MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 402/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 402         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 30 mai 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            449. - Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2014-2016

 

DECIZIIALE PRIM-MINISTRULUI

 

208. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihai Busuioc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

209. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 467/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

622/363. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

626/364. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

Rectificări la:

 - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2014;

 - Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 548/2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2014-2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 169 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Planul naţional de paturi pentru perioada 2014- 2016, după cum urmează:

a) pentru anul 2014, numărul total de paturi aprobat la nivel naţional este de 121.579;

b) pentru anul 2015, numărul total de paturi aprobat la nivel naţional este de 120.579;

c) pentru anul 2016, numărul total de paturi aprobat la nivel naţional este de 119.579.

(2) Numărul total de paturi la nivel naţional prevăzut la alin. (1) include paturile din secţiile de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute, respectiv pentru afecţiuni cronice.

(3) Numărul total de paturi la nivel naţional prevăzut la alin. (1) include şi paturile din sanatorii şi preventorii.

(4) Numărul total de paturi aprobat la nivel naţional prevăzut la alin. (1) nu include numărul de paturi aprobate pentru pacienţii care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate şi nici numărul de paturi din penitenciarele-spital.

Art. 2. - Detalierea pe judeţe a numărului total de paturi prevăzut la art. 1 alin. (1) se aprobă anual prin ordin al ministrului sănătăţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - (1) Numărul total de paturi prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă numărul maxim de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu spitalele publice, indiferent de subordonare, cu spitalele private, precum şi cu sanatoriile şi preventoriile din România, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare.

(2) Numărul de paturi aprobate pentru pacienţii care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, precum şi numărul de paturi din penitenciarele-spital se contractează separat cu casele de asigurări de sănătate, conform prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 449.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihai Busuioc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

Având în vedere propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, formulată prin Adresa nr. 38.437 din 28 mai 2014, precum şi Avizul favorabil nr. 22.394/2014 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihai Busuioc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (1*1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Busuioc exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 30 mai 2014.

Nr. 208.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 467/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Articolul unic din Decizia prim-ministrului nr. 467/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 21 noiembrie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească atribuţii în sfera de competenţă a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport lunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 30 mai 2014.

Nr. 209.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 622 din 30 mai 2014

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 363 din 29 mai 2014

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătăţii nr. N.B./3.567 din 30 mai 2014 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 864/29 mai 2014;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;

- Ordinul ministrul sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015,

în temeiul:

- dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 1 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru serviciile de înaltă performanţă decontate de casele de asigurări de sănătate: RMN, CT, scintigrafie şi angiografie se utilizează biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice - formular cu regim special, al cărui model este prevăzut în anexele nr. 1a, 1b, 1c şi 1d, după caz.”

2. La articolul 1, alineatele (3) şl (4) se abrogă.

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea şi numerotarea formularelor de bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice, formulare ce conţin elemente de protecţie împotriva falsificării şi contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1, respectiv în anexele nr. 1a, 1b, 1c şi 1d.”

4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Se aprobă Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi cele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente, prevăzută în anexa nr. 3.”

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Anexele nr. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

6. În anexa nr. 1, la punctul 2, câmpul “CNP/CE/PASS” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“CID/CNP/CE/PASS”.

7. În anexa nr. 1, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“3.

Cod diagnostic

 

P

A/S

C

M

 



Diagnostic......................









 



.........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data trimiterii …./..../......

Semnătura medicului...............................

 

Cod paraf㠁 LS.”

 

8. În anexa nr. 1, punctul 7 se abrogă.

9. În anexa nr. 1a, la punctul 2, sintagma “CNP/CE/PASS” se modifică şl va avea următorul cuprins:

“CID/CNP/CE/PASS”.

10. În anexa nr. 1a, punctul 7 se abrogă.

11. În anexa nr. 1b, la punctul 2, sintagma “CNP/CE/PASS” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“CID/CNP/CE/PASS”.

12. În anexa nr. 1b, punctul 7 se abrogă.

13. În anexa nr. 1c, la punctul 2, sintagma “CNP/CE/PASS” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“CID/CNP/CE/PASS”.

14. În anexa nr. 1c, punctul 7 se abrogă.

15. În anexa nr. 1d, la punctul 2, câmpul “CNP/CE/PASS” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“CID/CNP/CE/PASS”.

16. În anexa nr. 1d, punctul 7 se abrogă.

17. Anexa nr. 1e se abrogă.

18. În anexa nr. 2, la litera A, prima teză de la punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Recomandarea pentru investigaţii medicale paraclinice se face pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 1 la ordin, respectiv în anexele nr. 1a, 1b, 1c şi 1d la ordin, de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a face recomandări de investigaţii medicale paraclinice în sistemul de asigurări sociale de sănătate.(...).

19. În anexa nr. 2, la litera B, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1. Biletul de trimitere este tipărit pe hârtie autocopiantă în două culori. Exemplarul 2 (verde) rămâne în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarul 1 (alb) se predă asiguratului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice care va efectua investigaţiile recomandate. Furnizorul de servicii medicale paraclinice va păstra exemplarul alb (originalul), pe care îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.”

20. În anexa nr. 2, la litera B, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“4. Furnizorul de servicii medicale îşi va organiza modul de gestionare şi evidenţă a carnetelor cu bilete de trimitere, precum şi modul de păstrare a carnetelor epuizate.

Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai mulţi medici angajaţi care au dreptul de a trimite asiguratul la investigaţii medicale paraclinice pe baza biletului de trimitere, distribuirea şi arhivarea carnetelor cu bilete de trimitere la nivelul furnizorului se vor face pe baza unui tabel centralizator care va conţine următoarele rubrici obligatorii: numele şi prenumele medicului, data repartizării carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnătura de primire şi parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 2, seria biletelor de trimitere returnate (exemplarul 2), semnătura de returnare şi parafa.

Înregistrarea biletelor de trimitere emise asiguraţilor se va face în registrul de consultaţii, la rubrica «Recomandări», unde se vor nota seria şi numărul biletului de trimitere emis.”

21. În anexa nr. 2, la litera C, la câmpul 2, la litera c), a 12-a liniuţ㠓Cârd european (CE)” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“- se bifează căsuţa «Cârd european (CE)» pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ale Spaţiului Economic European/ai Confederaţiei Elveţiene (cu excepţia României), titulari ai cârdului european de asigurări sociale de sănătate;”.

22. În anexa nr. 2, la litera C, la câmpul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“e) câmpul «CID/CNP/CE/PASS» corespunde codului unic de asigurare/codului numeric personal/numărului cârdului european/numărului paşaportului. Acest câmp va permite alocarea până la 20 de caractere şi se completează astfel:

- pentru cetăţenii români se completează codul unic de asigurare sau, după caz, codul numeric personal al pacientului format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsuţe; se poate aplica şi codul de bare aferent CNP-ului asiguratului beneficiar;

- pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se va completa: numărul paşaportului/cărţii de identitate pentru beneficiarii formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv toate cele 20 de căsuţe corespunzătoare numărului de identificare al cârdului european de asigurări de sănătate (câmpul nr. 8 de pe acesta) pentru titularii de cârd european;

- pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii seva completa numărul paşaportului.

Pentru cetăţenii străini menţionaţi mai sus se va preciza cetăţenia, prin selecţia codului ţării din Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.”

23. În anexa nr. 2, la litera C, reglementările pentru câmpul 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Câmpul 3:

- «Cod diagnostic»

(i) se vor completa căsuţele destinate codului de diagnostic corespunzător diagnosticului sau diagnosticelor cunoscute ori prezumtive pentru care se recomandă investigaţiile, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală; pentru biletele de trimitere emise de medicii de familie prin care se recomandă investigaţii paraclinice în cadrul consultaţiilor preventive din pachetul de bază codul de diagnostic completat va fi 999. (ii) se va bifa cu «x»: căsuţa P pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru unele afecţiuni cuprinse în programele naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie, precum şi cele pentru afecţiunile oncologice; căsuţa A/S pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru afecţiunile acute/subacute; căsuţa C pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru bolile cronice, altele decât cele incluse în programele naţionale de sănătate: diabet şi boli de nutriţie, precum şi cele pentru afecţiuni oncologice; căsuţa M pentru efectuarea de investigaţii paraclinice pentru cazurile la care se realizează plan de management integrat pentru boli cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2/astmul bronşic/boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC)/boala cronică de rinichi; pentru stabilirea termenului de valabilitate a biletului de trimitere, conform prevederilor din contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia. Dată fiind perioada de valabilitate a biletului de trimitere, diferită pentru: afecţiuni acute/subacute; afecţiuni cronice; unele afecţiuni cuprinse în programele naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie, precum şi afecţiunile oncologice, pe acelaşi formular de bilet de trimitere nu se va combina tip diagnostic acut/subacut cu tip diagnostic cronic sau cu tip diagnostic pentru afecţiuni cuprinse în programele naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie şi afecţiunile oncologice.

Pentru recomandarea de investigaţii paraclinice pentru cazurile la care se realizează plan de management integrat pentru boli cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2/astmul bronşic/boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC)/boala cronică de rinichi, se va completa bilet de trimitere distinct, acesta având termen de valabilitate conform prevederilor din contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia.

Pentru recomandarea de investigaţii histopatologice şi citologice se va întocmi bilet de trimitere distinct, având termen de valabilitate conform prevederilor din contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia.

Pentru biletele de trimitere emise de medicii de familie prin care se recomandă investigaţii paraclinice în cadrul consultaţiilor preventive din pachetul de bază (cod de diagnostic 999) nu se completează niciuna dintre căsuţele de la câmpul «tip diagnostic».

 

NOTĂ:

În situaţiile în care se utilizează formularele biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice tipărite pe hârtie autocopiantă în 3 culori (dar nu mai târziu de 31 mai 2014), pentru cazurile la care se realizează plan de management integrat, medicul care face recomandarea va menţiona «management de caz» pe formularul biletului de trimitere, aplicând totodată semnătura şi parafa, fără a se completa vreuna dintre căsuţele: P; A/S; C.

(iii) - «Data trimiterii» - se va specifica data trimiterii asiguratului pentru efectuarea investigaţiilor recomandate; la biletele de trimitere pentru recomandarea de investigaţii histopatologice şi citologice, la câmpul «data trimiterii» se va specifica data trimiterii asiguratului pentru efectuarea investigaţiilor recomandate sau se va specifica data recoltării probei/probelor la nivelul medicului de specialitate din ambulatoriu (dată ce coincide cu data transmiterii probei/probelor recoltate către laboratorul de anatomie patologică), după caz.

(iv) - «Semnătura medicului/Cod parafă/L.S.» - se execută specimenul de semnătură a medicului care a emis biletul de trimitere şi se aplică parafa şi codul corespunzător acestuia; se aplică ştampila furnizorului de servicii medicale care a emis biletul de trimitere; medicii pot aplica şi codul de bare aferent codului de parafă. (v) - «Data reconfirmării» - În situaţia în care asiguratul se internează în spital în perioada de valabilitate a biletului de trimitere şi investigaţiile medicale paraclinice de înaltă performanţă nu au fost efectuate în timpul spitalizării, se va specifica data reconfirmării trimiterii asiguratului pentru efectuarea investigaţiilor recomandate, medicul fiind obligat să completeze cele două exemplare ale biletului de trimitere.

(vi) - «Semnătura medicului/Cod parafă/LS.» - se execută specimenul de semnătură a medicului care a reconfirmat biletul de trimitere şi se aplică parafa şi codul corespunzător acestuia pe cele două exemplare ale biletului de trimitere; se aplică ştampila furnizorului de servicii medicale care a reconfirmat biletul de trimitere pe cele două exemplare ale biletului de trimitere; medicii pot aplica şi codul de bare aferent codului de parafă pe cele două exemplare ale biletului de trimitere.”

24. În anexa nr. 2, la litera C, la câmpul 4, a 5-a liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

“- «Investigaţii efectuate» - se va completa prin bifare cu «x» de furnizorul de servicii medicale paraclinice care a efectuat investigaţiile. În situaţia în care furnizorul nu poate efectua toate investigaţiile prescrise, le va anula cu o linie pe cele neefectuate, pe biletul de trimitere, fără a avea posibilitatea înlocuirii sau adăugării altor investigaţii medicale paraclinice, prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru.”

25. În anexa nr. 2, la litera C, la câmpul 4, a 7-a liniuţ㠓- În situaţia în care se completează anexa 1-e:” şi pct. 4.1 - 4.5 ale acesteia se abrogă.

26. În anexa nr. 2, la câmpul 6, după liniuţă a 2-a se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:

“- pe biletele de trimitere pentru investigaţii histologice şi citologice se completează de către asigurat câmpurile «data prezentării asiguratului» şi «semnătura asiguratului», numai în situaţia în care recoltarea probei/probelor se face la nivelul laboratorului.”

27. În anexa nr. 2, la litera C, reglementările de la câmpul 7 se abrogă.

28. În anexa nr. 2, la litera C, reglementările de la câmpul 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Câmpul 8 - «Date care necesită a fi inscripţionate pe versoul biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice»:

În situaţia în care, din motive obiective, investigaţiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentării asiguratului, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligaţia de a-l programa în perioada de valabilitate a biletului de trimitere, consemnând pe versoul exemplarului de bilet de trimitere data prezentării pentru programare şi data programării, semnătura şi ştampila furnizorului; dacă asiguratul refuză programarea, furnizorul va restitui asiguratului biletul de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la alt furnizor de investigaţii medicale paraclinice. La momentul prezentării la furnizorul de investigaţii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigaţiilor, cu excepţia examinărilor histopatologice şi citologice, asiguratul va declara pe propria răspundere pe versoul biletului de trimitere că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigaţiilor.”

29. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Formularele biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice al căror model este prevăzut în anexele nr. 1, 1a, 1b, 1c şi 1d la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, în formatul aprobat anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 31 august 2014, inclusiv.

Art. III. - Până la tipărirea formularelor biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice în formatul prevăzut de Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, şi achiziţionarea acestora de către furnizorii de servicii medicale se utilizează formularele biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice în formatul aprobat anterior intrării în vigoare a prezentului ordin (dar nu mai târziu de 31 august 2014, inclusiv), respectiv biletul de trimitere este tipărit pe hârtie autocopiantă în 3 culori. Exemplarul 3 (verde) şi 2 (roz) rămân în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarul 1 (alb) se predă asiguratului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice care va efectua investigaţiile recomandate. Furnizorul de servicii medicale paraclinice va păstra exemplarul alb (originalul) şi îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 1 iunie 2014.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 868/542/2011)

 

LISTA

abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente

 

Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

AF

Afganistan

NU

NU

ZA

Africa de Sud

NU

NU

AL

Albania

NU

DA

DZ

Algeria

NU

DA

AD

Andorra

NU

NU

AO

Angola

NU

NU

Al

Anguilla

NU

NU

AG

Antigua şi Barbuda

NU

NU

AN

Antilele Olandeze (Bonaire)

NU

NU

AR

Argentina

NU

NU

AM

Armenia

NU

DA

AW

Aruba

NU

NU

SH

Teritoriile britanice de peste mări

NU

NU

AU

Australia

NU

NU

AT

Austria

DA

NU

AZ

Azerbaidjan

NU

NU

BS

Bahamas

NU

NU

BH

Bahrain

NU

NU

BD

Bangladesh

NU

NU

BB

Barbados

NU

NU

BY

Belarus

NU

DA

BE

Belgia

DA

NU

BZ

Belize

nu

NU

BJ

Benin

NU

NU

BM

Bermude

NU

NU

BO

Bolivia

NU

NU

BA

Bosnia şi Herţegovina

NU

DA

BW

Botswana

NU

NU

BR

Brazilia

NU

NU

BN

Brunei

NU

NU

BG

Bulgaria

DA

NU

BF

Burkina Faso

NU

NU

Bl

Burundi

NU

NU

BT

Bhutan

NU

NU

KH

Cambodgia

NU

NU

CM

Camerun

NU

NU

CA

Canada

NU

NU

SP

Insulele Canare

NU

NU

CV

Capul Verde

NU

NU

KY

Insulele Cayman

NU

NU

CZ

Cehia

DA

NU

CF

Republica Centrafricană

NU

NU

CL

Chile

NU

NU

CN

China

NU

DA

TD

Ciad

NU

NU

CY

Cipru

DA

NU

CI

Câte d’Ivoire

NU

NU

CO

Columbia

NU

NU

YT

Mayotte

NU

NU

PM

Saint Pierre şi Miquelon

NU

NU

KM

Uniunea Comorelor

NU

NU

CD

Republica Democrată Congo

NU

NU


CG

Republica Congo

NU

NU

KR

Coreea de Sud

NU

DA

CR

Costa Rica

NU

NU

HR

Croaţia

DA

NU

CU

Cuba

NU

DA

DK

Danemarca

DA

NU

DJ

Djibouti

NU

NU

DM

Dominica

NU

NU

DO

Republica Dominicană

NU

NU

EC

Ecuador

NU

NU

EG

Egipt

NU

NU

SV

El Salvador

NU

NU

CH

Elveţia

DA

NU

AE

Emiratele Arabe Unite

NU

NU

ER

Eritreea

NU

NU

EE

Estonia

DA

NU

ET

Etiopia

NU

NU

FJ

Fiji

NU

NU

FI

Finlanda

DA

NU

FR

Franţa

DA

NU

GA

Gabon

NU

NU

GM

Gambia

NU

NU

GE

Georgia

NU

NU

GS

Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud

NU

NU

DE

Germania

DA

NU

GH

Ghana

NU

NU

Gl

Gibraltar

NU

NU

GR

Grecia

DA

NU

GD

Grenada

NU

NU

GL

Groenlanda

NU

NU

GP

Guadelupa

NU

NU

GU

Guam

NU

NU

GT

Guatemala

NU

NU

GN

Guineea

NU

NU

GW

Guineea-Bissau

NU

NU

GQ

Guineea Ecuatorială

NU

NU

GY

Guyana

NU

NU

GF

Guyana Franceză

NU

NU

HT

Haiti

NU

NU

HN

Honduras

NU

NU

IN

India

NU

DA

ID

Indonezia

NU

NU

CK

Insulele Cook

NU

NU

FK

Insulele Falkland (Malvine)

NU

NU

FO

Insulele Feroe

NU

NU

MP

Insulele Mariane

NU

NU

SB

Insulele Solomon

NU

NU

VG

Insulele Virgine Britanice

NU

NU

VI

Insulele Virgine SUA

NU

NU

WF

Insulele Wallis şi Futuna

NU

NU

JO

Regatul Haşemit al Iordaniei

NU

DA

IR

Republica Islamică Iran

NU

NU

IQ

Irak

NU

NU

IE

Irlanda

DA

NU

IS

Islanda

DA

NU

PS

Autoritatea Palestiniană

NU

NU

IT

Italia

DA

NU

JM

Jamaica

NU

NU

JP

Japonia

NU

NU

KZ

Kazahstan

NU

NU

KE

Kenya

NU

NU

KG

Kârgâzstan

NU

NU

KI

Kiribati

NU

NU

XZ

Kosovo

NU

NU

KW

Kuwait

NU

DA

LA

Laos

NU

NU

LS

Lesotho

NU

NU

LV

Letonia

DA

NU

LB

Liban

NU

NU

LR

Liberia

NU

NU

LY

Libia

NU

NU

LI

Liechtenstein

DA

NU

LT

Lituania

DA

NU

LU

Luxemburg

DA

NU

GB

Marea Britanie

DA

NU

MO

Macao

NU

NU

MK

Macedonia

NU

DA

MG

Madagascar

NU

NU

MY

Malaysia

NU

NU

MW

Malawi

NU

NU

MV

Maldive

NU

NU

ML

Mali

NU

NU

MT

Malta

DA

NU

MA

Maroc

NU

NU

MH

Marshall (insule)

NU

NU


MQ

Martinica

NU

NU

MR

Mauritania

NU

NU

MU

 Mauritius

NU

NU

MX

 Mexic

NU

NU

FM

 Micronezia (stat federal)

NU

NU

MD

Moldova

NU

DA

MC

 Monaco

NU

NU

MN

 Mongolia

NU

NU

MS

Montserrat

NU

NU

MZ

 Mozambic

NU

NU

MM

 Myanmar

NU

NU

NA

 Namibia

NU

NU

NR

 Nauru

NU

NU

NP

 Nepal

NU

NU

NI

 Nicaragua

NU

NU

NE

 Niger

NU

NU

NG

 Nigeria

NU

NU

NU

 Insula Niue

NU

NU

NF

 Insula Norfolk

NU

NU

NO

 Norvegia

DA

NU

NC

 Noua Caledonie

NU

NU

NZ

 Noua Zeelandă

NU

NU

NL

 Olanda

DA

NU

OM

 Oman

NU

NU

PK

 Pakistan

NU

NU

PW

 Palau

NU

NU

PA

Panama

NU

NU

PG

Papua Noua Guinee

NU

NU

PY

Paraguay

NU

NU

PE

Peru

NU

DA

PH

 Filipine

NU

NU

PN

 Insulele Pitcaim, Henderson, Ducie şi Oeno

NU

NU

PF

 Polinezia Franceză

NU

NU

PL

 Polonia

DA

NU

PR

 Puerto Rico

NU

NU

PT

 Portugalia

DA

NU

QA

 Qatar

NU

NU

KP

 Coreea de Nord

NU

DA

RE

 Reunion

NU

NU

RU

Rusia (federaţie)

NU

DA

RW

 Rwanda

NU

NU

AS

 Samoa (SUA)

NU

NU

WS

Samoa Occidentală

NU

NU

SM

San Marino

NU

NU

ST

Sao Tome şi Principe

NU

NU

SA

Arabia Saudită

NU

NU

SN

Senegal

NU

NU

RS

Serbia

NU

DA

SC

Seychelles

NU

NU

KN

Federaţia Saint Kitts şi Nevis

NU

NU

LC

Saint Lucia

NU

NU

VC

Saint Vincent şi Grenadinele

NU

NU

SL

Sierra Leone

NU

NU

SG

Singapore

NU

NU

SY

Siria

NU

DA

SK

Slovacia

DA

NU

SI

Slovenia

DA

NU

SO

Somalia

NU

NU

ES

Spania

DA

NU

LK

Sri Lanka

NU

NU

US

Statele Unite ale Americii

NU

NU

SD

Sudan

NU

NU

SE

Suedia

DA

NU

SR

Surinam

NU

NU

SZ

Swaziland

NU

NU

TJ

Tadjikistan

NU

NU

TH

Thailanda

NU

NU

TW

Taiwan

NU

NU

TZ

Tanzania

NU

NU

IO

Teritoriul Britanic din Oceanul Indian

NU

NU

TF

Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze

NU

NU

TG

Togo

NU

NU

TK

Tokelau

NU

NU

TO

Tonga

NU

NU

TT

Trinidad şi Tobago

NU

NU

TN

Tunisia

NU

NU

TR

Turcia

NU

DA

TM

Turkmenistan

NU

NU

TV

Tuvalu

NU

NU

UG

Uganda

NU

NU

UA

Ucraina

NU

DA

HU

Ungaria

DA

NU

UY

Uruguay

NU

NU

UZ

 Uzbekistan

NU

NU

VU

 Vanuatu

NU

NU

VA

 Vatican

NU

NU

VE

 Venezuela

NU

NU

VN

 Vietnam

NU

NU

YE

 Yemen

NU

NU

ZM

 Zambia

NU

NU

ZW

 Zimbabwe

NU

NU

IL

 Israel

NU

NU

ME

 Muntenegru

NU

DA

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 626 din 30 mai 2014

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 364 din 29 mai 2014

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătăţii nr. NB 3.584 din 30 mai 2014 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 865 din 29 mai 2014;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;

- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015,

în temeiul dispoziţiilor:

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 1 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“(3) Anexa nr. 3 cuprinde Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi cele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente.

2. În anexa nr. 1, la punctul 3, sintagma “CNP/CE/PASS” va avea următorul cuprins:

“CID/CNP/CE/PASS”.

3. În anexa nr. 1, la punctul 3, secţiunea “Beneficiar” va avea următorul cuprins:

“Beneficiar

Pachet de bază

 

 

Pachet minimal”

 

4. În anexa nr. 1, punctul 4 va avea următorul cuprins:

“4. Diagnostic prezumtiv/diagnostic :........................................

Cod diagnostic prezumtiv/diagnostic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip diagnostic

P

A/S

C

M

 









5. În anexa nr. 1, punctul 8 va avea următorul cuprins:

“8. Număr de consultaţii acordate:



 

Acut/Subacut/Acutizări ale bolilor cronice”

6. În anexa nr. 2, la litera A, al doilea paragraf de la punctul 2 va avea următorul cuprins:

“Biletul de trimitere/de internare se completează şi de către medicii din unităţile sanitare cu paturi pentru pacienţii spitalizaţi care necesită, la externare, recomandare pentru servicii medicale de reabilitare medicală în ambulatoriu, respectiv servicii medicale de recuperare şi reabilitare medicală în spitale de recuperare, secţii/compartimente din spitale, sanatorii/secţii sanatoriale pentru adulţi şi copii, preventorii, cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătăţii ca sanatorii balneare sau au în structura avizată de Ministerul Sănătăţii secţii sanatoriale balneare.”

7. În anexa nr. 2, la litera B, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. Biletul de trimitere/de internare este tipărit pe hârtie autocopiantă în două culori. Exemplarul 2 (verde) rămâne în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarul 1 (alb) se predă pacientului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale care va stabili conduita de urmat. Furnizorul de servicii medicale va păstra exemplarul alb (originalul) pe care îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.”

8. În anexa nr. 2, la litera B, punctul 4 va avea următorul cuprins:

“4. Furnizorul de servicii medicale îşi va organiza modul de gestionare şi evidenţă a carnetelor cu bilete de trimitere/de internare, precum şi modul de păstrare a carnetelor epuizate.

Pentru furnizorii de servicii medicale cu mai mulţi medici angajaţi care au dreptul de a trimite pacientul către alte specialităţi clinice sau către o unitate sanitară cu paturi/unitate sanitară autorizată de Ministerul Sănătăţii să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, în vederea internării, pe baza biletului de trimitere/de internare, distribuirea şi arhivarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare la nivelul furnizorului se vor face pe baza unui tabel centralizator care va conţine următoarele rubrici obligatorii: numele şi prenumele medicului, data repartizării carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnătura de primire şi parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 2, seria biletelor de trimitere/de internare returnate (exemplarul 2), semnătura de returnare şi parafa.

Înregistrarea biletelor de trimitere/de internare emise pacienţilor se va face în registrul de consultaţii, la rubrica «Recomandări», unde se vor nota seria şi numărul biletului de trimitere/de internare emis.”

9. În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 1 va avea următorul cuprins:

“Câmpul 1 - «Către specialitatea clinică»:

- se va menţiona specialitatea clinică către care este îndrumat pacientul pentru servicii medicale clinice sau în vederea internării, atunci când este cazul. În situaţia în care pacientul este îndrumat în vederea internării într-o secţie de îngrijiri paliative, se va specifica «îngrijiri paliative - internare».”

10. În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 3, litera c), a 13-a liniuţ㠓Cârd European (CE)” va avea următorul cuprins:

“- se bifează căsuţa «Cârd european (CE)» pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ale Spaţiului Economic European/ai Confederaţiei Elveţiene (cu excepţia României), titulari ai cârdului european de asigurări sociale de sănătate.”

11. În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 3, literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:

„e) câmpul «CID/CNP, CE, PASS» corespunde codului numeric personal al pacientului/numărului cârdului european/numărului paşaportului. Acest câmp va permite alocarea până la 20 de caractere şi se completează astfel:

- pentru cetăţenii români se completează codul unic de asigurare sau, după caz, codul numeric personal al pacientului, format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsuţe. Se poate aplica şi codul de bare aferent CNP-ului asiguratului beneficiar;

- pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se vor completa: numărul paşaportului/cărţii de identitate pentru beneficiarii formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv toate cele 20 de căsuţe corespunzătoare numărului de identificare al cârdului european de asigurări de sănătate (câmpul 8 de pe acesta) pentru titularii de cârd european;

- pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se va completa numărul paşaportului.

Pentru cetăţenii străini menţionaţi mai sus se va preciza cetăţenia, prin selecţia codului ţării din Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente, prevăzută în anexa nr. 3.

f) se va bifa cu «x» căsuţa «Pachet de bază» sau «Pachet minimal», în funcţie de tipul de asigurare a beneficiarului.”

12. În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 4 va avea următorul cuprins:

“Câmpul 4;

- «Diagnostic prezumtiv»: - se vor completa denumirea în clar a diagnosticului prezumtiv, precum şi căsuţele destinate codului de diagnostic corespunzător diagnosticului prezumtiv pentru care se recomandă trimiterea pentru servicii medicale clinice/internare, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală.

În biletele de trimitere emise de medicii de familie în cadrul consultaţiilor preventive din pachetul de bază, prin care se recomandă servicii medicale clinice, codul de diagnostic completat va fi 999.

- Tip diagnostic:

(i) - se va bifa cu «x»: căsuţa P pentru servicii medicale clinice specifice pentru unele afecţiuni cuprinse în programele naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie, precum şi cele pentru afecţiunile oncologice; căsuţa A/S pentru servicii medicale clinice pentru afecţiunile acute/ subacute/acutizări ale bolilor cronice; căsuţa C pentru servicii medicale clinice pentru bolile cronice, altele decât cele incluse în programele naţionale de sănătate: diabet şi boli de nutriţie, precum şi cele pentru afecţiuni oncologice; căsuţa M pentru efectuarea de servicii medicale clinice pentru cazurile la care se realizează plan de management integrat pentru boli cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2/astmul bronşic/boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC)/boala cronică de rinichi; - pentru stabilirea termenului de valabilitate a biletului de trimitere, conform prevederilor din contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia.

Pentru biletele de trimitere emise de medicii de familie în cadrul consultaţiilor preventive din pachetul de bază (cod de diagnostic 999), prin care se recomandă servicii medicale clinice, nu se completează niciuna dintre căsuţele de la câmpul «tip diagnostic».

NOTĂ:

În situaţiile în care se utilizează formularele biletelor de trimitere tipărite pe hârtie autocopiantă în 3 culori (dar nu mai târziu de 31 mai 2014), medicii care fac recomandarea vor completa, pe verso-ul biletului de trimitere informaţiile privind «tipul diagnosticului», aplicând totodată semnătura şi parafa.”

13. În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 5 va avea următorul cuprins:

“Câmpul 5 - «Alte diagnostice cunoscute»:

- se vor completa denumirile acestor diagnostice în clar, precum şi căsuţele destinate codurilor de diagnostice corespunzătoare diagnosticelor cunoscute, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală;”.

14. În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 8 va avea următorul cuprins:

“Câmpul 8 - «Numărul de consultaţii acordate»:

- în căsuţă se va completa numărul de consultaţii acordate pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice.

În situaţia în care medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice consideră necesară trimiterea asiguratului către un alt medic de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, acesta

va completa în căsuţă numărul total de consultaţii acordate de către acesta, cumulat după caz cu numărul de consultaţii anterior acordate de către un alt medic de specialitate din ambulatoriul clinic, astfel încât medicul primitor să cunoască numărul de consultaţii pe care îl mai poate acorda asiguratului respectiv. Numărul de consultaţii anterioare este cel înscris în biletul de trimitere cu care s-a prezentat asiguratul la medicul de specialitate respectiv.

Numărul maxim de consultaţii ce se pot acorda pentru un episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice la nivelul ambulatoriului de specialitate pentru specialităţile clinice este cel prevăzut în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în normele metodologice de aplicare a acestuia.”

15. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Formularele biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice/de internare în formatul aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 31 august 2014 inclusiv.

Art. III. - Până la tipărirea formularelor biletelor de trimitere/internare în formatul prevăzut de Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezentul ordin, şi achiziţionarea acestora de către furnizorii de servicii medicale se utilizează formularele biletelor de trimitere/internare în formatul aprobat anterior intrării în vigoare a prezentului ordin (dar nu mai târziu de 31 august 2014, inclusiv), respectiv biletul de trimitere /de internare este tipărit pe hârtie autocopiantă în 3 culori. Exemplarul 3 (verde) şi 2 (roz) rămân în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarul 1 (alb) se predă asiguratului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale care va stabili conduita de urmat. Furnizorul de servicii medicale va păstra exemplarul alb (originalul) pe care îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 1 iunie 2014.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 31a Ordinul nr. 867/541/2011)

 

LISTA

abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente

 

Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

AF

Afganistan

NU

NU

ZA

Africa de Sud

NU

NU

AL

Albania

NU

DA

DZ

Algeria

NU

DA

AD

Andorra

NU

NU

AO

Angola

NU

NU

Al

Anguilla

NU

NU

AG

Antigua şi Barbuda

NU

NU

AN

Antilele Olandeze (Bonaire)

NU

NU

AR

Argentina

NU

NU

AM

Armenia

NU

DA

AW

Aruba

NU

NU

SH

Teritoriile Britanice de peste Mări

NU

NU

AU

Australia

NU

NU

AT

Austria

DA

NU

AZ

Azerbaidjan

NU

NU

BS

Bahamas

NU

NU

BH

Bahrain

NU

NU

BD

Bangladesh

NU

NU

BB

Barbados

NU

NU

BY

Belarus

NU

DA

BE

Belgia

DA

NU

BZ

Belize

NU

NU

BJ

Benin

NU

NU

BM

Bermude

NU

NU

BO

Bolivia

NU

NU

BA

Bosnia şi Herţegovina

NU

DA

BW

Botswana

NU

NU

BR

Brazilia

NU

NU

BN

Brunei

NU

NU

BG

Bulgaria

DA

NU

BF

Burkina Faso

NU

NU

Bl

Burundi

NU

NU

BT

Bhutan

NU

NU

KH

Cambodgia

NU

NU

CM

Camerun

NU

NU

CA

Canada

NU

NU

SP

Insulele Canare

NU

NU

CV

Capul Verde

NU

NU

KY

Insulele Cayman

NU

NU

CZ

Cehia

DA

NU

CF

Republica Centrafricană

NU

NU

CL

Chile

NU

NU

CN

China

NU

DA

TD

Ciad

NU

NU

CY

Cipru

DA

NU

CI

Cote d’Ivoire

NU

NU

CO

Columbia

NU

NU

YT

Mayotte

NU

NU

PM

Saint Pierre şi Miquelon

NU

NU

KM

Uniunea Comorelor

NU

NU

CD

Republica Democrată Congo

NU

NU

CG

Republica Congo

NU

NU

KR

Coreea de Sud

NU

DA

CR

Costa Rica

NU

NU

HR

Croaţia

DA

NU

CU

Cuba

NU

DA

DK

Danemarca

DA

NU

DJ

Djibouti

NU

NU

DM

Dominica

NU

NU

DO

Republica Dominicană

NU

NU

EC

Ecuador

NU

NU

EG

Egipt

NU

NU

SV

El Salvador

NU

NU

CH

Elveţia

DA

NU

AE

Emiratele Arabe Unite

NU

NU

ER

Eritreea

NU

NU

EE

Estonia

DA

NU

ET

Etiopia

NU

NU

FJ

Fiji

NU

NU

FI

Finlanda

DA

NU


FR

Franţa

DA

NU

GA

Gabon

NU

NU

GM

Gambia

NU

NU

GE

Georgia

NU

NU

GS

Georgia de Sud şi Insulele Sandwich. de Sud

NU

NU

DE

Germania

DA

NU

GH

Ghana

NU

NU

Gl

Gibraltar

NU

NU

GR

Grecia

DA

NU

GD

Grenada

NU

NU

GL

Groenlanda

NU

NU

GP

Guadelupa

NU

NU

GU

Guam

NU

NU

GT

Guatemala

NU

NU

GN

Guineea

NU

NU

GW

Guineea-Bissau

NU

NU

GQ

Guineea Ecuatorială

NU

NU

GY

Guyana

NU

NU

GF

Guyana Franceză

NU

NU

HT

Haiti

NU

NU

HN

Honduras

NU

NU

IN

India

NU

DA

ID

Indonezia

NU

NU

CK

Insulele Cook

NU

NU

FK

Insulele Falkland (Malvine)

NU

NU

FO

Insulele Feroe

NU

NU

MP

Insulele Mariane

NU

NU

SB

Insulele Solomon

NU

NU

VG

Insulele Virgine Britanice

NU

NU

VI

Insulele Virgine SUA

NU

NU

WF

Insulele Wallis şi Futuna

NU

NU

JO

Regatul Haşemit al Iordaniei

NU

DA

IR

Republica Islamică Iran

NU

NU

IQ

Irak

NU

NU

IE

Irlanda

DA

NU

IS

Islanda

DA

NU

PS

Autoritatea Palestiniană

NU

NU

IT

Italia

DA

NU

JM

Jamaica

NU

NU

JP

Japonia

NU

NU

KZ

Kazahstan

NU

NU

KE

Kenya

NU

NU

KG

Kârgâzstan

NU

NU

KI

Kiribati

NU

NU

XZ

Kosovo

NU

NU

KW

Kuwait

NU

DA

LA

Laos

NU

NU

LS

Lesotho

NU

NU

LV

Letonia

DA

NU

LB

Liban

NU

NU

LR

Liberia

NU

NU

LY

Libia

NU

NU

LI

Liechtenstein

DA

NU

LT

Lituania

DA

NU

LU

Luxemburg

DA

NU

GB

Marea Britanie

DA

NU

MO

Macao

NU

NU

MK

Macedonia

NU

DA

MG

Madagascar

NU

NU

MY

Malaysia

NU

NU

MW

Malawi

NU

NU

MV

Maldive

NU

NU

ML

Mali

NU

NU

MT

Malta

DA

NU

MA

Maroc

NU

NU

MH

Marshall (insule)

NU

NU

MQ

Martinica

NU

NU

MR

Mauritania

NU

NU

MU

Mauritius

NU

NU

MX

Mexic

NU

NU

FM

Micronezia (stat federal)

NU

NU

MD

Moldova

NU

DA

MC

Monaco

NU

NU

MN

Mongolia

NU

NU

MS

Montserrat

NU

NU

MZ

Mozambic

NU

NU

MM

Myanmar

NU

NU

NA

Namibia

NU

NU


NR

Nauru

NU

NU

NP

Nepal

NU

NU

NI

Nicaragua

NU

NU

NE

Niger

NU

NU

NG

Nigeria

NU

NU

NU

Insula Niue

NU

NU

NF

Insula Norfolk

NU

NU

NO

Norvegia

DA

NU

NC

Noua Caledonie

NU

NU

NZ

Noua Zeelandă

NU

NU

NL

Olanda

DA

NU

OM

Oman

NU

NU

PK

Pakistan

NU

NU

PW

Palau

NU

NU

PA

Panama

NU

NU

PG

Papua Noua Guinee

NU

NU

PY

Paraguay

NU

NU

PE

Peru

NU

DA

PH

Filipine

NU

NU

PN

Insulele Pitcaim, Henderson, Ducie şi Oeno

NU

NU

PF

Polinezia Franceză (inclusiv)

NU

NU

PL

Polonia

DA

NU

PR

Puerto Rico

NU

NU

PT

Portugalia

DA

NU

QA

Qatar

NU

NU

KP

Coreea de Nord

NU

DA

RE

Reunion

NU

NU

RU

Rusia (Federaţie)

NU

DA

RW

Rwanda

NU

NU

AS

Samoa (SUA)

NU

NU

WS

Samoa Occidentală

NU

NU

SM

San Marino

NU

NU

ST

Sao Tome şi Principe

NU

NU

SA

Arabia Saudită

NU

NU

SN

Senegal

NU

NU

RS

Serbia

NU

DA

SC

Seychelles

NU

NU

KN

Federaţia Saint Kitts şi Nevis

NU

NU

LC

Saint Lucia

NU

NU

VC

Saint Vincent şi Grenadinele

NU

NU

SL

Sierra Leone

NU

NU

SG

Singapore

NU

NU

SY

Siria

NU

DA

SK

Slovacia

DA

NU

SI

Slovenia

DA

NU

SO

Somalia

NU

NU

ES

Spania

DA

NU

LK

Sri Lanka

NU

NU

US

Statele Unite ale Americii

NU

NU

SD

Sudan

NU

NU

SE

Suedia

DA

NU

SR

Surinam

NU

NU

SZ

Swaziland

NU

NU

TJ

Tadjikistan

NU

NU

TH

Thailanda

NU

NU

TW

Taiwan

NU

NU

TZ

Tanzania

NU

NU

IO

Teritoriul Britanic din Oceanul Indian

NU

NU

TF

Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze

NU

NU

TG

Togo

NU

NU

TK

Tokelau

NU

NU

TO

Tonga

NU

NU

TT

Trinidad şi Tobago

NU

NU

TN

Tunisia

NU

NU

TR

Turcia

NU

DA

TM

Turkmenistan

NU

NU

TV

Tuvalu

NU

NU

UG

Uganda

NU

NU

UA

Ucraina

NU

DA

HU

Ungaria

DA

NU

UY

Uruguay

NU

NU

UZ

Uzbekistan

NU

NU

VU

Va nu atu

NU

NU

VA

Vatican

NU

NU

VE

Venezuela

NU

NU

VN

Vietnam

NU

NU

YE

Yemen

NU

NU

ZM

Zambia

NU

NU

ZW

Zimbabwe

NU

NU

IL

Israel

NU

NU

ME

Muntenegru

NU

DA

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 24 aprilie 2014, se face următoarea rectificare:

- la art. 13, în loc de:”... se transmit, cuplată, în domeniul public al statului şi...” se va citi: “... trec în domeniul public al statului şi...”

 

- În cuprinsul Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 548/2014 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 167 “Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 şi 383 bis din 23 mai 2014, se face următoarea rectificare:

- în anexă, la paragraful “Sistemul informatic ActionWeb ...”, în loc de: “...din data de 6.06.2014, ora 10.00, până la data de 11.06.2014 orele 16.00.”se va citi: “...din data de 17.06.2014, ora 10.00, până la data de 24.06.2014 orele 16.00.”

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.