmează să fie transportate în afara locului unde sunt păstrate, motivul pentru care acestea se transportă, traseul utilizat, destinaţia şi condiţiile în care trebuie asigurată arma în timpul transportului.

(4) în cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt păstrate, în vederea prezentării acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilităţii permisului de armă, nu mai este necesară obţinerea prealabilă a autorizaţiei prevăzute la alin. (2).

Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de deţinere

Art. 27. - (1) Titularul dreptului de deţinere a unei arme letale poate fi autorizat, la cerere, de către structura de poliţie competentă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa să folosească într-un poligon autorizat, în condiţiile legii, armele de vânătoare, de tir ori de colecţie.

(2) Colecţionarii de arme pot fi autorizaţi să folosească, în condiţiile legii, armele deţinute în colecţie cu ocazia unor manifestări culturale, artistice sau istorice.

(3) Autorizarea prevăzută la alin. (1) şi (2) se referă la scopul pentru care s-a solicitat aceasta, traseul utilizat pentru transportul armelor, locui unde urmează a fi folosită arma şi termenul de valabilitate a autorizaţiei temporare de transport şi folosire a armei.

(4) Titularii dreptului de deţinere pot folosi o armă dintre cele deţinute, menţionată în mod expres în permisul de armă, numai în locul unde se află arma deţinută sau colecţia, în caz de legitimă apărare. În cazul în care titularul dreptului de deţinere a făcut uz de armă, are obligaţia să acţioneze în condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) şi (2).

(5) Procedura de acordare a autorizaţiei prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabileşte prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi.

(6) Armele pentru care s-a obţinut dreptul de deţinere nu pot fi încredinţate de către posesorii acestora altor persoane, cu excepţia situaţiilor când armele se găsesc într-un poligon autorizat.

Anularea şi suspendarea dreptului de deţinere a armelor

Art. 28. - (1) Dreptul de deţinere a armelor se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c), e) şi f);

b) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă;

c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

d) a săvârşit într-o perioadă de 2 ani două contravenţii prevăzute de prezenta lege sau o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a anulării dreptului de deţinere ori, după caz, de port şi folosire a armelor;

e) a folosit armele deţinute fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), (2) şi (4);

f) a pierdut din motive imputabile lui calitatea prevăzută la art. 13 alin. (3) şi (4) sau nu mai are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (5), care a condiţionat acordarea dreptului de deţinere a armelor;

g) a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia;

h) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru deţinerea armelor;

i) se constată că dreptul de deţinere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informaţii false.

(2) Dreptul de deţinere a armelor se suspendă în următoarele situaţii:

a) titularul dreptului nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d);

b) titularului i s-a anulat calitatea prevăzută la art. 13 alin. (3) sau (4), care a condiţionat acordarea dreptului de deţinere, dar acesta a recurs la căile de atac prevăzute de lege pentru redobândirea acestei calităţi şi în cauză nu există o soluţie definitivă şi irevocabilă;

c) titularul a săvârşit o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de deţinere a armelor.

(3) în cazul în care persoana se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul de poliţie competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepţia situaţiei în care armele se ridică de către organele de poliţie.

Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă

Art. 29. - (1) Constatarea situaţiilor prevăzute la art. 28 se face de către organele de poliţie competente, care iau măsura suspendării sau, după caz, anulării permisului de armă.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se comunică, în scris, titularului dreptului de deţinere sau, după caz, rudelor ori persoanelor care locuiau împreună cu acesta, în situaţia prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c).

(3) Măsura prevăzută la alin. (1) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Efectele aplicării măsurii de suspendare sau anulare a permisului de arma

Art. 30. - Deţinătorul armelor este obligat ca, în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusă la cunoştinţă măsura prevăzută la art. 29 alin. (1), să depună armele la un armurier autorizat, în vederea înstrăinării sau depozitării, cu excepţia situaţiilor în care acestea sunt ridicate de organul de poliţie competent. Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege împotriva măsurii de anulare a dreptului de deţinere a armelor de către persoana care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) nu suspendă obligaţia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.

Condiţiile de păstrare şi port ale armelor letale

3. Regimul dreptului de port şi folosire a armelor letale

Art. 31. - (1) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme letale are obligaţia de a păstra arma şi muniţia înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate, astfel încât să nu permită accesul la acestea al persoanelor neautorizate.

(2) Păstrarea armei şi muniţiei prevăzute la alin. (1) la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului se face în locuri special destinate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Arma de apărare şi pază poate fi purtată numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii;

a) trebuie să fie asigurată şi să nu fie armată;

b) să nu prezinte defecţiuni, cu excepţia situaţiei în care este transportată la armurier;

c) trebuie să stea în permanenţă introdusă în toc şi ascunsă vederii, cu excepţia situaţiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o utilizeze;

d) să se afle în permanenţă numai asupra sa şi să nu fie înmânată, sub nicio formă, altor persoane, cu excepţia armurierilor, intermediarilor, organelor de poliţie competente, precum şi personalului abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum şi în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;

e) deţinătorul să nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau să nu sufere de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol, în condiţiile în care poartă arma asupra sa.

Limitele exercitării uzului de armă

Art. 32. - (1) Titularii dreptului de a purta şi folosi armele de apărare şi pază pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.

(2) Folosirea armelor de apărare şi pază în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

Obligaţii în cazul efectuării uzului de armă

Art. 33. - (1) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să acţioneze imediat pentru a se acorda primul ajutor şi asistenţă medicală persoanelor rănite.

(2) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), precum şi în cea prevăzută la art. 27 alin. (4), organul de poliţie sesizat are obligaţia să efectueze cercetarea la faţa locului şi a circumstanţelor în care s-a produs evenimentul. Arma care a fost folosită rămâne în custodia organului de poliţie care desfăşoară cercetarea, până la încheierea acesteia.

(4) Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică în cazul în care s-a făcut uz de armă, în condiţiile prevăzute la art. 32 alin. (2), cu excepţia situaţiei în care, în urma folosirii armei, au rezultat victime umane.

Păstrarea, portul şi folosirea armelor letale de către persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor

Art. 34. - Persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor pot păstra, purta şi folosi armele înscrise în permisul de armă numai în condiţiile stabilite în protocolul de protecţie, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 31-33.

Acordarea dreptului de port şi folosire a armelor de vânătoare

Art. 35. - (1) Dreptul de a purta şi folosi armele de vânătoare se acordă, în condiţiile prezentei legi, persoanelor care deţin permis de vânătoare eliberat de autorităţile române.

(2) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare are obligaţia de a păstra armele înscrise în permisul de armă în condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (1) şi (2).

Transportul şi portul armelor de vânătoare

Art. 36. - (1) Transportul armelor de vânătoare, pentru care s-a acordat deţinătorului dreptul de a le purta şi folosi, de la domiciliul sau reşedinţa acestuia la locul unde urmează să se desfăşoare vânătoarea potrivit legii se face în următoarele condiţii:

a) armele trebuie ţinute în toc sau husă, asigurate şi neîncărcate cu muniţie;

b) să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. b), d) şi e).

(2) Portul armelor de vânătoare în locul destinat vânătorii se face în următoarele condiţii:

a) arma poate fi încărcată, cu condiţia ca, după încărcare, să fie asigurată şi purtată astfel încât să nu prezinte pericolul producerii unor accidente;

b) să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. b) şi e);

c) arma să se afle în permanenţă numai asupra persoanei care o deţine în mod legai şi să nu fie înmânată sub nicio formă altor persoane, cu excepţia vânătorilor.

Uzul de armă de vânătoare

Art. 37. - (1) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de armă numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în condiţiile Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru antrenament, în poligoanele autorizate în condiţiile legii.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), armele de vânătoare pot fi folosite şi în caz de legitimă apărare, stare de necesitate ori caz fortuit, în condiţiile legii.

Înstrăinarea temporară a armelor de vânătoare

Art. 38. - (1) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare poate încredinţa unei alte persoane autorizate pentru portul şi folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea, precum şi muniţia aferentă, în limitele prevăzute de lege, în vederea utilizării la vânătoare.

(2) Se interzice lăsarea armei în gaj sau în alte forme de garanţie.

Acordarea dreptului de port şi folosire a armelor de tir

Art. 39. - (1) Dreptul de a purta şi folosi arme de tir se acordă, în condiţiile prezentei legi, numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor naţionale sau olimpice, pe perioada cât sunt în activitate, precum şi antrenorilor şi instructorilor în poligonul de tragere.

(2) Sportivii de tir prevăzuţi la alin. (1) pot purta şi folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care au obţinut clasificarea sau calificarea.

(3) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de tir are obligaţia de a păstra armele înscrise în permisul de armă, în condiţiile prevăzute de lege pentru titularul dreptului de deţinere a acestor arme.

Transportul, portul şl folosirea armelor de tir

Art. 40. - (1) Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat deţinătorului dreptul de a le purta şi folosi, de la domiciliul sau reşedinţa acestuia la locurile de antrenament sau unde urmează să se desfăşoare concursul de tir, se face în următoarele condiţii:

a) armele trebuie ţinute în husă sau, după caz, în cutie, neîncărcate cu muniţie şi asigurate împotriva pierderii ori sustragerii;

b) să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. b), d) şi e).


Portul şi folosirea armelor de către persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice

(2) Portul şi utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevăzute la alin. (1) se fac în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestor locuri.

Art. 41. - Condiţiile în care persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice pot purta şi folosi arme letale, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se stabilesc prin legile speciale care reglementează atribuţiile acestora.

Procurarea muniţiei de către titularii dreptului de port şi folosire a armelor letale

4. Regimul procurării şi deţinerii muniţiei aferente armelor letale de către persoanele fizice

Art. 42. - (1) Titularii dreptului de a purta şi folosi arme de apărare şi pază, de vânătoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizaţi numai muniţia aferentă armelor înscrise în permisul de armă.

(2) Cantitatea de muniţie care poate fi deţinută de persoanele prevăzute la alin. (1) se înscrie în permisul de armă de către organul de poliţie care eliberează acest document, după cum urmează:

a) pentru armele de apărare şi pază, cel mult 50 de cartuşe cu glonţ şi 50 de cartuşe fără proiectil, pentru câte o singură armă de fiecare calibru;

b) pentru armele de vânătoare, cel mult 300 de cartuşe pentru câte o singură armă de fiecare calibru dintre cele pentru care are dreptul de port şi folosire;

c) pentru armele de tir, cel mult 500 de cartuşe pentru fiecare armă pentru care are dreptul de port şi folosire.

(3) Persoanele care deţin arme de apărare şi pază pot purta asupra lor, în afara domiciliului sau reşedinţei unde este depozitată muniţia, cel mult 12 cartuşe.

(4) Este interzisă comercializarea sau înstrăinarea sub altă formă, precum şi deţinerea ori utilizarea de muniţie expirată sau degradată care, prin păstrare sau folosire, ar putea pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor,

Procurarea muniţiei de către colecţionarii de arme

Art. 43. - (1) Colecţionarii de arme pot procura şi deţine, numai la locul unde se află colecţia de arme, cel mult 25 de cartuşe cu proiectil şi 50 de cartuşe fără proiectil, pentru o armă lungă sau pentru o armă scurtă dintre cele prevăzute la categoria B pct. 7 din anexă, proiectate până în anul 1945 inclusiv, în condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (4).

(2) înscrierea menţiunilor corespunzătoare în permisul de armă cu privire la deţinerea muniţiei prevăzute la alin. (1) se face de către organul de poliţie competent, la cererea colecţionarului.

5. Suspendarea, revocarea şi anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale şi a muniţiilor

Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor letale

Art. 44. - (1) Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organele competente în următoarele situaţii:

a) titularul dreptului nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d);

b) titularului i s-a anulat calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2)-(4), dar acesta a contestat această măsură prin recurgerea la căile de atac prevăzute de lege şi în cauză nu există o soluţie definitivă şi irevocabilă;

c) a săvârşit o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de port şi folosire a armelor.

(2) Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioadă în care persoana se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1).

(3) Pe perioada suspendării dreptului de port şi folosire a armelor, permisul de armă se retrage de către organul de poliţie care a dispus măsura, iar armele şi întreaga cantitate de muniţie deţinute se depun, de îndată, la un armurier autorizat în acest sens, cu excepţia situaţiei în care acestea se ridică de către organele de poliţie.

(4) Suspendarea încetează de la data la care titularul dreptului de port şi folosire a armelor nu se mai află în situaţiile prevăzute la alin. (1), iar permisul de armă, armele şi muniţia se restituie acestuia.

Anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale

Art. 45. - (1) Anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organele competente dacă titularul dreptului se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu mai are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2)-(4);

b) nu mai îndeplineşte vreuna dintre condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b), c), e) şi f);

c) a pierdut armele înscrise în permisul de armă sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări care îi sunt imputabile;

d) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă;

e) a decedat sau a fost declarat dispărut, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;


f) a săvârşit într-o perioadă de 2 ani două contravenţii prevăzute de prezenta lege sau o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a anulării dreptului de deţinere ori, după caz, de port şi folosire a armelor;

g) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru portul şi folosirea armelor;

h) dreptul de port şi folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informaţii false.

(2) în urma anulării dreptului de port şi folosire a armelor, permisul de armă se retrage de către organul de poliţie care a dispus măsura, iar armele şi întreaga cantitate de muniţie deţinute se depun, de îndată, la un armurier autorizat în acest sens, cu excepţia situaţiei în care acestea se ridică de către organele de poliţie.

Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a dreptului de port şi folosire a armelor letale

Art. 46. - (1) Măsura suspendării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale se comunică, în scris, titularului dreptului ori, după caz, rudelor sau persoanelor care locuiau împreună cu acesta, în situaţia prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. e).

(2) în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă a măsurii suspendării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale, titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele şi întreaga cantitate de muniţie deţinută la un armurier autorizat, cu excepţia celor care se ridică de către organele de poliţie.

(3) Măsura suspendării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale este supusă controlului judecătoresc potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege împotriva măsurii suspendării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale de către persoana care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) nu suspendă obligaţia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.

6. Regimul călătoriilor în state terţe cu armele letale şi muniţiile deţinute de către cetăţenii români

Autorizarea călătoriilor în state terţe cu armele letale şi muniţia corespunzătoare

Art. 47. - (1) Persoana care deţine, în condiţiile prezentei legi, arme letale şi care doreşte să călătorească cu acestea în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare state terţe, are obligaţia să solicite organului de poliţie care i-a acordat permisul de armă eliberarea unei autorizaţii în baza căreia organele poliţiei de frontieră permit ieşirea de pe teritoriul României cu armele şi muniţia înscrise în autorizaţie, făcând menţiune despre acestea în documentul de călătorie al titularului.

(2) Armele de apărare şi pază pot fi scoase de pe teritoriul României numai de către persoanele prevăzute la art. 41, în condiţiile prevăzute la art. 49.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia ca, la întoarcerea în România, să prezinte la frontieră toate armele înscrise în documentul de călătorie pe care le-au deţinut la ieşirea din ţară. În cazul în care, pe perioada şederii în state terţe, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul trebuie să prezinte, la întoarcere, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române, documente autentice, eliberate de organele de poliţie competente din statul în care s-a produs evenimentul, care să certifice faptul că persoana a reclamat pierderea, furtul sau, după caz, distrugerea armei, organele poliţiei de frontieră având obligaţia să facă menţiune despre aceasta în documentul de călătorie şi să informeze în scris Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(4) în situaţia în care, pe perioada şederii în state terţe, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul are obligaţia ca, în termen de 3 zile de la intrarea în ţară, să se prezinte personal la organul de poliţie care i-a eliberat permisul de armă şi să depună o declaraţie cu privire la evenimentul produs, împreună cu o copie autentificată a documentului corespunzător, emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul.

Eliberarea autorizaţiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale pentru călătorii în state terţe

Art. 48. - (1) Autorizaţia prevăzută la art. 47 alin. (1) se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este titular al unui permis de armă pentru armele şi muniţia care urmează să fie înscrise în documentul de călătorie;

b) prezintă motivele pentru care doreşte să călătorească în state terţe cu armele şi muniţia pentru care solicită înscrierea în documentul de călătorie.

(2) Autorizaţia prevăzută la art. 47 alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la titularul acesteia, data şi punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din ţară, precum şi cu privire la armele şi cantitatea de muniţie care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.

(3) Cu ocazia eliberării autorizaţiei, organul de poliţie competent trebuie să informeze Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră cu privire la datele prevăzute la alin. (2).

(4) Documentele care trebuie să însoţească cererea pentru înscrierea armelor în documentul de călătorie, procedura de acordare a autorizaţiei prevăzute la art. 47 alin. (1), precum şi cea de înscriere a armelor şi muniţiei în documentul de călătorie, perioadele şi condiţiile în care titularul poate călători în state terţe cu armele înscrise în acest document, precum şi termenul de soluţionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


Autorizarea călătoriilor în interes de serviciu, în afara teritoriului României, cu armele letale şi muniţia din dotare

Art. 49. - (1) în cazul persoanelor prevăzute la art. 41 care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, urmează să se deplaseze în afara teritoriului României împreună cu armele aflate în dotare, înscrierea acestor arme, precum şi a muniţiei corespunzătoare se face în paşaportul de serviciu de către organele poliţiei de frontieră, cu ocazia ieşirii din ţară a acestor persoane, pe baza adeverinţei eliberate titularilor de către instituţiile unde sunt încadrate aceste persoane.

(2) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la calitatea titularului acesteia, data şi punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din ţară, precum şi cu privire la armele şi cantitatea de muniţie care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.

(3) Instituţiile la care sunt încadrate persoanele prevăzute la art. 41 au obligaţia să informeze, în scris, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, ori de câte ori aceste persoane urmează să călătorească în afara teritoriului României cu armele înscrise în paşaportul de serviciu.

(4) Prevederile art. 47 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul persoanelor prevăzute la art. 41, în această situaţie organele poliţiei de frontieră având obligaţia să anunţe în scris şi instituţiile unde sunt încadrate aceste persoane.

(5) Condiţiile în care persoanele prevăzute la art. 41 pot călători în afara teritoriului României cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducătorului fiecărei instituţii unde sunt încadrate aceste persoane.

7. Furtul, pierderea, distrugerea sau deteriorarea permisului de armă, precum şi a documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale

Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea permisului de armă

Art. 50. - (1) Furtul permiselor de armă se declară în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliţie care Ie-a eliberat.

(2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.

Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale

Art. 51. - (1) în cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii, în state terţe, a documentului de călătorie în care sunt înscrise armele şi muniţiile cu care titularul a ieşit de pe teritoriul României, acesta trebuie să se prezinte cu armele înscrise în document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifică la Inspectoratul General al Poliţiei Române situaţia legată a acestor arme, eliberează titularului o adeverinţă în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum şi marca, tipul şi seriile armelor.

(2) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta şi se reţine de către organele poliţiei de frontieră la intrarea în ţară.

            (3) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin comun al ministrului afacerilor interne şi ministrului afacerilor externe.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Condiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor letale, precum şi a muniţiei aferente de către persoanele fizice străine

 

Procurarea armelor letale de către străinii cu domiciliul sau reşedinţa în România

Art. 52. - (1) Străinii care au reşedinţa sau domiciliul în România pot fi autorizaţi să procure numai arme de vânătoare, de tir sau de colecţie. În sensul prezentei legi, sunt consideraţi că au reşedinţa sau domiciliul în România străinii titulari ai unui permis de şedere temporară sau, după caz, permanentă, acordat în condiţiile legii privind regimul străinilor în România*), precum şi străinii care au dobândit o formă de protecţie în România în condiţiile legii privind statutul şi regimul refugiaţilor**).

(2) Autorizaţia de procurare a armelor de vânătoare, de tir sau de colecţie se acordă în condiţiile prevăzute la art. 14 persoanelor prevăzute la alin. (1) care posedă permis de şedere valabil.

(3) Prevederile art. 15 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 16-19. art. 21-23, art. 24 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c), art. 25-30, art. 35-40, art. 42 alin. (1), art. 43-45, art. 50 şi, după caz, art. 51 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor prevăzute la alin. (1).


*) A se vedea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

**) As e vedea Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Procurarea şi scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de către străinii titulari ai dreptului de scurtă şedere

Art. 53. - (1) Străinii care călătoresc în România pe baza unei vize de scurtă şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizaţi să procure din România numai arme de vânătoare, de tir sau de colecţie, în vederea scoaterii acestora din România.

(2) Armele şi muniţia corespunzătoare procurate de către străini în timpul unei călătorii în România, în condiţiile prevăzute la alin. (1), vor fi exportate sau, după caz, transferate în statul de destinaţie numai prin intermediul armurierilor şi intermediarilor autorizaţi să efectueze astfel de operaţiuni.

(3) Inspectoratul General al Poliţiei Române eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1), la cerere, autorizaţia de procurare a armelor, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au împlinit vârsta de 18 ani;

b) fac dovada intrării legale în România;

c) prezintă autorizaţia de procurare a armei sau, după caz, a muniţiei eliberată de autorităţile competente ale statului de destinaţie, cu excepţia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii prealabile, situaţie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisă emisă de autorităţile competente din care să reiasă acest fapt.

(4) Procedura acordării autorizaţiei de procurare a armei şi a autorizaţiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Introducerea, deţinerea, portul şi folosirea armelor letale pe teritoriul

României

Art. 54. - (1) Străinii care călătoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în condiţiile legii, pe baza unei vize de scurtă şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot, în baza avizului de introducere a armelor în ţară, să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească armele de vânătoare sau de tir pe care le deţin, dacă armele şi muniţia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei.

(2) Avizul de introducere a armelor în ţară se poate acorda străinilor de către Inspectoratul General

al Poliţiei de Frontieră, în următoarele condiţii:

a) fac dovada deţinerii legale a armelor în statul de unde provin;

b) în cazul armelor de vânătoare, prezintă o invitaţie nominală de la o asociaţie de vânătoare din România, legal constituită, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

c) în căzui armelor de tir, fac dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie sau un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federaţiile sportive naţionale de specialitate;

d) în cazul armelor de colecţie, fac dovada faptului că urmează să participe la o manifestare culturală, artistică sau istorică şi prezintă invitaţia unei asociaţii de colecţionari, legal constituită, ori a unei instituţii muzeistice din România.

(3) în cazul tranzitării teritoriului României de către străini cu armele prevăzute la alin. (1), avizul prevăzut la alin. (2) se acordă numai cu condiţia prezentării documentelor care atestă faptul că introducerea armelor şi muniţiei respective este permisă pe teritoriul statului de destinaţie.

(4) Procedura şi documentele necesare acordării avizului prevăzut la alin. (2) şi (3), cantităţile de arme care pot fi introduse de străini în România se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Regimul aplicabil unor categorii speciale de străini deţinători de arme letale

Art. 55. - (1) însoţitorii delegaţiilor străine, la nivelul şefilor de stat sau de guvern, ai altor demnitari străini care beneficiază de protecţie, precum şi militarii străini pot introduce, purta şi folosi, pe teritoriul României, arme de apărare şi pază, pe bază de reciprocitate sau în condiţiile stabilite prin acorduri bilaterale, dacă acestea sunt notificate Inspectoratului General al Poliţiei Române prin Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale ori Ministerul Afacerilor Interne.

(2) Membrii personalului misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare şi ai reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România pot purta şi folosi arme de apărare şi pază, pe bază de reciprocitate sau în condiţiile stabilite prin acorduri bilaterale, fără a mai fi necesară obţinerea permisului de armă.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot procura din România arme de apărare şi pază, în baza autorizaţiei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

Achiziţionarea de pe teritoriul României a muniţiei de către străini

            Art. 56. - Străinii care se află în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizaţi muniţia aferentă armelor legal deţinute, în condiţiile stabilite la art. 42.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Condiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor neletale de către persoanele fizice

 

Procurarea şi înstrăinarea armelor Neletale

Art. 57. - (1) Cetăţenii români şi rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, precum şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale din categoriile C şi D din anexă, precum şi muniţia aferentă de la orice armurier şi, după caz, intermediar care comercializează astfel de arme:

a) după obţinerea autorizaţiei de procurare potrivit alin. (4), pentru armele prevăzute în categoria C din anexă;

b) după notificarea prealabilă a organelor prevăzute la art. 11 alin. (1), pentru armele prevăzute în categoria D din anexă.


(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pot procura, în scopul deţinerii, respectiv al portului şi folosirii, cel mult două arme neletale de autoapărare şi un număr nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevăzute în categoria C din anexă.

(3) Armele neletale prevăzute în categoria C pct. 22 din anexă pot fi procurate, în scopul deţinerii, respectiv al portului şi folosirii, numai de către sportivii şi antrenorii de tir.

(4) Autorizaţia de procurare a armelor neletale prevăzute în categoria C din anexă se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an;

b) nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie;

c) sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical;

d) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţii lor existente la organele competente;

e) nu Ie-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5);

f) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale şi neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi.

(5) Prevederile art. 14 alin. (2)-(4), art. 16 şi 17 se aplică în mod corespunzător pentru situaţia prevăzută la alin. (4).

(6) Dreptul de procurare a armelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se pierde, iar autorizaţia de procurare a acestora se retrage de către organul care a eliberat-o dacă titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (4).

(7) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate, încredinţate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepţia cazului în care acestea sunt depuse la structura de poliţie competentă, la personalul abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum şi în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri şi intermediari, în vederea depozitării ori înstrăinării.

(8) Fac excepţie de la prevederile alin. (7) armele prevăzute în categoria C pct. 22 din anexă, care pot fi încredinţate unei alte persoane autorizate pentru portul şi folosirea unor astfel de arme, în vederea utilizării în poligon.

(9) Procedura de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor neletale se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(10) Armele şi dispozitivele neletale prevăzute în categoria E din anexă pot fi procurate în România de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani.

(11) Străinii care călătoresc în România pe baza unei vize de scurtă şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizaţi să procure din România arme neletale supuse autorizării sau notificării prealabile, în vederea scoaterii acestora din România, în condiţiile prevăzute la art. 53 alin. (1)-(3).

Drepturile şi obligaţiile posesorilor armelor neletale supuse autorizării

Art. 58. - (1) Dispoziţiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile şi obligaţiile solicitantului armei letale, prevăzute la art. 22 alin. (1) şi (2), art. 23 alin. (1 )r art. 26 şi 50, se aplică şi în ceea ce priveşte armele neletale supuse autorizării.

(2) Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către structura de poliţie competentă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă titularul dreptului dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (4). Prevederile art. 25 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) în cazul armelor prevăzute în categoria C pct. 23 din anexă, destinate pentru colecţie, autorităţile competente pot acorda numai un drept de deţinere. Prevederile art. 27 se aplică în mod corespunzător.

Anularea şi suspendarea dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării

Art. 59. - (1) Dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. a), c) şi d);

b) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă;

c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

d) a săvârşit într-o perioadă de 2 ani două contravenţii prevăzute de prezenta lege sau o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a anulării dreptului de deţinere ori, după caz, de port şi folosire a armelor;

e) se constată faptul că titularul a folosit armele deţinute, cu încălcarea condiţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (4);


f) titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia;

g) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru portul şi folosirea armelor;

h) dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informaţii false.

(2) Dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se suspendă în următoarele situaţii:

a) titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. b);

b) titularul a săvârşit una dintre contravenţiile pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire.

(3) în cazul în care persoana se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepţia situaţiei în care armele se ridică de către organele de poliţie. Prevederile art. 29 şi 30 se aplică în mod corespunzător.

(4) Măsura anulării sau suspendării dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se comunică, în scris, titularului dreptului ori, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), succesorilor acestuia. Prevederile art. 46 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.

Certificatul de deţinător

Art. 60. - (1) Persoanele care au procurat arme neletale în condiţiile notificării prealabile au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la autorităţile prevăzute la art. 11 alin. (1), în vederea eliberării certificatului de deţinător.

(2) Certificatul de deţinător conferă titularului dreptul de deţinere, port şi folosire a armelor înscrise în acest document.

(3) Titularii certificatului de deţinător pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document, fără a le putea înstrăina în afara teritoriului României.

(4) Procedura notificării prealabile, menţionată la art. 57 alin. (1), precum ŞI a acordării certificatului de deţinător se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Păstrarea armelor neletale

Art. 61. - Posesorii armelor neletale din categoriile D şi E din anexă au obligaţia să ta toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu, reşedinţă sau, după caz, la locul de rezidenţă, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea şi să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.

Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de către străini

Art. 62. - (1) Introducerea de către străini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizării pe teritoriul României este interzisă, cu excepţia cazurilor în care titularul face dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie ori un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federaţiile sportive naţionale de specialitate sau face dovada faptului că urmează să participe la 0 manifestare culturală, artistică sau istorică şi prezintă invitaţia unei asociaţii de colecţionari, legal constituită, ori a unei instituţii muzeistice din România.

(2) Străinii pot introduce în România arme neletale legal deţinute, din categoria celor supuse notificării prealabile, numai după obţinerea autorizaţiei de introducere a armelor în ţară.

(3) Autorizaţia de introducere a armelor în ţară se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii:

a) a împlinit vârsta de 18 ani;

b) motivează, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României.

(4) Procedura acordării autorizaţiei prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Armele şi dispozitivele neletale prevăzute în categoria E din anexă pot fi introduse în România fără restricţii de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege privind portul şi folosirea acestora.

Portul armelor neletale destinate pentru autoapărare

Art. 63. - (1) Persoanele prevăzute la art. 57 alin. (1) au dreptul să poarte asupra lor doar o singură armă neletală destinată pentru autoapărare, dintre cele procurate în mod legal.

(2) Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele condiţii:

a) în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;

b) dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în condiţiile în care poartă arma asupra sa;

c) neînsoţite de documentul care atestă dreptul de port şi folosire.


Uzul de armă neletală

Art. 64. - (1) Titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.

(2) Armele neletale prevăzute în categoriile C-E din anexă, destinate colecţiei, pot fi folosite în condiţiile prevăzute la art. 27.

(3) Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

Folosirea armelor utilitare şi de agrement

Art. 65. - (1) Armele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit şi armele de asomare pot fi folosite, în condiţiile legii, doar împotriva animalelor şi mamiferelor acvatice, numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiţii încât să nu cauzeze vătămări corporale persoanelor.

(2) Pistoalele de start pot fi deţinute şi folosite de federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive afiliate acestora.

(3) Pistoalele de semnalizare pot fi deţinute şi folosite de persoanele fizice şi juridice numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiţii încât să nu cauzeze vătămări corporale persoanelor.

(4) Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului şi tirului sportiv pot fi folosite în spaţii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate sau semnalizate, în astfel de condiţii încât să nu pună în pericol integritatea corporală sau viaţa persoanelor.

(5) Sunt interzise portul şi folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevăzute la alin. (4) în locuri publice.

(6) Armele sau dispozitivele neletale prevăzute la alin. (1H4) Pot fi transportate de la domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă al deţinătorului la locul unde urmează să se desfăşoare activităţile pentru care sunt destinate, numai dacă acestea sunt ţinute în husă, bagaj ori ambalaj şi nu sunt încărcate cu muniţie.

Procurarea muniţiei pentru armele neletale

Art. 66. - (1) Muniţia aferentă armelor neletale poate fi procurată numai în baza permisului de armă sau, după caz, a certificatului de deţinător, de la armurierii autorizaţi să o comercializeze.

            (2) Posesorii armelor neletale cu destinaţia de autoapărare pot procura şi deţine maximum 100 de cartuşe pentru fiecare armă dintre cele pentru care au drept de port şi folosire.

 

CAPITOLUL III

Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor de către persoanele juridice

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

Categoriile de persoane juridice care pot procura, deţine şi folosi arme şi muniţii

Art. 67. -(1) Instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale sunt autorizate să procure, să înstrăineze, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în condiţiile stabilite prin legi speciale.

(2) Persoanele juridice de drept public, altele decât cele cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi persoanele juridice şi unităţile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, în condiţiile prezentei legi, pentru exercitarea atribuţiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare a acestora.

(3) Persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, pot fi autorizate în condiţiile prezentei legi, în funcţie de obiectul lor de activitate, să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru:

a) înarmarea personalului abilitat să desfăşoare activităţi de pază, dacă aceasta se justifică pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor care le aparţin sau cărora le asigură protecţie, precum şi a pazei persoanelor, bunurilor, valorilor sau transportului ori depozitării de valori importante, în cazul societăţilor al căror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îşi pot asigura paza proprie, în condiţiile legii;

b) desfăşurarea activităţilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate, pentru antrenament sau divertisment, precum şi organizarea şi desfăşurarea cursurilor prevăzute la art. 14 alin. (1)lit. g);

c) desfăşurarea activităţilor sportive, artistice, în centrele de producţie cinematografică şi televiziune, precum şi în cadrul spectacolelor de circ şi teatru.

(4) Muzeele pot fi autorizate, în condiţiile prezentei legi, să procure şi să deţină arme de colecţie, precum şi arme neletale, după caz.

(5) Persoanele juridice străine nu pot fi autorizate să deţină sau să folosească, pe teritoriul României, arme din categoria A din anexă, şi nici muniţia corespunzătoare acestora.

Autorităţile competente să acorde autorizări de procurare, deţinere şi folosire a armelor şi muniţiilor

            Art. 68. - Autorizările prevăzute la art. 67 alin. (3) şi (4) se acordă de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază de competenţă se află sediul social, respectiv punctul de lucru al persoanei juridice, precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, în condiţiile prezentei legi.


 

SECŢIUNEA a 2-a

Regimul procurării, deţinerii şl folosirii armelor şi muniţiilor de către persoanele juridice de drept public şi persoanele juridice sau unităţile subordonate sau aflate în coordonarea acestora

 

Condiţiile procurării, deţinerii, păstrării ŞI dotării personalului propriu cu arme şi muniţii

Art. 69. - (1) Persoanele juridice de drept public, altele decât cele cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi persoanele juridice şi unităţile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de actele normative de organizare şi funcţionare, desfăşoară activităţi specifice care necesită dotarea personalului cu arme letale şi arme neletale, precum şi cu muniţia corespunzătoare, pot procura şi, după caz, înstrăina asemenea arme şi muniţie, în condiţiile prezentei legi, prin armurierii şi intermediarii autorizaţi în acest sens.

(2) Tipurile şi cantitatea de arme şi muniţie care pot fi procurate se stabilesc, în funcţie de activităţile specifice care urmează să fie desfăşurate, precum şi de numărul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat, de către conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1), cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 68.

(3) Păstrarea armelor şi a muniţiei prevăzute la alin. (1) se face în spaţii special destinate şi avizate în condiţiile prevăzute de lege, asigurate în permanenţă cu pază înarmată, în condiţiile legii.

(4) Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale, emise de conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1) sau, după caz, al unităţii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia, în care se menţionează datele de identificare ale armei, datele de identificare ale deţinătorului, sarcinile în executarea cărora deţinătorul poate purta şi folosi armele, locurile în care deţinătorul poate purta şi folosi armele, precum şi condiţiile în care acesta poate face uz de armă.

(5) Persoana juridică şi unităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să constituie, la nivel central, un registru în care se ţine evidenţa armelor şi muniţiei procurate, deţinute şi înstrăinate, a muniţiei consumate, precum şi a personalului care este dotat cu acestea. Această evidenţă se pune la dispoziţia autorităţilor care au acordat avizul prevăzut la alin. (2), ori de câte ori se solicită aceasta.

(6) Evidenţa prevăzută la alin. (5) se păstrează timp de 20 de ani, în cazul armelor letale şi al armelor neletale supuse autorizării.

(7) Persoanele juridice şi unităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a prezenta registrele, cu ocazia constituirii acestora, la autorităţile prevăzute la art. 68, în vederea înregistrării. Evidenţa registrelor prevăzute la alin. (5) se ţine de către autorităţile prevăzute la art. 68.

Dotarea personalului propriu cu arme letale sau ne letale supuse autorizării şi muniţii

Art. 70. - (1) Pot fi dotate, în condiţiile prevăzute la art. 69 alin. (4). cu arme letale sau neletale supuse autorizării persoanele care:

a) au împlinit 18 ani;

b) sunt angajate, în baza unui contract individual de muncă, la persoana juridică sau unităţile prevăzute la art. 69 alin. (1);

c) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), h) şi i);

d) urmează un instructaj, desfăşurat de angajator, cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme, precum şi la condiţiile în care trebuie purtată şi folosită arma, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 31 alin. (3), art. 32, art. 35-37, art. 63 alin. (2), art. 64 şi 65, după caz, la sfârşitul căruia semnează un angajament, prin care se obligă să poarte şi să folosească armele şi muniţia din dotare numai în scopurile şi condiţiile stabilite în instructaj.

(2) Modelul ordinului de serviciu şi conţinutul instructajului prevăzut la alin. (1) lit. d) se stabilesc de angajator şi se avizează de către structurile de ordine publică din cadrul autorităţilor prevăzute la art. 68.

(3) Tipul de arme şi cantitatea de muniţie înscrise în ordinul de serviciu se stabilesc de către autorităţile prevăzute la art. 68.

(4) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor deţinute de persoana juridică sau unităţile prevăzute la art. 69 alin. (1), care trebuie să facă şi dovada absolvirii cursurilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g).

(5) Armele aflate în dotare pot fi purtate şi folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator, în care persoanele prevăzute la alin. (1) şi (4) exercită atribuţiile de serviciu care necesită portul şi folosirea acestora, precum şi numai în condiţiile şi locurile prevăzute în ordinul de serviciu. La sfârşitul acestui interval de timp, armele se depun în locurile prevăzute la art. 69 alin. (3), iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unităţilor prevăzute la art. 69 alin. (1), cu excepţia celor deţinute de pădurari şi paznicii de vânătoare, care pot fi păstrate de aceştia în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Sunt interzise deţinerea, portul şi folosirea armelor de către persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program.


(6) Folosirea armelor şi muniţiei de către personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator, cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 68, în conformitate cu atribuţiile prevăzute la art. 67 alin. (2).

(7) în vederea dotării cu arme, angajatorul solicită pentru fiecare persoană în parte avizul autorităţilor prevăzute la art. 68, prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c).

(8) Semnarea contractului individual de muncă presupune şi acordul implicit al persoanelor, care urmează să fie dotate cu arme de apărare şi pază, pentru testarea integrităţii lor profesionale şi morale, prin efectuarea unor verificări de specialitate ale autorităţilor prevăzute la art. 68, care au ca scop prevenirea şi combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare şi în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta lege.

(9) Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit certificat de identitate sportivă şi sunt afiliate la federaţiile sportive naţionale de specialitate, precum şi folosirea acestor arme de către sportivi, antrenori sau instructori în poligonul de tragere se fac cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 68, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

Dotarea personalului propriu cu arme neletale

Art. 71. - (1) Pot fi dotate, în conformitate cu art. 69 alin. (4), cu arme neletale persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. a), b) şi d), precum şi sportivii şi antrenorii de tir, în condiţiile prevăzute la art. 70 alin. (9).

(2) Condiţiile prevăzute la alin. (1) se aplică şi personalului cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor deţinute de persoana juridică sau unităţile prevăzute la art. 69 alin. (1).

Verificarea personalului dotat cu arme şi muniţii, precum şi a stării tehnice a armelor şi muniţiei

Art. 72. - (1) Persoanele juridice şi unităţile prevăzute la art. 69 alin. (1) au obligaţia să desfăşoare, periodic, la intervale stabilite de către autorităţile prevăzute la art. 68 sau ori de câte ori acestea solicită, următoarele activităţi:

a) verificarea îndeplinirii de către personalul dotat cu arme şi muniţie a condiţiei prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e), a cunoaşterii instructajului prevăzut la art. 70 alin. (1) lit. d), precum şi a modului în care sunt respectate prevederile acestuia;

b) verificarea stării tehnice a armelor şi muniţiei, precum şi a condiţiilor în care acestea sunt păstrate, prin armurierii autorizaţi în acest sens.

(2) Autorităţile prevăzute la art. 68 pot solicita să li se comunice rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) sau pot participa, în mod efectiv, la efectuarea acestor verificări, ori de câte ori consideră necesar.

Poligoanele pentru antrenament şi pentru verificarea armelor

Art. 73. - (1) Persoanele juridice şi unităţile prevăzute la art. 69 alin. (1) pot construi şi amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme. precum şi pentru verificarea armelor şi muniţiilor deţinute, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Personalul desemnat cu administrarea, întreţinerea şi supravegherea poligoanelor trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 70 alin. (1) şi (5).

(3) Personalul care urmează să desfăşoare în incinta poligonului activităţi permanente de supraveghere a activităţilor care se desfăşoară în această incintă, precum şi activităţi de instruire şi îndrumare a persoanelor care desfăşoară activităţi de antrenament trebuie să deţină atestatul de instructor, acordat de autorităţile prevăzute la art. 68, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Activităţile care se pot desfăşura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, care se avizează de către autorităţile prevăzute la art. 68.

Categorii de persoane juridice şi unităţi care pot deţine şi folosi diferite tipuri de arme şi muniţii

Art. 74. - (1) Următoarele persoane juridice şi unităţi aflate în subordinea, autoritatea sau, după caz, coordonarea acestora pot deţine şi folosi arme şi muniţii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69-73, după cum urmează:

a) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, şi subunităţile aparţinând acesteia pot deţine şi folosi arme de foc cu destinaţie utilitară şi muniţia corespunzătoare, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu ale organelor de control, în domeniul pazei fondului forestier şi ocrotirii animalelor, precum şi arme de vânătoare şi muniţia corespunzătoare, pentru recoltarea planificată a vânatului şi combaterea animalelor dăunătoare;

b) Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România şi asociaţiile de vânători sportivi, legai constituite, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pot deţine şi folosi, prin personalul anume desemnat, arme de foc cu destinaţie utilitară şi muniţia corespunzătoare, pentru paza fondurilor de vânătoare, precum şi arme de vânătoare şi muniţia corespunzătoare, pentru recoltarea planificată a vânatului şi combaterea animalelor dăunătoare;

c) unităţile de învăţământ superior cu profil cinegetic pot deţine şi folosi arme de vânătoare şi arme cu destinaţie utilitară, pentru exercitarea activităţii didactice;

d) autoritatea publică centrală care răspunde de piscicultura şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot deţine şi folosi arme cu destinaţie utilitară cu muniţie fără proiectil, pentru dotarea personalului propriu însărcinat cu îndepărtarea păsărilor dăunătoare;

e) administraţiile aeroporturilor pot deţine şi folosi arme cu destinaţie utilitară cu muniţie fără proiectil, pentru îndepărtarea păsărilor care pot periclita securitatea aeronavelor;

f) autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot deţine şi folosi arme de foc cu destinaţie utilitară, precum şi muniţia corespunzătoare, necesare pentru desfăşurarea activităţi lor specifice în domeniul protecţiei şi conservării habitatelor naturale, a diversităţii biologice şi a reţelei naţionale de arii protejate;

g) federaţiile sportive naţionale de specialitate şi cluburile sau asociaţiile sportive afiliate acestora pot deţine şi folosi arme de tir sportiv şi muniţia corespunzătoare, în funcţie de necesităţi, pentru desfăşurarea antrenamentelor ori concursurilor aprobate de aceste federaţii;

h) instituţiile de cultură şi artă, asociaţiile cultural-artistice şi sportive pot deţine şi folosi arme de panoplie pentru activităţile pe care le desfăşoară;

i) centrele de producţie cinematografică, circurile, teatrele şi alte asemenea instituţii de cultură, artă şi sport pot deţine şi folosi arme de recuzită sau utilitare pentru activităţile pe care le desfăşoară.

(2) în cazul armelor deţinute în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. g), dotarea sportivilor cu arme de tir şi muniţia corespunzătoare în vederea desfăşurării antrenamentelor şi concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. a)-c), în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora.

            (3) în cazul armelor deţinute în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f), dotarea persoanelor desemnate să le folosească, în vederea desfăşurării activităţilor specifice, se poate face fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. a)-c), iar în cazul armelor de panoplie, şi fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 69 alin. (4).

 

SECŢIUNEA a 3-a

Regimul procurării, deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor de către persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice

 

1. Dispoziţii generale privind autorizarea pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor

Autorizaţiile pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor

Art. 75. - (1) în vederea procurării de arme şi muniţii sau a construirii şi amenajării de poligoane, persoanele juridice prevăzute la art. 67 alin. (2)-(4) trebuie să depună o cerere la autorităţile prevăzute la art. 68, în vederea eliberării autorizaţiei corespunzătoare.

(2) Autorităţile prevăzute la art. 68 eliberează, vizează o dată la 2 ani, preschimbă, retrag sau anulează autorizaţiile pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor, precum şi autorizaţiile pentru construirea şi amenajarea poligoanelor.

(3) Procedura de eliberare, vizare, preschimbare, retragere sau anulare a autorizaţiei pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Preschimbarea autorizaţiilor pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor

Art. 76. - (1) Autorizaţiile prevăzute la art. 75 alin. (1) se preschimbă în următoarele situaţii:

a) în cazul schimbării denumirii ori sediului persoanei juridice;

b) când autorizaţia a fost pierdută, furată, distrusă sau deteriorată;

c) când au fost folosite în întregime spaţiile destinate vizei sau menţiunilor.

(2) Pentru eliberarea unei noi autorizaţii, persoana juridică este obligată să depună, în acest sens, o cerere la autorităţile prevăzute la art. 68, în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b). Eliberarea unei noi autorizaţii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai după publicarea pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.

Retragerea şi anularea autorizaţiilor pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor

Art. 77. - (1) Autorizaţiile prevăzute la art. 75 alin. (1) se retrag în următoarele situaţii:

a) titularul încetează activitatea care a determinat autorizarea;

b) titularul a săvârşit contravenţii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare, deţinere şi folosire a armelor;

c) titularul a săvârşit mai mult de două contravenţii prevăzute de prezenta lege, altele decât cele prevăzute la lit. b).

(2) Anularea autorizaţiilor prevăzute la art. 75 alin. (1) se dispune în următoarele situaţii:

a) se constată că, la data acordării autorizaţiei, titularul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru procurare, deţinere sau folosire a armelor şi muniţiei sau, după caz, condiţiile privind construirea, amenajarea şi funcţionarea poligonului;

b) titularului i s-a acordat autorizaţia pe baza unor documente sau informaţii false.


Obligaţiile persoanelor juridice autorizate să deţină şl să folosească arme şi muniţie

Art. 78. - Persoanele juridice autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme şi muniţie au următoarele obligaţii:

a) să se prezinte în perioada stabilită de Inspectoratul General al Poliţiei Române la autorităţile prevăzute la art. 68, pentru vizarea autorizaţiei;

b) să anunţe schimbarea sediului sau a punctului de lucru cu cel puţin 10 zile înainte de aceasta, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă este situat noul sediu, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în autorizaţie;

c) să anunţe pierderea, furtul sau distrugerea autorizaţiei, la autorităţile prevăzute la art. 68, în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului;

d) în cazul în care persoana juridică încetează activitatea, trebuie să comunice aceasta autorităţilor prevăzute la art. 68, în termen de 10 zile de la acea dată;

e) să prezinte, la autorităţile prevăzute la art. 68, documentele care dovedesc procurarea sau înstrăinarea armelor şi muniţiei, în termen de 10 zile de la procurare sau, după caz, înstrăinare, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare în conţinutul autorizaţiei.

Condiţiile pentru păstrarea armelor şi muniţiilor, precum şl pentru dotarea personalului angajat

Art. 79. - Prevederile art. 69 alin. (3) şi ale art. 70-73 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, în ceea ce priveşte condiţiile în care acestea pot păstra şi dota personalul angajat cu arme şi muniţia corespunzătoare, precum şi cele în care persoanele înarmate aparţinând acestor persoane juridicele pot purta şi folosi.

2. Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor de către societăţile specializate de pază

Autorizarea procurării armelor şi muniţiei de către societăţile specializate de pază

Art. 80. - (1) Societăţile specializate de pa2ă, constituite potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii şi intermediarii autorizaţi în acest sens:

a) numai prin închiriere, arme letale, precum şi muniţia corespunzătoare, cu excepţia situaţiilor în care aceste societăţi sunt constituite în armurieri autorizaţi să efectueze operaţiuni cu arme din această categorie;

b) sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare.

(2) în funcţie de activităţile legale de pază pe care le desfăşoară, societăţile prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate să procure arme şi muniţie, după cum urmează;

a) în cazul activităţilor de protecţie a persoanelor: arme de apărare şi pază - numai pentru protecţia persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (2), iar arme de autoapărare - pentru protecţia celorlalte categorii de persoane;

b) în cazul activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor: arme letale cu destinaţie utilitară - numai pentru paza sediilor băncilor, centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare, partidelor parlamentare, şantierelor arheologice, sediilor şi punctelor de lucru ale societăţilor care desfăşoară activităţi ce constituie monopol de stat, sediilor armurierilor şi intermediarilor, depozitelor de arme, muniţii, materii explozive, substanţe toxice, substanţe stupefiante şi medicamente care conţin substanţe stupefiante, metale preţioase şi pietre preţioase, obiectivelor la care se asigură paza cu jandarmi în cooperare cu societăţile specializate de pază, poligoanelor în care se desfăşoară activităţi cu arme letale, precum şi a altor locuri prevăzute de lege în acest sens, iar arme neletale cu destinaţie utilitară - pentru activităţile de pază a celorlalte obiective, bunuri şi valori, desfăşurate potrivit legii;

c) în cazul activităţilor de pază a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinaţie utilitară - numai pentru paza transporturilor cu arme, muniţii, materii explozive, substanţe toxice, substanţe stupefiante şi medicamente care conţin substanţe stupefiante, metale preţioase şi pietre preţioase, înscrisuri de valoare, sume de bani, titluri de credit, cecuri, precum şi cu alte valori prevăzute de lege, iar arme neletale cu destinaţie utilitară - pentru activităţile de pază a celorlalte categorii de transporturi.

(3) Inspectoratul General al Poliţiei Române ţine evidenţa centralizată a tuturor societăţilor specializate de pază autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme şi muniţie.

Acordarea autorizaţiei de procurare, deţinere şi folosire a armelor letale şi a muniţiilor

Art. 81. - Autorizaţia de procurare, deţinere şi folosire a armelor letale şi a muniţiei pentru societăţile specializate de pază se acordă pentru fiecare contract de prestări servicii încheiat de acestea potrivit Legii nr. 333/2003, republicată, valabilitatea autorizaţiei neputând depăşi durata contractului.

Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu

Art. 82. - Persoanelor angajate în cadrul societăţilor specializate de pază, care sunt dotate cu arme, le este interzis ca, pe durata îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu, să poarte asupra lor alte arme în afară de arma de serviciu.

3. Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei de către persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, pentru paza proprie

Autorizarea procurării, deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiei pentru paza proprie

Art. 83. - Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei instituţii publice şi care îşi asigură paza proprie în condiţiile Legii nr. 333/2003, republicată, pot fi autorizate, la cerere, să procure, să deţină şi să folosească, pentru desfăşurarea activităţilor de pază, numai arme neletale şi muniţia corespunzătoare.

Condiţiile privind păstrarea şi dotarea personalului, precum şi portul şi folosirea armelor destinate pentru paza proprie

Art. 84. - Prevederile art. 69 alin. (3) şi ale art. 70-73 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, în ceea ce priveşte condiţiile în care acestea pot păstra şi dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie şi cu muniţia corespunzătoare, precum şi cele în care persoanele înarmate aparţinând acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.

Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei pentru activităţi cultural artistice

4. Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei pentru activităţi cultural-artistice

Art. 85. - (1) Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice şi care desfăşoară activităţi sportive şi artistice în centrele de producţie cinematografică şi televiziune, precum şi în cadrul unor spectacole de circ şi teatru pot fi autorizate, la cerere, de către autorităţile prevăzute la art. 68 să procure arme de panoplie şi, după caz, utilitare sau de recuzită, în condiţiile stabilite pentru persoanele prevăzute la art. 74 alin. (î) lit. h) şi i).

(2) Prevederile art. 69 alin. (3) şi alin. (5)-(7), ale art. 70 alin. (1) lit. d) şi alin. (2)-(5) şi ale art. 71-73 se aplică în mod corespunzător în cazul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) în ceea ce priveşte condiţiile în care acestea pot păstra şi dota personalul angajat cu arme şi muniţia corespunzătoare, precum şi cele în care persoanele înarmate aparţinând acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.

5. Regimul funcţionării poligoanelor de tragere aparţinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituţiilor publice

Autorizarea funcţionării poligoanelor de tragere

Art. 86. - (1) în funcţie de obiectul lor de activitate, persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituţiilor publice pot construi şi amenaja poligoane de tragere pentru arme letale, care, la cerere, pot fi autorizate de către autorităţile prevăzute la art. 68 să funcţioneze, după cum urmează:

a) poligoane de tragere pentru pregătirea personalului propriu - în cazul societăţilor specializate de pază;

b) poligoane de tragere pentru verificarea armelor şi muniţiilor - în cazul armurierilor autorizaţi să producă şi să repare arme;

c) poligoane de tragere pentru antrenament şi agrement - în cazul persoanelor juridice autorizate să organizeze activităţi de tragere pentru antrenament şi divertisment,

(2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) poligoanele de tragere îndeplinesc normele tehnice de siguranţă şi sunt certificate în acest sens de către inspectoratul General al Poliţiei Române;

b) personalul desemnat pentru administrarea, întreţinerea şi supravegherea poligoanelor de tragere trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 70 alin. (1) şi (5);

c) personalul desemnat pentru supravegherea activităţilor care se desfăşoară în incinta poligoanelor de tragere, precum şi pentru desfăşurarea activităţilor de instruire şi îndrumare a persoanelor care execută trageri de verificare a armelor, antrenamente de tragere sau, după caz, urmează cursurile de instruire teoretică şi practică prevăzute la art. 14 alin. (1) fit. g) trebuie să îndeplinească condiţia prevăzută la art. 73alin. (3);

d) să existe personal specializat, angajat permanent, desemnat pentru a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului.

(3) Activităţile care se pot desfăşura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestora, care se avizează de autorităţile prevăzute la art. 68.

(4) Condiţiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Normele tehnice de siguranţă privind construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.


Condiţiile procurării armelor şi muniţiilor destinate folosirii în Incinta poligoanelor de tragere

Art. 87. - (1) Persoanele juridice ale căror poligoane au fost autorizate să funcţioneze în condiţiile stabilite la art. 86 alin. (1) lit. a) şi c) pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii şi intermediarii autorizaţi în acest sens:

a) numai prin închiriere, arme letale, precum şi muniţia corespunzătoare şi, sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru poligoanele prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. a);

b) sub orice formă prevăzută de lege, arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, exclusiv pentru folosirea în poligon, pentru poligoanele prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. c).

(2) în vederea acordării autorizaţiei pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei de către autorităţile prevăzute la art. 68, persoanele juridice prevăzute la art. 86 alin. (1) întocmesc planul de dotare cu arme şi muniţie, care se depune la aceste autorităţi împreună cu cererea de autorizare.

(3) Poate fi autorizată numai procurarea acelor arme şi muniţii care corespund celor pentru care poligonul a fost autorizat să fie folosite în incinta acestuia.

(4) Pentru păstrarea unui număr mai mic de 15 arme letale, spaţiul destinat depozitării trebuie prevăzut cu sistem de supraveghere video şi mijloace de alarmare instalate în condiţiile Legii nr. 333/2003, republicată, conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie ale unor societăţi specializate de pază.

(5) în cazul depozitării unui număr mai mare de 15 arme letale şi a muniţiei aferente în incinta poligoanelor, spaţiile destinate păstrării trebuie asigurate în permanenţă şi cu pază înarmată.

Condiţiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere

Art. 88. - (1) în funcţie de destinaţia poligoanelor de tragere, în incinta acestora sunt admise accesul şi desfăşurarea activităţilor de tragere cu arma pentru următoarele categorii de persoane:

a) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. a) şi c), personalul angajat la societatea specializată de pază, desemnat să poarte şi să folosească arme şi muniţie, persoanele care au absolvit sau urmează cursul de instruire prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. g), precum şi orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani pentru activităţi de tragere de divertisment;

b) în cazul poligoanelor prevăzute fa art. 86 alin. (1) lit. b), numai personalul specializat pentru repararea şi testarea armelor, din cadrul armurierilor autorizaţi să repare arme.

(2) în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), accesul în incinta poligonului de tragere este permis şi cu armele aflate în dotarea persoanei sau, după caz, în permisul de armă al cărui titular este, în vederea executării tragerilor cu aceste arme. În cazul titularilor dreptului de deţinere a armelor înscrise în permisul de armă, accesul este permis numai dacă aceştia prezintă autorizaţia prevăzută la art. 27.

(3) în cazul în care poligoanele prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale, accesul în incinta acestora este permis oricărei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani, cu condiţia ca, în cazul minorilor sub 18 ani, aceştia să fie însoţiţi de o persoană majoră. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis şi cu armele şi muniţia deţinute de acestea, numai însoţite de documentele care atestă dreptul de deţinere sau port şi folosire al armelor.

            (4) în cazul apariţiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere, în urma cărora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate, administratorul poligonului are obligaţia să acţioneze în condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) şi (2).

 

CAPITOLUL IV

Regimul circulaţiei armelor şi muniţiilor

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească armele şi muniţiile pentru a putea fi deţinute sau comercializate

Art. 89. - (1) Armele şi muniţiile prevăzute în categoriile A-C şi categoria D pct. 25-29 din anexă, fabricate pe teritoriul României, pot fi deţinute sau comercializate numai dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

a) sunt marcate de armurierul autorizat să le producă;

b) sunt certificate de către producător că îndeplinesc condiţiile de siguranţă în utilizare;

c) armele sunt înregistrate în Registrul Naţional al Armelor.

(2) Armele şi muniţiile prevăzute în categoriile A-C şi categoria D pct. 25-29 din anexă, fabricate în afara teritoriului României, introduse pe teritoriul României, pot fi comercializate sau, după caz, deţinute de persoane fizice ori juridice din România numai dacă:

a) sunt marcate de producător;

b) sunt certificate de către producător sau de către un organism internaţional că îndeplinesc condiţiile de siguranţă în utilizare.

            (3) Sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (2) lit. b) armele şi muniţiile care tranzitează, în condiţiile legii, teritoriul României.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Marcarea armelor şi muniţiilor

 

Marcarea armelor şi muniţiilor

Art. 90. - (1) Armurierii care produc arme şi muniţii pe teritoriul României dintre cele prevăzute în categoriile A-C şi categoria D pct. 25-29 din anexă au obligaţia ca, în procesul de fabricaţie a acestora, să aplice pe arme, muniţii şi pachete de muniţii marcaje destinate identificării şi urmăririi acestora. Prin pachete de muniţie, în sensul prezentului articol, se înţelege cea mai mică unitate de ambalare de muniţie completă.

(2) Marcajul pentru arma asamblată trebuie să indice:

a) denumirea producătorului;

b) ţara sau locul fabricării;

c) seria şi, după caz, anul de fabricaţie, dacă acesta nu face parte din numărul de serie.

(3) Marcajul prevăzut la alin. (2) se aplică pe cel puţin o componentă esenţială a armei de foc, componentă a cărei distrugere ar face imposibilă utilizarea armei de foc.

(4) Marcajul aplicat pe pachete de muniţii trebuie să indice:

a) denumirea producătorului;

b) numărul de identificare a lotului;

c) calibrul;

d) tipul de muniţie.

(5) Marcajul aplicat pe muniţie trebuie să cuprindă elementele prevăzute la alin. (4) lit. a), c) şi d).

Trecerea armelor în circuitul civil

Art. 91. - (1) Armele deţinute de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale pot fi trecute în circuitul civil numai dacă sunt marcate în condiţiile prezentei legi.

(2) Marcarea armelor potrivit alin. (1) se efectuează de către armurieri autorizaţi în condiţiile legii să producă arme sau de către instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Evidenţa armelor şi muniţiilor fabricate

Art. 92. - (1) Armurierii care produc arme şi muniţii au obligaţia de a ţine evidenţa armelor şi muniţiilor fabricate, în registre constituite cu avizul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau al inspectoratelor judeţene de poliţie în a căror rază teritorială de competenţă îşi au sediile sociale.

(2) Registrele constituite în conformitate cu alin. (1) se înregistrează la Inspectoratul General al Poliţiei Române care ţine evidenţa registrelor tuturor armurierilor autorizaţi să producă arme şi muniţii.

(3) Evidenţa care se ţine în registrele prevăzute la alin. (1) se constituie după criteriul elementelor prevăzute la art. 90 alin. (2).

(4) Evidenţa armelor militare, a armelor de apărare şi pază, precum şi a muniţiilor corespunzătoare constituie informaţii secrete de stat, se ţine în registre separate constituite potrivit legii, iar evidenţa celorlalte arme letale, a armelor neletale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare constituie informaţii secrete de serviciu.

Păstrarea registrelor de evidenţă a armelor şi muniţiilor fabricate

Art. 93. - (1) Registrele prevăzute la art. 92 alin. (1) se păstrează de armurierii autorizaţi să producă arme şi muniţii timp de 20 ani, după care se depun, pentru arhivare, la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială de competenţă îşi au sediile sociale, respectiv punctele de lucru.

            (2) în situaţia în care armurierii îşi încetează activitatea de producere a armelor şi muniţiilor, registrele prevăzute la art. 92 alin. (1) se depun la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială de competenţă îşi au sediile sociale, respectiv punctele de lucru, în termen de 15 zile de fa încetarea activităţii.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Inspecţia tehnică şi dezactivarea armelor şi muniţiilor

 

Inspecţia tehnică periodică

Art. 94. - (1) Inspecţia tehnică periodică a armelor se efectuează de către armurieri autorizaţi în condiţiile legii, în vederea verificării îndeplinirii de către acestea a condiţiilor tehnice de siguranţă în utilizare.

(2) în cazul în care se constată, cu ocazia efectuării inspecţiei tehnice periodice, că armele verificate îndeplinesc condiţiile tehnice de siguranţă în utilizare, armurierii prevăzuţi la alin. (1) eliberează persoanei fizice sau juridice căreia îi aparţin certificatul de efectuare a inspecţiei tehnice periodice.

(3) Armurierii prevăzuţi la alin. (1) nu pot fi autorizaţi să efectueze inspecţia tehnică periodică a armelor care le aparţin.

(4) Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspecţiei tehnice prevăzute la alin. (1) se suportă de către deţinătorul legal al armelor verificate.


(5) Pentru armele deţinute de persoanele fizice şi juridice inspecţia tehnică se efectuează la solicitarea deţinătorului legal, precum şi la solicitarea expresă a structurilor de poliţie competente.

(6) Condiţiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspecţia tehnică periodică a armelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(7) Standardele şi tehnicile de inspecţie tehnică periodică a armelor se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Dezactivarea armelor şi regimul celor care au devenit improprii folosirii

Art. 95. - (1) Dezactivarea armelor de foc se realizează de către armurieri avizaţi în condiţiile legii, care eliberează în acest sens un certificat care să ateste dezactivarea armei de foc sau aplică pe suprafaţa armei de foc un marcaj clar vizibil.

(2) Sunt arme de foc dezactivate acele arme cu toate componentele esenţiale devenite definitiv nefuncţionale şi care nu pot fi îndepărtate, înlocuite sau modificate astfel încât arma de foc să poată fi reactivată în vreun fel.

(3) Armele care nu mai pot fi aduse în stare de funcţionare din cauza unor defecţiuni iremediabile sunt verificate de armurierii prevăzuţi la alin. (1), care eliberează în acest sens un certificat sau aplică pe suprafaţa armei de foc un marcaj clar vizibil. În cazul în care aceste arme sunt nevandabile, se predau armurierilor autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de casare a acestora.

(4) Condiţiile de avizare a armurierilor pentru a desfăşura operaţiuni de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Standardele şi tehnicile de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Metodologia de certificare

            Art. 96. - Procedura acordării certificatelor de dezactivare, precum şi a certificatelor de efectuare a inspecţiei tehnice periodice se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Registrul Naţional al Armelor

 

Organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor

Art. 97. - (1) în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se constituie Registrul Naţional al Armelor, ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenţa armelor, a deţinătorilor de arme, precum şi a operaţiunilor cu arme şi muniţii, necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor legale privind gestionarea aplicării dispoziţiilor prezentei legi.

(2) Termenul de păstrare a datelor cuprinse în evidenţele Registrului Naţional al Armelor este de 20 de ani.

(3) Inspectoratul General al Poliţiei Române exercită, prin structura care administrează Registrul Naţional al Armelor, următoarele atribuţii în domeniul gestionării regimului circulaţiei armelor şi muniţiei:

a) gestionează evidenţa operaţiunilor cu arme şi muniţii, precum şi cu privire la persoanele care le-au procurat şi către care s-au înstrăinat acestea;

b) gestionează evidenţa armurierilor şi intermediarilor care desfăşoară operaţiuni cu arme, piese şi muniţii;

c) gestionează evidenţa etapelor procedurale parcurse de autorităţile competente în cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distrugerii armelor şi muniţiilor aflate în circulaţie, operând menţiunile corespunzătoare în evidenţe;

d) cooperează cu instituţiile similare din străinătate şi cu reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, pentru monitorizarea operaţiunilor cu arme, piese şi muniţii.

(4) Organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor, precum şi accesul la acesta se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Excepţii În cazul armelor militare

            Art. 98. - Sunt exceptate de la prevederile art. 94-97 armele militare a căror evidenţă se ţine de către instituţiile care au dreptul să le procure, să le deţină, să le folosească şi să le înstrăineze, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre instituţiile respective.

 

CAPITOLUL V

Regimul operaţiunilor cu arme, piese şi muniţii

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

Efectuarea operaţiunilor cu arme

Art. 99. - (1) Operaţiunile cu arme, piese şi muniţiile corespunzătoare pe teritoriul României pot fi efectuate numai de către sau prin intermediul armurierilor ori intermediarilor, în condiţiile stabilite prin prezenta lege, cu excepţia persoanelor fizice care, în baza autorizaţiei de procurare ori a dovezii notificării, după caz, pot procura din afara teritoriului României şi introduce în ţară, în condiţiile legii, arme letale şi neletale.


(2) Unităţile din subordonarea sau coordonarea instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale pot efectua operaţiuni cu arme, piese şi muniţii, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre aceste instituţii.

(3) Operaţiunile cu arme, piese şi muniţii pot fi efectuate şi de către armurierii sau intermediarii constituiţi prin acte normative în subordonarea ori coordonarea altor instituţii publice.

(4) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri sau intermediari pot efectua operaţiuni cu arme, piese şi muniţii, în condiţiile prezentei legi.

(5) Procedura autorizării persoanelor fizice desemnate să desfăşoare operaţiuni cu arme, piese şi muniţii în structura armurierilor sau intermediarilor se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Armurierii

Art. 100. - (1) Sunt armurieri de drept următoarele categorii de persoane juridice:

a) federaţiile sportive naţionale de specialitate, cluburile şi asociaţiile sportive afiliate acestora, precum şi gestionarii fondurilor de vânătoare;

b) companiile naţionale şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituite în baza unor acte normative în vederea efectuării de operaţiuni cu arme, piese şi muniţii.

(2) Se pot constitui în armurieri, la cerere, persoanele fizice şi juridice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Categorii de operaţiuni care pot fi desfăşurate de către armurieri

Art. 101. - (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 100 alin. (1) sunt autorizate să efectueze operaţiuni cu arme, piese şi muniţii, după cum urmează:

a) instituţiile publice, altele decât cele care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, şi unităţile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care, prin competenţele conferite de lege, desfăşoară activităţi ce necesită deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor, precum şi federaţiile sportive naţionale de specialitate, cluburile sau asociaţiile sportive afiliate acestora şi gestionarii fondurilor de vânătoare, pentru operaţiuni de procurare, înstrăinare în scop necomercial, reparare şi depozitare;

b) companiile naţionale şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şt completările ulterioare, constituite în baza unor acte normative, pentru efectuarea operaţiunilor în vederea cărora au fost constituite.

(2) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 100 alin. (2) pot fi autorizate, la cerere, să desfăşoare operaţiuni cu arme din categoriile B, C şi D din anexă, piesele acestora, precum şi cu muniţia corespunzătoare.

            (3) Importul, exportul, transferul sau tranzitul armelor şi muniţiilor care se încadrează în categoria produselor militare, potrivit legii, sunt supuse şi controlului autorităţilor cu atribuţii în domeniul produselor strategice ori cu dublă utilizare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Regimul constituirii armurierilor

 

Constituirea armurierilor

Art. 102. - (1) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 100 alin. (2) se pot constitui ca armurieri, în baza autorizaţiei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, după includerea în obiectul de activitate a operaţiunilor cu arme, piese şi muniţii.

(2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă numai dacă toţi asociaţii şi administratorii îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) şi d) şi nu figurează cu menţiuni în certificatul de cazier fiscal, iar cei care desfăşoară activităţi ce implică accesul efectiv la arme şi muniţii letale îndeplinesc şi condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) şi lit. c)-g).

(3) Persoanele fizice se pot constitui ca armurieri, în baza autorizaţiei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, dacă îndeplinesc şi condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) şi c)-g).

Reînnoirea şi retragerea autorizaţiei de constituire a armurierilor

Art. 103. - (1) Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituite ca armurieri sunt obligate să solicite reînnoirea autorizaţiei ori de câte ori se schimbă asociaţii sau administratorii acestora, precum şi cu ocazia schimbării sediului social.

(2) Autorizaţia prevăzută la art. 102 alin. (1) se retrage de către autoritatea care a acordat-o, în situaţia în care aceasta constată că asociaţii şi administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 102 alin. (2). Retragerea autorizaţiei are ca efect pierderea calităţii de armurier a societăţii reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            (3) Autorizaţia prevăzută la art. 102 alin. (3) se retrage de către autoritatea care a acordat-o în situaţia în care aceasta constată că persoana fizică nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) şi c)-g). Retragerea autorizaţiei are ca efect pierderea calităţii de armurier a persoanei fizice.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Regimul efectuării operaţiunilor cu arme şi muniţii

 

Autorizarea desfăşurării operaţiunilor cu arme şi muniţii

Art. 104. - (1) Armurierii constituiţi în condiţiile prevăzute la art. 102 pot efectua operaţiuni cu arme, piese şi muniţii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat, numai după obţinerea autorizaţiei pentru operaţiuni cu arme şi muniţii, acordată de autorităţile competente pentru fiecare categorie de operaţiuni dintre cele prevăzute la alin. (3)-(6).

(2) Autorităţile competente care acordă autorizaţia prevăzută la alin. (1) sunt Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială îşi are sediul social armurierul sau, după caz, punctul de lucru unde urmează să se desfăşoare operaţiunile pentru care se solicită autorizarea.

(3) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de producere a armelor letale şi armelor neletale, precum şi a componentelor acestora se acordă armurierilor dacă aceştia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin spaţii destinate efectuării operaţiunilor de producere a armelor, pieselor şi muniţiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate;

b) deţin spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi pieselor, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă;

c) deţin, după caz, poligoane de tragere pentru verificarea armelor şi muniţiilor.

(4) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de comercializare sau, după caz, depozitare a armelor, pieselor şi muniţiilor se acordă armurierului care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) deţine, după caz, spaţii corespunzătoare destinate efectuării operaţiunilor de comercializare a armelor, pieselor şi muniţiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate;

b) deţine, după caz, spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi pieselor, avizate de organele de poliţie, precum şt spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă.

(5) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii:

a) deţine spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi pieselor, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a);

b) deţine, după caz, poligoane pentru verificarea armelor, autorizate în condiţiile prezentei legi.

(6) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de transport al armelor, pieselor şi muniţiilor letale se acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii:

a) deţine în mod legal şi utilizează mijloace de transport omologate în condiţiile legii de Registrul Auto Român;

b) deţine spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi pieselor, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a).

(7) Este interzisă amenajarea depozitelor de muniţii în incinta imobilelor de locuinţe.

(8) în autorizaţia prevăzută la alin. (1) se menţionează în mod expres categoriile de operaţiuni cu arme, piese şi muniţii care pot fi efectuate de către armurier, iar în funcţie de spaţiul destinat acestora şi de nivelul de securitate, cantitatea de muniţie ce poate ti depozitată în acestea, conform avizului inspectoratului teritorial de muncă.

Categorii de operaţiuni care pot fi desfăşurate de armurierii autorizaţi

Art. 105. - Armurierii autorizaţi în condiţiile art. 104 pot desfăşura următoarele activităţi:

a) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de comercializare a armelor, pieselor şi muniţiilor: cumpărare, vânzare, închiriere, schimb, import, export şi transfer de arme şi muniţii, precum şi intermedierea efectuării acestor operaţiuni;

b) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor: reparare şi verificare a armelor, efectuarea inspecţiilor tehnice în baza autorizaţiei eliberate de autorităţile prevăzute la art. 68;

c) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de producere a armelor, pieselor şi muniţiilor: producerea, asamblarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, efectuarea inspecţiilor tehnice, casarea şi distrugerea de arme şi, după caz, muniţii;

d) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de transport: să efectueze transporturi de arme, piese şi muniţii în ţară, în şi din străinătate, cu mijloace de transport proprii sau închiriate, omologate în condiţiile legii.


Obligaţiile armurierilor care desfăşoară operaţiuni de comerţ cu arme, piese şi muniţii

Art. 106. - (1) Armurierii care desfăşoară operaţiuni de comerţ cu arme, piese şi muniţii au următoarele obligaţii:

a) să introducă în circuitul comercial numai armele şi muniţiile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 89 alin. (1) şi (2);

b) să comercializeze armele, piesele şi muniţiile numai către persoanele fizice şi juridice autorizate să le procure;

c) să procure arme, piese şi muniţii numai de la persoane juridice române sau străine, autorizate să desfăşoare asemenea operaţiuni, precum şi de la persoane fizice care le deţin şi le înstrăinează în condiţii de legalitate;

d) să îşi constituie registre în care să ţină evidenţa operaţiunilor cu arme, piese şi muniţii, conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, care au regim special şi se înregistrează la autorităţile prevăzute la art. 104 alin. (2) şi să le prezinte pentru control organelor competente;

e) să prezinte la control organelor de poliţie abilitate documentele de efectuare a operaţiunilor cu arme, piese şi muniţii, precum şi documentele în baza cărora au vândut armele;

f) să comunice autorităţilor prevăzute la art. 104 alin. (2), în termen de 15 zile de la data procurării, lista persoanelor juridice care au procurat sau, după caz, de la care au procurat arme, piese şi muniţii, precum şi datele de identificare ale acestor arme şi muniţii;

g) să asigure condiţiile de securitate deplină a armelor, pieselor şi muniţiilor aflate în gestiune, să nu expună în vitrină arme autentice, iar cumpărătorii sau vizitatorii să nu aibă posibilitatea de a lua o armă din rastel sau raft;

h) să înscrie în autorizaţia de procurare, eliberată de organele de poliţie şi prezentată de cumpărător, datele necesare identificării armei vândute, numărul facturii şi poziţia din registrul de evidenţă a armelor depuse spre vânzare;

i) să elibereze deponentului o dovadă de primire a armelor, pieselor şi muniţiilor, iar după vânzare, o copie de pe factură;

j) să anunţe imediat organul de poliţie când constată că la armele primite în consignaţie de la persoanele fizice şi juridice sunt modificări vizibile sau acestea prezintă alte caracteristici decât cele originale;

k) să solicite avizul poliţiei pentru persoanele angajate să facă operaţiuni cu arme, piese şi muniţii.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. d) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani şi trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conţinutul marcajului, precum şi datele de identitate ale furnizorului şi ale destinatarului fiecărei operaţiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activităţii, registrele se depun, pentru arhivare, la autorităţile prevăzute la art. 104 alin, (2).

(3) în vederea desfăşurării operaţiunilor comerciale de import şi export cu arme, piese şi muniţii, în condiţiile prezentei legi, armurierii au obligaţia să solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

(4) Avizul pentru import-export se acordă individual, pentru fiecare transport şi numai pentru tipul, marca şi cantităţile de arme, piese şi muniţii care fac obiectul fiecărei operaţiuni. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordării, cu excepţia avizelor acordate pe licenţele de import-export eliberate de autorităţile cu atribuţii în domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licenţei. Neefectuarea în termen a operaţiunii pentru care s-a acordat avizul, indiferent de motiv, duce la anularea acestuia.

(5) în termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului, armurierul trebuie să depună la autoritatea prevăzută la art. 104 alin. (2) documentele în baza cărora s-a efectuat operaţiunea.

(6) Schimbarea destinaţiei armelor sau a muniţiei procurate de către armurieri, în condiţiile prezentei legi, se face cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 68.

(7) Procedura şi condiţiile acordării avizului prevăzut la alin. (4) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Obligaţiile armurierilor care desfăşoară operaţiuni de reparare a armelor

Art. 107. - (1) Armurierii care desfăşoară operaţiuni de reparare a armelor au următoarele obligaţii;

a) să comunice inspectoratelor judeţene de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, la solicitarea acestora, lista armelor primite la reparat ori cărora le-au schimbat una sau mai multe piese şi a posesorilor acestor arme;

b) să ţină evidenţa reparaţiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. 106 alin. (1) lit. d) şi să le prezinte organelor de poliţie competente pentru control;

c) să nu primească spre reparare decât arme pentru care se face dovada că sunt deţinute legal;

d) în cazul în care posesorul armei nu face dovada că o deţine legal, să înştiinţeze de îndată organul de poliţie cel mai apropiat.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. b) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani şi trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conţinutul marcajului, precum şi datele de identitate ale furnizorului şi ale destinatarului fiecărei operaţiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activităţii, registrele se depun, pentru arhivare, la autorităţile prevăzute la art. 104 alin. (2).


Obligaţiile armurierilor care desfăşoară operaţiuni de producere a armelor, pieselor şi muniţiilor

Art. 108. - Armurierii care desfăşoară operaţiuni de producere a armelor, pieselor şi muniţiilor au următoarele obligaţii:

a) să deţină un sistem de control al procesului de producere, asamblare, modificare, prelucrare, experimentare, dezactivare, casare şi distrugere a armelor letale şi neletale, în care să fie evidenţiate atât armele, componentele esenţiale ale acestora, cât şi rebuturile;

b) să îşi constituie registre în care să ţină evidenţa operaţiunilor cu arme şi muniţii, în condiţiile prevăzute la art. 92, şi să le prezinte, pentru control, organelor competente;

c) să solicite avizul poliţiei pentru persoanele angajate să facă operaţiuni cu arme, piese şi muniţii;

d) să deţină spaţii destinate efectuării operaţiunilor de producere a armelor, pieselor şi muniţiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate;

e) să deţină spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi pieselor, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă.

Obligaţiile armurierilor care desfăşoară operaţiuni de transport al armelor, pieselor şi muniţiilor

Art. 109. - (1) Armurierii care desfăşoară operaţiuni de transport al armelor, pieselor şi muniţiilor au următoarele obligaţii:

a) să asigure paza transporturilor cu arme, piese şi muniţii pe care le efectuează, precum şi condiţiile de siguranţă ale acestora;

b) să ţină evidenţa operaţiunilor de transport efectuate, a rutelor urmate, a cantităţilor de arme, piese şi muniţii transportate, precum şi a beneficiarilor operaţiunii efectuate în registre constituite potrivit art. 106 alin. (1) lit. d) şi să le prezinte, pentru control, organelor competente;

c) să se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operaţiunilor de transport, precum şi de provenienţa legală a armelor transportate.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. b) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani şi trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv; tipul, marca, modelul, calibrul, conţinutul marcajului, precum şi datele de identitate ale furnizorului şi ale destinatarului fiecărei operaţiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activităţii, registrele se depun, pentru arhivare, la autorităţile prevăzute la art. 104 alin. (2).

(3) Condiţiile minime de securitate a transportului de arme, piese şi muniţii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Procedura acordării avizelor şi autorizaţiilor pentru armurieri

Intermediarii

Art. 110. - Procedura acordării avizelor şi autorizaţiilor prevăzute în prezenta secţiune se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 111. - (1)Sunt intermediari de drept companiile naţionale şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituite în baza unor acte normative în vederea efectuării de operaţiuni de achiziţionare, comercializare sau realizare de transferuri cu arme.

(2) Se pot constitui în intermediari, la cerere, persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege.

            (3) Prevederile art. 102, 103, art. 104 alin. (4) şi art. 106 se aplică în mod corespunzător activităţii intermediarilor.

 

CAPITOLUL VI

Regimul procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor de către rezidenţii statelor membre pe teritoriul României şi de către cetăţenii români pe teritoriile statelor membre.

 

Regimul operaţiunilor cu arme şi muniţii desfăşurate între armurierii români şi cei ai statelor membre

Procurarea armelor letale de pe teritoriul României

Art. 112. - (1) Procurarea unei arme letale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, de către rezidenţii statelor membre care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, în scopul scoaterii acesteia din ţară, se poate face, în condiţiile prezentei legi, numai în baza permisului de transfer al armei sau, după caz, al muniţiei, eliberat de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau de inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială de competenţă îşi desfăşoară activitatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmează să fie procurată arma.

(2) Permisul de transfer prevăzut la alin. (1) se eliberează la cerere, dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii:

a) a împlinit vârsta de 18 ani;

b) face dovada faptului că este rezident al unui stat membru;

c) prezintă acordul prealabil eliberat de autorităţile competente ale statului membru al cărui rezident este, cu excepţia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii prealabile, situaţie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisă emisă de autorităţile competente din care să reiasă acest fapt.

(3) Sunt interzise deţinerea, portul şi folosirea pe teritoriul României a armelor de apărare şi pază de către rezidenţii statelor membre care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 55 şi art. 126 alin. (2). Procurarea acestor arme este permisă numai prin intermediul armurierilor şi intermediarilor autorizaţi să le transfere în afara teritoriului României.

(4) Armele şi muniţia corespunzătoare procurate de către rezidentul unui stat membru în timpul unei călătorii în România, în condiţiile prevăzute la alin. (1), vor fi transferate în statul al cărui rezident este prin intermediul armurierilor şi intermediarilor autorizaţi.

(5) Inspectoratul General al Poliţiei Române informează de îndată autorităţile competente ale statelor membre ai căror rezidenţi au procurat arme şi muniţii în condiţiile alin. (1) despre fiecare achiziţie efectuată.

(6) Procedura eliberării permisului de transfer se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(7) Procurarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor şi a muniţiilor corespunzătoare, pe teritoriul României, de către rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, precum şi scoaterea armelor şi a muniţiilor din ţară se pot face în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români.

Introducerea armelor şi muniţiilor pe teritoriul României

Art. 113. - (1) Rezidenţii statelor membre care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România pot intra pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, numai cu armele şi muniţiile a căror procurare şi deţinere este permisă în România, fără plata vreunei taxe sau redevenţe.

(2) Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legai deţinute numai rezidenţii statelor membre care sunt titulari ai unui paşaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) documentul să fie valabil;

b) să nu existe în acest document menţiunea că introducerea armei este interzisă pe teritoriul României;

c) în cazul armelor de vânătoare, titularul să prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitaţie din partea unei asociaţii de vânătoare române legal constituite, iar în cazul armelor de tir, titularul să prezinte dovada că urmează să participe la un concurs de tir organizat de federaţiile sportive naţionale de specialitate care folosesc în cadrul probelor sportive arme de tir din cele prevăzute în anexă;

d) în cazul armelor de vânătoare, de tir sau al armelor de colecţie funcţionale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la lit. c), să existe în document menţiunea referitoare la existenţa autorizaţiei de introducere a armelor respective în România,

(3) Inspectoratul General al Poliţiei Române întocmeşte şi transmite autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor letale şi a muniţiilor a căror introducere pe teritoriul României este interzisă sau este condiţionată de obţinerea prealabilă a autorizaţiei prevăzute la alin. (2) lit. d).

(4) Introducerea de către rezidenţii statelor membre a armelor neletale din categoria celor supuse autorizării pe teritoriul României este interzisă, cu excepţia cazurilor în care titularul face dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie ori un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federaţiile sportive naţionale de specialitate ori, după caz, face dovada faptului că urmează să participe la o manifestare culturală, artistică sau istorică şi prezintă invitaţia unei asociaţii de colecţionari legal constituite ori a unei instituţii muzeistice din România.

(5) Rezidenţii statelor membre pot introduce în România arme neletale legal deţinute, din categoria celor supuse notificării prealabile, numai după obţinerea autorizaţiei de introducere a armelor în ţară.

(6) Autorizaţia de introducere a armelor în ţară, prevăzută la alin. (5), se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii:

a) a împlinit vârsta de 18 ani;

b) motivează, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României.

(7) Procedura acordării autorizaţiei prevăzute la alin. (6) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(8) Armele şi dispozitivele neletale din categoria E din anexă pot fi introduse în România fără restricţii.

(9) în situaţia în care, pe timpul şederii în România, rezidenţii statelor membre pierd, li se fură sau li se distrug armele cu care au intrat în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (4), aceştia au obligaţia să anunţe, în condiţiile legii, organele de poliţie în a căror rază de competenţă s-a produs evenimentul, acestea eliberându-le cu această ocazie o dovadă în acest sens care va fi prezentată autorităţilor competente, la solicitarea acestora.


Informarea autorităţilor statelor membre cu privire la armele ŞI muniţiile a căror deţinere este interzisă sau condiţionată de obţinerea unei autorizaţii

Art. 114. - În vederea înscrierii în paşaportul european pentru arme de foc a menţiunilor prevăzute la art. 113 alin. (2) lit. b) şi d) de către autorităţile care eliberează acest document, Inspectoratul General al Poliţiei Române informează autorităţile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a căror procurare şi deţinere este interzisă pe teritoriul României sau, după caz, este condiţionată de obţinerea unei autorizări prealabile.

Autorizaţia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României

Art. 115. - (1) Rezidenţii statelor membre care doresc să călătorească în România cu armele de foc pe care le deţin trebuie să obţină, în prealabil, o autorizaţie de introducere pe teritoriul României a acestor arme, cu excepţia cazului în care se află în situaţia prevăzută la art. 113 alin. (2) lit. c).

(2) în funcţie de motivele pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, aceasta se poate acorda pentru o perioadă de până la un an, cu posibilitatea prelungirii acesteia, valabilă pentru una sau mai multe călătorii, după caz.

Regimul deţinerii, portului şi folosirii armelor de către rezidenţii statelor membre pe teritoriul României

Art. 116. - (1) Rezidenţii statelor membre care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, titulari ai paşaportului european pentru arme de foc, pot deţine sau, după caz, pot purta şi folosi armele introduse în România în condiţiile prevăzute la art. 113 alin. (2), (4) şi (5), numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme, în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot achiziţiona muniţia aferentă armelor introduse în România de la armurieri numai în baza paşaportului european pentru arme de foc şi a autorizaţiei de introducere a armelor de foc pe teritoriul României ori a documentelor prevăzute la art. 113 alin. (2) lit. c), în cantităţile prevăzute la art. 42.

(3) Rezidenţii statelor membre pot înstrăina armele de foc introduse pe teritoriul României, în baza permisului de transfer eliberat de autorităţile competente ale statului ai cărui rezidenţi sunt, numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat.

Regimul paşaportului european pentru arme de foc

Art. 117. - (1) Cetăţenii români şi rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România care deţin, în condiţiile prezentei legi, arme letale şi care doresc să călătorească cu acestea în statele membre pot solicita organului de poliţie care le-a acordat permisul de armă eliberarea unui paşaport european pentru arme de foc.

(2) Paşaportul european pentru arme de foc conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreună cu armele şi, după caz, muniţia aferentă înscrise în acest document, numai în măsura în care deţinerea armelor înscrise în acest document este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autorităţile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective.

(3) în paşaportul european pentru arme de foc, organele de poliţie au obligaţia să înscrie menţiunile corespunzătoare, referitoare la statele membre pe teritoriul cărora este interzisă deţinerea armelor înscrise în document, precum şi cu privire la statele membre pe teritoriul cărora se pot introduce armele respective, numai după obţinerea unei autorizaţii prealabile acordate în acest sens de autorităţile competente ale acestor state.

Condiţiile acordării, prelungirii şi retragerii paşaportului european pentru arme de foc

Art. 118. - (1) Paşaportul european pentru arme de foc se acordă dacă solicitantul este titular al unui permis de armă pentru armele care urmează să fie înscrise în acest document.

(2) Paşaportul european pentru arme de foc se acordă cu o valabilitate de 5 ani, perioadă care poate fi prelungită cu încă 5 ani.

(3) Paşaportul european pentru arme de foc se retrage în cazul anulării sau suspendării dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor de foc. Odată cu încetarea situaţiei care a determinat suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor de foc, paşaportul european pentru arme de foc se restituie titularului.

(4) Modificările legate de deţinerea sau de caracteristicile armelor, la fel ca şi pierderea, furtul sau înstrăinarea acestora, sunt menţionate în paşaportul european pentru arme de foc de către organul de poliţie emitent.

(5) Este interzisă înstrăinarea de către titulara paşaportului european pentru arme de foc, cu excepţia cazului când acesta este depus la autorităţile competente sau, după caz, este reţinut de acestea.

Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea paşaportului european pentru arme de foc

Art. 119. - (1) Furtul paşaportului european pentru arme de foc se declară, în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de poliţie în a cărui rază teritorială de competenţă a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliţie care l-a eliberat.

(2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.

(3) în străinătate, cetăţenii români trebuie să declare furtul paşaportului european pentru arme de foc la autorităţile de poliţie competente, iar pierderea sau distrugerea acestui document, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs evenimentul.

(4) în cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii paşaportului european pentru arme de foc în străinătate, în condiţiile prevăzute la alin. (3), titularul trebuie să se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifică la Inspectoratul General al Poliţiei Române situaţia legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverinţă în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum şi marca, tipul şi seriile armelor.

(5) Adeverinţa prevăzută la alin. (4) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta şi trebuie depusă la organul de poliţie competent, cu ocazia solicitării eliberării unui nou paşaport european pentru arme de foc.

(6) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (4) se stabileşte prin ordin comun al ministrului afacerilor interne şi al ministrului afacerilor externe.

Permisul de transfer al armelor în statele membre

Art. 120. - (1) Persoanele fizice, armurierii sau intermediarii care doresc să transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc deţinute sau achiziţionate în România sunt obligate să solicite în prealabil structurilor de poliţie competente eliberarea permisului de transfer.

(2) în vederea obţinerii documentului prevăzut la alin. (1), persoanele interesate trebuie să comunice organelor de poliţie competente următoarele informaţii:

a) numele şi adresa vânzătorului sau persoanei care cedează şi ale cumpărătorului ori beneficiarului, respectiv ale proprietarului;

b) adresa destinatarului către care armele vor fi trimise sau transportate;

c) numărul armelor care urmează să fie transportate;

d) caracteristicile care permit identificarea fiecărei arme şi indicarea armei de foc care a făcut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc;

e) mijloacele de transfer;

f) data plecării şi data estimativă a sosirii;

g) acordul prealabil eliberat de autorităţile statului de destinaţie sau o comunicare emisă de autorităţile competente din care să reiasă faptul că acesta nu este necesar.

(3) Permisul de transfer al armelor trebuie să conţină informaţiile prevăzute la alin. (2) şi este valabil numai pentru armele şi perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie să însoţească armele pe tot parcursul transferului, până la destinaţie, şi este supus controlului autorităţilor competente ale statelor membre tranzitate.

(4) Inspectoratul General al Poliţiei Române trebuie să comunice autorităţilor competente ale statului de destinaţie şi ale celor de tranzit datele înscrise în permisul de transfer al armelor, până cel târziu la data începerii operaţiunii de transfer.

Transferul temporar al armelor în statele membre

Art. 121. - (1) Transferul temporar al armelor de foc de pe teritoriul României într-un stat membru se realizează în condiţiile prevăzute la art. 120.

(2) Permisul de transfer temporar al armelor de foc se acordă cu o valabilitate de un an, perioadă care poate fi prelungită cu încă un an.

(3) Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la revenirea armelor în ţară, să anunţe despre acest fapt autorităţile competente care au eliberat permisul de transfer.

Autorizaţia de transfer fără acord prealabil

Art. 122. - (1) Armurierii şi intermediarii de pe teritoriul României care sunt autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de comercializare a armelor şi pieselor pot solicita acordarea unei autorizaţii de transfer fără acord prealabil, în baza căreia pot efectua operaţiuni de transfer al armelor de foc către armurieri şi intermediari din alte state membre, în care nu se condiţionează aceste transferuri de acordarea unei autorizări prealabile, pe toată perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme şi către statele membre înscrise în autorizaţie.

(2) Autorizaţia de transfer fără acord prealabil se acordă, la cerere, de către organul de poliţie în a cărui rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea armurierul şi/sau intermediarul, pentru o perioadă de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea.

(3) în autorizaţia de transfer fără acord prealabil se înscriu de către organul de poliţie care o eliberează următoarele:

a) datele de identificare ale armurierului şi/sau intermediarului;

b) tipurile de arme care fac obiectul operaţiunilor de transfer;

c) statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului;

d) perioada de valabilitate a autorizaţiei.

(4) Efectuarea oricărei operaţiuni de transfer în baza autorizaţiei prevăzute la alin. (1) este condiţionată de informarea de către armurier şi/sau intermediar a organului de poliţie competent, cel târziu până la data începerii operaţiunii, cu privire la datele prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a)-f).

(5) Inspectoratul General al Poliţiei Române trebuie să transmită de îndată autorităţilor competente ale statului de destinaţie a transferului datele comunicate de armurieri şi/sau intermediari în condiţiile alin. (4).

(6) Autorizaţiile de transfer fără acord prealabil pot fi anulate sau, după caz, suspendate de către organele de poliţie competente, prin decizie motivată, ori de câte ori există date certe că operaţiunile de transfer prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor.

Acordul prealabil

Art. 123. - (1) Armurierii şi intermediarii autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu arme, piese şi muniţii pe teritoriul României, precum şi cetăţenii români ori rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România pot achiziţiona arme letale şi, după caz, muniţii din statele membre, cu condiţia obţinerii acordului prealabil eliberat de structurile de poliţie competente din România.

(2) Acordul prealabil se acordă, la cerere, în următoarele condiţii:

a) solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru procurarea şi deţinerea armelor care fac obiectul transferului;

b) există garanţii cu privire la faptul că transportul armelor pe teritoriul României urmează să se desfăşoare în condiţii de securitate, potrivit legii.

(3) Acordul prealabil se acordă pentru fiecare transfer şi cuprinde informaţiile prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a)-d).

(4) Obţinerea acordului prealabil nu este necesară în cazul armelor care au făcut obiectul unui transfer temporar.

(5) Inspectoratul General al Poliţiei Române întocmeşte şi transmite autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor şi a muniţiilor al căror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizaţii fără acord prealabil.

Introducerea pe teritoriul României a armelor şi pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat

Art. 124. - Introducerea pe teritoriul României a armelor şi pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat în condiţiile art. 120 este permisă de către organele poliţiei de frontieră numai dacă acestea sunt însoţite de permisul de transfer.

Tranzitul armelor, pieselor şi muniţiilor pe teritoriul României

Art. 125. - (1) Tranzitul armelor, pieselor şi muniţiilor pe teritoriul României se efectuează în baza avizului de tranzit eliberat de către structurile teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române.

(2) Pentru obţinerea avizului de tranzit, persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate trebuie să prezinte documente din care să rezulte că accesul pe teritoriul statului de destinaţie este permis.

            (3) Procedura şi documentele necesare acordării avizului prevăzut la alin. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL VII

Regimul juridic al deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor de către membrii forţelor armate străine staţionate pe teritoriul României şi de către membrii de familie ai acestora

 

Procurarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor de către membrii forţelor armate străine staţionate pe teritoriul României, precum şi de către membrii de familie ai acestora

Art. 126. - (1) Regimul juridic al armelor de foc şi muniţiilor de serviciu deţinute de membrii forţelor armate străine staţionate în condiţiile legii pe teritoriul României se reglementează prin lege specială.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate să procure, să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească arme de apărare şi pază, în condiţiile stabilite de prezenta lege, pentru persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a), precum şi alte arme şi muniţii, în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot face uz de armă în condiţiile prevăzute de legea română.

(4) Membrii de familie ai persoanelor prevăzute la alin. (1), care au reşedinţa sau domiciliul în România, pot fi autorizaţi să procure, să deţină şi să folosească arme şi muniţii în condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru persoanele fizice străine.

Condiţii privind autorizarea deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor de către membrii forţelor armate străine staţionate pe teritoriul României şi de către membrii de familie ai acestora

Art. 127. - (1) Autorizarea persoanelor prevăzute la art. 126 alin. (1), cât şi a membrilor de familie, precum şi evidenţa armelor şi muniţiilor se efectuează de către organele de poliţie competente în a căror rază de competenţă locuieşte solicitantul.

(2) La solicitarea organelor de poliţie române, persoanele prevăzute la art. 126 alin. (1), cât şi membrii de familie ai acestora sunt obligaţi să prezinte la control armele şi muniţiile deţinute în condiţiile prezentei legi, precum şi documentele care atestă dreptul de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a acestor arme şi muniţii.

            (3) Procedura autorizării prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL VIII

Contravenţii

 

Răspunderea juridică pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei legi

Art. 128. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contravenţională sau administrativă a persoanei vinovate.

Contravenţii

Art. 129. - Sunt considerate contravenţii următoarele fapte:

1. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (2) de a prezenta pentru control armele, piesele şi muniţiile deţinute, la solicitarea organelor de poliţie;

2. nerespectarea obligaţiei de anunţare a pierderii, furtului sau dispariţiei armelor letale în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1);

3. Încredinţarea armelor letale sau neletale supuse autorizării, pentru care s-a obţinut dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire de către posesorii acestora, unor persoane neautorizate în condiţiile prezentei legi;

4. neîndeplinirea obligaţiei de a nu înstrăina documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) şi art. 118 alin. (5);

5. neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3);

6. nedeclararea informaţiilor prevăzute la art. 12 în termenul stabilit;

7. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 17 alin. (3);

8. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) şi art. 21;

9. neîndeplinirea obligaţiei de prezentare la poliţie în vederea solicitării acordării permisului de armă, în termenul prevăzut la art. 22 alin. (1);

10. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (3);

11. neîndeplinirea obligaţiei de păstrare a armelor în condiţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) şi (2);

12. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), (2) şi (4);

13. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 27 alin. (6);

14. păstrarea sau portul armei fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 31 alin. (1), (2) sau, după caz, alin. (3);

15. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) şi (2);

16. transportul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 36 alin. (1);

17. portul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 36 alin. (2);

18. nerespectarea obligaţiei de a nu lăsa arma de vânătoare în gaj sau în alte forme de garanţie, prevăzută la art. 38 alin. (2);

19. transportul armelor de tir fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 40 alin. (1);

20. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 42 alin. (4);

21. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 47 alin. (3);

22. neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 47 alin. (4) în termenul stabilit;

23. nedeclararea furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de armă ori a paşaportului european pentru arme de foc, în termenul prevăzut la art. 50 alin. (1), respectiv la art. 119 alin. (1);

24. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 57 alin. (7);

25. Înstrăinarea sau procurarea armelor neletale fără respectarea prevederilor art. 57 alin. (10);

26. neprezentarea la poliţie în vederea solicitării eliberării certificatului de deţinător, în termenul prevăzut la art. 60 alin. (1);

27. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 60 alin. (3);

28. neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 61 cu privire la păstrarea armelor la domiciliu, reşedinţă sau rezidenţă;

29. neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 63 alin. (1) şi alin. (2) lit. c);

30. neîndeplinirea obligaţiei de notificare prealabilă a organelor prevăzute la art. 11 alin. (1), conform art. 57 alin. (1)lit. b);

31. neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 63 alin. (2) lit. a) şi b) cu privire la portul de armă;

32. portul, folosirea şi transportul armelor neletale utilitare şi de agrement fără respectarea condiţiilor prevăzute la art. 65;

33. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 66 alin. (1);

34. păstrarea armelor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 69 alin. (3);

35. nerespectarea obligaţiilor privind registrele de evidenţă a armelor, muniţiei şi personalului dotat cu acestea, stabilite la art. 69 alin. (5)-(7);

36. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 70 alin. (5);

37. nerespectarea obligaţiei de a desfăşura activităţile prevăzute la art. 72 alin. (1);

38. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 78;

39. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 82;

40. nerespectarea prevederilor art. 93;

41. nerespectarea prevederilor art. 103 alin. (1);

42. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. d), f) şi g) şi alin. (2), art. 107 alin. (2), art. 108 lit. b) şi art. 109 alin. (2);

43. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. a)-c) şi k);

44. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. e), h)-j);

45. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 106 alin. (3);

46. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 106 alin. (5);

47. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 106 alin. (6);

48. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 107 şi art. 108 lit. a), c), d) şi e);

49. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 109 alin. (1) lit. b);

50. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 121 alin. (3);

51. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 122 alin. (4);

52. pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizării;

53. pierderea muniţiei corespunzătoare armelor letale sau neletale supuse autorizării.

Sancţiuni

Art. 130. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 129 se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 2, 6 şi pct. 21-23;

b) cu amendă de la 501 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct. 4, 9, 24, 26 şi 28;

c) cu amendă de la 1.001 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la pct. 5, 7, 8, 10, 20, 29 şi 39;

d) cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 11-13,16-19, 25, 27, 30-32,41 şi 50;

e) cu amendă de la 5.001 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 1, 3,14,15, 33, 38,44-47, 52 şi 53;

f) cu amendă de la 10.001 lei la 15.000 lei, cele prevăzute la pct. 34-37;

g) cu amendă de la 15.001 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la pct. 40, 42, 48, 49 şi 51;

h) cu amendă de la 30.001 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la pct. 43.

(2) Următoarelor contravenţii prevăzute la art. 129 li se aplică sancţiuni complementare, după cum urmează:

a) suspendarea dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celor prevăzute la pct. 10,13, 17,18, 24, 29, 31, 32, 39 şi 53;

b) anularea dreptului de deţinere, de port şi folosire a armelor, celor prevăzute la pct. 1,3, 8,11,12, 14-16, 19 şi 52;

c) confiscarea armelor sau, după caz, a muniţiilor prevăzute la pct. 3, 8,20,25 şi 30-33;

d) retragerea definitivă a autorizaţiei eliberate în condiţiile art. 104 alin. (1), pentru contravenţiile prevăzute la pct. 43-49 şi 51.

Constatarea contravenţiilor

Regimul contravenţiilor

Art. 131. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către lucrătorii anume desemnaţi din Ministerul Afacerilor Interne.

            Art. 132. - Contravenţiilor prevăzute la art. 129 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Obligaţia societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de a se conforma anumitor interdicţii prevăzute în prezenta lege

Art. 133. - Societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care, în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au luat măsurile necesare pentru a se conforma interdicţiei prevăzute la art. 104 alin. (6), li se retrage autorizaţia pentru desfăşurarea de operaţiuni cu arme şi muniţii.

Aplicarea în timp a anumitor dispoziţii din prezenta lege

Art. 134. - (1) Prevederile art. 112-124 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.

(2) Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 112-124 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data aderării României la Uniunea Europeană.

(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile art. 52-56 vor înceta să fie aplicabile cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene.

Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi

Art. 135. - Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului*), la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexa la prezenta lege

Art. 136. - (1) Anexa face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Anexa poate fi completată sau modificată prin hotărâre a Guvernului, în baza modificărilor şi completărilor aduse legislaţiei Uniunii Europene în domeniu.

Intrarea în vigoare

Art. 137. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni**) de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 11 aprilie 1996, cu excepţia prevederilor art. 46-52, care rămân în vigoare pentru fiecare instituţie care are încadrate persoane ce ocupă funcţii care implică exerciţiul autorităţii publice, înarmate cu arme de apărare şi pază, până la stabilirea în legile prevăzute la art. 41 a condiţiilor în care acestea pot purta şi folosi armele din dotare.


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 23 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

**) A se vedea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.280 din 30 decembrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 19/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 3 martie 2005 [Art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 a devenit în forma republicabilă art. 137 alin. (1).].

 

ANEXĂ

 

CLASIFICAREA ARMELOR*)

 

*) Muniţiile, precum şi componentele esenţiale ale armelor urmează regimul armei căreia îi sunt destinate.

 

Caracteristicile armei/muniţiei

Destinaţia armei:

 

8. militare

7. apărare şi pază

6. vânătoare

5. tir sportiv

4. colecţie

3. autoapărare

2. destinaţie utilitară

1. agrement

 

I. Arme şi muniţii interzise

Categoria A

1

Instrumentele şi lansatoarele militare cu efect exploziv sau incendiar, precum şi muniţia corespunzătoare

X

-

-

-

-

-

-

-

2.

Armele de foc automate, precum şi muniţia corespunzătoare

X

-

-

-

-

-

-

-

3.

Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect

X

-

-

-

-

-

-

-

4.

Muniţiile cu proiectile perforante, explozive sau incendiare, la fel ca şi proiectilele pentru aceste muniţii

X

-

-

-

-

-

-

-

5.

Muniţiile pentru pistolete şi revolvere cu proiectile expansive, ca şi aceste proiectile, mai puţin în ceea ce priveşte armele de vânătoare sau de tir cu ţintă, pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme

X

-

-

-

-

-

-

-

6.

Armele care prezintă caracteristicile tehnice ale armelor letale sau, după caz, ale armelor neletale, dar care nu se regăsesc în anexa la prezenta lege

X

-

-

-

-

-

-

-

 

 

II. Arme şi muniţii letale supuse autorizării

 

Categoria B

7.

Armele de foc scurte, semiautomate sau cu repetiţie (pistoale sau revolvere), cu percuţie centrală, precum şi muniţia corespunzătoare

X

X

-

X

X

-

X

-

8.

Armele de foc lungi semiautomate ale căror încărcătoare şi camere conţin mai mult de 3 cartuşe, precum şi muniţia corespunzătoare

X

-

-

X

X

-

-

-

9.

Armele de foc lungi semiautomate ale căror încărcătoare şi camere ale cartuşului nu pot ţine mai mult de 3 cartuşe, la care mecanismul încărcătorului este mobil sau pentru care nu există garanţia că nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obişnuit într-o altă armă ale cărei încărcător şi cameră a cartuşului pot ţine mai mult de 3 cartuşe, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

X

X

X

-

-

-

10.

Armele de foc lungi cu repetiţie şi semiautomate cu ţeava lisă, care nu depăşeşte 60 cm, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

X

X

X

-

-

-

11.

Armele de foc lungi semiautomate care au aparenţa unei arme de foc automate, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

X

-

X

-

-

-

12.

Armele de foc scurte, cu o singură lovitură, cu percuţie centrală, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

-

13.

Armele de foc scurte, cu o singură lovitură, cu percuţie pe ramă, cu o lungime totală sub 28 cm, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

-

14.

Armele de foc scurte semiautomate sau cu repetiţie, cu percuţie pe ramă, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

-

15.

Armele de foc lungi, cu o singură lovitură, cu percuţie pe ramă, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

-

16.

Armele de foc lungi cu repetiţie, altele decât cele menţionate la pct. 10, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

X

X

X

-

X

-

17.

Armele de foc lungi cu ţeava ghintuită, cu o singură lovitură, cu percuţie centrală, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

X

X

X

-

-

-

18.

Armele de foc lungi Semiautomate, altele decât cele menţionate la pct. 8-11, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

X

X

X

-

X

-

19.

Armele de foc scurte, cu o singură lovitură, cu percuţie pe ramă, de o lungime totală mai mare sau egală Cu 28 cm, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

-

20.

Armele de foc lungi cu ţeava lisă, cu o singură lovitură, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

X

X

X

-

-

-

 

III. Arme şi muniţii neletale

Categoria C - Arme supuse autorizării

21.

Armele scurte (pistol sau revolver) confecţionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

-

X

X

X

-

22.

Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s

-

-

-

X

X

-

-

-

23.

Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care nu dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s

-

-

-

X

X

-

-

-

24.

Armele scurte (pistol sau revolver) confecţionate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

-

X

X

X

-

Categoria D - Arme supuse notificării

25.

Armele cu tranchilizante

-

-

-

-

X

-

X

-

26.

Pistoalele de semnalizare, precum şi muniţia corespunzătoare

X

-

-

-

X

-

X

-

27.

Pistoalele de start folosite în competiţiile sportive, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

-

X

-

X

-

28.

Armele de panoplie, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

-

X

-

-

X

29.

Armele de recuzită, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

-

X

-

X

-

30.

Arbaletele, precum şi proiectilele corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

X

31.

Armele vechi, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

-

X

-

-

-

Categoria E - Alte categorii de arme şi dispozitive neletale

32.

Armele cu destinaţie industrială, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

-

X

-

X

-

33.

Armele de asomare, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

-

X

-

X

-

34.

Harpoanele destinate pescuitului, precum şi muniţia/proiectilele corespunzătoare

-

-

-

-

X

-

X

-

35.

Arcurile destinate tirului sportiv, precum şi proiectilele corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

X

X

36.

Replicile de arme tip airsoft

-

-

-

-

X

-

X

X

37.

Dispozitivele paintball

-

-

-

-

X

-

X

X

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.