MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 475/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 475         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 26 iunie 2014

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

44. - Ordonanţa de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

45. - Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

 

46. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

511. - Hotărâre privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

            223. - Decizie privind numirea domnului Adrian Valentin Iliescu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            808. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

55. - Ordin pentru prorogarea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014 şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor între rupţi bile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 februarie 2014-30 iunie 2014

 

56. - Ordin privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţa socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Având în vedere că prin Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice s-a completat Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii unui articol nou, art. 731 prin care se impun “dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, pentru sumele recuperate reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice”,

ţinând cont de natura beneficiilor de asistenţă socială, care sunt măsuri destinate categoriilor vulnerabile, cu venituri reduse, şi că aplicarea de dobânzi şi penalităţi în situaţia determinării unui drept acordat necuvenit vor conduce la o vulnerabilizare şi mai accentuată a acestor familii sau persoane,

în considerarea faptului că beneficiile de asistenţă socială, aşa cum sunt acestea definite de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege,

considerând cuantumurile ajutoarelor, alocaţiilor şi indemnizaţiilor acordate ca beneficii de asistenţă socială ca fiind relativ reduse şi că prin aplicarea dobânzilor/penalităţilor/majorărilor se va ajunge la situaţii de dublare efectivă a sumelor datorate de beneficiar, în condiţiile în care acesta este lipsit de venituri sau are venituri extrem de reduse şi că recuperarea cu dobânzi/penalităţi/majorări a alocaţiei de stat pentru copii, a alocaţiei pentru susţinerea familiei, a drepturilor pentru persoanele cu dizabilităţi, a ajutorului social şi chiar a indemnizaţiei pentru creşterea copilului poate crea noi situaţii sociale,

în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 731 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau suportate din bugetele locale, cu titlu de beneficii de asistenţă socială, se recuperează fără perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, dacă acestea sunt restituite de beneficiar în termen de maximum 180 de zile de la emiterea deciziei sau, după caz, a dispoziţiei de recuperare, în condiţiile legii.

(2) Fac obiectul derogării prevăzute la alin. (1) următoarele beneficii de asistenţă socială:

a) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;

c) alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată;

d) drepturile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

e) drepturile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) alocaţia lunară de plasament acordată în baza Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

g) ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile

de protecţie socială pentru perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

h) indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările ulterioare;

i) drepturile persoanelor cu dizabilităţi acordate în baza art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

j) ajutorul lunar nerambursabil acordat în baza Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Fac obiectul derogării prevăzute la alin. (1) şi subvenţiile acordate în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

(4) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sumele cu titlu de beneficii de asistenţă socială şi subvenţii prevăzute la alin. (2) şi (3) reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice se recuperează în condiţiile prevăzute de art. 731 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Pentru recuperarea sumelor cu titlu de beneficii de asistenţă socială şi subvenţii prevăzute la alin. (2) şi (3), reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, termenul de prescripţie este cel prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, articolul 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 101. - (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de prestaţii sociale, se recuperează de la titularul dreptului sau de la familia acestuia, după caz.

(2) Sumele prevăzute la alin (1) se recuperează fără perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, dacă acestea sunt restituite de beneficiar în termen de maximum 180 zile de la emiterea deciziei sau, după caz, a dispoziţiei de recuperare, în condiţiile legii.

(3) Pentru recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) termenul de prescripţie este cel prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

(4) în situaţia în care beneficiarul dreptului, persoană care locuieşte singură, a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii.”

Art. III. - (1) Sumele cu titlu de beneficii de asistenţă socială şi subvenţii prevăzute la art. I alin. (2) şi (3), precum şi sumele cu titlu de prestaţii sociale prevăzute la art. 101 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constatate ca prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, nerecuperate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se recuperează în condiţiile art. I alin. (1) şi (4).

(2) Pentru sumele prevăzute la alin. (1) termenul de 180 de zile se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice poate emite instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii,

familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru dialog social,

Alexandra Patricia Braica,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 44.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

 

Luând în considerare faptul că organizarea votării în secţiile de votare speciale generează atât dificultăţi logistice, cât şi suspiciuni referitoare la exercitarea unor practici care vizează fraudarea alegerilor,

ţinând cont de necesitatea asigurării condiţiilor pentru exercitarea dreptului de vot de către alegătorii care deţin cărţi de identitate electronice, precum şi de către persoanele cu drept de vot aflate în exercitarea unei pedepse privative de libertate în penitenciare aglomerate,

văzând necesitatea creşterii transparenţei procesului electoral prin practici de natură să asigure atât accesul publicului, cât şi al competitorilor electorali la operaţiunile efectuate de birourile electorale ale secţiilor de votare,

având în vedere faptul că actualul termen procedural pentru constatarea rămânerii definitive a candidaturilor depăşeşte data începerii campaniei electorale,

ţinând cont de imperativul luării măsurilor necesare pentru asigurarea logisticii electorale la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014, precum şi pentru centralizarea corectă şi eficientă a rezultatelor votării,

Observând faptul că, potrivit legii, alegerile pentru Preşedintele României se vor desfăşura în luna noiembrie, precum şi faptul că perioada electorală va începe în luna septembrie,

constatând faptul că în perioada iulie-august Parlamentul se va afla în vacanţă parlamentară, adoptarea măsurilor propuse nefiind posibilă pe calea unui proiect de lege în procedură legislativă ordinară,

având în vedere timpul scurt rămas până la data începerii perioadei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, imperativul asigurării unui proces electoral corect şi transparent, precum şi necesitatea prevenirii unor disfuncţionalităţi care ar putea apărea în derularea activităţilor de pregătire şi organizare a alegerilor, din cauza unor lacune legislative şi termenelor prea scurte, toate acestea vizând interesul public şi constituind o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) act de identitate - cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, iar, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării;”.

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

“e) partide politice parlamentare - partidele şi alte formaţiuni politice care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din Camerele Parlamentului şi care au obţinut în urma ultimelor alegeri generale pentru Parlamentul României mandate de deputaţi sau senatori pentru candidaţii înscrişi pe listele acestora ori pe listele unei alianţe politice sau electorale din care au făcut parte partidele ori formaţiunile politice respective.”

3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc în luna anterioară lunii în care ajunge la termen mandatul de preşedinte. Cu cel puţin 60 de zile înaintea zilei votării, Guvernul stabileşte data alegerilor prin hotărâre.”

4. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.

5. Articolul 11 se abrogă.

6. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Organizarea şi numerotarea secţiilor de votare din străinătate se stabilesc de către ministrul afacerilor externe, prin ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I. şi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor.”

7. La articolul 17 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) organizează şi implementează un sistem de colectare de date şi de informare periodică a opiniei publice privind prezenţa populaţiei la vot;”.

8. La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Listele cuprinzând juriştii care vor fi traşi la sorţi se întocmesc de către preşedintele tribunalului împreună cu prefectul, până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei alegerilor. Listele vor cuprinde un număr de persoane cu cel puţin 10% mai mare decât cel necesar, acestea fiind rezervă la dispoziţia preşedintelui biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor sau pentru completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare care nu au numărul minim de membri prevăzut de prezenta lege.”

9. La articolul 21, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) Listele prevăzute la alin. (3) şi (5) pot cuprinde şi funcţionari publici, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (2).”

10. La articolul 24 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

“b1) furnizează, în ziua alegerilor, date privind prezenţa populaţiei la vot, conform unui program stabilit de Biroul Electoral Central;”.

11. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şl va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Propunerile de candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României se depun la Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor.”

12. La articolul 27, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Lista susţinătorilor prevăzută la alin. (3) se depune într-un singur exemplar original la Biroul Electoral Central.”

13. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Buletinele de vot se imprimă de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», cu litere de aceeaşi mărime şi aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, în atâtea exemplare câţi alegători sunt înscrişi în listele electorale permanente, cu un supliment de 10%, la care se adaugă numărul estimat al buletinelor de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate. În acest sens, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă comunică Biroului Electoral Central numărul alegătorilor cu domiciliul în România înscrişi în Registrul electoral, iar Ministerul Afacerilor Externe comunică Biroului Electoral Central numărul estimat de buletine de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate.”

14. La articolul 43, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) La plecare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sigilează intrarea în localul de vot prin aplicarea ştampilei de control pe o bandă de hârtie. Este interzisă părăsirea localului de vot cu ştampila de control, ştampile cu menţiunea «VOTAT», buletine de vot sau liste electorale.”

15. La articolul 44, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Alegătorii care în ziua votării se află în altă comună, oraş sau municipiu decât cel de domiciliu îşi pot exercita dreptul de vot la orice secţie de votare, după ce declară în scris pe propria răspundere că nu au mai votat şi nu vor mai vota la acel tur de scrutin, fiind înscrişi de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1). Modelul declaraţiei pe propria răspundere se stabileşte prin hotărâre a Guvernului în termenul prevăzut la art. 65 alin. (1).”

16. La articolul 45, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

,,(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care într-un penitenciar se solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de mai mult de 400 de persoane aflate în detenţie, cererile de votare prin intermediul urnei speciale pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, la mai multe secţii de votare din localitatea în care se află penitenciarul, stabilite prin decizie a biroului electoral judeţean sau a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, după caz.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cererile de votare prin intermediul urnei speciale formulate de persoanele cu drept de vot internate în spitale pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, la mai multe secţii de votare din localitatea în care se află spitalul, stabilite prin decizie a biroului electoral judeţean sau a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, după caz.”

17. La articolul 66, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(5) Autoritatea Electorală Permanentă achiziţionează aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru Preşedintele României, în condiţiile legii.”

18. La articolul 66, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), cu următorul cuprins:

“(51) Institutul Naţional de Statistică asigură editarea şi tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor la Regia Autonomă «Monitorul Oficial», dotarea cu echipamente, tehnică de calcul şi consumabile, precum şi instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor pentru Preşedintele României de către Biroul Electoral Central, birourile electorale judeţene, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

(52) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale, la alegerile pentru Preşedintele României.”

19. La articolul 67, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Fac excepţie de la prevederile art. 24 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, achiziţiile publice aferente realizării măsurilor necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României.”

20. La articolul 70, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(5) După tipărirea listelor electorale permanente de către primari, potrivit art. 7, orice alte exemplare ale listelor electorale permanente aflate la primării se predau spre topire operatorilor economici specializaţi.”

Art. II. - În cuprinsul Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma “formaţiuni politice reprezentate în Parlament” se înlocuieşte cu sintagma “partide politice parlamentare”.

Art. III. - Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 45.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Având în vedere necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de stimulare a consumului în lipsa cărora creşterea economică poate fi afectată, precum şi menţinerea unor perspective limitate în ceea ce priveşte reluarea acestuia, chiar în condiţiile înregistrării unor uşoare creşteri care nu pot fi calificate drept tendinţă, a înăspririi accesului la finanţare de către creditori, precum şi preferinţa mai mare a unei părţi a populaţiei în perioada crizei spre economisirea în scop de precauţie,

luând în considerare nivelul deosebit de ridicat al ponderii serviciului datoriei în venitul lunar al persoanelor fizice cu venituri sub media pe economie, care au fost cele mai afectate de criză, diminuarea radicală a veniturilor acestor persoane reflectată în capacitatea mai redusă a acestora de onorare a serviciului contractat la instituţii bancare, precum şi creşterea alarmantă a numărului de persoane ce au fost puse în situaţia de a nu mai putea executa aceste obligaţii, devenite mult prea oneroase,

având în vedere faptul că alterarea extremă a situaţiei financiare a unei părţi a populaţiei nu putea fi prevăzută şi nici înlăturată ulterior de către persoanele ce au contractat obligaţii financiare prin credite bancare, contextul economico-financiar în care au dobândit obligaţiile respective fiind cu totul diferit de cel actual,

ţinând seama de existenţa unui surplus de lichiditate pe piaţa monetară,

pentru eliminarea distorsiunilor cauzate, în principal, de povara fiscală ridicată suportată de persoanele fizice cu venituri mici,

este necesară implementarea urgentă a mecanismului de restructurare pentru a genera un consum imediat drept consecinţă a reducerii ratelor la credite pe o perioadă de maximum 2 ani, astfel încât să se poată accesa facilitatea fiscală acordată sub forma deducerii speciale pentru credite restructurate, în perioada 2016-2017,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 561, cu următorul cuprins:

“Deducere specială pentru credite restructurate

Art. 561. - (1) Deducerea specială pentru credite se acordă dacă restructurarea creditelor, care semnifică modificarea condiţiilor de rambursare a acestora, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie acordată pentru credite care nu înregistrează întârzieri la plată sau care au întârzieri la plată de cel mult 90 de zile;

b) să conducă la diminuarea cu cel mult 35% a obligaţiilor lunare de plată ale debitorului, aferente creditului supus restructurării, dar nu cu mai mult de 900 lei sau echivalent, indiferent dacă împrumutul respectiv a fost acordat în lei sau în valută, pentru o perioadă de maximum 2 ani. Pentru creditele în valută şi cele exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, cursul de schimb utilizat este cel comunicat de Banca Naţională a României în vigoare la data depunerii cererii prin care se solicită restructurarea;

c) să asigure prelungirea duratei iniţiale a creditului cu perioada pentru care se diminuează obligaţiile de plată conform lit. b);

d) sumele reprezentând diminuările ratelor lunare de plată prevăzute la lit. b), inclusiv costul suportat de debitor pentru amânarea la plată a acestora, să fie distribuite pe o durată egală cu cea pentru care a fost acordată diminuarea obligaţiilor de plată, începând cu data de la care nu mai operează diminuarea respectivă;

e) împrumutătorul nu poate majora rata dobânzii sau, după caz, marja de dobândă, pentru creditele cu dobândă variabilă, sau alte costuri aferente creditului şi nici nu poate impune alte costuri, altfel decât era prevăzut în contract la data restructurării;

f) împrumutătorul pune la dispoziţia debitorilor, înainte ca aceştia să intre în procedura de restructurare a creditelor, scadenţarul aferent întregii durate de viaţă a mecanismului de restructurare

(2) Deducerea specială reglementată de prevederile alin. (1) poate fi acordată pentru o singură restructurare aprobată unei persoane fizice, la unul sau mai multe credite, cu condiţia ca suma totală amânată la plată să se încadreze în limita valorică determinată potrivit alin. (1) lit. b).

(3) Deducerea specială reglementată de prevederile alin. (1) poate fi aplicată în cazul creditelor acordate de instituţiile de credit atât persoane juridice române, cât şi sucursale ale instituţiilor de credit persoane juridice străine şi de instituţiile financiare nebancare persoane juridice române, înscrise în Registrul general al Băncii Naţionale a României, denumite în continuare împrumutători, care optează pentru restructurarea creditelor, potrivit condiţiilor stabilite în normele interne ŞI cu respectarea cerinţelor prevăzute la alin. (1).

(4) Persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), care sunt titulare ale unor contracte de credite supuse restructurării conform alin. (1), au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere specială pentru credite, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile, numai pentru veniturile din salarii realizate la locul unde se află funcţia de bază. Acelaşi regim fiscal se aplică şi în cazul moştenitorilor care au preluat contractele de credite restructurate, precum şi garanţilor care au preluat prin novaţie credite restructurate, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare a facilităţii.

(5) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ persoanele fizice prevăzute la alin. (4) pentru acordarea deducerii speciale pentru credite sunt următoarele:

a) să fie titulară a unui contract de credit aflat în derulare la data de 31 mai 2014, indiferent de data acordării creditului;

b) creditul primit de persoana fizică să fi fost supus restructurării, potrivit prevederilor alin. (1) până la data de 1 ianuarie 2016;

c) persoana fizică să realizeze venituri brute din salarii prevăzute la art. 55, cu excepţia veniturilor prevăzute la alin. (2)-(4), la funcţia de bază, de până la 2.200 lei, inclusiv, în fiecare lună a perioadei impozabile în care se acordă deducerea.

(6) Deducerea specială pentru credite nu se mai acordă începând cu luna în care contribuabilul realizează venituri brute din salarii prevăzute la art. 55, cu excepţia veniturilor prevăzute la alin. (2)-(4), la funcţia de bază, mai mari de 2.200 lei/lună, pe parcursul derulării contractului supus restructurării, pentru perioada respectivă sau pentru perioada în care plăţile nu au fost efectuate conform graficului stabilit de împrumutător după restructurarea creditului.

(7) Deducerea specială pentru credite se acordă lunar la locul unde se acordă şi deducerea personală pentru contribuabilii care obţin venituri din salarii la funcţia de bază. În cazul în care contribuabilul se mută în cursul unei luni la un alt angajator, deducerea specială pentru credite se acordă numai la primul angajator pentru luna respectivă, iar în cazul celui detaşat pentru care plata veniturilor din salarii se efectuează de entitatea la care a fost detaşat, deducerea respectivă se acordă la această entitate.

(8) Deducerea se acordă lunar, după încheierea perioadei de diminuare a ratei, în perioada prevăzută la alin. (1) lit. d), şi reprezintă rata din această perioadă, dar nu mai mult de 900 lei/lună.

(9) în cazul creditelor în valută echivalentul în lei a deducerii acordate se stabileşte utilizând cursul de schimb al Băncii Naţionale a României pentru ziua în care s-a efectuat plata, comunicat de Banca Naţională a României în cursul zilei anterioare.

(10) Obligaţia acordării deducerii speciale pentru credite revine angajatorului, iar procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(11) în vederea acordării facilităţii fiscale, contribuabilul va prezenta angajatorului următoarele documente justificative emise de împrumutător:

a) la solicitarea acordării deducerii, documentul emis de împrumutător din care să rezulte: titularul creditului, rata creditului de după încheierea perioadei de diminuare a ratei, prevăzută la alin. (1) lit. d). graficul plăţilor stabilit în urma restructurării;

b) lunar, documentul emis de împrumutător, care atestă plata ratelor conform graficului stabilit în urma restructurării.

(12) Documentele se păstrează la angajator în vederea acordării facilităţii fiscale.”

2. La articolul 57 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii, cu respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială în care România este parte, şi următoarele:

- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

- deducerea specială pentru credite;

- cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;

- contribuţiile la fondurile de pensii facultative, în conformitate cu legislaţia în materie, la schemele de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 de euro;”.

3. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Deducerea specială pentru credite va fi luată în calcul la stabilirea bazei impozabile şi în cazul contribuabililor pentru care obligaţiile declarative şi de plată ale impozitului lunar la bugetul de stat sunt stabilite potrivit alin. (2). Prevederile art. 561 se aplică în mod corespunzător cu excepţia alin. (10)-(12), pe baza documentelor justificative emise de împrumutător.”

4. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 601, cu următorul cuprins:

“Acordarea deducerii speciale pentru credite în cazul contribuabililor care obţin venituri din salarii la funcţia de bază şi din pensii

Art. 601. - (1) în cazul în care contribuabilul realizează venituri atât din salarii, cât şi din pensii, deducerea specială pentru credite se acordă la stabilirea bazei impozabile pentru venitul realizat de Sa o singură sursă desemnată de contribuabil.

(2) Contribuabilii au obligaţia să înştiinţeze angajatorul la care au funcţia de bază, desemnat în vederea acordării deducerii speciale pentru credite, prin depunerea unei declaraţii pe propria răspundere că nu beneficiază de deducerea respectivă la determinarea bazei impozabile pentru alte venituri realizate din salarii sau pensii.”

5.  Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 69. - (1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie, în ordine, a următoarelor:

a) contribuţii sociale obligatorii calculate, reţinute şi suportate de persoana fizică;

b) suma neimpozabilă lunară de 1.000 lei;

c) deducerea specială pentru credite.

(2) Deducerea specială pentru credite se acordă şi în cazul moştenitorilor care au preluat contractele de credite restructurate, precum şi garanţilor care au preluat prin novaţie credite restructurate şi care realizează venituri din pensii, în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare a facilităţii.”

6. După articolul 69 se introduc două noi articole, articolele 691 şi 692, cu următorul cuprins:

“Acordarea deducerii speciale pentru credite în cazul contribuabililor care obţin venituri din pensii

Art. 691. - (1) Deducerea specială pentru credite se acordă pentru persoanele fizice care realizează un venit brut lunar din pensii la locul desemnat pentru acordarea deducerii speciale pentru credite, de până la 2.200 lei, inclusiv, în fiecare lună a perioadei impozabile în care se acordă deducerea şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la art. 561 alin. (5) lit. a) şi b).

(2) Deducerea specială pentru credite nu se mai acordă începând cu luna în care contribuabilul realizează venituri brute din pensii, mai mari de 2.200 lei/lună, la locul desemnat pe parcursul derulării contractului supus restructurării, pentru perioada respectivă sau pentru perioada în care plăţile nu au fost efectuate conform graficului stabilit de împrumutător după restructurarea creditului.

(3) Deducerea se acordă lunar, după încheierea perioadei de diminuare a ratei, în perioada prevăzută la art. 561 alin. (1) lit. d), şi reprezintă rata din această perioadă, dar nu mai mult de 900 lei/lună.

(4) Prevederile art. 561 alin. (9) se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuabililor care realizează venituri din pensii.

(5) Obligaţiile privind acordarea deducerii speciale pentru credite prevăzute la art. 561 alin. (10)-(12) stabilite în sarcina angajatorilor revin plătitorilor de venituri din pensii.

Acordarea deducerii speciale pentru credite în cazul contribuabililor care obţin venituri din pensii şi din salarii

Art. 692. - (1) în cazul în care contribuabilul realizează venituri atât din pensii, cât şi din salarii, deducerea specială pentru credite se acordă la stabilirea bazei impozabile pentru venitul realizat de la o singură sursă desemnată de contribuabil.

(2) în cazul în care contribuabilul realizează venituri din pensii din mai multe surse de venit, deducerea specială pentru credite se acordă la stabilirea bazei impozabile pentru venitul realizat de la o singură sursă desemnată de contribuabil,

(3) Contribuabilii au obligaţia să înştiinţeze plătitorul devenit desemnat în vederea acordării deducerii speciale pentru credite, prin depunerea unei declaraţii pe propria răspundere, că nu beneficiază de deducerea respectivă la determinarea bazei impozabile pentru alte venituri realizate din salarii sau pensii.”

Art. II. - Prevederile art. I referitoare la deducerea specială pentru credite restructurate se aplică pentru drepturile reprezentând venituri din salarii sau pensii aferente lunilor cuprinse în perioada ianuarie 2016-decembrie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 46.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 181 alin. (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată se stabileşte conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Actualizarea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru acoperirea consumului clienţilor noncasnici din piaţa reglementată, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2014 se face de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, care vor transmite Ministerului Economiei - Departamentului pentru Energie, până cel târziu la data de 10 septembrie 2014, rapoarte de fundamentare în acest sens.

(2) Raportul de fundamentare transmis de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va conţine următoarele informaţii:

a) preţul mediu ponderat al gazelor naturale din import pentru cantităţile de gaze naturale destinate consumului intern din perioada iulie-august 2014;

b) preţul mediu ponderat al gazelor naturale din import pentru cantităţile de gaze naturale destinate consumului intern estimat conform contractelor încheiate pentru perioada septembrie-decembrie 2014;

c) preţul mediu ponderat al gazelor naturale din producţia internă tranzacţionate în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale din România din perioada iulie-august 2014;

d) preţul mediu ponderat al gazelor naturale din producţia interna tranzacţionate în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale din România pentru contractele din perioada septembrie-decembrie 2014;

e) preţul mediu al gazelor naturale tranzacţionate în cadrul principalelor hub-uri europene de gaze naturale, în perioada iulie-august 2014, calculat ca medie aritmetică a cotaţiilor zilnice publicate de revista “Platts European gas daily”;

f) preţul mediu al gazelor naturale tranzacţionate în cadrul principalelor hub-uri europene de gaze naturale pentru luna septembrie şi trimestrul IV 2014, calculat ca medie aritmetică a estimărilor zilnice cu privire la preţurile minime şi maxime ale gazelor naturale publicate de revista “Platts European gas daily”.

(3) Raportul de fundamentare transmis de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale conţine informaţii privind preţurile de referinţă pentru calculul redevenţelor la gaze naturale din producţia internă valabile la data de 1 septembrie 2014 şi preţul de referinţă estimat pentru perioada septembrie-decembrie 2014.

Art. 3. - Pe baza rapoartelor prevăzute la art. 2, Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie va propune Guvernului, dacă este cazul, stabilirea unor noi niveluri de preţ de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru acoperirea consumului clienţilor noncasnici din piaţa reglementată, pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2014.

Art. 4. - Preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată, din depozitele de înmagazinare subterană, este preţul de achiziţie din perioada ciclului de injecţie la care se adaugă tarifele aferente prestării serviciilor de înmagazinare subterană, aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 22/2013 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013, se abrogă.

Art. 6. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2014 şi se aplică până la data de 31 decembrie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 511.

 

ANEXĂ

 

Data

 

lei/MWh

Clienţi noncasnici, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei

Clienţi casnici şi producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei

1 iulie 2014

89,40

53,30

1 octombrie 2014

89,40*

54,60


* Se actualizează conform prevederilor art. 2 şi 3 din hotărâre.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Adrian Valentin Iliescu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Valentin Iliescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 27 iunie 2014.

Nr. 223.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 şi art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul III “Structura Contului general al datoriei publice”, punctele 7, 8 şi 9 vor avea următorul cuprins:

“7. Contul datoriei publice locale directe cuprinde finanţările rambursabile contractate direct de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi se întocmeşte în structura prevăzută în anexa nr. 6.

Datele din Contul datoriei publice locale directe se completează astfel:

- coloana 1 se completează cu denumirea judeţului, a tipului de instrument de datorie publică locală directă (titluri de valoare - obligaţiuni municipale, împrumuturi de la instituţii financiare şi de credit, alte tipuri de finanţare constând în credite furnizor şi/sau contracte de leasing financiar), valutele în care s-au contractat instrumentele de datorie;

- în coloana 2 se înscrie valuta tranzacţiei;

- coloanele 3 şi 4 cuprind soldul finanţărilor rambursabile la începutul anului, în valutele tranzacţiilor şi, respectiv, în lei. Aceste date trebuie să corespundă cu soldul la finele anului al finanţărilor raportate în Contul datoriei publice locale directe din anul precedent celui de raportare;

- în coloana 5 se înscriu tragerile din finanţările rambursabile, în valutele tranzacţiilor;

- în coloana 6 se înscriu rambursările de capital din finanţările rambursabile, în valutele tranzacţiilor;

- în coloana 7 se stabileşte soldul la finele anului de raportare în valutele tranzacţiilor, pentru finanţările rambursabile aferente fiecărui instrument de datorie publică locală directă, ca diferenţă între suma soldului la începutul anului (coloana 3) cu tragerile (coloana 5) şi rambursările de capital (coloana 6);

- în coloana 8 se înscrie soldul, reevaluat în lei, al finanţărilor rambursabile aferente fiecărui Instrument de datorie publică locală directă la finele anului de raportare. Finanţările rambursabile în valută se reevaluează la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare.

Contul datoriei publice locale directe se raportează în următoarea structură: - lit. A «Titluri de valoare - obligaţiuni municipale», din care:

- În lei, în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;

- în valută, în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul împrumuturilor obligatare, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc;

- lit. B «împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituţii de credit», din care:

- în lei, în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;

- în valută, în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul împrumuturilor, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc;

- lit. C «Alte tipuri de finanţare», din care:

- în lei, în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;

- în valută, în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile (credite furnizor, leasing financiar), totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc;

- lit. D «Totalul în valutele tranzacţiilor» se completează astfel:

- în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc;

- în coloanele 5 şi 6 se înscriu rulajele finanţărilor rambursabile, totalizate pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc;

- în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;

- lit. E «Total în euro şi în lei» se completează la coloanele 3, 5, 6 şi 7 în euro, iar la coloanele 4 şi 8 în lei, astfel:

- totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 3 şi 7, valutele, cu excepţia euro, se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 5 şi 6, valutele, cu excepţia euro, se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;

- totalul în lei se va calcula utilizându-se cursul valutar leu/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil pentru ultima zi a anului de raportare.

8. Situaţia garanţiilor locale include garanţiile acordate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru împrumuturile contractate direct de operatorii economici şi/sau de serviciile publice din subordinea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum şi valoarea biletelor la ordin emise de operatorii economici şi/sau de serviciile publice din subordinea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi avalizate de acestea. Situaţia garanţiilor locale se întocmeşte în structura prezentată în anexa nr. 7.

Datele din Situaţia garanţiilor locale se completează astfel:

- coloana 1 se completează cu denumirea judeţului, a tipului de instrument de datorie pentru care s-a emis garanţia (împrumuturi contractate, bilete la ordin avalizate), valutele în care s-au contractat instrumentele de datorie;

- în coloana 2 se înscrie valuta tranzacţiei;

- coloanele 3 şi 4 cuprind valoarea garanţiei emise în valuta de contract şi, respectiv, în lei. Echivalentul în lei se calculează la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare;

- coloanele 5-10 se completează cu informaţii referitoare la finanţările rambursabile garantate, astfel:

- coloanele 5 şi 6 cuprind soldul finanţărilor rambursabile garantate la începutul anului, în valutele tranzacţiilor şi, respectiv, în lei. Aceste date trebuie să corespundă cu soldul la finele anului al finanţărilor raportate în Situaţia garanţiilor locale din anul precedent celui de raportare;

- în coloana 7 se înscriu tragerile din finanţările rambursabile garantate, în valutele tranzacţiilor;

- în coloana 8 se înscriu rambursările de capital din finanţările rambursabile garantate, în valutele tranzacţiilor;

- în coloana 9 se stabileşte soldul la finele anului de raportare în valutele tranzacţiilor, pentru finanţările rambursabile aferente fiecărui instrument de datorie publică locală garantată, ca diferenţă între suma soldului la începutul anului (coloana 5) cu tragerile (coloana 7) şi rambursările de capital (coloana 8);

- în coloana 10 se înscrie soldul, reevaluat în lei, al finanţărilor rambursabile aferente fiecărui instrument de datorie publică locală garantată la finele anului de raportare. Finanţările rambursabile în valută se reevaluează la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare.

Situaţia garanţiilor locale se raportează în următoarea structură:

- lit. A «împrumuturi garantate», din care:

- În lei, în coloanele 4, 6 şi 10 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;

- în valută, în coloanele 5 şi 9 se înscrie soldul împrumuturilor garantate, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc;

- lit. B «Bilete la ordin avalizate», din care:

- În lei, în coloanele 4,6 şi 10 se înscrie totalul în iei, rezultat din adunarea datelor respective;

- în valută, în coloanele 5 şi 9 se înscrie soldul biletelor la ordin avalizate, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc;

- lit. C «Totalul în valutele tranzacţiilor» se completează astfel:

- în coloana 3 se înscrie valoarea garanţiilor emise, totalizată pe feluri de valute, şi anume: euro, dolari SUA etc;

- în coloana 4 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;

- în coloanele 5 şi 9 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile garantate, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc;

- în coloanele 7 şi 8 se înscriu rulajele finanţărilor rambursabile garantate, totalizate pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc;

- în coloanele 6 şi 10 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;

- lit. D «Totalul în euro şi în lei» se completează în coloanele 3,5, 7, 8 şi 9 în euro, iar în coloanele 4, 6 şi 10 în lei, astfel:

- totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 3,5 şi 9, valutele, cu excepţia euro, se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 7 şi 8, valutele, cu excepţia euro, se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;

- totalul în lei se va calcula utilizându-se cursul valutar leu/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil pentru ultima zi a anului de raportare.

9. Modul de completare a Contului general al datoriei publice locale

Contul datoriei publice locale directe şi Situaţia garanţiilor locale se completează pe baza datelor raportate lunar de ordonatorii principali de credite (preşedinţi de consilii judeţene şi primari). În cazul împrumuturilor acordate unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale de către Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile legii, din veniturile obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, Contul datoriei publice locale directe se completează pe baza datelor din evidenţa, în format electronic, a direcţiei de specialitate din minister.

Contul general al datoriei publice locale se întocmeşte de direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice.

Contul general al datoriei publice locale este însoţit de un raport în care se analizează principalele probleme legate de nivelul datoriei publice locale directe.”

2. Anexele nr. 6 şi 7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezentul ordin, se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 16 iunie 2014.

Nr. 808.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 6 la normele metodologice)

 

- model -

 

CONTUL

datoriei publice locale directe la data de 31 decembrie.......

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Rulajul anului........în valuta tranzacţiei (mii.) Trageri

B - Rulajul anului........în valuta tranzacţiei (mii.) Rambursări

 

Denumire judeţ, instrument de datorie publică locală directă,  valuta de contract

Valuta tranzacţiei

Soldul la începutul anului în valuta tranzacţiei

(mii.)

Soldul la începutul anului

(mii. lei)

A

B

Soldul la finele anului în valuta tranzacţiei

(mii.)

Soldul la finele anului

(mii. lei)

i

2

3

4 5 6 7=3+5-6

 

 

 

8

A. Titluri de valoare - obligaţiuni municipale

 

 

 

 

 

 

 

a) în lei

 

 

 

 

 

 

 

b) în euro

 

 

 

 

 

 

 

c) în dolari SUA

 

 

 

 

 

 

 

B. Împrumuturi de la bănci comerciale

 

 

 

 

 

 

 

sau alte instituţii de credit

 

 

 

 

 

 

 

a) în lei

 

 

 

 

 

 

 

b) în euro

 

 

 

 

 

 

 

c) în dolari SUA

 

 

 

 

 

 

 

C. Alte tipuri de finanţare

 

 

 

 

 

 

 

a) în lei

 

 

 

 

 

 

 

b) în euro

 

 

 

 

 

 

 

c) în dolari SUA

 

 

 

 

 

 

 

D. Total în valutele tranzacţiilor

 

 

 

 

 

 

 

a) în lei

 

 

 

 

 

 

 

b) în euro

 

 

 

 

 

 

 

c) în dolari SUA

 

 

 

 

 

 

 

E. Total în euro şi în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 7 la normele metodologice)

 

- model -

 

SITUAŢIA

garanţiilor locale la data de 31 decembrie.......

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Soldul finanţării garantate la începutul anului în valuta tranzacţiei (mii.)

B - Rulajul finanţării garantate, în anul.........., în valuta tranzacţiei (mii.) Trageri

C - Rulajul finanţării garantate, în anul........., în valuta tranzacţiei (mii.) Rambursări

D - Soldul finanţării garantate (a finele anului în valuta tranzacţiei (mii.) 9=5+7-8

 

Denumire judeţ, instrument de datorie publică locală garantată, valută de contract

Valuta tranzacţiei

Valoarea garanţiei emise în valuta tranzacţiei

(mii.)

Valoarea garanţiei emise

(mii. lei)

A

Soldul finanţării garantate la începutul anului

(mii. lei)

B

C

D

Soldul finanţării garantate la finele anului

(mii. lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. Împrumuturi garantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) în euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) în dolari SUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Bilete la ordin avalizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) în euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) în dolari SUA

C. Total în valutele tranzacţiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) în euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) în dolari SUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Total în euro şi în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru prorogarea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014 şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 februarie 2014-30 iunie 2014

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 79 alin. (3) din Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Durata de valabilitate a tarifelor prevăzute În Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 29 iunie 2013, se prorogă după cum urmează:

a) tarifele pentru prestarea serviciilor ferme de transport al gazelor naturale şi tarifele pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport, stabilite pentru perioada 1 iulie 2013- 30 iunie 2014, prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), se vor aplica până la data de 31 iulie 2014 inclusiv;

b) tarifele pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport, stabilite pentru perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014, prevăzute la art. 1 alin. (3), se vor aplica până la data de 31 iulie 2014 inclusiv.

Art. 2. - Durata de valabilitate a tarifelor pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport, stabilite pentru perioada 1 aprilie 2014-30 iunie 2014, prevăzute la art. 1 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 februarie 2014-30 iunie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2014, se prorogă până la data de 31 iulie 2014 inclusiv.

Art. 3. - Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 55.

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015

 

Având în vedere prevederile art. 8 din Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2013,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015, la nivel de 19.772.534,514 MWh, defalcat după cum urmează:

a) stoc aferent segmentului reglementat al pieţei de gaze naturale - 11.566.492,720 MWh;

b) stoc aferent segmentului concurenţial al pieţei de gaze naturale - 8.206.041,794 MWh.

Art. 2. - Se aprobă nivelul recalculat al stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a clienţilor finali au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Se aprobă stocul de gaze naturale pe care Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. are obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2014, la un nivel de 212.000 MWh.

(2) în situaţia utilizării stocului de gaze naturale prevăzut la alin. (1), Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. are obligaţia să îl reconstituie până la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, în intervalul octombrie 2014 - martie 2015, pe bază de contracte de achiziţie a gazelor naturale, înmagazinate de un titular al licenţei de furnizare.

(3) Până la data de 15 a fiecărei luni calendaristice, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. va transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei documentele justificative privind achiziţia de gaze naturale, în cazul reconstituirii stocului de gaze naturale, în conformitate cu prevederile alin. (2).

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2014 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 7 aprilie 2014.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 56.

 

ANEXĂ

 

Nivelul recalculat al stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a clienţilor finali au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2014

 

Nr. crt.

Furnizori

Stoc minim - MWh

Piaţă reglementată

Piaţă concurenţială

Total furnizor

1

SC. Alpha Metal - S.A.

0,000

24.957,535

24.957,535

2

S.C. Amarad Distribuţie - S.R.L.

8.013,661

0,000

8.013,661

3

SC. Apopi & Blumen - S.R.L.

3.975,164

15,094

3.990,258

4

SC. Arelco Power - S.R.L.

0,000

49.321,346

49.321,346

5

S.C. Armax Gaz - SA

0,000

32.481,896

32.481,896

6

SC. AXPO Energy România - S.A.

0,000

61.406,277

61.406,277

7

S.C. B.E.R.G. Sistem Gaz -S.A.

18.252,827

0,000

18.252,827

8

S.C. CEZ Vânzare - S.A.

0,000

7.119,410

7.119,410

9

S.C. C-GAZ & Energy Distribuţie - S.R.L.

0,000

194.500,969

194.500,969

10

S.C. Cis Gaz - S.A.

0,000

5.893,337

5.893,337

11

S.C. Compa - S.A.

0,000

5.963,740

5.963,740

12

S.C. Conef Gaz - S.R.L.

0,000

280.860,248

280.860,248

13

S.C. Congaz - S.A.

239.695,056

15.079,256

254.774,311

14

S.C. Cordun Gaz - S.A.

4.695,979

24,415

4.720,394

15

S.C. Cosvan - S.R.L.

0,000

34,069

34,069

16

S.C. Covi Construct 2000 - S.R.L,

40.564,455

0,000

40.564,455

17

S.C. CPL Concordia Filiala Cluj România - S.R.L.

43.056,376

1.079,279

44.135,655

18

S.C. Design Proiect -S.R.L.

1.118,273

4,404

1.122,677

19

S.C. Distrigaz Vest - S.A.

29.238,280

3.270,448

32.508,728

20

S.C. E.ON Energie România - S.A.

4.786.262,005

613.724,477

5.399.986,482

21

S.C. Energon Power & Gas - S.R.L.

0,000

11.989,249

11.989,249

22

S.C. Energy Gas Provider - S.R.L.

0,000

2.764,387

2.764,387

23

S.C. Euro Seven Industry - S.R.L.

9.726,289

462,322

10.188,611

24

S.C. Fidelis Energy - S.R.L.

0,000

3.122,250

3.122,250

25

S.C. Gaz Est - S.A.

82.623,098

1.693,065

84.316,163

26

S.C. Gaz Nord Est - S.A.

7.696,379

0,000

7.696,379

27

S.C. Gaz Sud - S.A.

61.724,720

3.744,058

65.468,778

28

S.C. Gaz Vest - S.A.

58.420,585

0,000

58.420,585

29

S.C. Gazmir Iaşi - S.R.L.

1.519,213

0,000

1.519,213

30

S.C. GDF Suez Energy România - S.A.

5.634.336,511

1.077.776,241

6.712.112,752

31

S.C. Grup Dezvoltare Reţele - SA

37.056,698

0,000

37.056,698

32

S.C. Hargaz Harghita Gaz - S.A.

17.899,078

17.662,908

35.561,986

33

S.C. Instant Construct Company - S.A.

2.198,582

0,000

2.198,582

34

S.C. Interagro - S.A. Bucureşti

0,000

275.786,981

275.786,981

35

S.C. Interagro - S.R.L. Zimnicea

0,000

1.130.877,483

1.130.877,483

36

S.C. Intergaz - Est - S.R.L.

79.348,667

0,000

79.348,667

37

S.C. M.M. Data - S.R.L

3.265,522

0,000

3.265,522

38

S.C. Macin Gaz - S.R.L.

3.621,874

0,000

3.621,874

39

S.C. Megaconstruct - S.A.

26.469,125

7.975,774

34.444,899

40

S.C. Mehedinţi Gaz -S.A.

3.754,604

0,000

3.754,604

41

S.C. MET România Energy Trade - S.R.L.

0,000

80.182,839

80.182,839

42

S.C. Mihoc Oil - S.R.L.

2.947,007

0,000

2.947,007

43

S.C. Next Energy Distribution - S.R.L.

0,000

5.974,862

5.974,862

44

S.C. Nord Gaz - S.R.L.

46.383,359

0,000

46.383,359

45

OET - Obedineni Energiini Targovtsi OOD Bulgaria Sucursala Bucureşti

0,000

0,000

0,000

46

S.C. Oligopol - S.R.L.

119,080

1.276,020

1.395,100

47

S.C. OMV Petrom Gas - S.R.L.

0,000

2.070.275,419

2.070.275,419

48

S.C. Otto Gaz - S.R.L

36.145,291

0,000

36.145,291

49

S.C. Pado Group Infrastructures - S.R.L.

0,000

7.657,207

7.657,207

50

S.C. Premier Energy - S.R.L.

111.448,465

63,372

111.511,837

51

S.C. Prisma Serv Company - S.R.L.

4.831,694

15,166

4.846,860

52

S.C. Progaz P&D - S.A.

10.278,955

0,000

10 278,955

53

S.N.G.N. Romgaz -S.A.

501,231

2.158.147,212

2.158.648,443

54

S.C. Safi-Star - S.R.L.

0,000

2.916,466

2.916,466

55

S.C. Salgaz - S.A.

11.397,690

0,000

11.397,690

56

S.C. Tehnologica Radion - S.R.L.

3.012,611

0,000

3.012,611

57

S.C. Ten Gaz -S.R.L.

5.419,380

24.431,521

29.850,901

58

S.C. Timgaz - S.A.

7.152,673

0,000

7.152,673

59

S.C. Tinmar-Ind -S.A.

0,000

2.588,159

2.588,159

60

S.C. Tulcea Gaz - S.A.

28.536,581

0,000

28.536,581

61

S.C. VEGA 93 - S.R.L.

4.264,819

0,000

4.264,819

62

S.C. Wiee România - S.R.L.

0,000

22.580,241

22.580,241

63

S.C. Wirom Gas - S.A.

89.520,865

342,392

89.863,257

 

TOTAL:

11.566.492,720

8.206.041,794

19.772.534,514

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.