MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 353/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 353         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 14 mai 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

67. - Lege pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

412. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 154 din 18 martie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            22. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

89. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

 

359. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2014 - 14 mai 2015

 

547. - Ordin al ministrului transporturilor privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval - serviciul de siguranţă pilotajul navelor maritime la intrarea şi ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi port şi pe căile navigabile interioare

 

548. - Ordin al ministrului transporturilor privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval - serviciul de siguranţă remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. La alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“c) să se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente în domeniu, cu excepţia persoanelor cu handicap a Căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil, care nu pot urma programe de recuperare şi pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap;”.

2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Persoanele pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap se prezintă pentru reevaluare în următoarele situaţii:

a) solicită acest lucru ca urmare a agravării condiţiei lor medico-psihosociale;

b) sunt convocate de către structurile competente în cazul existenţei unor suspiciuni justificate privind încălcarea prevederilor legale referitoare la încadrarea în grad şi tip de handicap.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 12 mai 2014.

Nr. 67.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea art. 59 lin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, 3artea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 8 mai 2014.

Nr. 412.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 154

din 18 martie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II  art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, excepţie ridicată de Monica Anabela Diţescu în Dosarul nr. 77/36/2013 al Tribunalului Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 805D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră a depus note scrise prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, invocând în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 554/2013.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că dispoziţiile de lege criticate nu contravin art. 41 alin. (1) şi nici art. 53 din Constituţie, deoarece libertăţii persoanei de a-şi alege profesia, meseria sau locul de muncă îi corespunde libertatea angajatorului de a scoate posturile vacante la concurs. Cât priveşte art. 21 din Constituţie referitor la accesul liber la justiţie, consideră că acesta nu are incidenţă în cauză.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 17 octombrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 77/36/2013, Tribunalul Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Excepţia a fost ridicată de reclamanta Monica Anabela Diţescu în cadrul unui litigiu de contencios administrativ având ca obiect soluţionarea cererii de obligare a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Română şi a Ministerului Afacerilor Interne de a emite un act administrativ sau orice alt înscris prin care să organizeze, faţă de reclamantă, un examen/concurs pentru ocuparea posturilor vacante existente la nivelul unităţilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, corespunzător pregătirii sale profesionale.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 21 alin. (1) şi art. 41 alin. (1) din Constituţie, deoarece prin suspendarea ocupării posturilor vacante în mod succesiv şi într-o “continuitate neîntreruptă”, prin legea bugetului pe anii 2010, 2011, 2012 şi 2013, se ajunge la o “suspendare eternă” a unei norme care conferă un drept (ocuparea posturilor vacante) şi ar însemna “transformarea în iluzoriu a acestui drept”.

Dreptul la ocuparea unui post vacant, respectiv la promovare profesională, constituie o formă de recompensare a muncii prestate şi o formă de protecţie socială a muncii, ce face parte atât din conţinutul complex al dreptului la muncă, cât şi din conţinutul drepturilor patrimoniale ale salariatului, cu atât mai mult cu cât suspendarea ocupării posturilor vacante a dus la încetarea raporturilor sale de muncă prin concediere.

Mai susţine că se încalcă şi art. 53 din Constituţie, deoarece a fost suspendat dreptul de a ocupa un post vacant, în afara situaţiilor limitative prevăzute de Constituţie pentru restrângerea exerciţiului unui drept. O astfel de măsură a fost dispusă într-un mod arbitrar şi discriminatoriu, contrar echităţii impuse într-o societate democratică, în care trebuie să prevaleze dispoziţiile constituţionale, ca bază a statului de drept.

În final, arată că dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 sunt neconstituţionale cu atât mai mult cu cât .Activităţile de pregătire profesională din cadrul Şcolii de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Constanţa” au fost preluate de Biroul de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului de Muncă ce s-a înfiinţat în cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa.

Tribunalul Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât măsura de suspendare temporară a ocupării unor posturi vacante din sectorul bugetar nu poate constitui în niciun caz o îngrădire a dreptului la muncă.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, notele depuse la dosar, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum este menţionat în încheierile de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, care au următorul cuprins: “Prevederile art. 15, 18, 19 şi 20 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013.”

Din susţinerile autorului excepţiei de neconstituţionalitate, reiese că ceea ce se critică este soluţia legislativă de prelungire a suspendării ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice, soluţie cuprinsă în conţinutul normativ al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 cu referire la art. II art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011, cu următorul conţinut:

“Art. II - Pentru anul 2012 se aprobă instituirea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, după cum urmează: [...]

Art. 20. - (1) Prevederile art. 21, 22 şi 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică până la data de 31 decembrie 2012.

(2) în anul 2012, Guvernul poate aproba prin hotărâre ocuparea posturilor vacante din anumite domenii de activitate sau pentru anumite categorii de personal, prin excepţie de la prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate.”

Prin urmare, Curtea constată că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 cu referire la art. II art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011.

Prevederile de lege criticate au avut o aplicabilitate temporară, în cursul anului 2013, însă, cu toate acestea, continuă să îşi producă efectele juridice în prezenta cauză, astfel încât, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale (a se vedea Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011), urmează a se analiza constituţionalitatea acestora.

Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (1) privind accesul liber la justiţie, art. 41 alin. (1) privind dreptul la muncă şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:

1. Potrivit art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice (prevăzute la art. 21), iar potrivit alin. (2) al art. 22, prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, în cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maximum 15% din totalul posturilor ce se vor vacanta, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 - referitoare la suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice - au fost aplicate, după cum urmează:

- până în anul 2011, potrivit art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 70/2011 (“Prevederile art. 21, 22 şi 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică până la data de 31 decembrie 2011*);

- în cursul anului 2012, potrivit art. IJ art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011 (“Prevederile art. 21, 22 şi 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică până la data de 31 decembrie 2012*);

- în cursul anului 2013, potrivit art. 9 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 84/2012, text criticat pe calea prezentei excepţii de neconstituţionalitate. Însă, potrivit art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 29 iunie 2013, prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 au fost abrogate. Prin Decizia nr. 55 din 5 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 25 februarie 2014, Curtea Constituţională a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că dispoziţiile Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor sunt neconstituţionale faţă de criticile formulate, raportate fa art. 115 alin. (6) din Constituţie.

2. Pronunţându-se în cadrul controlului de constituţionalitate a priori asupra prevederilor Legii nr. 283/2011, care conţinea, printre altele, soluţia legislativă a prelungirii în anul 2012 a suspendării ocupării posturilor vacante din instituţiile şi autorităţile publice, Curtea a statuat, de principiu, prin Decizia nr. 1.576 din 7 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 16 ianuarie 2012, examinând problema afectării unor drepturi fundamentale, că dispoziţiile acestei legi întrunesc cerinţele constituţionale ale art. 53 referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi.

În acest sens, Curtea a arătat, în esenţă, că măsura financiară criticată este prevăzută prin lege, care a fost adoptată ţinând cont de situaţia notorie de criză economică existentă.

Totodată, Curtea a arătat că, “În condiţiile existenţei unei astfel de situaţii economice specifice, legiuitorul are nu numai dreptul, ci şi obligaţia de a interveni în lumina dispoziţiilor art. 135 din Constituţie, prin măsuri adecvate în sensul prevenirii unor efecte negative ireversibile ori greu de înlăturat pentru întreaga societate pe termen mai lung din punct de vedere economic. O astfel de intervenţie legislativă, deşi constituie o măsură de limitare ori chiar de diminuare imediată a unor drepturi ale cetăţenilor pe termen scurt, trebuie evaluată din perspectiva ansamblului său de efecte atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. Într-o asemenea lumină, ceea ce prevalează este perspectiva limitării şi chiar a înlăturării unor dezechilibre bugetare necesare relansării economice. Tot din această perspectivă, este greu de făcut o distincţie între interesul general şi cel particular al cetăţenilor, de vreme ce măsurile vizând restabilirea echilibrului bugetar vizează bunăstarea viitoare a societăţii, reprezentând, în ultimă instanţă, fiecare dintre indivizii ce o compun.

Aşa fiind, Curtea a apreciat că măsurile financiare prevăzute de legea criticată sunt necesare într-o societate democratică tocmai pentru menţinerea democraţiei şi salvgardarea fiinţei statului, fiind în acelaşi timp proporţionale cu scopul legitim urmărit (reducerea cheltuielilor bugetare/reechilibrarea bugetului de stat).

În egală măsură, din perspectiva celor arătate, Curtea a considerat că există un echilibru echitabil între cerinţele de interes general ale colectivităţii şi protecţia drepturilor fundamentale ale individului.

Având în vedere că în prezenta cauză autorul excepţiei de neconstituţionalitate invocă aceleaşi motive cu cele analizate de Curtea Constituţională prin decizia sus-menţionată. Curtea - pentru identitate de raţiune - urmează a respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor de lege referitoare la prelungirea în anul 2013 a suspendării ocupării posturilor vacante din instituţiile şi autorităţile publice.

3. Cu privire la pretinsa încălcare a accesului liber la justiţie, garantat de art. 21 alin. (1) din Constituţie, Curtea observă că această normă constituţională nu are incidenţă în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Monica Anabela Diţescu în Dosarul nr. 77/36/2013 al Tribunalului Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 18 martie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

Având în vedere că operaţiunile de explorare, prospectare geologică şi exploatare a petrolului şi gazelor naturale, acţiuni de interes naţional, derulate în condiţiile şi cu respectarea legislaţiei specifice acestor domenii, implică autorizarea, în condiţiile legii, a executării de lucrări de construcţii,

luând în considerare volumele însemnate de lucrări şi termenele scurte de execuţie prevăzute în licenţele/permisele/autorizaţiile emise în temeiul Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

întrucât Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conţine prevederi cu caracter general în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii aferente derulării operaţiunilor de explorare, prospectare geologică şi exploatare a petrolului şi gazelor naturale,

apreciind ca esenţială necesitatea adoptării unor prevederi legislative adecvate în vederea reglementării autorizării, în baza contractelor de închiriere încheiate în condiţiile legii de către titularii licenţelor/permiselor/autorizaţiilor cu proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute, a executării lucrărilor de construcţii necesare derulării operaţiunilor pe terenurile cuprinse în perimetrele de explorare/prospectare/exploatare, care nu sunt înscrise încă în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând importanţa strategica şi impactul economic şi social semnificativ ai realizării programelor de lucrări necesare pentru derularea operaţiunilor de explorare, prospectare geologică şi exploatare a petrolului şi gazelor naturale, de către operatorii economici investitori, în baza licenţelor/permiselor/autorizaţiilor emise în condiţiile legii,

în contextul regional, actual, este strategic pentru statul român să menţină un nivel al producţiei de hidrocarburi cât mai ridicat, în aşa fel încât România să poată face faţă cu succes oricărei întreruperi neaşteptate şi nedorite în aprovizionarea cu resurse energetice în regiune,

apreciind faptul că amânarea executării operaţiunilor de explorare, prospectare geologică şi exploatare a petrolului şi gazelor naturale ar urma să influenţeze negativ eforturile depuse de Guvern în direcţia asigurării securităţii energetice, la care ar urma să se adauge şi anumite consecinţe pe termen scurt legate de contribuţia pe care aceste operaţiuni ar putea-o avea la susţinerea creşterii economice prin efectele de antrenare materializate în crearea de noi locuri de muncă pentru firmele româneşti şi generarea de încasări la buget,

neadoptarea acestor măsuri poate conduce la scăderea investiţiilor în domeniu, precum şi la pierderea unor locuri de muncă,

dată fiind împrejurarea că promovarea modificărilor/completărilor normative sub forma iniţiativei legislative ar urma să întârzie în mod considerabil programele de lucrări de explorare/prospectare geologică/exploatare prevăzute pentru anul 2014 şi în continuare, iar planificarea şi executarea acestor operaţiuni nu vor fi posibile în ipoteza în care modificările legislative propuse nu vor fi adoptate şi nu vor intra în vigoare în cel mai scurt termen,

considerând imperativă adoptarea în regim de urgenţă a modificărilor cadrului normativ necesar măsurilor adecvate de autorizare a executării lucrărilor de construcţii necesare în vederea derulării operaţiunilor de explorare, prospectare geologică şi exploatare a resurselor minerale, petrolului şi gazelor naturale,

având în vedere că acestea reprezintă elemente ce vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) în vederea eliberării certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiei de construire pentru executarea de lucrări de construcţii necesare derulării operaţiunilor de explorare/prospectare geologică şi exploatare a petrolului şi gazelor naturale, la solicitarea titularilor de licenţe/permise/ autorizaţii:

a) prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (4) şi art. 7 alin. (1) lit. b), terenurile cuprinse în perimetrul de explorare/ prospectare/exploatare, care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară, se pot identifica prin numărul de tarla şi de parcelă, prin titlu de proprietate şi proces-verbal de punere în posesie, precum şi prin orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege;

b) prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), contractele de închiriere încheiate, în condiţiile legii, de către titularii de licenţe/permise/autorizaţii cu proprietarii terenurilor din perimetrele de exploatare constituie titluri pentru emiterea autorizaţiei de construire, dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcţii pe aceste terenuri.

(2) La încetarea contractelor de închiriere, titularii de licenţe/permise/autorizaţii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) au obligaţia repunerii în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul acestor contracte, dacă părţile nu au convenit altfel.”

2. La articolul 26 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1) cu următorul cuprins:

e1) neîndeplinirea obligaţiei de repunere în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de către titularii de licenţe/permise/autorizaţii, prevăzuţi la art. 71 alin. (1) lit. b), la desfiinţarea acestora;”.

3. La articolul 26 alineatul (2), liniuţa a patra se modifică şi va avea următorul cuprins:

“- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d), e)şie1);”.

4. La anexa nr. 2, punctul 2 al definiţiei “Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2. drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept. Prin excepţie, în baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legislaţiei specifice din domeniul petrolului şi gazelor naturale, de către titularii de licenţe/permise/autorizaţii cu proprietarii terenurilor din perimetrul de exploatare, se poate autoriza inclusiv executarea lucrărilor de construcţii necesare pentru derularea operaţiunilor de explorare/prospectare geologică şi exploatare a petrolului şi gazelor naturale, altele decât construcţiile cu caracter provizoriu, dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcţii pe aceste terenuri.” Art. II. - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

 

Bucureşti, 6 mai 2014.

Nr. 22.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.213/2014 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Ciuta, judeţul Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială Quasar - S.A., municipiul Deva, judeţul Hunedoara, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Alia Mekkaoul

 

Bucureşti, 9 mai 2014.

Nr. 89.

 

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2014-14 mai 2015

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 48.452/DA din 10 aprilie 2014 al Direcţiei de management al resurselor forestiere şi cinegetice,

consultând Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. 3/2014 şi cel al Direcţiei dezvoltare durabilă şi protecţia naturii din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, transmis prin Scrisoarea nr. 15.815/AJ din 25 aprilie 2014,

în temeiul art. 3, al art. 6 alin. (1) lit. g), f) şi alin. (4) şi al art. 36 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2014-14 mai 2015, prevăzute în anexele nr. 1-6.

Art. 2. - (1) Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond cinegetic de către gestionarii acestora cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic.

(2) Cu respectarea cotelor de recoltă, fiecare vânător înscris în autorizaţia de vânătoare poate recolta într-o zi un număr maxim de 100 de exemplare din specia ciocârlie (Alauda arvensis) şi un număr maxim de 50 de exemplare din specia prepeliţă (Coturnix coiurnix).

Art. 3. - În vederea obţinerii de venituri necesare unei bune gestionări a faunei cinegetice, instituţiile de învăţământ care au discipline de studiu vânatul şi vânătoarea şi instituţiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic pot realiza cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin, pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond cinegetic, în proporţie de 50 % şi cu vânători, pe lângă elevi şi studenţi, şi personalul tehnic de vânătoare angajat al acestor instituţii, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.

Art. 4. - Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafeţele din fondurile cinegetice unde practicarea vânătorii este admisă potrivit legii.

Art. 5. - (1) în cazul modificării condiţiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond cinegetic şi a mişcărilor naturale de efective, în cursul sezonului de vânătoare 2014-2015, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură analizează şi aprobă, pe baza documentelor de constatare, reaşezarea între fonduri cinegetice a cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin.

(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor înainta organismului de specialitate din cadrul acesteia, lunar, situaţia actualizată a aprobărilor de reaşezare a cotelor de recoltă, emise în baza prevederilor alin. (1).

Art. 6. - (1) în cazul efectuării, în cursul sezonului de vânătoare 2014-2015, a unor acţiuni de populare a fondurilor cinegetice cu exemplare ce aparţin speciilor de vânat sedentar, în urma cărora să rezulte efective cel puţin egale cu efectivele optime aprobate pentru specia în cauză, pe fondul cinegetic respectiv, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură aprobă, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, solicitările gestionarilor fondurilor cinegetice pentru suplimentarea cotelor de recoltă aprobate iniţial sau pentru acordarea de cote de recoltă pentru speciile de vânat care au făcut obiectul acţiunilor de populare,

(2) Anterior acţiunii de populare prevăzute la alin. (1), gestionarul fondurilor cinegetice în cauză are obligaţia să solicite, în scris, structurilor teritoriale competente ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură delegarea de reprezentanţi care să participe la acţiunea de populare pe care urmează să o realizeze.

(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) se va transmite cu cel puţin 10 zile calendaristice anterior acţiunii de populare, precizând data şi locul la care aceasta urmează să aibă loc.

(4) După acţiunea de populare, participanţii vor întocmi, la faţa locului, un document privind modul de desfăşurare a acţiunii de populare, precizându-se fondul cinegetic, zona din cadrul acestuia în care se face popularea, provenienţa, numărul, structura pe sexe şi vârsta exemplarelor populate.

Art. 7. - (1) Exemplarele de mamifere din speciile admise la vânătoare care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice se recoltează în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului, prin metoda la pândă, după cum urmează:

a) în baza aprobării conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în raza căreia se află fondul cinegetic, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin nu a fost realizată;

b) în baza aprobării conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată.

(2) Aprobările prevăzute la alin. (1) se acordă după ce personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a verificat la faţa locului situaţia pagubelor produse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 8. - (1) Pentru diminuarea efectelor negative pe care speciile de pradă le au asupra efectivelor de căprior, iepure, fazan şi potârniche, gestionarii fondurilor cinegetice vor organiza şi vor desfăşura acţiuni având ca scop realizarea integrală a cotelor de recoltă aprobate pentru speciile vulpe, şacal, cioară grivă şi coţofană, precum şi combaterea câinilor hoinari şi a pisicilor sălbăticite.

(2) Programul acţiunilor prevăzute la alin. (1) va fi transmis de către gestionarii fondurilor cinegetice structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu cel puţin 5 zile calendaristice anterior desfăşurării lor.

Art. 9. - Cotele de recoltă aprobate potrivit prezentului ordin sunt obligatorii de realizat de către gestionarii fondurilor Cinegetice cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 10. - Trofeele de vânat recoltate în baza prezentului ordin vor fi evaluate în prezenţa unui reprezentant al structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 11. - (1) în scopul cooperării la îndeplinirea programelor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a pestei porcine clasice, a pestei porcine africane şi a rabiei, gestionarii fondurilor cinegetice au obligaţia de a lua următoarele măsuri:

a) asigură prezenţa, la solicitarea autorităţilor sanitare veterinare teritoriale, a paznicilor de vânătoare şi a întregului personal tehnic de specialitate angajat pentru a fi instruiţi cu privire la prelevarea de probe biologice de la mistreţii şi vulpile recoltate cu ocazia acţiunilor de vânătoare;

b) prelevează, ambalează şi expediază la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, conform normelor sanitar-veterinare, prin personal instruit şi cu mijloace asigurate de către autorităţile sanitare veterinare, probe biologice de la toţi mistreţii vânaţi în sezonul de vânătoare 2014-2015, pentru care vor primi recompense financiare conform legii;

c) ambalează şi expediază la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, conform normelor sanitar-veterinare, prin personal instruit şi cu mijloace asigurate de către autorităţile sanitare veterinare, vulpile găsite moarte sau vânate în sezonul de vânătoare 2014-2015, pentru care vor primi recompense financiare conform legii;

d) reţin şi păstrează în condiţii optime din punct de vedere sanitar-veterinar exemplarele de mistreţ vânate până la obţinerea rezultatului examenului de laborator privind pesta porcină clasică şi pesta porcină africană;

e) neutralizează în condiţii de securitate şi de respectare a legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare cadavrele porcilor mistreţi găsiţi morţi, de la care personalul sanitar-veterinar a recoltat probe biologice în vederea diagnosticului de laborator, precum şi masa gastro-intestinală şi alte resturi biologice rezultate după eviscerarea mistreţilor vânaţi;

f) anunţă, de îndată, medicul veterinar oficial cu privire la depistarea în fondul cinegetic a cadavrelor de animale sălbatice sau a exemplarelor cu simptome certe de boală.

(2) Numărul probelor prelevate şi expediate potrivit alin. (1) lit. b) şi c) trebuie să fie egal cu numărul exemplarelor vânate sau găsite moarte.

Art. 12. - Pentru protecţia stocului de reproducători şi a femelelor gestante se recomandă ca recoltarea cotelor de recoltă aprobate la specia iepure-de-câmp (Lepus europaeus) să se realizeze până în data 31 decembrie 2014.

Art. 13. - Pentru ameliorarea şi creşterea calităţii genetice a populaţiilor de căprior (Capreolus capreolus) se interzice recoltarea, în sezonul de vânătoare 2014-2015, a exemplarelor “de viitor”, aşa cum sunt definite de art. 33 alin. (1) din Regulamentul privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008, cu modificările ulterioare,

Art. 14. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 39 lit. d) coroborat cu art. 48 alin, (1) lit. b) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerealizarea cotelor de recoltă în structura şi în condiţiile aprobate potrivit prezentului ordin atrage reducerea cotelor de recoltă pentru sezonul de vânătoare următor.

Art. 15. - (1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al structurilor teritoriale ale acesteia.

(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor verifica trimestrial şi ori de câte ori este nevoie ca urmare a unor sesizări modul de îndeplinire de către gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor prezentului ordin.

(3) Situaţia centralizată cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin, constatată în urma verificărilor prevăzute la alin. (2) şi cu privire la măsurile luate, va fi transmisă la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură în primele 5 zile lucrătoare din trimestrul următor, pentru verificările din trimestrul anterior.

Art. 16. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit legii şi a clauzelor contractelor de gestionare în vigoare.

Art. 17. - Nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) şi (3) atrage răspunderea disciplinară şi/sau administrativă, după caz, a celor vinovaţi.

Art. 18. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 19. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 7 mai 2014.

Nr. 359.


*) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval - serviciul de siguranţă pilotajul navelor maritime la intrarea şi ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi port şi pe căile navigabile interioare

 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, ale art. 12 lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (1) pct. 6 şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Activitatea conexă activităţilor de transport naval - serviciul de siguranţă pilotajul navelor maritime la intrarea şi ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi port şi pe căile navigabile interioare, denumită în continuare pilotajul navelor maritime, poate fi desfăşurată numai de operatori economici autorizaţi în acest sens, persoane juridice care, potrivit legii, pot desfăşura activităţi economice sub codul CAEN 5222 - Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă, şi care deţin capacităţile şi competenţele necesare desfăşurării acesteia.

Art. 2. - (1) Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Navală Română, autorizează operatorii economici, la cererea acestora, pentru desfăşurarea pilotajului navelor maritime şi emite Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval - serviciul de siguranţă pilotajul navelor maritime la intrarea şi ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi port şi pe căile navigabile interioare, denumită în continuare autorizaţie,

(2) Autorizaţia este documentul care atestă capacitatea operatorului economic de a desfăşura activitatea înscrisă în aceasta în porturile şi/sau pe căile navigabile stabilite de către Ministerul Transporturilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul ordin şi a legislaţiei în vigoare.

(3) Autorizaţia emisă în vederea desfăşurării pilotajului navelor maritime va avea simbolul PNM.

(4) Administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile pot desfăşura pilotajul navelor maritime fără a deţine autorizaţia prevăzută de prezentul ordin.

Art. 3. - (1) în vederea autorizării, operatorul economic înaintează Autorităţii Navale Române documentele care fac dovada îndeplinirii criteriilor de autorizare prevăzute în anexa nr. 1, însoţite de o cerere scrisă.

(2) în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de autorizare şi a documentaţiei complete, Autoritatea Navală Română va emite autorizaţia solicitată sau va comunica în scris motivele refuzului, după caz.

Art. 4. - (1) Autoritatea Navală Română organizează şi face publice centrele de primire a cererilor de autorizare.

(2) Autoritatea Navală Română va afişa la centrele prevăzute la alin. (1) lista documentelor necesare autorizării, precum şi valabilitatea minimă admisă pentru fiecare document.

(3) Documentele necesare autorizării se depun în copie legalizată sau, în cazul copiilor neautentificate, acestea vor fi însoţite de originale şi vor fi vizate pentru conformitate cu originalul de către personalul Autorităţii Navale Române.

(4) Centrele de primire a cererilor de autorizare prevăzute la alin. (1) şi lista prevăzută la alin. (2) vor fi publicate pe pagina de internet a Autorităţii Navale Române.

Art. 5. - (1) Autorizaţia emisă în conformitate cu art. 2 alin. (1) are valabilitate de 5 ani de la data emiterii, cu condiţia reconfirmării anuale.

(2) Modelul şi conţinutul autorizaţiei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Formatul şi elementele de siguranţă ale autorizaţiei se stabilesc de către Autoritatea Navală Română, prin decizie a directorului general.

Art. 6. - (1) Autoritatea Navală Română ţine evidenţa autorizaţiilor emise şi efectuează, prin personalul propriu împuternicit în acest sens, controlul privind respectarea permanentă a criteriilor de autorizare prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Evidenţa autorizaţiilor emise se ţine în registrul unic, denumit Registrul de evidenţă a autorizaţiilor.

Art. 7. - (1) Reconfirmarea autorizaţiei se face prin aplicarea vizei anuale.

(2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării vizei anuale a autorizaţiei, operatorul economic este obligat să solicite în scris Autorităţii Navale Române reconfirmarea autorizaţiei.

(3) Cererea de reconfirmare a autorizaţiei va fi însoţită de documentele care atestă eventualele modificări în raport cu documentele aflate deja la dosarul de autorizare, precum şi, după caz, de dovada prelungirii termenelor de valabilitate a contractelor de închiriere.

(4) Autoritatea Navală Română va acorda viza anuală în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii şi a documentelor însoţitoare complete sau va comunica în scris operatorului economic motivele refuzului.

(5) în cazul în care operatorul economic nu a depus cererea pentru obţinerea vizei anuale în termenul prevăzut la alin. (2), autorizaţia se consideră retrasă din oficiu de la data expirării vizei anuale şi Autoritatea Navală Română va înştiinţa operatorul economic, administraţia portuară şi/sau de căi navigabile pe teritoriul căreia îşi desfăşoară acesta activitatea, precum şi căpităniile de port interesate.

Art. 8. - La expirarea perioadei de valabilitate a unei autorizaţii, Autoritatea Navală Română va înştiinţa în scris operatorul economic, administraţia portuară şi/sau de căi navigabile pe teritoriul căreia îşi desfăşoară acesta activitatea, precum şi căpităniile de port interesate asupra încetării valabilităţii autorizaţiei, dacă operatorul economic nu a obţinut o nouă autorizaţie pentru respectiva activitate.

Art. 9. - (1) în cazurile în care, în urma controalelor efectuate de către Autoritatea Navală Română, prin personalul propriu împuternicit în acest sens, se constată că operatorul economic nu mai îndeplineşte criteriile în baza cărora a fost autorizat şi/sau nu respectă reglementările legale privind desfăşurarea pilotajului navelor maritime, autorizaţia se suspendă pentru o perioadă de cel mult 30 de zile.

(2) Dacă la expirarea perioadei de suspendare operatorul economic nu face dovada remedierii deficienţelor ce au condus la luarea unei astfel de măsuri, Autoritatea Navală Română retrage din oficiu autorizaţia.

(3) Autorizaţia poate fi retrasă şi la cererea expresă a operatorului economic autorizat.

Art. 10. - Pe întreaga perioadă de valabilitate a autorizaţiei operatorii economici sunt obligaţi:

a) să îndeplinească criteriile de autorizare şi condiţiile prevăzute de prezentul ordin;

b) să respecte reglementările interne şi, după caz, cele internaţionale aplicabile activităţii pentru care au obţinut autorizaţia;

c) să afişeze la sediul lor şi la toate punctele de lucru câte o copie a autorizaţiei;

d) să informeze în scris Autoritatea Navală Română cu privire la orice modificare a condiţiilor pe baza cărora a fost emisă autorizaţia, în termen de cel mult 15 zile de la producerea acestora;

e) să transmită Autorităţii Navale Române datele statistice anuale privind numărul de nave maritime pilotate;

f) să permită accesul membrilor echipei de control împuterniciţi special de către Autoritatea Navală Română şi să le prezinte toate documentele solicitate.

Art. 11. - (1) Autoritatea Navală Română va transmite trimestrial Direcţiei navale, din Ministerul Transporturilor, până la data de 15 a lunilor care urmează încheierii fiecărui trimestru, situaţia generală a autorizaţiilor valabile emise pentru fiecare operator economic, precum şi lista operatorilor economici cărora li s-a retras autorizaţia în acel trimestru.

(2) Autoritatea Navală Română transmite anual Direcţiei navale, din Ministerul Transporturilor, până la data de 30 iunie, datele statistice anuale privind numărul de nave maritime pilotate pentru anul anterior, pe fiecare operator economic.

Art. 12. - Pentru prestaţiile efectuate în vederea autorizării pilotajului navelor maritime Autoritatea Navală Română percepe tariful aprobat prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 13. - (1) Autorizaţiile emise şi valabile la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea până la expirare.

(2) Pentru autorizaţiile al căror termen de valabilitate depăşeşte data de 30 iunie 2014, operatorii economici care le posedă au obligaţia să le preschimbe până la data de 31 decembrie 2014.

(3) Autorizaţiile preschimbate în conformitate cu prevederile alin. (2) îşi păstrează termenul de valabilitate acordat iniţial.

(4) Pentru preschimbarea autorizaţiilor prevăzute la alin. (2), Autoritatea Navală Română nu percepe tarif.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, art. 3 din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.008/2012 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 19 iunie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Serviciul de pilotaj al navelor maritime se va asigura prin intermediul operatorilor economici specializaţi, autorizaţi în baza prevederilor prezentului ordin, pe bază de contract-cadru încheiat în mod nediscriminatoriu între Compania Naţională «Administraţia Porturilor Maritime» - S.A. Constanţa şi respectivii operatori economici.”

Art. 15. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit prevederilor legale.

Art. 16. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 17. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 18. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

 

Bucureşti, 6 mai 2014.

Nr. 547.

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERIILE DE AUTORIZARE

a operatorilor economici pentru a putea desfăşura pilotajul navelor maritime

 

Art. 1. - (1) Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici pentru a putea desfăşura pilotajul navelor maritime sunt următoarele:

a) să fie persoane juridice legal constituite, cu drept de funcţionare pe teritoriul României pentru activitatea pentru care solicită autorizarea;

b) să deţină certificat de înregistrare la registrul comerţului, care să conţină şi codul unic de înregistrare;

c) activitatea pentru care solicită autorizarea să fie inclusă în obiectul de activitate prevăzut în certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului.

(2) în porturile maritime operatorii economici trebuie să demonstreze că au în dotare cel puţin următoarele mijloace materiale şi resurse umane, astfel:

a) punct de lucru, pentru flecare port maritim în parte;

b) pilotină, pentru fiecare port maritim în parte;

c) un radiotelefon fix, pentru fiecare port maritim în parte;

d) câte un radiotelefon portabil pentru flecare pilot;

e) 8 piloţi angajaţi cu contract de muncă permanent pentru portul Constanţa, 4 piloţi angajaţi cu contract de muncă permanent pentru portul Midia şi 2 piloţi angajaţi cu contract de muncă permanent pentru portul Mangalia;

f) mijloace de salvare individuale pentru fiecare pilot în parte, altele decât cele ale pilotinei,

(3) Pe Dunărea maritimă operatorii economici trebuie să demonstreze că au în dotare cel puţin următoarele mijloace materiale şi resurse umane, astfel:

a) sediu;

b) pilotină;

c) un radiotelefon fix;

d) câte un radiotelefon portabil pentru flecare pilot;

e) 5 piloţi angajaţi cu contract de muncă permanent;

f) mijloace de salvare individuale pentru fiecare pilot în parte, altele decât cele ale pilotinei.

(4) Pe căile navigabile interioare operatorii economici trebuie să demonstreze că au în dotare cel puţin următoarele mijloace materiale şi resurse umane, astfel:

a) sediu;

b) şalupă;

c) un radiotelefon fix;

d) câte un radiotelefon portabil pentru fiecare pilot;

e) 3 piloţi angajaţi cu contract de muncă permanent;

f) mijloace de salvare individuale pentru fiecare pilot în parte, altele decât cele ale pilotinei.

(5) Toţi piloţii trebuie să aibă pregătirea profesională, experienţa corespunzătoare şi să fie apţi din punct de vedere medical, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(6) Până la data de 1 iunie 2015 toţi operatorii economici autorizaţi să desfăşoare pilotajul navelor maritime au obligaţia de a-şi dota piloţii cu un sistem ECS (electronic charting system) portabil, specializat pentru piloţi, cu hărţile electronice oficiale actualizate, conectabil la sistemele de navigaţie ale navei sau cu propriul sistem de poziţionare.

Art. 2. - (1) Pilotina din dotare trebuie să fie în proprietate sau în contract de închiriere pe o perioadă de cel puţin un an de la data solicitării autorizaţiei, iar contractul trebuie să fie înregistrat în registrele Autorităţii Navale Române.

(2) Pilotina din dotare trebuie să îndeplinească condiţiile de navigaţie stabilite în certificatele tehnice.

(3) Pilotina trebuie să aibă în dotare un transponder AIS clasa A pentru porturile maritime, respectiv clasa A cu mod de lucru pentru ape interioare (inland waterways mode) pentru Dunărea maritimă şi căile navigabile interioare.

 

ANEXA Nr. 2

 

(faţă)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AUTORITATEA NAVALA ROMÂNĂ

 

AUTORIZAŢIE

pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval - serviciul de siguranţă pilotajul navelor maritime la intrarea şi ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi port şi pe căile navigabile interioare

 

PNM...........nr.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, în baza documentelor prezentate,

Se autorizează ..................................................................1) cu sediul în ....................................................................... 2), având Certificatul de înregistrare la registrul comerţului seria ......... nr. ...................................... codul unic de înregistrare nr. ................................., să desfăşoare pilotajul navelor maritime în.............................3), cu obligativitatea respectării prevederilor legale în domeniu.

Prezenta autorizaţie atestă capacitatea operatorului economic de a efectua pilotajul navelor maritime, cu obligativitatea respectării prevederilor legale în domeniu.

 

Data emiterii ..............................................................

Valabilă până la data de ...........................................

Semnătura şi ştampila 4)

...................................................................


1) Se înscrie denumirea operatorului economic.

2) Se înscrie adresa completă.

3) Se vor specifica porturile şi/sau căile navigabile, după caz.

4) Se semnează de către persoana autorizată din cadrul Autorităţii Navale Române.

 

(verso)

 

VIZE ANUALE

 

În baza documentelor depuse la data de ....................................................................................................................................

Valabilitatea autorizaţiei se prelungeşte până la data de ..........................................................................................................

Data ..................

Locul...............................................................................

Semnătura persoanei autorizate...................................................

Stampila

În baza documentelor depuse la data de .................................................................................................................................

Valabilitatea autorizaţiei se prelungeşte până la data de .......................................................................................................

Data ..................

Locul...............................................................................

Semnătura persoanei autorizate...................................................

Stampila

În baza documentelor depuse la data de .................................................................................................................................

Valabilitatea autorizaţiei se prelungeşte până la data de ......................................................................................................

Data ..................

Locul...............................................................................

Semnătura persoanei autorizate...................................................

Stampila

În baza documentelor depuse la data de .................................................................................................................................

Valabilitatea autorizaţiei se prelungeşte până la data de ......................................................................................................

Data ..................

Locul...............................................................................

Semnătura persoanei autorizate...................................................

Ştampila

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval - serviciul de siguranţă remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi

 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, ale art. 12 lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (1) pct. 6 şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Activitatea conexă activităţilor de transport naval - serviciul de siguranţă remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi, denumită în continuare remorcaj de manevră ai navelor maritime, poate fi executată numai de operatori economici autorizaţi în acest sens, persoane juridice care, potrivit legii, pot desfăşura activităţi economice sub codul CAEN 5222 - Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă şi care deţin capacităţile şi competenţele necesare desfăşurării acesteia.

Art. 2. - (1) Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Navală Română, autorizează operatorii economici, la cererea acestora, pentru desfăşurarea remorcajului de manevră al navelor maritime şi emite Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval - serviciul de siguranţă remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi. denumită în continuare autorizaţie.

(2) Autorizaţia este documentul care atestă capacitatea operatorului economic de a desfăşura activitatea înscrisă în aceasta, în porturile stabilite de către Ministerul Transporturilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul ordin şi a legislaţiei în vigoare.

(3) Autorizaţia emisă în vederea desfăşurării remorcajului de manevră al navelor maritime va avea simbolul RNM.

(4) Administraţiile portuare pot desfăşura remorcajul de manevră al navelor maritime fără a deţine autorizaţia prevăzută de prezentul ordin.

(5) Pentru remorcajul corpurilor de nave a căror construcţie nu este finalizată sau care sunt avariate şi nu dispun de instalaţii de propulsie, de guvernare sau de semnalizare în stare de funcţiune, Autoritatea Navală Română emite la cererea operatorilor economici o autorizaţie specială, independentă de autorizaţia menţionată la alin. (1), valabilă numai pentru respectiva activitate, cu condiţia prezentării documentaţiei corespunzătoare privind fezabilitatea transportului şi a îndeplinirii condiţiilor speciale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 3. - (1) în vederea autorizării, operatorul economic înaintează Autorităţii Navale Române documentele care fac dovada îndeplinirii criteriilor de autorizare prevăzute în anexa nr. 1, însoţite de o cerere scrisă.

(2) în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de autorizare şi a documentaţiei complete, Autoritatea Navală Română va emite autorizaţia solicitată sau va comunica în scris motivele refuzului, după caz.

Art. 4. - (1) Autoritatea Navală Română organizează şi face publice centrele de primire a cererilor de autorizare.

(2) Autoritatea Navală Română va afişa la centrele menţionate la alin. (1) lista documentelor necesare autorizării, precum şi valabilitatea minimă admisă pentru fiecare document.

(3) Documentele necesare autorizării se depun în copie legalizată, iar, în cazul copiilor neautentificate, acestea vor fi însoţite de originale şi vor fi vizate pentru conformitate cu originalul de către personalul Autorităţii Navale Române.

(4) Centrele de primire a cererilor de autorizare prevăzute la alin. (1) şi lista prevăzută la alin. (2) vor fi publicate pe pagina de internet a Autorităţii Navale Române.

Art. 5. - (1) Autorizaţia emisă în conformitate cu art. 2 alin. (1) are valabilitate de 5 ani de la data emiterii, cu condiţia reconfirmării anuale,

(2) Modelul şi conţinutul autorizaţiei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Formatul şi elementele de siguranţă ale autorizaţiei se stabilesc de către Autoritatea Navală Română, prin decizie a directorului general,

Art. 6. - (1) Autoritatea Navală Română ţine evidenţa autorizaţiilor emise şi efectuează, prin personalul propriu împuternicit în acest sens, controlul privind respectarea permanentă a criteriilor de autorizare prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Evidenţa autorizaţiilor emise se ţine în registrul unic, denumit Registrul de evidenţă a autorizaţiilor.

Art. 7. - (1) Reconfirmarea autorizaţiei se face prin aplicarea vizei anuale.

(2) Cu cei puţin 30 de zile înainte de data expirării vizei anuale a autorizaţiei operatorul economic este obligat să solicite în scris Autorităţii Navale Române reconfirmarea autorizaţiei.

(3) Cererea de reconfirmare a autorizaţiei va fi însoţită de documentele care atestă eventualele modificări în raport cu documentele aflate deja la dosarul de autorizare, precum şi, după caz, de dovada prelungirii termenelor de valabilitate a contractelor de închiriere.

(4) Autoritatea Navală Română va acorda viza anuală în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii şi a documentelor însoţitoare complete sau va comunica în scris operatorului economic motivele refuzului.

(5) în cazul în care operatorul economic nu a depus cererea pentru obţinerea vizei anuale în termenul prevăzut la alin. (2), autorizaţia se consideră retrasă din oficiu de la data expirării vizei anuale, iar Autoritatea Navală Română va înştiinţa în scris operatorul economic, administraţia portuară pe teritoriul căreia îşi desfăşoară acesta activitatea, precum şi căpităniile de port interesate.

Art. 8. - La expirarea perioadei de valabilitate a unei autorizaţii, Autoritatea Navală Română va înştiinţa în scris operatorul economic, administraţia portuară pe teritoriul căreia îşi desfăşoară acesta activitatea, precum şi căpităniile de port interesate asupra încetării valabilităţii autorizaţiei, dacă operatorul economic nu a obţinut o nouă autorizaţie pentru respectiva activitate.

Art. 9. - (1) în cazurile în care, în urma controalelor efectuate de către Autoritatea Navală Română, prin personalul propriu împuternicit în acest sens, se constată că operatorul economic nu mai îndeplineşte criteriile în baza cărora a fost autorizat şi/sau nu au fost respectate reglementările legale privind desfăşurarea remorcajului de manevră al navelor maritime, autorizaţia se suspendă pentru o perioadă de cel mult 30 de zile.

(2) Dacă la expirarea perioadei de suspendare operatorul economic nu face dovada remedierii deficienţelor ce au condus la luarea unei astfel de măsuri, Autoritatea Navală Română retrage din oficiu autorizaţia.

(3) Autorizaţia poate fi retrasă şi la cererea expresă a operatorului economic autorizat.

Art. 10. - Pe întreaga perioadă de valabilitate a autorizaţiei operatorii economici sunt obligaţi:

a) să îndeplinească criteriile de autorizare şi condiţiile prevăzute de prezentul ordin;

b) să respecte reglementările interne şi, după caz, cele internaţionale aplicabile activităţii pentru care au obţinut autorizaţia;

c) să afişeze la sediul lor şi la toate punctele de lucru câte o copie a autorizaţiei;

d) să informeze în scris Autoritatea Navală Română cu privire la orice modificare a condiţiilor pe baza cărora a fost emisă autorizaţia, în termen de cel mult 15 zile de la producerea acestora;

e) să transmită Autorităţii Navale Române datele statistice anuale privind numărul de nave maritime remorcate;

f) să permită accesul membrilor echipei de control împuterniciţi special de către Autoritatea Navală Română şi să le prezinte toate documentele solicitate.

Art. 11. - (1) Autoritatea Navală Română va transmite trimestrial Direcţiei navale, până la data de 15 a lunilor care urmează încheierii fiecărui trimestru, situaţia generală a autorizaţiilor valabile emise pentru fiecare operator economic, precum şi lista operatorilor economici cărora li s-a retras autorizaţia în acel trimestru.

(2) Autoritatea Navală Română va transmite anual Direcţiei navale, până la data de 30 iunie, datele statistice anuale privind numărul de nave maritime remorcate pentru anul anterior, pe fiecare operator economic.

Art. 12. - Pentru prestaţiile efectuate în vederea autorizării remorcajului de manevră al navelor maritime Autoritatea Navală Română percepe tariful aprobat prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 13. - (1) Autorizaţiile emise şi valabile la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea până la expirare.

(2) Pentru autorizaţiile al căror termen de valabilitate depăşeşte data de 30 iunie 2014, operatorii economici care le posedă au obligaţia să le preschimbe până la data de 31 decembrie 2014.

(3) Autorizaţiile preschimbate în conformitate cu prevederile alin. (2) îşi păstrează termenul de valabilitate acordat iniţial.

(4) Pentru preschimbarea autorizaţiilor la care face referire alin. (2), Autoritatea Navală Română nu percepe tarif.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 764/2010 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de remorcaj de manevră al navelor maritime în porturile aflate în administrarea Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Maritime” - SA. Constanţa, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 5 octombrie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Serviciul de remorcaj de manevră al navelor maritime se va asigura prin intermediul operatorilor economici specializaţi, autorizaţi în baza prevederilor prezentului ordin, pe bază de contract-cadru încheiat în mod nediscriminatoriu între Compania Naţională «Administraţia Porturilor Maritime» -S.A. Constanţa şi respectivii operatori economici.”

Art. 15. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit prevederilor legale.

Art. 16. - Autoritatea Navală Română va duce (a îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 17. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 18. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

 

Bucureşti, 6 mai 2014.

Nr. 548.

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERIILE DE AUTORIZARE

a operatorilor economici pentru a putea desfăşura remorcajul de manevră al navelor maritime

 

Art. 1. - Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici pentru a putea desfăşura remorcajul de manevră al navelor maritime sunt următoarele:

a) să fie persoane juridice legal constituite, cu drept de funcţionare pe teritoriul României pentru activitatea pentru care solicită autorizarea;

b) să deţină certificat de înregistrare la registrul comerţului, care să conţină şi codul unic de înregistrare;

c) să facă dovada că deţin spaţiul adecvat pentru desfăşurarea activităţii, spaţiu dotat cu staţie radio fixă, pentru fiecare zonă de remorcaj de manevră al navelor maritime;

d) activitatea pentru care solicită autorizarea să fie inclusă în obiectul de activitate prevăzut în certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului;

e) să facă dovada că cel puţin un remorcher este în proprietatea lor sau este deţinut în chirie în baza unui contract

de închiriere pe o perioadă de cel puţin un an de la data solicitării autorizaţiei, iar contractul de închiriere este înregistrat în registrele Autorităţii Navale Române;

f) să prezinte certificatele de clasificare, împreună cu anexele acestora, emise de o societate de clasificare recunoscută sau de autoritatea competentă sau certificatul de siguranţă a construcţiei şi echipamentului navei emis de Autoritatea Navală Română;

g) să prezinte un certificat de tracţiune la punct fix emis de Autoritatea Navală Română sau un certificat echivalent emis de o societate de clasificare recunoscută, care să ateste valoarea tracţiunii la cârlig, cu o vechime nu mai mare de 60 zile de la data solicitării autorizaţiei sau a reconfirmării anuale;

h) să prezinte certificatul pentru prevenirea poluării cu ape uzate emis de Autoritatea Navală Română sau de o societate de clasificare recunoscută, pentru navele cu un tonaj brut mai mare de 200;

i) operatorii economici care efectuează remorcajul de manevră al navelor maritime specializate în transportul produselor petroliere în danele destinate operării acestor produse vor prezenta dovada echipării şi funcţionării a minimum un remorcher cu sistem de stingere a incendiilor FiFi.

Art. 2. - Autorizaţia pentru desfăşurarea remorcajului de manevră al navelor maritime se va elibera în funcţie de numărul de remorchere şi tracţiunea la cârlig a acestora după cum urmează:

a) pentru a efectua remorcajul de manevră al navelor maritime la nave cu o lungime maximă de până la 120 m inclusiv şi/sau tonaj net până la 1.000, este necesar să deţină minimum un remorcher cu valoarea tracţiunii la cârlig de minimum 5 tone forţă;

b) pentru a efectua remorcajul de manevră al navelor maritime la nave cu o lungime maximă de peste 120 m, dar nu mai mult de 150 m, este necesar să deţină minimum două remorchere, unul cu valoarea tracţiunii la cârlig de minimum 5 tone forţă şi cel de-al doilea cu valoarea tracţiunii la cârlig de minimum 10 tone forţă;

c) pentru a efectua remorcajul de manevră al navelor maritime la nave cu o lungime maximă de peste 150 m, dar nu mai mult de 200 m, este necesar să deţină minimum două remorchere, unul cu valoarea tracţiunii la cârlig de minimum 10 tone forţă şi cel de-al doilea cu valoarea tracţiunii la cârlig de minimum 20 tone forţă;

d) pentru a efectua remorcajul de manevră al navelor maritime la nave cu o lungime maximă de peste 200 m, dar nu mai mult de 250 m, este necesar să deţină minimum 3 remorchere, două cu valoarea tracţiunii la cârlig de minimum 20 tone forţă şi unul cu valoarea tracţiunii la cârlig de minimum 40 tone forţă;

e) pentru a efectua remorcajul de manevră al navelor maritime la nave cu o lungime maximă de peste 250 m, este necesar să deţină minimum 4 remorchere, două cu valoarea tracţiunii la cârlig de minimum 20 tone forţă şi celelalte două cu valoarea tracţiunii la cârlig de minimum 40 tone forţă.

Art. 3. - În funcţie de gradul de îndeplinire a criteriilor de mai sus, în autorizaţie se va aplica ştampila Autorităţii Navale Române în caseta corespunzătoare,

 

(fată)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ

 

AUTORIZAŢIE

pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval - serviciul de siguranţă remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi

RNM...........nr.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, în baza documentelor prezentate,

se autorizează................................................................1) cu sediul în .........................................................................2), având Certificatul de înregistrare la registrul comerţului seria......... nr. ................................................., codul unic de înregistrare nr. .................................. să desfăşoare remorcajul de manevră al navelor maritime în ......................................................................................3), la nave maritime cu:

 

Lmax ≤ 120 m şi/sau TN ≤ 1000

120 m> Lmax  ≤ 150 m

150 m > Lmax ≤ 200 m

200 m > Lmax ≤ 250 m

Lmax > 250 m

Loc de ştampilă

 

Loc de ştampilă

Loc de ştampilă

Loc de ştampilă

Loc de ştampilă

şi la nave maritime specializate în transportul produselor petroliere

Loc de ştampilă

 

 

            Prezenta autorizaţie atestă capacitatea operatorului economic de a desfăşura remorcajul de manevră al navelor maritime, cu obligativitatea respectării prevederilor legale în domeniu.

 

Data emiterii................................................................

Valabilă până la data de ...........................................

Semnătura şi ştampila4)

 

1) Se înscrie denumirea operatorului economic.

2) Se înscrie adresa completă.

3) Se vor specifica porturile sau zonele.

4) Se semnează de către persoana autorizată din cadrul Autorităţii Navale Române.

 

(verso)

 

VIZE ANUALE

 

În baza documentelor depuse la data de ................................................................................................................................

Valabilitatea autorizaţiei se prelungeşte până la data de .....................................................................................................

Data..................

Locul.........................................................

Semnătura persoanei autorizate.......................................

Ştampila

În baza documentelor depuse la data de ................................................................................................................................

Valabilitatea autorizaţiei se prelungeşte până la data de .....................................................................................................

Data..................

Locul.........................................................

Semnătura persoanei autorizate.......................................

Ştampila

În baza documentelor depuse la data de ................................................................................................................................

Valabilitatea autorizaţiei se prelungeşte până la data de .....................................................................................................

Data..................

Locul.........................................................

Semnătura persoanei autorizate.......................................

Ştampila

În baza documentelor depuse la data de ................................................................................................................................

Valabilitatea autorizaţiei se prelungeşte până la data de .....................................................................................................

Data..................

Locul.........................................................

Semnătura persoanei autorizate.......................................

Ştampila

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.