MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 431/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 431         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 12 iunie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

26. - Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat

 

27. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat

 

28. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

29. - Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Bilanţul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii COM (2014) 130

 

30. - Hotărâre privind participarea Camerei Deputaţilor la bugetul Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei

 

31. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

36. - Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

478. - Hotărâre privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenta pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2014

 

479. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

            213. - Decizie privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu ai domnului Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            318. - Ordin al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor privind regimul de circulaţie pe podul de la Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

            604. - Hotărâre pentru aprobarea desfăşurării concursului privind numirea în funcţie a unor inspectori judiciari, precum şi pentru aprobarea tematicii şi bibliografiei

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

435. - Decizie privind autorizarea funcţionarii ca broker de asigurare a Societăţii RĂDĂCINI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

438. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii TUTTI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind validarea unor mandate de deputat

În temeiul art. 48 alin. (16) şi (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 10 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează următoarele mandate de deputaţi aleşi la alegerile parţiale din data de 25 mai 2014:

- doamna deputat Marin Laura, candidat din partea PSD ales în Circumscripţia electorală nr. 18 Galaţi, Colegiul uninominal nr. 9;

- domnul deputat Marica Petru-Sorin, candidat din partea PSD ales în Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 3;

- domnul deputat Gheorghe Daniel-Andrei, candidat din partea PNL ales în Circumscripţia electorală nr. 25 Ilfov, Colegiul uninominal nr. 4;

- domnul deputat Silaghi Ovidiu-Ioan, candidat din partea PSD ales în Circumscripţia electorală nr. 32 Satu Mare, Colegiul uninominal nr. 2;

- domnul deputat Bîrsăşteanu Florică, candidat din partea PSD ales în Circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, Colegiul uninominal nr. 3.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 iunie 2014.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucureşti, 11 iunie 2014.

Nr. 26.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de deputat

 

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Nica Dan, începând cu data de 23 iunie 2014, şi că preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de această demisie în şedinţa publică din data de 10 iunie 2014,

în temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 210 şi art. 211 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului Nica Dan, începând cu data de 23 iunie 2014 şi declară vacant locul respectiv de deputat în Circumscripţia electorală nr. 18 Galaţi, Colegiul uninominal nr. 5.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din data de 11 iunie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucureşti, 11 iunie 2014.

Nr. 27.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Roberta Alma Anastase, aparţinând Grupului parlamentar al PDL, trece de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială la Comisia pentru politică externă, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 iunie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucureşti, 11 iunie 2014.

Nr. 28.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Bilanţul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii COM (2014) 130

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare proiectul de opinie nr. 4c-19/202 adoptat de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 3 iunie 2014,

1. Camera Deputaţilor apreciază că Strategia Europa 2020 a fost iniţiată într-un context caracterizat de o creştere mai redusă şi de niveluri de productivitate mai scăzute decât în alte ţări dezvoltate, precum şi de o deteriorare rapidă a mediului economic şi social, ca urmare a celei mai grave crize financiare mondiale cu care UE s-a confruntat vreodată. Au fost stabilite cinci obiective principale intercorelate pe care UE trebuia să le atingă până în 2020 în domeniul ocupării forţei de muncă, al cercetării şi dezvoltării, al schimbărilor climatice şi energiei, al educaţiei şi al combaterii sărăciei şi excluziunii sociale. Aceste obiective, fără să fie exhaustive, erau considerate reprezentative pentru tipul de schimbare dinamică promovată în cadrul strategiei.

2. Camera Deputaţilor admite importanţa iniţiativelor care au servit uneori drept ghid pentru utilizarea finanţării UE în perioada 2007-2013 şi au oferit un cadru pentru configurarea fondurilor UE pentru perioada 2014-2020.

3. Camera Deputaţilor ia act de scopul comunicării, respectiv realizarea unui bilanţ şi identificarea progreselor, provocărilor şi liniilor directoare ale strategiei pentru atingerea obiectivelor Europa 2020:

- Comisia a lansat în 2010 şapte iniţiative emblematice, context în care a fost elaborat un mecanism de monitorizare specific pentru evaluarea progreselor înregistrate de statele membre în punerea în aplicare a spaţiului european de cercetare, s-a înfiinţat adunarea privind Agenda digitală, tabloul de bord anual al Agendei digitale şi s-a accentuat rolul competitivităţii industriale;

- piaţa unică europeană, prin Actul privind piaţa unică I şi prin Actul privind piaţa unică II, a identificat 24 de acţiuni-cheie în domeniile economiei digitale, energiei, transporturilor, achiziţiilor publice şi protecţiei consumatorilor, care sunt adoptate sau urmează să fie adoptate;

- noul cadru financiar al UE pentru perioada 2014-2020 este fidel aliniat la priorităţile Strategiei Europa 2020;

- agenda externă a UE este o sursă potenţială de creştere economică şi de ocupare a forţei de muncă, dar încă nu este corelată cu agenda internă.

4. Camera Deputaţi lor constată că motivele pentru care este necesară Strategia Europa 2020 sunt în 2014 la fel de stringente ca în 2010. De-a lungul mai multor decenii, UE s-a identificat cu integrarea economică profundă având ca rezultat creşterea fluxurilor de bunuri, servicii, forţă de muncă şi finanţe în interiorul său. Aceasta a determinat convergenţa veniturilor şi a nivelurilor de trai din statele membre, conducând la caracterizarea UE drept “motor de convergenţă” unic în lume. Procesul de convergenţă a încetinit şi chiar s-a inversat în unele părţi ale Europei, ca urmare a acumulării dezechilibrelor şi sub presiunea crizei.

5. Camera Deputaţilor apreciază că odată cu ieşirea din cea mai gravă criză economică şi financiară cu care se poate confrunta o generaţie, UE trebuie să îşi consolideze strategia de creştere inteligenta, durabilă şi favorabilă incluziunii, pentru a putea răspunde aşteptărilor cetăţenilor săi şi să îşi menţină rolul pe plan mondial. Camera Deputaţilor consideră că acum este momentul oportun pentru revizuirea strategiei, având în vedere că trebuie stabilite priorităţile de politică postcriză ale UE pentru cea de-a două jumătate a deceniului care se încheie în 2020.

6. Camera Deputaţilor constată că analiza expusă în comunicare arată că bilanţul obiectivelor şi al iniţiativelor emblematice ale Strategiei Europa 2020 este neomogen. UE este pe cale de a îndeplini obiectivele privind educaţia sau clima şi energia, dar situaţia este diferită în cazul obiectivelor privind ocuparea forţei de muncă, cercetarea şi dezvoltarea sau reducerea sărăciei. Cu toate acestea, existenţa obiectivelor UE a permis concentrarea atenţiei asupra elementelor fundamentale cu acţiune pe termen lung care sunt esenţiale pentru viitorul societăţii şi al economiei UE. Camera Deputaţilor consideră că transpunerea acestor obiective la nivel naţional a contribuit, de asemenea, la evidenţierea unor tendinţe incomode: un decalaj crescând între statele membre cu cele mai bune rezultate şi cele cu rezultate mai slabe şi un decalaj din ce în ce mai mare între regiunile aceluiaşi stat membru sau între regiuni din state membre diferite.

7. Camera Deputaţilor semnalează că guvernanta economică a UE, pusă în aplicare anual prin intermediul semestrului european, a fost substanţial consolidată în ultimii ani şi este un potenţial instrument solid pentru urmărirea priorităţilor postcriză care va fi necesară în vederea îndeplinirii Obiectivelor Strategiei Europa 2020. Principalele politici ale UE, cum ar fi cadrul financiar multianual 2014-2020 şi diferitele sale programe, au fost elaborate pentru a se ţine seama de învăţămintele desprinse în urma semestrului european şi a susţine îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020, asigurând baza pentru construcţia viitoarelor politici atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional.

8. Camera Deputaţilor salută trecerea în revistă de către Comisie a tendinţelor pe termen lung care pot afecta creşterea economică, şi anume: schimbările societale (îmbătrânirea populaţiei şi vechea chestiune a inegalităţii privind distribuţia veniturilor), globalizarea şi comerţul (UE fiind cel mai mare exportator şi comerciant de bunuri şi servicii din lume), evoluţiile privind productivitatea şi utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, presiunea asupra resurselor şi preocupările legate de mediu.

9. Camera Deputaţilor admite evaluarea Comisiei privind realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 şi recomandă autorităţilor naţionale competente să tină cont de aceste date în orice exerciţiu de programare, în organizarea instituţională şi în deciziile punctuale luate în aplicarea programelor:

- obiectiv: rata ocupării (20-64 ani) de 75% la nivelul anului 2020. România a înregistrat o scădere a ratei ocupării de la 64,4% în 2008 la 63,8% în 2012;

- obiectiv: nivelul investiţiilor în cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI) de 3% din PIB în 2020. În anul 2012, România se află pe ultimul loc în clasamentul statelor membre în ceea ce priveşte nivelul investiţiilor în CDI (0,42% din PIB);

- obiectiv: reducerea emisiilor totale de gaze cu efect de seră cu 20% faţă de anul de referinţă 1990. România, cu o reducere a emisiilor de 49,54%, se situează pe locul al treilea în UE 27;

- obiectiv: ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie - 20% în 2020. În România, în 2012, ponderea energiei din surse regenerabile a atins un nivel foarte apropiat de obiectivul asumat la nivel naţional pentru 2020 (24%);

- obiectiv: creşterea eficienţei energetice cu 20% până în 2020. La nivelul statelor membre, 13 state, printre care şi România, au atins ţintele indicative de eficienţă energetică;

- obiectiv: reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la mai puţin de 10%. Nivelul de ambiţie cu privire la reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii până în anul 2020 diferă de la un stat membru la altul. În România acesta este de 11,3%;

- obiectiv: creşterea ratei populaţiei cu vârsta de 30-34 ani absolvente a unei forme de educaţie terţiară la cel puţin 40%. Nivelul de ambiţie cu privire la această ţintă diferă, din nou, de la un stat membru la altul. În România acesta este de 26,7%;

- obiectiv: reducerea în anul 2020 a numărului persoanelor ameninţate de sărăcie sau excluziune socială cu 20 de milioane, faţă de anul 2008, când se înregistrau 116,5 milioane de cetăţeni aflaţi în risc de sărăcie. În anul 2012, România a înregistrat o rată a riscului de sărăcie după transferurile sociale de 22,6% comparativ cu 23,4% cât era fa nivelul anului 2008. În anul 2012 s-a înregistrat o reducere a numărului de persoane sărace cu 164.000 de persoane faţă de anul 2008.

10. Camera Deputaţilor constată lipsa concluziilor cu privire la politici şi a recomandărilor făcute de Comisie. Având în vedere enormele schimbări survenite în UE: în statele safe membre, în regiuni şi în oraşe ca urmare a crizei, Comisia consideră că este necesar să lanseze o consultare la nivelul UE cu toate părţile interesate cu privire la învăţămintele care trebuie trase şi la principalii factori care trebuie să orienteze următoarele etape ale strategiei de creştere postcriză a UE.

11. Camera Deputaţilor susţine şi salută propunerea Comisiei de a organiza o consultare publică, pe baza analizei expuse în comunicare, invitând toate părţile interesate să îşi exprime opiniile. În urma consultării, la începutul anului 2015, Comisia va face propuneri privind desfăşurarea în continuare a strategiei.

12. Camera Deputaţilor constată că principala concluzie a evaluării Comisiei este aceea că progresul în atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 este unul mixt. Astfel, criza economică şi financiară a avut un impact negativ major asupra nivelurilor de ocupare a forţei de muncă şi sărăciei şi a restrâns evoluţiile în ceea ce priveşte restul obiectivelor. Face excepţie obiectivul referitor la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, unde criza economică a avut un impact pozitiv, determinat îndeosebi de reducerea activităţilor de producţie şi de transport.

13. Camera Deputaţilor susţine raportul de evaluare privind Strategia Europa 2020 al Comitetului Regiunilor intitulat “Regândirea creşterii economice şi a strategiei privind locurile de muncă”, din 7 martie 2014, în care se propune crearea unei dimensiuni teritoriale prin care să se distingă, diferenţiat, potenţialul regional şi metodele de realizare a acestuia. Acest proces ar trebui să se bazeze pe pregătirea continuă a acordurilor de parteneriat şi pe programele operaţionale 2014- 2020. De asemenea, raportul atrage atenţia că instrumentele de guvernantă economică, structurate pe mai multe niveluri, au fost rareori utilizate în aplicarea Strategiei Europa 2020. În opinia Comitetului Regiunilor, acestea trebuie puse în aplicare constant în toate etapele ciclului de politici, de la proiectare până la executare, monitorizare şi evaluare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 iunie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucureşti, 11 iunie 2014.

Nr. 29.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind participarea Camerei Deputaţilor la bugetul Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea Camerei Deputaţilor la reuniunile Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (AIO) cu o delegaţie formată din trei deputaţi.

Art. 2. - Cotizaţiile financiare stabilite conform regulilor acestei organizaţii, care urmează să fie plătite începând cu anul 2014, anual, de către Camera Deputaţilor, se includ în bugetul anual de venituri şi cheltuieli ce se aprobă de Camera Deputaţilor, potrivit art. 64 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 iunie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucureşti, 11 iunie 2014.

Nr. 30.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de deputat

 

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Petrache Adrian-Alin, începând cu data de 11 iunie 2014, şi că preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de această demisie în şedinţa publică din data de 11 iunie 2014,

în temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 210 şi aii. 211 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului Petrache Adrian-Alin, începând cu data de 11 iunie 2014 şi declară vacant locul de deputat în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 15.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din data de 11 iunie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucureşti, 11 iunie 2014.

Nr. 31.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

Ţinând cont de faptul că:

- prin Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care va intra în vigoare la data de 17 iunie 2014, au fost modificate dispoziţiile Legii nr. 52/2011, introducându-se o prevedere referitoare la instituţiile publice în sensul că pot avea calitatea de beneficiar doar serviciile de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi serele, spaţiile verzi şi grădinile zoologice;

- drept urmare a intervenţiei legislative instituite prin dispoziţiile Legii nr. 18/2014, unităţile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului - direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi tineret a Municipiului Bucureşti, cluburile sportive, precum şi complexurile sportive naţionale - care organizează în centrele de agrement tabere naţionale, tabere de odihnă, tabere sociale, tabere tematice pentru copii, studenţi şi tineri, precum şi tabere pentru persoane cu handicap şi tabere pentru olimpici şi în bazele sportive activităţile de educaţie fizică şi sport nu pot folosi pentru desfăşurarea activităţii aferente personal zilier; de asemenea, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă aflate în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” nu pot avea calitatea de beneficiar de lucrări în sensul prevăzut de lege pentru activităţile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b),

având în vedere:

- iminenţa începerii sezonului organizării taberelor şcolare pentru vacanţa de vară ce urmează să se deschidă la sfârşitul lunii iunie;

- faptul că multe dintre centrele de agrement şi bazele sportive aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului funcţionează, inclusiv pe timpul verii, numai cu zilieri, întrucât angajarea acestei categorii de personal presupune un efort financiar mai mic şi nu există numărul de posturi necesar;

- faptul că actualul cadru legal limitează prestarea activităţilor de curăţenie şi întreţinere numai la anumite domenii de activitate enumerate la art. 11 alin. (1) din lege, între care nu se regăseşte şi cei destinat activităţilor desfăşurate în centrele de agrement şi în bazele sportive aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului;

- necesitatea asigurării unor condiţii optime de cazare pentru copii şi tineri, astfel încât sejururile oferite acestora prin intermediul taberelor şcolare să se desfăşoare în deplină siguranţă, cu respectarea corespunzătoare a normelor de igienă şi în condiţiile unor costuri suportabile;

- necesitatea asigurării unor condiţii optime de antrenament, competiţii şi cazare pentru sportivi, astfel încât cantonamentele oferite acestora prin intermediul bazelor sportive şi a complexurilor sportive naţionale să se desfăşoare în deplină siguranţă, cu respectarea corespunzătoare a normelor de igienă şi în condiţiile unor costuri suportabile;

- faptul că lipsa asigurării personalului zilier în vederea efectuării activităţilor de curăţenie şi întreţinere în spaţiile de cazare destinate sportivilor, taberelor şcolare, în spaţiile exterioare clădirilor de cazare, precum şi în spaţiile de desfăşurare a activităţilor sportive şi/sau recreativ-educative aferente acestora va avea impact negativ atât în plan social şi economic, cât şi cu privire la activitatea managerială a acestor entităţi;

- iminenţa începerii sezonului de lucrări în agricultură şi silvicultură;

- faptul că institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă aflate în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” au un domeniu de activitate cu încărcătură variabilă de la un sezon agricol la altul, care presupun o intensă activitate cu caracter ocazional;

- faptul că institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă au în exploatare suprafeţe mari de teren agricol arabil cultivat şi pentru efectuarea diverselor lucrări se foloseşte forţă de muncă necalificată pentru perioade cuprinse între 10-30 de zile pe an şi numai o singură instituţie utilizează pe sezon un număr de 300-600 de muncitori zilieri;

- faptul că excluderea institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă din categoria de beneficiar de lucrări cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri constituie un element de discriminare faţă de majoritatea unităţilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol; şi că

- neadoptarea măsurilor propuse în regim de urgenţă va conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare corespunzătoare a unităţilor de cazare destinate pregătirii sportivilor şi taberelor şcolare sau chiar la imposibilitatea deschiderii acestora, precum şi la întârzieri în realizarea lucrărilor necalificate cu caracter ocazional din domeniul agricol şi silvic desfăşurate de institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă,

întrucât aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 19 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (3) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepţia:

a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spaţii verzi şi grădini zoologice;

b) unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. l)-n);

c) institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă aflate în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, precum şi al Institutului de Stat pentru Testarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1)lit. a)şi b).”

2. La articolul I punctul 12, la alineatul (1) al articolului 11, după litera k) se Introduc trei noi litere, literele I), m) şi n), cu următorul cuprins:

„l) hoteluri şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55 (tabere organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);

m) activităţi ale bazelor sportive - diviziunea 9311;

n) activităţi ale cluburilor sportive - diviziunea 9312.”

Art. II. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zii ieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 11 iunie 2014.

Nr. 36.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (4) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În anul 2014, stocurile minime pentru ţiţei şi/sau produse petroliere se constituie exclusiv ca stocuri de urgenţă.

Art. 2. - Nivelul stocurilor de urgenţă, pentru o pondere minimă de o treime produse petroliere, care trebuie constituit şi menţinut în anul 2014 este de 1.365.244,68 tone ţiţei şi produse petroliere

Art. 3. - Structura sortimentală a stocurilor de urgenţă aferentă ponderii de la art. 2 este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 4. - Nominalizarea operatorilor economici care au obligaţia constituirii şi menţinerii stocurilor de urgenţă este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 5. - Defalcarea nivelului şi a structurii sortimentale a stocurilor de urgenţă pe fiecare operator economic este prevăzută în anexa nr. 3*.

Art. 6. - Metoda de calcul al nivelului stocului de urgenţă, al structurii sortimentale şi al obligaţiei de stocare pentru operatorii economici nominalizaţi în anexa nr. 2 este prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Maricel Popa,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

 

Bucureşti, 11 iunie 2014.

Nr. 478.

 

ANEXA Nr. 1

 

Structura sortimentală a stocului de urgenţă

 

- tone -

Nivelul maxim de ţiţei

(reprezintă 2/3 din nivelul total al stocului de urgenţă)

Nivelul minim de produse petroliere

(reprezintă 1/3 din nivelul total al stocului de urgenţă)

Nivelul total al stocului de urgenţă

Ţiţei

Benzină

Motorină

Kerosen

Păcură

976.466,39

79.600,20

277.796,04

6.313,55

25.068,49

1.365.244,68


* Anexa nr. 3 nu se publică, fiind clasificată, potrivit legii. Autoritatea competentă notifică fiecărui operator economic nivelul şi structura sortimentală a stocurilor de urgenţă pe care este obligat să le constituie şi să le menţină în condiţiile legii.

 

ANEXA Nr. 2

 

Operatorii economici care au obligaţia de constituire a stocurilor de urgenţă în anul 2014

 

Nr. crt.

Societatea comercială

1.

S.C. OMV PETROM - SA

 CUI: ROI590082

2.

S.C. ROMPETROL RAFINARE - SA.

 CUI: RO1860712

3.

S.C. PETROTEL - LUKOIL - S.A.

 R01350659

4.

S.C. OSCAR DOWN STREAM - S.R.L.

 CUI: R013991630

5.

S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS-S.R.L.

 CUI: RO7745470

6.

S.C. SOCAR PETROLEUM

 CUI: R012546600

7.

S.C. UNICOM HOLDING -S.A.

RO3507700

8.

S.C. MAYARO CARB - S.R.L.

CUI: RO 29130530

9.

S.C. MAŞTER CHEM OIL S.R.L

CUI: R014348146

10.

S.C. AIR BP SALES ROMÂNIA- S.R.L.

CUI: RO9268016

11.

S.C. AIR TOAL ROMÂNIA- S.A.

CUI: RO9406798

12.

S.C. OIL MIG -S.R.L. CUI: R019040839

 

ANEXA Nr. 4

 

Metoda de calcul al nivelului stocului de urgenţă, al structurii sale sortimentale şi al obligaţiei de stocare pentru operatorii economici nominalizaţi în anexa nr. 1

 

I. Stabilirea consumului intern

Consumul intern se determină pe baza indicatorului statistic “livrări interne brute observate” furnizat de către Institutul Naţional de Statistică, pentru produsele petroliere vizate, aferente anului 2013.

Pentru determinarea într-o manieră unitară a acestui indicator se utilizează exprimarea sa în tone echivalent petrol (tep), după următoarea formulă:

Consumul intern = Suma livrărilor interne brute observate de produse petroliere x 1,2

II. Calculul nivelului stocului de urgenţă (pentru 61 de zile de consum), aferent anului 2013, exprimat în tep

Acest indicator se calculează după formula:

Stoc de urgenţă calculat = (Consum intern x 1,2)/365 x 61

III. Calculul structurii sortimentale a stocului de urgenţă, exprimată în tep

Având în vedere că în anul 2013 stocul minim este echivalent cu stocul de urgenţă, stocul de urgenţă trebuie să fie constituit din cel puţin 1/3 produse petroliere şi cel mult 2/3 din ţiţei.

Astfel, stocul de urgenţă are următoarea structură de bază:

Stoc minim de urgenţă produse petroliere = Stoc de urgenţă calculat x 1/3;

Stoc maxim de urgenţă ţiţei = Stoc de urgenţă calculat x 2/3.

Structura sortimentală se calculează pe baza ponderii fiecărui produs petrolier în suma livrărilor interne brute observate:

Pentru benzină: Stoc minim de urgenţă benzină = (Livrare internă brută observată de benzină/Consum intern) x Stoc minim de urgenţă de produse petroliere

Pentru motorină: Stoc minim de urgenţă motorină = (Livrare internă brută observată de motorină/Consum intern) x Stoc minim de urgenţă de produse petroliere

Pentru kerosen: Stoc minim de urgenţă kerosen = (Livrare internă brută observată de kerosen/Consum intern) x Stoc minim de urgenţă produse petroliere

Pentru păcură: Stoc minim de urgenţă păcură = (Livrare internă brută observată de păcură/Consum intern) x Stoc minim de urgenţă produse petroliere

Pentru ţiţei: Stoc maxim de urgenţă ţiţei

IV. Calcularea stocurilor fizice de urgenţă (exprimate în tone fizice), care trebuie realizate efectiv pentru produse petroliere şi ţiţei, aferente stocului de urgenţă calculat

Pentru benzină: (Stoc minim de urgenţă benzină/1,2)/0,9 Pentru motorină: (Stoc minim de urgenţă de motorină/1,2)/0,9

Pentru kerosen: (Stoc minim de urgenţă de kerosen/1,2)/0,9

Pentru păcură: (Stoc minim de urgenţă de păcură/1,2)/0,9

Pentru ţiţei: (Stoc maxim de urgenţă de ţiţei )/0,86

V. Caicului ponderii unui operator economic în consumul intern, aferente fiecărui produs petrolier (Cop)

Pentru benzină: Cop-benzină = (livrare internă brută totală de benzină/livrările interne brute observate de benzină, realizate de operatorii economici cu obligaţie de constituire stocuri de urgenţă) x (livrare internă brută observată de benzină a operatorului economic/livrările interne brute observate de benzină, realizate de operatorii economici cu obligaţie de constituire stocuri de urgenţă)

Pentru motorină: Cop-motorină = (livrare internă brută totală de motorină/livrările interne brute observate de motorină, realizate de operatorii economici cu obligaţie de constituire stocuri de urgenţă) x (livrare internă brută observată de motorină a operatorului economic/livrările interne brute observate de motorină, realizate de operatorii economici cu obligaţie de constituire stocuri de urgenţă)

Pentru kerosen: Cop-kerosen = (livrare internă brută totală de kerosen/livrările interne brute observate de kerosen, realizate de operatorii economici cu obligaţie de constituire stocuri de urgenţă) x (livrare internă brută observată de kerosen a operatorului economic/livrările Interne brute observate de kerosen, realizate de operatorii economici cu obligaţie de constituire stocuri de urgenţă)

Pentru păcură: Cop-păcură = (livrare internă brută totală de păcură/livrările interne brute observate de păcură, realizate de operatorii economici cu obligaţie de constituire stocuri de urgenţă) x (livrare internă brută observată de păcură a operatorului economic/livrările interne brute observate de păcură, realizate de operatorii economici cu obligaţie de constituire stocuri de urgenţă)

VI. Calculul obligaţiei minime a unui operator economic de constituire a stocurilor fizice de urgenţă pentru fiecare sortiment de produs petrolier

Pentru benzină: Cop-benzină x ((Stoc minim de urgenţă benzină/1,2)/0,9)

Pentru motorină: Cop-motorină x ((Stoc minim de urgenţă motorină/1,2)/0,9)

Pentru kerosen: Cop-kerosen x ((Stoc minim de urgenţă kerosen/1,2)/0,9)

Pentru păcură: Cop-păcură x ((Stoc minim de urgenţă păcură/1,2)/0,9)

VII. Calculul limitei maxime a stocului de ţiţei aferente unui operator economic în totalul stocului de urgenţă care îi revine

Stoc maxim de ţiţei = ((suma stocurilor fizice de urgenţă a sortimentelor de produse petroliere realizate de operatorul economic) x 0,9x1,2x2 )/0.86

VIII. Constituirea de către un operator economic a unui stoc de urgenţă pentru un produs petrolier, mai mare decât obligaţia minimă aferentă acelui produs petrolier, va determina reducerea în mod corespunzător a obligaţiei de constituire a stocului de ţiţei a operatorului economic respectiv, nefiind admisă compensarea de stocuri între produse petroliere.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 190$ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 24 aprilie 2014, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 11 iunie 2014.

Nr. 479.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014)

 

SUMELE

care se alocă prin transfer, din bugetul aprobat pe anul 2014 al Ministerului Sănătăţii, spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şl lista spitalelor publice beneficiare ale acestor sume

 

Dotarea cu aparatură medicală

 

Capitolul/titlul/articolul/alineatul

Suma alocată prin transfer:

(mii lei)

Transferată

prin:

Transferată către:

Spitalul public beneficiar

Denumire aparat medical

Bucăţi

Cap. 66.10 “Sănătate”,

6.840

 

 

 

 

 

Titlul 51 - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice

6.840

 

 

 

 

 

Art. 51.02 - Transferuri de capital

6.840

 

 

 

 

 

Alin. 51.02.25 - Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate

6.840

 

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

 

 

3.240

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Argeş

Consiliul Judeţean Argeş

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti

Angiograf

1

3.600

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea

Consiliul Judeţean Tulcea

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea

Angiograf

1

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al domnului Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere cererea de demisie a domnului Izină Ionel, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/2.775 din 15 mai 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 19 alin. (1) lit. b), art. 97 lit. e) şi art. 102 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 16 iunie 2014, raportul de serviciu al domnului Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, încetează prin demisie.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 12 iunie 2014.

Nr. 213.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR

 

ORDIN

privind regimul de circulaţie pe podul de la Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa

 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă regimul de circulaţie pe podul de la Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39. km 8 + 988, judeţul Constanţa, în perioada cuprinsă între 14 iunie şi 15 septembrie 2014, după cum urmează:

a) în aceasta perioadă va fi permisă circulaţia tuturor categoriilor de autovehicule pe cele 4 benzi de circulaţie aferente podului, excepţie făcând autovehiculele şi coloanele agabaritice;

b) restricţionarea vitezei de circulaţie la 50 km/h, pe toată lungimea podului, pe cele 4 benzi de circulaţie.

Art. 2. - Prezentul ordin se duce la îndepliniră prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 14 iunie 2014.

 

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 iunie 2014.

Nr. 318.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea desfăşurării concursului privind numirea în funcţie a unor inspectori judiciari, precum şi pentru aprobarea tematicii şi bibliografiei

 

Având în vedere Adresa nr. 429/A/IJ/10.597/ST/2014 prin care Inspecţia Judiciară a înaintat Plenului Consiliului Superior al Magistraturii propunerea privind aprobarea stabilirii datei, locului, tematicii şi bibliografiei concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari,

în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) şi art. 70 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (4) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012,

în temeiul art. 35 lit. f) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, raportat la art. 2 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. 1. - (1) Se aprobă desfăşurarea concursului în vederea ocupării a 5 posturi vacante de inspectori judiciari, dintre care două posturi în cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători şi 3 posturi în cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori, în perioada 1 iunie-23 septembrie 2014, conform calendarului estimativ al concursului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Probele constând în testarea scrisă şi interviu urmează să aibă loc la sediul Institutului Naţional al Magistraturii.

(3) Se aprobă tematica şi bibliografia prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, conform propunerilor Inspecţiei Judiciare.

(4) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică Inspecţiei Judiciare, pentru a fi pusă în aplicare, conform legii.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

procuror George Muscalu

 

Bucureşti, 21 mai 2014.

Nr. 604.

 

ANEXA Nr. 1

 

CALENDAR ESTIMATIV

al concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari

 

1 iunie 2014 - publicarea anunţului, tematicii şi bibliografiei de concurs

16 iunie 2014 - ultima zi pentru depunerea candidaturilor la Inspecţia Judiciară sau la Consiliul Superior al Magistraturii

26 iunie 2014 - afişarea listei cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

27 iunie 2014 - depunerea contestaţiilor de către candidaţii respinşi de comisia de organizare a concursului, în urma verificării condiţiilor legale de participare la concurs

30 iunie - 2 iulie 2014 - soluţionarea de către secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii a contestaţilor depuse

3 iulie 2014 - afişarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs, în cazul în care s-au formulat contestaţii

7 septembrie 2014 - susţinerea testării scrise şi afişarea baremului de evaluare şi notare

8 septembrie 2014 - ultima zi pentru depunerea contestaţiilor la baremul de notare (termenul se va calcula în funcţie de ora afişării baremului de notare pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare)

9-10 septembrie 2014 - soluţionarea contestaţiilor la barem

10 septembrie 2014 - afişarea baremului de notare definitiv

11-12 septembrie 2014 - corectarea lucrărilor scrisa

14 septembrie 2014 - afişarea rezultatelor la testarea scrisă

15-16 septembrie 2014 - depunerea contestaţiilor împotriva notelor obţinute de candidaţi la testarea scrisă (termenul se calculează în funcţie de ora la care se vor afişa rezultatele testării scrise pe paginile de internet ale Inspecţiei Judiciare şi Consiliului Superior al Magistraturii)

17-18 septembrie 2014 - soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva notelor obţinute de candidaţi la testarea scrisă 19 septembrie 2014 - afişarea tabelului cu notele finale obţinute de candidaţi la testarea scrisă

21 septembrie 2014 - susţinerea probei interviului de către candidaţii care au fost declaraţi admişi în urma testării scrise

23 septembrie 2014 - afişarea tabelului de clasificare a candidaţilor.

Calendarul estimativ poate suferi modificări, în funcţie de numărul candidaţilor participanţi la concurs.

 

ANEXA Nr. 2

 

TEMATICĂ

pentru examinarea cunoştinţelor profesionale ale candidaţilor la funcţia de inspector judiciar

 

1. Normele procedurale şi regulamentare privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecată, judecata, pronunţarea, redactarea şi comunicarea hotărârilor, înaintarea dosarelor la instanţele competente, punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti penale şi civile

2. Normele procedurale privind primirea şi înregistrarea lucrărilor, repartizarea dosarelor pe criterii obiective, continuitatea în lucrările repartizate şi independenţa procurorilor, respectarea termenelor, redactarea şi comunicarea actelor procedurale

3. Atribuţiile judecătorilor şi procurorilor care decurg din legi şi regulamente pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor şi parchetelor

4. Statutul judecătorilor şi procurorilor - drepturi şi obligaţii; normele de etică şi deontologie profesională

5. Atribuţiile inspectorilor judiciari

6. Organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Judiciare

7. Răspunderea disciplinară a magistraţilor şi procedura în materie disciplinară

8. Tipurile de controale efectuate de inspectorii judiciari şi procedura de efectuare a acestora

9. Procedura de efectuare a verificărilor şi de soluţionare a sesizărilor cu privire la independenţa şi imparţialitatea judecătorilor şi procurorilor, precum şi a cererilor privind apărarea reputaţiei profesionale şi a independenţei acestora

10. Procedura de efectuare a verificărilor privind condiţia bunei reputaţii pentru judecătorii şi procurorii în funcţie

11. Practica în materie disciplinară şi a apărării independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a judecătorilor şi procurorilor

 

ANEXA Nr. 3

 

BIBLIOGRAFIE

pentru examinarea cunoştinţelor profesionale ale candidaţilor la funcţia de inspector judiciar

 

I. Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători

1. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2. Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3. Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare

4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificările şi completările ulterioare

5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare - capitolul V - Reglementări privind magistraţii (art. 101 - art. 110)

6. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002

7. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare

8. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu modificările şi completările ulterioare, disponibil pe site-ul www.scj.ro - Informaţii publice - acte ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

9. Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005

10. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 24/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 9 octombrie 2012

11. Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.027/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 29 noiembrie 2012

12. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

- art. 41-art. 54 (Judecătorul. Incompatibilitatea);

- art. 80-art. 91 (Reprezentarea părţilor în judecată şi asistenţa judiciară);

- art. 148-art. 179 (Actele de procedură);

- art. 180-art. 186 (Termenele procedurale);

- art. 192-art. 447 (Procedura în faţa primei instanţe).

13. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare:

I. Partea generală:

- art. 1-art. 14 (Legea penală şi limitele ei de aplicare);

- art. 15-art. 52 (Infracţiunea);

- art. 152-art. 159 (Cauzele care înlătură răspunderea penală).

II. Partea specială:

- art. 257-art. 261 (Infracţiuni contra autorităţii);

- art. 266-art. 288 (Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei);

- art. 289-art. 309 (Infracţiuni de corupţie şi de serviciu).

14. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare:

I. Partea generală:

- art. 14-art. 28 (Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal);

- art. 29-art. 96 (Participanţii în procesul penal);

- art. 138-art. 153 (Metode speciale de supraveghere sau cercetare);

- art. 154-art. 155 (Conservarea datelor informatice);

- art. 202-art. 256 (Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale);

- art. 257-art. 284 (Acte procesuale şi procedurale comune);

II. Partea specială:

- art. 342-art. 248 (Camera preliminară);

- art. 349-art. 370 (Judecata. Dispoziţii generale);

- art. 371-art. 407 (Judecata în primă instanţă);

- art. 550-art. 601 (Executarea hotărârilor penale).

15. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare

16. Jurisprudenţa în materie disciplinară:

- Culegerea “Jurisprudenţa în materie disciplinară - 2006-2009”, publicată de Consiliul Superior al Magistraturii, Editura CH Beck, 2010;

- hotărârile pronunţate în materie disciplinară din anul 2010- la zi, publicate pe site-ul www.csml 909.ro - Hotărâri ale CSM - Tip - Secţia pentru judecători în materie disciplinară.

17. Jurisprudenţa în materia apărării independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale ale judecătorilor şi procurorilor:

- culegerea “Apărarea independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale ale judecătorilor şi procurorilor. Hotărâri ale Plenului Consiliului Superior al Magistraturii - 2006-2009”, publicată de Consiliul Superior al Magistraturii, Editura CH Beck, 2010;

- hotărârile pronunţate în materie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii din anul 2010 - la zi, publicate pe site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale CSM - Tip - Apărare reputaţie profesională, precum şi pe pagina de internet www.inspectiajudiciara.ro, secţiunea apărarea reputaţiei, independenţei şi imparţialităţii.

II. Direcţia ele inspecţie judiciară pentru procurori

1. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2. Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3. Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare

4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat” prin Hotărârea Planului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificările şi completările ulterioare

5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completări/e ulterioare - Capitolul V- Reglementări privind magistraţii (art. 101-art. 110)

6. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002

7. Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 529/C/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 5 martie 2007, cu modificările ulterioare

8. Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.184/C/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 17 octombrie 2006, cu modificările ulterioare

9. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 1 iunie 2009

10. Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005

11. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 24/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 9 octombrie 2012

12. Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie ale Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.027/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 29 noiembrie 2012

13. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare

I. Partea generală:

- art. 1-art. 14 (Legea penală şi limitele ei de aplicare);

- art. 15-art. 52 (Infracţiunea);

- art. 152-art. 159 (Cauzele care înlătură răspunderea penală).

II. Partea specială:

- art. 257-art. 261 (Infracţiuni contra autorităţii);

- art. 266-art. 288 (Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei);

- art. 289-art. 309 (Infracţiuni de corupţie şi de serviciu).

14. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare

I. Partea generală:

- art. 14-art. 28 (Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal);

- art. 29-art. 96 (Participanţii în procesul penal);

- art. 138-art. 153 (Metode speciale de supraveghere sau cercetare);

- art. 154-art. 155 (Conservarea datelor informatice);

- art. 202-art. 256 (Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale);

- art. 257-art. 284 (Acte procesuale şi procedurale comune);

II. Partea specială:

- art. 342-art. 348 (Camera preliminară);

- art. 349-art. 370 (Judecata. Dispoziţii generale);

- art. 371-art. 407 (Judecata în primă instanţă);

- art. 550-art. 601 (Executarea hotărârilor penale).

15. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare

16. Jurisprudenţa în materie disciplinară:

- Culegerea “Jurisprudenţa în materie disciplinară - 2006-2009”, publicată de Consiliul Superior al Magistraturii, Editura CH Beck, 2010;

- hotărârile pronunţate în materie disciplinară din anul 2010 - la zi, publicate pe site-ul www.csml 909.ro - Hotărâri ale CSM - Tip - Secţia pentru judecători în materie disciplinară

17. Jurisprudenţa în materia independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale ale judecătorilor şi procurorilor:

- culegerea “Apărarea independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale ale judecătorilor şi procurorilor. Hotărâri ale Plenului Consiliului Superior al Magistraturii - 2006-2009”, publicată de Consiliul Superior al Magistraturii, Editura CH Beck, 2010;

- hotărârile pronunţate în materie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii din anul 2010 - la zi, publicate pe site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale CSM - Tip - Apărare reputaţie profesională, precum şi pe pagina de internet www.inspectiajudiciara.ro, secţiunea Apărarea reputaţiei, independenţei şi imparţialităţii.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii RĂDĂCINI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

potrivit Notei Direcţiei autorizare avizare nr. SA-DAI 2.546 din 9 mai 2014, aprobată de preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, privind modificarea adusă actului constitutiv al Societăţii RĂDĂCINI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - Societatea RĂDĂCINI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 246, birou cu suprafaţa de 21,17 mp, sectorul 6, număr de ordine în registrul comerţului J40/3038/12.03.2014, cod unic de înregistrare 32914669/13.03.2014, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizare şi avizare pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum şi, trimestrial, copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicarea Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 30 mai 2014.

Nr. 435.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii TUTTI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

potrivit Notei Direcţiei autorizare avizare nr. SA-DAI 2.684 din 16 mai 2014, aprobată de preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, privind modificarea adusă actului constitutiv al Societăţii TUTTI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - Societatea TUTTI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în oraşul Voluntari, str. Simion Mândrescu nr. 17A, parter, judeţul Ilfov, număr de ordine în registrul comerţului J23/1226/24.04.2014, cod unic de înregistrare 33091986/24.04.2014, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizare şi avizare pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum şi, trimestrial, copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 30 mai 2014.

Nr. 438.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.