MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 374/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 374         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 21 mai 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

185/692. - Ordin al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2,161/2008 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul Fondului de participare JEREMIE din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.2 “Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii”

 

668. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

            2. - Regulament privind abrogarea alin. (3) al art. 9 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României

 

            Rectificări

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 185 din 10 aprilie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 692 din 16 mai 2014

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.161/2008 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul Fondului de participare JEREMIE din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.2 “Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii”

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2013,

în temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.161/2008 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul Fondului de participare JEREMIE din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.2 “Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

- La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) La închiderea POS CCE/operaţiunilor finanţate în cadrul domeniului major de intervenţie 1.2 «Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii» sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli:

1. plăţi efectuate pentru investiţii în întreprinderi de către intermediarii financiari selectaţi în cadrul operaţiunilor aprobate;

2. plăţi în contul garanţiilor sau sume angajate ca garanţii în favoarea întreprinderilor de către intermediarii financiari selectaţi în cadrul operaţiunilor aprobate;

3. plaţi efectuate pentru împrumuturi către întreprinderi acordate de intermediarii financiari selectaţi în cadrul operaţiunilor aprobate;

4. costuri de management ale intermediarilor selectaţi în cadrul operaţiunilor aprobate, în limitele plafoanelor stabilite la art. 43 alin (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2005 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

5. costuri şi comisioane de management ale Fondului European de Investiţii (FEI) pentru administrarea Fondului de participare JEREMIE în România, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 916/2013 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii

 

Având în vedere dispoziţiile art. 223,537,551 şi 553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Precizările privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Entităţile deţinătoare de bunuri imobile proprietate privată a statului şi/sau de drepturi reale, supuse inventarierii conform prezentului ordin, denumite în continuare entităţi, au obligaţia respectării şi punerii în aplicare a precizărilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - (1) Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice va crea, va dezvolta şi va menţine în funcţiune serviciile informatice pentru atribuirea numerelor de inventar pentru imobilele aparţinând patrimoniului privat al statului, serviciile informatice necesare fiecărei entităţi pentru a comunica datele în inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi drepturile reale supuse inventarierii, va elabora şi va publica pe internet instrucţiunile de utilizare a serviciilor informatice, va asigura acestor entităţi accesul prin internet la aceste servicii informatice şi va asigura publicarea pe site-ul web al Ministerului Finanţelor Publice a datelor publice relevante din inventarul centralizat.

(2) Termenul de punere în funcţiune a serviciilor informatice accesibile prin internet pentru comunicarea inventarului este de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 mai 2014.

Nr. 668.

 

ANEXĂ

 

PRECIZĂRI

privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii

 

1. Obligaţia efectuării inventarierii revine instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor, companiilor naţionale, institutelor de cercetare-dezvoltare, societăţilor cooperatiste, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor asemenea, persoanelor fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri, persoanelor fizice cărora li s-au atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate, asupra bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului, de către titularul dreptului de proprietate, conform legii, denumite în continuare entităţi.

2. Bunurile şi drepturile supuse inventarierii sunt:

a) terenurile şi construcţiile asupra cărora statul are un drept de proprietate privată, denumite în continuare bunuri imobile proprietate privată a statului;

b) drepturile reale enumerate la art. 551 pct. 2-11 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, deţinute de stat asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea privată, alta decât cea a statului;

c) drepturile reale enumerate la art. 551 pct. 2-11 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, deţinute de persoane fizice ori persoane juridice de drept privat asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a statului.

3.1. Bunurile imobile în curs de execuţie aparţinând domeniului privat al statului, realizate de către entităţi în regie proprie sau în antrepriză, se trec în categoria bunurilor imobile finalizate şi în inventarul bunurilor imobile proprietate privată a statului, după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz.

3.2. Bunurile imobile finalizate, realizate din fonduri publice şi care, potrivit legii, aparţin domeniului privat al statului, vor fi cuprinse în inventarul bunurilor din domeniul privat al statului cu valoarea corespunzătoare fondurilor publice utilizate pentru finalizare în baza actului de atestare a dreptului de proprietate.

3.3. Bunurile imobile finalizate, realizate din sursele proprii de finanţare ale entităţii, vor fi cuprinse în inventarul bunurilor din domeniul privat al statului după recuperarea amortizării investiţiei, respectiv la expirarea duratei normale de utilizare, a contractului de concesiune sau de închiriere, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare, în baza actului de atestare a dreptului de proprietate.

3.4. Lucrările de investiţii care nu se mai execută, fiind sistate sau abandonate, se înscriu în inventarul centralizat al statului după sistarea sau abandonarea acestora şi se menţin în inventar pe toată perioada în care se menţine această stare.

4.1. La întocmirea inventarului bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii se vor avea în vedere şi prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

4.2. În condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale identifică, pe raza teritorial-administrativă â acestora, bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi pentru care nu sunt cunoscute entităţile cărora li s-au atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate, vor întocmi un inventar separat pentru acestea.

4.3. Inventarul bunurilor din domeniul privat al statului şi al drepturilor reale supuse inventarierii cuprinde obligatoriu minimum datele înscrise în anexa nr. 1, completate şi clasificate conform anexei nr. 2.

4.4. Bunurile imobile aflate în domeniul privat al statului sunt înscrise în inventarul centralizat la valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă, stabilită conform prevederilor legale.

5.1. Entităţile sunt obligate să transmită Ministerului Finanţelor Publice datele necesare pentru actualizarea anuală a inventarului centralizat, până la data depunerii situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile, după caz, aferente exerciţiului financiar încheiat, folosind serviciile informatice puse la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice în conformitate cu prezentul ordin.

5.2. La actualizarea valorilor bunurilor imobile din cadrul inventarului centralizat al domeniului privat se va avea în vedere ca valoarea de inventar/contabilă netă cuprinsă în acesta, la data de 31 decembrie a fiecărui an de raportare, să fie identică cu valoarea de inventar/contabilă netă cuprinsă în situaţiile financiare anuale aferente aceluiaşi an.

6. Ministerul Finanţelor Publice are atribuţii în centralizarea inventarelor bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, constând în:

a) dezvoltarea şi menţinerea în funcţiune a serviciilor informatice pentru comunicarea de către fiecare entitate a datelor de inventar;

b) dezvoltarea şi menţinerea în funcţiune a serviciilor informatice în vederea atribuirii numerelor de inventar pentru imobilele aparţinând patrimoniului statului;

c) elaborarea şi publicarea pe internet a instrucţiunilor de utilizare a serviciilor informatice;

d) publicarea pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice a datelor publice relevante din inventarul centralizat, conform legii;

e) asigurarea accesului, prin tehnologii de tip internet, al entităţilor la aceste servicii informatice.

7.1. Inventarul bunurilor se transmite ca fişier electronic semnat cu certificat digital, aplicând prevederile Ordinului

ministrului finanţelor publice nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 29619 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

7.2. Persoanele responsabile din cadrul entităţilor, deţinătoare de certificate digitale calificate, înrolate la Ministerul Finanţelor Publice în vederea transmiterii declaraţiei D112, precum şi a altor documente electronice vor putea utiliza aceleaşi instrumente şi pentru comunicarea inventarului bunurilor. Inventarul semnat cu certificat digital calificat se transmite prin internet la www.e-guvernare.ro, secţiunea Depunere declaraţii.

7.3. Persoanele fizice care nu deţin certificate digitale calificate vor prezenta inventarul ca fişier electronic nesemnat, la sediile organelor fiscale competente pentru administrarea contribuabilului, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, şi vor fi asistate de personalul din cadrul structurilor de valorificare a bunurilor sau de asistenţă a contribuabililor, după caz, în vederea comunicării inventarului bunurilor.

8. Consultarea inventarului centralizat ai bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, în intranetul Ministerul Finanţelor Publice, se face de către personalul autorizat al Ministerului Finanţelor Publice, în baza solicitării instituţiilor interesate.

9. Entităţile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care deţin bunuri imobile proprietate privată a statului sau drepturi reale supuse inventarierii cu date de identificare clasificate transmit, în vederea întocmirii inventarului centralizat, numai acele date care nu sunt clasificate.

10. Răspunderea pentru buna organizare şi în termen a lucrărilor de inventariere, pentru legalitatea şi realitatea datelor din inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii şi pentru actualizarea în termen a acestuia revine conducătorului entităţii.

11. Verificarea respectării prezentelor precizări se face de către personalul de specialitate al Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară şi al Direcţiei generale de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, conform competenţelor deţinute de acestea.

12. În anul 2014 inventarul bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii se întocmeşte de către entităţi în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor precizări, după care se transmite Ministerului Finanţelor Publice în termen de 3 luni.

13. Termenii şi expresiile utilizate în sensul prezentelor precizări au semnificaţia din anexa nr. 3.

14. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele precizări.

 

ANEXA Nr. 1

la precizări

 

DATE

privind identificarea entităţilor, a bunurilor imobile din domeniul privat al statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii

 

I. Date de identificare ale entităţii căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real asupra bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat a statului, de către titularul dreptului de proprietate, conform legii

I.1 Pentru persoanele juridice:

- codul unic de identificare/codul de identificare fiscală;

- denumirea entităţii;

- adresa poştală a sediului entităţii.

I.2 Pentru persoanele fizice:

- codul numeric personal;

- numele şi prenumele;

- domiciliul, adresa poştală.

I.3 Categoria entităţii, conform nomenclatorului JV cuprins în anexa nr. 2

I.4 Neidentificată1:

- codul unic de identificare/codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale care face înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul privat al statului;

- denumirea unităţii administrativ-teritoriale;

- adresa poştală a sediului unităţii administrativ-teritoriale.

1 Se completează în situaţiile în care entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real asupra bunurilor imobile nu este identică cu entitatea care face înscrierea bunului în inventarul centralizat al statului.

II. Date privind bunurile imobile din domeniul privat al statului

II.1. Date privind imobilul (teren cu sau fără construcţii):

II.1.1 Date de identificare a imobilului3:

- numărul cadastral al imobilului (n.ci.);

- număr carte funciară al imobilului (n.c.f.i.);

- număr topografic al imobilului (n.t.i.);

- număr de inventar din domeniul public sau privat al statului (cod MFP)4;

- adresa imobilului:

- ţara, judeţul, unitatea administrativ-teritorială, codul poştal (după caz);

- cartier/sat, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament; sau: nr. tarla, nr. parcelă (dacă stradă şi număr nu sunt disponibile);

sau: dacă stradă şi număr, nr. tarla şi nr. parcelă nu sunt disponibile:

- denumirea locului în care se află imobilul;

- vecinătăţile imobilului.

II.1.2 Date generale privind bunului imobil:

- tipul actului/faptului juridic care constituie titlul de proprietate;

- numărul actului juridic care constituie titlul de proprietate;

- data înregistrării/eliberării actului de proprietate;

- tipul actului juridic de atribuire în mod direct a bunului imobil/dreptului;

- numărul actului juridic de atribuire în mod direct a bunului imobil/dreptului;

- data înregistrării/eliberării actului juridic de atribuire în mod directa bunului imobil/dreptului;

- suprafaţa totală a imobilului5, din care:

- suprafaţa imobilului în mp deţinută exclusiv;

- suprafaţa imobilului în mp deţinută în cote-părţi (coproprietate) (se precizează doar suprafaţa aferentă cotei);

- valoarea de inventar totală a imobilului, în lei;

- valoarea contabilă netă totală a imobilului, în lei;

- suprafaţa imobilului6 în mp deţinută în intravilan;

- valoarea de inventar a imobilului din intravilan;

- valoarea contabilă netă a imobilului din intravilan;

- suprafaţa imobilului7 în mp deţinută în extravilan;

- valoarea de inventar a imobilului din extravilan;

- valoarea contabilă netă a imobilului din extravilan;

- suprafaţa de teren utilizată de entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real, în mp;

- suprafaţa utilă a construcţiei utilizată de entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real, în mp;

- date privind veniturile/taxele obţinute ca urmare a exercitării de către entitate a drepturilor prevăzute în prezentul ordin, asupra imobilului:

- denumirea venitului/taxei;

- suma anuală totală a venitului/taxei, în lei.

II.1 .A. Date generale privind terenurile din cadrul imobilului8 a) Terenurile din cadrul imobilului grupate pe destinaţiile9 cuprinse în nomenclatorul I din anexa nr. 2 la precizări:

- suprafaţa terenului afectată destinaţiei în mp;

- valoarea de inventar a terenurilor, în lei;

- valoarea contabilă netă a terenurilor, în lei;

- regimul de utilizare a suprafeţei de teren:

(1) suprafaţa utilizată de entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real, în mp;

(2) suprafaţa utilizată de instituţii publice, altele decât de la alin. (1), în mp;

(3) suprafaţa utilizată de alte entităţi decât cele de la alin. (1) şi (2), în mp;

(4) suprafaţa neutilizată, în mp.

b) Terenuri din cadrul imobilului grupate pe categorii de folosinţă10, cuprinse în nomenclatorul I din anexa nr. 2 la precizări:

- suprafaţa terenului afectată categoriei de folosinţă, în mp;

- valoarea de inventar a terenurilor în lei;

- valoarea contabilă netă a terenurilor în lei;

- regimul de utilizare a suprafeţei de teren:

(1) suprafaţa utilizată de entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real, în mp;

(2) suprafaţa utilizată de instituţii publice, altele decât de la alin. (1), în mp;

(3) suprafaţa utilizată de alte entităţi decât cele de la alin. (1) şi (2), în mp;

(4) suprafaţa neutilizată, în mp;

- adresa parcelei/denumirea locului, dacă aceasta este diferită de cea a imobilului;

- suprafaţa parcelei componente a terenului afectat categoriei de folosinţă, în mp;

- valoarea de inventar a parcelei, în lei;

- valoarea contabilă netă a parcelei, în lei;

- regimul de utilizare a suprafeţei parcelei:

(1) suprafaţa utilizată de entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real, în mp;

(2) suprafaţa utilizată de instituţii publice, altele decât de la alin. (1), în mp;

(3) suprafaţa utilizată de alte entităţi decât cele de la alin. (1) şi (2), în mp;

(4) suprafaţa neutilizată, în mp.

c) Date privind drepturile reale deţinute de persoane fizice ori persoane juridice de drept privat, asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a statului:

- denumirea dreptului real11 care grevează terenul;

- suprafaţa terenului grevată de dreptul real, în mp;

- tipul actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;

- numărul actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;

- data înregistrării actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;

- data eliberării actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;

- date privind persoana care deţine un drept real, cu excepţia dreptului de proprietate asupra terenului aflat în domeniul privat al statului.

c1) Pentru persoanele juridice:

- codul unic de identificare/codul de identificare fiscală;

- denumirea entităţii;

- adresa poştală a sediului entităţii.

c2) Pentru persoanele fizice:

- codul numeric personal;

- numele şi prenumele;

- domiciliul, adresa poştală.


2 Dacă suprafeţele constatate la inventariere diferă de cele înscrise în actul de proprietate, de atribuire, sau în cartea funciară, se va preciza suprafaţa înscrisă în fiecare din aceste documente.

3 Datele se completează şi în cazul în care terenul nu este proprietatea privată a statului.

4 Numărul de inventar al imobilului este obligatoriu. Pentru înscrierea iniţială a imobilului numărul de inventar se obţine folosind aplicaţia web Serviciul Atribuire numere de inventar pentru imobilele aparţinând patrimoniului statului. Atribuirea se va face o singură dată pentru un imobil.

5 Suprafaţa în mp a terenului va cuprinde şi suprafaţa la sol a construcţiei, după caz.

6 Idem s.

7 Idem «.

8 Datele se completează numai în cazul în care terenul aparţine domeniului privat al statului.

9 Datele se repetă pentru fiecare destinaţie.

10 Datele se repetă pentru fiecare categorie de folosinţă şi, în cadrul acestora, pentru fiecare parcelă componentă a categoriei de folosinţă.

11 Enumerate la art. 551 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

 

II.1.B. Date generale privind construcţiile din cadrul Imobilului

a) Date privind construcţiile:

- numărul construcţiei atribuit conform sistemului cadastral;

- adresa construcţiei, dacă aceasta este diferită de cea a imobilului;

- valoarea de inventar, în lei;

- valoarea contabilă netă, în lei;

- destinaţia construcţiei, conform nomenclatorului II din anexa nr. 2 la precizări;

- starea construcţiei, conform nomenclatorului III din anexa nr. 2 la precizări;

- numărul de niveluri ale construcţiei;

- suprafaţa construită la sol, în mp;

- suprafaţa utilă, în mp;

- regimul de utilizare a suprafeţei utile:

(1) suprafaţa utilizată de entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real, în mp;

(2) suprafaţa utilizată de instituţii publice, altele decât de la alin. (1), în mp”;

(3) suprafaţa utilizată de alte entităţi decât cele de la alin. (1) şi (2), în mp;

(4) suprafaţa neutilizată, în mp;

- suprafaţa desfăşurată, în mp;

- suprafaţă construită la sol, în mp, deţinută exclusiv;

- suprafaţă construită la sol, în mp, deţinută în cote-părţi (se precizează doar suprafaţa aferentă cotei);

- tipul actului/faptului juridic care constituie titlul de proprietate;

- numărul actului juridic care constituie titlul de proprietate;

- data înregistrării/eliberării actului;

- tipul actului juridic de atribuire în mod direct a bunului imobil/dreptului;

- numărul actului juridic de atribuire în mod direct a bunului imobil/dreptului;

- data înregistrării/eliberării actului dacă este cazul.

b) Date privind drepturile reale, deţinute de persoane fizice ori persoane juridice de drept privat, asupra construcţiilor aflate în proprietatea privată al statului;

- denumirea dreptului real12 care grevează construcţia;

- suprafaţa utilă a construcţiei grevate de dreptul real, în mp;

- tipul actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;

- numărul actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;

- data înregistrării actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;

- data eliberării actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;

- date privind persoana care deţine un drept real, cu excepţia dreptului de proprietate asupra terenului aflat în domeniul privat al statului.

b1) Pentru persoanele juridice:

- codul unic de identificare/codul de identificare fiscală;

- denumirea entităţii;

- adresa poştală a sediului entităţii.

b2) Pentru persoanele fizice;

- codul numeric personal;

- numele şi prenumele;

- domiciliul, adresa poştală.

III. Date privind drepturile reale deţinute de stat, asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată, alta decât cea a statului:

III.1 Date privind imobilul, asupra căruia există un drept real al statului altul decât dreptul de proprietate:

III.1.1 Date de identificarea imobilului13:

- numărul cadastral al imobilului (n.c.i.);

- număr carte funciară imobilului al (n.c.f.i.);

- număr topografic al imobilului (n.t.i.);

- număr de inventar din domeniul public şi privat al statului (cod MFP);

- adresa imobilului:

- ţara, judeţul, unitatea administrativ-teritorială, cod poştal (după caz);

- cartier/sat, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament; sau: nr. tarla, nr. parcelă (dacă stradă şi număr nu sunt disponibile);

sau: dacă stradă şi număr, nr. tarla şi nr. parcelă nu sunt disponibile:

- denumirea locului în care se află imobilul;

- vecinătăţile imobilului.

III.1.2 Date generale privind bunul imobil:

- denumirea dreptului real deţinut;

- suprafaţa terenului din cadrul imobilului asupra căreia există un drept real, în mp;

- suprafaţa utilă a construcţiei din cadrul imobilului asupra căreia există un drept real, în mp;

- tipul actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;

- numărul actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;

- data înregistrării actului în baza căruia a fost constituit dreptul real;

- data eliberării actului în baza căruia a fost constituit dreptul real.

III.2 Date privind persoana care deţine dreptul de proprietate asupra bunului imobil, asupra căruia există un drept real al statului altul decât dreptul de proprietate:

1. Pentru persoanele juridice:

- codul unic de identificare/codul de identificare fiscală;

- denumirea entităţii;

- adresa poştală a sediului entităţii.

2. Pentru persoanele fizice:

- codul numeric personal;

- numele şi prenumele;

- domiciliul, adresa poştală.

IV. Date privind lucrări de investiţii care nu se mai execută:

- denumirea obiectivului de investiţii;

- adresa obiectivului de investiţii;

- tipul actului de aprobare a sistării/abandonării;

- numărul actului de aprobare a sistării/abandonării;

- data aprobării sistării/abandonării;

- totalul cheltuielilor efectuate cu obiectivul de investiţii până la data aprobării sistării/abandonării;

- tipul actului de ieşire din starea de sistare/abandonare;

- numărul actului de ieşire din starea de sistare/abandonare;

- data aprobării ieşirii din starea de sistare/abandonare;

- totalul cheltuielilor efectuate cu obiectivul de investiţii până la data aprobării ieşirii din starea de sistare/abandonare.

V. Corelaţii în cadrul anexei

1. Suprafaţa totală a imobilului de la pct. 11.1.2, în mp = Suprafaţa imobilului de la pct. 11.1.2, în mp, deţinută exclusiv + Suprafaţa imobilului de la pct. 11.1.2, în mp, deţinută în cote-părţi.

2. Suprafaţa totală a imobilului de la pct. 11.1.2, în mp = Suprafaţa imobilului deţinută în intravilan de la pct. 11.1.2, în mp + Suprafaţa imobilului deţinută în extravilan de la pct. 11.1.2, în mp

3. Valoarea de inventar totală a imobilului de la pct. 11.1.2, în lei = Valoarea de inventar din intravilan a imobilului de la pct. 11.1.2, în lei + Valoarea de inventar din extravilan a imobilului de la pct. 11.1.2, în lei.

4. Valoarea contabilă netă totală a imobilului de la pct. 11.1.2, în lei = Valoarea contabilă netă din intravilan a imobilului de la pct. 11.1.2, în lei + Valoarea contabilă netă din extravilan a imobilului de la pct. 11.1.2, în lei.

5. Suprafaţa de teren utilizată de entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real de la pct. 11.1.2, în mp = Totalul suprafeţelor de teren utilizate de entitate, grupate pe destinaţii

12 Enumerate la art. 551 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.

13 Datele se completează şi în cazul în care terenul nu este proprietatea privată a statului.

de la pct. 11.1 Aa., în mp = Totalul suprafeţelor de teren utilizate de entitate, grupate pe categorii de folosinţă de la 11.1 Ab., în mp = Totalul suprafeţelor parcelelor de teren, de la 11.1 Ab., în mp

6. Suprafaţa utilă a construcţiei utilizată de entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real de la pct. 11.1.2, în mp = Suprafaţa utilă a construcţiei utilizată de entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real de la pct. II.1.B.a., în mp

7. Valoarea de inventar a tuturor terenurilor grupate pe destinaţii, de la pct. 11.1 Aa., în lei = Valoarea de inventară tuturor terenurilor grupate pe categorii de folosinţă, de la pct. 11.1 Aa., în lei = Valoarea de inventar a tuturor parcelelor de teren, de la pct. 11.1 Aa., în lei.

8. Valoarea contabilă netă a tuturor terenurilor grupate pe destinaţii, de la pct. 11.1 Aa., în lei = Valoarea contabilă netă a tuturor terenurilor grupate pe categorii de folosinţă, de la pct. 11.1 Aa., în lei = Valoarea contabilă netă a tuturor parcelelor de teren, de la pct. 11.1 Aa., în lei.

9. Suprafeţele din cadrul regimului de utilizare, de la pct. 11.1.A.a., în mp = Suprafeţele din cadrul regimului de utilizare (categorii de folosinţă), de la pct. 11.1 Ab., în mp = Suprafeţele din cadrul regimului de utilizare (parcele), de la pct. 11.1 Aa., în mp

10. Valoarea de inventar totală a imobilului de la pct. 11.1.2, în lei = Valoarea de inventar a tuturor terenurilor grupate pe destinaţii, de la pct. 11.1 Aa., în lei + Valoarea de inventar a construcţiilor, de la pct. 11.1.B.

11. Valoarea de inventar totală a imobilului de la pct. 11.1.2, în lei = Valoarea de inventar a tuturor terenurilor grupate pe categorii de folosinţă, de la pct. 11.1 Aa., în lei + Valoarea de inventară construcţiilor, de la pct. 11.1.B.

12. Valoarea de inventar totală a imobilului de la pct. 11.1.2, în lei = Valoarea de inventar a tuturor parcelelor de teren, de la pct. 11.1 Aa., în lei + Valoarea de inventar a construcţiilor, de la pct. 11.1 .B.

13. Valoarea contabilă netă totală a imobilului de la pct. 11.1.2, în lei = Valoarea contabilă netă a tuturor terenurilor grupate pe destinaţii, de la pct. 11.1 Aa., în lei + Valoarea contabilă netă a construcţiilor, de la pct. II.1.B.

14. Valoarea contabilă netă totală a imobilului de la pct. 11.1.2, în lei = Valoarea contabilă netă a tuturor terenurilor grupate pe categorii de folosinţă, de la pct. 11.1 Aa., în lei + Valoarea contabilă netă a construcţiilor, de la pct. II.1.B.

15. Valoarea contabilă netă totală a imobilului de la pct. 11.1.2, în lei = Valoarea contabilă netă a tuturor parcelelor de teren, de la pct. 11.1 Aa., în lei + Valoarea contabilă netă a construcţiilor, de la pct. 11.1.B.

 

ANEXA Nr. 2

la precizări

 

I. Nomenclator privind terenurile din domeniul privat al statului

Clasa 9 - Bunuri imobile aflate în domeniul privat al statului

Grupa

Subgrupa

Denumirea

0

1

2

9.1

TERENURI

 

 

TERENURI GRUPATE PE DESTINAŢII14

 

9.1.1.

Terenuri cu destinaţie agricolă

 

9.1.2.

Terenuri cu destinaţie forestieră

 

9.1.3.

Terenuri aflate permanent sub ape

 

9.1.4.

Terenuri aflate în intravilane

 

9.1.5.

Terenuri cu destinaţii speciale

 

9.1.6.

Terenuri cu alte destinaţii neîncadrate la codurile 9.1.1-9.1.5

 

TERENURI GRUPATE PE CATEGORII DE FOLOSINŢA15

 

9.1.1.1.

Terenuri arabile

 

9.1.1.2.

Păşuni

 

9.1.1.3.

Fâneţe

 

9.1.1.4.

Vii

 

9.1.1.5.

Livezi

 

9.1.1.6.

Păduri şi alte terenuri forestiere

 

9.1.1.7.

Ape curgătoare

 

9.1.1.8.

Ape stătătoare

 

9.1.1.9.

Căi de comunicaţii rutiere

 

9.1.1.10.

Căi ferate

 

9.1.1.11.

Curţi şi curţi cu construcţii

 

9.1.1.12.

Terenuri cu construcţii

 

9.1.1.13.

Terenuri neproductive şi degradate

 

9.1.1.14.

Terenuri cu alte destinaţii neîncadrate la codurile 9.1.1.1-9.1.1.13


14 La clasificarea terenurilor s-au avut în vedere prevederile cuprinse în Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările şi completările ulterioare.

15 Idem14.

 

 


II. Nomenclator privind construcţiile din domeniul privat al statului

Clasa 9 - Bunuri imobile aflate în domeniul privat al statului

Grupa

Subgrupa

Denumirea

0

1

2

 

 

 

9.2.

CONSTRUCŢII GRUPATE PE DESTINAŢII 16

 

9.2.1.

Construcţii industriale

 

9.2.1.1.

Clădiri industriale, în afară de clădirile din:

 

9.2.1.1.1.

- industria alimentară, industria materialelor de construcţii, industria metalurgică şi industria siderurgică;

 

9.2.1.1.2.

- industria chimică.

 

9.2.1.2.

Construcţii uşoare cu structuri metalice (hale de producţie, hale de montaj etc.), în afară de:

 

9.2.1.2.1.

- barăci, şoproane etc.

 

9.2.1.3.

Centrale hidroelectrice, staţii şi posturi de transformare, staţii de conexiuni, în afară de:

 

9.2.1.3.1.

- construcţii speciale metalice;

 

9.2.1.3.2.

- construcţii speciale din beton.

 

9.2,1.4.

Centrale termoelectrice şi nuclearoelectrice, în afară de:

 

9.2.1.4.1.

- clădirea reactorului

 

9.2.1.5.

Piste şi platforme:

 

9.2.1.5.1.

- din beton;

 

9.2.1.5.2.

- din balast, macadam.

 

9.2.1.6.

Sonde de ţiţei, gaze, sare şi platforme marine de fora] şi extracţie;

 

9.2.1.6.1.

- sonde de ţiţei, gaze şi sare;

 

9.2.1.6.2.

- platforme marine de foraj şi extracţie.

 

9.2.1.7.

Turnuri de extracţie minieră

 

9.2.1.8.

Puţuri de mină, galerii, planuri înclinate şi rampe de puţ

 

9.2.1.9.

Structuri de susţinere, estacade şi culoare pentru transportoare cu bandă

 

9.2.1.10.

Rampe de încărcare-descărcare

 

9.2.1.11.

Construcţii miniere subterane: pentru personal; gări şi remize; staţii de pompare; staţii de compresoare; canale pentru aeraj; buncăre; suitori-coborâtori etc.

 

9.2.1.12.

Coşuri de fum şi turnuri de răcire

 

9.2.1.13.

lazuri pentru decantarea sterilului

 

9.2.1.14.

Camere de fum, de desprăfuire, de uscare

 

9.2.1 15.

Lucrări de construcţii de decopertări pentru exploatări miniere

 

9.2.1.16

Poligoane de încercări experimentale în aer liber sau în încăperi închise

 

9.2.1.17.

Alte construcţii industriale neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.1.

 

9.2.2.

Construcţii agricole

 

9.2.2.1.

Clădiri agrozootehnice

 

9.2.2.2.

Construcţii agricole uşoare (barăci, magazii,şoproane, cabane)

 

9.2.2.3.

Depozite de îngrăşăminte minerale sau naturale (construcţii de compostare)

 

9.2.2.4.

Silozuri pentru furaje

 

9.2.2.5.

Silozuri pentru depozitarea şi conservarea cerealelor.

 

9.2.2.6.

Pătule pentru depozitarea porumbului

 

9.2.2.7.

Construcţii pentru creşterea animalelor şi păsărilor, padocuri

 

9.2.2.8.

Heleştee, iazuri, bazine; ecluze şi ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultura

 

9.2.2.9.

Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole

 

9.2.2.10.

Sere, solarii, răsadniţe şi ciupercării:

 

9.2.2.10.1.

- din zidărie, beton, metal sau lemn şi sticlă;


16 Clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.

 

 


II. Nomenclator privind construcţiile din domeniul privat al statului

Clasa 9 - Bunuri imobile aflate în domeniul privat al statului

Grupa

Subgrupa

Denumirea

.0

1

2

 

9.2.2.10.2

- construcţie uşoară din lemn şi folie din masă plastică.

 

 9.2.2.11.

Alte construcţii agricole neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.2

 

 9.2.3.

Construcţii pentru transporturi poştă şi telecomunicaţii

 

9.2.3.1.

Clădiri pentru transporturi: autogări, gări, staţii pentru metrou, aeroporturi, porturi, hangare, depouri, garaje, ateliere, în afară de:

 

 9.2.3.1.1.

- clădiri uşoare cu structură metalică

 

 9.2.3.2.

Infrastructură pentru transport feroviar cu:

 

 9.2.3.2.1.

- ecartament normal şi larg;

 

 9.2.3.2.2

- ecartament normal pentru metrou;

 

 9.2.3.2.3.

- ecartament îngust, inclusiv forestier.

 

9.2.3.2.4.

Infrastructură şi staţii de tramvaie

 

9.2.3.4.

Reţele electrice de contact pentru tracţiune electrică:

 

9.2.3.4.1.

- pentru linii de cale ferată;

 

9.2.3.4.2.

- pentru linii de tramvaie şi troleibuze;

 

9.2.3.4.3.

- pentru linii de cale ferată minieră.

 

9.2.3.5.

Construcţii pentru transport feroviar: peroane; treceri de nivel; port-gabarit; cheiuri de încărcare-descărcare; pentru alimentare şi revizie locomotive; canale de coborât osii; fundaţii de plăci turnante şi pod basculă; canale de zgură etc.

 

9.2.3.6.

Aparate de cale

 

9.2.3.7.

Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi şi autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulaţie):

 

9.2.3.7.1.

- cu îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam;

 

9.2,3.7.2.

- cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă;

 

9.2.3.7.3.

- cu îmbrăcăminte din beton de ciment;

 

9.2.3.7.4.

- infrastructură drumuri forestiere.

 

9.2.3.8.

Piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule. Construcţii aeroportuare

 

9.2.3.9.

Cheiuri, estacade şi docuri pentru nave

 

9.2.3.10.

Cale pentru montarea şi lansarea navelor:

 

9.2.3.10.1.

- file din lemn;

 

9.2.3.10.2.

- file din beton, beton armat.

 

9.2.3.11.

Canale pentru navigaţie

 

9.2.3.12.

Construcţii accesorii pentru transport rutier, aerian, naval

 

9.2.3.13.

Linii de funiculare pentru exploatări miniere şi industriale:

 

9.2.3.13.1.

- pe stâlpi din lemn;

 

9.2.3.13.2.

- pe stâlpi din metal sau beton armat.

 

9.2.3.14.

Linii funiculare pentru personal; staţii şi construcţii de protecţie:

 

9.2.3.14.1.

- cu telecabine, telegondole sau teleschiuri;

 

 9.2.3.14.2.

- multilifturi pentru schi.

 

 9.2.3.15.

Linii funiculare forestiere de tip uşor

 

 9.2.3.16.

Planuri înclinate supraterane

 

 9.2.3.17.

Poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte:

 

 9.2.3.17.1

- din lemn;

 

9.2.3.17.2.

- din zidărie, beton armat sau metal.

 

9.2.3.18.

Tunele


II. Nomenclator privind construcţiile din domeniul privat al statului

Clasa 9 - Bunuri imobile aflate în domeniul privat al statului

Grupa

Subgrupa

Denumirea

0

1

2

 

9.2.3.19.

Clădiri pentru poştă, telecomunicaţii: centrale telefonice, staţii de emisie radio, studiouri pentru radio, televiziune etc.

 

9.2.3.20.

Linii şi cabluri aeriene de telecomunicaţii, stâlpi, circuite, cabluri, traverse, console etc.

 

9.2.3.21.

Reţele şi canalizaţii subterane de comunicaţii urbane şi interurbane, în afară de:

 

9.2.3.21.1.

- suport de transmisiuni de telecomunicaţii pe sisteme de cabluri cu fibră optică (submarine, subfluviale).

 

9.2.3.22.

Platforme, turnuri şi piloni metalici pentru antene de radiotelefonie, telefonie mobilă, radio şi TV

 

9.2.3.23.

Cabine telefonice

 

9.2.3.24.

Construcţii uşoare pentru transporturi şi telecomunicaţii (barăci, magazii, şoproane, cabane)

 

9.2.3.25.

Alte construcţii pentru transporturi, postă şi telecomunicaţii neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.3.

 

9.2.4.

Construcţii hidrotehnice

 

9.2.4.1.

Baraje şi construcţii accesorii baraje (ecluze, deversoare, porturi şi fronturi de aşteptare, disipatoare de energie, goliri de fund, canale de derivaţie)

 

9.2.4.2.

Diguri (de apărare; de compartimentare; de dirijare a curenţilor), consolidări de maluri, praguri; pinteni; anrocamente şi căsoaie; cleonaje:

 

9.2.4.2.1.

- din fascine; lemn cu bolovan sau piatră;

 

9.2.4.2.2.

- din piatră brută; blocuri de beton; zidărie de piatră; beton armat.

 

9.2.4.3.

Canale de aducţiune

 

9.2.4.4.

Pereuri

 

9.2.4.5.

Construcţii hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, platforme meteorologice; în afară de:

 

9.2.4.5.1.

- construcţii uşoare.

 

9.2.4.6.

Lacuri artificiale de acumulare

 

9.2.4.7.

Alte construcţii hidrotehnice neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.4.

 

9.2.5.

Construcţii pentru afaceri, comerţ, depozitare

 

9.2.5.1.

Centre de afaceri

 

9.2.5.2.

Clădiri comerciale pentru depozitare-comercializare şi distribuţie. Magazine

 

9.2.5.3.

Construcţii pentru depozitarea mărfurilor de larg consum, a mărfurilor industriale, a materialelor de construcţii şi a produselor agricole

 

9.2.5.4.

Construcţii pentru depozitarea şi comercializarea produselor petrolifere (benzinării etc.)

 

9.2.5.5.

Construcţii pentru depozitarea explozibililor, carburanţilor şi lubrifianţilor

 

9.2.5.6,

Silozuri pentru agregate minerale, minereuri, cărbuni, materiale pulverulente (ciment, var, ipsos) etc.

 

9.2.5.7.

Rezervoare şi bazine pentru depozitare, în afară de:

 

9.2.5.7.1.

- rezervoare pentru depozitare cu protecţie catodică

 

9.2.5.8.

Depozite frigorifice pentru alimente. Gheţării

 

9.2.5.9.

Platforme pentru depozitare şi activităţi comerciale

 

9.2.5.10.

Tancuri, rezervoare, bidoane şi butoaie pentru depozitarea băuturilor

 

9.2.5.11.

Rampe de încărcare

 

9.2.5.12.

Construcţii uşoare pentru afaceri, comerţ, depozitare (barăci, magazii, şoproane etc.)

 

9.2.5.13.

Camere de tezaur pentru depozitarea valorilor şi datelor

 

9.2.5.14.

Alte construcţii pentru afaceri, comerţ, depozitare neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.5.


II. Nomenclator privind construcţiile din domeniul privat al statului

Clasa 9 - Bunuri imobile aflate în domeniul privat al statului

Grupa

Subgrupa

Denumirea

0

1

2

 

9.2.6.

Construcţii de locuinţe şi social-culturale

 

9.2.6.1.

Clădiri de locuit, hoteluri şi cămine, în afară de:

 

9.2.6.1.1.

- clădiri pentru locuinţe sociale, moteluri şi cămine amplasate în centre industriale. WC publice

 

9.2.6.2.

Construcţii pentru învăţământ; ştiinţă; cultură şi artă; ocrotirea sănătăţii; asistenţă socială cultură fizică şi agrement, în afară de:

 

9.2.6.2.1.

- case de sănătate, băi publice şi baze de tratament

 

9.2.6.3.

- împrejmuiri din:

 

9.2.6.3.1.

- lemn;

 

9.2.6.3.2.

- zidărie, beton armat, metal.

 

9.2.6.4.

Clădiri administrative

 

9.2.6.5.

Construcţii pentru centrale termice şi puncte termice

 

9.2.6.6.

Construcţii suport pentru panouri de afişare şi publicitate

 

9.2.6.7.

Construcţii pentru turnuri de ceas, turnuri de pază şi alte amenajări asemănătoare

 

9.2.6.8.

Alte construcţii de locuinţe şi social-culturale neregăsite în cadrul subgrupei 9,2.6.

 

9.2.7.

Construcţii pentru transportul energiei electrice

 

9.2.7.1.

Reţele de alimentare, de iluminat şi linii de transport ai energiei electrice:

 

9.2.7.1.1.

- aeriene, pe stâlpi din lemn;

 

9.2.7.1.2.

- aeriene, pe stâlpi metalici sau din beton armat;

 

9.2.7.1.3.

- subterane.

 

9.2.7.2.

Instalaţii electrice de forţă:

 

9.2.7.2.1.

- aeriene sau aparente;

 

9.2.7.2.2.

- îngropate;

 

9.2.7.2.3.

- în tub, canal sau în tunel de protecţie.

 

9.2.7.3.

Alte construcţii pentru transportul energiei electrice neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.7.

 

9.2.8.

Construcţii pentru alimentare cu apă. canalizare şi îmbunătăţiri funciare

 

9.2.8.1.

Puţuri săpate sau forate

 

9.2.8.2.

Drenuri pentru alimentări cu apă

 

9.2,8.3.

Captări şi prize de apă

 

9.2.8.4.

Canale pentru alimentare cu apă şi evacuarea apelor

 

9.2.8.5.

Galerii pentru alimentare cu apă şi evacuarea apelor

 

9.2.8.6.

Conducte pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările; reţele de distribuţie. Galerii subterane pentru instalaţii tehnico-edilitare

 

9.2.8.7.

Conducte pentru canalizare, în afară de:

 

9.2.8.7.1.

- conducte tehnologice pentru ape acide

 

9.2.8.8.

Staţii de tratare, de neutralizare şi de epurare a apelor

 

9.2.8.9.

Castele de apă

 

9.2.8.10.

lazuri de depozitare; paturi de uscare a nămolului; câmpuri de irigare şi infiltrare, în afară de:

 

9.2.8.10.1.

- canale de irigaţii

 

9.2.8.11.

Rezervoare din beton armat pentru înmagazinarea apei

 

9.2.8.12.

Staţii de pompare şi separare a apei, în afară de:

 

9.2.8.12.1.

- staţii de pompare plutitoare

 

9.2.8.13.

Construcţii şi instalaţii tehnologice pentru alimentare cu apă şi canalizare

 

9.2.8.14.

Construcţii uşoare (barăci, magazii, şoproane etc.)

 

9.2.8.15.

Alte construcţii pentru alimentare cu apă, canalizare şi îmbunătăţiri funciare neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.8.

 

II. Nomenclator privind construcţiile din domeniul privat al statului

Clasa 9 -  Bunuri imobile aflate în domeniul privat al statului

Grupa

Subgrupa

Denumirea

0

1

2

 

9.2.9.

Construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare

 

9.2.9.1.

Conducte magistrale pentru transportul produselor petrolifere, gazelor şi al lichidelor industriale, inclusiv traversările şi instalaţiile tehnologice, în afară de:

 

 9.2.9.1.1.

- conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere prevăzute cu protecţie catodică

 

 9.2.9.2.

Conducte de termoficare:

 

 9.2.9.2.1.

- aeriene sau în canale de protecţie vizitabile;

 

 9.2.9.2.2.

- în canale nevizitabile.

 

9.2.9.3.

Conducte, branşamente şi instalaţii tehnologice pentru distribuţia gazelor, produselor petroliere şi a lichidelor industriale, apă sărată, din exteriorul şi interiorul construcţiilor

 

9.2.9.4.

Alte construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare, neregăsite în cadrul subgrupei 9.2.9.

 

9.2.10.

Alte construcţii neregăsite în cadrul grupei 9.2.

 

III. Nomenclator privind denumirea stării construcţiei

Nr.

Simbol

Denumire starea construcţiei

1

FB

Clădiri foarte bune

2

B

Clădiri bune

3

S

Clădiri satisfăcătoare

4

I

Clădiri insalubre

5

X

Ruine

6

AS

Alte stări decât cele enumerate mai sus

 

IV. Nomenclator privind categoria entităţii

Nr.

Simbol

Denumire categoria entităţii

1

IPC

Instituţii publice centrale

2

IPL

Instituţii publice locale

3

RA

Regii autonome

4

SC

Societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale

5

ICD

Institute de cercetare-dezvoltare

6

SCO

Societăţi cooperatiste

7

AF

Asociaţii, fundaţii

8

PFA

Persoane fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri

9

PFZ

Persoane fizice

10

AE

Afte entităţi decât cele enumerate mai sus

 

ANEXA Nr. 3

la precizări

 

GLOSAR DE TERMENI

 

I. Definirea terenurilor conform categoriilor de folosinţa

1. Categorie de folosinţă a terenului - caracterizare codificată din punctul de vedere al destinaţiei terenului, în funcţie de scopul pentru care este utilizat (agricol, silvic, construcţii, căi de comunicaţii, exploatare minieră etc.).

2. Căile de comunicaţi rutiere (DR) şi căile ferate (CF). Din punct de vedere funcţional şi al administrării, căile de comunicaţii rutiere se împart după cum urmează:

a) drumuri de interes local: drumurile comunale şi drumurile vicinale;

b) căi ferate simple, duble şi înguste, triaje;

c) drumurile de exploatare din extravilan, care nu au un caracter permanent, nu se înregistrează ca detalii şi se atribuie în proporţie egală parcelelor din imediata vecinătate.

3. Fâneţe (F). La categoria “fâneţe” se încadrează terenurile înierbate sau înţelenite în mod natural sau artificial prin însămânţări la maximum 15-20 de ani, iar iarba se coseşte pentru fân. Se înregistrează la fâneţe: fâneţe curate, fâneţe cu pomi, fâneţe împădurite, fâneţe cu tufărişuri şi mărăcinişuri.

4. Livezi (L). Livezile sunt terenuri plantate cu pomi şi arbuşti fructiferi. Se înregistrează ca livezi:

a) livezi clasice - terenurile plantate cu pomi fructiferi în diferite sisteme de cultură tradiţionale, şi anume: livezi cu culturi intercalate, livezi înierbate, livezi în sistem agropomicol, livezi pure etc;

b) livezi intensive şi superintensive - livezi amenajate având o mare densitate de pomi pe hectar, cu conducerea dirijată a coroanelor şi mecanizarea lucrărilor de întreţinere şi recoltare;

c) plantaţii de arbuşti fructiferi - terenuri plantate cu zmeură, agrişe, coacăze, trandafiri de dulceaţă etc;

d) pepiniere pomicole - terenurile destinate pentru producerea materialului săditor pomicol;

e) plantaţii pentru duzi.

5. Păduri şi alte terenuri forestiere (PF). În această categorie de folosinţă intră toate terenurile care sunt cuprinse în amenajamentele silvice şi în afara acestora, indiferent de proprietar. Se înregistrează la această categorie de folosinţă:

a) păduri - terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră, cu o suprafaţă mai mare de 0,25 ha;

b) terenuri destinate împăduririi - terenuri în curs de regenerare, terenuri degradate şi poieni prevăzute a fi împădurite prin amenajamente silvice;

c) terenuri care servesc nevoilor de cultură, producţie şi administraţie silvică - terenuri ocupate de pepiniere, solare, plantaţii, culturi de răchită, arbuşti ornamentali şi fructiferi, cele destinate hranei vânatului şi animalelor din unităţile silvice, cele date în folosinţă temporară personalului silvic;

d) perdele de protecţie - benzi ordonate din plantaţii silvice şi uneori silvopomicole, care au diferite roluri de protecţie, ca: perdele pentru protecţia culturilor agricole, perdele pentru protecţia cailor de comunicaţie, pentru protecţia aşezărilor umane, perdele pentru protecţia digurilor, perdele pentru combaterea eroziunii etc;

e) tufărişuri şi mărăcinişuri - terenuri acoperite masiv cu vegetaţie arborescentă de mică înălţime, cătinişuri, ienupărişuri, salcâmi, mărăcinişuri etc.

6. Păşuni (P). Păşunile sunt terenuri înierbate sau înţelenite în mod natural sau artificial prin însămânţări la maximum 15- 20 de ani şi care se folosesc pentru păşunatul animalelor. În cadrul acestei categorii de folosinţă se înregistrează:

a) păşuni curate - păşunile acoperite numai cu vegetaţie ierboasă;

b) păşuni cu pomi - păşunile plantate cu pomi fructiferi, în scopul combaterii eroziunii sau a alunecărilor de teren, precum şi păşunile care provin din livezi părăginite. La încadrarea acestora se va ţine seama de faptul că producţia principală este masa verde care se păşunează, iar fructele pomilor reprezintă un produs secundar;

c) păşuni împădurite - păşunile care în afară de vegetaţie ierboasă sunt acoperite şi cu vegetaţie forestieră, cu diferite grade de consistenţă;

d) păşuni cu tufărişuri şi mărăcinişuri.

7. Terenuri arabile (A). În această categorie se încadrează acele terenuri care se ară în fiecare an sau la mai mulţi ani (2-6 ani) şi sunt cultivate cu plante anuale sau perene cum ar fi: cereale, leguminoase pentru boabe, plante tehnice şi industriale, plante medicinale şi aromate, plante furajere, legume etc. În categoria de folosinţă arabil se includ: arabil propriu-zis, pajişti cultivate, grădini de legume, orezarii, sere, solare şi răsadniţe, căpşunării, alte culturi perene. Se înregistrează ca terenuri arabile:

a) terenurile destinate culturilor furajere perene (trifoişti, sparcetiere, lucerniere sau alte terenuri însămânţate cu diferite amestecuri de plante leguminoase şi graminee perene), care se ară o dată la cel mult 6 ani;

b) terenurile rămase temporar neînsămânţate din cauza inundaţiilor, colmatărilor, degradărilor sau a altor cauze;

c) terenurile cu sere şi răsadniţe sistematizate, cu menţiunea “sere” sau “răsadniţe”.

8. Terenurile arabile amenajate sau ameliorate prin lucrări de desecare, terasare, irigare etc. se vor delimita şi se vor înscrie la arabil cu întreaga lor suprafaţă, incluzând şi suprafeţele ocupate de canale, diguri, taluzuri, debuşee, benzi înierbate etc, care au lăţimi mai mici de 2 m, cu excepţia celor din proprietatea Societăţii Naţionale “Îmbunătăţiri Funciare” - S.A. şi Companiei Naţionale “Apele Române” - S.A., care se vor înregistra la categoria de folosinţă curţi - construcţii.

9. Terenuri cu ape şi ape cu stuf. În această categorie intră terenurile acoperite permanent cu apă, precum şi cele acoperite temporar, care după retragerea apelor nu pot avea altă folosinţă. Se înregistrează la această categorie:

a) ape curgătoare (HR): fluviul Dunărea, braţele şi canalele din Delta Dunării, cursurile de apă, pârâurile, gârlele şi alte surse de ape cu denumiri locale (izvoare, privaluri etc.). La apele curgătoare se va înregistra suprafaţa ocupată de întreaga albie minoră a cursului de apă, din mal în mal, chiar dacă aceasta nu este în întregime şi permanent sub apă. De obicei, apele curgătoare formează de o parte şi de alta a luciului apei prundişuri care numai la viituri mari sunt acoperite pentru scurt timp cu apă. Albia minoră a unui curs de apă include toate zonele joase ale cursului, insulele şi prundişurile. Toate aceste terenuri din albia minoră nu se înscriu la neproductiv, ci la terenuri cu ape;

b) ape stătătoare (HB). Limita acestor ape variază în funcţie de anotimp şi de regimul de precipitaţii. La delimitarea acestor ape se va lua în considerare limita lor la nivelul mediu al apelor. În această categorie se încadrează şi apele amenajate în mod special pentru creşterea dirijată a peştelui, precum ŞI suprafeţele cu ape stătătoare de mică adâncime unde cresc trestiişuri, păpurişuri şi alte tipuri de vegetaţie specifică în regim amenajat sau neamenajat;

c) marea teritorială şi marea interioară. Suprafaţa mării teritoriale este cuprinsă între liniile de bază ale celui mai mare reflux de-a lungul ţărmului, inclusiv ale ţărmului dinspre larg al insulelor, ale locurilor de acostare, a menajamentelor hidrotehnice şi ale altor instalaţii portuare permanente şi linia din larg, care are fiecare punct situat la o distanţă de 12 mile marine (22,224 m), măsurată de la punctul cel mai apropiat de la liniile de bază. Suprafaţa mării interioare este cuprinsă între ţărmul mării şi liniile de bază aşa cum au fost definite mai sus.

10. Terenuri degradate şi neproductive (N). Această categorie cuprinde terenurile degradate şi cu procese excesive de degradare, care sunt lipsite, practic, de vegetaţie. Din această categorie fac parte:

a) nisipuri zburătoare - nisipuri mobile nefixate de vegetaţie şi pe care vântul le poate deplasa dintr-un loc în altul;

b) stâncării, bolovănişuri, pietrişuri - terenuri acoperite cu blocuri de stânci masive, îngrămădiri de bolovani şi pietrişuri, care nu sunt acoperite de vegetaţie;

c) râpe, ravene, torent - alunecări active de teren care sunt neproductive când nu sunt împădurite;

d) sărături cu crustă - terenuri puternic sărăturate, care formează la suprafaţa lor o crustă albicioasă friabilă;

e) mocirle şi smârcuri - terenuri cu alternanţe frecvente de exces de apă şi uscăciune, pe care nu se instalează vegetaţie.

Terenurile cu mlaştini cu stuf nu se înregistrează la categoria terenurilor neproductive, ci la categoria terenuri cu ape şi stuf;

f) gropile de împrumut şi cariere - terenuri devenite neproductive prin scoaterea stratului de sol şi rocă pentru diverse nevoi de construcţii;

g) halde - terenuri pe care s-a depozitat material steril rezultat în urma unor activităţi industriale şi exploatări miniere.

11. Terenurile ocupate cu construcţii şi curţi (CC). Această categorie cuprinde terenurile cu diverse utilizări şi destinaţii, de exemplu: clădiri, curţi, fabrici, uzine, silozuri, gări, hidrocentrale, cariere, exploatări miniere şi petroliere, cabane, schituri, terenuri de sport, aerodromuri, diguri, tal uzuri pietruite, terase, debuşee, grădini botanice şi zoologice, parcuri, cimitire, pieţe, rampe de încărcare, fâşia de frontieră, locuri de depozitare, precum şi alte terenuri care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de folosinţă prevăzute la punctele anterioare.

12. Vii (V). În această categorie se încadrează terenurile plantate cu viţă de vie:

a) vii altoite şi indigene:

- viile altoite au la baza lor un portaltoi;

- viile indigene sunt nealtoite, dezvoltându-se pe rădăcini proprii.

Împreună mai sunt denumite şi vii nobile;

b) vii hibride sunt cele care poartă şi denumirea de producători direcţi;

c) hamei - deoarece au o agrotehnică asemănătoare cu a viţei-de-vie, plantaţiile de hamei se includ în această categorie de folosinţă;

d) pepiniere viticole - terenuri pentru producerea materialului săditor viticol: plantaţiile portaltoi şi pepinierele propriu-zise sau şcolile de viţe.

 

II. Definirea terenurilor conform destinaţiilor acestora

1. Terenurile aflate permanent sub ape, din care fac parte: albiile minore ale cursurilor de apă, cuvetele lacurilor naturale şi artificiale la nivelul maxim de retenţie, braţele şi canalele din Delta Dunării, fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale şi contigue.

2. Terenurile cu destinaţie agricolă, din care fac parte: terenurile arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele, terenurile cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamente silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii agrozootehnice şi de îmbunătăţiri funciare, amenajările piscicole, drumurile tehnologice şi de depozitare.

3. Terenurile cu destinaţie forestieră, din care fac parte: terenurile împădurite sau cele care servesc nevoilor de cultură, producţie ori administraţie silvică, terenurile destinate împăduririlor şi cele neproductive - stâncării, abrupturi, bolovănişuri, râpe, ravene, torenţi.

4. Terenurile cu destinaţie specială, din care fac parte: terenurile folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, aeriene şi navale, cele pe care se află obiective şi instalaţii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice şi gazelor naturale. terenurile cu exploatări miniere, petroliere, cele pentru nevoile de apărare a ţării, precum şi rezervaţiile şi monumentele naturii, monumentele, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice şi altele asemenea.

5. Terenurile aflate în intravilan (TDI). În care se includ toate terenurile, indiferent de categoria de folosinţă, situate în perimetrul localităţilor urbane şi rurale, ca urmare a stabilirii limitei de hotăra intravilanului, conform legislaţiei în vigoare.

6. Terenuri cu îmbunătăţiri funciare (TDF). terenuri deservite de sisteme de irigaţii sau de desecare şi drenaj ori de lucrări de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului.

 

III. Definirea drepturilor reale

1. Domeniul privat ai statului - este alcătuit din bunurile aflate în proprietatea privată a acestuia şi din cele asupra căruia statul deţine un drept real, altul decât cel de proprietate, care nu fac parte din domeniul public al statului reglementat de Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Dreptul de proprietate privată se defineşte conform prevederilor art. 555 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ca fiind acel drept real care conferă titularului atributele de posesie, folosinţă şi dispoziţie în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege, asupra unui bun imobil. Proprietate privată a statului (art. 553 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare) - sunt obiect al proprietăţii private a statului toate bunurile de uz sau interes privat al acestuia.

3. Drepturile reale - sunt enumerate şi definite în cadrul Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.

 

IV. Definiţia altor termeni utilizaţi în precizări

1. Construcţie - un imobil sau o parte dintr-un imobil construit cu o utilizare distinctă pentru proprietar/deţinător, care aparţine/este deţinut de una sau mai multe persoane, în exclusivitate ori în indiviziune. Aceasta poate fi o clădire întreagă sau părţi dintr-o clădire, cu una sau mai multe intrări. Fiecare intrare are o adresă. Adresa este identică cu cea a intrării.

2. Extravilanul unităţii administrativ-teritoriale - partea din unitatea administrativ-teritorială. cuprinsă în afara intravilanului, delimitată cadastral potrivit legii.

3. Fonduri publice - sume alocate din bugetele reglementate de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Imobil - teren proprietate privată a statului şi/sau construcţii proprietate privată a statului.

5. Instituţii publice - cele definite în conformitate cu art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare: denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea/coordonarea acestora, finanţate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Instituţii publice locale - cele definite în conformitate cu art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare: denumirea generică, incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora;

7. Intravilanul unităţii administrativ-teritoriale - partea din unitatea administrativ-teritorială, legal delimitată, destinată construirii şi habitaţiei.

8. Inventarul bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale - reprezintă inventarul întocmit la nivelul fiecărei entităţi conform prezentelor precizări.

9. Inventarul centralizat - reprezintă inventarul centralizat la nivelul Ministerului Finanţelor Publice ca urmare a transmiterii inventarului întocmit de fiecare entitate obligată la transmiterea acestuia.

10. Parcelă - suprafaţa de teren situată într-o unitate administrativ-teritorială pe un amplasament bine stabilit, având o singură categorie de folosinţă şi aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în indiviziune.

11. Starea construcţiei-se apreciază în raport cu vechimea clădirii, necesarul lucrărilor de reparaţii, echiparea tehnică, gradul de confort, starea de îmbunătăţire, finisare interioară şi exterioară. Clasificarea clădirilor, în funcţie de starea construcţiei, se face după cum urmează:

a) stare foarte bună (FB) - construcţia nu necesită lucrări de reparaţii curente şi nici lucrări de reparaţii capitale la principalele elemente de construcţii;

b) stare bună (B) - construcţia are nevoie de unele lucrări de reparaţii curente la elemente de construcţii, pentru a fi readusă în stare foarte bună, cum ar fi: reparaţii la fundaţii şi zidărie, tencuieli interioare şi exterioare, planşee, pardoseli, învelitori, zugrăveli şi vopsitorii exterioare, instalaţii electrice, sanitare şi de încălzire, în proporţie de până la 10% din valoarea acestora;

c) stare satisfăcătoare (S) - construcţia necesită lucrări de întreţinere, reparaţii curente şi reparaţii capitale la elemente de construcţii peste cele prevăzute la starea bună;

d) clădiri insalubre (I) - clădirile care nu corespund pentru folosinţă, ca urmare a degradărilor şi prezintă pericol pentru sănătatea şi viaţa celor care locuiesc în ele;

e) ruine (X) - construcţiile dărâmate sau părţi de construcţii nelocuibile.

12. Valoarea de inventar, valoarea contabilă netă - sunt definite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind abrogarea alin. (3) al art. 9 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României

 

În temeiul art. 29 şi 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

Art. 1. - Alineatul (3) al articolului 9 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 septembrie 2005, se abrogă.

Art. 2. - Prezentul regulament intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 8 mai 2014.

Nr. 2.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 875/2009 privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea casării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 10 august 2009, se face următoarea rectificare:

- în anexă, în coloana “Valoarea” aferentă poziţiei 20, în loc de: “2.444,54” se va citi: “24.446,54”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.