MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 377/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 377         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 21 mai 2014

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

25. - Ordonanţă de urgenţa privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

 

407. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Orlăţan Florin-Ioan

 

408. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Radu Lucian

 

409. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 ai Municipiului Bucureşti în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

410. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pe anul 2014 la titlul “Cheltuieli de personal” pentru plata titlurilor executorii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

 

Având în vedere faptul că operatorii economici din industria de apărare prevăzuţi în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, care, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se încadrează în categoria principalilor furnizori de armament, muniţie şi material de război pentru forţele naţionale de apărare şi siguranţă naţională, înregistrează arierate bugetare, iar, în prezent, nu există surse de finanţare pentru stingerea acestor obligaţii,

pentru a nu se ajunge în situaţia în care aceşti operatori economici să intre în stare de faliment, fapt care ar conduce la imposibilitatea asigurării capacităţilor necesare protejării, în timp real, a intereselor esenţiale şi ale siguranţei naţionale,

în actualul context regional geopolitic, se impune întărirea capacităţii de apărare a României prin luarea unor măsuri urgente de redresare economico-financiară a operatorilor economici de interes strategic prevăzuţi în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, astfel încât forţele naţionale de apărare şi securitate să poată fi pregătite pentru protejarea intereselor esenţiale şi siguranţei statului român, precum şi pentru a-şi onora obligaţiile asumate în calitate de stat membru NATO.

Ţinând seama de faptul că volumul arieratelor a crescut semnificativ la toţi operatorii economici în perioada de criză economico-financiară, din cauza dificultăţilor financiare cu care s-a confruntat întreaga economie,

întrucât penalităţile şi majorările calculate pentru neplata datoriilor influenţează negativ rezultatul exerciţiului financiar, ceea ce concură la influenţarea negativă a situaţiei economico-financiare a ţării,

având în vedere necesitatea încadrării în ţintele indicative privind nivelul plăţilor restante conform angajamentelor asumate în acordurile încheiate cu organizaţiile internaţionale, pentru evitarea riscului ratării ţintei, se impune reducerea, în regim de urgenţă, a volumului de plăţi restante şi a arieratelor operatorilor economici prevăzuţi în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, inclusiv prin adoptarea unor măsuri de conversie a creanţelor fiscale în titluri de valoare.

Luând în considerare faptul că neluarea în regim de urgenţă a măsurilor ar putea conduce la afectarea gravă a intereselor esenţiale ale statului român, se impune reglementarea, în regim de urgenţă, a ştergerii arieratelor unor operatori economici.

Ţinând cont de dispoziţiile art. 346 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, potrivit cărora orice stat membru poate lua măsurile pe care la consideră necesare pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război, precum şi de faptul că măsurile propuse nu distorsionează concurenţa pe piaţa internă pentru produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează măsuri pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei naţionale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război şi alte măsuri fiscal-bugetare.

(2) în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin măsuri pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei naţionale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război se înţelege stingerea, prin anulare, a obligaţiilor fiscale principale şi a accesoriilor acestora aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război.

 

CAPITOLUL I

Stingerea obligaţiilor fiscale prin anulare

 

Art. 2. - (1) Obligaţiile fiscale aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război datorate de operatorii economici din industria de apărare, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, denumiţi în prezentul capitol operatori economici, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se anulează.

(2) Obligaţiile fiscale principale şi accesorii aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război, datorate de operatorii economici către fondul de risc ca urmare a împrumuturilor externe garantate de stat conform evidenţei contabile a Ministerului Finanţelor Publice şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se anulează.

Art. 3. - (1) Prin obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se înţelege obligaţii fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii sociale obligatorii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii, datorate şi neachitate, cu excepţia obligaţiilor fiscale principale cu reţinere la sursă şi a accesoriilor aferente acestora.

(2) în scopul aplicării art. 2, operatorii economici care au evidenţa contabilă separată pentru producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război trebuie să determine, pe baza acestei evidenţe, pentru fiecare perioadă fiscală, obligaţiile fiscale aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război şi să le declare organului fiscal competent. Operatorii economici care nu au evidenţă contabilă separată determină şi declară organului fiscal competent obligaţiile fiscale aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război pe baza ponderii veniturilor corespunzătoare acestei activităţi în totalul cifrei de afaceri, pentru fiecare an fiscal.

(3) Declararea de către operatorii economici a obligaţiilor fiscale aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război se realizează prin cererea depusă potrivit art. 4 alin. (1).

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică obligaţiilor fiscale datorate bugetelor autorităţilor publice locale.

Art. 4. - (1) În vederea stingerii prin anulare a obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 2 operatorul economic depune la organul fiscal competent o cerere care se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, prin decizie de anulare.

(2) Cererea de anulare a obligaţiilor fiscale cuprinde următoarele elemente:

a) datele de identificare a operatorului economic: denumire, numele şi prenumele reprezentantului legal, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, precum şi numărul de telefon/fax;

b) suma totală pentru care se solicită anularea, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii, fondul de risc şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi în cadrul acestora, pe obligaţii fiscale principale şi accesorii;

c) data şi semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, precum şi ştampila.

(3) În vederea soluţionării cererii, organul fiscal competent emite, din oficiu, certificatul de atestare fiscală în care sunt cuprinse obligaţiile fiscale datorate de operatorul economic la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării, pe care îl comunică operatorului economic. Modelul şi conţinutul certificatului de atestare fiscală se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) în cazul în care în perioada dintre data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data comunicării deciziei de anulare contribuabilul efectuează plăţi în conturile bugetare aferente tipurilor de creanţe fiscale ce fac obiectul anulării, se sting obligaţiile exigibile în această perioadă, precum şi obligaţiile fiscale ce nu fac obiectul anulării. Prevederile art. 114 şi 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător. În acest caz, distribuirea şi stingerea se efectuează după emiterea deciziei de anulare.

(5) în cazul în care există diferenţe între sumele solicitate de către operatorul economic în cerere şi cele înscrise în certificatul de atestare fiscală, organul fiscal competent solicită, în scris, prezentarea operatorului economic la sediul său pentru clarificarea situaţiei fiscale a acestuia. Solicitarea se transmite operatorului economic odată cu certificatul de atestare fiscală.

(6) După clarificarea neconcordanţelor, organul fiscal întocmeşte în două exemplare procesul-verbal de punere de acord. Odată cu întocmirea procesului-verbal de punere de acord se eliberează, în două exemplare, un nou certificat de atestare fiscală. Un exemplar al procesului-verbal de punere de acord şi al certificatului de atestare fiscală se comunică operatorului economic, iar un exemplar al acestora se arhivează de către organul fiscal.

(7) Termenul de clarificare a neconcordanţelor şi de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscală este de cel mult 15 zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală iniţial. Termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte în mod corespunzător

(8) Operarea în evidenţa contabilă a Ministerului Finanţelor Publice a anulării sumelor prevăzute la art. 2 alin. (2) cuprinse în certificatul de atestare fiscală se face în baza unei note emise de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 5. - (1) în cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt depuse de către operatorul economic deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare ori cereri de restituire, cererea de anulare a obligaţiilor fiscale se soluţionează după soluţionarea cererii de rambursare ori a cererii de restituire şi după efectuarea compensării potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) se prelungeşte în mod corespunzător.

(2) în cazul în care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt depuse de către operatorul economic deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată fără opţiune de rambursare, suma negativă se consideră solicitată la rambursare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(3) Obligaţiile fiscale aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război, stabilite ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru perioadele fiscale la care se referă obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării, se anulează în condiţiile prezentului capitol.

Art. 6. - Obligaţiile reprezentând sumele acordate în condiţiile art. 128 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu titlul de plăţi compensatorii, datorate de operatori economici şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se sting prin anulare.

Art. 7. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru obligaţiile fiscale principale prevăzute la art. 2-6 nu se datorează obligaţii fiscale accesorii.

Art. 8. - (1) Veniturile înregistrate ca urmare a aplicării prevederilor prezentului capitol sunt venituri neimpozabile.

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă încetează orice măsură de executare silită pentru recuperarea creanţelor fiscale ce fac obiectul anulării.

Art. 9. - În situaţia în care operatorii economici care au beneficiat de prevederile art. 2-7 înregistrează la finele oricărui an din următorii 5 ani de la data anulării acestora obligaţii neachitate la scadenţă de natura celor anulate, obligaţiile anulate se repun în sarcina debitorului, iar accesoriile aferente se recalculează în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL II

Alte măsuri fiscal-bugetare

 

Art. 10. - (1) La operatorii economici la care statul este acţionar integral sau majoritar, se poate aproba, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat, conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale de natura celor prevăzute la art. 3 şi obligaţiile fiscale către fondul de risc ca urmare a împrumuturilor externe garantate de stat.

(2) în aplicarea alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, se aprobă operatorii economici la care se realizează stingerea obligaţiilor fiscale prin conversie în acţiuni.

(3) Conversia în acţiuni prevăzută la alin. (1) se realizează numai cu respectarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, în condiţiile legii şi conform prevederilor actelor constitutive.

(4) Instituţia publică care exercită calitatea de acţionar în numele statului la data efectuării conversiei exercită drepturile şi obligaţiile statului român în calitate de acţionar pentru acţiunile emise în favoarea statului de operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) şi înregistrează în evidenţele contabile aceste acţiuni.

(5) La operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat la care s-a deschis procedura insolvenţei, potrivit legii, conversia creanţelor bugetare în acţiuni poate fi prevăzută prin planul de reorganizare, în condiţiile legii, cu acordul expres, în scris, al creditorului. Prevederile alin. (4) rămân aplicabile.

Art. 11. - (1) în vederea stingerii prin conversie în acţiuni a obligaţiilor principale şi a accesoriilor aferente potrivit art. 10, organul fiscal competent emite, din oficiu, certificatul de atestare fiscală prevăzut de art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Certificatul de atestare fiscală emis potrivit alin. (1) se comunică operatorului economic.

(3) Conversia obligaţiilor cuprinse în certificatul de atestare fiscală se face la valoarea nominală a acţiunilor.

(4) Data stingerii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) este data realizării conversiei.

(5) Operarea în evidenţele contabile ale operatorului economic a conversiei în acţiuni a creanţei prevăzute la alin. (1) se face în baza certificatului de atestare fiscală emis de organul fiscal competent potrivit alin. (1) şi comunicat operatorului economic potrivit alin. (2).

(6) începând cu data emiterii certificatului de atestare fiscală, pentru obligaţiile principale datorate de operatorul economic care fac obiectul conversiei în acţiuni, nu se calculează şi nu se datorează obligaţii accesorii.

(7) Pentru obligaţiile care fac obiectul prezentului capitol, executarea silită se suspendă la data intrării în vigoare a

hotărârii Guvernului prevăzute la art. 10 alin. (2) şi încetează la data conversiei în acţiuni a creanţelor.

(8) Ministerul sub autoritatea căruia funcţionează operatorul economic exercită drepturile şi obligaţiile statului român, în calitate de acţionar unic sau majoritar, după caz, şi înregistrează acţiunile emise de operatorul economic în favoarea statului ca urmare a conversiei creanţelor prevăzute la alin. (1), ţinându-se evidenţa acestora distinct potrivit reglementărilor privind contabilitatea instituţiilor publice în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 3 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 28 decembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 380/2002.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 mai 2014.

Nr. 25.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Denumirea societăţii comerciale

Sediul

Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul unic de

înregistrare

0

1

2

3

1.

Societatea Comercială TOHAN - S.A.

Zărneşti, Aleea Uzinei nr. 1, judeţul Braşov

J 08/49/2001 RO 13652413

2.

Societatea Comercială CARFIL -  S.A.

Braşov, Str. Zizinului nr. 119, judeţul Braşov

J08/596/2001 RO 13945863

3.

Societatea Comercială METROM - S.A.

Braşov, Str. Carpaţilor nr. 60, judeţul Braşov

J08/334/2002 RO 14531223

4.

Societatea Comercială UZINA MECANICĂ CUGIR - S.A.

Cugir, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, judeţul Alba

J01/40/1999 RO 1769224

5.

Societatea Comercială FABRICA DE ARME CUGIR - S.A.

Cugir, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1 A, judeţul Alba

J01/435/2004 RO 16368506

6.

Societatea Comercială UZINA MECANICA PLOPENI - S.A.

Plopeni, Str. Republicii nr. 1, judeţul Prahova

J29/162/2001 RO13741804

7.

Societatea Comercială UZINA MECANICA SADU - S.A.

Bumbeşti-Jiu, Str. Parângului nr. 59, judeţul Gorj

J18/330/2001 RO 14373832

8.

Societatea Comercială UZINA MECANICĂ MIJA - S.A.

Comuna I.L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa

J15/330/2001 RO 2978636

9.

Societatea Comercială UZINA AUTOMECANICA MORENI - SA

Moreni, str. Teiş nr. 16, judeţul Dâmboviţa

J15/22/2001 RO 938970

10.

Societatea Comercială ARSENAL-REŞIŢA - S.A.

Reşiţa, Str. Bârzăviţei nr. 4, judeţul Caraş-Severin

J11/377/2001 RO 14366231

11.

Societatea Comercială UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI - SA

Bucureşti, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 7-9, sectorul 3

J40/591/2002 RO 14423850

12.

Societatea Comercială ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S. A.

Ploieşti, şos. Ploieşti-Târgovişte, km. 8, judeţul Prahova

J29/1154/2001 RO 14361269

13.

Societatea Comercială UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREŞTI - SA

Târgovişte, Str. Laminorului nr. 2, judeţul Dâmboviţa

J15/344/2001 RO 3180070

14.

Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA - SA.

Victoria, Aleea Uzinei nr. 8 bis, judeţul Braşov

J08/183/2002 RO 14469423

15.

 Societatea Comercială FABRICA DE PULBERI - S.A. FĂGĂRAŞ

Făgăraş, str. Extravilan nr. 1, judeţul Braşov

J08/1304/2007 RO 21727401

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Orlăţan Florin-Ioan

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Orlăţan Florin-Ioan.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 20 mai 2014.

Nr. 407.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Radu Lucian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11)din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Radu Lucian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Sibiu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 20 mai 2014.

Nr. 408.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 mai 2014.

Nr. 409.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti

 

Locul unda este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Număr de inventar şi cod de clasificare, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006

Imobil, municipiul Bucureşti,

şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

(CUI 4204038)

Ministerul Afacerilor Interne prin Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti

(CUI 4266340)

Suprafaţa construită = 1.247 mp

Suprafaţa terenului = 2.650 mp

Valoarea de inventar totală = 2.682.540 lei

C.F. nr. 229.709

159.408 8.19.01

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pe anul 2014 la titlul “Cheltuieli de personal” pentru plata titlurilor executorii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pe anul 2014 cu suma de 1.495 mii lei la capitolul 74.01 “Protecţia mediului”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fi scai-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 mai 2014.

Nr. 410.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.