MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 336/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 336         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 8 mai 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 90 din 27 februarie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fi scai-bugetare

 

Decizia nr. 117 din 6 martie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 1 şi pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            332. - Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

336/128/634. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare”, în cadrul axei prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” a Programului operaţional regional 2007-2013

 

557. - Ordin al ministrului economiei privind modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C1-2010 “Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente”, PT C4-2010 “Recipiente metalice stabile sub presiune”, PT C6-2010 “Conducte metalice sub presiune pentru fluide”, PT C7-2010 “Dispozitive de siguranţă”, PT C8-2010 “Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate”, PT C9-2010 “Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune”, PT C10-2010 “Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune”

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 90

din 27 februarie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Stelian Bărboi, Nicolae Brăguţă, Costel Gîlie, Constantin Grigore, Ioan Munteanu, Dumitru Nicolae, Radu Stanciu, Mitică Stoica, Ion Trifu, Eduard Vasile, Doru Venete şi Doru Veselina în Dosarul nr. 3.200/120/2013 al Tribunalului Dâmboviţa - Secţia I civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 617D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens invocă Decizia nr. 554 din 17 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 7 februarie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea din 12 septembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 3.200/120/2013, Tribunalul Dâmboviţa - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 şi art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Stelian Barboiu, Nicolae Brăguţă, Costel Gîlie, Constantin Grigore, Ioan Munteanu, Dumitru Nicolae, Radu Stanciu, Mitică Stoica, Ion Trifu, Eduard Vasile, Doru Venete şi Doru Veselina, cu ocazia soluţionării unei cauze civile având ca obiect “asigurări sociale”.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia, plecând de la cele reţinute de Curtea Constituţională în deciziile nr. 255/2005, nr. 65/1995 şi nr. 83/1998, susţin că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 nu respectă limitele şi condiţiile impuse de prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţie, privitoare la “caracterul excepţional al delegării legislative, respectiv al transferului de competenţe de la Parlament către Guvern”. De asemenea, sunt încălcate şi prevederile constituţionale ale art. 115 alin. (5), prin nedepunerea ordonanţei de urgenţă spre aprobare Parlamentului.

Astfel, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 a fost adoptată de Guvern la data de 12 decembrie 2012, fiind publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, iar pe site-ul oficial al Camerei Deputaţilor (www.cdep.ro), la poziţia nr. 85, actul normativ apare înregistrat abia la data de 18 martie 2013. Tot în contextul criticii de neconstituţionalitate raportate la prevederile art. 115 alin. (5) din Constituţie, arată că, în demersul normativ de adoptare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, Guvernul a încălcat şi obligaţia de transparenţă, renunţând, în mod nejustificat, la a supune dezbaterii publice proiectul de ordonanţă, aşa cum prevede Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Tribunalul Dâmboviţa - Secţia I civilă arată că, potrivit prevederilor art. 108 din Constituţie, Guvernul poate adopta ordonanţe numai în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta. Guvernul invocă în preambulul ordonanţei de urgenţă că aceasta este emisă în baza prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţie, însă situaţiile de urgenţă sunt instituite în mod expres prin procedura legală prevăzută prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999. Procedura de instituire a unei situaţii de urgenţă este clar reglementată de către art. 10 şi următoarele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, care prevede că starea de urgenţă se instituie de Preşedintele României prin decret, contrasemnat de primul-ministru şi publicat de îndată în Monitorul Oficial al României. În condiţiile în care nu a fost instituită în mod legal o situaţie de urgenţă, Guvernul nu se poate prevala de prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţie. De asemenea, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 nu a fost până în prezent aprobată prin vreo lege.

Practica constituţională modernă a consacrat, datorită unor cerinţe practice şi a dinamismului vieţii sociale, instituţia delegării legislative, potrivit căreia Parlamentul are dreptul de a abilita Guvernul să emită norme cu putere de lege pe calea ordonanţelor. Prin legea de abilitare, Parlamentul fixează însă cu stricteţe condiţiile în care Guvernului i se conferă prerogative legislative.

Constituţia României nu conţine nicio dispoziţie care să permită Guvernului să preia practic de la Parlament funcţia sa de legiferare prin sistemul ordonanţelor. În orice democraţie constituţională, Guvernul este dator să respecte prerogativele legislative ale Parlamentului ca unică autoritate legiuitoare, întrucât solicitarea excesivă a delegării legislative, emiterea chiar a ordonanţelor de urgenţă ca practică de guvernare, în situaţii care nu au un caracter excepţional, au ca efect, în fapt, raţionalizarea forului legislativ şi diminuarea rolului său. Prin ordonanţa de urgenţă a cărei neconstituţionalitate este invocată, s-au suspendat drepturi băneşti prevăzute printr-o lege specială votată de către Parlamentul României, încălcându-se astfel autoritatea legislativului.

Totodată, se reţine că politica salarială a personalului bugetar este atributul exclusiv al statului, cuantumul drepturilor de natură salarială fiind indisolubil legat de nivelul resurselor bugetului din care acestea se achită, iar statul, prin legislativul său, dispune de o largă latitudine, prin prisma Convenţiei, de a stabili politica economică şi socială a ţării (Hotărârea din 21 februarie 1986, pronunţată în Cauza James şi alţii împotriva Marii Britanii).

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului arată că dispoziţiile legale criticate care instituie un set de măsuri de adaptare la condiţiile economico-sociale existente nu aduc atingere principiului constituţional privind delegarea legislativă. În preambulul şi Nota de fundamentare ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, existenţa unei situaţii extraordinare şi urgenţa emiterii actului normativ criticat sunt motivate de Guvern prin 3 elemente independente de voinţa Guvernului, şi anume; riscul ca la data de 1 ianuarie 2013 să nu existe politici fiscale şi bugetare asumate prin Programul de guvernare de către noul Guvern învestit în urma alegerilor parlamentare din data de 9 decembrie 2012; încetarea aplicabilităţii, la data de 31 decembrie 2012, a măsurilor financiare în domeniul bugetar instituite prin Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; neadoptarea măsurilor şi pentru anul 2013 ar fi determinat afectarea semnificativă a sustenabilităţii finanţelor publice, generând un impact suplimentar asupra cheltuielilor bugetare şi, respectiv, asupra deficitului bugetar de 6,8% din produsul intern brut.

De asemenea, din urmărirea procesului legislativ la Camera Deputaţilor reiese ca Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 a fost înregistrată la Senat, pentru dezbatere, cu nr. b409 din data de 13 decembrie 2012 (adresa nr. E169/13 decembrie 2012), fiind îndeplinite, astfel, condiţiile reglementate de art. 115 alin. (5) teza întâi din Legea fundamentală. În concluzie, consideră că dispoziţiile art. 9 şi art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Curtea observă că, prin încheiere, a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 şi art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012. Curtea reţine că autorii excepţiei critică doar dispoziţiile art. 9, cele ale art. 10 fiind invocate de aceştia în susţinerea neconstituţionalităţii art. 9. Astfel, Curtea constată că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, cu următorul conţinut: “Prevederile art. 15, 18, 19 şi 20 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013.”

În opinia autorului excepţiei, prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 115 alin, (4) şi (5) referitor la delegarea legislativă.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că a mai analizat dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 din perspectiva aceloraşi critici de neconstituţionalitate. Astfel, prin deciziile nr. 554 din 17 decembrie 2013*) şi nr. 42 din 22 ianuarie 2014**), nepublicate la data întocmirii prezentului raport, Curtea a statuat că dispoziţiile criticate nu contravin prevederilor constituţionale ale art. 115 alin. (4) şi (5), respingând excepţiile ca neîntemeiate.

Referitor la critica vizând lipsa caracterului urgent şi a unei situaţii extraordinare care să fi impus emiterea de urgenţă a actului normativ supus analizei de constituţionalitate, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005, a statuat că Guvernul poate adopta o ordonanţă de urgenţă în următoarele condiţii, întrunite în mod cumulativ:

- existenţa unei situaţii extraordinare;

- reglementarea acesteia să nu poată fi amânată;

- urgenţa să fie motivată în cuprinsul ordonanţei. Totodată, Curtea, făcând trimitere la jurisprudenţa sa

anterioară, respectiv Decizia nr. 65 din 20 iunie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 28 iunie 1995, a statuat că situaţia extraordinară trebuie evaluată în raport cu “necesitatea şi urgenţa reglementării unei situaţii care, datorită circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public”. Cu aceeaşi finalitate, a definirii cât mai precise a situaţiei excepţionale, Curtea, prin Decizia nr. 83 din 19 mai 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 8 iunie 1998, a precizat că de esenţa acesteia este caracterul obiectiv, “În sensul că existenţa sa nu depinde de voinţa Guvernului care, în asemenea împrejurări, este constrâns să reacţioneze prompt pentru apărarea unui interes public pe calea ordonanţei de urgenţă”.

De asemenea, Curtea a precizat că existenţa unor “situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânat㔺i care, potrivit art. 115 alin. (4) din Constituţie, justifică emiterea unei ordonanţe de urgenţă nu trebuie confundată cu existenţa unei “stări de urgenţă”, care se instituie de Preşedintele României şi se încuviinţează de Parlament, în temeiul art. 93 din Constituţie, impunând o serie de măsuri reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999.

Analizând, în continuare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 prin prisma celor reţinute, Curtea constată că Guvernul invocă următoarele aspecte pentru a justifica existenţa unei situaţii extraordinare şi a urgenţei reglementării:

- riscul ca la data de 1 ianuarie 2013 să nu existe politici fiscale şi bugetare asumate prin Programul de guvernare de către noul Guvern;

- faptul că la data de 31 decembrie 2012 îşi încetau aplicabilitatea măsurile privind salarizarea în anul 2012 a personalului bugetar, măsuri instituite prin Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, iar neadoptarea acestor măsuri şi pentru anul 2013 ar fi generat un impact suplimentar asupra cheltuielilor bugetare şi, respectiv, asupra deficitului bugetar de 6,8% din produsul intern brut, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanţelor publice;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice;

- necesitatea compatibilizării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 cu prevederile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce priveşte facturarea şi arhivarea electronica a facturilor.

Astfel, în acord cu deciziile nr. 554 din 17 decembrie 2013 şi nr. 42 din 22 ianuarie 2014, Curtea constată că cele invocate de

Guvern în Nota de fundamentare întrunesc condiţiile existenţei unei situaţii extraordinare şi urgente care, în mod obiectiv, impun emiterea unei ordonanţe de urgenţă.

Referitor la susţinerea potrivit căreia nu se respectă cerinţa prevăzută de dispoziţiile constituţionale ale art. 115 alin. (5), din analiza procesului legislativ, Curtea observă că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 a fost adoptată de Guvern în data de 12 decembrie 2012, înregistrată la Senat pentru dezbatere, ca primă Cameră sesizată, cu numărul b409 din data de 13 decembrie 2012 (adresa nr. E169/13 decembrie 2012), şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012. Având în vedere că au fost îndeplinite condiţiile privind intrarea în vigoare a ordonanţelor de urgenţă, Curtea urmează să respingă ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor criticate, raportată la art. 115 alin. (5) din Constituţie.

De altfel, Curtea constată că cele statuate la art. 115 alin. (5) din Constituţie nu sunt în sensul că Ordonanţa de urgenţă ar putea să intre în vigoare, deci să producă efecte juridice, numai după ce a parcurs dezbaterea parlamentară, ci condiţia este să fie depusă la Camera competentă spre dezbatere şi să fie publicată în Monitorul Oficial al României.

Cât priveşte susţinerea potrivit căreia Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 3 decembrie 2013, Curtea constată că, potrivit art. 7 alin. (13) din această lege, “În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare”. Astfel, legiuitorul, ţinând cont de realitatea existenţei unor situaţii când necesitatea protejării interesului impune, în mod obiectiv, adoptarea unor măsuri urgente, a permis adoptarea unor acte normative fără îndeplinirea tuturor cerinţelor privind asigurarea transparenţei decizionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Stelian Barboiu, Nicolae Brăguţă, Costel Gîlie, Constantin Grigore, Ioan Munteanu, Dumitru Nicolae, Radu Stanciu, Mitică Stoica, Ion Trifu, Eduard Vasile, Doru Venete şi Doru Veselina în Dosarul nr. 3.200/120/2013 al Tribunalului Dâmboviţa - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Dâmboviţa - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 27 februarie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu


*) Decizia nr. 554 din 17 decembrie 2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 7 februarie 2014.

**) Decizia nr. 42 din 22 ianuarie 2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 martie 2014.

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 117

din 6 martie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 1 şi pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 1 şi pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, excepţie ridicată de Societatea Comercial㠓GDF Suez Energy România” - S.A (fostă Distrigaz Sud - SA) din Bucureşti în Dosarul nr. 536/1.259/2011 al Tribunalul Specializat Argeş şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 768D/2013.

La apelul nominal se prezintă, pentru autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, avocat Cristina Mihăilescu, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, lipsind celelalte părţi.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, care arată că prin prevederile criticate a fost schimbat regimul juridic al centralelor termice şi electrice de termoficare, în sensul că dreptul de administrare al consiliilor locale şi judeţene asupra acestora a fost înlocuit cu dreptul de proprietate. Or, potrivit prevederilor constituţionale, proprietatea publică este garantată şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale - comune, oraşe, municipii şi judeţe, iar potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, având capacitatea cerută de lege pentru a fi titulare de drepturi şi Obligaţii, iar autorităţile administraţiei publice sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale ca autorităţi deliberative. Aşadar, titularii dreptului de proprietate nu pot fi decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale, şi nu consiliile locale, sens în care menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

De asemenea, expune situaţia pe fond a cauzei. În final, solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulată, şi depune concluzii scrise.

Reprezentantul Ministerului Public arată că prevederile Legii nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale comportă anumite critici. Însă, având în vedere dispoziţiile art. 16-17 din

Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 104/2002, apreciază că dispoziţiile criticate în prezenta excepţie de neconstituţionalitate nu au legătură cu litigiul dedus judecăţii. În speţa aflată pe rolul instanţelor de judecată, S.C. Termoelectrica - S.A. din Bucureşti se află în procedura insolvenţei, ca atare, sunt aplicabile dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 13 noiembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 536/1.259/2011, Tribunalul Specializat Argeş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 1 şi pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, excepţie ridicată de Societatea Comercial㠓GDF Suez Energy România” - S.A din Bucureşti (fostă Distrigaz Sud - S.A.) într-o cauză întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, având ca obiect antrenarea răspunderii patrimoniale în baza art. 138 din aceeaşi lege.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prin modificările aduse titlului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, precum şi prin completările efectuate prin legea de aprobare a acesteia se încalcă dispoziţiile art. 44 şi art. 136 din Constituţia României, întrucât se referă la asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene şi locale. Or, potrivit prevederilor constituţionale, numai unităţile administrativ-teritoriale, respectiv comunele, oraşele şi judeţele, precum şi municipiile declarate în condiţiile legii, pot avea bunuri în proprietate publică sau privată. Ca urmare, consiliile judeţene şi consiliile locale, în calitatea lor de autorităţi deliberative, nu pot avea un drept de proprietate publică, ci doar dreptul de administrare a bunurilor aflate în proprietatea publica sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale.

Tribunalul Specializat Argeş opinează în sensul că dispoziţiile atacate încalcă regimul juridic al proprietăţii instituit de art. 44 şi art. 136 din Constituţie în măsura în care consiliile judeţene şi consiliile locale sunt autorităţi deliberative, or, din punct de vedere constituţional, unităţile administrativ-teritoriale sunt singurele care pot fi titularele dreptului de proprietate publică.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, susţinerile părţii prezente, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate TI constituie dispoziţiile articolului unic pct. 1 şi pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea \, nr. 896 din 10 decembrie 2002.

Dispoziţiile criticate au următorul cuprins:

“Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 13 iunie 2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 27 iunie 2002, cu următoarele modificări şi completări:

1. Titlul ordonanţei de urgentă va avea următorul cuprins:

«ORDONANŢA DE URGENŢĂ

privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale. »

9. După articolul 7 se introduce articolul 8 cu următorul cuprins:

«Art. 8. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi altor centrale termice şi electrice de termoficare transferate, în condiţiile legii, în proprietatea consiliilor judeţene sau locale.»“

Din analiza evoluţiei legislative a ordonanţei de urgenţă reiese că art. 8 a fost modificat prin articolul unic pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 21 martie 2008, astfel:

“Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 452 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 643/2002, se modifică după cum urmează:

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

«Art. 8. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi altor centrale termice şi electrice de termoficare, precum şi altor sisteme centralizate de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice transferate în condiţiile legii în proprietatea consiliilor judeţene sau locale.»“.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 3 privind teritoriul, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată, art. 120 referitor la principii de bază şi art. 136 referitor la proprietate.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:

I. Din critica autoarei excepţiei de neconstituţionalitate reiese că aceasta este nemulţumită, în principal, de faptul că Legea nr. 643/2002 modifică titlul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, [articolul unic pct. 1], în sensul că termenul “administrarea consiliilor judeţene şi locale” se înlocuieşte cu “proprietatea consiliilor judeţene şi locale”, fiind, astfel, schimbat regimul juridic al centralelor termice şi electrice de termoficare, respectiv dreptul de administrare al consiliilor locale şi judeţene asupra acestora a fost înlocuit cu dreptul de proprietate. Or, acest fapt este contrar prevederilor constituţionale referitoare la proprietate, întrucât, potrivit prevederilor constituţionale, numai unităţile administrativ-teritoriale, respectiv comunele, oraşele şi judeţele, precum şi municipiile declarate în condiţiile legii, pot avea bunuri în proprietate publică sau privată. Ca urmare, consiliile judeţene şi consiliile locale, în calitatea lor de autorităţi deliberative, nu pot avea un drept de proprietate publică, ci doar dreptul de administrare a bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea, aceeaşi terminologie este folosită şi la completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, respectiv la introducerea art. 8 [articolul unic pct. 9].

II. Curtea observă că, astfel cum reiese din expunerea de motive la proiectul de lege [pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, care a devenit prin adoptare Legea nr. 643/2002], “În conformitate cu prevederile Hotărârilor Guvernului nr. 1.088-1.094/2001, nr. 183-187/2002, nr. 498/2002 şi nr. 104-105/2002 a fost aprobat transferul către autorităţile administraţiei publice locale a următoarelor centrale de termoficare din cadrul Societăţii Comerciale de producere a energiei electrice şi termice “Termoelectrica”- SA.: (...)”.

Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 104/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 14 februarie 2002, “se aprobă transmiterea fără plată a centralelor electrice de termoficare din Piteşti, laşi, Braşov, Bacău, Oradea, Suceava, Timişoara şi Borzeşti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din patrimoniul Societăţii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. În domeniul public al municipiilor Piteşti, laşi, Braşov, Bacău, Oradea, Suceava, Timişoara şi Oneşti şi în administrarea consiliilor locale respective”, [art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 104/2002], iar în anexa la hotărâre sunt “Datele de identificare a centralelor electrice de termoficare care se transmit din patrimoniul Societăţii Comerciale Termoelectrica - SA/

Astfel, Curtea constată că dreptul de proprietate asupra centralelor termice şi electrice de termoficare, la care face referire Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, precum şi Legea nr. 643/2002, a fost transmis din domeniul privat al statului şi din patrimoniul Societăţii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. În domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.

III. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 a fost adoptată pentru a se asigura condiţiile de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, precum şi pentru evitarea perpetuării unor situaţii de criză în asigurarea resurselor financiare necesare pentru susţinerea programului energetic.

Prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, intenţia legiuitorului delegat a fost, astfel cum este precizat şi mai sus, aceea de a reglementa condiţiile financiare în care centralele termice şi electrice de termoficare să funcţioneze şi să îşi desfăşoare activitatea, şi nu aceea de a schimba regimul juridic al acestora, acestea fiind deja transmise consiliilor locale prin hotărâri de Guvern.

IV. Din analiza procesului legislativ referitor la adoptarea Legii nr. 643/2002 se observă următoarele:

- titlul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, în forma sa iniţială avea următorul cuprins: “Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 13 iunie 2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor Judeţene ŞI locale”;

- la secţiunea amendamente admise s-a propus: “Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins: Titlul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene şi locale”;

- la rubrica în care se motivează necesitatea modificării titlului ordonanţei se arată că: “În conformitatea cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic ai acesteia şi conform protocoalelor încheiate, centralele termice şi electrice de termoficare trec în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale care decid cum vor face administrarea.”

Ca atare, rezulta că, deşi intenţia legiuitorului a fost de a se preciza că aceste centrale termice şi electrice de termoficare se află în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv de a face o corelare legislativă cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, terminologia folosita în textul legal supus controlului de constituţionalitate este improprie.

V. Având în vedere principiul general de drept potrivit căruia o normă juridică trebuie interpretată în sensul său pozitiv, generator de efecte juridice, modalităţile juridice de interpretare a unei norme legale trebuie să aibă în vedere nu numai litera, ci şi spiritul legii, astfel încât rezultatul aplicării practice a normei juridice să fie cât mai aproape de finalitatea urmărită de legiuitor, care nu poate fi prezumat ab initio că îşi exercită rolul de legiferare în sensul negării atât a drepturilor şi libertăţilor fundamentale consacrate de Constituţie, cât şi a principiilor constituţionale.

Potrivit prevederilor art. 136 alin. (1) şi (2) din Constituţie, “Proprietatea este publică sau privată”, iar “Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale”.

Unităţile administrativ-teritoriale (respectiv comunele, oraşele, municipiile şi judeţele) “sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu” [art. 21 alin. (1) teza întâi din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007].

Totodată, în virtutea dispoziţiilor constituţionale ale art. 121, consiliile locale alese şi primarii aleşi sunt autorităţi ale administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi în oraşe, şi funcţionează, în condiţiile legii, ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe. Potrivit art. 1 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001, autorităţile deliberative sunt: “consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor”.

În acest context, Curtea observă că înlocuirea, prin articolul unic pct. 1 şi pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, a sintagmei “centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale” din cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 cu sintagma “a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale impietează asupra dreptului de proprietate al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel cum este prevăzut de art. 136 din Constituţie [art. 135 din Constituţia nerevizuită], întrucât titularii dreptului de proprietate nu pot fi decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale, respectiv comune, oraşe, municipii şi judeţe, iar nu consiliile locale sau consiliile judeţene, care sunt autorităţi deliberative.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercial㠓GDF Suez Energy România” - SA. din Bucureşti (fostă Distrigaz Sud - S.A.) în Dosarul nr. 536/1.259/2011 al Tribunalului Specializat Argeş şi constată că dispoziţiile articolului unic pct. 1 şi pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale sunt neconstituţionale.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Tribunalului Specializat Argeş şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 6 martie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

 

În temeiul Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2240 final, al art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,

având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare),

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii care determină crearea de locuri de muncă în toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 şi în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiţii în cadrul schemei se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 214 din 9 august 2008, denumit în continuare Regulament, şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană.

            (2) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Regulamentului.

 

CAPITOLUL II

Durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari

 

Art. 3. - (1) Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015- 2025, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

Art. 4. - (1) Prezenta schemă este inclusă în Programul “Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii” din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale. Acordarea ajutoarelor de stat instituite prin schemă se realizează cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.

(2) Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2014-2020;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2016-2025.

(3) Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.

            Art. 5. - Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 1.500.

 

CAPITOLUL III

Cheltuieli eligibile

 

Art. 6. - (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. d) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.

(2) Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;

b) locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiţiei.

(3) Se iau în considerare locurile de muncă nou-create în cazul în care între angajaţi şi angajator sau întreprinderi asociate acestuia nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare.

(4) Locurile de muncă create se păstrează pentru o perioadă minimă de 5 ani în cazul întreprinderilor mari şi de 3 ani în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.

            Art. 7. - Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile şi în limita intensităţii maxim admisibile.

 

CAPITOLUL IV

Intensitatea şi cumulul ajutoarelor de stat

 

Art. 8. - (1) Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în raport cu cheltuielile eligibile şi cu respectarea prevederilor art. 10, este următorul:

 

Regiunea

Nivelul maxim al ajutorului de stat

2014-2017

2018-2020

Regiunea Bucureşti

echivalentul în lei a 11,25 milioane euro

echivalentul în lei a 7,5 milioane euro

Regiunile Vest şi Ilfov

echivalentul în lei a 26,25 milioane euro

Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

echivalentul în lei a 37,5 milioane euro

 

(2) Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat în euro se utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanţare.

Art. 9. - (1) Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăşi următoarele procente:

 

Regiunea

Intensitatea maximă a ajutorului de stat

2014-2017

2018-2020

Regiunea Bucureşti

15%

10%

Regiunile Vest şi Ilfov

35%

Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

50%

 

(2) în cazul proiectelor mari de investiţii, ajutorul nu poate depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare la art. 8 alin. (1) şi se calculează conform formulei:

 

valoarea maximă a ajutorului = R * (50 + 0,50 “B + 0,34 * C),

 

unde: R este intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă în regiunea în cauză; B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 milioane euro şi 100 milioane euro; C este partea din costurile eligibile mai mare de 100 milioane euro.

(3) Un proiect unic de investiţii nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiţii.

Art. 10. - (1) Pentru a stabili dacă nivelul şi intensitatea ajutorului de stat de care beneficiază o întreprindere se încadrează în limitele maxime prevăzute la art. 8 alin. (1), respectiv art. 9 alin. (1) şi (2), se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, proiectul sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat.

(2) Ajutoarele de stat, acordate în baza schemei, pot fi cumulate după cum urmează:

a) cu orice alt ajutor de stat, aferent unor costuri eligibile diferite;

b) cu orice alt ajutor de stat În legătură cu aceleaşi costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea respectivă nu are drept rezultat depăşirea limitelor maxime prevăzute la art. 8 alin. (1), respectiv art. 9 alin. (1) şi (2).

            (3) Ajutoarele de stat, acordate în baza schemei, nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate şi un nivel al ajutorului care depăşeşte limitele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2).

 

CAPITOLUL V

Efectul stimulativ

 

Art. 11. - (1) Prezenta hotărâre se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.

(2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) întreprinderea adresează Ministerului Finanţelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, înainte de demararea investiţiei;

b) documentaţia anexată cererii face dovada că proiectul nu ar fi profitabil pentru întreprindere în regiunea respectivă sau nu ar fi realizat în regiunea respectivă, în absenţa ajutorului;

c) proiectul de investiţii nu demarează înaintea primirii acordului pentru finanţare.

            Art. 12. - În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiţia anterior primirii acordului pentru finanţare, întreaga investiţie nu este eligibilă.

 

CAPITOLUL VI

Criterii de acordare a ajutorului de stat

 

Art. 13. - Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepţia următoarelor ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulament:

a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultura;

b) ajutoare acordate în sectorul producţiei primare de produse agricole;

c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; sau

(ii) atunci când acordarea ajutoarelor este condiţionată de transferarea lor parţială sau integrală către producători primari;

d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;

e) ajutoare care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcţiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor şi sectorul energiei.

Art. 14. - Întreprinderile nu pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat:

a) ajutor destinat activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;

b) ajutor condiţionat de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

c) ajutor pentru exploatare.

Art. 15. - (1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) realizează o investiţie iniţială în România, în orice sector, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 şi în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat, prevăzută în anexa nr. 1;

c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

d) nu intră în categoria “Întreprinderilor în dificultate” potrivit prevederilor cap. 2, secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;

e) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;

f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;

h) nu au închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale.

(2) întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele criterii de eligibilitate:

a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare sau egală cu 1%în ultimul exerciţiu financiar încheiat;

b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

(3) întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele criterii de eligibilitate:

a) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 30.000 lei;

b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

Art. 16. - Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie considerate investiţii iniţiale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. k) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, respectiv investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea Bucureşti, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. I) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2;

b) să conducă la crearea, pentru fiecare locaţie a realizării investiţiei, a cel puţin 20 de locuri de muncă dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi;

            c) să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri definit la art. 1 lit. w) din procedura prevăzută la anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 17. - Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a publica pe site-ul său textul integral al schemei, perioada în care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare, bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat, bugetul sesiunii, data epuizării bugetului anual şi a bugetului total alocat schemei, rezultatele etapelor de evaluare şi lista beneficiarilor.

Art. 18. - (1) Ministerul Finanţelor Publice trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele de investiţii în cadrul schemei. Aceste înregistrări, care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulament, trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.

(2) Angajatorul trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data primirii acordului pentru finanţare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei.

(3) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale acordate conform schemei, potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

Art. 19. - (1) Toate documentele transmise Ministerului Finanţelor Publice de către întreprindere trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor redactate într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoţite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizaţi.

(2) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original trebuie să fie datate, ştampilate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină menţiunea “Conform cu originalul”, ştampila întreprinderii şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

Art. 20. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 aprilie 2014.

Nr. 332.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat

 

Nr. crt.

Cod CAEN

Denumire cod CAEN

SECŢIUNEA A - AGRICULTURA, SILVICULTURA ŞI PESCUIT

1

01

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

2

02

Silvicultură şi exploatare forestieră

3

03

Pescuitul şi acvacultura

SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVA

4

05

Extracţia cărbunelui superior şi inferior

5

06

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

6

071

Extracţia minereurilor feroase

7

0892

Extracţia şi aglomerarea turbei

8

091

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

9

099

Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

10

102

Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

11

1101

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

12

1102

Fabricarea vinurilor din struguri

13

1103

Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

14

1104

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

15

1105

Fabricarea berii

16

1106

Fabricarea marţului

17

12

Fabricarea produselor din tutun

18

131

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

19

19

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

20

2014

Fabricarea altor produse chimice organice de bază

21

2051

Fabricarea explozivelor

22

206

Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

23

24

Industria metalurgică

24

254

Fabricarea armamentului şi muniţiei

25

2591

Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel

26

301

Construcţia de nave şi bărci

27

304

Fabricarea vehiculelor militare de luptă

28

33

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT

29

35

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII

30

4399

Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR

31

45

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

32

46

Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete

33

47

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

34

49

Transporturi terestre şi transporturi prin conducte

35

50

Transporturi pe apă

36

51

Transporturi aeriene

37

522

Activităţi anexe pentru transporturi

SECŢIUNEA I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE

38

55

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

39

56

Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie

SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII

40

60

Activităţi de difuzare şi transmitere de programe

41

61

Telecomunicaţii

SECŢIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI

42

64

Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii

43

65

Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

44

66

Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii

SECŢIUNEA L - TRANZACŢII IMOBILIARE

45

68

Tranzacţii imobiliare

SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT

46

77

Activităţi de închiriere şi leasing

47

78

Activităţi de servicii privind forţa de muncă

SECŢIUNEA O - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

48

84

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

SECŢIUNEA R - ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

49

92

Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

50

93

Activităţi sportive, recreative şi distractive

SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII

51

94

Activităţi asociative diverse

SECŢIUNEA T - ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

52

97

Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

53

98

Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu

SECŢIUNEA U - ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

54

99

Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA

privind acordarea ajutoarelor de stat

 

CAPITOLUL I

Definiţii

 

Art. 1. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) activitate identică sau similară - activitatea care face parte din aceeaşi clasă, respectiv cod numeric de 4 cifre, conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN;

b) ajutor pentru exploatare - ajutorul pentru reducerea cheltuielilor curente ale unei întreprinderi, care nu are legătură cu o investiţie iniţială. Aceste cheltuieli cuprind categorii de costuri precum cheltuielile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicaţiile, energia, întreţinerea, chiria, administrarea şi altele asemenea, dar nu cuprind costurile de amortizare şi costurile de finanţare în cazul în care acestea au fost incluse în costurile eligibile la acordarea ajutorului pentru investiţii;

c) angajator - întreprinderea care solicită ajutor de stat pentru locurile de muncă nou-create în baza prezentei scheme;

d) cost salariat - valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locui de muncă respectiv, cuprinzând, pentru o perioadă de timp definită, salariul brut şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente salariului brut, conform reglementărilor legale în vigoare;

e) crearea de locuri de muncă - creşterea netă a numărului de locuri de muncă create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanţare, după deducerea din numărul aparent de locuri de muncă create a locurilor de muncă desfiinţate faţă de medie;

f) demararea investiţiei - fie demararea lucrărilor de construcţie aferente investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă de echipamente sau orice contract prin care investiţia devine ireversibilă, oricare dintre acestea se efectuează mai întâi, excluzându-se lucrările pregătitoare; cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea autorizaţiilor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate ca marcând demararea lucrărilor

g) desfăşoară activitate economică - obţine venituri din activitatea realizată;

h) exerciţiu financiar încheiat - exerciţiul financiar pentru care întreprinderea are situaţii financiare depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare;

i) imobilizări corporale - activele constând în terenuri, clădiri şi instalaţii, maşini şi echipamente;

j) imobilizări necorporale - activele dobândite în urma unui transfer de tehnologie;

k) investiţia iniţiată - investiţia în imobilizări corporale şi necorporale legate de înfiinţarea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi existente sau o schimbare fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unei unităţi existente;

(i) înfiinţarea unei unităţi noi - înfiinţarea unei întreprinderi noi care realizează un proiect de investiţii independent de alte proiecte;

(ii) extinderea capacităţii unei unităţi existente - mărirea capacităţii de producţie datorată existenţei unei cereri neonorate;

(iii) diversificarea producţiei unei unităţi existente - obţinerea de produse care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă;

(iv) schimbare fundamentală în procesul general de producţie - achiziţionarea de active a căror valoare contabilă depăşeşte amortizarea, calculată în cursul celor 3 exerciţii financiare precedente, a activelor legate de activitatea care trebuie modernizată;

l) investiţia iniţială în favoarea unei noi activităţi economice - investiţia în imobilizări corporale şi necorporale legate de înfiinţarea unei unităţi noi;

m) întreprindere - orice entitate cu personalitate juridică înfiinţată în scopul de a realiza venituri din desfăşurarea unei activităţi economice;

n) întreprindere în activitate - întreprinderea care desfăşoară activitate economică şi are situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat;

o) întreprindere nou-înfiinţată - întreprinderea înfiinţată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare sau întreprinderea care nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii;

p) întreprinderi mici şi mijlocii - acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane euro, fie deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 de milioane euro şi se clasifică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

(i) întreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 de milioane euro;

(ii) întreprindere mică, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

(iii) microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

q) întreprindere mare - întreprinderea care nu îndeplineşte criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor;

r) întreprindere asociată - întreprinderea care deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai celeilalte întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective;

s) locaţia realizării investiţiei - sediul social sau unul dintre punctele de lucru ale întreprinderii, înregistrate la oficiul registrului comerţului, unde se realizează investiţia;

t) locuri de muncă create direct de un proiect de investiţii - locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiţiei, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creşteri a ratei de utilizare a capacităţii create de investiţie, ocupate de persoane angajate în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;

u) lucrător defavorizat-orice persoană care se află în una dintre următoarele situaţii:

(i) nu a avut un loc de muncă remunerat în ultimele 6 luni;

(ii) are vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani;

(iii) are vârsta peste 50 de ani;

(iv) nu a absolvit o formă de învăţământ liceal sau nu deţine o calificare profesională (ISCED 3) ori se află în primii 2 ani de la absolvirea unui ciclu de învăţământ cu frecvenţă şi nu a avut încă nici un loc de muncă remunerat;

(v) provine din familie monoparentală, având în întreţinerea sa una sau mai multe persoane;

(vi) este membru al unei minorităţi etnice şi are nevoie să îşi dezvolte competenţele lingvistice, formarea profesională sau experienţa în muncă, pentru a-şi spori şansele de a obţine un loc de muncă stabil;

(vii) este recunoscută ca persoană cu handicap conform legislaţiei naţionale;

v) număr de salariaţi - numărul de unităţi de muncă anuale, denumite în continuare UMA, şi anume numărul de persoane angajate cu normă întreagă pe parcursul unui an; persoanele care îşi desfăşoară activitatea cu normă redusă şi persoanele care desfăşoară o muncă sezonieră sunt contabilizate ca fracţiuni din UMA;

w) planul de afaceri - document din care rezultă eficienţa economică a întreprinderii şi viabilitatea proiectului de investiţii, vizând cel puţin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locaţia realizării investiţiei, prezentarea proiectului de investiţii, planul de investiţii, fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă, analiza pieţei relevante pe care întreprinderea solicită finanţare, fundamentarea cifrei de afaceri, situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare. În document se fundamentează: încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, efectul stimulativ al ajutorului de stat, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în modelul de plan de afaceri din anexa nr. 7. Planul de afaceri are anexate documente justificative necesare fundamentării acestuia. Planul de afaceri este elaborat pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data ocupării ultimului loc de muncă, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor;

x) planul de creare a locurilor de muncă - document care cuprinde calendarul creării şi menţinerii locurilor de muncă aferente investiţiei, precum şi structura organizatorică;

y) proiect mare de investiţii - o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 de milioane euro, valoare calculată la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanţare;

z) proiect unic de investiţii - orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar sau întreprinderi asociate într-un interval de 3 ani de la data iniţierii lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune NUTS 3;

aa) producţie primară de produse agricole - activităţi care au ca scop obţinerea produselor enumerate în anexa 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, respectiv activităţi legate de creşterea animalelor şi/sau cultivarea produselor agricole;

bb) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

cc) salariu brut - suma veniturilor realizate de salariat în întreprindere înainte de impozitare până la limita salariului mediu brut pe economie aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare;

            dd) sursa de finanţare - resursele financiare ale întreprinderii destinate realizării planului de investiţii, obţinute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar.

 

CAPITOLUL II

Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

 

Art. 2. - (1) Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea Ministerului Finanţelor Publice.

(2) înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni de 20 de zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii. Perioada de înregistrare a cererilor este comunicată de Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul său, conform art. 17 din hotărâre.

(3) Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor.

Art. 3. - (1)în cadrul sesiunii de înregistrare, întreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, prin poştă cu confirmare de primire, următoarele documente necesare primei etape de evaluare:

a) cerere de acord pentru finanţare, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 1;

b) declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 2, după caz;

c) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, în care să se menţioneze cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii şi data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia;

d) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie, după caz;

e) plan de creare a locurilor de muncă;

f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;

g) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;

h) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare;

i) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;

j) opis cu documentele transmise în prima etapă de evaluare.

(2) Documentul menţionat la alin. (1) lit. e) se transmite şi în format electronic.

Art. 4. - (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică îndeplinirea condiţiilor de conformitate şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.

(2) Pentru întreprinderile care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice calculează un punctaj, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 5.

(3) în vederea încadrării în bugetul alocat schemei, selectarea întreprinderilor se face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

Art. 5.- În urma procesului de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice:

a) publică pe site-ul său rezultatele obţinute;

b) transmite prin poştă cu confirmare de primire o scrisoare de înştiinţare cu privire la rezultatele primei etape de evaluare, punctajul obţinut în cazul întreprinderilor care îndeplinesc condiţiile de conformitate şi criteriile de eligibilitate, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4, şi documentaţia necesară în a două etapă de evaluare, în cazul întreprinderilor care se încadrează în bugetul alocat.

Art. 6. - Ministerul Finanţelor Publice finalizează prima etapă de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii.

Art. 7. - (1) întreprinderea selectată în prima etapă de evaluare transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, prin poştă cu confirmare de primire, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înştiinţare, următoarele documente necesare etapei a două de evaluare:

a) plan de afaceri din care să rezulte viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii;

b) documente justificative pentru fundamentarea planului de afaceri;

c) opis cu documentele transmise în a două etapă de evaluare.

(2) Documentul menţionat la alin. (1) lit. a) se transmite şi în format electronic.

Art. 8. - (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise şi analizează viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii, având în vedere prevederile anexelor nr. 6 şi 7.

(2) în urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz:

a) acord pentru finanţare, dacă sunt îndeplinite condiţiile şi criteriile de eligibilitate conform prevederilor prezentei scheme;

b) solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:

(i) există neconcordanţe în informaţiile furnizate; (ii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării cererii. În acest caz, termenul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, prevăzut la art. 9, curge de la data la care cererea este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme. Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare;

c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:

(i) cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de documentele prevăzute la art. 7;

(ii) nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 16 din hotărâre;

(iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înştiinţare pentru transmiterea documentelor necesare în a două etapă de evaluare;

(iv) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare.

Art. 9. - Ministerul Finanţelor Publice finalizează a două etapă de evaluare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.

            Art. 10. - Documentele transmise de întreprinderea solicitantă din propria iniţiativă în vederea completării cererii de acord pentru finanţare nu se iau în considerare.

 

CAPITOLUL III

Plata ajutorului de stat

 

Art. 11. - (1) Ajutorul de stat se plăteşte întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile, conform acordului pentru finanţare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.

(2) Prima plată a ajutorului de stat este condiţionată de crearea a minimum 20 de noi locuri de muncă pentru aceeaşi locaţie a realizării investiţiei, dintre acestea minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi.

Art. 12. - (1) în vederea plăţii ajutorului de stat, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, prin poştă cu confirmare de primire, cel puţin următoarele documente:

a) cerere de plată a ajutorului de stat însoţită de documentele justificative, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 8;

b) stadiul creării şi menţinerii locurilor de muncă, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 9;

c) declaraţie pe propria răspundere privind realizarea investiţiei, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 10;

d) stadiul menţinerii investiţiei iniţiale, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 11 r după caz;

e) situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie, după caz:

f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;

g) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;

h) confirmarea de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea a deschiderii contului pentru cod IBAN 50.70 “Disponibil din subvenţii şi transferuri”, în copie;

i) opis cu documentele transmise în vederea plăţii ajutorului de stat.

(2) într-un an calendaristic, întreprinderea poate transmite maximum 4 cereri de plată a ajutorului de stat.

Art. 13, - (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta schemă în vederea efectuării plăţii.

(2) în cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe între datele şi informaţiile transmise, Ministerul Finanţelor Publice transmite o solicitare de completare a cererii de plată a ajutorului de stat.

Art. 14. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, îşi rezervă dreptul de a verifica oricând la faţa locului, notificând în prealabil, în perioada implementării şi monitorizării investiţiei şi locurilor de muncă nou-create, veridicitatea şi conformitatea documentelor privind realizarea investiţiei şi efectuarea cheltuielilor eligibile aferente locurilor de muncă nou-create.

(2) Pe durata efectuării verificării la faţa locului, întreprinderea are obligaţia de a permite accesul echipei de control, în condiţiile legii, la activele aferente investiţiei iniţiale şi la toate documentele în original, care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse de prezenta hotărâre.

Art. 15. - (1) Plata ajutorului de stat nu poate face obiectul unor plăţi compensatorii.

(2) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, în contul 50.70 “Disponibil din subvenţii şi transferuri”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat.

Art. 16. - (1) întreprinderile care au primit acord pentru finanţare au obligaţia să demareze investiţia conform planului de afaceri şi să informeze Ministerul Finanţelor Publice în acest sens.

(2) întreprinderile care au primit acord pentru finanţare şi nu realizează investiţia au obligaţia să informeze Ministerul Finanţelor Publice în cel mai scurt timp posibil, fără a depăşi 10 zile lucrătoare de la data estimată a demarării investiţiei prevăzută în cererea de acord pentru finanţare.

Art. 17. - (1) Pe parcursul realizării investiţiei şi creării locurilor de muncă şi pe o perioadă de 5 ani de la data la care posturile au fost ocupate prima dată, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, orice modificare a adresei locaţiei unde este efectuată investiţia se notifică Ministerului Finanţelor Publice printr-o adresă însoţită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia.

            (2) Mutarea locaţiei într-o regiune în care intensitatea maximă a ajutorului de stat este mai mică decât cea aferentă regiunii în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat atrage revocarea acordului pentru finanţare şi recuperarea ajutorului de stat acordat.

 

CAPITOLUL IV

Menţinerea investiţiei şi a locurilor de muncă şi recuperarea ajutorului de stat

 

Art. 18. - (1) întreprinderea are obligaţia de a menţine fiecare loc de muncă nou-creat pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor.

(2) întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor.

(3) în cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (2), se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiţiei iniţiale realizate, este permisă înlocuirea acestora, în vederea asigurării continuităţii activităţii finanţate.

Art. 19. - În perioada de monitorizare, anual până la data de 30 iunie, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, informaţii privind menţinerea investiţiei iniţiale şi a locurilor de muncă, potrivit formularelor prevăzute în anexele nr. 11 şi 12.

Art. 20. - (1) Ministerul Finanţelor Publice aplică măsurile privind revocarea acordului pentru finanţare în situaţia în care întreprinderea:

a) nu a demarat investiţia conform planului de afaceri şi nu a informat Ministerul Finanţelor Publice în acest sens;

b) nu menţine numărul minim de locuri de muncă prevăzut la art. 16 lit. b) din hotărâre;

c) intră în procedură de faliment sau îşi suspendă activitatea;

d) nu respectă obligaţia prevăzută la art. 14 alin. (2);

e) mută locaţia realizării investiţiei într-o regiune în care intensitatea maximă a ajutorului de stat este mai mică decât cea aferentă regiunii în care a beneficiat de ajutor de stat.

(2) în situaţiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanţare.

(3) Revocarea acordului pentru finanţare în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării totale a ajutorului de stat plătit.

(4) Ajutorul de stat plătit se recuperează proporţional cu gradul de nerealizare în următoarele situaţii:

a) întreprinderea nu respectă condiţia privind menţinerea locurilor de muncă prevăzută la art. 18 alin. (1);

b) întreprinderea nu respectă condiţia privind menţinerea investiţiei iniţiale prevăzută la art. 18 alin. (2).

(5) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

(6) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.

Art. 21. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

 

Data înregistrării...................................

Numărul înregistrării.............................

 

CERERE DE ACORD PENTRU FINANŢARE

 

Subscrisa,.............................................................................având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna..............................................................., având calitatea de..........................................., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014.

I. Prezentarea întreprinderii

Denumirea întreprinderii:.........................................................................................................................................................

Data înregistrării întreprinderii:..............................................................................................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului:..........................................................................................................

Codul de identificare fiscală:..................................................................................................................................................

Adresa:......................................................................................................................, cod poştal:..........................................

Telefon:.......................................................................................fax:........................................................................................

E-mail:........................................................................................................................................................................................

Forma juridică:.........................................................................................................................................................................

Capitalul social:...........................................lei, deţinut de:

- persoane fizice:..........%;

- IMM 1):..............%

- societăţi mari 2):............%.

Obiectul principal de activitate:............................................................................................................................................

Cod CAEN:.....

Obiectul secundar de activitate3):........................................................................................................................................

Cod CAEN:......................................

II. Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderii

a) Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz:

- numărul mediu de salariaţi:................;

- cifra de afaceri:.................................lei;

- valoare active totale 4):.......................lei.

b) Numărul mediu de salariaţi pe perioada ultimelor 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare

.................................................................................................................................................................................................

III. Prezentarea succintă a proiectului de investiţii realizat în cadrul schemei, inclusiv următoarele informaţii:

- obiectivul proiectului:.......................................................................................................................................................;

- încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale:

 înfiinţarea unei unităţi noi;

 extinderea capacităţii unităţii;

 diversificarea producţiei unităţii; sau

 schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unităţii;

- valoarea proiectului:........................lei/euro;

- locaţia realizării investiţiei:..........................................................................................................;

- data demarării investiţiei (estimată):........................;

- data finalizării investiţiei (estimată):........................;

- numărul de locuri de muncă nou-create:........................;

- perioada de creare a locurilor de muncă (luna şi anul) 5):.........................

IV. Efectul stimulativ

Ajutorul de stat acordat în baza prezentei scheme are efect stimulativ, întrucât:

 proiectul de investiţii nu ar fi profitabil pentru întreprindere în regiunea respectivă în absenţa ajutorului; sau

 proiectul de investiţii nu ar fi realizat în regiunea respectivă în absenţa ajutorului.

V. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate

 

 

Valoarea cheltuielilor eligibile

lei

Intensitatea maxima a ajutorului în regiune

Valoarea ajutorului de stat solicitat

- lei -

Anul I 6)

Anul II

Anul III

Total

Anul I

Anul II

Anul III

Total

Costuri salariale cu locurile de muncă aferente investiţiei calculate pe o perioadă de 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata,........................................, identificat/identificată cu actul de identitate seria ................. nr. ................., eliberat de....................la data de..............., cu domiciliul în localitatea............. str. ............ nr. ............. bl. ................, sc. ..........., ap. ............., sectorul/judeţul ...................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .............., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că întreprinderea:

 nu a demarat proiectul de investiţii pentru care solicită finanţare;

 nu intră în categoria “Întreprinderilor în dificultate” potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02);

 nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;


1) /MM sunt definite ca societăţi cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 de angajaţi (inclusiv) raportat în anul anterior, care realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau care deţin active totale ce nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.

2) Societatea mare este acea societate care are numărul mediu scriptic de personal mai mare de 250 de angajaţi (inclusiv) şi o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane euro, echivalent în lei, sau active totale care depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimelor situaţii financiare anuale aprobate.

3) Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

4) Prin .active totale” se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

5) Locurile de muncă trebuie create în cel mult 3 ani de la data finalizării investiţiei.

6) În loc de “Anul I, Anul II...” se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, conform planului de creare a locurilor de muncă şi anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.

 

 nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

D nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;

 nu a închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în cei 2 ani care au precedat înregistrarea cererii de acord pentru finanţare şi, în momentul înregistrării cererii, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale;

 nu va angaja persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni;

D nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani, anterior datei înregistrării cererii, o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate.

Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani 7), întreprinderea:

 nu a beneficiat de ajutor de minimis şi de alte ajutoare de stat;

 a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis şi de ajutoare de stat:

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului de investiţii

Locaţia realizării investiţiei

(judeţul)

Anul acordării ajutorului

Furnizorul ajutorului

Actul normativ

Cuantumul ajutorului

- euro 8) -

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea:

 nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect de investiţii din partea altor furnizori de ajutor;

 a beneficiat sau va beneficia de următoarele ajutoare de stat pentru acelaşi proiect de investiţii din partea altor furnizori de ajutor:

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului de investiţii

Locaţia realizării investiţiei

(judeţul)

Anul acordării ajutorului

Furnizorul ajutorului

Actul normativ

Cuantumul ajutorului

– euro 8) -

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele:..............

Funcţia:..............

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului 9):..............

Data semnării:..............


7) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.

8) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.

9) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Formularul A

 

DECLARAŢIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 1)

 

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii:...................................................................................................................................................

Adresa sediului social:......................................................................................................................................................

Cod unic de înregistrare:...................................................................................................................................................

Numele şi funcţia:...............................................................................................................................................................

                        (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

 întreprindere autonomă

În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără formularul B.

 întreprindere parteneră

Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

 întreprindere legată

Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.


1) O întreprindere se încadrează în categoria IMM-urilor dacă respectă pragurile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul a două exerciţii financiare încheiate consecutive.

 

            III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 2)

 

Exerciţiul financiar de referinţă 3)

 

 

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra da afaceri anuală netă (mii lei/mii euro 4))

Active totale (mii lei/mii euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care  determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

 Nu

 Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior).

 

Semnătura............................................................................................................................................................................

                        (numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii.....................

Semnătura...........................


2) Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

3) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar şi raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

4) Valoarea în euro se calculează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

 

Formularul B

 

CALCU LUL

pentru întreprinderile partenere sau legate

 

Secţiunile care trebuie incluse, după caz:

- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);

- secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

 

Perioada de referinţă

 

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală neta

(mii lei/mii euro)

Total active

(mii lei/mii auro)

1. Datele1) întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2))

 

 

 

2. Datele cumulate1) în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A)

 

 

 

3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1) (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B)

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

            Datele incluse în secţiunea “Total” din tabel trebuie introduse în tabelul “Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii” din formularul A.


1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar şi raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

 

FIŞĂ DE PARTENERIAT

 

1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii............................

Adresa sediului social.................................

Codul unic de înregistrare...........................

Numele, prenumele şi funcţia..................................................................................................................................................

                        (preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprinderea legată

 

Perioada de referinţa

 

Numărul mediu anual de salariaţi 3)

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii euro)

Active totale

(mii lei/mii euro)

TOTAL:

 

 

 

 

NOTĂ:

Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din colturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga fişa întreprinderii legate pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

 

3. Calculul proporţional

a) Indicaţi exact proporţia deţinută4) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat) în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă.

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprindere legată).

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

 

Tabelul de parteneriat - A.2

 

Procent

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii euro)

Active totalei

(mii lei/mii euro)

Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1

 

 

 

 

            Aceste date se vor introduce în tabelul A. 1.


3) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.

5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

 

SECŢIUNEA A

Întreprinderi partenere

 

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată fişa de parteneriat (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

1. Date de identificare şi date financiare preliminare

 

Tabelul A. 1

 

Întreprinderea partenera - Date de identificare

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii euro)

Active totale

(mii lei/mii euro)

 

 

 

 

Numele sau denumirea întreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza fişei de parteneriat, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

Datele introduse în secţiunea “Total” vor fi introduse la pct. 2 din tabelul “Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (referitor la întreprinderile partenere).

Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi fişe privind legătura dintre întreprinderi pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

 

SECŢIUNEA B

Întreprinderi legate

 

1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

 Cazul 1: întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).

 Cazul 2: întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

 

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare 6).

2. Metode de calcul pentru fiecare caz

Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

 

            Tabelul B1

 

 

Numărul mediu anual de salariaţi 7)

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii euro)

Active totale

(mii lei/mii euro)

TOTAL

 

 

 

 

            Datele introduse în secţiunea “Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul “Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”.


6) Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

 


Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare

Întreprinderea legata (denumire/date de identificare)

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, directorului

general sau echivalent

A.

 

 

 

C.

 

 

 

D.

 

 

 

E.

 

 

 

 

NOTĂ:

Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o fişă de parteneriat trebuie adăugate la secţiunea A.

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o fişă privind legătura dintre întreprinderi şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

 

Tabelul B2

 

Întreprinderea numărul

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)

Active totale (mii lei/mii euro)

1.*)

 

 

 

2.*)

 

 

 

3.*)

 

 

 

4.*)

 

 

 

5.*)

 

 

 

TOTAL

 

 

 


*) Ataşaţi câte o fişă privind legătura dintre întreprinderi pentru fiecare întreprindere.

 

NOTĂ:

Datele rezultate în secţiunea “Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul “Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (privind întreprinderile legate).

 

FIŞA

privind legătura dintre întreprinderi nr. ........din tabelul B2, secţiunea B

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

 

1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii..............................................................................................................................................................

Adresa sediului social.................................................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare........................................................

Numele, prenumele şi funcţia.....................................................................................................................................................

(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)

 

2. Date referitoare la întreprindere

 

Perioada de referinţă

 

Numărul mediu anual de salariaţi 8)

 

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii euro)

Active totale

(mii lei/mii euro)

Total

 

 

 

 

            Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.


8) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

 

NOTA:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi fişa de parteneriat trebuie introduse în secţiunea A.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

Condiţii da conformitate - documente transmise în prima etapă de evaluare

Cererea de acord pentru finanţare:

- are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul din anexa nr. 1 şi este datată, ştampilată şi semnată în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;

- conţine informaţii corelate cu informaţiile din certificatul constatator, situaţiile financiare, planul de creare a locurilor de muncă, actul de identitate, împuternicirea, dacă este cazul.

Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, după caz:

- are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul din anexa nr. 2 şi este datată, ştampilată şi semnată în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;

- conţine informaţii corelate cu informaţiile din situaţiile financiare.

Certificatul constatator este ataşat în original, este actualizat cu date valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi conţine toate informaţiile necesare.

Situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare, după caz, sunt ataşate în copie, ştampilate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea şi conţin menţiunea “conform cu originalul”.

Planul de creare a locurilor de muncă respectă modelul din Ghidul solicitantului, este datat, ştampilat şi semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat este valabil la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi este ataşat în original sau în copie legalizată.

Certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, sunt valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi sunt ataşate în original sau în copie legalizată.

Împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare, este ataşată în original.

Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea este ataşat în copie.

Opisul are menţionate denumirea fiecărui document şi pagina la care este îndosariat.

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

Criterii de eligibilitate - întreprindere

Documente relevante

Este înregistrată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Certificat constatator

Realizează o investiţie iniţială în România, în unul dintre domeniile de activitate eligibile,

Cerere de acord pentru finanţare Certificat constatator

Nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat.

Certificate fiscale

Nu intră în categoria “Întreprinderilor în dificultate”.

Cerere de acord pentru finanţare - declaraţie pe propria răspundere

Nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii.

Cerere de acord pentru finanţare - declaraţie pe propria răspundere Certificat constatator

Nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

Cerere de acord pentru finanţare - declaraţie pe propria răspundere

Nu a beneficiat de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii.

Cerere de acord pentru finanţare - declaraţie pe propria răspundere

Nu a închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale.

Cerere de acord pentru finanţare - declaraţie pe propria răspundere

Creează pentru fiecare locaţie a realizării investiţiei minimum 20 de locuri de muncă, dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi.

Cerere de acord pentru finanţare Plan de creare a locurilor de muncă

Are rentabilitatea cifrei de afaceri >= 1 % în ultimul exerciţiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate.

Situaţii financiare

Are capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate.

Situaţii financiare

Are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 30.000 lei, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate.

Certificat constatator

Nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate.

Cerere de acord pentru finanţare - declaraţie pe propria răspundere

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

CRITERII

pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante de ajutor de stat

 

Criterii de evaluare

Mod de determinare

Punctaj

Numărul de locuri de muncă nou-create

Număr de locuri de muncă nou-create/ Număr minim de noi locuri de muncă prevăzute de schemă*)

Rezultatul obţinut se transformă în număr de puncte

Perioada de creare a minimum 20 de locuri de muncă

Termen de creare de la primirea acordului pentru finanţare

Perioada <= 1 an - 10 pct.

Locaţia realizării investiţiei

Investiţia se realizează într-un judeţ unde rata şomajului este peste media pe ţară comunicată de INS în ultimul buletin statistic lunar

Rşomaj > Rşomaj medie pe ţară - 10 pct.

Rentabilitatea cifrei de afaceri în ultimul exerciţiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate

Rea = (Profit net/Cifra de afaceri) x 100

Rca>2% - 10 pct.

Valoarea capitalului social subscris vărsat, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate

 

Capital social > 35.000 lei - 10 pct.


*) Schema prevede minimum 20 de noi locuri de munca,

 

ANFXA Nr. 6

la procedură

 

Condiţii de conformitate - documente transmise în a două etapă de evaluare

Planul de afaceri:

- cuprinde toate informaţiile necesare conform definiţiei, modelului din anexa nr. 7 şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului, este datat, ştampilat şi semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;

- conţine informaţii corelate cu informaţiile din cererea de acord pentru finanţare.

Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri sunt ataşate în copie, ştampilate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea, şi conţin menţiunea “conform cu originalul”.

Opisul are menţionate denumirea fiecărui document şi pagina la care este îndosariat.

 

ANEXA Nr. 7

la procedură

 

Plan de afaceri

 

Cerinţa

Referinţa

Descrierea afacerii

 

Scurt istoric al întreprinderii, activitatea curentă, produsele/serviciile oferite

Prezentarea activităţii pentru care se solicită finanţarea

Prezentarea proiectului de investiţii şi încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, respectiv în categoria investiţiei iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea Bucureşti

 

 

 

Investiţia în imobilizări corporale şi necorporale legate de:

 înfiinţarea unei unităţi noi

 extinderea capacităţii unei unităţi existente

 diversificarea producţiei unei unităţi existente

 schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unei unităţi existente

Planul de investiţii cuprinzând lista activelor corporale şi necorporale amortizabile, excluzând terenurile, şi fundamentarea necesităţii achiziţionării acestora în corelare cu locurile de muncă nou-create

Indicarea denumirii activului, cantităţii, preţului unitar şi a valorii totale, precum şi a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente

Fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă în funcţie de necesităţile întreprinderii

Plan de creare a locurilor de muncă

Valoarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate

Cerere de acord pentru finanţare

Plan de creare a locurilor de muncă

Analiza pieţei relevante pe care întreprinderea solicită finanţare

Prezentarea pieţei relevante susţinută cu date şi informaţii din surse oficiale

Efectul stimulativ al ajutorului de stat

Întreprinderea transmite cererea de acord pentru finanţare

Întreprinderea nu demarează investiţia anterior primirii acordului pentru finanţare

Întreprinderea face dovada prin documentaţia prezentată că proiectul nu ar fi realizat în regiunea respectivă sau nu ar fi profitabil pentru întreprindere în regiunea respectivă în absenţa ajutorului

Situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare pe perioada implementării proiectului de investiţii, creării locurilor de muncă şi pe următorii 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor

întreprinderile în activitate realizează proiecţiile având în vedere situaţiile financiare aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat

întreprinderile nou-înfiinţate realizează proiecţiile având în vedere obiectivele stabilite

Fundamentarea cifrei de afaceri

Contracte, precontracte, scrisori de intenţie din partea potenţialilor clienţi

Indicatori cantitativi

Limitele indicatorilor

Rentabilitatea cifrei de afaceri

Rea = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri)

Rea > 2,5%

Rata de solvabilitate generală

Rsg = Active totale/Datorii totale

Rsg > 1,66

Lichiditate imediată

Rlr = (Active curente - Stocuri)/Pasive curente

(Rlr) ≥ 0,65

Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiţiei

Documente relevante care atestă existenţa surselor de finanţare

Poziţia pe piaţă şi experienţa în domeniul pentru care solicită finanţare

 

 

Situaţii posibile:

 întreprinderea a desfăşurat până în prezent activitatea pentru care solicită finanţare

 acţionarii sau managerii întreprinderii au fost implicaţi în implementarea unor proiecte similare (documente justificative)

Contribuţia investiţiei la îmbunătăţirea standardelor de protecţie a mediului

Informaţii/Documente privind:

 respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului înconjurător

 impactul pozitiv al proiectului asupra mediului înconjurător

Contribuţia întreprinderii la creşterea economică şi la dezvoltarea regională

Plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, din care se deduce valoarea ajutorului de stat

Implicarea întreprinderii în diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra comunităţii din regiunea unde se realizează investiţia

Activităţi cu caracter social posibile:

 activităţi în unităţi de învăţământ, medicale, sportive etc. la nivel local

 colaborări cu AJOFM în vederea recrutării persoanelor şomere şi organizării de cursuri de pregătire profesională

Situaţia juridică a locaţiei realizării investiţiei

Probată prin următoarele documente:

 extras de carte funciară/contract de vânzare/certificat de moştenitor etc.

 contract de închiriere

 contract de concesiune/cesiune

 alte documente

Prezentarea potenţialului investiţiei de atragere a altor investiţii conexe, efectul acesteia asupra dezvoltării activităţii altor întreprinderi din regiune

Contribuţia la dezvoltarea regională pe orizontală şi generarea de noi locuri de muncă la nivelul furnizorilor de produse şi servicii conexe

 

ANEXA Nr. 8

la procedură

 

Numărul înregistrării.............

 

 

CERERE DE PLATĂ

a ajutorului de stat

 

Subscrisa.....................................................................având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna....................................................., având calitatea de......................................................, identificat/identificată cu actul de identitate seria.............nr. ............................eliberat de................................la data de............................................, cu domiciliul în localitatea ........................................., str. ........................................nr. ........, bl.........., sc. ............, ap........, sectorul/judeţul....................................cod poştal................................., solicit plata ajutorului de stat, în sumă de.........................

În baza Acordului pentru finanţare nr. ............din data de.....................................şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014.

I. Date de identificare a întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:........................................................................................................................................................

Data înregistrării întreprinderii:..............................................................................................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului:..........................................................................................................

Codul de identificare fiscală;.................................................................................................................................................

Adresa:......................................................................................................................................................................................

Telefon:....................................................... Fax:........................................................E-mail:...................................................

Cod IBAN:.................................................................., deschis la Trezoreria........................................................................

II. Formular de decont

 

Luna

Obligaţii de piaţă

Plată*)

Ajutor de stat solicitat**)

- lei -

Costul salarial

Salarii brute realizate

- lei -

Contribuţii angajator

- lei -

Total

- lei -

Obiectul plaţii

Document de plata nr./data

Valoare plată

- lei -

Extras de cont nr./data

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8

9

10

Luna

…….

Costul salarial pe întreprindere

 

 

 

 

 

 

 

 

Costul salarial cu locurile de muncă nou-create

 

 

 

Cheltuieli eligibile***)

 

 

 

Luna

…….

Costul salarial pe întreprindere

 

 

 

 

 

 

 

 

Costul salarial cu locurile de muncă nou-create

 

 

 

Cheltuieli eligibile***)

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Costul salarial pe întreprindere

 

 

 

 

 

 

 

 

Costul salarial cu locurile de muncă nou-create

 

 

 

Cheltuieli eligibile***)

 

 

 


*) Cuprinde totalul plăţilor aferente costurilor salariale pe întreprindere.

**) Se calculează prin aplicarea procentului intensităţii la cheltuielile eligibile.

***) Se completează în situaţia în care salariul brut acordat este mai mare decât salariul mediu brut pe economie aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare.

 

III. Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata........................................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ........... nr. .........eliberat de..............................la data de ...................., cu domiciliul în localitatea................................................, str. ....................................................nr. ........., bl........., sc. ............, ap..............., sectorul/judeţul..............................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că întreprinderea:

 nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;

 nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

 nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;

 nu a închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european după înregistrarea cererii de acord pentru finanţare şi, în momentul înregistrării cererii de plată, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale;

 nu a angajat persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare.

 

Numele: ..................................

Funcţia: ..................................

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului 1): ..................................

Data semnării: ..................................

 

NOTĂ:

Cererea de plată a ajutorului de stat este însoţită de următoarele documente, în copie2):

- stat de plată pe întreprindere, semnat de reprezentantul legal al întreprinderii;

- stat de plată pentru locurile de muncă nou-create aferente investiţiei iniţiale, semnat de reprezentantul legal al întreprinderii;

- instrumente de plată prin bancă a contribuţiilor obligatorii la asigurări sociale, a impozitului pe salarii şi a salariilor nete inclusiv reţineri;

- extrase de cont care certifică efectuarea plăţilor, care poartă ştampila băncii emitente;

- declaraţii privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit, depuse la organele abilitate;

- fişele conturilor în care se înregistrează cheltuielile cu salariile;

- registrul general de evidenţă a salariaţilor indicând poziţiile corespunzătoare salariaţilor care ocupă locurile de muncă nou-create - extras;

- documentele prin care se face dovada că salariaţii angajaţi fac parte din categoria lucrătorilor defavorizaţi;

- alte documente relevante (de exemplu: autorizaţii de mediu obligatorii pentru desfăşurarea activităţii finanţate).


1) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

2) Toate copiile poartă pe fiecare pagină menţiunea “Conform cu originalul”, ştampila întreprinderii şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

 

ANEXA Nr. 9

la procedură

 

FORMULAR

privind stadiul creării şi menţinerii locurilor de muncă

 

Număr mediu de salariaţi pe perioada ultimelor 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare

Număr total de locuri de muncă prevăzut în planul de creare a locurilor de muncă

Număr de locuri de muncă existente la data înregistrării cererii de plată

Total

din care nou-create aferente investiţiei

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Numele: ..................................

Funcţia: ..................................

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului 1): ..................................

Data semnării: ..................................

 

1) Formularul va fi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

ANEXA Nr. 10

la procedură

 

DECLARAŢIE

pe propria răspundere privind realizarea investiţiei

 

Subsemnatul/Subsemnata,...............................................................identificat/identificată cu actul de identitate seria ............ nr. ............, eliberat de..........................la data de......................................., cu domiciliul în localitatea..............................................., str. ..........................................nr. ...........bl........., sc. .........., ap............, sectorul/judeţul.............în calitate de reprezentant legal al întreprinderii.......................................declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate sunt corecte şi complete.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că:

- întreprinderea a demarat investiţia iniţială la data de..................., conform Acordului pentru finanţare nr. ...............;

- investiţia realizată până la data prezentei cuprinde următoarele active:

 

Nr. crt.

Denumire activ potrivit planului de investiţii

Denumire activ potrivit înregistrării în contabilitate

Nr. inventar

Valoarea înregistrată în contabilitate fără TVA

- lei -

Factură nr./dată

Document de plată

Extras de cont

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele: ..................................

Funcţia: ..................................

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului 1): ..................................

Data semnării: ..................................

 

NOTĂ:

Declaraţia pe propria răspundere privind realizarea investiţiei este însoţită de următoarele documente, în copie2):

- Registrul mijloacelor fixe, actualizat la data înregistrării cererii de plată - extras;

- Balanţa de verificare încheiată la data înregistrării cererii de plată.


1) Declaraţia va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

2) Toate copiile poartă pe fiecare pagină menţiunea “Conform cu originalul”, ştampila întreprinderii şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

 

ANEXA Nr. 11

la procedură

 

FORMULAR

privind menţinerea investiţiei

 

            Întreprinderea: ............................................

 

Nr. crt.

Denumirea activului potrivit înregistrări i în contabilitate

Nr. inventar

Valoarea înregistrată în contabilitate fără TVA

- lei -

Informaţii privind înlocuirea activelor aferente planului de investiţii

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Numele: ..................................

Funcţia: ..................................

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului 1): ..................................

Data semnării: ..................................

 

NOTA:

Formularul privind menţinerea investiţiei este însoţit de următoarele documente, în copie2):

- inventarul anual al patrimoniului întreprinderii (mijloace fixe);

- documente justificative pentru înlocuirea activelor aferente planului de investiţii, după caz.


1) Formularul va fi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

2) Toate copiile poartă pe fiecare pagină menţiunea .Conform cu originalul”, ştampila întreprinderii şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

 

ANEXA Nr. 12

la procedură

 

FORMULAR

privind menţinerea locurilor de muncă

 

            Întreprinderea: ............................................

 

Luna

Nr. salariaţi pe întreprindere/

Nr. locuri de muncă nou-create

Obligaţii de plată

Plată*)

 

Costul salarial

Salarii brute realizate

- lei -

Contribuţii angajator

- lei -

Total

- lei -

Obiectul plăţii

Document de plată nr./data

Valoare plată

- lei -

Extras de cont nr./data

1

2

3

4

5

6=4+5

7

8

9

10

Luna

…….

 

Costul salarial pe întreprindere

 

 

 

 

 

 

 

 

Costul salarial cu locurile de muncă nou-create

 

 

 

Luna

…….

 

Costul salarial pe întreprindere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costul salarial cu locurile de muncă nou-create

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

Costul salarial pe întreprindere

 

 

 

 

 

 

 

 

Costul salarial cu locurile de muncă nou-create

 

 

 


*) Cuprinde totalul plăţilor aferente costurilor salariale pe întreprindere.

 

Numele: ..................................

Funcţia: ..................................

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului 1): ..................................

Data semnării: ..................................

 

NOTĂ:

Formularul privind menţinerea locurilor de muncă este însoţit de următoarele documente, în copie2):

- stat de plată pe întreprindere, semnat de reprezentantul legal al întreprinderii;

- stat de plată pentru Şocurile de muncă nou-create aferente investiţiei iniţiale, semnat de reprezentantul legal al întreprinderii;

- instrumente de plată prin bancă a contribuţiilor obligatorii la asigurări sociale, a impozitului pe salarii şi a salariilor nete inclusiv reţineri;

- extrase de cont care certifică efectuarea plăţilor, care poartă ştampila băncii emitente;

- declaraţii privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit, depuse la organele abilitate;

- fişele conturilor În care se înregistrează cheltuielile cu salariile;

- registrul general de evidenţă a salariaţilor indicând poziţiile corespunzătoare salariaţilor care ocupă locurile de muncă nou-create - extras.


1) Formularul va fi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

2) Toate copiile poartă pe fiecare pagina menţiunea “Conform cu originalul”, ştampila întreprinderii şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 336 din 11 martie 2014

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 128 din 21 martie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 634 din 29 aprilie 2014

 

ORDIN

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea

infrastructurii educaţionale preuniversitare”, în cadrul axei prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” a Programului operaţional regional 2007-2013

 

Având în vedere Decizia Comisiei C (2013)/9772 finală din 19 decembrie 2013 de modificare a Deciziei C (2007) 3470 de adoptare a programului operaţional regional de ajutor comunitar din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, în conformitate cu obiectivul de convergenţă în România,

ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul fondurilor europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data de 1 ianuarie 2007 dacă se încadrează în prevederile art. 6 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt plătite prin ordin de plată după data intrării în vigoare a contractului de finanţare semnat între beneficiar, organismul intermediar şi Autoritatea de management a Programului operaţional regional, denumit în continuare contract de finanţare.

(2) Procedurile de achiziţie derulate pentru efectuarea cheltuielilor menţionate la alin. (1) sunt în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice.

Art. 2. - (1) Sunt eligibile cheltuielile privind amenajarea terenului şi amenajări pentru protecţia mediului.

(2) Pentru amenajarea terenului sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demontări, defrişări, evacuări ale materialelor rezultate, devieri ale reţelelor de utilităţi din amplasament, drenaje.

(3) în cazul amenajărilor pentru protecţia mediului sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor.

Art. 3. - Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

Art. 4. - Sunt considerate eligibile, în limita a 3% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cheltuielile pentru asigurarea supravegherii execuţiei prin inspectori de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă.

Art. 5. - (1) Pentru investiţia de bază sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru construcţii şi instalaţii, precum şi pentru dotări de specialitate, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale.

(2) Cheltuielile eligibile pentru construcţii şi instalaţii cuprind cheltuielile aferente execuţiei obiectivului de investiţie, şi anume cheltuieli de lucrări pentru:

a) consolidarea, modernizarea şi extinderea clădirilor pentru toate tipurile de infrastructură pentru învăţământul obligatoriu, cu excepţia campusurilor pentru învăţământ preuniversitar;

b) consolidarea, modernizarea şi extinderea clădirilor unităţilor de învăţământ special, respectiv spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru acces şi pentru activităţi didactice;

c) construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor campusurilor pentru învăţământ preuniversitar;

d) modernizarea şi extinderea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului investiţiei de bază, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, radiocomunicaţii, telecomunicaţii, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu dizabilităţi.

(3) Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de investiţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

(4) Cheltuielile aferente fiecărui obiect de investiţie sunt determinate prin devizul pe obiect.

(5) Cheltuielile eligibile pentru dotarea unităţilor şcolare din învăţământul obligatoriu, şcolilor speciale, campusurilor pentru învăţământ preuniversitar cuprind cheltuielile efectuate pentru:

a) procurarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale;

b) achiziţionarea de echipamente de specialitate, precum echipamente didactice, mobilier şcolar, echipamente pentru pregătirea profesională, echipamente IT, echipament specific pentru persoanele din învăţământul special.

(6) Cheltuielile prevăzute la alin. (5) sunt eligibile dacă au fost prevăzute iniţial în contractul de lucrări în baza căruia s-a depus cererea de finanţare.

Art. 6. - (1) Sunt eligibile cheltuielile privind lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, activităţile conexe organizării de şantier şi cotele legale.

(2) Pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele efectuate pentru lucrările de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicaţie sau construcţii, branşarea la utilităţi, realizarea de căi de acces.

(3) Cheltuielile eligibile aferente activităţilor conexe organizării de şantier includ cheltuielile pentru:

a) obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier;

b) taxe de amplasament;

c) întreruperea temporară a reţelelor de distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale;

d) contractele temporare cu furnizorii de utilităţi şi cu unităţile de salubrizare.

(4) Cheltuielile considerate eligibile pentru cote legale cuprind, după caz:

a) cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii;

b) cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii;

c) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

Art. 7. - (1) Cheltuielile diverse şi neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a maximum 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli menţionate la art. 5, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor.

(2) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă.

Art. 8. - Sunt eligibile cheltuielile cu publicitatea şi informarea în limita a 10.000 iei, cu respectarea prevederilor contractului de finanţare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

 

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C1-2010 “Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente”, PT C4-2010 “Recipiente metalice stabile sub presiune”, PT C6-2010 “Conducte metalice sub presiune pentru fluide”, PT C7-2010 “Dispozitive de siguranţă”, PT C8-2010 “Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate”, PT C9-2010 “Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune”,

PT C10-2010 “Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune”

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) şi art. 5 lit. h) şi n) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şt funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C1-2010 “Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente”, PTC4-2010 “Recipiente metalice stabile sub presiune”, PT C6-2010 “Conducte metalice sub presiune pentru fluide”, PT C7-2010 “Dispozitive de siguranţă”, PT C8-2010 “Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate”, PT C9-2010 “Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune”, PTC10-2010 “Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune” publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 şi 385 bis din 10 iunie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 2 articolul 116, litera h) se abrogă.

2. La anexa nr. 5 articolul 104, litera h) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

 

Bucureşti, 28 aprilie 2014.

Nr. 557.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.