MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 445/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 445         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 18 iunie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            32. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            492. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000 - km 184+390”

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

            3. - Ordin pentru modificarea şi completarea anexei II la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET 2 - România

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

            Decizia nr. 3 din 12 mai 2014 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Florin Ciurariu, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 iunie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României. republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucureşti, 17 iunie 2014.

Nr. 32.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000-km 184+390”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 31 şi 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000-km 184+390”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000-km 184+390”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Se aprobă completarea planului de amplasament al lucrării de utilitate publică prevăzut la articolul 1 cu planul de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.

2. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Brad, Ribiţa, Baia de Criş (cu satele Ţebea, Lunca, Cărăstău), localităţilor Tomeşti, Vata de Jos (cu satele Birtin, Târnava de Criş, Ociu, Ocişor), din judeţul Hunedoara, sectorul «Brad-Ioneşti km 35+432- km 55+425», proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 5.”

3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

4. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000-km 184+390”, completat potrivit art. I pct. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Brad, Ribiţa, Baia de Criş, Ţebea, Lunca, Cărăstău, Tomeşti. Vata de Jos, Birtin, Târnava de Criş, Ociu, Ocişor, din judeţul Hunedoara, sectorul “Brad-Ioneşti km 35+432-km 55+425”, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. III. - Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000- km 184+390”, completat potrivit art. I pct. 1, situate pe raza localităţilor Brad, Ribiţa, Baia de Criş, Ţebea, Lunca. Cărăstău, Tomeşti, Vata de Jos, Birtin, Târnava de Criş, Ociu, Ocişor, din judeţul Hunedoara, sectorul “Brad-Ioneşti km 35+432- km 55+425” sunt în cuantum total de 172 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56,01 - “Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)”.

Art. IV. - Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul completat conform art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. V. - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul completat potrivit art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. VI. - Planul cu amplasamentul lucrării, completat potrivit art. I pct. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate, respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. VII. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 11 iunie 2014.

Nr. 492.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 51a Hotărârea Guvernului nr. 153/2012)

 

LISTA

cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000-km 184+390”, sector “Brad-Ioneşti km 35+432-km 55+425” situate pe raza localităţilor Brad, Ribiţa, Baia de Criş (cu satele Ţebea, Lunca, Cărăstău), Tomeşti, Vaţa de Jos (cu satele Birtin. Târnava de Criş, Ociu, Ocişor) din judeţul Hunedoara, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

UAT.

Nume proprietar

Tarla

Parcelă

Categorii de folosinţă

Intravilan/ Extravilan

Suprafaţa în acte

(mp)

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoarea totală de despăgubire, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Hunedoara

Brad

Proprietar neidentificat

T ”Rovina”

Ps250

păşune

extravilan

373

165

379,66

2

Hunedoara

Brad

Proprietar neidentificat

T ”Rovina”

A248

arabil

intravilan

375

879

35.398,27

3

Hunedoara

Brad

Primărie rezervă

T “Între drumuri”

A227/25

arabil

intravilan

348

333

13.417,34

 

 

Brad

Branet Ileana

T”între drumuri”

A227/24

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Zeriu Petru

T “Între drumuri”

A227/23

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Bacean Rozalia

T “Între drumuri”

A227/22

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Primărie rezervă

T “Între drumuri”

A227/21/1

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Trifan Raveca

T “Între drumuri”

A227/21

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Chifea Ileana

T “Între drumuri”

A227/20/1

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Zeriu Victoria

T „Între drumuri”

A227/20

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Dan Lazăr

T “Între drumuri”

A227/19

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Oprisa Ileana

T “Între drumuri”

A227/18/1

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Oprisa I. Marioara

T “Între drumuri”

A227/18

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Oprisa C. Marioara

T “Între drumuri”

A227/17

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Casalean Roman

T “Între drumuri”

A227/16

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Golda Lazăr

T “Între drumuri”

A227/15

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Dusan Dionisie

T “Între drumuri”

A227/14

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Cotuna Ioan

T “Între drumuri”

A227/13

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Nita Ioan

T “Între drumuri”

A227/12

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Perian Marta

T “Între drumuri”

A227/11

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Pandele Maria

T “Între drumuri”

A227/10

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Cotuna Maria

T “Între drumuri”

A227/6

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Şipos Petru

T “Între drumuri”

A227/8

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Şipos Petru

T “Între drumuri”

A227/7

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Farau Lazăr

T “Între drumuri”

A227/9

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Bătrâna Ioan

T “Între drumuri”

A227/5

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Groza Cornel

T “Între drumuri”

A227/4

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Tudoran Petru

T “Între drumuri”

A227/3

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Lean Ioan

T “Între drumuri”

A227/2

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Biserica Ortodoxă Mesteacăn

T “Între drumuri”

A227/1

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Tot Florica

T “Între drumuri”

A227

arabil

intravilan

 

 

 

4

Hunedoara

Brad

Proprietar neidentificat

T ”Rovina”

Ps244

păşune

extravilan

377

1.284

2.952,28

 

5

Hunedoara

Brad

Primărie rezervă

T “Între drumuri”

A227/25

arabil

intravilan

350

203

8.182,02

 

 

Brad

Branet Ileana

T “Între drumuri”

A227/24

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Zeriu Petru

T “Între drumuri”

A227/23

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Bacean Rozalia

T “Între drumuri”

A227/22

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Primărie rezervă

T “Între drumuri”

A227/21/1

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Trifan Raveca

T “Între drumuri”

A227/21

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Chifea Ileana

T “Între drumuri”

A227/20/1

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Zeriu Victoria

T “Între drumuri”

A227/20

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Dan Lazăr

T “Între drumuri”

A227/19

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Oprisa Ileana

T “Între drumuri”

A227/18/1

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Oprisa I. Marioara

T “Între drumuri”

A227/18

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Oprisa C, Marioara

T “Între drumuri”

A227/17

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Casa lean Roman

T “Între drumuri”

A227/16

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Golda Lazăr

T “Între drumuri”

A227/15

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Dusan Dionisie

T “Între drumuri”

A227/14

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Cotuna Ioan

T “Între drumuri”

A227/13

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Nita Ioan

T “Între drumuri”

A227/12

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Perian Marta

T “Între drumuri”

A227/11

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Pândele Maria

T “Între drumuri”

A227/10

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Cotuna Maria

T “Între drumuri”

A227/6

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Şipos Petru

T “Între drumuri”

A227/8

arabii

Intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Şipos Petru

T “Între drumuri”

A227/7

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Farau Lazăr

T “Între drumuri”

A227/9

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Bătrâna Ioan

T “Între drumuri”

A227/5

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Groza Cornel

T “Între drumuri”

A227/4

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Tudoran Petru

T “Între drumuri”

A227/3

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Lean Ioan

T “Între drumuri”

A227/2

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Biserica Ortodoxă Mesteacăn

T “Între drumuri”

A227/1

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Tot Florica

T “Între drumuri”

A227

arabil

intravilan

 

 

 

 

6

Hunedoara

Brad

Primărie rezervă

T “Între drumuri”

A227/25

arabil

intravilan

352

56

2.237,90

 

 

Brad

Branet Ileana

T “Între drumuri”

A227/24

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Zeriu Petru

T “Între drumuri”

A227/23

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Bacean Rozalia

T “Între drumuri”

A227/22

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Primărie Rezervă

T “Între drumuri”

A227/21/1

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Trifan Raveca

T “Între drumuri”

A227/21

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Chifea Ileana

T “Între drumuri”

A227/20/1

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Zeriu Victoria

T “Între drumuri”

A227/20

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Dan Lazăr

T “Între drumuri”

A227/19

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Oprisa Ileana

T “Între drumuri”

A227H8/1

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Oprisa I. Marioara

T “Între drumuri”

A227/18

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Oprisa C. Marioara

T “Între drumuri”

A227/17

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Casalean Roman

T “Între drumuri”

A227/16

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Golda Lazăr

T “Între drumuri”

A227/15

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Dusan Dionisie

T “Între drumuri”

A227/14

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Cotuna Ioan

T “Între drumuri”

A227/13

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Nita Ioan

T “Între drumuri”

A227/12

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Perian Marta

T “Între drumuri”

A227/11

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Pandele Maria

T “Între drumuri”

A227/10

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Cotuna Maria

T “Între drumuri”

A227/6

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Şipos Petru

T “Între drumuri”

A227/8

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Şipos Petru

T “Între drumuri”

A227/7

ambii

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Farau Lazăr

T “Între drumuri”

A227/9

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Bătrâna Ioan

T “Între drumuri”

A227/5

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Groza Cornel

T “Între drumuri”

A227/4

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Tudoran Petru

T “Între drumuri”

A227/3

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Lean Ioan

T “Între drumuri”

A227/2

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Biserica Ortodoxă Mesteacăn

T “Între drumuri”

A227/1

arabil

intravilan

 

 

 

 

 

Brad

Tot Florica

T “Între drumuri”

A227

arabil

intravilan

 

 

 

7

Hunedoara

Brad

Proprietar neidentificat

T ”Rovina”

Lp241

livadă

extravilan

379

83

189,82

8

Hunedoara

Brad

Proprietar neidentificat

T ”Rovina”

A240

arabil

intravilan

381

115

4.631,97

9

Hunedoara

Brad

Proprietar neidentificat

T ”Rovina”

A239/2

arabil

extravilan

383

466

1.874,20

10

Hunedoara

Brad

Proprietar neidentificat

T ”Rovina”

A239/2

arabil

extravilan

385

281

1.130,66

11

Hunedoara

Brad

Proprietar neidentificat

T ”Rovina”

Ps229/1

păşune

extravilan

387

491

1.128,31

12

Hunedoara

Brad

Proprietar neidentificat

T ”Rovina”

Ps229/1

păşune

extravilan

389

235

540,06

13

Hunedoara

Brad

Proprietar neidentificat

T ”Rovina”

Ps229/1

păşune

extravilan

391

372

856,66

14

Hunedoara

Brad

Proprietar neidentificat

T ”Rovina”

Ps244

păşune

extravilan

1.041

37

84,64

15

Hunedoara

Brad

Proprietar neidentificat

T ”Rovina”

Lp241

livadă

extravilan

1.043

36

81,97

16

Hunedoara

Brad

Proprietar neidentificat

T ”Rovina”

Ps229/1

păşune

extravilan

1.045

29

66,31

17

Hunedoara

Brad

Proprietar neidentificat

T ”Rovina”

Ps229/1

păşune

extravilan

1.047

17

40,02


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

Hunedoara

Ribiţa

S.C. IMOBIL BRAD (VOLANE)

T40

CC865/32 + 865/34

curţi construcţii

intravilan

354

249

1.002,75

 

 

Ribiţa

Jude Saveta (Ţebea)

T40

Cc865/31

curţi construcţii

intravilan

 

 

 

 

 

Ribiţa

S.C. IMOBIL BRAD (VOLANE)

T40

Cc

curţi construcţii

intravilan

 

 

 

 

 

Ribiţa

S.C. AGRICHAMP -Bucureşti (Ţebea)

T40

Ce

curţi construcţii

intravilan

 

 

 

 

 

Ribiţa

S.C. IMOBIL BRAD (VOLANE)

T40

Cc

curţi construcţii

intravilan

 

 

 

19

Hunedoara

Ribiţa

Clej Sandu

T40

A865/6 +865/13

arabil

intravilan

356

6

13,02

20

Hunedoara

Ribiţa

Bulz Nicodim-Florin

T39

A860/29 + 860/21

arabil

intravilan

358

69

159,62

 

 

Ribiţa

Proprietar necunoscut - Bucureşti

T39

A862/23 + 862/3

arabil

intravilan

 

 

 

21

Hunedoara

Ribiţa

Bulz Nicodim-Florin

T39

A860/29 + 86021

arabil

intravilan

360

71

162,22

 

 

Ribiţa

Proprietar neidentificat - Bucureşti

T39

A862/23 +862/3

arabil

intravilan

 

 

 

22

Hunedoara

Ribiţa

Bulz Nicodim-Florin

T39

A860/29 + 860/21

arabil

intravilan

362

56

129,28

 

 

Ribiţa

Proprietar neidentificat - Bucureşti

T39

A862/23 + 862/3

arabil

intravilan

 

 

 

23

Hunedoara

Ribiţa

Bulz Nicodim-Florin

T39

A860/29 * 860/21

arabil

intravilan

364

37

86,02

 

 

Ribiţa

Proprietar neidentificat - Bucureşti

T39

A862/23 +862/3

arabil

intravilan

 

 

 

24

Hunedoara

Ribiţa

S.C. IMOBIL BRAD (VOLANE)

T39

860/16

curţi construcţii

intravilan

366

194

780,81

 

 

Ribiţa

Oprisa Maria

T39

Cc

curţi construcţii

intravilan

 

 

 

 

 

Ribiţa

S.C. AGRICHAMP - Bucureşti

T39

907/15

curţi construcţii

intravilan

 

 

 

25

Hunedoara

Ribiţa

Bulz Nicodim-Florin

T39

A860/29 * 860/21

arabil

intravilan

1.056

84

192,83

 

 

Ribiţa

Proprietar - Bucureşti

T39

A862/23 * 862/3

arabil

intravilan

 

 

 

26

Hunedoara

Ribiţa

Bulz Nicodim-Florin

T39

A860/29 + 860/22

arabil

intravilan

1.058

26

60,67

 

 

Ribiţa

Proprietar - Bucureşti

T39

A862/23 * 862/4

arabil

intravilan

 

 

 

27

Hunedoara

Ribiţa

Bulz Nicodim-Florin

T39

A860/29 * 860/23

arabil

intravilan

1.060

39

90,60

 

 

Ribiţa

Proprietar - Bucureşti

T39

A862/23 + 862/5

arabil

intravilan

 

 

 

28

Hunedoara

Ribiţa

S.C. IMOBIL BRAD (VOLANE)

T39

860/16

curţi construcţii

intravilan

1.062

81

324,01

 

 

Ribiţa

Oprisa Maria

T39

Cc

curţi construcţii

intravilan

 

 

 

 

 

Ribiţa

S.CAGRICHAMPs Bucureşti

T39

907/15

curţi construcţii

intravilan

 

 

 

29

Hunedoara

Ribiţa

S.C. IMOBIL BRAD (VOLANE)

T39

860/16

curţi construcţii

intravilan

1.064

15

59,33

 

 

Ribiţa

Oprisa Maria

T39

Cc

curţi construcţii

intravilan

 

 

 

 

 

Ribiţa

S.CAGRICHAMPs Bucureşti

T39

907/15

curţi construcţii

intravilan

 

 

 

30

Hunedoara

Baia de Criş/ satul Ţebea

Proprietar neidentificat

T155

Fn2139

fâneaţă

extravilan

393

35

12,19

31

Hunedoara

Baia de Criş/ satul Ţebea

Stana Ghe.

T156

A2145/18/2

arabil

extravilan

395

413

474,86

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Calamar Andrei

T156

A2145/18/1

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprisa Maria

T156

A2145/17

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Zeriu Ilie

T156

A2145/16

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Stana Maria

T156

A2145/15

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Simon Ileana

T156

A2145/14

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Stana Iosif + Zaharia

T156

A2145/13

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Zeriu Victor

T156

A2145/12

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Lup Rafila + Ioan

T156

A2145/11

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprisa Nicolae + Mircea

T156

A2145/10

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Zeriu Toader

T156

A2145/9

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Suba Octavian

T156

A2145/8

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprisa Ioan

T156

A2145/7

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Stan Toader

T156

A2145/6

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Zeriu Victor

T156

A2145/5

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Calita Ioana

T156

A2145/4

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprisa Ioan

T156

A2145/3

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Clej Ioan

T156

A2145/2

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprisa Ioan Mihaila

T156

A2145/1

arabil

extravilan

 

 

 

 

32

Hunedoara

Baia de Criş/ satul Ţebea

Jude Minerva - Brad

T154

A2137/3/27

arabil

extravilan

368

34

38,58

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Draghici C-tin + Doru

T154

A2137/3/26

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Tisu Ioan

T154

A2137/3/25

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Leucean

T154

A2137/3/24

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprea Floarea

T154

A2137/3/23

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Dragosa Maria + Stana A

T154

A2137/3/22

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Trifan Toader

T154

A2137/3/21

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Stana Iosif

T154

A2137/3/20

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Primărie

T154

A2137/3/19

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Tisu Mircea + Haitonica

T154

A2137/3/18

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Trifan Toader

T154

A2137/3/16/2

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Trifan R. + Zeriu V.

T154

A2137/3/16/1

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Indrei Ileana

T154

A2137/3/15

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprisa Marioara

T154

A2137/3/14

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprisa Smaranda

T154

A2137/3/13

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Jude E. + Maris I.

T154

A2137/3/12

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Groza Cornel + Dragosa .«.Stana

T154

A2137/3/11

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Colta Rozalia

T154

A2137/3/10

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Casalean Iosif

T154

A2137/3/9

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Jude Ileana

T154

A2137/3/8

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Pavel Valeria

T154

A2137/3/7

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Olari. + Dobran M.

T154

A2137/3/6

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Furdui S. + Bârna I.

T154

A2137/3/5

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Tisu Ioan

T154

A2137/3/4

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Pantea Ileana

T154

A2137/3/3

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Bacean Rozalia

T154

A2137/3/2

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprisa Maria

T154

A2137/3/1

arabil

extravilan

 

 

 

33

Hunedoara

Baia de Criş/ satul Ţebea

Stana Ghe.

T156

A2145/18/2

arabil

extravilan

 

95

109,14

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Calamar Andrei

T156

A2145/18/1

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprisa Maria

T156

A2145/17

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Zeriu Ilie

T156

A2145/16

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Stana Maria

T156

A2145/15

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Simon Ileana

T156

A2145/14

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Stana Iosif + Zaharia

T156

A2145/13

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Zeriu Victor

T156

A2145/12

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Lup Rafila + Ioan

T156

A2145/11

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprisa Nicolae + Mircea

T156

A2145/10

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Zeriu Toader

T156

A2145/9

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Suba Octavian

T156

A2145/8

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprisa Ioan

T156

A2145/7

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Stan Toader

T156

A2145/6

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Zeriu Victor

T156

A2145/5

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Calita Ioana

T156

A2145/4

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprisa Ioan

T156

A2145/3

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Clej Ioan

T156

A2145/2

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprisa Ioan Mihaila

T156

A2145/1

arabil

extravilan

 

 

 

 

34

Hunedoara

Baia de Criş/ satul Ţebea

Maris Toader

T156

A2146/57

arabil

extravilan

399

816

938,92

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Stana Ioan

T156

A2146/55

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprisa

T156

A2146/54

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprisa Ioan

T156

A2146/53

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Riscuta Viorica

T156

A2146/52

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Leucean Doina

T156

A2146/51

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Maris Bujor

T156

A2146/50

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Jude E. + Maris I.

T156

A2146/49

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Jude E. + Maris I.

T156

A2146/48

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Padureanu Cornel

T156

A2146/47

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Floarea Marioara

T156

A2146/46

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Golcea Valeria

T156

A2146/45

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Casalean Iosif

T156

A2146/44

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Ilies Petru - primărie

T156

A2146/43

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Bisorca Ioan

T156

A2146/42

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Costea Maria

T156

A2146/41

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Indrei Horia

T156

A2146/40

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Jude Minerva

T156

A2146/39

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Simedrea Adam

T156

A2146/38

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Trifan Petru

T156

A2146/37

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Zeriu Victoria + Gimedrea F. + Bisorca

T156

A2146/36

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Parva Florea

T156

A2146/35

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Florea Mircea

T156

A2146/34

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Lup Rafila + Ioan

T156

A2146/33

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Stana Iosif + Rozalia

T156

A2146/32

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Zeriu V.

T156

A2146/31

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Lup Rafila + Ioan

T156

A2146/30

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprisa Nicolae

T156

A2146/29

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Zeriu Toader

T156

A2146/28

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Suba Octavian

T156

A2146/27

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Stan Toader

T156

A2146/26

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Zeriu V.

T156

A2146/25

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Calita Ileana

T156

A2146/24

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprisa Ioan

T156

A2146/23

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Clej Ioan

T156

A2146/22

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Zeriu Ilie

T156

A2146/21

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Zeriu Nicolae

T156

A2146/20

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprisa Maria

T156

A2146/19

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Tisu Ioan

T156

A2146/18/3

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Trifan Toader

T156

A2146/18/2

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Stana Iosif

T156

A2146/18/1

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Dragosa M. + Stana A.

T156

A2146/17

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Bacean Lazăr

T156

A2146/16

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Brascovita Zaharia

T156

A2146/15

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Pantea Dumitru

T156

A2146/14

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Golcea Valeria + Bei M.

T156

A2146/13

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Lazăruţ Nicolae

T156

A2146/12/2

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Oprisa Nicolae

T156

A2146/12/1

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Alba Maria

T156

A2146/11

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Padurean Cornel

T156

A2146/10

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Huet Zeno

T156

A2146/9

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Ilies Ioan

T156

A2146/8

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Butaru Octavia

T156

A2146/7

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Stana Ioan

T156

A2146/6

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Riscan Gheorghe

T156

A2146/5

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Evuta Toader

T156

A2146/4

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Bisorca Ioan

T156

A2146/3

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Igna

T156

A2146/2

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Micluta Nicolae

T156

A2146/1

arabil

extravilan

 

 

 

 

35

Hunedoara

Baia de Criş/ satul Ţebea

Stana Ioan

T154

A2137/1/58

arabil

extravilan

370

538

618,39

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Simon Letiţia

T154

A2137/1/57

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Simon Voicu

T154

A2137/1/70

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Olar Ileana

T154

A2137/1/69

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Groza Rozalia

T154

A2137/1/67

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Abrudan Andrei

T154

A2137/1/66

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Tanasiuc Clementina

T154

A2137/1/65

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Balita Tiberiu

T154

A2137/1/64

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Clej Carolina

T154

A2137/1/63

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

OlarAureliam

T154

A2137/1/62

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Stana Ioan

T154

A2137/1/58

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Trifan Petru

T154

A2137/1/56

arabil

extravilan

 

 

 

 

 

Baia de Criş/ satul Ţebea

Groza Cornel + Dragosa I.

T154