MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 363/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 363         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 16 mai 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            416. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

391. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

392. - Hotărâre privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti

 

393. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba: precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            519. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.343(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

 

            703. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor şt controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi a tarifelor pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. B, ale art. 8 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

cu prilejul sărbătoririi Zilei Independenţei României şi a Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial,

în semn de înaltă apreciere a devotamentului şi spiritului de sacrificiu de care au dat dovadă în îndeplinirea misiunilor încredinţate în cadrul Armatei României în cel de-al Doilea Război Mondial,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, domnului general-maior în retragere Tudora Ion Alexandru.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului general-maior în retragere Bălănescu Ioan Traian-Mircea;

- domnului general-maior în retragere Staicu Iorgu Neculai.

Art. 3. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios, clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

- doamnei plutonier adjutant principal în retragere Cerghizan Ioan Lucia;

- domnului plutonier adjutant principal în retragere Nemţoiu Dumitru Vasile;

- domnului plutonier în retragere Simu Theodosie Ioan.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 14 mai 2014.

Nr. 416.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2014, la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, cu suma de 3.096 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011. Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 13 mai 2014.

Nr. 391.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. II şi III din Legea nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezentul articol reglementează elementele tehnice necesare despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme.

(2) Valoarea totală a despăgubirii prevăzută la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, cu completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, se majorează cu suma de 222.231,94 lei, care reprezintă cumulul despăgubirilor rezultate din necesitatea recalculării despăgubirilor acordate pentru 4 deponenţi, din neincluderea în lista iniţială a unui deponent, precum şi ai despăgubirilor rezultate din 6 hotărâri judecătoreşti executorii.

(3) Valoarea totală a despăgubirii prevăzută la alin. (2) este calculată de către C.E.C. BANK - SA, prin indexarea, de la data depunerii şi până la data de 31 iulie 2007, a sumelor existente cu indicii preţurilor de consum comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică, din care se deduce dobânda legală bonificată de C.E.C. BANK - S.A. pe perioada în care a fost acordată.

(4) Suma reprezentând despăgubirea prevăzută la alin. (2) este asigurată de Ministerul Finanţelor Publice printr-o emisiune de titluri de stat pe numele C.E.C. BANK - S.A., de valoare nominală totală egală cu valoarea totală a despăgubirii, în data de 4 august 2014. Titlurile de stat sunt nenegociabile, nepurtătoare de dobândă şi au scadenţa la 3 septembrie 2014.

(5) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlul de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, determinată potrivit prevederilor alin. (3), pe numele fiecăruia dintre deponenţi.

(6) La data scadenţei emisiunii de titluri de stat, Ministerul Finanţelor Publice procedează la răscumpărarea acestora, prin plata pe numele C.E.C. BANK - S.A. a sumei de 222.231,94 lei, reprezentând valoarea nominală totală a titlurilor de stat emise.

(7) Pentru a intra în posesia sumelor reprezentând valoarea despăgubirii, deponenţii C.E.C. BANK - S.A., mandatarii sau succesorii legali ai acestora vor prezenta, în original, următoarele documentele, după caz: cec cu sumă limitată, un act de identitate valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată pentru a face dovada mandatului, certificat de moştenitor şi alte documente legale.

Art. 2. - (1) Prezentul articol reglementează elementele tehnice necesare despăgubirii persoanelor fizice care după 22 decembrie 1989 şi-au transferat depunerile existente la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A., denumită în continuare B.R.D. S.A., cu acelaşi scop.

(2) în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C, - S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme şi ulterior le-au transferat la B.R.D. - S.A. cu acelaşi scop, potrivit ordonanţei, Ministerul Finanţelor Publice procedează la emisiuni de titluri de stat în limita unui plafon de 100.000.000 lei. Emisiunea de titluri de stat va avea loc la data de 4 august 2014 cu scadenţă în data de 3 septembrie 2014. Titlurile de stat sunt nenegociabile şi nepurtătoare de dobândă.

(3) Sumele reprezentând despăgubirile prevăzute la alin. (2) sunt asigurate de Ministerul Finanţelor Publice prin emisiuni de titluri de stat pe numele B.R.D. - Groupe Société Générale - S.A. de valori nominale totale egale cu valorile totale ale despăgubirilor, potrivit art. 12 din ordonanţă, şi sunt compuse din:

a) valorile totale ale despăgubirilor calculate cu raportare la perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 1990 până la 31 decembrie 2013, pentru deponenţii care au depus sume de bani la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. înainte de data de 1 ianuarie 1990;

b) valorile totale ale despăgubirilor calculate cu raportare la perioada cuprinsă între data efectuării depunerii până la data de 31 decembrie 2013, pentru deponenţii care au depus sume de bani la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. între 1 ianuarie 1990 şi 15 februarie 1992;

c) valorile totale ale despăgubirilor pentru deponenţii cărora li s-a stabilit cuantumul despăgubirilor în mod expres prin hotărâri judecătoreşti executorii, dar li s-a dispus plata acestor despăgubiri în baza art. 2 şi 3 din ordonanţă.

(4) Valorile totale ale despăgubirilor potrivit alin. (3) lit. a) şi b) sunt calculate de către B.R.D. - Groupe Société Générale - S.A. prin indexarea sumelor transferate de la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. la B.R.D. - SA, după cum urmează, din suma transferată la BRD. - SA. se va deduce dobânda legală bonificată de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pe perioada în care a fost acordată, valoarea rezultată se indexează cu indicii preţurilor de consum comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică, ulterior deducându-se dobânda legală bonificată de B.R.D. - Groupe Société Générale - S.A. pe perioada în care a fost acordată.

(5) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlul de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii determinată potrivit prevederilor alin. (3) şi (4) pe numele fiecăruia dintre deponenţi, cu excepţia deponenţilor prevăzuţi la alin. (3) lit. c) pentru care valorile nominale individuale au fost stabilite prin hotărâri judecătoreşti executorii.

(6) în calculul valorii totale a despăgubirii, conform alin. (3), nu sunt incluse despăgubirile încasate de deponenţi ca urmare a executărilor silite asupra conturilor statului sau prin plată voluntară.

(7) În cazul în care deponenţii au efectuat mai multe depuneri la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. până la data transferului la B.R.D. - S.A., încadrându-se astfel în prevederile alin. (3) lit. a) şi lit. b), calculul despăgubirii se va face de către B.R.D. - Groupe Société Générale - S.A. distinct pentru fiecare depozit, C.E.C. BANK - S.A. neavând nicio responsabilitate în acest sens.

(8) în calculul despăgubirilor nu sunt incluse depunerile de sume efectuate la B.R.D. - Groupe Société Générale - S.A. ulterior datei transferului depozitelor de la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. la B.R.D. - S.A.

(9) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme şi ulterior le-au transferat la B.R.D. - S.A. cu acelaşi scop, în vederea calculării despăgubirii aşa cum se menţionează în Legea nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme trebuie să se prezinte la cea mai apropiată unitate B.R.D. - Groupe Société Générale - S.A. cu documente doveditoare, în original, ale sumei depuse sau transferate, după caz, astfel: cec cu sumă limitată şi/sau dovada transferului depozitului de la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. la B.R.D. - SA, la care se adaugă un act de identitate valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată pentru a face dovada mandatului, certificat de moştenitor şi alte documente legale, după caz, precum şi declaraţie pe propria răspundere autentificată notarial că nu au încasat despăgubirea.

(10) B.R.D. - Groupe Société Générale - S.A. reţine în original documentele doveditoare ale sumei depuse şi transferate de la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC. - S.A.

(11) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme şi ulterior le-au transferat la B.R.D. - S.A. cu acelaşi scop, care au obţinut dreptul la despăgubire în urma hotărârilor judecătoreşti executorii, trebuie să depună la Ministerul Finanţelor Publice o copie legalizată de instanţa judecătorească emitentă de pe hotărârea judecătorească executorie, însoţită de o cerere pentru despăgubirea în baza acesteia sau, după caz, pentru despăgubirea prin emisiuni de titluri de stat. După verificarea de către Ministerul Finanţelor Publice, acestea vor fi transmise la B.R.D. - Groupe Société Générale - S.A.

(12) Termenele prevăzute la alin. (9) şi (11) nu sunt termene de decădere din drepturi şi nu afectează dreptul la despăgubire.

Despăgubirile se vor acorda prin emisiuni de titluri de stat ulterioare.

(13) Pentru emisiunile de titluri de stat care se vor efectua ulterior, în limita plafonului stabilit de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, datele de emisiune şi scadenţă se menţionează în prospectele de emisiune a titlurilor de stat.

(14) La data scadenţei emisiunii de titluri de stat, Ministerul Finanţelor Publice procedează la răscumpărarea acestora, prin plata către B.R.D. - Groupe Société Générale - S.A. a sumei reprezentând valoarea nominală totală a titlurilor de stat emise. Această plată se va face în contul B.R.D. - Groupe Sociât6 Generale - S.A., iar banca evidenţiază încasarea într-un cont destinat în mod special acţiunii de despăgubire, cont nepurtător de dobândă şi de comisioane, din care se vor pune la dispoziţia persoanelor fizice sumele aferente despăgubirilor individuale.

(15) Pentru a intra în posesia sumelor reprezentând valoarea despăgubirii, toţi deponenţii îndreptăţiţi, mandatarii sau succesorii legali ai acestora se vor prezenta la orice unitate B.R.D. - Groupe Société Générale - S.A. cu un act de identitate valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată pentru a face dovada mandatului, certificat de moştenitor şi alte documente legale, după caz.

Art. 3. - (1) Persoanele fizice îndreptăţite care au transferat depozitele de la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. la B.R.D. - S.A. şi cărora în urma hotărârilor judecătoreşti executorii li se dispune plata despăgubirilor în baza art. 2 şi 3 din ordonanţă, fără a se stabili cuantumul acestor despăgubiri, beneficiază de modul de calcul al despăgubirilor stabilit conform art. 2 şi vor fi despăgubite prin emisiuni de titluri de stat.

(2) în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), precum şi în cazul persoanelor cărora li s-a stabilit cuantumul despăgubirilor în mod expres prin hotărâri judecătoreşti executorii, pentru care despăgubirea acestora se efectuează în intervalul dintre data emisiunii şi data scadenţei titlurilor de stat conform prezentei hotărâri, numărul deponenţilor care beneficiază de despăgubire se diminuează în mod corespunzător, iar valoarea nominală totală calculată conform art. 2 se ajustează ca urmare a eliminării din evidenţă a persoanelor care beneficiază de despăgubire.

Art. 4. - Sursele utilizate pentru răscumpărarea la scadenţă a titlurilor de stat sunt asigurate de către Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind datoria publică.

Art. 5. - În prima zi bancară imediat următoare datei scadenţei emisiunii de titluri de stat persoanele fizice care au dreptul la despăgubire se pot prezenta la ghişeele C.E.C, BANK - S.A. sau B.R.D. - Groupe Société Générale - SA, după caz, în vederea punerii la dispoziţia acestora a sumelor cuvenite.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 13 mai 2014.

Nr. 392.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 9 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Cugir” la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 şi 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 233. coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Situată în localitatea Vinerea, str. Deal, în intravilan, cu vecinătăţile: la E, V şi S - Ocolul Silvic Cugir, la N - păşune Primăria Cugir. Platformă din pământ. Suprafaţă de teren intravilan - 29.494 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “33.159,44”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Cugir, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 - anexa nr. 9 şi Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Cugir nr. 52/2014”;

- la poziţia nr. 252, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 5. Vecinătăţi: la E - Str. Viitorului, la V - str. Mihail Sadoveanu, la S - Valea Viilor, la N - str. Nicolae Bălcescu. Se compune din: 1. Secţia Interne-Chirurgie, Capacitate: 125 de paturi. Regim de înălţime: parter + 2 etaje + mansardă. Sistem constructiv: fundaţii din beton, pereţi din zidărie, acoperiş tip terasă, învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită = 585 mp. Suprafaţa desfăşurată = 2.360 mp. Dotată cu centrală termică proprie cu funcţionare pe gaze naturale. C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595-C1. 2. Secţia maternitate-pediatrie. Capacitate: 80 de paturi. Regim de înălţime: parter + 2 etaje + mansardă. Sistem constructiv: fundaţii din beton, pereţi din zidărie, acoperiş tip şarpantă, învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită = 585 mp. Suprafaţa desfăşurată = 2.472 mp. Dotată cu centrală termică. C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595-C2. 3. Clădire policlinică. Capacitate: 15 cabinete. Regim de înălţime: subsol + parter + etaj. Sistem constructiv: fundaţii din beton, zidărie portantă, acoperiş tip şarpantă, învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită = 848 mp. Suprafaţa desfăşurată = 2.085 mp. Dotată cu centrală termică proprie cu funcţionare pe gaze naturale. C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595-C3. 4. Clădire Staţie - Salvare. Regim de înălţime: parter. Sistem constructiv: fundaţii beton, pereţi din zidărie, acoperiş tip şarpantă, învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită = 227 mp. C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595-C4. 5. Clădire Pavilion fizioterapie. Capacitate: 4 cabinete. Regim de înălţime: parter+1 etaj. Sistem constructiv: fundaţii din beton, zidărie portantă, acoperiş tip şarpantă, învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită = 129 mp. Suprafaţa desfăşurată = 258 mp. Dotată cu centrală termică proprie cu funcţionare pe gaze naturale. C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595-C5. 6. Clădire Secţie contagioase. Capacitate: 15 paturi. Regim de înălţime: parter. Sistem constructiv: fundaţii din beton, zidărie portantă, acoperiş tip şarpantă, învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită = 285 mp. Dotată cu centrală termică proprie cu funcţionare pe gaze naturale. C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595-C6. 7. Clădire bloc alimentar şi birouri. Regim de înălţime: parter. Sistem constructiv: fundaţii din beton, zidărie portantă, acoperiş tip şarpantă, învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită = 285 mp. Dotată cu centrală termică proprie cu funcţionare pe gaze naturale. C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595-C7. 8. Clădire Statistică, birouri, internări. Regim de înălţime: parter. Sistem constructiv: fundaţii din beton, zidărie portantă, acoperiş tip şarpantă, învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită = 285 mp. Dotată cu centrală termică proprie cu funcţionare pe gaze naturale. C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595-C8. 9. Clădiri distribuţie oxigen. 4 boxe (construcţii anexă) cu regim de înălţime: parter. Sistem constructiv: fundaţii din beton, zidărie portantă, acoperiş tip şarpantă, învelitoare din ţiglă. Suprafaţa totală construită = 20 mp. C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595-C9, C10, C11 şi C12. 10. Terenul aferent Spitalului Orăşenesc Cugir în suprafaţă totală de_ 14.443 mp. C.F. nr. 71595 Cugir, nr. cadastral 71595. 11. Împrejmuire spital. Realizată din prefabricate din beton, în lungime de 150 ml. 12. Parcare policlinică în suprafaţă de 1.150 mp. Situată în dreptul policlinicii, cu acces din Str. Viitorului.”, coloana nr. 4 - în ordinea subpunctelor, va avea următorul cuprins: “1957,1968, 1954, 1971, 1958, 1958, 1958, 1958, 1972, 1957, 1957, 2014”, coloana nr. 5 - în ordinea subpunctelor va avea următorul cuprins: “2882700, 2354300, 2238200, 112400, 276700, 372200, 164000, 278600, 5800, 1203500, 13200, 95827”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Cugir, potrivit Hotărârii Guvernului, nr. 974/2002 - anexa nr. 9, Hotărârii Guvernului nr. 135/2012 şi Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Cugir nr. 52/2014.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 13 mai 2014.

Nr. 393.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.343(31)  a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

 

Având în vedere prevederile art. II din Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), ale art. VIII(b)(vi)(2)(bb) şi art. VIII(b)(vii)(2) din SOLAS 1974, precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.343(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2014.

 

p. Ministrul transporturilor,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 519.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.343(91)

(adoptată la 30 noiembrie 2012)

 

Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,

amintind, de asemenea, articolul VIII(b) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare “Convenţia*) şi funcţiile pe care Protocolul din 1978 privind Convenţia (denumit în continuare “Protocolul din 1978 la SOLAS*) le conferă Comitetului de siguranţă maritimă, de luare în considerare şi adoptare a amendamentelor la Protocolul din 1978 la SOLAS,

recunoscând necesitatea alinierii conţinutului modelului Certificatului de siguranţă a construcţiei pentru nava de mărfuri şi al Certificatului de siguranţă a echipamentului pentru nava de mărfuri, prezentate în apendicele Protocolului din 1978 la SOLAS, cu acela din Convenţie şi din Protocolul din 1988 la SOLAS,

luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi una sesiune a sa, amendamentele la Protocolul din 1978 la SOLAS, propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din Convenţie şi cu articolul II din Protocolul din 1978 la SOLAS,

1. adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenţie şi cu articolul II din Protocolul din 1978 la SOLAS, amendamentele la apendicele anexei la Protocolul din 1978 la SOLAS, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie şi cu articolul II din Protocolul din 1978 la SOLAS, Că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2014, cu excepţia cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din părţile la Protocolul din 1978 la SOLAS sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită părţile interesate să noteze că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie şi cu articolul II din Protocolul din 1978 la SOLAS, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2014, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) din Convenţie şi cu articolul II din Protocolul din 1978 la SOLAS, să transmită tuturor părţilor la Protocolul din 1978 la SOLAS copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;

5. solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la Protocolul din 1978 la SOLAS.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.343(91)

 

AMENDAMENTE

la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendat

 

Modificări şi completări la anexa la Convenţia Internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

 

APENDICE

 

Modelele existente de Certificat de siguranţă a construcţiei pentru nava de mărfuri şi de Certificat de siguranţă a echipamentului pentru nava de mărfuri se înlocuiesc cu următoarele:

 

MODEL DE CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ A CONSTRUCŢIEI PENTRU NAVELE DE MĂRFURI

 

CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ A CONSTRUCŢIEI PENTRU NAVA DE MĂRFURI

(sigiliul oficial)

(statul)

 

Emis în virtutea prevederilor

Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost

modificată de Protocolul din 1978 referitor la aceasta

din împuternicirea Guvernului

.....................................................................................................................

(numele statului)

de către..................................................................................

(persoana sau organizaţia autorizată)

 

Caracteristicile navei1

 

Numele navei........................................................................................................................................

Numărul sau literele distinctive.............................................................................................................

Portul de înmatriculare..........................................................................................................................

Tonajul brut...........................................................................................................................................

Deadweight navă (tone metrice)2.......................................................................................................

Numărul IMO3......................................................................................................................................

 

Tipul navei4

 

Vrachier

Petrolier

Navă-cisternă pentru transport produse chimice

Navă pentru transport gaz

Navă pentru transportul mărfurilor, altele decât cele de mai sus

 

Data construcţiei:

 

Data de contract pentru construcţie.............................................................................................

Data la care a fost pusă chila sau data la care nava a fost într-un stadiu similar de

construcţie...................................................................................................................................

Data de livrare.............................................................................................................................

Data la care au început lucrările pentru o conversie, o transformare sau modificare majoră (dacă este  cazul) .........................................................................................................................

 

Toate datele aplicabile trebuie să fie completate.


1 În mod alternativ, caracteristicile navei pot fi puse orizontal În casete.

2 Numai pentru petroliere, nave-cisternă pentru transport produse chimice şi nave pentru transport gaz.

3 Schema cu numerele IMO de identificare a navelor în conformitate cu Rezoluţia A.600( 15), adoptată de Organizaţie.

4 Ştergeţi după caz.

 

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:

 

1 Nava a fost inspectată în conformitate cu cerinţele regulii 1/10 din Convenţie.

2 în urma inspecţiei s-a constatat că starea structurii, maşinilor şi echipamentului, astfel cum sunt definite în regula de mâi sus, este satisfăcătoare şi nava este în conformitate cu cerinţele relevante ale capitolelor II-1 şi II-2 din Convenţie (altele decât cele referitoare la instalaţiile şi mijloacele de protecţie contra incendiului şi la planurile de combatere a incendiilor).

3 în aplicarea regulii I/6(b) Guvernul a stabilit:

- inspecţii anuale obligatorii;

- inspecţii neplanificate.

4 S-a emis/Nu s-a emis4 un Certificat de scutire.

5 Nava a făcut/nu a făcut4 obiectul unor metode de proiectare şi dispozitive alternative în conformitate cu regula/regulile II-1/55/II-2/174 din Convenţie.

6 Un document de aprobare a unor metode de proiectare şi dispozitive alternative pentru maşini şi instalaţii electrice/protecţie contra incendiulu4/este/nu este4 anexat prezentului certificat.

 

Prezentul certificat este valabil până la .............................................................................................

 

Data terminării inspecţiei pe baza căreia a fost eliberat acest certificat ........................

(zz/ll/aaaa)

 

Emis la..........................................................................

(locul de emitere a certificatului)

 

.............................

(data emiterii)

......................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate care emite certificatul)

(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite certificatul, după caz)

 


4 Ştergeţi după caz.

 

INSPECŢIA INTERMEDIARĂ

(pentru nave-cisternă cu o vechime de 10 ani şi mai mult)

 

Se certifică prin prezentul că la inspecţia intermediară cerută conform regulii 1/10 din Convenţie, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1978, s-a constatat că nava este conformă cu cerinţele relevante ale Convenţiei.

 

Semnat:.....................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:........................................................................

Data:..........................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

Semnat:.....................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:........................................................................

Data:..........................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

INSPECŢII ANUALE OBLIGATORII SAU INSPECŢII NEPLANIFICATE

 

Se certifică prin prezentul că nava a fost inspectată în conformitate cu regula l/6(b) din Convenţie, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1978, şi cu recomandările corespunzătoare ale Organizaţiei5.

 

1-a inspecţie anuală obligatorie4, 6

1-a inspecţie neplanificată4

Semnat:.....................................................................

Locul:........................................................................

Data:..........................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

a 2-a inspecţie anuală obligatorie4, 6

a 2-a inspecţie neplanificată4

Semnat:.....................................................................

Locul:........................................................................

Data:..........................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 


4 Ştergeţi după caz.

5 Se face referire la Instrucţiunile privind inspecţiile cerute de Protocolul din 1978 la SOLAS, Codul internaţional privind transportul produselor chimice în vrac şi Codul internaţional pentru navele care transportă gaze, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia A.560(14), amendată de MSC.84(70), şi la părţile aplicabile din Instrucţiunile de inspecţie din 2011 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), aşa cum pot fi amendate, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia A. 1053(27).

6 O inspecţie intermediară, dar nu o inspecţie neplanificată, poate înlocui o inspecţie anuală obligatorie.

 


a 3-a inspecţie anuală obligatorie4, 6

a 3-a inspecţie neplanificată4

Semnat:.....................................................................

Locul:........................................................................

Data:..........................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

a 4-a inspecţie anuală obligatorie4, 6

a 4-a inspecţie neplanificată4

Semnat:.....................................................................

Locul:........................................................................

Data:..........................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 


4 Ştergeţi după caz.

6 O inspecţie intermediară, dar nu o inspecţie neplanificată, poate înlocui o inspecţie anuală obligatorie.

 

MODEL DE CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ A ECHIPAMENTULUI PENTRU NAVELE DE MĂRFURI

 

CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ A ECHIPAMENTULUI PENTRU NAVA DE MĂRFURI

 

Prezentul certificat se va suplimenta cu o Listă a echipamentului de siguranţă pentru nava de marfă

(formular E)

(sigiliul oficial)

(statul)

 

Emis în virtutea prevederilor

Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1978 referitor la aceasta

din împuternicirea Guvernului

.....................................................................................................................

(numele statului)

 

            de către

..........................................................................................................................................

(persoana sau organizaţia autorizata)

 

Caracteristicile navei1

 

Numele navei........................................................................................................................................

Numărul sau literele distinctive.............................................................................................................

Portul de înmatriculare..........................................................................................................................

Tonajul brut...........................................................................................................................................

Deadweight navă (tone metrice)2.........................................................................................................

Lungimea navei (regula 111/3.12)........................................................................................................

Numărul IMO3.....................................................................................................................................

 

Tipul navei4

 

Vrachier

Petrolier

Navă-cisternă pentru transport produse chimice

Navă pentru transport gaz

Navă pentru transportul mărfurilor, altele decât cele de mai sus

 

            Data la care a fost pusă chila sau data la care nava a fost într-un stadiu similar de construcţie ori, dacă este cazul, data la care au început lucrările pentru o conversie, o transformare sau modificare majoră..............................................


1 În mod alternativ, caracteristicile navei pot fi puse orizontal în casete.

2 Numai pentru petroliere, nave-cisternă pentru transport produse chimice şi nave pentru transport gaz.

3 Schema cu numerele IMO de identificare a navelor în conformitate cu Rezoluţia A.600(15), adoptată de Organizaţie.

4 Ştergeţi după caz.

 

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:

 

1 Nava a fost inspectată în conformitate cu cerinţele regulii I/8 din Convenţie, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1978.

2 În urma inspecţiei s-a constatat că:

2.1 nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la instalaţiile şi mijloacele de protecţie contra incendiului şi planurile de combatere a incendiilor;

2.2 mijloacele de salvare şi echipamentele bărcilor de salvare, plutelor de salvare şi ale bărcilor de urgenţă au fost prevăzute în conformitate cu cerinţele Convenţiei;

2.3 nava a fost dotată cu un aparat de lansare a bandulei şi instalaţii radio folosite la mijloacele de salvare în conformitate cu cerinţele Convenţiei;

2.4 nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la echipamentul de navigaţie de la bord, mijloacele de ambarcare pentru piloţi şi publicaţiile nautice;

2.5 nava a fost dotată cu lumini, figuri, mijloace de producere a semnalelor sonore şi a semnalelor de alertare pentru cazuri de pericol în conformitate cu cerinţele Convenţiei şi cu Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare în vigoare;

2.6 nava respectă din toate celelalte puncte de vedere cerinţele relevante ale Convenţiei;

2.7 nava a făcut/nu a făcut4 obiectul unor metode de proiectare şi dispozitive alternative în conformitate cu regula/regulile II-2/17/III/384 din Convenţie;

2.8 un document de aprobare a unor metode de proiectare şi dispozitive alternative pentru protecţie contra incendiului/instalaţii şi mijloace de salvare4 este/nu este4 anexat prezentului certificat.

3 Nava este exploatată în conformitate cu regula III/26.1.1.15 în limitele zonei de exploatare .......

4 în aplicarea regulii l/6(b) Guvernul a stabilit:

- inspecţii anuale obligatorii;

- inspecţii neplanificate.

5 S-a emis/Nu s-a emis4 un Certificat de scutire.

 

Prezentul certificat este valabil până la.............................................................................................

 

Data terminării inspecţiei pe baza căreia a fost eliberat acest certificat ........................

(zz/ll/aaaa)

 

Emis la..........................................................................

(locul de emitere a certificatului)

 

.............................

(data emiterii)

......................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate care emite certificatul)

 


4 Ştergeţi după caz.

5 Se referă la amendamentele din 1983 la SOLAS [MSC.6(48)] aplicabile navelor construite la 1 iulie 1986 sau după această dată, dar înainte de 1 iulie 1998, pentru ambarcaţiuni de salvare parţial închise cu autoredresare de la bord.

 

INSPECŢIA INTERMEDIARĂ

(pentru nave-cisternă cu o vechime de 10 ani şi mai mult)

 

            Se certifică prin prezentul că la inspecţia intermediară cerută conform regulii I/8 din Convenţie, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1978, s-a constatat că nava este conformă cu cerinţele relevante ale Convenţiei.

 

 

Semnat:.....................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:........................................................................

Data:..........................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

INSPECŢII ANUALE OBLIGATORII SAU INSPECŢII NEPLANIFICATE

 

            Se certifică prin prezentul că nava a fost inspectată în conformitate cu regula l/6(b) din Convenţie, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1978, şi cu recomandările corespunzătoare ale Organizaţiei6.

 

a 3-a inspecţie anuală obligatorie4, 7

a 3-a inspecţie neplanificată4

Semnat:.....................................................................

Locul:........................................................................

Data:..........................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 

            Conform prevederilor regulii 1/14 din Convenţie, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1978, valabilitatea acestui certificat se prelungeşte până la ................................................

 

 

Semnat:.....................................................................

Locul:........................................................................

Data:..........................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

 


4 Ştergeţi după caz.

6 Se face referire la Instrucţiunile privind inspecţiile cerute de Protocolul din 1978 la SOLAS, Codul internaţional privind transportul produselor chimice în vrac şi Codul internaţional pentru navele care transportă gaze, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia A.560(14), amendată de MSC.84(70), şi la părţile aplicabile din Instrucţiunile de inspecţie din 2011 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), aşa cum pot fi amendate, adoptate de Organizaţie prin RezoluţiaA.1053(27).

7 O inspecţie intermediară, dar nu o inspecţie neplanificată, poate înlocui o inspecţie anuală obligatorie.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor şi controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi a tarifelor pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor

 

Având în vedere Referatul nr. 21.035 din 9 mai 2014/DB al Direcţiei inspecţii de stat,

în baza prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc tarifele pentru efectuarea testelor şi controlului, certificării culturilor de sămânţă şi material săditor, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării unor activităţi ale operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi tarifele pentru testele de calitate şi alte prestaţii privind certificarea seminţelor şi a materialului săditor efectuate de personalul inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor şi al Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tarifele prevăzute în anexă nu conţin taxa pe valoare adăugată.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 3 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 mai 2014.

Nr. 703.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

pentru efectuarea testelor şi controlului în vederea certificării culturilor de sămânţă şi material săditor, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării unor activităţi ale operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi tarifele pentru testele de calitate şi alte prestaţii privind certificarea seminţelor şi a materialului săditor efectuate de personalul inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor şi al Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor

 

CAPITOLUL I

Controlul culturilor semincere şi materialului săditor în vederea certificării

 

Nr. crt.

Cultura sau grupa da culturi

Tarif (lei/ha)

1.

Grupa cereale păioase

17,3

2.

Loturi de hibridare plante agricole; LC; sfeclă de zahăr şi furajeră, butaşi an I şi II

51,9

3.

Grupa oleaginoase şi textile

19,5

4.

Grupa plante furajere

20,0

5.

Cartof

59,1

6.

 Grupa legume

 

- soiuri

61,4

- hibrizi

480,2

7.

 Material de înmulţire ornamental (flori) şi material de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele

162,5

8.

Plante medicinale şi aromatice (cu excepţia celor cuprinse în alte grupe)

17,8

9.

Material de înmulţire vegetativă a viţei-de-vie

 

- butaşi portaltoi, coarde altoi

55,4

- viţe înrădăcinate

186,1

10.

 Material de înmulţire şi plantare fructifer şi ornamental

 

- ramuri altoi/ha

133,0

- sâmburi şi seminţe/ha

94,5

 

 

- marcote, butaşi şi drajoni, puieţi portaltoi şi butaşi înrădăcinaţi

168,5

 

 

- câmp I de pepinieră

150,8

 

 

- câmp II, III etc. de pepinieră

283,7

 

 

- stoloni de căpşuni

103,4

11.

 Material săditor de hamei

- plantaţii de butaşi

38,2

 

 

- butaşi înrădăcinaţi

181,8

12.

Material de plantare la ghivece/buc.

0,4

 

NOTE:

1. Fracţiunile de suprafaţă, rotunjite la două cifre după virgulă la ha, se tarifează proporţional, dar nu mai puţin de 0,5 ha pentru pct. 1-5 din tabel şi de 0,05 ha pentru pct. 6-11 din tabel.

2. Pentru solicitările de inspecţie în câmp, efectuate după expirarea termenelor stabilite de 1 decembrie pentru culturile de toamnă şi 1 mai pentru cele de primăvară, respectiv 15 iunie pentru culturile semincere de butaşi de sfeclă şi cicoare industrială, dar nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor pentru culturile însămânţate în toamna anului precedent şi 31 mai pentru culturile de primăvară, respectiv 30 iunie pentru culturile semincere de butaşi de sfeclă şi cicoare industrială, tarifele se majorează cu 50%. După data de 30 aprilie, pentru culturile însămânţate în toamna anului precedent, şi 31 mai, pentru culturile de primăvară, tarifele se majorează cu 100%.

3. Tariful pentru fiecare ha de suprafaţă nedeclarată se majorează de 3 ori, luându-se în considerare rotunjirea suprafeţei cuprinse între 0,5-1,6 ha ca echivalentă unui ha.

4. Tariful pentru un control suplimentar la cerere sau pentru corectarea lucrărilor în câmp ori la cererea de reinspecţie se majorează cu 50% la primul control şi cu 100% la fiecare dintre următoarele controale.

5. Tariful de la pct. 1-4 şi 6 din tabel pentru controlul culturilor semincere şi materialului săditor în vederea certificării, efectuat de un inspector acreditat, se reduce cu 60%.

 

CAPITOLUL II

Controlul în vederea înregistrării, acreditării, supravegherii şi monitorizării unor activităţi ale operatorilor economici

 

Specificaţie

U.M.

Tarif (Iei/U. M.)

1. Controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru: producere, prelucrare, comercializare

lei/obiectiv

267,7

2. Supravegherea şi monitorizarea operatorilor economici; controlul în vederea acreditării pentru efectuarea inspecţiei în câmp;

controlul în vederea acreditării unor persoane pentru prelevarea eşantioanelor în vederea testării în laborator/grupa de specii;

controlul în vederea acreditării unui laborator pentru testarea seminţelor, în vederea:

a) controlului anual în vederea verificării îndeplinirii continue a cerinţelor pentru continuarea f lei/autorizaţie activităţii

230,6

b) verificării documentaţiei lei/cerere

99,6

c) instruirii personalului lei/persoană

46,0

d) testării cunoştinţelor personalului lei/persoană

56,8

3. Controlul în vederea acreditării pentru efectuarea inspecţiei în câmp privind verificarea în teren şi întocmirea raportului de audit

lei/persoană

918,0

4. Controlul în vederea acreditării persoanelor pentru prelevarea eşantioanelor în vederea testării în laborator/grupa de specii privind testarea practică şi întocmirea raportului de audit

lei/persoană

1.747,0

5. Controlul în vederea acreditării unui laborator pentru testarea seminţelor

a) verificarea cererii şi a Manualului calităţii

lei/laborator

398,7

b) verificarea practică a efectuării testelor de laborator

lei/laborator

2.756,7

c) verificarea practică a managementului, dotării şi întocmirea raportului de audit - fără cazarea, transportul şi diurna auditorilor

lei/laborator

598,8

notă:

Transportul, cazarea şi diurna auditorilor se facturează suplimentar tarifului prevăzut la lit. c).

 

6. Pentru supravegherea şi monitorizarea persoanei acreditate pentru efectuarea inspecţiei în câmp conform reglementărilor specifice în vigoare, tarifele se echivalează cu tarifele prevăzute la cap. I, în funcţie de specie sau grup de specii.

7. Pentru supravegherea şi monitorizarea persoanei acreditate pentru prelevarea eşantioanelor din loturile de sămânţă în vederea efectuării testelor de laborator conform reglementărilor specifice în vigoare, tarifele se echivalează cu tarifele prevăzute în cap. V.

8. Pentru supravegherea şi monitorizarea laboratorului acreditat pentru testarea seminţelor, conform reglementărilor specifice în vigoare, tarifele se echivalează cu tarifele prevăzute în cap. III, IV şi V, după caz.

 

NOTE:

1. Tarifele prevăzute la pct. 1 din tabel, referitoare la controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru: producere, prelucrare, comercializare, se majorează cu 50% pentru al doilea control în vederea înregistrării, iar pentru următoarele controale, cu 100%.

2. Tarifele prevăzute Sa pct. 2 lit. d) din tabel, referitoare la testarea cunoştinţelor personalului, se majorează cu 50% pentru prima retestare a pregătirii profesionale, iar pentru următoarele retestări, cu 100%.

3. Tarifele prevăzute la pct. 1 şi 2 lit. c) şi d) din tabel, referitoare la instruirea personalului şi testarea cunoştinţelor personalului, se majorează cu 100% pentru prestările în regim de urgenţă în termen de 48 de ore, iar cele prevăzute la pct. 2 lit. a) din tabel, referitoare la controlul anual în vederea verificării îndeplinirii continue a cerinţelor pentru continuarea activităţii, se majorează cu 50%.

 

CAPITOLUL III

Teste curente

 

Nr. crt.

Grupa de specii

Puritatea (lei/test)

Germinaţia (lei/test)

 

1

2

3

1

 Grupa cereale

27,5

29,0

2.

 Grupa oleaginoase şi textile

30,4

30,2

3.

Grupa plante furajere

42,9

31,7

4.

Sfeclă

44,3

37,0

5.

Grupa legume

32.0

31,5

6.

Material ornamental şi forestier

33,0

30,0

7.

 Plante medicinale şi aromatice (inclusiv tutun)

45,2

30,0

8.

 Umiditatea - toate speciile - 9,6 (lei/test)

9.

Stare fitosanitară - 23,0 (lei/test)

 

NOTE:

1. Tarifele de la pct. 1-9 din tabel se majorează cu 50% pentru prestaţii în regim de urgenţă, respectiv eliberarea rezultatelor în termen de 48 de ore pentru puritate, umiditate, masa 1.000 de boabe (cap. IV „Alte teste”) şi în termenul minim prevăzut de metoda de analiză oficială pentru germinaţie şi stare fitosanitară, de la data şi ora primirii eşantionului.

2. Tarifele de testare prevăzute în tabel pentru eliberarea certificatului ISTA se majorează cu 50%.

3. Repetarea testării eşantionului, la cerere, se majorează cu 50%.

4. Repetarea testării unui nou eşantion din acelaşi lot se majorează cu 100%.

5. Testele efectuate în vase de vegetaţie la pământ sau nisip se majorează cu 50%.

6. La mixturi se aplică tariful testului efectuat pentru fiecare component.

7. Tarifele din coloana nr. 2 pentru determinarea purităţii la sămânţa necondiţionată se majorează cu 100%.

8. Tarifele din coloana nr. 3 pentru testarea parţială sau informativă a germinaţiei, atunci când testul de puritate nu se solicită, se suplimentează cu 25% din tariful testului de puritate pentru fiecare specie analizată.

 

CAPITOLUL IV

Alte teste

 

Nr. crt.

Specificaţie

Tarif (lei/test)

1.

 Masa 1.000 de boabe sau număr de boabe/kg

8,7

2.

 Determinarea greutăţii hectolitrice

3,2

3.

Cuscută

42,1

4.

Cold - test (testul la rece), determinarea viabilităţii, determinarea autenticităţii

53,0

5.

 Determinarea sticlozităţii, procentului de coji

36,4

6.

 Verificarea calităţii exterioare a eşantionului din lotul de material de înmulţire şi plantare, inclusiv cartoful pentru sămânţă

25,4

7.

 Testarea virotică la cartoful pentru sămânţă în laborator*)

- metoda Eliza:

- la 100 de tuberculi

- la 200 de tuberculi

- metoda vizuală

236,4

354,6

162,5

8.

 Testarea virotică la materialul de înmulţire şi plantare fructifer şi la materialul de înmulţire vegetativă

a viţei-de-vie*):

- metoda Eltza test/probă

50,3

9.

 Identificarea şi cuantificarea prin PCR a evenimentului de transformare MON810 din seminţele de porumb

957


*) Tariful pentru testarea virotică a eşantioanelor recepţionate după data de 15 septembrie se majorează astfel: cu 50% până la data de 30 septembrie; cu 100% între 1 octombrie şi 31 octombrie; cu 150% intre 1 noiembrie şi 30 noiembrie; după 30 noiembrie, cu 200%.

 

NOTE:

1. Tarifele de la pct. 1-8 din tabel se majorează cu 50% pentru prestaţii în regim de urgenţă, respectiv eliberarea rezultatelor în termen de 48 de ore pentru: masa 1.000 de boabe, determinarea greutăţii hectolitrice, cuscută, viabilitate, autenticitate, sticlozitate, procentul de coji, şi în termenul minim prevăzut pentru metoda de analiză oficială pentru cold-test, testare virotică la cartof în laborator şi testarea virotică la materialul de înmulţire şi plantare fructifer şi la materialul de înmulţire vegetativă a viţei-de-vie,

2. Tarifele de testare prevăzute în tabel pentru eliberarea Certificatului ISTA se majorează cu 50%.

3. În cazul repetării testării, la cerere, tariful se majorează cu 50%.

 

CAPITOLUL V

Prestaţii privind certificarea seminţelor şi a materialului săditor

 

Nr. crt.

specificaţie

U.M.

Tarif (lei/U.M.)

1.

Plombarea (sigilarea)

lei/ambalaj

0,9

2.

Prelevarea de eşantioane şi sigilarea

- la saci obişnuiţi

lei/eşantion elementar

0.5

a) manuală

- la saci jumbo

lei/eşantion elementar

3,5

 

- în vrac

lei/lot

16,1

 

- la ambalaje mici (cutii, săculeţe, pungi, plicuri)

lei/ambalaj eşantionat

0,5

 

- material săditor

lei/eşantion

6,9

b) automată

lei/eşantion

14,8

3.

Certificarea lotului (recepţia finală, înainte de livrarea lotului)

- soiuri şi hibrizi plante agricole

lei/kg

0,003

- soiuri şi hibrizi legume

lei/kg

0,03

- cartof

lei/kg

0,003

- material de înmulţire şi plantare

lei/ambalaj

0,03

4.

Certificarea prin supraveghere la reambalare sau la aplicarea vignetelor/8 ore, după caz

 

lei/lot

116,3

5.

Redactarea şi imprimarea de documente (certificate)

lei/bucată

5,6

6.

Redactarea şi imprimarea de etichete (certificate)

lei/bucată

0,2

7.

 Redactarea şi imprimarea de vignete (certificate)

lei/bucată

 0,07

8.

Redactarea, imprimarea şi aplicarea vignetelor

lei/ambalaj

 0,09

9.

Imprimarea formularului-adeverinţă de transport plus redactarea şi imprimarea parţială sau totală a conţinutului

lei/set

0,5

10.

 Imprimarea formularului-certificat de calitate al furnizorului plus redactarea şi imprimarea parţială sau totală a conţinutului

lei/set

0,9

11.

 Copii de pe formulare şi documente publice

lei/pagină

0,4

 

NOTE:

1. Tarifele prevăzute la pct. 4 din tabel, referitoare la certificarea prin supraveghere la reambalare sau la aplicarea vignetelor/8 ore, după caz, se majorează astfel: pentru următoarele 8 ore la acelaşi lot, cu 50%, iar pentru timpul care depăşeşte 16 ore la acelaşi lot, cu 100%,

2. Tarifele prevăzute la pct. 5-8 din tabel, referitoare la redactarea şi imprimarea de documente, etichete şi vignete, respectiv redactarea, imprimarea şi aplicarea vignetelor, nu includ valoarea formularelor şi etichetelor.

3. La solicitarea de suplimentare a numărului de etichete pentru acelaşi iot, tarifele prevăzute la pct. 5-7 din tabel, referitoare la redactarea şi imprimarea de documente, etichete şi vignete, respectiv redactarea, imprimarea şi aplicarea vignetelor, se majorează cu 100%.

4. Tariful pentru etichetele prevăzute la pct. 5-8 din tabel, referitoare la redactarea şi imprimarea de documente, etichete şi vignete, respectiv redactarea, imprimarea şi aplicarea vignetelor, imprimate de firma acreditată, este de 0,02 lei/etichetă.

5. În cazul ridicării automate a probelor, se aplică următoarele tarife:

- pentru prima verificare, 195,3 lei/aparat/specie;

- pentru verificarea şi monitorizarea anuală, 300,0 lei/aparat/specie.

6. Tariful prevăzut la pct. 2 din tabel privind prelevarea de eşantioane şi sigilarea eşantioanelor, efectuată de un eşantionor acreditat, se reduce cu 60%

7. Tarifele prevăzute la pct. 2 din tabel, pentru prelevarea şi sigilarea la cerere a unui nou eşantion din acelaşi lot, se majorează cu 100%.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.