MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 797/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 797         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 3 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.095. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 177 “Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, ţesuturi şi celule” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

 

1.484. - Ordin al ministrului transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE

 

1.485. - Ordin al ministrului transporturilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru supravegherea exercitată de autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 177 “Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, ţesuturi şi celule” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 36272009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurate şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 177 “Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, ţesuturi şi celule”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, prevăzut în anexă.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 octombrie 2014.

Nr. 1.095.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 - 2013

Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001

 

CONDIŢII SPECIFICE

Cerere de propuneri de proiecte de tip şi stern ic nr. 177

 

“Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, ţesuturi şi celule”

 

Axa prioritară 3

“Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

 

Domeniul major de intervenţie 3.2

“Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii*

Octombrie 2014

 

CUPRINS

 

1 Introducere

2 Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic “Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe şi celule”

2.1 Justificarea lansării prezentei cereri de propuneri de proiecte

2.2 Condiţii specifice Documentul-cadru de implementare POSDRU 2007-2013

2.3 Alocare financiară orientativă

2.4 Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile

3 Prevederi relevante ale DMI 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte

4 Condiţii de eligibilitate

4.1 Grup ţintă eligibil

4.2 Activităţi eligibile

4.3 Beneficiari eligibili

4.4 Cheltuieli eligibile

4.5 Indicatori de monitorizare şi evaluare

5 Procesul de evaluare şi selecţie

6 Greşeli frecvente la redactarea cererii de finanţare

6.1 Greşeli care duc automat la respingerea cererii de finanţare

6.2 Greşeli care duc la depunctarea cererii de finanţare (în Faza B - Criterii de selecţie)

7 Contestaţii

8 Procesul de contractare

9 Anexa nr. 1: Grila de evaluare FAZAA

10 Anexa nr. 2: Grila de evaluare FAZA B

 

1. Introducere

Acest document cuprinde Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 177 “Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, ţesuturi şi celule”.

Informaţiile generale cu privire la:

- documentele programatice;

- eligibilitatea proiectelor, solicitanţilor;

- eligibilitatea cheltuielilor;

- completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare;

- evaluarea şi selecţia proiectelor;

- contractul de finanţare;

- implementarea proiectelor,

sunt prezentate în Ghidul solicitantului - Condiţii generale aferent acestei cereri de propuneri de proiecte.

Pentru a mări şansele proiectului dumneavoastră de a fi selectat, vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea formularului electronic al cererii de finanţare şi a anexelor, să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest ghid şi în Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul prezentei scheme de finanţare nerambursabilă.

De asemenea, vă recomandăm să consultaţi periodic pagina de internet a AMPOSORU - www.fonduri-ue.ro pentru a fi la curent cu eventualele modificări aduse Ghidului solicitantului şi cu posibilele comunicări/informaţii privind prezenta schemă de finanţare nerambursabilă.

2. Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic “Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, ţesuturi şi celule”

2.1. Justificarea lansării prezentei cereri de propuneri de proiecte

Una dintre propunerile Comisiei Europene pentru recomandări specifice de ţară ale Consiliului în 2014 pentru România vizează “accelerarea reformelor în sistemul sănătăţii pentru a spori eficienţa, calitatea şi accesibilitatea acestuia”1.

În acest context, domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană reprezintă un domeniu sensibil la constrângerile bugetare şi care se confruntă cu nevoia creşterii

numărului de personal specializat, pe lângă necesitatea depăşirii limitărilor legate de acceptabilitatea în rândul populaţiei a donării de organe^.

În contextul evoluţiilor semnalate în ultimii ani la nivelul Agenţiei Naţionale de Transplant (ANT), în special în ceea ce priveşte programele referitoare la transplantul hepatic şi cel renal, se impune asigurarea unui număr crescut de personal specializat în cadrul unităţilor sanitare cu paturi acreditate de ANT pentru prelevare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule.

2.2. Condiţii specifice Documentul-cadru de implementare POSDRU 2007-2013

în conformitate cu prevederile Documentului-cadru de implementare POSDRU 2007-2013. intervenţiile din cadrul domeniului major de intervenţie 3.2 (DMI 3.2) includ inclusiv formare profesională pentru personalul medical.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte se finanţează activităţi care urmăresc promovarea şi sprijinirea formării profesionale a personalului medical din domeniul transplantului.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt promovate proiecte care îndeplinesc condiţia că activităţile proiectului urmează să fie implementate la nivel sectorial.

Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi cuprinsă între: minimum echivalentul în lei a 5.000.001 euro şi maximum echivalentul în lei a 50.000.000 euro.

Cererile de finanţare care nu se încadrează în limitele prevăzute mai sus vor fi respinse.

Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii octombrie 2014, disponibil pe pagina web:

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en

 

ATENŢIE !:

Bugetul proiectului dumneavoastră va fi exprimat DOAR în lei. Cererile de finanţare care prezintă buget calculat în euro vor fi respinse.

Structura bugetului cererii de finanţare se regăseşte în Ghidul solicitantului - Condiţii generale.


1  http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_romania_ro.pdf.

2 Aşa cum se subliniază în Strategia naţională de sănătate 2014-2020

http://www.ms.gov.ro/documente/Anexa%201%20-%20Strategia%20Nationala%20de%20Sanatate_886_1761.pdf

 

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă între minimum 6 luni şi maximum 12 luni. Cererile de finanţare a căror durată de implementare este mai mică de 6 luni sau mai mare de 12 luni vor fi respinse. Dacă proiectul dumneavoastră are o durată între limitele specificate mai sus, în timpul implementării aveţi posibilitatea de a solicita extinderea perioadei de implementare a proiectului, fără însă a depăşi limita maximă admisă pentru acest tip de cereri de finanţare (12 luni), fără a modifica valoarea totală eligibilă a finanţării şi cu o justificare bine fundamentată.

2.3. Alocare financiară orientativă

Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 50.000.000 euro, din care Fondul Social European (contribuţia comunitară la finanţarea acordată) reprezintă 85% pentru beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

2.4. Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile

 

Tipul beneficiarului

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile

(%)

Valoarea maximă a finanţării publice (UE+RO) acordate din totalul costurilor eligibile

(%)

beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale

2%

98%

 

Contribuţia solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de către dumneavoastră, în calitate de solicitant.

Contribuţia proprie a solicitantului trebuie să fie realizată sub formă financiară. În cadrul proiectelor finanţate din POSDRU, contribuţia în natură nu este eligibilă.

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării proiectului, precum şi orice cheltuială suplimentară ce va apărea în timpul implementării proiectului vor fi suportate de către dumneavoastră în calitate de beneficiar.

Prezenta cerere de propuneri de proiecte nu reprezintă o schemă de ajutor de stat sau de minimis.

Pentru a completa corect bugetul proiectului în cererea de finanţare, vă rugăm să aveţi în vedere procentul contribuţiei proprii pe care trebuie să o asiguraţi, precum şi condiţiile generale de eligibilitate a cheltuielilor (detaliate în Ghidul solicitantului - Condiţii generale aferent prezentei cereri de propuneri de proiecte).

 

TOATE cererile de finanţare nerambursabilă pentru POSDRU se completează şi se transmit on-line în limba română; în acest scop, accesaţi pagina de internet a AMPOSDRU, secţiunea “Cerere de propuneri de proiecte”, link “Actionweb” - www.fonduri-ue.ro Cererile de finanţare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse.

 

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a două zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ghid, ora 10,00, până în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, ora 16,00, sau până la momentul depunerii cererii de finanţare de către solicitant.

 

AMPOSDRU va informa pe site-ul www.fonduri-ue.ro data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi data închiderii sistemului informatic.

 

 

 

3. Prevederi relevante ale DMI 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte

Obiectivul operaţional al DMI 3.2. “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” este “creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor, promovarea formelor flexibile de organizare a muncii, a formării profesionale specifice şi asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă”.

Operaţiunea orientativă din cadrul DMI 3.2 relevantă pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte este “promovarea şi sprijinirea formării profesionale a personalului din domeniul managementului sănătăţii şi a personalului medical”.

Prin lansarea prezentului apel de propuneri de proiecte se încurajează îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale personalului medical din domeniul transplant din unităţi publice sanitare cu paturi în scopul dezvoltării acestui sector.

4. Condiţii de eligibilitate

4.1. Grup-ţintă eligibil

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, grupul-ţintă eligibil cuprinde personalul medical din domeniul transplant, din unităţi publice sanitare cu paturi.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte grupul-ţintă eligibil va fi format din minimum 500 medici şi minimum 1.000 asistente medicale. Dovada apartenenţei la grupul-ţintă se va putea face inclusiv prin declaraţie semnată pe propria răspundere a persoanei vizate.

Pe întreaga durată de implementare a proiectului, în calitate de beneficiar, veţi transmite informaţii privind participanţii, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională.

În calitate de solicitant aveţi obligaţia de a respecta prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, veţi informa persoanele din grupul-ţintă al proiectului despre obligativitatea de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate. În acest sens, după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, dumneavoastră, în calitate de beneficiar, va trebui să demaraţi procedurile legale în vederea înregistrării ca operator de date cu caracter personal. Participanţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declaraţie prin care îşi dau acordul privind utilizarea datelor personale.

4.2. Activităţi eligibile

În conformitate cu prevederile Documentului-cadru de implementare 2007-2013 în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile următoarele activităţi:

1. Furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv formare profesională specifică pentru angajaţi în scopul obţinerii competenţelor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii muncii, precum:

- suport pentru implementarea activităţilor inovatoare şi transferul de bune practici în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule;

- alte activităţi de formare profesională pentru angajaţi, de tipul iniţiere, specializare/perfecţionare sau alte activităţi de instruire în scopul obţinerii competenţelor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii muncii relevante pentru domeniul transplant de organe, ţesuturi şi celule.

2. Promovarea şi asigurarea formării profesionale pentru personalul medical din domeniul sanitar, precum:

- formare profesională pentru a asigura implementarea noilor tehnologii în sistemul de sănătate relevante pentru domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule;

- specializare/perfecţionare în domenii de specialitate pentru personalul medical din domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule.

3. Elaborarea şi furnizarea programelor de formare profesională pentru iniţiere şi perfecţionare/specializare, inclusiv formare profesională specifică, privind noile tehnologii, inclusiv TIC şi actualizarea cunoştinţelor TIC ale angajaţilor, precum:

- formare profesională, inclusiv formare profesională specifică pentru facilitarea introducerii de noi procese tehnologice şi organizatorice care să respecte normele de protecţie a mediului;

- formare profesională, inclusiv formare profesională specifică şi stagii de practică în vederea asigurării competenţelor necesare pentru personalul din sistemul sanitar în funcţii de cercetare şi dezvoltare, inovare tehnică şi tehnologică.

4. Campanii specifice privind prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, inclusiv campanii de conştientizare a populaţiei în privinţa actului de donare şi de transplant de organe etc.

Nu pot primi finanţare activităţile care au fost deja finanţate sau care se află în procesul de finanţare din bugetul de stat sau din alte surse, în acest sens, solicitanţii de finanţare nerambursabilă trebuie să dea o declaraţie scrisă prin care să confirme faptul că sunt în cunoştinţă de cauză cu privire la faptul că dubla finanţare a aceluiaşi proiect nu este permisă.

4.3. Beneficiari eligibili

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, beneficiar eligibil unic este Academia de Ştiinţe Medicale - instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii.

Depunerea unei cereri de finanţare nu se realizează în parteneriat.

4.4. Cheltuieli eligibile

Categoriile şi subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte sunt prevăzute şi detaliate în Ordinul nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Lista categoriilor şi subcategoriilor de cheltuieli eligibile pentru această cerere de propuneri de proiecte:

1. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului

(1.1) Salarii şi asimilate acestora

(1.2) Onorarii

(13) Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariate şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)

2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna

(2.1) Transport de persoane (personal propriu, participanţi, alte persoane)

(2.2) Transport de materiale şi echipamente

(2.3) Cazare

(2.4) Diurnă (pentru personalul propriu)

3. Cheltuieli pentru derularea proiectului

(3.1) Servicii de sonorizare

(3.2) Traducere şi interpretare

(3.3) Prelucrare date

(3.4) întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice

(3.5) Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic

(3.6) Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

(3.7) Materiale consumabile

4. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate)

(4.1) Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară, inclusiv managementul proiectului şi consultanţă juridică

(4.2) Cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii:

a) organizarea de evenimente;

b) pachete complete conţinând transportul, cazarea şi/sau hrana participanţilor/personalului propriu;

c) audit financiar extern;

d) expertiză contabilă;

e) editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare;

f) editarea şi tipărirea de materialele publicitare.

5. Taxe

(5.1) Taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale)

(5.2) Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educaţie

(5.3) Taxe pentru participarea la programe de formare/educaţie

6. Cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităţilor proiectului:

(6.1) Închiriere (locaţii, bunuri)

(6.2) Rate de leasing (operaţional) plătite de utilizatorul de leasings

7. Subvenţii (ajutoare, premii) şi burse:

(7.1) Subvenţii (ajutoare, premii) pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor

(7.2) Premii în cadrul unor concursuri

8. Cheltuieli indirecte/Cheltuieli generale de administraţie

(8.1) Cheltuieli aferente personalului administrativ şi personalului auxiliar

(8.2) Utilităţi

(8.3) Servicii de administrare a clădirilor

(8.4) Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport

(8.5) Arhivare documente

(8.6) Amortizare active

(8.7) Cheltuieli financiare şi juridice (notariale)

(8.8) Multiplicare, cu excepţia materialelor de informare şi publicitate

(8.9) Conectare la reţele informatice

(8.10) Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică

(8.11) Abonamente la publicaţii de specialitate

(8.12) Materiale consumabile

9. Cheltuieli de informare şi publicitate

10. Cheltuieli de tip FEDR

(10.1) Instalaţii tehnice

(10.2) Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale

(10.3) Alte cheltuieli pentru investiţii

 

ATENŢIE !

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, din care reiese că TVA nedeductibila este eligibilă, costurile care alcătuiesc bugetul proiectului conţin şi TVA aferent acestora.

Decontarea costurilor salariale cu personalul (intern sau extern) implicat în managementul proiectului se va face în limita unui procent de 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Cheltuielile indirecte/Cheltuielile generale de administraţie se definesc în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuielilor generale de administraţie se calculează prin aplicarea unui procent la valoarea totală a costurilor directe, cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR. Acest procent corespunzător cheltuielilor indirecte/ cheltuielilor generale de administraţie este de maximum 5% pentru beneficiarii instituţii publice.

4.5. Indicatori de monitorizare şi evaluare

Indicatorii proiectului dumneavoastră trebuie să contribuie direct la atingerea indicatorilor de monitorizare şi evaluare definiţi în Documentul-cadru de implementare POSDRU 2007- 20134 (indicatori de program, respectiv indicatori suplimentari, dacă este cazul, care sunt menţionaţi prin cererea dumneavoastră de finanţare).

Indicatori de program - Indicatori de realizare imediată (output)

Numărul cursanţilor pentru actualizarea şi îmbunătăţirea competenţelor, din care:

- medici;

- asistente.

Vă rugăm să aveţi în vedere că acest indicator este obligatoriu.

Solicitantul va avea obligaţia să stabilească o ţintă de minimum 500 de medici şi minimum 1.000 de asistente. Dacă nu îndeplineşte această condiţie, proiectul propus de solicitant nu va fi admis pentru finanţare.

5. Procesul de evaluare şi selecţie

Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare este descris în Ghidul solicitantului - Condiţii generale.

Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare se face pe baza criteriilor prezentate în grilele de evaluare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ghid.

6. Greşeli frecvente la redactarea cererii de finanţare

6.1. Greşeli care duc automat la respingerea cererii de finanţare

- bugetul detaliat şi anexele proiectului nu sunt încărcate în sistemul ActionWeb odată cu transmiterea cererii de finanţare;

- neîncadrarea corectă în obiectivele şi activităţile eligibile ale DMI 3.2 (se introduc activităţi eligibile pe alte DMI) sau în categoriile de grupuri-ţintă eligibile;

- nerespectarea cerinţelor legate de indicatorii de program obligatorii stabiliţi pentru prezenta cerere de propunere de proiecte.

6.2. Greşeli care duc ta depunctarea cererii de finanţare (în Faza B - Criterii de selecţie)

- nedetalierea elementelor de valoare adăugată;

- neatingerea tuturor aspectelor menţionate în grilele de evaluare şi în Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi Ghidul solicitantului - Condiţii specifice;

- necorelarea informaţiilor trecute de solicitant în diferite secţiuni, de exemplu, cele de la activităţi cu cele de la graficul activităţilor sau de la buget cu cele de la detalierea bugetului sau există costuri care nu se regăsesc corelate cu activităţile etc.;

- justificări incomplete/lipsa datelor statistice pentru justificarea problemei;

- dificultatea de a surprinde nevoile reale ale factorilor interesaţi;

- dificultatea de a identifica şi de a descrie corect grupul/grupurile-ţintă (caracteristici, cuantificări, nevoi specifice);

- necorelări ale grupurilor-ţintă între diverse secţiuni ale cererii de finanţare;

- detalierea incompletă a bugetului, erori de calcul aritmetic;

- încadrarea eronată în categoria de finanţare proprie (finanţat parţial sau finanţat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale);

- costuri supraestimate (utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-eficienţă);

- nerespectarea limitelor impuse pentru diverse categorii de cheltuieli:

- cheltuielile administrative;

- cheltuielile de tip FEDR;

- plafoanele maxime de referinţă pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor cu personalul;

- importanţa scăzută acordată sustenabilităţii;

- neînţelegerea şi/sau justificarea fără substanţă a principiilor şi a temelor orizontale:

- egalitatea de şanse;

- dezvoltare durabilă;

- îmbătrânire activă;

- inovare/TIC;

- abordare interregională;

- menţiuni cu caracter generic, fără claritate sau fără o legătură concretă cu scopul aplicaţiei;

- copierea integrală sau parţială a prevederilor din DCI, ghiduri sau documente programatice.


3 Se decontează doar leasingul operaţional.

4 Documentul-cadru de implementare se poate descărca utilizând următorul link: http://www.fonduri-ue.ro/posdnj/index.php/posdnj/programare

 

7. Contestaţii

Modalitatea de depunere şi soluţionare a contestaţiilor este descrisă în Ghidul solicitantului - Condiţii generale.

Pentru cererile de finanţare care sunt respinse, contestaţiile cu privire la rezultatele procesului de evaluare vor fi:

- depuse la registratura AMPOSDRU la adresa: Bd. Carol I nr. 34-36, sectorul 2. Bucureşti; sau

- transmise prin fax la nr. (+40 21) 315 02 06, în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la transmiterea scrisorii de informare. Contestaţia trebuie să cuprindă aspectele punctuale ale deciziei cu care nu sunteţi de acord şi argumentele dumneavoastră cu privire la problema contestată.

În cazul contestaţiilor care încearcă să acrediteze ideea neprimirii scrisorii de informare de către solicitant sau de către reprezentanţii solicitanţilor şi pentru care există confirmarea transmiterii acesteia, precum şi în cazul solicitanţilor care au transmis contestaţia în afara termenului prevăzut mai sus, acestea nu vor face obiectul Comitetului de soluţionare a contestaţiilor, iar solicitanţii vor fi informaţi cu privire la aceste aspecte.

8. Procesul de contractare

Dacă proiectul depus de dumneavoastră a fost propus spre finanţare de către Comitetul de evaluare, va fi iniţiat procesul de contractare cu organizaţia dumneavoastră.

În acest sens va fi transmisă către dumneavoastră, prin e-mail, o scrisoare prin care veţi fi informat cu privire la:

1. documentele pe care trebuie să le prezentaţi privind organizaţia dumneavoastră;

2. condiţiile de valabilitate a acestora;

3. termenul-limită de prezentare a documentelor. Minimum de documente solicitate pentru încheierea contractului de finanţare cu dumneavoastră sunt:

- declaraţie din care să reiasă numărul, tipul şi anul emiterii actului de înfiinţare al instituţiei respective, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al solicitantului;

- ordin sau decizie/dispoziţie a conducătorului ierarhic superior pentru persoana desemnată să semneze contractul, dacă este cazul;

- CV-urile echipei de management şi ale experţilor pe termen lung responsabili cu realizarea unei activităţi sau unor activităţi în cadrul proiectului, pentru acele activităţi care nu sunt subcontractate, în limba română, indicând funcţia/roiul în proiect, datate şi semnate de către titulari;

- declaraţie privind evitarea dublei finanţări;

- declaraţie de angajament;

- declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale.

 

ANEXA NR..1

la ghid

 

            Grila de evaluare FAZA A

 

Nr. crt.

Criterii

DA

NU

01-CA-1

Bugetul detaliat (format tabelar) a fost încărcat în cation Web.

 

 

02-CA-2

Anexa nr. 1 la cererea de finanţare (Declaraţie de eligibilitate) a fost încărcată în cation Web.

 

 

03-EP-1

Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului major de intervenţie.

 

 

04-EP-2

Toate activităţile proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile specifice ale axei prioritare ale domeniului major de intervenţie şi ale cererii de propuneri de proiecte.

 

 

05-EP-3

Toate categoriile de grup/grupurile-ţintă ale proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile specifice ale axei prioritare şi domeniului major de intervenţie şi ale cererii de propuneri de proiecte.

 

 

06-EP-4

Valoarea eligibilă a proiectului respectă limitele (minimă şi maximă) prevăzute de cererea de propuneri de proiecte.

 

 

07-EP-5

Contribuţia solicitantului este cel puţin egală cu limita minimă prevăzută în Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi Ghidul solicitantului - Condiţii specifice.

 

 

08-EP-6

Bugetul alocat echipei de management al proiectului respectă limita maximă din valoarea eligibilă a proiectului conform Ghidului solicitantului - Condiţii specifice.

 

 

09-EP-7

Proiectul respectă prevederile din Ghidul solicitantului - Condiţii generale privind informarea şi publicitatea.

 

 

10-EP-8

Perioada de implementare a proiectului respectă limitele prevăzute de cererea de propuneri de proiecte.

 

 

11-EP-9

Grupul-ţintă vizat respectă pragul minim stabilit în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice.

 

 

12-ES-1

Solicitantul aparţine categoriei de beneficiari eligibili.

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la ghid

 

            Grila de evaluare FAZA B

 

Nr.

Criterii de selecţie

Punctaj total maxim 100 de puncte

Punctaj acordat

1

RELEVANŢĂ

(prin obiectivele sale proiectul contribuie la realizarea obiectivelor POSDRU şi DCI, politicilor şi strategiilor naţionale, regionale sau locale şi la soluţionarea nevoilor specifice ale grupului-ţintă)

Maximum - 30 de puncte

Minimum - 21 de puncte

 

1.1

Relevanţa proiectului pentru politicile şi strategiile naţionale, POSDRU, axa prioritara şi domeniul major de intervenţie:

 

a) Proiectul descrie concret şi argumentat contribuţia acestuia faţă politicile şi strategiile naţionale, POSDRU, axa prioritară şi domeniul major de intervenţie.

3

 

 

b) Proiectul descrie general şi nu argumentează elementele prin care acesta este relevant faţă de politicile şi strategiile naţionale, POSDRU, axa prioritară şi domeniul major de intervenţie.

0

 

1.2

Cuantificarea grupului-ţintă inclus în proiect:

 

a) Grupul-ţintă este cuantificai corect şi coerent în toate secţiunile cererii de finanţare.

4

 

 

b) Grupul-ţintă este cuantificat parţial şi inexact în toate secţiunile cererii de finanţare.

2

 

 

c) Grupul-ţintă nu este cuantificat corect în toate secţiunile cererii de finanţare.

0

 

1.3

Descrierea grupului-ţintă

 

a) Grupul-ţintă este descris concret şi corelat în toate secţiunile cererii de finanţare.

4

 

 

b) Grupul-ţintă este descris concret, dar necorelat în toate secţiunile cererii de finanţare.

2

 

 

c) Grupul-ţintă nu este descris concret în secţiunile cererii de finanţare.

0

 

1.4

Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere a grupului-ţintă incluse în proiect:

 

a) Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere în proiect a persoanelor aparţinând grupului-ţintă sunt descrise concret şi personalizat.

5

 

 

b) Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere în proiect a persoanelor aparţinând grupului-ţintă sunt descrise parţial.

2

 

 

c) Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere în proiect a persoanelor aparţinând grupului-ţintă nu sunt descrise.

0

 

1.5

Identificarea nevoilor grupului-ţintă

 

a) Nevoile grupului-ţintă sunt identificate concret prin furnizarea de date cantitative şi/sau calitative, studii sau analize statistice.

5

 

 

b) Nevoile grupului-ţintă sunt doar descrise, nefiind identificate în urma unor date cantitative şi/sau calitative, studii sau analize statistice.

2

 

 

c) Nevoile grupului-ţintă nu sunt descrise.

0

 

1.6

Relevanţa proiectului faţă de nevoile grupului-ţintă şi necesitatea implementării proiectului

 

a) Activităţile propuse în proiect răspund concret nevoilor identificate şi contribuie la satisfacerea acestora.

4

 

 

b) Activităţile propuse în proiect răspund doar parţial nevoilor identificate şi contribuie la satisfacerea acestora.

2

 

 

c) Activităţile propuse în proiect nu răspund nevoilor identificate şi nu contribuie la satisfacerea acestora.

0

 

1.7

Demonstrarea clară a valorii adăugate a proiectului:

 

a) Proiectul descrie concret ceea ce aduce în plus faţă de situaţia deja existentă.

5

 

 

b) Proiectul doar enumera fără a descrie modalitatea prin care proiectul aduce ceva în plus faţă de situaţia deja existentă.

2

 

 

c) Proiectul nu descrie ceea ce aduce în plus faţă de situaţia deja existentă.

0

 

Punctaj total criteriu “RELEVANŢĂ”

Maximum 30 de puncte

 

 

Minimum 21 de puncte

 


2

METODOLOGIE

(proiectul este structurat coerent şi este în măsură să furnizeze beneficii reale şi sustenabile grupului-ţintă; proiectul are o structură logică şi este prezentat clar şi coerent şi va determina o îmbunătăţire sustenabilă a situaţiei grupului-ţintă)

Punctaj maxim - 25 de puncte

Punctaj minim - 18 puncte

 

2.1

Obiectivele proiectului:

 

a) Obiectivele proiectului sunt clare, realiste şi pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului.

2

 

 

b) Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în perspectiva realizării proiectului.

1

 

 

c) Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului.

0

 

2.2

Indicatorii proiectului

 

a) Indicatorii proiectului sunt măsurabili, verificabili şi corelaţi cu activităţile proiectului.

4

 

 

b) Indicatorii proiectului sunt măsurabili, verificabili, dar nu sunt corelaţi cu activităţile proiectului.

2

 

 

c) Indicatorii proiectului nu sunt măsurabili, verificabili şi nu sunt corelaţi cu activităţile proiectului.

0

 

2.3

Rezultatele proiectului

 

a) Rezultatele proiectului sunt cuantificate/măsurabile, corelate cu activităţile şi descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului.

2

 

 

b) Rezultatele proiectului sunt cuantificate/măsurabile, dar nu sunt corelate cu activităţile şi nu descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului.

1

 

 

c) Rezultatele proiectului nu sunt cuantificate/măsurabile, nu sunt corelate cu activităţile şi nu descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului.

0

 

2.4

Planificarea eficientă a activităţilor proiectului:

 

a) Activităţile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi sunt corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect, cu rezultatele proiectului, indicatorii de realizare şi ţintele stabilite.

4

 

 

b) Activităţile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi sunt parţial corelate în cadrul calendarului de realizare, cu rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare, precum şi cu atribuţiile membrilor echipei de proiect.

2

 

 

c) Activităţile proiectului nu sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi nu sunt corelate nici în cadrul calendarului de realizare şi nici cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi sunt slab corelate cu rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare, iar ţintele stabilite nu sunt fezabile.

0

 

2.5

Calificările şi experienţa necesară a fiecărui membru din cadrul echipei de implementare:

 

a) Sunt descrise concret calificările, competenţele profesionale, experienţa necesară, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru din echipa de implementare.

2

 

 

b) Sunt descrise parţial calificările, competenţele profesionale, experienţa necesară, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru din echipa de implementare.

1

 

 

c) Nu sunt descrise calificările, competenţele profesionale, experienţa necesară, şi nici atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru din echipa de implementare.

0

 

2.6

Resurse alocate şi achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări necesare pentru implementarea proiectului

 

a) Sunt specificate concret bunurile, serviciile/lucrările, dotările şi echipamentele existente şi care urmează a fi închiriate sau achiziţionate pentru implementarea proiectului în raport cu activităţile proiectului, care contribuie la obţinerea rezultatelor propuse.

2

 

 

b) Sunt specificate concret bunurile, serviciile/lucrările, dotările şi echipamentele existente şi care urmează a fi închiriate sau achiziţionate, dar nu sunt corelate cu activităţile proiectului, care contribuie la obţinerea rezultatelor propuse.

1

 

 

c) Nu sunt specificate toate bunurile, serviciile/lucrările, dotările şi echipamentele existente şi nici cele care urmează a fi închiriate sau achiziţionate pentru implementarea proiectului propus.

0

 

2.7

Metodologia de implementare a proiectului:

 

a) Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse, precum şi o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea şi organizarea managerială şi financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor.

5

 

 

b) Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse, dar nu prezintă o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea şi organizarea managerială şi financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor.

3

 

 

c) Proiectul nu prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse şi nu prezintă o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea şi organizarea managerială şi financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor.

1

 

 

d) Proiectul nu prezintă modul de implementare a activităţilor propuse şi nu prezintă o metodologie pentru monitorizarea, coordonarea şi organizarea managerială şi financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor.

0

 

2.8

Egalitate de şanse:

 

Proiectul prezintă concret modul în care principiul privind egalitatea de şanse este integrat în elaborarea şi implementarea proiectului:

2

 

 

a1. În realizarea activităţilor

 

 

 

b1. În managementul proiectului

 

 

 

d. prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalităţii de şanse şi a egalităţii de gen.

 

 

 

Proiectul prezintă în mod ambiguu modul în care principiul privind egalitatea de şanse este integrat în elaborarea şi implementarea proiectului:

1

 

 

a1. În realizarea activităţilor

 

 

 

b1. În managementul proiectului

 

 

 

d. prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalităţii de şanse şi a egalităţii de gen.

 

 

 

Proiectul nu prezintă modul în care principiul privind egalitatea de şanse este integrat în elaborarea şi implementarea proiectului:

0

 

 

a1. În realizarea activităţilor

 

 

 

b1. În managementul proiectului

 

 

 

d. prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalităţii de şanse şi a egalităţii de gen.

 

 

2.9

Contribuţia proiectului la alte teme şi obiective orizontale

 

Proiectul prezintă concret contribuţia acestuia la cel puţin 2 dintre obiectivele orizontale:

2

 

 

a1. dezvoltare durabilă

 

 

 

b1. inovare şi TIC

 

 

 

d. Îmbătrânire activă

 

 

 

dl abordare interregională

 

 

 

Proiectul prezintă concret contribuţia acestuia la cel puţin unul dintre obiectivele orizontale:

1

 

 

a1. dezvoltare durabilă

 

 

 

b1. inovare şi TIC

 

 

 

d. Îmbătrânire activă

 

 

 

d1. abordare interregională

 

 

 

Proiectul nu prezintă contribuţia acestuia la cel puţin unul dintre obiectivele orizontale:

0

 

 

a1. dezvoltare durabilă

 

 

 

b1. inovare şi TIC

 

 

 

d. Îmbătrânire activă

 

 

 

d1. abordare interregională

 

 

Punctaj total criteriu “METODOLOGIE”

Maximum 25 de puncte

 

 

Minimum 18 puncte

 

 

3

SUSTENABILITATE

(prezentarea clară a modului de continuare a proiectului sau a efectelor proiectului după încetarea sursei de finanţare; prezentarea măsurilor actuale sau care vor fi luate pentru a se asigura faptul că progresul sau beneficiile realizate pentru grupul/grupurile-ţintă vor fi garantate în viitor)

Punctaj maxim 15 puncte

Punctaj minim 10 puncte

 

3.1

Transferabilitate

 

a) Proiectul descrie concret modul în care este asigurată o posibilă transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului către alt grup-ţintă, alte sectoare, multiplicare.

6

 

 

b) Proiectul descrie ambiguu modul în care este asigurată o posibilă transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului către alt grup-ţintă, alte sectoare, multiplicare.

4

 

 

c) Proiectul nu descrie concret modul în care este asigurată o posibilă transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului către alt grup-ţintă, alte sectoare, multiplicare.

0

 

3.2

Dezvoltarea domeniului medical finanţat

 

a) Proiectul descrie concret modalitatea prin care rezultatele propuse prin proiect vor conduce la creşterea numărului de pacienţi transplantaţi.

4

 

 

b) Proiectul descrie ambiguu modalitatea prin care rezultatele propuse prin proiect vor conduce la creşterea numărului de pacienţi transplantaţi.

2

 

 

c) Proiectul nu descrie modalitatea prin care rezultatele propuse prin proiect vor conduce la creşterea numărului de pacienţi transplantaţi.

0

 

3.3

Sustenabilitate financiară

 

a) Proiectul descrie concret sursele ulterioare de finanţare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanţării nerambursabile.

5

 

 

b) Proiectul descrie ambiguu sursele ulterioare de finanţare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanţării nerambursabile.

3

 

 

c) Proiectul nu descrie sursele ulterioare de finanţare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanţării nerambursabile.

0

 

Punctaj total criteriu “SUSTENABILITATE”

Maximum 15 puncte

 

 

Minimum 10 puncte

 

 

4

COST-EFICIENŢĂ

(proiectul prezintă clar rezultatele aşteptate în raport cu resursele utilizate, bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea principiilor managementului riguros)

Maximum - 30 de puncte

Minimum - 21 de puncte

 

4.1

Completitudinea bugetului

 

a) Toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte şi sunt reflectate în alocarea pe activităţi.

3

 

 

b) Nu toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte, dar sunt reflectate în alocarea pe activităţi.

1

 

 

c) Calculele din bugetul detaliat sunt parţial corecte şi sunt parţial reflectate în alocarea pe activităţi.

0

 

4.2

Detalierea bugetului:

 

a) Bugetul detaliat este structurat pe unităţi şi costuri unitare pentru toate categoriile de cheltuieli incluse.

5

 

 

b) Bugetul detaliat este parţial structurat pe unităţi şi costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse, dar permite o evaluare a modalităţii de estimare a costurilor de către aplicant.

3

 

 

c) Bugetul detaliat este parţial structurat pe unităţi şi costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse, dar nu permite o evaluare a modalităţii de estimare a costurilor de către aplicant.

1

 

 

d) Bugetul detaliat nu este structurat pe unităţi şi costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse şi nu permite o evaluare a modalităţii de estimare a costurilor.

0

 

4.3

Fundamentarea economico-financiară a costurilor

 

a) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susţinute concret de o justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi costul unitar, pentru fiecare tip de cheltuială.

8

 

 

b) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susţinute concret de o justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi costul unitar doar pentru anumite tipuri de cheltuieli.

5

 

 

c) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susţinute parţial de o justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi costul unitar şi doar pentru anumite tipuri de cheltuieli.

3

 

 

d) Valorile cuprinse în bugetul proiectului nu sunt susţinute de o justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi costul unitar.

0

 

4.4

Modalitatea de estimare a costurilor

 

a) Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate cu preţurile pieţei şi sunt corelate cu complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

8

 

 

b) Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate cu preţurile pieţei, dar nu sunt corelate cu complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

5

 

 

c) Nu toate costurile sunt realiste şi în conformitate cu preţurile pieţei şi nu sunt corelate cu complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

3

 

 

d) Costurile nu sunt realiste şi în conformitate cu preţurile pieţei şi nu sunt corelate cu complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

0

 

4.5

Utilizarea eficientă a fondurilor;

 

a) Este justificată şi fundamentată concret şi corect valoarea totală a proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanţare sunt corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi.

6

 

 

b) Este insuficient justificată şi fundamentată valoarea totală a proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanţare sunt corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi.

3

 

 

c) Nu este justificată şi fundamentată valoarea totală a proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanţare sunt corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi.

0

 

Punctaj total criteriu “COST-EFICIENŢĂ”

Maximum 30 de puncte

 

 

Minimum 21 de puncte

 

 

SCOR TOTAL PROIECT

Maximum - 100 de puncte

Minimum - 70 de puncte

 

 

Comentarii evaluator

 

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind măsuri pentru aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Decizia 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) lit. r) din anexa nr. 2 “Regulament de organizare şi funcţionare al Organismului Notificat Feroviar Român” la anexa nr. 1 “Regulament de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se desemnează Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR, organism independent în cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER, ca entitate de înregistrare la nivel naţional pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute în Decizia 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional ai vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică vehiculelor feroviare şi vehiculelor de transport cu metroul, denumite în continuare vehicule feroviare.

Art. 3, - Vehiculele feroviare trebuie să fie înregistrate în Registrul naţional al vehiculelor, denumit în continuare RNV.

Art. 4. - (1) Vehiculele feroviare pot fi exploatate în activităţi de transport feroviar, precum şi în activităţi de întreţinere sau construire a infrastructurii feroviare şi a vehiculelor feroviare, numai dacă sunt înregistrate în RNV.

(2) înregistrarea vehiculelor feroviare în RNV se efectuează de către Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR, la cererea deţinătorului.

(3) Deţinătorul vehiculului feroviar este persoana sau entitatea care exploatează un vehicul ca mijloc de transport, fie că este proprietarul acestuia, fie că are dreptul de a-l utiliza, şi care este înregistrată ca atare în RNV

(4) Pentru înregistrarea vehiculelor feroviare, modificarea datelor sau retragerea înregistrării se va utiliza formularul standard, unificat la nivel european, prezentat în apendicele 4 la anexa Deciziei 2007/756/CE, cu modificările ulterioare,

(5) Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR va confirma deţinătorului solicitant, în scris, înregistrarea vehiculelor feroviare în RNV, modificarea datelor înregistrate, retragerea înregistrării sau decizia privind respingerea motivată a cererii, după caz, printr-un formular tipizat.

(6) Cu ocazia înregistrării, vehiculului feroviar i se va atribui un număr european de vehicul în conformitate cu prevederile apendicelui 6 la anexa Deciziei 2007/756/CE, cu modificările ulterioare.

(7) Cu ocazia înregistrării, în colaborare cu Agenţia Feroviară Europeană, Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR va atribui, după caz, marcajul deţinătorului de vehicul feroviar, unic la nivel european, marcaj care se va înscrie în RNV.

Art. 5. - Deţinătorul vehiculului feroviar, titular al înregistrării în RNV, are obligaţia de a comunica Organismului Notificat Feroviar Român - ONFR, în termen de 30 de zile, orice modificare a datelor introduse în RNV, distrugerea unui vehicul feroviar sau decizia sa de a nu îl mai exploata.

Art. 6. - (1) Retragerea sau suspendarea înregistrării vehiculelor feroviare în RNV se face la cererea deţinătorului sau, după caz, prin decizia Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR ori a Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, cu respectarea prevederilor specificate în apendicele 3 la anexa Deciziei 2007/756/CE, cu modificările ulterioare.

(2) Un vehicul feroviar a cărei înregistrare în RNV este retrasă sau suspendată nu poate fi exploatat în sistemul feroviar transeuropean.

Art. 7. - (1) Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR va asigura conexiunea permanentă între RNV din România şi Registrul virtual al vehiculelor care asigură conexiunea cu toate registrele naţionale ale vehiculelor feroviare din statele membre UE, respectiv va aloca drepturile de acces la cele două registre în conformitate cu Decizia 2007/756/CE, cu modificările ulterioare.

(2) Registrul virtual al vehiculelor reprezintă motorul central de căutare care permite utilizatorilor accesarea datelor stocate la nivel european şi este gestionat de Agenţia Feroviară Europeană.

Art. 8. - La solicitarea Organismului Notificat Feroviar Român - ONFR, Societatea Comercială “Informatica Feroviară” - S.A. va pune la dispoziţie, în format electronic, din baza de date deţinută privind parcul de vehicule feroviare din sistemul feroviar din România, datele necesare completării RNV, în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 9. - Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR elaborează şi publică pe pagina sa de web de pe site-ul AFER metodologia necesară pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 1.

Art. 10. - Activităţile specifice efectuate de către Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR pentru înregistrarea vehiculelor feroviare şi pentru modificarea de date în RNV, atribuirea marcajului deţinătorului de vehicule feroviare, alocarea drepturilor de acces pentru vizualizarea datelor înregistrate sau eliberarea dovezii de înregistrare vehicule ulterior înregistrării iniţiale se efectuează pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, conform reglementărilor specifice în vigoare.

Art. 11. - (1) în cazul solicitărilor aflate în derulare la Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR pentru înmatricularea vehiculelor feroviare în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.193/2004 pentru aprobarea Normelor privind înmatricularea şi acordarea marcajului unificat de identificare a vehiculelor de transport feroviar şi cu metroul, deţinătorii de vehicule feroviare au obligaţia ca în termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin să reactualizeze solicitările cu datele necesare înregistrării, prin depunerea formularului standard menţionat la art. 4 alin. (4).

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) va conduce la scoaterea din evidenţa a solicitărilor iniţiale, acţiunea de înregistrare a vehiculelor feroviare putând fi reluată la cererea deţinătorului conform art. 4.

Art. 12. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.193/2004 pentru aprobarea Normelor privind înmatricularea şi acordarea marcajului unificat de identificare a vehiculelor de transport feroviar şi cu metroul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 13 august 2004, se abrogă.

(2) Certificatele de înmatriculare şi cărţile de identitate emise conform prevederilor ordinului prevăzut la alin. (1)îşi pierd valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului ordin, din cauza faptului că acestea nu conţin toate datele necesare circulaţiei unui vehicul feroviar în conformitate cu prevederile Deciziei 2007/756/CE, cu modificările ulterioare.

Art. 13. - Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR, Societatea Comercială “Informatica Feroviară” - S.A. şi deţinătorii de vehicule feroviare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

 

Bucureşti, 24 octombrie 2014.

Nr. 1.484.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru supravegherea exercitată de autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) lit. k) pct. (ii) din anexa nr. 1 “Regulament de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR” la anexa nr. 1 “Regulament de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Activitatea de supraveghere prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1.077/2012 din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru supravegherea exercitată de autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă, denumit în continuare Regulament, se efectuează de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER, pentru a ţine sub observaţie performanţele în domeniul siguranţei feroviare.

(2) în sensul prezentului ordin, “supraveghere” are înţelesul prevăzut la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 privind o metodă de siguranţă comună pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele pentru obţinerea certificatelor de siguranţă feroviară şi la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2010 al Comisiei din 10 decembrie 2010 privind o metodă de siguranţă comună pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele pentru obţinerea autorizaţiei de siguranţă feroviară.

Art. 2. - Activitatea de supraveghere se efectuează prin acţiuni de control, inspecţie de stat şi audit de siguranţă feroviară la operatorii economici care au obţinut certificat de siguranţă sau autorizaţie de siguranţă, precum şi la furnizorii acestora, în activităţile de exploatare şi întreţinere a infrastructurii şi vehiculelor feroviare.

Art. 3. - În conformitate cu Regulamentul, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR îşi exercită activităţile de supraveghere menţionate la art. 2 şi pentru a informa statele membre şi Agenţia Feroviară Europeană cu privire la eficacitatea cadrului de reglementare în domeniul siguranţei.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

 

Bucureşti, 24 octombrie 2014.

Nr. 1.485.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.