MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 800/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 800         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 3 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            954. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

168. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud care nu îndeplineşte criteriile referitoare la numărul total de germeni prevăzute în secţiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală

 

403. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate

 

504. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2014

 

505. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către prestatorii de servicii de plată care desfăşoară operaţiuni de plată prin intermediul ATM-urilor

 

1.396. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.355(92) prin documentele MSC 92/26/Add.1/Corr.2 din 14 aprilie 2014 şi MSC 92/26/Add.1/Corr.4 din 20 iunie 2014 ale Organizaţiei Maritime Internaţionale

 

1.397. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MEPC.200(62) prin documentul PMP.1/Circ.200 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iunie 2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 punctul I litera B, poziţia 6 se abrogă.

2. La anexa nr. 1 punctul I litera C, poziţia 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“5. sediile Ministerului Finanţelor Publice, din str. Apolodor nr. 17 - latura Nord, tronsoanele 2, 3, 4, sectorul 5 şi din bd. Mircea Vodă nr. 44, sectorul 3;”.

3. La anexa nr. 1 punctul I litera C, poziţiile 13 şi 14 se abrogă.

4. La anexa nr. 1 punctul I litera C, după poziţia 23 se introduce o nouă poziţie, poziţia 24, cu următorul cuprins:

“24. sediul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C, et. 3-4.”

5. La anexa nr. 1 punctul I litera D, poziţia 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“9. Sediile unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care funcţionează casierii-tezaur din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice, serviciilor fiscale municipale şi orăşeneşti, birourilor fiscale comunale (162 de obiective), precum şi transporturile de valori şi numerar efectuate de acestea.”

6. La anexa nr. 1 punctul II litera A, poziţia 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2. R.A.T.E.N. - Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti;”.

7. La anexa nr. 3 punctul II, după a unsprezecea liniuţă se introduc două noi liniuţe, cu următorul cuprins:

“- Sediul Departamentului de coordonare a fondurilor nerambursabile - obiectivai Ministerului Finanţelor Publice din bd. Mircea Vodă nr. 44

- Sediul Comisariatului General al Gărzii Financiare din piaţa Alba Iulia nr. 6”.

8. La anexa nr. 3 punctul II “Obiective de protocol ale Guvernului şi Preşedinţiei”, după a două liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

“- Complexul Olăneşti”.

Art. II. - (1) Posturile şi efectivele disponibilizate ca urmare a aplicării prevederilor art. I pct. 1 şi 5 se redistribuie în cadrul Jandarmeriei Române pentru îndeplinirea misiunilor din competenţă, prevăzute de lege.

(2) Posturile şi efectivele disponibilizate ca urmare a aplicării prevederilor art. I pct. 3 se redistribuie în cadrul Jandarmeriei Române pentru îndeplinirea misiunilor de la art. I pct. 2 şi 4.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

secretar de stat Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 octombrie 2014.

Nr. 954.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud care nu îndeplineşte criteriile referitoare la numărul total de germeni prevăzute în secţiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.070 din 2 iunie 2014, întocmit de Direcţia siguranţa alimentelor de origine animală din cadrul Direcţiei generale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare,

în temeiul prevederilor:

- Regulamentului (CE) nr. 882/2004 ai Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,

- Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare;

în baza prevederilor:

- art. 10 alin. (8) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare,

- art. 3 alin. (3) şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud care nu îndeplineşte criteriile referitoare la numărul total de germeni prevăzute în secţiunea IX din anexa III  a Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor prevăzută la art. 1 a fost elaborată în vederea stabilirii cerinţelor naţionale pentru laptele crud care nu respectă criteriile în ceea ce priveşte numărul total de germeni prevăzute în secţiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare.

Art. 3. - Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi operatorii cu activităţi în domeniul obţinerii laptelui şi produselor din lapte vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 16 octombrie 2014.

Nr. 168.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

sanitară veterinară ŞI pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud care nu îndeplineşte criteriile referitoare la numărul total de germeni prevăzute în secţiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor stabileşte condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud care nu îndeplineşte criteriile referitoare la numărul total de germeni prevăzute în secţiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală cu amendamentele ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Art. 2. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, următorii termeni se definesc astfel:

a) operator din sectorul alimentar - persoana fizică sau juridică care răspunde pentru îndeplinirea prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în cadrul unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau valorifică produse de origine animală;

b) centru de colectare a laptelui materie primă - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate, în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea laptelui crud de la diferite exploataţii, răcirea. depozitarea şi livrarea laptelui crud către unităţile de procesare;

c) unitate de procesare a laptelui materie primă - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate, în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia laptelui crud provenit de la centre de colectare lapte independente, centre de colectare aparţinând unităţilor de procesare a laptelui materie primă sau direct de la exploataţii de producţie a laptelui, depozitarea şi procesarea laptelui crud sub formă de produse lactate, depozitarea şi livrarea acestora;

d) centru de prelucrare lapte integrat în cadrul exploataţiei - unitate dotată cu spaţii şi echipamente adecvate desfăşurării activităţii de prelucrare a laptelui crud provenit de la animalele proprii în produse lactate, într-o gamă sortimentală restrânsă; în această categorie sunt incluse spaţiile şi facilităţile de la nivelul stânelor sau exploataţiilor agricole unde laptele crud, provenit de la animalele din exploataţia proprie, este prelucrat în brânzeturi şi comercializat direct către consumatorul final în spaţii special amenajate în pieţele agroalimentare, cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

e) centru de prelucrare lapte independent - unitate dotată cu spaţii şi echipamente adecvate pentru recepţia laptelui crud de la producători locali, prelucrarea acestuia în produse lactate într-o gamă sortimentală restrânsă şi vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

f) lapte crud neconform - lapte crud de vacă ce nu respectă cerinţele în ceea ce priveşte numărul total de germeni prevăzute în secţiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

g) brânzeturi cu perioadă lungă de maturare - brânzeturi care nu sunt gata pentru consum la puţin timp după obţinerea lor şi care trebuie păstrate o perioadă de cel puţin 60 de zile, la o temperatură şi în anumite condiţii, pentru a permite modificările biochimice şi fizice necesare care sunt proprii acestor brânzeturi;

h) maturare - procesul complex prin care brânzeturile păstrate la o temperatură şi în anumite condiţii suferă modificări biochimice şi/sau fizice, ca urmare a acţiunii condiţiilor de păstrare şi/sau enzimelor secretate de microorganismele care se dezvoltă spontan în lapte sau care sunt introduse prin însămânţare.

Art. 3. - (1) Operatorii din sectorul alimentar care deţin centre de colectare a laptelui pot să recepţioneze lapte crud neconform, pe care să-l livreze către o unitate de procesare a laptelui în vederea obţinerii brânzeturilor cu perioadă de maturare de cel puţin 60 de zile, numai în cazul în care unitatea de destinaţie deţine autorizare sanitară veterinară pentru desfăşurarea acestei activităţi.

(2) Operatorii din sectorul alimentar care deţin unităţi de procesare/centre de prelucrare a laptelui şi care recepţionează lapte crud neconform, pentru obţinerea brânzeturilor cu perioadă lungă de maturare de cel puţin 60 de zile, trebuie să fie autorizaţi/înregistraţi pentru această activitate.

(3) Operatorii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) trebuie să elaboreze şi să implementeze proceduri adecvate privind asigurarea trasabilităţii, începând de la materia primă şi până la obţinerea produselor finite.

 

CAPITOLUL II

Condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în care se poate efectua procesarea laptelui crud care nu îndeplineşte criteriile referitoare la numărul total de germeni prevăzute în secţiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004

 

Art. 4. - Operatorii din sectorul alimentar care produc, colectează sau procesează laptele crud neconform trebuie să elaboreze şi să implementeze proceduri pentru a se asigura că laptele crud neconform, destinat obţinerii brânzeturilor cu perioadă lungă de maturare de cel puţin 60 de zile, îndeplineşte următoarele cerinţe:

a) La nivelul fermelor/exploataţiilor de vaci producătoare de lapte:

1. numărul de germeni/ml la 30°C ≤ 500.000*);

2. numărul de celule somatice/ml ≤ 400.000**);

b) La nivelul unităţii de procesare:

- numărul total de germeni/ml la 30°C, înainte de intrarea la procesare cu o valoare de ≤ 700.000.


*) Media geometrică variabilă calculată pe o perioadă de două luni, cu cel puţin două prelevări pe lună.

**) Media geometrică variabilă calculată pe o perioadă de 3 luni, cu cel puţin o prelevare pe lună.

 

Art. 5. - Operatorii din sectorul alimentar cu activităţi în domeniul laptelui şi produselor din lapte care produc, depozitează, transportă, colectează, recepţionează şi procesează lapte crud neconform, în vederea obţinerii brânzeturilor cu o perioadă lungă de maturare de cel puţin 60 de zile, trebuie să elaboreze şi să implementeze proceduri pentru a se asigura că;

a) la nivelul fermelor/exploataţiilor de vaci producătoare de lapte, centrelor de colectare a laptelui:

1. laptele crud neconform este depozitat la nivelul exploataţiei de vaci producătoare de lapte sau la nivelul centrului de colectare a laptelui materie primă, separat de laptele crud care respectă criteriile prevăzute de secţiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

2. se efectuează teste de laborator cu frecvenţa stabilită, în baza cărora se garantează că laptele crud neconform se încadrează în parametrii de calitate stabiliţi la art. 4;

3. personalul lucrător din aceste unităţi este instruit cu privire la necesitatea respectării condiţiilor generale de igienă şi necesitatea separării laptelui conform de cel neconform;

b) la nivelul unităţilor de procesare/centrelor de prelucrare a laptelui crud neconform în produse cu o perioadă lungă de maturare de peste 60 de zile:

1. laptele crud neconform este recepţionat, stocat şi prelucrat în unitatea de procesare/centrul de prelucrare separai de laptele crud care respectă criteriile prevăzute de secţiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

2. operaţiunile de procesare a laptelui crud neconform şi a laptelui crud care respectă criteriile prevăzute de secţiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 se efectuează separat în timp sau spaţiu;

3. după prelucrarea laptelui crud neconform sunt efectuate operaţiunile de spălare şi dezinfectare a instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice;

4. maturarea produselor lactate obţinute din laptele crud neconform se realizează astfel încât să fie evitat orice contact cu produsele din lapte obţinute din laptele crud care respectă criteriile prevăzute de secţiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

5. trasabilitatea laptelui şi a produselor lactate obţinute este documentată şi asigurată în toate etapele procesului de fabricaţie, începând cu obţinerea şi stocarea laptelui crud la nivelul exploataţiei/fermei de animale producătoare de lapte/centrului de colectare a laptelui materie primă şi până la finalizarea perioadei de maturare pentru fiecare categorie de produse cu perioadă lungă de maturare;

6. brânzeturile cu o perioadă lungă de maturare obţinute din lapte crud neconform îndeplinesc criteriile microbiologice aplicabile alimentelor, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;

7. personalul care desfăşoară activităţi în cadrul unităţilor de procesare/centrelor de prelucrare lapte este instruit corespunzător cu privire la măsurile care sunt dispuse pentru asigurarea separării între diferitele etape de procesare a diferitelor categorii de lapte crud.

Art. 6. - Operatorii din sectorul alimentar care deţin unităţi de procesare/centre de prelucrare lapte materie primă autorizate/ înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, care intenţionează să recepţioneze lapte crud neconform, pentru obţinerea brânzeturilor cu perioadă lungă de maturare de cel puţin 60 de zile, înaintează la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, o cerere scrisă, în baza căreia personalul de specialitate din cadrul acesteia va verifica respectarea condiţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea autorizării/înregistrării acestei activităţi.

Art. 7 - (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin personalul de specialitate, verifică respectarea tuturor condiţiilor de trasabilitate de la exploataţia/ferma de vaci, centru de colectare lapte, ruta de transport, recepţia laptelui crud în unitatea de procesare/centrul de prelucrare, procesul tehnologic şi până la livrarea produselor finite.

(2) în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, pentru procesarea laptelui crud neconform în brânzeturi cu perioadă lungă de maturare de cel puţin 60 de zile, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, emite autorizaţia/documentul de înregistrare sanitară veterinară, conform legislaţiei în vigoare, fără a se percepe tariful de autorizare şi retrage autorizaţia/înregistrarea sanitară veterinară a unităţii de procesare/centrului de prelucrare a laptelui materie primă, emisă anterior efectuării evaluării în conformitate cu alin. (1) şi (2).

(3) în rubrica “Observaţii” din autorizaţia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare prevăzută în anexa nr. 4 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, cu modificările ulterioare, respectiv la pct. I din documentul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor prevăzut în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă si/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se va înscrie menţiunea “Brânzeturi cu perioadă lungă de maturare de cel puţin 60 de zile din lapte neconform” sau codul “RC-NM”.

(4) în situaţia în care personalul de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, constată neîndeplinirea condiţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru procesarea laptelui crud neconform, înscrie în nota de constatare deficienţele constatate şi dispune măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(5) Pentru unităţile de procesare a laptelui autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2), direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, va transmite la Direcţiei siguranţa alimentelor de origine animală din cadrul Direcţiei generale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor copia autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare eliberate în condiţiile alin. (2) şi (3), în vederea actualizării site-ului unde sunt publicate listele unităţilor autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 8. - (1) Autorizaţia/Înregistrarea sanitar-veterinară pentru unităţile de procesare/centrele de prelucrare lapte materie primă care obţin brânzeturi cu perioadă lungă de maturare de cel puţin 60 de zile din lapte neconform, emisă în conformitate cu prevederile de la art. 7, îşi păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru procesarea laptelui crud neconform.

(2) în cazul în care, cu ocazia controalelor oficiale, se constată că unităţile de procesare/centrele de prelucrare lapte materie primă autorizate/înregistrate sanitar-veterinar să proceseze lapte crud neconform nu mai îndeplinesc condiţiile pentru desfăşurarea acestei activităţi, se emite ordonanţa de suspendare/interzicere a activităţii de procesare a laptelui neconform, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.

Art. 9. - (1) Brânzeturile cu perioadă lungă de maturare de cel puţin 60 de zile, obţinute la nivelul unităţilor de procesare autorizate sanitar-veterinar din lapte crud neconform, astfel cum este definit la art. 2 lit. f), trebuie identificate cu marca de identificare de formă ovală, în conformitate cu dispoziţiile stabilite la secţiunea I din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, şi pot face obiectul schimburilor intracomunitare şi exportului în ţări terţe.

(2) Brânzeturile cu perioadă lungă de maturare de cel puţin 60 de zile, obţinute la nivelul centrelor de prelucrare înregistrate sanitar-veterinar din lapte crud neconform, astfel cum este definit la art. 2 lit. f), vor fi identificate în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directa şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 761 din 21 iulie 2014 al Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley, în temeiul prevederilor art. 14 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 32 şi 34 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tariful, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate.

Art. 2. - Tariful stabilit prin prezentul ordin se poate achita cu ordin de plată sau mandat postai în contul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. RO31TREZ7005032XXX004173, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod unic de înregistrare nr. 4266502.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley şi al Direcţiei buget, administrare şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 317/2014 privind stabilirea tarifului pentru prestarea de servicii în domeniul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, perceput de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 31 iulie 2014.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 2 octombrie 2014.

Nr. 403.

 

ANEXĂ

 

CAPITOLUL I

Nivelul tarifului pentru operaţiunile de analiză şi marcare a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase şi pentru alte activităţi conexe

 

Nr. crt.

Denumirea bijuteriilor sau obiectelor supuse analizei şi marcării în funcţie de numărul de componente analizate

Categoria de complexitate

Nivelul tarifului de analiză şi marcare

- lei/obiect -

Aur

Argint

Platină

Paladiu

1.

Obiecte şi bijuterii în greutate de până la 2,00 g (inclusiv)

I

1,71

0,68

4,10

4,10

2.

Obiecte şi bijuterii la care se analizează una până la trei componente (inclusiv) şi a căror greutate depăşeşte 2,00 grame: verighetă, inel, cercel, pandantiv, buton, brăţară simplă (fără sistem de închidere), ac de siguranţă, agrafă de păr, colier simplu (fără sistem de închidere), pieptene, închizătoare, coup-papier, jeton, insignă, ornamente diferite (spirală, frunză, buton, bobită, firet, nasture, fluture, floricică, copcă, mărgea, plăcuţă etc.), tacâmuri (lingură, linguriţă, furculiţă”, cuţit, polonic), paletă, farfurie, sosieră, scrumieră, solniţă, ouar, portşerveţele, inel de şervet, capac, cleşte pentru zahăr, ţigaret, portchei, clopoţel, căţuie, căuc, opaiţ, mucaniţă, suporturi diferite, steluţă svezda), tavă simplă, vas de mir, disc, mărturie de botez, baptisier, arătător (iad), menorah, cutie pentru mirodenii, pahar cu sau fără picior, suport pentru coroană, cupă, cană, strecurătoare, toc de scris, pană, vârf de lance, foarfece, cleşte pentru unghii, spatulă spirtieră, riză de icoană, cotieră, călimară şi altele asemenea

II

 

4,10

014

1,36

6,82

6,82

 

 

 

 

 

3.

Obiecte şi bijuterii la care se analizează 4 (patru) până la 8 (opt) componente (inclusiv): brăţară (gliduri, fantezie, de ceas etc.), medalion, lanţ, lănţişor, broşa, colier (diferite modele), ochelari, monoclu”, cataramă, port-pahar, copertă de carte, vază, ceainic, bombonieră, zaharniţă, creion mecanic, portţigaret, pipă, tabacheră, apărătoare plasă, casetă, stilou, etui, pudrieră, colan, cordon, breloc, pinten, zăbală, frâu, mâner, ripidă, baston, cârjă de cult (episcopală, arhierească etc.), coroană, hanuchia, pieptar, cunună, făraş, suport ulei-oţet, flacon, ramă de tablou, perie, ştampilă, sigiliu, blazon, stemă nobiliară, bibelou, statuetă şi altele asemenea

III

6,82

2,04

9,66

9,66

4.

Obiecte şi bijuterii la care se analizează peste 8 (opt) componente (foarte complexe): ceas de mână şi de buzunar, engolpion, tăvi ornamentale, sfeşnice, geantă din plasă, icoană mică şi mare, trusă de botez, ibric, aplică de perete, trepied, pafta, tablouri metalice, brichetă, scăpărătoare, afumătoare, cutie ornamentală, bidon, candelă, cădelniţă, căldăruşă, potir, copaie, panaghiar, diademă, mitră, chivot, policandru, candelabru, raclă, evanghelie cu încuietoare, catapeteasmă, anafoniţă, coif, sabie, teacă de sabie, placă cu ornamente, samovar, junghier, truse diferite şi altele asemenea

IV

11,94

4,77

14,32

14,32

5.

Analiza fragmentelor de obiecte şi bijuterii confecţionate din metale preţioase, precum şi a obiectelor găsite marcate

 

1,71

0,68

4,10

4,10

6.

Analiza obiectelor confecţionate din metal comun sau metal comun acoperit cu metal preţios

3,41

7.

Gravare laser text

2,00  lei/literă

8.

Cântărirea unui obiect

1,36 lei

 

NOTE:

a) Analiza obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase exceptate de la marcare se încadrează la una dintre categoriile de complexitate prevăzute în prezenta anexă,

b) Obiectele şi bijuteriile din metale preţioase neenumerate în prezenta anexă se asimilează, de la caz la caz, la una dintre categoriile de complexitate, în funcţie de numărul de componente analizate.

c) La obiectele din categoriile de complexitate II, III, IV, cu greutate mai mare de 20 (douăzeci) grame la aur şi 500 (cinci sute) grame la argint, pentru greutatea până la acest nivel, se aplică tarifele categoriei în care se încadrează, iar pentru ceea ce depăşeşte acest nivel se aplică un tarif suplimentar de 0,45 lei/gram la aur şi 0,20 lei/gram la argint, pentru fiecare gram în plus (fracţiunile sub un gram se rotunjesc la gram).

d) Calcularea tarifelor de analiză şi marcare se face pentru fiecare obiect în parte, când obiectele se prezintă în perechi, seturi, loturi, duzini.

e) Pentru marcarea laser a unui obiect, efectuată la solicitarea clientului, se aplică tariful categoriei în care se încadrează, majorat cu 50%.

f) Tarifele de mai sus nu conţin TVA.

g) În cazul obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din metale preţioase diferite, în proporţie egală, când se marchează fiecare metal preţios cu titlul corespunzător, se aplică cumulat tarifele corespunzătoare fiecărui metal preţios în parte.

 

CAPITOLUL II

Nivelul tarifului pentru operaţiunile de expertizare a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase

 

Nr. crt.

Denumirea bijuteriilor sau obiectelor supuse expertizării în funcţie de numărul de componente analizate

Categoria de complexitate

Nivelul tarifului de analiză şi marcare - lei/obiect -

Aur

Argint

Platină

Paladiu

1.

Obiecte şi bijuterii în greutate de până la 2,00 g (inclusiv)

I

3,41

1,36

4,10

4,10

2.

Obiecte şi bijuterii la care se analizează una până la trei componente (inclusiv) şi a căror greutate depăşeşte 2,00 grame: verighetă, inel, cercel, pandantiv, buton, brăţară simplă (fără sistem de închidere), ac de siguranţă, agrafă de păr, colier simplu (fără sistem de închidere), pieptene, închizătoare, coup-papier, jeton, insignă, ornamente diferite (spirală, frunză, buton, bobită, firet, nasture, fluture, floricică, copcă, mărgea, plăcuţă etc.), tacâmuri (lingură, linguriţă, furculiţă, cuţit, polonic), paletă, farfurie, sosieră, scrumieră, solniţă, ouar, portşerveţele, inel de şervet, capac, deşte pentru zahăr, ţigaret, portchei, clopoţel, câţuie, căuc, opaiţ, mucaniţă, suporturi diferite, steluţă svezda), tavă simplă, vas de mir, disc, mărturie de botez, baptisier, arătător (iad), menorah, cutie pentru mirodenii, pahar cu sau fără picior, suport pentru coroană, cupă, cană, strecurătoare, toc de scris, pană, vârf de lance, foarfece, cleşte pentru unghii, spatulă spirtieră, riză de icoană, cotieră, călimară şi altele asemenea

II

6,82

3,41

8,18

8,18

3.

Obiecte şi bijuterii la care se analizează 4 (patru) până la 8 (opt) componente (inclusiv): brăţară (gliduri, fantezie, de ceas etc.), medalion, lanţ, lănţişor, broşa, colier (diferite modele), ochelari, monoclu, cataramă, port-pahar, copertă de carte, vază, ceainic, bombonieră, zaharniţă, creion mecanic, portţigaret, pipă, tabacheră, apărătoare plasă, casetă, stilou, etui, pudrieră, colan, cordon, breloc, pinten, zăbală, frâu, mâner, ripidă, baston, cârjă de cult (episcopală, arhierească etc.), coroană, hanuchia, pieptar, cunună, făraş, suport ulei-oţet, flacon, ramă de tablou, perie, ştampilă, sigiliu, blazon, stemă nobiliară, bibelou, statuetă şi altele asemenea

III

10,23

6,13

10,92

10,92

4.

Obiecte şi bijuterii la care se analizează peste 8 (opt) componente (foarte complexe): ceas de mână şi de buzunar, engolpion, tăvi ornamentale, sfeşnice, geantă din plasă, icoană mică şi mare, trusă de botez, ibric, aplică de perete, trepied, pafta, tablouri metalice, brichetă, scăpărătoare, afumătoare, cutie ornamentală, bidon, candelă, cădelniţă, căldăruşă, potir, copaie, panaghiar, diademă, mitră, chivot, policandru, candelabru, raclă, evanghelie cu încuietoare, catapeteasmă, anafoniţă, coif, sabie, teacă de sabie, placă cu ornamente, samovar, junghier, truse diferite şi altele asemenea

IV

16,82

8,18

16,37

16,37

5.

Monede, medalii, decoraţii, ordine, plachete

 

6,13

5,46

10,92

10,92

6.

Fragmente de obiecte şi bijuterii confecţionate din metale preţioase

 

1,71

0,89

2,72

2,72

7.

 Obiecte confecţionate din metal comun sau metal comun acoperit cu metal preţios

3,41

8.

 Cântărirea unui obiect

1,36

 

NOTE:

a) Obiectele şi bijuteriile din metale preţioase neenumerate în prezenta anexă se asimilează, de la caz la caz, la una dintre categoriile de complexitate, în funcţie de numărul de componente analizate.

b) În cazul obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din metale preţioase diferite, în proporţie egală, când se marchează fiecare metal preţios cu titlul corespunzător, se aplică cumulat tarifele corespunzătoare fiecărui metal preţios în parte.

c) Expertizarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase se poate efectua fără marcarea corespunzătoare în cazul obiectelor exceptate de la marcare sau la cererea clientului.

d) Tarifarea expertizelor pietrelor, libere sau montate în bijuterii, precum şi a topirilor şi a analizelor chimice se face separat, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

e) Pentru marcarea laser a unui obiect supus expertizării, efectuată la solicitarea clientului, se aplică tariful categoriei în care se încadrează majorat cu 50%.

f) Tarifele percepute pentru expertizele tehnice întocmite pentru unităţile Trezoreriei Statului şi altele asemenea şi rapoartele de expertiză tehnică întocmite pentru Ministerul Justiţiei, notariate, cabinete de avocatură şi altele asemenea, precum şi pentru persoane fizice se calculează în funcţie de timpul alocat operaţiunii de expertizare, respectiv la 14,20 lei/sfert de oră.

g) Timpul afectat expertizării mai mic de un sfert de oră se rotunjeşte ta un sfert de oră.

h) Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, precum şi Direcţia generală a vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt exceptate în totalitate de la plata tarifelor percepute pentru expertize tehnice şi rapoarte de expertiză tehnică.

i) Pentru tarifele prevăzute în prezenta anexă nu se percepe TVA.

 

CAPITOLUL III

Nivelul tarifului pentru expertizarea pietrelor preţioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice şi a perlelor, libere sau montate în bijuterii

 

            1. Tarif perceput pentru expertizele diamantelor şi altor pietre preţioase, libere sau montate în bijuterii

 

DIAMANTE (expertiză cantitativă*)

Greutate (ct)

Nivelul tarifului

- lei/buc. -

0,005-0,09 ct

3,41

0,10-0,25 ct

5,12

DIAMANTE (expertiză calitativă**)

Greutate (ct)

Nivelul tarifului - lei/buc. -

0,10-0,19 ct

8,52

0,20-0,29 ct

13,63

0,30-0,39 ct

20,45

0,40-0,59 ct

42,62

0,60-0,79 ct

59,67

0,80-0,99 ct

76,73

1,00-2,00 ct

102,30

Pentru diamantele de peste 2,00 ct, tariful expertizei este de 11,35 lei pentru fiecare 0,50 ct sau fracţie de 0,50 ct în plus faţă de tariful aferent diamantelor de 2,00 ct.


*) Expertiza cantitativă cuprinde determinări sumara referitoare la forma de tăiere şi masa diamantelor.

Pentru diamantele sub 0,10 ct se realizează numai expertize cantitative.

**) Expertiza calitativă cuprinde d eternii nări le expertizei cantitative (forma de tăiere şi masă) şi culoarea (conform scalei internaţionale, exprimată în litere de la D la Z şi Z+ - culori “fancy*), claritatea, calitatea tăieturii, fluorescenta în lumină ultravioletă (unde lungi - LW şi unde scurte - SW).

Pentru diamantele peste 0,25 ct se realizează numai expertize calitative.

Pentru diamantele între 0,10 şi 0,25 ct se pot realiza expertize cantitative sau calitative la solicitarea clientului.

 


PIETRE PREŢIOASE COLORATE (rubine, safire, smaralde)

Greutate (ct)

Nivelul tarifului - lei/buc. -

0,01-0,09 ct

3,41

0,10-0,24 ct

5,12

0,25-0,34 ct

6,82

0,35-0,49 ct

8,52

0,50-0,79 ct

11,94

0,80-0,99 ct

17,05

1,00-3,00 ct

51,16

Pentru pietrele de peste 3,00 ct tariful expertizei este de 11,37 lei pentru flecare 1,00 ct sau fracţie de 1,00 ct în plus faţă de tariful aferent pietrelor de 3,00 ct.

 

            2. Tarif perceput pentru expertizele perlelor naturale şi a celor de cultură, libere sau montate în bijuterii

 

PERLE NATURALE ŞI PERLE DE CULTURĂ

Greutate (ct)

Nivelul tarifului

- lei/buc. -

0,01-2,49 ct

1,71

2,50-6,99 ct

3,41

7,00-11,99 ct

5,12

12,00-19,99 ct

8,52

20,00-30,00 ct

13,63

Pentru perlele de peste 30,00 ct tariful expertizei este de 3,41 lei pentru fiecare 2,50 ct sau fracţie de 2,50 ct în plus faţă de tariful aferent perlelor de 30,00 ct.

 

            3. Tarif perceput pentru expertizele pietrelor naturale fine, ornamentale, sintetice şi ale imitaţiilor de pietre, libere sau montate în bijuterii

 

PIETRE NATURALE, FINE, ORNAMENTALE, SINTETICE

Greutate (g/ct)*

Nivelul tarifului - lei/buc. -

Până la 1,00 g (5,00 ct)

3,41

1,01 g -3,00 g (5,05-15,00 ct)

8,52

Pentru pietrele de peste 3,00 g tariful expertizei este de 3,41 lei pentru fiecare 0,50 g sau fracţie de 0,50 g în plus faţă de tariful aferent pietrelor de 3,00 g.

 

* 1 carat (ct) = 0,20 grame (g).

 

IMITAŢII DE PIETRE (sticlă, plastic etc.)

Greutate (g)

Nivelul tarifului - lei/buc. -

Orice greutate

3,41

 

4. Tarif de curăţare a pietrelor montate în bijuterii sau a pietrelor libere: 5,00 lei/obiect sau piatră liberă

 

NOTE:

a) Tariful perceput pentru expertizele tehnice întocmite pentru unităţile Trezoreriei Statului şi altele asemenea şi rapoartele de expertiză tehnică întocmite pentru Ministerul Justiţiei, notariate, cabinete de avocatură şi altele asemenea, precum şi pentru persoane fizice se calculează în funcţie de timpul alocat operaţiunii de expertizare, respectiv la 14,20 lei/sfert de oră.

b) Timpul alocat expertizării mai mic de un sfert de oră se rotunjeşte la un sfert de oră.

c) Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, precum şi Direcţia generală a vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt exceptate în totalitate de la plata tarifelor percepute pentru expertize tehnice şi rapoarte de expertiză tehnică.

d) Pentru tarifele prevăzute în prezenta anexă nu se percepe TVA.

 

CAPITOLUL IV

Nivelul tarifului pentru expertizarea pietrelor preţioase libere în loturi

 

1. Pentru expertizarea pietrelor preţioase libere în loturi se va percepe un tarif de 34,11 lei pentru fiecare 50,00 carate sau fracţie din 50,00 carate.

2. Pentru emiterea şi validarea certificatului comunitar pentru Procesul Kimberley, în condiţiile prevăzute la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute, se percepe un tarif de 30 lei pentru fiecare certificat.

3. Pentru expertizarea pietrelor preţioase libere prelucrate, introduse în România în vederea reşlefuirii sau sortării, se va percepe un tarif de 22,73 lei pentru fiecare 50,00 carate sau fracţie din 50,00 carate.

4. Pentru expertizarea şi sigilarea la scoaterea din ţară a pietrelor preţioase, introduse în România în vederea reşlefuirii sau sortării, nu se percep taxe.

 

NOTE:

a) Prin reşlefuire se înţelege orice reprelucrare a pietrelor preţioase prelucrate, cu pierderi tehnologice de peste 5% din greutatea totală a seriei reşlefuite.

b) Prin sortare se înţelege alegerea pietrelor preţioase prelucrate şi repartizarea lor pe categorii de calitate în funcţie de greutatea exprimată în carate, culoare, tăietură şi claritate, inclusiv corectarea prin rectificare a unora dintre acestea, pentru încadrarea lor într-o anumită categorie de calitate, cu pierderi tehnologice de corectare de până la 5% din greutatea totală a seriei sortate.

c) în buletinul de analiză pentru scoaterea din ţară a pietrelor preţioase introduse în ţară în vederea reşlefuirii sau sortării se va face trimitere la buletinul/buletinele de analiză întocmit/întocmite la introducerea în ţară a acestora.

d) Pentru tariful aferent expertizării pietrelor preţioase libere în loturi nu se percepe TVA.

 

CAPITOLUL V

Nivelul tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Laboratorului încercări metale preţioase din cadrul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate

 

            I. Nivelul tarifului pentru analize fizico-chimice

 

Nr. crt.

Tipul analizei

Tariful aplicabil operatorilor economici

Tariful aplicabil persoanelor fizice

1.

Analiză aur:

- aur fin

- aur brut - docimazie

 

230,73 lei/analiză

204,59 lei/analiză

 

115,94 lei/analiză

102,30 lei/analiză

2.

Analiză argint:

- pe cale de foc (cupelaţie)

- metoda potenţiometrică

 

77,30 lei/analiză

122,75 lei/analiză

 

38,65 lei/analiză

61,38 lei/analiză

3.

Analiza spectrală a metalelor preţioase: argint, aur, platină, paladiu

135,44 lei/analiză

69,33 lei/analiză

4.

Analiză platină prin dezagregare

306,89 lei/analiză

153,45 lei/analiză

5.

Analiză platină la cald

45,59 lei/obiect

23,87 lei/obiect

 

            II. Nivelul tarifului pentru topirile de omogenizare a metalelor preţioase

 

Nr. crt.

Greutatea şarjei

Tariful aplicabil

 - lei -

1.

Şarje până la 100 grame inclusiv

54,56 lei/şarjă

2.

Şarje de la 101 la 1.000 grame inclusiv

61,38 lei/şarjă

3.

Şarje de la 1.001 la 2.500 grame inclusiv

85,24 lei/şarjă

4.

Pentru fracţiile ce depăşesc 2.500 grame se aplică, corespunzător, tarifele prevăzute la pct. 1 şi 2.

 

            III. Nivelul tarifului pentru prepararea de reactivi utilizaţi în analizele la piatră ale obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din metale preţioase

 

Nr. crt.

Metalul şi titlul

Tariful aplicabil

- lei -

1.

Aur

100,03 lei/litru

2.

Argint

100,03 lei/litru

3.

Platină

100,03 lei/litru

 

            IV. Tarifele de la pct. I, II, şi III nu conţin TVA.

 

CAPITOLUL VI

Nivelul tarifului pentru înregistrarea mărcilor de garanţie proprie la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

 

1. Pentru fiecare marcă de garanţie proprie personalizată, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, se percepe un tarif de 66,11 lei.

2. Pentru tariful de înregistrare a mărcilor de garanţie proprie nu se percepe TVA.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

 

ORDIN

privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2014

 

În baza prevederilor art. 391 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă suma de 122.000 lei, reprezentând ultima tranşă de 50,21 % din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, din cadrul Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor din România, pe anul 2014.

Art. 2. - Resursele financiare necesare cofinanţării Centrului European al Consumatorilor România sunt asigurate prin finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, capitolul “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul X “Alte cheltuieli”, articolul 59.11 “Asociaţii şi fundaţii11.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Mihaela Irina Ionescu,

secretar general

 

Bucureşti, 31 octombrie 2014.

Nr. 504.

 

AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către prestatorii de servicii de plată care desfăşoară operaţiuni de plată prin intermediul ATM-urilor

 

Având în vedere:

- Referatul nr. 1/1.700 din 11 august 2014 întocmit de Direcţia control şi supraveghere piaţă;

- art. 1 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Instituţiile de plată care prestează servicii de acceptare la plată prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit emise în România, la terminalele ATM aflate pe teritoriul României, au obligaţia de a informa consumatorii asupra tuturor comisioanelor, tarifelor, spezelor şi oricăror altor tipuri de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu operaţiunile derulate la ATM, în ordinea efectuării acestora.

Art. 2. - (1) Pe ecranul video al terminalelor ATM vor fi înscrise toate informaţiile legate de costurile fiecărei operaţiuni efectuate de: eliberare de numerar, transfer între conturi, plată facturi sau oricare alt serviciu solicitat în mod expres de consumator prin intermediul ATM, înainte de momentul efectuării acestuia. Consumatorul va avea posibilitatea, dacă tranzacţia nu îi este oferită în mod gratuit, să renunţe la efectuarea acesteia, prin apăsarea unui buton de anulare a respectivei operaţiuni.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie indicate în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit.

(3) înălţimea literelor şi a cifrelor pentru afişarea informaţiilor specifice privind costurile operaţiunii trebuie să fie egală cu a celorlalte caractere, aflate pe ecran.

Art. 3. - Pentru cardurile de debit sau de credit emise de prestatorii de servicii care le acceptă la plată la ATM proprii, costurile operaţiunilor se vor afişa în procent pentru fiecare operaţiune de plată şi, după caz, se va afişa şi suma minimă de plată.

Art. 4. - Pentru cardurile de debit sau de credit emise de alţi prestatori de servicii de plată decât cei cărora le aparţin ATM-urile, se va afişa următoarea avertizare: “Atenţie! - Tranzacţia dumneavoastră va fi comisionată conform condiţiilor din contractul încheiat cu emitentul cardului”.

Art. 5. - Operatorii economici prestatori de servicii financiare de plată prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit la terminalele ATM au obligaţia, în cazul blocării/reţinerii cardului de debit/credit la terminalul ATM propriu, să informeze consumatorii, prin semnal video de avertizare pe ecranul terminalului, cu privire la următoarele:

a) modalitatea în care consumatorul poate reintra în posesia cardului blocat/reţinut, precum şi paşii pe care trebuie să îi urmeze;

b) indicarea numărului de telefon pe care consumatorul trebuie să îl apeleze în cazul în care cardul a fost blocat/reţinut, precum şi intervalul orar în care consumatorul poate efectua acest apel.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Mihaela Irina Ionescu,

secretar general

 

Bucureşti, 31 octombrie 2014.

Nr. 505.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.355(92) prin documentele MSC 92/26/Add.1/Corr.2 din 14 aprilie 2014 şi MSC 92/26/Add.1/Corr.4 din 20 iunie 2014 ale Organizaţiei Maritime Internaţionale

 

Având în vedere Ordinul ministrului transporturilor nr. 466/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1972 pentru securitatea containerelor (CSC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.355(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.355(92) prin documentul MSC 92/26/Add.1/Corr.2 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 14 aprilie 2014, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se publică rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.355(92) prin documentul MSC 92/26/Add.1/Corr.4 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 20 iunie 2014, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Mitică Mărgărit,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 30 septembrie 2014.

Nr. 1.396.

 

ANEXA Nr. 1

 

Organizaţia Maritimă Internaţională

Comitetul de siguranţă maritimă

A 92-a sesiune

Agenda pct. 26

MSC 92/26/Add. 1/Corr.2

14 aprilie 2014

Original: engleză

 

RAPORTUL

Comitetului de siguranţă maritimă privind cea de-a nouăzeci şi două sesiune a sa

 

Rectificare

 

ANEXA7

 

REZOLUŢIA MSC.355(92)

(adoptată la 21 Iunie 2013)

 

AMENDAMENTE

la Convenţia internaţională din 1972 pentru securitatea containerelor (CSC)

 

            1 La paragraful 10 al anexei, în paragraful numerotat 11 se introduc cuvintele “În cazul eliminării unei uşi” după cuvintele “forţa de încercare la rigiditate transversală”.

 

ANEXA Nr. 2

 

Organizaţia Maritimă Internaţională

 

Comitetul de siguranţă maritimă

A 92-a sesiune

Agenda pct. 26

MSC 92/26/Add.1/Corr.4

20 iunie 2014

Original: engleză

 

RAPORTUL

Comitetului de siguranţă maritimă privind cea de-a nouăzeci şi două sesiune a sa

 

Rectificare

 

ANEXA7

REZOLUŢIA MSC.355(92)

(adoptată la 21 Iunie 2013)

 

AMENDAMENTE

la Convenţia internaţională din 1972 pentru securitatea containerelor (CSC)

 

            1 În primul rând al paragrafului 11 din anexă, cuvintele “capitolului II” se înlocuiesc cu cuvintele “anexei II”.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MEPC.200(62) prin documentul PMP.1/Circ.200 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iunie 2014

 

Având în vedere Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.351/2012 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (prevederi referitoare la zona specială şi desemnarea Mării Baltice ca zonă specială în temeiul anexei IV la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.200(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică rectificările aduse Rezoluţiei MEPC.200(62) prin documentul PMP.1/Circ.200 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iunie 2014» prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Mitică Mărgărit,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 30 septembrie 2014.

Nr. 1.397.

 

ANEXĂ

 

Organizaţia Maritimă Internaţională

 

PMP.1/Circ.200

27 iunie 2014

 

PROTOCOLUL DIN 1978

privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave

 

ANEXA IV FACULTATIVĂ

 

RECTIFICĂRI

ale erorilor editoriale din textul amendamentelor din 2011 la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave

(prevederi referitoare la zona specială şi desemnarea Mării Baltice ca zonă specială în temeiul anexei IV la MARPOL)

(MEPC.200(62))

 

Secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale are onoarea să se refere la copia certificată a amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL), adoptate de Comitetul pentru protecţia mediului marin (Rezoluţia MEPC.200(62)). O copie a textului certificat este disponibilă pe IMODOCS în secţiunea referitoare la tratate.

De la difuzarea copiei certificate s-a atras atenţia secretarului general cu privire la erorile editoriale din textele în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă ale amendamentelor, care au fost rectificate după cum urmează:

1. la amendamentul nr. 1, numerotarea “5 bis”, “7 bis” şi “7 terţ” se înlocuieşte cu numerotarea “6”, “9” şi, respectiv, “10”, iar la sfârşitul părţii introductive se adaugă cuvintele “şi paragrafele existente se renumerotează corespunzător”;

2. la amendamentul nr. 3, paragraful 3, numerotarea ,,a)” şi ,,b)” se înlocuieşte cu numerotarea “.1” şi, respectiv, “.2”, iar în noile subparagrafe .1 şi .2, numărul “12 bis” se înlocuieşte cu numărul “13”; şi

3. la amendamentul nr. 4T numerotarea “12 bis” se înlocuieşte cu numerotarea “13”, iar la sfârşitul părţii introductive se adaugă cuvintele: “şi regula 13 existentă se renumerotează regula 14”,

Guvernele sunt invitate să ia notă de erorile sus-menţionate şi să facă rectificările necesare în copiile lor certificate ale amendamentelor.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.