MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 328/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 328         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 6 mai 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

62. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 

402. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

            7. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 7-8 mai 2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            374. - Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din judeţul Mehedinţi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            996. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

 

ACTE ALE CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

 

            6. - Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

            Raport privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2010-2012

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1,nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) în sensul prezentei legi, prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri. În condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice.

(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi asociaţiilor şi fundaţiilor, cooperativelor agricole şi societăţilor agricole care desfăşoară activităţi economice.”

2. La articolul 42 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) autorităţi ale administraţiei publice locale, respectiv consilii locale ale unităţilor administrativ-teritoriale cu un buget anual mai mic de echivalentul în lei a 10 milioane euro şi cu o populaţie mai mică de 5.000 de locuitori.”

3. La articolul 9, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(4) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii analizează raportul privind aplicarea Testului IMM şi emite un aviz consultativ cu privire la oportunitatea aprobării proiectului de act normativ evaluat, care se trimite iniţiatorului, prin grija autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii.

(5) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii şi metodologia de elaborare şi aplicare a Testului IMM se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii.”

4. La articolul 9, alineatul (6) se abrogă.

5. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

“Art. 91- - (1) Pentru asigurarea unui mediu favorabil iniţierii şi dezvoltării afacerilor, în procesul de elaborare a actelor normative care au impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, iniţiatorii vor respecta principiul «Gândiţi mai întâi la scară mică», precum şi principiul numărului constant.

(2) Principiul «Gândiţi mai întâi la scară mică» presupune ca iniţiatorii actelor normative să evalueze efectele introducerii noii reglementări, mai întâi şi cu precădere, asupra activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

(3) Principiul numărului constant stabileşte că introducerea unor noi sarcini administrative - obligaţii de raportare/ conformare - pentru întreprinderi mici şi mijlocii trebuie să aibă loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente.

(4) Evaluarea sistematică a impactului proiectelor de acte normative prevăzute la alin. (1) se face prin aplicarea Testului IMM. Testul IMM se efectuează de către Iniţiatorul actului normativ, înainte de demararea procesului de avizare a acestuia, şi constă în efectuarea unui sondaj cu privire la potenţialele efecte generate în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii de introducerea noilor reglementări. Evaluarea rezultatelor Testului IMM trebuie să conducă la identificarea corecţiilor care se impun în definitivarea proiectului de act normativ.

(5) Este obligatorie consultarea organizaţiilor reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii privind conţinutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact şi a Testului IMM, cu valorificarea în mod corespunzător a propunerilor acestora sau motivarea nevalorificării poziţiei lor, documente ce vor însoţi proiectul de act normativ până la adoptare.”

6. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul în care se subcontractează de către întreprinderile mici şi mijlocii părţi din contractele de achiziţie publică, în contractele respective vor fi incluse prevederi privind termenele şi modalitatea de plată a subcontractanţilor, autorităţile contractante verificând îndeplinirea acestor obligaţii şi aplicând sancţiuni contractuale, dacă este cazul.”

7. La capitolul II, titlul secţiunii a 6-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

“SECŢIUNEA a 6-a

Formarea profesională şi antreprenorială”

8. La articolul 19 alineatele (1) şi (2), sintagma “programe de formare profesională” se înlocuieşte cu sintagma “programe de formare profesională şi antreprenorială”.

9. La articolul 19, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

“(3) Guvernul şi autorităţile publice competente iniţiază şi desfăşoară acţiuni care să asigure sprijinirea dezvoltării continue a sistemului educaţional de promovare a culturii şi competenţelor antreprenoriale, prin:

a) întărirea cooperării la nivel guvernamental între structurile care gestionează politicile de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi instituţiile care gestionează politica de educaţie la diferite niveluri, precum şi cu organizaţiile reprezentative ale mediului de afaceri;

b) sprijinirea parteneriatului între mediul de afaceri şi sistemul educaţional în scopul corelării ofertei de formare profesională cu cererea de pe piaţa muncii, pentru a dezvolta strategii sistematice de formare a spiritului antreprenorial la toate nivelurile şi includerea unui capitol referitor la educaţia antreprenorială în strategia naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii, realizată în parteneriat cu organizaţiile reprezentative ale mediului de afaceri;

c) realizarea de programe speciale de formare antreprenorială pentru femeile interesate să intre în afaceri şi a unor programe de mentorat pentru femeile întreprinzător, în vederea creşterii competitivităţii antreprenoriale şi manageriale a acestora;

d) organizarea de cursuri de formare antreprenorială;

e) organizarea şi desfăşurarea, la nivel central şi local, de activităţi de cunoaştere şi de promovare, inclusiv prin mijloace mass-media, a exemplelor de bune practici în domeniul antreprenoriatului, etică şi performanţă în afaceri, sub forma unor reuniuni specifice - simpozioane, conferinţe, forumuri, expoziţii, cluburi de discuţie, schimburi de experienţă, clasamente şi concursuri cu premii sau altele asemenea;

f) stimularea comportamentului etic şi a responsabilităţii sociale în afaceri a întreprinderilor mici şi mijlocii.

(4) Ministerul Educaţiei Naţionale conduce sistemul naţional de învăţământ, oferă servicii educaţionale pentru copii, tineri şi adulţi şi susţine activitatea de formare antreprenorială a acestora prin:

a) programe de educaţie antreprenorială;

b) actualizarea şi îmbunătăţirea transparenţei calificărilor profesionale, validarea rezultatelor învăţării nonformale şi informale, pentru a răspunde noilor nevoi ocupaţionale în raport cu piaţa muncii;

c) crearea unor module/discipline cu caracter specific în cadrul programei şcolare, care să ofere tinerilor posibilitatea aprofundării cunoştinţelor antreprenoriale, a manifestării spiritului antreprenorial în rândul tinerilor şi a participării la competiţii de profil pe baza cunoştinţelor acumulate;

d) elaborarea, de către autorităţile publice centrale, ca urmare a consultării confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional, a unei strategii naţionale de educaţie antreprenorială, prin care să se asigure formarea antreprenorială pe tot parcursul vieţii.”

10. La articolul 22, litera b) a alineatului (1) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) să se asigure menţinerea în funcţiune a întreprinderii, cu continuarea ideilor şi practicilor de afaceri şi menţinerea locurilor de muncă pe o perioadă de minimum 3 ani de la data transferului.

.......................................................................................................

 (3) în cazul în care în perioada de până la 3 ani de la transferul întreprinderilor mici şi mijlocii intervine încetarea activităţii datorată unei culpe grave a persoanelor cărora li s-a încredinţat conducerea acesteia sau săvârşirii unor infracţiuni de către acestea ori o reducere mai mare de 50% a numărului de personal, întreprinderea are obligaţia restituirii integrale a sumelor acordate conform art. 21.”

11. La articolul 23, alineatul (1), partea introductivă a alineatului (3) şi alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Transferul de afaceri în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale se realizează în cadrul aceleiaşi familii, în baza declaraţiei pe propria răspundere a titularului autorizaţiei şi a cesionarului, în cazul cedării afacerii, cu titlu gratuit, în timpul vieţii titularului autorizaţiei şi în baza declaraţiei cesionarului, în cazul decesului acestuia.

.......................................................................................................

 (3) Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în scopul stimulării transferului, în cadrul programului prevăzut la art. 21 se vor susţine integral cheltuielile cu privire la următoarele taxe şi tarife:

.......................................................................................................

 (5) în cazul în care în perioada de până la 3 ani intervine încetarea activităţii autorizate din culpa gravă a persoanei fizice autorizate sau a reprezentantului întreprinderii individuale ori întreprinderii familiale sau din cauza săvârşirii unor infracţiuni de către aceste persoane, persoana fizică autorizată sau, după caz, întreprinderea individuală ori întreprinderea familială are obligaţia restituirii integrale a sumelor acordate conform alin. (3).”

12. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Transferul în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale se realizează în condiţiile legii.”

13. La articolul 25 alineatul (3), liniuţa a 3-a a literei a) şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„- constituirea de fonduri de garantare, fonduri de contragarantare, fonduri de investiţii şi capital de risc în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii;

.......................................................................................................

b) îmbunătăţirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare, prin acordarea de sprijin financiar şi asistenţă pentru dezvoltarea sistemelor moderne de finanţare, asigurarea fundamentelor informaţionale necesare în vederea elaborării de proiecte viabile de către întreprinzători, precum şi stimulente pentru crearea de locuri de muncă, pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;”.

14. La articolul 25 alineatul (3), după litera d) se introduc două noi litere, literele d1) şi d2), cu următorul cuprins:

,,d1) facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la fonduri externe nerambursabile, pentru ca acestea să furnizeze doar o singură dată datele necesare, precum şi valorificarea bunelor practici din Uniunea Europeană, prin proiectarea şi implementarea, din fonduri externe nerambursabile, a unor programe destinate întreprinderilor mici şi mijlocii de tipul:

- fond de microfinanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii axat pe dezvoltarea spiritului antreprenorial, inovare de vârf şi introducerea noilor tehnologii;

- programe de cercetare, dezvoltare şi consultanţă privind managementul, marketingul, networkingul, investiţiile în întreprinderi mici şi mijlocii, în vederea furnizării de soluţii pragmatice pentru creşterea funcţionalităţii şi performanţelor firmelor pe piaţa internă şi internaţională;

- fond pentru cofinanţarea realizării de produse ecologice;

- fond pentru minigranturi pentru microîntreprinderi;

- program pentru organizarea, în fiecare regiune a ţării, a unor clustere inovative, focalizate pe produse pentru export, finanţate din fonduri europene, care să valorifice potenţialul şi condiţiile specifice fiecărei zone;

- fond «capital de risc», în vederea finanţării înfiinţării de start-up-uri inovative;

d2) în aplicarea programelor destinate întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute la lit. d1), se va acorda prioritate de finanţare programelor de minigranturi pentru microîntreprinderi, celor ce finanţează produse ecologice sau care aparţin afacerilor de mediu şi produselor sau serviciilor inovative;”.

15. La articolul 25, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Pe site-ul autorităţii publice cu competenţe în domeniu vor fi publicate în mod centralizat şi actualizate permanent, informaţii privind toate programele şi măsurile de susţinere aplicabile întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv cele finanţate din fonduri structurale, pentru a asigura accesul facil la informaţii privind conţinutul, condiţiile, procedurile, termenele şi celelalte aspecte importante privind fiecare măsură în parte.”

16. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:

“Art. 251. - Programele naţionale destinate finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii, care se derulează de către autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii până în anul 2020, conform procedurilor de implementare aprobate în fiecare an prin ordin al conducătorului acesteia, publicat în Monitorul Oficial, sunt:

a) programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii;

b) programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START;

c) programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri;

d) programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor din sfera economiei sociale;

e) programul pentru transferul afacerilor;

f) programul naţional multianual de microindustrializare;

g) programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

h) programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului;

i) programul naţional multianual pentru stimularea creării, dezvoltării şi promovării brandurilor sectoriale şi subsectoriale;

j) programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural;

k) programul de stimulare a cercetării-dezvoltării şi inovării în rândul întreprinderilor mici şi mijlocii;

            l) alte programe naţionale pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate în condiţiile legii.”

17. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Anual, prin legea bugetului de stat se alocă fonduri în valoare de 0,4% din PIB, fonduri europene şi fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor de dezvoltare şi a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, prevăzute în Strategia guvernamentală pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.”

18. La articolul 26, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:

“(6) Fondurile de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii stabilite în conformitate cu alin. (1) se alocă cu prioritate programelor prevăzute la art. 251.

(7) Programelor prevăzute la art. 251 lit. f) şi k) li se va aloca în mod obligatoriu un procent de cel puţin 20% din fondurile disponibile, stabilite în conformitate cu alin. (1).”

19. La articolul 262, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,(3) Organizaţiile ori instituţiile publice de drept privat selecţionate au calitatea de agenţii de implementare a ajutoarelor acordate, pentru a căror derulare încheie contracte cu autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii.

(4) Sumele neutilizate la finele fiecărui an, angajate de autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii cu agenţiile de implementare şi evidenţiate în conturile acestora, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru acoperirea obligaţiilor care decurg din contractele de credit încheiate între agenţiile de implementare şi beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile, în limitele sumelor prevăzute în contractele încheiate între autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi agenţiile de implementare.”

20. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Facilităţile de natura ajutorului de stat, prevăzute de prezenta lege, se vor acorda prin intermediul unor scheme de ajutor de stat sau de ajutor de minimis, elaborate şi implementate în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene şi naţionale în domeniul ajutorului de stat.”

21. În tot cuprinsul legii, sintagma “preşedintele autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii” se înlocuieşte cu sintagma “conducătorul autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii”, iar sintagma “Agenţia Naţională pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie” se înlocuieşte cu sintagma “autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii”.

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, conducătorul autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii modifică şi completează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie nr. 240/2004, cu modificările ulterioare, în mod corespunzător modificărilor şi completărilor dispuse prin prezenta lege.

Art. III. - Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 62.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 aprilie 2014.

Nr. 402.

 

DECIZII ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 7-8 mai 2014

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 7-8 mai 2014, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Cristian-Sorin Dumitrescu, vicepreşedinte al Senatului.

 

PREŞEDINTELE SENATULU

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTONPOPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 6 mai 2014.

Nr. 7.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din judeţul Mehedinţi

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3 şi al art. 8 alin. 3 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în limita sumei de 75 mii lei, necesare desfăşurării acţiunilor de intervenţie în sprijinul populaţiei din judeţul Mehedinţi, afectate de inundaţii.

Art. 2. - Administraţia” Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la preţurile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 “Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantităţile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expediţie şi a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuterniciţii desemnaţi de Instituţia Prefectului Judeţului Mehedinţi.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locurile indicate de Instituţia Prefectului Judeţului Mehedinţi se efectuează în regim de urgenţă cu mijloacele auto din dotare şi/sau ale unor societăţi angajate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în condiţiile legii.

(2) Cheltuielile legate de transportul produselor se suportă de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în limita bugetului aprobat.

Art. 4. - (1) Instituţia Prefectului Judeţului Mehedinţi justifică distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în condiţiile prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea produselor se păstrează la Instituţia Prefectului Judeţului Mehedinţi în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate.

(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei produselor acordate ca ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, din rezervele de stat este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 5. - În anul 2014, fondurile necesare reîntregirii stocurilor rezervă de stat diminuate cu cantităţile prevăzute în anexă se asigură în limita sumei de 75 mii lei din activitatea de “intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate”, activitate finanţată integral din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat

şi Probleme Speciale,

Dan-Cornel Baranga

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 mai 2014.

Nr. 374.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor acordate ca ajutor umanitar pentru populaţia afectată de inundaţii din judeţul Mehedinţi

 

Nr. crt.

Produsul

UM

Cantitatea

0

1

2

3

1.

Conserve de carne de porc

kg

300

2.

Conserve de pateu de ficat

kg

600

3.

Conserve de fasole cu costiţă

kg

600

4.

Apă minerală

litri

18.468

5.

Pături

bucăţi

200

6.

Cearşafuri

bucăţi

400

7.

Feţe de pernă

bucăţi

200

 

VALOARE

 

75.000 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 740/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 11 iunie 2013.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 17 mai 2014.

Art. 4. - Departamentul pentru controlul exporturilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

            Prezentul ordin transpune Directiva 2014/18/UE a Comisiei din 29 ianuarie 2014 de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte lista produselor din domeniul apărării, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 40/20 din 11 februarie 2014.

 

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 28 aprilie 2014.

Nr. 996.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

 

Nota 1 Termenii între ghilimele duble („”) sunt termeni definiţi, Consultaţi “Definiţiile termenilor utilizaţi în prezenta listă” anexate la prezenta listă.

Nota 2 În anumite cazuri, substanţele chimice sunt prezentate după denumire şi număr CAS. Lista se aplică substanţelor chimice cu aceeaşi formulă structurală (inclusiv hidraţii) indiferent de denumire sau număr CAS. Numerele CAS sunt prezentate pentru a facilita identificarea unei anumite substanţe chimice sau a unui anumit amestec, indiferent de nomenclatură. Numerele CAS nu pot fi utilizate ca unic mijloc de identificare deoarece unele forme ale substanţelor chimice cuprinse în listă au numere CAS diferite, iar amestecurile conţinând substanţe chimice cuprinse în listă pot avea, de asemenea, numere CAS diferite,

 

ML 1. Arme cu ţeava lisă cu un calibru mal mic de 20 mm, alte arme de foc şi arme automate cu un calibru mal mic sau egal cu 12,7 mm (calibru 0,50 inchi) şi accesorii, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

Notă: ML1, nu se aplică următoarelor:

a. arme de foc special concepute pentru tragere cu muniţie inertă de instrucţie şi care nu au capacitatea de a descărca un proiectil;

b. arme de foc special concepute pentru a lansa proiectile captive, care nu au încărcături explozive puternice sau legătură de comunicaţie, la o distanţă de 500 m sau mai mică;

c. arme care folosesc muniţie încasetată cu percutare excentrică şi care nu sunt de tip numai cu tragere automată.

a. Puşti şi arme combinate, arme de mână, mitraliere, pistoale mitralieră, arme cu descărcare simultană sau secvenţială din mai multe ţevi;

Notă ML 1.a. nu se aplică următoarelor:

a. puşti şi arme combinate fabricate înainte de anul 1938;

b. reproduceri de puşti şi arme combinate ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890;

c. arme de mână, arme cu descărcare simultană sau secvenţială din mai multe ţevi şi mitraliere fabricate înainte de anul 1890 şi reproducerile acestora.

b. Arme cu ţeava lisă, după cum urmează:

1. arme cu ţeava lisă special concepute pentru utilizări militare;

2. alte arme cu ţeava lisă, după cum urmează:

a. de tip complet automat;

b. de tip semiautomat sau cu dispozitiv pneumatic de armare;

Notă ML 1.b. nu se aplică următoarelor:

a. arme cu ţeava fisă fabricate înainte de anul 1938;

b. reproduceri de arme cu ţeava lisă ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890;

c. arme cu ţeava lisă utilizate pentru activităţi de vânătoare sau sportive. Aceste arme nu trebuie să fie special concepute pentru utilizări militare sau de tip numai cu tragere automată;

d. arme cu ţeava lisă special concepute pentru oricare dintre următoarele:

1. sacrificarea animalelor domestice;

2. tranchilizarea animalelor;

3. testarea seismică;

4. tragerea cu proiectile industriale; sau

5. neutralizarea dispozitivelor explozive de fabricaţie artizanală (IEDs).

N.B. Pentru dispozitivele disruptive, a se vedea ML4, şi rubrica 1A006 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

c. Arme care folosesc muniţie fără tub cartuş;

d. Magazii detaşabile de cartuşe, amortizoare de zgomot sau surdine, monturi speciale pentru arme, dispozitive optice de ochire pentru arme şi ascunzătoare de flacără pentru armele specificate la ML 1.a., ML 1.b. sau ML 1.c.

Notă ML 1.d. nu se aplică dispozitivelor optice de ochire pentru arme fără procesarea electronică a imaginii, cu mărire 9x sau mai mică, atunci când nu sunt special concepute sau modificate pentru utilizări militare sau când nu încorporează reticule special concepute pentru utilizări militare.

 

ML2. Arme cu ţeava lisă cu un calibru de 20 mm sau mai mare, alte arme sau armament cu un calibru mai mare de 12,7 mm (calibru 0,50 inchi). lansatoare şi accesorii, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Mitraliere, obuziere, tunuri, mortiere, arme antitanc, lansatoare de proiectile, aruncătoare militare de flăcări, puşti, arme fără recul, arme cu ţeava lisă şi dispozitive de reducere a semnăturii pentru acestea;

Nota 1 ML2.a. include injectoarele, dispozitivele de măsurare, rezervoarele de stocare, precum şi alte componente special concepute pentru a fi utilizate cu încărcături lichide de propulsie pentru oricare dintre echipamentele specificate la ML2.a.

Nota 2 ML2.a. nu se aplică următoarelor tipuri de arme:

a. puşti, arme cu ţeava lisă şi arme combinate fabricate înainte de anul 1938;

b. reproduceri de puşti, arme cu ţeava lisă şi arme combinate ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890;

c. mitraliere, obuziere, tunuri şi mortiere fabricate înainte de anul 1890;

d. arme cu ţeava lisă utilizate pentru activităţi de vânătoare sau sportive. Aceste arme nu trebuie să fie special concepute pentru utilizări militare sau de tip numai cu tragere automată;

e. arme cu ţeava lisă special concepute pentru oricare dintre următoarele:

1. sacrificarea animalelor domestice;

2. tranchilizarea animalelor;

3. testarea seismică;

4. tragerea cu proiectile industriale; sau

5. neutralizarea dispozitivelor explozive de fabricate artizanală (IEDs);

N.B. Pentru dispozitivele disruptive, a se vedea ML4. şi rubrica 1A006 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

f. lansatoare portabile de proiectile special concepute pentru a lansa proiectile captive, care nu au încărcături explozive puternice sau legătură de comunicaţie, la o distanţă de 500 m sau mai mică.

b. Lansatoare sau generatoare fumigene, de gaz şi pirotehnice, special concepute sau modificate pentru utilizări militare;

Notă ML2,b. nu se aplică pistoalelor de semnalizare.

c. Dispozitive de ochire pentru arme şi suporturi pentru dispozitive de ochire pentru arme, având toate caracteristicile următoare:

1. special concepute pentru utilizări militare; şi

2. special concepute pentru armele specificate la ML2.a.;

d. Monturi şi magazii detaşabile de cartuşe special concepute pentru armele specificate la ML2.a.

 

ML3. Muniţii şi dispozitive de reglare a focosului, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Muniţie pentru armele specificate la ML 1., ML 2. sau ML 12.;

b. Dispozitive de reglare a focosului special concepute pentru muniţia specificată la ML 3.a.

Nota 1 Componentele special concepute specificate la ML3. includ:

a. componente fabricate din metal sau din mase plastice, cum ar fi: capse, tuburi cartuş, benzi pentru cartuşe, tamburi rotativi şi repere metalice ale muniţiei;

b. dispozitive de siguranţă şi armare, focoase, senzori şi dispozitive de iniţiere a exploziei:

c. surse de putere capabile să furnizeze energie înaltă pentru o singură întrebuinţare;

d. tuburi combustibile pentru încărcături de azvârlire;

e. submuniţii incluzând grenade, mine şi proiectile dirijate pe porţiunea finală a traiectoriei.

Nota 2 M L 3.a. nu se aplică muniţiei sertizate fără proiectil (blank star) şi muniţiei inerte de instrucţie cu tubul cartuş perforat.

Nota 3 ML 3.a. nu se aplică cartuşelor special concepute pentru oricare dintre următoarele scopuri:

a. semnalizare;

b. alungarea păsărilor; sau

c. aprinderea gazelor la puţurile petroliere.

 

ML4. Bombe, torpile, rachete nedirijate, rachete dirijate, alte dispozitive şi încărcături explozive şi echipamente şi accesorii conexe, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

N.B.1 Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie, a se vedea ML11.

N.B.2 Pentru sistemele de protecţie antirachetă pentru aeronave (AMPS), a se vedea ML4.C.

a. Bombe, torpile, grenade, încărcături fumigene, rachete nedirijate, mine, rachete dirijate, încărcături explozive de adâncime, încărcături de distrugere, dispozitive şi seturi pentru încărcături de distrugere, dispozitive cu “Încărcături pirotehnice”, cartuşe şi simulatoare (adică echipamente de simulare a caracteristicilor oricăruia dintre aceste produse), special concepute pentru utilizări militare;

Notă ML 4.a. include:

a. grenade fumigene, bombe exploziv-incendiare, bombe incendiare şi dispozitive explozive;

b. ajutaje pentru rachete dirijate şi vârfuri pentru mijloace de transport la ţintă cu reintrare în atmosferă.

b. Echipamente având toate caracteristicile următoare:

1. sunt special concepute pentru utilizări militare; şi

2. special concepute pentru «activităţi» legate de oricare dintre următoarele:

a. elementele specificate la ML4.a.; sau

b. dispozitivele explozive de fabricaţie artizanală (IEDs);

Notă tehnică

În sensul ML4.b.2. termenul «activităţi» se referă la mânuire, lansare, calibrare, control, descărcare, detonare, activare, furnizarea energiei necesare pentru o singură întrebuinţare, simularea unor ţinte, bruiere, dragare, detectare sau distrugere.

Nota 1 ML4.b. include;

a. echipamente mobile de lichefiere a gazului capabile să producă o cantitate mai mare sau egală cu 1.000 kg de gaz lichefiat pe zi;

b. cabluri electrice conductoare flotante destinate dragării minelor magnetice.

Nota 2 ML4.b. nu se aplică dispozitivelor portabile (ţinute în mână), limitate prin concepţie numai la detectarea obiectelor metalice şi care nu au capacitatea de a face diferenţierea între mine şi alte obiecte metalice.

c. Sisteme de protecţie antirachetă pentru aeronave (AMPS).

Notă: ML4.c. nu se aplică sistemelor de protecţie antirachetă pentru aeronave (AMPS) având toate caracteristicile următoare:

a. oricare dintre următorii senzori de avertizare antirachetă:

1. senzori pasivi cu răspuns de vârf cuprins între 100 şi 400 nm; sau

2. senzori activi cu impuls Doppler de avertizare antirachetă;

b. sisteme lansatoare de dipoli;

c. capcane termice cu funcţionare în spectrul vizibil şi infraroşu pentru devierea rachetelor sol-aer de pe traiectorie; şi

d. sunt instalate pe o “aeronavă civilă” şi au toate caracteristicile următoare:

1. AMPS este operabil numai pe “aeronava civilă” pe care acesta este instalat şi pentru care s-a emis oricare dintre următoarele autorizaţii;

a. un certificat de tip civil; sau

b. un document echivalent recunoscut de Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO);

2. AMPS foloseşte măsuri de protecţie pentru a preveni accesul neautorizat la “software”; şi

3. AMPS încorporează un mecanism activ care împiedică sistemul să funcţioneze atunci când este înlăturat din “aeronava civilă” pe care a fost instalat.

 

ML5. Sisteme de conducere a focului şi echipamente şi sisteme aferente de alertare şi avertizare, echipamente de testare, reglare şi contraacţiune, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea:

a. Dispozitive de ochire pentru arme, calculatoare de tragere, echipamente de dispunere în poziţie de tragere pentru tunuri şi sisteme de control al armamentului;

b. Sisteme de descoperire, marcare, telemetrare, supraveghere sau urmărire a ţintelor; echipamente de descoperire, prelucrare a datelor, recunoaştere sau identificare; echipamente de integrare a senzorilor;

c. Echipamente de contraacţiune pentru produsele specificate la ML5.a. sau ML5.b.;

Notă în sensul ML5.c., echipamentele de contraacţiune includ echipamentele de detectare.

d. Echipamente de testare sau reglare pe câmpul de luptă, special concepute pentru produsele specificate la ML5.a., ML5.b. sau ML5.C

 

ML6. Vehicule terestre şi componente pentru acestea, după cum urmează:

N.B. Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie, a se vedea ML11.

a. Vehicule terestre şi componente pentru acestea, special concepute sau modificate pentru utilizări militare;

Notă tehnică

La ML6.a. termenul vehicule terestre include remorcile.

b. Alte vehicule terestre şi componente pentru acestea, după cum urmează:

1. Vehicule având toate caracteristicile următoare:

a. realizate sau prevăzute cu materiale sau componente pentru a asigura o protecţie balistică de nivel III (potrivit NU 0108.01, septembrie 1985, sau standard naţional comparabil) sau mai bună;

b. o transmisie pentru a furniza tracţiune roţilor din faţă şi celor din spate simultan, inclusiv vehiculele care au roţi suplimentare pentru susţinerea încărcăturii, fie că sunt puse în mişcare, fie că nu;

c. masa totală maximă autorizată (GVWR) mai mare de 4.500 kg; şi

d. concepute sau modificate pentru utilizare pe drumuri neamenajate;

2. Componente având toate caracteristicile următoare:

a. special concepute pentru vehiculele specificate la ML6.b.1.; şi

b. asigură o protecţie balistică de nivel III (potrivit NU 0108.01, septembrie 1985, sau standard naţional comparabil) sau mai bună.

N.B. A se vedea şi ML13.a.

Nota 1 ML6.a. include:

a. tancuri şi alte vehicule militare înarmate şi vehicule militare amenajate cu suporturi pentru montarea armamentului sau echipament pentru plantarea minelor ori lansarea muniţiei specificate la ML4.;

b. vehicule blindate;

c. vehicule amfibii şi vehicule ce pot traversa vaduri adânci;

d. vehicule de recuperare şi vehicule pentru remorcare sau pentru transport muniţie sau sisteme de arme şi echipamente aferente pentru manipularea încărcăturii.

Nota 2 Modificarea unui vehicul terestru pentru utilizări militare specificat la ML6. a. presupune o schimbare structurală, electrică sau mecanică, care cuprinde una sau mai multe componente special concepute pentru utilizări militare. Asemenea componente includ:

a. anvelope special concepute pentru a asigura protecţia la penetrarea glonţului;

b. protecţia prin blindaj a părţilor vitale (de exemplu, rezervoare de combustibil sau cabina şoferului);

c. Întărituri speciale sau suporturi pentru fixarea armelor;

d. iluminare mascată,

Nota 3 ML6. nu se aplică automobilelor civile concepute sau modificate pentru a transporta bani sau valori,

Nota 4 ML6. nu se aplică vehiculelor care întrunesc toate caracteristicile următoare:

a. au fost fabricate înainte de anul 1946;

b. nu conţin produse specificate în prezenta listă şi fabricate după anul 1945, cu excepţia reproducerilor de componente sau accesorii originale pentru vehicul; şi

c. nu încorporează arme specificate în MLI., ML2. sau ML4, cu excepţia cazului m care nu sunt funcţionale şi nu au capacitatea de a descărca un proiectil.

 

ML7. Agenţi toxici chimici sau biologici, “agenţi pentru combaterea dezordinii publice”, materiale radioactive, echipamente, componente şi materiale aferente, după cum urmează:

a. Agenţi biologici sau materiale radioactive “adaptate pentru utilizare în război” în vederea producerii de vătămări asupra oamenilor sau animalelor, degradării echipamentelor ori distrugerii recoltelor sau mediului;

b. Agenţi chimici de război (CW), incluzând:

1. agenţi CW toxici neuroparalitici:

a. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fluorofosfonaţi de O-alchil (≤C10, inclusiv cicloalchil), cum ar fi:

sarin (GB): metilfluorofosfonat de O- izopropil (CAS 107-44-8); şi soman (GD): metilfluorofosfonat de O- pinacolil (CAS 96-64-0);

b. N,N-dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) amidocianofosfaţi de O-alchil (≤C10, inclusiv cicloalchil), cum ar fi: tabun(GA); N, N-dimetilamidocianofosfat de O-etil (CAS 77-81-6);

c. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) tiofosfonaţi de O-alchil (H <C10, inclusiv cicloalchil) S-[2-(dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil)amino)etil] şi sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare, cum ar fi: VX: metiltiofosfonat de 0-etil-S-[2-(diizopropilamino)etil] (CAS 50782-69-9);

2. agenţi CW vezicanţi:

a. iperite cu sulf, cum ar fi:

1. 2-cloroetil-clorometil-sulfură (CAS 2625-76-5);

2. bis(2-cloroetiS) - sulfura (CAS 505-60-2);

3. bis(2-cloroetiltio) - metan (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-bis(2-cloroetiltio) - etan (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bis(2-cloroetiltio) - n-propan (CAS 63905-10-2); 6.1,4-bis(2-cloroetiltio) - n-butan (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-bis(2-cloroetiltio)-n-pentan (CAS 142868-94-8);

8. bis (2-cloroetiltiometil) - eter (CAS 63918-90-1);

9. bis (2-cloroetiltioetil) - eter (CAS 63918-89-8);

b. lewisite, cum ar fi:

1. 2-clorovinildicloroarsină (CAS 541-25-3);

2. tris (2-clorovinil) arsină (CAS 40334-70-1);

3. bis (2-clorovinil) cloroarsină (CAS 40334-69-8);

c. iperite cu azot, cum ar fi:

1. HN1: bis (2-cloroetil) etilamină (CAS 538-07-8);

2. HN2: bis (2-cloroetil) metilamină (CAS 51-75-2);

3. HN3: tris(2-cloroetil) amină (CAS 555-77-1);

3. substanţe toxice incapacitante, cum ar fi: benzilat de 3-chinuclidinil (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. substanţe toxice defoliante, cum ar fi:

a. 2-cloro-4-fluoro-fenoxiacetat de butii (LNF);

b. acid 2,4,5-triclorofenoxiacetic (CAS 93-76-5) în amestec cu acid 2,4-diclorofenoxiacetic (CAS 94-75-7) [agent Orange (CAS 39277-47-9)];

c. Precursori pentru arme chimice binare şi precursori de bază, după cum urmează:

1. difluoruri alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fosfonice, cum ar fi: DF: difluorură metilfosfonică (CAS 676-99-3);

2. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fosfoniţi de O-alchil (H sau <C10, inclusiv cicloalchil)-0-[2-(dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) aminoetil] şi sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare, cum ar fi:

QL: metilfosfonit de 0-etil-0-[2-(diizopropilamino)etil] (CAS 57856-11-8);

3. clorosarin: metilclorofosfonat de O-izopropil (CAS 1445-76-7);

4. clorosoman: metilclorofosfonat de O-pinacolil (CAS 7040-57-5);

d. “Agenţi pentru combaterea dezordinii publice”, constituenţii chimici activi şi combinaţiile acestora, incluzând:

1. α-brombenzenacetonitril (cianură de brombenzil) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. [(2-clorfenil) metilen] propandinitril, (O-clorobenzilidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-clor-1- feniletanonă, clorură de fenilacil (ω-cloroacetofenonă) (CN) (CAS 532-27-4);

4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepină (CR) (CAS 257-07-8);

5.10-clor-5,10 clorură de dihidrofenarsazină, adamsită, (DM), (CAS 578-94-9); 6. N- nonanoilmorfolină,(MPA) (CAS 5299-64-9);

Nota 1 ML7.d. nu se aplică “agenţilor pentru combaterea dezordinii publice” în ambalaj individual, destinaţi autoapărării.

Nota 2 ML7.d. nu se aplică constituenţilor chimici activi şi combinaţiilor acestora identificaţi şi ambalaţi pentru industria alimentară sau pentru scopuri medicale.

e. Echipamente special concepute sau modificate pentru utilizări militare, concepute ori modificate pentru răspândirea oricăruia dintre următoarele, precum şi componente special concepute pentru acestea:

1. materiale sau agenţi specificaţi la ML7.a., ML7.b. sau ML7.d.; sau

2. agenţi chimici de război (CW) obţinuţi din precursori specificaţi la ML7.c.;

f. Echipamente de protecţie şi decontaminare, special concepute sau modificate pentru utilizări militare, componente şi amestecuri chimice, după cum urmează:

1. echipamente concepute sau modificate pentru apărarea împotriva materialelor specificate la ML7.a., ML7.b. sau ML7.d., precum şi componente special concepute pentru acestea;

2. echipamente concepute sau modificate pentru decontaminarea obiectelor contaminate cu materialele specificate la ML7.a. sau ML7.b., precum şi componente special concepute pentru acestea;

3. amestecuri chimice special realizate sau dezvoltate pentru decontaminarea obiectelor contaminate cu materialele specificate la ML7.a. sau ML7.b.;

Notă ML7.f.1. include:

a. unităţi de aer condiţionat special concepute sau modificate pentru filtrare nucleară, biologică ori chimică;

b. Îmbrăcăminte de protecţie.

N.B. Pentru măştile de gaze civile şi echipamentul de protecţie şi decontaminare, a se vedea, de asemenea, 1A004 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

g. Echipamente special concepute sau modificate pentru utilizări militare, concepute sau modificate pentru detecţia ori identificarea materialelor specificate la ML7.a., ML7.b. sau ML7.d., precum şi componente special concepute pentru acestea;

Notă ML7.g, nu se aplică dozimetrelor individuale de monitorizare a radiaţiilor.

N.B. A se vedea, de asemenea, 1A004 Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

h. “Biopolimeri” special concepuţi sau prelucraţi pentru detecţia ori identificarea agenţilor chimici de război (CW) specificaţi la ML7.b. şi culturi de celule specifice folosite pentru producerea lor;

i. “Biocatalizatori” pentru decontaminarea sau degradarea agenţilor chimici de război (CW) şi sisteme biologice pentru acestea, după cum urmează:

1. “biocatalizatori” special concepuţi pentru decontaminarea sau degradarea agenţilor chimici de război (CW) specificaţi la ML7.b., care rezultă prin selecţie dirijată în laborator ori prin manipulare genetică a sistemelor biologice;

2. sisteme biologice conţinând informaţie genetică specifică producţiei de “biocatalizatori” specificaţi la ML7.L1., după cum urmează:

a. “vectori de expresie”;

b. virusuri;

c. culturi de celule.

Nota 1 ML7.b. şi ML7.d. nu se aplică următoarelor:

a. clorcian (CAS 506-77-4). A se vedea 1C450.a.5 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE;

b. acid cianhidric (CAS 74-90-8);

c. clor (CAS 7782-50-5);

d. clorură de carbonil (fosgen) (CAS 75-44-5). A se vedea 1C450.a.4 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE;

e. difosgen (triclormetil-cloroformiat) (CAS 503-38-8);

f. Neutilizat din 2004;

g. bromură de xilil, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4); h. bromură de benzii (CAS 100-39-0);

i. iodură de benzii (CAS 620-05-3);

j. bromacetonă (CAS 598-31-2);

k. bromcian (CAS 506-68-3);

l. bromometiletilcetonă (CAS 816-40-0);

m. cloracetonă (CAS 78-95-5);

n. iodacetat de etil (CAS 623-48-3);

o. iodacetonă (CAS 3019-04-3);

p. cloropicrină (CAS 76-06-2). A se vedea 1C450.a.7 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE,

Nota 2 Culturile de celule şi sistemele biologice specificate la ML7.h, şi ML7J.2. sunt exclusive, iar aceste subarticole nu se aplică celulelor sau sistemelor biologice pentru scopuri civile cum ar fi: agricol, farmaceutic, medical, veterinar, protecţia mediului, tratarea deşeurilor sau în industria alimentară.

 

ML8. “Materiale energetice” şi substanţele aferente, după cum urmează:

N.B.1. A se vedea, de asemenea, 1C011 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

N.B.2. Pentru încărcături şi dispozitive, a se vedea ML4. şi 1A008 din Lista de produse cu

dublă utilizare a UE. Note tehnice

1. În sensul ML8., amestecul se referă la un compus format din două sau mai multe substanţe din care cel puţin una să fie cuprinsă în subarticolele din ML8.

2. Orice substanţă cuprinsă în ML8. face obiectul acestei liste, chiar şi atunci când este utilizată într-un alt domeniu decât cel indicat (de exemplu TAGN este utilizat în mod predominant ca un exploziv, dar poate fi utilizat de asemenea drept combustibil sau oxidant).

a. “Explozivi”, după cum urmează, şi amestecurile acestora:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan sau 7- amino- 4,6- dinitrobenzofurazan-1- oxid) (CAS 97096-78-1);

2. BNCP [perclorat de cis-bis(5-nitrotetrazolat) tetra amino-cobalt (III)] (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan sau 5,7- diamino-4,6- dinitrobenzofurazan -1-oxid) (CAS 117907-74-1);

4. CL-20 (HNIW sau hexanitrohexaazaizowurtziian (CAS 135285-90-4); clatraţi ai CL-20 (a se vedea, de asemenea, ML8.g.3. şi ML8.g.4. pentru “precursorii” acestuia);

5. CP [perclorat de 2-(5-ciantetrazolat) penta-amino cobalt III] (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilenă, FOX 7) (CAS 145250-81-3);

7. DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazină);

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3’-diamino-2,2’,4,4’,6,6’-hexanitrobifenil sau dipicridamidă) (CAS 17215-44-0);

11. DNGU (DINGU sau dinitroglicoluril) (CAS 55510-04-8);

12. furazani, după cum urmează:

a. DAAOF (diaminoazoxifurazan);

b. DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13. HMX şi derivaţi (a se vedea, de asemenea, ML8.g.5. pentru “precursorii” săi), după cum urmează:

a. HMX(ciclotetrametilentetranitramină; octahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazină; 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclooctan; octogen sau homociclonit) (CAS 2691-41-0);

b. analogi difluoroaminaţi ai HMX;

c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraaza-biciclo [3,3,0]-octanona-3; tetranitrosemiglicouril sau keto-biciclic HMX) (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15. HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16. imidazoli, după cum urmează:

a. BNNII (octahidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazol);

b. DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c. FDIA (1 -fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);

e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazol);

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilen hidrazină);

18. NTO ( ONTA sau 3-nitro-1,2,4-triazol-5-onă) (CAS 932-64-9);

19. polinitrocubani cu mai mult de patru grupe nitro;

20. PYX ( 2,6-bis(picrilamino)-3,5-dinitropiridină) (CAS 38082-89-2);

21. RDX şi derivaţi, după cum urmează:

a. RDX (ciclotrimetilentrinitramină, ciclonit, T4, hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazină; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-ciclohexan; hexogen sau hexogene) (CAS 121-82-4);

b. Keto-RDX (K-6 sau 2,4,6-trinitro-2,4,6-thazaciclohexanonă) (CAS 115029-35-1);

22. TAGN (triaminoguanidină nitrat) (CAS 4000-16-2);

23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (a se vedea, de asemenea, ML 8.g.7. pentru “precursorii” săi);

24. TEDDZ(3,3,7,7-tetrabis(difluoroamino)octahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocină);

25. tetrazoli, după cum urmează:

a. NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26. tetril (trinitrofenilmetilnitramină) (CAS 479-45-8);

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadecalină) (CAS 135877-16-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.6. pentru “precursorii” săi);

28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidină) (CAS 97645-24-4) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.2. pentru “precursorii” săi);

29. TNGU (SORGUYL sau tetranitroglicoluril) (CAS 55510-03-7);

30. TNP (1 ,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazină) (CAS 229176-04-9);

31. triazine, după cum urmează:

a. DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazină) (CAS 19899-80-0);

b. NNHT(2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazină) (CAS 130400-13-4);

32. triazoli, după cum urmează:

a. 5-azido-2-nitrotriazol;

b. ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramidă) (CAS 1614-08-0);

c. ADNT (1 -amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d. BDNTA([bis-dinitrotriazol]amină);

e. DBT (3,3-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f. DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g. Neutilizat din 2010;

h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-3,5-dinitrotriazol);

i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazol);

j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33. explozivi care nu sunt cuprinşi în altă parte în ML8.a. şi care au oricare dintre următoarele:

a. o viteză de detonaţie mai mare de 8.700 m/s la densitatea maximă sau

b. o presiune de detonaţie mai mare de 34 Gpa (340 kbar);

34. explozivi organici care nu sunt cuprinşi în altă parte în ML8.a. şi care au toate caracteristicile următoare:

a. având presiuni de detonaţie de 25 GPa (250 kbar) sau mai mari; şi

b. care rămân stabili la temperaturi de 523 K (250 °C) sau mai mari pentru perioade de 5 minute sau mai lungi;

b. “Încărcături de propulsie”, după cum urmează:

1. orice “Încărcătură de propulsie” solidă din clasa 1.1a Naţiunilor Unite (UN) cu un impuls specific teoretic (în condiţii standard) mai mare de 250 secunde pentru compoziţii nemetalice sau mai mare de 270 secunde pentru compoziţii conţinând aluminiu;

2. orice “Încărcătură de propulsie” solidă din clasa 1.3 a UN cu un impuls specific teoretic (în condiţii standard) mai mare de 230 secunde pentru compoziţii nehalogenate, 250 secunde pentru compoziţii nemetalice şi 266 secunde pentru compoziţii metalice;

3. “Încărcături de propulsie” având o forţă mai mare de 1.200 kJ/kg:

4. “Încărcături de propulsie” care pot realiza o viteză de ardere în regim staţionar mai mare de 38 mm/s în condiţii standard de presiune de 6,89 MPa (68,9 bar) şi temperatură de 294 K (21 °C);

5. “Încărcături de propulsie” cu bază dublă, reprezentate de elastomer modificat şi turnat (EMCDB) cu o alungire mai mare de 5% la efortul maxim şi la temperatura de 233 K (-40 °C);

6. orice “Încărcătură de propulsie” conţinând substanţele specificate la ML8.a.;

7. “Încărcături de propulsie”, care nu sunt specificate în altă parte în prezenta listă, special concepute pentru utilizări militare;

c. “Încărcături pirotehnice”, carburanţi şi substanţe aferente, după cum urmează, precum şi amestecurile acestora:

1. carburanţi de aviaţie special realizaţi pentru scopuri militare;

Notă Carburanţii de aviaţie specificaţi la MLd.c.1. sunt produse finite şi nu constituenţii acestora.

2. alan (hidrură de aluminiu) (CAS 7784-21-6);

3. carborani; decaboran (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 şi 18433-84-6) şi derivaţii acestora;

4. hidrazină şi derivaţi, după cum urmează (a se vedea, de asemenea, ML8.d.8. şi ML8.d.9. pentru derivaţii oxidanţi ai hidrazinei):

a. hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentraţia de 70 % sau mai mare;

b. monometilhidrazină (CAS 60-34-4);

c. dimetilhidrazină simetrică (CAS 540-73-8);

d dimetilhidrazină nesimetricâ (CAS 57-14-7);

Notă ML8.c.4.a. nu se aplică amestecurilor de hidrazină special realizate pentru controlul coroziunii.

5. carburanţi metalici cu particule de formă sferică, atomizate, sferoidale, fulgi sau pulbere, fabricate din materiale care conţin 99 % sau mai mult din oricare dintre următoarele:

a. metale după cum urmează, precum şi amestecuri ale acestora:

1. beriliu (CAS 7440-41-7) cu mărimea particulelor mai mică de 60 μm;

2. pulbere de fier (CAS 7439-89-6) cu mărimea particulelor de 3 μm sau mai mică, obţinută prin reducerea oxidului de fier cu hidrogen;

b. amestecuri care conţin oricare dintre următoarele:

1. zirconiu (CAS 7440-67-7), magneziu (CAS 7439-95-4) sau aliaje ale acestora cu mărimea particulelor mai mică de 60 μm; sau

2. carburanţi cu bor (CAS 7440-42-8) sau cu carbură de bor (CAS 12069-32-8) cu puritatea de 85% ori mai mare şi mărimea particulelor mai mică de 60 Mm;

Nota 1 ML8.C.5. se aplică explozivilor şi carburanţilor chiar dacă metalele sau aliajele sunt

încapsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.

Nota 2 ML8.c.5.b. se aplică carburanţilor metalici sub formă de particule numai atunci când sunt amestecaţi cu alte substanţe pentru a forma un amestec realizat pentru scopuri militare cum ar fi reziduurile de la încărcături lichide de propulsie, încărcături solide de propulsie sau amestecuri pirotehnice.

Nota 3 ML8.c.5.b.2. nu se aplică borului şi cărbuni de bor îmbogăţite cu bor-10 (20% sau mai mult din conţinutul total de bor-10).

6. materiale militare, conţinând gelifianţi pentru combustibili pe bază de hidrocarburi, special realizate pentru utilizare la muniţiile incendiare sau la aruncătoarele de flăcări, cum ar fi săruri metalice ale acizilor stearic sau palmitic (de exemplu octal (CAS 637-12-7)) şi gelifianţi M1, M2 şi M3;

7. amestecuri de percloraţi, cloraţi şi cromaţi cu pulberi metalice sau alţi componenţi combustibili cu energie înaltă;

8. pulbere sferică de aluminiu (CAS 7429-90-5) cu mărimea particulelor de 60 μm sau mai mică, fabricată din material cu un conţinut în aluminiu de 99% sau mai mare;

8RO. pulbere sferică sau sferoidală de aluminiu (CAS 7429-90-5) cu mărimea particulelor de 75 μm sau mai mică, fabricată din material cu un conţinut în aluminiu de 99% sau mai mare, pentru cel puţin 99,5% din greutatea totală, în cazul în care cel puţin 60% din greutatea totală este fabricată din particule mai mici de 45 μm conform standardului ISO 2591:1988;

Notă tehnică Dimensiunile particulei de 45 μm şi 75 μm (ISO R-565) corespund dimensiunilor unei site cu ochi de 325 (Tyler), respectiv 200 (Tyler).

9. subhidrură de titan (TiHn) cu echivalent stoichiometric n= 0,65 -1,68;

d. Oxidanţi după cum urmează, precum şi amestecurile acestora:

1. AND (amoniu dinitramidă sau SR 12) (CAS 140456-78-6);

2. AP (perclorat de amoniu) (CAS 7790-98-9);

3. compuşi pe bază de fluor şi oricare dintre următoarele:

a. alţi halogeni;

b. oxigen; sau

c. azot;

Nota 1 ML8.d.3. nu se aplică trifluorurii de clor (CAS 7790-91-2).

Nota 2 ML8.d.3. nu se aplică trifluorurii de azot (CAS 7783-54-2) în stare gazoasă.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidină) (CAS 78246-06-7);

5. HAN (hidroxilamoniu nitrat) (CAS 13465-08-2);

6. HAP (hidroxilamoniu perclorat) (CAS 15588-62-2);

7. HNF (hidraziniu nitroformat) (CAS 20773-28-8);

8. hidrazină nitrat (CAS 37836-27-4);

9. hidrazină perclorat (CAS 27978-54-7);

10. oxidanţi lichizi compuşi din sau conţinând acid azotic roşu fumans inhibat (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Notă ML 8. d. 10. nu se aplică acidului azotic fumans neinhibat.

e. Adezivi, plastifianţi, monomeri şi polimeri, după cum urmează:

1. AMMO (azidometifmetiloxetan şi polimerii acestuia) (CAS 90683-29-7) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.1. pentru “precursorii” acestuia);

2. BAMO (bisazidometiloxetan şi polimerii acestuia) (CAS 17607-20-4) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.1. pentru “precursorii” acestuia);

3. BDNPA (bis (2,2-dinitropropil) acetal) (CAS 5108-69-0);

4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropil) formal) (CAS 5917-61-3);

5. 8TTN (butantrioltrinitrat) (CAS 6659-60-5) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.8. pentru “precursorii” acestuia);

6. monomeri energetici, plastifianţi sau polimeri, special concepuţi pentru utilizări militare şi care conţin oricare dintre următoarele:

a. grupuri nitro;

b. grupuri azido;

c. grupuri nitrat;

d. grupuri nitraza; sau

e. grupuri difluoroamino;

7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetan) şi polimerii acestuia;

8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formal) (CAS 17003-79-1);

9. FPF-1 (poli-2,2A3A4-hexafluoropentan-1,5-cliol formal) (CAS 376-90-9);

10. FPF-3 (poli-2l4(4,5,5,6l6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptan-1,7-diol formal);

11. GAP (glicidilazida polimer) (CAS 143178-24-9) şi derivaţii acestuia;

12. HTPB (polibutadienă cu grupe terminale hidroxil) cu o grupă funcţională hidroxil egală sau mai mare de 2,2 şi mai mică sau egală cu 2,4, o valoare hidroxil mai mică de 0,77 meq/g şi o viscozitate la 30°C mai mică de 47 poise (CAS 69102-90-5);

13. poli (epiclorhidrină), cu funcţiuni alcool şi masă moleculară sub 10.000, după cum urmează:

a. poli (epiclorhidrindiol);

b. poli (epiclorhidrintriol);

14. NENAs (compuşi ai nitratetilnitraminei) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1,82486-83-7, 82486-82-6 şi 85954-06-9);

15. PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrat sau poli (nitratometil oxiran)) (CAS 27814-48-8);

16. poli-NIMMO (polinitratometilmetiloxetan) sau poli-NMMO (poli[3-nitratometil-3-metiloxetan]) (CAS 84051-81-0);

17. polinitroortocarbonaţi;

18. TVOPA (1,2,3-tri-[1,2-bis (difluoroamino) etoxi]propan sau tri-vinoxi-propan aduct) (CAS 53159-39-0);

f. “Aditivi”, după cum urmează:

1. salicilat bazic de cupru (CAS 62320-94-9);

2. BHEGA(bis-(2-hidroxietil) glicolamidă) (CAS 17409-41-5);

3. BNO (butadiennitril oxid);

4. derivaţi de ferocen, după cum urmează:

a. butacen (CAS 125856-62-4);

b. catocen (2,2-bis-etilferocenil propan) (CAS 37206-42-1);

c. acizi carboxilici ai ferocenului inclusiv: acidul ferocen carboxilic (CAS 1271-42-7), acidul 1,1-ferocendicarboxilic (CAS 1293- 87-4);

d. n-butil ferocen (CAS 31904-29-7);

e. alţi aducţi ai derivaţilor polimerici ai ferocenului;

5. beta rezorcilat de plumb (CAS 20936-32-7);

6. citrat de plumb (CAS 14450-60-3);

7. chelaţi plumb-cupru de beta-rezorcilaţi sau salicilaţi (CAS 68411-07-4);

8. maleat de plumb (CAS 19136-34-6);

9. salicilat de plumb (CAS 15748-73-9);

10. stanat de plumb (CAS 12036-31-6);

11. MAPO (tri-1-(2-metil) aziridinil fosfin oxid) (CAS 57-39-6); BOBBA8 (bis (2-metil aziridinil) 2-(2-hidroxipropanoxi) propilamino fosfin oxid); şi alţi derivaţi MAPO;

12. metil BAPO (bis (2-metil aziridinil) metilaminofosfin oxid) (CAS 85068-72-0);

13. N-metil-p-nitroanilină (CAS 100-15-2);

14. 3- nitrază-1,5-pentan diizocianat (CAS 7406-61-9);

15. agenţi de cuplare organo-metalici, după cum urmează:

a. (dialil) oxi, tri (dioctil) fosfato-titanat de neopentil (CAS 103850-22-2); cunoscut ca titan IV, 2,2[bis 2-propenolat-metil, butanolat, tris (dioctil) fosfat] (CAS 110438-25-0); sau LICA12 (CAS 103850-22-2);

b. titan IV, [ (2-propenolat-1) metil, n-metilpropanolat] butanolat-1, tris (dioctil) pirofosfat sau KR 3538;

c. titan IV, [ (2-propenolat-1) metil, n-metilpropanolat] butanolat-1, tris (dioctil) fosfat;

16. policiandifluoraminoetilenoxid;

17. amide de aziridină polifuncţionale cu structuri de bază izoftalice, trimesice (BITA sau butilen imină trimesamidă), izocianurice sau trimetiladipice şi substituţii de 2-metil sau 2-etil pe inelul aziridinic;

18. propilenimină (2-metilaziridină) (CAS 75-55-8);

19. oxid de fier superfin (Fe203) (CAS 1317-60-8) cu o suprafaţă specifică mai mare de 250 m2/g şi mărimea particulelor de 3,0 nm sau mai mică;

20. TEPAN (tetraetilen pentaamin acrilonitril) (CAS 68412-45-3); poliamine cianoetilate şi sărurile lor;

21. TEPANOL (tetraetilen pentaamin acrilonitril glicidol) (CAS 68412-46-4); poliamine cianoetilate cu aducţi de glicidol şi sărurile lor;

22. TPB (trifenil bismut) (CAS 603-33-8);

g. “Precursori”, după cum urmează:

N.B. În cadrul ML8.g. trimiterile se referă la “materialele energetice” specificate, fabricate din aceste substanţe.

1. BCMO (bisclorometiloxetan) (CAS 142173-26-0) (a se vedea, de asemenea, ML8.e,1. şi ML8.e.2.);

2. sare de t-butil-dinitroazetidină (CAS 125735-38-8) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.28.);

3. HBIW (hexabenzilhexaazaizowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.4.);

4. TAIW (tetraacetildibenzilhexaazaizowurtzitan) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.4.) (CAS 182763-60-6);

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciclo octan) (CAS 41378-98-7) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.13.);

6.1,4,5,8-tetraazadecalin (CAS 5409-42-7) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.27.); 7.1,3,5-triclorbenzen (CAS 108-70-3) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.23.); 8.1,2,4-trihidroxibutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.e.5.).

Nota 1 ML8. nu se aplică următoarelor substanţe în afară de cazul în care intră în compoziţia

sau sunt amestecate cu “materialele energetice” specificate la ML8.a. sau pulberile

metalice specificate la ML8.c:

a. picrat de amoniu (CAS 131-74-8);

b. pulbere neagră;

c. hexanitrodifenilamină (CAS 131-73-7);

d. difluoramină (CAS 10405-27-3);

e. nitroamidon (CAS 9056-38-6);

f. azotat de potasiu (CAS 7757-79-1);

g. tetranitronaftalină; h. trinitroanisol;

i. trinitronaftalină;

j. trinitroxilen;

k. N-pirolidonă; 1-metil-2-pirolidonă (CAS 872-50-4);

l. dioctilmaleat (CAS 142-16-5);

m. etilhexilacrilat (CAS 103-11-7);

n. trietilaluminiu (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilaluminiu (TMA) (CAS 75-24-1) şi alţi alchili şi anii piroforici metalici de litiu, sodiu, magneziu, zinc sau bor;

o. nitroceluloză (CAS 9004-70-0);

p. nitroglicerină (sau gliceroltrinitrat, trinitroglicerină) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r. etilendiamindinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. pentaeritritoftetranitrat (PETN) (CAS 78-11-5);

t. azidă de plumb (CAS 13424-46-9), stimat de plumb normal (CAS 15245-44-0) şi stifnat de plumb bazic (CAS 12403-82-6) şi explozivi primari sau compoziţii de Miere conţinând azide sau complecşi de azide;

u. trietilenglicoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v. 2,4,6-trinitrorezorcinol (acid stifnic) (CAS 82-71-3);

w. dietildifenil uree (CAS 85-98-3); dimetildifenil uree (CAS 611-92-7); metiletildifenil uree [centralite];

x. N, N-difenil uree (difenil uree nesimetrică) (CAS 603-54-3);

y. metil-N, N-difenil uree (metil difenil uree nesimetrică) (CAS 13114-72-2);

z. etil-N, N-difenil uree (etil difenil uree nesimetrică) (CAS 64544-71-4);

aa. 2-nitrodifenil amină (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

bb. 4-nitrodifenil amină (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc. 2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd. nitroguanidină (CAS 556-88-7) (a se vedea 1C011.d din Lista de produse cu dublă utilizare a UE).

Nota 2 ML8. nu se aplică percloratului de amoniu (ML8.d.2.) şi NTO (ML 8.a. 18.), cu formă şi formulă speciale pentru dispozitivele de producere de gaze pentru utilizări civile şi care întruneşte toate caracteristicile următoare:

a. intră în compoziţia sau sunt amestecate cu adezivi sau plastifianţi termorigizi inactivi;

b. conţin maximum 80% perclorat de amoniu (ML8.d.2.) în masa de material activ;

c. conţin mai mult sau egal cu 4 g de NTO (ML8.a. 18.); şi d au o masă individuală mai mică de 250 g.

 

ML9. Nave de război (de suprafaţă sau subacvatice), echipamente navale speciale, accesorii, componente şi alte nave de suprafaţă, după cum urmează:

N.B. Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie, a se vedea ML 11. a. Nave şi componente, după cum urmează:

1. nave (de suprafaţă sau subacvatice) special concepute ori modificate pentru utilizări militare, indiferent de gradul lor actual de întreţinere sau de condiţiile de operare şi indiferent dacă au ori nu au sisteme de lansare de arme sau blindaje, precum şi corpurile de nave ori părţile de corpuri pentru astfel de nave şi componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare;

2. nave de suprafaţă, altele decât cele specificate la ML9.a.1., având oricare dintre următoarele, fixate sau integrate în navă:

a. arme automate având un calibru de 12,7 mm sau mai mare specificate fa ML 1., ori arme specificate la ML2., ML4., ML12. sau ML19., ori «monturi» sau puncte întărite pentru astfel de arme;

Notă tehnică

«Monturi» se referă la suporturi pentru arme sau la întărituri structurale în scopul instalării

de arme.

b. sisteme de conducere a focului specificate la ML5.;

c. având toate caracteristicile următoare:

1. «protecţie chimică, biologică, radiologică şi nucleară (CBRN)»; şi

2. «sistem de prespălare sau de spălare» conceput pentru scopuri de decontaminare; sau Note tehnice

1. «Protecţie CBRN» este un spaţiu interior autonom cu caracteristici ca suprapresiune, izolarea sistemului de ventilaţie, deschideri limitate pentru ventilaţie prin filtre CBRN şi puncte limitate de acces pentru personal care sunt prevăzute cu sisteme de blocare a fluxului de aer.

2. «Sistem de prespălare sau spălare» este un sistem de stropire cu apă de mare capabil să ude în mod simultan suprastructura exterioară şi punţile unei nave. d. sisteme active de contramăsuri specificate la ML4.b., ML5.C. sau ML11 .a. şi care au oricare dintre următoarele:

1. «protecţie CBRN»;

2. corpul şi suprastructura special concepute pentru a reduce amprenta radar;

3. dispozitive de reducere a semnăturii termice (de exemplu sistem de răcire a gazelor evacuate), cu excepţia celor special concepute pentru a creşte randamentul instalaţiilor energetice sau pentru a reduce efectele asupra mediului; sau

4. sistem de diminuare a inductanţei magnetice conceput pentru a reduce semnătura magnetică a întregii nave;

b. Motoare şi sisteme de propulsie, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare şi componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare:

1. motoare diesel special concepute pentru submarine, având toate caracteristicile următoare:

a. putere de 1,12 MW (1.500 CP) sau mai mare; şi

b. viteză de rotaţie de 700 rot/min sau mai mare;

2. motoare electrice special concepute pentru submarine, având toate caracteristicile următoare:

a. putere mai mare de 0,75 MW (1.000 CP);

b. schimbare rapidă a sensului de rotaţie;

c. răcire cu lichid; şi

d. total etanşe;

3. motoare diesel nemagnetice, având toate caracteristicile următoare:

a. putere de 37,3 kW (50 CP) sau mai mare; şi

b. conţinut nemagnetic mai mare de 75% din masa totală;

4. sisteme de «propulsie independentă de aer» (AIP), special concepute pentru submarine;

Notă tehnică

«Propulsia independentă de aer» (AIP) permite unui submarin scufundat să îşi folosească sistemul de propulsie^ fără a avea acces la oxigenul atmosferic, o perioadă mai lungă decât ar fi permis bateriile. În sensul ML9.b.4.r AIP nu include energia nucleară.

c. Dispozitive de detecţie subacvatică special concepute pentru utilizări militare, sistemele de comandă ale acestora şi componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare;

d. Plase antisubmarin şi antitorpilă, special concepute pentru utilizări militare;

e. Neutilizat din 2003; “

f. Elemente de trecere prin corpul navei şi conectoare special concepute pentru utilizări militare, care permit legătura cu echipamentele din exteriorul navei şi componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare;

Notă ML9.f. include conectoare pentru nave care sunt de tip mono sau multiconductor, coaxial sau cu ghid de undă şi mijloace de trecere prin corpul navei, ambele având capacitatea de a nu fi afectate de infiltraţiile din exterior şi de a-şi păstra caracteristicile la adâncimi marine de peste 100 m, precum şi conectoare cu fibre optice şi mijloace optice de trecere prin corpul navei a dispozitivelor optice special concepute pentru transmiterea fasciculului “laser”, indiferent de adâncime. ML9.f. nu se aplică mijloacelor obişnuite de trecere prin corpul navei a arborelui de propulsie şi a tijei de control hidrodinamic.

g. Rulmenţi silenţioşi având oricare dintre următoarele caracteristici, componente pentru aceştia şi echipamente care conţin astfel de rulmenţi, special concepute pentru utilizări militare:

1. suspensie cu gaz sau magnetică;

2. sisteme de control al semnăturii active; sau

3. sisteme de control al suprimării vibraţiei.

 

ML 10. “Aeronave”, “vehicule mai uşoare decât aerul”, vehicule aeriene fără pilot (“UAV*), motoare de aviaţie şi echipamente pentru “aeronave”, echipamente şi componente aferente, după cum urmează, special concepute sau modificate pentru utilizări militare:

N.B. Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie, a se vedea ML11.

a. “Aeronave” cu pilot şi “vehicule mai uşoare decât aerul”, precum şi componente special concepute pentru acestea;

b. Neutilizat din 2011;

c. Aeronave fără pilot şi echipamente aferente, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

1. “UAV, vehicule aeriene comandate de la distanţă (RPVs), vehicule autonome programabile şi “vehicule mai uşoare decât aerul” fără pilot;

2. lansatoare, echipamente de recuperare şi echipamente de sprijin la sol;

3. echipamente concepute pentru aplicaţii de comandă sau control;

d. Motoare de aviaţie cu propulsie şi componente special concepute pentru acestea;

e. Echipamente de realimentare în zbor cu combustibil, special concepute sau modificate pentru oricare dintre următoarele, precum şi componente special concepute pentru acestea:

1. “aeronave” specificate la ML10.a.; sau

2. aeronave fără pilot specificate la ML10.c;

f. .Echipamente de sol special concepute pentru aeronavele specificate la ML10.a. ori pentru motoarele de aviaţie specificate la ML10.d.;

Notă tehnică

.Echipamente de sor includ echipamente de alimentare cu carburanţi sub presiune şi echipamente concepute pentru a facilita lucrul în zone limitate.

g. Echipamente de menţinere a vieţii pentru echipaj, echipamente de siguranţă pentru echipaj şi alte dispozitive pentru evacuarea în caz de urgenţă, nespecificate la ML10.a., concepute pentru “aeronave” specificate la ML10.a.;

Notă ML 10.g. nu supune controlului căştile de protecţie pentru echipaj care nu încorporează

sau nu au monturi sau accesorii pentru echipamentele specificate în prezenta listă. N.B. Pentru căşti de protecţie, a se vedea, de asemenea, ML13.C h. Paraşute, paraşute planoare şi echipamente aferente, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

1. paraşute care nu sunt specificate în altă parte în prezenta listă;

2. paraşute planoare;

3. echipamente special concepute pentru paraşutişti aflaţi la mare altitudine (de exemplu costume, căşti speciale, sisteme de alimentare cu oxigen, echipament de navigaţie);

i. Echipamente de deschidere controlată a paraşutei sau sisteme de pilotare automată, concepute pentru încărcături paraşutate.

Nota 1 ML10.a. nu se aplică “aeronavelor” şi “vehiculelor mai uşoare decât aerul” sau variantelor acelor “aeronave”, special concepute pentru utilizări militare şi care au toate caracteristicile următoare:

a. nu sunt aeronave de luptă;

b. nu sunt configurate pentru utilizări militare şi nu sunt dotate cu echipamente sau accesorii special concepute ori modificate pentru utilizări militare; şi

c. sunt certificate pentru utilizări civile de către autoritatea aeronautică civilă a unui stat membru al Uniunii Europene (UE) sau stat participant la Aranjamentul de la Wassenaar.

Nota 2 ML10.d. nu se aplică;

a. motoarelor de aviaţie concepute sau modificate pentru utilizări militare care au fost certificate pentru utilizare la o “aeronavă civilă” de către autoritatea aeronautică civilă a unui stat membru al UE sau a unui stat participant la Aranjamentul de la Wassenaar ori componentelor special concepute pentru acestea;

b. motoarelor reversibile sau componentelor special concepute pentru acestea, cu excepţia celor special concepute pentru “UAV”.

Nota 3 în sensul ML10.a. şi ML10.d. componentele special concepute şi echipamentele aferente pentru “aeronave” nemilitare sau pentru motoare de aviaţie modificate pentru utilizări militare se aplică numai pentru acele componente şi echipamente militare aferente necesare modificării pentru utilizări militare.

Nota 4 în sensul ML10.a., utilizarea militară include: luptă, cercetare din aer, atac, instruire militară, sprijin logistic şi transport şi deşănţare de trupe sau echipamente militare.

Nota 5 ML10.a. nu se aplică “aeronavelor”care întrunesc toate caracteristicile următoare:

a. au fost fabricate prima dată înainte de anul 1946;

b. nu incorporează produse specificate în prezenta listă, cu excepţia cazului în care produsele trebuie să respecte standardele de siguranţă şi de navigabilitate ale unui stat membru al UE sau ale unui stat participant Aranjamentul de la Wassenaar; şi

c. nu incorporează arme specificate în prezenta listă, cu excepţia cazului în care nu sunt funcţionale şi nu au capacitatea de a redeveni funcţionale.

 

ML11. Echipamente electronice, “vehicule spaţiale” şi componente, care nu sunt specificate în altă parte în prezenta listă, după cum urmează:

a. Echipamente electronice special concepute pentru utilizări militare, precum şi componente special concepute pentru acestea;

Notă ML11.a. include:

a. echipamente electronice de contraacţiune şi de contra-contraacţiune (adică echipamente concepute pentru introducerea semnalelor inutile sau semnalelor eronate în radar ori în receptoarele de radiocomunicaţii sau care împiedică sub orice formă recepţia, funcţionarea ori eficacitatea receptoarelor electronice ale adversarului, inclusiv echipamentele aferente de contraacţiune ale acestuia), inclusiv echipamente de bruiaj şi de combatere a bruiajului;

b. tuburi cu reacordare rapidă a frecvenţei (agilitate de frecvenţă);

c. sisteme sau echipamente electronice concepute fie pentru supravegherea şi controlul spectrului electromagnetic folosite pentru culegerea informaţiilor militare sau pentru scopuri de securitate, fie pentru contracararea unor astfel de operaţiuni de supraveghere şi control;

d. echipamente subacvatice de contraacţiune, inclusiv echipamente acustice şi magnetice de bruiaj şi de inducere în eroare a adversarului, echipamente concepute să introducă semnale inutile sau eronate în receptoarele sonar;

e. echipamente pentru secretizarea prelucrăm datelor, echipamente pentru secretizarea datelor şi echipamente pentru secretizarea canalelor de transmisiuni şi de semnalizare, utilizând procedee de cifrare;

f. echipamente de identificare, autentificare şi cifrare, precum şi echipamente pentru gestionare, generare şi distribuţie cifru;

g. echipamente de ghidare şi navigaţie;

h. echipamente digitale de radiocomunicaţii cu dispersie troposferică;

i. demodulatoare digitale special concepute pentru obţinerea informaţiilor secrete sub formă de semnale; j. “sisteme automate de comandă şi control”.

N.B. Pentru “software” asociat tehnologiilor radio bazate pe programe “software (SDR) militare, a se vedea ML21.

b. Echipamente de bruiaj pentru sisteme globale de navigaţie prin satelit (GNSS) şi componente special concepute pentru acestea;

c. “vehicule spaţiale” special concepute ori modificate pentru utilizări militare şi componente pentru “vehicule spaţiale” special concepute pentru utilizări militare.

 

ML12. Sisteme de arme cu energie cinetică de mare viteză şi echipamente aferente, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Sisteme de arme cu energie cinetică special concepute pentru distrugerea sau pentru determinarea unei ţinte să îşi abandoneze misiunea:

b. Instalaţii de evaluare şi testare special concepute şi modele detestare pentru testarea dinamică a proiectilelor şi a sistemelor cu energie cinetică, inclusiv ţinte şi aparatură de diagnosticare. N.B. Pentru sistemele de arme care folosesc muniţie subcalibru sau care folosesc numai

propulsie chimică, precum şi pentru muniţia aferentă, a se vedea ML 1.-ML4.

Nota 1 ML12. include următoarele, atunci când sunt special concepute pentru sistemele de arme cu energie cinetică:

a. sisteme de lansare-propulsie capabile să accelereze mase mai mari de 0,1 g la viteze de peste 1,6 km/s, în regim de tragere simplu sau rapid;

b. echipamente pentru producerea puterii primare, a blindajului electric, pentru înmagazinarea energiei, controlul termic, condiţionarea, comutarea sau manipularea combustibilului; interfeţe electrice între sursa de putere, tun şi alte funcţii de comandă electrică a turelei;

c. sisteme pentru descoperirea şi urmărirea ţintelor, conducerea focului sau pentru evaluarea gradului de distrugere a ţintei;

d. sisteme de autodirijare, dirijare sau de propulsie deviată (acceleraţie laterală) pentru proiectile.

Nota 2 ML12. se aplică sistemelor de arme care utilizează oricare dintre următoarele metode de propulsie:

a. electromagnetică;

b. electrotermică;

c. cu plasmă;

d. cu gaz uşor; sau

e. chimică (în situaţia în care se utilizează în combinaţie cu oricare dintre cele de mai sus).

 

ML13. Echipamente şi construcţii blindate sau de protecţie şi componente, după cum urmează:

a. Plăci de blindaj având oricare dintre următoarele:

1. fabricate conform unui standard ori specificaţii militare; sau

2. adecvate pentru utilizări militare;

N.B. pentru veste antiglonţ blindate, a se vedea ML13.d.2.

b. Construcţii din materiale metalice ori nemetalice sau combinaţii ale acestora, special concepute pentru a asigura protecţia balistică a sistemelor militare, precum şi componente special concepute pentru acestea;

c. Căşti militare fabricate în conformitate cu standarde sau specificaţii militare, ori cu standarde naţionale comparabile şi componente special concepute pentru acestea (adică partea destinată protecţiei, căptuşeala şi bureţii);

d. Veste antiglonţ sau îmbrăcăminte de protecţie şi componente pentru acestea, după cum urmează:

1. Veste antiglonţ uşoare şi îmbrăcăminte de protecţie confecţionate în conformitate cu standarde sau specificaţii militare ori echivalente, precum şi componente special concepute pentru acestea;

Notă în sensul ML13.d.1., standardele sau specificaţiile militare includ, cel puţin, specificaţiile pentru protecţia contra schijelor.

2. Vestele antiglonţ grele care oferă o protecţie balistică egală sau mai mare decât nivelul III (NU 0101.06, iulie 2008) sau echivalentele naţionale.

Nota 1 ML13.b. include materiale special concepute pentru a realiza blindaje reactive la

explozie sau pentru a construi adăposturi militare.

Nota 2 ML13.C. nu se aplică căştilor convenţionale din oţel, care nu sunt echipate cu,

modificate sau concepute să accepte orice tip de dispozitiv accesoriu.

Nota 3 ML13.C. şi ML13.d. nu se aplică vestelor de protecţie, căştilor sau îmbrăcămintei de

protecţie, atunci când însoţesc utilizatorul în scopul protecţiei personale.

Nota 4 Singurele căşti concepute special pentru personalul care dezamorsează bombe care sunt specificate la ML13. sunt cele special concepute pentru utilizări militare.

N.B. 1 A se vedea, de asemenea, 1A005 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

N.B. 2 Pentru “materiale fibroase şi filamentare” utilizate la fabricarea vestelor şi căştilor de protecţie, a se vedea 1C010 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

 

ML14. «Echipamente specializate pentru instruire militară» sau pentru simularea de scenarii militare, simulatoare special concepute pentru antrenamentul utilizării armelor şi armamentului specificate la ML 1. sau ML2., precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea.

Notă tehnică

Termenul «echipament specializat pentru instruire militară» include tipurile militare de echipamente de instruire pentru atac, zbor operaţional, descoperire ţinte radar, generare de ţinte radar, executare a tragerilor, acţiuni de luptă antisubmarin, simulatoare de zbor (inclusiv centrifuge rotative pentru antrenamentul piloţilor sau astronauţilor), simulatoare radar, de zbor instrumental, de navigaţie, de lansare a rachetelor, de echipamente ţintă, de “aeronave” teleghidate, simulatoare de armament, simulatoare de “aeronave” nepilotate, precum şi unităţi mobile de instrucţie şi echipamente de instrucţie pentru operaţii militare terestre.

Nota 1 MLI4. include generatoare de imagine şi sisteme interactive cu mediul pentru simulatoare atunci când sunt special concepute sau modificate pentru utilizări militare.

Nota 2 ML14. nu se aplică echipamentelor special concepute pentru antrenament în utilizarea armelor de vânătoare sau sport.

 

ML15. Echipamente pentru formarea de imagini sau de contraacţiune, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea:

a. Echipamente de înregistrare şi prelucrare a imaginii;

b. Camere fotografice şi de filmat, echipamente fotografice şi echipamente de prelucrare a filmelor;

c. Echipamente intensificatoare de imagine;

d. Echipamente de obţinere a imaginilor în infraroşu sau spectru termic;

e. Echipamente senzor radar de formare a imaginii;

f. Echipamente de contraacţiune sau de contra-contraactiune pentru echipamentele specificate la ML15.a. -ML15.e.

Notă ML15J. include echipamente concepute să perturbe funcţionarea sau eficacitatea sistemelor militare de formare a imaginii ori să reducă la minimum asemenea efecte perturbatoare.

Nota 1 în cadrul ML15., termenul «componente special concepute» include următoarele produse, atunci când sunt special concepute pentru utilizări militare:

a. tuburi convertoare de imagine în infraroşu;

b. tuburi intensificatoare de imagine (altele decât cele din prima generaţie);

c. plăcuţe microcanal;

d. tuburi de camere TV pentru nivel de luminozitate scăzută;

e. reţele de detectoare (inclusiv sisteme electronice de interconectare sau citire);

f. tuburi de camere TV piroelectrice;

g. sisteme de răcire pentru sistemele de formare a imaginii;

h. obturatoare cu declanşare electrică de tip fotocromic sau electrooptic având un timp de obturare mai mic de 100 μs, cu excepţia obturatoarelor care constituie o parte esenţială a unei camere ultrarapide; i. invertoare de imagine cu fibre optice; / fotocatozi din semiconductori compuşi.

Nota 2 ML15. nu se aplică “tuburilor intensificatoare de imagine din prima generaţie” sau echipamentelor special concepute să funcţioneze cu “tuburi intensificatoare de imagine din prima generaţie”.

N.B. Pentru clasificarea dispozitivelor de ochire pentru arme care încorporează tuburi intensificatoare de imagine din prima generaţie”a se vedea ML 1., ML2. şi ML5.a.

N.B. A se vedea, de asemenea, 6A002.a.2 şi 6A002.b din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

 

ML16. Produse forjate, turnate şi alte semifabricate, special concepute pentru produsele specificate la ML 1. - ML4.,ML&, ML9., ML10., ML12. sau ML19

Notă ML16. se aplică semifabricatelor atunci când sunt identificabile prin compoziţia materialului, geometrie sau funcţionare.

 

ML17. Alte echipamente, materiale şi «biblioteci», după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Aparate autonome de imersiune şi de deplasare sub apă, după cum urmează:

1. aparate (de reîmprospătare a aerului) cu circuit închis sau semiînchis special concepute pentru utilizări militare (de exemplu, care sunt special concepute să fie nemagnetice);

2. componente special concepute pentru a fi folosite în transformarea pentru utilizări militare a aparatelor cu circuit deschis;

3. articole concepute exclusiv pentru utilizări militare împreună cu aparate autonome de imersiune şi de deplasare sub apă;

b. Echipamente pentru construcţii, special concepute pentru utilizări militare;

c. Accesorii, acoperiri şi tratamente pentru suprimarea semnăturii (caracteristicilor specifice), special concepute pentru utilizări militare;

d. Echipamente pentru unităţi de geniu, special concepute pentru a fi folosite în zona operaţiunilor militare;

e. “Roboţi”, controlere de “roboţi” şi “efectori-terminali” pentru “roboţi”, având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. sunt special concepuţi pentru utilizări militare;

2. sunt prevăzuţi cu mijloace de protecţie a conductelor hidraulice împotriva perforărilor din exterior datorate schijelor (de exemplu, încorporând conducte cu autoetanşare) şi concepuţi pentru a folosi fluide hidraulice cu puncte de aprindere la o temperatură mai mare de 839 K (566 °C); sau

3. sunt special concepuţi sau calificaţi pentru a funcţiona în condiţii de mediu supus acţiunii impulsurilor electromagnetice (EMP);

Notă tehnică

Impulsul electromagnetic (EMP) nu se referă la interferenţa accidentală cauzată de radiaţia electromagnetică a echipamentelor aflate în apropiere (de exemplu, maşini, electrocasnice sau electronice) ori de fulgere.

f. «Biblioteci» (baze de date conţinând parametri tehnici) special concepute pentru utilizări militare, împreună cu echipamentele specificate în prezenta listă;

g. Echipamente de generare a puterii nucleare sau echipamente de propulsie, inclusiv “reactoare nucleare”, special concepute pentru utilizări militare şi componente ale acestora special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare;

h. Echipamente şi materiale, acoperite sau tratate pentru suprimarea semnăturii (caracteristicilor specifice), special concepute pentru utilizări militare, altele decât cele specificate în altă parte în prezenta listă;

i. Simulatoare special concepute pentru “reactoare nucleare” militare;

j. Ateliere mobile de reparaţii special concepute sau «modificate» pentru întreţinerea şi repararea echipamentelor militare;

k. Generatoare de energie pentru câmpul de luptă special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare;

l. Containere special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare;

m. Feriboturi, altele decât cele specificate în altă parte în prezenta listă, poduri şi pontoane special concepute pentru utilizări militare;

n. Modele de test special concepute pentru “dezvoltarea” produselor specificate la ML4., ML6., ML9. sauML10.;

o. Echipamente de protecţie laser (de exemplu, protecţia ochilor şi a senzorilor) special concepute pentru utilizări militare;

p. “Pile de combustie”, altele decât cele specificate în altă parte în prezenta listă, special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare.

Note tehnice

1. În sensul ML17., termenul «bibliotecă» (bază de date conţinând parametri tehnici) semnifică o colecţie de informaţii tehnice de natură militară, a cărei consultare permite îmbunătăţirea performanţelor echipamentelor sau sistemelor militare.

2. În sensul ML17., termenul «modificat» semnifică orice modificări structurale, electrice, mecanice sau de altă natură care furnizează unui produs nemilitar capabilităţi echivalente cu cele ale unui produs special conceput pentru utilizări militare.

 

ML18. Echipamente de producţie şi componente, după cum urmează:

a. Echipamente de «producţie» special concepute sau modificate pentru «producţia» de produse specificate în prezenta listă, precum şi componente special concepute pentru acestea;

b. Instalaţii special concepute pentru testare în condiţii de mediu înconjurător şi echipamente special concepute pentru acestea, pentru omologarea, calificarea sau încercarea produselor specificate în prezenta listă.

Notă tehnică

În sensul ML18., termenul «producţie» include proiectarea, examinarea, producţia, testarea şi

verificarea.

Notă ML18.a. şi ML18.b. includ următoarele echipamente:

a. instalaţii de nitrare de tip continuu;

b. echipamente sau aparate de încercare utilizând forţa centrifugă, având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. sunt acţionate de un motor sau motoare având puterea nominală mai mare de 298 kW (400 CP);

2. sunt capabile de a suporta o sarcină utilă de 113 kg sau mai mare; sau

3. sunt capabile de a imprima o acceleraţie centrifugă de8g sau mai mare, la o sarcină utilă de 91 kg sau mai mare;

c. prese de deshidratare;

d. prese de extrudare cu şurub, special concepute sau modificate pentru extrudarea explozivilor militari;

e. maşini de tăiat pentru dimensionarea încărcăturilor de propulsie extrudate;

f. tamburi rotativi (cuve rotative) având un diametru de 1,85 m sau mai mare şi o capacitate de peste 227 kg;

g. amestecătoare cu acţiune continuă pentru încărcături solide de propulsie;

h. mori folosind energia fluidelor pentru măcinarea grosieră sau fină a ingredientelor pentru explozivi militari;

i. echipamente pentru obţinerea atât a sfericităţii, cât şi a uniformităţii dimensiunilor particulelor din pulberile metalice cuprinse în ML8.C.8.;

j. convertoare folosind curenţi de convecţie pentru transformarea materialelor cuprinse în ML8.C.3.

 

ML19. Sisteme de arme cu energie dirijată (DEW), echipamente aferente sau de contraacţiune şl modele de testare, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Sisteme “laser” special concepute pentru distrugerea sau pentru determinarea unei ţinte să îşi abandoneze misiunea;

b. Sisteme cu fascicul de particule capabile de distrugerea sau de determinarea unei ţinte să îşi abandoneze misiunea;

c. Sisteme de radio frecvenţă (RF) de înaltă putere capabile de distrugerea sau de determinarea unei ţinte să îşi abandoneze misiunea;

d. Echipamente special concepute pentru detectarea, identificarea sau apărarea contra sistemelor specificate la ML19.a. - ML19.c;

e. Modele pentru teste fizice pentru sistemele, echipamentele şi componentele specificate la ML19.;

f. Sisteme “laser” special concepute pentru a provoca orbirea permanentă asupra privirii neprotejate, adică asupra ochilor descoperiţi sau asupra celor care au dispozitive pentru corecţia vederii.

Nota 1 Sistemele DEW specificate la ML19. includ sistemele a căror performanţă derivă din utilizarea controlată a:

a. “laserilor” de putere suficientă pentru a realiza distrugeri similare celor realizate de muniţia convenţională;

b. acceleratoarelor de particule care proiectează un fascicul de particule încărcate sau neutre cu putere de distrugere;

c. emiţătoarelor de fascicule de radiofrecvenţă în impulsuri de putere mare sau de putere medie ridicată care produc câmpuri suficient de intense pentru a scoate din uz circuitele electronice ale unei ţinte aflate la distanţă.

Nota 2 ML19. include următoarele echipamente, atunci când sunt special concepute pentru sisteme DEW:

a. echipamente pentru producerea puterii primare, înmagazinarea sau comutarea energiei, condiţionarea puterii ori manipularea combustibilului;

b. sisteme pentru descoperirea sau urmărirea ţintei;

c. sisteme capabile să evalueze avarierea, distrugerea sau abandonarea misiunii de către ţintă;

d. echipamente de dirijare, propagare sau focalizare a fasciculului;

e. echipamente cu posibilitatea de baleiere rapidă a fasciculului pentru operaţiunile rapide asupra ţintelor multiple;

f. sisteme optice adaptive şi dispozitive de conjugare a fazei;

g. injectoare de curent pentru fascicule cu ioni negativi de hidrogen; h. componente de acceleratoare “calificate pentru utilizări spaţiale”;

i. echipamente pentru emiterea sub formă de con a fasciculelor de ioni negativi; j. echipamente pentru controlul şi orientarea unui fascicul de ioni de înaltă energie; k. folii “calificate pentru utilizări spaţiale” destinate neutralizării fasciculelor de izotopi negativi de hidrogen.

 

ML20. Echipamente criogenice şi “supraconductoare”, după cum urmează, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea:

a. Echipamente special concepute sau configurate pentru a fi instalate pe un vehicul pentru misiuni militare terestre, navale, aeriene sau spaţiale, capabile să funcţioneze din mişcare şi să producă ori să menţină temperaturi sub 103K (-170°C),

Notă ML20.a. include sisteme mobile care încorporează sau folosesc accesorii ori componente fabricate din materiale nemetalice sau electroizolante, cum ar fi materialele plastice ori materialele impregnate cu răşini epoxidice.

b. Echipamente electrice “supraconductoare” (maşini rotative şi transformatoare), special concepute sau configurate pentru a fi instalate pe un vehicul pentru misiuni militare terestre, navale, aeriene ori spaţiale şi capabile să funcţioneze din mişcare.

Notă ML20.b, nu se aplică generatoarelor homopolare hibride de curent continuu care au armături metalice obişnuite cu un singur pol şi care se rotesc într-un câmp magnetic produs de înfăşurările supraconductoare, dacă aceste înfăşurări reprezintă singura componentă supraconductoare a generatorului.

 

ML21. “Software”, după cum urmează:

a. “Software” special conceput sau modificat pentru “dezvoltarea”, “producţia” ori “utilizarea” echipamentelor, materialelor sau “software” specificate în prezenta listă;

b. “Software” specific, altul decât cel specificat la ML21.a., după cum urmează:

1. “software” special conceput pentru utilizări militare şi special conceput pentru modelarea, simularea sau evaluarea sistemelor de arme militare;

2. “software” special conceput pentru utilizări militare şi special conceput pentru modelarea sau simularea scenariilor de operaţii militare;

3. “software” pentru determinarea efectelor armelor convenţionale, nucleare, chimice sau biologice;

4. “software” special conceput pentru utilizări militare şi special conceput pentru aplicaţii de comandă, comunicaţii, control şi informaţii (C3I) sau de comandă, comunicaţii, control, computer şi informaţii (C4I);

c. “Software” care nu este specificat la ML21.a. sau ML21 .b., special conceput ori modificat să permită echipamentelor care nu sunt specificate în prezenta listă să îndeplinească funcţiunile militare ale echipamentelor specificate în prezenta listă.

 

ML22. “Tehnologie”, după cum urmează:

a. “Tehnologie”, alta decât cea specificată la ML22.b., care este “necesară” pentru “dezvoltarea”, “producţia” sau “utilizarea” produselor specificate în prezenta listă.

b. “Tehnologie”, după cum urmează:

1. “tehnologie” “necesară” pentru proiectarea, asamblarea componentelor şi pentru funcţionarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor complete de producţie pentru produsele specificate în prezenta listă, inclusiv pentru componentele acestor instalaţii de producţie care nu sunt specificate;

2. “tehnologie” “necesară” pentru “dezvoltarea” şi “producţia” armelor de calibru mic, chiar dacă este utilizată pentru a produce reproduceri de arme de calibru mic de tip vechi;

3. “tehnologie” “necesară” pentru “dezvoltarea”, “producţia” sau “utilizarea” agenţilor toxici, echipamentului aferent sau componentelor specificate la ML7.a. - ML7.g.;

4. “tehnologie” “necesară” pentru “dezvoltarea”, “producţia” sau “utilizarea” “biopolimerilor” sau culturilor de celule specifice specificate la ML7.h.;

5. “tehnologie” “necesară” exclusiv pentru încorporarea “biocatalizatorilor”, specificaţi la ML7J.1., în substanţe purtătoare militare sau în materiale militare.

Nota 1 “Tehnologia” “necesară” pentru “dezvoltarea”, “producţia” sau “utilizarea” produselor specificate în prezenta listă rămâne sub control chiar şi când se aplică produselor care nu sunt specificate în prezenta listă.

Nota 2 ML22. nu se aplică:

a. “tehnologiei” care reprezintă minimumul necesar pentru instalarea, operarea, întreţinerea (verificarea) şi repararea acelor produse care nu sunt supuse controlului sau ale acelora al căror export a fost autorizat prin licenţă;

b. “tehnologiei” care aparţine “domeniului public”, pentru “cercetări ştiinţifice fundamentale”, sau informaţiilor minime necesare pentru solicitarea brevetelor;

c. “tehnologiei” pentru dispozitive de propulsie cu inducţie magnetică în sistem continuu pentru transporturi civile.

 

Definiţiile termenilor utilizaţi în prezenta listă

 

În continuare sunt enumerate definiţiile termenilor utilizaţi în prezenta listă, în ordinea alfabetică din limba română.

Nota 1 Definiţiile se aplică peste tot în cuprinsul listei. Trimiterile au un rol pur consultativ şi nu au niciun efect asupra aplicării universale a termenilor definiţi în cuprinsul listei.

Nota 2 Termenii şi expresiile din lista de definiţii preiau accepţiunea definită numai în cazurile în care sunt plasate între ghilimele duble (““). Definiţiile termenilor între ghilimele simple (« ») sunt date într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv. În toate celelalte cazuri, termenii şi expresiile sunt folosite în sensul definiţiilor general acceptate (de dicţionar).

 

“Adaptat pentru utilizare în război” (ML7.)

Orice modificare sau selecţie (cum ar fi alterarea purităţii, stabilităţii la depozitare, virulenţei, caracteristicilor de diseminare sau rezistenţei la radiaţii ultraviolete) destinată să crească eficienţa în producerea de vătămări asupra oamenilor sau animalelor, de degradări ale echipamentelor ori de distrugeri ale culturilor sau mediului înconjurător.

 

“Aditivi” (ML8.)

Substanţe utilizate în prepararea explozivilor în scopul îmbunătăţirii proprietăţilor lor.

 

“Aeronavă” (ML8., ML10., ML14.)

Vehicul aerian cu aripi fixe, cu aripi cu geometrie variabilă, cu aripi rotative (elicopter), cu rotor pivotant sau cu aripi pivotante.

 

“Aeronavă civilă” (ML4., ML10.)

Acea “aeronavă” care, potrivit destinaţiei sale, este înregistrată în listele cu certificatele de navigabilitate aeriană, publicate de autorităţile aviaţiei civile, şi este utilizată în zboruri pe rute interne sau internaţionale comerciale ori este destinată unei utilizări civile legale, particulare sau de afaceri.

 

“Agenţi pentru combaterea dezordinii publice” ( ML7.)

Substanţe care, în anumite condiţii de utilizare în scopul combaterii dezordinii publice, produc rapid asupra oamenilor efecte fizice iritante sau incapacitante care dispar la scurt timp după terminarea expunerii. (Substanţele lacrimogene sunt o subclasă a “agenţilor pentru combaterea dezordinii publice*).

 

“Biocatalizatori” (ML7., ML22.)

Enzime pentru reacţii chimice sau biochimice specifice sau alţi compuşi biologici care se leagă de agenţii chimici de război şi accelerează viteza de degradare a acestora.

Notă tehnică

«Enzime» înseamnă “biocatalizatori” pentru reacţii chimice specifice sau biochimice specifice,

 

“Biopolimeri” (ML7., ML22.)

Macromolecule biologice, după cum urmează:

a. enzime pentru reacţii chimice sau biochimice specifice;

b. anticorpi monoclonali, policlonali sau antiidiotipici;

c. receptori special concepuţi sau special prelucraţi;

Note tehnice

1. «Anticorpi antiidiotipici» înseamnă anticorpi care se leagă în situsurile de legătură ale antigenului specific ale altor anticorpi.

2. «Anticorpi monoclonali» înseamnă proteine care se leagă la un singur situs antigenic şi sunt produse de o singură clonă de celule.

3. «Anticorpi policlonali» înseamnă un amestec de proteine care se leagă la antigenul specific şi care sunt produse de mai mult de o clonă de celule.

4. «Receptori» înseamnă structuri biologice macromoleculare capabile de legare a liganzilor, legare care afectează funcţiile fiziologice.

 

“Calificat pentru utilizare spaţială” (ML19.)

Conceput, fabricat sau calificat prin testare reuşită pentru a opera la altitudini mai mari de 100 km deasupra Pământului.

Notă Stabilirea faptului că un produs specific este “calificat pentru utilizare spaţială”prin testare nu înseamnă că alte produse din aceeaşi serie de fabricaţie sau acelaşi model sunt “calificate pentru utilizare spaţială” dacă nu sunt testate individual.

 

“Cercetare ştiinţifică fundamentală” (ML22.)

Activitate experimentală sau teoretică desfăşurată în principal pentru obţinerea de noi cunoştinţe despre principiile fundamentale ale fenomenelor ori faptelor observabile şi care nu este orientată în primul rând spre un scop sau obiectiv practic specific.

 

“Dezvoltare” (ML21., ML22.)

Este legată de toate fazele anterioare producţiei de serie, cum sunt: definirea concepţiei, cercetarea în vederea definirii proiectului, analiza proiectului, conceptele de proiectare, execuţia şi testarea de prototipuri, schemele pentru producţia-pilot, datele de proiectare, procesul de transformare a datelor de proiectare într-un produs, proiectul de configurare, proiectele de integrare, planurile generale.

 

„Din domeniul public” (ML22.)

În sensul prezentei liste înseamnă că “tehnologia” sau “software” au devenit accesibile fără restricţii privind difuzarea viitoare.

Notă Restricţiile de copyright nu determină ca “tehnologia” sau “software”-ul să nu fie considerate “din domeniul public”.

 

“Efectori terminali” (ML17.)

Cleşti, «unităţi active de prelucrare» şi orice alt mijloc de prelucrare fixat pe placa de bază terminală a braţului de manipulare al unui “robot”.

Notă tehnică

«Unităţi active de prelucrare» sunt dispozitive destinate aplicării, relativ la piesa ce urmează a fi prelucrată, a forţei de antrenare, a energiei de prelucrare sau a senzorilor.

 

“Explozivi” (ML8., ML18.)

Substanţe sau amestecuri de substanţe lichide, solide ori gazoase, care utilizate ca încărcături primare, auxiliare sau principale în componentele de luptă, la demolări sau la alte aplicaţii militare, sunt necesare pentru detonare.

 

“Încărcături de propulsie” (ML8.)

Substanţe sau amestecuri care reacţionează chimic pentru a produce volume mari de gaze fierbinţi la viteze controlate pentru a realiza un lucru mecanic.

 

“Încărcături pirotehnice” (ML4., ML8.)

Amestecuri de combustibili şi oxidanţi solizi sau lichizi care, atunci când sunt aprinse, dezvoltă o reacţie chimică energică cu d viteză controlată pentru a produce timpi de întârziere specifici ori cantităţi determinate de căldură, zgomot, fum, radiaţii în spectrul vizibil sau infraroşu. Substanţele piroforice sunt o subclasă de materiale pirotehnice care nu conţin oxidanţi, dar care se aprind spontan în contact cu aerul.

 

“Laser” (ML9.JML19.)

Un ansamblu de componente în măsură să producă în timp şi în spaţiu lumină coerentă amplificată prin emisiune stimulată de radiaţie

 

“Materiale energetice” (ML8.)

Substanţe sau amestecuri care reacţionează chimic pentru eliberarea energiei necesare scopului urmărit. “Explozivii”, “Încărcăturile pirotehnice” şi “Încărcăturile de propulsie” sunt subclase ale “materialelor energetice”.

 

“Materiale fibroase şi fi lamentare” (ML13.) Includ:

a. monofilamente continue;

b. fire toarse şi răsucite continue;

c. benzi, ţesături, ţesături groase şi diverse panglici;

d. fibre tăiate, celofibre şi materiale de protecţie din fibre;

e. cristale fibroase, cu structură mono sau poli cristalină, de orice lungime;

f. poliamide aromatice neprelucrate.

 

“Necesar” (ML22.)

Atunci când se aplică “tehnologiei” sau “software-ului, desemnează numai acea parte a “tehnologiei” sau “software”-ului care este esenţială pentru atingerea ori depăşirea parametrilor, caracteristicilor sau funcţiunilor legate de performanţele supuse controlului. Aceste “tehnologii” “necesare” pot fi comune pentru diferite produse.

 

“Pilă de combustie” (ML17.)

Dispozitiv electrochimie care converteşte energia chimică direct în energie electrică de curent continuu (CC) prin consum de combustibil dintr-o sursă externă.

 

“Precursori” (ML8.)

Substanţe chimice specifice utilizate la fabricarea explozivilor militari.

 

“Producţie” (MU8., ML21., ML22.)

Desemnează toate fazele de producţie, respectiv: tehnologia de producţie, fabricarea, integrarea, asamblarea (montarea), inspecţia, testarea, asigurarea calităţii.

 

“Reactor nuclear” (ML17.)

Include materiale din interiorul vasului reactor sau ataşate direct acestuia, echipamente care controlează nivelul puterii din zona activă şi componente care în mod normal conţin, vin în contact direct sau controlează agentul primar de răcire a zonei active.

 

“Robot” (ML17.)

Un mecanism de manipulare, de tipul cu traiectorie continuă sau punct cu punct, care poate utiliza senzori şi care prezintă toate caracteristicile următoare:

a. este multifuncţional;

b. este capabil să poziţioneze sau să orienteze materiale, piese, scule ori dispozitive speciale prin intermediul unor mişcări variabile în spaţiu tridimensional;

c. Încorporează trei sau mai multe dispozitive de deservire cu buclă închisă sau deschisă, inclusiv motoarele pas cu pas; şi

d. este dotat cu “programabilitate accesibilă utilizatorului” prin metoda de învăţare/redare sau prin intermediul unui calculator electronic, care poate fi un controler logic programabil, adică fără intervenţie mecanică.

Notă Definiţia anterioară nu include următoarele dispozitive:

1. mecanisme de manipulare cu comandă exclusiv manuală sau controlabile prin telecomandă;

2. mecanisme de manipulare cu secvenţă Fixă, adică dispozitive mobile automatizate ale căror mişcări sunt programate şi limitate prin mijloace mecanice. Mişcările programate sunt limitate mecanic prin folosirea opritoare/or fixe, cum ar fi camele sau tijele. Succesiunea mişcărilor şi alegerea traiectoriilor sau unghiurilor nu sunt variabile ori modificabile prin mijloace mecanice, electronice sau electrice;

3. mecanisme de manipulare cu secvenţă variabilă şi cu comandă mecanică, adică dispozitive mobile automatizate, ale căror mişcări sunt programate şi limitate prin mijloace mecanice. Mişcările programate sunt limitate mecanic prin folosirea opritoarelor fixe dar reglabile, cum ar fi camele sau tijele. Succesiunea mişcărilor şi alegerea traiectoriilor sau unghiurilor sunt variabile în limitele configuraţiei programate. Variaţiile sau modificările configuraţiei programate (de exemplu: schimbarea camelor sau tijelor) pe una sau mai multe axe de mişcare sunt realizate exclusiv prin operaţii mecanice;

4. mecanisme de manipulare cu secvenţă variabilă ce nu sunt servoasistate, adică dispozitive mobile automatizate, ale căror mişcări sunt programate şi limitate prin mijloace mecanice. Programul este variabil, dar secvenţa este iniţiată numai de semnalul binar provenind de la dispozitivele electrice binare sau de la opritoarele reglabile cu limitare mecanică;

5. cărucioare macara cu platformă, definite ca sisteme de manipulare funcţionând în coordonate carteziene, construite ca parte integrantă a unui ansamblu vertical de compartimente de înmagazinare şi concepute pentru accesul la conţinutul acestor compartimente în vederea stocării sau prelevării.

 

“Sisteme automate de comandă şi control” (ML11.)

Sisteme electronice, în care intră, este procesată şi transmisă o informaţie esenţială pentru o operaţiune de luptă eficientă a unei grupări, formaţii majore, formaţii tactice, unităţi, nave, subunităţi sau a unor arme comandate. Aceasta se realizează prin utilizarea unui computer şi a altor hardware specializate să sprijine funcţionarea unei organizaţii militare de comandă şi control. Principalele funcţii ale unui sistem automat de comandă şi control sunt: colectarea, acumularea, stocarea, procesarea automate şi eficiente ale informaţiei; afişarea pe ecran a situaţiei şi circumstanţelor care afectează pregătirea şi desfăşurarea operaţiunilor de luptă; calcule la nivel operativ şi tactic pentru alocarea de resurse elementelor şi grupărilor prin ordin operativ de luptă sau desfăşurarea pentru luptă conform misiunii ori stadiului operaţiunii; pregătirea datelor pentru aprecierea situaţiei şi luarea deciziei în orice moment pe timpul operaţiunii sau luptei; simularea pe computer a operaţiunilor de luptă.

 

“Software” (ML21.)

O colecţie de unul sau mai multe “programe” ori “microprograme” stocate pe orice suport accesibil.

Note tehnice

1. “Program” reprezintă o secvenţă de instrucţiuni pentru transformarea sau convertirea unui proces într-o formă executabilă de către un computer electronic;

2. “Microprogram” reprezintă o secvenţă de instrucţiuni elementare păstrate în mediu special, a cărei execuţie se iniţiază prin introducerea registrului cu instrucţiuni de referinţă.

 

“Supraconductor” (ML20.)

Se referă la materiale (adică metale, aliaje sau compuşi), care îşi pot pierde în totalitate rezistenţa electrică (adică pot căpăta o conductivitate electrică infinită şi pot transporta curenţi electrici foarte mari fără a produce căldură prin efectul Joule).

Note tehnice

1. Starea “supraconductoare” a unui material este caracterizată individual de o «temperatură critică», un câmp magnetic critic, care este funcţie de temperatură şi de densitatea critică a curentului, care este în acelaşi timp funcţie de câmpul magnetic şi de temperatură.

2. «Temperatură critică» (uneori indicată ca temperatură de tranziţie) a unui material “supraconductor” este temperatura la care materialul pierde total rezistenţa la trecerea curentului electric continuu.

 

“Tehnologie” (ML22.)

Informaţii specifice necesare pentru “dezvoltarea”, “producţia” sau “utilizarea” unui produs. Informaţiile iau forma de «date tehnice» sau «asistenţă tehnică».

Note tehnice

1. «Datele tehnice» se prezintă sub forma unor planuri, diagrame, modele, formule, tabele, proiecte şi specificaţii tehnice, manuale şi instrucţiuni scrise sau înregistrate pe suporturi sau dispozitive, cum ar fi discuri, benzi, memorii numai pentru citire.

2. «Asistenţa tehnică» se prezintă sub formă de instrucţiuni, procedee practice, instruire, cunoştinţe aplicate, servicii de consultanţă. «Asistenţa tehnică» poate implica un transfer de «date tehnice».

 

“Tuburi intensificatoare de imagine din prima generaţie” (ML 15.)

Tuburi cu focalizare electrostatică, utilizând la intrare şi ieşire fibre optice sau plăcuţe cu suprafaţă din sticlă, fotocatozi multialcalini (S-20 sau S-25), fără a avea amplificare cu plăcuţe microcanal.

 

“Utilizare” (ML21., ML22.)

Exploatarea, instalarea (inclusiv instalarea pe amplasament), întreţinerea (verificarea), repararea, revizia generală şi modernizarea.

 

“Vehicule mai uşoare decât aerul” (ML10.)

Baloane şi nave aeriene care utilizează pentru ridicare aer cald sau gaze mai uşoare decât aerul cum ar fi heliu sau hidrogen.

 

“Vectori de expresie” (ML7.)

Purtători (de exemplu, o plasmidă sau un virus) utilizaţi pentru a introduce material genetic în celule-gazdă.

 

“Vehicule aeriene fără pilot” (“UAV*) (ML10.)

Orice “aeronavă” capabilă să decoleze şi să efectueze un zbor controlat, precum şi să navigheze fără prezenţă umană la bord.

 

ACTE ALE CAMEREI DE COMERŢ SI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

 

DECIZIE

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

În temeiul art. 28 alin. (2) lit. e) şi art. 29 alin. (5) din Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 29 pct. 12, art. 59 şi art. 60 din Statutul Camerei Naţionale, aprobat în Adunarea generală a membrilor C.C.I.R. din 27 decembrie 2007,

Colegiul de conducere al Camerei Naţionale adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Colegiul de conducere al Camerei Naţionale a aprobat cu unanimitate de voturi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, denumit în continuare Regulament, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Se abrogă dispoziţiile art. 17, 18 şi 20 din Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, precum şi orice alte dispoziţii contrare normelor cuprinse în Regulament.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a Regulamentului se abrogă Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, aprobat de Colegiul de conducere al Camerei Naţionale la data de 6 martie 2013, şi dispoziţiile art. 8 din Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de conducere al Camerei Naţionale la data de 6 martie 2013.

Art. 4. - (1) Până la data elaborării unor noi reguli de procedură arbitrală, în spiritul Regulamentului, desemnarea arbitrilor şi a supraarbitrului se va face în conformitate cu regulile prevăzute în cartea a IV-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul

de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură civilă.

(2) Prezentele norme sunt de aplicaţie imediată,

(3) în cazul proceselor aflate deja pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României la data intrării în vigoare a Regulamentului, pentru care tribunalul arbitrai a fost constituit conform vechii reglementări şi în care încă nu s-a ajuns la primul termen de arbitrare, desemnarea arbitrilor se va putea face conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă de către părţi într-un termen de 10 zile. Termenul de 10 zile curge de la data intrării în vigoare a Regulamentului.

(4) în cazul proceselor aflate pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, care au depăşit momentul procesual al primului termen de arbitrare, desemnarea arbitrilor conform Codului de procedură civilă va putea fi făcută numai cu acordul ambelor părţi, cel mai târziu până la următorul termen de arbitrare.

Art. 5. - La data adoptării prezentelor norme şi a Regulamentului se abrogă orice dispoziţie contrară cuprinsă în Reglementările arbitrale din Sistemul Cameral.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele interimar al Camerei de Comerţ şi Industrie a României,

Minai Daraban

 

Bucureşti, 10 aprilie 2014.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generate

 

Definirea şi sediul Curţii de Arbitraj

Art. 1. - (1) Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi funcţionând în conformitate cu Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prezentul regulament.

(2) Sediul Curţii de Arbitraj este în România, municipiul Bucureşti, bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3.

Misiunea Curţii de Arbitraj

Art. 2. - Curtea de Arbitraj are misiunea de a organiza arbitrajul intern şi internaţional, precum şi alte modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor.

 

CAPITOLUL II

Atribuţii

 

Atribuţiile Curţii de Arbitraj

Art. 3. - Curtea de Arbitraj îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) organizează şi administrează soluţionarea litigiilor interne şi internaţionale prin arbitraj instituţionalizat, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, denumite în continuare Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, de dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;

b) asigură părţilor, la cerere, organizarea arbitrajului ad-hoc, în cauzele în care, prin convenţia arbitrală, au optat pentru această modalitate de arbitraj;

c) elaborează modele de convenţii arbitrale pe care le pune la dispoziţia mediului de afaceri;

d) dezbate probleme de drept şi jurisprudenţă arbitrală;

e) colaborează cu celelalte curţi de arbitraj ale camerelor de comerţ şi industrie din ţară, cu alte instituţii similare de arbitraj, interne şi internaţionale, şi cu diverse personalităţi din domenii de interes;

f) ţine evidenţa jurisprudenţei arbitrale, întocmeşte culegeri de jurisprudenţă arbitrală şi asigură documentarea în domeniul arbitrajului intern şi internaţional;

g) face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului intern şi internaţional;

h) organizează, la cerere, alte modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor;

i) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

 

CAPITOLUL III

Organizare şi funcţionare

 

Componenţa Curţii de Arbitraj. Dobândirea calităţii de arbitru

Art. 4. -. (1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, confirmaţi de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(2) în Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj, denumită în continuare Lista de arbitri, pot fi înscrise, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, persoane care figurează pe listele de arbitri ale unor instituţii permanente de arbitraj din străinătate.

(3) în arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj pot avea calitatea de arbitri şi persoane neînscrise pe Lista de arbitri, dacă părţile le-au numit, prin convenţia arbitrală, în această calitate într-un litigiu determinat, iar aceste persoane îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(4) Poate fi arbitru orice persoană, cetăţean român sau străin, care are capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor sale, se bucură de o reputaţie neştirbită şi are o înaltă calificare şi experienţă profesională în domeniul dreptului privat, relaţiilor economice interne şi internaţionale şi arbitrajului comercial.

(5) înscrierea pe Lista de arbitri a arbitrilor români şi străini se face în următoarele condiţii:

a) cerere scrisă, care să cuprindă declaraţia persoanei că a luat cunoştinţă de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;

b) studii superioare juridice;

c) vechime în specialitate juridică de cel puţin 8 ani;

d) completarea chestionarului elaborat de Colegiul Curţii de Arbitraj;

e) aprobarea Colegiului Curţii de Arbitraj.

(6) Colegiul Curţii de Arbitraj examinează cererile de înscriere în Lista de arbitri o singură dată pe an.

(7) Enumerarea arbitrilor în Lista de arbitri se face în ordinea alfabetică a numelui acestora, specificându-se pentru fiecare arbitru titlurile ştiinţifice pe care le deţine şi activitatea profesională care îl defineşte, vechimea în specialitate, cetăţenia şi domiciliul ori reşedinţa obişnuită.

(8) Durata mandatului unui arbitru este de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii în condiţiile prevăzute la alin. (5).

Radierea arbitrilor din Lista de arbitri. Proceduri

Art. 5. - (1) Radierea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face, în urma deciziei motivate a Colegiului Curţii de Arbitraj, de către Biroul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, în cazul încălcării deosebit de grave a obligaţiilor ce incumbă misiunii de arbitru.

(2) Rezoluţia Biroului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României poate fi atacată de către persoana vizată în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, care va lua o decizie definitivă ce va fi comunicată de îndată petentului.

(3) Pentru cauze de incompatibilitate în legătură cu calitatea de arbitru, survenite ulterior înscrierii în Lista de arbitri, se dispune suspendarea acestuia de către Colegiul Curţii de Arbitraj.

Conducerea Curţii de Arbitraj

Art. 6. - (1) Curtea de Arbitraj este condusă de către un colegiu alcătuit din preşedinte şi 4 membri. Colegiul Curţii de Arbitraj este desemnat de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, dintre arbitrii înscrişi pe listă, pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit. Cei 4 membri sunt propuşi de preşedintele Curţii de Arbitraj.

(2) Colegiul Curţii de Arbitraj ia hotărâri cu majoritatea membrilor ce îl compun.

(3) Colegiul Curţii de Arbitraj are următoarele atribuţii principale:

a) asigură conducerea generală a Curţii de Arbitraj;

b) adoptă Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;

c) adoptă Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj;

d) propune, dacă este cazul, modificarea prezentului regulament, precum şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale;

e) aprobă Lista de arbitri;

f) convoacă Plenul Curţii de Arbitraj;

g) organizează întocmirea de culegeri de jurisprudenţă a Curţii de Arbitraj şi avizează publicarea acestora; asigură procurarea de documentaţie naţională şi străină necesară desfăşurării activităţii arbitrilor;

h) adoptă Regulamentul Secretariatului Curţii de Arbitraj.

(4) Preşedintele Curţii de Arbitraj exercită conducerea curentă a acestei curţi şi o reprezintă în relaţiile interne şi internaţionale. De asemenea, preşedintele exercită atribuţiile referitoare la organizarea şi administrarea litigiilor arbitrale, care îi sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(5) în situaţia de imposibilitate temporară a exercitării funcţiei de preşedinte, înlocuitorul acestuia este cel mai în vârstă dintre membrii Colegiului Curţii de Arbitraj.

(6) Preşedintele şi membrii Colegiului Curţii de Arbitraj pot fi desemnaţi ca arbitri şi supraarbitri.

(7) Preşedintele şi membrii Colegiului Curţii de Arbitraj pot fi revocaţi de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, în cazul membrilor, la propunerea preşedintelui Curţii de Arbitraj.

(8) Colegiul Curţii de Arbitraj îşi exercită prerogativele în baza programului propriu de activitate, care va fi evaluat anual în sesiunea Plenului Curţii de Arbitraj.

(9) Colegiul Curţii de Arbitraj poate desemna un preşedinte de onoare al Curţii de Arbitraj, din rândul personalităţilor cu o înaltă reputaţie academică, cu largă recunoaştere în domeniul dreptului şi cu o contribuţie majoră la activitatea şi afirmarea prestigiului Curţii de Arbitraj.

(10) De asemenea, Colegiul Curţii de Arbitraj poate desemna membri onorifici ai Curţii de Arbitraj, în honorem sau în memonam, din rândul foştilor arbitri sau dintre personalităţile marcante ale lumii juridice interne sau internaţionale.

Plenul Curţii de Arbitraj

Art. 7. - (1) Totalitatea arbitrilor înscrişi în Lista de arbitri constituie Plenul Curţii de Arbitraj.

(2) Plenul Curţii de Arbitraj dezbate informările Colegiului Curţii de Arbitraj cu privire la activitatea desfăşurată de acesta, discută problemele de drept ivite în activitatea Curţii de Arbitraj, în scopul asigurării unei jurisprudenţe unitare, şi examinează propunerile privind reglementările referitoare la arbitrajul comercial.

(3) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt convocate în baza hotărârii Colegiului Curţii de Arbitraj şi sunt conduse de preşedintele Curţii de Arbitraj sau de un alt membru al Colegiului, desemnat de preşedintele Curţii de Arbitraj.

(4) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt semestriale.

Comisiile de specialitate ale Curţii de Arbitraj

Art. 8. - (1) Curtea de Arbitraj îşi constituie comisii de specialitate, compuse dintr-un număr impar de arbitri (3 sau 5), coordonate de un membru al Colegiului Curţii de Arbitraj, care vor funcţiona pe baza programului şi tematicilor aprobate de Colegiul Curţii de Arbitraj.


Secretariatul Curţii de Arbitraj

(2) Colegiul Curţii de Arbitraj aprobă 4 comisii de specialitate, şi anume: Comisia de procedură şi regulamente, Comisia profesională şi de arbitri, Comisia pentru activitatea ştiinţifică şi relaţiile internaţionale şi Comisia pentru activitate organizatorică şi pentru relaţiile cu mediul de afaceri.

Art. 9. - (1) Curtea de Arbitraj are o structură funcţională compusă din Secretariat, Arhivă-registratură şi Grefă, cu un personal auxiliar şi de specialitate aferent, coordonat de asistentul arbitrai şef.

(2) Statul de funcţii, numărul de personal, încadrarea şi salarizarea personalului se aprobă de conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj.

(3) Personalul de specialitate se compune din asistentul arbitrai şef şi asistenţi arbitrali, iar personalul auxiliar din referenţi, secretari, tehnoredactori, arhivari-registratori, aprozi şi alţi salariaţi.

(4) Secretariatul, Arhiva-registratură şi Grefa funcţionează în baza unui regulament aprobat de Colegiul Curţii de Arbitraj.

(5) Asistenţii arbitrali sunt încadraţi în funcţia de consilier juridic în schema Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

Definirea tribunalului arbitrai

Art. 10. - (1)în înţelesul prezentului regulament, tribunalul arbitrai este format dintr-un arbitru unic sau din 3 (trei) arbitri desemnaţi în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj. Odată cu arbitrii titulari se desemnează şi arbitrii supleanţi.

(2) Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca, prin organizarea şi administrarea arbitrajului, să intervină în soluţionarea litigiului sau să influenţeze în vreun fel tribunalul arbitrai.

Desemnarea arbitrilor şi supraarbitrilor

Art. 11. - (1) Desemnarea arbitrilor se face de părţile în litigiu, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrată ale Curţii de Arbitraj.

(2) Arbitrii numiţi de părţi desemnează supraarbitrul, în termenele şi condiţiile prevăzute de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(3) în cazul în care părţile nu desemnează arbitrii sau aceştia nu desemnează supraarbitrul în condiţiile Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, desemnarea va fi făcută de către Preşedintele Curţii de Arbitraj.

Obligaţiile arbitrilor şi supraarbitrilor

Art. 12. - (1) Arbitrul şi supraarbitrul îşi exercită activitatea cu titlu individual, independent şi imparţial, fiind supus numai legii. Aprecierea probelor şi luarea deciziilor se fac pe baza convingerii intime a arbitrului.

(2) Arbitrul şi supraarbitrul trebuie să manifeste disponibilitatea cerută de exerciţiul competenţelor sale arbitrale, în termen util, după agenda Curţii de Arbitraj, cu bună-credinţă şi profesionalism.

(3) Arbitrii şi supraarbitrii îşi exercită prerogativele şi îşi îndeplinesc misiunea în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1)-(3) din Constituţia României, republicată, şi cu cele ale art. 6 alin. (1) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care garantează dreptul la un proces echitabil şi într-un timp rezonabil, precum şi dreptul la un tribunal independent şi imparţial.

înlocuirea arbitrilor şi supraarbitrilor

Art. 13. - Înlocuirea unui arbitru sau supraarbitru se face pentru motivele şi în condiţiile prevăzute în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj şi în Codul de procedură civilă.

 

CAPITOLUL IV

Resurse

 

Constituirea resurselor Curţii de Arbitraj

Art. 14. - (1) Resursele Curţii de Arbitraj se constituie din taxele de înregistrare şi taxele arbitrale încasate pentru serviciile prestate.

(2) Taxele de înregistrare şi taxele arbitrale sunt stabilite prin Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj.

(3) Taxele de înregistrare acoperă costurile de iniţiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitrai. Taxele arbitrale acoperă cheltuielile legate de activitatea de organizare şi desfăşurare a soluţionării litigiilor, plata onorariilor arbitrilor şi documentarea acestora, cheltuielile de secretariat şi alte cheltuieli necesare funcţionării Curţii de Arbitraj.

(4) Membrii Colegiului Curţii de Arbitraj şi asistenţii arbitrali au dreptul la o indemnizaţie care se acoperă din taxele administrative, în condiţiile prevăzute în Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj şi cel al Secretariatului Curţii de Arbitraj.

Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii Curţii de Arbitraj

Art. 15. - Camera de Comerţ şi Industrie a României asigură spaţiul şi condiţiile materiale necesare desfăşurării activităţii Curţii de Arbitraj.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii comune, finale şi tranzitorii

 

Obligaţia de confidenţialitate

Art. 16. - Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitrai, precum şi personalul Camerei de Comerţ şi Industrie a României au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului, potrivit Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

Elaborarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj

Art. 17. - (1) Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj se elaborează de Comisia de procedură şi regulamente a Curţii de Arbitraj şi se adoptă de Colegiul Curţii de Arbitraj, în conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) După adoptare, Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj sunt transmise spre informare Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

Aprobarea Regulamentului. Codexul arbitrai

Art. 18. - (1) Prezentul regulament a fost aprobat la data de 10 aprilie 2014 în Sesiunea a XXXIV-a de către Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, conform art. 29 alin. (3) din Legea nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Conţinutul Codexului arbitrai este stabilit de Colegiul Curţii de Arbitraj, care aprobă elaborarea şi difuzarea acestuia.

(3) Direcţia drept şi legislaţie din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a României va asigura contra cost comunicarea Codexului arbitrai către cei interesaţi, la solicitarea acestora.

Dispoziţii tranzitorii

Art. 19. - (1) în aplicarea dispoziţiilor art. 4 din prezentul regulament, Colegiul Curţii de Arbitraj va reconfigura Lista de arbitri, în temeiul criteriilor stabilite în art. 4 alin. (5).

(2) în cazul proceselor înregistrate pe rolul Curţii de Arbitraj la data intrării în vigoare a prezentului regulament, pentru care nu au fost nominalizaţi membrii tribunalului arbitrai, desemnarea arbitrilor şi supraarbitrului se face potrivit regulilor stabilite în art. 11 din prezentul regulament, completate cu dispoziţiile Codului de procedură civilă, după caz.

Abrogarea dispoziţiilor contrare

Art. 20. - Se abrogă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României din 6 martie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 2 aprilie 2013, precum şi orice altă dispoziţie contrară.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENŢEI

 

RAPORT

privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2010-2012*)

 


*) Raportul se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul a Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.