MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 386/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 386         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 26 mai 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            32. - Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            52. - Decizie privind aprobarea formatelor repertoriilor de opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme şi videograme

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            166. - Decizie privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Viorel Călin, administrator executiv al Societăţii CAVI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

            173. - Decizie privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Lupu Dumitru, director executiv al Societăţii ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.RL.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

329. - Ordin privind testarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii de servicii medicale de dializă

 

Rectificări la:

 - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2013

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 179 alin. (4) şi (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Rata anuală de creştere a eficienţei economice pentru activitatea de transport al gazelor naturale se stabileşte la valoarea de 3,5% pentru fiecare an al celei de a treia perioade de reglementare, în intervalul iulie 2014 - septembrie 2017.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă prevederile referitoare la activitatea de transport al gazelor naturale din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 6 iunie 2012, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi titularii de licenţă de operare a sistemului de transport vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 26 mai 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 21 mai 2014.

Nr. 32.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale

 

CAPITOLUL I

Principii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementează modalitatea de fundamentare şi de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale printr-un sistem de transport al gazelor naturale aflat pe teritoriul României.

(2) Racordarea terţilor ia sistemul de transport şi activităţile conexe celor de operare a sistemului de transport, desfăşurate conform reglementărilor specifice elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, sau alte instituţii abilitate, precum şi alte activităţi prestate de titularul de licenţă nu fac obiectul prezentei metodologii.

Art. 2. - (1) Tarifele reglementate, denumite în continuare tarife de transport, reprezintă contravaloarea serviciilor de transport al gazelor naturale prestate pentru rezervarea capacităţii de transport pe puncte de intrare/ieşire şi pentru utilizarea sistemului de transport pentru o cantitate de gaze naturale cu un conţinut energetic echivalent cu 1MWh, gaze naturale aflate în condiţiile standard de presiune, temperatură şi de calitate a gazelor naturale prevăzute în reglementările legale specifice în vigoare.

(2) Tarifele de transport se stabilesc diferenţiat pentru fiecare titular al licenţei de operare a sistemului de transport, denumit în continuare titular de licenţă, şi pentru fiecare sistem de transport operat de acesta, în funcţie de caracteristicile tehnice şi regimul de exploatare ale fiecărui sistem de transport.

(3) La stabilirea tarifelor de transport, orice cost/venit asociat activităţii de transport al gazelor naturale este luat în considerare o singură dată.

(4) Tarifele de transport nu includ contravaloarea lucrărilor de execuţie a instalaţiilor de racordare la sistemul de transport care nu au fost cuprinse în planul de investiţii şi de dezvoltare a sistemului de transport al titularului de licenţă, aprobat de ANRE, conform reglementărilor în vigoare. Veniturile realizate de titularul de licenţă din tarifele de racordare la sistemul de transport şi costurile aferente nu fac obiectul prezentei metodologii. În acest caz, vor fi luate în considerare exclusiv costurile legate de exploatarea instalaţiilor de racordare, costuri care sunt recunoscute şi permise titularului de licenţă în venitul total aferent activităţii de transport al gazelor naturale.

(5) Tarifele de transport includ costurile generate de activităţile şi operaţiunile desfăşurate de transportator pentru asigurarea echilibrului fizic al sistemului de transport, dar nu includ costurile aferente gazelor naturale achiziţionate pentru eliminarea dezechilibrelor din sistemul de transport.

(6) Tarifele de transport nu includ costurile generate de nerespectarea de către titularul de licenţă a condiţiilor contractuale.

(7) Tarifele de transport nu includ TVA.

Art. 3. - Activităţile şi operaţiunile realizate de titularul de licenţă pentru sau în legătură cu serviciile de transport menţionate la art. 2 alin. (1) sunt următoarele:

a) exploatarea capacităţilor de transport - se referă la operaţiunile şi activităţile desfăşurate de titularul licenţei pentru şi/sau în legătură cu operarea şi întreţinerea sistemului de transport şi pentru asigurarea funcţionării acestuia în condiţii de siguranţă şi eficienţă, inclusiv înlocuirea conductelor şi a instalaţiilor şi echipamentelor aferente;

b) dezvoltarea capacităţilor de transport - se referă la operaţiunile şi activităţile desfăşurate de titularul licenţei pentru şi/sau în legătură cu creşterea capacităţii de transport, fie prin mărirea capacităţii de transport pe conductele existente, fie prin extinderea reţelei de conducte de transport;

c) utilizarea sistemului de transport - se referă la ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de titularul licenţei pentru sau în legătură cu:

(i) preluarea gazelor naturale din perimetrele de producţie, de înmagazinare subterană şi din punctele de interconectare;

(ii) vehicularea gazelor naturale prin intermediul sistemului de transport, între punctele de delimitare ale sistemului de transport;

(iii) predarea gazelor naturale în punctele de livrare;

(iv) măsurarea cantităţilor de gaze naturale în punctele de delimitare;

(v) citirea contoarelor/echipamentelor şi/sau sistemelor de măsurare;

(vi) verificarea respectării condiţiilor minime de calitate a gazelor naturale preluate/predate, conform reglementărilor legale în vigoare;

d) activităţile şi operaţiunile desfăşurate de titularul de licenţă pentru sau în legătură cu relaţiile comerciale privind încheierea şi derularea contractelor pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale.

Art. 4. - Perioada de reglementare reprezintă intervalul de timp pe parcursul căruia ANRE stabileşte venitul reglementat şi venitul total pe care un titular de licenţă este îndreptăţit să le realizeze pentru activitatea de transport al gazelor naturale la nivelul acoperirii costurilor permise pentru fiecare an al perioadei de reglementare.

Art. 5. - (1) Perioada de reglementare are o durată de 5 ani.

(2) Perioada a treia de reglementare a început la 1 iulie 2012 şi, prin excepţie de la alin. (1), se va termina la 30 septembrie 2017, iar al treilea an al perioadei a treia de reglementare începe la 1 iulie 2014 şi se termină la 30 septembrie 2015.

(3) Din al patrulea an al perioadei a treia de reglementare data de începere a anului din cadrul perioadelor este 1 octombrie.

(4) Pentru operatorii economici licenţiaţi ulterior datei de intrare în vigoare a prezentei metodologii, perioada de reglementare se va încheia odată cu terminarea perioadei de reglementare a celorlalţi titulari de licenţă.

            (5) în vederea stabilirii venitului total şi a venitului reglementat, precum şi a tarifelor de transport pentru primul an al perioadei de reglementare, operatorii economici menţionaţi la alin. (4) vor transmite documentaţia aferentă odată cu depunerea documentelor necesare pentru obţinerea licenţei de operare a sistemului de transport.

 

CAPITOLUL II

Venitul total şi venitul reglementat

 

SECŢIUNEA 1

Venitul total

 

Art. 6. - (1) Pentru fiecare an al perioadei de reglementare se determină venitul total care reprezintă venitul recunoscut şi permis de ANRE unui titular de licenţă pentru acoperirea costurilor recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport al gazelor naturale într-un an al perioadei de reglementare.

(2) Venitul total se stabileşte pentru fiecare sistem de transport operat de titularul de licenţă, în funcţie de caracteristicile tehnice şi regimul de exploatare ale fiecărui sistem de transport.

(3) Venitul total include venitul reglementat şi costurile preluate direct şi are următoarea formulă generală:

 

VT = VR + CPD ,

unde:

VR - venitul reglementat recunoscut şi permis de ANRE într-un an al perioadei de reglementare;

            CPD - costurile preluate direct recunoscute de ANRE pentru un an al perioadei de reglementare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Venitul reglementat

 

Art. 7. - (1) Venitul reglementat reprezintă venitul recunoscut şi permis de ANRE unui titular de licenţă pentru acoperirea costurilor aflate sub controlul managementului titularului de licenţă, necesare pentru desfăşurarea activităţii de transport al gazelor naturale şi recunoscute într-un an al perioadei de reglementare.

            (2) Formula generală pentru calculul venitului reglementat menţionat la alin. (1) este următoarea:

 

VR=OPEX +CAPEX,

            unde;

OPEX - costurile operaţionale ale titularului de licenţă, recunoscute de ANRE pentru un an al perioadei de reglementare;

CAPEX- costurile de capital şi rentabilitatea acestuia care se recuperează prin venitul reglementat permis într-un an al perioadei de reglementare şi se determină după formula următoare:

 

CAPEX = ROR * RAB + AR + ROR * CLP ,

unde:

ROR - rata reglementată a rentabilităţii costurilor de capital, stabilită de ANRE pentru activitatea de transport al gazelor naturale;

RAB - baza de active reglementate, reprezentând valoarea reglementată a imobilizărilor corporale şi necorporale, recunoscută de ANRE pentru activitatea de transport al gazelor naturale;

AR - amortizarea reglementată aferentă imobilizărilor corporale şi necorporale recunoscute de ANRE în baza de active reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale;

CLP- capital de lucru stabilit pentru fiecare an al perioadei de reglementare, determinat ca fiind a 12-a parte din valoarea venitului total care nu include valoarea ROR * CLP.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Alocarea costurilor în costuri operaţionale (OPEX), costuri de capital (CAPEX) ŞI costuri preluate direct (CPD)

 

3.1. Costurile operaţionale

Art. 8. - (1) Costurile operaţionale (OPEX) reprezintă cheltuieli de exploatare (definite conform reglementărilor contabile în vigoare), recunoscute de AN RE pentru un an al perioadei de reglementare ţinând cont de limitele de deductibilitate fiscală stabilite de actele normative aflate în vigoare, cheltuieli generate de desfăşurarea activităţii de transport al gazelor naturale şi aflate sub controlul titularului de licenţă, după cum urmează:

a) cheltuieli cu materiile prime, materialele, inclusiv cele de natura obiectelor de inventar, ambalajele;

b) cheltuieli privind energia şi apa;

c) cheltuieli privind consumul tehnologic determinat conform prevederilor legale în vigoare;

d) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile conform prevederilor legale în vigoare;

e) cheltuieli cu locaţiile de gestiune şi chirii, altele decât cele cu instituţiile publice ale administraţiei de stat centrate sau locale;

f) cheltuieli cu primele de asigurare obligatorii conform prevederilor legale în vigoare;

g) cheltuieli cu studii şi cercetări obligatorii conform prevederilor legale în vigoare, precum şi cele pentru care fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială sunt demonstrabile pentru desfăşurarea activităţii de transport al gazelor naturale;

h) cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi colaboratorii;

i) cheltuieli cu donaţii, protocol, reclamă şi publicitate;

j) cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal, deplasări, detaşări şi transferări;

k) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, serviciile bancare şi asimilate;

            l) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi;

m) cheltuieli cu personalul - salarii, prime şi alte drepturi acordate conform prevederilor legale în vigoare;

n) cheltuieli privind asigurările, protecţia socială şi afte acţiuni sociale, aflate sub controlul titularului de licenţă;

o) alte cheltuieli de exploatare privind despăgubiri conform prevederilor legale în vigoare, în legătură cu exercitarea drepturilor de uz şi de servitute asupra proprietăţilor private afectate de obiectivul/sistemul de transport, precum şi în legătură cu pagubele aduse proprietarilor din vecinătatea obiectivelor/sistemelor din domeniul gazelor naturale ca urmare a intervenţiilor efectuate asupra acestora pentru dezvoltare, modernizare, reparaţii, revizii şi avarii;

p) reducerile comerciale primite ulterior facturării, aferente cheltuielilor operaţionale;

q) cheltuielile pentru exploatarea conductelor de transport, aflate în proprietatea terţilor, de natura celor menţionate la lit. a)-p).

(2) Pentru costurile operaţionale care se realizează într-un interval regulat mai mare de un an al perioadei de reglementare, titularul de licenţă va determina valoarea echivalentă unui an al perioadei de reglementare ce va fi recuperată prin venitul total anual permis pentru activitatea de transport al gazelor naturale.

Art. 9. - În conformitate cu obiectul prezentei metodologii, nu sunt recunoscute drept costuri operaţionale (OPEX) aferente activităţii de transport al gazelor naturale:

a) cheltuielile de exploatare pentru rebranşarea şi debranşarea clienţilor, precum şi cheltuielile aferente lucrărilor de execuţie a instalaţiilor de racordare la sistemul de transport;

b) cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor, provizioane şi ajustări pentru depreciere;

c) cheltuielile de exploatare aferente materialelor, obiectelor de inventar şi imobilizărilor corporale şi necorporale realizate în regie proprie sau aflate în curs de execuţie;

d) amenzile, penalităţile şi majorările de întârziere pentru neplata în termen a obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondurile speciale, bugetele locale şi alte cheltuieli asociate celor deja enumerate;

e) penalităţile, majorările şi/sau daunele-interese de întârziere pentru nerambursarea în termen a împrumuturilor şi alte cheltuieli asociate celor deja enumerate;

f) cheltuielile cu despăgubiri, penalităţi sau altele asemenea rezultând din standardul de performanţă şi alte cheltuieli asociate celor deja enumerate;

g) penalităţile, majorările de întârziere la plată şi/sau daunele-interese pentru nerespectarea clauzelor contractuale faţă de furnizori şi alte cheltuieli asociate celor deja enumerate;

h) provizioanele de orice natură;

i) cheltuielile aferente plăţilor compensatorii acordate salariaţilor cu ocazia încetării contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu fără a avea la bază un program de restructurare şi de reorganizare a societăţii aprobat de conducerea titularului de licenţă, cu excepţia situaţiei când salariaţii se pensionează;

j) cheltuielile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, angajaţilor cu funcţii de conducere şi persoanelor care sunt numite în calitate de membru în consilii de administraţie şi consilii de conducere, cu excepţia salariilor/sumelor compensatorii acordate angajaţilor cu funcţii de conducere cu ocazia pensionării în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă şi când există un program de restructurare aprobat;

k) cheltuielile aferente materialelor recuperate şi refolosibile pentru activitatea de transport al gazelor naturale;

            l) cheltuielile de exploatare din fonduri şi împrumuturi nerambursabile, din ajutoare primite de la stat sau de la altă entitate, din plusuri de inventar, precum şi alte asemenea cheltuieli din alte surse nerambursabile;

m) cheltuielile operaţionale realizate din sumele datorate statului român, persoanelor fizice şi/sau juridice sub formă de dividende la care aceştia au renunţat;

n) orice valoare care la fundamentarea/ajustarea venitului total a fost inclusă în CAPEX, dar în contabilitatea financiară a titularului de licenţă a fost înregistrată drept cheltuială de exploatare;

o) orice cheltuieli de judecată şi alte cheltuieli asociate;

p) cheltuieli privind activele casate/cedate şi alte operaţiuni de capital;

q) sumele neîncasate de titularul de licenţă aferente activităţii de transport al gazelor naturale, trecute pe cheltuieli de exploatare, reprezentând pierderi din creanţe şi debitori diverşi scoase din evidenţa patrimonială.

3.2. Costurile de capital

Art. 10. - (1) Costurile de capital (CAPEX) aferente activităţii de transport al gazelor naturale includ costurile legate de capitalul investit în imobilizări corporale şi necorporale puse în funcţiune sau recepţionate/date în folosinţă, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) De asemenea, sunt considerate costuri de capital:

a) dobânzile, comisioanele bancare şi diferenţele de curs valutar aferente creditelor pentru finanţarea imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune sau recepţionate/date în folosinţă, dacă nu au fost incluse în valoarea iniţială a acestora;

b) concesiunile primite care se reflectă ca imobilizări corporale/necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune; amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit prevederilor contractului de concesiune;

c) capitalul de lucru stabilit pentru fiecare an al perioadei de reglementare.

(3) ANRE poate lua în considerare, la stabilirea venitului reglementat total, respectiv a venitului total, investiţiile estimate a se realiza în fiecare an al perioadei de reglementare, pe baza planului de investiţii şi de dezvoltare a sistemului de transport, avizat de ANRE.

(4) Titularul de licenţă trebuie să demonstreze că investiţiile menţionate la alin. (3) sunt strategice şi vor contribui în mod substanţial Ea creşterea siguranţei sistemului de transport al gazelor naturale sau la dezvoltarea pieţei interne sau a pieţei unice europene de gaze naturale.

Art. 11. - În conformitate cu obiectul prezentei metodologii, nu sunt recunoscute drept costuri de capital (CAPEX) aferente activităţii de transport al gazelor naturale:

a) cheltuielile de capital cu imobilizările corporale/ necorporale din fonduri şi împrumuturi nerambursabile, din ajutoare primite de la stat sau de la altă entitate, din plusuri de inventar, precum şi alte asemenea cheltuieli de capital din alte surse nerambursabile;

b) valoarea, respectiv parte a acesteia, aferentă imobilizărilor corporale/necorporale pentru care societatea încasează chirie, terenurile preluate prin contracte de concesiune care prevăd plata unei redevenţe/chirii, şi nu o valoare amortizabilă, precum şi orice valoare care la fundamentarea/ajustarea venitului total a fost inclusă în OPEX, dar în contabilitate a fost înregistrată ca imobilizare corporală/necorporală;

c) avansurile, imobilizările corporale şi necorporale în curs;

d) imobilizările financiare;

e) valoarea reglementată neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale, casate sau cedate terţilor ori către activităţile nereglementate ale titularului de licenţă, calculată conform regulilor ANRE;

f) provizioanele de orice natură;

g) cheltuielile de natura costurilor de capital (CAPEX) efectuate pentru bunurile aparţinând domeniului public/privat al statului sau autorităţilor locale, unor terţe persoane fizice şi/sau juridice, dacă pentru acestea nu există temeiuri legale, acorduri şi/sau contracte pentru concesionarea, închirierea ori preluarea în exploatare a capacităţilor;

h) cheltuielile cu imobilizările corporale şi necorporale realizate din sumele datorate statului român, persoanelor fizice şi/sau juridice sub formă de dividende la care aceştia renunţă;

i) cheltuielile cu imobilizările corporale şi necorporale realizate pentru activitatea de transport al gazelor naturale ca urmare a unor pagube produse de salariaţi sau de terţi şi care se recuperează de la aceştia.

3.3. Costurile preluate direct

Art. 12. - (1) Costurile preluate direct reprezintă cheltuieli de exploatare deductibile fiscal în limita prevederilor legale în vigoare, ce nu pot fi controlate de conducerea titularului de licenţă şi asupra cărora aceasta nu poate acţiona direct pentru creşterea eficienţei activităţii de transport al gazelor naturale, recunoscute de ANRE într-un an al perioadei de reglementare, după cum urmează:

a) cheltuieli cu redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii aferente acordurilor comerciale încheiate cu instituţiile publice ale administraţiei de stat centrale sau locale;

b) cheltuieli cu taxe, impozite, contribuţii la fonduri speciale, altele asemenea, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

c) cheltuieli cu alte taxe stabilite de instituţiile publice ale administraţiei de stat locale;

d) cheltuieli cu contribuţii la fondul de sănătate, la fonduri speciale, altele de aceeaşi natură, aferente fondului de salarii, conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) De asemenea, sunt considerate costuri preluate direct şi sumele neîncasate de titularul de licenţă aferente activităţii de transport al gazelor naturale, reprezentând creanţe comerciale care nu au putut fi recuperate din cauza falimentului clientului, în baza unei decizii judecătoreşti rămase definitivă, creanţe care provin din obligaţia titularului de licenţă de a nu întrerupe prestarea serviciului către un client aflat în procedură de insolvenţă, respectiv aflat în perioada de observaţie şi în perioada de reorganizare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 13. - În conformitate cu obiectul prezentei metodologii, nu sunt recunoscute drept costuri preluate direct (CPD) aferente activităţii de transport al gazelor naturale:

a) cheltuielile aferente materialelor, obiectelor de inventar şi imobilizărilor corporale şi necorporale realizate în regie proprie sau aflate în curs de execuţie;

b) orice cheltuieli de natura costurilor preluate direct generate de alte activităţi, inclusiv activităţile conexe;

c) orice cheltuieli de judecată şi alte cheltuieli asociate;

            d) orice cheltuieli de natura costurilor preluate direct realizate pentru activitatea de transport al gazelor naturale ca urmare a unor pagube produse de terţi şi care se recuperează de la aceştia.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Determinarea venitului total şi a venitului reglementat pentru fiecare an al perioadei de reglementare

 

4.1. Determinarea venitului total

Art. 14. - (1) Pentru primul an al perioadei de reglementare, venitul total se stabileşte pe baza venitului reglementat şi a costurilor preluate direct, fundamentate de fiecare titular de licenţă conform prevederilor prezentei metodologii, precum şi pe baza elementelor de ajustare corespunzătoare veniturilor totale din anii precedenţi, după caz.

(2) Pentru operatorii economici nou-licenţiaţi, venitul total aferent primului an de desfăşurare a activităţii de transport al gazelor naturale nu include elemente de ajustare,

(3) Pentru următorii ani ai perioadei de reglementare, venitul total se determină pe baza venitului reglementat stabilit în anul anterior, a costurilor preluate direct considerate realizate în anul precedent, precum şi pe baza elementelor de ajustare a venitului total.

(4) Formula de determinare a venitului total pentru fiecare an al perioadei de reglementare este următoarea:

 

VT(i) = VR(i) + CPD(i) + ΔCPD(i) * (1 + ROR) + ΔVT(i) * (1 + RI(i)) + ΔVA(i) * (1 + RI(i)) - DV(i) + ΔCT(i) * (1 + RI(i)),

 

unde:

VT(i) - venitul total stabilit în anul (i) al perioadei de reglementare;

VR(i) - venitul reglementat ajustat în anul (i) al perioadei de reglementare, cu excepţia primului an când este stabilit pe baza costurilor fundamentate şi recunoscute, aflate sub controlul managementului titularului de licenţă;

CPD(i) - costurile preluate direct în anul (i), stabilite la nivelul celor considerate realizate în anul precedent (i-1), cu excepţia primului an când sunt stabilite pe baza costurilor fundamentate de către titularul de licenţă şi recunoscute de ANRE;

DV(i) - componenta de redistribuire a sporului de eficienţă economică în anul (i) al perioadei de reglementare de la titularul de licenţă la clienţi, stabilită conform prevederilor prezentei metodologii;

ΔVT(i) - componenta de corecţie a venitului total pentru anii precedenţi;

RI(i) - rata inflaţiei pentru anul (i) al perioadei de reglementare;

ROR - rata reglementată a rentabilităţii costurilor de capital, stabilită de ANRE pentru activitatea de transport al gazelor naturale;

ΔCPD(i) - componenta de corecţie a costurilor preluate direct pentru anii precedenţi;

ΔVA(i) - valoarea permisă a se recupera în anul (i) din valoarea, aprobată de către Comitetul de reglementare al ANRE, determinată conform prevederilor legale în vigoare prin compensarea veniturilor nerealizate recunoscute de ANRE pentru cea de-a două perioadă de reglementare cu valoarea cumulată a sporurilor de eficienţă obţinute din desfăşurarea activităţii de transport al gazelor naturale determinate pentru fiecare an al celei de a două perioade de reglementare;

ΔCT(i) - componenta de corecţie a consumului tehnologic pentru anii precedenţi.

4.2. Determinarea venitului reglementat

            Art. 15. - (1) Venitul reglementat se fundamentează în primul an, se ajustează în următorii ani ai perioadei de reglementare şi are următoarea formulă de determinare:

 

VR(i) = OPEX(i) + CAPEX(i),

unde:

VR(i) - venitul reglementat pentru anul (i) pentru activitatea de transport al gazelor naturale;

OPEX(i)- costurile operaţionale în anul (i);

CAPEX(i) - costurile de capital şi rentabilitatea acestuia care se recuperează prin venitul reglementat permis într-un an al perioadei de reglementare.

(2) Costurile operaţionale (OPEX) se determină astfel:

a) pentru primul an al perioadei de reglementare, costurile operaţionale sunt cele fundamentate de titularul de licenţă şi recunoscute de AN RE, la care se adaugă costurile neprevăzute din anii precedenţi şi a căror recuperare a fost stabilită a se realiza într-un an sau mai mulţi ani;

b) pentru următorii ani ai perioadei de reglementare, costurile operaţionale se ajustează după următoarea formulă generală:

 

OPEX(i) = [OPEX(i-1) - CT(i-1)] * [1 + RI(i) - X(i)] + CT(i) + CN(i) * (1 + ROR),

unde:

OPEX(i-1) - costurile operaţionale aferente anului (i-1) la care se adaugă costurile neprevăzute cu caracter permanent solicitate şi recunoscute în anul (i-1), dar care nu includ valoarea aferentă ROR cu care au fost ajustate în anul (i-1). Aceste costuri nu includ costurile neprevăzute care nu au un caracter permanent, permise în anul (i-1);

RI(i) - rata inflaţiei pentru anul (i) al perioadei de reglementare;

ROR - rata reglementată a rentabilităţii costurilor de capital, stabilită de ANRE pentru activitatea de transport al gazelor naturale;

X(i) - rata anuală de creştere a eficienţei economice aferentă OPEX, stabilită pentru titularul de licenţă pentru desfăşurarea activităţii de transport al gazelor naturale în anul (i) al perioadei de reglementare;

CN(i) - costurile neprevăzute permise a se recupera în anul (i);

CT(i-1) - reprezintă consumul tehnologic permis în anul (i-1);

CT(i) - reprezintă valoarea consumului tehnologic aferent anului (i) determinată ca produs între cantitatea de gaze naturale aferente consumului tehnologic stabilită conform prevederilor legale în vigoare pentru anul (i-1) şi costul de achiziţie estimat pentru anul (i).

(3) Costurile de capital (CAPEX) şi rentabilitatea capitalului se recuperează prin venitul reglementat permis într-un an al perioadei de reglementare şi se determină astfel:

 

CAPEX(i) = [CAPEX(i-1) - ROR * CLP(i-1)] * [1 + RI(i)] + ROR * CLP(i) + ΔINV(i),

unde:

CAPEX(i-1) - costurile de capital şi rentabilitatea acestuia permise a se recupera în anul (i-1);

ROR - rata reglementată a rentabilităţii costurilor de capital, stabilită de ANRE pentru activitatea de transport al gazelor naturale;

RI(i) - rata inflaţiei pentru anul (i) al perioadei de reglementare;

CLP(i-1) - capitalul de lucru determinat pentru anul (i-1);

CLP(i) - capitalul de lucru determinat pentru anul (i);

ΔINV(i) - componenta de corecţie pentru capitalul investit în anii precedenţi.

4.3. Elementele de ajustare ale venitului reglementat şi venitului total

4.3.1. Rata inflaţiei (RI)

Art. 16. - Rata inflaţiei pentru un an al perioadei de reglementare se determină pe baza indicilor preţurilor de consum estimaţi de Comisia Naţională de Prognoză.

4 3.2 Rata anuală de creştere a eficienţei activităţii de transport al gazelor naturale (X)

Art. 17. - (1) Rata anuală de creştere a eficienţei activităţii de transport al gazelor naturale reflectă estimările ANRE privind potenţialele economii de costuri operaţionale (OPEX), exclusiv costurile aferente consumului tehnologic, ce pot fi realizate într-un an al perioadei de reglementare pentru îmbunătăţirea performanţelor economice ale titularului de licenţă şi se determină în funcţie de ţinta de eficienţă stabilită pentru o perioadă de reglementare.

(2) Rata anuală a creşterii eficienţei activităţii de transport al gazelor naturale asigură o cedare de eficienţă economică în favoarea consumatorilor.

(3) Rata anuală de creştere a eficienţei activităţii de transport al gazelor naturale se determină pentru fiecare an al perioadei de reglementare şi pentru fiecare titular de licenţă.

(4) La stabilirea ratei de creştere a eficienţei economice se au în vedere următoarele:

a) extrapolarea ratei de creştere a eficienţei economice obţinute pe seama productivităţii realizate pe termen lung în economie;

b) analiza de tip benchmarking pentru alte companii care desfăşoară activitatea de transport al gazelor naturale în condiţii similare;

c) propunerea justificată a titularului de licenţă.

(5) în situaţii deosebite care intervin în desfăşurarea/ dezvoltarea activităţii de transport al gazelor naturale, la ajustarea anuală a veniturilor activităţii de transport al gazelor naturale, ANRE poate modifica rata anuală de creştere a eficienţei activităţii de transport al gazelor naturale, la solicitarea motivată a titularului de licenţă.

4.3.3. Costuri neprevăzute (CN)

Art. 18. - (1) Costurile neprevăzute sunt costurile operaţionale care nu au fost estimate la fundamentarea veniturilor reglementate aferente primului an al perioadei de reglementare şi sunt determinate de factori imprevizibili, precum forţa majoră, caz fortuit sau emiterea de acte normative.

(2) Solicitarea recunoaşterii costurilor neprevăzute determinate de forţă majoră va fi însoţită, cel puţin, de următoarele documente:

a) documentele emise de autorităţile abilitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare prin care se atestă evenimentul de forţă majoră;

b) procesele-verbale de constatare a daunelor înregistrate în obiectivul respectiv, emis de autorităţile locale pe raza cărora s-au înregistrat evenimentele de forţă majoră;

c) documente legale din care să rezulte valoarea lucrării de reparaţie efectiv realizată,

(3) Nu se consideră costuri neprevăzute:

a) lucrările de investiţii realizate în urma unor evenimente imprevizibile, care vor fi raportate distinct în anexa privind baza de active reglementate şi amortizarea aferentă, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

b) impozitele, taxele şi alte asemenea costuri de natura celor preluate direct rezultate în urma unor evenimente imprevizibile; acestea vor fi raportate în situaţia anuală a costurilor preluate direct în vederea ajustării venitului total.

(4) în situaţia în care costurile neprevăzute induc creşteri semnificative în nivelul veniturilor totale, ANRE poate decide eşalonarea recuperării lor pe mai mult de un an, iar valorile eşalonate se actualizează cu rata inflaţiei corespunzătoare perioadei în care se realizează recuperarea.

4.3.4. Rata reglementată a rentabilităţii capitalului (ROR)

Art. 19, - Rata reglementată a rentabilităţii capitalului (ROR) se determină pentru o perioadă de reglementare şi reflectă estimarea ANRE privind profitul ce urmează a fi generat de costurile de capital realizate de titularul de licenţă pentru desfăşurarea activităţii de transport al gazelor naturale, având în vedere condiţiile curente ale pieţei de capital.

Art. 20, - (1) Rata reglementată a rentabilităţii capitalului (ROR) este stabilită în termeni reali, înainte de impozitul pe profit. Calculul acesteia porneşte de la costul mediu ponderat al capitalului (WACC), determinat în termeni nominali, după impozitul pe profit.

(2) Formula utilizată de ANRE prin care WACC, calculat în termeni nominali, după impozitul pe profit, este transformat în ROR, stabilit în termeni reali, înainte de impozitare, asigură recuperarea integrală a capitalului investit.

(3) Transformarea WACC nominal după impozitare în ROR real înainte de impozitare se face cu următoarea formulă:

 

,

unde,

ROR - reprezintă rata reglementată a rentabilităţii capitalului;

WACC - reprezintă costul mediu ponderat al capitalului, determinat în termeni nominali, după impozitare, calculat pe baza formulei prevăzute la art. 21;

pi - reprezintă rata medie a inflaţiei în perioada de reglementare;

T - reprezintă rata impozitului pe profit în perioada de reglementare.

Art. 21. - Formula de calcul al costului mediu ponderat al capitalului (WACC) este următoarea:

 

 ,

unde:

D/(CP+D) - reprezintă ponderea estimată a datoriilor în structura financiară;

D - reprezintă datoriile purtătoare de dobânzi, majorări de întârziere, penalităţi sau altele asemenea, ta valoarea de piaţă;

CP - reprezintă capitalul propriu, estimat la valoarea de piaţă;

C(d) - reprezintă costul datoriilor, estimat în termeni nominali, înainte de impozitare;

C(cp) - reprezintă costul capitalului propriu, estimat în termeni nominali, după impozitare;

TP - reprezintă rata estimată a impozitului pe profit pentru activitatea de transport al gazelor naturale.

Art. 22. - WACC reflectă costul capitalului pentru un operator de referinţă care desfăşoară exclusiv activitatea de transport al gazelor naturale în condiţiile de piaţă şi de reglementare existente în România.

Art. 23. - (1) Estimarea structurii financiare a operatorului de referinţă are în vedere structura financiară a companiilor existente pe piaţa gazelor naturale, care desfăşoară activităţi similare, şi optimizarea acestei structuri pentru a reduce costurile de capital.

(2) La estimarea structurii financiare a operatorului de referinţă sunt analizate structuri financiare ale unor companii străine, utilizate drept comparatori, care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) sunt cotate public;

b) au activitatea de transport al gazelor naturale ca activitate principală;

c) funcţionează într-un sistem de reglementare asemănător celui românesc.

            Art. 24. - (1) Costul datoriei pentru perioada de reglementare, estimat în termeni nominali, înainte de impozitare, reflectă câştigurile generate de investiţiile în activele fără risc şi primele de risc specifice activităţii de transport al gazelor naturale, observate la comparatori. Pentru calculul costului datoriei sunt considerate active fără risc obligaţiunile emise de statul român pe pieţele de capital.

(2) Costul capitalului propriu pentru perioada de reglementare, estimat în termeni nominali, după impozitare, se determină utilizându-se modelul de calcul al rentabilităţii unui activ pe piaţa de capital (CAPM). Costul capitalului propriu reflectă câştigurile generate de investiţiile în activele fără risc, tranzacţionate pe pieţele de capital, precum şi primele de risc specifice pieţei româneşti.

Art. 25. - Formulele de calcul şi de echivalare, precum şi activele fără risc considerate în determinarea WACC se fac publice de către ANRE cu cel puţin 3 luni înaintea fiecărei perioade de reglementare.

4.3.5. Componente de corecţie pentru CAPEX (AINV)

Art. 26. - Componenta de corecţie pentru costurile de capital se determină astfel:

 

ΔINV(i) = INVI(i-1) * RI(i) + INVI(i-1) * ROR + INVIs (i-1) * SINV + AR(i-1)-INVE(i-1),

 

unde:

INVI(i-1) - valoarea reglementată recunoscută de ANRE pentru anul (i-1) a imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune sau recepţionate/date în folosinţă, după caz, inclusiv cele estimate a fi puse în funcţiune sau recepţionate/date în folosinţă până la sfârşitul anului (i-1), precum şi diferenţa dintre valoarea efectiv realizată şi recunoscută pentru anii precedenţi şi valoarea considerată realizată şi recunoscută în anii precedenţi;

INVIs(i-1) - valoarea reglementată recunoscută de ANRE pentru anul (i-1) a imobilizărilor corporale şi necorporale pentru care se acordă stimulentul conform prevederilor legale în vigoare;

SINV - reprezintă valoarea stimulentului acordat imobilizărilor corporale şi necorporale conform prevederilor legale în vigoare;

INVE(i-1) - reprezintă:

a) pentru activele reglementate existente în RAB la începutul perioadei de reglementare şi scoase din funcţiune pe parcursul perioadei, valoarea ROR * RAB şi, daca este cazul, valoarea rezultată prin aplicarea stimulentului (SINV) la imobilizările corporale şi necorporale conform prevederilor legale în vigoare, existente în RAB la începutul perioadei de reglementare, precum şi valoarea amortizării corespunzătoare primului an al perioadei de reglementare, actualizate cu aceleaşi elemente cu care au fost ajustate până la anul (i);

b) pentru activele reglementate ieşite din cele intrate pe parcursul perioadei curente de reglementare, valoarea rezultată prin aplicarea ROR la activele reglementate scoase din funcţiune pe parcursul perioadei şi, dacă este cazul, valoarea rezultată prin aplicarea stimulentului (SINV) la imobilizările corporale şi necorporale conform prevederilor legale în vigoare, precum şi valoarea amortizării corespunzătoare actualizate cu aceleaşi elemente cu care au fost ajustate până la anul (i);

ROR- rata reglementată a rentabilităţii costurilor de capital, stabilită de ANRE pentru activitatea de transport al gazelor naturale;

AR(i-1) - amortizarea reglementata aferentă imobilizărilor corporale şi necorporale recunoscute de ANRE pentru anul (i-1) pentru activitatea de transport ai gazelor naturale, determinată astfel:

 

 ,

unde:

n - durata reglementată de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune sau recepţionate/date în folosinţă, după caz, exprimată în ani;

ΔAR(i) - diferenţa de amortizare reglementată dintre valoarea efectiv realizată şi recunoscută pentru anii precedenţi şi valoarea considerată realizată şi recunoscută în anii precedenţi.

4.3.6. Componenta de corecţie pentru CPD (ΔCPD)

Art. 27. - Componenta de corecţie pentru CPD reprezintă diferenţa dintre costurile preluate direct considerate realizate în anul “i-1” şi cele incluse în venitul total permis în anul “i-1”, inclusiv diferenţele rezultate din închiderea anilor precedenţi.

4.3.7. Componenta de corecţie a venitului total (ΔVT)

Art. 28. - (1) Componenta de corecţie a venitului total reprezintă: diferenţa dintre venitul total realizat pentru anul “i-1” şi cel considerat permis în anul “i-1”, inclusiv diferenţele rezultate din închiderea anilor precedenţi, precum şi diferenţele de venit recunoscute, dar neincluse în veniturile totale permise în anii precedenţi, după caz.

(2) în situaţia în care componenta de corecţie induce o modificare semnificativă în nivelul veniturilor totale, ANRE poate decide eşalonarea recuperării/cedării diferenţei pe mai mult de un an, iar actualizarea se va efectua cu rata inflaţiei corespunzătoare perioadei în care se realizează recuperarea/cedarea.

4.3.8. Componenta de redistribuire a sporului de eficienţă (DV)

Art. 29, - (1) Sporul de eficienţă economică al activităţii de transport al gazelor naturale reflectă creşterea de eficienţă economică realizată peste rata anuală de creştere a eficienţei economice stabilită de ANRE,

(2) în cadrul perioadei de reglementare, sporul de eficienţă economică se determină anual de către fiecare titular de licenţă.

(3) Sporul de eficienţă economică al activităţii de transport al gazelor naturale reprezintă diferenţa pozitivă dintre nivelul costurilor operaţionale aflate sub controlul titularului de licenţă, permis de ANRE în respectivul an al perioadei de reglementare, şi nivelul costurilor operaţionale efectiv realizat de titularul de licenţă în acelaşi an.

(4) La determinarea sporului de eficienţă nu sunt luate în considerare costurile aferente consumului tehnologic.

(5) La determinarea sporului de eficienţă, în ceea ce priveşte costurile neprevăzute realizate de către titularul de licenţă, vor fi luate în considerare numai cele cu caracter permanent, iar acestea vor fi luate în calcul în anul în care vor fi incluse în OPEX permis, respectiv în venitul total permis de ANRE.

(6) Titularul de licenţă este obligat să înainteze ANRE anual situaţia determinării sporului de eficienţă odată cu situaţiile solicitate la art. 59 alin. (1),

Art. 30. - (1) Sporul anual de eficienţă economică va fi păstrat de titularul de licenţă pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul în care a fost obţinut. După această perioadă, sporul va fi cedat clienţilor.

(2) în cazul în care cedarea sporului de eficienţă către clienţi ar perturba desfăşurarea şi/sau dezvoltarea economică a activităţii de transport al gazelor naturale, titularul de licenţă poate solicita cedarea graduală a acestuia pe o perioadă convenită cu ANRE,

(3) Sporul de eficienţă economică cedat gradual conform alin. (2) se va actualiza cu rata inflaţiei corespunzătoare perioadei în care se realizează cedarea.

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică sporurilor de eficienţă obţinute din desfăşurarea activităţii de transport al gazelor naturale determinate pentru fiecare an al celei de-a două perioade de reglementare.

4.3.9. Componenta de corecţie a consumului tehnologic (ΔCT)

Art. 31. - Componenta de corecţie a consumului tehnologic se determină după următoarea formulă:

 

ΔCT(i) = CT(i-1, realizat) - CT(i-1),

unde:

CT(i-1, realizat) - reprezintă valoarea consumului tehnologic considerat realizat în anul (i-1), determinată ca produs între cantitatea de gaze naturale aferente consumului tehnologic stabilită conform prevederilor legale în vigoare şi costul de achiziţie realizat de titularul de licenţă;

            CT(i-1) - reprezintă valoarea consumului tehnologic permisă în anul (i-1).

 

SECŢIUNEA a 5-a

Alocarea venitului total în componente fixă şi componenta volumetrică

 

Art. 32. - (1) Pentru determinarea tarifelor de transport, respectiv a tarifelor de rezervare de capacitate şi a tarifului volumetric, venitul total se alocă în componenta fixă şi componenta volumetrică.

(2) Componenta fixă cuprinde costurile fixe şi următoarele elemente de ajustare ale venitului total:

a) componenta de redistribuire a sporului de eficienţă economică - DV;

b) componenta de corecţie a venitului total - ΔVT;

c) componenta de corecţie pentru costurile preluate direct - ΔCPD;

d) valoarea permisă a se recupera din valoarea determinată prin compensarea veniturilor nerealizate recunoscute de ANRE pentru cea de-a două perioadă de reglementare cu valoarea cumulată a sporurilor de eficienţă obţinute din desfăşurarea activităţii de transport al gazelor naturale determinate pentru fiecare an al celei de-a două perioade de reglementare - ΔVA;

e) componenta de corecţie a consumului tehnologic - ΔCT.

(3) Componenta volumetrică cuprinde costurile variabile.

            (4) Având în vedere impactul generat de aplicarea prezentei metodologii asupra clienţilor finali, la stabilirea tarifului de rezervare de capacitate şi a celui volumetric, ANRE poate reconsidera propunerea titularului de licenţă de alocare a venitului total în componentă fixă şi componentă volumetrică,

 

SECŢIUNEA a 6-a

Alocarea costurilor în fixe şi variabile

 

Art. 33. - Costurile totale luate în calcul la stabilirea venitului total aferent activităţii de transport al gazelor naturale se alocă în costuri fixe şi costuri variabile.

Art. 34. - (1) Costurile fixe reflectă cheltuieli legate de capacitatea de transport, care nu depind de cantităţile transportate, şi acoperă amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale ale sistemului de transport, cheltuieli legate direct de exploatarea, continuitatea în funcţionare şi menţinerea securităţii şi eficienţei în operare a sistemului de transport, precum şi cheltuieli generale legate de administrarea acestuia.

(2) Costurile fixe se alocă pe puncte de intrare şi pe puncte de ieşire.

Art. 35. - (1) Costurile variabile reflectă cheltuieli legate de utilizarea şi exploatarea sistemului de transport care depind de cantităţile efectiv transportate.

(2) Costurile variabile se alocă întregii cantităţi de gaze naturale transportate, indiferent de punctul de intrare şi de punctul de ieşire ale sistemului de transport.

Art. 36 - Modul de alocare în costuri fixe şi costuri variabile, precum şi alocarea costurilor fixe pe puncte de intrare/ieşire se realizează şi se justifică de către titularul de licenţă pe baza următoarelor criterii fără a fi limitative:

a) alocarea directă prin care o cheltuială se atribuie integral punctului de intrare/ieşire pentru care aceasta a fost efectuată;

b) modul de alocare practicat de cele mai mari companii de transport al gazelor naturale sau practicat pentru sisteme de transport al gazelor naturale similare, din Uniunea Europeană;

c) costurile aferente conductelor principale, staţii de protecţie catodică, staţii de comprimare, staţii de control al vanelor şi nodurilor tehnologice, care reprezintă segmentul cel mai mare

de costuri şi active, se alocă în funcţie de capacitatea tehnică în punctele de intrare/ieşire;

d) cheltuielile care nu pot fi alocate direct pe puncte de intrare/ieşire sunt repartizate pe puncte de intrare/ieşire proporţional cu capacitatea tehnică a punctele de intrare/ieşire;

            e) consumul tehnologic se alocă în funcţie de capacitatea tehnică a punctelor de intrare/ieşire şi de fluxurile anuale de gaze înregistrate în punctele de intrare/ieşire în anul anterior; fluxul anual de gaze reprezintă suma debitelor zilnice înregistrate într-un an în toate punctele de intrare/ieşire.

 

CAPITOLUL III

Sistemul de tarife de transport

 

SECŢIUNEA 1

Principii generale

 

Art. 37. - Sistemul de tarife de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale cuprinde un set de tarife de tipul “intrare/ieşire” stabilite pentru punctele de delimitare ia intrarea în sistemul de transport în care se rezervă capacitatea, denumite în continuare puncte de intrare, şi la ieşirea din sistemul de transport în care se rezervă capacitatea, denumite în continuare puncte de ieşire, precum şi un tarif volumetric pentru utilizarea sistemului determinat ca un tarif de tip timbru poştal.

Art. 38. - (1) Sistemul naţional de transport (SNT) este delimitat în două zone distincte de intrare/ieşire:

a) o zonă aferentă SNT care nu cuprinde conductele pentru transportul gazelor naturale fără transbordare pe teritoriul României;

b) o zonă aferentă SNT reprezentată de conductele pentru transportul gazelor naturale fără transbordare pe teritoriul României.

(2) în ceea ce priveşte Sistemul naţional de transport, prezenta metodologie face referire exclusiv la stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin zona de intrare/ieşire a Sistemului naţional de transport care nu cuprinde conductele pentru transportul gazelor naturale fără transbordare pe teritoriul României şi se bazează, în principal, pe prevederile Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale.

Art. 39. - O zonă de intrare/ieşire conferă utilizatorului de reţea posibilitatea de a preda gaze naturale prin orice punct de intrare în sistemul de transport şi de a prelua gaze naturale prin orice punct de ieşire din sistemul de transport.

Art. 40. - Punctele de intrare, respectiv punctele de ieşire se grupează pe baza criteriului “tipul sistemului adiacent”, după cum urmează:

a) grupul punctelor de intrare din perimetrele de producţie, din terminalele GNL şi din instalaţiile de producere a biogazului sau a altor gaze care îndeplinesc condiţiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate în/prin SNT;

b) punctele de intrare din interconectarea cu alte sisteme de transport al gazelor naturale;

c) grupul punctelor de intrare din depozitele de înmagazinară subterană;

d) grupul punctelor de ieşire către sistemele de distribuţii, reţelele de conducte din amonte şi clienţii finali racordaţi direct la sistemul de transport;

e) grupul punctelor de ieşire către depozitele de înmagazinare subterană;

f) punctele de ieşire din interconectarea cu alte sisteme de transport al gazelor naturale.

Art. 41. - (1) Tariful de transport de rezervare de capacitate, denumit în continuare tarif de rezervare de capacitate, se stabileşte separat pentru fiecare grup şi reprezintă tariful de rezervare de capacitate aplicabil pentru fiecare punct din cadrul grupului respectiv.

(2) în cazurile menţionate la art. 40 lit. b) şi f), tariful de rezervare de capacitate se stabileşte pe fiecare punct care va fi tratat ca grup de puncte de intrare/ieşire.

Art. 42. - Tariful de rezervare de capacitate se stabileşte pe MWh/h şi cuantifică costurile fixe legate de exploatarea, utilizarea şi dezvoltarea capacităţii în punctele de intrare/ieşire.

Art. 43. - Tariful volumetric reprezintă tariful pentru utilizarea sistemului de transport, se stabileşte pe MWh transportat prin sistemul de transport şi cuantifică costurile variabile generate de utilizarea sistemului, avându-se în vedere fluxurile fizice de gaze naturale din sistemul de transport, inclusiv cele privind schimburile de gaze şi transportul în contrasens al gazelor naturale.

Art. 44. - (1) Tipurile de servicii pentru transportul gazelor naturale, pentru care se stabilesc tarife de transport, sunt cele prevăzute în Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, şi anume:

a) servicii de transport al gazelor naturale pe termen lung:

(i) servicii ferme de transport contractate pentru un an gazier sau multiplu de ani gazieri;

(ii) servicii întreruptibile de transport contractate pentru un an gazier;

b) servicii de transport al gazelor naturale pe termen scurt:

(i) servicii ferme/întreruptibile de transport contractate pentru un trimestru sau multiplu de trimestre, cu încadrare în anul gazier;

(ii) servicii ferme/întreruptibile de transport contractate pentru o lună sau multiplu de luni, cu încadrare în trimestru;

            (iii) servicii ferme/întreruptibile de transport contractate pentru o zi gazieră sau multiplu de zile gaziere, cu încadrare în lună. (2) Serviciile întreruptibile includ şi serviciul de transport de tip backhaul.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Stabilirea tarifelor de transport

 

2.1. Datele necesare în procesul de calcul al tarifelor de intrare/ieşire

Art. 45. - (1) Datele necesare în procesul de calcul al tarifelor de intrare/ieşire sunt următoarele:

a) alocarea costurilor totale, care au stat la baza determinării venitului total propus de titularul de licenţa, în costuri fixe şi variabile;

b) alocarea venitului total propus de titularul de licenţă şi a elementelor de structură a acestuia, respectiv OPEX, CAPEX şi CPD, în componenta fixă şi în componenta volumetrică, iar componenta fixă defalcată pe fiecare grup de puncte de intrare/ieşire;

c) capacităţile rezervate pentru anul gazier anterior celui pentru care se stabilesc tarifele de transport, separat pe fiecare grup de puncte de intrare/ieşire;

d) capacitatea estimată a fi rezervată în anul gazier pentru care se stabilesc tarifele de transport, pe fiecare grup şi punct de intrare/ieşire;

e) cantitatea de gaze naturale transportată lunar prin sistemul de transport şi estimările pentru lunile care nu au fost închise, pentru anul anterior celui pentru care se stabilesc tarifele de transport;

f) cantitatea estimată a fi transportă lunar prin sistemul de transport în anul pentru care se stabilesc tarifele de transport;

g) debitul zilnic maxim al fiecărui grup de puncte de intrare/ieşire din ultimii 3 ani.

(2) Pentru datele primare estimate vor fi prezentate justificări privind premisele considerate şi metodele utilizate la determinarea acestora.

2.2. Calculul tarifului relativ de rezervare de capacitate

Art. 46. - (1) Se determină tariful relativ de rezervare de capacitate aferentă serviciilor ferme de transport pe termen lung pentru grupul “gr”, exprimat în lei/MWh/oră, după următoarea formulă:

 

 [lei/MWh.oră] ,

 

unde:

 - reprezintă tariful relativ de rezervare de capacitate aferent serviciilor ferme pe termen lung pentru grupul “gr”;

CF(i)gr - reprezintă valoarea corespunzătoare componentei fixe din venitul total al anului (i), alocată pentru grupul “gr”;

VUgr (peak usage) - reprezintă valoarea cea mai mare dintre debitele zilnice maxime anuale ale fiecărui punct de intrare/ieşire însumate pe grup de puncte de intrare/ieşire şi se determină după formula:

 

VUgr = MAX (Debit_zilnicgr) [MWh zi],

unde:

Debit_zilnicqr - reprezintă debitul zilnic al fiecărui punct de intrare/ieşire din ultimii 3 ani, iar în cazul punctelor de intrare/ieşire nou-apărute se va lua în considerare debitul zilnic estimat;

NRhan - reprezintă numărul de ore din anul (i), (2) Se determină tarifele relative de rezervare de capacitate aferente serviciilor de transport pe termen scurt, după următoarea formulă generală:

 

unde:

- reprezintă tariful relativ de rezervare de capacitate aferent serviciilor ferme pe termen scurt, pentru grupul “gr”;

- reprezintă tariful relativ de rezervare de capacitate aferent serviciilor ferme pe termen lung pentru grupul “gr”;

Kts - reprezintă coeficientul de multiplicare a tarifului de rezervare de capacitate aferent tipului de serviciu ferm pe termen scurt,

2.3. Stabilirea tarifelor de rezervare de capacitate pentru servicii ferme pe termen lung

Art. 47. - în vederea asigurării recuperării de către titularul de licenţă a valorii corespunzătoare componentei fixe din venitul total al anului “i”, se determină tarifele de rezervare de capacitate după cum urmează:

a) se determină venitul relativ corespunzător componentei fixe pe baza tarifelor relative determinate conform art. 46, a capacităţilor ce se estimează a fi rezervate şi a numărului de ore aferent fiecărui tip de serviciu;

 

 ,

 

unde:

VENITrel_gr - reprezintă venitul relativ corespunzător componentei fixe determinat pentru fiecare grup “gr”;

 - reprezintă tariful relativ de rezervare de capacitate aferent serviciilor ferme de transport gaze naturale pe termen lung/scurt, pentru grupul “gr”;

- reprezintă capacitatea orară estimată a fi rezervata în grupul “gr” pentru serviciile ferme de transport al gazelor naturale pe termen lung/scurt;

- reprezintă numărul de ore din anul “i” aferent fiecărui tip de serviciu;

b) se determină pentru fiecare grup “gr” rata de realizare a componentei fixe prin venitul relativ, denumită RCFgr după următoarea formulă:

 

unde:

CFgr(i) - reprezintă componenta fixă din venitul total stabilit pentru anul “i”, aferentă grupului “gr”;

VENITrel_gr - reprezintă venitul relativ, corespunzător componentei fixe, aferent grupului “gr” calculat pe baza tarifelor relative;

c) se determină tariful de rezervare de capacitate pe grup “gr” pentru servicii ferme pe termen lung, după următoarea formulă:

 

  [lei/MWh/oră],

unde:

- reprezintă tariful de rezervare de capacitate pentru servicii ferme pe termen lung aferent unui grup “gr”;

 - reprezintă tariful relativ de rezervare de capacitate aferent serviciilor ferme pe termen lung pentru grupul “gr”;

RCFgr - reprezintă rata de realizare pe grupul “gr” a componentei fixe prin venitul relativ.

2.4. Stabilirea tarifelor de rezervare de capacitate pentru servicii ferme pe termen scurt

Art. 48. - Tarifele de rezervare de capacitate pentru serviciile ferme pe termen scurt, respectiv trimestriale, lunare şi zilnice, pentru grupul “gr”, se determină pe baza tarifelor de rezervare de capacitate pentru servicii ferme pe termen lung ajustate cu coeficienţii de multiplicare corespunzători tipului de serviciu, după următoarea formulă:

 

 ,

unde:

- reprezintă tariful de rezervare de capacitate pentru serviciul ferm pe termen scurt pentru grupul “gr”;

 - reprezintă tariful de rezervare de capacitate pentru servicii ferme pe termen lung aferent unui grup “gr”;

Kts - reprezintă coeficientul de multiplicare a tarifului de rezervare de capacitate aferent tipului de serviciu ferm pe termen scurt.

2.5. Stabilirea tarifelor de rezervare de capacitate pentru servicii întreruptibile

Art. 49. - (1) Tarifele de rezervare de capacitate pentru servicii întreruptibile se stabilesc la nivelul tarifului de rezervare de capacitate corespondent tipului de serviciu ferm aferent unui grup “gr”.

(2) în situaţia în care apare o întrerupere a serviciului de transport al gazelor naturale, valoarea aferentă serviciului întreruptibil de rezervare de capacitate va fi determinată în funcţie de capacitatea rezervată efectiv neîntreruptă.

(3) Capacităţile întreruptibile nu sunt luate în calcul la determinarea tarifelor de rezervare de capacitate, iar veniturile aferente serviciilor întreruptibile reprezintă venituri din activitatea de transport al gazelor naturale.

Art. 50. - (1) Titularul de licenţă va înainta, în vederea avizării de către preşedintele AN RE, coeficienţii de multiplicare pentru stabilirea tarifelor de rezervare de capacitate, cu 30 de zile înaintea începerii perioadei de rezervare de capacitate pe termen lung stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

(2) După avizare, coeficienţii de multiplicare vor fi publicaţi pe pagina de web a titularului de licenţă şi a ANRE.

2.6. Tariful de rezervare de capacitate în punctul de interconectare cu alte sisteme de transport al gazelor naturale

Art. 51. - (1) în toate licitaţiile pentru serviciile de transport cu rezervare de capacitate fermă/întreruptibilă în punctul de interconectare cu alte sisteme de transport al gazelor naturale, tariful de rezervare de capacitate fermă/întreruptibilă stabilit pe baza acestei metodologii este utilizat ca tarif de rezervă şi reprezintă tariful minim admisibil în licitaţie.

(2) Tariful de rezervă utilizat în cadrul unei licitaţii privind rezervarea de capacitate va fi tariful de rezervare de capacitate fermă/întreruptibilă aplicabil la momentul în care va fi utilizată capacitatea rezervată.

Art. 52. - Veniturile obţinute din aplicarea tarifului final rezultat în urma licitaţiei, care va fi plătit pentru capacitatea fermă/întreruptibilă rezervată, reprezintă venituri ale activităţii de transport al gazelor naturale.

2.7. Stabilirea tarifului volumetric

Art. 53. - Tariful volumetric pentru utilizarea sistemului de transport se determină după următoarea formulă:

 

unde:

TV (i) - reprezintă tariful volumetric determinat pentru 1 MWh transportat în anul (i);

CV(i) - reprezintă componenta volumetrică a venitului total din anul (i);

            Qtr (i) - reprezintă cantitatea de gaze naturale estimată de titularul de licenţă a fi transportată în anul (i), exprimată în MWh.

 

CAPITOLUL IV

Alocarea costurilor între activităţile reglementate/nereglementate şi justificarea acestora

 

Art. 54. - Alocarea costurilor între activităţile reglementate, precum şi între acestea şi activităţile nereglementate în/din afara sectorului, se realizează conform prevederilor legale în vigoare şi are la bază următoarele principii:

a) cauzalitatea - costurile sunt atribuite în concordanţă cu activitatea care le determină;

b) obiectivitatea - costurile sunt atribuite pe baze obiective, fără a se urmări un interes ori obţinerea unui beneficiu nemeritat;

c) transparenţa - regulile prin care costurile sunt atribuite pe activităţi sunt transparente şi permit identificarea costurilor atribuite fiecărei activităţi;

d) continuitatea - regulile prin care costurile sunt atribuite pe activităţi sunt aplicate constant în timp; regulile pot fi modificate numai în situaţiile în care această modificare este absolut necesară şi justificată.

Art. 55. - (1) Pentru costurile necesare desfăşurării activităţii de transport al gazelor naturale, în vederea recunoaşterii în tarifele de transport, titularul de licenţă are obligaţia să justifice că acestea sunt prudente.

(2) Se consideră costuri prudente acele costuri care se demonstrează a fi necesare, oportune, eficiente şi care reflectă condiţiile pieţei, respectiv:

a) necesar - nevoia obiectivă a titularului de licenţă de a realiza un cost în vederea asigurării exploatării, dezvoltării şi utilizării în siguranţă a sistemului de transport al gazelor naturale;

b) oportun - amânarea costului este de natură a produce prejudicii titularului de licenţă şi/sau clientului;

c) eficient - realizarea costului este de natură a aduce beneficii viitoare titularului de licenţă şi clientului;

d) condiţiile pieţei - costul realizat de către titularul de licenţă raportat la cele mai bune condiţii ale pieţei, existente la data realizării şi în conformitate cu legislaţia în materie.

(3) ANRE are dreptul să refuze motivat recunoaşterea unor costuri sau părţi din acestea care nu au fost efectuate într-o manieră prudentă, având în vedere justificările prezentate de titularul de licenţă privind condiţiile şi informaţiile existente la data când acestea au fost efectuate.

            (4) Cheltuielile realizate pentru activitatea de transport al gazelor naturale ca urmare a unor pagube imputabile salariaţilor titularului de licenţă şi/sau terţilor şi care au fost recuperate sau urmează a se recupera de la aceştia, în sensul prezentei metodologii, nu reprezintă costuri aferente activităţii de transport al gazelor naturale.

 

CAPITOLUL V

Evidenţele contabile reglementate

 

SECŢIUNEA 1

Reguli generate

 

Art. 56. - Titularii de licenţă de operare a sistemului de transport sunt obligaţi să organizeze şi să conducă evidenţe ale veniturilor costurilor ŞI imobilizărilor corporale şi necorporale pentru fiecare dintre activităţile reglementate pe care le desfăşoară, denumite în continuare evidenţe contabile reglementate - ECR, în conformitate cu principiile şi regulile stabilite de ANRE.

Art. 57. - (1) ECR, organizate şi conduse conform principiilor şi regulilor stabilite de ANRE, sunt distincte de evidenţele contabile statutare organizate şi conduse conform reglementărilor legale în vigoare în domeniu şi sunt utilizate exclusiv de către titularii de licenţă şi ANRE.

(2) în cazul în care regulile şi principiile stabilite de ANRE pentru organizarea şi conducerea ECR nu conţin prevederi specifice, se aplică prevederile reglementărilor contabile şi fiscale în vigoare, aplicabile titularului de licenţă.

Art. 58. - ECR trebuie să aibă un grad de detaliere care să permită ANRE cunoaşterea exactă a veniturilor şi a elementelor de costuri pentru fiecare activitate reglementată. În cazul în care este necesar, ANRE are dreptul să ceară detalierea oricărui element cuprins în ECR.

Art. 59. - (1) Titularii de licenţă sunt obligaţi să înainteze ANRE anual situaţiile ECR elaborate în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Formatele situaţiilor ECR sunt stabilite de ANRE şi se publică pe site la adresa www.anre.ro

Art. 60. - La înaintarea ECR către ANRE, titularii de licenţă au obligaţia de a prezenta şi un raport de audit al situaţiilor financiare, raport întocmit de un auditor extern.

            Art. 61. - ANRE are dreptul să ceară, pe propria cheltuială, un audit al ECR, titularul de licenţă fiind obligat să asigure auditorului ales de ANRE accesul la toate datele, evidenţele şi informaţiile necesare. Un exemplar al raportului întocmit de auditorul numit de ANRE aparţine de drept titularului de licenţă.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Reguli privind calculul bazei de active reglementate (RAB)

 

Art. 62. - Baza de active reglementate (RAB) reflectă costurile de capital aferente imobilizărilor corporale şi necorporale prudent efectuate, necesare desfăşurării activităţii de transport al gazelor naturale.

Art. 63. - Pentru titularii nou-licenţiaţi, valoarea iniţială a RAB, utilizată la determinarea venitului total şi a venitului reglementat aferente primului an al perioadei de reglementare se determină pe baza valorii nete contabile a imobilizărilor corporale şi necorporale aferente activităţii de transport al gazelor naturale.

Art. 64. - (1) Valoarea RAB, utilizată la determinarea venitului total şi a venitului reglementat pentru primul an al perioadei de reglementare, se determină după următoarea formulă:

 

RAB(x) - RAB(x-l) + ΔRAB(x-l) - ΣAR(x-l) + ΣINV(x-l) - ΣIE(x-l),

unde:

RAB (x) - valoarea RAB la începutul perioadei de reglementare (x);

RAB(x-1) - valoarea RAB la începutul perioadei de reglementare (x-1);

ΔRAB(x-1) - diferenţa dintre valoarea RAB recunoscută la începutul perioadei de reglementare (x-1) şi valoarea realizată efectiv a RAB la începutul perioadei de reglementare (x-1), diferenţă rezultată din închiderea anilor perioadei de reglementare (x-1);

ΣAR (x-1) - amortizarea reglementata cumulată în perioada de reglementare (x-1);

ΣINV(x-1) - valoarea reglementată cumulată a investiţiilor puse în funcţiune în perioada de reglementare (x-1);

ΣIE(x-1) - valoarea reglementată rămasă cumulata aferentă imobilizărilor corporale şi necorporale scoase din funcţiune în perioada de reglementare (x-1).

(2) La determinarea bazei de active reglementate se vor avea în vedere prevederile din anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta metodologie,

 

CAPITOLUL VI

Procedura de fundamentare/ajustare şi aprobare a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport

 

            Art. 65. - Venitul total, venitul reglementat şi tarifele de transport se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE pe parcursul perioadei de reglementare, pentru fiecare titular de licenţa care desfăşoară activitatea de transport al gazelor naturale.

 

SECŢIUNEA 1

Procedura de fundamentare şi aprobare a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport

 

Art. 66. - (1) Titularul de licenţă care desfăşoară activitatea de transport al gazelor naturale are obligaţia transmiterii la ANRE a propunerii privind stabilirea venitului total, a venitului reglementat şi a tarifelor de transport aferente primului an al perioadei de reglementare şi fundamentarea acestora, cu cel puţin 120 de zile înaintea începerii perioadei de reglementare, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Fundamentarea venitului total, a venitului reglementat şi a tarifelor de transport stabilite pe baza venitului total, aferente primului an al perioadei de reglementare, va fi însoţită de toate datele, informaţiile şi documentele necesare pentru justificarea elementelor de fundamentare, precum şi de premisele considerate şi metodele utilizate la determinarea acestora, şi se referă în principal la:

a) cantităţile de gaze naturale transportate prin sistemul de transport şi capacităţile rezervate pe fiecare tip de serviciu de transport al gazelor naturale, având în vedere contractele încheiate pentru ultimul an al perioadei de reglementare;

b) cantităţile de gaze naturale transportate prin sistemul de transport şi capacităţile rezervate pe fiecare tip de serviciu de transport al gazelor naturale, pentru primul an al noii perioade de reglementare, estimate având în vedere solicitările pentru rezervarea de capacitate transmise de utilizatorii de reţea conform prevederilor legale în vigoare;

            c) datele, în formatul unor anexe la ECR, pe baza cărora se fundamentează venitul total şi venitul reglementat;

            d) situaţia costurilor şi propunerea de alocare a acestora pe activităţi reglementate/nereglementate, iar pentru activitatea de transport al gazelor naturale, alocarea costurilor în OPEX, CAPEX şi CPD, respectiv în fixe şi variabile;

            e) propunerea de alocare a venitului total pentru activitatea de transport al gazelor naturale în componenta fixă pe fiecare grup şi componenta volumetrică;

f) propunerea privind rata anuală de creştere a eficienţei economice a activităţii de transport al gazelor naturale pentru perioada de reglementare;

g) alte date sau informaţii necesare stabilirii venitului total, a venitului reglementat şi a tarifelor de transport, generate de aplicarea actelor normative în vigoare;

h) raportul de separare contabilă a activităţilor reglementate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi structurat pe:

1. activităţi reglementate din sector, detaliat pe:

(i) activităţi şi operaţiuni desfăşurate de titularul licenţei pentru sau în legătură cu construcţia, exploatarea şi dezvoltarea capacităţilor de transport şi utilizarea acestora, aşa cum sunt definite prin prezenta metodologie;

(ii) racordarea terţilor ia sistemele de transport, pentru lucrările de investiţii care nu au fost cuprinse în planul de investiţii şi de dezvoltare a sistemului de transport al titularului de licenţă, aprobat de ANRE;

(iii) activităţi conexe celor de operare a sistemelor de transport;

(iv) alte activităţi reglementate din sector;

2. activităţi nereglementate din sector, din care activitatea de transport al gazelor naturale fără transbordară pe teritoriul României;

3. activităţi din afara sectorului.

(3) Aceste elemente de fundamentare vor avea la bază atât realizările, cât şi estimările privind lunile anului anterior celui pentru care se realizează fundamentarea, precum şi estimările pentru ceilalţi ani ai perioadei de reglementare.

(4) Costurile operaţionale şi cele preluate direct estimate pentru primul an al perioadei de reglementare pot fi evaluate şi acceptate de ANRE ţinând cont de:

a) cheltuielile realizate în anii anteriori de titularul de licenţă;

b) evoluţia anuală a elementelor de cost pe noua perioadă de reglementare;

c) creşterea productivităţii muncii şi a eficienţei activităţii titularului de licenţă;

d) dezvoltarea activităţii de transport al gazelor naturale;

e) analiza comparativă a cheltuielilor realizate în anii anteriori de către titularul de licenţă pentru fiecare sistem de transport operat de acesta, precum şi cele realizate de alţi titulari de licenţă pentru operarea sistemelor de transport;

f) evoluţia indicatorilor economico-financiari realizaţi de către titularii de licenţă în anii anteriori.

(5) în situaţia în care documentaţia de fundamentare a venitului total, a venitului reglementat şi a tarifelor de transport aferente primului an al perioadei de reglementare este incompletă şi/sau eronată, ANRE va solicita completarea acesteia în termen de 15 zile lucrătoare de la depunere, titularul de licenţă având obligaţia de a răspunde în termen de 10 zile lucrătoare. Perioada de 120 de zile necesară pentru analiza documentaţiei începe din momentul primirii formei finale completate.

(6) Pe baza elementelor prezentate, compartimentul de specialitate va analiza şi va evalua propunerea înaintată corectată şi/sau completată.

(7) în perioada de analiză, în scopul corectării, clarificării sau justificării documentelor înaintate, ANRE are dreptul de a solicita orice date, informaţii şi documente, titularul de licenţă având obligaţia de a răspunde în termen de 10 zile lucrătoare.

Art. 67. - (1) în urma analizei propunerii şi fundamentării venitului total, a venitului reglementat şi a tarifelor de transport, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE elaborează un raport privind:

a) venitul total şi venitul reglementat;

b) rata anuală de creştere a eficienţei economice a activităţii de transport al gazelor naturale;

c) tarifele de transport pentru toate tipurile de servicii prestate.

(2) Raportul menţionat la alin. (1) se transmite titularului de licenţă în vederea transmiterii către ANRE a unui punct de vedere în termen de 5 zile.

Art. 68. - Raportul elaborat pe baza prevederilor art. 67 se înaintează de către compartimentul de specialitate spre aprobare Comitetului de reglementare, însoţit de punctul de vedere exprimat de către titularul de licenţă.

Art. 69. - (1) Ca urmare a aprobării de către Comitetul de reglementare a raportului, în forma propusă conform art. 68 sau cu modificări aprobate în cadrul şedinţei, preşedintele ANRE emite ordinul privind aprobarea:

a) venitului reglementat şi a venitului total aferente primului an al perioadei de reglementare;

b) ratei anuale de creştere a eficienţei economice a activităţii de transport al gazelor naturale;

c) tarifelor de transport.

(2) Ordinul preşedintelui ANRE prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Raportul aprobat de către Comitetul de reglementare, conform art. 69, se comunică operatorului licenţiat în termen de 3 zile lucrătoare de la data şedinţei Comitetului de reglementare.

Art. 70. - (1) în situaţia în care raportul menţionat la art. 68 nu a fost aprobat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data şedinţei Comitetului de reglementare şi pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de către secretariatul acestuia, compartimentul de specialitate are obligaţia să comunice titularului de licenţă decizia Comitetului de reglementare referitoare la respingerea/amânarea raportului, însoţită de motivarea deciziei.

(2) în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicarea de către secretariatul Comitetului de reglementare a deciziei de respingere/amânare sau de la primirea eventualelor date suplimentare solicitate operatorilor, compartimentul de specialitate va elabora un nou raport, după caz, dacă Comitetul de reglementare nu a stabilit un alt termen în interiorul acestui interval.

            (3) în situaţia în care emiterea ordinului preşedintelui ANRE prevăzut !a art. 69 nu se realizează până la data începerii noii perioade de reglementare, tarifele reglementate aprobate pentru anul de reglementare anterior rămân în vigoare până la emiterea ordinului, diferenţele de venituri datorate acestei cauze urmând a fi regularizate.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Procedura de ajustare şi aprobare a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport

 

Art. 71. - (1) Titularii de licenţă care desfăşoară activitatea de transport al gazelor naturale au dreptul de a solicita ajustarea venitului total, a venitului reglementat şi a tarifelor de transport stabilite pe baza venitului total ajustat; în acest sens vor transmite la ANRE propunerea de ajustare cu cel puţin 90 de zile înaintea începerii anului din cadrul perioadei de reglementare, cu excepţia primului an al fiecărei perioade de reglementare, când se transmite odată cu propunerea de fundamentare a venitului total, a venitului reglementat şi a tarifelor de transport, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) În cazul în care există elemente de ajustare care ar diminua venitul total şi/sau venitul reglementat, titularul de licenţă are obligaţia de a solicita ajustarea venitului total, a venitului reglementat şi tarifele de transport cu toate aceste elemente de ajustare.

(3) Pentru ajustarea venitului reglementat, a venitului total şi pentru stabilirea tarifelor de transport aferente celui de-al treilea an din a treia perioadă de reglementare, titularii de licenţe vor retransmite propunerea de ajustare, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, inclusiv coeficienţii de multiplicare pentru stabilirea tarifelor de rezervare de capacitate, până cel târziu la data de 30 mai 2014.

Art. 72. - (1) Propunerea de ajustare a venitului total, a venitului reglementat şi a tarifelor de transport stabilite pe baza venitului total ajustat va fi însoţită de toate datele, informaţiile şi documentele necesare pentru justificarea acestei propuneri, precum şi premisele considerate şi metodele utilizate la determinarea acestora şi se referă în principal la:

a) cantităţile de gaze naturale transportate prin sistemul de transport şi capacităţile rezervate pe fiecare tip de serviciu de transport al gazelor naturale, având în vedere contractele încheiate în anul perioadei de reglementare pentru care se solicită ajustarea;

b) cantităţile de gaze naturale transportate prin sistemul de transport şi capacităţile rezervate pe fiecare tip de serviciu de transport al gazelor naturale, pentru anul pentru care se stabilesc tarifele de transport, estimate având în vedere solicitările pentru rezervarea de capacitate transmise de utilizatorii de reţea conform prevederilor legale în vigoare;

c) veniturile realizate din activitatea de transport al gazelor naturale în anul pentru care se solicită ajustarea;

d) elementele de ajustare solicitate de titularul de licenţă alocate pe activităţi reglementate/nereglementate, iar pentru activitatea de transport al gazelor naturale, alocarea în costuri/componente fixe şi variabile;

e) propunerea de alocare a venitului total ajustat pentru activitatea de transport al gazelor naturale în componenta fixă pe fiecare grup şi componenta volumetrică;

f) propunerea justificată de modificare a ratei anuale de creştere a eficienţei economice a activităţii de transport al gazelor naturale pentru perioada de reglementare, conform art. 17 alin (5);

g) alte date sau informaţii necesare stabilirii venitului total, a venitului reglementat şi a tarifelor de transport, generate de aplicarea actelor normative în vigoare.

(2) Datele şi elementele de ajustare se referă la:

a) realizările anului închis anterior celui pentru care se face ajustarea;

b) realizările şi estimările din lunile anului pentru care se face ajustarea;

c) estimările pentru anul pentru care se stabilesc tarifele de transport.

Art. 73. - (1) în cazul în care titularul de licenţă solicită costuri care nu au fost prezentate, la ajustarea venitului total, în intervalul de timp menţionat la art. 71 alin. (1), acestea vor fi avute în vedere începând cu următoarea ajustare a venitului reglementat şi a venitului total, respectiv cu următoarea stabilire a venitului reglementat şi a venitului total aferente primului an al următoarei perioade de reglementare, după caz.

(2) Nu pot fi înaintate solicitări pentru ajustarea venitului reglementat şi a venitului total dacă între momentul înaintării solicitării şi momentul apariţiei sau modificării acestor costuri a trecut o perioadă de peste 3 ani.

(3) Costurile solicitate conform alin. (1) şi (2) nu vor fi actualizate/ajustate cu elementele RI şi ROR.

Art. 74. - În situaţia în care documentaţia de ajustare a venitului total, a venitului reglementat şi a tarifelor de transport este incompletă şi/sau eronată, ANRE va solicita completarea acesteia în termen de 15 zile lucrătoare de la depunere, titularul de licenţă având obligaţia de a răspunde în termen de 10 zile lucrătoare. Perioada de 90 de zile necesară pentru analiza documentaţiei începe din momentul primirii formei finale completate.

Art. 75. - (1) Pe baza elementelor prezentate, compartimentul de specialitate va analiza şi va evalua propunerea înaintată corectată şi/sau completată.

(2) în perioada de analiză, în scopul corectării, clarificării sau justificării documentelor înaintate, ANRE are dreptul de a solicita orice date, informaţii şi documente, titularul de licenţă având obligaţia de a răspunde în termen de 5 zile lucrătoare. Aspectele pentru care s-au solicitat date, informaţii şi documente nu vor fi luate în considerare în situaţia în care titularul de licenţă nu răspunde solicitărilor AN RE.

Art. 76. - (1) în urma analizei propunerii privind ajustarea venitului total, a venitului reglementat şi a tarifelor de transport, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE elaborează un raport privind:

a) venitul total şi venitul reglementat;

b) rata anuală de creştere a eficienţei economice a activităţii de transport al gazelor naturale, dacă e cazul;

c) tarifele de transport.

(2) Raportul menţionat la alin. (1) se transmite titularului de licenţă în vederea transmiterii către ANRE a unui punct de vedere în termen de 5 zile.

Art. 77. - Raportul elaborat pe baza prevederilor art. 76 se înaintează de către compartimentul de specialitate spre aprobare Comitetului de reglementare, însoţit de punctul de vedere exprimat de către titularul de licenţă.

Art. 78. - (1) Ca urmare a aprobării de către Comitetul de reglementare a raportului, în forma propusă conform art. 77 sau cu modificări aprobate în cadrul şedinţei, preşedintele ANRE emite ordinul privind aprobarea:

a) venitului reglementat şi a venitului total;

b) ratei anuale de creştere a eficienţei economice a activităţii de transport al gazelor naturale;

c) tarifelor de transport,

(2) Ordinul preşedintelui ANRE prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Raportul aprobat de către Comitetul de reglementare se comunică operatorului licenţiat în termen de 3 zile lucrătoare de la data şedinţei Comitetului de reglementare.

Art. 79. - (1) în situaţia în care raportul menţionat la art. 77 nu a fost aprobat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data şedinţei Comitetului de reglementare şi pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de către secretariatul acestuia, compartimentul de specialitate are obligaţia să comunice operatorului licenţiat decizia Comitetului de reglementare referitoare la respingerea/amânarea raportului, însoţită de motivarea deciziei.

(2) în termen de 30 zile lucrătoare de la comunicarea de către secretariatul Comitetului de reglementare a deciziei de respingere/amânare sau de la primirea eventualelor date suplimentare solicitate operatorilor^ compartimentul de Specialitate va elabora un nou raport, după caz, dacă Comitetul de reglementare nu a stabilit un alt termen în interiorul acestui interval.

            (3) în situaţia în care emiterea ordinului preşedintelui ANRE prevăzut la art. 78 nu se realizează până la data începerii noului an al perioadei de reglementare, tarifele reglementate aprobate pentru anul de reglementare anterior rămân în vigoare până la emiterea ordinului, diferenţele de venituri datorate acestei cauze urmând a fi regularizate.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Refundamentarea şl reajustarea venitului total, a venitului reglementat şi a tarifelor de transport în cadrul perioadei de reglementare

 

Art. 80. - Titularul de licenţă are obligaţia de a înainta către ANRE toate datele, informaţiile şi documentele necesare pentru o nouă fundamentare a venitului total, a venitului reglementat şi a tarifelor de transport, conform prevederilor prezentei metodologii, în următoarele cazuri:

a) fuziunea prin absorbţia unui alt titular de licenţă de operare a unui sistem de transport;

b) divizarea cu condiţia ca acesta să desfăşoare în continuare activitatea de transport al gazelor naturale;

c) restructurarea şi/sau reorganizarea activităţii de transport al gazelor naturale sau orice altă modificare în sensul dezvoltării/modernizării activităţii de transport al gazelor naturale care generează modificarea substanţială a OPEX-ului recunoscut în venitul total.

Art. 81. - ANRE poate modifica tarifele de transport aprobate, prin refundamentare sau reajustare a veniturilor, după caz, cu anunţarea prealabilă a titularului de licenţă, dacă se constată că:

a) stabilirea tarifelor de transport s-a efectuat pe baza unor informaţii eronate/false furnizate de către titularul de licenţă;

b) există erori de calcul semnificative în stabilirea tarifelor de transport.

            Art. 82. - Modificarea tarifelor de transport conform art. 81 implică în primul rând măsurile pentru corectarea efectelor tarifelor stabilite, respectiv corectarea informaţiilor eronate/false, recalcularea şi aprobarea noilor tarife de transport ce vor fi aplicate de către titularul de licenţă în cauză.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 83. - (1) Nerespectarea termenului de depunere a propunerii de fundamentare/ajustare a venitului total, a venitului reglementat şi a tarifelor de transport constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

(2) în situaţia în care titularul de licenţă, din motive întemeiate, nu poate prezenta la timp propunerea de fundamentare/ajustare a venitului total, a venitului reglementat şi a tarifelor de transport, acesta va transmite, înainte cu 15 zile de expirarea termenului de depunere a acestei propuneri, o solicitare de amânare a termenului care să conţină justificarea netransmiterii la timp şi propunerea noului termen, în vederea aprobării de către ANRE.

(3) ANRE va răspunde cu celeritate la solicitarea titularului de licenţă menţionată la alin. (2), iar în cazul aprobării acesteia se va respecta procedura de fundamentare/ajustare a venitului total, a venitului reglementat şi a tarifelor de transport, prevăzută în prezenta metodologie având în vedere noul termen de depunere.

Art. 84. - Duratele reglementate pentru amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale utilizate în realizarea activităţilor reglementate sunt prevăzute în anexa nr. 1.

 

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Duratele reglementate pentru amortizarea Imobilizărilor corporale şi necorporale

 

I. Durata reglementată rămasă pentru amortizarea reglementată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au constituit RAB implicit la începutul primei perioade de reglementare pentru activitatea de transport: 30 ani

II. Durata reglementată a imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune după începutul primei perioade de reglementare:

Grupa 1 Construcţii

 

Subgrupa 1.1 Clădiri

50 ani

Subgrupa 1.2 Construcţii uşoare (barăci, şoproane etc.)

10 ani

Subgrupa 1.3 Conducte colectoare şi magistrale (inclusiv instalaţiile tehnologice, dotările şi echipamentele aferente)

40 ani

Subgrupa 1.4 Sondele pentru injecţia/extracţia gazelor naturale din depozitele subterane (inclusiv sondele auxiliare, instalaţiile tehnologice, dotările şi echipamentele aferente)

25 ani

Subgrupa 1.5 Conducte de distribuţie din oţel (inclusiv instalaţiile tehnologice, dotările şi echipamentele aferente)

30 ani

Subgrupa 1.6 Conducte de distribuţie din polietilenă (inclusiv instalaţiile tehnologice, dotările şi echipamentele aferente)

40 ani

Subgrupa 1.7 Alte construcţii

10 ani

Grupa 2 Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi echipamente de lucru

10 ani

Grupa 3 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare

 

Subgrupa 3.1 Contoare volumetrice cu membrană, contoare cu ultrasunete, alte sisteme cu element deprimogen

20 ani

Subgrupa 3.2 Contoare cu pistoane rotative, contoare cu turbină

15 ani

Subgrupa 3.3 Convertoare electronice, calculatoare de debit, alte aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare

10 ani

Grupa 4 Mijloace de transport

5 ani

Grupa 5 Alte imobilizări corporale şi necorporale

5 ani

Grupa 6 Terenuri

-

 

ANEXA Nr. 2

Ia metodologie

 

Reguli suplimentare privind modul de determinare a valorii reglementate rămase a bazei de active reglementate aferente activităţii de transport al gazelor naturale, la începutul perioadei de reglementare

 

Art. 1. - La începutul perioadei de reglementare se determină baza de active reglementate conform prevederilor prezentelor reguli.

Art. 2. - Baza de active reglementate la începutul perioadei de reglementare se determină pe baza următoarelor elemente:

a) valoarea bazei de active reglementate stabilită la începutul perioadei de reglementare anterioare;

b) diferenţa dintre valoarea RAB recunoscută la începutul perioadei anterioare de reglementare şi valoarea realizată efectiva RAB la începutul perioadei anterioare de reglementare, diferenţă rezultată din închiderea anilor perioadei anterioare de reglementare;

c) amortizarea reglementată aferentă intrărilor/ieşirilor de imobilizări corporale şi necorporale în perioada anterioară de reglementare;

d) amortizarea reglementată aferentă imobilizărilor corporale şi necorporale estimate a fi intrate/ieşite în perioada anterioară de reglementare;

e) valoarea anuală a intrărilor de imobilizări corporale şi necorporale puse în funcţiune sau recepţionate/date în folosinţă, după caz, până la sfârşitul perioadei anterioare de reglementare, precum şi amortizarea aferentă acestora;

f) valoarea intrărilor de imobilizări corporale şi necorporale estimate a fi puse în funcţiune sau recepţionate/date în folosinţă, după caz, până la sfârşitul ultimului an al perioadei anterioare de reglementare, precum şi amortizarea aferentă acestora;

g) valoarea anuală a ieşirilor de imobilizări corporale şi necorporale până la sfârşitul perioadei anterioare de reglementare, precum şi amortizarea aferentă acestora;

h) valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale estimate a ieşi până la sfârşitul ultimului an al perioadei anterioare de reglementare, precum şi amortizarea aferentă acestora;

i) durata reglementată pentru amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale utilizate în activitatea de transport al gazelor naturale.

Art. 3. - Determinarea valorii reglementate rămase a bazei de active reglementate, la începutul perioadei de reglementare, se realizează astfel:

a) valoarea reglementată de început a perioadei anterioare de reglementare se corectează prin eliminarea valorilor estimate aferente intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale şi necorporale care au fost luate în calcul la determinarea valorii de început a perioadei anterioare de reglementare, precum şi ale amortizării corespunzătoare acestora şi se înlocuiesc cu valorile efectiv realizate;

b) se adaugă valorile reglementate anuale aferente intrărilor efective de imobilizări corporale şi necorporale şi, după caz, cele ale imobilizărilor corporale şi necorporale estimate a fi puse în funcţiune în lunile neînchise ale ultimului an din perioada anterioară de reglementare;

c) se scade amortizarea reglementată aferentă imobilizărilor corporale şi necorporale menţionate la lit. b);

d) se scad valorile reglementate rămase aferente ieşirilor efective anuale de imobilizări corporale şi necorporale şi, după caz, cele ale imobilizărilor corporale şi necorporale estimate a fi scoase din funcţiune în lunile neînchise ale ultimului an din perioada anterioară de reglementare:

e) se scade amortizarea reglementată corespunzătoare anului de ieşire din RAB pentru imobilizările corporale şi necorporale menţionate la lit. d).

Art. 4. - (1) Stabilirea amortizării reglementate aferente unei perioade de reglementare se realizează prin însumarea amortizărilor determinate anual.

(2) Amortizarea anuală se determină pe fiecare grupă/subgrupă reglementată de încadrare a imobilizărilor corporale/necorporale, în funcţie de anul punerii în funcţiune sau al recepţiei/dării în folosinţă, după caz, astfel:

a) pentru imobilizările corporale/necorporale care fac parte din valoarea RAB stabilită pentru începutul perioadei se calculează prin împărţirea valorii reglementate rămase determinată la sfârşitul anului precedent, la durata reglementată rămasă, exprimată în ani;

b) pentru imobilizările corporale/necorporale puse în funcţiune sau recepţionate/date în folosinţă, după caz, pe parcursul unei perioade de reglementare, amortizarea reglementată anuală se calculează începând cu anul următor punerii în funcţiune/recepţionării/dării în folosinţă a acestora, prin împărţirea valorii de intrare reglementate la durata reglementată rămasă de amortizare, exprimată în ani, unde durata reglementată rămasă de amortizare se calculează în funcţie de grupele/subgrupele reglementate de încadrare ale imobilizărilor corporale/necorporale;

c) pentru imobilizările corporale/necorporale care au fost utilizate în desfăşurarea unei alte activităţi reglementate/nereglementate, din sector sau din afara sectorului şi care în cursul unui an de reglementare sunt preluate pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin achiziţie de la un operator economic sau prin transfer de la altă activitate desfăşurată de către titularul de licenţă, amortizarea reglementată se determină pe baza duratei de amortizare reglementată aferentă grupei/subgrupei din care fac parte, diminuată corespunzător cu durata de utilizare consumată, exprimată în ani întregi, iar valoarea reglementată de intrare în RAB aferentă acestor imobilizări va fi valoarea de achiziţie, respectiv la valoarea contabilă rămasă;

d) pentru imobilizările corporale/necorporale ieşite din RAB, amortizarea reglementată se determină pentru anul ieşirii prin împărţirea valorii reglementate rămase determinată la sfârşitul anului precedent la durata reglementată rămasă, exprimată în ani, cu excepţia ieşirilor de imobilizări corporale/necorporale imputabile.

Art. 5. - Imobilizările corporale/necorporale vândute, casate, minusurile de inventar transferate în categoria obiectelor de inventar sau la alte activităţi desfăşurate de titularul de licenţă sunt considerate ieşiri de imobilizări corporale/necorporale.

Art. 6. - Pentru imobilizările corporale/necorporale ieşite din RAB începând cu perioada a treia de reglementare, valoarea reglementată rămasă reprezintă valoarea de intrare reglementată a imobilizării ajustată până la sfârşitul perioadei a două de reglementare cu rata inflaţiei şi amortizările reglementate corespunzătoare fiecărui an.

Art. 7. - (1) în situaţia în care, în cadrul unei perioade de reglementare, se efectuează reîncadrări ale unor imobilizări corporale/necorporale în alte grupe/subgrupe decât cele raportate şi luate în considerare la ajustarea veniturilor reglementate, imobilizările respective se vor lua în calculul valorii RAB întâi ca o ieşire din grupa/subgrupa în care au fost raportate iniţial, la valoarea reglementată rămasă, iar apoi ca o intrare nouă în grupa/subgrupa reconsiderată, la aceeaşi valoare reglementată rămasă. Orice reconsiderare a grupei/subgrupei de încadrare a mijloacelor fixe se va face numai justificat, iar imobilizările corporale/necorporale respective vor fi prezentate, atât în situaţia bazei de active reglementate, cât şi detaliat, într-o situaţie distinctă de cea a bazei de active reglementate,

(2) în situaţia în care durata reglementată de amortizare aferentă noii grupe/subgrupe este mai mare decât durata reglementată de amortizare consumată, valoarea reglementată rămasă menţionată la alin. (1) se va recupera pe o durată calculată prin diferenţa celor două durate.

(3) în situaţia în care durata reglementată de amortizare aferentă noii grupe/subgrupe este mai mică sau egală cu durata reglementată de amortizare consumată, valoarea reglementată rămasă menţionată la alin. (1) se va recupera pe durata reglementată de amortizare aferentă noii grupe/subgrupe.

Art. 8. - În situaţia în care se efectuează înlocuiri ale unor imobilizări corporale/necorporale care nu s-au amortizat integral conform duratelor reglementate stabilite prin prezenta metodologie, acestea vor fi înregistrate ca ieşiri din RAB la valoarea reglementată rămasă, iar noile imobilizări corporale/necorporale vor fi înregistrate în RAB ca intrări, la valoarea reglementată, la grupa/subgrupa corespunzătoare.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind aprobarea formatelor repertoriilor de opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme şi videograme

 

Având în vedere Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. 3.941 din 12 mai 2014,

în conformitate cu dispoziţiile art. 126 alin. (2), ale art. 135 alin. (2) şi ale art. 138 alin. (1)lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând seama de consultările publice organizate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, la sediul din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 118, et. 4-5, sectorul 1, cu organismele de gestiune colectivă, din datele de 10 martie 2014,11 martie 2014,12 martie 2014,13 martie 2014 şi 7 aprilie 2014,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, ale Deciziei prim-ministrului nr. 427 din 25 iulie 2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 73 din 3 martie 2014 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă formatul repertoriului de opere scrise al organismelor de gestiune colectivă, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Se aprobă formatul repertoriului de opere muzicale al organismelor de gestiune colectivă, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. - Se aprobă formatul repertoriului de opere din domeniul artelor vizuale al organismelor de gestiune colectivă, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 4. - Se aprobă formatul repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5. - Se aprobă formatul repertoriului de interpretări şi execuţii artistice al organismelor de gestiune colectivă, prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Se aprobă formatul repertoriului de fonograme al organismelor de gestiune colectivă, prevăzut în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 7. - Se aprobă formatul repertoriului de videograme al organismelor de gestiune colectivă, prevăzut în anexa nr. 7 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 8. - Repertoriile actualizate ale organismelor de gestiune colectivă se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în regim de bază de date, protejate potrivit legii.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii îşi încetează aplicabilitatea Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 78/2005*) privind aprobarea formatelor repertoriilor de opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme şi videograme.

Art. 10. - Prin excepţie de la prevederile prezentei decizii, organismele de gestiune colectivă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei decizii pot depune, numai în cursul anului 2014, repertoriile de opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme şi videograme şi reactualizările acestora, în formatul în care ele s-au transmis până la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 11. - Conţinutul prezentei decizii este adus la cunoştinţa membrilor de către organismele de gestiune colectivă prin mijloace cum ar fi publicarea în format electronic pe pagina proprie de internet şi afişare la sediul acestora.

Art. 12. - Organismele de gestiune colectivă iau măsurile necesare astfel încât declaraţiile membrilor, titulari de drepturi, privind repertoriile acestora, depuse după trecerea unui termen de 15 zile de la publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, să fie în conformitate cu formatele repertoriilor de opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme şi videograme aprobate prin prezenta decizie.

Art. 13. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l, fiind postată şi pe site-ul www.orda.ro.

 

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Irina Lucan-Arjoca

 

Bucureşti, 12 mai 2014.

Nr. 52.


*) Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 78/2005 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

SIGLĂ ORDA

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

Calea Victoriei . 118, Et. 4-5, 010093 – Bucureşti, Sector 1; Tel./ Fax: 021.317.50.70-80-90

 

office@orda.gov.ro

www.orda.ro

 

REPERTORIU

de opere scrise al organismelor de gestiune colectivă

 

Nr. crt.

Titlul operei

Codul de identificare

Felul operei

Autor/ Coautori

Titular de drepturi

Precizări titular de

drepturi

Drepturi gestionate

Cotă drepturi deţinute

Data declarării operei la

OGC

Anul de la care se calculează termenul de protecţie

Observaţii

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0)

(10)

(11)

(12)

 

NOTE:

Tabelul va fi transmis electronic în fişier tip calcul tabelar (extensii .xls, .xlsx sau .ods) sau în fişier tip bază de date (extensii .mdb sau .accdb).

(2) Se vor indica titlul operei, precum şi volumul acesteia (dacă se cunoaşte).

(3) Se va menţiona codul internaţional de identificare, dacă opera are asociat un astfel de cod, sau codul intern de identificare. Menţiunea este facultativă.

(4) Se va menţiona felul operei scrise (individuală, comună sau colectivă).

(5) Se vor menţiona numele şi prenumele autorului/coautorilor, precum şi pseudonimul/pseudonimele, conform declaraţiei autorului.

(6) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea titularului de drepturi şi calitatea acestuia (autor, cesionar, moştenitor).

(7) Se vor menţiona cesiunea şi durata acesteia, iar, în cazul moştenitorului, anul decesului autorului şi cota-parte a titularului/titularilor (în %).

(8) Se va/vor menţiona cifra/cifrele corespunzătoare drepturilor patrimoniale gestionate pe bază de mandat, după cum urmează: 1, reproducere; 2. distribuire; 3, import; 4, închiriere; 5. Împrumut; 6. comunicare publică; 7. radiodifuzare; 8. retransmitere prin cablu; 9. realizarea operelor derivate; 10. mandat special.

(9) Se vor menţiona procentele deţinute din total operă, conform declaraţiei autorului la data transmiterii repertoriului către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Modificările ulterioare ale procentelor se comunică la cererea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în funcţie de situaţia specifică. Menţiunea este facultativă.

(10) Se va menţiona data declarării operei la organismele de gestiune colectivă în formatul zz.ll.aaaa (spre exemplu 02.06.1998 sau 28.12.2012).

(11) Se va menţiona anul de început al termenului de protecţie, avându-se în vedere prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

(12) Se vor menţiona teritoriul pentru care s-a acordat mandat, precum şi orice alte observaţii necesare.

 

ANEXA Nr. 2

 

SIGLĂ ORDA

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

Calea Victoriei . 118, Et. 4-5, 010093 – Bucureşti, Sector 1; Tel./ Fax: 021.317.50.70-80-90

 

office@orda.gov.ro

www.orda.ro

 

REPERTORIU

de opere muzicale al organismelor de gestiune colectivă

 

Nr. crt.

Titlul operei

Codul de identificare

Felul operei muzicale

Autor/ Coautori

Titular de drepturi

Precizări titular de drepturi

Drepturi gestionate

Cotă drepturi deţinute (%)

Durata operei

Data declarării operei la

OGC

Anul de la care se calculează termenul de protecţie

Observaţii

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

!6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

NOTE:

Tabelul va fi transmis electronic în fişier tip calcul tabelar (extensii .xls, .xlsx sau .ods) sau în fişier tip bază de date (extensii .mdb sau .accdb).

(2) Se va indica titlul operei muzicale.

(3) Se va menţiona codul internaţional de identificare, dacă opera are asociat un astfel de cod, sau codul intern de identificare. Menţiunea este facultativă.

(4) Se va menţiona felul operei muzicale (individuală, comună sau colectivă).

(5) Se vor menţiona numele şi prenumele autorului/coautorilor, pseudonimul/pseudonimele, conform declaraţiei/declaraţiilor, precum şi calitatea autorilor (de exemplu compozitor, aranjor, textier etc.).

(6) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea titularului de drepturi şi calitatea acestuia (autor, editor, cesionar, moştenitor).

(7) Se vor menţiona cesiunea şi durata acesteia, iar, în cazul moştenitorului, anul decesului autorului şi cota-parte a titularului/titularilor (în %).

(8) Se va/vor menţiona cifra/cifrele corespunzătoare drepturilor patrimoniale gestionate, după cum urmează: 1. reproducere; 2. distribuire; 3. import; 4. Închiriere; 5. Împrumut; 6. comunicare publică; 7. radiodifuzare; 8. retransmitere prin cablu; 9. realizarea operelor derivate; 10. mandat special.

(9) Se vor menţiona procentele deţinute din total operă, la data transmiterii repertoriului către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Modificările ulterioare ale procentelor se comunică la cererea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în funcţie de situaţia specifică.

(10) Se va menţiona durata operei muzicale exprimată în minute şi secunde, în formatul mm:ss (spre exemplu 20:10 sau 05:24).

(11) Se va menţiona data declarării operei la organismele de gestiune colectivă în formatul zz.ll.aaaa (spre exemplu 02.06.1998 sau 28.12.2012).

(12) Se va menţiona anul de început al termenului de protecţie, avându-se în vedere prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

(13) Se vor menţiona teritoriul pentru care s-a acordat mandat, precum şi orice alte observaţii necesare.

 

ANEXA Nr. 3

 

SIGLĂ ORDA

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

Calea Victoriei . 118, Et. 4-5, 010093 – Bucureşti, Sector 1; Tel./ Fax: 021.317.50.70-80-90

 

office@orda.gov.ro

www.orda.ro

 

REPERTORIU

de opere din domeniul artelor vizuale al organismelor de gestiune colectivă

 

Nr.

crt.

Titlul

operei

Codul de identificare

Genul operei

Autor/ Coautori

Titular de drepturi

Precizări titular de drepturi

Drepturi

gestionate

Cotă drepturi deţinute

Tehnica

Dimensiuni

Data declarării operei la OGC

Anul de la care se calculează termenul de protecţie

Observaţii

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

NOTE:

Tabelul va fi transmis electronic în fişier tip calcul tabelar (extensii .xls, .xfsx sau ods) sau în fişier tip bază de date (extensii .mdb sau .accdb).

(2) Se va menţiona titlul operei.

(3) Se va menţiona codul internaţional de identificare, dacă opera are asociat un astfel de cod, sau codul intern de identificare. Menţiunea este facultativă.

(4) Se va menţiona genul operei (pictură, sculptură, grafică, desen, design, scenografie, fotografie, arhitectură, hărţi, schiţă).

(5) Se vor menţiona numele şi prenumele autorului, al autorului principal, al coautorilor şi/sau pseudonimul/pseudonimele, conform declaraţiei/declaraţiilor acestora.

(6) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea titularului de drepturi şi calitatea acestuia (autor, cesionar, moştenitor).

(7) Se vor menţiona cesiunea şi durata acesteia, iar, în cazurile moştenitorului, anul decesului autorului şi cota-parte a titularului/titularilor (în %).

(8) Se va/vor menţiona cifra/cifrele corespunzătoare drepturilor patrimoniale gestionate după cum urmează: 1. reproducere; 2. distribuire; 3. import; 4. Închiriere; 5. Împrumut; 6. comunicare publică; 7. radiodifuzare; 8. retransmitere prin cablu; 9. realizarea operelor derivate; 10. suită; 11. mandat special.

(9) Se vor menţiona procentele deţinute din total operă, conform declaraţiei autorului, la data transmiterii repertoriului către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Menţiunea este facultativă.

(10) Se va specifica tehnica de executare a operei, astfel:

 

 

 

- Pictură: u/p=ulei pe pânză, u/c=ulei pe carton, tehnică mixtă, creion, pastel, guaşă, tuş, cărbune

- Design: proiect, schiţă, desen, machetă, produs

- Sculptură: bronz, piatră, lemn, mixt, metal

- Grafică: tempera, guaşă, tuş, cărbune, peniţă, creion.

- Arhitectură: proiect, schiţă, desen, machetă, clădire

- Gravură: acuaforte, acuatintă, litografie, linografie, xilogravură.

- Fotografie: negativ, pozitiv

- Artă decorativă: tapiserie, imprimeu, broderie, sticlă, metal, obiecte decorative, bijuterii

- Scenografie: schiţe, costume, decor

- Digital

 

Menţiunea este facultativă.

(11) Se vor menţiona dimensiunile operei (în mm), astfel: dimensiuni = lungime x lăţime x înălţime, precum şi greutate (numai pentru sculptură şi decorative).

Menţiunea este facultativă.

(12) Se va menţiona data declarării operei la organismele de gestiune colectivă în formatul zz.ll.aaaa (spre exemplu 02.06.1998 sau 28.12.2012).

(13) Se va menţiona anul de început al termenului de protecţie, avându-se în vedere prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

(14) Se vor menţiona teritoriul pentru care s-a acordat mandat, precum şi orice alte observaţii necesare.

 

ANEXA Nr. 4

 

SIGLĂ ORDA

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

Calea Victoriei . 118, Et. 4-5, 010093 – Bucureşti, Sector 1; Tel./ Fax: 021.317.50.70-80-90

 

office@orda.gov.ro

www.orda.ro

 

REPERTORIU

de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă

 

Nr. crt.

Trilul operei

Codul de identificare

Genul/ Categoria

operei

Autor/ Coautori

Titular de

drepturi

Precizări titular de drepturi

Drepturi gestionate

Cota drepturi deţinute

Durata operei

Data declarării

operei la OGC

Anul de la care se calculează termenul de protecţie

Contracte de reciprocitate

Observaţi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

NOTE:

Tabelul va fi transmis electronic în fişier tip calcul tabelar (extensii .xls, .xlsx sau .ods) sau în fişier tip bază de date (extensii .mdb sau .accdb).

(2) Se vor/va indica titlul operei şi/sau denumirea episodului în cazul serialelor TV.

(3) Se va menţiona codul internaţional de identificare, dacă opera are asociat un astfel de cod, sau codul intern de identificare. Menţiunea este facultativă.

(4) Se va menţiona categoria operei: lungmetraj artistic, scurtmetraj artistic, documentar lungmetraj, documentar scurtmetraj, serial tv, teatru tv, didactic, telenovelă, videoclip muzical, sitcom şi orice altă categorie de operă audiovizuală.

(5) Se vor menţiona numele şi prenumele autorilor/coautorilor, pseudonimul acestora, conform declaraţiei, precum şi calitatea autorilor (regizor, realizator, autor al scenariului, al adaptării, al dialogului, al graficii).

(6) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea titularului de drepturi şi calitatea acestuia (autor, cesionar, moştenitor).

(7) Se vor menţiona cesiunea şi durata acesteia, iar, în cazurile moştenitorului, anul decesului autorului şi cotă-parte titular (în %).

(8) Se va/vor menţiona cifra/cifrele corespunzătoare drepturilor patrimoniale gestionate, după cum urmează: 1. reproducere; 2. distribuire; 3. import; 4. Închiriere; 5. Împrumut; 6. comunicare publică; 7. radiodifuzare; 8. retransmitere prin cablu; 9. copie privată; 10. mandat special.

(9) Se vor menţiona procentele deţinute din total operă, la data transmiterii repertoriului către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Modificările ulterioare ale procentelor se comunică la cererea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în funcţie de situaţia specifică. Menţiunea este facultativă.

(10) Se va menţiona durata operei audiovizuale exprimată în ore şi minute în formatul hh:mm.

(11) Se va menţiona data declarării operei audiovizuale la organismele de gestiune colectivă, în formatul zz.ll.aaaa (spre exemplu 02.06.1998 sau 28.12.2012).

(12) Se va menţiona anul de început al termenului de protecţie, avându-se în vedere prevederile Legii nr. 6./1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

(13) Se vor menţiona contracte de reciprocitate cu organisme similare din străinătate şi informaţii despre aceste contracte. Menţiunea este facultativă.

(14) Se vor menţiona teritoriul pentru care s-a acordat mandat, ţara de producţie a operei audiovizuale, precum şi orice alte observaţii necesare.

 

ANEXA Nr. 5

 

SIGLĂ ORDA

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

Calea Victoriei . 118, Et. 4-5, 010093 – Bucureşti, Sector 1; Tel./ Fax: 021.317.50.70-80-90

 

office@orda.gov.ro

www.orda.ro

 

REPERTORIU

de interpretări şi execuţii artistice al organismelor de gestiune colectivă

 

Nr. crt.

Titlul

interpretării/

execuţiei

Codul de identificare

Tipul interpretării/ execuţiei

Artist/ Colectiv

Titular de drepturi

Numărul de

participanţi/

cesionari

Precizări titular de

drepturi

Drepturi gestionate

Cotă drepturi deţinute

(%)

Data declarării interpretării/ execuţiei la OGC

Anul de la care se calculează

termenul de protecţie

Observaţi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

NOTE:

Tabelul va fi transmis electronic în fişier tip calcul tabelar (extensii .xls, ,xlsx sau .ods) sau în fişier tip bază de date (extensii .mdb sau .accdb).

(2) Se va indica titlul interpretării/execuţiei.

(3) Se va menţiona codul internaţional de identificare, dacă interpretarea/execuţia are asociat un astfel de cod, sau codul intern de identificare. Menţiunea este facultativă.

(4) Se va menţiona tipul interpretării/execuţiei (conform nomenclatoarelor interne care se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor împreună cu repertoriul organismului de gestiune colectivă) în conformitate cu dispoziţiile art. 95 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Se vor menţiona numele şi prenumele artistului interpret sau executant, precum şi pseudonimul, conform declaraţiei acestuia. Se va menţiona denumirea grupului, formaţiei, orchestrei etc.

(6) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea titularului de drepturi şi calitatea acestuia (artist interpret sau executant, cesionar, moştenitor).

(7) Se vor menţiona, în toate cazurile, numărul total de participanţi şi, după caz, numărul total de cesionari, numărul total de artişti interpreţi sau executanţi decedaţi. Orice alte informaţii se comunică, la cererea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în funcţie de situaţia specifică.

(8) Se vor menţiona cesiunea şi durata acesteia, iar, în cazul moştenitorului, anul decesului artistului interpret sau executant şi cotă-parte titular (în %), conform declaraţiilor comunicate organismului de gestiune colectivă.

(9) Se va/vor menţiona cifra/cifrele corespunzătoare drepturilor patrimoniale gestionate, după cum urmează: 1. fixare; 2. reproducere; 3. distribuire; 4. Închiriere; 5. Împrumut; 6. import; 7. radiodifuzare; 8. comunicare publică; 9. retransmitere prin cablu; 10. copie privată; 11. mandat special.

(10) Se vor menţiona procentele deţinute la data transmiterii repertoriului către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Modificările ulterioare ale procentelor se comunică la cererea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în funcţie de situaţia specifică. Menţiunea este facultativă.

(11) Se va menţiona data declarării interpretării/execuţiei la organismele de gestiune colectivă, în formatul zz.ll.aaaa (spre exemplu 02.06.1998 sau 28.12.2012).

(12) Se va menţiona anul de început al termenului de protecţie, avându-se în vedere prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

(13) Se vor menţiona teritoriul pentru care s-a acordat mandat, precum şi orice alte observaţii necesare.

 

ANEXA Nr. 6

 

SIGLĂ ORDA

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

Calea Victoriei . 118, Et. 4-5, 010093 – Bucureşti, Sector 1; Tel./ Fax: 021.317.50.70-80-90

 

office@orda.gov.ro

www.orda.ro

 

REPERTORIU

de fonograme al organismelor de gestiune colectivă

 

Nr. crt.

Titlul fonogramei

Codul de identificare

Titular de drepturi

Producător/ Coproducător

Artist interpret/ formaţie/ grup

Drepturi gestionate

Cotă drepturi deţinute

Durata

fonogramei

Data declarării fonogramei la OGC

Anul de la care se calculează

termenul de protecţie

Observaţi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

NOTE:

Tabelul va fi transmis electronic în fişier tip calcul tabelar (extensii .xls, .xlsx sau .ods) sau în fişier tip bază de date (extensii .mdb sau .accdb).

(2) Se va menţiona titlul original al fonogramei.

(3) Se va menţiona codul internaţional de identificare, dacă fonograma are asociat un astfel de cod, sau codul intern de identificare. Menţiunea este facultativă.

(4) Se va menţiona denumirea titularului de drepturi pe teritoriul României conform contractelor de cesiune/licenţă încheiate În acest sens.

(5) Se va menţiona denumirea producătorului/coproducătorului.

(6) Se vor menţiona numele şi prenumele artistului interpret/formaţiei.

(7) Se va/vor menţiona cifra/cifrele corespunzătoare drepturilor patrimoniale gestionate, după cum urmează: 1. reproducere; 2. distribuire; 3. Închiriere 4. Împrumut; 5. import; 6. radiodifuzare; 7. comunicare publică; 8. retransmitere prin cablu; 9. copie privată; 10. mandat special.

(8) Se vor menţiona procentele deţinute la data transmiterii repertoriului către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Modificările ulterioare ale procentelor se comunică la cererea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în funcţie de situaţia specifică. Menţiunea este facultativă.

(9) Durata fonogramei va fi precizată în formatul hh:mm:ss.

(10) Se va menţiona data ultimei actualizări de repertoriu, istoricul deţinătorului de drepturi se comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, la cererea acestuia în funcţie de situaţia specifică.

(11) Se va menţiona anul de început al termenului de protecţie, avându-se în vedere prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

(12) Se vor menţiona teritoriul pentru care s-a acordat mandat, precum şi orice alte observaţii necesare.

 

ANEXA Nr. 7

 

SIGLĂ ORDA

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

Calea Victoriei . 118, Et. 4-5, 010093 – Bucureşti, Sector 1; Tel./ Fax: 021.317.50.70-80-90

 

office@orda.gov.ro

www.orda.ro

 

REPERTORIU

de videograme al organismelor de gestiune colectivă

 

Nr. crt.

Titlul videogramei

Codul de

identificare

Titular de drepturi

Producător/

Coproducător

Artist interpret/ executant/ formaţie/ grup

Drepturi

gestionate

Cotă drepturi

deţinute (%)

Durata videogramei

Data declarării videogramei la OGC

Anul de la care se calculează termenul de

protecţie

Contracte de reciprocitate

Observaţii

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

NOTE:

Tabelul va fi transmis electronic în fişier tip calcul tabelar (extensii .xls, .xlsx sau .ods) sau în fişier tip bază de date (extensii .mdb sau .accdb).

(2) Se va menţiona titlul original al videogramei.

(3) Se va menţiona codul internaţional de identificare, dacă videograma are asociat un astfel de cod, sau codul intern de identificare. Menţiunea este facultativă.

(4) Se va menţiona denumirea titularului de drepturi pe teritoriul României conform contractelor de cesiune/licenţă încheiate în acest sens.

(5) Se va menţiona denumirea producătorului/coproducătorului.

(6) Se vor menţiona numele şi prenumele artistului interpret sau executant/formaţiei/grupului, acolo unde este posibilă această menţiune.

(7) Se va/vor menţiona cifra/cifrele corespunzătoare drepturilor patrimoniale gestionate, după cum urmează: 1. reproducere; 2. distribuire; 3. Închiriere 4. Împrumut; 5 import; 6. radiodifuzare; 7. comunicare publică; 8. retransmitere prin cablu; 9. copie privată; 10. mandat special.

(8) Se vor menţiona procentele deţinute la data transmiterii repertoriului către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Modificările ulterioare ale procentelor se comunică la cererea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în funcţie de situaţia specifică. Menţiunea este facultativă.

(9) Durata videogramei va fi precizată în formatul hh:mm:ss.

(10) Se va menţiona data ultimei actualizări de repertoriu. Istoricul deţinătorului de drepturi se comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, la cererea acestuia în funcţie de situaţia specifică.

(11) Se va menţiona anul de început al termenului de protecţie, avându-se în vedere prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

(12) Se vor menţiona contracte de reciprocitate cu organisme similare din străinătate şi informaţii despre aceste contracte. Menţiunea este facultativă.

(13) Se vor menţiona teritoriul pentru care s-a acordat mandat, precum şi orice alte observaţii necesare.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Viorel Călin, administrator executiv al Societăţii CAVI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, municipiul Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnată în extrasul Procesul ui-verbal al şedinţei din data de 16 aprilie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în perioada 5 martie 2014-6 martie 2014 la Societatea CAVI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, Str. Progresului nr. 8, judeţul Dolj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J16/513/14.03.2007. cod unic de înregistrare 21349560/14.03.2007, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK 467/19.03.2008,

a constatat următoarele:

a) Au fost transmise cu Întârziere/Nu au fost transmise raportările periodice către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor/Autoritatea de Supraveghere Financiară, astfel:

- raportările aferente trimestrului H/2012 - întârziere în format letric şi netransmise în format electronic;

- raportările aferente trimestrului 111/2012 - întârziere în format letric şi întârziere în format electronic;

- raportările aferente trimestrului 111/2013 - întârziere în format letric;

- raportările aferente trimestrului IV/2013 - întârziere în format letric,

fiind încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. III lit. a)-d) şi pct. III - Termen de transmitere din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

b) Au fost transmise cu Întârziere/Nu au fost transmise raportările financiare aferente semestrului 1/2012 şi 1/2013, astfel:

- raportările financiare aferente semestrului 1/2012 au fost transmise, în format letric, cu Întârziere şi nu au fost transmise în format electronic;

- raportările financiare aferente semestrului 1/2013 au fost transmise, în format letric, cu întârziere, fiind încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. II lit. a) şi b) şi pct. II - Termen de transmitere din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, cu prevederile cap. I, pct. 3 din anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2012 pentru punerea în aplicare a sistemului de raportare contabilă la data de 30 iunie 2012 a societăţilor din domeniul asigurărilor şi cu pct. 3 din anexa la Norma preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru punerea în aplicare a sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor.

c) Au fost transmise raportările financiare aferente anului 2012, în format letric, cu întârziere şi nu au fost transmise în format electronic, fiind încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. I lit. a) şi pct. I - Termen de transmitere din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile art. 14 alin. (1) din Normele privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2013.

Faptele sus-menţionate constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei domnul Viorel Călin, domiciliat în municipiul Craiova, bd. Dacia nr. 93, bl. U3, sc. 1, et. 4, ap. 18, judeţul Dolj, posesor al CI seria DX nr. 184893, administrator executiv al Societăţii CAVI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cota de 50% şi se achită în contul corespunzător, iar diferenţa în cotă de 50% se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul IBAN nr. R083 TREZ 7005 025X XX00 7370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

(3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară, imediat după efectuarea plăţii.

(4) în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanţă. La data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor sale.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea aprobării domnul Viorel Călin, domiciliat în municipiul Craiova, bd. Dacia nr. 93, bl. U3, sc. 1, et. 4, ap. 18, judeţul Dolj, posesor al CI seria DX nr. 184893, administrator executiv al Societăţii CAVI - BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.

Art. 3. - (1) împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi se poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 14 mai 2014.

Nr. 166.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Lupu Dumitru, director executiv al Societăţii ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, municipiul Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin, (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnată în extrasul Procesului-verbal al şedinţei din data de 16 aprilie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în data de 5 martie 2014 la Societatea ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, Str. Libertăţii nr. 10, judeţul Dolj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J16/183/11.02.2010, cod unic de înregistrare 26508852/11.02.2010, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK 625/30.04.2010,

a constatat următoarele:

Au fost transmise cu întârziere/Au fost transmise incomplet/Nu au fost transmise raportările periodice către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor/Autoritatea de Supraveghere Financiară, astfel:

a) Raportările trimestriale aferente:

- trimestrului 1/2012 - nu au fost transmise în format letric, iar în format electronic au fost transmise cu întârziere;

- trimestrului H/2012 - nu au fost transmise în format electronic, iar în format letric au fost transmise cu întârziere şi incomplete;

- trimestrului 111/2012 - au fost transmise cu întârziere în format letric;

- trimestrului IV/2012 - au fost transmise cu întârziere în format letric;

- trimestrului 1/2013 - nu au fost transmise în format letric;

- trimestrului 11/2013 - au fost transmise cu întârziere în format letric;

- trimestrului 111/2013 - nu au fost transmise în format letric;

- trimestrului IV/2013 - nu au fost transmise în format letric şi electronic,

fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. III lit. a)-d) şi pct. III - Termen de transmitere din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

b) Raportările semestriale aferente:

- semestrului 1/2012 - nu au fost transmise în format electronic, iar în format letric au fost transmise în termen, dar incomplete;

- semestrului 1/2013 - au fost transmise incomplet în format letric,

fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. II lit. a) şi b) şi pct. II - Termen de transmitere din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, cu prevederile cap. I pct. 3 din anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2012 pentru punerea în aplicare a sistemului de raportare contabilă la data de 30 iunie 2012 a societăţilor din domeniul asigurărilor şi cu pct. 3 din anexa la Norma preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru punerea în aplicare a sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor.

c) Raportările financiare aferente anului 2012 nu au fost transmise în format letric şi electronic, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. I lit. a) şi pct. I - Termen de transmitere din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile art. 14 alin. (1) din Normele privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2013.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - (1) în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei (două mii cinci sute lei) domnul Lupu Dumitru, domiciliat în municipiul Craiova. str. Bucovina nr. 3, bl. J42, sc. 1, ap. 1 judeţul Dolj, CNP 1581119163219, director executiv al Societăţii ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cota de 50% şi se achită în contul corespunzător, sar diferenţa în cotă de 50% se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul IBAN nr. R083 TREZ 7005 025X XX00 7370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

(3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară, imediat după efectuarea plăţii.

(4) în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanţă. La data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor sale.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea aprobării domnul Lupu Dumitru, domiciliat în municipiul Craiova, str. Bucovina nr. 3, bl. J42, sc. 1, ap. 1 judeţul Dolj, CNP 1581119163219, director executiv al Societăţii ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

Art. 3. - (1) împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi se poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 14 mai 2014.

Nr. 173.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind testarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii de servicii medicale de dializă

 

Având în vedere:

- art. 246 alin. (3), ari. 270 alin. (1) lit. o) şi alin. (11), art. 330 alin. (2), art. 331 şi 333 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 6 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX “Cârdul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 5 din 17 februarie 2014,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă testarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare card naţional, pentru beneficiarii serviciilor medicale de dializă cuprinşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, cărora li se acordă astfel de servicii de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

(2) Furnizorii serviciilor medicale de dializă care optează pentru testarea prevăzută la alin. (1) vor depune la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate o adeziune după modelul prezentat în anexa nr. 1t încheindu-se în acest sens un act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale.

Art. 2. - (1) în vederea desfăşurării activităţii prevăzute la art. 1, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va asigura preluarea cardurilor naţionale personalizate de la Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - SA., sortate pe judeţ şi furnizor de servicii medicale de dializă, urmând a fi transmise ulterior, după caz, caselor de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, pe bază de borderou centralizator, după modelul prezentat în anexa nr. 2.

(2) Casele de asigurări de sănătate vor asigura transmiterea cardurilor naţionale către asiguraţii din raza lor teritorială de competenţă cărora li se efectuează servicii medicale de dializă în cadrul centrului de dializă care a optat pentru implementarea proiectului menţionat la art. 1.

(3) Predarea-primi rea cardurilor naţionale între casele de asigurări de sănătate şi titularii acestora se va efectua pe baza unui proces-verbal semnat de ambele părţi, conform anexei nr. 3.

(4) După întocmirea şi semnarea de către cele două părţi a procesului-verbal de predare-primire, casele de asigurări de sănătate vor scana acest document şi vor întocmi un borderou centralizator lunar al cardurilor predate către asiguraţi, conform anexei nr. 4.

(5) Procesele-verbale de predare-primire ale cardurilor naţionale şi borderourile centralizatoare prevăzute la alin, (3) şi (4) vor fi transmise lunar Direcţiei dezvoltare sisteme informatice din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, atât pe format hârtie, cât şi în format electronic.

Art. 3. - Furnizorii de servicii medicale de dializă prevăzuţi la art. 1 vor activa cardurile naţionale predate titularilor acestora de către casele de asigurări de sănătate la prima prezentare a acestora la centrul de dializă pentru efectuarea tratamentului de dializă.

Art. 4. - (1) Persoanele asigurate prevăzute la art. 1 au obligaţia prezentării cardului naţional în vederea acordării serviciilor medicale de către furnizorii de servicii medicale de dializă aflaţi în relaţii contractuale cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau, după caz, cu casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti sau Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

(2) Pacienţii vor prezenta cardul naţional furnizorului de servicii medicale de dializă înaintea fiecărei şedinţe de dializă, avându-se în vedere funcţionalităţile acestuia în cadrul procesului de implementare.

(3) Furnizorii de servicii medicale de dializă vor efectua pacienţilor asiguraţi serviciile medicale de dializă pe baza prezentării cardului naţional.

Art. 5. - Decontarea serviciilor medicale de dializă pentru centrele prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, avându-se în vedere funcţionalităţile cardului naţional de asigurări sociale de sănătate în cadrul procesului de implementare a acestuia.

Art. 6. - În cazul pierderii sau deteriorării cardului naţional din motive imputabile asiguratului, se va elibera un duplicat în baza unei cereri depuse de acesta la casa de asigurări de sănătate, cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei urmând a se suporta de către acesta.

Art. 7. - Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, furnizorii de servicii medicale de dializă îşi vor procura cititoare de carduri compatibile cu specificaţiile tehnice furnizate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi îşi vor adapta în mod corespunzător aplicaţiile informatice proprii pentru asigurarea compatibilităţii cu sistemul Platformei informatice din sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Art. 8. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi furnizorii de servicii medicale de dializă prin care se derulează prezentul proiect vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

Bucureşti, 15 mai 2014.

Nr. 329.

 

ANEXA Nr. 1

 

ADEZIUNE

 

Către

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/Casa de Asigurări de Sănătate, ......................................

 

Furnizorul de servicii medicale de dializă .................................................................. identificat prin CUI ........................, reprezentat legal prin  ..................., acceptam derularea proiectului de implementare a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate pentru pacienţii cărora li se acordă servicii medicale de dializă în centrul nostru de dializă mai sus menţionat.

 

Data

..............................................

Reprezentant legal,

..............................................

 

ANEXA Nr. 2

 

BORDEROU CENTRALIZATOR

al cardurilor naţionale personalizate

 

            Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu sediul în Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3, reprezentată legal prin..............., în calitate de preşedinte,

 

Nr. crt.

Numărul cardului

Numele şi prenumele asiguratului

Furnizorul de servicii de dializă/centrul

Judeţul

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am predat

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

..............................................

Semnătura şi ştampila

..............................................

 

 

Am primit

Casa de Asigurări de Sănătate.......................

Semnătura şi ştampila

..............................................

 

ANEXA Nr. 3

 

Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate reprezintă modalitatea prin care dumneavoastră veţi putea fi identificară) ca asigurat(ă) în sistemul naţional al asigurărilor sociale de sănătate. Acest card vă asigură dreptul la servicii medicale. De asemenea, prin utilizarea acestui card dumneavoastră veţi confirma primirea acestor servicii.

Pe card sunt deja inscripţionate datele dumneavoastră de identificare. Pentru a deveni funcţional, el trebuie să fie activat. Pentru aceasta, medicul vă va solicita personalizarea PIN-ului (codului) de acces format din 4 cifre. Vă rugam să reţineţi acest cod şi să nu îl divulgaţi. În cadrul prezentului proiect, veţi tasta personal acest PIN ori de câte ori vi se va acorda serviciul de dializă.

În cadrul prezentei testări, completarea datelor din scrisoarea care însoţeşte cardul naţional de asigurări sociale de sănătate nu este necesară.

(Se decupează şi se înmânează asiguratului care a ridicat cardul.)

.................................................................

Proces-verbal de predare-primire a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate

Încheiat astăzi................

Între Casa de Asigurări de Sănătate..........................................şi domnul/doamna ..............................................

 

 

Casa de Asigurări de Sănătate,

.................................................................

Numele delegatului..........................

Semnătura................................

Asigurat,

.................................................................

Numele şi prenumele asiguratului..................

Semnătura.........................

Serie BI/CI............nr. ...............

 

ANEXA Nr. 4

 

BORDEROU CENTRALIZATOR

al cardurilor înmânate asiguraţilor

 

            Casa de Asigurări de Sănătate........................................, cu sediu! ............................... reprezentată legal prin.....................

 

Nr. crt.

Numărul cardului

Numele şi prenumele asiguratului

Data predării către asigurat

Centrul de dializă

Observaţii/Semnătura asiguratului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura şi ştampila reprezentantului legal

.................................................................

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 bis din 3 iulie 2013, se face următoarea rectificare:

- la art. 21 alin. (1), în loc de: “... prevăzute la art. 23 alin. (1)”se va citi: “... prevăzute la alin. 20 alin. (1)”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.