MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 802/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 802         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 4 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

657. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

 

658. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            950. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.279. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în Situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mâi vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti la data publicării Hotărârii Guvernului nr. 914/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            21. - Normă privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

            Decizie cu privire la Cererea nr. 41.688/07 introdusă de Societatea Comercială “Alex Prod Corn” - S.R.L. împotriva României

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, în semn de apreciere a înaltului profesionalism şi a rezultatelor meritorii obţinute de personalul unităţii în îndeplinirea misiunilor specifice ce i-au fost încredinţate, pentru rolul şi locul acestei prestigioase unităţi în cadrul Forţelor Aeriene şi Armatei României,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn de pace, Drapelului de luptă al Bazei 71 Aeriene “General Emanoil Ionescu”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 31 octombrie 2014.

Nr. 657.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, în semn de apreciere a înaltului profesionalism şi a rezultatelor meritorii obţinute de personalul unităţii în îndeplinirea misiunilor specifice ce i-au fost încredinţate, pentru rolul şi locul acestei prestigioase unităţi în cadrul Forţelor Aeriene şi Armatei României,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn de pace, Drapelului de luptă al Centrului 2 Supraveghere Aeriană “Nord”.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 31 octombrie 2014.

Nr. 658.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 cu suma de 109 mii lei, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 cu suma de 2.528 mii lei, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 3. - (1) Sumele alocate potrivit art. 1 vor fi utilizate de direcţiile pentru cultură ale judeţelor Bacău, Botoşani, Buzău, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Suceava şi Vrancea numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013.

(2) Sumele alocate potrivit art. 2 vor fi utilizate de către Teatrul Naţional “Minai Eminescu” din Timişoara, Opera Naţională Română din Timişoara, Opera Naţională Bucureşti, Opera Naţională Română din laşi, Teatrul Naţional “I. L. Caragiale” din Bucureşti, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, Teatrul Naţional din Târgu Mureş, Teatrul Naţional “Marin Sorescu” din Craiova, Filarmonica “George Enescu” şi Biblioteca Naţională a României numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Culturii, la solicitarea ordonatorului principal de credite.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul culturii, interimar,

Hegedüs Csilla,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 29 octombrie 2014.

Nr. 950.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în Situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti la data publicării Hotărârii Guvernului nr. 914/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 9260/14 al Direcţiei generale buget şi contabilitate,

în temeiul prevederilor art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în Situaţia obligaţiilor de plata peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti la data publicării Hotărârii Guvernului nr. 914/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Obligaţiile de plată peste termenul de scadenţă, prevăzute la alin. (1), reprezintă contravaloarea produselor, bunurilor, serviciilor, investiţiilor şi reparaţiilor capitale care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi sunt evidenţiate în contabilitatea Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, pe baza documentelor justificative, avizate şi aprobate de persoanele în drept.

Art. 2. - Verificarea şi certificarea datelor se fac de către o comisie constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, iar rezultatele analizei efectuate vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 octombrie 2014.

Nr. 1.279.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în Situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti la data publicării Hotărârii Guvernului nr. 914/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 

1. În sensul prezentei metodologii, obligaţiile de plată reprezintă contravaloarea produselor, bunurilor, serviciilor, investiţiilor şi reparaţiilor capitale care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi sunt evidenţiate în contabilitatea Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, pe baza documentelor justificative, avizate şi aprobate de persoanele în drept.

2. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti întocmeşte situaţia obligaţiilor de plată, potrivit modelului din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 914/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, completată cu o coloană în care sunt înscrise numerele ordinelor de plată, pe răspunderea managerului şi a conducătorului compartimentului financiar-contabil, care semnează pentru exactitatea şi realitatea datelor transmise, certificând prin semnătură că produsele, bunurile şi serviciile, investiţiile şi reparaţiile capitale au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, şi sunt evidenţiate în contabilitatea proprie pe baza documentelor justificative.

3. Situaţiile prevăzute la pct. 2 sunt prezentate, în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea plăţilor, Ministerului Sănătăţii, însoţite de copii ale facturilor care au stat la baza stabilirii cuantumului obligaţiilor, precum şi de copii ale ordinelor de plată şi ale extraselor de cont.

4. La nivelul Ministerului Sănătăţii se constituie o comisie formată din 5 membri, din care 3 reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, respectiv Direcţia generală buget şi contabilitate, Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, Corpul de Control şi 2 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

5. Comisia va analiza următoarele aspecte:

a) corespondenţa datelor din situaţia menţionată la pct. 2 cu cele înscrise în facturile anexate la acestea, atât din punctul de vedere al naturii cheltuielilor, respectiv produse, bunuri şi servicii, investiţii şi reparaţii capitale, cât şi al concordanţei sumelor;

b) încadrarea facturilor în termenele de plată stabilite de lege, respectiv mai vechi de 90 de zile;

c) existenţa avizării şi certificării prin semnătură de către persoanele în drept;

d) transmiterea de către Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti a situaţiei obligaţiilor stinse, pe furnizori, a copiilor ordinelor de plată şi ale extraselor de cont, în termen de 48 de ore de la data efectuării plăţilor, potrivit legii;

e) în cazul unor sume rămase neutilizate, existenţa documentelor de virare a acestora către Ministerul Sănătăţii în termen de 5 zile de la încheierea operaţiunilor de plată.

6. Constatările comisiei, ca urmare a analizei efectuate, vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare pentru sumele de plată, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, denumit în continuare proces-verbal.

7. Procesul-verbal, întocmit conform modelului prezentat în anexă, va fi semnat de preşedintele şi membrii comisiei.

8. În cazul în care comisia constată că nu au fost îndeplinite toate condiţiile legale privind plata arieratelor, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti are obligaţia restituirii sumelor către Ministerul Sănătăţii, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal.

9. Procesul-verbal se emite în 4 exemplare originale şi se transmite, însoţit de situaţia menţionată la pct. 3, după cum urmează:

- un exemplar Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti;

- un exemplar Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

- un exemplar Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală buget şi contabilitate;

- un exemplar rămâne la nivelul comisiei.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

Proces-verbal de constatare pentru sumele de plată

Încheiat astăzi..................

 

Comisia, formată din doamna/domnul................................preşedinte şi domnul/doamna..................,

în calitate de membrii ai comisiei, în urma analizei situaţiei obligaţiilor de plată înregistrate peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile şi neachitate, a constatat următoarele:

- Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti a întocmit la termenul stabilit situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă mai vechi de 90 de zile şi neachitate, pe categorii de furnizori, în conformitate cu modelul prezentat în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 914/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014;

- managerul şi conducătorul compartimentului financiar-contabil ai Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti au semnat situaţia mai sus menţionată, certificând realitatea şi exactitatea datelor;

- managerul şi conducătorul compartimentului financiar-contabil au certificat pe propria răspundere că produsele, bunurile şi serviciile, investiţiile şi reparaţiile capitale din situaţia prezentată au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi în limita prevederilor bugetare aprobate;

- managerul şi conducătorul compartimentului financiar-contabil au transmis Ministerului Sănătăţii situaţia obligaţiilor stinse, pe furnizori, copiile ordinelor de plată şi ale extraselor de cont, în termen de 48 de ore de la data efectuării plăţilor, potrivit legii;

- managerul şi conducătorul compartimentului financiar-contabil au virat Ministerului Sănătăţii, în

termen de 5 zile de la încheierea operaţiunilor de plată, suma de...........mii lei, rămasă neutilizată, conform

Documentului nr. ...........

Faţă de cele de mai sus, comisia stabileşte că au fost îndeplinite condiţiile legale pentru plata obligaţiilor peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile şi neachitate de către Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, astfel:

Total obligaţii de plată .....................................lei, din care:

- medicamente ......................................... lei;

- materiale sanitare .................................. lei;

- alţi furnizori de bunuri şi servicii ............. lei;

- investiţii ................................................ lei;

- reparaţii capitale ................................... lei.

Alte menţiuni*): ....................................................................................................................................

Faţă de cele de mai sus, comisia stabileşte că nu au fost îndeplinite condiţiile legale pentru plata obligaţiilor peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile şi neachitate de către Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, drept care suma de ..........lei va fi restituită Ministerului Sănătăţii în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea prezentului proces-verbal.

 

COMISIA

Semnătura:

Doamna/Domnul..............................................., preşedinte –

Doamna/Domnul..............................................., membru...............................................................

Doamna/Domnul..............................................., membru...............................................................

Doamna/Domnul..............................................., membru...............................................................

Doamna/Domnul..............................................., membru...............................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

 

Data.............................................


*) Se vor enumera cazurile sau situaţiile în care comisia constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 258 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 alin. (3) lit. g) şi ale art. 201 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 51 alin. (4)-(6) şi ale art. 105-110 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (7) şi (8), ale art. 35, art. 81 alin. (2) şi (3) şi ale art. 83 lit. d) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 29 octombrie 2014,

            Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă se aplică auditorilor financiari care desfăşoară activitate de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F, respectiv stabileşte condiţiile de aprobare/avizare a auditorilor financiari, precum şt cerinţele de informare şi raportare referitoare la auditul financiar al entităţilor menţionate care activează în Sectorul instrumente şi investiţii financiare, Sectorul asigurări-reasigurări şi în Sectorul sistemului de pensii private.

(2) Entităţile prevăzute la alin. (1) care intră sub incidenţa prevederilor prezentei norme sunt: societăţi de servicii de investiţii financiare; societăţi de administrare a investiţiilor; organisme de plasament colectiv; traderi; consultanţi de investiţii; Fondul de compensare a investitorilor; operatori de piaţă/sistem; depozitari centrali; case de compensare; contrapărţi centrale; societăţi de asigurare şi/sau reasigurare; fonduri de pensii administrate privat şi administratorii acestora; fonduri de pensii facultative şi administratorii acestora.

(3) Prevederile prezentei norme nu se aplică brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale potrivit criteriilor de mărime stabilite în conformitate cu reglementările contabile specifice, precum şi agenţilor de marketing autorizaţi/avizaţi să desfăşoare activităţi în Sectorul sistemului de pensii private conform prevederilor legale aplicabile.

Art. 2. - În sensul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. actuar - persoana fizică înregistrată în Registrul actuarilor, în conformitate cu prevederile legale;

2. audit financiar - activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale potrivit standardelor internaţionale de audit şi altor reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Auditul financiar cuprinde şi auditul statutar, desfăşurat potrivit legii;

3. audit statutar - auditul situaţiilor financiare individuale anuale/consolidate;

4. auditor financiar - persoana fizică sau persoana juridică ce dobândeşte această calitate în condiţiile legii;

5. auditor al grupului - auditor statutar, persoana fizică sau juridică ce efectuează auditul statutar al situaţiilor financiare individuale anuale/consolidate;

6. auditor statutar - persoana fizică autorizată de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România, să efectueze audit statutar;

7. Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare C.A.F.R., - persoana juridică autonomă înfiinţată potrivit legii, care funcţionează ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop patrimonial şi este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în România;

8. Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, denumit în continuare C.S.I.P.P.C., - autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar, instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

9. entităţi de interes public - persoanele juridice clasificate astfel de legislaţia în vigoare;

10. firma de audit - persoana juridică sau orice altă entitate, indiferent de forma juridică a acesteia, care este autorizată de autoritatea competentă, respectiv de C.A.F.R., să efectueze audit statutar;

11. partener-cheie de audit

a) auditorul statutar desemnat de o firmă de audit pentru o anumită misiune de audit ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului statutar în numele firmei de audit; sau

b) în cazul auditului statutar al unui grup, cel puţin auditorul statutar care este desemnat de o firmă de audit ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului statutar la nivelul grupului şi auditorul statutar care este desemnat ca fiind responsabilul principal la nivelul filialelor importante; sau

c) auditorul statutar care semnează raportul de audit;

12. sectoare de supraveghere financiară - Sectorul instrumente şi investiţii financiare, Sectorul asigurări-reasigurări şi Sectorul sistemului de pensii private, din cadrul A.S.F.

Art. 3. - Auditorul financiar care face obiectul aprobării/avizării de către A.S.F. În vederea desfăşurării misiunilor de audit la entităţile menţionate la art. 1 alin. (2) are obligaţia respectării cerinţelor profesionale prevăzute de legislaţia aplicabilă în acest sens.

            Art. 4. - Un auditor financiar poate presta activitate de audit financiar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) numai cu respectarea prevederilor prezentei norme.

 

CAPITOLUL II

Aprobarea/Avizarea auditorului financiar

 

SECŢIUNEA 1

Condiţii pentru aprobarea/avizarea auditorului financiar

 

Art. 5. - (1) În vederea desfăşurării activităţii de audit financiar, auditorii financiari care şi-au manifestat intenţia de a desfăşura activitate de audit financiar la entităţile menţionate la art. 1 alin. (2) au obligaţia de a solicita aprobarea/avizarea de către A.S.F. În acest sens.

(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin depunerea la Registratura A.S.F. a unei cereri întocmite conform anexei nr. 1, însoţite de documentaţia aferentă prevăzută la art. 8, înainte de începerea misiunii de audit financiar, cel târziu până la data de 31 octombrie a exerciţiului financiar pentru care se realizează misiunea de audit.

Art. 6. - Activitatea de audit financiar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) poate fi desfăşurată numai dacă auditorii financiari, persoane fizice sau juridice, au făcut obiectul aprobării/avizării de către A.S.F.

Art. 7. - Auditorul financiar, persoană fizică sau juridică, este aprobat/avizat de către A.S.F. dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile comune aplicabile la nivelul A.S.F., precum şi condiţiile specifice aplicabile la nivel sectorial datorate particularităţilor activităţii desfăşurate de către entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2), după cum urmează:

A. Condiţii comune aplicabile la nivelul A.S.F.:

a) să fie membru activ al C.A.F.R. şi să aibă o vechime de cel puţin 3 ani ca membru al C.A.F.R.;

b) să deţină pentru ultimii 3 ani calificativul maxim - A, acordat de către organismul profesional competent în acest sens;

c) să deţină calitatea de auditor statutar, conform legii, pentru a efectua auditarea situaţiilor financiare anuale individuale şi/sau consolidate;

d) să nu fi fost sancţionat disciplinar printr-o decizie rămasă definitivă în ultimii 3 ani;

e) să nu fi fost sancţionat de către autorităţile române sau străine din domeniul financiar cu interdicţia de a desfăşura activităţi în sistemul financiar-bancar ori cu interdicţia temporară de a desfăşura astfel de activităţi;

f) să nu aibă menţiuni în cazierul fiscal şi în cazierul judiciar;

g) să aibă încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în conformitate cu normele privind asigurarea pentru risc profesional emise de C.A.F.R,;

h) să îndeplinească cerinţele legale şi profesionale referitoare la activitatea de audit şi să nu se afle într-o situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare;

i) să nu aibă datorii restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale;

j) condiţiile prevăzute la lit. a)-i) sunt aplicabile şi pentru auditorii financiari persoane fizice care pot efectua auditul financiar în numele persoanei juridice;

k) auditorul financiar persoană juridică să dispună de minimum 5 persoane angajate membri activi ai C.A.F.R.;

            l) auditorul financiar persoană juridică să utilizeze serviciile unui expert în auditarea sistemelor informatice care deţine certificarea CISA “Certified Information Systems Auditor”.

B. Condiţii specifice aplicabile la nivel sectorial:

a) auditorii financiari care şi-au manifestat intenţia să efectueze misiuni de audit financiar la entităţile care activează în Sectorul instrumente şi investiţii financiare, pe lângă condiţiile prevăzute la pct. A, trebuie să mai îndeplinească condiţia de a fi absolvenţi ai cursurilor de specializare şi perfecţionare pentru piaţa de capital, organizate periodic de C.Â.F.R. În colaborare cu entităţi specializate în domeniul pregătirii profesionale de profil;

b) auditorii financiari care şi-au manifestat intenţia să efectueze misiuni de audit financiar la entităţile care activează în Sectorul asigurări-reasigurări, pe lângă condiţiile prevăzute la pct. A, trebuie să îndeplinească şi condiţia de a avea cel puţin un actuar în cadrul echipei care va realiza auditul financiar, în vederea examinării activităţii de asigurare/reasigurare conform principiilor fundamentale şi general acceptate ale calculului actuarial;

c) auditorii financiari care şi-au manifestat intenţia să efectueze misiuni de audit financiar la entităţile care activează în Sectorul sistemului de pensii private, pe lângă condiţiile prevăzute la pct. A, trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice:

(i) să utilizeze serviciile unui actuar;

            (ii) în cazul fondurilor de pensii administrate privat/fonduri de pensii facultative, să fi funcţionat minimum 4 ani, cu excepţia persoanelor juridice rezultate dintr-o fuziune sau o divizare, caz în care acest termen include şi funcţionarea persoanei/persoanelor juridice din care acestea provin.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Documentaţia necesară aprobării/avizării auditorului financiar

 

Art. 8. - Auditorii financiari care solicită aprobarea/avizarea ca auditori financiari ai entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7, prin depunerea la Registratura A.S.F. a următoarelor documente:

A. În cazul auditorilor financiari persoane fizice:

a) act de identitate, în copie;

b) document eliberat de C.A.F.R, care atestă calitatea de auditor statutar, valabil pentru anul în curs;

c) document eliberat de C.A.F.R. care să cuprindă menţiuni referitoare la calificativul acordat de organismul profesional competent în acest sens;

d) contract de asigurare de răspundere civilă profesională, valabil pentru exerciţiul financiar în cauză, în copie;

e) curriculum vitae, semnat şi datat, care va cuprinde cel puţin informaţii legate de studiile absolvite, cu menţionarea instituţiei de învăţământ, a naturii cursurilor şi a anului absolvirii, şi o prezentare detaliată a activităţii desfăşurate, cu indicarea denumirii şi a profilului activităţii entităţii în cadrul căreia a activat, a duratei şi naturii activităţilor desfăşurate, precum şi a responsabilităţilor exercitate, însoţit de orice alte documente care atestă îndeplinirea cerinţelor de pregătire şi experienţă în domeniul auditat;

f) curriculum vitae, semnat şi datat, pentru actuarul menţionat la art. 7 pct. B lit. b) şi lit. c) pct. (i) care să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute la lit. e) în legătură cu pregătirea şi experienţa profesională;

g) cazierul judiciar, precum şi cazierul fiscal, în original;

h) certificat de absolvire â cursurilor de specializare şi perfecţionare pentru Sectorul instrumente şi investiţii financiare şi de promovare a testului de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia aferentă, în copie legalizată;

i) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătura olografă, în forma prezentată în anexele nr. 2,3 şi 4;

j) chestionar, completat şi semnat, în forma prezentată în anexa nr. 5.

B. În cazul auditorilor financiari persoane juridice:

a) certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie legalizată;

b) copia carnetului de auditor financiar, vizat la zi;

c) certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu starea la zi a persoanei juridice, în original;

d) lista auditorilor financiari, persoane fizice angajate, acţionari sau administratori;

e) curriculum vitae, semnat şi datat, pentru partenerul-cheie, care să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute la pct. A lit e) în legătura cu pregătirea şi experienţa profesională;

f) contract de asigurare de răspundere civilă profesională, valabil pentru exerciţiul financiar în cauza, în copie;

g) cazierul judiciar, precum şi cazierul fiscal, în original;

h) dovada achitării taxei de avizare pentru auditorii financiari care depun documentaţie pentru Sectorul sistemului de pensii private;

i) chestionar, completat şi semnat, în forma prezentată în anexa nr. 5;

j) documentaţia prevăzută la pct. A pentru auditorii financiari persoane fizice care pot efectua, în numele persoanei juridice, auditul financiar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv pentru auditorul responsabil cu misiunea de audit.

Art. 9. - (1) Auditorii financiari aprobaţi/avizaţi de către A.S.F. vor fi incluşi în cadrul unei liste, distinct pentru fiecare sector de supraveghere financiară.

(2) A.S.F. publică pe site lista prevăzută la alin. (1), o actualizează cel puţin trimestrial sau ori de câte ori se consideră necesar şi o comunică C.A.F.R. şi C.S.I.P.P.C.

Art. 10. - (1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia desemnării auditorului financiar din lista menţionată la art. 9 şi notificării A.S.F. În acest sens.

            (2) în cazul schimbării auditorului financiar, entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) vor transmite A.S.F., în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii, o notificare din care să rezulte motivele schimbării auditorului financiar.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Alte dispoziţii privind auditorul financiar

 

Art. 11. - Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit financiar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia de a respecta atât dispoziţiile comune stabilite la nivelul A.S.F., cât şi alte dispoziţii specifice, după cum urmează:

A. Dispoziţii comune:

a) perioada de auditare a unei entităţi de către acelaşi auditor financiar este de maximum 5 ani;

b) orice înlocuire în cadrul perioadei în care entitatea auditată are un contract încheiat cu auditorul financiar va fi notificată atât entităţii auditate, cât şi A.S.F., în termen de 10 zile de la producerea acesteia. Notificarea va fi însoţită de documentele menţionate la art. 8 pct. B lit. e).

B. Dispoziţii specifice pentru Sectorul asigurări-reasigurări:

a) partenerul-cheie de audit nu va ocupa un post de conducere în cadrul entităţii auditate înainte de scurgerea unei perioade de cel puţin 2 ani de la data demisiei ca auditor sau ca partener-cheie de audit la respectiva entitate;

b) în calitate de partener-cheie de audit va putea participa la cel mult 5 misiuni de audit ale situaţiilor financiare anuale/consolidate întocmite pentru anul respectiv;

c) din echipa de audit nu va putea face parte în calitate de actuar o persoană care se află într-o relaţie contractuală cu o societate de asigurare şi/sau reasigurare autorizată în România sau cu o entitate, onoare ar fi obiectul de activitate al acesteia, care face parte din acelaşi grup cu societatea ale cărei situaţii financiare anuale/consolidate sunt auditate;

d) actuarul desemnat în echipa de audit va putea participa anual în cadrul misiunilor de audit la cel mult 4 societăţi de asigurare şi/sau reasigurare;

            e) în cazul în care un auditor financiar care îşi manifestă intenţia de a efectua misiune de audit la o societate de asigurare şi/sau reasigurare este auditor financiar şi la o altă societate de asigurare şi/sau reasigurare şi, prin urmare, deţine aprobare în acest sens, documentaţia prevăzută la art. 8 va fi înlocuită cu Chestionarul pentru auditorul financiar prevăzut în anexa nr. 5, precum şi cu declaraţiile prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4, însoţite de documentele doveditoare pentru situaţia în care au intervenit modificări.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Emiterea deciziei de aprobare sau avizului de către A.S.F.

 

Art. 12. - Emiterea de către A.S.F. a deciziei de aprobare/avizului pentru auditorii financiari se efectuează în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al acestora.

Art. 13. - (1) Orice solicitare de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 12. Depunerea documentelor nu poate fi efectuată mai târziu de 30 de zile de la data solicitării A.S.F.

(2) în situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile, precum şi în lipsa unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.

Art. 14. - A.S.F. poate solicita C.A.F.R. sau C.S.I.P.P.C. informaţii suplimentare cu privire la auditorii financiari care solicită aprobarea/avizarea de către A.S.F.

Art. 15. - (1) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru aprobare/avizare ca auditor financiar a entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2).

(2) Decizia A.S.F. de respingere, scrisă şi motivată, se comunică în termen de 10 zile de la data adoptării acesteia şi poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislaţia privind contenciosul administrativ.

Art. 16. - O nouă solicitare de aprobare/avizare poate fi adresată A.S.F. numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

Art. 17. - Orice modificare a informaţiilor şi/sau a documentelor care au stat la baza aprobării/avizării auditorului financiar va fi comunicată A.S.F. În termen de 5 zile de la data producerii modificării.

Art. 18. - A.S.F. retrage decizia de aprobare/avizul acordată/ acordat auditorului financiar care efectuează misiuni de audit la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2), în următoarele condiţii:

a) dacă aceasta a fost obţinută pe baza unor informaţii sau documente false, eronate şi care au indus în eroare A.S.F.;

b) dacă auditorului financiar i-a fost retrasă calitatea de auditor de către C.A.F.R. ulterior obţinerii aprobării/avizării;

c) la solicitarea auditorului financiar;

d) în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au fost avute în vedere la aprobarea/avizarea auditorului financiar;

e) în cazul constatării nerespectării prevederilor prezentei norme;

            f) daca auditorul financiar nu a sesizat A.S.F. privind cauza/cauzele care a/au condus la intrarea entităţii auditate în procedură de administrare specială.

 

CAPITOLUL III

Obligaţiile auditorului financiar

 

Art. 19. - (1) Auditorul financiar care auditează situaţiile financiare anuale/consolidate ale entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) are obligaţia întocmirii unui raport de audit care cuprinde opinia sa şi din care rezultă dacă situaţiile financiare care au făcut obiectul auditării prezintă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare, a fluxurilor de trezorerie şi a altor informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, în conformitate cu cadrul relevant de raportare financiară.

(2) Rapoartele de audit întocmite de auditorii financiari pentru entităţile care activează în cadrul sectoarelor de supraveghere financiară vor fi întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de audit adoptate de către C.A.F.R. şi vor cuprinde atât elemente comune, cât şi elemente specifice activităţii entităţilor menţionate, după cum urmează:

A. Elemente comune ale rapoartelor de audit:

a) o introducere care identifică cel puţin situaţiile financiare anuale/consolidate care fac obiectul auditului financiar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;

b) o descriere a domeniului de aplicare a auditului financiar, care identifică cel puţin standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul;

c) o opinie de audit care este fără rezerve, cu rezerve sau contrară şi care prezintă clar punctul de vedere al auditorului statutar cu privire la următoarele:

(i) dacă situaţiile financiare anuale şi/sau consolidate oferă o imagine fidelă, în conformitate cu cadrul relevant de raportare financiară; şi

(ii) după caz, dacă situaţiile financiare anuale şi/sau consolidate sunt conforme cerinţelor legale aplicabile.

Dacă auditorul statutar nu este în măsură să emită o opinie de audit, raportul menţionează imposibilitatea emiterii unei astfel de opinii.

d) o referire la aspectele asupra cărora auditorul statutar atrage atenţia, prin evidenţiere, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;

e) un punct de vedere privind:

(i) coerenţa raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale/consolidate pentru acelaşi exerciţiu financiar; şi

(ii) pregătirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele juridice aplicabile;

f) declaraţia auditorului financiar care, pe baza cunoaşterii şi a înţelegerii dobândite pe parcursul auditului cu privire la entitatea în cauză şi la mediul acesteia, declară dacă a identificat informaţii eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor, indicând natura acestor informaţii eronate.

B. Elemente specifice ale raportului de audit:

a) pentru entităţile auditate care activează în Sectorul asigurări-reasigurări, auditorul financiar are obligaţia întocmirii unui raport de audit care, în plus faţă de informaţiile prevăzute la pct. A, trebuie să mai conţină cel puţin următoarele informaţii:

(i) o referire la respectarea prevederilor legale privind metodologia de calcul şi de evidenţă a rezervelor tehnice, categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice şi aplicarea regulilor de dispersie a plasamentelor;

(ii) o referire la respectarea prevederilor legale privind marja de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate;

(iii) o referire la respectarea reglementărilor interne privind programul de reasigurare, modul de îndeplinire a obligaţiilor specificate în contractele de reasigurare încheiate, oricare ar fi tipul acestora, precum şi modul de reflectare conform cerinţelor legale a tuturor elementelor de reasigurare în calculul marjei de solvabilitate;

(iv) o referire la modalitatea de organizare şi realizare a inventarierii anuale a elementelor de activ, datorii, capitaluri proprii, precum şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi/sau reasigurare, potrivit prevederilor legale;

b) pentru entităţile auditate care activează în Sectorul sistemului de pensii private, auditorul financiar are obligaţia întocmirii unui raport de audit care, în plus faţă de informaţiile prevăzute la pct. A, trebuie să mai conţină cel puţin următoarele informaţii:

(i) în cazul auditării situaţiilor financiare anuale ale unui administrator:

1. o referire la respectarea prevederilor care vizează metodologia de calcul şi de evidenţă a provizioanelor tehnice constituite de administrator;

2. categoriile de active admise să acopere provizioanele tehnice ale administratorului;

3. regulile de diversificare pentru activele admise să acopere provizioanele tehnice;

4. calculul şi evidenţa comisioanelor privind activitatea de marketing, calculul şi evidenţa veniturilor administratorului;

(ii) în cazul auditării situaţiilor financiare anuale ale unui fond de pensii administrat privat/fond de pensii facultative:

1. o referire la respectarea prevederilor legale care vizează calculul, convertirea şi evidenţa contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat/fonduri de pensii facultative;

2. calculul şi evidenţa comisionului constituit în cazul fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative;

3. calculul şi evidenţa activelor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, inclusiv a dividendelor de încasat;

4. calculul şi evidenţa operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat/fondului de pensii facultative;

5. calculul şi evidenţa transferurilor participanţilor între fondurile de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative;

6. calculul şi evidenţa utilizării activului personal net al participantului la un fond de pensii administrate privat/fond de pensii facultative, în caz de invaliditate şi în caz de deces;

7. calculul şi evidenţa provizioanelor tehnice ale fondului de pensii administrate privat/fondului de pensii facultative, categoriile de active admise să acopere provizioanele tehnice, regulile de diversificare/plasamente pentru activele admise să acopere provizioanele tehnice;

8. calculul şi evidenţa garanţiei minime pentru fiecare participant la fondul de pensii private administrate privat;

9. respectarea prevederilor legale privind solvabilitatea fondului de pensii facultative;

10. o auditare anuală a valorii activului net şi a valorii unităţii de fond, auditorul financiar având obligaţia de a-şi exprima opinia în ceea ce priveşte respectarea metodologiei de calcul a indicatorilor financiari specifici fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative;

c) în cazul Sectorului instrumente şi investiţii financiare, raportul de audit va fi întocmit şi în cazul auditării altor componente ale situaţiilor financiare/documente, astfel cum este prevăzut în reglementările sectoriale, altele decât situaţiile financiare individuale anuale/consolidate.

Art. 20. - (1) Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să respecte următoarele dispoziţii privind încheierea contractului de audit şi onorariile de audit:

a) contractul de audit se încheie până la data de 31 octombrie a anului în curs, astfel încât să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor;

b) preţul contractului de audit se stabileşte în lei;

c) în cazul în care contractul de audit se prelungeşte, fără modificarea clauzei referitoare la preţ, se notifică A.S.F. În termen de 15 zile de la data prelungirii contractului;

d) este interzisă modificarea clauzei contractului cu privire la preţ în cursul unui an calendaristic.

(2) Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit la entităţile care activează în Sectorul sistemului de pensii private în completarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună spre avizare la A.S.F., în termen de 15 zile de la încheierea contractului de audit sau de la data modificării acestuia, modificările prospectului schemei de pensii private referitoare la contractul de audit.

Art. 21. - Raportul de audit trebuie să fie datat şi să conţină în clar numele persoanei care l-a întocmit, precum şi numărul individual de înregistrare în Registrul public.

Art. 22. - Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit pentru entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au cel puţin următoarele obligaţii:

a) să confirme anual în scris Comitetului de audit independenţa lor faţă de entitatea auditată;

b) să comunice anual Comitetului de audit serviciile suplimentare prestate entităţii auditate;

c) să discute cu Comitetul de audit despre ameninţările la adresa independenţei lor şi în ceea ce priveşte măsurile de protecţie luate pentru reducerea acestor ameninţări.

Art. 23. - Auditorii financiari care efectuează auditul financiar al entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să informeze A.S.F. de îndată ce, în exercitarea atribuţiilor sale, au luat cunoştinţă despre orice act sau fapt în legătură cu entitatea auditată ori cu entităţile care intră în perimetrul de consolidare, act sau fapt care:

a) constituie o încălcare a legii şi/sau a reglementărilor ori actelor emise în aplicarea acestora, prin care sunt stabilite condiţiile de autorizare şi de desfăşurare a activităţii entităţii auditate;

b) este de natură să afecteze situaţia patrimonială a entităţii sau buna sa funcţionare;

c) poate conduce la un refuz în exprimarea unei opinii asupra situaţiilor financiare ale entităţii sau la exprimarea unei opinii cu rezerve.

Art. 24. - (1) Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia de a transmite A.S.F., în termen de 30 de zile de la finalizarea raportului de audit, scrisoarea adresată conducerii entităţii auditate, denumită scrisoare către conducere, care conţine constatările cu impact financiar, constatările cu privire la rezultatele evaluării sistemelor de management şi control intern, precum şi recomandările pentru remedierea deficienţelor constatate

(2) în situaţia în care nu a fost emisă o astfel de scrisoare către conducere, auditorul financiar va transmite A.S.F. o comunicare scrisă în acest sens, cu prezentarea motivelor pentru care aceasta nu a fost emisă.

(3) Entitatea auditată, prin reprezentantul legal, are obligaţia de a informa A.S.F. cu privire la planul de măsuri adoptat care va cuprinde modalităţi şi termene concrete pentru realizarea recomandărilor formulate de către auditorul financiar în scrisoarea către conducere prevăzută la alin. (1), în termen de două luni de la emiterea recomandărilor.

Art. 25. - Auditorii financiari furnizează, la solicitarea A.S.F, orice detalii, clarificări, explicaţii, inclusiv rapoarte referitoare la activitatea de audit desfăşurată pentru entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2).

Art. 26. - (1) A.S.F. are acces la orice documente întocmite de auditorii financiari pe parcursul misiunii de audit financiar.

(2) A.S.F. asigură confidenţialitatea informaţiilor conţinute în raportul de audit, precum şi a altor informaţii primite pe parcursul misiunii de audit, cu excepţia celor de natură penală.

            (3) Transmiterea către A.S.F. a informaţiilor prevăzute la alin. (2) nu constituie o încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional care revine auditorului financiar, potrivit legii/codului etic/clauzelor contractuale şi nu va atrage niciun fel de răspundere asupra persoanei în cauză.

 

CAPITOLUL IV

Comitetul de audit

 

Art. 27. - (1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) care fac parte din categoria entităţilor de interes public au obligaţia constituirii unui comitet de audit, format din membri neexecutivi ai consiliului de administraţie şi/sau de supraveghere şi/sau din membri desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Componenţa comitetului de audit, precum şi orice modificare intervenită vor fi transmise A.S.F. În termen de 5 zile de la data constituirii comitetului de audit sau de la data modificării componenţei acestuia.

Art. 28. - Auditorul financiar are obligaţia de a raporta comitetului de audit cu privire la aspectele esenţiale care rezultă în urma misiunii de audit şi, în special, cu privire la deficienţele semnificative ale controlului intern în ceea ce priveşte procesul de raportare financiară.

Art. 29. - Comitetul de audit se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin de două ori pe an, pentru analizarea raportului de audit şi/sau a opiniei auditorului financiar cu privire la aspectele esenţiale care rezultă din auditul financiar, precum şi cu privire la procesul de raportare financiară şi va recomanda măsurile ce se impun.

Art. 30. - Entităţile prevăzute la art. 27 alin. (1) trebuie Să asigure accesul membrilor comitetului de audit la orice informaţii sau înregistrări necesare îndeplinirii atribuţiilor ce le revin.

Art. 31. - (1) Atribuţiile şi regulile de funcţionare aplicabile comitetului de audit sunt prevăzute de prezenta normă şi de legislaţia naţională în vigoare.

(2) În sensul prevederilor alin. (1) şi fără a aduce atingere responsabilităţii membrilor organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere ori a altor membri care sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor din cadrul entităţii auditate, comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuţii:

a) avizarea planului de audit intern şi necesarului de resurse aferente acestei activităţi;

b) primirea raportului de audit intern şi analizarea constatărilor şi recomandărilor auditorului financiar privind deficienţele semnificative ale controlului intern în ceea ce priveşte procesul de raportare financiară;

c) asigurarea respectării prevederilor cadrului legal, ale actului constitutiv şi ale normelor aprobate de consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere;

d) monitorizarea procesului de raportare financiară;

e) monitorizarea eficacităţii sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management al riscurilor din cadrul entităţii;

f) monitorizarea auditării situaţiilor financiare individuale anuale/consolidate;

g) verificarea şi monitorizarea independenţei auditorului financiar, în special în legătură cu prestarea de servicii suplimentare către entitate;

h) asigurarea că la nivelul consiliului de administraţie/consiliul de supraveghere au fost adoptate toate măsurile de remediere necesare soluţionării deficienţelor identificate de auditorii financiari.

Art. 32. - (1) Comitetul de audit al entităţii auditate va întocmi un raport anual privind activitatea desfăşurată potrivit atribuţiilor prevăzute de prezenta normă şi de propriul regulament, care va cuprinde şi recomandările formulate şi adresate consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere cu privire la controlul intern, auditul intern şi auditul financiar.

            (2) Raportul anual al comitetului de audit, semnat de către membrii acestuia, va fi transmis către A.S.F. În termen de 6 luni de la încheierea exerciţiului financiar.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şl finale

 

Art. 33. - Dispoziţiile referitoare la aprobarea/avizarea auditorilor financiari pentru a efectua audit financiar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) nu se aplică auditorilor financiari care sunt deja aprobaţi/avizaţi la momentul intrării în vigoare a prezentei norme.

Art. 34. - În scopul monitorizării activităţii desfăşurate de către auditorii financiari la nivelul entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) va fi asigurată o colaborare între A.S.F. şi C.A.F.R. şi C.S.IP.P.C. prin stabilirea unui cadru general care va avea la bază schimbul de informaţii.

Art. 35. - (1) A.S.F. retrage aprobarea/avizarea acordată unui auditor financiar, persoană fizică sau juridică, în cazul în care constată încălcarea prevederilor prezentei norme sau la solicitarea expresă a organismului profesional competent în acest sens, respectiv C.A.F.R. sau C.S.IP.P.C., după caz.

(2) în cazul constatării nerespectării prevederilor prezentei norme de către auditorii financiari, A.S.F. informează C.A.F.R. sau C.S.I.RP.C, după caz, solicitând adoptarea măsurilor care se impun pentru remedierea acestor încălcări.

Art. 36. - Pentru nerespectarea de către entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) a prevederilor prezentei norme se dispune sau se sancţionează conform legislaţiei specifice în materie.

Art. 37. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 38. - (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F. şi pe site-ul A.S.F. şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

(2) Prevederile referitoare la raportul de audit se aplică începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2015.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă:

a) Dispunerea de măsuri nr. 15/2009 a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare*);

b) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 32/2007 pentru aprobarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2006 pentru aprobarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 15 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 30 octombrie 2014.

Nr. 21.


*) Dispunerea de masuri nr. 15/2009 a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE

pentru aprobarea/avizarea auditorului financiar

 

Auditor financiar - persoană juridică/auditor financiar - persoană fizică......................................, cu sediul/domiciliul în.............................................solicit aprobarea/avizarea în vederea desfăşurării activităţii de audit financiar la entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din sectorul........................................, respectiv la ...........................................

 

1. Datele de identificare ale auditorului financiar:

Denumirea auditorului financiar - persoană juridică/Numele şi prenumele auditorului financiar - persoană fizică

........................................................................................................................................................

Forma juridică

........................................................................................................................................................

Adresa sediului social/domiciliului

........................................................................................................................................................

Codul de înregistrare fiscală

........................................................................................................................................................

Numărul certificatului/autorizaţiei de funcţionare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România

........................................................................................................................................................

Informaţii de contact (telefon, fax, e-mail)

 

2. Date privind reprezentantul legal al auditorului financiar

Numele şi prenumele

........................................................................................................................................................

Funcţia

........................................................................................................................................................

Informaţii de contact (telefon, fax, e-mail)

........................................................................................................................................................

 

3. Date privind actuarul (salariat sau colaborator cu contract de prestări servicii la auditorul financiar - persoană juridică):

Numele şi prenumele

........................................................................................................................................................

Funcţia

........................................................................................................................................................

 

4. Informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea auditorului financiar - persoană juridică/auditorului financiar - persoană fizică:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

Subsemnatul, cunoscând prevederile privind falsul în declaraţii din Codul penal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară ar trebui informată. Totodată, în numele societăţii pe care o reprezint/în nume propriu, mă angajez să comunic Autorităţii de Supraveghere Financiară orice modificare privind informaţiile furnizate.

Reprezentantul legal al auditorului financiar - persoană juridică/auditor financiar - persoană fizică

 

............................................................

(numele şi prenumele)

............................................................

(semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARAŢIE*)

 

Subsemnatul, ....................................................................................................................................... (numele şi prenumele) reprezentant legal al .............................................................................. (denumirea auditorului financiar), propus pentru realizarea auditului financiar la entitatea ..................................................................................................................................... (denumirea entităţii),

declar că auditorul financiar menţionat nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare.

 

Data ..................................

Numele şi prenumele ............................

Nr. din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România .....................

 


*) Această declaraţie va fi completată şi semnată de reprezentantul legal al auditorului financiar. Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin reprezentare.

 

ANEXA Nr. 3

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul ....................................................................................................................................... (numele şi prenumele) partener-cheie al ......................................................................................................................................... (denumirea auditorului financiar) propus pentru realizarea auditului statutar la entitatea ............................................................................... (denumirea entităţii) :

- declar că nu mă aflu într-o situaţie de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare;

- declar că nu mai deţin calitatea de partener-cheie/deţin calitatea de partener-cheie pentru următoarele entităţi:.......................................................................................................................................

 

Data ..................................

Numele şi prenumele ............................

Nr. din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România .....................

 

ANEXA Nr. 4

 

            Subsemnatul, ...................................................................................................................................... (numele şi prenumele), actuar (salariat/colaborator cu contract prestări servicii) al ......................................................................... (denumirea auditorului financiar), propus pentru realizarea auditului financiar la entitatea ............................................................................. (denumirea entităţii), declar că nu mai fac parte din nicio echipă de audit/fac parte din echipele de audit pentru entităţile următoare

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

Data ..................................

Numele şi prenumele ............................

Nr. din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România .....................

 

ANEXA Nr. 5

 

CHESTIONAR*)

pentru auditorul financiar

 

1. Identitatea auditorului financiar (se vor indica: numele/prenumele, denumirea, forma juridică, domiciliul/adresa sediului social, codul unic de înregistrare şi numărul certificatului/autorizaţiei de funcţionare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România).

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

2. Identitatea reprezentantului legal al auditorului financiar (se vor indica: numele, prenumele, funcţia, informaţii de contact - adresă, telefon, e-mail).

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

3. Identitatea auditorului financiar - persoană fizică, partenerului-cheie de audit care va coordona auditul financiar al entităţii (se vor indica: nume, prenume, funcţia, informaţii de contact - adresă, telefon, e-mail).

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

4. Identitatea actuarului/actuarilor din echipa de audit ce va/vor participa la auditul financiar al entităţii (se vor indica: nume, prenume, funcţia, informaţii de contact - adresă, telefon, e-mail).

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

5. Să se menţioneze entitatea la care auditorul financiar - persoană juridică/persoană fizică a coordonat sau a participat în cadrul misiunilor sale de audit la auditarea situaţiilor financiare anuale individuale şi/sau consolidate, cu precizarea exerciţii lor financiare pentru care acestea au fost întocmite.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

6. Să se precizeze dacă în ultimii 10 ani vreuna dintre entităţile la care auditorul financiar persoană juridică/persoană fizică a prestat servicii de audit financiar a făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară/faliment/lichidare/administrare specială/redresare financiară. În caz afirmativ, să se prezinte toate detaliile.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

7. Să se menţioneze dacă în ultimii 10 ani auditorul financiar persoană juridică/persoană fizică, actuarul sau dacă acţionarii/asociaţii auditorului financiar - persoană juridică a/au făcut obiectul, în România ori în străinătate, al vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu vreo sancţiune, ori face/fac în prezent obiectul unor astfel de anchete sau proceduri.

Dacă da, să se prezinte detalii complete, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată, sancţiunea şi data aplicării acesteia.

8. Să se menţioneze dacă auditorul financiar persoană juridică/persoană fizică/actuarul/ reprezentantul legal sau asociaţii/acţionarii auditorului statutar au fost condamnaţi pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

9. Să se prezinte entităţile la care auditorul financiar menţionat la pct. 1 a îndeplinit în ultimii 5 ani sau îndeplineşte în prezent calitatea de auditor financiar.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

10. Să se prezinte entităţile la care coordonatorul echipei de audit menţionat la pct. 3 a îndeplinit în ultimii 5 ani misiuni de audit, cu precizarea situaţiilor în care a coordonat echipe care au realizat misiunile respective.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

11. Comunicaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea auditorului financiar menţionat la pct. 1.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Subsemnatul, cunoscând prevederile privind falsul în declaraţii prevăzute de Codul penal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară ar trebui informată. Totodată, în numele societăţii pe care o reprezint, mă angajez să comunic Autorităţii de Supraveghere Financiară orice modificare privind informaţiile furnizate.

 

            Reprezentant legal auditor financiar/auditor financiar persoană fizică

........................................................................................................................................................

Data..........................

Numele şi prenumele

........................................................................................................................................................

Nr. din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România .............................................

Semnătura şi ştampila

 


*) Autoritatea de Supraveghere Financiară va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui model, în formă tehnoredactată; este obligatoriu să se răspundă la toata întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

 

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

SECŢIA A TREIA

 

DECIZIE

cu privire la Cererea nr. 41.688/07 introdusă de Societatea Comercială “Alex Prod Corn” - S.R.L. împotriva României

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), reunită la 1 octombrie 2013 într-o camera compusă din: Alvina Gyulumyan, preşedinte, Kristina Pardalos, Johannes Silvis, judecători, şi Marialena Tsirli, grefier adjunct de secţie,

având în vedere cererea menţionată anterior, introdusă la 14 august 2007,

având în vedere declaraţiile prezentate de Guvernul pârât la 14 februarie 2013, solicitând Curţii să scoată cererea de pe rol şi răspunsul reclamantei la aceste declaraţii,

după ce a deliberat în acest sens, pronunţă următoarea decizie:

ÎN FAPT

Reclamanta este o societate română, reprezentată în faţa Curţii de domnul Tănase Marinescu Petre.

Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

A. Circumstanţele cauzei

Cererea are ca obiect pretinsa încălcare a dreptului reclamantei de acces la o instanţă pe motiv că acţiunea acesteia a fost respinsă pe motivul neachitării taxei de timbru şi întrucât cererea sa de scutire la plata taxei de timbru a fost respinsă de instanţă.

B. Dreptul intern relevant

Extrase din dreptul intern relevant privind taxa de timbru, respectiv Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (cu modificările aduse de Legea nr. 195/2004) şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.214/1997, sunt prezentate în Iorga împotriva României (nr. 4.227/02, pct. 22-25, 25 aprilie 2007).

CAPĂT DE CERERE

Reclamantul se plânge în temeiul art. 6 § 1 din Convenţie cu privire la lipsa accesului efectiv la o instanţă din cauza sumei taxelor de timbru impuse. Dispoziţiile relevante de la acest articol prevăd:

“Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil [...] a cauzei sale, de către o instanţă [...], care va hotărî [...] asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil [...]”

ÎN DREPT

După eşecul încercărilor de a se ajunge la o soluţionare pe cale amiabilă, prin scrisoarea din 14 februarie 2013, Guvernul a informat Curtea cu privire la propunerea de a formula o declaraţie unilaterală în vederea soluţionării litigiului. Acesta a solicitat în continuare Curţii să scoată cererea de pe rol în conformitate cu art. 37 din Convenţie.

Declaraţia prevede următoarele:

“Guvernul declară, pe calea acestei declaraţii unilaterale, că recunoaşte existenţa unei încălcări a dreptului de acces la o instanţă. Guvernul este pregătit să plătească reclamantei, ca reparaţie echitabilă, suma de 3.240 (trei mii două sute patruzeci) EUR, sumă pe care o consideră rezonabilă, având în vedere jurisprudenţa Curţii. Această sumă este destinată acoperirii tuturor prejudiciilor şi cheltuielilor de judecată şi nu va fi supusă niciunor taxe care ar putea fi aplicabile. Această sumă se va plăti în lei româneşti în contul personal al reclamantei în decurs de trei luni de la data notificării deciziei, în conformitate cu art. 37 § 1 din Convenţie. În caz de neplată a acestei sume în termenul stabilit, Guvernul se obligă să plătească, de la expirarea termenului menţionat şi până la momentul plăţii, o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană în timpul acestei perioade, majorată cu trei puncte procentuale. În consecinţă, Guvernul solicită Curţii să constate examinarea prezentei cereri ca nemaifiind justificată şi să scoată cererea de pe rol, în conformitate cu art. 37 § 1 lit. c) din Convenţie”.

Prin scrisoarea din 26 martie 2013, reclamanta a indicat pe fond că nu era satisfăcută de termenii declaraţiei unilaterale pe motiv că suma oferită de Guvern cu titlu de compensaţie nu era satisfăcătoare.

Curtea reaminteşte că art. 37 din Convenţie prevede că, în orice stadiu al procedurii, poate hotărî scoaterea unei cereri de pe rol în cazul în care circumstanţele permit să se tragă una dintre concluziile specificate la lit. a), b) sau c) ale primului paragraf al acestui articol. Art. 37 § 1 lit. c) permite Curţii în special să scoată o cauză de pe rol dacă: “pentru orice alt motiv, constatat de Curte, continuarea examinării cererii nu se mai justifică”.

Aceasta reaminteşte, de asemenea, că în anumite împrejurări, poate să scoată o cerere de pe rol în temeiul art. 37 § 1 lit. c) pe baza unei declaraţii unilaterale a Guvernului pârât chiar dacă reclamanţii doresc ca examinarea cauzei să fie continuată.

În acest scop, Curtea va examina atent declaraţia în lumina principiilor care reies din jurisprudenţa sa, în special Hotărârea Tahsin Acar [Tahsin Acar împotriva Turciei (MC), nr. 26.307/95, pct. 75-77, CEDO 2003-VI; WAZA Spoika z o.o. împotriva Poloniei (dec), nr. 11.602/02, 26 iunie 2007; Sulwihska împotriva Poloniei (dec.) nr. 28.953/03].

Curtea şi-a stabilit practica într-un număr de cauze, inclusiv în cauzele formulate împotriva României, cu privire la cererile referitoare la încălcarea dreptului de acces la instanţă [Weissman şi alţii împotriva României, nr. 63.945/00, pct. 39-43, CEDO 2006-VII (extrase); Iorga împotriva României, nr. 4.227/02, pct. 47-51, 25 aprilie 2007; Adam împotriva României, nr. 45.890/05, pct. 29-32, 3 noiembrie 2009, şi Rusen împotriva României, nr. 38.151/05, pct. 35-4, 8 ianuarie 2009].

Ţinând seama de natura celor admise în declaraţia Guvernului, precum şi de sumele compensaţiilor propuse - care sunt în concordanţă cu sumele acordate în cauze similare - Curtea consideră că nu se mai justifică continuarea examinării cererii [ari. 37 § 1 lit. c)].

Mai mult, în lumina consideraţiilor de mai sus şi mai ales dată fiind jurisprudenţa clară şi extinsă pe această temă, Curtea este convinsă că respectarea drepturilor omului aşa cum sunt definite în Convenţie şi în protocoalele la aceasta nu necesită continuarea examinării cererii (art. 37 § 1 în fine).

Drept consecinţă, cauza urmează a fi scoasă de pe rol.

În cele din urmă, Curtea reţine că, în cazul în care Guvernul nu reuşeşte să respecte termenii din declaraţia unilaterală, cererea poate fi repusă pe rol în conformitate cu art. 37 § 2 din Convenţie [Josipoviee împotriva Serbiei (dec), nr. 18.369/07,4 martie 2008].

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA:

- ia cunoştinţă de termenii declaraţiei Guvernului pârât în temeiul art. 6 § 1 din Convenţie cu privire la dreptul de acces la o instanţă şi modalităţile de asigurare a respectării angajamentelor la care se face referire în aceasta;

- decide să scoată cererea de pe rol în conformitate cu art. 37 § 1 lit. c) din Convenţie.

 

Alvina Gyulumyan,

preşedinte

Marialena Tsirli,

grefier adjunct

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.