MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 334/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 334         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 7 mai 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

348. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala “Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

350. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 

351. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Comicex” – S.A., la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            65. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interna, pentru stabilirea Procedurii de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum şi a elementelor acestor date

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercial㠓Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile ari 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercial㠓Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 348.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Societatea Comercial㠓Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM” - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 19-21, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 457747

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

6.338

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

6.331

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

7

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

6.337

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

6.322

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

2.380

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

249

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.069

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

2.025

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

1.797

 

 

 

C2

bonusuri

14

228

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

51

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

56

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

385

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

608

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

624

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

15

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

1

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

 

8

 

Minimum 50% vărsă minte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale ŞI societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.680

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.680

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

136

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

70

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.410

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.139

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

90

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

999

 

8

 

Plăţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

2.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având

ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pe anul 2014, cu suma de 2.748 mii lei, la capitolul 68.01 “Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 350.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Comicex” - S.A., la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Comicex” - S.A., la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic, prevăzut În anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p, Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 351.

 

ANEXĂ

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Societatea Comercial㠓Comicex” - S.A.

Str. Eforie nr. 3, sectorul 5, Bucureşti

CUI R016173830

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

6.719,55

 

1

 

Venituri din exploatare

2

6 699,05

 

 

 

a) subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

20,50

 

1

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=R.8+Rd.20+Rd.21)

7

6.525,09

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

6.522,80

 

 

A

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

6.007,38

 

 

B

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

7,35

 

 

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

508,07

C0

Cheltuieli de natura salariala (Rd.l3+Rd.l4)

12

303,61

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

258,97

 

 

 

C2

bonusuri

14

44,64

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

86,77

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

117,69

 

 

D

alte cheltuieli de exploatare

19

0,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

2,29

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

194,46

IV.

 

 

MPOZIT PE PROFIT

23

31,10

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA MPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

163,36

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

81,68

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, 26

30

81,68

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

31

0,00

 

8

 

Minimum 50%varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care

32

81,68

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd31 Rd32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii precedenţi

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr.de personal prognozat la finele anului

48

6,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

6,00

 

3

 

Câştig mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.l2/Rd.49)/12*1000

50

4.216,81

 

4

 

Câştig mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.596,81

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)

52

1.116.508,33

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000

54

971,06

 

8

 

 Plaţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru stabilirea Procedurii de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum şi a elementelor acestor date

În temeiul art. 4 alin. (5) din Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte Procedura de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, precum şi elementele acestor date.

Art. 2. - Procedura de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum şi elementele acestor date sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

- Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională prevederile art. 4 alin. (1) teza a doua, alin. (2) teza a două şi alin. (4) şi ale anexei I la Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 288 din 5 noiembrie 2011, şi creează cadrul juridic necesar aplicării pct. 2 şi 3 din cap. 3 al anexei la Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 6 august 2008.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 5 mai 2014.

Nr. 65.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum şi elementele acestor date

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prin prezenta procedură se stabileşte modul de:

a) căutare automatizată de către poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române şi Poliţia de Frontieră Română a datelor privind înmatricularea vehiculelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, în sistemele de evidenţă ale statelor membre;

b) furnizare de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, denumită în continuare DRPCIV, a datelor privind înmatricularea vehiculelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 5/2014, prin accesarea automatizată de către punctele naţionale de contact ale statelor membre, altele decât România, a Registrului naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, denumit în continuare RNEPCVI.

(2) Căutarea automatizată prevăzută la alin. (1) lit. a) vizează vehiculele înmatriculate într-un stat membru, altul decât România, cu care au fost săvârşite încălcări pe teritoriul României.

(3) Activitatea de furnizare a datelor prevăzută la alin. (1) lit. b) vizează vehiculele înmatriculate în România, cu care au fost săvârşite încălcări pe teritoriile altor state membre.

(4) Detalierea elementelor datelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este prevăzută în anexele nr. 3-5.

(5) Prezenta procedură se aplică în mod corespunzător şi în situaţia căutării şi furnizării datelor privind înmatricularea vehiculelor în relaţia cu un stat terţ în baza şi în condiţiile acordului încheiat de statul terţ cu Uniunea Europeană în vederea participării la schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor potrivit Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, de la momentul intrării în vigoare a acestui acord.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) încălcări - încălcări ale normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, astfel cum acestea sunt stabilite la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 5/2004;

b) date privind înmatricularea vehiculelor - date privind vehiculele şi date privind proprietarii sau deţinătorii vehiculelor aflate în sistemele de evidenţă aparţinând statelor membre;

c) componenta naţională a platformei informatice EUCARIS- aplicaţie a platformei informatice EUCARIS destinată realizării schimbului de date privind înmatricularea vehiculelor în temeiul Directivei 2011/82/UE şi administrată, la nivel naţional, de DRPCIV;

d) căutare individuală - căutare automatizată utilizând componenta naţională a platformei informatice EUCARIS, prin care se accesează, în timp real, sub formă de cerere transmisă, sistemul de evidenţă aparţinând altui stat membru şi se obţin date privind înmatricularea unui singur vehicul;

e) căutare multiplă - căutare automatizată utilizând componenta naţională a platformei informatice EUCARIS, prin care se interoghează în mod asincron sistemul de evidenţă aparţinând altui stat membru şi se obţin date privind înmatricularea referitoare la mai mult de un vehicul;

f) personal autorizat - personalul special desemnat din poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române sau din Poliţia de Frontieră Română care are acces la componenta naţională a platformei informatice EUCARIS.

(2) Prezenta procedură utilizează termeni şi expresii având semnificaţia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 5/2014.

Art. 3. - Inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române şi inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră desemnează câte o structură pentru a coordona, la nivelul fiecărui inspectorat general, activităţile specifice privind schimbul transfrontalier de informaţii referitoare la încălcări, prin utilizarea căutării automatizate a datelor privind înmatricularea vehiculelor în sistemele de evidenţă aparţinând altor state membre, în condiţiile Legii nr. 5/2014.

Art. 4. - (1) în vederea asigurării căutării şi furnizării datelor privind înmatricularea vehiculelor, în condiţiile prezentei proceduri, DRPCIV îndeplineşte următoarele activităţi:

a) asigură funcţionarea componentei naţionale a platformei informatice EUCARIS;

b) asigură accesul la componenta naţională a platformei informatice EUCARIS pentru personalul autorizat;

c) întocmeşte şi actualizează lista cu personalul autorizat;

d) adoptă măsuri tehnice, operative şi de procedură pentru asigurarea disponibilităţii efectuării de căutări automatizate sau furnizării de date privind înmatricularea vehiculelor, 24 de ore din 24 şi 7 zile din 7;

e) adoptă măsuri de securitate în legătură cu gestionarea şi funcţionarea echipamentelor şi programelor informatice aferente componentei naţionale a platformei informatice EUCARIS.

(2) în cazul unor probleme tehnice care nu permit asigurarea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d)t DRPCIV informează imediat atât punctele naţionale de contact ale statelor membre, cât şi poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române şi Poliţia de Frontieră Română şi convine cu acestea asupra modalităţii alternative temporare de efectuare a schimbului de date.

(3) DRPCIV asigură sprijin şi asistenţă poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române în instalarea aplicaţiilor client la nivelul acestor structuri pentru utilizarea componentei naţionale a platformei informatice EUCARIS.

(4) DRPCIV asigură sprijin, asistenţă şi îndrumare poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române pentru utilizarea programelor informatice aferente componentei naţionale a platformei informatice EUCARIS, sens în care poate emite anumite instrucţiuni de utilizare.

(5) în cadrul activităţilor de asigurare a căutării şi furnizării datelor privind înmatricularea vehiculelor, la nivelul DRPCIV se iau măsurile adecvate în vederea:

a) asigurării prelucrării datelor cu caracter personal care fac obiectul schimbului de date, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

b) ţinerii evidenţei prelucrărilor de date pe care le efectuează;

            c) transmiterii informaţiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi cu privire la rezultatele obţinute, la cererea punctelor naţionale ale statelor membre, altele decât România.

 

CAPITOLUL II

Procedura de căutare automatizată a datelor privind înmatricularea vehiculelor

 

SECŢIUNEA 1

Căutarea individuală

 

Art. 5. - (1) DRPCIV asigură poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române accesul la componenta naţională a platformei informatice EUCARIS, prin intermediul personalului autorizat.

(2) în vederea asigurării accesului prevăzut la alin. (1), DRPCIV acordă autorizaţie specială de acces personalului poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române.

(3) Căutările individuale se efectuează numai de personalul autorizat de către DRPCIV.

(4) Lista personalului autorizat să efectueze căutări individuale se actualizează permanent la nivelul DRPCIV, al poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi al Poliţiei de Frontieră Române.

Art. 6. - (1) Pentru obţinerea autorizaţiei speciale de acces, poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române şi Poliţia de Frontieră Română solicită DRPCIV acordarea drepturilor de acces pentru poliţiştii care au competenţe legale în constatarea şi sancţionarea încălcărilor săvârşite pe teritoriul României. Solicitările trebuie însoţite de următoarele documente:

a) fişele de utilizator şi angajamentele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, completate şi semnate de poliţişti;

b) dovada efectuării de către poliţişti a unui instructaj în ceea ce priveşte legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

(2) Personalul propus pentru obţinerea autorizaţiei speciale de acces se identifică şi se desemnează din rândul poliţiştilor cu competenţe legale în constatarea şi sancţionarea încălcărilor, familiarizaţi cu utilizarea tehnicii de calcul. Se recomandă selecţia poliţiştilor care au cunoştinţe de limba engleză, având în vedere specificul aplicaţiilor informatice aferente platformei informatice EUCARIS.

(3) Autorizaţia specială de acces se eliberează de către DRPCIV dacă unitatea/subunitatea solicitantă asigură o staţie de lucru conectată la Reţeaua de comunicaţii voce date a Ministerului Afacerilor Interne, pe care este instalat un soft antivirus licenţiat, cu abonament de actualizare. Este interzis accesul la internet al staţiei respective.

(4) Autorizaţia specială de acces se retrage de DRPCIV în situaţia în care se constată că nu mai subzistă condiţiile în care aceasta a fost acordată.

(5) Autorizaţia specială de acces poate fi acordată sau retrasă şi de poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române ori de Poliţia de Frontieră Română, în cazul în care DRPCIV pune la dispoziţia acestora o aplicaţie informatică dedicată gestionării utilizatorilor.

(6) Instructajul prevăzut la alin. (1) lit. b) se realizează de către responsabilii cu protecţia datelor personale de la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, inspectoratelor judeţene de poliţie, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratelor teritoriale ale poliţiei de frontieră sau Gărzii de Coastă, după caz, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea poliţiştii ce urmează a fi propuşi pentru obţinerea autorizaţiei speciale de acces ori de către Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale din Ministerul Afacerilor Interne.

(7) în urma instructajului efectuat, unităţile prevăzute la alin. (6) eliberează o dovadă în acest sens.

Art. 7. - (1) După primirea numelui de utilizator şi a parolei de acces, personalul autorizat poate tasta linkul corespunzător în programul de navigare pe internet.

(2) În pagina de autentificare se introduc numele de utilizator şi parola primite de la administratorul de sistem. Pentru verificarea acestora de către sistem se apasă butonul “Autentifică”.

(3) Odată autentificat, personalul autorizat are acces la ecranul de căutare, fiindu-i disponibile linkurile “Acas㔠şi “CBE”. Celelalte linkuri neactivate aparţin utilizatorilor EUCARIS.

Art. 8. - (1) Căutarea individuală se efectuează de către personalul autorizat prin tastarea/selectarea în interfaţa de căutare, în mod obligatoriu, a următoarelor date:

a) identificatorul unic al căutării - acest element trebuie să fie unic şi poate fi generat de sistem prin bifarea opţiunii în ecranul de căutare; în situaţia în care identificatorul căutării este introdus din interfaţă, personalul poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi al Poliţiei de Frontieră Române trebuie să utilizeze formate diferite pentru a fi asigurată unicitatea identificatorului;

b) statul membru de înmatriculare - se alege din listă;

c) numărul de înmatriculare al vehiculului - acesta trebuie să respecte formatul specific pentru fiecare stat membru; în cazul în care statul de înmatriculare este Germania, aplicaţia oferă două ferestre de completare a numărului înmatriculare;

d) date privind încălcarea;

e) statul în care s-a săvârşit încălcarea - această dată se completează implicit de către aplicaţia informatică;

f) data de referinţă a încălcării - reprezintă data la care s-a comis încălcarea pe teritoriul României;

g) ora de referinţă a încălcării - reprezintă timpul la care s-a comis încălcarea pe teritoriul României;

h) scopul căutării - se alege din listă codul corespunzător tipului de încălcare.

(2) Suplimentar tastării/selectării datelor prevăzute la alin. (1), căutarea individuală se poate completa automat cu indicarea autorităţii competente, în funcţie de modul de configurare a parametrilor de funcţionare a sistemului de evidenţă/aplicaţiilor, aferente utilizatorului.

(3) Formatul de interogare a datelor menţionate la alin. (1) de către personalul poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi al Poliţiei de Frontieră Române este prevăzut în anexa nr. 3.

(4) în situaţia în care nu sunt completate toate câmpurile obligatorii prevăzute de sistemul de evidenţă aparţinând statului membru care este supus interogării sau formatul datelor de interogare nu este respectat, sistemul afişează un mesaj de eroare.

(5) Nu sunt permise căutări cu caractere de înlocuire cum ar fi .*” sau “”.

            (6) Ecranul de interogare pentru căutări individuale în sistemele de evidenţă aparţinând statelor membre, altele decât România, conţine o funcţie “Ajutor”, marcată prin semnul “”, ce descrie unele particularităţi existente în fiecare stat, de care trebuie să se ţină cont în cazul anumitor tipuri de căutări.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Căutarea multiplă

 

Art. 9. - Căutarea multiplă este utilizată, de regulă, în cazul constatării cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau al unor mijloace tehnice omologate ori prin intermediul mijloacelor tehnice de constatare folosite în condiţiile legii a mai multor încălcări, fără oprirea vehiculelor respective de către personalul poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi al Poliţiei de Frontieră Române.

Art. 10. - (1) Structurile desemnate potrivit art. 3 centralizează de la unităţile subordonate propriului inspectorat general solicitările de interogare şi efectuează căutări multiple, prin intermediul unui fişier care conţine date aferente câte unui stat de înmatriculare.

(2) Fişierul nu poate să depăşească 500 de înregistrări.

(3) în cazul căutării multiple, identificatorul căutării va avea un format diferit pentru poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române şi Poliţia de Frontieră Română, pentru a se asigura unicitatea acestuia.

            Art. 11. - Comunicaţia electronică utilizată între poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române sau Poliţia de Frontieră Română, pe de o parte, şi DRPCIV, pe de altă parte, pentru transmiterea fişierelor trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice şi de securitate specifice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Datele obţinute în urma căutării automatizate

 

Art. 12. - Setul maxim de date ce poate fi obţinut de poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române şi de Poliţia de Frontieră Română în urma căutării automatizate în sistemele de evidenţă aparţinând statelor membre, altele decât România, este descris în anexa nr. 4.

Art. 13. - (1) Cu ajutorul criteriilor de căutare se pot obţine informaţii referitoare la unul şi, uneori, la mai multe vehicule, precum şi la proprietarii/deţinătorii acestor vehicule.

(2) în situaţia în care în urma căutării automatizate rezultatul obţinut constată existenţa mai multor vehicule având acelaşi număr de înmatriculare, pentru continuarea procedurilor în vederea efectuării investigaţiilor pentru identificarea conducătorului vehiculului cu care a fost săvârşită încălcarea pe teritoriul României este necesară compararea datelor tehnice obţinute prin căutarea automatizată cu cele constatate odată cu încălcarea.

            (3) în cazul în care sunt obţinute în mod accidental date cu caracter personal care nu au legătură cu încălcarea constatată, de exemplu, prin introducerea eronată în interfaţa de căutare a numărului de înmatriculare, acestea se şterg imediat de către personalul autorizat.

 

CAPITOLUL III

Procedura de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor de către DRPCIV

 

Art. 14. - Furnizarea datelor privind înmatricularea vehiculelor de către DRPCIV se realizează prin accesarea automatizată a RNEPCVI de către punctele naţionale de contact ale statelor membre, altele decât România, în condiţiile Legii nr. 5/2014.

Art. 15. - (1) DRPCIV asigură punctelor naţionale de contact ale statelor membre cadrul tehnic pentru căutarea datelor din RNEPCVI, prin intermediul componentei naţionale a platformei informatice EUCARIS.

(2) Datele ce pot fi furnizate de DRPCIV din RNEPCVI sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 16. - (1) în aplicarea prevederilor legale privind atribuirea de referinţe sau blocarea datelor cu caracter personal, DRPCIV poate marca în RNEPCVI datele respective, pentru a se asigura prelucrarea limitată a acestora.

(2) în cazul vehiculelor care la data de referinţă a încălcării săvârşite pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, erau radiate, potrivit legii, ca urmare a dezmembrării, casării sau predării în vederea dezmembrării, precum şi în cazul vehiculelor furate ori al certificatelor de înmatriculare a căror valabilitate a fost depăşită, nu se furnizează informaţii referitoare la proprietarul/deţinătorul vehiculului. În schimb se transmite mesajul “Informaţii necomunicate”.

            (3) în vederea aplicării prevederilor alin. (2), Inspectoratul General al Poliţiei Române transmite DRPCIV, de regulă în timp real, datele privind vehiculele înmatriculate în România ce au fost reclamate ca fiind furate sau a căror urmărire a fost revocată, într-un format stabilit de comun acord. Transmiterea datelor respective de către Inspectoratul General al Poliţiei Române poate fi înlocuită printr-un serviciu web pus la dispoziţia DRPCIV, caz în care Inspectoratul General al Poliţiei Române trebuie să stocheze în sistemul de evidenţă a vehiculelor reclamate ca fiind furate toate elementele necesare identificării unui vehicul reclamat ca fiind furat sau a cărui urmărire a fost revocată, inclusiv istoricul acestor date.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 17. - (1) Poliţia Română şi Poliţia de Frontieră Română îşi pot integra în aplicaţiile informatice proprii servicii web de căutare individuală sau multiplă.

(2) în cazul în care platforma informatică EUCARIS se actualizează prin apariţia unor noi versiuni ale aplicaţiilor informatice care modifică/completează procedurile de acces, seturile de date sau formatul acestora, DRPCIV poate instala aceste noi versiuni în vederea asigurării continuităţii utilizării componentei naţionale a platformei informatice EUCARIS, în condiţiile prezentei proceduri.

Art. 18. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

FIŞA UTILIZATORULUI

.......................................................................................................................................................................................

(acest câmp se completează de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor)

 

Unitatea......................................................................................................................................................

Gradul, numele şi prenumele...................................................................................................................

Telefon serviciu (oraş/interior)...............................................................................................................

Telefon mobil (*)......................................................................................................................................

Adresa e-mail serviciu.............................................................................................................................

Adresa email personală (*).....................................................................................................................


(*) Câmpuri opţionale. Aceste informaţii nu vor fi făcute publice şi au ca scop doar înlesnirea comunicării între utilizator şi personalul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, în probleme strict legate de aplicaţie. Din această cauză se recomandă completarea lor.

 

Semnătura ...............................

            Data ............................

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul...................................................................................

Sunt de acord cu următoarele cerinţe de securitate şi de operare;

- voi efectua căutări individuale, potrivit Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, doar în interes de serviciu şi cu respectarea legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora;

- pentru fiecare căutare voi scrie în clar numărul de înregistrare al dosarului sau al lucrării penale;

- nu voi divulga nimănui numele şi parola contului meu şi nici nu voi permite efectuarea de interogări în lipsa mea, prin folosirea contului meu;

- în cazul în care voi pleca din faţa calculatorului, îl voi închide (dacă e cazul) sau voi bloca accesul la acesta prin folosirea opţiunii “Blocare computer”, disponibilă după apăsarea simultană a tastelor “Ctrl”, “Alt” şi “Del” sau prin alte metode cel puţin la fel de sigure ca precedenta (exemplu, un “Screen Saver” cu parolă, parola fiind cunoscută doar de mine);

- sunt de acord cu faptul că orice căutare efectuată cu numele meu de utilizator şi parola mea, logate ca atare, îmi aparţin;

- am luat la cunoştinţă şi voi respecta prevederile Procedurii............................................................;

- orice modificare referitoare la informaţiile proprii din fişa utilizatorului le voi comunica de îndată .................................................... şi personalului Direcţiei Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor.

 

Data ............................

Semnătura ...............................

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

FORMATUL DE INTEROGARE

a datelor de către personalul poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române şi al Poliţiei de Frontieră Române

 

Elementul interogării

O/F

Tip/Număr de caractere

Descriere/Observaţii

Date privind vehiculul

O

AN 1-50

Se completează automat de către aplicaţia informatică.

Statul membru de înmatriculare

O

Enum

Selectabil dintr-o listă, care conţine codul de stat şi denumirea în clar

Identificator unic al căutării

O

AN 1-36

Editabil sau generat de sistem prin bifarea în ecran a căsuţei “Generare identificator căutare”

Numărul de înmatriculare

O

AN 1-15

Cod (A), potrivit abrevierii prevăzute de Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule

Numărul de înmatriculare, partea a doua

F

AN 1-15

Aplicabil doar când statul selectat este Germania, caz în care completarea este obligatorie

Date privind încălcarea

O

AN 1-50

Se completează automat de către aplicaţia informatică.

Statul membru în care s-a săvârşit încălcarea

O

Enum

Se completează automat de către aplicaţia informatică.

Data de referinţă a încălcării

O

Dată

Format “AAAA-LL-ZZ” sau dată cu denominarea fusului orar, de exemplu, UTC “CCYY-MM-DDZ”, sau data locală la care se adaugă diferenţa orară faţă de UTC: “CCYY-MM-DD±nn.nn”

Ora de referinţă a încălcării

O

Timp

Format UTC “hh:mm:ssZ” sau “hh:mm:ss±00.00”

Scopul căutării

O

Enum

Codul încălcării selectabil dintr-o listă, în funcţie de tipul acesteia Valorile permise sunt:

1 = exces de viteză;

2 = conducerea sub influenţa alcoolului;

3 = nefolosirea centurii de siguranţă;

4 = nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului;

5 = utilizarea unei benzi interzise;

10 = conducerea sub influenţa stupefiantelor;

11 = nefolosirea căştii de protecţie;

12 = utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altui dispozitiv de comunicare în timpul conducerii.

Denumirea autorităţii competente

0

AN 1-50

Se completează automat în funcţie de setările utilizatorului. În caz contrar se introduce din tastatură.

 

Abrevieri:

O = obligatoriu, în cazul în care informaţia este disponibilă în sistemul de evidenţă aparţinând statului membru, altul decât România;

F = facultativ;

AN = alfanumeric;

Enum = listă de valori selectabile.

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

SETUL MAXIM DE DATE

ce poate fi obţinut de poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române şi de Poliţia de Frontieră Română în urma căutării automatizate în sistemele de evidenţă aparţinând statelor membre, altele decât România

 

Cod corespunzător, potrivit abrevierilor prevăzute în Directiva 1999/37/CE e Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule

Denumire

 

 

 

 

 

 

O/F

 

Tip

 

Observaţii

 

0

1

2

3

4

Partea I. Date privind vehiculele

 

 

 

 

Cod de stat

O

Enum

 

 

Numele statului de înmatriculare

O

AN

 

 

Rezultat căutare

O

Enum

“Găsit”, “Nu a fost găsit” sau “Eroare”

 

Număr rezultate

O

Int

Afişat doar dacă rezultatul căutării este “Găsit”

 

Identificator unic

O

Text

 

 

Data de referinţă

O

DT

 

(E)

Numărul de şasiu/Numărul de identificare al vehiculului

O

AN

 

(A)

Numărul de înmatriculare

O

AN

 

(D.1)

Marca

O

AN

 

(D.3)

Modelul vehiculului

O

AN

 

(J)

Codul categoriei UE a vehiculului

O

Enum

 

 

Limba în care este redactat certificatul de înmatriculare

F

Enum

 

Partea a II-a. Date privind deţinătorii sau proprietarii vehiculelor

 

 

 

(C.1)

Date privind deţinătorul vehiculului

 

 

Informaţiile se referă la deţinătorul certificatului de înmatriculare

 

Data de referinţă a încălcării

F

DT

Afişată cu marcaj distinct dacă este diferită de data de referinţă introdusă la căutare

 

Tipologia entităţii juridice

F

Enum

 

(C1.1)

Numele de familie al deţinătorului certificatului de înmatriculare/denumirea societăţii

O

AN

Se obţine în format imprimabil.

(C.1.2)

Prenumele

O

AN

Se obţine în format imprimabil.

(C.1.2)

Iniţiala/iniţialele, acolo unde este cazul

O

AN

Se obţine în format imprimabil.

(C1.2)

Prenumele sau iniţiala (iniţialele) (acolo unde este cazul)

F

AN

 

 

Sexul

F

Enum

Masculin, feminin

 

Data naşterii

O

Date

 

 

Entitate juridică

O

 

Persoană fizică, asociaţie, întreprindere, societate etc.

 

Locul naşterii

F

AN

 

 

Număr de identificare

F

AN/Enum

Se obţine un element de identificare care identifică doar persoana sau societatea respectivă.

 

Cod unic de înregistrare societate

F

AN

 

Adresa

 

 

 

 

(C.1.3)

Strada

O

AN

Se obţine în format imprimabil.

(C.1.3)

Câmp suplimentar pentru stradă

O

AN

Se obţine în format imprimabil.

(C.1.3)

Număr şi anexe

O

Int/AN

Se obţine în format imprimabil.

(C.1.3)

Cod poştal

O

AN

Se obţine în format imprimabil.

(C.1.3)

Locul de reşedinţă/rezidenţă

O

AN

Se obţine în format imprimabil.

(C.1.3)

Statul membru

O

Enum

Se obţine în format imprimabil.

 

Nume tipăribil

F

AN

Concatenat

 

Adresa tipări bilă

F

AN

Concatenată

(C.2)

Date privind proprietarul vehiculului

 

 

Informaţiile se referă la proprietarul vehiculului.

 

Data de referinţă

F

DT

Afişată cu marcaj distinct dacă este diferită de data de referinţă introdusă la căutare

 

Tipologia entităţii juridice

F

Enum

 

(C2.1)

Numele de familie al proprietarului sau denumirea societăţii

O

AN

 

(C.2.2)

Prenumele

O

AN

 

(C.2.2)

Iniţiala/Iniţialele, acolo unde este cazul

O

AN

 

(C.2.2)

Prenumele sau iniţiala (iniţialele) (acolo unde este cazul)

F

AN

 

 

Sexul

F

Enum

Masculin, feminin

 

Data naşterii

O

Date

 

 

Entitate juridică

O

 

Persoană fizică, asociaţie, întreprindere, societate etc.

 

Locul naşterii

F

AN

 

 

Număr de identificare

F

AN/Enum

Se obţine un element de identificare care identifică doar persoana sau societatea respectivă,

(C2.1)

Cod unic de înregistrare firmă

F

AN

 

Adresa

 

 

 

 

(C.2.3)

Strada

O

AN

 

(C.2.3)

Câmp suplimentar pentru stradă

O

AN

 

(C.2.3)

Număr şi anexe

O

Int/AN

 

(C.2.3)

Cod poştal

O

AN

 

(C.2.3)

Locul de reşedinţă/rezidentă

O

AN

 

(C.2.3)

Stat membru

O

Enum

 

(C.2.3)

Nume tipăribil

F

AN

 

 

Adresa tipăribilă

F

AN

 

 

Mesaje privind calitatea unor date

F

 

 

 

Mesaje generale

O

AN

 

 

Abrevieri:

O = obligatoriu, în cazul în care informaţia este disponibilă în sistemul de evidenţă aparţinând statului membru, altul decât România;

F = facultativ;

AN = alfanumeric;

N = numeric;

Date = date;

DT= dată şi timp;

Enum = listă de valori selectabile.

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

DATELE

furnizate de Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate punctelor naţionale de contact ale statelor membre

 

            Partea I. Date privind vehiculele

 

Intrare

Cod corespunzător, potrivit abrevierilor prevăzute În Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule

Observaţii

Numărul de înmatriculare

 

 

Statul de înmatriculare

 

 

Numărul de şasiu/Numărul de identificare al vehiculului

 

 

Marca

(D.1)

 

Modelul vehiculului

(D.3)

 

Codul categoriei UE a vehiculului

(J)

 

 

            Partea a II-a. Date privind deţinătorii sau proprietarii vehiculelor

 

Intrare

Cod corespunzător, potrivit abrevierilor prevăzute în Directiva 19S9/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule

Observaţii

Date privind deţinătorul vehiculului

(C.1)

Datele se referă la deţinătorul certificatului de înmatriculare.

Numele de familie al deţinătorului certificatului de înmatriculare/Denumirea societăţii

(C.1.1)

Se folosesc câmpuri separate pentru nume, infixe, titluri etc. Se comunică în format imprimabil.

Prenume

(C.1.2)

Se folosesc câmpuri separate pentru prenume şi iniţiale. Se comunică în format imprimabil.

Adresă

(C.1.3)

Se folosesc câmpuri separate pentru stradă, număr şi anexe, cod poştal, locul de reşedinţă, statul de reşedinţă etc. şi se comunică adresa în format imprimabil.

Entitate juridică

 

Persoană fizică, asociaţie, întreprindere, societate etc.

Date privind proprietarul vehiculului

(C.2)

Datele se referă la proprietarul vehiculului.

Numele proprietarului (denumirea societăţii)

(C.2.1)

 

Prenume

(C.2.2)

 

Adresă

(C.2.3)

 

Entitate juridică

 

Persoană fizică, asociaţie, întreprindere, societate etc.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.