MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 357/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 357         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 15 mai 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 168 din 20 martie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Decizia nr. 173 din 20 martie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            384. - Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii miniştrilor justiţiei şi miniştrilor afacerilor interne din statele membre ale Procesului de cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP)

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

2.431. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti

 

2.446. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti

 

2.449. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti

 

2.463. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti

 

2.782. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

3.083. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti

 

3.137. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti

 

3.354. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

3.355. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

3.356. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti

 

3.357. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti

 

3.358. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţionala pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Neamţ

 

3.359. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Dolj

 

3.360. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman

 

3.485. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului - Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

5.601. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 168

din 20 martie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, excepţie ridicată de Viorel Vonica în Dosarul nr. 645/122/2013 al Tribunalului Giurgiu - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 678 D/2013.

La apelul nominal răspunde autorul excepţiei, prezent personal. Se constată lipsa celeilalte părţi.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei, care pune concluzii de admitere a acesteia, arătând că asistenţii judiciari nu sunt necesari în compunerea completelor pentru soluţionarea în primă instanţă a cauzelor privind conflictele de muncă şi asigurări sociale, aceştia fiind, totodată, lipsiţi de imparţialitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. Se arată că textul criticat nu încalcă normele constituţionale invocate de autorul excepţiei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 26 septembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 645/122/2013, Tribunalul Giurgiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, excepţie ridicată de Viorel Vonica într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de recalculare a pensiei.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că textul criticat, prin includerea în compunerea completului pentru soluţionarea în primă instanţă a cauzelor privind conflictele de muncă şi asigurări sociale a doi asistenţi judiciari, care nu au calitate de magistraţi, creează o situaţie discriminatorie, de natură a încălca dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie, inechitabilă pentru persoanele astfel judecate, în raport cu părţile din cauzele penale cu obiect diferit, care sunt judecate de complete formate exclusiv din judecători. Se arată că, pentru acest motiv, dispoziţiile art. 55 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 304/2004 contravin şi prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală.

Tribunalul Giurgiu - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se susţine că, întrucât, potrivit dispoziţiilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, votul asistenţilor judiciari care participă la soluţionarea în primă instanţă a cauzelor privind conflictele de muncă şi asigurări sociale este unul consultativ, textul criticat nu încalcă normele constituţionale invocate de autorul excepţiei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului susţine că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că dispoziţiile art. 55 din Legea nr. 304/2004 se aplică tuturor persoanelor care au calitatea de părţi în cauzele privind conflictele de muncă şi asigurări sociale, motiv pentru care nu poate fi reţinută încălcarea prin aceste dispoziţii legale a prevederilor art. 16 alin. (1) şi art. 1 alin. (3) din Constituţie. Se subliniază faptul că principiul constituţional al egalităţii în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări, preluat la art. 7 din Legea nr. 304/2004, presupune acordarea unui tratament juridic egal tuturor persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridică.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îi constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispoziţiile art. 55 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Din analiza excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine însă că autorul acesteia critică, în realitate, prevederile ari. 55 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, care au următorul cuprins: “Completul pentru soluţionarea în primă instanţă a cauzelor privind conflictele de muncă şi asigurări sociale se constituie dintr-un judecător şi 2 asistenţi judiciari,”

Se susţine că textul criticat încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind statul român şi ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii prevederilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, prin Decizia nr. 37 din 19 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 27 februarie 2006, şi Decizia nr. 655 din 30 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 3 iulie 2009, prin care a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate, reţinând că asistenţii judiciari nu au decât un rol consultativ, util judecăţii în vederea stabilirii adevărului cu privire la drepturile subiective ale părţilor în litigiu, soluţionarea cauzelor deduse judecăţii fiind hotărâtă de judecători. Curtea a arătat că, în Hotărârea din 23 aprilie 1987 pronunţată în Cauza EW şi alţii împotriva Austriei, paragrafele 38-40, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că participarea unor persoane specializate în diverse domenii de activitate, alături de magistraţii de profesie, la soluţionarea unor categorii de litigii, nu contravine principiului independenţei şi imparţialităţii instanţei, prevăzut de art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Curtea a constatat că instanţa europeană a reţinut, prin aceeaşi hotărâre, că statele membre ale Consiliului Europei oferă multiple exemple de complete de judecată la care participă, pe lângă magistraţi, şi persoane specializate în anumite domenii, persoane ale căror cunoştinţe sunt necesare pentru soluţionarea acelor litigii.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât soluţia, cât şi considerentele deciziilor invocate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Viorel Vonica în Dosarul nr. 645/122/2013 al Tribunalului Giurgiu - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 55 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Giurgiu - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 20 martie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 173

din 20 martie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din

sectorul bugetar, excepţie ridicată de Viorel Claudiu Ciucă şi Ion Goşea în Dosarul nr. 529/230/2013 al Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 890D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: Prin încheierea din 10 decembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 529/230/2013, Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

Excepţia a fost ridicată de Viorel Claudiu Ciucă şi Ion Goşea în calea de atac a recursului declarat împotriva Sentinţei civile nr. 360 din 18 septembrie 2013, pronunţată de Tribunalul Dolj - Secţia civilă într-o cauză având ca obiect validare poprire.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, în esenţă, se susţine că dispoziţiile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 încalcă principiul neretroactivităţii legii, întrucât acestea sunt aplicabile unei sentinţe definitive şi irevocabile din anul 2010, or, Legea nr. 230/2011, care a modificat normele legale criticate, nu poate dispune decât pentru sentinţele devenite executorii după data de 11 decembrie 2011 (data intrării în vigoare a legii, conform art. 78 din Constituţie). Se menţionează jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi cea a Curţii Constituţionale.

Prin urmare, toate executările silite pornite de salariaţii bugetari, în baza unor sentinţe devenite executorii până la data de 11 decembrie 2011, nu sunt supuse dispoziţiilor alin. (1) şi (2) ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aşa cum au fost modificate prin Legea nr. 230/2011, ci numai sentinţelor devenite executorii în perioada 11-31 decembrie 2011, în caz contrar încălcându-se art. 15 din Constituţie.

De asemenea, susţin autorii excepţiei, prevederile legale criticate contravin şi principiului egalităţii şi nu respectă exigenţele impuse de art. 16 referitor la evitarea paralelismelor din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Astfel, în timp ce creanţele împotriva statului, reprezentând drepturi salariale, sunt eşalonate la plată, alte creanţe, cum ar fi de exemplu taxe de poluare, sunt executate imediat.

Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât nu s-a refuzat plata drepturilor salariale, ci titlurile executorii au fost recunoscute, existând obligaţia de plată a acestora în continuare, în mod eşalonat, având în vedere situaţia economică actuală.

Totodată, instanţa apreciază că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 rezolvă o situaţie de excepţie într-o perioadă de instabilitate economică, eşalonarea plăţilor având ca scop neaccentuarea deficitului economic, dar în acelaşi timp şi achitarea drepturilor salariale cuvenite, cu respectarea drepturilor cetăţeneşti.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 sunt constituţionale. Invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, respectiv Decizia nr. 355 din 22 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 13 iulie 2011, şi Decizia nr. 356 din 22 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 27 iulie 2011.

Se susţine că prin eşalonarea stabilită prin dispoziţiile legale criticate nu au fost afectate prevederile constituţionale referitoare la dreptul cetăţenilor de a beneficia de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi, şi nici cele referitoare la obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor. Măsura criticată este mai degrabă una de garantare a dreptului de proprietate asupra bunului dobândit în sensul Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, fiind o aplicare a art. 44 alin. (2) din Constituţie, în condiţiile unei crize financiare accentuate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 18 iunie2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 8 decembrie 2011. Din notele scrise ale autorului excepţiei, depuse în motivarea criticii, reiese însă că aceasta priveşte, în realitate, doar alin. (1) şi (2) ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009. Prin urmare, Curtea se va pronunţa numai asupra acestor dispoziţii de lege, care au următorul cuprins:

- Art. 1: “(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salariată stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011. se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:

a) în anul 2012 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;

b) în anul 2013 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;

c) în anul 2014 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

d) în anul 2015 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

e) în anul 2016 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

(2) în cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, autorul excepţiei invocă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitor la obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivităţii legii şi art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile legale criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate exercitat prin prisma unor critici similare. Spre exemplu Decizia nr. 1.533 din 28 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, Decizia nr. 815 din 4 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 11 decembrie 2012, şi Decizia nr. 897 din 25 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2013.

Prin acele decizii, Curtea a reţinut că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 reglementează eşalonarea plăţii unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Instituirea acestei măsuri a fost determinată de existenţa unui număr substanţial de cauze având ca obiect acordarea de drepturi salariale, care a condus la o imposibilitate a autorităţii statale de a executa hotărârile judecătoreşti pronunţate deja în această materie, în special în actualul context de criză economică.

Pentru a evita devalorizarea sumelor ce fac obiectul titlurilor executorii, ordonanţa de urgenţă prevede că acestea se actualizează cu indicele preţurilor de consum, ceea ce garantează o executare în totalitate a creanţei. Acest mecanism asigură executarea integrală a titlului, acordând totodată statului posibilitatea să identifice resursele financiare necesare achitării acestor sume.

Curtea a constatat că nu se poate reţine existenţa niciunei discriminări între debitori, în sensul că statul, ca debitor, şi-ar aroga mai multe drepturi decât debitorii persoane de drept privat în ceea ce priveşte executarea hotărârilor judecătoreşti. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că o deosebire de tratament juridic este discriminatorie atunci când nu este justificată în mod obiectiv şi rezonabil, aceasta însemnând că nu urmăreşte un scop legitim sau nu păstrează un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi obiectivul avut în vedere. În acest sens, a se vedea hotărârile pronunţate în cauzele ,.Aspecte privind regimul lingvistic în şcolile belgiene” împotriva Belgiei, 1968, paragraful 10, Marckx împotriva Belgiei, 1979, paragraful 33, Rasmussen împotriva Danemarcei, 1984, paragraful 38, Abdulaziz, Cabales şi Balkandali împotriva Regatului Unit, 1985, paragraful 72, Gaygusuz împotriva Austriei, 1996, paragraful 42, Larkos împotriva Cipru, 1999, paragraful 29, Bocancea şi alţii împotriva Moldovei. 2004, paragraful 24. Totodată, în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, statele beneficiază de o anumită marjă de apreciere în a decide dacă şi în ce măsură diferenţele între diversele situaţii similare justifică un tratament juridic diferit, iar scopul acestei marje variază în funcţie de anumite circumstanţe, de domeniu şi de context. În acest sens, a se vedea hotărârile pronunţate în cauzele Gaygusuz împotriva Austriei, 1996, paragraful 42 şi Bocancea şi alţii împotriva Moldovei, 2004, paragraful 24.

Or, în cauza de faţă, măsura contestată urmăreşte un scop legitim - asigurarea stabilităţii economice a ţării - şi păstrează un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi obiectivul avut în vedere - executarea eşalonată a hotărârilor judecătoreşti în cauză. Astfel, situaţia particulară ivită şi motivată prin existenţa unei situaţii extraordinare este una care reclamă o diferenţă evidentă de tratament juridic.

Pe de altă parte, Curtea a reţinut că măsura suspendării de drept a procedurilor de executare este una necesară pentru a se putea realiza finalitatea avută în vedere, respectiv eşalonarea sumelor rezultate din hotărâri judecătoreşti, fiind aplicată în mod egal tuturor persoanelor ce intră sub incidenţa acesteia.

Raţiunile care au stat la baza adoptării soluţiilor jurisprudenţiale anterioare îşi păstrează valabilitatea şi în prezent.

Distinct de cele arătate, în ceea ce priveşte pretinsa încălcare a dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) şi a prevederilor art. 16 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, Curtea constată că respectarea Constituţiei şi a tuturor celorlalte acte normative este o obligaţie ce revine, în egală măsură, tuturor subiectelor de drept, atât autorităţilor publice, cât şi cetăţenilor. În acest sens, în jurisprudenţa sa, Curtea a statut că dispoziţiile constituţionale nu au un caracter declarativ, ci constituie norme constituţionale obligatorii pentru Parlament, care are îndatorirea de a legifera instituirea unor mecanisme corespunzătoare de asigurare reală a independenţei judecătorilor, fără de care nu se poate concepe existenţa statului de drept, prevăzută prin art. 1 alin. (3) din Constituţie. În acest sens a se vedea Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 18 februarie 2000.

Deşi normele de tehnică legislativă nu au valoare constituţională, Curtea a constatat că prin reglementarea acestora legiuitorul a impus o serie de criterii obligatorii pentru adoptarea oricărui act normativ, a căror respectare este necesară pentru a asigura sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei, precum şi conţinutul şi forma juridică adecvate pentru fiecare act normativ. Astfel, respectarea acestor norme concură la asigurarea unei legislaţii care respectă principiul securităţii raporturilor juridice, având claritatea şi previzibilitatea necesare (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2012).

Raportând cele menţionate la prezenta excepţie, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate au fost edictate de legiuitor cu respectarea exigenţelor normelor de tehnică legislativă, acestea având claritatea şi previzibilitatea necesare adoptării actului normativ.

De asemenea, Curtea constată că prevederile legale criticate nu contravin dispoziţiilor constituţionale ale alin. (2) al art. 15, care consacră principiul neretroactivităţii legii, potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, fiind firesc ca toate executările silite pornite de salariaţii bugetari să fie supuse prevederilor legale în vigoare la momentul declanşării procedurii.

În legătură cu principiul neretroactivităţii legilor, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că o lege devine obligatorie numai după publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, ea rămânând în vigoare până la apariţia unei alte legi, care o abrogă în mod explicit sau implicit. A decide că, prin dispoziţiile sale, legea nouă ar putea desfiinţa sau modifica situaţii juridice anterioare, constituite prin efectul actelor normative care nu mai sunt în vigoare, ar însemna să se încalce principiul constituţional al neretroactivităţii legii. Legea nouă este însă aplicabilă de îndată tuturor situaţiilor care vor fi constituite, modificate sau stinse după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice născute după abrogarea legii vechi (a se vedea Decizia nr. 120/2004, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 296 din 5 aprilie 2004).

Prin urmare, modalitatea de eşalonare instituită de legiuitor se încadrează în marja acordată statului în îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de debitor constatată prin hotărâri judecătoreşti irevocabile. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, intervenţia statului în faza de executare a hotărârii poate avea forma unei întârzieri rezonabile a plăţii (măsura nu trebuie să aibă un caracter excesiv, Hotărârea Matheus împotriva Franţei, 2005).

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Viorel Claudiu Ciucă şi Ion Goşea în Dosarul nr. 529/230/2013 al Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 20 martie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Bianca Draghici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii miniştrilor justiţiei şi miniştrilor afacerilor interne din statele membre ale Procesului de cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP)

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere memorandumul cu tema “Asigurarea de către România a Preşedinţiei - în Exerciţiu a Procesului de cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) în perioada iunie 2013-iunie 2014”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii miniştrilor justiţiei şi miniştrilor afacerilor interne din statele membre ale Procesului de cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), care va avea loc la Bucureşti în data de 29 mai 2014.

Art. 2. - (1) Finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunii prevăzute la art. 1 se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Justiţiei pe anul 2014r la capitolul 61.01 “Ordine Publică şi Siguranţa Naţionala”, titlul II “Bunuri şi servicii”, şi prevederile bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 61.01

“Ordine Publica şi Siguranţa Naţionala , titlul II “Bunuri şi servicii”.

(2) Devizul acţiunii menţionate la art. 1 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - În scopul organizării şi desfăşurării activităţii prevăzute la art. 1, se aprobă invitarea în ţară a unui număr maxim de 70 de personalităţi, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 şi pct. 5 lit. A, B şi C din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 mai 2014.

Nr. 384.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile ocazionate de organizarea reuniunii miniştrilor Justiţiei şl miniştrilor afacerilor Interne din statele membre ale Procesului de cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP)

 

Nr. crt.

Obiectul

Suma

(lei)

1.

Cheltuieli pentru cazarea delegaţiilor oficiale

- maximum 35 de persoane (străini) x 800 lei/persoană x 1 noapte = 28.000 lei

Din bugetul Ministerului Justiţiei - 14.000 lei

Din bugetul Ministerului Afacerilor Interne - 14.000 lei

28.000

2.

Cheltuieli de masă/protocol/trataţii uzuale/dineu oficial/dejun

- dineu oferit cu o zi înainte de reuniune pentru maximum 100 de persoane (străini şi români) x 150 lei/persoană = 15.000 lei

- dejun: maximum 100 de persoane (străini şi români) x 130 lei/persoană = 13.000 lei

- o pauză de cafea: maximum 100 de persoane (străini şi români) x 20 lei/persoană = 2.000 lei

- trataţii aeroport: maximum 70 de persoane x 20 lei/persoană = 1.400 lei

Din bugetul Ministerului Justiţiei -15.000 lei

Din bugetul Ministerului Afacerilor Interne - 16.400 lei

31.400

3.

Cheltuieli de transport/transfer aeroport/primire oficială

- sosire/plecare aeroport Henri Coandă, Salon oficial, pentru 20 de delegaţii x 150 lei/delegaţie = 3.000 lei

- transport intern aeroport - hotel - Palatul Parlamentului şi retur = 2.600 lei

Din bugetul Ministerului Justiţiei - 3 000 lei

Din bugetul Ministerului Afacerilor Interne - 2.600 lei

5.600

4.

Cheltuieli pentru materiale promoţionale (pix, blocnotes, mapă etc.) - 100 de persoane (străini şi români) x 200 lei/persoană = 20.000 lei

Din bugetul Ministerului Justiţiei - 10.000 lei

Din bugetul Ministerului Afacerilor Interne - 10.000 lei

20.000

5.

Cheltuieli privind cadouri de protocol

- 20 de delegaţii x 225 lei/delegaţie = 4.500 lei

Din bugetul Ministerului Justiţiei - 2.250 lei

Din bugetul Ministerului Afacerilor Interne - 2.250 lei

4.500

6.

Cheltuieli privind serviciile de interpretariat

- Traducere simultană română/engleză: 4 persoane x 600 lei/persoană - 2.400 lei

Din bugetul Ministerului Justiţiei - 2.400 lei

2.400

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 26 februarie-6 martie 2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti pentru anul 2013.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti au totalizat 58.931,15 lei şi au fost obţinute din

cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 55.565,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 3.366,15 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 6 martie 2014.

Nr. 2.431.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 26 februarie-6 martie 2014 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti pentru anul 2013.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti au totalizat 2.520,00 lei şi au fost obţinute în totalitate din cotizaţii.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 6 martie 2014.

Nr. 2.446.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 26 februarie-6 martie 2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti pentru anul 2013.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti au totalizat 67.273,56 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 66.653,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 620,56 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 6 martie 2014.

Nr. 2.449.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 26 februarie-6 martie 2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti pentru anul 2013.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti au totalizat 104.989,02 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 83.989,00 lei, din donaţii în sumă de 21.000,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 0,02 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 6 martie 2014.

Nr. 2.463.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 24 februarie-7 martie 2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea pentru anul 2013,

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea au totalizat 217.900,03 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 150.122,00 lei, din donaţii în sumă de 53.830,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 13.948,03 lei.

II. Recomandări:

- utilizarea conturilor contabile specifice persoanelor juridice fără scop patrimonial, în conformitate cu Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 13 martie 2014.

Nr. 2.782.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 10 martie-19 martie 2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti pentru anul 2013.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti au totalizat 37.993,00 lei şi au fost obţinute în totalitate din cotizaţiile membrilor de partid.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 19 martie 2014.

Nr. 3.083.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 10 martie-19 martie 2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti pentru anul 2013.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti au totalizat 79.446,43 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 29.113,00 lei, din donaţii în sumă de 23.000,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 27.333,43 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 19 martie 2014.

Nr. 3.137.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 10 martie-14 martie 2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea pentru anul 2013.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat ca veniturile Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea au totalizat 5.157,00 lei şi au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 25 martie 2014.

Nr. 3.354.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 3 martie-14 martie 2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi pentru anul 2013.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că venituri/e Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi au totalizat 181.974,42 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 154.856,00 lei, din donaţii în sumă de 3.650,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 23.468,42 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 25 martie 2014.

Nr. 3.355.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 10 martie-19 martie 2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti pentru anul 2013.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti au totalizat 2.986,00 lei şi au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.

II. Recomandări:

- achiziţionarea registrului unic de control.

 

Bucureşti, 25 martie 2014.

Nr. 3.356.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 10 martie-19 martie 2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti pentru anul 2013.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti au totalizat 226.847,99 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 41.389,00 lei, din donaţii în sumă de 141.100,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 44.358,99 lei.

II. Recomandări:

- întocmirea corectă a formularelor de evidenţă a veniturilor din cotizaţii.

 

Bucureşti, 25 martie 2014.

Nr. 3.357.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Neamţ

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 3 martie-7 martie 2014 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Neamţ pentru anul 2013.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Neamţ au totalizat 56.643,00 lei şi au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.

II. Recomandări:

- întocmirea formularelor de evidenţă a veniturilor din cotizaţii, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 25 martie 2014.

Nr. 3.358.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Dolj

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 3 februarie-14 februarie 2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Dolj pentru anul 2013.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Dolj au totalizat 351.989,29 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 325.894,40 lei şi din alte surse de venit în sumă de 26.094,89 lei. De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Dolj a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Recomandări:

- respectarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 25 martie 2014.

Nr. 3.359.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 3 martie-14 martie 2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman pentru anul 2013.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman au totalizat 59.196,07 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 48.500,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 10.696,07 lei.

II. Recomandări:

- achiziţionarea registrului unic de control.

 

Bucureşti, 25 martie 2014.

Nr. 3.360.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului - Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 3 martie-11 martie 2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Poporului - Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Cluj pentru anul 2013.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Poporului - Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Cluj au totalizat 1.800,03 lei şi au fost obţinute din donaţii în sumă de 1.800,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 0,03 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 26 martie 2014.

Nr. 3.485.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 3 februarie-7 februarie 2014 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa pentru anul 2013.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa nu a încasat venituri în anul 2013. De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa a fost sancţionată conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- achiziţionarea registrului unic de control.

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 5.601.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.