MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 364/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 364         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 16 mai 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 132 din 13 martie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor

 

Decizia nr. 156 din 18 martie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            396. - Hotărâre pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 29 mai 2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

692. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

 

3.483. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţionala pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            183. - Decizie privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare la Societatea “Carpatica Asig” - S.A.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 132

din 13 martie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, excepţie ridicată de Dragoş Andrei Păduraru în Dosarul nr. 1.139/122/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 479D/2013.

La apelul nominal răspund, pentru Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, domnii consilieri juridici Dan Tulinescu şi Adrian Băncilă, cu delegaţie depusă la dosar. Lipseşte cealaltă parte, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentanţilor părţii Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, care, invocând dispoziţiile art. 29 din Legea nr. 47/1992, solicită respingerea excepţiei ca inadmisibilă, întrucât critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 vizează aplicarea şi interpretarea legii.

De asemenea, se susţine că individualizarea pagubei nu se poate face decât prin constatarea acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, întrucât critica de neconstituţionalitate vizează probleme de aplicare a legii, aspecte care nu intră în competenţa Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea din 27 iunie 2013 pronunţată în Dosarul nr. 1.139/122/2011, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor.

Excepţia a fost ridicată de Dragoş Andrei Păduraru într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 238 din 9 mai 2012 pronunţate de Tribunalul Giurgiu.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.122/2006, emis în aplicarea art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998, s-au stabilit noi categorii de cheltuieli care trebuie restituite în cazul nerespectării termenului din contractul de şcolarizare, încălcându-se astfel principiul neretroactivităţii legii, motiv pentru care consideră că textul legal criticat este neconstituţional în măsura în care permite aplicarea retroactivă a Ordinului nr. 1.122/2006 şi imputarea unor noi categorii de cheltuieli faţă de absolvenţii care au încheiat contracte de şcolarizare în contextul normativ instituit de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 440/1995, care nu prevedea necesitatea restituirii unor anumite categorii de cheltuieli.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată, întrucât din cuprinsul art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 nu rezultă caracterul retroactiv al acestei dispoziţii, în realitate argumentul invocat de autorul excepţiei referindu-se la dispoziţiile Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1.122/2006, ordin ce nu este supus cenzurii Curţii Constituţionale, ci instanţelor judecătoreşti.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate, întrucât textul legal criticat nu este de natură să determine aplicarea retroactivă a unei prevederi legale, dispunând doar că paguba se individualizează la momentul producerii acesteia, cu aplicarea prevederilor legale în vigoare la momentul constatării pagubei.

Se susţine că autorul excepţiei deduce, în mod eronat, neconstituţionalitatea art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 din modul de interpretare a acestei dispoziţii, or, interpretarea, în scopul aplicării normelor legale, reprezintă un atribut care aparţine exclusiv instanţelor judecătoreşti, iar nu instanţei de contencios constituţional. În realitate, argumentul invocat de autorul excepţiei vizează dispoziţiile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.122/2006, care nu poate fi supus cenzurii Curţii Constituţionale, ci, al instanţelor judecătoreşti.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile criticate sunt constituţionale, întrucât acestea nu conţin prevederi prin care să se indice aplicarea retroactivă a Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998.

De asemenea, se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale potrivit căreia o lege nu este retroactivă atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situaţii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să refuze supravieţuirea legii vechi şi să reglementeze modul de acţiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare.

Totodată, se apreciază că autorul excepţiei invocă aspecte care ţin de interpretarea şi aplicarea legii, aspecte care nu intră în sfera de competenţă a instanţei de contencios constituţional.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobată prin Legea nr. 25/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 28 ianuarie 1999, cu următorul conţinut: “Evaluarea pagubelor se face, potrivit dispoziţiilor legale, la data constatăm acestora.”

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, autorul excepţiei invocă prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2) care consacră principiul neretroactivităţii legii.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate. Curtea constată că Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 reglementează un regim special de stabilire a răspunderii materiale a militarilor ce constă în obligaţia celor încadraţi de a repara, în condiţiile şi limitele prevăzute de lege, prejudiciul cauzat unităţii din vina şi în legătură cu munca lor.

Potrivit art. 70 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, poliţistul care a absolvit o instituţie de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne şi căruia i-au încetat raporturile de serviciu în primii 10 ani de activitate din motive imputabile lui este obligat să restituie cheltuielile efectuate cu pregătirea sa, proporţional cu perioada rămasă până la 10 ani, potrivit angajamentului încheiat în acest sens.

Potrivit art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 3 aprilie 2007, la începerea studiilor universitare de licenţă, studenţii Academiei, cu excepţia celor de la Facultatea de Arhivistică, încheie angajamente cu Ministerul Afacerilor Interne, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, prin care se obligă ca, după absolvirea Academiei, să-şi desfăşoare activitatea timp de 10 ani în cadrul Ministerul Afacerilor Interne sau, după caz, al altor structuri similare, în funcţie de nevoile acestui minister

În cazul nerespectării angajamentului, din motive imputabile lui, absolventul sau, după caz, studentul este obligat să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate pe timpul şcolarizării, actualizate, potrivit procedurii stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Prin cheltuieli de întreţinere efectuate pe timpul şcolarizării se înţelege cheltuielile efectuate cu hrănirea, echiparea, cazarea pe timpul studiilor, transportul dus şi întors pe timpul vacanţelor, precum şi drepturile salariale, după caz.

Normele legale criticate prevăd că evaluarea pagubelor se face, potrivit dispoziţiilor legale, la data constatării acestora.

Pagubele reprezintă cheltuielile de întreţinere efectuate pe timpul şcolarizării corespunzătoare perioadei în care nu şi-a îndeplinit obligaţia stabilită prin angajamentul încheiat cu Ministerul Afacerilor Interne.

Reglementarea cadrului legal privind evaluarea pagubelor, respectiv modalităţile şi condiţiile răspunderii patrimoniale, reprezintă atributul exclusiv al legiuitorului.

Din examinarea prevederilor legale criticate, Curtea constată că acestea nu contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) care consacră principiul neretroactivităţii legii, potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, fiind firesc ca evaluarea pagubelor să se facă la data constatării, potrivit dispoziţiilor legale în materie.

În legătură cu principiul neretroactivităţii legilor, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că o lege devine obligatorie numai după publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, ea rămânând în vigoare până la apariţia unei alte legi care o abrogă în mod explicit sau implicit. A decide că, prin dispoziţiile sale, legea nouă ar putea desfiinţa sau modifica situaţii juridice anterioare, constituite prin efectul actelor normative care nu mai sunt în vigoare, ar însemna să se încalce principiul constituţional al neretroactivităţii legii. Legea nouă este însă aplicabilă de îndată tuturor situaţiilor care se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi. A se vedea în acest sens Decizia nr. 120 din 16 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 296 din 5 aprilie 2004.

Cu privire la criticile referitoare la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 1.122/2006, emis în aplicarea art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998, prin care s-au stabilit noi categorii de cheltuieli care trebuie restituite în cazul nerespectării termenului din contractul de şcolarizare, Curtea constată că acestea vizează legalitatea ordinului, analiză ce nu intră în competenţa Curţii Constituţionale, ci a instanţelor de judecată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dragoş Andrei Păduraru în Dosarul nr. 1.139/122/2011 al Curţii de Apei Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 13 martie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 156

din 18 martie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Florica Luminiţa Zaharia în Dosarul nr. 2.158/87/2013 al Tribunalului Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 823D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 a fost adoptată cu respectarea cerinţelor prevăzute de art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 14 noiembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 2.158/87/2013, Tribunalul Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Excepţia a fost ridicată de reclamanta Florica Luminiţa Zaharia în cadrul unui litigiu având ca obiect soluţionarea cererii de acordare a indemnizaţiei potrivit Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8472012 contravin dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi art. 115 din Constituţie.

În acest sens, arată, în primul rând, că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 a fost adoptată fără respectarea prevederilor art. 2 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, adică până la începerea sesiunii de toamnă a Parlamentului. Or, la momentul adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, efectele Legii nr. 127/2012 erau încetate.

În al doilea rând, arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 a fost emisă cu încălcarea art. 4 din Legea nr. 52/2003, întrucât proiectul de ordonanţă a fost publicat pe site-ul www.mfinante.ro la data de 12 decembrie 2012, în vederea dezbaterii publice. La aceeaşi dată, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 a fost adoptată, cu motivarea că prevederile acesteia vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, invocându-se legalitatea actului normativ potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 52/2003.

Precizează că starea de urgenţă invocată de Ministerul de Finanţe nu a fost reglementată legal, potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999. Procedura de instituire a unei situaţii de urgenţă este clar reglementată de art. 10 şi următoarele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1993, care prevede că starea de urgenţă se instituie de Preşedintele României prin decret, contrasemnat de primul ministru şi publicat de îndată în Monitorul Oficial al Românei.

Or, în condiţiile în care proiectul de ordonanţă de urgenţă nu se încadrează în prevederile art. 5 din Legea nr. 52/2003, consideră că procedura legală de participare la procesul de elaborare a actelor normative, potrivit căreia în toate cazurile trebuie să se organizeze dezbateri publice, nu a fost respectată.

În final, arată că neplata în anul 2013 a indemnizaţiei cuvenite potrivit Legii nr. 341/2004 constituie un abuz.

Tribunalul Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal consideră că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.84/2012 este constituţională.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 sunt constituţionale. În acest sens, arată, în esenţă, că, raportat la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materia determinării cerinţelor prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituţie, în preambulul şi nota de fundamentare ale ordonanţei de urgenţă existenţa unei situaţii extraordinare şi urgenţa emiterii actului normativ criticat sunt motivate de Guvern prin trei elemente independente de voinţa sa, şi anume: riscul ca la 1 ianuarie 2013 să nu existe politici fiscale şi bugetare asumate prin Programul de guvernare de către noul Guvern învestit în urma alegerilor parlamentare din data de 9 decembrie 2012; încetarea aplicabilităţii, la data de 31 decembrie 2012, a măsurilor financiare în domeniul bugetar instituite prin Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; neadoptarea măsurilor şi pentru anul 2013 ar fi determinat afectarea semnificativă a sustenabilităţii finanţelor publice, generând un impact suplimentar asupra cheltuielilor bugetare şi, respectiv, asupra deficitului bugetar de 6,8% din produsul intern brut.

Totodată, menţionează că proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 a fost înregistrată la Senat, pentru dezbatere, cu nr. b409 din data de 13 decembrie 2012 (Adresa nr. E 169/13-12-2012) şi a fost prezentat în Biroul permanent cu nr. 436 din 21 decembrie 2012, fiind adoptat de Senat în 11 martie 2013.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra

excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate fi constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar În anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012.

Prevederile de lege criticate au avut o aplicabilitate temporară, în cursul anului 2013, însă, cu toate acestea, continuă să îşi producă efectele juridice în prezenta cauză, astfel încât, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale (a se vedea Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011), urmează a se analiza constituţionalitatea acestora.

Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 15 privind universalitatea şi ale art. 115 privind delegarea legislativă.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că asupra dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, criticate prin raportare la art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie, Curtea s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 554 din 17 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 7 februarie 2014, statuând următoarele:

1. Prin art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 legiuitorul delegat dispune că anumite prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013.

Prin Legea nr. 283/2011 s-a urmărit nu doar aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 care modifică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, dar şi completarea măsurilor financiare dispuse prin aceste acte normative în sensul adaptării acestora la condiţiile economice marcate de traversarea unei perioade de criză, atât la nivel naţional, cât şi mondial, şi de imperativul reechilibrării situaţiei economice a ţării, care impune, între altele, reducerea ori limitarea unor cheltuieli bugetare destinate plăţii unor drepturi băneşti.

La aceste condiţii se circumscriu şi prevederile criticate în cauza de faţă, care nu fac altceva decât să prelungească şi pentru anul 2013 aplicarea măsurilor instituite deja prin actele normative menţionate şi care, la rândul lor, au constituit obiect al controlului de constituţionalitate, sens în care este Decizia nr. 1.576 din 7 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 16 ianuarie 2012, sau Decizia nr. 193 din 2 aprilie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 10 iulie 2013, prin care instanţa de contencios constituţional a respins, ca neîntemeiate, criticile de neconstituţionalitate formulate.

2. În preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 se arată că aceasta a fost adoptată avându-se în vedere încetarea aplicabilităţii, la data de 31 decembrie 2012, a măsurilor financiare în domeniul bugetar instituite prin Legea nr. 283/2011 şi faptul că există riscul ca la 1 ianuarie 2013 să nu existe politici fiscale şi bugetare asumate prin Programul de guvernare de către noul Guvern învestit în urma alegerilor parlamentare din data de 9 decembrie 2012. Or, neadoptarea acestor măsuri şi pentru anul 2013 ar fi determinat afectarea semnificativă a sustenabilităţii finanţelor publice, generând un impact suplimentar asupra cheltuielilor bugetare şi, respectiv, asupra deficitului bugetar de 6,8% din produsul intern brut.

Totodată, Curtea observă că prin Decizia nr. 1.533 din 28 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, instanţa de contencios constituţional a reliefat necesitatea creării unul echilibru între interesele generale ale societăţii şi interesele particulare ale persoanelor, sens în care este şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a statuat că un stat contractant, mai ales atunci când elaborează şi pune în practică o politică în materie fiscală, se bucură de o marjă largă de apreciere, cu condiţia existenţei unui Just echilibru” între cerinţele interesului general şi imperativele apărării drepturilor fundamentale ale omului (hotărârea din 23 februarie 2006, pronunţată în Cauza Stere şi alţii împotriva României, paragraful 50).

Având în vedere cele prezentate în expunerea de motive, precum şi faptul că legiuitorul trebuie să dispună, la punerea în aplicare a politicilor sale, mai ales cele sociale şi economice, de o marjă de apreciere pentru a se pronunţa atât asupra existenţei unei probleme da interes public care necesită un act normativ, cât şi asupra alegerii modalităţilor de aplicare a acestuia (Hotărârea din 4 septembrie 2012, pronunţată în Cauza Dumitru Daniel Dumitru şi alţii împotriva României, paragraful 49), Curtea a reţinut că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor criticate raportată la art. 115 alin. (4) din Constituţie apare ca neîntemeiată.

3. Referitor la susţinerea potrivit căreia nu se respectă cerinţa prevăzută de dispoziţiile constituţionale ale art. 115 alin. (5), din analiza procesului legislativ, Curtea a observat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 a fost adoptată de Guvern în data de 12 decembrie 2012, înregistrată la Senat pentru dezbatere, ca primă Cameră, cu nr. Bp409 din data de 13 decembrie 2012 (Adresa nr. E 169/13.12.2012), şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012. Aşadar, Curtea a reţinut că au fost îndeplinite condiţiile privind intrarea în vigoare a ordonanţelor de urgenţă.

De altfel, cele statuate la art. 115 alin. (5) din Constituţie nu sunt în sensul că ordonanţa de urgenţă ar putea să intre în vigoare, deci să producă efecte juridice, numai după ce a parcurs dezbaterea parlamentară, ci condiţia este să fie depusă la Camera competentă spre dezbatere şi să fie publicată în Monitorul Oficial al României.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Cu privire la critica referitoare la inexistenţa unei abilitări a Guvernului de a adopta ordonanţa criticată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, deoarece, potrivit art. 115 din Constituţie, cu denumirea marginal㠓Delegarea legislativă”, regimul celor două categorii de ordonanţe ale Guvernului este diferit, după cum urmează:

- ordonanţele emise pe baza unei legi de abilitare sunt reglementate de alin. (1)-(3) ale art. 115 şi se pot adopta doar în domeniile stabilite prin legea de abilitare şi până la împlinirea termenului de abilitare;

- ordonanţele de urgenţă sunt reglementate de alin. (4)-(6) ale art. 115 şi pot fi emise numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, Guvernul având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.

Referitor la critica privind inexistenţa unei stări de urgenţă, astfel cum este reglementată de Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, Curtea reţine că nici aceasta nu este întemeiată, de vreme ce autorul excepţiei porneşte de la o ipoteză greşită, şi anume că pentru aplicarea restrângerii exerciţiului unui drept sau al unei libertăţi prevăzute de art. 53 din Constituţie ar fi trebuit declarată starea de urgentă sau de asediu, instituţii prevăzute la art. 93 - “Măsuri excepţionale” din Constituţie. Or, chiar dacă instituirea stării de urgenţă sau asediu poate avea drept consecinţă restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi, sfera de aplicare a art. 53 nu se circumscrie numai situaţiilor prevăzute de art. 93 din Constituţie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Florica Luminiţa Zaharia în Dosarul nr. 2.158/87/2013 al Tribunalului Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Teleorman - Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 18 martie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 29 mai 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 26 lit. k) din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 29 mai 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prin grija Ministerului Afacerilor Interne, programul menţionat la alin. (1) va fi difuzat instituţiilor prefectului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 mai 2014.

Nr. 396.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL

manifestărilor prilejuite de Ziua eroilor - 29 mal 2014

 

I. Măsuri administrativ-organizatorice

1. Ministerul Apărării Naţionale, prin unităţile, instituţiile de învăţământ, cercurile şi bibliotecile militare, desfăşoară manifestări dedicate Zilei Eroilor: simpozioane, întâlniri cu istorici şi veterani de război, vizite la cimitire de onoare, mausolee şi monumente comemorative de război, expoziţii de carte etc.

2. Ministerul Afacerilor Interne iniţiază programe speciale pentru sărbătorirea Zilei Eroilor, organizează ceremoniale militare şi religioase şi asigură ordinea publică la locul de desfăşurare a activităţilor comemorative.

3. Ministerul Afacerilor Externe organizează, prin intermediul reprezentanţelor diplomatice româneşti sau al oficiilor consulare, activităţi specifice pentru comemorarea eroilor români căzuţi şi înhumaţi pe teritoriul altor state: depuneri de coroane şi, în unele locaţii, ceremonii religioase, în limita bugetului aprobat.

4. Ministerul Educaţiei Naţionale organizează şi desfăşoară programe dedicate aniversării Zilei Eroilor în instituţiile de învăţământ: întâlniri cu veterani de război, spectacole omagiale etc. şi asigură, prin inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ, participarea tinerilor la ceremoniile oficiale desfăşurate în capitală şi în ţară.

5. Autorităţile administraţie publice locale organizează manifestări comemorative, expoziţii tematice, simpozioane şi mese rotunde şi desfăşoară programe proprii de comemorare a eroilor, în funcţie de specificul local, la mausolee ale eroilor, precum şi la cimitire, parcele de onoare şi monumente de război.

6. De Ziua Eroilor, la ora 12,00, în toate lăcaşurile de cult se trag clopotele, iar în instituţiile publice şi unităţile de învăţământ se păstrează un moment de reculegere. Festivităţile de comemorare a eroilor încep după oficierea Sfintei Liturghii a înălţării Domnului.

7. Instituţiile de apărare şi ordine publică asigură gărzi de onoare şi muzici militare/trompeţi pentru ceremoniile oficiale organizate în capitală, în municipiile reşedinţă de judeţ şi la alte cimitire de război reprezentative din ţară. Gărzile la monumente se instalează la ora 11,00 şi se ridică la ora 18,00.

8. Măsurile adoptate pentru sărbătorirea Zilei Eroilor vor fi incluse pe agenda primei videoconferinţe săptămânale cu prefecţii şi preşedinţii consiliilor judeţene.

II. Manifestări comemorative

A. În capitală

1. Ministerul Apărării Naţionale organizează ceremonii la: Mormântul Ostaşului Necunoscut, Monumentul eroilor căzuţi în misiune în teatre de operaţii şi pe teritoriul României, Cimitirul Militar Ghencea, Cimitirul Israelit “Filantropia”, Monumentul Eroilor Patriei.

2. Ministerul Afacerilor Interne organizează ceremonii la: Parcela eroilor de pe D.N. 1, Monumentul Ultimului Străjer al Capitalei, Monumentul Eroilor Jandarmi din Parcul Cişmigiu şi Monumentul Pompierilor din curtea bisericii Sfântul Gheorghe-Plevna.

B. În ţară

1. Autorităţile administraţiei publice locale organizează - în ziua de 29 mai - cu sprijinul şi participarea garnizoanelor militare, a unităţilor şcolare, a cultelor religioase, a asociaţiilor de veterani şi a altor organizaţii neguvemamentale ceremonii de depunere de coroane şi jerbe de flori, precum şi programe proprii de comemorare a eroilor României, în funcţie de specificul local, în principal la marile mausolee ale eroilor, precum şi la cimitirele şi parcelele de onoare.

2. Manifestări de comemorare a eroilor, cu caracter neoficial, pot avea loc în toate localităţile din ţară în care sunt cimitire/parcele de onoare sau monumente ale eroilor români.

C. Pe plan extern

Reprezentanţele diplomatice ale României în străinătate organizează acţiuni de cinstire a memoriei eroilor români căzuţi şi înhumaţi pe teritoriul altor state.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.576/FU din 25 aprilie 2014 al Direcţiei dezvoltare durabilă şi protecţia naturii,

ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 3.349/CJ din 17 aprilie 2014,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, se aprobă capturarea unui număr maxim de exemplare din specii de peşti de pe cursul râului Siret şi principalii săi afluenţi, corpuri de apă, cuprinse în cadrul ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior, după cum urmează:

a) Migumus fossilis - 50 de exemplare;

b) Aspius aspius - 50 de exemplare;

c) Cobitis taenia - 50 de exemplare;

d) Gobio kessleri - 50 de exemplare;

e) Gobio albipinnatus - 50 de exemplare;

f) Gymnocephalus schraetzer - 50 de exemplare;

g) Pelecus cultratus - 50 de exemplare;

h) Rhodeus sericeus amanjs - 50 de exemplare;

i) Sabanejewia aurata - 50 de exemplare;

j) Zingel streber - 50 de exemplare;

k) Zingel zingel - 50 de exemplare.

Art. 2. - În vederea capturării speciilor de faună sălbatică prevăzute art. 1 se va utiliza echipament de tip SAMUS 725 MP setat pentru faza de electronarcoză.

Art. 3. - (1) Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 august 2014.

(2) Capturarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se realizează numai de către Societatea Comercial㠓Unitatea de Suport pentru Integrare” - SRL.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita şi se va obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 4 - (1) în termen de 30 de zile de la data capturării, beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute.

(2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspund de silvicultură.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Anne-Rose-Marie Jugănaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 mai 2014.

Nr. 692.

 

ANEXĂ

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute

 

- model –

 

Solicitant .............................................................................................................................................

Specia pentru care s-a acordat derogarea

Numărul exemplarelor ........................................................................................................................

Stadiul de dezvoltare .........................................................................................................................

Starea exemplarelor înainte de prelevare ........................................................................................

Starea exemplarelor după prelevare ................................................................................................

Locul de prelevare ............................................................................................................................

Data prelevării ..........................................................

Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ...........................

Stocarea şi destinaţia specimenelor ................................................................................................

 

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII

 În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

 Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

 În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

 În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop

 Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

 

Data.....................................................................

Semnătura............................................................

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 

În baza prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I.- Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 701 din 20 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 15 mai 2014.

Nr. 3.483.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5.219/2010)

 

LISTA

examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat

 

            1. Limba engleză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/ condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/administrează examenul

A

B

C

D

E

F

1.

Preliminary English Test/PET for SCHOOLS

PET

B1

Promovat

University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL)

www.cambridgeenglish.org/ British Council România

2.

First Certificate in English/First Certificate in English for SCHOOLS

FCE

B2

Promovat

3.

 Certificate in Advanced English

CAE

C1

Promovat

4.

 Certificate of Proficiency in English

CPE

C2

Promovat

5.

Business English Certificate

 

 

 

- Preliminary

BEC

B1

Promovat

- Vantage

 

B2

Promovat

- Higher

 

C1

Promovat

6.

International English Language Testing System

IELTS

Punctaj 0-9

4-4,5 puncte B1

British Council România; Cambridge English Language Assessment; IELTS Australia www.ielts.org

5,0-6,0 puncte B2

6,5-7,0 puncte C1

7,5-9,0 puncte C2

7.

Test of English as a Foreign Language - Internet-based Tests

TOEFL (iBT)

Reading: 0-30

Listening: 0-30

Speaking: 0-30

Writing: 0-30

Total: 0-120

57-86 puncte B1

86-109 puncte B2

110-120 puncte C1

Educational Testing Service (ETS) www.ets.org

8.

Test of English for International Communication

TOEIC

Listening: 5-495

Reading: 5-495

Speaking: 0-200

Writing: 0-200

Listening:

- minimum 275 puncte - B1

- minimum 400 puncte - B2

- minimum 490 puncte - C1

Reading:

- minimum 275 puncte - B1

- minimum 385 puncte - B2

- minimum 455 puncte - C1

Speaking:

- minimum 120 puncte - B1

- minimum 160 puncte - B2

- minimum 200 puncte - C1

Writing:

- minimum 120 puncte - B1

- minimum 150 puncte - B2

- minimum 200 puncte - C1

Educational Testing Service (ETS) www.ets.org

9.

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English Language Skills Assessment

LCCI

ELSA

B1

B2

C1

Au fost evaluate toate cete 4 competenţe şi a fost obţinut punctajul minim, după cum urmează:

Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte

Education Development International (EDI)/www.lcciromania.ro

10.

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - Junior English Test, Senior English Test

LCCI

JETSET

- Level 4

- Level 5

- Level 6

 

 

B1

B2

C1

Au fost evaluate toate cele 4 competenţe şi a fost obţinut punctajul minim, după cum urmează:

Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte

11.

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English for Business

LCCI

 

Au fost evaluate toate cele 4 competenţe şi a fost obţinut punctajul minim, după cum urmează:

Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte

Education Development International

(EDI)/www.lcciromania.ro

EfB - Level 1

B1

EfB - Level 2

B2

EfB - Level 3

C1

12.

TRINITY Integrated Skills in English

TRINITY ISE

ISE I B1

Promovat

TRINITY College London

ISE II B2

Promovat

ISE III C1

Promovat

ISE IV C2

Promovat

13.

Examenele ECL

ECL

Independent User- B1

Promovat

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages/

Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti

Independent User - B2

Promovat

Proficient User - C1

Promovat

14.

City and Guilds am International English for Speakers of Other Languages

The International ESOL Diploma (IESOL)

B1-C2

Promovat

City and Guilds of London Institute

15.

Basic Communication “ Certificate in English

BCCE

B1

Promovat

Hellenic American University, New Hampshire/CITE România

16.

Examination for the 16. Certificate of Competency in English

ECCE

B2

Promovat

Cambridge Michigan Language Assessments, Michigan/ CITE România

17.

Advanced Level Certificate “ in English

ALCE

C1

Promovat

Hellenic American University, New Hampshire/ CITE România

18.

Examination for the 18. Certificate of Proficiency in English

ECPE

C2

Promovat

Cambridge Michigan Language Assessments, Michigan/ CITE România

19.

Ascentis Anglia ESOL

Ascentis Anglia ESOL

B1-C2

Promovat

Anglia Examination Syndicate Limited/ S.C. Eurolink College - S.R.L. România

 

            2. Limba franceză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/ condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/administrează examenul

A

B

C

D

E

F

1.

 

Diplôme d’études an langue française

 

DELF

 

B1

Promovat

Centre international d’études pédagogiques (CIEP) - Ministčre de l’Éducation Nationale www.ciep.fr

 

B2

Promovat

2.

 

Diplôme approfondi de langue française

 

DALF

 

C1

Promovat

C2

Promovat

3.

Test de connaissance du français

TCF

A1-C2

B1

4.

Test d’évaluation du français

TEF

A1-C2

B1

Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) www.fda.ccip.fr

 

            3. Limba germană

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/ condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/administrează examenul

A

B

C

D

E

F

1.

Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe)

DSD2

B2-C1

B2

Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland

(Kultusministerkonferenz; KMK)

www.kmk.org

http://www.auslandsschulwesen.de

2.

Das Deutsche 2 Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Erste Stufe)

 

DSD1

B1

B1

Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland

(Kultusministerkonferenz; KMK)

www.kmk.org

http://www.auslandssch.ulwesen.de

3.

Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch

- Zertifikat Deutsch. für Jugendliche

OSD

-/

B1

 

Promovat

 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK)

www.osd.at

www.bmukk.gv.at

 - Zertifikat Deutsch

- ZD

B2

Promovat

- Mittelstufe Deutsch

- MD

B2

Promovat

- Oberstufe Deutsch

-/

C1

Promovat

- Wirtschaftssprache Deutsch

-/

C2

Promovat

4.

Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch. für Jugendliche

ZDj

B1

Promovat

Goethe - Institut

www.goethe.de/pruefungen

5.

Goethe - Zertifikat B1: “ Zertifikat Deutsch

ZD

B1

Promovat

6.

Goethe - Zertifikat B2

-

B2

Promovat

7.

Zertifikat Deutsch. für den Beruf

ZDfB

B2

Promovat

8.

Goethe - Zertifikat C1: Zentrale Mittelstufenprüfung

ZMP

C1

Promovat

9.

 Prüfung Wirtschaftsdeutsch. International

PWD

C1

Promovat

10.

Goethe - Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung

ZOP

C2

Promovat

11.

Kleines Deutsches Sprachdiplom

KDS

C2

Promovat

12.

Großes Deutsches Sprachdiplom

GDS

C2+

Promovat

13.

Der Test Deutsch als Fremdsprache

TestDaF

B2 - C1

B2

TestDaF-Institut www.testdaf.de

 

            4. Limba italiană

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/ condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/administrează examenul

A

B

C

D

E

F

1.

Certifîcazione di Italiano come Lingua Straniera

 

 

 

Universitŕ per Stranieri di Siena

www.unistrasi.it

- Livello Uno

CILS

B1

Promovat

- Livello Due

 

B2

Promovat

- Livello Tre

 

C1

Promovat

- Livello Quarto

 

C2

Promovat

2.

Certifîcazione della lingua italiana

CELI 2

B1

Promovat

Universitŕ per Stranieri di Perugia

www.cvcl.it

 

CELI 3

B2

Promovat

 

CELI 4

C1

Promovat

CELI 5

C2

Promovat

 

            5. Limba spaniolă

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/ condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/administrează examenul

A

B

C

D

E

F

1.

- Diploma de Espańol como Lengua Extranjera

DELE

 

 

Ministerio de Educación -

http://diplomas.cervantes.es

2.

- Diploma de Espańol Nivel B1 (Inicial)

- B1

B1

Promovat

3.

- Diploma de Espańol Nivel B2 (Intermedio)

- B2

B2

Promovat

4.

- Diploma de Espańol Nivel C1

- C1

C1

Promovat

5.

- Diploma de Espańol Nivel C2 (Superior)

- C2

C2

Promovat

 

            6. Limba portugheză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/ condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/administrează examenul

A

B

C

D

E

F

1.

Diploma Elementar de Portuguęs Língua Estrangeira

DEPLE

B1

Promovat

Ministério da Educaçăo - Centro de Avaliaçăo de Portuguęs Língua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple

2.

Diploma Intermédio de Portuguęs Língua Estrangeira

DIPLE

B2

Promovat

3.

Diploma Avançado de Portuguęs Língua Estrangeira

DAPLE

C1

Promovat

4.

Diploma Universitário de Portuguęs Língua Estrangeira

DUPLE

C2

Promovat

 

            7. Limba japoneză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/ condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/administrează examenul

A

B

C

D

E

F

1.

Japanese Language Proficiency Test

JLPT

N3-B1

Promovat

Asociaţia Profesorilor de Limbă Japoneză din România

N2-B2

Promovat

N1-C1

Promovat

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare la Societatea “Carpatica Asig” - S.A.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F), cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, identificată cu CIF 31588130 şi contul bancar RO83TREZ7005025XXX007370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin dl Mişu Negriţoiu, în calitate de preşedinte,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară,

în baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 14/2014 privind numirea preşedintelui şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară,

în temeiul prevederilor Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată,

în baza hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară adoptate în şedinţa din data de 14 mai 2014, conform art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentaţia aferentă Notei întocmite de Direcţia supraveghere şi stabilitate financiară nr. SA-DSS/2.667 din 30 aprilie 2014 privind propunerea de deschidere a procedurii de redresare financiară a Societăţii “Carpatica Asig” - S.A.,

ca urmare a Referatului de constatare nr. SA-DSS/1.935 din 15 aprilie 2014 şi a documentaţiei aferente acestuia analizate în şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 23 aprilie 2014,

s-a dispus deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societăţii “Carpatica Asig” - S.A., cu sediul în Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr. 5, Turnul A, et. 3-6, Centrul de Afaceri Sibiu, judeţul Sibiu, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J32/1053/29.111996, cod fiscal 8990884, reprezentată legal de doamna Crudu Ina-Ana, în calitate de director general,

avându-se în vedere următoarele motive de fapt şi de drept:

în baza hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară adoptate în şedinţa din data de 23 aprilie 2014, prin Adresa nr. SA-DSS/2.287 din 24 aprilie 2014, s-a solicitat conducerii societăţii, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, să transmită în termen de 48 de ore calculul marjei de solvabilitate disponibile, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă; indicatorul de lichiditate; situaţia rezervelor tehnice brute constituite pe fiecare categorie de rezerve tehnice şi clasă de asigurare practicată; activele admise să acopere rezervele tehnice brute constituite.

Ca urmare a solicitării autorităţii de supraveghere, conducerea societăţii a transmis prin Adresa nr. 4.138.191 din 25 aprilie 2014, înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/39.298 din 28 aprilie 2014, informaţiile solicitate, din analiza cărora au rezultat următoarele:

- indicatorul de lichiditate determinat pentru data de 31 martie 2014 avea o valoare subunitară (de 0,84), societatea încălcând astfel prevederile art. 8 alin. (6) din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările ulterioare;

- valoarea totală a activelor admise să acopere rezervele tehnice brute a scăzut sub nivelul rezervelor tehnice constituite la data de 31 martie 2014, societatea acoperindu-şi rezervele tehnice brute cu active admise în proporţie de 64,3%, încălcându-se astfel prevederile pct. 3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- valoarea marjei de solvabilitate disponibile pentru data de 31 martie 2014 este sub valoarea marjei de solvabilitate minime, în sensul că marja de solvabilitate disponibilă determinată de societate pentru data de 31 martie 2014 este de -88.052.346 lei, iar marja de solvabilitate minimă este de 60.827.010 lei.

Întrucât marja de solvabilitate disponibilă trebuie să fie cel puţin egală cu marja minimă calculată în conformitate cu reglementările în vigoare, rezultă că societatea dispunea de o valoare a marjei disponibile sub limita minimă prevăzută legal, astfel fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere că societatea nu mai îndeplineşte condiţiile de solvabilitate, în sensul că valoarea marjei de solvabilitate disponibile a scăzut sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a hotărât deschiderea procedurii de redresare financiară a Societăţii “Carpatica Asig” - S.A. pe bază de plan de redresare financiară, drept care emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se dispune deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 7 lit. b) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, la Societatea “Carpatica Asig” - SA, cu sediul în Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr. 5, Turnul A, et. 3-6, Centrul de Afaceri Sibiu, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului cu nr. J32/1053/29.11.1996, cod fiscal 8990884, reprezentată legal de doamna Crudu Ina- Ana, în calitate de director general.

Art. 2. - Consiliul de administraţie al Societăţii “Carpatica Asig” - S.A. are obligaţia să întocmească şi să depună la sediul Autorităţii de Supraveghere Financiară un plan de redresare financiară, în termen de cel mult 20 de zile de la data primirii de către societatea de asigurare a prezentei decizii.

Art. 3. - Planul de redresare financiară întocmit de Consiliul de administraţie al Societăţii “Carpatica Asig” - S.A. va cuprinde perspectivele de redresare financiară a societăţii, precum şi modalităţile concrete şi termenele de îndeplinire a măsurilor asumate de conducerea societăţii în vederea restabilirii situaţiei financiare a acesteia.

Art. 4. - Planul de redresare financiară va include, de asemenea, pentru următorii 3 ani financiari, cel puţin următoarele informaţii:

a) estimări ale cheltuielilor de achiziţie şi de administrare;

b) bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de asigurare directă, a acceptărilor şi cedărilor în reasigurare;

c) bugete anuale;

d) bilanţul previzionat;

e) o estimare a resurselor financiare cu care se intenţionează să se acopere obligaţiile asumate, luate în calcul pentru determinarea marjei de solvabilitate minimă;

f) programe de reasigurare şi/sau de retrocesiune;

g) programul de plată a datoriilor;

h) estimarea marjei de solvabilitate disponibile, a marjei de solvabilitate minime şi a fondului de siguranţă aferente activităţii de asigurări generale, în forma prevăzută de normele specifice în vigoare;

i) estimarea rezervelor tehnice brute aferente activităţii de asigurări generale şi a activelor admise să le acopere;

j) estimarea coeficientului de lichiditate.

Art. 5. - Consiliul de administraţie răspunde de neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necorespunzător a dispoziţiilor prezentei decizii şi va fi sancţionat în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 80 din Legea nr. 503/2004, republicată.

Art. 6. - (1) Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară este executorie, conform art. 19 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată.

(2) împotriva prezentei decizii societatea de asigurare poate face contestaţie la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 10 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.

(3) Contestaţia nu suspendă executarea deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 7. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 16 mai 2014.

Nr. 183.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.