MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 398/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 398         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 29 mai 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

71. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romāne de Radiodifuziune şi Societăţii Romāne de Televiziune

 

428. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romāne de Radiodifuziune şi Societăţii Romāne de Televiziune

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

341. - Hotărāre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romāniei şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014

 

Acord īntre Guvernul Romāniei şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice

 

386. - Hotărāre privind modificarea anexei nr. 26 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi din imobilul īnregistrat cu nr. MFP 26.557, aflat īn administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova, ca urmare a retrocedării către fostul proprietar, īn condiţiile legii

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

            207. - Decizie privind īnfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea priorităţilor ca parte a Sistemului de implementare a priorităţilor

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

            1. - Lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor romāni aparţinānd minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şt a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile parlamentare parţiale desfăşurate īntr-un număr de 8 colegii uninominale conform Hotărārii Guvernului nr. 199/2014, Hotărārii Guvernului nr. 249/2014 şi Hotărārii Guvernului nr. 256/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat

 

LEGI ŞI DECRETE

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romāne de Radiodifuziune şi Societăţii Romāne de Televiziune

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romāne de Radiodifuziune şi Societăţii Romāne de Televiziune, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 42, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - (1) Finanţarea necesară producerii şi difuzării emisiunilor radiofonice şi de televiziune adresate străinătăţii, inclusiv prin intermediul persoanelor juridice īnfiinţate sau īn cadrul cărora Societatea Romānă de Radiodifuziune, respectiv Societatea Romānă de Televiziune, deţin calitatea de asociat/acţionar, precum şi pentru dezvoltarea acestei activităţi se asigură din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin intermediul bugetelor celor două instituţii.”

2. La articolul 43, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Īn vederea extinderii/dezvoltării activităţii specifice, īn ţară sau īn străinătate, Societatea Romānă de Radiodifuziune şi Societatea Romānă de Televiziune pot īnfiinţa, cu avizul consultativ al comisiilor parlamentare pentru cultură ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, persoane juridice de drept privat, cu sau fără scop lucrativ, pot dobāndi calitatea de asociat īn cadrul unor asemenea entităţi sau, după caz, pot achiziţiona acţiunile/părţile sociale ale unei societăţi comerciale existente, īn condiţiile legii,”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia Romāniei republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 71.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romāne de Radiodifuziune şi Societăţii Romāne de Televiziune

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romāne de Radiodifuziune şi Societăţii Romāne de Televiziune şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 26 mai 2014.

Nr. 428.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romāniei şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul Romāniei şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p, Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014.

Nr. 341.

 

ACORD

īntre Guvernul Romāniei şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice

 

Guvernul Romāniei şi Guvernul Palestinei, denumite īn continuare părţi contractante,

īn dorinţa de a promova īn continuare relaţiile de prietenie, pe bază de reciprocitate, īntre Romānia şi Palestina prin facilitarea călătoriilor cetăţenilor părţilor contractante, titulari de paşapoarte diplomatice, pe teritoriul lor, au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

            Cetăţenii fiecărei părţi contractante, titulari de paşapoarte diplomatice valabile, pot intra, tranzita sau rămāne fără viză pe teritoriul celeilalte părţi contractante pentru o perioadă care să nu depăşească 90 (nouăzeci) de zile īn oricare 180 (o sută optzeci) de zile.

            Primul alineat al articolului 1 al prezentului acord nu se aplică cetăţenilor titulari de paşapoarte diplomatice ai fiecărei părţi contractante, care intenţionează să rămānă pe teritoriul celeilalte părţi contractante pentru o perioadă mai mare decāt cea prevăzută īn prezentul acord sau care intenţionează să se angajeze acolo. Īn aceste cazuri se obţine o viză de intrare şi ulterior un document care atestă dreptul de şedere īn conformitate cu prevederile legale naţionale.

 

ARTICOLUL 2

 

            Membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale fiecărei părţi contractante pe teritoriul celeilalte părţi contractante, titulari de paşapoarte diplomatice valabile, precum şi membrii lor de familie, cu care gospodăresc īmpreună, ei īnşişi titulari de paşapoarte diplomatice valabile, sunt scutiţi de obligaţia vizei pe īntreaga durată a misiunii titularului, cu condiţia ca numirea lor să fie notificată īn scris, pe canale diplomatice, cu 30 (treizeci) de zile īnainte de īnceperea misiunii lor oficiale.

 

ARTICOLUL 3

 

            Cetăţenii fiecărei părţi contractante, titulari de paşapoarte diplomatice valabile, cărora li se aplică prevederile prezentului acord pot intra şi ieşi de pe teritoriul celeilalte părţi contractante prin toate punctele de frontieră deschise traficului internaţional de călători.

 

ARTICOLUL 4

 

            Paşapoartele diplomatice ale cetăţenilor fiecărei părţi contractante trebuie să fi fost eliberate īn ultimii 10 ani şi să fie valabile pentru o perioadă de cel puţin 3 luni de la data preconizată a plecării de pe teritoriul celeilalte părţi.

 

ARTICOLUL 5

 

            Prezentul acord nu īi scuteşte pe cetăţenii fiecărei părţi contractante de obligaţia de a respecta legile şi reglementările celeilalte părţi contractante privind intrarea, şederea şi ieşirea străinilor.

            Părţile contractante īşi rezervă dreptul de a nu permite intrarea sau de a scurta şederea persoanelor considerate indezirabile sau care ar putea pune īn pericol ordinea publică, sănătatea publică sau securitatea naţională.

 

ARTICOLUL 6

 

Părţile contractante vor face schimb de specimene ale paşapoartelor lor diplomatice, pe canale diplomatice, cāt de

curānd posibil, dar nu mai tārziu de 30 (treizeci) de zile de la intrarea īn vigoare a prezentului acord.

            Īn cazul introducerii unor noi tipuri de paşapoarte diplomatice ori īn cazul īnlocuirii celor existente, părţile contractante vor face schimb de specimene, pe canale diplomatice, cu 30 de zile īnainte de introducerea acestora.

Părţile contractante se vor informa reciproc despre orice modificare a legilor şi reglementărilor lor naţionale privind eliberarea paşapoartelor.

 

ARTICOLUL 7

 

Cetăţenii fiecărei părţi contractante care şi-au pierdut/deteriorat paşapoartele valabile prevăzute la art. 1 al prezentului acord sau cărora le-au fost furate aceste documente īn timpul şederii pe teritoriul celeilalte părţi contractante vor informa despre aceasta autorităţile competente ale părţii contractante primitoare.

Ei pot părăsi acel teritoriu pe baza documentelor valabile de identitate care le conferă dreptul de a trece frontiera, eliberate de o misiune diplomatică sau un oficiu consular al părţii contractante ai cărei cetăţeni sunt, fără viză sau altă autorizaţie.

 

ARTICOLUL 8

 

            Prezentul acord poate fi modificat cu consimţămāntul scris al părţilor contractante. Modificările vor intra īn vigoare īn conformitate cu articolul 11 alineatul 2.

 

ARTICOLUL 9

 

Fiecare parte contractantă poate suspenda temporar prezentul acord fie īn totalitate, fie īn parte, pentru motive de protecţie a ordinii publice, sănătăţii publice sau securităţii naţionale.

Decizia privind suspendarea va fi notificată celeilalte părţi contractante pe canale diplomatice, nu mai tārziu de 48 de ore īnainte de intrarea sa īn vigoare. Partea contractantă care a suspendat aplicarea prezentului acord va informa imediat cealaltă parte contractantă de īndată ce motivele suspendării au īncetat să existe.

 

ARTICOLUL 10

 

Fiecare parte contractantă poate denunţa prezentul acord dacă notifică īn scris cealaltă parte contractantă pe canale diplomatice. Prezentul acord va īnceta să se mai aplice la 30 (treizeci) de zile de la primirea unei asemenea notificări de către cealaltă parte contractantă.

Orice diferend sau conflict privind interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord vor Ti soluţionate amiabil prin consultări sau negocieri īntre părţile contractante.

 

ARTICOLUL 11

 

Prezentul acord se īncheie pe durată nedeterminată.

Prezentul acord intră īn vigoare la 30 (treizeci) de zile de la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante se informează reciproc, pe canale diplomatice, cu privire la īndeplinirea procedurilor prevăzute de legislaţiile lor naţionale pentru intrarea sa īn vigoare.

Semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014, īn două exemplare originale, fiecare īn limbile romana, araba şi engleza, toate textele fiind egal autentice. Īn cazul unor divergenţe de interpretare, va prevala textul īn limba engleză.

 

Pentru Guvernul Romāniei,

Titus Corlăţean,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Palestinei,

Riad al-Malki,

ministrul afacerilor externe

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind modificarea anexei nr. 26 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi din imobilul īnregistrat cu nr. MFP 26.557, aflat īn administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova, ca urmare a retrocedării către fostul proprietar, īn condiţiile legii

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate īn patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Valoarea de inventar şi datele de identificare ale imobilului īnregistrat cu nr. MFP 26.557, aflat īn administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova, se modifică potrivit anexei nr. 1, ca urmare a măsurătorilor cadastrale şi a reevaluării.

Art. 2. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova a unei părţi din imobilul īnregistrat cu nr. MFP 26.557, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa nr. 2, ca urmare a retrocedării către fostul proprietar, īn condiţiile legii.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 26 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 13 mai 2014.

Nr. 386.

 

ANEXA Nr. 1

 

VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului īnregistrat cu nr. MFP 26.557, aflat Īn administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova, ca urmare a măsurătorilor cadastrale

 

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa

Administrator

Denumire/CUI

Descrierea tehnică/Nr. carte funciară

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

26.557

8.29.06

Clădire CSV + anexe

Judeţul Prahova, comuna Starchiojd

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634

Sc = Sd = 165 mp

Teren = 1.403 mp

Construcţie cu pereţi din lemn, fundaţie piatră şi acoperiş tablă

CF nr. 20225

UAT Starchiojd

63.655

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi din imobilul īnregistrat cu nr. MFP 26.557, care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova ca urmare a retrocedării către fostul proprietar, īn condiţiile legii

 

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa

Administrator Denumire/CU I

Descrierea tehnică şi valoarea de inventar a părţii din imobil care trece īn domeniul privat al statului īn vederea retrocedării, īn condiţiile legii

Descrierea tehnică şi valoarea de inventar a părţii de imobil care rămāne īn domeniul public al statului şi īn administrarea  Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova

Titlul īn baza căruia imobilul a fost retrocedat

26.557 parţial

8.29.06

Clădire CSV + anexe

Judeţul Prahova, comuna Starchiojd

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru

Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova

Sc = Sd = 165 mp

S teren = 1.040 mp

Valoare de inventar = 50.660 lei

S teren = 363 mp

Valoare de inventar = 12.995 lei

Decizia de restituire nr. 8.246 din 29 iulie 2009 a Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind īnfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea priorităţilor

ca parte a Sistemului de implementare a priorităţilor

Īn temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii se īnfiinţează Comitetul interministerial pentru implementarea priorităţilor, denumit īn continuare Comitetul.

(2) Scopul Comitetului este de a sprijini activitatea Unităţii de implementare a priorităţilor (Delivery Unit - DU), īnfiinţată īn cadrul Cancelariei Primului-Ministru, ca parte a unui sistem de implementare a priorităţilor, īn baza unui proiect finanţat din fonduri europene care vizează obţinerea de rezultate de politici publice īntr-un număr restrāns de sectoare prioritare, respectiv energie, achiziţii publice, locuri de muncă, taxe şt impozite, precum şi dezvoltarea pe domeniile prioritare stabilite a unui mecanism de intervenţie rapidă la nivelul īntregului Guvern, prin transfer de expertiză facilitat de Banca Mondială, ce va permite implementarea cu celeritate a obiectivelor majore stabilite.

Art. 2. - (1) Comitetul este condus de şeful Unităţii de implementare a priorităţilor, secretar de stat din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, care are calitatea de preşedinte.

(2) Comitetul este alcătuit din cāte un reprezentant la nivel de secretar de stat sau conducător de instituţie/autoritate publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice, Ministerului pentru Societatea Informaţională, Departamentului pentru Energie, Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

(3) Īn termen de 5 zile de la data intrării īn vigoare a prezentei decizii, conducătorii entităţilor prevăzute la alin. (2) desemnează, prin ordin, reprezentanţii īn cadrul Comitetului.

(4) La nivel tehnic, pentru fiecare dintre cele 4 domenii prioritare, se īnfiinţează cāte un grup tehnic de lucru, a căror activitate va fi coordonată la nivel tehnic de Cancelaria Primului-Ministru, iar la nivel operativ de către Comitet. Īn acest sens, instituţiile menţionate la alin. (2) desemnează, īn cadrul fiecărui grup tehnic, cel puţin două persoane responsabile pe domeniu, care să poată furniza expertiza şi sprijinul necesare realizării obiectivelor fiecărui grup tehnic.

(5) Acţiunile prioritare ce urmează să fie implementate īn cadrul celor 4 domenii menţionate, termenele aferente acestora, precum şi principalele instituţii implicate sunt prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Comitetul poate decide actualizarea anexei, la propunerea grupurilor de lucru, cu respectarea calendarului de implementare a proiectului.

(6) Comitetul şi grupurile tehnice de lucru vor elabora planuri de acţiuni detaliate pentru fiecare domeniu prioritar, care vor cuprinde măsurile preconizate, indicatorii şi termenele aferente, precum şi mecanismul de monitorizare şi evaluare a acestor planuri.

(7) Comitetul asigură corelarea măsurilor stabilite īn planurile de acţiuni cu celelalte angajamente asumate de Guvern īn domeniile prioritare.

Art. 3. - (1) Comitetul se īntruneşte lunar sau ori de cāte ori este necesar.

(2) Stadiul progreselor realizate īn implementarea planurilor de acţiuni este prezentat periodic prim-ministrului.

Art. 4. - (1) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Unitatea de implementare a priorităţilor din cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

(2) La propunerea oricărui membru al Comitetului, īn cadrul grupurilor tehnice de lucru pot fi cooptaţi şi reprezentanţi ai altor entităţi publice, desemnaţi prin ordin al conducătorului de instituţie/autoritate publică.

(3) Īn cadrul primei reuniuni a Comitetului, acesta aprobă, prin hotărāre, propriul regulament de organizare şi funcţionare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 mai 2014.

Nr. 207.

 

ANEXĂ

 

Domeniile principale, īn cadrul cărora se vor identifica rezultatele rapide, precum şi principalele instituţii implicate şi termenele de realizare a acţiunilor sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Domeniul prioritar

Obiectivele specifice generale conform proiectului

Acţiunile grupului tehnic

Termenul de realizarea a acţiunilor conform proiectului

Principalele instituţii implicate

1

Reforma sectorului energetic

- stimularea investiţiilor private

- creşterea calităţii administrării sectorului energetic

- protejarea categoriilor celor mai vulnerabile ale populaţiei faţă de impactul negativ potenţial al reformelor

- formarea grupului interministerial de lucru pe domeniu

30 mai 2014

- echipa DU - CPM/SGG;

- echipa Băncii Mondiale;

- Ministerul Economiei;

- Departamentul pentru Energie;

- Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului;

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice;

- Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială;

- Autoritatea Naţională de Reglementare īn Domeniul Energiei

- Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

- stabilirea modului de lucru, a calendarului şi a responsabilităţilor

30 mai 2014

 

- evaluarea domeniului şi a obiectivelor specifice

15 iunie 2014

 

- agrearea unei liste de rezultate rapide

30 iunie 2014

 

- asigurarea obţinerii

rezultatelor rapide

 

2

Reforma sistemului de

achiziţii publice

- implementarea masivă a practicilor de e-achiziţie, orientată spre īmbunătăţirea eficacităţii de implementare a investiţiilor publice şi a absorbţiei fondurilor europene de coeziune

- formarea grupului interministerial de lucru pe domeniu

30 mai 2014

 

- echipa DU - CPM/SGG;

- echipa Băncii Mondiale;

- Autoritatea Naţională pentru

- Achiziţiilor Publice;

- Ministerul Finanţelor Publice;

- Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice;

- Ministerul Fondurilor Europene;

- Ministerul pentru Societatea Informaţională;

- Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

- Autoritatea de Audit;

- Agenţia Naţională de Integritate.

- stabilirea modului de lucru, a calendarului şi a responsabilităţilor

30 mai 2014

 

- evaluarea domeniului şi a obiectivelor specifice

15 iunie 2014

 

- agrearea unei liste de rezultate rapide

30 iunie 2014

- asigurarea obţinerii rezultatelor rapide

 

3

Implementarea Planului naţional pentru investiţii strategice şi crearea de locuri de munca

- stimularea angajării tinerilor īn cāmpul

muncii

- formarea grupului interministerial de lucru pe domeniu

30 mai 2014

- echipa DU - CPM/SGG;

- echipa Băncii Mondiale;

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice;

- Ministerul Educaţiei Naţionale;

- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- Departamentul pentru Īntreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism;

- Ministerul Tineretului şi Sportului

- stabilirea modului de lucru, a calendarului şi a responsabilităţilor

30 mai 2014

- evaluarea domeniului şi a obiectivelor specifice

15 iunie 2014

 

- agrearea unei liste de rezultate rapide

30 iunie 2014

- asigurarea obţinerii rezultatelor rapide

 

4

Īmbunătăţirea şi modernizarea sistemelor de colectare a taxelor şi

impozitelor

- ameliorarea serviciilor destinate contribuabililor

- extinderea utilizării soluţiilor e-guvernare

- formarea grupului interministerial de lucru pe domeniu

30 mai 2014

 

- echipa DU - CPM/SGG;

- echipa Băncii Mondiale;

- Ministerul Finanţelor Publice;

- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

- stabilirea modului de lucru, a calendarului şi a responsabilităţilor

30 mai 2014

- evaluarea domeniului şi a obiectivelor specifice

15 iunie 2014

- agrearea unei liste de rezultate rapide

30 iunie 2014

- asigurarea obţinerii rezultatelor rapide

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor romāni aparţinānd minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile parlamentare parţiale desfăşurate īntr-un număr de 8 colegii uninominale conform Hotărārii Guvernului nr. 199/2014, Hotărārii Guvernului nr. 249/2014 şi Hotărārii Guvernului nr. 256/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat

 

1. Alianţa Electorală PSD-UNPR-PC

2. Partidul Naţional Liberal

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.