MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 452/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 452         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 20 iunie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            475. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ciurea, judeţul Iaşi

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            62. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 7 mai 2014 având drept obiect stabilirea modalităţii de repartizare între organismele de gestiune colectivă UPFAR- ARGOA, ARDAA şi DACIN-SARA a remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu şi din remuneraţia compensatorie pentru copia privată a operelor audiovizuale şi videogramelor, precum şi desemnarea colectorului unic al remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare

 

 

ACTE ALE ORDINULUI CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA

 

            4/2012. - Hotărâre pentru modificarea Statutului profesiei de consilier juridic

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

            16. - Hotărâre privind aprobarea organizării cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Ciurea, judeţul Iaşi

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Ciurea, judeţul Iaşi, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

 

Bucureşti, 4 iunie 2014.

Nr. 475.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Ciurea, judeţul Iaşi

 

 

ANEXA Nr. 2

 

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Ciurea, judeţul Iaşi

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Ciurea se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.

În partea superioară se află un clopot cu cruce treflată, de aur.

În vârful scutului se află un braţ cui rasat care ţine în mână un copac dezrădăcinat, totul de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Clopotul simbolizează Mănăstirea Hlincea, declarată în anul 2004 monument istoric; această mănăstire se individualizează prin turnul clopotniţă, datat din secolul al XVII-lea.

Brâul undat reprezintă râurile Frumoasa, Loci, Juvăţ, Tinoasa şi Nicolina, care străbat localitatea.

Copacul dezrădăcinat, ţinut de un braţ, face trimitere la colonizarea sârbilor în zonă, care a dus la formarea localităţii.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrate nr. 1 din 7 mai 2014 având drept obiect stabilirea modalităţii de repartizare între organismele de gestiune colectivă UPFAR- ARGOA, ARDAA şi DACIN-SARA a remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu şi din remuneraţia compensatorie pentru copia privată a operelor audiovizuale şi videogramelor, precum şi desemnarea colectorului unic al remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare

 

În conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de Referatul Secretariatului general al Corpului de arbitri nr. RG H/4.858 din 10 iunie 2014,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală nr. 1 din 7 mai 2014 având drept obiect stabilirea modalităţii de repartizare între organismele de gestiune colectivă UPFAR- ARGOA, ARDAA şi DACIN-SARA a remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu şi din remuneraţia compensatorie pentru copia privată a operelor audiovizuale şi videogramelor, precum şi desemnarea colectorului unic al remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.

 

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Irina Lucan-Arjoca

 

Bucureşti, 11 iunie 2014.

Nr. 62.

 

ANEXĂ

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

nr. 1 din data de 7 mai 2014

privind stabilirea modalităţii de repartizare între organismele de gestiune colectivă UPFAR- ARGOA, ARDAA şi DACIN-SARA a remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu şi din remuneraţia compensatorie pentru copia privată a operelor audiovizuale şi videogramelor, precum şi desemnarea colectorului unic al remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare

 

Dosar nr. 1/2014

 

Tribunal arbitral compus din:

- Nemeş Vasile

- Coşuleţu Iuliu

- Grigore Petre

- Duţescu Cristian Mircea

- Briciu Traian Cornel

 

Pe rol se află litigiul dintre reclamantele UPFAR- ARGOA şi ARDAA şi pârâta DACIN-SARA, având ca obiect stabilirea modalităţii de repartizare între aceste organisme de gestiune colectivă a remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu şi din remuneraţia compensatoare pentru copia privată a operelor audiovizuale şi videogramelor, precum şi desemnarea colectorului unic al remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare.

Dezbaterea litigiului a avut loc în ziua de 24 aprilie 2014, conform celor consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi, iar pronunţarea a fost amânată succesiv, aşa cum rezultă din încheierile de şedinţă, până la data de 7 mai 2014, când tribunalul arbitral, cu participarea celor 5 membri ai săi, a pronunţat prezenta hotărâre, la sediul ORDA, în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1.

Tribunalul arbitral,

Din actele şi lucrările dosarului, constată următoarele: Prin cererea înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturi de Autor - ORDA, reclamantele UPFAR- ARGOA şi ARDAA au solicitat în contradictoriu cu pârâta DACIN-SARA desemnarea unui complet arbitral în vederea stabilirii următoarelor.*

1. Modalitatea de repartizare între organismele de gestiune colectivă UPFAR- ARGOA, ARDAA şi DACIN-SARA a remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu a operelor audiovizuale şi videogramelor, proporţional cu utilizarea reală a repertoriilor acestora;

2. Modalitatea de repartizare între organismele de gestiune UPFAR- ARGOA, ARDAA şi DACIN-SARA a remuneraţiei compensatoare pentru copia privată a operelor reproduse pe înregistrări audiovizuale şi videograme, proporţional cu utilizarea reală a repertoriilor acestora;

3. Desemnarea ARDAA drept colector unic al remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu; modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare şi comisionul acordat colectorului unic pentru acoperirea acestora.

Tribunalul arbitral este competent să judece cererea în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 5 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Tribunalul arbitral a constatat că a fost îndeplinită procedura prealabilă sesizării tribunalului arbitral, conform prevederilor cuprinse în art. 133 din Legea nr. 8/1996, reclamantele invitând la negocieri pe DACIN-SARA fără ca aceste demersuri să se finalizeze prin încheierea unui acord, aşa cum rezultă din procesele-verbale depuse la dosar.

Tribunalul arbitral este legal învestit şi este competent să judece cauza, în conformitate cu dispoziţiile art. din Legea nr. 8/1996.

Cererile şi tezele reclamantelor

În privinţa remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu, reclamantele UPFAR- ARGOA şi ARDAA au solicitat stabilirea în favoarea lor a unui procent de 85% din remuneraţiile colectate.

Argumentele care susţin, în opinia reclamantelor, aceste pretenţii sunt:

- criteriul ponderii pe care o au operele gestionate de UPFAR- ARGOA şi ARDAA, susţinând că repertoriile lor sunt, per ansamblu, mult mai mari decât cel al DACIN-SARA, constituit doar din filmele româneşti;

- criteriul întinderii repertoriilor de opere determinat de cesiunea drepturilor de autor către producătorii de videograme începând cu anul 1996 şi gestiunea extinsă a drepturilor rezultate din operele pentru care producătorii - cesionari ai drepturilor de autor - nu au acordat mandat niciunui organism de gestiune colectivă, aceştia urmând a fi reprezentaţi de organismul cu cel mai mare număr de membri (art. 1291 din Legea nr. 8/1996), care, potrivit susţinerilor reclamantelor, ar fi UPFAR- ARGOA;

- criteriul interesului publicului român pentru videograme în funcţie de genurile şi cotele de audienţă a acestora pe piaţă.

În privinţa remuneraţiei compensatoare pentru copie privată, reclamantele au solicitat stabilirea în favoarea lor a unui procent de 85% din remuneraţiile colectate.

În mod complementar, argumentelor înfăţişate în susţinerea pretenţiilor pentru remuneraţiile rezultate din retransmiterea prin cablu, în susţinerea pretenţiilor pentru copia privată, reclamantele au mai invocat:

- criteriul procentului de vânzări al materialelor audiovizuale în funcţie de genul acestora, considerând că materialele vândute conţin în mare parte operele din repertoriile UPFAR- ARGOA şi ARDAA, şi nu producţii cinematografice româneşti realizate înainte de anul 1996, din care se compune în mare parte repertoriul DACIN-SARA;

- criteriul copiilor legitime, considerând că din lista marcajelor holografice achiziţionate de producători şi din numărul DVD-urilor conţinând videograme pentru care s-au obţinut marcaje eliberate de ORDA, potrivit evidenţelor acesteia doar un procent extrem de mic cuprinde operele deţinute de DACIN - SARA în propriul său repertoriu, toate celelalte, în proporţie de peste 99%, fiind gestionate de către UPFAR- ARGOÂ şi ARDAA.

Reclamantele au invocat şi motivele care susţin capacitatea de colectare pe care o deţin, apreciată ca fiind superioară celei deţinute de DACIN-SARA, aceste susţineri fiind în legătură cu capătul de cerere referitor la desemnarea colectorului unic.

Apărările pârâtei DACIN-SARA

Pârâta DACIN-SARA a invocat excepţiile:

- inadmisibilităţii, întemeiată pe argumentul că două organisme de gestiune colectivă care reprezintă drepturi patrimoniale diferite, având repertorii şi membri diferiţi, nu pot solicita conjunct atribuirea unor cote procentuale din remuneraţiile colectate pentru drepturi de autor şi, totodată, că cererea nu poate fi admisă în absenţa unei expertize de natură să stabilească utilizarea reală a operelor;

- lipsei capacităţii procesuale de folosinţă şi, implicit, a calităţii procesuale active, întemeiată pe argumentul conform căruia ARDAA nu a îndeplinit la înfiinţare condiţiile cerute de lege, pe rolul instanţelor aflându-se dosarul nr. 5.830/2/2012 al cărui obiect îl formează legalitatea deciziei de înfiinţare şi avizare a acestui organism de gestiune colectivă;

- prescripţiei, în ce priveşte cererea de desemnare a ARDAA drept colector unic.

În ce priveşte fondul, pârâta a contestat procentele solicitate de reclamante. Pârâta a arătat că procentul de 85%, solicitat de reclamante, este eronat deoarece UPFAR- ARGOA nu a făcut dovada cesiunii de către autorii, titulari de drepturi patrimoniale, a drepturilor proprii către membrii organismelor de gestiune respective.

Pârâta a susţinut că, potrivit evidenţelor ORDA, ea reprezintă organismul cu cel mai mare număr de membri, respectiv 300, în timp ce UPFAR- ARGOA are circa 60 de membri.

În cauză s-a administrat proba prin înscrisuri. Tribunalul arbitral a respins cererea de efectuare a unei expertize pentru determinarea exactă a proporţiei utilizării reale a operelor pentru motivele arătate în încheierea de şedinţă de la acel termen.

Soluţiile şi motivele tribunalului arbitral

Tribunalul arbitral a dispus unirea cu fondul a excepţiilor invocate de pârâta DACIN-SARA. Prin urmare, tribunalul se va pronunţa cu prioritate asupra acestora.

Pentru acest motiv, completul arbitral va lua în discuţie excepţiile astfel cum acestea au fost lămurite şi recalificate, după caz.

În ce priveşte excepţia inadmisibilităţii, invocată de pârâta DACIN-SARA şi întemeiată pe argumentul potrivit căruia două organisme de gestiune colectivă care reprezintă drepturi patrimoniale diferite, având repertorii şi membri diferiţi, nu pot solicita conjunct atribuirea unor cote procentuale din remuneraţiile colectate pentru drepturi de autor, tribunalul arbitral o apreciază ca neîntemeiată. Inadmisibilitatea reprezintă sancţiunea ce intervine în cazul în care nu este îndeplinită o condiţie specială de exerciţiu a acţiunii sau când legea nu recunoaşte mijlocul procedural prin care partea a înţeles să deducă judecăţii un anumit drept. Nu există o interdicţie legală ca două organisme de gestiune colectivă să formuleze o cerere de arbitrare în comun. Aspectele ce decurg din identificarea repertoriului fiecărei entităţi nu ţin de admisibilitatea acţiunii, ci de administrarea şi aprecierea probelor. Nici argumentul că acţiunea nu poate fi analizată în absenţa unei expertize nu poate conduce la ideea inadmisibilităţii, fiind vorba de o problemă de apreciere a probatoriului, iar nu de exerciţiul acţiunii.

În ce priveşte excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă, invocată de pârâta DACIN-SARA, tribunalul arbitral o apreciază ca neîntemeiată. Din actele depuse la dosar rezultă că reclamanta ARDDA este legal înfiinţată. Deşi se invocă nelegalitatea înfiinţării acesteia, tribunalul arbitral reţine prezumţia de valabilitate de care se bucură actul de înfiinţare şi avizul ORDA, precum şi autoritatea de lucru judecat provizorie pe care o prezintă hotărârea Curţii de Apel Bucureşti, pronunţată în Dosarul nr. 5.830/2/2012, prin care această instanţă a respins cererea DACIN-SARA ce avea ca obiect pretinsa nelegalitate a deciziei de înfiinţare şi avizare a ARDAA. Tribunalul arbitral reţine că nu există nicio legătură între capacitatea procesuală şi instituţia “calităţii procesuale”, cu toate că pârâta dezvoltă ideea că lipsa capacităţii procesuale de folosinţă ar presupune implicit şi lipsa calităţii procesuale active.

În ce priveşte excepţia prescripţiei, în cadrul dezbaterilor, în prezenţa tuturor părţilor, după punerea în discuţie de către tribunalul arbitral a calificării corecte a acestei excepţii, reprezentaţii DACIN-SARA au arătat că în realitate este vorba de o inadmisibilitate a desemnării colectorului unic de către

completul arbitral, singurul organism îndrituit să facă această desemnare fiind ORDA. În raport cu calificarea corectă a excepţiei, tribunalul arbitral urmează să o admită şi să constate că este inadmisibilă cererea de desemnare a colectorului unic de către tribunalul arbitral. În conformitate cu art. 1312 din Legea nr. 8/1996, arbitrajul poate avea ca obiect numai aspectele legate de repartizarea remuneraţiilor şi de stabilirea comisionului datorat colectorului unic, atunci când organismele de gestiune colectivă nu au putut conveni încheierea unui protocol. Tribunalul arbitral nu poate interveni şi asupra neînţelegerilor privind desemnarea colectorului unic, acest aspect intrând în competenţa exclusivă a ORDA, conform art. 133 din Legea nr. 8/1996. Pentru aceste motive, tribunalul arbitral va admite excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind desemnarea ARDAA drept colector unic al remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu.

În ce priveşte fondul pretenţiilor cuprinse în capetele 1 şi 2 ale cererii de arbitrare, analizând actele depuse de părţi, tribunalul arbitral constată că fiecare parte a efectuat propriile monitorizări privind ponderea repertorii lor gestionate.

Poziţiile părţilor sunt diametral opuse în privinţa rezultatului monitorizărilor, fiecare pretinzând în ce o priveşte o cotă de 85%. Explicaţia rezultatelor total diferite în ce priveşte monitorizarea utilizării reale a repertoriilor nu se regăseşte în greşeli de calcul sau în aplicarea unor formule de calcul diferite, ci în baza de calcul de la care porneşte fiecare dintre părţi. Pe de o parte, reclamantele introduc în repertoriile acestora drepturile pretins cesionate de către autori către producătorii care, la rândul lor, au dat mandat UPFAR- ARGOA. Pe de altă parte, pârâta DACIN-SARA exclude din repertoriul reclamantelor drepturile de autor pretins cedate către producătorii care au dat mandat UPFAR- ARGOA, motivând că, în absenţa contractelor încheiate între producători şi titularii drepturilor de autor, nu este cert faptul că autorii respectivi au cedat cu adevărat drepturile producătorilor.

Problema existenţei în repertoriul reclamantelor a drepturilor pe care acestea pretind că le-au primit de la producători, care la rândul lor le-au primit de la titularii de drepturi de autor, este determinantă, deoarece numai prin clarificarea acesteia se poate Stabili care este cu adevărat repertoriul reclamantelor şi care sunt bazele în raport cu care se face orice calcul al remuneraţiilor. Or, din analiza actelor depuse la dosar rezultă că reclamantele au prezentat numai contractele prin care producătorii au dat mandat UPFAR- ARGOA să administreze drepturile pe care le deţin (anexele 4.1.1 şi 4.1.b din înscrisuri). Nu există dovezi în privinţa contractelor de cesiune dintre producători şi titularii de drepturi de autor din care să rezulte cu certitudine că aceştia din urmă au cedat producătorilor drepturile în cauză, astfel că nu se poate trage concluzia că, prin mandatul acordat de producători, UPFAR- ARGOA dobândeşte dreptul de a administra şi drepturile de autor pretins cedate producătorilor. Reclamantele invocă faptul că art. 70 din Legea nr. 8/1996 prevede că “prin contractele încheiate între autorii operei audiovizuale şi producător, în lipsa unei clauze contrare, se prezumă că aceştia, cu excepţia autorilor muzicii special create, îi cedează producătorului drepturile exclusive privind utilizarea operei în ansamblul său, prevăzute la art. 13, precum şi dreptul de a autoriza dublarea şi subtitrarea, în schimbul unei remuneraţii echitabile”. Este evident că textul instituie o prezumţie de cedare a drepturilor în favoarea producătorilor, în absenţa unei clauze contrare în contractul încheiat între autori şi producători. Totuşi, mecanismul prezumţiei impune ca, mai întâi, să se dovedească faptul vecin şi conex celui presupus. Din inexistenţa unei clauze contrare în contractul încheiat între autor şi producător, legea trage concluzia (prin mecanismul prezumţiei legale) că producătorului i-au fost cedate drepturile exclusive privind utilizarea operei în ansamblul său. Revine însă reclamantului, în baza principiului actor incubit probatio, să dovedească faptul vecin şi conex celui presupus în baza prezumţiei legale, în speţă - inexistenţa în contractele încheiate între producători şi autori a unei clauze contrare cedării către producător a drepturilor exclusive privind utilizarea operei în ansamblul său. Această probă se putea face de reclamante prin prezentarea contractelor încheiate între producătorii care le-au acordat mandat şi titularii drepturilor de autor. Reclamantele, nefăcând proba faptului vecin şi conex celui de dovedit, nu pot beneficia de prezumţia instituită în art. 70 din Legea nr. 8/1996. Nefăcând dovada repertoriului pretins şi în raport cu care s-au făcut toate calculele prin care s-a ajuns la ponderea solicitată în cererea de arbitraj, tribunalul arbitral apreciază că cererea de repartizare între organismele de gestiune colectivă UPFAR- ARGOA, ARDAA şi DACIN-SARA a remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu a operelor audiovizuale şi videogramelor, precum şi a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată a operelor reproduse pe înregistrări audiovizuale şi videograme este neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

Tribunalul arbitral

hotărăşte:

Respinge ca nefondate excepţiile de:

- inadmisibilitate a capetelor 1 şi 2 din cererea de arbitrare;

- lipsă capacitate procesuală de folosinţă;

- lipsă calitate procesuală activă, şi

- prescripţie extinctivă.

Admite excepţia inadmisibilităţii capătului 3 din cererea de arbitrare şi respinge ca inadmisibilă cererea de desemnare a colectorului unic al remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu.

Respinge ca neîntemeiate capetele 1 şi 2 din cererea de arbitrare formulată de UPFAR- ARGOA, cu sediul în Bucureşti, str. Dem. Dobrescu nr. 4-6, etajul 3, camera 44, sectorul 1, şi ARDAA, cu sediul în Bucureşti, str. Dem. Dobrescu nr. 4-6, etajul 1, sectorul 1, împotriva DACIN-SARA, cu sediul în Bucureşti, str. Dem. Dobrescu nr. 4-6, etajul 3, camera 50-52, sectorul 1.

Cu apel.

Pronunţată în data de 7 mai 2014, la sediul Oficiului Român pentru Drepturi de Autor, din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1.

Arbitri:

- Nemeş Vasile

- Coşuleţu Iuliu

- Grigore Petre

- Duţescu Cristian Mircea

- Briciu Traian Comei Asistent arbitral

 

ACTE ALE ORDINULUI CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA

 

ORDINUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Statutului profesiei de consilier juridic

 

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare,

- prevederile Statutului profesiei de consilier juridic,

- Congresul Ordinar al Colegiilor Consilierilor Juridici membre ale Ordinului Consilierilor Juridici din România (O.C.J.R.) întrunit statutar în data de 18 aprilie 2010 în care s-a hotărât schimbarea denumirii Federaţiei, schimbarea siglei Federaţiei, schimbarea denumirii organelor de conducere şi a organelor de specialitate, modificarea numărului vicepreşedinţilor şi arondarea teritorială,

- Congresele Ordinare ale Colegiilor Consilierilor Juridici membre ale Ordinului Consilierilor Juridici din România (O.C.J.R.) întrunite statutar în data de 15 ianuarie 2011 şi 17 martie 2012 în care s-a hotărât modificarea însemnelor corpului profesional şi s-a stabilit modalitatea şi data de implementare a acestora,

Congresul Ordinar al Ordinului Consilierilor Juridici din România (O.C.J.R.) hotărăşte:

Art. I. - Statutul profesiei de consilier juridic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 29 iulie 2004, se modifică după cum urmează:

1. În tot cuprinsul statutului, sintagma “Uniunea Colegiilor Consilierilor juridici din România” (având prescurtarea U.C.C.J.R.) se înlocuieşte cu sintagma “Ordinul Consilierilor Juridici din România” (având prescurtarea O.C.J.R.), sintagma “Comisia metodologică de organizare şi exercitare a profesiei de consilier juridic” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia metodologică de îndrumare profesională”, sintagma “Biroul executiv” se înlocuieşte cu sintagma “Comitetul coordonator”, sintagma “Comisia centrală de cenzori” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia de cenzori” şi sintagma “Comisia centrală de disciplină” se înlocuieşte cu “Comisia de disciplină”,

2. Articolul 68 va avea următorul cuprins:

“Art. 68. - (1) Organele de conducere ale O.C.J.R. sunt:

a) Congresul (format din toţi delegaţii Colegiilor teritoriale membre);

b) Consiliul (format din toţi decanii Colegiilor teritoriale membre);

c) Comitetul coordonator (format din preşedinte, prim-vicepreşedinte şi vicepreşedinţi);

d) Comisia de cenzori.

(2) în cadrul O.CJ.R. funcţionează următoarele organe de specialitate:

a) Comisia de disciplină;

b) Comisia metodologică de îndrumare profesională;

c) secretarul general;

d) trezorierul;

e) aparatul tehnico-administrativ al O.C.J.R.”

3. Articolul 78 va avea următorul cuprins:

“Art. 78. - Vicepreşedinţii O.C.J.R. sunt în număr de 7 şi sunt înlocuitori ai preşedintelui, în lipsa prim-vicepreşedintelui, în ordinea stabilită de către acesta.”

4. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

“Art. 79. - Vicepreşedinţii zonali coordonează activitatea membrilor Federaţiei, conform arondării teritoriale, astfel:

a) zona I: Bucureşti/Călăraşi/Giurgiu/Ialomiţa/Ilfov/Teleorman/ Constanta/Tulcea;

b) zona II: Bacău/Botoşani/Brăila/Galaţi/laşi/Neamţ/Vaslui/ Vrancea/Suceava;

c) zona III: Bihor/Bistriţa-Năsăud/Cluj/Harghita/Maramureş/ Mureş/Satu Mare/Sălaj;

d) zona IV: Alba/Arad/Caraş-Severin/Dolj/Gorj/Hunedoara/ Mehedinţi/Olt/Timiş;

e) zona V: Argeş/Braşov/Buzău/Covasna/Dâmboviţa/ Prahova/Sibiu/Vâlcea”.

5. Articolul 88 va avea următorul cuprins:

“Art. 88. - Însemnele corpului profesional, sigla, modelul ştampilei şi al timbrului sec al O.C.J.R., modelul ştampilei pentru preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii O.C.J.R., modelul ştampilei pentru Comisia de cenzori (preşedinte comisie), Comisia de disciplină (preşedinte comisie), Comisia metodologică de îndrumare profesională (preşedinte comisie), secretar general şi trezorier O.C.J.R., modelul ştampilei şi al timbrului sec al Colegiului teritorial, modelul legitimaţiei consilierului juridic, tip cârd, modelul ştampilei personalizate a consilierului juridic, modelul parafei şi al insignei consilierului juridic, modelul ştampilei societăţii profesionale, precum şi modelul împuternicirilor de reprezentare juridică pentru consilierul juridic, pentru societăţi profesionale şi de substituire între societăţi profesionale sunt cuprinse în anexele nr. 1-12 care fac parte integrantă din prezentul statut.”

6. Anexele nr. 1-7 se radiază şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Forma, caracteristicile şi dimensiunile, aşa cum sunt prevăzute în anexe, sunt obligatorii.

Art. III. - Începând cu data de 1 mai 2012 se implementează noile însemne, prin utilizarea în mod unitara acestora de către O.C.J.R. şi Colegiile teritoriale membre ale O.CJ.R. şi, implicit, de către consilierii juridici înscrişi pe Tablourile ţinute de către Colegiile teritoriale membre ale O.CJ.R.

Art. IV. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Ordinului Consilierilor Juridici din România,

Ioan Ghere,

prim-vicepreşedinte

 

Bucureşti, 17 martie 2012.

Nr. 4.


*) Anexele nr. 1-12 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la statut)

 

- Model -

 

SIGLA

Ordinului Consilierilor Juridici din România

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la stătut)

 

- Model -

 

ŞTAMPILA ŞI TIMBRUL SEC

ale Ordinului Consilierilor Juridici din România, cu dimensiunea unică: diametrul de 40 mm

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la stătut)

 

- Model -

 

ŞTAMPILA

pentru preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Ordinului Consilierilor Juridici din România, fiecare cu dimensiunea unică: diametrul de 40 mm

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la statut)

 

- Model -

 

ŞTAMPILA

pentru Comisia de cenzori (preşedinte comisie), Comisia de disciplină (preşedinte comisie), Comisia metodologică de îndrumare profesională (preşedinte comisie), secretar general şi trezorier al Ordinului Consilierilor Juridici din România, fiecare cu dimensiunea unică: 31 x40 mm

(lăţime x înălţime)

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la statut)

 

- Model -

 

ŞTAMPILA

colegiului teritorial, cu dimensiunea unică: diametrul de 40 mm

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 6 la statut)

 

- Model -

 

TIMBRUL SEC

al colegiului teritorial, cu dimensiunea unică: diametrul de 40 mm

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 7 la statul)

 

- Model –

 

LEGITIMAŢIA

consilierului juridic, tip card

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 8 /a statut)

 

- Model -

 

ŞTAMPILA

personalizată a consilierului juridic, cu dimensiunea unică: 31 x 40 mm

(lăţime x înălţime)

 

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 9 la statut)

 

- Model -

 

PARAFA

consilierului juridic

 

SIGLA O.C.J.R

ORDINUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI ILFOV

 

 

Sediu: România, jud. ............ cod 000000, loc. ....................................... str. ................................ nr. .......

Tel/Fax: ............................ Mobil: ..........................

www. ....................... .ro, e-mail: .............................

 

 

PARAFA CONSILIERULUI JURIDIC

 

Consilier juridic......................................................................................................................................

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 514/2003 şi art. 10 din statutul profesiei de consilier juridic atest data, data identitatea părţilor şi conţinutul prezentului act.

 

Nr. ..................... Data ........................................... .Semnătura .........................................

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 10 la stătut)

 

- Model –

 

INSIGNA

consilierului juridic, cu dimensiunea unică de 17 x 22 mm

(lăţime x înălţime)

 

 

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 11 la statut)

 

- Model -

 

ŞTAMPILA

societăţii profesionale, cu dimensiunea unică: 31 x 40 mm

(lăţime x înălţime)

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 12 la statut)

 

- Model -

ÎMPUTERNICIRE

de reprezentare juridică pentru consilierul juridic, pentru societăţi profesionale şi de substituire, fiecare în format A5

 

SIGLA O.C.J.R

ORDINUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI ILFOV

 

 

Sediu: România, jud. ............ cod 000000, loc. ....................................... str. ................................ nr. .......

Tel/Fax: ............................ Mobil: ..........................

www. ....................... .ro, e-mail: .............................

 

 

ÎMPUTERNICIRE DE REPREZENTARE JURIDICĂ

 

Dl. (D-na) consilier juridic ............................................................................................ înregistrat în Tabloul Colegiului Consilierilor Juridici ILFOV sub Nr. ........./.................. este împuterniciră) de către (autoritatea, instituţie, persoană juridică)....................................................................................................

în baza art. 4 din Legea nr. 514/2003 să o reprezinte în faţa ...................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

în dosarul nr. ........./...................să formuleze şi să susţină apărările necesare şi să pună concluzii orale sau scrise în această cauză.

 

Beneficiar

Semnătura......................................L.S.

Consilier juridic

Semnătura......................................L.S.

 

SIGLA O.C.J.R

ORDINUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI ILFOV

 

 

Sediu: România, jud. ............ cod 000000, loc. ....................................... str. ................................ nr. .......

Tel/Fax: ............................ Mobil: ..........................

www. ....................... .ro, e-mail: .............................

 

 

 

ÎMPUTERNICIRE DE REPREZENTARE JURIDICĂ (SC)

 

S.C. ................................................................................................................... prin Dl. (D-na) consilier juridic .......................................................................................... înregistrat în Tabloul Colegiului Consilierilor Juridici .............................................................................. sub Nr. ............/..................se împuterniceşte de către .......................................................... împuternicit(ă) de către ................................................................ în baza contractului de prestări servicii juridice nr. ...................... din ....................................... să îl (o) reprezinte în faţa

………………………….........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

în dosarul nr. ............./......................, să formuleze şi să susţină apărările necesare şi să pună concluzii orale sau scrise în această cauză.

 

Beneficiar.......................................

S.C..................................................

 

 

SIGLA O.C.J.R

ORDINUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI ILFOV

 

 

Sediu: România, jud. ............ cod 000000, loc. ....................................... str. ................................ nr. .......

Tel/Fax: ............................ Mobil: ..........................

www. ....................... .ro, e-mail: .............................

 

 

ÎMPUTERNICIRE DE REPREZENTARE JURIDICĂ (SUBSTITUIRE)

 

S.C. ........................................................ înregistrată pe tabloul special al Colegiilor Consilierilor Juridici ................................................................................................... sub Nr. ....................../..................... prin Dl. (D-na) consilier juridic ..................................................................................................... înregistrat în Tabloul Colegiului Consilierilor Juridici ......................................................... sub Nr. ............/.................. substituie S.C. ................................................................................................................... împuternicit(ă) de către ...................................................... în baza contractului de prestări servicii juridice nr. ...................... din ............................... să îl (o) reprezinte în faţa ............................................................... în dosarul nr. ............./....................... să formuleze şi să susţină apărările necesare şi sa pună concluzii orale sau scrise în această cauză.

 

S.C. ..............................................

(titulară)

S.C. ..............................................

(substituită)

 

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, cu modificările şi completările ulterioare, şi Nota Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari înregistrată cu nr. 1.290 din 23 ianuarie 2014 privind organizarea cursurilor pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi procesul-verbal al şedinţei Biroului permanent din data de 23 ianuarie 2014, înregistrat cu nr. 28 din data de 23 ianuarie 2014,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 21 februarie 2014, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă organizarea cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, în baza Protocolului încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi Ministerul Fondurilor Europene (MFE).

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a testului de verificare a cunoştinţelor susţinut în cadrul”cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Pentru organizarea testului de verificare a cunoştinţelor susţinut în cadrul cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene, se aprobă componenţa următoarelor comisii:

- Comisia pentru elaborarea subiectelor pentru proba scrisă şi pentru proba orală;

- Comisia de examinare şi de selectare a subiectelor pentru proba scrisă şi proba orală;

- Comisia de corectare pentru proba scrisă;

- Comisia de examinare pentru proba orală;

- Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 4. - Se aprobă modelul de Certificat de absolvire a cursului şi de promovare a testului de verificare a cunoştinţelor privind auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Se aprobă echivalarea cursului şi a testului de verificare a cunoştinţelor privind auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, pentru persoanele care şi-au adus contribuţia la îndeplinirea prevederilor Protocolului de colaborare încheiat între CAFR şi MFE privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, cuprinse în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pentru persoanele cuprinse în anexa nr. 3 se aprobă acordarea aceluiaşi model de certificat de absolvire prevăzut la art. 4.

Art. 6. - Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

 

Cluj-Napoca, 21 februarie 2014.

Nr. 16.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare a testului de verificare a cunoştinţelor susţinut în cadrul cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene

 

Art. 1. - Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera sau CADR va publica pe site-ul propriu data la care va avea loc testul, locaţia desfăşurării testului, bibliografia pentru test, precum şi alte informaţii suplimentare necesare.

Art. 2. - (1) Testul susţinut la finalul cursului pentru auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori va cuprinde două probe:

- proba scrisă; timpul alocat probei scrise este de 3 ore;

- proba orală.

(2) Intrarea în sală a participanţilor se va face cu 30 de minute înainte de ora de începere a testului, pe baza cărţii de identitate/buletinului de identitate.

(3) Odată cu începerea testului se interzice intrarea în sală a oricărui altui participant.

(4) Lucrările participanţilor sunt secrete. Pentru asigurarea caracterului secret, numele, prenumele şi numărul carnetului de auditor ale fiecărui participant se vor înscrie în colţul negru al lucrării, care se va sigila la predarea acesteia.

(5) La ieşirea din sală, participanţii vor preda toate materialele primite şi vor semna pentru predarea lucrării.

Art. 3. - (1) Verificarea lucrărilor se va face de către o comisie de corectare, stabilită de către Biroul permanent al Consiliului Camerei.

(2) Punctajul de promovare pentru proba scrisă trebuie să fie minimum 7.

(3) Rezultatul pentru proba scrisă se va publica pe site-ul Camerei.

(4) Rezultatul afişat de Comisia de corectare se poate contesta o singură dată, în ziua următoare afişării pe site, în interval de 24 de ore de la data publicării, astfel încât persoanele care vor fi admise în urma contestaţiilor să poată participa la proba orală. Contestaţiile se depun la sediul Camerei sau pe e-mail la adresa cafr@cafr.ro.

(5) Soluţionarea contestaţiilor va fi făcută de o comisie formată din alte persoane decât cele din Comisia de corectare. Comisia de soluţionare a contestaţiilor se stabileşte de către Biroul permanent al Consiliului Camerei.

(6) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reexamina lucrările şi va proceda la modificarea notelor obţinute de către candidaţi numai în cazul în care se va constata o diferenţă mai mare sau egală cu 1 punct.

(7) Rezultatele finale, obţinute în urma contestaţiilor, se vor publica pe site în termen de 24 de ore, astfel încât persoanele care vor fi admise în urma contestaţiilor să poată participa la proba orală.

(8) Participanţii care au obţinut în urma contestaţiilor minimum nota 7 sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi vor putea susţine proba orală în aceeaşi zi.

Art. 4. - (1) Proba orală va fi susţinută doar de persoanele care sunt declarate admise la proba scrisă.

(2) Proba orală se va organiza după afişarea rezultatelor pentru proba scrisă.

(3) Componenţa Comisiei/comisiilor pentru proba orală se va aproba de către Biroul permanent al Consiliului Camerei.

(4) CAFR va publica pe site-ul propriu programul pentru desfăşurarea probei orale.

(5) Participanţii la proba orală vor extrage un bilet de examen şi vor prezenta răspunsurile în fata Comisiei pentru proba orală.

(6) Punctajul acordat la proba orală va fi de la 1 la 10.

(7) Pentru proba orală nu se acceptă contestaţii.

(8) Rezultatele pentru proba orală se vor afişa în termen de 24 de ore de la finalizarea probei orale.

Art. 5. - Punctajul final al testului de verificare a cunoştinţelor se calculează ca medie aritmetică între nota obţinută la proba scrisă şi proba orală.

Art. 6. - Pentru a fi considerat admis, punctajul final de promovare a testului de verificare a cunoştinţelor trebuie să fie minimum 7.

Art. 7. - Componenţa Comisiei de corectare pentru proba scrisă trebuie să fie diferită de componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proba scrisă.

Art. 8. - Rezultatele finale cu toţi candidaţii care au participat la cursurile organizate de CAFR împreună cu Ministerul Fondurilor Europene şi care au promovat testul de verificare a cunoştinţelor se vor publica pe site-ul Camerei în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea testului.

Art. 9. - Certificatul de absolvire se va elibera în termen de două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor pe site-ul CAFR.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

persoanelor cărora li se va elibera Certificatul privind auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene

 

a) Membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

1. praf. univ. dr. Neamţu Ion Horia, preşedinte

2. Dincă Ana, prim-vicepreşedinte

3. Petre Georgeta, vicepreşedinte

4. praf. univ. dr. Morariu Ana, vicepreşedinte

5. praf. univ. dr. Năstase Pavel, vicepreşedinte

6. Iordache Elena, membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

7. Orzescu Scarlat, membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

8. prof. univ. dr. Dănescu Tatiana, membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

9. Bozga Mircea, membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

10. conf. univ. dr. Botez Daniel, membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

b) Membrii Comisiei de auditori statutari

1. prof. univ. dr. Ungureanu Aristotel

2. Voiculescu Octavia

3. Manole Ion

c) Preşedintele de onoare - prof. univ. dr. Ion Mihăilescu

d) Membrii Comitetului de excelentă

1. AN Eden

2. Culda Emil

3. Groza Alexandru

4. Iuga Vasile

5. Manolescu Maria

6. Moldovanu Urania

7. Ruşanu Dan Radu

8. Nicolaescu Eugen Gheorghe

9. Munteanu Victor

10. Teculescu Constantin

11. Trow David

e) Membrii comisiilor stabilite prin art. 3 din hotărâre

1. prof. univ. dr. Gheorghe Mirela

2. Grecea Anne Marie

3. prof. univ. dr. Ioanas Corina

4. lector univ. dr. Jinga Gabriel

5. conf. univ. dr. Oancea Mirela

6. lector univ. dr. Păunescu Mirela

7. Broju Angela

8. conf. univ. dr. Popa Irimie Emil

9. prof. univ. dr. Popescu Gheorghe

10. lector univ. dr. Radu Gabriel

11. conf. univ. dr. Roman Aureliana Geta

12. lector univ. dr. Stoian Flavia

13. Streangă Smaranda

14. prof. univ. dr. Turlea Eugeniu

15. prof. univ. dr. Bunget Ovidiu Constantin

16. prof. univ. dr. Domnişoru Sorinel

17. conf. univ. dr. Ştefănescu Aurelia

18. Cercel Tanti

19. prof. univ. dr. Feleagă Liliana

f) Membrii Grupului de lucru care elaborează materialele profesionale în baza Protocolului

(emiterea de instrucţiuni în ceea ce priveşte formatul standard de contract, modelul scrisorii de angajament, al raportului de audit, al listei de verificare, precum şi al documentaţiei de atribuire)

1. Alexander Madeline - Deloitte

2. Bulata Vasile - BDO Audit

3. Dănilă Teodora Daria - E&Y

4. Furtuna Cezar Gabriel - KPMG

5. Gherasim Sergiu - PWC

6. Kiss Clemente - KPMG

7. Manta Andreea Elena - KPMG

8. Roşu Mihaela - Deloitte

9. Rusu Nicoleta - KPMG

10. Stoica Filip - Elf Expert

11. Zgreabăn Alin - Win Audit A.V.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.