MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 474/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 474         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 27 iunie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            477. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            43. - Ordonanţă de urgenţă privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

49. - Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi

 

51. - Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. şi de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

13. - Normă pentru abrogarea alin. (2) al art. 33 din Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010

 

14. - Normă pentru modificarea Normei nr. 8/2007 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2007, şi a art. 71 alin. (7) din Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013

 

15. - Normă pentru modificarea şi completarea Normei nr. 5/2006 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006, şi a art. 71 alin. (7) din Norma nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 521/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Mihalcea, judecător la Tribunalul Specializat Argeş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 25 iunie 2014.

Nr. 477.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe

 

Având în vedere asigurarea continuităţii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă din proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, a căror durată a fost reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, aprobată prin Legea nr. 309/2009,

ţinând seama de faptul că neadoptarea de urgenţă a unor măsuri de ordin legislativ ar putea avea consecinţe grave asupra nevoilor locative ale chiriaşilor aflaţi în aceste imobile, elemente care vizează interesul public şi general, constituind o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, ce poate degenera într-un conflict social,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Durata contractelor de închiriere privind suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe din proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, aprobată prin Legea nr. 309/2009, pentru care a operat tacita relocaţiune, în condiţiile prevăzute la art. 1.810 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, este de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale si administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 43.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (4), (41) şi (42) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2011 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale de achiziţie de certificate verzi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 1 noiembrie 2011.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 49.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Scop şi domeniul de aplicare

 

Art. 1. - Prezenta metodologie de stabilire a cotelor anuale Obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi (denumită în continuare metodologie) stabileşte:

a) modul de calcul al cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi;

b) modul de calcul al cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi;

c) modul de calcul al numărului de certificate verzi aferente neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi

pentru anul de analiză de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi;

d) modul de calcul al sumei de bani aferente neîndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi.

Art. 2. - (1) Prezenta metodologie se aplică:

a) operatorilor economici care au obligaţia de achiziţie de certificate verzi, în vederea îndeplinirii cotei obligatorii anuale de certificate verzi;

b) producătorilor de energie electrica din surse regenerabile, care au calitatea de deţinători de certificate verzi;

c) operatorului de transport şi de sistem - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.;

d) operatorului pieţei de certificate verzi - Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale - OPCOM - S.A.

            (2) Operatorii economici menţionaţi la alin. (1) au obligaţia furnizării de informaţii în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 3. - (1) Termenii folosiţi sunt cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în înţelesul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc astfel:

a) an de analiză - anul pentru care se stabilesc atât cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi, cât şi operatorii economici menţionaţi la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi şi care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie pentru acel an, inclusiv penalităţile aferente acestora;

b) certificat verde “consumat - certificat verde utilizat pentru a dovedi îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către un operator economic cu astfel de obligaţie;

c) cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi - cota de achiziţie de certificate verzi impusă operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi pentru anul de analiză, bazată pe valori realizate, care se publică pe site-ul www.anre.ro până la 1 martie a anului următor celui de analiză şi pentru care se aplică penalităţi în caz de neîndeplinire;

d) cota anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie - ponderea maximă a energiei electrice produse din surse regenerabile (din care se scade energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW) în consumul final brut de energie electrică şi care este susţinută prin sistemul de promovare instituit prin Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) consum final brut de energie electrică - cantitatea de energie electrică produsă, inclusiv consumul propriu tehnologic de energie electrică din sectorul de producere a energiei electrice, precum şi consumul propriu tehnologic din reţeaua de transport şi distribuţie, excluzând producţia de energie electrică produsă în centrale electrice cu acumulare prin pompaj din apa pompată anterior într-un rezervor superior, la care se adaugă diferenţa dintre importul şi exportul de energie electrică;

f) consum final de energie electrică - suma consumurilor de energie electrică realizate de consumatorii finali de energie electrică din România;

g) factor de capacitate - raportul dintre energia electrică produsă în anul de analiză şi energia electrică care s-ar produce dacă centrala ar funcţiona la puterea instalată toată perioada analizată, exprimat în procente;

h) operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi - orice operator economic care se încadrează în prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

NOTĂ:

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următorii operatori economici au obligaţie de achiziţie de certificate verzi:

- furnizorul de energie electrică pentru energia electrică achiziţionată pentru vânzarea acesteia către consumatorii finali sau pentru acoperirea consumului locurilor de consum proprii;

- producătorul de energie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică;

- producătorul de energie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a locurilor proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic.

i) producător de energie electrică din surse regenerabile de energie - orice operator economic, persoană fizică sau juridică, care deţine centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi este acreditat prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi sau preţ reglementat;

j) sistem de promovare - sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, prin tranzacţionarea certificatelor verzi combinată cu cotele obligatorii de certificate verzi sau prin tarif reglementat, instituit prin Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Abrevierile utilizate în cadrul prezentei metodologii au următoarea semnificaţie:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) CFBEE - consum final brut de energie electrică, exprimat în MWh;

c) CFEE - consum final de energie electrică, exprimat în MWh;

d) CFEEi - consum final de energie electrică realizat de operatorul economic /, exprimat în MWh;

e) CV- certificat verde;

f) E-SRE- energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, exprimat în MWh;

g) FCj - factor de capacitate, pe tip de tehnologie/ exprimat în %;

h) Lege - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

i) NCVi nec - numărul de CV necesar a fi achiziţionate de operatorul economic i, în anul de analiză;

j) NCVi - numărul de CV achiziţionate de operatorul economic i, în anul de analiză;

k) NCVi, neachiz - numărul de CV neachiziţionate de operatorul economic i pentru îndeplinirea cotei obligatorii de CV în anul de analiză;

            l) OTS - operatorul de transport şi de sistem;

m) OPCV - operatorul pieţei de certificate verzi - Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale - OPCOM - SA.;

n) Pi - putere electrică instalată a centralei/grupului de producere E-SRE, exprimată în MW;

o) SEN- Sistemul electroenergetic naţional;

p) SRE - surse regenerabile de energie;

q) Si, t - suma bănească pe care trebuie să o plătească operatorul economic i pentru CV neachiziţionate în anul de analiză t;

r) St - suma bănească rezultată din neachiziţionarea de CV pentru îndeplinirea cotei obligatorii de CV pentru anul de analiză t;

s) ccv estimate, t - cota estimată de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, exprimată în CV/MWh;

t) Ccv t - cota de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, exprimată în CV/MWh;

u) c1cv, t - cota obligatorie de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t, având în vedere încadrarea în cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, exprimată în CV/MWh;

v) cESRE, t - cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile pentru anul t care beneficiază de sistemul de promovare, exprimată în %;

w) p CV, t-1 - preţul mediu estimat al CV în anul t-1 pe piaţa centralizată a CV, exprimat în lei/CV;

x) I CV, t-1 - impactul CV în factura consumatorului final de energie electrică, în anul t-1, exprimat în lei/MWh;

y) t - anul de analiză;

z) t-1 - anul în care se estimează cota de CV pentru anul (t);

            aa) t+1 - anul în care se stabileşte gradul de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t.

 

CAPITOLUL II

Stabilirea cotei obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare pentru anul următor

 

Art. 5. - (1) ANRE calculează, publică pe site-ul propriu şi informează Guvernul, până la 30 iunie a anului t-1, asupra nivelului cotei obligatorii de E-SRE în anul t care beneficiază de sistemul de promovare, exprimată în procente, în funcţie de următoarele:

a) gradul de realizare a obiectivului naţional privind ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie, prevăzut în Raportul de progres al României, elaborat de ministerul de resort, exprimat în procente;

b) impactul estimat al CV în factura consumatorului final de energie electrică, exprimat în lei/MWh.

(2) Cota obligatorie de E-SRE în anul t care beneficiază de sistemul de promovare se calculează cu următoarea formulă:

 

 ,

 

unde:

ESREt, CAP = cantitatea de E-SRE estimată a se produce în anul t, care beneficiază de sistemul de promovare;

CFBEE t = consumul final brut de energie electrică estimat pentru anul t.

Art. 6. - (1) ANRE verifică din Raportul de progres al României, elaborat de ministerul de resort, gradul de realizare a obiectivului naţional privind ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie:

a) în situaţia în care se constată că ponderea de energie din surse regenerabile din cel mai recent an raportat are cel puţin valoarea stabilită în traiectoria orientativă pentru anul respectiv, conform anexei 1 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, atunci impactul CV în factura consumatorului final de energie electrică în anul t se menţine constant la nivelul celui considerat pentru anul t-1;

b) în situaţia în care se constată că ponderea de energie din surse regenerabile din cel mai recent an raportat are valoarea mai mică decât cea stabilită în traiectoria orientativă pentru anul respectiv, atunci impactul certificatelor verzi în factura consumatorului final de energie electrică în anul t va fi majorat faţă de cel considerat pentru anul t-1 cu raportul dintre diferenţa între ponderea de energie din surse regenerabile stabilită în traiectoria orientativa şi cea realizată şi ponderea de energie din surse regenerabile stabilită în traiectoria orientativă. Valoarea rezultată a impactului CV în anul t se menţine constantă şi în anul următor, până la publicarea unui nou raport de progres al României.

(2) Se calculează cantitatea de E-SRE estimată a se produce în anul t, care beneficiază de sistemul de promovare, ESREt, CAP, în condiţiile alin. (1), utilizând următoarea formulă:

 ,

 

unde:

ICV,t - impactul CV în factura consumatorului final de energie electrică, în anul t;

ESREt = cantitatea de E-SRE estimată a se produce în anul t în centrale E-SRE acreditate pentru sistemul de promovare;

NCVt = numărul total de certificate verzi estimate a fi emise în anul t aferente ESREt;

P CV, t - preţul mediu estimat al CV în anul t pe piaţa centralizată a CV;

            CFEE t = consumul final de energie electrică estimat pentru anul t.

 

CAPITOLUL III

Stabilirea cotei estimate de achiziţie de CV pentru anul următor

 

SECŢIUNEA 1

Determinarea cotei estimate de achiziţie de CV în anul t-1 pentru anul t (cCV estimat, t)

 

SUBSECŢIUNEA 1

Determinarea cantităţii de energie electrică estimată a se produce în anul t din surse regenerabile de energie (ESREJ care beneficiază de sistemul de promovare

 

Art. 7. - (1) ANRE calculează, în prima decadă a lunii decembrie a fiecărui an t-1, cantitatea de ESRE estimată a se produce în anul t (ESREţ) şi care beneficiază de sistemul de promovare, în funcţie de următoarele date de intrare:

a) puterea electrica instalată în grupurile/centralele electrice existente în anul t, pe tip de tehnologie de producere j a E-SRE, Pi, j, existent;

b) puterea electrică instalată în grupurile/centralele electrice ce urmează să fie puse în funcţiune în anul t, pe tip de tehnologie de producere j a E-SREf Pi, j, nou;

c) factorii de capacitate utilizaţi la autorizarea sistemului de promovare, pe tip de tehnologie de producere] a E-SRE, FC j.

(2) La determinarea cantităţii de ESRE estimată a se produce în anul t nu se ia în considerare energia electrică produsă în centralele hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.

(3) Pentru grupurile/centralele electrice ce urmează să fie puse în funcţiune în anul t, la estimarea energiei electrice produse de acestea se va ţine seama şi de momentul punerii în funcţiune a grupurilor/centralelor electrice respective,

            (4) Pentru o estimare cât mai corectă a cantităţii de ESRE ce urmează să se producă în grupurile/centralele electrice ce urmează să fie puse în funcţiune în anul t, ANRE va utiliza informaţiile din autorizaţiile de înfiinţare valabile emise de ANRE, cu punere în funcţiune în anul t.

 

SUBSECŢIUNEA a 2-a

Determinarea numărului total de CV estimate a fi emise în anul t (NCVemise, t)

 

            Art. 8, - Numărul total de CV estimate în anul t-1 a fi emise pentru anul t, (NCVemise, t), se determină ca sumă dintre numărul total de CV estimate a fi emise pentru centralele existente, numărul total de CV estimate a fi emise pentru centralele electrice noi cu punere în funcţiune pe parcursul anului t şi numărul CV recuperate în anul t.

 

SUBSECŢIUNEA a 3-a

Determinarea consumului final de energie electrică estimat pentru anul t (CFEEt)

 

            Art. 9. - Consumul final de energie electrică estimat în anul t-1 pentru anul t, CFEEt, se determină pe baza consumului final de energie electrică realizat în anul anterior, cu considerarea tendinţelor de variaţie a acestuia publicate de Institutul Naţional de Statistică.

 

SUBSECŢIUNEA a 4-a

Stabilirea cotei estimate de achiziţie de CV pentru anul t (cCV estimat,t)

 

Art. 10. - Cota estimată de achiziţie de CV în anul t-1 pentru anul t se calculează ca fiind raportul dintre numărul total de CV estimate a fi emise în anul t şi consumul final de energie electrică estimat pentru aceeaşi perioadă:

 

  [CV/MWh]

 

SECŢIUNEA a 2-a

Stabilirea încadrării energiei electrice estimată a se produce din surse regenerabile în nivelul maxim de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii

 

Art. 11. - Cotele anuale obligatorii de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare pentru perioada 2015- 2020 sunt calculate conform art. 5 alin. (2), în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (42) din Lege.

Art. 12. - (1) Se compară cantitatea de E-SRE estimată a se produce în anul t, calculată conform art. 7 alin. (1), cu cantitatea de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESRE t CAP), calculată conform art. 6 alin. (2).

(2) Dacă E-SRE estimată este mai mică sau egală cu E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESRE t, CAP), cota estimată de achiziţie de CV pentru anul t, c1 CV, estimat, t, este egală cu cea calculată conform art. 10.

(3) Dacă E-SRE estimată este mai mare decât E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESRE t,, CAP) se  va ajusta cota estimată de achiziţie de CV

pentru anul t, după cum urmează:

a) se calculează raportul Rt dintre E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESRE t,, CAP) şi E-SRE estimată a se produce în anul t:

 

b) raportul determinat la lit. a) se va aplica numărului de CV estimate a se emite în anul t (NCVemise, t), calculat la art. 8:

 

 

c) se calculează cota estimată de achiziţie de CV pentru anul t, în funcţie de noul număr estimat de CV a fi emise:

 

 [CV/MWh]

 

Art. 13. - (1) în prima decadă a lunii decembrie a anului t-1, ANRE va publica pe site-ul propriu, pentru anul t, cota anuală estimată de achiziţie de CV, determinată conform art. 10, sau art. 12 alin. (3) lit. c).

            (2) Cota de achiziţie de CV estimată în anul “t-1” pentru anul t şi publicată pe site-ul ANRE conform alin. (1) va fi modificată în luna decembrie a anului t, dacă se constată o abatere mai mare de 10% faţă de cota menţionată.

 

CAPITOLUL IV

Stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză

 

SECŢIUNEA 1

Determinarea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t (cCV,t)

 

SUBSECŢIUNEA 1

Determinarea cantităţii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie în anul de analiză t (ESREt) şi care a beneficiat de sistemul de promovare

 

            Art. 14. - În prima decadă a lunii februarie a anului t+1 următor celui de analiză t se determină, pe baza realizărilor, cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori în anul de analiză t (ESREt) şi care a beneficiat de sistemul de promovare atât prin CV (ESRECV.t). cât şi prin preţ reglementat (ESRE fără CVt)

 

SUBSECŢIUNEA a 2-a

Determinarea numărului total de CV luate în considerare pentru calculul cotei obligatorii de achiziţie de CV, pentru anul de analiză t (NCVt)

 

Art. 15. - Calculul numărului de CV emise pentru anul de analiză, (NCV t), se face ca sumă dintre:

a) numărul de CV emise pentru tranzacţionare în anul t de OTS producătorilor de E-SRE acreditaţi, inclusiv cele recuperate în anul t (NCV emise, t);

            b) numărul de CV virtuale emise (NCV virtuale, j, t), care reprezintă numărul de CV ce ar rezulta din energia electrică din surse regenerabile vândută furnizorului de energie electrică i la preţ reglementat, în condiţiile Legii. La stabilirea NCV virtuale, j, t  se ţine seama de numărul de CV/MWh din deciziile de acreditare pentru preţ reglementat pe tip de tehnologie j.

 

SUBSECŢIUNEA a 3-a

Determinarea consumului final de energie electrică realizat în anul de analiză (CFEE t)

 

Art. 16. - La determinarea consumului final de energie electrică din anul de analiză t vor fi luate în considerare valorile realizate în anul de analiză t, respectiv:

a) energia electrică utilizată de furnizorul de energie electrică pentru vânzarea acesteia către consumatorii finali sau pentru acoperirea locurilor de consum proprii;

b) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de către un producător de energie electrică;

            c) energia electrică vândută de un producător de energie electrică consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică aparţinând respectivului producător.

 

SUBSECŢIUNEA a 4-a

Stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV în anul de analiză t

 

Art. 17. - Cota de achiziţie de CV realizată în anul de analiză t se calculează ca fiind raportul dintre numărul de CV emise calculat conform art. 15 şi consumul final de energie electrică realizat pentru aceeaşi perioadă, exprimată în CV/MWh.

 

  [CV/MWh]

 

SECŢIUNEA a 2-a

Stabilirea încadrării energiei electrice produse din surse regenerabile în anul t în nivelul maxim de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii

 

Art. 18. - (1) Pentru stabilirea încadrării energiei electrice produse din surse regenerabile în anul t în nivelul maxim de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, ANRE compară cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori în anul de analiză t (ESREt), calculată conform art. 14, cu cantitatea de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESRE t, CAP), calculată conform art. 6 alin. (2).

(2) Dacă (E-SREt) este mai mică sau egală cu E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESRE t, CAP),, cota obligatorie de achiziţie CV pentru anul t, c1CV,t , este egală cu cea calculată conform art. 17.

(3) Dacă (E-SREt) este mai mare decât E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESRE t, CAP), cota obligatorie de achiziţie CV pentru anul t, c1CV,t , se calculează după cum urmează:

a) se calculează raportul Rt dintre E-SRE t, CAP şi E-SREt produsă în anul de analiză t:

 

 

b) raportul determinat la lit. a) se va aplica numărului de CV luate în considerare pentru calculul cotei de achiziţie CV pentru anul de analiză t (NCVţ), calculat conform art. 15:

 

 

c) se calculează cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, în funcţie de numărul de CV rezultat la lit. b), în vederea încadrării în cota obligatorie de E-SRE:

 

  [CV/MWh]

 

Art. 19.- (1) Până la data de 1 martie a anului t+1, ANRE aprobă prin ordin şi publică pe site-ul propriu, pentru anul de analiză t, cota obligatorie de achiziţie de CV, calculată conform art. 18 alin. (2) sau (3), după caz.

(2) Stabilirea gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV de către operatorii economici pentru anul de analiză t se realizează în funcţie de cota obligatorie de achiziţie de CV prevăzută la alin. (1).

(3) în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordinului preşedintelui ANRE prevăzut la alin. (1), ANRE publică pe site-ul propriu şi transmite la OPCV lista operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi numărul CV necesare pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t.

Art. 20. - În situaţia în care, ulterior stabilirii prin ordin a cotei obligatorii de achiziţie CV pentru anul de analiză t, în condiţiile art. 19 alin. (1), se identifică o eroare în calculul cotei respective determinată de ANRE, aceasta ia următoarele măsuri:

a) în cazul în care eroarea identificată nu conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziţie de CV, dar determină modificarea numărului de CV necesar a fi achiziţionate pentru anul de analiză t cuprins în lista prevăzută la aii. 19 alin. (3), eroarea respectivă este corectată la momentul identificării acesteia:

b) în cazul în care eroarea conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziţie CV pentru anul de analiză t, în sensul reducerii acesteia, şi este identificată până cel târziu la data de 31 martie a anului t+1, aceasta va fi corectată printr-un ordin de modificare a cotei, iar CV suplimentare din conturile operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie, ca urmare a aplicării noii cote obligatorii de achiziţie CV pentru anul de analiză t, pot fi vândute sau, după caz, utilizate pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie CV pentru anul t+1;

c) în cazul în care eroarea conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziţie CV pentru anul de analiză t, în sensul creşterii acesteia, şi este identificată până cel târziu la data 31 martie a anului t+1, eroarea va fi corectată printr-un ordin de modificare a cotei, cu prelungirea perioadei în care operatorii economici cu obligaţie de achiziţie CV pot achiziţiona CV pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie CV pentru anul t, în funcţie de data intrării în vigoare a ordinului de modificare;

            d) orice eroare identificată în calculul cotei obligatorii de achiziţie CV pentru anul de analiză t după data de 31 martie a anului t+1 poate fi corectată la stabilirea cotei obligatorii de achiziţie CV pentru anul t+1.

 

CAPITOLUL V

Stabilirea gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză

 

SECŢIUNEA 1

Stabilirea numărului de CV necesar a fi achiziţionate de către fiecare operator economic cu obligaţie de achiziţie de CV, pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV în anul de analiză t (NCVi nec, t)

 

Art. 21. - Numărul total de CV disponibile pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t este egal cu numărul de CV aflate în piaţa de certificate verzi şi care pot fi utilizate la stabilirea gradului de îndeplinire a cotei obligatorii de achiziţie CV.

Art. 22. - (1) Numărul total de CV din piaţa de certificate verzi care trebuie să se afle în contul operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie CV pentru a putea demonstra îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t (NCVnec, t) se determină ca produsul dintre:

a) cota obligatorie de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t [art. 18 alin. (2) sau (3)]; şi

b) energia electrică furnizată consumatorilor final i/consumată în anul de analiză (consumul final de energie electrică rezultat, conform art. 16):

 

 

 (2) Numărul de CV pe care operatorul economic cu obligaţie de achiziţie CV i trebuie să le deţină, aferent anului de analiză (NCV i nec, t) se determină astfel:

 

 

unde:

c1CV, t = cota obligatorie de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t; şi

CFEE i, t = energia electrică vândută clienţilor finali/utilizată pentru consumul propriu, altul decât CPT-ul de operatorul economic i în anul de analiză t, exprimată în MWh.

            (3) Numărul de CV pe care operatorul economic i trebuie să le deţină pentru anul de analiză este un număr întreg rotunjit astfel: fracţiunile mai mari sau egale cu 0,5 CV se rotunjesc prin adaos la 1 CV, iar cele mai mici decât 0,5 CV nu sunt luate în considerare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Stabilirea numărului de CV neachiziţionate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV care nu şi-a îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t (NCV i, neachiz,t)

 

Art. 23. - (1) La stabilirea îndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t de către operatorul economic i se iau în calcul următoarele:

a) numărul de CV din contul operatorului economic i care pot fi utilizate pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV;

b) numărul de CV virtuale aferente cantităţii de E-SRE vândută furnizorilor de energie electrică la preţ reglementat, în condiţiile Legii, în anul de analiză t, şi care nu beneficiază de CV (NCVi,virtual,t);

c) numărul de CV rezervate, în cazul în care producătorul E-SRE are şi obligaţie de achiziţie CV

(2) Numărul de CV virtuale (NCVi, virtual, t) pe care le deţine un operator economic i cu obligaţie de achiziţie CV se determină înmulţind cantitatea de E-SRE din sursa de tip j vândută furnizorilor de energie electrică la preţ reglementat, în condiţiile Legii, şi care nu beneficiază de CV, cu numărul de CV aferent acelui tip de sursă, dacă ar fi beneficiat de CV, prevăzut în deciziile de acreditare pentru preţ reglementat,

Art. 24. - (1) Pentru anul de analiză t, un operator economic i cu obligaţie de achiziţie CV care deţine un număr NCVi,t de CV:

a) si-a îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV, dacă NCVi,t > NCVi,nec,t .

b) nu si-a îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV, dacă NCVi,t < NCVi,nec,t .

(2) Dacă numărul de CV deţinute pentru anul de analiză de un operator economic i cu obligaţie de achiziţie CV (NCVi,nec,t) este mai mic decât NCVi,nec,t, atunci acesta va trebui să plătească la Administraţia Fondului pentru Mediu suma Si,t aferentă CV neachiziţionate, astfel:

 

   [lei]

 

iar,

 

  ,

 

unde: pt = contravaloarea certificatului verde neachiziţionat din anul t de analiză, egală cu 110€/CV neachiziţionat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru luna decembrie a anului t şi indexată conform art. 12 alin, (2) şi (3) din Lege,

(3) Valoarea totală a sumei băneşti provenite din neîndeplinirea de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie CV a cotei anuale obligatorii de achiziţie CV depinde de:

a) valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie CV impusă;

b) gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de achiziţie CV;

c) contravaloarea unui CV neachiziţionat, în cazul nerealizării cotei anuale obligatorii de achiziţie CV,

şi se calculează cu relaţia următoare:

 

 [lei]

unde: n = numărul de operatori economici cu obligaţie de achiziţie CV care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie CV în anul de analiză t.

Art. 25. - (1) Până la data de 7 aprilie a fiecărui an, pentru anul de analiză t, ANRE stabileşte şi publică pe site-ul propriu lista cu operatorii economici care nu au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie CV şi numărul de CV neachiziţionate de aceştia.

(2) Eventualele contestaţii cu privire la conţinutul listei prevăzute la alin. (1) se primesc în termen de 3 zile calendaristice de la data publicării acesteia pe site-ul ANRE. Contestaţiile transmise după această dată nu sunt luate în considerare.

(3) După expirarea termenului de contestaţii prevăzut la alin. (2), până la data de 15 aprilie a anului t+1, ANRE stabileşte prin decizie lista operatorilor economici care nu au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, inclusiv numărul de CV pe care aceştia nu le-au achiziţionat.

(4) Decizia preşedintelui ANRE prevăzută la alin. (3) se publică pe site-ul propriu şi se transmite Administraţiei Fondului pentru Mediu şi operatorilor economici prevăzuţi în lista de la alin. (3).

Art. 26. - (1) Operatorii economici menţionaţi în decizia prevăzută la art. 25 alin. (3) plătesc contravaloarea CV neachiziţionate în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii facturilor emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, în conformitate cu prevederile art. 12 alin, (5) din Lege, în contul deschis în acest scop de Administraţia Fondului pentru Mediu.

            (2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) transmit la Administraţia Fondului pentru Mediu şi la ANRE copii după ordinele de plată în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Raportările operatorilor economici pentru stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV şi a gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie CV, inclusiv a gradului de realizare a ponderii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică

 

Art. 27, - în vederea elaborării de către ANRE a rapoartelor prevăzute la art. 20 din Lege, producătorii de E-SRE, indiferent dacă sunt sau nu beneficiari ai sistemului de promovare a E-SRE, transmit fa ANREP pe suport hârtie şi în format electronic (Excel), pentru centralele/grupurile electrice pe care le deţin, până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului în curs, informaţiile referitoare la producţiile lunare de energie electrică din surse regenerabile pentru anul anterior tt conform machetei din anexa nr. 1.

Art. 28. - (1) Operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV transmit informaţiile necesare pentru stabilirea cotei obligatorii de achiziţie CV pentru anul de analiză t, pe suport hârtie şi în format electronic (Excel), în formatul specificat în macheta din anexa nr. 2.1 şi anexa nr. 2.2.

(2) Informaţiile conţinute în macheta prevăzută în anexa 2.1 se transmit anual de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie CV, până la data de 31 ianuarie a anului t+1, următor anului de analiză t şi se referă:

a) în cazul furnizorilor de energie electrică, la energia electrică achiziţionată pentru vânzarea acesteia către consumatorii finali sau pentru acoperirea consumului locurilor de consum proprii;

b) în cazul producătorilor de energie electrică, la alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică, respectiv la alimentarea cu energie electrică a locurilor proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al centralei de producere energie electrică.

(3) în termenul prevăzut la alin. (2), furnizorii de energie electrică transmit şi cantitatea de E-SRE achiziţionată lunar pentru anul de analiză prin contracte încheiate la preţ reglementat, în condiţiile legii, şi care nu beneficiază de CV, inclusiv tipul sursei de producere a acestei energii, pentru ca CV virtuale aferente acestei energii electrice să fie recunoscute în realizarea cotei obligatorii de CV pentru anul de analiză t, conform machetei prevăzute în anexa nr. 2.2.

(4) Operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV pot face corecţii la datele transmise conform machetei prevăzute de anexa nr. 2.1, respectiv anexa nr. 2.2, în cel mult 20 de zile calendaristice de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2). După această dată, comunicările de corectare pot fi luate în considerare doar pentru anul următor.

(5) în cazul în care comunicările de corectare în sensul diminuării cantităţii de energie electrică raportate conform alin. (1) şi (2) se transmit după termenul prevăzut la alin. (4), acestea pot fi luate în considerare de către ANRE, dacă operatorii economici respectivi achiziţionează numărul de CV care a rezultat pe baza raportărilor eronate ale acestora, urmând ca aceste CV să fie vândute pe piaţa de certificate verzi/utilizate pentru realizarea cotei obligatorii de CV pentru anul următor.

(6) OTS transmite lunar la ANRE un raport privind numărul lunar de CV emise pentru tranzacţionare în anul de analiză pentru fiecare producător E-SRE, inclusiv E-SRE aferentă acestui număr de CV, pe suport hârtie şi în format electronic (Excel), în conformitate cu prevederile Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) OPCV transmite anual la ANRE, pe suport hârtie şi în format electronic (excel), până cel târziu la data de 31 martie a anului t + 1 pentru anul de analiză t, situaţia contului de CV pentru fiecare participant la piaţa de CV, conform registrului de CV.

Art. 29. - (1) Datele transmise de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, de OTS şi de OPCV conform art. 28 alin. (2), (3), (6) şi (7) constituie baza de calcul pentru determinarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV şi a gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii, respectiv pentru stabilirea sumelor de bani datorate în cazul neîndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV, pentru anul de analiză.

            (2) Dacă se constată ulterior stabilirii gradului de îndeplinire a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t că există operatori economici cu obligaţie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t/anii anteriori care nu au transmis datele aferente anului de analiză încheiat/anilor anteriori sau au transmis date incomplete, ANRE va stabili prin decizie obligaţia de plată a CV neachiziţionate în anul de analiză încheiat/anilor anteriori, care va fi comunicată Administraţiei Fondului pentru Mediu în vederea facturării acestora.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 30. - OPCV înregistrează în registrul de CV “CV consumat” fiecărui certificat verde care a fost utilizat de către operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV. CV consumate sunt anulate din Registrul certificatelor verzi.

Art. 31. - (1) Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturilor de către Administraţia Fondului pentru Mediu, în baza deciziei prevăzute la art. 25 alin. (3), operatorii economici nu transmit ordinele de plată, ANRE aplică sancţiunile legale în vigoare referitoare Sa nerespectarea obligaţiei de a achitare a contravalorii CV neachiziţionate pentru anul de analiză t, în conformitate cu prevederile art. 30 din Lege.

(2) în cazul în care ANRE constată neprezentarea datelor de către furnizorii de energie electrică, conform celor solicitate în prezenta metodologie, devin aplicabile prevederile art. 93 alin. 1 pct. 7 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 30 din Lege, după caz.

Art. 32. - Anexele nr. 1, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Anul t:

Producătorul de energie electrică:

E-SRE produsă în grupurile/centralele electrice în anul t

 

Luna

Centrala/Grupul*

Puterea electrică instalată [MW]

Operator de reţea**

Energie electrică produsă şi livrată în reţea şi/sau la consumatori în anul t din grup/centrală

[MWh]

0

1

2

3

4

Ianuarie

 

 

 

 

Februarie

 

 

 

 

Martie

 

 

 

 

Aprilie

 

 

 

 

Mai

 

 

 

 

Iunie

 

 

 

 

Iulie

 

 

 

 

August

 

 

 

 

Septembrie

 

 

 

 

Octombrie

 

 

 

 

Noiembrie

 

 

 

 

Decembrie

 

 

 

 

 

 

TOTAL an t

 

 


* Se va completa cu grupurile din centrala electrică.

** Se va completa cu denumirea operatorului de reţea la care sunt racordate instalaţiile de producere E-SRE.

 

NOTĂ:

Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului în curs t + 1.

 

ANEXA Nr. 2.1

la metodologie

 

Anul de analizat:

Operator economic cu obligaţie de achiziţie CV:

Energia electrică destinată consumului propriu şi/sau utilizată pentru vânzare la consumatorii finali în anul de analiză t

 

Luna

Furnizor de energie electrică

Producător de energie electrică

Energie electrică pentru consumul final al acestuia în anul de analiză t

Energie electrică vândută consumatorilor finali în anul de analiză t

Energie electrică pentru alimentarea consumatorilor racordaţi prin  linii directe de centrala electrică în anul de analiză t

Energie electrică pentru consumatori finali proprii alţii decât CPT, în anul de analiză t

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

0

1

2

3

4

Ianuarie

 

 

 

 

Februarie

 

 

 

 

Martie

 

 

 

 

Aprilie

 

 

 

 

Mai

 

 

 

 

Iunie

 

 

 

 

Iulie

 

 

 

 

August

 

 

 

 

Septembrie

 

 

 

 

Octombrie

 

 

 

 

Noiembrie

 

 

 

 

Decembrie

 

 

 

 

total an t

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Macheta de raportare se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului t + 1.

 

ANEXA Nr. 2.2

la metodologie

 

Anul de analiză t:

Furnizor de energie electrică:

 

Energia electrică achiziţionată la preţ reglementat, în condiţiile legii, pe tip de tehnologie SRE, pentru anul de analiză t

 

A. Denumire producător E-SRE:

Decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de acreditare nr. ...../data

 

Luna

Nr. contract

Tip SRE

E-SRE achiziţionată

[MWh]

0

1

2

3

Ianuarie

 

 

 

Februarie

 

 

 

Martie

 

 

 

Aprilie

 

 

 

Mai

 

 

 

Iunie

 

 

 

Iulie

 

 

 

August

 

 

 

Septembrie

 

 

 

Octombrie

 

 

 

Noiembrie

 

 

 

Decembrie

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

NOTĂ:

Macheta de raportare se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului t + 1.

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. şi de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), art. 76 alin. (1) şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 93 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013, şi ale art. 17 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 87/2013,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem şi tarifele zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - SA, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. şi operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2014.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 23 decembrie 2013.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 51.

 

ANEXĂ

 

            Tabelul 1 - Tariful mediu pentru serviciul de transport şi tariful pentru serviciul de sistem

 

Operatorul economic

Tariful (lei/MWh)

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice

22,50

Tariful pentru serviciul de sistem, din care:

- pentru servicii funcţionale de sistem

13,96

1,42

 

NOTĂ:

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA).

 

Tabelul 2 - Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea (TG)

 

Zone de introducere a energiei  electrice în reţea (G)

Cod zonă

Noduri RET

Operatorul de distribuţie/

Noduri RED*

Tarife zonale pentru introducerea de energie electrică în reţea - TG

(Iei/MWh)

0

1

2

3

4

 Muntenia

1G

Doiceşti, Târgovişte

Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - SA

Târgovişte

8,60

Brazi Vest, Teleajen

Ploieşti

Stâlpu

Buzău

Arefu, Bradu, Piteşti Sud

 Societatea Comercială CEZ Distribuţie S.A.

Piteşti

Râureni, Stupărei

Râmnicu Vâlcea

Turnu Măgurele

Alexandria

Ghizdaru

Societatea Comercială Enel Distribuţie Muntenia - S.A.

Giurgiu

Bucureşti Sud, Fundeni

Bucureşti

Domneşti

Ilfov

Transilvania de Nord

2G

Oradea Sud

Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” – SA

Oradea

6,04

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Floreşti, Gădălin, Someş Mărişelu

Cluj-Napoca

Baia Mare 3, Roşiori

Baia Mare

Vetiş

Satu Mare

Sălaj, Tihău

Zalău

Gheorgheni

Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - SA

Miercurea-Ciuc

Fântânele, Iernut, Ungheni

Târgu Mureş

Transilvania Centrală

3G

Lotru

Râmnicu Vâlcea

8,93

Arad, Nădab

Societatea Comercială CEZ Distribuţie - SA.

Arad

laz, Reşiţa

Societatea Comercială Enel Distribuţie Banat - S.A.

Reşiţa

Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestiş, Râul Mare Retezat, Paroşeni

Deva

Săcâlaz, Timişoara

Timişoara

Alba Iulia, Gâlceag, Şugag

Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - SA

Alba Iulia

Braşov, Dârste

Braşov

Sibiu Sud

Sibiu

Oltenia

4G

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Işalniţa

Societatea Comercială CEZ Distribuţie - SA.

Craiova

12,32

Sărdăneşti, Târgu Jiu Nord, Urecheşti, Tânţăreni

Târgu Jiu

Porţile de Fier, Turnu Severin Est

Turnu Severin

Drăgăneşti Olt, Grădişte, Slatina

Slatina

Moldova

5G

Bacău Sud, Gutinaş Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

Societatea Comercială E.ON Moldova Distribuţie - SA.

Bacău Piatra-Neamţ

7,80

FAI

Iaşi

Suceava

Suceava

Munteni

Vaslui

Focşani Vest

Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - SA

Focşani

Dobrogea

6G

Cernavodă, Constanţa Nord, Medgidia Sud

Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea - S.A.

Constanţa

10,32

Pelicanu, Mostiştea

Călăraşi

Gura Ialomiţei

Slobozia

Isaccea, Tulcea Vest

Tulcea

Lacu Sărat

Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice

Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - SA

Brăila

Bărboşi, Fileşti, Smârdan

Galaţi

Dobrogea

regenerabile

7G

Rahmanu

Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea - S.A.

 Tulcea

10,77

Stupina, Tariverde

 Constanţa

Tarif mediu de introducere

 

 

 

10,30

 

NOTĂ:

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA).

 

            Tabelul 3 - Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL)

 

Zone de extragere a energiei electrice din reţea

(L)

Cod zonă

Noduri RET

Noduri RED

Tarife zonale pentru extragerea de energie electrică din reţea –TL

(lei/MWh)

0

1

2

3

4

Muntenia de Nord

1L

Doiceşti, Târgovişte

Târgovişte

14,05

Brazi, Teleajen

Ploieşti

Stâlpu

Buzău

Focşani Vest

Focşani

Bărboşi, Fileşti, Smârdan

Galaţi

Lacu Sărat

Brăila

Muntenia de Sud

2L

Bucureşti Sud, Fundeni

Bucureşti

13,14

Domneşti

Ilfov

Ghizdaru

Giurgiu

Oltenia

3L

Arefu, Bradu, Piteşti Sud

Piteşti

9,63

Râureni, Stupărei, Lotru

Râmnicu Vâlcea

Turnu Măgurele

Alexandria

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Işalniţa

Craiova

Drăgăneşti Olt, Grădişte, Slatina

Slatina

Porţile de Fier, Turnu Severin Est

Drobeta-Turnu Severin

Sărdăneşti, Târgu Jiu Nord, Urecheşti, Tânţăreni

Târgu Jiu

Banat

4L

Arad, Nâdab

Arad

12,52

Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestiş, Râul Mare Retezat, Paroşeni

Deva

Săcălaz, Timişoara

Timişoara

Iaz, Reşiţa

Reşiţa

Transilvania de Sud

5L

Fântânele, Iernut, Ungheni

Târgu Mureş

13,15

Gheorgheni

Miercurea-Ciuc

Alba Iulia, Gâlceag, Şugag

Alba Iulia

Braşov, Dârste

Braşov

Sibiu Sud

Sibiu

Transilvania de Nord

6L

Baia Mare 3, Roşiori

Baia Mare

13,20

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Floreşti, Gădălin, Someş Mărişelu

Cluj-Napoca

Oradea Sud

Oradea

Sălaj, Tihău

Zalău

Vetiş

Satu Mare

Moldova

7L

Bacău Sud, Gutinaş, Borzeşti

Bacău

13,76

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

Neamţ

FAI

Iaşi

Suceava

Suceava

Munteni

Vaslui

Dobrogea

8L

Cernavodă, Constanţa Nord, Medgidia Sud

Constanţa

10,30

Pelicanu, Mostiştea Gura Ialomiţei

Călăraşi Slobozia

Isaccea, Tulcea Vest

Tulcea

Tarif mediu de extragere

 

 

 

12,20


* Nodurile din reţeaua electrică de distribuţie exploatată de operatorul de distribuţie incluse în fiecare zonă de extragere a energiei electrice din reţea.

 

NOTA:

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA).

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru abrogarea alin. (2) al aii. 33 din Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010

 

în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 18 iunie 2014,

având în vedere prevederile art. 60 alin. (1) şi art. 61 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 20 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. a) şi o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. I. - La articolul 33 din Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 1572010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 8 iulie 2010, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 18 iunie 2014.

Nr. 13.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

NORMĂ

pentru modificarea Normei nr. 8/2007 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2007, şi a art. 71 alin. (7) din Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013

 

În urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 18 iunie 2014,

având în vedere prevederile art. 117 alin. (2) şi ale art. 118 lit. a) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. j) şi q) şi ale art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. I. - Norma nr. 8/2007 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 2 aprilie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) adresa poştală, pagina de internet sau numărul de telefon ale administratorului fondului de pensii administrat privat.”

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Persoana care conduce structura de control intern din cadrul administratorului are obligaţia de a aviza conformitatea materialelor publicitare cu prevederile actelor normative aplicabile, înainte de transmiterea acestora spre prima difuzare.”

Art. II. - La articolul 71 din Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 22 martie 2013, alineatul (7) se modificări va avea următorul cuprins:

(7) în desfăşurarea activităţii de marketing din cadrul sistemului de pensii private, se interzice agenţilor de marketing persoane juridice să utilizeze alte materiale publicitare decât cele avizate de către persoana care conduce structura de control intern din cadrul administratorului.”

Art. III. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 18 iunie 2014.

Nr. 14.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

NORMĂ

pentru modificarea şi completarea Normei nr. 5/2006 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006, şi a art. 71 alin. (7) din Norma nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013

 

În urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 18 iunie 2014,

având în vedere prevederile art. 741 alin. (2), art. 98 şi ale art. 99 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. j) şi q) şi ale art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. I. - Norma nr. 5/2006 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 27 august 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) mesajul transmis prin intermediul materialului publicitar va fi formulat astfel încât să nu inducă în eroare participanţii sau potenţialii participanţi;

c) toate materialele publicitare vor fi difuzate în limba română, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.”

2. La articolul 5 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) denumirea completă a fondului de pensii facultative şi a administratorului acestuia;

b) adresa poştală, pagina de internet sau numărul de telefon ale administratorului fondului de pensii facultative.”

3. La articolul 5 alineatul (1), litera c) se abrogă.

4. La articolul 7, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) folosirea sintagmelor «rezultat garantat», «câştig garantat» sau a oricăror altor formulări care pot crea aparenţa de garantare a unui câştig, dacă astfel de angajamente nu sunt prevăzute în prospectul schemei de pensii facultative, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară;”.

5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Persoana care conduce structura de control intern din cadrul administratorului are obligaţia de a aviza conformitatea materialelor publicitare cu prevederile actelor normative aplicabile, înainte de transmiterea acestora spre prima difuzare.”

6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Autoritatea de Supraveghere Financiară interzice orice formă de publicitate în toate cazurile în care constată încălcarea prevederilor art. 9.”

7. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

“Art. 11. - Încălcarea dispoziţiilor prezentei norme se sancţionează de Autoritatea de Supraveghere Financiară conform prevederilor legale în vigoare.”

Art. II. - La articolul 71 din Norma nr. 16/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 6 ianuarie 2014, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) în desfăşurarea activităţii de marketing din cadrul sistemului de pensii private, se interzice agenţilor de marketing persoane juridice să utilizeze alte materiale publicitare decât cele avizate de către persoana care conduce structura de control intern din cadrul administratorului.”

Art. III. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 18 iunie 2014.

Nr. 15.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.