MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 388/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 388         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 26 mai 2014

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

28. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale

 

419. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 

420. - Hotărâre privind completarea şi corectarea datelor de identificare a unor imobile, precum şi scăderea acestora sau a unor părţi din acestea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

377. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

 

573. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013

 

710. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 

769. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind abrogarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 357/2009 pentru reglementarea unitară a unor tarife cu caracter nefiscal prevăzute în diferite acte normative

 

1.460. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.137/2013 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

            41. - Hotărâre privind prelungirea termenului prevăzut la ari. 4 alin. (6) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale, emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul solicitării de autorizare în calitate de contrapărţi centrale a Casei Române de Compensaţie - S.A. şi a Casei de Compensare Bucureşti - S.A.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale

 

Având în vedere că unul dintre obiectivele fundamentale ale Programului de guvernare 2013-2016, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, este simplificarea sistemului de taxe şi crearea predictibilităţii într-un cadru fiscal-bugetar stimulativ pentru dezvoltarea mediului economic privat şi public,

ţinând cont de posibilitatea simplificării structurii sistemului de taxe şi tarife nefiscale, precum şi de necesitatea eliminării unor astfel de taxe şi tarife, pentru care cuantumul încasărilor realizate sunt apropiate costurilor de colectare,

în contextul în care intervenţia asupra actelor normative care instituie obligaţii parafiscale, prin adoptarea unui număr mare de acte normative, emise de-a lungul mai multor ani, ar crea percepţia unei nepredictibilităţi cu privire la mediul de afaceri,

pentru a veni în întâmpinarea mediului de afaceri, în sensul sprijinirii mediului de afaceri, prin scăderea sarcinii fiscale pe care o suportă contribuabilii şi simplificarea sistemului de taxare,

pentru a veni în sprijinul persoanelor fizice, prin eliminarea unor taxe/tarife parafiscale pe care acestea le suportă ca urmare a prestării unor servicii de către instituţiile statului,

ţinând seama că neadoptarea acestor măsuri ar conduce:

- ta descurajarea activităţii de investiţii într-o perioadă în care încă se resimt efectele crizei economico-financiare, fiind necesară stimularea imediată a întreprinzătorilor prin orice tip de măsuri, inclusiv cele de reducere a poverii administrative;

- menţinerea imaginii României în plan internaţional ca fiind un stat cu un sistem foarte stufos şi complicat de taxe greu de cunoscut şi de respectat de către investitori, care inhibă iniţiativa şi investiţiile;

- la menţinerea unor costuri ridicate de administrare a acestor taxe/tarife a căror încasare este nesemnificativă într-o perioadă în care este necesară reducerea şi limitarea tuturor cheltuielilor statului,

având în vedere:

- că adoptarea actului normativ în regim de urgenţă a luat în considerare importanţa deosebită pentru contribuabilii persoane fizice, precum şi pentru mediul economic a reducerii costurilor administrative şi birocraţiei;

- necesitatea limitării efectelor crizei financiare care încă se mai fac resimţite la nivelul operatorilor economici, prin adoptarea unei măsuri rapide pentru reducerea poverii fiscale, respectiv eliminarea unui număr semnificativ de taxe/tarife astfel încât să se păstreze un echilibru între încasările la bugetul de stat şi stimularea mediului de afaceri şi simplificarea accesului la serviciile publice, măsuri care vor contribui la încurajarea iniţiativei private şi, implicit, la relansarea economiei;

- consecinţele negative care ar putea fi generate de perpetuarea unui mecanism de taxare greoi, inflexibil şi excesiv de împovărător care ar putea să se constituie într-o adevărată piedică a procesului de creştere economică,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin, (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I - Articolul 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 149/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. II. - La articolul 901 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se abrogă.

Art. III. - Articolul 33 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - În cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se desfăşoară activităţi de asistenţă acordate solicitanţilor, la cererea şi pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerţului a actelor constitutive sau modificatoare, cu excepţia activităţilor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a)-c) şi g), care se acordă gratuit.”

Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul anexei nr. 7 va avea următorul cuprins:

“CUANTUMUL

tarifului pentru serviciile de emitere de către Administraţia Naţională «Apele Române» a notificărilor, avizelor de amplasament, permiselor de traversare, avizelor fi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare în siguranţă a barajelor”

2. La anexa nr. 7, punctul 2 al notei va avea următorul cuprins:

“2. Tariful nu conţine TVA.”

Art. V. - Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (2), partea introductivă şi literele a)-c) şi f) vor avea următorul cuprins:

“(2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) se exercită, potrivit competenţelor, de către:

a) conducerea Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru serviciile prevăzute la lit. Aşi D din anexă;

b) conducerea Direcţiei Generale de Paşapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau, după caz, şefii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, pentru serviciile prevăzute la lit. A din anexă;

c) conducerea Inspectoratului General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevăzute la lit. A, lit. B pct. 3 şi 4 şi lit. F din anexă;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

f) conducerea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevăzute la lit. A şi F din anexă.”

2. La anexă, titlul literei A şl punctul 1 al literei A vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea serviciilor

Taxa în lei

A. Eliberarea de documente şi alte servicii prestate

 

1.

Eliberarea unui paşaport electronic, a unui paşaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice străine, eliberarea de adeverinţe, precum şi alte servicii prestate de autorităţi

22

 

3. La anexă, literele E şi G se abrogă.

Art. VI. - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Veniturile din alte surse ale bugetului asigurărilor pentru şomaj se constituie, în principal, din dobânzi, majorări pentru neplata la termen a contribuţiilor, restituiri ale creditelor acordate în baza legii, sume reprezentând contravaloarea cursurilor de formare profesională încasată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, penalităţi, amenzi şi orice alte sume încasate potrivit legii la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(2) Sumele reprezentând contravaloarea cursurilor de formare profesională încasată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă se constituie ca venituri din alte surse ale bugetului asigurărilor pentru şomaj, în măsura în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se prevede altfel.”

2. La articolul 55, alineatele (3) şi (4) se abrogă.

Art. VII. - La articolul 22 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 8 mai 2014, alineatul (2) se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

 

Bucureşti, 20 mai 2014.

Nr. 28.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar da stat

 

Bucureşti, 20 mai 2014.

Nr. 419.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

MODELUL*)

bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare**)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

BON VALORIC - 200 EURO

 

AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII UNUI CALCULATOR

 

Numele..................

Prenumele............................

CNP.....................

Adresa..................

 

Falsificarea acestor

bilete se pedepseşte

conform legilor

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

BON VALORIC - 200 EURO

 

AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII UNUI CALCULATOR

 

Numele şi prenumele beneficiarului

CNP...............................

Adresa............................

 

Dacă este cazul:

Numele şi prenumele minorului.........

CNP...............................

Adresa............................

 

Semnătură persoană autorizată

LS

 Seria M.E.N

Nr.

NETRANSMISIBIL

Bonul valoric se va utiliza exclusiv conform destinaţiei sale. Tipărit la C.N. Imprimeria Naţională - S.A.

Semnătură de primire

Semnătură persoană autorizată

LS.

 

Data …………

Seria M.E.N.

Nr.

 

*) Modelul bonului valoric este reprodus în facsimil.

**) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2014, este galben deschis.

 

NOTĂ:

Conform art. I pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 403/2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, şi pentru aprobarea calendarului desfăşurării programului pe anul 2006, modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:

“Beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziţionarea de calculatoare stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric comisiilor judeţene/comisiei constituite la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi comisiilor constituite la nivelul instituţiilor de învăţământ superior până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.”

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind completarea şi corectarea datelor de identificare a unor imobile, precum şi scăderea acestora sau a unor părţi din acestea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă completarea şi corectarea datelor de identificare a imobilelor înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1,

Art. 2. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unor unităţi subordonate Ministerului Sănătăţii a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 mai 2014.

Nr. 420.

 

ANEXA Nr. 1

 

Datele de identificare a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unităţilor din subordinea Ministerului Sănătăţii, care se modifică

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administrator: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bras 11287567

62483

8.29.11

Teren aferent clădirii sediului DSP

Teren S = 1.281,60 mp

judeţul Braşov, municipiul Braşov, Calea Bucureşti nr.25-27

0

62484

8.29.11

Clădirea sediului DSP Braşov

P+3, casă de cărămidă, CF nr. 13587, top. 7466/7 CF nr. nou 100524

judeţul Braşov, municipiul Braşov, Calea Bucureşti nr. 25-27

463.276

Administrator: Sanatoriu Balnear şi de Recuperare Techirghiol/CUI 4300868

143935

8.25.01

vila Bucureşti

P + E, Se 218 mp, S desf. 292,6 mp, S teren 440 mp, 36 de locuri de cazare

judeţul Constanţa, oraş Techirghiol, str. Dr. Ion Tătărau nr. 3

162.214

 

ANEXA Nr. 2

 

Datele de identificare şi valoarea de inventar a bunurilor imobile care se scad din inventarul centralizat, ca urmare a retrocedării, către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare şi valoarea de inventar ale bunului imobil care se scade din inventar

Adresa

Baza legală

Descrierea tehnică şi valoarea actuală a imobilului

Descrierea tehnică şi valoarea părţii retrocedate

Descrierea tehnică şi

valoarea părţii rămase

1

2

3

4

5

6

7

8

Administrator Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Braşov/CUI 11287567

62483

8.29.11

Teren aferent clădirii sediului DSP

Teren, S = 1.281,60 mp, valoare zero

Teren S = 1,281,60 mp, valoare zero

-

judeţul Braşov,

municipiul Braşov,

Calea Bucureşti nr.25-27

Sentinţa civilă nr. 341/S/23.06.2000 a Tribunalului Braşov, Secţia civilă, Decizia nr. 58/AP/20.06.2003 a Curţii de Apel Braşov şi Decizia civilă nr. 231/2006 a Curţii

de Apel Braşov

62484

8.29.11

Clădirea sediului DSP Braşov

P + 3, casă de cărămidă

CF nr. 13.587, top 7.466/7, CF nr. nou 100524 cu valoare = 463.276 lei

P + 3, casă de cărămidă

CF nr. 13587,top. 7466/7,

cu valoare = 463.276 lei

-

judeţul Braşov, municipiul

Braşov, Calea Bucureşti

nr. 25-27

Sentinţa civilă nr. 341/S/23.06.2000 a Tribunalului Braşov, Secţia civilă, Decizia nr. 58/AP/20.06.2003 a Curţii de Apel Braşov şi Decizia civilă nr. 231/2006a Curţii de Apel Braşov

Administrator Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Olt/CUI 4394510

100861

8.29.11

Laborator Medicină Preventivă Drăgăneşti

P fundaţie cărămidă, suprafaţă 360 mp,

valoare = 5 lei

P, fundaţie cărămidă,

suprafaţă 360 mp,

valoare = 5 lei

-

judeţul Olt,

localitatea Drăgăneşti-Olt,

str. Nicolae Titulescu nr. 171

Decizia civilă nr. 819/2005 a Curţii de Apel Craiova,

Secţia civilă, Raport de expertiză tehnică/16.02.2005

Administrator: Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol/CUI 4300868

143935

8.25.01

Vila Bucureşti

P + E, Se 218 mp, S desf. 292,6 mp,

S teren 440 mp, 36 de locuri de cazare,

în valoare de 162.214 lei

P+E,Sc218mp, S desf. 292,6 mp, S teren 440 mp, 36 de locuri de cazare, în valoare de 162.214 lei

-

judeţul Constanţa,

oraşul Techirghiol,

str. Dr. Ion Tătăranu nr. 3

Decizia nr. 2.379/06.03.2007 a Ministerului Sănătăţii Publice

143914

8.25.01

Complex balnear

Amplasat într-un careu cu ST = 39.850 mp, SC la sol 8.826 mp şi S 20.744 mp,

construit din planşee din beton armat pereţi glisanţi şi din cărămidă, izolaţie

hidrofug, încălzire centrală, instalaţii

sanitare şi electrice, compuse din spaţii cazare pav. A constr. cu parter +

5E, având 186 de camere şi capacitatea de 425de locuri, SC 1.063 mp, S desf. 8.378 mp; Pav. B construcţie cu parter şi 6 nivele având 217 camera cu o capacitate de 365 de locuri, Sc 1.063 mp, S desf. 7.441 mp, corp de legătură (S desf, şi Sc 309 mp), bază de tratament (Sc şi S desf. 3.903 mp), bloc alimentar (Sc şi S desf, 1.485 mp), Staţie pompe (Sc şi S desf. 90 mp), centrală termică, spălătorie mecanică, atelier mecanic (Sc şi S desf, 120 mp), extindere Sc şi S desf. 136 mp) şi recepţie (Sc şi S desf. 805 mp) în valoare de 42.104.548 lei

S teren = 1.374,62 mp, valoare zero

Amplasat într-un careu cu ST =38.475,38 mp, SC la sol 8.826 mp şi S 20.744 mp. construit din planşee din beton armat pereţi glisanţi şi din cărămidă, izolaţie hidrofug, încălzire

centrală, instalaţii sanitare şi electrice compuse din spaţii cazare pav. A constr. cu parter + 5E, având 186 de camere şi capacitatea de 425 de locuri, SC 1.063 mp, S desf. 8.378 mp; Pav. B construcţie cu parter şi 6 nivele având 21 camere cu o capacitate de 365 locuri, Sc 1.063 mp, S desf. 7.441 mp, corp de legătură (S desf. şi Sc 309 mp), bază de

tratament (Sc şi S desf. 3.903 mp), bloc alimentar (Sc şi S desf. 1,485 mp), Staţie pompe (Sc şi S desf. 90 mp), centrală termică, spălătorie mecanică, atelier mecanic (Sc si S desf. 120 mp), extindere Sc şi S desf. 136 mp) şi recepţie (Sc si S desf. 805 mp) în valoare de 42,104,548 lei de 425 de locuri, SC 1.063 mp, S desf. 8.378 mp; Pav. B construcţie cu parter şi 6 nivele având 21 camere cu o capacitate de 365 locuri, Sc 1.063 mp, S desf. 7.441 mp, corp de legătură (S desf. şi Sc 309 mp), bază de tratament (Sc şi S desf. 3.903 mp), bloc alimentar (Sc şi S desf. 1,485mp), Staţie pompe (Sc şi S

desf. 90 mp), centrală termică, spălătorie mecanică, atelier mecanic (Sc si S desf. 120 mp), extindere Sc şi S desf. 136 mp) şi recepţie (Sc si S desf. 805 mp) în valoare de 42,104,548 lei

judeţul Constanţa,

oraşul Techirghiol,

str. Dr. V. Climescu nr. 33

Decizia civilă nr. 133/C/03.07.2006 a Curţii de Apel Constanţa

Administrator: Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti/CUI 26328134

61982

8.29.08

teren

4,758,41 mp, valoare de 583.220 lei

1.451,09 mp, valoare de 177.855 lei

3.307,32 mp în valoare

de 405.365 lei

Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31,

sectorul 2

Sentinţa civilă nr. 1.501/68.10.2008 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, Decizia civilă nr. 436/02.07.2009 a Curţii de Apel Bucureşti,

Sentinţa civilă nr. 931/22.06.2007 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a V-a civila

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 50.399/SON din 13 mai 2014 al Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor,

în baza prevederilor art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 pct. IV subpct. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura şi Administraţia Naţională “Apele Române” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 13/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 20 ianuarie 2014, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 14 mai 2014.

Nr. 377.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte procedura de atestare de către Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi asigură cadrul organizatoric şi regulile unitare pentru atestarea capacităţii tehnico-profesionale a solicitanţilor.

Art. 2. - Atestarea instituţiilor publice sau private are drept scop verificarea capacităţii tehnico-economice a acestora de a îndeplini cerinţele tehnice şi de calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se realizează de către Comisia de atestare, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

CAPITOLUL II

Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile

Comisiei de atestare

Art. 4. - (1) Comisia de atestare se organizează şi funcţionează în cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura.

(2) Componenţa Comisiei de atestare este următoarea:

a) secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura;

b) directorul Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura;

c) directorul adjunct al Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura;

d) directorul Direcţiei politici, strategii, proiecte şi managementul resurselor de apă din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura;

e) directorul general al Administraţiei Naţionale “Apele Române”;

f) directorul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor;

g) directorul Departamentului managementul resurselor de apă din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române”;

h) un cadru didactic universitar de specialitate;

i) şeful Biroului inspecţia apelor din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române”.

(3) Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare este asigurat de Departamentul managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor.

Art. 5. - Componenţa nominală a Comisiei de atestare şi a Secretariatului tehnic se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura.

Art. 6. - (1) Preşedintele Comisiei de atestare este secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura.

(2) Pentru buna desfăşurare a şedinţelor Comisiei de atestare, preşedintele Comisiei de atestare numeşte un vicepreşedinte din rândul membrilor Comisiei de atestare.

Art. 7. - Atribuţiile Comisiei de atestare sunt următoarele:

1. Preşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:

a) aprobă graficele cu programarea şedinţelor Comisiei de atestare;

b) conduce lucrările şedinţelor Comisiei de atestare;

c) semnează, în conformitate cu hotărârile Comisiei de atestare, certificatele de atestare sau, după caz, comunicările de respingere motivată a cererilor de atestare.

2. Vicepreşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:

a) urmăreşte şi coordonează desfăşurarea activităţilor secretariatului Comisiei de atestare;

b) urmăreşte prezenţa membrilor Comisiei de atestare la şedinţele acesteia;

c) conduce, în lipsa preşedintelui, şedinţele Comisiei de atestare.

3. Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:

a) evaluează documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private, în prezenţa reprezentantului legal ori a persoanei împuternicite de acesta, în conformitate cu cerinţele prezentului regulament;

b) înregistrează numai documentaţiile complete întocmite de instituţiile publice sau private, în conformitate cu cerinţele prezentului regulament;

c) programează, la propunerea preşedintelui Comisiei de atestare, şedinţele acesteia;

d) convoacă reprezentantul legal al instituţiei publice sau private pentru interviu;

e) convoacă membrii Comisiei de atestare la şedinţe;

f) întocmeşte un referat în care se va specifica dacă instituţia publică sau privată solicitantă a elaborat lucrări de bună calitate în domeniul gospodăririi apelor, pe baza recomandărilor primite din partea beneficiarilor pentru fiecare lucrare;

g) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de atestare;

h) redactează certificatele de atestare obţinute în urma interviului de către instituţiile publice sau private;

i) păstrează documentele Comisiei de atestare şi asigură arhivarea acestora.

Art. 8. - (1) Comisia de atestare funcţionează legal în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Şedinţele Comisiei de atestare sunt conduse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de vicepreşedinte.

(2) Hotărârile Comisiei de atestare se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. Voturile se consemnează nominal în procesul-verbal al şedinţei.

Art. 9. - Comisia de atestare răspunde în solidar de desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor, având următoarele responsabilităţi:

a) examinează cererile şi documentaţiile prezentate pentru atestare de către instituţiile publice sau private;

b) hotărăşte eliberarea certificatelor de atestare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5;

c) hotărăşte respingerea cererilor de atestare care nu întrunesc condiţiile de atestare prevăzute în prezentul regulament.

Art. 10. - Membrii Comisiei de atestare au următoarele drepturi şi obligaţii:

a) să participe la şedinţele Comisiei de atestare, cu drept de vot direct;

b) să semneze procesele-verbale întocmite la fiecare şedinţă;

c) să solicite consemnarea în procesele-verbale ale şedinţelor a opiniilor şi punctelor de vedere separate faţă de hotărârile adoptate;

d) să nu divulge date şi informaţii de care iau cunoştinţă în cadrul procesului de atestare;

e) să nu fie soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre solicitanţii atestării;

f) în cazul în care unul dintre membrii Comisiei de atestare se va afla în situaţie de incompatibilitate, va fi înlocuit cu o altă persoană din cadrul aceleiaşi instituţii, care să îndeplinească condiţiile cerute.

 

CAPITOLUL III

Domeniile de atestare

 

Art. 11. - Domeniile pentru care Comisia de atestare este abilitată să ateste instituţii publice sau private sunt următoarele: a) întocmirea studiilor hidrologice;

b) întocmirea studiilor hidrogeologice;

c) întocmirea studiilor de gospodărire a apelor;

d) elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor.

 

CAPITOLUL IV

Condiţii de atestare a instituţiilor publice sau private

 

Art. 12. - Atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se solicită şi se acordă cu respectarea domeniilor cuprinse în prezentul regulament.

Art. 13. - În vederea atestării, instituţiile publice sau private interesate vor depune la Direcţia managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura un dosar de atestare care va cuprinde, în copie legalizată sau cu prezentarea originalului şi copiilor în vederea confruntării şi verificării concordanţelor, următoarele documente:

a) cerere-tip pentru obţinerea atestării, prevăzută în anexa nr. 1, cu specificarea domeniilor în care se solicită atestarea. Activităţile pentru care se solicită atestarea trebuie să fie conforme cu cele prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională;

b) copia actului de identitate al reprezentantului legal al instituţiei publice sau private;

c) documente care atestă personalitatea juridică a solicitantului:

- statutul ori hotărârea de înfiinţare a instituţiei publice sau private;

- certificatul de înregistrare fiscală emis de organul fiscal teritorial;

d) memoriu de activitate al instituţiei publice sau private în domeniile solicitate, în care lucrările menţionate sunt însoţite de recomandări din partea beneficiarilor;

e) documente care să ateste calificările profesionale, instruirea relevantă şi experienţa profesională ale personalului de specialitate angajat al instituţiei, prevăzute în anexa nr. 2:

- curriculum vitae - elocvent pentru domeniul solicitat;

- copie de pe diploma de studii universitare;

f) documente care să certifice faptul că specialiştii au încheiat una dintre următoarele forme de colaborare cu instituţia publică sau privată:

1. contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată ori pe perioadă determinată de cel puţin 3 ani, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă; sau

2. contract de colaborare cu persoană fizică sau persoană fizică autorizată, înregistrat la organele fiscale teritoriale, pe perioadă nedeterminată ori pe perioadă determinată de cel puţin 3 ani;

3. extras din Registrul general de evidenţă al salariaţilor din România - REVISAL;

g) situaţia privind dotarea cu echipamente, instalaţii şi utilaje specifice deţinute în proprietate sau închiriate în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită atestarea, prevăzută în anexa nr. 4;

h) apartenenţa la organismele ştiinţifice de specialitate/organizaţii tehnice profesionale a angajaţilor, prevăzuta în anexa nr. 3;

i) dovada achitării tarifului pentru evaluarea dosarului de atestare.

Art. 14. - (1) în cazul în care Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare constată că documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private sunt complete, acestea vor fi înregistrate în vederea programării pentru susţinerea interviului în faţa Comisiei de atestare.

(2) în urma susţinerii interviului, Comisia de atestare hotărăşte emiterea certificatului de atestare sau, după caz, respingerea cererii.

(3) Certificatul de atestare se emite în două exemplare egal valabile, după modelul din anexa nr. 5. Exemplarul nr. 1 al certificatului se transmite instituţiei publice sau private, iar exemplarul nr. 2 al certificatului se păstrează la Comisia de atestare.

(4) Eliberarea certificatelor de atestare se face numai după achitarea tarifului pentru emiterea certificatului.

(5) Dacă în urma susţinerii interviului în faţa Comisiei de atestare instituţiilor publice sau private solicitante nu li se acordă certificatul de atestare, documentaţiile prezentate pentru atestare vor fi arhivate.

(6) Hotărârea Comisiei de atestare de a respinge cererea de atestare se poate contesta în condiţiile legii.

Art. 15. - În cazul în care instituţia publică sau privată nu a mai elaborat lucrări în domeniile în care solicită atestarea, aceasta va prezenta dovada efectuării a cel puţin două lucrări sub coordonarea unor instituţii publice ori private ce deţin certificate de atestare în domeniu. Pentru flecare dintre cele două lucrări se vor prezenta recomandări din partea beneficiarilor, raport din partea coordonatorului lucrării şi copie de pe atestatul acestuia.

 

CAPITOLUL V

Preschimbarea certificatelor de atestare

 

Art. 16. - Durata valabilităţii certificatului de atestare este de 3 ani, cu posibilitatea extinderii/reducerii numărului domeniilor de atestare acordate, în cazul în care instituţia publică sau privată îndeplineşte ori nu condiţiile de atestare stabilite.

Art. 17. - Procedura de preschimbare a certificatului de atestare presupune depunerea şi analizarea unei noi documentaţii, în conformitate cu prevederile cap. IV, ca pentru o nouă atestare.

 

CAPITOLUL VI

Retragerea certificatului de atestare

 

Art. 18. - Certificatul de atestare eliberat unei instituţii publice sau private poate fi retras în situaţia în care nu mai sunt întrunite condiţiile şi criteriile cuprinse în prezentul regulament, precum şi în cazul neîndeplinirii obligaţiei de a elabora documentaţii pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19. - (1) Constatarea faptei de refuz sau de neîndeplinire a obligaţiei de a elabora documentaţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare se face de către personalul împuternicit de ministrul mediului şi schimbărilor climatice, din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, prin referat înaintat preşedintelui Comisiei de atestare.

(2) în cazul aprobării referatului de retragere a atestării, Comisia de atestare va emite o hotărâre de retragere a certificatului de atestare.

(3) în cazul încadrării în prevederile alin. (2), instituţia publică sau privată va fi obligată să returneze certificatul de atestare în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii hotărârii de retragere din partea Comisiei de atestare, fără a putea solicita returnarea tarifelor achitate.

(4) Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare se declară în scris, la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura, în termen de 48 de ore de la constatare, şi totodată, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, de către reprezentantul legal al instituţiei publice sau private atestate.

(5) După publicarea anunţului, prevăzută la alin. (4), Comisia de atestare hotărăşte eliberarea unui duplicat al exemplarului nr. 1 al certificatului de atestare.

Art. 20. - Tarifele pentru obţinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităţi sunt prevăzute în anexa nr. 6, în funcţie de activităţile pe care solicitanţii doresc să le desfăşoare.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - (1) Tarifele percepute pentru analiza dosarelor de atestare şi emiterea certificatelor de atestare se virează în contul de venituri extrabugetare RO05TREZ7005032XXX007648, deschis de Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

(2) Sumele provenite din încasarea tarifelor pentru analiza dosarelor de atestare şi emiterea certificatelor se fac venit la bugetul de stat.

Art. 22. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

....................................................................................

(Date de identificare pentru instituţia publică sau privată)

Nr. ............... din ....................................

 

CERERE

pentru obţinerea atestării

 

Instituţia publică/privată .................................... cu sediul în .............................str. ....................... nr. ......, judeţul ....................., telefon ....................... fax ...................., e-mail ..................................., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului ........................................................ cu nr. J......./....../......... având C.U.I. ..............................................., reprezentată de ...................................... în calitate de ....................., solicit, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul privind organizarea

activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 377/2014, participarea la şedinţa Comisiei de atestare în vederea eliberării certificatului de atestare privind capacitatea de a efectua următoarele activităţi:

a) întocmirea studiilor hidrologice;

b) întocmirea studiilor hidrogeologice;

c) întocmirea studiilor de gospodărire a apelor:

d) elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor. Anexăm la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 13 din regulament.

 

            Data.................

 

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Calificările profesionale şi instruirea relevantă ale personalului de specialitate angajat la

            Instituţia publică/privată:..........................................

 

Numele şi prenumele personalului de specialitate

Studiile absolvite şi calificarea obţinută

(diplomă, masterat, doctorat)

Anul absolvirii, durata

Instituţia de învăţământ

Principala atribuţie în cadrul instituţiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se ataşează copiile de pe diplomele/certificatele pentru calificarea de cel mai înalt grad şi pentru cursurile de instruire pentru persoanele menţionate mai sus.)

 

Data.....................

 

Semnătura autorizată

......................................................

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Apartenenţa la organisme ştiinţifice de specialitate/organizaţii tehnice profesionale a angajaţilor

            Instituţia publică/privată:..............................................

 

Numele şi prenumele

Organismul profesional

Data intrării

Nivelul/Calificarea apartenenţei

Tipul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se anexează copiile de pe certificatele sau documentele care atestă această apartenenţă.

 

Data.....................

 

Semnătura autorizată

......................................................

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Situaţia privind dotarea cu echipamente, instalaţii şi utilaje specifice deţinute în proprietate sau închiriate în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită atestarea

            Instituţia publică/privată:........................

 

Nr. crt.

Denumirea şi marca instalaţiilor si utilajelor

Anul fabricaţiei

Starea tehnică

(gradul de uzura)*

Modul de deţinere

(proprietate/închiriere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Se pot înscrie şi performanţele tehnice ale utilajelor.

 

Data.....................

 

Semnătura autorizată

......................................................

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

ROMÂNIA

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

COMISIA DE ATESTARE

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 377/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor emite prezentul

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

 

Nr. .............

pentru

Instituţia publică/privată .......................................... înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Judeţului .................... cu nr. J/............./.........., având C.U.I. ...................................., cu sediul în judeţul/localitatea/strada/nr. ................................ ce îndeplineşte condiţiile prevăzute în Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 377/2014 (regulament), şi are competenţa tehnică şi profesională de a efectua lucrări în următoarele domenii:

.....................................................................................................................................................................................

Prezentul certificat a fost emis la data de............având valabilitatea de 3 (trei) ani până la data de ..............................

Acesta poate fi retras în condiţiile prevăzute la art. 18 şi 19 din regulament.

 

Preşedintele Comisiei de atestare,

............................................

(numele şi prenumele, semnătura SS indescifrabil)

 

            Certificatul a fost emis în două exemplare, egal valabile.

Exemplarul nr. 1 din 2 (Exemplarul nr. 2 din 2)

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

TARIFE

pentru obţinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităţi

 

Nr. crt.

 

Scopul lucrării sau serviciului prestat

 

Tipul serviciilor care se prestează pentru domeniile de atestare

 

Cuantumul tarifului care se încasează, fără TVA

(lei)

1.

 

Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor hidrologice

 

1.1. analiza documentaţiei

800

1.2. emiterea certificatului de atestare

300

2.

Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor hidrogeologice

2.1. analiza documentaţiei

800

2.2. emiterea certificatului de atestare

300

3.

Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor de gospodărire a apelor

3.1. analiza documentaţiei

800

3.2. emiterea certificatului de atestare

300

4.

Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor

4.1. analiza documentaţiei

800

4.2. emiterea certificatului de atestare

300

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei resurse umane şi pregătire profesională nr. N.B. 3.191/2014, în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 19, litera d) va avea următorul cuprins:

„d) observator: câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate potrivit legii.”

2. La articolul 20, litera d) va avea următorul cuprins:

„d) observator: câte un reprezentant al filialei judeţene/a municipiului Bucureşti din cadrul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate potrivit legii.”

Art. II. - Direcţia resurse umane şi pregătire profesională, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 mai 2014.

Nr. 573.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 

În baza prevederilor art. 53 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. I. - La anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, codul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Cod în profil departamental

Denumirea ordonatorului principal de credite

Data plăţii salariilor

“5

Autoritatea de Supraveghere Financiară

5”

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 mai 2014.

Nr. 710.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 357/2009 pentru reglementarea unitară a unor tarife cu caracter nefiscal prevăzute în diferite acte normative

 

Având în vedere Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 690,906 din 25 aprilie 2014, prin care se subliniază necesitatea atingerii obiectivului din Programul de guvernare 2014-2016 referitor la “Simplificarea sistemului de taxe şi crearea predictibilităţii într-un cadru fiscal-bugetar stimulativ pentru dezvoltarea mediului economic privat şi public”,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 357/2009 pentru reglementarea unitară a unor tarife cu caracter nefiscal prevăzute în diferite acte normative, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 368 din 1 iunie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 mai 2014.

Nr. 769.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.137/2013 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013

 

Având în vedere:

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 26 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.106/2013 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.137/2013 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2014, se modifică după cum urmează:

- Numerele curente 10 şi 11 vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Module

Durată

(zile/ore)

(3 zile/24 ore)

Perioade de desfăşurare

Grupa 1

Grupa 2

“10.

- Evaluarea finală

 

16 iunie 2014-18 iunie 2014

11.

- Restanţe

 

23 iunie 2014”

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

József Birtalan

 

Bucureşti, 16 mai 2014.

Nr. 1.460.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

CONSILIUL AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (6) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale, emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul solicitării de autorizare în calitate de contrapărţi centrale a Casei Române de Compensaţie - S.A. şi a Casei de Compensare Bucureşti - S.A.

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere acordul încheiat între Sibex - Sibiu Stock Exchange - S.A. şi Athens Exchange Clearing House - S.A. (AthexClear), care vizează furnizarea de către AthexClear de servicii de compensare decontare pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate încheiate pe piaţa reglementată la termen administrată de Sibex - Sibiu Stock Exchange - S.A.,

având în vedere faptul că examinarea solicitării de autorizare a AthexClear, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, este în prezent suspendată,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea hotărâre;

Art. 1. - În cazul solicitării de autorizare în calitate de contrapărţi centrale a Casei Române de Compensaţie - SA. şi a Casei de Compensare Bucureşti - S.A., termenul prevăzut la art. 4 alin. (6) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale, emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, publicat în Monitorul Oficiai al României, Partea I, nr. 552 din 30 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 30 septembrie 2014.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniei Dăianu,

prim-vicepreşedinte

 

Bucureşti, 23 mai 2014.

Nr. 41.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.