MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 181/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 181         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 13 martie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            8. - Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei - Analiza anuală a creşterii pentru 2014 COM (2013) 800

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

156. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Paulescu Ioan Anton.

 

157. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae

 

158. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Volcinschi Radu

 

159. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Volcinschi Radu

 

160. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Lazăr George

 

169. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Şerban Claudiu Octavian din funcţia publică de prefect al judeţului Bacău în funcţia publică de inspector guvernamental

 

170. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Pocovnicu Constantin-Dorian

 

171. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Pocovnicu Constantin-Dorian

 

172. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcţia publică de subprefect al judeţului Galaţi în funcţia publică de inspector guvernamental

 

173. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către doamna Constantinescu Iuliana

 

174. - Hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de câtre doamna Dan Carmen Daniela

 

175. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Nadolu Mircea Alexandru din funcţia publică de prefect al judeţului Vâlcea în funcţia publică de inspector guvernamental

 

176. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vâlcea de către domnul Cornoiu Dumitru-Nicu

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

97. - Decizie privind transferul, la cerere, al domnului Doru Eduard Clăbescu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti

 

98. - Decizie privind numirea domnului Şerban Claudiu Octavian în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 

99. - Decizie privind numirea domnului Nadolu Mircea Alexandru în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 

100. - Decizie privind numirea domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            1. - Normă privind încheierea exerciţiului financiar 2013 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei - Analiza anuală a creşterii pentru 2014 COM (2013) 800

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi al art. 40 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

 

Articol unic. - Luând În considerare proiectul de opinie nr. 4c-19/94 adoptat de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 26 februarie 2014,

1. Camera Deputaţilor apreciază claritatea şi caracterul realist al analizei şi consideră că documentul reflectă adecvat evoluţia creşterii economice la nivelul Uniunii.

2. Camera Deputaţilor apreciază recomandarea ca programele naţionale de reformă (PNR) şi programele de stabilitate şi de convergenţă (PSC) să fie discutate cu parlamentele naţionale şi cu toate părţile relevante, mai ales cu partenerii sociali şi actorii de la nivel subnaţional, şi asigură de întreaga sa disponibilitate în acest sens.

3. Camera Deputaţilor consideră că analiza ar beneficia de un plus de acurateţe şi în consecinţă măsurile derivate din aceasta s-ar dovedi mai eficiente dacă ar fi luate în considerare următoarele aspecte, în special în domeniul combaterii şomajului şi a consecinţelor sociale ale crizei:

- Comunicarea subliniază faptul că reducerea şomajului în rândul tinerilor (prin garanţii cu scopul de a se asigura că primesc o ofertă de calitate de angajare, de continuare a studiilor, de ucenicie sau de stagiu în termen de 4 luni de la încetarea studiilor formale sau de la intrarea în şomaj) va avea nevoie de timp. Camera Deputaţilor recomandă Comisiei Europene să evalueze aceste intervale de timp pentru a orienta politicile în domeniu atât la nivelul Uniunii, cât şi al statelor membre. Beneficiile sprijinului financiar al Uniunii ar trebui să conducă spre convergenţă, dar fără a neglija obiectivele de îmbunătăţire a pieţei naţionale a muncii.

- Accesul persoanelor tinere la derularea contractelor de achiziţii publice reprezintă una dintre modalităţile concrete de combatere a şomajului, dar şi de stimulare a instruirii de-a lungul vieţii. În acest sens, noul pachet de directive privind achiziţiile publice reprezintă un pas înainte prin posibilitatea oferită autorităţilor contractante de a reflecta astfel de consideraţii sociale în evaluarea ofertelor. Camera Deputaţilor invită Comisia Europeană să integreze această oportunitate în strategiile şi programele dedicate reducerii şomajului, inclusiv în Programul de învăţare mutuală, importantă metodă de coordonare şi schimb de experienţă între statele membre în domeniul politicii europene de creştere a nivelului de ocupare a forţei de muncă, în conformitate cil art. 149 TFUE.

- Consideră ca prioritare măsurile active de ocupare a forţei de muncă, mai ales sprijinirea activă şi instruirea şomerilor, ca şi punerea în aplicare a recomandării Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înfiinţarea unei garanţii pentru tineret (2013/C 120/01). Comunicarea reiterează preocuparea faţă de faptul că 20% din forţa de muncă a Uniunii se află într-un deficit de competenţe. Cu toate acestea, analiza anuală a creşterii nu face trimiteri la cauzele diferenţiate ale acestei situaţii în diferite regiuni şi state membre. Camera Deputaţilor recomandă Comisiei Europene să explice cauzele acestei situaţii şi să perfecţioneze metodele şi conceptele flexibile aplicate la nivel de Uniune, între care flexicuritatea joacă un rol important, astfel încât să răspundă eficient nevoilor economiei bazate pe cunoaştere şi să reducă astfel deficitul de competenţe.

- Este îngrijorător faptul că decalajul existent în materie de inovare este în creştere în Europa, mai ales că unele state membre pierd teren în termeni comparativi, începând din 2010, în pofida sprijinului Uniunii şi a preocupărilor naţionale. Camera Deputaţilor salută atenţia acordată inovării în noul exerciţiu bugetar al Uniunii, în special alocarea a 9 miliarde de euro prin programul “Orizont 2000”. În acest context, Camera Deputaţilor recomandă Comisiei Europene să manifeste deschiderea şi flexibilitatea necesare pentru a răspunde nevoilor specifice statelor membre.

- Informaţiile referitoare la stadiul şi evoluţia proceselor sociale şi economice din Uniune sunt esenţiale pentru fundamentarea deciziilor politice, inclusiv în ce priveşte realizarea obiectivelor de convergenţă. Însă unele informaţii sunt disponibile cu un decalaj semnificativ - cazul sondajelor privind spiritul antreprenorial la nivelul statelor membre, pentru care datele sunt din 2012. Camera Deputaţilor invită Comisia Europeană să iniţieze un mecanism de informare în flux rapid cu privire la avansul înregistrat de creşterea economică şi la situaţia privind ocuparea forţei de muncă, posibil pe baza sistemului de monitorizare a Analizelor anuale ale creşterii. Un astfel de mecanism ar oferi o imagine în timp real, foarte utilă mai ales în cazul statelor care au de recuperat decalaje în anumite domenii, cum este cazul României.

- Atrage atenţia că scăderea salariilor prezintă pericolul creşterii inegalităţilor în interiorul ţărilor şi a divergentei între ţările UE.

- Susţine ideea concentrării fondurilor FESI (Fonduri europene structurale şi de investiţii) asupra priorităţilor naţionale şi europene, consolidării pieţei interne şi agendei digitale, acestea asigurând condiţii pentru creşterea economică şi pentru un impact sinergie la nivelul societăţii.

- Subliniază importanţa dezbaterii largi a Programului naţional de reformă şi â Programului de stabilitate şi convergenţă la nivel parlamentar şi cu participarea partenerilor sociali.

- Comisia Europeană aminteşte importanţa întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) pentru perspectivele creşterii şi citează accesul la finanţare ca fiind un domeniu prioritar. Cu toate acestea, accesul la finanţare al IMM-urilor este doar unul dintre cele 6 domenii de acţiune pentru sporirea spiritului antreprenorial la nivelul Uniunii, aşa cum subliniază COM (2013) 795 Planul de acţiune - ANTREPRENORIAT 2020 - Relansarea spiritului de întreprindere în Europa. Fără îndoială, accesul la finanţare este o preocupare fundamentală pentru majoritatea întreprinzătorilor, dar alte obiective amintite de COM (2013) 795, cum ar simplificarea cadrului birocratic, s-ar putea atinge mai rapid şi, prin urmare, ar oferi rezultate scontate mai repede. Camera Deputaţilor propune Comisiei Europene să analizeze posibilitatea de a acţiona pentru creşterea gradului de predictibilitate al practicii fiscale în statele membre, posibil prin instituirea unor norme comune privind interpretarea unitară a obligaţiilor.

- Susţine eforturile de diminuare a diferenţelor dintre state privind accesul la finanţare al IMM-urilor şi subliniază că realizarea unei uniuni bancare la nivel european este elementul necesar asigurării stabilităţii climatului de investiţii; consideră că dublarea cuantumului prevăzut pentru IMM-uri în fondurile structurale şi de investiţii europene este absolut necesar statelor membre în care condiţiile financiare rămân dificile.

- Salută iniţiativa Comisiei Europene şi a Băncii Europene de Investiţii de mobilizare a investiţiilor sectorului privat şi pieţei de capital în sectorul IMM-urilor, prin crearea unor instrumente ce vor fi funcţionale cât de curând.

- Susţine atât abordarea la nivel de politici prin Cartea verde privind finanţarea pe termen lung a economiei europene, cât şi alternativele create la nivel european pentru finanţarea alternativă a IMM-urilor, în special prin următoarele acte: Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc, Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (reformare) - COM (2011) 656 final [2011/0298(COD)], Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi a Directivei 2007/14/CE a Comisiei - COM (2011) 683 final [2011/0307(COD)].

- Susţine direcţia strategică menţionată de Comisia Europeană de a reduce impozitele şi contribuţiile la asigurările sociale, în paralel cu intensificarea investiţiilor pe termen lung în educaţie, cercetare, inovare, energie şi politici climatice.

- Consideră că subestimarea multiplicatorilor fiscali a condus la o evaluare greşită a potenţialului de creştere. Consecinţa imediată a acestei erori este estimarea greşită a deficitului structural. Evaluarea unui deficit structural mai mare decât în realitate a condus la recomandări care vizau eforturi mai mari de consolidare bugetară.

- Solicită Comisiei Europene să reevalueze metodologia de calcul al multiplicatorilor fiscali şi al deficitelor structurale şi recomandă Consiliului să ţină cont de corecţiile realizate pentru a permite diminuarea ritmului de consolidare bugetară.

- Salută recomandarea Comisiei Europene privind necesitatea unui accent sporit pe calitatea cheltuielilor publice şi pe modernizarea administraţiei la toate nivelurile.

- Apreciază recomandarea Comisiei Europene de a concepe impozite în vederea favorizării creşterii, dar îşi exprimă rezerva privind transferarea sarcinii fiscale spre bazele de impozitare legate de consum, care ar conduce la diminuarea cererii, afectată oricum de măsurile severe de consolidare bugetară.

- Susţine analiza Comisiei Europene că diferenţele în materie de acces la credite nu pot fi explicate doar prin diferenţele dintre condiţiile economice actuale.

- Ia notă de constatarea Comisiei Europene că realizarea uniunii bancare în adevăratul sens al cuvântului este elementul principal al reacţiei UE.

- Exprimă, în acelaşi timp, îngrijorarea faţă de compromisul din Consiliu din 18 decembrie 2013 privind mecanismul unic de rezoluţie, care goleşte de conţinut, într-o bună măsură, propunerea iniţială a Comisiei.

- Consideră că mecanismul unic de rezoluţie trebuie dotat cu o procedură de decizie rapidă şi eficientă în privinţa declanşării rezoluţiei bancare.

- Consideră că este necesară realizarea cât mai rapidă a finanţării mutuale a rezoluţiei bancare la nivel european în vederea îndeplinirii unuia dintre obiectivele majore ale uniunii bancare: ruperea cercului vicios între datoriile suverane şi datoriile bancare.

- Consideră inadecvată soluţia aleasă la nivel european de realizare a unei ajustări asimetrice, prin scăderea salariilor în ţările cu deficit de competitivitate, şi aminteşte că episoadele anterioare de reducere a salariilor s-au dovedit ajustări ineficiente.

- În privinţa continuării consolidării bugetare diferenţiate şi favorabile creşterii, consideră consolidarea fiscală ca mijloc pentru asigurarea macrostabilităţii financiare, ca bază pentru creşterea economică.

4, în urma analizei şi dezbaterii situaţiei macroeconomice, a principalelor riscuri şi dificultăţi cu care s-ar putea confrunta România în anul 2014, analiză la care a contribuit substanţial Comisia Naţională de Prognoză, organism guvernamental cu atribuţii de sprijinire a politicilor publice naţionale, prin prelucrarea datelor statistice conform metodelor agreate la nivelul Uniunii, Camera Deputaţilor este în măsură să sublinieze următoarele:

- Având în vedere contextul economic internaţional şi evoluţia economică şi financiară din zona euro, pentru anul 2014, scenariul de prognoză pentru România prevede o creştere a produsului intern brut de 2,2%, cererea internă reprezentând motorul creşterii economice.

- în România, consolidarea procesului de reducere a inflaţiei este susţinută de rezultatele bune ale producţiei agricole din anul 2013, precum şi de efectele măsurilor de reducere a cotei de TVA la pâine şi făină care determină pentru anul 2014 un efect de bază ce va influenţa favorabil dinamica preţurilor din primele 3 trimestre.

- Ca risc cu impact în toate sectoarele economice şi cu deosebire asupra IMM-urilor trebuie subliniată politica restrictivă de creditare a sectorului bancar, cu toate că rata dobânzii de politică monetară a fost relaxată.

- Previziunile Comisiei Europene confirmă aşteptările ca revenirea economică în UE să continue şi să se accelereze în 2014. În caz contrar însă, reducerea cererii din UE şi mai ales din ţările care sunt principalii parteneri comerciali ai României va afecta - prin intermediul exportului, dar şi al fluxurilor de investiţii - creşterea produsului intern brut.

- Între riscurile externe la adresa perspectivelor macroeconomice din România se menţin şi cele legate de fragilitatea pieţelor financiare, de incertitudinea politicii fiscale a SUA, precum şi tensiunile geopolitice care ar putea conduce la o creştere mai mare a preţurilor la energie.

- Contribuţia financiară a Uniunii va avea un impact economic semnificativ nu doar asupra creşterii economice, ci şi asupra pieţei muncii din România, în scenariul optimist urmând a fi create pe această cale peste 200.000 de noi locuri de muncă până în anul 2017.

- Eforturi au fost depuse de instituţiile statului pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, facilitarea înfiinţării firmelor şi susţinerea afacerilor tinerilor, pentru angajarea acestora, continuarea studiilor şi participarea la stagii de formare sau ucenicie.

- Angajamentul României de a accelera ritmul reformelor structurale, de a depune toate eforturile pentru creşterea competitivităţii şi a productivităţii este reafirmat.

- Hotărârea de a depune toate eforturile pentru a recupera decalajele pe care Ie-a înregistrat România faţă de alte state membre în domeniul cercetării şi dezvoltării este exprimată.

- Una dintre preocupările României este de a mări ponderea angajării în muncă a persoanelor cu handicap, inclusiv prin măsuri de recalificare şi prin consiliere privind accesul pe piaţa muncii.

- Reiterează că între priorităţile pentru România ce decurg din documentul analizat se află creşterea performanţei de mediu a industriei energetice şi subliniază că, dacă în teorie finalizarea pieţei unice a energiei ar conduce la diminuarea costurilor, impactul legislaţiei de mediu şi al compensaţiilor pentru sprijinirea energiilor regenerabile ar putea estompa această diminuare; în consecinţă, subliniază legătura dintre competitivitatea industriei energetice şi stadiul acordurilor internaţionale în domeniul schimbărilor climatice, ca expresie a riscului delocalizării întreprinderilor din sectorul energetic.

- Comunicarea subliniază că statele membre trebuie să găsească modalităţi de protejare sau de promovare a investiţiilor pe termen lung în educaţie, cercetare, inovare, energie şi politici climatice. Pentru o serie de state membre, între care şi România, investiţia în educaţie şi cercetare este o necesitate stringentă. În acest sens, este de luat în seamă analiza oportunităţii de acţiune concentrată la nivelul Uniunii, inclusiv la nivel financiar, şi de sporire a consultărilor între statele membre.

Camera Deputaţilor va avea în vedere aceste aspecte în analizele şi opiniile sale, astfel încât să contribuie la tendinţa de consolidare a revenirii economice a Uniunii şi la transpunerea în practică a Strategiei Europa 2020.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 11 martie 2014.

Nr. 8.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Paulescu Ioan Anton

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Paulescu Ioan Anton.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 156.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ciobanu Miu-Nicolae exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Caraş-Severin.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 157.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Volcinschi Radu

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Volcinschi Radu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 158.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Volcinschi Radu

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Volcinschi Radu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Constanţa.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 159.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Lazăr George

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Lazăr George.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 160.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Şerban Claudiu Octavian din funcţia publică de prefect al judeţului Bacău în funcţia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţi lor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Şerban Claudiu Octavian i se aplică mobilitatea din funcţia publică de prefect al judeţului Bacău în funcţia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 169.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Pocovnicu Constantin-Dorian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Pocovnicu Constantin-Dorian.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 170.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Pocovnicu Constantin-Dorian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Pocovnicu Constantin-Dorian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Bacău.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 171.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcţia publică de subprefect al judeţului Galaţi în funcţia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian i se aplică mobilitatea din funcţia publică de subprefect al judeţului Galaţi în funcţia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 172.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către doamna Constantinescu Iuliana

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Constantinescu Iuliana exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Galaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 173.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către doamna Dan Carmen Daniela

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Dan Carmen Daniela exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Teleorman.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 174.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Nadolu Mircea Alexandru din funcţia publică de prefect al judeţului Vâlcea în funcţia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Nadolu Mircea Alexandru i se aplică mobilitatea din funcţia publică de prefect al judeţului Vâlcea în funcţia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 175.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vâlcea de către domnul Cornoiu Dumitru-Nicu

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Cornoiu Dumitru-Nicu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Vâlcea.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 176.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind transferul, la cerere, al domnului Doru Eduard Clăbescu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti

 

Având în vedere Adresa Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti nr. 3.919 din 12 martie 2014 privind aprobarea transferului, la cerere, al domnului Doru Eduard Clăbescu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, precum şi cererea domnului Doru Eduard Clăbescu cu privire la acest transfer,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 90 alin. (1) lit. b) şi alin. (8) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie:

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Doru Eduard Clăbescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă, la cerere, în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti.

Art. 2. - Numirea domnului Doru Eduard Clăbescu în funcţia publică prevăzută la art. 1 se face prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 13 martie 2014.

Nr. 97.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Şerban Claudiu Octavian în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Şerban Claudiu Octavian se numeşte în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 13 martie 2014.

Nr. 98.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Nadolu Mircea Alexandru în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b)din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nadolu Mircea Alexandru se numeşte în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 13 martie 2014.

Nr. 99.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian se numeşte în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 13 martie 2014.

Nr. 100.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind încheierea exerciţiului financiar 2013 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 13 februarie 2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. 1. - Prezenta normă reglementează încheierea exerciţiului financiar 2013 pentru societăţile din domeniul asigurărilor.

Art. 2. - Norma se aplică asigurătorilor, reasiguratorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. A pct. 5, lit. B pct. 39 şi lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare asigurători, precum şi brokerii de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumiţi în continuare brokeri de asigurare, autorizaţi în condiţiile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale la data de 31 decembrie 2013, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării, în condiţiile legii.

(2) Asigurătorii, brokerii de asigurare, precum şi subunităţile deschise în România de societăţile de asigurare rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2013 vor fi depuse astfel: un exemplar la Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea ştampilei Autorităţii de Supraveghere a Financiară, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau transmise prin oficiile poştale cu scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal de către operatorii economici şi alţi contribuabili.

(4) La depunerea situaţiilor financiare anuale se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2013 vor fi întocmite cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Elementele prezentate îh situaţiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în cap. II secţiunea 6, din reglementările contabile menţionate la alin. (1) şi conform contabilităţii de angajament. Potrivit contabilităţii de angajament, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc, şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit, şi sunt înregistrate în

contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.

(3) La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă îh situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

(4) în acest scop, valoarea de intrare sau contabilă se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar, în acest caz, se vor avea în vedere, printre altele:

a) pentru elementele de activ, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă, sau se efectuează o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea este reversibilă, aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare. Prin valoare contabilă netă se înţelege valoarea de intrare, mai puţin amortizarea şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate;

b) pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare se înregistrează în contabilitate, pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.

(5) La încheierea exerciţiului financiar:

a) elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) trebuie evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în data de 31 decembrie 2013, respectiv 4,4847 lei/euro şi 3,2551 lei/dolar USD. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de ta data de 31 decembrie 2013 şi cel de la data înregistrării creanţelor ori a datoriilor în valută sau cursul de la data ultimei evaluări, se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz;

b) pentru creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile ori nefavorabile care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare. Determinarea diferenţelor de valoare se efectuează similar prevederilor lit. a);

c) elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate ta cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie evaluate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacţiei;

d) elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la valoarea justă trebuie evaluate utilizând cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor respective;

e) evenimentele care apar după data bilanţului pot furniza informaţii suplimentare referitoare la perioada raportată faţă de cele cunoscute la data bilanţului. Dacă situaţiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta şi informaţiile suplimentare.

(6) Pentru inventarierea anuală asigurătorii şi brokerii de asigurare vor respecta prevederile reglementărilor contabile, precum şi Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasiguratorilor şi brokerilor de asigurare/ reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2011.

(7) Pentru evidenţierea în contabilitate în cursul exerciţiului financiar a tranzacţiilor în valută, se utilizează cursul de schimb de la data efectuării operaţiunii respective. Prin curs de schimb de la data efectuării operaţiunii se înţelege cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii “(încasare, plată, emitere de documente).

Ari 5. - (1) Asigurătorii vor întocmi şi vor depune situaţii financiare anuale care cuprind următoarele formulare:

a) Bilanţ (cod 01);

b) Contul de profit şi pierdere compus din:

- Contul tehnic al asigurării generale (cod 02);

- Contul tehnic al asigurării de viaţă (cod 03);

- Contul netehnic (cod 04);

c) Situaţia modificărilor capitalului propriu, conform formatului de la cap. V secţiunea 4 din reglementările contabile menţionate la art. 4 alin. (1);

d) Situaţia fluxurilor de trezorerie, conform formatului de la cap. V secţiunea 3 din reglementările contabile menţionate la art. 4 alin. (1);

e) Note explicative la situaţiile financiare anuale, conform prevederilor cap. II secţiunea 8 pct. 269-307 din reglementările contabile menţionate la art. 4 alin. (1).

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite şi de formularele:

a) Date informative (cod 05);

b) Situaţia activelor imobilizate (cod 06).

(2) Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative vor întocmi şi vor prezenta şi situaţiile prevăzute la cap. V pct. 2 “Situaţii prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative” din reglementările contabile menţionate la art. 4 alin. (1), astfel:

a) Situaţia activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii la 31 decembrie 2013;

b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor.

(3) Asigurătorii autorizaţi să practice numai asigurări de viaţă, dar care, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (11) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, au autorizaţie şi pentru clasele de asigurare 1 şi 2 din categoria asigurărilor generale, trebuie să evidenţieze activitatea desfăşurată (inclusiv pentru clasele 1 şi 2 din categoria asigurărilor generale) în contul tehnic al asigurărilor de viaţă.

(4) Subunităţile deschise în România de societăţile din domeniul asigurărilor (asigurătorii şi brokerii de asigurare-reasigurare) rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi la unităţile teritoriale ale Ministerul Finanţelor Publice o raportare anuală la data de 31 decembrie 2013 compusă din formularele specifice activităţii desfăşurate:

a) Bilanţ:

b) Cont de profit şi pierdere.

(5) Raportarea anuală la data de 31 decembrie 2013 a subunităţilor menţionate la alin. (4) va fi însoţită de formularele specifice activităţii desfăşurate:

a) Date informative;

b) Situaţia activelor imobilizate.

(6) Raportarea anuală la data de 31 decembrie 2013 a subunităţilor deschise în România de societăţile din domeniul asigurărilor rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European va fi întocmită pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2013, pusă de acord cu soldurile din balanţa analitică şi cu rezultatele inventarierii.

(7) Modelul formularelor referitoare la situaţiile financiare/raportările contabile, instrucţiunile de completare, precum şi corelaţiile aferente pentru asigurătorii şi brokerii de asigurare şi subunităţile pentru societăţile din domeniul asigurărilor sunt prezentate în cap. II din anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 6. - Brokerii de asigurare vor întocmi şi vor depune situaţii financiare anuale care cuprind următoarele formulare: a)” Bilanţ (cod 01);

b) Contul de profit şi pierdere (cod 02);

c) Situaţia modificărilor capitalului propriu, conform formatului de la cap. VI secţiunea 4 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (2);

d) Situaţia fluxurilor de trezorerie, conform formatului de la cap. VI secţiunea 3 din reglementările contabile menţionate la art. 4 alin. (1);

e) Note explicative la situaţiile financiare anuale, conform prevederilor cap. II secţiunea 8 pct. 269-307 din reglementările contabile menţionate la art. 4 alin. (1).

Brokerii de asigurare vor întocmi şi transmite şi următoarele formulare:

a) Date informative (cod 03);

b) Situaţia activelor imobilizate (cod 04).

Art. 7. - (1) Notele explicative menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) şi art. 6 lit. e) nu sunt limitative, acestea urmând să conţină cel puţin informaţiile cerute în secţiunea 8 cap. II din reglementările contabile menţionate la art. 4 alin. (1).

(2) Brokerii de asigurare care intermediază, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare, şi produse ale fondurilor de pensii facultative vor prezenta în notele explicative o situaţie a comisioanelor obţinute din această activitate.

Art. 8. - În “Situaţia activelor imobilizate” (cod 06, respectiv cod 04) informaţiile sunt înscrise Sa costul istoric sau la valoarea reevaluată a plasamentelor în terenuri şi construcţii/ imobilizărilor, după caz.

Art. 9. - (1) Situaţiile financiare anuale ale asigurătorilor sunt semnate de persoanele în drept prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând numele şi calitatea în clara acestora - administrator, director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii.

(2) Situaţiile financiare anuale ale brokerilor de asigurare sunt semnate de persoanele în drept prevăzute la art. 10 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând numele şi calitatea în clar a acestora - administrator, director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii, sau de persoane fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Art. 10. - (1) Asigurătorii şi brokerii de asigurare vor completa datele de identificare (denumirea societăţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea asigurătorilor şi a brokerilor de asigurare.

(2) Asigurătorii şi brokerii de asigurare completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi) din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CÂEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997.

(3) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului “Bilanţ” a datelor prevăzute la alin. (1) şi (2) conduce la imposibilitatea identificării societăţii şi, în consecinţă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, asigurătorii sau brokerii de asigurare fiind sancţionaţi potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Forma de proprietate se va înscrie conform nomenclatorului prevăzut în cap. I din anexă.

(5) Asigurătorii care întocmesc situaţii financiare anuale au obligaţia de a completa pe formularul de bilanţ şi datele de identificare ale firmei de audit care a realizat auditul statutar al situaţiilor financiare anuale/consolidate (denumirea, numărul din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România şi codul unic de înregistrare).

Art. 11. - Asigurătorii şi brokerii de asigurare care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, care desfăşoară activitate şi au sediul în străinătate, vor evalua în lei rulajele şi soldurile exprimate în valută din balanţele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a exerciţiului financiar 2013, şi le vor centraliza cu balanţa de verificare întocmită pentru operaţiunile economico-financiare desfăşurate în ţară.

Art. 12. - (1) Potrivit art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 1fJ alin. (1) din aceeaşi lege, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

(2) Potrivit art. 29 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile,

Art. 13. - Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2013 se întocmesc în lei.” Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

Art. 14. - (1) Potrivit prevederilor art. 20 alin. (3) Ist. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, ale cap. II secţiunea 10 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (2), situaţiile financiare anuale ale asigurătorilor vor fi auditate de firme de audit autorizate, potrivit legii, şi aprobate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu prevederile Normelor privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în aplicarea prevederilor art. 21 din Normele privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare Ia auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu situaţiile financiare anuale societăţile de asigurare/reasigurare vor transmite declaraţia cu privire la datele şi informaţiile referitoare la firma de audit, declaraţie completată şi semnată de una dintre persoanele semnificative ale societăţii de asigurare/reasigurare, în forma prezentată în anexa nr. 3 la normele menţionate în prezentul alineat.

Art. 15. - (1) Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare consolidate aprobate în mod corespunzător şi raportul administratorilor, împreună cu raportul de audit statutar, se publică potrivit legislaţiei în vigoare. Aceste situaţii vor fi publicate în formă electronică şi pe site-ul societăţii de asigurare-reasigurare.

(2) Ori de câte ori situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cărora auditorii şi-au întocmit raportul lor. Acestea trebuie să fie însoţite de textul complet al raportului de audit.

Art. 16. - (1) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care, la data bilanţului, depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii de mărime:

a) total active: 3.650.000 euro;

b) cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;

c) număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50 au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale, potrivit legii.

(2) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) au obligaţia verificării situaţiilor financiare anuale, potrivit legii.

(3) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care au auditat situaţiile financiare anuale vor asigura verificarea situaţilor

financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive nu depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1).

(4) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care au verificat situaţiile financiare anuale conform prevederilor alin. (2) vor audita situaţiile financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1).

(5) Brokerii de asigurare-reasigurare care au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale/consolidate, potrivit criteriilor de mărime menţionate la alin. (1), vor completa pe formularul de bilanţ şi datele de identificare (denumirea/nume şi prenume, numărul din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România şi Codul Fiscal) ale firmei de audit/auditorului persoană fizică, după caz

Art. 17. - (1) Asigurătorii şi brokerii de asigurare vor depune până la data de 15 aprilie 2014 la Autoritatea de Supraveghere Financiară situaţiile financiare anuale listate, semnate şi ştampilate, împreună cu:

a) o copie a codului unic de înregistrare;

b) raportul administratorului;

c) declaraţia scrisă a persoanelor răspunzătoare pentru organizarea şi conducerea contabilităţii;

d) raportul de audit statutar (pentru situaţiile financiare pentru care audita rea este obligatorie);

e) raportul cenzorilor sau al expertului contabil, după caz;

f) o copie a procesului-verbal al adunării generale a acţionarilor sau asociatelor;

g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;

h) o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice, semnată de persoanele în drept.

Asigurătorii care practică cele două categorii de asigurări (asigurări de viaţă şi asigurări generale) vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară balanţele sintetice aferente fiecărei categorii de asigurări, precum şi balanţa sintetică centralizată. Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative vor depune şi balanţa sintetică specifică activităţii de administrare de fonduri de pensii facultative;

i) balanţa de verificare a conturilor sintetice şi balanţa de verificare a conturilor analitice, centralizate şi distinct pentru cele două categorii de asigurări (asigurări de viaţă şi asigurări generale), vor fi depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară în format electronic (CD) - format Excel;

j) declaraţia în forma prezentată în anexa nr. 3 la Normele privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) referitoare la termenul de depunere al situaţiilor financiare anuale întocmite de asigurătorii şi brokerii de asigurare se aplică şi subunităţilor deschise în România de subunităţile asigurătorilor şi brokerilor de asigurare rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European pentru raportarea anuală întocmită la 31 decembrie 2013.

Art. 18. - (1) Asigurătorii, brokerii de asigurare şi subunităţile acestora menţionaţi/menţionate la art. 2, respectiv la art. 5 alin. (4) vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară situaţiile financiare anuale/raportarea anuală, astfel:

a) în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicaţia EWS;

b) pe suport hârtie, semnate şi ştampilate, conform legii, împreună cu toate documentele prevăzute mai sus.

(2) Asigurătorii şi brokerii de asigurare care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 31 decembrie 2013 nu întocmesc situaţii financiare la data de 31 decembrie 2013, urmând să depună, potrivit legii, o declaraţie pe propria răspundere la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare ale societăţii:

a) denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

b) adresa şi numărul de telefon;

c) numărul de înregistrare la registrul comerţului;

d) codul unic de înregistrare;

e) capitalul social.

(3) Situaţiile financiare anuale auditate vor fi prezentate Autorităţii de Supraveghere Financiară şi în situaţia transferului total de portofoliu de asigurări în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a fuziunii sau a divizării.

(4) Pe perioada lichidării asigurătorii şi brokerii de asigurare aflaţi în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, o raportare anuală compusă din formularul de bilanţ, cont de profit şi pierdere, date informative, situaţia activelor imobilizate semnate de persoanele care au obligaţia gestionării societăţii şi de persoanele abilitate potrivit legii să semneze situaţiile financiare anuale. Raportarea anuală va fi întocmită pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2013.

(5) Potrivit art. 185 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.

(6) Situaţiile financiare anuale, însoţite de documentele prevăzute la art. 17 şi de raportarea anuală la 31 decembrie 2013, se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Entităţile depun situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu situaţiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.

Art. 19. - Nedepunerea situaţiilor financiare anuale, a declaraţiilor şi a celorlalte informaţii solicitate la termenele prevăzute în prezenta normă, prezentarea unor situaţii financiare anuale care conţin date eronate, necorelate sau care nu respectă unitatea de măsură înscrisă la fiecare formular/rând se sancţionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 41 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20. - (1) Entităţile care îndeplinesc condiţiile specificate în Reglementările contabile conforme cu directivele europene privind situaţiile financiare consolidate ale societăţilor din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor.

(2) Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate de consiliul de administraţie al societăţii-mamă şi semnate în numele consiliului de preşedintele acestuia, se depun la Autoritatea de Supraveghere Financiară până la data de 30 septembrie 2014, documentaţia cuprinzând:

a) bilanţul consolidat;

b) contul de profit şi pierdere consolidat;

c) note la situaţiile financiare consolidate;

d) raportul consolidat al administratorilor;

e) raportul de audit al situaţiilor financiare consolidate, întocmit în conformitate cu prevederile Normelor privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

f) declaraţia scrisă a administratorului societăţii-mamă prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate şi confirmă că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

- situaţiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea grupului.

(3) Conform prevederilor art. 185 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul societăţii-mamă, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin. (1) din aceeaşi lege urmând a fi aplicate în mod corespunzător.

(4) Nedepunerea situaţiilor financiare consolidate se sancţionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 21. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Normele privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 şi 100 bis din 20 februarie 2013.

Art. 22. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

 

Bucureşti, 24 februarie 2014.

Nr. 1.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.