MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 219/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 219         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 martie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

211. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

212. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

213. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

214. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

216. - Hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile martie şi aprilie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

36. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea art. 13 din Procedura de eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 201/2007, ca urmare a actualizării taxei în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 

37. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 

38. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 8 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 

39. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/ exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 

40. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 4 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 

41. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 

ACTE ALE INSTANŢELOR

 

            Sentinţa nr. 41 din 18 noiembrie 2013 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a V-a civilă (extras)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Doamna Monica Mihaela Ştirbu se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Bilbao, Regatul Spaniei.

Art. 2. - Doamna Monica Mihaela Ştirbu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 26 martie 2014.

Nr. 211.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Marian Popescu se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Bilbao, Regatul Spaniei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 26 martie 2014.

Nr. 212.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Manuel Pleşa se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Sevilla, Regatul Spaniei.

Art. 2. - Domnul Manuel Pleşa îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 26 martie 2014.

Nr. 213.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Radu-Cătălin Mardare se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Sevilla, Regatul Spaniei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 26 martie 2014.

Nr. 214.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru lunile martie şi aprilie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul Obiectivului convergenţă - Programul operaţional sectorial Mediu (POS Mediu), Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE)r Programul operaţional regional (POR), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunilor martie şi aprilie ale anului 2014, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari şi pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de piaţă aferente instrumentelor structurale, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 908.954,00 mii lei, în echivalent euro, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operaţionale, care beneficiază de prevederile alin. (1), sunt cei prevăzuţi în anexă.

(3) Sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 31 iulie 2014.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR “Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României administrat de Autoritatea de certificare şi plată.

(3) Autoritatea de certificare şi plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1) şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată.

(4) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, integral sau în tranşe, în limita sumei rezultate în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzute la alin. (3), proporţional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorităţilor de management cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată şi cereri de plată înregistrate la autorităţile de management.

(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată potrivit alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 30 aprilie 2014.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 6 mai 2014.

(7) Autorităţile de management notifică Autoritatea de certificare şi plată cu privire la cheltuirea integrală a sumelor transferate potrivit alin. (4) sau cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin. (6), în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunii.

Art. 3. - (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente programelor operaţionale. Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare şi plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii fondurilor, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi comunitar, a căror valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare şi plată va asigura procesarea şi transmiterea declaraţiilor de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autorităţile de management, în condiţiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficienţe.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro “Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, până la incidenţa sumei în euro prevăzute la art. 2 alin. (2), luând în considerare notificările autorităţilor de management prevăzute la art. 2 alin. (7).

(3) Sumele necesare pentru finanţarea eventualelor diferenţe nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, potrivit art. 2 alin. (6), se asigură din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferenţe favorabile de cure valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, potrivit art. 2 alin. (6), se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) şi art. 3 alin. (2) şi (3) până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorilor principali de credite prevăzuţi în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

 

Bucureşti, 26 martie 2014.

Nr. 216.

 

ANEXĂ

 

Repartiţia sumelor alocate temporar, pentru lunile martie şi aprilie ale anului 2014, din venituri din privatizare, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 

- mii lei -

Ordonator principal de credite - AM

Total necesar ronduri martie şi aprilie 2014 (FEN)

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice - POS Mediu

 293.954,00

Ministrul fondurilor europene - POS CCE

 255.000,00

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - POR

 360.000,00

TOTAL

 908.954,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANŢAALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea art. 13 din Procedura de eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transporta animale vii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 201/2007, ca urmare a actualizării taxei în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 551 din 14 februarie 2014, întocmit de Direcţia generală afaceri interne şi administraţie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 13 din Procedura de eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 201/2007 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 21 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins, ca urmare a actualizării taxei în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013*):

“Art. 13. - Cheltuielile privind tipărirea Certificatului de competenţă profesională se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, iar pentru eliberarea acestuia se achită o taxă de 8 lei.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 17 martie 2014.

Nr. 36.


*) Inflaţia a fost calculata pentru perioada octombrie 2011-decembrie 2013.

 

AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 557 din 14 februarie 2014, întocmit de Direcţia generală afaceri interne şi administraţie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, publicat în Monitorul Oficial, al României, Partea I, nr. 646 din 16 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013*).

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 17 martie 2014.

Nr. 37.


*) Inflaţia a fost calculată pentru perioada aprilie 2013-decembrie 2013.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la norma sanitara veterinară)

 

TARIFE

A. Tarife pentru evaluarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animate în vederea autorizării sanitare veterinare

 

Nr. crt.

Unitate

Activitate

Cod CAEN

Tarif de evaluare în vederea autorizări

sanitare veterinare

- lei/unitate -

0

1

2

3

4

1.

Unitate de producere a aditivilor şi/sau a preamestecurilor de aditivi furajeri, a preamestecurilor conţinând aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

589

2.

Unitate de producere a hranei destinate animalelor de fermă pentru punerea pe piaţă sau pentru nevoile exclusive ale propriei exploataţii, cu utilizarea aditivilor furajeri, a preamestecurilor de aditivi sau a preamestecurilor conţinând aditivi - menţionaţi în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

589

3.

Magazin de furaje pentru animalele de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa JV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4778

379

4.

Depozit de produse destinate hranei pentru animale de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Depozitări

5210

484

5.

Unitate pentru ambalarea produselor destinate hranei animalelor de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Activităţi de ambalare

8292

536

6.

Unitate de producere a furajelor medicamentate

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

589

7.

Unitate comercială care pune pe piaţă aditivi şi/sau preamestecuri de aditivi furajeri, preamestecuri conţinând aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, fără a deţine produse în incintele lor

Intermedieri în comerţul cu produse diverse

4619

326

 

B. Tarife pentru înregistrarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale

 

Nr. crt.

Unitate

Activitate

Cod CAEN

Tarif pentru înregistrarea

sanitară veterinară

- lei/unitate -

0

1

2

3

4

1.

Unitate pentru producerea aditivilor şi/sau preamestecurilor de aditivi furajeri, preamestecurilor conţinând aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

218

2.

Unitate de producere a hranei destinate animalelor de fermă, pentru punerea pe piaţă sau pentru nevoile proprii ale exploataţiei - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Fabricarea preparatelor

pentru hrana animalelor de fermă

1091

218

3.

Magazin de furaje pentru animalele de fermă - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4778

218

4.

Depozit de aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi/conţinând aditivi furajeri sau alte furaje, furaje combinate pentru animalele de fermă - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Depozitări

5210

218

5.

Unitate pentru ambalarea produselor destinate nutriţiei animalelor de fermă - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Activităţi de ambalare

8292

218

6.

Unitate comercială care pune pe piaţă aditivi şi/sau preamestecuri de aditivi furajeri, preamestecuri conţinând aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă, furaje combinate - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare, fără a deţine produse în incintele lor

Intermedieri în comerţul cu produse diverse

4619

218

7.

Transportator al hranei pentru animale, al aditivilor furajeri, al preamestecurilor de aditivi/conţinând aditivi furajeri sau alte furaje, al furajelor combinate

Transporturi rutiere de mărfuri

4941

6024

218

8.

Unităţi, altele decât cele din sectorul hranei pentru animale, care furnizează produse/subproduse destinate utilizării în hrana animalelor de fermă

Activităţi din industria biogazului, farmaceutică, chimică, precum şi din alte domenii de activitate, cu excepţia activităţilor din industria alimentară

Codurile CAEN

specifice activităţilor desfăşurate

218

9.

Mijloc de transport al hranei pentru animale, al aditivilor furajeri, al preamestecurilor de aditivi/conţinând aditivi furajeri sau alte furaje, al furajelor combinate

Transport exclusiv al hranei pentru animale

 

134

 

AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARA VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 8 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 556 din 14 februarie 2014, întocmit de Direcţia generală afaceri interne şi administraţie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 8 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 6 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013*).

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 17 martie 2014.

Nr. 38.


*) Inflaţia a fost calculată pentru perioada aprilie 2013-decembrie 2013.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 8 la norma sanitară veterinară)

 

TARIFE

pentru autorizarea sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală

 

Partea

Unitatea

Tarif de autorizare

lei/unitate/obiectiv

 

Unităţi cu activităţi generale:

 

Depozit frigorific ....................................................................

398

Unitate de reambalare ..........................................................

663

Piaţă agroalimentară, piaţă angro, hală pentru desfacerea produselor de origine animală ..........................................................

398

II

Carne de ungulate domestice:

 

Abator....................................................................................

663

Unitate de tranşare................................................................

530

III

 

 

Carne de pasăre şi lagomorfe:

 

Abator de păsări.....................................................................

663

Unitate de tranşare carne pasăre.............................................

530

IV

Carne de vânat de crescătorie:

 

Abator....................................................

663

Unitate de tranşare carne de vânat............

530

V

Carne de vânat sălbatic:

 

Unitate de manipulare..............................

530

Unitate de tranşare............

398

VI

Carne tocată, preparată şi came separată mecanic:

 

Unitate pentru producerea cărnii tocate................................

530

Unitate de came preparată..........................................................

530

Unitate de came separată mecanic.............................................

530

VII

Produse din carne:

 

Unitate de procesare..................................

663

VIII

Moluşte bivalve vii:

 

Centru de colectare moluşte bivalve vii.................................

398

Centru de purificare moluşte bivalve vii................................

398

IX

Peşte şi produse din pescuit:

 

Vas fabrică.............................................................................

663

Vas congelator........................................................................

663

Unitate de produse proaspete din pescuit...................................

663

Unitate de procesare produse din pescuit...................................

663

Piaţa de licitaţie peste şi produse din pescuit........................

530

Piaţa de desfacere..................................................................

530

Centru de colectare peste...........................................................

219

Fermă de acvacultura cu centru de colectare peste integrat........

109

X

Lapte şi produse din lapte

 

Centru de colectare a laptelui ..................................................

133

Unitate de procesare a laptelui materie primă........................

663

Unitate de procesare a produselor lactate..............................

586

XI

Ouă şi produse din ouă

 

Centru de ambalare a ouălor..................................................

398

Unitate de producere ou lichid................................................

663

Unitate de procesare ouă............................................................

663

XII

Pulpe de broască şi melci

 

Unitate de procesare pulpe de broască şi melci.................

663

XIII

Grăsimi animale, untură şi jumări:

 

Centru de colectare grăsimi animale......................................

398

Unitate de procesare grăsimi animale....................................

663

XIV

Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine:

 

Unitate de procesare stomacuri, vezici şi intestine................

663

XV

Gelatina:

 

Centru de colectare materii prime pentru gelatină...................

398

Unitate de producere a gelatinei...................

663

XVI

Colagen:

 

Centru de colectare materii prime pentru colagen.................

398

Unitate de producere a colagenului.....................

663

XVII

Alte activităţi:

 

Unitate de prelucrare miere de albine şi/sau produse apicole....

586

Şlep.........................................................................................

398

Vagon frigorific......................................................................

398

Navă pescador........................................................................

398

Aeronavă...............................................................................

398

Mijloace auto specializate.......................................................

116

 

AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţii lor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 554 din 14 februarie 2014, întocmit de Direcţia generală afaceri interne şi administraţie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 194 şi 194 bis din 26 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013*).

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 17 martie 2014.

Nr. 39.

 

*) Inflaţia a fost calculată pentru perioada aprilie 2013-decembrie 2013.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 27 la norma sanitară veterinară)

 

TARIFE

pentru autorizarea sanitar-veterinară a unităţilor şi a mijloacelor de transport supuse controlului sanitar-veterinar

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice

UM

Tarife de autorizaţie

lei/UM

0

1

2

3

1.

Unităţi specializate care asigură servicii DDD

unitate

308

2.

Exploataţie comercială de bovine*

unitate

264

3.

Exploataţie comercială de ovine* Exploataţie comercială de caprine* Exploataţie comercială de ecvine*

unitate

264

4.

Exploataţie comercială de porcine*

unitate

264

5.

Exploataţie comercială de păsări*

unitate

264

6.

Staţie de incubaţie tip industrial

unitate

308

7.

Exploataţie apicolă comercială

unitate

264

8.

Exploataţie de iepuri şi animale de blană*

unitate

264

9.

Exploataţie pentru creşterea animalelor bal lai

unitate

264

10.

Exploataţie didactică şi experimentală

unitate

264

11.

Baze de achiziţii pentru animale vii

unitate

264

12.

Centre de colectare animale vii

unitate

264

13.

Exploataţie de carantină

unitate

264

14.

Puncte de control

unitate

264

15.

Târguri de animale vii

unitate

230

16.

Exploataţie de producţie în domeniul acvaculturii

unitate

264

17.

Biobază pentru animale de experienţă

unitate

114

18.

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria I în scopul neutralizării prin procesare

unitate

791

19.

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria a II-a în scopul neutralizării prin procesare

unitate

791

20.

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria a III-a în scopul neutralizării prin procesare

unitate

791

21.

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman sau a proteinelor animale procesate în scopul neutralizării prin incinerare - capacitate mare/mică

unitate

791

22.

Unităţi de prelucrare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman pentru utilizări tehnice

unitate

660

23.

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală/produselor procesate prin compostare

unitate

791

24.

 Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală prin producere de biogaz

unitate

791

25.

Centru de colectare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman

unitate

528

26.

Unitate oleochimică categoria a II-a

unitate

660

27.

Unitate oleochimică categoria a III-a

unitate

660

28.

Unitate intermediară de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea neutralizării - categoriile I şi a II-a

unitate

528

29.

Unitate intermediară de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea neutralizării - categoria a III-a

unitate

528

30.

Depozit de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, pentru uz tehnic - categoriile I, a II-a şi a III-a

unitate

660

31.

 Unitate de depozitare a produselor procesate categoriile I, a II-a şi a III-a

unitate

264

32.

Unitate pentru producerea produselor din peşte pentru hrana animalelor Fabrică făină de peşte - categoria a lil-a

unitate

396

33.

Genotecă de animale

unitate

11

34.

Mijloc de transport cu dotări specifice

unitate

330

35.

Transportator animale vii

unitate

330

36.

Mijloc de transport animale vii în călătorii rutiere de scurtă durată

unitate

330

37.

Mijloc de transport animale vii în călătorii rutiere de lungă durată

unitate

538

38.

Mijloc de transport naval pentru animale vii

unitate

1.046

39.

Mijloc de transport subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

unitate

396

40.

Unitate utilizatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, conform art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare

unitate

11

41.

Unitate utilizatoare de produse pentru obţinerea hranei nerumegătoarelor şi rumegătoarelor, conform anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile ale animalelor, cu amendamentele ulterioare

unitate

11

42.

Unitate producătoare pentru hrană animale de companie - hrană uscată, articole de masticaţie, hrană crudă, hrană umedă

unitate

396

43.

Instalaţie de combustie a grăsimilor animale ecarisate, conform Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu amendamentele ulterioare

unitate

230


* În cererea formulată de către operatorul economic se menţionează obligatoriu profilul activităţii: exploataţie de vaci de lapte, îngrăşătorie; exploataţie comercială de porcine pentru reproducţie, reproducţie şi selecţie, îngrăşătorie; exploataţie de ovine pentru reproducţie, reproducţie şi selecţie, îngrăşătorie; exploataţie de păsări pentru reproducţie, inclusiv staţie de incubaţie; broiler; pui ecluzionaţi, ouă pentru incubat; herghelie, depozit de armăsari; fermă animale de blană; exploataţiile de origine care intenţionează să realizeze comerţ intracomunitar/export în ţări terţe trebuie să fie autorizate sanitar-veterinar pentru comerţ intracomunitar/export în ţări terţe.

 

AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 4 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 552 din 14 februarie 2014, întocmit de Direcţia juridică şi resurse umane din cadrul Autorităţi Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 4 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013.*)

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 17 martie 2014.

Nr. 40.


*) Inflaţia a fost calculată pentru perioada aprilie 2013-decembrie 2013.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor)

 

TARIFE

pentru înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul

 

Nr. crt.

Unitatea

Tariful de înregistrare

lei/unitate

1.

Carne, lapte şi produse din lapte:

 

Carmangerie, măcelărie, centru sacrificare păsări şi/sau lagomorfe la nivelul fermei sau exploataţiei, centru de prelucrare lapte

354 - persoane juridice

Centru colectare vânat sălbatic

10 - persoane fizice 236

2.

Peşte şi produse din pescuit, miere şi alte produse din miere şi ouă pentru consum:

 

Centru de colectare peşte, magazin de desfacere peşte, pescărie, centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, punct de debarcare, centru extracţie, colectare miere şi alte produse apicole, centru colectare ouă

236

Ambarcaţiune de pescuit, stupină, magazin desfacere a mierii de albine şi a altor produse apicole

118

3.

Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare a alimentelor şi unităţi care desfăşoară alte activităţi în domeniu:

 

Restaurant, indiferent de specific, laborator de cofetărie şi/sau patiserie, pensiuni turistice, unităţi de vânzare prin internet, staţie spălare şi dezinfecţie mijloace de transport

354

Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar, depozit alimentar, catering

236

Hipermarket/supermarket

592

4.

Activităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor

 

Unităţi de prelucrare a cartofilor şi producţie a produselor din cartofi în scop alimentar

236

Unităţi de conservare şi fabricare a sucurilor/concentratelor de fructe şi legume

236

Unităţi de fabricare a produselor alimentare din fructe şi legume (inclusiv gemuri, marmelade şi jeleuri)

236

5.

Activităţi de fabricare a uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale

 

Unităţi pentru producţia şi prelucrarea uleiurilor vegetale brute şi rafinate

354

Unităţi pentru fabricarea margarinei, a amestecurilor pentru tartine şi a grăsimilor de gătit combinate

354

Unităţi pentru producţia fainei oleaginoase nedegresate

236

6.

Activităţi de fabricare a produselor de morărit, amidonului şi produselor din amidon

 

Unităţi de morărit şi măcinat

236

Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun şi a premixurilor

354

Unităţi pentru fabricarea amidonului, glutenului, a glucozei, siropului de glucoza şi a maltozei

236

Unităţi pentru măcinarea legumelor

236

7.

Activităţi de fabricare a altor produse alimentare

 

Unităţi pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete şi conservate de patiserie, produselor proaspete şi uscate de panificaţie, plăcintelor, checurilor, tartelor, biscuiţilor, pişcoturilor, prăjiturilor conservate, fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate etc.

354

 

Unităţi pentru fabricarea zahărului, a produselor zaharoase, gumei de mestecat, a ciocolatei şi produselor din cacao etc.

354

Unităţi pentru fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului, pastelor făinoase şi altor produse făinoase similare

236

Unităţi pentru prelucrarea cafelei, ceaiului şi fabricarea condimentelor

354

Unităţi pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice

354

Unităţi pentru fabricarea produselor alimentare congelate

236

Unităţi pentru fabricarea altor produse alimentare de origine nonanimală neclasificate în altă parte

236

Unităţi de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe şi alte părţi de plante - confiate, deshidratate, uscate, glasate sau cristalizate)

236

Unităţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea ciupercilor

236

8.

Activităţi de fabricare a băuturilor

 

Unităţi pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie şi a băuturilor alcoolice distilate

354

Unităţi pentru fabricarea vinului, cidrului şi a altor vinuri din fructe

354

Unităţi pentru fabricarea berii, a malţului şi a altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentare

354

Unităţi pentru fabricarea de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice

354

9.

Alte activităţi

 

Unităţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală

236

Unităţi de fabricare a îngheţatei

236

Depozit alimentar/frigorific pentru produse de origine nonanimală

354

Depozit pentru seminţe de consum

236

Unităţi de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate

354

Unităţi de producere a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele

118

Mijloc de transport al produselor de origine nonanimală

118

 

AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor nr. 7,8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 553 din 14 februarie 2014, întocmit de Direcţia generală afaceri interne şi administraţie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013.*)

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 17 martie 2014.

Nr. 41.


*) Inflaţia a fost calculată pentru perioada aprilie 2013-decembrie 2013.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 7 la norma sanitară veterinară)

 

TARIFE

pentru autorizarea şi reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, precum şi pentru modificarea condiţiilor în care a fost emisă autorizaţia de comercializare

 

Nr. crt.

Denumirea operaţiunii

Tarif operaţiune - lei -

1.

Emitere autorizaţie de comercializare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar

2.487

2.

Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă

622

3.

Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care nu au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă

1.243

4.

Evaluarea cererii pentru modificarea de tip I

374

5.

Evaluarea cererii pentru modificarea de tip II

622

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. a la norma sanitara veterinara)

 

TARIFE

pentru testarea reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar în vederea verificării valorii de diagnostic

 

1.

Set de diagnostic RSAR

312

2.

Set de diagnostic SAT pentru testarea reagenţilor

742

3.

 Set de diagnostic RFC

909

4.

 Set de diagnostic conjugat IFD

1.004

5.

 Set de diagnostic ID

869

6.

 Set de diagnostic RIHA

1.704

7.

 Set de diagnostic rapid

2.717

8.

 Teste rapide biotoxine

5.745

9.

 Set de diagnostic ELISA micotoxine

888

10.

 Set de diagnostic ELISA

2.011

11.

 Testarea produselor microbicide (dezinfectanţi)

3.984

12.

 Set de diagnostic ELISA imunoenzimatic

8.852

13.

 Set de diagnostic EST imunoblotare

10.368

14.

 Set de diagnostic EST imunocromatografic

8.257

15.

 Set de diagnostic EST imunohistochimic

5.126

16.

Test PCR clasic

8.823

17.

 Set de diagnostic pentru teste Real Time PCR

9.046

18.

 Set de diagnostic pentru extracţia acizilor nucleici

8.712

19.

 Set de diagnostic pentru genotipare

9.269

20.

 Set de diagnostic pentru secvenţiere

91Î28

21.

Set de diagnostic ELISA pentru echinococcoză

1.712

22.

Set de diagnostic ELISA pentru fascioloză

1.524

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 101a norma sanitară veterinară)

 

TARIF

pentru evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de fabricaţie

 

            Tarif produs -3.729 lei.

 

ACTE ALE INSTANŢELOR

 

TRIBUNALUL BUCUREŞTI,

Secţia a V-a civilă

 

SENTINŢA Nr. 41

din 18 noiembrie 2013

a Tribunalului Bucureşti, Secţia a V-a civilă (extras)

 

Admite cererea privind petentul Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu sediul în sectorul 3, Bucureşti, str. Scaune nr. 1-3 şi pe intimatul Partidul Naţional Creştin Democrat*) prin preşedinte Săseanu Constantin, cu sediul în sectorul 5, Bucureşti, str. Antim nr. 8.

Dispune dizolvarea Partidului Naţional Creştin Democrat,

Dispune radierea Partidului Naţional Creştin Democrat din Registrul partidelor politice.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei hotărâri la Curtea de Apel Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.11.2013.

 

Preşedinte,

Mihaela Stăncescu

Grefier,

Dumitru Nica

 


*) Partidul Naţional Democrat Creştin, conform încheierii din 10.01 2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a V-a civilă prin care îndreaptă eroarea materială din Sentinţa nr. 41 din 18 11.2013.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.