MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 465/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 465         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 25 iunie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            33. - Hotărāre privind modificarea anexei la Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

92. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

93. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind stabilirea drepturilor salariale ale personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne promovat īn grade sau trepte profesionale, precum şi ale personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi ale celui auxiliar sanitar, promovat īn funcţii

 

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea anexei la Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

Īn temeiul prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Andrei-Valentin Sava, aparţinānd Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic la Comisia pentru politică externă, īn calitate de membru;

- domnul deputat Cătălin Tiuch, aparţinānd Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru politică externă la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, īn calitate de membru;

- domnul deputat Ovidiu-Cristian Iane, aparţinānd Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic la Comisia pentru industrii şi servicii, īn calitate de membru:

- domnul deputat Eduard-Stelian Martin, aparţinānd Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru industrii şi servicii la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, īn calitate de membru;

- domnul deputat Petru-Sorin Marica, aparţinānd Grupului parlamentar al PSD, este desemnat īn calitate membru al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic;

- domnul deputat Ovidiu-Ioan Silaghi, aparţinānd Grupului parlamentar al PSD, este desemnat īn calitate de membru al Comisiei pentru afaceri europene, īn locul domnului deputat Angel Tīlvăr;

- doamna deputat Laura Marin, aparţinānd Grupului parlamentar al PSD, este desemnată īn calitate de membru al Comisiei pentru īnvăţămānt, ştiinţă, tineret şi sport;

- domnul deputat Florică Bīrsāşteanu, aparţinānd Grupului parlamentar al PSD, este desemnat īn calitate de membru al Comisiei pentru sănătate şi familie;

- domnul deputat Andrei-Daniel Gheorghe, aparţinānd Grupului parlamentar al PNL, este desemnat īn calitate de membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor īn şedinţa din 24 iunie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-STEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 24 iunie 2014.

Nr. 33.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

Avānd īn vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărārii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 64/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 300 din 27 mai 2013.

Art. 3. - Prezentul ordin intră īn vigoare la data de 25 iunie 2014.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 24 iunie 2014.

Nr. 92.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumită īn continuare DAERI, funcţionează ca structură de specialitate īn cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit īn continuare MAI, fără personalitate juridică, ce asigură coordonarea generală a activităţilor MAI īn domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale, precum şi punerea īn aplicare a legislaţiei care reglementează gestionarea acestor domenii de activitate.

Art. 2. - (1) Pentru īndeplinirea atribuţiilor ce īi revin, DAERI are competenţă teritorială generală. DAERI coordonează, īndrumă şi controlează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor de profil, a instituţiilor şi autorităţilor centrale şi teritoriale, aflate īn subordonarea sau coordonarea MAI.

(2) DAERI avizează propunerile de īnfiinţare, de reorganizare sau de desfiinţare a structurilor de afaceri europene şi de relaţii internaţionale din cadrul instituţiilor şi structurilor aflate īn subordonarea ori coordonarea MĀI.

(3) Pentru coordonarea măsurilor specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante din structurile de profil ale instituţiilor sau ale structurilor aflate īn subordinea ori coordonarea MAI, DAERI desfăşoară următoarele activităţi:

a) poate participa la procedura de recrutare, selecţie şi organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

b) avizează bibliografia şi tematica de concurs;

c) desemnează reprezentanţi īn cadrul comisiilor de concurs, de soluţionare a contestaţiilor şi pentru monitorizarea procedurii de concurs.

(4) Diagrama de relaţii a DAERI este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) DAERI este structura de contact din cadrul MAI pentru instituţiile similare din alte state, pentru instituţiile şi organismele Uniunii Europene, Consiliului Europei, ONU, OSCE, NATO, pentru alte organisme internaţionale şi regionale specializate la care Romānia sau MAI sunt parte.

(2) īn cazul acţiunilor de colaborare operativă cu organismele europene, internaţionale şi regionale specializate şi activităţilor care presupun īndeplinirea obligaţiilor ce decurg din aplicarea tratatelor internaţionale şi regionale, la care participă, conform competenţelor legale, structuri aflate īn subordonarea sau coordonarea MAI, DAERI avizează mandatele punctuale ale acestora.

            (3) Pentru īndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor stabilite īn domeniul afacerilor europene, DAERI colaborează, potrivit prevederilor legale īn vigoare, cu instituţii şi organisme interne şi internaţionale. Īn acest scop, DAERI este abilitată să menţină legătura cu Ministerul Afacerilor Externe, denumit īn continuare MAE, cu misiunile diplomatice străine acreditate īn Romānia, cu misiunile diplomatice romāne acreditate īn alte state, cu alte ministere şi instituţii din administraţia publică centrală şi locală, cu comisiile de specialitate ale Parlamentului Romāniei, cu Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi cu Administraţia Prezidenţială.

 

CAPITOLUL II

Organizarea DAERI

 

Art. 4. - (1) DAERI are īn structura sa organizatorică următoarele componente:

a) conducerea DAERI;

b) Serviciul afaceri europene;

c) Serviciul relaţii internaţionale;

d) Serviciul pentru relaţia cu teritoriul şi serviciile publice comunitare;

e) Serviciul reprezentare externă şi misiuni internaţionale;

f) Biroul de securitate, informaţii clasificate NATO/UE;

g) Compartimentul secretariat şi informaţii clasificate.

(2) īn cadrul DAERI īşi desfăşoară activitatea funcţionari publici cu statut special - poliţişti, funcţionari publici şi consilieri pentru afaceri europene (personal contractual), cărora li se aplică legislaţia specifică fiecărei categorii de personal.

(3) Organigrama DAERI este prevăzută īn anexa nr. 2. Art. 5. - Planificarea, precum şi evaluarea activităţilor desfăşurate de DAERI şi de structurile acesteia se organizează după cum urmează:

a) la nivelul DAERI, planificarea şi evaluarea activităţilor se realizează anual;

            b) la nivelul serviciilor/biroului/compartimentului din cadrul DAERI, planificarea şi evaluarea activităţilor se realizează semestrial.

 

CAPITOLUL III

Domeniile de competenţă şi atribuţiile DAERI

 

Art. 6. - DAERI are competenţe īn următoarele domenii: a) īn domeniul afacerilor europene: combaterea criminalităţii organizate şi infracţiunilor grave, terorism, azil şi migraţie, politica de extindere a Uniunii Europene, politica externă de securitate comună, cooperare administrativă; siguranţă rutieră; regimul permiselor de conducere şi īnmatricularea vehiculelor; situaţii de urgenţă; valorile şi principiile fundamentale ale Uniunii Europene; drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului; nediscriminarea şi cetăţenia Uniunii Europene; libera circulaţie a persoanelor, serviciilor şi mărfurilor; cooperarea consolidată definită conform legislaţiei europene; aplicarea īn mod corespunzător a legislaţiei europene īn teritoriu; Mecanismul de cooperare şi verificare a progreselor īnregistrate de Romānia īn domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei īmpotriva corupţiei;

b) īn domeniul relaţiilor internaţionale, īn materiile prevăzute la lit. a);

c) coordonarea reţelei ataşaţilor de afaceri interne şi ofiţerilor de legătură aparţinānd MAI.

Art. 7. - DAERI are următoarele atribuţii generale:

a) elaborează politicile şi obiectivele specifice ale MAI īn domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale ale structurilor aflate īn subordinea sau īn coordonarea acestuia, potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce īi revin din strategiile naţionale şi din instrumentele juridice internaţionale la care Romānia este parte;

b) coordonează relaţiile MAI şi ale structurilor aflate īn subordinea sau coordonarea acestuia cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene (UE), cu instituţii similare din statele membre UE şi din alte state, pentru domeniile sale de competenţă;

c) coordonează participarea MAI la procesul de elaborare a politicilor şi legislaţiei europene, urmărind atingerea obiectivelor stabilite īn acord cu interesele naţionale şi īndeplinirea obligaţiilor ce īi revin Romāniei īn calitate de stat membru UE, pentru domeniile sale de competenţă;

d) coordonează activitatea de reprezentare a Romāniei la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne, denumit īn continuare JAI, precum şi īn comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului UE, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene, pentru domeniile de competenţă ale MAI, asigură elaborarea şi pregătirea documentaţiei pentru participare, inclusiv pe baza propunerilor trimise de către structurile de specialitate din cadrul MAI, şi ţine evidenţa acţiunilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute;

e) coordonează procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislaţiei naţionale īn vigoare cu actele normative europene şi formulează propuneri īn vederea accelerării procesului de transpunere şi implementare pentru domeniile de competenţă ale MAI;

f) asigură participarea MAI la procesul de notificare către Comisia Europeană a legislaţiei naţionale care transpune legislaţia europeană şi informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea actelor legislative europene, īn domeniile de competenţă ale MAI;

g) participă la fundamentarea poziţiilor Romāniei īn procedurile precontencioase şi contencioase īn faţa instanţelor şi a instituţiilor europene, pentru domeniile de competenţă ale MAI;

h) coordonează şi, după caz, participă la negocieri, avizează proiectele acordurilor, convenţiilor şi altor īnţelegeri internaţionale propuse spre īncheiere structurilor aflate īn subordinea sau coordonarea MAI, cu structuri similare din alte state ori cu entităţi aflate sub jurisdicţia altor state:

i) iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea relaţiilor cu instituţii sau autorităţi similare din alte ţări, īn conformitate cu principiile politicii externe a Romāniei, asigurānd susţinerea şi promovarea intereselor MAI īn relaţia cu acestea;

j) avizează, sprijină şi coordonează, după caz, acţiunile īntreprinse de alte structuri ale MAI īn domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale, īn scopul asigurării unităţii şi coerenţei mesajului transmis de MAI;

k) propune conducerii MAI iniţierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunţarea la īnţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţări, asigurānd consultarea altor instituţii īn vederea obţinerii avizelor necesare;

            l) asigură asistenţa de specialitate īn domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale pentru instituţiile şi autorităţile din subordinea/coordonarea MAI şi instituţiile prefectului;

m) coordonează, din punct de vedere tehnic, activităţile desfăşurate de instituţiile prefectului, īn domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale;

n) realizează evidenţa activităţilor desfăşurate īn cadrul relaţiilor de colaborare dintre structurile MAI, ale activităţilor desfăşurate de structurile aflate īn subordinea sau coordonarea MAI cu entităţi similare din alte ţări;

o) asigură participarea, pe bază de mandat, la reuniunile organismelor naţionale şi internaţionale īn cadrul cărora se stabilesc angajamente şi obligaţii īn domeniile de competenţă ale MAI, precum şi īn calitate de reprezentant al MAI la organismele internaţionale din care Romānia face parte;

p) īndrumă, coordonează, controlează şi monitorizează activităţile din domeniile sale de competenţă desfăşurate de către structurile de profil ori de personalul desemnat īn acest scop la nivelul unităţilor din aparatul central al MAI, al instituţiilor şi structurilor aflate īn subordinea/coordonarea MAI şi al unităţilor din subordinea acestora, īn limitele şi īn condiţiile stabilite potrivit reglementărilor īn vigoare;

q) asigură, potrivit competenţelor, organizarea activităţii de reprezentare externă şi cooperare internaţională desfăşurate de către ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură ai MAI;

r) īmpreună cu structurile de specialitate ale MAI participă la planificarea, coordonarea şi monitorizarea misiunilor internaţionale desfăşurate īn afara teritoriului Romāniei, sub mandatul ONU, NATO, UE, OSCE sau alte organizaţii regionale sau internaţionale ori coaliţii de state;

            s) īndeplineşte orice alte atribuţii, stabilite prin acte normative, pentru domeniile sale de competenţă.

 

CAPITOLUL I

 Conducerea DAERI

 

Art. 8. - (1) Conducerea DAERI este asigurată de director, funcţionar public cu statut special, funcţionar public sau cadru militar, ajutat de 2 directori adjuncţi, funcţionar public şi, respectiv, funcţionar public cu statut special.

(2) Directorul conduce īntreaga activitate a DAERI.

(3) Gestionarea fluxului informaţional se realizează potrivit Dispoziţiei zilnice nr. 1 a directorului, emisă conform atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament, prin care se stabilesc modul de preluare, circuitul şi responsabilitatea īn procesarea informaţiilor primite sau generate la nivelul DAERI.

Art. 9. - Atribuţiile directorului sunt stipulate īn Fişa postului, prevăzută īn anexa nr. 3a, pentru funcţionarul public cu statut special, īn anexa nr. 3b, pentru funcţionarul public, şi, respectiv, īn anexa nr. 3c, pentru cadrul militar.

Art. 10.- Īn īndeplinirea atribuţiilor de conducere, directorul:

a) reprezintă DAERI īn relaţiile cu conducerea MAI, cu conducerile structurilor similare din celelalte ministere şi instituţii publice;

b) īn condiţiile legii, poate delega atribuţii din competenţa sa personalului din subordine;

c) numeşte personalul pe funcţiile prevăzute īn statul de organizare al DAERI, conform normelor de competenţă stabilite īn condiţiile legii.

Art. 11. - Directorii adjuncţi īndeplinesc atribuţiile stipulate īn fişele postului, prevăzute īn anexele nr. 4, respectiv nr. 5.

Art. 12. - Atribuţiile generale şi specifice ale personalului din cadrul serviciilor/biroului/compartimentului aflate/aflat īn structura DAERI sunt cele prevăzute īn prezentul regulament, precum şi īn fişele posturilor respective, care se aprobă conform statutului propriu al fiecărei categorii de personal.

            Art. 13. - Conducerea DAERI şi, după caz, şefii de servicii şi de birou analizează, īn cadrul şedinţelor de conducere, stadiul şi modul de īndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor, a obiectivelor şi activităţilor prevăzute īn planurile de muncă, stabilind măsurile necesare pentru īmbunătăţirea calităţii şi eficientei activităţii DAERI.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile serviciilor, biroului şi compartimentului din cadrul DAERI

 

SECŢIUNEA 1

Atribuţiile Serviciului afaceri europene

 

Art. 14. - Serviciul afaceri europene este organizat şi funcţionează īn cadrul DAERI ca structură de specialitate şi īndeplineşte atribuţiile MAI īn domeniul afacerilor europene.

Art. 15. - (1) Serviciul afaceri europene īndeplineşte atribuţiile ce revin MAI cu privire la următoarele materii: combaterea criminalităţii organizate şi infracţiunilor grave, terorismul, migraţia legală, dimensiunea externă a migraţiei, azilul, politica de extindere a UE, politica externă de securitate comună.

(2) Pentru materiile prevăzute la alin. (1), DAERI asigură fundamentarea poziţiilor, negocierea, reprezentarea īn structurile de decizie ale UE şi implementarea politicilor europene, corespunzătoare următoarelor grupuri de lucru de la nivelul Consiliului UE:

a) Comitetul operaţional pentru securitate internă (COSI);

b) Comitetul articolului 36 (CATS);

c) Comitetul strategic imigraţie, frontiere şi azil (SCIFA);

d) Grupul de lucru la nivel īnalt privind azilul şi migraţia (HLWG);

e) Grupul de lucru orizontal privind drogurile (HDG);

f) Grupul de lucru privind chestiuni generale, inclusiv evaluare (GENVAL);

g) Grupul de lucru privind integrarea, migraţia şi expulzarea (MIGR) - partea de migraţie legală (admisie, integrare);

h) Grupul de lucru privind azilul; i) Grupul de lucru privind aplicarea legii (LEWP); j) Grupul de lucru privind terorismul (TWP); k) Grupul de lucru privind cooperarea īn materie penală; I) Grupul de lucru privind protecţia civilă (PROCIV); m) Grupul prietenii preşedinţiei privind aranjamentele (la nivel UE) de coordonare a crizelor/clauza de solidaritate; n) Grupul de lucru pe terorism (COTER).

(3) Pentru materiile prevăzute la alin. (1), Serviciul afaceri europene asigură fundamentarea poziţiilor, negocierea, reprezentarea īn structurile de decizie ale UE şi implementarea politicilor europene, corespunzătoare următoarelor grupuri de lucru de la nivelul Comisiei Europene:

a) toate grupurile/comitetele de contact pentru implementarea directivelor, elaborare acte de implementare/acte delegate, bune practici etc, aferente grupurilor de lucru enumerate anterior;

b) Reţeaua europeană de migraţie (EMN), Comitetul privind imigraţia şi azilul (CIA), Comitetul de contact privind directivele pe linia migraţiei legale, Grupul de experţi pe problematica reīntregirii/re unificării familiale, punctele de contact privind integrarea imigranţilor (PNCI), Comitetul de contact privind Regulamentul Dublin, Comitetul de contact pe Directiva calificări, Mecanismul de informare reciprocă (MIM), Comitetul de contact pentru Directiva proceduri de azil, Comitetul de contact EURODAC, Comitetul de contact pe Directiva rezidenţi pe termen lung, Grupul de experţi pe trafic de persoane, Comitetul de protecţie civilă, Reuniunea punctelor naţionale de contact privind protecţia infrastructurilor critice etc.

(4) īn exercitarea rolului său, Serviciul afaceri europene acţionează pentru respectarea prevederilor Tratatului de aderare a Romāniei la Uniunea Europeană, a angajamentelor asumate de către Romānia īn cadrul negocierilor de aderare la UE şi a prevederilor strategiilor şi programelor naţionale care pun īn aplicare politicile UE, scop īn care:

a) evaluează gradul de compatibilitate a actelor normative elaborate de către MAI cu actele legislative ale UE şi formulează propuneri īn vederea accelerării procesului de transpunere şi punere īn aplicare a acestora;

b) formulează puncte de vedere asupra compatibilităţii cu legislaţia UE, asupra proiectelor de acte normative pentru care MAI are calitatea de iniţiator sau avizator;

c) realizează, conform procedurii naţionale şi potrivit domeniilor proprii de competenţă, procesul de notificare electronică a legislaţiei elaborate de către MAI care transpune actele legislative ale UE şi informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea acestora;

d) avizează strategiile şi politicile publice ale MAI, urmărind asigurarea compatibilităţii şi coerenţei acestora cu obiectivele, politicile şi acţiunile UE;

e) monitorizează activităţile desfăşurate de către structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia pentru transpunerea şi punerea īn aplicare a actelor legislative şi politicilor UE;

f) monitorizează, īmpreună cu instituţiile prefectului, transpunerea şi punerea īn aplicare a actelor legislative şi a politicilor UE de către autorităţile publice locale;

g) sesizează, reţine şi semnalează conducerii MAI acţiuni sau decizii ale structurilor MAI şi instituţiilor din subordinea acestuia care pot determina sau favoriza īncălcări ale legislaţiei UE sau nerespectarea angajamentelor asumate de Romānia īn calitate de stat membru al UE;

h) informează structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia cu privire la activitatea legislativă a UE;

i) acordă consultanţă structurilor MAI şi instituţiilor din subordinea acestuia cu privire la transpunerea şi punerea īn aplicare a actelor legislative ale UE şi a politicilor comunitare şi europene;

j) participă la elaborarea poziţiilor MAI ce urmează să fie integrate īn poziţiile Guvernului Romāniei īn legătură cu etapele precontencioase şi contencioase ale acţiunilor declanşate conform prevederilor dreptului european, ca urmare a nerespectării de către Romānia a actelor legislative ale UE;

k) coordonează structurile care fac parte din reţeaua europeană de soluţionare a problemelor, denumită īn continuare SOLVIT, ca parte integrantă a reţelei naţionale SOLVIT;

            l) asigură reprezentarea MAI īn ceea ce priveşte gestionarea problematicii specifice sistemului european EU PILOT.

(5) Serviciul afaceri europene asigură coordonarea unitară a procesului de fundamentare, elaborare şi promovare a poziţiilor MAI īn dosarele europene pentru materiile prevăzute la alin. (1), scop īn care:

a) realizează analize asupra evoluţiilor survenite īn problematica dosarelor europene;

b) elaborează sinteze despre problematica dosarelor europene;

c) primeşte, gestionează şi distribuie către structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia informaţiile transmise de către UE sau de către coordonatorii Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene;

d) asigură trierea informaţiilor, propune priorităţile şi termenele pentru elaborarea poziţiilor MAI;

e) integrează materialele transmise de structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia şi le supune spre aprobare conducerii MAI;

f) elaborează, coordonează sau, după caz, avizează īn mod obligatoriu următoarele categorii de documente: contribuţia MAI pentru materialele necesare participării reprezentanţilor Romāniei la Consiliul UE (Consiliul JAI), Consiliul European, COREPER I, COREPER II şi Consiliul pentru afaceri generale şi relaţii externe, mandatele reprezentanţilor MAI īn comitetele şi grupurile de lucru organizate de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE, poziţiile MAI īn structurile Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene, materialele pentru īntālnirile bilaterale īntre reprezentanţii MAI şi reprezentanţi ai partenerilor săi din state membre ale UE, materialele pentru reuniunile privind problematica afacerilor europene la care participă conducerea MAI, documentele pe care MAI şi instituţiile din subordinea sa le transmit structurilor UE;

g) elaborează şi/sau coordonează elaborarea documentelor pe care MAI şi instituţiile din subordinea acestuia le transmit Consiliului pentru afaceri europene şi Comitetului de coordonare a afacerilor europene sau Guvernului Romāniei şi monitorizează īndeplinirea deciziilor luate īn acest cadru;

h) avizează īn mod obligatoriu notele şi rapoartele de participare ale reprezentanţilor MAI la reuniunile grupurilor de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE;

i) organizează registrul poziţiilor MAI privind proiectele de acte legislative şi proiectele de politici ale UE, care stau la baza formulării mandatelor generale ale reprezentanţilor Romāniei īn grupurile de lucru ale UE;

j) monitorizează participarea reprezentanţilor MAI la grupurile de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE;

            k) evaluează stadiul şi nivelul īndeplinirii mandatelor reprezentanţilor MAI īn grupurile de lucru la care au fost desemnaţi să participe; informează conducerea MAI asupra rezultatelor īnregistrate şi, după caz, propune variante de reevaluare a poziţiilor acestora.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile Serviciului relaţii Internaţionale

 

Art. 16. - Serviciul relaţii internaţionale īndeplineşte atribuţiile ce revin MAI īn domeniul relaţiilor internaţionale, astfel:

a) īndeplineşte atribuţiile MAI privind iniţierea, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor şi cooperării internaţionale cu partenerii externi;

b) centralizează, analizează, elaborează şi propune măsuri pentru īnscrierea activităţilor de cooperare şi relaţii internaţionale ale MAI īn liniile circumscrise Programului de guvernare, politicii externe a Romāniei, precum şi obiectivelor specifice competenţelor legale ale instituţiei;

c) participă la realizarea schimburilor de date şi informaţii īntre MAI şi MAE şi, respectiv, cu structurile celorlalte autorităţi de stat şi guvernamentale din ţară sau din străinătate, precum şi cu organizaţiile internaţionale specializate la care MAI are desemnaţi reprezentanţi sau la care Romānia este afiliată;

d) coordonează la nivelul MAI fundamentarea şi realizarea documentaţiei necesare pentru elaborarea acordurilor bilaterale sau multilaterale la care MAI, īn nume propriu ori ca īmputernicit al Guvernului Romāniei şi, după caz, al Romāniei, urmează să fie parte;

e) organizează, coordonează şi participă la desfăşurarea activităţilor de negociere, definitivare, semnare şi promovare spre aprobare a documentelor de cooperare īncheiate şi ulterior urmăreşte aplicarea acestora;

f) ţine evidenţa tuturor documentelor de cooperare internaţională aflate īn diferite stadii (elaborare, avizare, negociere) sau īncheiate la nivel de stat, guvernamental ori departamental cu structuri similare din alte state, cu instituţii sau organizaţii internaţionale, īn domeniul de competenţă al MAI;

g) coordonează, conduce şi monitorizează realizarea de către structurile de specialitate din MAI a măsurilor, acţiunilor şi activităţilor convenite prin documentele internaţionale de cooperare, asigură centralizarea, promovarea şi aprobarea propunerilor pentru constituirea şi funcţionarea comisiilor mixte prevăzute īn aceste documente, precum şi actualizarea periodică a componenţei acestora;

h) este depozitarul documentelor de cooperare internaţională (īn copie certificată, pentru cele īncheiate la nivel de stat şi guvernamental, şi īn original, pentru cele la nivel departamental) şi păstrează copii ale notelor-raport privind iniţierea, desfăşurarea şi finalizarea misiunilor cu relevanţă pentru relaţiile internaţionale ale MAI;

i) răspunde de īntocmirea instrumentelor de planificare a activităţilor de relaţii internaţionale, prin luarea măsurilor necesare īn vederea centralizării, analizării şi evaluării, īn cooperare cu Direcţia generală financiară din cadrul MAI, a propunerilor formulate de structurile MAI pentru proiectul Planului anual de relaţii internaţionale, precum şi supunerea spre aprobare a acestui proiect, cu avizele necesare;

j) analizează periodic, la termenele stabilite sau la ordin, ţinānd cont de costuri şi rezultate, stadiul realizării Planului anual de relaţii internaţionale, prezentānd informări şi propuneri pentru redistribuirea fondurilor disponibile, respectiv pentru solicitarea de resurse suplimentare;

k) ţine la zi evidenţa activităţilor de relaţii internaţionale ce urmează a fi efectuate la nivelul conducerii MAI, precum şi al conducerii structurilor MAI;

            l) participă la analizarea şi avizarea documentelor elaborate de structuri ale MAI, pentru desfăşurarea acţiunilor de relaţii internaţionale ale MAI;

m) coordonează, īndrumă şi controlează, pe linie de specialitate, structurile şi personalul cu atribuţii īn domeniul relaţiilor internaţionale care īşi desfăşoară activitatea īn cadrul structurilor MAI;

n) asigură īntocmirea şi actualizarea periodică a unor fişe documentare de spaţiu, analize, sinteze, mape documentare şi puncte de vedere privind aspectele de interes pentru evoluţia situaţiei internaţionale īn domeniile de competenţă ale MAI, precum şi documente necesare pentru perfectarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale;

o) centralizează şi analizează concluziile şi propunerile rezultate din activităţile de relaţii internaţionale la nivelul conducerii MAI, elaborează şi păstrează evidenţa măsurilor ordonate şi urmăreşte punerea lor īn aplicare;

p) participă nemijlocit la acţiuni şi manifestări īn domeniul relaţiilor internaţionale, precum reuniuni, conferinţe, seminare, vizite, sesiuni ale comisiilor mixte, ale grupurilor de lucru, implementarea unor proiecte, cursuri de pregătire etc;

q) analizează proiectele de acte normative transmise spre consultare la DAERI īn considerarea propriilor competenţe, formulānd, după caz, propuneri şi observaţii asupra acestora, coordonează şi participă la activităţi de elaborare a proiectelor de convenţii, acorduri şi īnţelegeri internaţionale īn domeniul de activitate al MAI;

r) organizează pregătirea profesională de specialitate şi participă, alături de Direcţia generală management resurse umane din cadrul MAI, la procedura de recrutare şi selecţie sau la confirmarea pe posturi a personalului MAI implicat īn activităţi de relaţii internaţionale, formulează propuneri pentru completarea şi actualizarea programelor de pregătire profesională a personalului;

s) menţine legătura cu misiunile diplomatice ale Romāniei din străinătate (ambasade, oficii consulare, misiuni permanente. institute culturale), respectiv misiunile diplomatice acreditate īn Romānia şi, după caz, cu aprobarea conducerii MAI. face propuneri legate de oportunitatea desemnării unei structuri MAI care să asigure legătura cu aceste misiuni diplomatice;

            ş) propune, dacă situaţia o impune, delegarea expresă a unei structuri/instituţii din cadrul MAI pentru a menţine legătura cu partenerul extern de cooperare, structura īn cauză acţionānd, īn relaţia cu respectivul partener extern de cooperare, conform reglementărilor internaţionale īn materie şi uzanţelor diplomatice.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile Serviciului pentru relaţia cu teritoriul şi serviciile publice comunitare

 

Art. 17. - Serviciul pentru relaţia cu teritoriul şi serviciile publice comunitare, denumit īn continuare SRTSPC, este organizat şi funcţionează īn cadrul DAERI ca structură de specialitate şi īndeplineşte atribuţiile MAI privind afacerile europene şi relaţiile internaţionale pentru problematica aflată īn competenţa instituţiilor prefectului, a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţiei Rutiere şi a următoarelor servicii publice comunitare:

a) serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;

b) serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor;

c) serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi īnmatriculare a vehiculelor.

Art. 18. - (1) īn domeniul afaceri europene, SRTSPC are rolul de a asigura realizarea sarcinilor care revin MAI īn următoarele materii: cooperare administrativă, siguranţă rutieră, regimul permiselor de conducere şi īnmatricularea vehiculelor, situaţii de urgenţă, valorile şi principiile fundamentale ale UE, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, nediscriminarea şi cetăţenia UE, libera circulaţie a persoanelor, serviciilor şi mărfurilor, cooperarea consolidată definită conform legislaţiei europene, aplicarea īn mod corespunzător a legislaţiei europene īn teritoriu, Mecanismul de cooperare şi verificare a progreselor īnregistrate de Romānia īn domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei īmpotriva corupţiei.

(2) Pentru materiile prevăzute la alin. (1), SRTSPC asigură fundamentarea poziţiilor, negocierea, reprezentarea īn structurile de decizie ale UE şi implementarea politicilor europene, corespunzătoare următoarelor grupuri de lucru la nivelul Consiliului UE:

a) Grupul de lucru al punctelor naţionale de contact privind protecţia infrastructurilor critice;

b) Grupul de lucru frontiere (documente false);

c) Grupul prietenii preşedinţiei privind aranjamentele (la nivel UE) de coordonare a crizelor;

d) Grupul de lucru pentru drepturi fundamentale, drepturile cetăţenilor şi libertatea de mişcare.

(3) Pentru materiile prevăzute la alin. (1), SRTSPC asigură fundamentarea poziţiilor, negocierea, reprezentarea īn structurile de decizie ale UE şi implementarea politicilor europene, corespunzătoare următoarelor grupuri de lucru la nivelul Comisiei Europene:

a) Comitetul de protecţie civilă;

b) Grupul de lucru privind CIWIN - pentru constituirea proiectului-pilot de schimb de informaţii privind infrastructurile critice;

c) Comitetul privind permisele auto;

d) Grupul de lucru privind punerea īn aplicare a Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind īncălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră;

e) Grupul de experţi privind documentele de călătorie;

f) Grupul de experţi privind implementarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească;

g) Grupul de experţi īn materie electorală;

h) reuniunile directorilor generali din domeniul siguranţei rutiere;

i) reuniunile directorilor generali īn domeniul protecţiei civile.

Art. 19. -(1) īn exercitarea rolului său, SRTSPC acţionează pentru respectarea prevederilor Tratatului de aderare a Romāniei la Uniunea Europeană, a angajamentelor asumate de către Romānia īn cadrul negocierilor de aderare la UE şi a prevederilor strategiilor şi programelor naţionale care pun īn aplicare politicile UE īn materiile prevăzute la art. 18, scop īn care:

a) evaluează gradul de compatibilitate a actelor normative elaborate de către MAI cu actele legislative ale UE şi formulează propuneri īn vederea accelerării procesului de transpunere şi punere īn aplicare a acestora;

b) formulează puncte de vedere asupra compatibilităţii cu legislaţia UE, asupra proiectelor de acte normative pentru care MAI are calitatea de iniţiator sau avizator;

c) realizează, conform procedurii naţionale, procesul de notificare electronică a legislaţiei elaborate de către MAI care transpune actele legislative ale UE şi informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea acestora;

d) avizează strategiile şi politicile publice ale MAI, urmărind asigurarea compatibilităţii şi coerenţei acestora cu obiectivele, politicile şi acţiunile UE;

e) monitorizează activităţile desfăşurate de către structurile şi instituţiile din subordinea MAI pentru transpunerea şi punerea īn aplicare a actelor legislative şi politicilor UE;

f) monitorizează, īmpreună cu instituţiile prefectului, transpunerea şi punerea īn aplicare a actelor legislative şi politicilor UE de către autorităţile publice locale;

g) sesizează, reţine şi semnalează conducerii MAI acţiuni sau decizii ale structurilor şi instituţiilor din subordinea MAI care pot determina sau favoriza īncălcări ale legislaţiei UE sau

nerespectarea angajamentelor asumate de Romānia īn calitate de stat membru al UE;

h) informează structurile şi instituţiile din subordinea MAI cu privire la activitatea legislativă a UE;

i) acordă consultanţă structurilor şi instituţiilor din subordinea MAI cu privire la transpunerea şi punerea īn aplicare a actelor legislative ale UE şi a politicilor comunitare şi europene;

j) participă, potrivit domeniilor de competenţă, la elaborarea poziţiilor MĀI ce urmează să fie integrate īn poziţiile Guvernului Romāniei īn legătură cu etapele precontencioase şi contencioase ale acţiunilor declanşate conform prevederilor dreptului european, ca urmare a nerespectării de către Romānia a actelor legislative ale UE;

k) coordonează structurile care fac parte din SOLVIT, ca parte integrantă a reţelei naţionale SOLVIT;

            l) asigură reprezentarea MAI īn ceea ce priveşte gestionarea problematicii specifice sistemului EU PILOT.

(2) SRTSPC asigură coordonarea unitară a procesului de fundamentare, elaborare şi promovare a poziţiilor MAI privind problematica dosarelor europene pentru materiile prevăzute la art. 18, scop īn care:

a) realizează analize asupra evoluţiilor survenite īn problematica dosarelor europene;

b) elaborează sinteze despre problematica dosarelor europene;

c) primeşte, gestionează şi distribuie către structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia informaţiile transmise de către UE sau de către coordonatorii Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene;

d) asigură trierea informaţiilor, propune priorităţile şi termenele pentru elaborarea poziţiilor MAI;

e) integrează materialele transmise de structurile MAJ şi instituţiile din subordinea acestuia şi le supune spre aprobare conducerii MAI;

f) elaborează sau, după caz, avizează īn mod obligatoriu următoarele categorii de documente: contribuţia MAI pentru materialele necesare participării reprezentanţilor Romāniei la Consiliul European, COREPER I, COREPER II şi Consiliul pentru afaceri generale şi relaţii externe; mandatele reprezentanţilor MAI īn comitetele şi grupurile de lucru organizate de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE; poziţiile MAI īn structurile Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene; materialele pentru īntālnirile bilaterale īntre reprezentanţii MAI şi reprezentanţi ai partenerilor săi din state membre ale UE; materialele pentru reuniunile privind problematica afacerilor europene la care participă conducerea MAI; documentele pe care MAI şi instituţiile din subordinea sa le transmit structurilor UE;

g) elaborează şi/sau coordonează elaborarea documentelor pe care MAI şi instituţiile din subordinea acestuia le transmit Consiliului pentru afaceri europene şi Comitetului de coordonare a afacerilor europene sau Guvernului Romāniei şi monitorizează īndeplinirea deciziilor luate īn acest cadru;

h) avizează īn mod obligatoriu notele şi rapoartele de participare ale reprezentanţilor MAJ la reuniunile grupurilor de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE;

i) organizează registrul poziţiilor MAI privind proiectele de acte legislative şi proiectele de politici ale UE care stau la baza formulării mandatelor generale ale reprezentanţilor Romāniei īn grupurile de lucru ale UE;

j) monitorizează participarea reprezentanţilor MAI la grupurile de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE;

k) evaluează stadiul şi nivelul īndeplinirii mandatelor reprezentanţilor MAI īn grupurile de lucru la care au fost desemnaţi să participe, informează conducerea MAI asupra rezultatelor īnregistrate şi, după caz, propune variante de reevaluare a poziţiilor MAI.

Art. 20. - (1) SRTSPC reprezintă MAI īn structurile Sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene, pentru materiile prevăzute la art. 18.

(2) SRTSPC cooperează cu structuri similare din alte ministere şi autorităţi publice centrale şi locale.

(3) SRTSPC coordonează participarea reprezentanţilor MAI la programe pentru asistenţă derulate īn alte state şi detaşarea reprezentanţilor MAI la instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE.

(4) SRTSPC iniţiază acţiuni menite să contribuie la creşterea capacităţii instituţionale a structurilor MAI şi structurilor din subordine īn gestionarea afacerilor europene.

(5) SRTSPC elaborează şi asigură managementul proiectelor finanţate din fonduri europene īn vederea creşterii capacităţii instituţionale a MAI de a gestiona dosare europene.

Art. 21. - Īn domeniul relaţiilor internaţionale, SRTSPC exercită, pentru materiile prevăzute la art. 18, următoarele atribuţii:

a) iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea unor relaţii de cooperare ale MAI cu structuri similare din alte ţări, cu organizaţii internaţionale şi regionale, īn conformitate cu principiile politicii externe a Romāniei;

b) realizează analize, sinteze şi asigură planificarea şi coordonarea activităţilor de relaţii internaţionale ale MAI şi ale instituţiilor aflate īn subordinea sa;

c) asigură susţinerea şi promovarea intereselor MAI īn relaţia cu organisme sau instituţii similare din alte ţări, cu organizaţii internaţionale sau regionale;

d) avizează, sprijină şi coordonează, după caz, acţiunile īntreprinse de celelalte structuri ale MAI şi instituţiile aflate īn subordinea acestuia īn domeniul relaţiilor internaţionale, īn scopul asigurării unităţii şi coerenţei mesajelor transmise de MAI pe plan internaţional;

e) avizează activităţile de relaţii internaţionale desfăşurate de instituţiile prefectului;

f) negociază, īn numele MAI, pe bază de mandat, sau participă la negocierea documentelor şi a altor īnţelegeri internaţionale la care MAI este parte;

g) propune semnarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, renunţarea la īnţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţări;

h) urmăreşte, īn colaborare cu celelalte structuri ale MAI şi cu instituţiile din subordinea acestuia, aplicarea prevederilor documentelor şi ale altor īnţelegeri internaţionale la care MAI este parte;

i) asigură asistenţa permanentă, īn domeniul relaţiilor internaţionale, pentru structurile MAI, instituţiile din subordinea acestuia şi pentru instituţiile prefectului;

j) asigură legătura MĀI cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare ale altor state īn Romānia, precum şi cu cele ale Romāniei īn alte ţări, īn conformitate cu legislaţia naţională, cu regulile şi practica internaţională.

            Art. 22. - Īn vederea realizării atribuţiilor sale, SRTSPC solicită structurilor MAI, instituţiilor din subordine şi instituţiilor prefectului informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Atribuţiile Serviciului reprezentare externă şi misiuni internaţionale

 

Art. 23. - Serviciul reprezentare externă şi misiuni internaţionale, denumit īn continuare SREMI, īndeplineşte atribuţiile MAI īn ceea ce priveşte reprezentarea externă a MAI prin ataşaţi de afaceri interne şi ofiţeri de legătură, participarea personalului MAI la misiunile şi operaţiile īn afara teritoriului statului romān şi detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele UE.

Art. 24. - (1) Pentru exercitarea rolului său pe linie de reprezentare externă, prin ataşaţi de afaceri interne şi ofiţeri de legătură, SREMI are următoarele atribuţii:

a) răspunde de activitatea ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură ai MAI, cu excepţia măsurilor operative derulate prin intermediul structurilor abilitate, potrivit reglementărilor īn vigoare;

b) execută, potrivit reglementărilor legale īn vigoare, activităţi pe linia asigurării suportului tehnic, logistic şi financiar necesar reprezentării externe;

c) participă la elaborarea tematicii de examinare şi a bibliografiei pentru examenele/concursurile organizate pentru ocuparea posturilor de ataşat de afaceri interne/ofiţer de legătură, conlucrānd nemijlocit cu alte structuri/unităţi din MAI;

d) la ordin, execută măsurile aferente constituirii comisiilor de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor īn cadrul procedurilor de selecţie pentru posturile de ataşat de afaceri interne/ofiţer de legătură;

e) elaborează şi implementează politicile de reprezentare externă a MAI, cu consultarea celorlalte structuri din cadrul DAERI, avansānd propuneri de eficientizare a reţelei ataşaţilor romāni de afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură;

f) desfăşoară toate activităţile necesare, īmpreună cu alte structuri abilitate ale MAI, īn vederea selecţiei, trimiterii, menţinerii şi retragerii de la post a ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură aflaţi īn misiune īn străinătate;

g) ţine evidenţa activităţii ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură, evaluează periodic activitatea desfăşurată de către aceştia, urmăreşte īndeplinirea măsurilor ce au fost dispuse pentru punerea īn aplicare a propunerilor de eficientizare a activităţii acestora;

h) face propuneri pentru iniţierea, organizarea şi desfăşurarea unor cursuri de specialitate, īn cadrul instituţiilor de īnvăţămānt ale MAI, pentru ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură, īn condiţiile prevederilor legale īn vigoare;

i) īntocmeşte sau preia de la celelalte structuri de specialitate din cadrul DAERI şi de la structurile de la nivelul sau subordonate MAI materiale constānd īn analize, sinteze, punctaje de probleme pentru ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură, īn vederea prezentării şi susţinerii acestora īn cadrul seminarelor, conferinţelor, reuniunilor şi īntālnirilor de lucru internaţionale, cu scopul de a promova şi de a apăra interesele Romāniei pe plan extern, potrivit unor poziţii şi puncte de vedere unitare īn domeniile de competenţă.

(2) Pentru exercitarea rolului său īn domeniul misiunilor şi operaţiilor īn afara teritoriului statului romān, SREMI are următoarele atribuţii:

a) participă la realizarea schimburilor de date īntre MAI, MAE, Ministerul Apărării Naţionale şi organizaţiile internaţionale partenere, respectiv: ONU, OSCE, UE, NATO şi altele, după caz, referitoare la misiuni şi operaţii īn afara teritoriului statului romān la care MAI este invitat să participe;

b) primeşte, analizează, diseminează informaţiile obţinute, centralizează şi promovează propunerile structurilor MAI pentru elaborarea proiectelor de mandat sau poziţie ale Romāniei privind activităţile internaţionale referitoare la misiuni şi operaţii īn afara teritoriului statului romān;

c) colaborează cu alte structuri MAI pentru planificarea şi organizarea participării MAI la misiuni şi operaţii īn afara teritoriului statului romān;

d) contribuie la elaborarea tematicii īn vederea elaborării planurilor de īnvăţămānt pentru cursul de pregătire de bază a personalului MAI care participă la misiuni şi operaţii īn afara teritoriului statului romān, īn domeniul de competenţă;

e) realizează documentaţia necesară elaborării de acorduri, referitoare la misiuni şi operaţii īn afara teritoriului statului romān la care MAI, īn nume propriu sau ca īmputernicit al Guvernului Romāniei, urmează să fie parte, organizează, coordonează şi participă la desfăşurarea activităţilor de negociere, definitivare, semnare şi promovare spre aprobare a documentelor de cooperare īncheiate şi, ulterior, urmăreşte aplicarea acestora;

f) coordonează activităţile tehnice legate de asigurarea prezenţei personalului MAI la misiuni şi operaţii īn afara teritoriului statului romān, pentru asigurarea comunicării, organizării transportului, recuperării costurilor etc, īn colaborare cu celelalte unităţi/structuri ale MAI.

Art. 25. - Pentru exercitarea rolului său īn domeniul detaşării experţilor naţionali la instituţiile şi organismele UE, SREMI are următoarele atribuţii:

a) primeşte, analizează, centralizează şi diseminează informaţiile primite prin intermediul reţelei de informare a MAE, referitoare la vacantarea posturilor īn cadrul instituţiilor şi organismelor UE;

b) monitorizează anunţurile referitoare la posturile vacante la nivelul instituţiilor şi organismelor UE, centralizează datele şi informează periodic conducerea MAI prin prezentarea unor note de sinteză;

c) efectuează analize şi sinteze şi īnaintează propuneri pentru īmbunătăţirea modului de reprezentare a MAI, prin experţi naţionali detaşaţi, īn cadrul instituţiilor şi organismelor UE, īn vederea creşterii ratei de admitere a candidaturilor Romāniei;

d) avizează, din perspectiva coordonării activităţilor de relaţii internaţionale, propunerile structurilor MAI privind participarea personalului MAI la concursurile organizate de instituţiile şi organismele UE;

            e) colaborează cu alte structuri MAI pentru efectuarea de demersuri privind organizarea de activităţi de informare a personalului structurilor MAI cu privire la condiţiile, termenele de īnscriere, documentaţia aferentă participării la concursurile organizate de instituţiile şi organismele UE.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Atribuţiile Biroului de securitate, informaţii clasificate NATO/UE

 

Art. 26. - (1) Biroul de securitate, informaţii clasificate NATO/UE, denumit īn continuare BSIC NATO/UE, este structura specializată, organizată la nivel de birou, care deserveşte DAERI īn domeniul protecţiei informaţiilor clasificate şi al gestionării informaţiilor clasificate NATO/UE.

(2) BSIC NATO/UE este organizat şi funcţionează īn directa subordine a directorului DAERI şi īn coordonarea şefului structurii de securitate.

(3) Personalul BSIC NATO/UE īndeplineşte atribuţiile structurii de securitate la nivelul DAERI, pe cele ale componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii, precum şi pe cele ale Subregistrului NATO/UE.

(4) BSIC NATO/UE asigură din punct de vedere tehnic şi operaţional exploatarea punctului de acces al MAI īn Sistemul informatic şi de comunicaţii (SIC) EXTRANET.RO şi a terminalului DAERI īn SIC INTRANET.UE.

Art. 27. - BSIC NATO/UE coordonează, la nivelul DAERI, activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale, NATO, UE şi OSCE, īn toate componentele acesteia, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare, inclusiv securitatea pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi gestionarea informaţiilor clasificate NATO/UE.

Art. 28. - Īn exercitarea rolului său, BSIC NATO/UE īndeplineşte următoarele atribuţii:

1. pe linia protecţiei informaţiilor clasificate naţionale:

a) elaborează şi supune aprobării conducerii DAERI normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) īntocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi īl supune avizării Departamentului de informaţii şi protecţie internă, denumit īn continuare DIPI, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, īn toate componentele acesteia;

d) asigură relaţionarea cu DIPI;

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

f) consiliază conducerea DAERI īn legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

g) informează conducerea DAERI despre vulnerabilităţile şi riscurile existente īn sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru īnlăturarea acestora;

h) acordă sprijin reprezentanţilor DIPI, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, iniţiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de securitate, din dispoziţia directorului DAERI;

k) īntocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;

            l) prezintă conducerii DAERI propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul DIPI;

m) efectuează, cu aprobarea conducerii DAERI, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

2. pe linia protecţiei informaţiilor clasificate NATO/UE;

a) coordonează direct activitatea Subregistrului NATO/UE al DAERI;

b) elaborează normele interne de aplicare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE subsecvente reglementărilor naţionale īn domeniu, adaptate la specificul DAERI;

c) monitorizează implementarea normelor interne de securitate a informaţiilor clasificate NATO/UE, precum şi modul de respectare a acestora īn cadrul DAERI;

d) elaborează planul de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE la nivelul DAERI;

e) consiliază conducerea DAERI pentru toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate NATO/UE;

f) informează conducerea DAERI cu privire la vulnerabilităţile, riscurile şi eventualele īncălcări ale reglementărilor de securitate şi propune măsurile ce se impun pentru soluţionarea acestora;

g) asigură implementarea normelor interne privind securitatea personalului;

h) ţine evidenţa actualizată a tuturor persoanelor din cadrul DAERI, precum şi a ataşaţilor de afaceri interne, care au acces la informaţii clasificate NAT O/UE, şi ia măsurile necesare pentru revalidarea sau retragerea certificatelor de securitate;

i) sprijină DIPI īn efectuarea verificărilor asupra personalului ce urmează să aibă acces la informaţii clasificate NATO/UE;

j) analizează periodic şi actualizează normele interne de implementare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE;

k) inspectează activitatea Subregistrului NATO/UE din DAERI privind modalităţile de gestionare a informaţiilor clasificate NATO/UE;

            l) coordonează şi urmăreşte punerea īn aplicare a normelor interne privind securitatea documentelor clasificate NATO/UE;

m) pregăteşte şi execută programele de inspecţie a măsurilor de securitate fizică īn cadrul Subregistrului NATO/UE din DAERI şi īl informează pe directorul DAERI cu privire la vulnerabilităţile constatate;

n) realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecţie fizică din DAERI;

0) stabileşte măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului īn zonele de securitate specifice DAERI, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate la informaţiile clasificate NATO/UE;

p) verifică condiţiile de securitate ale spaţiilor, birourilor, īncăperilor, containerelor īn care sunt manipulate sau păstrate informaţii clasificate NATO/UE din DAERI;

q) adoptă măsurile necesare pentru a asigura un nivel de protecţie fizică corespunzător īn toate īncăperile din DAERI īn care se manipulează documente clasificate NATO/UE;

r) coordonează planificarea, implementarea şi controlul modului de aplicare a propriilor programe de pregătire a personalului DAERI;

s) ţine evidenţa tuturor persoanelor din DAERI care au participat la forme de pregătire organizate de NATO sau UE ori la forme de pregătire organizate la nivel naţional, precum: MAI, Serviciul Romān de Informaţii, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat etc;

3. pe linia Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii:

a) implementează şi asigură măsurile de securitate, conform normelor īn vigoare;

b) relaţionează cu Sectorul INFOSEC din DIPI īn situaţiile īn care: planifică dezvoltarea sau achiziţia unor sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate, propune schimbări ale configuraţiei de sistem, propune conectarea cu alte SIC, propune schimbări ale modului de operare protejată a SIC, propune modificarea sau īnlocuirea software-ului pentru optimizarea securităţii SIC, iniţiază, după caz, proceduri de modificare a clasei sau nivelului de secretizare ale SIC deja acreditate, planifică sau propune desfăşurarea oricărei altei activităţi īn scopul īmbunătăţirii securităţii SIC acreditate;

c) solicită acreditarea/reacreditarea SIC de la Sectorul INFOSEC din cadrul DIPI;

d) solicită asistenţă de specialitate din partea Sectorului INFOSEC din cadrul DIPI pentru stabilirea cerinţelor de securitate şi procedurilor de aplicare necesare şi respectării acestora de către furnizorii de echipamente, pe durata īntregului proces de dezvoltare, instalare şi testare SIC;

e) răspunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilităţilor de securitate, de natură tehnică, ce reprezintă parte componentă a SIC;

f) asigură exploatarea īn condiţii de securitate a SIC;

g) realizează legătura dintre contractant şi Sectorul INFOSEC din cadrul DIPI;

h) participă la selecţionarea, organizarea şi realizarea pregătirii personalului cu atribuţii īn domeniul INFOSEC;

i) organizează şi desfăşoară convocări de instruire cu personalul DAERI şi utilizatorii SIC;

j) verifică periodic sau īn timp real implementarea măsurilor de protecţie īn SIC din cadrul DAERI, pentru a se asigura că securitatea acestuia este īn concordanţă cu cerinţele de securitate aprobate de Sectorul INFOSEC din cadrul DIPI;

k) ţine evidenţa echipamentelor SIC, proprietate privată, autorizate să funcţioneze īn incinta DAERI, conform normelor legale īn vigoare;

1) cercetează incidentele de securitate şi raportează rezultatele, ierarhic, Sectorului INFOSEC din cadrul DIPI, concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecinţelor;

m) asigură administrarea punctului de acces DAERI īn SIC EXTRANET.RO al MAE, personalul BSIC NATO/UE īndeplinind şi funcţiile de administrator de securitate, respectiv de īnlocuitor administrator de securitate īn zona terminalului EXTRANET.RO;

n) asigură administrarea punctului de acces DAERI īn SIC INTRANET.UE al MAI, personalul BSIC NATO/UE īndeplinind şi funcţiile de administrator de securitate al acestuia;

4. pe linia Subregistrului NATO/UE:

a) primeşte, īnregistrează şi prezintă directorului DAERI corespondenţa NATO, UE, OSCE clasificată şi neclasificată adresată unităţii, pe care o repartizează spre rezolvare potrivit ordinelor rezolutive īnscrise pe fiecare lucrare, conform normelor legale īn vigoare;

b) asigură consultarea informaţiilor clasificate NATO, UE, OSCE de către personalul autorizat īn baza rezoluţiei directorului DAERI, cu respectarea normelor legale īn vigoare;

c) controlează fluxul informaţiilor NATO CONFIDENŢIAL sau superior/UE sensibile la nivelul DAERI;

d) asigură executarea operaţiunilor de păstrare, clasare, arhivare şi inventariere a informaţiilor clasificate NATO, UE, OSCE;

e) notifică imediat Componentei sistemului naţional de registre (CSNR) ierarhic superioare cu privire la datele de identificare ale informaţiilor NATO CONFIDENŢIAL sau superior şi UE clasificate sensibile primite de la CSNR, altele decāt Registrul intern al MAI;

f) transmite informaţii NATO/UE clasificate către alte CSNR din MAI, cu respectarea principiului “necesităţii de a cunoaşte” şi cu avizul Registrului intern al MAI;

g) transmite Registrului intern al MAI documentele clasificate NATO/UE, īn vederea expedierii lor;

h) asigură respectarea īn cadrul biroului a procedurilor specifice de protecţie a informaţiilor NATO/UE/OSCE clasificate;

i) centralizează şi transmite Registrului intern al MAJ rezultatele inventarierii anuale a documentelor NATO/UE din gestiunea proprie;

j) centralizează rezultatele inspecţiilor de securitate şi le transmite Registrului intern al MAI;

k) acordă asistenţă de specialitate īn derularea activităţilor de pregătire şi instruire a personalului care are acces la informaţii NATO/UE clasificate şi UE neclasificate care nu se dau publicităţii;

            l) asigură exploatarea tehnică şi operaţională, īn condiţii de securitate, a terminalului EXTRANET.RO;

m) sprijină conducerea DAERI şi structura de securitate īn toate activităţile ce ţin de protecţia informaţiilor clasificate şi neclasificate NATO/UE/OSCE primite la nivelul DAERI;

n) informează conducerea DAERI şi structura de securitate despre vulnerabilităţile şi riscurile existente īn sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi neclasificate NATO/UE/OSCE constatate īn procesul de gestionare a acestora;

o) gestionează informaţiile UE neclasificate primite prin sistemele EXTRANET.RO şi asigură fluxul informaţional către structurile DAERI, cu respectarea normelor legale īn vigoare;

p) asigură transmiterea informaţiilor UE neclasificate către alte structuri ale MAI;

q) urmăreşte aplicarea procedurilor specifice de protecţie a informaţiilor UE neclasificate, care nu se dau publicităţii, la nivelul DAERI.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Atribuţiile Compartimentului secretariat şl Informaţii clasificate

 

Art. 29. - (1) Compartimentul secretariat şi informaţii clasificate, denumit īn continuare CSIC, este organizat şi funcţionează ca structură specializată şi īndeplineşte atribuţiile privind gestionarea informaţiilor clasificate naţionale, secretariatul şi corespondenţa ordinară.

(2) CSIC este organizat şi funcţionează īn directa subordine a directorului DAERI.

Art. 30. - CSIC īndeplineşte următoarele atribuţii:

a) primeşte, īnregistrează şi prezintă directorului DAERI corespondenţa clasificată/neclasificată naţională adresată unităţii, pe care o repartizează spre rezolvare potrivit ordinelor rezolutive īnscrise pe fiecare lucrare, conform normelor legale īn vigoare;

b) asigură consultarea informaţiilor clasificate naţionale de către personalul autorizat īn baza rezoluţiei directorului DAERI, cu respectarea normelor legale īn vigoare;

c) expediază la destinaţie corespondenţa clasificată/neclasificată naţională elaborată de personalul direcţiei, după semnarea sau avizarea acestora de către persoanele abilitate īn acest sens, cu respectarea normelor legale de curierat pentru această categorie de informaţii;

d) primeşte şi ţine evidenţa colecţiilor de legi, decrete, hotărāri şi ordonanţe guvernamentale şi a altor acte normative de interes general clasificate/neclasificate naţionale;

e) primeşte şi ţine evidenţa ordinelor şi instrucţiunilor, a regulamentelor, instrucţiunilor şi a literaturii de specialitate clasificate/neclasificate naţionale;

f) asigură executarea operaţiunilor de păstrare, clasare, arhivare şi inventariere a informaţiilor clasificate naţionale ale DAERI;

g) asigură multiplicarea informaţiilor clasificate naţionale pentru īndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale DAERI, potrivit normelor legale īn vigoare;

h) răspunde de aplicarea procedurilor specifice de protecţie a informaţilor clasificate naţionale;

i) sprijină conducerea DAERI şi structura de securitate īn toate activităţile ce ţin de protecţia informaţiilor clasificate naţionale;

j) informează conducerea DAERI şi structura de securitate despre vulnerabilităţile şi riscurile existente īn sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale, constatate īn procesul de gestionare a acestora;

k) īn baza aprobării conducerii DAERI, sprijină structura de securitate la executarea controalelor privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale;

            l) asigură toate activităţile legate de primirea şi transmiterea corespondenţei DAERI prin staţia fax proprie şi prin staţia de e-mail;

m) asigură executarea operaţiunilor de inventariere şi scădere a dosarelor de arhivă constituite, conform normelor legale īn vigoare, de către compartiment şi conducerea DAERI şi predarea acestora la serviciul specializat din cadrul Direcţiei secretariat general şi protocol din MAI;

n) asigură procurarea şi distribuirea ştampilelor şi sigiliilor, ţine evidenţa acestora şi răspunde de manipularea şi folosirea acestora;

o) ţine evidenţa petiţiilor, asigură realizarea măsurilor organizatorice necesare desfăşurării īn condiţii corespunzătoare a şedinţelor de lucru, audienţelor, primirilor la conducerea DAERI, asigură difuzarea ordinelor, sarcinilor şi hotărārilor adoptate cu aceste ocazii sau primite de la conducerea MAI către personalul DAERI şi urmăreşte soluţionarea acestora īn termenele legale;

p) asigură executarea operaţiunilor aferente preluării şi distribuirii drepturilor băneşti şi materiale cuvenite personalului DAERI, atāt īn mod individual, cāt şi colectiv;

q) asigură primirea şi distribuirea către structurile DAERI a bunurilor materiale de resortul patrimoniu imobiliar, geniu,

echipament audiovizual şi participă la executarea inventarierii, conform prevederilor legale;

r) asigură primirea şi distribuirea către structurile DAERI a bunurilor materiale de resortul comunicaţii şi informatică;

s) asigură, distribuie şi urmăreşte īncadrarea īn normele legale de consum a materialelor consumabile;

ş) execută activităţi specifice pregătirii şi desfăşurării şedinţelor de tragere;

t) organizează şi asigură desfăşurarea activităţilor privind utilizarea regulamentară a autovehiculelor la nivelul DAERI;

ţ) asigură serviciul de curierat prin poşta specială şi alte servicii de curierat;

u) asigură, prin personal atestat, serviciul de conducător auto;

v) asigură redactarea dispoziţiei zilnice, pe baza propunerilor primite de la structurile din componenţa DAERI şi aprobate de conducătorul acesteia, şi ţine evidenţa prezenţei zilnice şi a răspāndirilor personalului DAERI, a īnvoirilor, permisiilor, concediilor medicale şi de odihnă acordate acestuia, precum şi a orelor suplimentare prestate de acesta;

w) īntocmeşte planificarea serviciilor de zi īn cadrul DAERI, documentaţia aferentă şi asigură instruirea personalului care execută aceste servicii;

            x) asigură activităţile desfăşurate, la nivelul DAERI, pe linie de personal/resurse umane, īn urma solicitărilor Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei generale management operaţional, Direcţiei generale financiare şi Direcţiei medicale din cadrul MAI.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 31. - Īntregul personal al DAERI are obligaţia de a cunoaşte şi de a aplica, īn părţile ce īl privesc, prevederile prezentului regulament.

Art. 32. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

 

ANEXA Nr. 2*)

la regulament

 

DIAGRAMA

de relaţii a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

la regulament

 

ORGANIGRAMA

Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 3a

la regulament

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

Nr. ...............din...................

Ex. nr. ....

 

FISA POSTULUI

 

Identificarea postului

 

1.

Compartimentul:

conducerea Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale (DAERI)

2.

Denumirea postului:

director

3.

Poziţia postului īn statul de organizare:

1

4.

Relaţii cu alte posturi:

 

 

4.1.

Relaţii ierarhice:

- este subordonat direct viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne;

- īşi desfăşoară activitatea īn coordonarea unui secretar de stat;

- are īn subordine īntregul personal al DAERI.

 

4.2.

Relaţii funcţionale:

- conduce īntreaga activitate a direcţiei;

- directorii adjuncţi i se subordonează nemijlocit;

- coordonează nemijlocit Serviciul reprezentare externă şi misiuni internaţionale, compartimentul Secretariat şi informaţii clasificate;

- emite dispoziţii pentru īntregului personal din subordine şi poate formula

solicitări, īndrumări sau precizări pentru structurile de afaceri europene şi relaţii internaţionale din direcţiile generale şi direcţiile (similare) aparatului central şi din instituţiile sau unităţile aflate īn subordinea sau coordonarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu sau fără personalitate juridică.

 

4.3.

Relaţii de control:

- controlează activitatea structurilor DAERI şi a īntregului personal al acesteia şi, pe linie de specialitate, a structurilor cu atribuţii īn domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al MAI, din instituţiile sau unităţile aflate īn subordinea ori

coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică.

 

4.4.

Relaţii de colaborare:

- colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al MAI şi ale celorlalte instituţii sau unităţi aflate īn subordinea ori coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică;

- colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale, cu instituţii de profil ale altor state, cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, cu organizaţii internaţionale, īn scopul īndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al DAERI, īn conformitate cu procedurile legale şi cu ordinele şi dispoziţiile viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrului afacerilor interne.

 

4.5.

Relaţii de reprezentare:

- reprezintă DAERI īn faţa conducerii MAI, īn raporturile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi străinătate;

- angajează, īn condiţiile legii, DAERI īn raporturile cu persoanele juridice şi fizice, scop īn care poate da īmputernicire de reprezentare personalului din subordine.

 

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului

 

- asigură fundamentarea, elaborarea şi coordonarea aplicării politicilor şi procedurilor īn domeniul managementului activităţilor de afaceri europene şi relaţii internaţionale din MAI;

- asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii DAERI;

- efectuează acţiuni de control, sprijin şi īndrumare īn domeniul de competenţă

 

Cerinţele postului

 

1.

Categoria de personal ce poate ocupa postul:

ofiţer de poliţie

2.

Gradul profesional necesar ocupantului postului:

comisar-şef de poliţie

3.

Pregătire:

 

 

3.1.

pregătire de bază:

- studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna;

 

3.2..

pregătire de specialitate:

- studii universitare de maşter sau studii postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată īn specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau īn domeniul management;

 

3.3.

alte cunoştinţe:

- cultură generală, managementul relaţiilor internaţionale, drept internaţional, managementul proiectelor;

 

3.4.

autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:

- autorizaţie de acces la informaţii clasificate din clasa secrete de stat, nivel strict secret de importanţă deosebită şi informaţii clasificate UE, NATO nivel Top SECRET şi UE clasificate de nivel EU Top SECRET;

 

3.5.

limbi străine:

- limba engleză: citit, scris, vorbit - bine;

- cel puţin o altă limbă de circulaţie internaţională: citit, scris, vorbit: bine.

4.

Experienţă:

 

 

4.1.

vechime īn muncă/din care īn MAI:

- cel puţin 7 ani īn MAI;

 

4.2.

vechime īn specialitate

- cel puţin 7 ani īn specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

4.3.

vechime īn funcţii de conducere:

- cel puţin 4 ani īn funcţii de conducere īn unităţi ale MAI;

 

4.4.

perioada pentru acomodarea la cerinţele postului:

- 6 luni

5.

Aptitudini şi abilităţi necesare:

- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control);

- oportunitate şi operativitate īn luarea deciziilor;

- capacitate de lucru sub presiunea timpului;

- spirit de observaţie;

- capacitate de lucru īn echipă;

- putere da mobilizare.

6.

Atitudini necesare/comportament:

- spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă īn acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare____________

7.

Parametrii privind starea sănătăţii somatice:

- apt pentru funcţii de conducere

8.

Trăsături psihice şi de personalitate:

- inteligenţă, flexibilitate a gāndirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional

 

Condiţii specifice de muncă

 

1.

Locul de muncă:

- sediul DAERI;

2.

Programul de lucru:

- conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI

3.

Deplasări curente:

- vizite de lucru la instituţii din ţară (inclusiv controale īn unităţi ale MAI din Bucureşti ori din teritoriu), instituţii şi agenţii ale Uniunii Europene, la instituţii sau organizaţii din străinătate şi īn teatrele externe de operaţiuni īn care sunt desfăşurate efective ale MAI

4.

Condiţii deosebite de muncă:

- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunānd nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul acesteia;

- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicānd solicitări neuropsihice mari datorate, īn principal, nivelului maxim solicitat al calităţii lucrărilor, erorilor īn lucrările elaborate sau avizate, presiunii termenelor strānse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe īn ţară sau străinătate;

- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări executate sau avizate;

- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea MAI, de Guvernul Romāniei, Parlament, Administraţia Prezidenţială sau reprezentanţi ai instituţiilor şi agenţiilor Uniunii Europene, inclusiv īn zilele libere şi sărbători legale;

- expunere la radiaţii electromagnetice şi stres.

5.

Riscuri implicate de post:

- afecţiuni cardiovasculare, neurologice şi digestive din cauza nivelului ridicat de stres;

- afecţiuni ale coloanei vertebrale, cauzate de regimul static de lucru;

- afecţiuni ale vederii din cauza solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);

- surmenaj şi oboseală psihică;

- antrenarea, īn cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.

6.

Compensări:

- indemnizaţie de conducere;

- sporuri prevăzute de legislaţia īn vigoare;

- condiţii speciale de muncă.

 

Descrierea sarcinilor, īndatoririle

r şi responsabilităţilor postului

 

1. Sarcini şi īndatoriri:

1. organizează, conduce şi răspunde de īntreaga activitate a DAERI pentru īndeplinirea atribuţiilor ce revin direcţiei, conform prevederilor legale;

2. coordonează elaborarea strategiilor, politicilor şi procedurilor specifice problematicii afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, stabilite pe domeniile prevăzute īn Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI, urmărind atingerea obiectivelor stabilite īn acord cu interesele naţionale;

3. coordonează relaţiile MAI şi ale structurilor aflate īn subordinea sau coordonarea acestuia cu instituţii şi organisme ale Uniunii Europene pe domeniile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI, organizaţii regionale şi internaţionale, precum şi cu instituţii similare din alte state;

4. coordonează şi, după caz, participă la activitatea de reprezentare a Romāniei la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) şi īn comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene, pentru domeniile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI;

5. coordonează şi, după caz, participă la negocieri, avizează acordurile, convenţiile şi alte īnţelegeri internaţionale propuse spre īncheiere structurilor aflate īn subordinea sau coordonarea MAI, cu structuri similare din alte state ori cu entităţi aflate sub jurisdicţia altor state;

6. iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea relaţiilor cu instituţii sau autorităţi similare din alte ţări, asigurānd susţinerea şi promovarea intereselor MAI īn relaţia cu acestea;

7. propune conducerii MAI iniţierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunţarea la īnţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţări, asigurānd consultarea altor instituţii īn vederea obţinerii avizelor necesare;

8. exercită şi, după caz, dispune activităţi de control la nivelul structurilor cu atribuţii īn domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din subordinea sau coordonarea MAI;

9. coordonează activitatea ataşaţilor de afaceri interne şi ofiţerilor de legătură ai MAI, cu excepţia măsurilor operative şi a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;

10. coordonează relaţiile cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare ale Romāniei īn alte ţări, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne, de poliţie, de securitate şi ofiţerii de legătură ai statelor partenere acreditaţi īn Romānia;

11. prezintă informări īn şedinţele conducerii şi Colegiului MAI cu principalele rezultate īnregistrate īn domeniul de competenţă şi face propuneri de eficientizare īn acest sens;

12. coordonează procesul de elaborare şi promovare spre aprobare a Planului anual de relaţii internaţionale al MAI;

13. convoacă, ori de cāte ori se impune, şefii structurilor de afaceri europene şi relaţii internaţionale īn vederea analizării activităţii desfăşurate de acestea, stabilirii de măsuri pentru īmbunătăţirea activităţii sau pentru executarea unor dispoziţii ale conducerii MAI;

14. dispune măsuri pentru punerea īn practică a Planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de lucru;

15. coordonează activitatea de pregătire de specialitate a personalului din subordine şi verifică modul de īnsuşire a cunoştinţelor transmise;

16. dispune măsuri, conform competenţelor, pentru īncadrarea posturilor din statul de organizare a DAERI aflate īn competenţă de numire;

17. organizează şi desfăşoară audienţe, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor potrivit competenţelor;

18. analizează, ori de cāte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare, stabileşte măsuri pentru eficientizarea īntregii activităţi a DAERI;

19. Īndeplineşte atribuţiile conducătorului unităţii prevăzute de art. 86 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate īn Romānia, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de pct. 298 şi 299 din Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord īn Romānia, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 353/2002, cu modificările ulterioare, de prevederile īn materie prevăzute de Normele-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 160/2006, precum şi de normele legale stabilite la nivelul MAI, asigurānd īn acest sens păstrarea şi controlul difuzării informaţiilor clasificate conform procedurilor īn vigoare;

20. asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal īn cadrul DAERI.

2. Responsabilităţi:

a) de planificare: coordonează actualizarea/revizuirea/raportarea sarcinilor cuprinse īn documentele strategice din aria de competenţă a DAERI;

b) de raportare: prezintă secretarului de stat care coordonează DAERI şi īn şedinţele Colegiului MAI rapoarte şi informări pe probleme de specialitate;

c) de luare a deciziilor: la nivelul de competenţă proprie/permanent;

d) accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secrete de stat, nivel strict secret de importantă deosebită şi informaţiile clasificate UE, NATO nivel Top SECRET şi UE clasificate de nivel EU Top SECRET;

 

Standarde de performanţă asociate postului

 

1.

Indicatori cantitativi:

- număr de lucrări primite, repartizate, urmărite şi verificate īn cadrul DAERI;

- număr de acţiuni desfăşurate īn coordonare nemijlocită, īn cadrul DAERI sau īn colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali din ţară şi străinătate.

2.

Indicatori calitativi:

- calitatea lucrărilor proprii şi a celor executate de colaboratori, urmărind corectitudinea, coerenţa şi complexitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale

3.

Costuri:

- nivelul de īncadrare īn bugetele alocate activităţilor DAERI, cu respectarea realizării obiectivelor planificate, eventual cu identificarea unor surse alternative de finanţare īn condiţii legale

4.

Timp:

- īncadrarea īn termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau prin ordin rezolutiv, pentru fiecare dintre acţiunile planificate, organizate şi desfăşurate

5.

Utilizarea resurselor:

- asigurarea şi utilizarea judicioasă a resurselor umane şi materiale afectate direcţiei, precum şi a celor repartizate pentru realizarea acţiunilor coordonate nemijlocit, care se execută de

alte unităţi ale MAI

6.

Mod de realizare:

- īşi desfăşoară activitatea atāt īn mod independent, cāt şi īn colaborare cu alte unităţi din MAI, sub coordonarea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, şi a secretarului de stat care coordonează DAERI;

- pentru realizarea sarcinilor complexe, asigură sprijin şi īndrumare personalului din subordine, precum şi celui din alte structuri ale MAI;

- coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de celelalte structuri cu atribuţii īn domeniul relaţiilor internaţionale din structurile MAI;

- colaborează cu structurile similare ale altor instituţii guvernamentale pe linia relaţiilor internaţionale ale MAI.

 

Viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

........................................................................................................

Secretar de stat,

........................................................................................................

 

Titularul postului

Numele şi prenumele..................................

Semnătura....................................................

Data..............................................................

 

ANEXA Nr. 3b

la regulament

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale

Aprob

Viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

........................................................................................................

 

FIŞA POSTULUI

Nr. ...........

 

Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: director

2. Nivelul postului: funcţie publica de conducere

3. Scopul principal al postului: asigură fundamentarea, elaborarea şi coordonarea aplicării politicilor şi procedurilor īn domeniul managementului activităţilor de afaceri europene şi relaţii internaţionale din Ministerul Afacerilor Interne (MAI); asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale (DAERI); efectuează acţiuni de control, sprijin şi īndrumare īn domeniul de competenţă.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau ciclul I - studii universitare de licenţă

2. Perfecţionări (specializări): masterat ori studii postuniversitare sau programe de perfecţionare profesională īn unul dintre următoarele domenii: management, relaţii internaţionale, ordine şi siguranţă publică, securitate şi apărare naţională, drept comunitar, politici publice

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoştinţe de operare Word şi Power Point - nivel mediu

4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză - nivel bine (citit, scris, vorbit) şi cel puţin o altă limbă de circulaţie universală - nivel bine (citit, scris, vorbit)

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare; capacitate de lucru sub presiunea timpului, spirit de observaţie, capacitate de lucru īn echipă, spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă īn acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare

6. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunānd nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul acesteia; schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicānd solicitări neuropsihice mari datorate, īn principal, nivelului maxim solicitat al calităţii lucrărilor, erorilor īn lucrările elaborate sau avizate, presiunii termenelor strānse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de participanţi din state diferite la acţiuni complexe īn ţară ori străinătate; necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări executate sau avizate; ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea MAI, de Guvernul Romāniei, Parlament, Administraţia Prezidenţială sau reprezentanţi ai instituţiilor şi agenţiilor Uniunii Europene, inclusiv īn zilele libere şi sărbători legale; expunere la radiaţii electromagnetice şi stres.

Obţinerea autorizaţiei de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţă deosebită şi informaţiile clasificate UE, NATO nivel TOP SECRET şi UE clasificate de nivel EU TOP SECRET.

7. Competenţă managerială: abilităţi manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control), oportunitate şi operativitate īn luarea deciziilor, putere de mobilizare

Atribuţiile postului:

1. organizează, conduce şi răspunde de īntreaga activitate a DAERI pentru īndeplinirea atribuţiilor ce revin direcţiei, conform prevederilor legale;

2. coordonează elaborarea strategiilor, politicilor şi procedurilor specifice problematicii afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, stabilite pe domeniile prevăzute īn Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI, urmărind atingerea obiectivelor stabilite īn acord cu interesele naţionale;

3. coordonează relaţiile MAI şi ale structurilor aflate īn subordinea sau coordonarea acestuia cu instituţii şi organisme ale Uniunii Europene pe domeniile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI, organizaţii regionale şi internaţionale, precum şi cu instituţii similare din alte state;

4. coordonează şi, după caz, participă la activitatea de reprezentare a Romāniei la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) şi īn comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene, pe domeniile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI;

5. coordonează şi, după caz, participă la negocieri, avizează acordurile, convenţiile şi alte īnţelegeri internaţionale propuse spre īncheiere structurilor aflate īn subordinea sau coordonarea MAI, cu structuri similare din alte state ori cu entităţi aflate sub jurisdicţia altor state;

6. iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea relaţiilor cu instituţii sau autorităţi similare din alte ţări, asigurānd susţinerea şi promovarea intereselor MAI īn relaţia cu acestea;

7. propune conducerii MAI iniţierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunţarea la īnţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţări, asigurānd consultarea altor instituţii īn vederea obţinerii avizelor necesare;

8. exercită şi, după caz, dispune activităţi de control la nivelul structurilor cu atribuţii īn domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din subordinea sau coordonarea MAI;

9. coordonează activitatea ataşaţilor de afaceri interne şi ofiţerilor de legătură ai MAI, cu excepţia măsurilor operative şi a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;

10. coordonează relaţiile cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare ale Romāniei īn alte ţări, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne, de poliţie, de securitate şi ofiţerii de legătură ai statelor partenere acreditaţi īn Romānia;

11. prezintă informări īn şedinţele conducerii şi Colegiului MAI cu principalele rezultate īnregistrate īn domeniul de competenţă şi face propuneri de eficientizare īn acest sens;

12. coordonează procesul de elaborare şi promovare spre aprobare a Planului anual de relaţii internaţionale al MAI;

13. convoacă, ori de cāte ori se impune, şefii structurilor de afaceri europene şi relaţii internaţionale īn vederea analizării activităţii desfăşurate de acestea, stabilirii de măsuri pentru īmbunătăţirea activităţii sau pentru executarea unor dispoziţii ale conducerii MAI;

14. dispune măsuri pentru punerea Īn practică a Planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de lucru;

15. coordonează activitatea de pregătire de specialitate a personalului din subordine şi verifică modul de īnsuşire a cunoştinţelor transmise;

16. dispune măsuri, conform competenţelor, pentru īncadrarea posturilor din statul de organizare al DAERI aflate īn competenţă de numire;

17. organizează şi desfăşoară audienţe, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor potrivit competenţelor;

18. analizează, ori de cāte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare, stabileşte măsuri pentru eficientizarea īntregii activităţi a DAERI;

19. Īndeplineşte atribuţiile conducătorului unităţii prevăzute de art. 86 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate īn Romānia, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de pct. 298 şi 299 din Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord īn Romānia, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 353/2002, cu modificările ulterioare, de prevederile īn materie, stipulate īn Normele-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 160/2006, precum şi īn normele legale stabilite la nivelul MAI, asigurānd īn acest sens păstrarea şi controlul difuzării informaţiilor clasificate conform procedurilor īn vigoare;

20. asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal īn cadrul DAERI;

21. de asemenea, ocupantul postului are şi următoarele responsabilităţi:

a) de planificare: coordonează actualizarea/revizuirea/ raportarea sarcinilor cuprinse īn documentele strategice din aria de competenţă a DAERI;

b) de raportare: prezintă secretarului de stat care coordonează DAERI şi īn şedinţele Colegiului MAI rapoarte şi informări pe probleme de specialitate;

C) de luare a deciziilor: la nivelul de competenţă proprie/permanent.

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director

2. Clasa: I

3. Gradul profesional: -

4. Vechimea (īn specialitate necesară): minimum 3 ani

Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relaţională internă:

a) Relaţii ierarhice:

- subordonat faţă de ministrul afacerilor interne, īşi desfăşoară activitatea īn coordonarea unui secretar de stat;

- superior pentru - Īntregul personal al DAERI.

b) Relaţii funcţionale: conduce īntreaga activitate a direcţiei; directorii adjuncţi i se subordonează nemijlocit; coordonează nemijlocit structurile stabilite prin dispoziţie; emite dispoziţii pentru īntregul personal din subordine şi poate formula solicitări, īndrumări sau precizări pentru structurile de afaceri europene şi relaţii internaţionale din direcţiile generale şi direcţiile (similare) aparatului central şi din instituţiile ori unităţile aflate īn subordinea sau coordonarea MAI, cu ori fără personalitate juridică. Colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central şi ale celorlalte instituţii sau unităţi aflate īn subordinea ori coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică;

c) Relaţii de control: controlează activitatea structurilor DAERI şi īntregului personal al acesteia şi, pe linie de specialitate, a structurilor cu atribuţii īn domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al MAI, din instituţiile sau unităţile aflate īn subordinea ori coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică.

d) Relaţii de reprezentare: reprezintă DAERI īn faţa conducerii MAI, īn raporturile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi străinătate; directorul angajează, īn condiţiile legii, DAERI īn raporturile cu persoanele juridice şi fizice, scop īn care poate da īmputerniciri de reprezentare personalului din subordine.

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice: colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale, īn scopul īndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al DAERI, īn conformitate cu procedurile legale şi cu ordinele şi dispoziţiile ministrului afacerilor interne;

b) cu organizaţii internaţionale: colaborează cu instituţii de profil ale altor state, cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, cu organizaţii internaţionale, īn scopul īndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al DAERI, īn conformitate cu procedurile legale şi cu ordinele şi dispoziţiile ministrului afacerilor interne;

c) cu persoane juridice private: reprezintă DAERI īn relaţia cu persoane fizice sau juridice.

3. Limite de competenţă: īşi desfăşoară activitatea potrivit fişei postului, cu respectarea principiului subordonării ierarhice; postul prezintă libertatea de a propune soluţii la problemele specifice din domeniul de competenţă.

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: conform procedurilor interne.

Īntocmit de:

1. Numele şi prenumele

2. Funcţia publică de conducere: secretar de stat

3. Semnătura............................................

4. Data īntocmirii.....................................

 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

1. Numele şi prenumele.............................

2. Semnătura...............................................

3. Data.........................................................

 

ANEXA Nr. 3c

la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale

Nr. ................din...................

Ex. nr. ....

 

FIŞA POSTULUI

 

Identificarea postului

 

1.

Compartimentul: conducerea Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale (DAERI)

2.

Denumirea postului: director

3.

Poziţia postului īn statul de organizare:

1

4.

 

Relaţii cu alte posturi:

 

 

4.1.

Relaţii ierarhice:

- este subordonat direct viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne;

- īşi desfăşoară activitatea īn coordonarea unui secretar de stat;

- are īn subordine īntregul personal al DAERI.

 

4.2.

Relaţii funcţionale:

- conduce īntreaga activitate a direcţiei;

- directorii adjuncţi i se subordonează nemijlocit;

- coordonează nemijlocit Serviciul reprezentare externă şi misiuni internaţionale, compartimentul Secretariat şi informaţii clasificate;

- emite dispoziţii pentru īntreg personalul din subordine şi poate formula solicitări, īndrumări sau precizări pentru structurile de afaceri europene şi relaţii internaţionale din direcţiile generale şi direcţiile (similare) aparatului central şi din instituţiile sau

unităţile aflate īn subordinea sau coordonarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu sau fără personalitate juridică.

 

4.3.

Relaţii de control:

- controlează activitatea structurilor DAERI şi īntregului personal al acesteia şi, pe linie de specialitate, a structurilor cu atribuţii īn domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al MAI, din instituţiile sau unităţile aflate īn subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică.

 

4.4.

Relaţii de colaborare:

- colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al MAI şi ale celorlalte instituţii sau unităţi aflate īn subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică;

- colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale, cu instituţii de profil ale altor state, cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, cu organizaţii internaţionale, īn scopul īndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al DAERI,

īn conformitate cu procedurile legale şi cu ordinele şi dispoziţiile viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne.

 

4.5.

Relaţii de reprezentare:

- reprezintă DAERI īn faţa conducerii MAI, īn raporturile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi străinătate;

- angajează, īn condiţiile legii, DAERI īn raporturile cu persoanele juridice şi fizice,

scop īn care poate da īmputernicire de reprezentare personalului din subordine.

 

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului

 

- asigură fundamentarea, elaborarea şi coordonarea aplicării politicilor şi procedurilor īn domeniul managementului activităţilor de afaceri europene şi relaţii internaţionale din MAI;

- asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii DAERI;

- efectuează acţiuni de control, sprijin şi īndrumare īn domeniul de competenţă.

 


Cerinţele postului

 

1.

Categoria de personal ce poate ocupa postul:

ofiţer

2.

Gradul militar necesar ocupantului postului:

minimum colonel

3.

Pregătire:

 

 

3.1.

pregătire de bază:

- studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna;

 

3.2.

pregătire de specialitate:

- studii universitare de maşter sau studii postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată īn specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau īn domeniul management;

 

3.3.

alte cunoştinţe:

- cultură generală, managementul relaţiilor internaţionale, drept internaţional, managementul proiectelor;

 

3.4.

autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:

- autorizaţie de acces la informaţii clasificate din clasa secrete de stat, nivel strict secret de importanţă deosebită şi informaţii clasificate UE, NATO nivel Top SECRET şi UE clasificate de nivel EU Top SECRET;

 

3.5.

 

limbi străine:

- limba engleză: citit, scris, vorbit - bine;

- cel puţin o altă limbă de circulaţie internaţională: citit, scris, vorbit: bine.

4.

 

Experienţă:

 

 

4.1.

vechime īn muncă/din care īn MAI:

- cel puţin 7 ani īn MAI

 

4.2.

vechime īn specialitate

- cel puţin 7 ani īn specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.

 

4.3.

vechime īn funcţii de conducere:

- cel puţin 4 ani īn funcţii de conducere īn unităţi ale MAI

 

4.4.

perioada pentru acomodarea la cerinţele postului:

- 6 luni

5.

Aptitudini şi abilităţi necesare:

- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control);

- oportunitate şi operativitate īn luarea deciziilor;

- capacitate de lucru sub presiunea timpului;

- spirit de observaţie;

- capacitate de lucru īn echipă;

- putere de mobilizare.

6.

Atitudini necesare/comportament:

- spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă īn acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare

7.

Parametrii privind starea sănătăţii somatice:

- apt pentru funcţii de conducere

8.

Trăsături psihice şi de personalitate:

- inteligenţă, flexibilitate a gāndirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional

 

Condiţii specifice de muncă

 

1.

Locul de muncă:

- sediul DAERI

2.

Programul de lucru:

- conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI

3.

Deplasări curente:

- vizite de lucru la instituţii din ţară (inclusiv controale īn unităţi ale MAI din Bucureşti sau din teritoriu), instituţii şi agenţii ale Uniunii Europene, la instituţii sau organizaţii din străinătate şi īn teatrele externe de operaţiuni īn care sunt desfăşurate efective ale MAI

4.

Condiţii deosebite de muncă:

- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunānd nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul acesteia;

- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicānd solicitări neuropsihice mari datorate, īn principal, nivelului maxim solicitat al calităţii lucrărilor, erorilor īn lucrările elaborate sau avizate, presiunii termenelor strānse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe īn ţară sau străinătate;

- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări executate sau avizate;

- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea MAI, de Guvernul Romāniei, Parlament, Administraţia Prezidenţială sau reprezentanţi ai instituţiilor şi agenţiilor Uniunii Europene, inclusiv īn zilele libere şi sărbători legale;

- expunere la radiaţii electromagnetice şi stres.

5.

Riscuri implicate de post:

- afecţiuni cardiovasculare, neurologice şi digestive din cauza nivelului ridicat de stres;

- afecţiuni ale coloanei vertebrale, cauzate de regimul static de lucru;

- afecţiuni ale vederii din cauza solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);

- surmenaj şi oboseală psihică;

- antrenarea, īn cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.

6

Compensări:

- indemnizaţie de conducere;

- sporuri prevăzute de legislaţia īn vigoare;

- condiţii speciale de muncă.

 

Descrierea sarcinilor, īndatoririlor şi responsabilităţilor postului

 

1. Sarcini şi īndatoriri:

1. organizează, conduce şi răspunde de īntreaga activitate a DAERI pentru īndeplinirea atribuţiilor ce revin direcţiei, conform prevederilor legale;

2. coordonează elaborarea strategiilor, politicilor şi procedurilor specifice problematicii afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, stabilite pe domeniile prevăzute īn Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI, urmărind atingerea obiectivelor stabilite īn acord cu interesele naţionale;

3. coordonează relaţiile MAI şi ale structurilor aflate īn subordinea sau coordonarea acestuia cu instituţii şi organisme ale Uniunii Europene pe domeniile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI, organizaţii regionale şi internaţionale, precum şi cu instituţii similare din alte state;

4. coordonează şi, după caz, participă la activitatea de reprezentare a Romāniei la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) şi īn comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene, pentru domeniile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a DAERI;

5. coordonează şi, după caz, participă la negocieri, avizează acordurile, convenţiile şi alte īnţelegeri internaţionale propuse spre īncheiere structurilor aflate īn subordinea sau coordonarea MAI, cu structuri similare din alte state sau cu entităţi aflate sub jurisdicţia altor state;

6. iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea relaţiilor cu instituţii sau autorităţi similare din alte ţări, asigurānd susţinerea şi promovarea intereselor MAI īn relaţia cu acestea;

7. propune conducerii MAI iniţierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunţarea la īnţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţări, asigurānd consultarea altor instituţii īn vederea obţinerii avizelor necesare;

8. exercită şi, după caz, dispune activităţi de control la nivelul structurilor cu atribuţii īn domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din subordinea sau coordonarea MAI;

9. coordonează activitatea ataşaţilor de afaceri interne şi ofiţerilor de legătură ai MAI, cu excepţia măsurilor operative şi a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;

10. coordonează relaţiile cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare ale Romāniei īn alte ţări, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne, de poliţie, de securitate şi ofiţerii de legătură ai statelor partenere acreditaţi īn Romānia;

11. prezintă informări īn şedinţele conducerii şi Colegiului MAI cu principalele rezultate īnregistrate īn domeniul de competenţă şi face propuneri de eficientizare īn acest sens;

12. coordonează procesul de elaborare şi promovare spre aprobare a Planului anual de relaţii internaţionale al MAI;

13. convoacă, ori de cāte ori se impune, şefii structurilor de afaceri europene şi relaţii internaţionale īn vederea analizării activităţii desfăşurate de acestea, stabilirii de măsuri pentru īmbunătăţirea activităţii sau pentru executarea unor dispoziţii ale conducerii MAI;

14. dispune măsuri pentru punerea īn practică a Planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de lucru;

15. coordonează activitatea de pregătire de specialitate a personalului din subordine şi verifică modul de īnsuşire a cunoştinţelor transmise;

16. dispune măsuri, conform competenţelor, pentru īncadrarea posturilor din statul de organizare a DAERI aflate īn competenţă de numire;

17. organizează şi desfăşoară audienţe, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor potrivit competenţelor;

18. analizează, ori de cāte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare, stabileşte măsuri pentru eficientizarea īntregii activităţi a DAERI;

19. Īndeplineşte atribuţiile conducătorului unităţii prevăzute de art. 86 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate īn Romānia, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de pct. 298 şi 299 din Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord īn Romānia, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 353/2002, cu modificările ulterioare, de prevederile īn materie prevăzute de Normele-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 160/2006, precum şi de normele legale stabilite la nivelul MAI, asigurānd īn acest sens păstrarea şi controlul difuzării informaţiilor clasificate conform procedurilor īn vigoare;

20. asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal īn cadrul DAERI.

2. Responsabilităţi:

a) de planificare: coordonează actualizarea/revizuirea/ raportarea sarcinilor cuprinse īn documentele strategice din aria de competenţă a DAERI;

b) de raportare: prezintă secretarului de stat care coordonează DAERI şi īn şedinţele Colegiului MAI, rapoarte şi informări pe probleme de specialitate;

c) de luare a deciziilor: la nivelul de competenţă proprie/permanent;

d) accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secrete de stat, nivel strict secret de importanţă deosebită şi informaţiile clasificate UE, NATO nivel Top SECRET şi UE clasificate de nivel EU Top SECRET;

 

Standarde de performanţă asociate postului

 

1.

Indicatori cantitativi:

- număr lucrări primite, repartizate, urmărite şi verificate īn cadrul DAERI;

- număr acţiuni desfăşurate īn coordonare nemijlocită, īn cadrul DAERI sau īn colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali din ţară şi străinătate;

2.

Indicatori calitativi:

- calitatea lucrărilor proprii şi a celor executate de colaboratori, urmărind corectitudinea, coerenţa şi complexitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale;

3.

Costuri:

- nivelul de īncadrare īn bugetele alocate activităţilor DAERI, cu respectarea realizării obiectivelor planificate, eventual cu identificarea unor surse alternative de finanţare īn condiţii legale;

4.

Timp:

- īncadrarea īn termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau prin ordin rezolutiv, pentru fiecare dintre acţiunile planificate, organizate şi desfăşurate;

5.

Utilizarea resurselor:

- asigurarea şi utilizarea judicioasă a resurselor umane şi materiale afectate direcţiei, precum şi a celor repartizate pentru realizarea acţiunilor coordonate nemijlocit, care se execută de alte unităţi ale MAI;

6.

Mod de realizare:

- īşi desfăşoară activitatea atāt īn mod independent, cāt şi īn colaborare cu alte unităţi din MAI, sub coordonarea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, şi a secretarului de stat care coordonează DAERI;

- pentru realizarea sarcinilor complexe, asigură sprijin şi īndrumare personalului din subordine, precum şi celui din alte structuri ale MAI;

- coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de celelalte structuri cu atribuţii īn domeniul relaţiilor internaţionale din structurile MAI;

- colaborează cu structurile similare ale altor instituţii guvernamentale pe linia relaţiilor internaţionale ale MAI.

 

Viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

........................................................................................................

Secretar de stat,

........................................................................................................

 

Titularul postului

Numele şi prenumele..................................

Semnătura....................................................

Data..............................................................

 

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

Nr. ..............din................

Ex. nr. .....

 

FIŞA POSTULUI

 

Identificarea postului

 

1.

Compartimentul:

conducerea Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale (DAERI)

2.

Denumirea postului:

director adjunct DAERI

3.

Poziţia postului īn statul de organizare:

1a

4.

Relaţii cu alte posturi:

 

 

4.1.

Relaţii ierarhice:

- este subordonat nemijlocit directorului:

- are īn subordine nemijlocită şefii structurilor pe care le coordonează;

- prin dispoziţia directorului, i se pot delega, potrivit prevederilor legale, competenţe şi responsabilităţi privind conducerea direcţiei;

 

4.2.

Relaţii funcţionale:

- conduce īntreaga activitate a structurilor pe care le coordonează;

 

4.3.

Relaţii de control:

- controlează activitatea structurilor DAERI cărora le coordonează nemijlocit activitatea;

- controlează şi coordonează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor cu atribuţii īn domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

 

4.4.

Relaţii de colaborare:

- colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al MAI şi ale celorlalte instituţii sau unităţi aflate īn subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică, īn scopul īndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă;

- colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale, din ţară şi străinătate, cu instituţii de profil ale altor state, cu organisme şi organizaţii internaţionale, īn scopul īndeplinirii atribuţiilor din domeniile de competenţă ale direcţiei, īn conformitate cu prevederile legale şi cu ordinele viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne.

 

4.5.

Relaţii de reprezentare:

- reprezintă DAERI īn faţa conducerii MAI, īn raporturile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi străinătate, īn baza delegaţiei de reprezentare.

 

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului

 

- furnizează sprijinul necesar directorului īn exercitarea atribuţiilor specifice, īn condiţiile legii;

- asigură fundamentarea, elaborarea şi coordonarea aplicării politicilor şi procedurilor īn domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit;

- asigură organizarea, coordonarea, conducerea şi controlul activităţilor desfăşurate de structurile pe care le coordonează nemijlocit;

- efectuează acţiuni de control, sprijin şi īndrumare īn domeniul de competenţă.

 


Cerinţele postului

 

1.

Categoria de personal ce poate ocupa postul:

ofiţer de poliţie

2.

Gradul profesional necesar ocupantului postului:

comisar de poliţie

3.

Pregătire:

 

 

3.1. pregătire de bază:

studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna

 

3.2.

pregătire de specialitate:

studii universitare de maşter sau studii postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată īn specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau īn domeniul management

 

3.3.

alte cunoştinţe:

cultură generală, managementul relaţiilor internaţionale, planificare strategică

 

3.4.

autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:

autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secrete de stat

 

3.5.

limbi străine:

Limba engleză: vorbit, scris, citit - foarte bine, echivalent C1

4.

Experienţa:

 

 

4.1.

vechime īn muncă/din care īn MAI:

cel puţin 7 ani īn MAI

 

4.2

vechime īn specialitate

cel puţin 7 ani īn specialitatea necesară exercitării funcţiei

 

4.3.

vechime īn funcţii de conducere:

cel puţin 4 ani īn funcţii de conducere īn unităţi ale direcţiei sau din cadrul MAI

 

4.4.

perioada pentru acomodarea la cerinţele postului:

6 luni

5.

Aptitudini şi abilităţi necesare:

- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control);

- operativitate īn luarea deciziilor;

- capacitate de comunicare la nivel individual şi instituţional;

- abilităţi de negociere;

- capacitate de lucru sub presiunea timpului;

- spirit de observaţie;

- capacitate de lucru īn echipă.

6.

 

Atitudini necesare/comportament:

- integritate, cinste, devotament şi loialitate faţă de instituţie;

- disciplină, punctualitate, conştiinciozitate, curaj şi capacitatea de a-şi asuma răspunderi;

- tact discreţie, perseverenţă, prestanţă, politeţe;

- ţinută şi comportament echilibrat;

- spirit de iniţiativă.

7.

Parametri privind starea sănătăţii somatice:

- apt pentru funcţii de conducere

8.

Trăsături psihice şi de personalitate:

inteligenţă, flexibilitate īn gāndire, echilibru emoţional şi stabilitate comportamentală.


Condiţii specifice de muncă

 

1.

Locul de muncă:

sediul DAERI;

2.

Programul de lucru:

conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI

3.

Deplasări curente:

- activităţi desfăşurate la sediul instituţiilor din ţară (inclusiv controale īn unităţi ale MAI din capitală sau din teritoriu), ale Uniunii Europene, ale instituţiilor sau organizaţiilor din străinătate şi īn teatrele externe de operaţiuni īn care sunt desfăşurate efective ale MAI

4.

Condiţii deosebite de muncă:

- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunānd nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul acesteia;

- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicānd solicitări neuropsihice mari datorate, īn principal, nivelului maxim solicitat al calităţii lucrărilor, presiunii termenelor strānse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe īn ţară sau străinătate;

- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări executate sau avizate;

- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea MAI, de Guvern, Parlament, Administraţia Prezidenţială sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv īn zilele libere şi sărbători legale;

- expunere la radiaţii electromagnetice şi stres.

5.

Riscuri implicate de post:

- afecţiuni cardiovasculare, neurologice şi digestive din cauza nivelului ridicat de stres;

- afecţiuni ale vederii din cauza solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);

- afecţiuni ale coloanei vertebrale, cauzate de regimul static de lucru;

- surmenaj şi oboseală psihică.

6.

Compensări:

- indemnizaţie de conducere;

- sporuri prevăzute de legislaţia īn vigoare;

- condiţii speciale de muncă.

 

Descrierea sarcinilor, īndatoririlor şi responsabilităţilor postului

 

1. Sarcini şi īndatoriri:

1. furnizează sprijin nemijlocit directorului īn exercitarea atribuţiilor legale;

2. Īndeplineşte atribuţiile directorului īn perioada īn care este desemnat la conducerea direcţiei;

3. organizează, īndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează īn scopul īndeplinirii atribuţiilor ce le revin, conform prevederilor legale;

4. avizează lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează şi le supune aprobării directorului;

5. acţionează pentru īndeplinirea sarcinilor care i-au fost repartizate direct de conducerea MAI sau de către director, potrivit competenţelor directe sau delegate;

6. reprezintă MAI, conform mandatelor īncredinţate;

7. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului aflat īn coordonare īn cadrul direcţiei şi īntocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii structurilor aflate īn coordonare;

8. identifică nevoile de pregătire profesională şi avansează directorului, spre aprobare, măsuri pentru participarea personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activităţile de perfecţionare a pregătirii profesionale;

9. participă la coordonarea elaborării strategiilor, politicilor şi procedurilor īn domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, urmărind atingerea obiectivelor stabilite īn acord cu interesele naţionale;

10. asigură coordonarea procesului de elaborare a poziţiilor MAI şi a participării reprezentanţilor MAI la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) şi la comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene şi, după caz, poate asigura participarea la unele dintre aceste reuniuni;

11. asigură coordonarea relaţiilor MAI şi ale structurilor aflate īn subordinea sau coordonarea acestuia cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, organizaţiile regionale şi internaţionale şi cu instituţii similare din alte state;

12. avizează proiectele de acte normative care transpun legislaţie europeană īn domeniile de competenţă ale MAI;

13. Īn domeniul de competenţă, exercită sau dispune activităţi de control la nivelul structurilor din subordinea sau coordonarea MAI;

14. ori de cāte ori este nevoie, analizează cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare şi stabileşte măsuri pentru eficientizarea activităţii acestor structuri;

15. Īndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către director sau conducerea MAI, potrivit competenţelor legale ale DAERI.

2. Responsabilităţi:

a) de planificare: coordonează activitatea de elaborare a planurilor de măsuri şi activităţi legate de domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale;

b) de raportare: prezintă directorului rapoarte şi informări pe probleme de specialitate;

c) de luare a deciziilor: la nivelul de competenţă proprie/permanent;

d) accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secrete de stat.

 

Standarde de performanţă asociate postului

 

1.

Indicatori cantitativi:

- numărul lucrărilor primite, repartizate, urmărite, realizate şi verificate īn cadrul DAERI;

- numărul acţiunilor desfăşurate īn coordonare nemijlocită, īn cadrul DAERI sau īn colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali din ţară şi străinătate.

2.

Indicatori calitativi:

- calitatea lucrărilor proprii şi a celor executate de colaboratori, urmărind corectitudinea, coerenţa şi complexitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale;

3.

Costuri:

- nivelul de īncadrare īn bugetele alocate activităţilor, conform planificării şi īn condiţiile atingerii obiectivelor stabilite;

4.

Timp:

- īncadrarea īn termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau prin ordin rezolutiv, pentru fiecare dintre acţiunile planificate, organizate şi desfăşurate;

5.

Utilizarea resurselor:

- asigurarea şi utilizarea judicioasă a resurselor umane şi materiale afectate direcţiei, precum şi a celor repartizate pentru realizarea acţiunilor coordonate nemijlocit, care se execută de alte unităţi ale MAI;

6.

Mod de realizare:

- īşi desfăşoară activitatea atāt īn mod independent, cāt şi īn colaborare cu alte unităţi din Ministerul Afacerilor Interne, īn coordonarea directorului;

- deleagă atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat īn subordine;

- pentru realizarea sarcinilor complexe, asigură sprijin şi īndrumare personalului din subordine, precum şi celui din alte structuri ale MAI, īn domeniul de competenţă;

- colaborează cu structurile similare ale altor instituţii guvernamentale pe linia relaţiilor internaţionale ale MAI.

 

Īntocmit

Directorul Direcţiei afaceri europene şi reiaţii internaţionale,

 

Aprob

Viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

........................................................................................................

 

Titularul postului

Numele şi prenumele..................................

Semnătura....................................................

Data..............................................................

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

Aprob

Viceprim-ministru pentru securitate naţională,

ministrul afacerilor interne,

 

FIŞA POSTULUI

 

I. Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: director adjunct

2. Nivelul postului: de conducere

3. Scopul principal al postului: conducerea activităţii de afaceri europene şi relaţii internaţionale a Ministerului Afacerilor Interne

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;

2. Perfecţionări (specializări): conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, studii de masterat sau postuniversitare īn specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor sau īn domeniul management;

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare Windows, internet nivel bine

4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere):

- limba engleză/franceză: citit, scris şi vorbit - nivel avansat;

- o a două limbă de circulaţie internaţională: citit, scris şi vorbit - nivel mediu

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

- capacitate de planificare strategică;

- capacitate de organizare, conducere şi control;

- abilitatea de a lua decizii;

- capacitatea de a previziona impactul deciziilor;

- capacitatea de a comunica şi de a lucra īn echipă;

- abilităţi de īndrumare, consiliere, mediere şi negociere;

- capacitatea de a rezolva probleme complexe;

- capacitatea de a redacta texte fluente şi concise īn condiţii de viteză crescută;

- aptitudini generale de management al resurselor umane.

6. Cerinţe specifice:

- autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţă deosebită şi la informaţiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET şi UE de nivel EU TOP SECRET;

- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunānd nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul acesteia;

- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicānd solicitări neuropsihice mari datorate, īn principal, nivelului maxim solicitat al calităţii lucrărilor, presiunii termenelor strānse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe īn ţară sau īn străinătate;

- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări executate sau avizate;

- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne [MAI), de Guvern, Parlament, Administraţia Prezidenţială sau de reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv īn zilele libere şi de sărbători legale;

- expunere la radiaţii electromagnetice şi stres, disponibilitate pentru lucru īn program prelungit şi īn condiţii de stres;

- deplasări la sediul instituţiilor din ţară (inclusiv controale īn unităţi ale MAI din Bucureşti sau din teritoriu), ale Uniunii Europene, al instituţiilor sau organizaţiilor din străinătate şi īn teatrele externe de operaţiuni īn care sunt desfăşurate efective ale MAI.

7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):

- contribuie la elaborarea planurilor strategice ale Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale [DAERI) īn concordanţă cu planurile strategice ale MAI;

- stabileşte un echilibru corect īntre imperativele operaţionale ale structurilor pe care le conduce şi planurile strategice ale DAERI;

- asigură comunicarea eficientă a misiunii, a planurilor strategice, a obiectivelor DAERI şi ale structurilor pe care le conduce;

- stabileşte calendarul de activităţi, obiectivele-cheie, responsabilităţile şi perioadele de raportare pentru structurile pe care le conduce;

- ia decizii rapid, la momentul oportun, bazate pe argumente adecvate şi īn concordanţă cu legea;

- evaluează corect activitatea subalternilor săi şi ţine cont de efectele deciziilor sale asupra structurilor pe care le conduce;

- īşi asumă responsabilitatea pentru deciziile sale;

- īşi coordonează corect activitatea cu omologii, cu subordonaţii şi cu superiorii săi;

- controlează activitatea structurilor din subordine la nivel strategic şi al īndeplinirii obiectivelor. Nu se implică personal īn probleme delegate unui nivel inferior de responsabilitate, dar monitorizează rezultatele īn funcţie de termenele şi obiectivele specifice ale planurilor strategice şi calendarului de activităţi. Nu acceptă calitatea slabă a activităţii subalternilor fără a interveni;

- se asigură că tot personalul din subordine este corect instruit pentru responsabilităţile ce īi revin;

- īnţelege şi aplică politicile de resurse umane ale MAI;

- īnţelege şi respectă standardele de etică ale MAI şi ale administraţiei publice.

Atribuţii specifice postului

1. consiliază, īn domeniul afacerilor europene şi relaţii internaţionale, secretarul de stat pentru ordine publică;

2. analizează, sub aspectul conformităţii cu acquis-ul comunitar şi politicile europene, precum şi cu legislaţia şi strategiile naţionale, proiectele de politici publice, strategiile, proiectele de acte normative, programele, studiile, analizele şi orice alte documente supuse spre aprobarea secretarului de stat pentru ordine publică; elaborează puncte de vedere şi le supune acestuia spre aprobare;

3. Īndeplineşte, potrivit competenţelor sale, orice alte sarcini dispuse de secretarul de stat pentru ordine publică;

4. organizează, īndrumă şi controlează activitatea structurilor din subordine īn scopul īndeplinirii atribuţiilor ce le revin, conform prevederilor legale;

5. Īndeplineşte atribuţiile directorului īn perioada īn care este desemnat la conducerea DAERI;

6. avizează lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează şi le supune aprobării directorului DAERI;

7. coordonează activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale īn domeniul de competenţă al DAERI;

8. conduce activitatea de elaborare a politicilor, strategiilor, programelor, studiilor, analizelor şi a documentaţiei privind aplicarea şi executarea politicilor publice şi a actelor normative necesare realizării competenţelor DAERI;

9. consiliază şi controlează activitatea de afaceri europene şi relaţii internaţionale desfăşurată de structurile/instituţiile aflate īn subordinea/coordonarea MAI şi de cele din instituţiile prefectului;

10. avizează, sub aspectul conformităţii cu legislaţia UE, proiectele de acte normative care transpun legislaţie europeană īn domeniile de competenţă ale MAI;

11. reprezintă MAI, conform mandatelor īncredinţate;

12. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi īntocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri;

13. identifică nevoile de pregătire profesională şi dispune măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activităţile de perfecţionare a pregătirii profesionale;

14. asigură coordonarea relaţiilor MAI şi ale structurilor aflate īn subordinea sau īn coordonarea acestuia cu instituţiile sau organismele UE, organizaţiile regionale şi internaţionale şi cu instituţii similare din alte state;

15. asigură coordonarea activităţilor necesare īn vederea gestionării proiectelor finanţate din foruri europene, derulate sau care urmează a fi derulate de către DAERI;

16. Īn domeniul de competenţă, exercită sau dispune activităţi de control la nivelul structurilor din subordinea sau din coordonarea MAI;

17. ori de cāte ori este nevoie, analizează cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare şi stabileşte măsuri pentru eficientizarea activităţii acestor structuri;

18. Īndeplineşte atribuţiile şefului structurii de securitate:

- coordonează elaborarea normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

- coordonează īntocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi īl supune avizării Departamentului de informaţii şi protecţie internă (DIPI), iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, īn toate componentele acesteia;

- asigură relaţionarea cu DIPI;

- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

- consiliază conducerea unităţii īn legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

- informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente īn sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru īnlăturarea acestora;

- coordonează acordarea sprijinului reprezentanţilor autorizaţi ai DIPI, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

- coordonează organizarea activităţilor de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

- coordonează păstrarea şi organizarea evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

- coordonează actualizarea permanentă a evidenţei certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;

- coordonează īntocmirea şi actualizarea listelor informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;

- prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul DIPI;

- efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

- exercită alte atribuţii īn domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;

- este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor īn vigoare īn domeniul INFOSEC;

- pune la dispoziţia şefului Compartimentului de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (CSTIC) lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul direcţiei;

- răspunde de aplicarea procedurilor şi normelor de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate īn cadrul direcţiei, pentru toate domeniile de securitate reglementate: organizarea securităţii, securitatea fizică, securitatea personalului, securitatea documentelor, securitatea industrială şi INFOSEC;

19. execută activităţi de culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor īn domenii incidente competenţelor specifice;

20. Īndeplineşte atribuţii specifice gestionării proiectelor cu finanţare externă, stabilite conform procedurilor şi reglementărilor incidente. Aceste atribuţii au caracter temporar, pe durata implementării proiectelor respective.

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director adjunct

2. Clasa: I

3. Gradul profesional: -

4. Vechimea (īn specialitate necesară): minimum 3 ani II. Sfera relaţională a titularului postului

II. Sfera relaţională internă:

a) Relaţii ierarhice:

- este subordonat nemijlocit secretarului de stat pentru ordine publică pentru punctele 1, 2 şi 3 din atribuţiile specifice postului şi directorului DAERI, pentru punctele 4-20;

- este şeful structurii de securitate/subregistrul NATO/UE a DAERI;

- are īn subordine nemijlocită şefii structurilor pe care le coordonează.

b) Relaţii funcţionale:

- conduce nemijlocit structurile care i-au fost repartizate prin dispoziţia directorului;

- colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central şi ale celorlalte instituţii sau unităţi aflate īn subordinea ori coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică, şi cu instituţiile prefectului, īn scopul īndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă;

- colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate, din ţară şi din străinătate, cu instituţii de profil ale altor state, cu organisme şi organizaţii internaţionale, īn scopul īndeplinirii atribuţiilor din domeniile de competenţă ale DAERI, īn conformitate cu prevederile legale şi cu ordinele ministrului afacerilor interne.

c) Relaţii de control:

- controlează activitatea structurilor DAERI care i-au fost repartizate īn subordine;

- controlează şi coordonează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor cu atribuţii īn domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din structurile MAI şi din instituţiile prefectului.

d) Relaţii de reprezentare:

- reprezintă DAERI īn fata conducerii MAI, īn raporturile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi străinătate, īn baza mandatului de reprezentare.

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice similare din alte state cu care MAI are relaţii de colaborare, īn limita competenţelor stabilite de conducerea MAI;

b) cu organizaţii internaţionale: similar lit. a);

c) cu persoane juridice private: la solicitarea expresă şi īn limita competenţelor stabilite de conducerea MAL

3. Limitele de competenţă: conform prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4. Delegarea de atribuţii: funcţionarilor publici, funcţionarilor publici cu statut special şi personalului contractual din structurile pe care le coordonează, īn scopul realizării la timp şi eficient a obiectivelor propuse.

Īntocmit de:

Numele şi prenumele:

Funcţia publică de conducere: director

Semnătura..............................................

Data īntocmirii..........................................

 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: Numele şi prenumele:

Semnătura:..............................................

Data:......................................................

 

Contrasemnează:

Numele şi prenumele:

Funcţia: secretar de stat

Semnătura:............................................

Data:.......................................................

 

Avizat

 

DEPARTAMENTUL DE INFORMAŢII ŞI PROTECŢIE INTERNĂ

Secretar de stat,

......................................................

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind stabilirea drepturilor salariate ale personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne promovat īn grade sau trepte profesionale, precum şi ale personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi ale celui auxiliar sanitar, promovat īn funcţii

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 6 alin. (1) şi (4) şi art. 26 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,

văzānd prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare īn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 286/2011, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 154/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare īn grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne şi ale Instrucţiunilor ministrului afacerilor interne nr. 156/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare īn funcţii a personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi a celui auxiliar sanitar, īncadrat cu contract individual de muncă īn unităţile Ministerului Afacerilor Interne,

īn temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin se aplica:

a) personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, promovat īn grade sau trepte profesionale, īn condiţiile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 154/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare īn grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Ministerul Afacerilor şi Internelor;

b) personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi celui auxiliar sanitar, promovat īn funcţii, īn condiţiile Instrucţiunilor ministrului afacerilor interne nr. 156/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare īn funcţii a personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi a celui auxiliar sanitar, īncadrat cu contract individual de muncă īn unităţile Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 2. - Salarizarea personalului contractual prevăzut la art. 1 se face la nivelul de salarizare īn plată pentru funcţii similare din unitatea īn care acesta este īncadrat sau, īn situaţia īn care nu există o funcţie similară īn plată, din unităţile subordonate acesteia.

Art. 3. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 2, īn situaţia īn care īn aceeaşi unitate sau īn unităţile subordonate acesteia există funcţii similare īn plată cu un nivel de salarizare diferit ori nu există funcţii similare īn plată, salariul de bază se va stabili prin aplicarea succesivă a prevederilor actelor normative care au reglementat salarizarea personalului bugetar, pornind de la determinarea salarizării aferente la data de 31 decembrie 2009.

(2) La stabilirea salariului de bază īn condiţiile alin. (1)seva aplica regula potrivit căreia punctajul minim necesar promovării, respectiv punctajul maxim, se asimilează cu punctajul minim, respectiv punctajul maxim al funcţiei īn care a fost promovat, astfel cum era stabilit la data de 31 decembrie 2009.

(3) īn situaţia īn care, īn urma examenului, punctajul obţinut se situează īntre limitele minime şi maxime de promovare, calculul salariului de bază se stabileşte prin aplicarea următoarelor formule:

a) pentru determinarea punctajului corespunzător funcţiei īn care a fost promovat personalul contractual, astfel cum era stabilit la data de 31 decembrie 2009:

 

 ,

īn care:

 = punctajul corespunzător funcţiei x īn care a fost promovat personalul contractual y;

 = punctajul minim al funcţiei x astfel cum era stabilit la data de 31 decembrie 2009;

 = punctajul maxim al funcţiei x astfel cum era stabilit la data de 31 decembrie 2009;

 = punctajul final obţinut la examenul de promovare;

 = punctajul minim de admitere la examenul de promovare (50 de puncte).

b) pentru stabilirea salariului de bază aferent funcţiei x īn care este promovat personalul contractual y, raportat la data de 31 decembrie 2009:

 

 ,

 

īn care:

 = salariul de bază aferent funcţiei x īn care este promovat personalul contractual y, raportat la data de 31 decembrie 2009;

 = salariul de bază minim corespunzător funcţiei x, raportat la data de 31 decembrie 2009;

= salariul de bază maxim corespunzător funcţiei x, raportat la data de 31 decembrie 2009.

Art. 4. - Īn situaţia funcţiilor de personal contractual prevăzute de legislaţia privind salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice, care nu s-au regăsit īn legislaţia anterioară datei de 31 decembrie 2009, asimilarea acestora cu funcţii aflate īn plată anterior datei de 31 decembrie 2009 se realizează īn condiţiile legii.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 24 iunie 2014.

Nr. 93.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.