MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 340/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 340         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 8 mai 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            362. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţionala pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune CNCIR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            3.240. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

            2/H. - Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 16 alin. (11) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune CNCIR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune CNCIR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 362.

 

ANEXĂ*)

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune CNCIR - S.A.

Sediul/Adresa: Str. Fluviului nr. 16

Cod unic de înregistrare RO 21787860

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2014

0

1

 

2

3

4

 

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

63.058

I.

 

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

62.554

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

504

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

38.344

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

38.344

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

9.109

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

550

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

26.155

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

19.931

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

18.206

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.725

 

 

 

C3

afte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

708

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

5.516

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.530

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

24.714

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

3,780

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din cară:

24

20.934

 

1

 

Rezerve legale

25

1.236

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

19.698

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

1.458

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şl societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

32

10.578

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

10.578

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd,31 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

9.120

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

9.713

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

9.713

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

716

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

6.001

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

1.338

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

87

 

 

e)

alte cheltuieli

42

1.571

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.526

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

5.526

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

420

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

415

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.002

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.656

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii Ier/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

151

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

608

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

 

În baza prevederilor art. 242 şi 243 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământului preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 şi 767 bis din 31 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) condiţiile de vechime necesare înscrierii la examenul de acordare a gradului didactic II se referă la vechimea de predare efectivă la catedră şi nu se confundă cu vechimea în muncă, recunoscută ca vechime în învăţământ în vederea stabilirii drepturilor salariate.

Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare, ca personal didactic calificat, respectiv studii de specialitate absolvite cu examen de diplomă sau de licenţă, după caz, cu normă întreagă şi cu îndeplinirea condiţiilor de formare iniţială, conform legii;”.

2. La articolul 7 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) pentru personalul didactic calificat care nu a funcţionat cu o normă întreagă sau care a funcţionat cu ore peste norma întreagă, se poate calcula un coeficient anual de vechime la catedră prin împărţirea numărului de ore prestate de candidat în anul respectiv la numărul anual de ore corespunzător funcţiei didactice cu normă întreagă din care a prestat ore, avându-se în vedere numărul de săptămâni de activitate didactică din structura anului şcolar. Coeficientul se calculează pentru fiecare dintre anii de funcţionare la catedră după obţinerea definitivatului. Condiţia de vechime la catedră prevăzută se consideră îndeplinită atunci când suma coeficienţilor anuali astfel calculaţi este de cel puţin 4, respectiv 3, în cazul candidaţilor care au obţinut media 10 la examenul de definitivare în învăţământ.”

3. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale şi doresc să se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic II vor solicita, în perioada 1-31 octombrie a anului premergător depunerii dosarului de înscriere, efectuarea primei inspecţii curente, printr-o cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ unde funcţionează. Conducerile unităţilor de învăţământ, după validare în consiliul de administraţie, vor înainta cererile către inspectoratul şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti, unde vor fi înregistrate.”

4. La articolul 11 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea scolii.”

5. La articolul 11, după alineatul (5) se Introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Candidaţii cărora li s-au admis dosarele de înscriere vor fi planificaţi să efectueze inspecţia curentă 2, iar în anul şcolar următor vor susţine inspecţia specială şi probele scrise/orale aferente examenului de acordare a gradului didactic II.”

6. La articolul 26 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) condiţiile de vechime necesare înscrierii la examenul de acordare a gradului didactic I se referă la vechimea de predare efectivă la catedră şi nu se confundă cu vechimea în muncă, recunoscută ca vechime în învăţământ în vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare, ca personal didactic calificat, respectiv studii de specialitate absolvite cu examen de diplomă sau de licenţă, după caz, cu normă întreagă şi cu îndeplinirea condiţiilor de formare iniţială, conform legii;”.

7. La articolul 26 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:

,,e) pentru personalul didactic calificat care nu a funcţionat cu o normă întreagă sau care a funcţionat cu ore peste norma întreagă se poate calcula un coeficient anual de vechime la catedră prin împărţirea numărului de ore prestate de candidat în anul respectiv la numărul anual de ore corespunzător funcţiei didactice cu normă întreagă din care a prestat ore, avându-se în vedere numărul de săptămâni de activitate didactică din structura anului şcolar. Coeficientul se calculează pentru fiecare dintre anii de funcţionare la catedră după obţinerea gradului didactic II. Condiţia de vechime la catedră prevăzută se consideră îndeplinită atunci când suma coeficienţilor anuali astfel calculaţi este de cel puţin 4, respectiv 3, în cazul candidaţilor care au obţinut media 10 la examenul de definitivare în învăţământ;

f) pentru cadrele didactice care după susţinerea inspecţiei speciale şi a lucrării metodico-ştiinţifice au beneficiat de concediu pentru îngrijirea copilului, respectiv au avut contractul de muncă suspendat şi nu îndeplinesc condiţiile de predare efectivă la catedră, validarea prin ordin al ministrului educaţiei naţionale a rezultatelor probelor aferente examenului de acordare a gradului didactic I se va face cu seria corespunzătoare anului şcolar în care aceste cadre didactice şi-au reluat activitatea didactică, în condiţiile îndeplinirii prevederilor legale privind vechimea de predare efectivă la catedră.”

8. La articolul 29, alineatele (2), (3) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale şi doresc să se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic I vor solicita, în perioada 1-31 octombrie a anului premergător depunerii dosarului de înscriere, efectuarea primei inspecţii curente, printr-o cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ unde funcţionează.

(3) Conducerile unităţilor de învăţământ, după validare în consiliul de administraţie, vor înainta cererile către inspectoratul şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti, unde vor fi înregistrate.

            …………………………………………………………………………………………………….

(8) Pentru profesorii documentarişti, la inspecţiile curente se încheie un raport scris după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta metodologie. Raportul de inspecţie va fi consemnat în registrul de inspecţii al unităţii de învăţământ.”

9. La articolul 34, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Candidaţii declaraţi respinşi la colocviul de admitere se pot reînscrie pentru susţinerea examenului. Reînscrierea se face prin depunerea unui nou dosar şi parcurgerea tuturor etapelor precizate în prezenta metodologie.”

10. La articolul 38, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Pentru profesorii documentarişti, la inspecţia specială se încheie un raport scris după modelul prezentat în anexa nr. 15 la prezenta metodologie. Raportul de inspecţie va fi consemnat în registrul de inspecţii al unităţii de învăţământ.”

11. La articolul 44, alineatele (12) şi (14) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(12) Ordinul ministrului educaţiei naţionale se transmite titularului de către inspectoratul şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti în exemplar original. Ministerul Educaţiei Naţionale informează centrele de perfecţionare cu privire la emiterea ordinului ministrului pentru validarea rezultatelor examenului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor.

            …………………………………………………………………………………………………….

 (14) În cazul cadrelor didactice cu o vechime în învăţământ mai mică de 6 ani, salarizarea se face la nivelul corespunzător tranşei de vechime 2-6 ani.”

12. Anexele nr. 2, 3, 6, 8,10,14 şi 16 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7, care fac parte Integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 26 martie 2014.

Nr. 3.240.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la metodologie)

 

FIŞĂ DE EVALUARE

A ACTIVITĂŢII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECŢIEI CURENTE/SPECIALE PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II

 

Numele, iniţiala tatălui, prenumele cadrului didactic inspectat:

 

Numele avut înainte de căsătorie (acolo unde este cazul):

Funcţia didactică:

Specialitatea:

Unitatea de învăţământ:

Data efectuării inspecţiei:

Inspector şcolar de specialitate/metodist numit prin delegaţia nr.                        din

(numele şi prenumele, funcţia didactică, specialitatea, gradul didactic, unitatea şcolară de la care provine)

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

A

ACTIVITATE VERIFICATĂ

Clasa/grupa

Tipul lecţiei

Titlul lecţiei

 

 

GRUPA DE INDICATORI

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ

MAXIM

PUNCTAJ

ACORDAT

 

B

PROIECTAREAACTMTĂTII

(maximum 10 p)

 Documentare ştiinţifică

2

 

 Definirea obiectivelor şi obiectivele operaţionale

2

 

 Corelaţia dintre obiective şi celelalte componente ale actului didactic (conţinut, strategie, mijloace de învăţământ, forme de organizare, evaluare etc.)

6

 

 

C

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

(maximum 40 p)

 

Reprezentarea conţinutului

2

 

Economia (esenţializarea) conţinutului

Gradul de structurare şi organizare a materialului (schema, planul, structura logică etc.)

2

 

Puterea efectivă a conţinutului (de a genera idei noi, opinii, soluţii etc.)

2

 

Caracterul ştiinţific

2

 

Corelaţii intra- şi interdisciplinare, caracter practic-aplicativ

2

 

Corelaţia conţinutului cu strategia didactică şi cu tipul de interacţiune

4

 

Raportul dintre durata afectată solicitării elevilor şi cea afectată explicaţiilor, în funcţie de specificul conţinutului, de tipul şi de varianta lecţiei, de particularităţile dezvoltării psihointelectuale etc.

6

 

Concordanţa naturii solicitărilor cu particularităţile conţinutului

4

 

Raportul dintre activitatea personală a elevilor şi activitatea frontală, în contextul dat

3

 

Activitatea elevilor la nivelul proximei dezvoltări

3

 

Organizarea colectivului şi a activităţii

1

 

Acţiuni logice de organizare şi prelucrare a informaţiei.

Acţiuni strategice de dezvoltare

2

 

Impunere

1

 

Diferenţiere

2

 

Evaluarea

2

 

Crearea climatului afectiv-emoţional

2

 

 

D

EVALUAREA RANDAMENTULUI ŞCOLAR

(maximum 10 p)

Realizarea evaluării predictive (matricea conceptuală de bază)

1

 

Realizarea evaluării formative

1

 

Relaţia cerinţe-obiective

1

 

Realizarea progresului şcolar (raportul dintre rezultatele obţinute . de elevi la începutul şi la finalul unei secvenţe de învăţare)

1

 

Preocuparea pentru motivarea notei şi formarea capacităţii de autoevaluare

1

 

Raportul dintre conţinutul evaluării şi conţinutul învăţării (cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi, aptitudini, atitudini, interese etc.)

2

 

Raportul dintre notarea profesorului şi norma docimologică

1

 

Relaţia dintre predare-învăţare, evaluare şi (compensare) ameliorare, pe parcursul activităţii didactice

2

 

 

E

CUNOAŞTEREA ŞI CONSILIEREA ELEVILOR

(maximum 10 p)

Strategii de diferenţiere şi individualizare

4

 

Adaptarea exigenţelor la particularităţile de vârstă/individuale ale elevilor

3

 

Adaptarea exigenţelor la programul zilnic al elevilor

3

 

 

F

COMPETENŢE PSIHORELAŢIONALE

(maximum 5 p

În raporturile cu elevii

5

 

 

G

AUTOEVALUARE

(maximum 10 p)

Autoanaliza

5

 

Aprecierea obiectivă

5

 

 

PUNCTAJ TOTALACORDAT:

85

 

 

Inspector/Metodist,

………………………………….

Candidat,

………………………………….

 

NOTA:

Inspectorul şcolar/Cadrul didactic metodist care a efectuat inspecţia:

- utilizează fişa de evaluare a activităţii didactice pentru redactarea raportului de inspecţie scris şi pentru stabilirea calificativului final;

- predă (la finalizarea activităţii) inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane fişele de evaluare a activităţii didactice (în număr de 4), ca anexe ale raportului scris încheiat la inspecţia curentă.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la metodologie)

 

RAPORT SCRIS

încheiat la inspecţia curentă pentru acordarea gradului didactic II

 

Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat:...........................................

Funcţia didactică şi specialitatea:......................................................................

Unitatea de învăţământ:......................................................................................

Data efectuării inspecţiei:....................................................................................

Cine efectuează inspecţia:...................................................................................

................................................................................................................................

(numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea de la care provine)

 

Constatări şi aprecieri:

1. Activitatea didactică:

a) Activităţi verificate:.........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

b) Proiectarea activităţilor (creativitate în proiectarea didactică a lecţiilor/activităţilor, corelarea dintre componentele actului didactic, strategii didactice şi evaluare):.....................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

c) Desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanţei etc.): ..............................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

d) Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor învăţării din perspectiva obiectivelor stabilite):...................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

e) Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control aplicate şi a evaluării longitudinale:.........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

f) Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor psihopedagogice):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

g) Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elevii, cu părinţii, cu cadrele didactice şi cu comunitatea locală):.........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele unui stil didactic elevat):..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Activitatea educativă în şcoală şi în afara ei (maximum 5p): ......................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Activitatea de perfecţionare - metodică şi ştiinţifică (maximum 5p):...........................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4. Aprecierea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu privire la conduita în cadrul şcolii şi al comunităţii şcolare (maximum 5p):.........................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. Concluzii - puncte forte, puncte slabe (se completează obligatoriu):............................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6. Recomandări (se completează obligatoriu):.....................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 


 

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Activitatea didactică (punctajul acordat la această activitate se calculează ca media aritmetică a punctajelor consemnate în cele 4 fişe de evaluare a activităţii didactice)

85

 

Activitatea educativă în şcoală şi în afara ei

5

 

Activitatea de perfecţionare - metodică şi ştiinţifică

5

 

Aprecierea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu privire la conduita în cadrul şcolii şi al comunităţii şcolare

5

 

TOTAL:

100

 

 

Punctaj

Calificativ

91-100

Foarte bine

81-90

Bine

65-80

Satisfăcător

Sub 65

Nesatisfăcător

 

Calificativ:...............................................................

Data întocmirii raportului scris:...............................

 

Inspector/Metodist,

………………………………….

Pentru conformitate,

Director,

………………………………….

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 6 la metodologie)

 

RAPORT SCRIS

încheiat la inspecţia specială pentru acordarea gradului didactic II

 

Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat:...........................................

Funcţia didactică şi specialitatea:......................................................................

Unitatea de învăţământ:......................................................................................

Data efectuării inspecţiei:....................................................................................

Cine efectuează inspecţia:...................................................................................

................................................................................................................................

(numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea de la care provine)

 (numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea de la care provine)

Constatări şi aprecieri:

1. Activitatea didactică:

a) Activităţi verificate:..........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

b) Proiectarea activităţilor (creativitate în proiectarea didactică a lecţiilor/activităţilor, corelarea dintre componentele actului didactic, strategii didactice şi evaluare):

……………………………………………………………....................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

c) Desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanţei etc.):..................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

d) Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor învăţării din perspectiva obiectivelor stabilite): ...........................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

e) Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control aplicate şi a evaluării longitudinale: ..............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

f) Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor psihopedagogice):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

g) Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elevii, cu părinţii, cu cadrele didactice şi cu comunitatea locală): ..................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele unui stil didactic elevat): ............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Activitatea educativă în şcoală şi în afara ei (maximum 5p):...........................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Activitatea de perfecţionare - metodică şi ştiinţifică (maximum 5p):................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4. Aprecierea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu privire la conduita în cadrul şcolii şi al comunităţii şcolare (maximum 5p):

………………………………………....................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. Concluzii - puncte forte, puncte slabe (se completează obligatoriu):...............................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6. Recomandări (se completează obligatoriu):......................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 


 

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Activitatea didactică (punctajul acordat la această activitate se calculează ca media aritmetică a punctajelor consemnate în cele 4 fişe de evaluare a activităţii didactice)

85

 

Activitatea educativă în şcoală şi în afara ei

5

 

Activitatea de perfecţionare - metodică şi ştiinţifică

5

 

Aprecierea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu privire la conduita în cadrul şcolii şi al comunităţii şcolare

5

 

TOTAL:

100

 

 

Punctaj

Calificativ

91-100

Foarte bine

81-90

Bine

65-80

Satisfăcător

Sub 65

Nesatisfăcător

 

Calificativ:...............................................................

Data întocmirii raportului scris:...............................

 

Inspector/Metodist,

………………………………….

Pentru conformitate,

Director,

………………………………….

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 8 la metodologie)

 

FIŞĂ DE EVALUARE

A ACTIVITĂŢII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECŢIEI CURENTE PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I

Numele, iniţiala tatălui, prenumele cadrului didactic inspectat:

Numele avut înainte de căsătorie (acolo unde este cazul):

Funcţia didactică:

Specialitatea:

Unitatea de învăţământ:

Data efectuării inspecţiei:

Inspector şcolar de specialitate/metodist numit prin delegaţia nr.                          din

 

(numele şi prenumele, funcţia didactica, specialitatea, gradul didactic, unitatea şcolară de la care provine)

 

ACTIVITATEA DIDACTICA

A

ACTIVITATE VERIFICATĂ

Clasa/grupa

Tipul lecţiei

Titlul lecţiei

 

GRUPA DE INDICATORI

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ

MAXIM

PUNCTAJ

ACORDAT

 

B

PROIECTAREA ACTIVITĂŢII

(maximum 10 p)

Documentare ştiinţifică

2

 

Definirea obiectivelor şi obiectivele operaţionale

2

 

Corelaţia dintre obiective şi celelalte componente ale actului didactic (conţinut, strategie, mijloace de învăţământ, forme de organizare, evaluare etc.)

6

 

 

C

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

(maximum 40 p)

Reprezentarea conţinutului

2

 

Economia (esenţializarea) conţinutului

Gradul de structurare şi organizare a materialului (schema, planul, structura logică etc.)

2

 

Puterea efectivă a conţinutului (de a genera idei noi, opinii, soluţii etc.)

2

 

Caracterul ştiinţific

2

 

Corelaţii intra- şi interdisciplinare, caracter practic-aplicativ

2

 

Corelaţia conţinutului cu strategia didactica şi cu tipul de interacţiune

4

 

Raportul dintre durata afectată solicitării elevilor şi cea afectată explicaţiilor, în funcţie de specificul conţinutului, de tipul şi de varianta lecţiei, de particularităţile dezvoltării psihointelectuale etc.

6

 

Concordanţa naturii solicitărilor cu particularităţile conţinutului

4

 

Raportul dintre activitatea personală a elevilor şi activitatea frontală, în contextul dat

3

 

Activitatea elevilor la nivelul proximei dezvoltări

3

 

Organizarea colectivului şi a activităţii

1

 

Acţiuni logice de organizare şi prelucrare a informaţiei.

2

 

Acţiuni strategice de dezvoltare

1

 

Impunere

1

 

Diferenţiere

2

 

Evaluarea

2

 

Crearea climatului afectiv-emoţional

2

 


D

EVALUAREA RANDAMENTULUI ŞCOLAR

(maximum 10 p)

Realizarea evaluării predictive (matricea conceptuală de bază)

1

 

Realizarea evaluării formative

1

 

Relaţia cerinţe-obiective

1

 

Realizarea progresului şcolar (raportul dintre rezultatele obţinute de elevi la începutul şi la finalul unei secvenţe de învăţare)

1

 

Preocuparea pentru motivarea notei şi formarea capacităţii de autoevaluare

Raportul dintre conţinutul evaluării şi conţinutul învăţării (cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi, aptitudini, atitudini, interese etc.)

1

2

 

 

Raportul dintre notarea profesorului şi norma docimologică

1

 

Relaţia dintre predare-învăţare, evaluare şi (compensare) ameliorare, pe parcursul activităţii didactice

2

 

E

CUNOAŞTEREA ŞI CONSILIEREA ELEVILOR

(maximum 10 p)

Strategii de diferenţiere şi individualizare

Adaptarea exigenţelor la particularităţile de vârstă/individuale ale elevilor

4

3

 

 

Adaptarea exigenţelor la programul zilnic al elevilor

3

 

 

F

COMPETENŢE PSIHO-RELAŢIONALE

(maximum 5 p)

în raporturile cu elevii

5

 

 

G

AUTOEVALUAREA

(maximum 10 p)

Autoanaliza

5

 

Aprecierea obiectivă

5

 

 

PUNCTAJ TOTAL ACORDAT

85

 

 

Inspector/Metodist,

………………………………….

Candidat,

………………………………….

 

NOTA:

Inspectorul şcolar/Cadrul didactic metodist care a efectuat inspecţia:

- utilizează fişa de evaluare a activităţii didactice pentru redactarea raportului de inspecţie scris şi pentru stabilirea calificativului final;

- predă (la finalizarea activităţii) inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane fişele de evaluare a activităţii didactice (în număr de 4), ca anexe ale raportului scris încheiat la inspecţia curentă.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 10 la metodologie)

 

RAPORT SCRIS

încheiat la inspecţia curentă pentru acordarea gradului didactic I

 

Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat:...........................................

Funcţia didactică şi specialitatea:......................................................................

Unitatea de învăţământ:......................................................................................

Data efectuării inspecţiei:....................................................................................

Cine efectuează inspecţia:...................................................................................

................................................................................................................................

(numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea de la care provine)

Constatări şi aprecieri:

1. Activitatea didactică:

a) Activităţi verificate:..........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

b) Proiectarea activităţilor (creativitate în conceperea lecţiilor/activităţilor, corelarea dintre componentele actului didactic, strategii didactice şi evaluare): ……………………………………………..…………….....................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

c) Desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanţei etc.):.............................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

d) Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor învăţării):.................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

e) Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control aplicate şi a evaluării longitudinale: ………………………...........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

f) Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor psihopedagogice):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

g) Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elevii, cu părinţii, cu cadrele didactice şi cu comunitatea locală):

……………….........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele unui stil didactic elevat):

………………........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Activitatea educativă în şcoală şi în afara ei (maximum 5p):..........................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Activitatea de perfecţionare - metodică şi ştiinţifică (maximum 5p):...............................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4. Aprecierea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu privire la conduita în cadrul şcolii şi al comunităţii şcolare (maximum 5p):

………………………………………………........................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. Concluzii (puncte forte, puncte slabe):................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6. Recomandări (se completează obligatoriu):......................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Activitatea didactică (punctajul acordat la această activitate se calculează ca media aritmetică a punctajelor consemnate în cele 4 fişe de evaluare a activităţii didactice)

85

 

Activitatea educativă în şcoală şi în afara ei

5

 

Activitatea de perfecţionare - metodică şi ştiinţifică

5

 

Aprecierea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu privire la conduita în cadrul şcolii şi al comunităţii şcolare

5

 

TOTAL:

100

 

 

Punctaj

Calificativ

91-100

Foarte bine

81-90

Bine

65-80

Satisfăcător

Sub 65

Nesatisfăcător

 

Calificativ:...............................................................

Data întocmirii raportului scris:...............................

 

Inspector/Metodist,

………………………………….

Pentru conformitate,

Director,,

………………………………….

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 14 la metodologie)

 

            Instituţia de Învăţământ/Centru de perfecţionare...................................................................................

 

RAPORT SCRIS

încheiat la Inspecţia specială pentru acordarea/echivalarea gradului didactic l/acordarea titlului de profesor emerit

 

Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat:.................................................

Funcţia didactică şi specialitatea:.........................................................................

Unitatea de învăţământ:........................................................................................

Data efectuării inspecţiei:......................................................................................

Comisia numită prin adresa MEN/ISJ nr. .....................................

1.........................................................................................................................................................

(numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea de la care provine)

2............................................................................................................................................................

3...........................................................................................................................................................

Constatări şi aprecieri:

1. Activitatea didactică:

a) Activităţi verificate;

b) Proiectarea activităţilor (creativitate în conceperea lecţiilor/activităţilor, corelarea dintre componentele actului didactic, strategii didactice şi evaluare);

c) Desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanţei etc.)..........................................

................................................................................................................................................................

d) Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor învăţării):..................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

e) Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control aplicate şi a evaluării longitudinale:

…………………...................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

f) Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor psihopedagogice);

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

g) Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elevii, cu părinţii, cu cadrele didactice şi cu comunitatea locală):

………………........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele unui stil didactic elevat):

……………............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Activitatea educativă în şcoală şi în afara ei: ...............................................................................

................................................................................................................................................................

3. Activitatea de perfecţionare (metodică şi ştiinţifică):...................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4. Aprecierea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu privire la activitatea didactică şi la conduita în cadrul şcolii şi al comunităţii şcolare:

…………………………………………………….................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Concluzii (puncte forte, puncte slabe):

................................................................................................................................................................

 

Preşedinte

 

 

Membri 1.

 

 

 2.

 

.........................................................

(numele şi prenumele)

 

.........................................................

(numele şi prenumele)

 

.........................................................

(numele şi prenumele)

.....................................................

(nota)

.....................................................

(nota)

.....................................................

(nota)

.....................................................

(semnătura)

.....................................................

(semnătura)

.....................................................

(semnătura)

 

Media notelor.....................................................

Data întocmirii raportului scris...........................

 

Pentru conformitate,

Director,

.......................................

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 16 la metodologie)

 

Instituţia de învăţământ/Centru de perfecţionare...................................................................................

 

RAPORT SCRIS

încheiat la susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I

 

Comisia numită de Ministerul Educaţiei Naţionale prin adresa nr. .................................. a dezbătut în sesiune publică la*)  ................................................................................................................................

Lucrarea intitulată .......................................................................................................................... elaborată şi prezentată de: .......................................................... (numele şi prenumele, funcţia didactică, specialitatea şi locul de muncă)

 

În urma susţinerii lucrării se acordă nota:

 

Preşedinte

 

 

Conducător ştiinţific

 

 

 Inspector/Metodist ISJ/ISMB

.........................................................

(numele şi prenumele)

 

.........................................................

(numele şi prenumele)

 

.........................................................

(numele şi prenumele)

.....................................................

(semnătura)

.....................................................

(semnătura)

.....................................................

(semnătura)

.....................................................

(nota acordată)

.....................................................

(nota acordată)

.....................................................

(nota acordată)

 

Motivarea aprecierii susţinerii lucrării metodico-ştiinţifice:

................................................................................................................................................................

 

 

Nota acordată la recenzarea lucrării metodico-ştiinţifice

.....................................................................

 

Nota medie acordată pentru susţinerea lucrării

.....................................................................

 

Nota de promovare a examenului

.....................................................................

 

Preşedintele comisiei,

..........................................

Pentru conformitate,

Director,

..........................................

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGERILE PARLAMENTARE PARŢIALE DIN DATA DE 25 MAI 2014

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea prevederilor art. 16 alin. (11) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (11) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora în circumscripţiile electorale în care se organizează alegeri parţiale se constituie birouri electorale de circumscripţie formate din 2 judecători, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, prevederile alin. (2)-(4) ale aceluiaşi articol aplicându-se în mod corespunzător,

văzând dispoziţiile art. 16 alin. (3) şi (4) din aceeaşi lege, potrivit cărora completarea birourilor electorale de circumscripţie se realizează cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri,

observând că, în cazul alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat, legiuitorul a instituit o regulă specială în ceea ce priveşte completarea birourilor electorale de circumscripţie numai cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, criteriul participării la alegeri pentru a desemna reprezentanţi în birourile electorale de circumscripţie rămânând aplicabil,

în temeiul art. 15 alin. (4) şi art. 16 alin. (12) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Birourile electorale de circumscripţie constituite pentru alegerile parlamentare parţiale din data de 25 mai 2014 se vor completa numai cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare care participă la alegeri, individual sau într-o alianţă.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Biroului Electoral Central,

Ana Maria Patru

Membri:

Vicepreşedinte,

Dan Vlaicu

Vicepreşedinte, Marian

Muhuleţ

 

Bucureşti, 8 mai 2014.

Nr. 2/H.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.