MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 176/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 176         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 11 martie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

2. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

3. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

16. - Hotărâre privind eliberarea din funcţie a unui secretar generai adjunct al Senatului

 

17. - Hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Senatului

 

18. - Hotărâre privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

9. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

10. - Hotărâre privind vacantarea unui mandat de deputat

 

11. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaţilor

 

12. - Hotărâre privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

137. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 

144. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            290. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Metodologiei privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile Consiliului European şi ale formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

            2H. - Hotărâre privind interpretarea unor prevederi legale referitoare la ştampilele birourilor electorale şi la copiile de pe listele electorale permanente

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

1. - Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare

 

Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică ce beneficiază de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea în anul 2014, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 20 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La punctul 32 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Portugheză, domnul deputat Roman Gheorghe, Grupul parlamentar PSD, îl înlocuieşte în calitatea de membru pe domnul deputat Diaconu Minai Bogdan, Grupul parlamentar PSD.

- La punctul 66 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Filipine, domnul deputat Tararache Minai, neafiliat, îl înlocuieşte în calitatea de membru pe domnul deputat Roman Gheorghe, Grupul parlamentar PSD.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 11 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 martie 2014.

Nr. 2.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La punctul 7 din “Componenţa comisiei - membri titulari”, domnul senator Cristian-Sorin Dumitrescu, aparţinând Grupului parlamentar PSD, este desemnat în calitatea de membru titular, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului senator Toni Greblă.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 11 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 martie 2014.

Nr. 3.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Senatului

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi ale art. 64 lit. a) din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 203 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Horia Ioan Marinescu se eliberează din funcţia de secretar general adjunct al Senatului ca urmare a demisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 martie 2014.

Nr. 16.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind alegerea unui vicepreşedinte al Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 26 şi 27 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se alege în funcţia de vicepreşedinte al Senatului domnul senator Marius Lucian Obreja, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, în locul domnului senator Florin Constantinescu, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, care a demisionat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 martie 2014.

Nr. 17.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La alineatul (2) al articolului 66 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul XVIII se introduc două noi puncte, punctele XIX şi XX, cu următorul cuprins:

“XIX. Comisia pentru transporturi şi energie;

XX. Comisia pentru mediu.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 martie 2014.

Nr. 18.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Bănicioiu Nicolae, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru politică economica, reformă şi privatizare la Comisia pentru sănătate şi familie, în calitate de membru;

- domnul deputat Mocanu Adrian, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru transporturi şi infrastructură la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în calitate de membru;

- domnul deputat Stanciu Zisu, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, în calitate de membru;

- domnul deputat Calotă Florică Ică, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, în calitate de membru;

- domnul deputat Niculae Aurel, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, în calitate de membru;

- domnul deputat Orban Ludovic, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială;

- domnul deputat Palăr Ionel, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic la Comisia pentru administraţie publica şi amenajarea teritoriului, în calitate de membru;

- doamna deputat Varga Lucia-Ana, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic;

- domnul deputat Ialomiţianu Gheorghe, aparţinând Grupului parlamentar al PDL, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii;

- domnul deputat Sămărtinean Cornel Mircea, aparţinând Grupului parlamentar al PDL, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

- domnul deputat Marian Ion Cristinel, aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate de membru;

- domnul deputat Marocico Ion, aparţinând Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, trece de la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-STEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 11 martie 2014.

Nr. 9.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui mandat de deputat

 

Având în vedere demisia, începând cu data de 10 martie 2014, din calitatea de deputat a domnului Vasile Bleotu, ales în Circumscripţia electorală nr. 40 Vâlcea, Colegiul uninominal nr. 4 şi că preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de această demisie în şedinţa publică din data de 10 martie 2014,

în temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 210 şi art. 211 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului Vasile Bleotu începând cu data de 10 martie 2014 şi declară vacant locul de deputat în Circumscripţia electorală nr. 40 Vâlcea, Colegiul uninominal nr. 4.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 11 martie 2014.

Nr. 10.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaţilor

 

Având în vedere demisia domnului Eugen Nicolicea din funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor şi luând act de această demisie,

în temeiul prevederilor art. 20 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor declară vacant un loc de secretar al Camerei Deputaţilor, ca urmare a demisiei din această funcţie a domnului deputat Eugen Nicolicea.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 martie 2014.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 11 martie 2014.

Nr. 11.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (3) şi ale art. 28 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul deputat Ciolacu Ion-Marcel, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, se alege în funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor în locul devenit vacant ca urmare a demisiei din această funcţie a domnului deputat Eugen Nicolicea.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 martie 2014.

 

PREŞEDINTELE CAMERE) DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 11 martie 2014.

Nr. 12.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6 punctul IV, subpunctele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:

„1. coordonează activitatea sistemului de probaţiune şi a sistemului penitenciar;

2. coordonează executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri privative ori neprivative de libertate şi asigură condiţiile pentru respectarea drepturilor persoanelor faţă de care s-au dispus astfel de pedepse sau măsuri;”.

2. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 309 posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe (DIPFIE) şi Direcţiei Naţionale de Probaţiune (DNP).”

3. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - (1) DNP, structură cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionează în cadrul Ministerului Justiţiei.

(2) Activitatea DNP este coordonată direct de către ministrul justiţiei.

(3) Serviciile de probaţiune, aflate în subordinea DNP, funcţionează în fiecare municipiu reşedinţă de judeţ şi în municipiul Bucureşti. Prin decizie a directorului general al Direcţiei Naţionale de Probaţiune pot fi înfiinţate sedii secundare ale serviciilor de probaţiune.

(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.”

4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

5. La anexa nr. 2, nota va avea următorul cuprins:

“NOTA:

Unităţile prevăzute în prezenta anexă pot utiliza un număr maxim de 14.080 de posturi.”

Art. II. - Termenul prevăzut în art. 19 alin. (2) şi (3) şi art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune se prorogă până la 1 octombrie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 6 martie 2014.

Nr. 137.

 

ANEXA

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009)

 

            Numărul maxim de posturi: 309 (exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului, DIPFIE şi DNP)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI JUSTIŢIEI

 


1) Anexa este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VI lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Comisia interministerială pentru suport tehnic, denumită în continuare CIMST, se organizează şi funcţionează ca organism interministerial, în scopul coordonării activităţilor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea Sistemului naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, precum şi a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă.

(2) CIMST îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Afacerilor Interne din Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A.

Art. 2. - Semnificaţia denumirilor utilizate este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) CIMST se compune din:

a) preşedinte;

b) 2 membri din cadrul MAI - DSU;

c) un membru din cadrul MAI - IGSU;

d) un membru din cadrul MAI - IGAv;

e) 2 membri din cadrul MS;

f) un membru din structura operativă a serviciilor publice de ambulanţă;

g) un membru din structura operativă a UPU-SMURD.

(2) La activitatea CIMST, cu titlu de invitaţi permanenţi, participă fără drept de vot:

a) 2 manageri de spitale, nominalizaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la propunerea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România;

b) 2 medici-şefi UPU, nominalizaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la propunerea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România;

c) un reprezentant al Federaţiei Naţionale Sindicale “Ambulanţa” din România;

d) un reprezentant al Federaţiei SANITAS din România.

(3) Secretariatul tehnic permanent al CIMST se asigură de către structura specializată din cadrul DSU.

(4) Persoanele din compunerea CIMST trebuie să fie specialişti în domeniu şi se desemnează astfel:

a) preşedintele, prin decizie a prim-ministrului;

b) membrii prevăzuţi la alin. (1) lit. b)-d), prin ordin al ministrului afacerilor interne;

c) membrii prevăzuţi la alin. (1) lit. e)-g), prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 4. - (1) CIMST îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate bilunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui.

(2) Şedinţele CIMST sunt legal constituite în prezenţa a cel puţin 2 membri dintre cei desemnaţi de fiecare ministru, precum şi a preşedintelui.

(3) în situaţia în care preşedintele este în imposibilitatea de a conduce şedinţele CIMST, acesta poate desemna unul dintre membrii cu drept de vot pentru a îndeplini responsabilităţile sale.

(4) Prin excepţie de la alin. (2), în şedinţele în care se analizează propuneri privind bugetarea, finanţarea şi structura organizatorică a unităţilor din sistemul de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, CIMST trebuie să se întrunească plenar.

(5) în situaţia în care este necesară întrunirea plenară a CIMST, iar acest lucru nu se realizează de două ori consecutiv, în termen de 10 zile de la ultima convocare se consideră că şedinţa CIMST este legal constituită în condiţiile alin. (2).

Art. 5. - Lucrările fiecărei şedinţe CIMST se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă.

Art. 6. - (1) în exercitarea atribuţiilor sale, CIMST emite avize conforme.

(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, autorităţile publice iniţiatoare sunt obligate să solicite CIMST avizul conform pentru propunerile prevăzute la art. 7.

Art. 7. - (1) CIMST emite aviz conform pentru:

a) propunerile referitoare la bugetul pentru SAJ şi SABIF;

b) propunerile referitoare la bugetul pentru UPU/CPU;

c) propunerile referitoare la înzestrarea, dotarea, precum şi investiţiile pentru buna funcţionare a SAJ şi SABIF;

d) propunerile referitoare la înzestrarea, dotarea, precum şi investiţiile pentru buna funcţionare a UPU/CPU;

e) propunerile referitoare la înzestrarea, dotarea, precum şi investiţiile pentru buna funcţionare a IGSU şi IGAv pentru SMURD;

f) propunerile referitoare la implementarea şi extinderea sistemelor de telemedicină pre- şi interspitalicească în domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat;

g) proiectele de acte normative în domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi acordarea primului ajutor medical calificat, ce urmează a fi adoptate/emise de Guvern, respectiv de conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale;

h) propunerile de modificare a listei UPU/CPU finanţate din bugetul de stat prin bugetul MS;

i) propunerile privind înfiinţarea/desfiinţarea unor staţii/substaţii SAJ/SABIF;

j) propunerile privind înfiinţarea/desfiinţarea unor UPU/CPU;

k) propunerile privind înfiinţarea/desfiinţarea unor staţii/substaţii SMURD;

î) propunerea privind componenţa Comisiei de medicină de urgenţă şi dezastre a MS;

m) propunerile privind numirea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de manager general la SAJ şi SABIF;

n) propunerile privind numirea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de medic-şef UPU/CPU, cu excepţia celor care aparţin spitalelor aflate în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;

o) propunerile de strategie pentru dezvoltarea sistemului naţional integrat de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat.

(2) Circuitul documentelor pentru emiterea avizului conform este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. - (1) Avizele conforme se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenţi.

(2) în cazuri justificate, membrii prezenţi pot exprima votul membrilor absenţi, dacă au fost mandataţi în scris de aceştia.

Art. 9. - (1) în cadrul CIMST se stabilesc următoarele responsabilităţi:

a) preşedintele convoacă şedinţele CIMST, stabileşte ordinea de zi, conduce şedinţele CIMST şi semnează avizele şi documentele CIMST;

b) membrii participă la şedinţele CIMST, prezintă informări şi puncte de vedere ale instituţiilor pe care le reprezintă şi propun preşedintelui subiecte pentru a fi introduse pe ordinea de zi.

(2) Secretariatul tehnic permanent are următoarele atribuţii principale:

a) gestionează documentele CIMST

b) asigură convocarea CIMST şi transmiterea ordinii de zi;

c) primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţe, le prezintă preşedintelui şi le transmite membrilor, cel puţin în formă electronică;

d) execută activităţile de secretariat pe timpul şedinţelor CIMST;

e) întocmeşte un proces-verbal pentru fiecare şedinţă a CIMST;

f) asigură redactarea avizelor conforme;

g) asigură difuzarea documentelor CIMST către instituţiile vizate;

h) ţine evidenţa actualizată a membrilor CIMST şi a experţilor care pot fi cooptaţi;

i) colaborează cu secretariatele tehnice ale altor instituţii;

j) urmăreşte asigurarea suportului logistic necesar desfăşurării şedinţelor;

k) primeşte, gestionează şi asigură documentele transmise şi asigură difuzarea către membrii CIMST.

Art. 10. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, în condiţiile legii, CIMST poate solicita punctul de vedere al CMUD.

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, CIMST poate consulta experţi şi poate solicita puncte de vedere de la instituţii publice, organizaţii şi asociaţii profesionale.

(3) Experţii cooptaţi consiliază membrii CIMST asupra problemelor operative, tehnice şi de specialitate, asigură documentarea tehnică de specialitate, sprijină secretariatul tehnic permanent în elaborarea documentelor de lucru ale CIMST şi menţin legătura permanentă cu instituţiile care i-au desemnat.

Art. 11. - Avizul conform se comunică decidenţilor însoţit de copia procesului-verbal din cadrul şedinţei respective.

Art. 12. - (1) Decizia prim-ministrului şi ordinele miniştrilor, prevăzute la art. 3 alin. (4), se emit în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri şi se comunică secretariatului tehnic permanent.

(2) Instituţiile publice reprezentate au obligaţia de a asigura continuitatea de reprezentare în cadrul CIMST, sens în care vor face propuneri de nominalizare ori de câte ori intervin schimbări în componenţa comisiei.

Art. 13. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

 

Bucureşti, 6 martie 2014.

Nr. 144.

 

ANEXA Nr. 1

 

Semnificaţia denumirilor utilizate

 

a) MS - Ministerul Sănătăţii

b) MAI - Ministerul Afacerilor Interne

c) CIMST - Comisia interministerială pentru suport tehnic

d) DSU - Departamentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

e) CMUD - Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre a Ministerului Sănătăţii

f) SAJ - serviciul de ambulanţă judeţean

g) SABIF - Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov

h) SMURD - Serviciul mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare

i) UPU - unitate primiri urgenţe

j) CPU - compartiment primiri urgenţe

k) IGAv - Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne

l) IGSU - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

m) ISU - inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Circuitul documentelor pentru emiterea avizului conform

 

Nr. crt.

Documente pentru care se solicită avizul conform

Iniţiator

Aviz consultativ

Aviz conform

Decident

1.

Propunerile referitoare la bugetul pentru SAJ şi SABIF

MS, DSU, SAJ, SABIF

CMUD

CIMST

ministrul sănătăţii

2.

Propunerile referitoare la bugetul pentru UPU/CPU

MS, DSU sau spital

CMUD

CIMST

ministrul sănătăţii

3.

Propunerile referitoare la înzestrarea, dotarea, precum şi investiţiile pentru buna funcţionare a SAJ şi SABIF

MS, DSU, SAJ, SABIF

CMUD

CIMST

ministrul sănătăţii

4.

Propunerile referitoare la înzestrarea, dotarea, precum şi investiţiile pentru buna funcţionare â UPU/CPU

MS, DSU sau spital

CMUD

CIMST

ministrul sănătăţii

5.

Propunerile referitoare la înzestrarea, dotarea, precum şi investiţiile pentru buna funcţionare a IGSU şi IGAv pentru SMURD

MS, DSU

CMUD

CIMST

ministrul sănătăţii şi/sau ministrul afacerilor interne

6.

Propunerile referitoare la implementarea şi extinderea sistemelor de telemedicină pre- şi interspitalicească în domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat

MS sau DSU

CMUD

CIMST

ministrul sănătăţii şi ministrul afacerilor interne

7.

Proiectele de acte normative în domeniul actelor normative privind asistenţa medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat

MS sau DSU

CMUD, la solicitarea CIMST

CIMST

ministrul sănătăţii, ministrul afacerilor interne sau Guvernul, în funcţie de competenţele instituţionale specifice şi de tipul actului normativ

8.

Propunerile de modificare a listei UPU/CPU finanţate din bugetul de stat prin bugetul MS

MS în colaborare sau la propunerea DSU

 

CIMST

ministrul sănătăţii

9.

Propunerile privind înfiinţarea/desfiinţarea unor staţii/substaţii SAJ/SABIF

MS şi/sau SAJ/SABIF, în colaborare sau la propunerea DSU

 

CIMST

ministrul sănătăţii

10.

Propunerile privind înfiinţarea/desfiinţarea unor UPU/CPU

MS şi/sau conducerea spitalului, în colaborare sau la propunerea DSU

 

CIMST

ministrul sănătăţii

11.

Propunerile privind înfiinţarea/desfiinţarea unor staţii/substaţii SMURD

DSU, în colaborare cu MS

 

CIMST

ministrul afacerilor interne

12.

Propunerea privind componenţa Comisiei de medicină de urgenţă şi dezastre a MS

MS în colaborare sau la propunerea DSU

-

CIMST

ministrul sănătăţii

13.

Propunerile privind numirea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de manager general la SAJ şi SABIF

direcţia de sănătate publică sau MS. În colaborare sau la propunerea DSU

CMUD

CIMST

ministrul sănătăţii

14.

Propunerile privind numirea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de medic-şef UPU/CPU*

structura iniţiatoare este spitalul sau MS, în colaborare sau la propunerea DSU

CMUD

CIMST

managerul spitalului

15.

Propunerile de strategie pentru dezvoltarea sistemului naţional integrat de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat

DSU în colaborare cu MS

CMUD

CIMST

Guvernul României


* Cu excepţia UPU/CPU care aparţin spitalelor aflate În subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile Consiliului European şi ale formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene

 

Ţinând seama de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând Protocolul de predare-primire nr. A/2471 şi nr. 772/EOT din 5 martie 2013, încheiat între Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Fondurilor Europene,

având în vedere prevederile Deciziei nr. 30/2013 a secretarului general al Consiliului Uniunii Europene cu privire la rambursarea cheltuielilor de transport ale delegaţilor statelor membre,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile Consiliului European şi ale formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Lista privind reuniunile ale căror cheltuieli de transport ocazionate de participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile Consiliului European şi ale formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene sunt rambursabile, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin, se actualizează periodic în funcţie de anexa I la Decizia nr. 30/2013 a secretarului general al Consiliului Uniunii Europene cu privire la rambursarea cheltuielilor de transport ale delegaţilor statelor membre.

Art. 2. - Direcţia planificare bugetară, contabilitate şi salarizare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 20 ianuarie 2014.

Nr. 290.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile Consiliului European şi ale formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene

 

Art. 1. - (1) Experţii/Delegaţii români care călătoresc în interesul serviciului pentru a participa, în condiţiile prevăzute de Decizia nr. 30/2013 a secretarului general al Consiliului Uniunii Europene la reuniunile formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene şi participarea activă la reuniunile Consiliului European, au dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport.

(2) Sunt rambursabile, în sensul prezentei metodologii şi în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 30/2013 a secretarului general al Consiliului Uniunii Europene, cheltuielile de transport ocazionate de participarea experţilor/delegaţilor la reuniunile Consiliului prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.

Art. 2. - Rambursarea cheltuielilor de transport ocazionate de participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile Consiliului se face prin Ministerul Afacerilor Externe, din contul deschis exclusiv acestei destinaţii la o unitate bancară din ţară, din linia bugetară fixă alocată României în acest scop de la Consiliul Uniunii Europene.

Art. 3. - Cheltuielile de cazare, diurnă şi alte cheltuieli ocazionate de participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile Consiliului sunt în responsabilitatea directă a instituţiei care a aprobat deplasarea, conform normelor legale în vigoare. Art. 4. - (1) Pentru rambursarea cheltuielilor de transport, fiecare beneficiar întocmeşte un dosar, denumit în continuare dosarul rambursării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(2) Responsabilitatea privind certificarea în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii documentelor conţinute de dosarul rambursării revine în exclusivitate instituţiei care a aprobat deplasarea.

(3) Fiecare instituţie interesată de rambursarea cheltuielilor de transport ocazionate de participarea experţilor/delegaţilor la reuniunile Consiliului, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, deleagă o persoană titulară şi o persoană supleantă pentru a o reprezenta în relaţia cu Ministerul Afacerilor Externe. Informarea Ministerului Afacerilor Externe cu privire la numele persoanelor delegate se va face în termen de 15 zile de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial al României.

(4) Dosarul rambursării se depune la sediul Ministerului Afacerilor Externe în fiecare zi de marţi, între orele 08:30 şi 16:30, de către persoana delegată, pe baza delegaţiei anexate la dosar, dosarele incomplete fiind restituite În vederea completării.

Art. 5. - Costurile biletelor de avion achiziţionate se vor rambursa pentru clasele economic şi business, pentru ruta uzuală/normală şi la cel mai favorabil preţ disponibil la momentul efectuării deplasării.

Art. 6. - Solicitările pentru rambursarea cheltuielilor de transport se fac pentru deplasările efectuate în anul în curs, excepţie făcând cele aferente perioadei noiembrie-decembrie, pentru care data-limită de depunere este 15 februarie a anului următor.

Art. 7. - Cheltuielile de transport includ, pe lângă costul biletului de avion, şi suma reprezentând asigurarea medicală pe perioada deplasării.

Art. 8. - În cazul în care deplasarea s-a efectuat şi în altă locaţie decât cea unde are loc întâlnirea, se va rambursa jumătate din costul cheltuielilor de transport.

Art. 9. - În cazul participării, în aceeaşi locaţie şi în aceeaşi perioadă, şi la alte întâlniri decât cea care face obiectul rambursării, se va achita integral costul transportului, în baza unei declaraţii pe propria răspundere a instituţiei solicitante, conform căreia nu a fost rambursat costul deplasării de către altă instituţie/entitate, iar prin prelungirea duratei de deplasare nu a fost majorat costul transportului. În lipsa declaraţiei se va achita jumătate din costul transportului.

Art. 10. - În cazul în care deplasarea s-a efectuat cu aeronave speciale (aeronave militare, zboruri charter, taxi aerian etc.), se va ataşa la factura ce cuprinde costurile totale pentru zbor lista pasagerilor cu nume şi funcţie, urmând ca rambursarea costului transportului să se facă proporţional doar pentru membrii delegaţiei care au participat efectiv la întâlnire.

 

ANEXA

la metodologie

 

DOSARUL RAMBURSĂRII

privind documentele în baza cărora se rambursează cheltuielile de transport ocazionate de participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile Consiliului European şi ale formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene

 

1. Cererea de rambursare

2. Împuternicirea, în original, a ordonatorului de credite pentru persoana care certifică conformitatea cu originalul a fiecărei pagini din dosarului rambursării

3. Documentele de participare:

- anunţul de convocare a reuniunii/communication/agenda provizorie;

- aprobarea internă a deplasării;

- lista cu participanţii în sală/formularul galben/legitimaţie.

4. Documentele de transport:

- bilet de avion însoţit de:

- boarding pass dus şi boarding pass întors; sau, după caz,

- declaraţie pe propria răspundere pentru pierdere;

- bilet de tren;

- asigurare medicală;

- factura în lei; şi, după caz,

- declaraţia în cazul participării la mai multe întâlniri în aceeaşi locaţie şi în aceeaşi perioadă.

5. Documentele de plată:

- ordin de plată;

- extrasul de cont al unităţii de trezorerie privind certificarea efectuării plăţii.

6. Datele de identificare:

- unitatea de trezorerie; şi

- contul unde se va face rambursarea.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

privind reuniunile ale căror cheltuieli de transport ocazionate de participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile Consiliului European şi ale formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene sunt rambursabile

 

1. Reuniuni ale Consiliului European (participarea activă) şi reuniuni de pregătire a Consiliului European (tip Sherpa)

2. Reuniuni ale Consiliului Uniunii Europene

3. Reuniuni comune ale Consiliului Uniunii Europene

4. Grupuri de lucru şi comitete de lucru, inclusiv cele mixte care sunt incluse în Lista grupurilor de pregătire ale Consiliului, aşa cum sunt stabilite de Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER). Lista este actualizată permanent de Secretariatul General al Consiliului UE. Sunt excluse de la rambursare reuniunile comitetelor instituite de tratate (Comitetul economic şi financiar, Comitetul pentru politică economică, Comitetul pentru ocuparea forţei de muncă şi Comitetul pentru protecţie socială şi, dacă reuniunile au loc la Strasbourg, Grupul de lucru pentru afaceri generale). Pentru cele patru comitete instituite de tratate cheltuielile sunt rambursate de Comisia Europeană.

5. Reuniuni ministeriale bianuale ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

6. Summit-uri sau reuniuni ministeriale (bilaterale sau multilaterale) între UE şi ţări terţe, oriunde au loc. Rambursarea este strict limitată la reuniunea principală.

7. Conferinţe interguvernamentale şi organismele acestora

8. Reuniuni de “task-force” sau grupuri de lucru asemănătoare, stabilite la cererea Consiliului European, cu reprezentanţi ai statelor membre

9. Reuniuni organizate în ţara care deţine preşedinţia UE (Sub nicio formă nu vor depăşi numărul de 15 reuniuni pentru fiecare preşedinţie, şi anume 6 luni.)

10. În cazul COST (Cooperarea europeană în domeniul ştiinţei şi tehnologiei) vor fi rambursate doar cheltuielile de transport pentru reuniunile Comitetului oficialilor de rang înalt (CSO) şi ale Grupului de lucru privind chestiunile juridice, administrative şi financiare (JAF)

11. Acorduri bilaterale şi regionale privind pescuitul (reuniuni externe în domeniul politicii de pescuit). Lista face obiectul modificărilor; a se vedea Decizia nr. 30/2013 a secretarului general al Consiliului Uniunii Europene.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2014

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea unor prevederi legale referitoare la ştampilele birourilor electorale şi la copiile de pe listele electorale permanente

 

Având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, pe teritoriul naţional, operaţiunile electorale se desfăşoară în secţiile de votare organizate conform Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare că, potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă administrează Registrul secţiilor de votare din ţară care reprezintă o bază de date centralizată privind delimitarea, numerotarea, sediile şi dotarea secţiilor de votare,

având în vedere dispoziţiile art. V alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte prin hotărâre prima numerotare a secţiilor de votare,

văzând că în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 104/2014 pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea “VOTAT”, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, se menţionează că pe ştampila de control a secţiei de votare pentru judeţe şi pentru sectoarele municipiului Bucureşti se înscrie numărul secţiei de votare, conform numerotării făcute prin ordin al prefectului,

totodată, luând în considerare dispoziţiile art. 44 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit cărora confecţionarea ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a ştampilelor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate se realizează prin grija Ministerului Afacerilor Externe,

văzând că, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) teza a II-a din Hotărârea Guvernului nr. 103/2014 pentru aprobarea bugetului şi a structurii cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, confecţionarea ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare din străinătate se asigură de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti,

ţinând cont de faptul că în anexa nr. 3 “Modelul ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate”, precum şi în anexa nr. 6 “Modelul ştampilei de control pentru secţiile de votare din străinătate” la Hotărârea Guvernului nr. 104/2014 se prevede că ştampilele pentru aceste birouri electorale se confecţionează prin grija Ministerului Afacerilor Externe,

întrucât, potrivit art. 11 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, copiile de pe listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc şi se pun la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare, conform Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, lege care la art. 26 alin. (10) stipulează că “copiile de pe listele electorale permanente se întocmesc de către primari în două exemplare (...). Un exemplar se păstrează de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale, iar un exemplar se predă birourilor electorale ale secţiilor de votare”,

având în vedere faptul că, potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, birourile electorale ale secţiilor de votare primesc de la primari, cu două zile înainte de ziua de referinţă, două copii de pe listele electorale permanente,

văzând că art. 49 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, face trimitere la art. 11 alin. (17) şi (18), alineate care nu se mai regăsesc în forma la zi a actului normativ, precum şi faptul că la art. 11 alin. (2) se precizează că dispoziţiile din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind întâmpinările şi contestaţiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din liste se aplică în mod corespunzător,

văzând că Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la art. 26 alin. (7) posibilitatea primarului de a se pronunţa asupra întâmpinărilor şi contestaţiilor referitoare la omisiunile din listele electorale şi de a se pronunţa, prin dispoziţie asupra acestora, ceea ce poate determina modificări în aceste liste,

luând în considerare faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, Biroul Electoral Central asigură aplicarea şi interpretarea unitară a dispoziţiilor legale,

în temeiul art. 25 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. - La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, pe ştampilele de control ale secţiilor de votare din ţară se înscrie numărul secţiei de votare, conform numerotării făcute prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.

Art. 2. - Confecţionarea ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a ştampilelor de control pentru secţiile de votare din străinătate se realizează prin grija Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 3. - Cele două exemplare ale copiei de pe lista electorală permanentă întocmite de primar vor fi înaintate, în termenul prevăzut de lege, către biroul electoral al secţiei de votare.

Art. 4. - Trimiterea din art. 49 alin. (1) lit. c)din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, la prevederile art. 11 alin. (17)

şi (18) se face la prevederile art. 11 alin. (2) din aceeaşi lege, cu raportare la prevederile art. 26 alin. (7) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Biroului Electoral Central,

judecător Florentin Sorin Drăguţ

 

Bucureşti, 10 martie 2014.

Nr. 2H.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare

În temeiul art. 385, art. 404 alin. (2), art. 406 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. I. - Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 20 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Continuarea activităţii se face cu avizul Colegiului Medicilor din România, aviz eliberat de colegiul teritorial în care funcţionează unitatea medicală în baza următoarelor documente:

a) cererea medicului, cu menţionarea expresă a faptului că este de acord să desfăşoare activitate medicală peste vârsta de pensionare în unitatea medicală respectivă;

b) copie a actului de identitate;

c) certificatul de sănătate care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;

d) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;

e) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni;

f) un referat al ordonatorului principal de credite prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unităţii medicale respective, inclusiv, dacă este cazul, pentru linia de gardă, şi care să aibă anexată dovada scoaterii postului la concurs, precum şi precizarea datei următoare în care postul urmează să fie din nou scos la concurs.”

2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61. cu următorul cuprins:

“Art. 61. - Certificatul de sănătate va conţine obligatoriu viza medicului psihiatru cu menţiunea «apt să lucreze în domeniul sanitar» şi viza medicului de medicina muncii cu menţiunea «apt să lucreze în specialitatea....» (specialitatea medicului pentru care se eliberează certificatul de sănătate).”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

Vasile Astărăstoae

 

Bucureşti, 21 februarie 2014.

Nr. 1.

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

ADMINISTRAŢIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA

Serviciul programe sociale

 

LISTA

asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică ce beneficiază de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea în anul 2014, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistentă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Cuantumul subvenţiei aprobate

1

Asociaţia Caritas Catolica

18.000 lei

2

Fundaţia Hospice Emanuel

15.000 lei

3

Fundaţia de Scleroză Multiplă Bihor

10.000 lei

4

Asociaţia Down

10.000 lei

5

Fundaţia People to People

5.500 lei

6

Asociaţia Caritas Eparhial

5,000 lei

7

Societatea de Binefacere “Don Orione”

5.000 lei

8

Fundaţia Casa Minunată

5.000 lei

9

Fundaţia Copiii Făgăduinţei

5.000 lei

10

Fundaţia “Consistoria Efrem Beniamin”

5.000 lei

11

Fundaţia Csillagvaros

2.500 lei

12

Asociaţia Ramiluck

2.000 lei

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.