MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 808/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 808         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 6 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            665. - Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Estonia

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

960. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

961. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

962. - Hotărâre privind desemnarea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne

 

964. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

 

972. - Hotărâre privind recunoaşterea “Asociaţiei Naţionale a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România” ca fiind de utilitate publică

 

973. - Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

974. - Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului Comunal Gurahonţ, judeţul Arad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

590/1.465/1.567. - Ordin al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Hidroelectrica Serv" - S.A.

 

1.296. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI

 

1.605. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 703/2014 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor şi controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor

 

2.030. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea desemnării Societăţii Comerciale LABORATORUL CENTRAL - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Estonia

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 37/1991 privind înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se înfiinţează Ambasada României în Republica Estonia, cu sediul la Tallinn, având un număr de 4 posturi, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti. 3 noiembrie 2014.

Nr. 665.

 

ANEXĂ

 

Ambasada României în Republica Estonia va fi încadrată cu un număr de 4 (patru) posturi, astfel:

1. ambasador;

2. prim-colaborator;

3. secretar-dactilograf-contabil;

4. intendent-şofer.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Valoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. II. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a punerii în funcţiune a acestora, precum şi a trecerii terenului în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sîntamaria-Orlea nr. 7/2014.

Art. III. - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. IV.- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 29 octombrie 2014.

Nr. 960.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a cărui valoare de inventar se modifică

 

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Grupa 8

(Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

al dării în folosinţa

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Situata juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnica

(pe scurt)

Vecinătăţile

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/

închiriat/dat cu

titlu gratuit

35517

8.19.01

Reţele telefonice de transport şi distribuţie

Cabluri de cupru şi fibră optică în canalizaţie

 

Ţara: România

1998

53.666-080

Hotărârea Guvernului nr. 808/1997

Proces-verbal nr. 35.873 din 31.12.2008

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Proces-verbal nr. 35.272 din 31.12.2009

Hotărârea Guvernului nr. 887/2010

Proces-verbal nr. S/40.257 din 10.03.2011

Hotărârea Guvernului nr. 666/2011

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 136/2013

Hotărârea Guvernului nr. 316/2014

În administrare

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

 

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Grupa 8

(Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

Nr. M.F.P.

 

 

Codul de clasificare

 

 

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Anul dobândirii/ al dării în folosinţă

 

 

Valoarea de inventar

- lei -

 

 

Situaţia juridica

Situaţia juridică

actuala

Tipul bunului

 

 

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţile

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legala

În administrare/ concesiune

Concesiune,

Închiriat, dat cu

titlu gratuit

 

8.19.01

Imobil 48

 

 

Ţara: România;

judeţ: Bucureşti

2014

43.400,846

Proces-verbal de recepţie şi punere în funcţiune nr. I - 762 625/21.01.2014

În administrare

 

 

Imobil

 

8.19.01

Imobil 49

 

 

Tara: România;

judeţ: Bucureşti

2014

499.553

Proces-verbal de recepţie şi punere în funcţiune nr. I - 762,625/21.01.2014

În administrare

 

Imobil

 

8.19.01

Imobil 50

 

 

Ţara: România;

judeţ: Bucureşti

2014

555.429

Proces-verbal de recepţie şi punere în funcţiune nr. I - 762 625/21.01.2014

În administrare

 

Imobil

 

8.19.01

Imobil 51

 

 

Ţara: România;

judeţ: Bucureşti

2014

126.786

Proces-verbal de recepţie şi punere în funcţiune nr. I - 762.625/21.01.2014

În administrare

 

Imobil

 

8.19.01

Imobil 53

 

 

Ţara: România;

judeţ Bucureşti

2014

13.315.115

Proces-verbal de recepţie şi punere în funcţiune nr. 1 - 762.625/21.01.2014

În administrare

 

Imobil

 

8.19.01

Imobil 52

 

 

Ţara: România;

judeţ Bucureşti

2014

1.591.857

Proces-verbal de recepţie şi punere în funcţiune nr. I - 762.629/10.06.2014

În administrare

 

Imobil

 

8.19.01

Teren 39

 

 

Ţara: România;

judeţ: Hunedoara; localitatea Sânpetru

2014

164

Hotărârea Consiliului Local Sântamaria-Orlea nr. 7/28.02.2014, Proces-verbal de evaluare nr. 138.217/31.07.2014

În administrare

 

Imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru realizarea unui centru de date, precum şi a unor spaţii de birouri ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 2. - Transmiterea părţii de imobil se face cu menţinerea destinaţiei de parcare pentru o parte a acestuia, urmând ca Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală să asigure Serviciului de Telecomunicaţii Speciale dreptul de utilizare, cu titlu gratuit, a unui număr de 300 de locuri de parcare.

Art. 3. - Predarea-preluarea părţii de imobil prevăzute la art. 1 se efectuează pe bază de protocol încheiat între Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Autorităţile publice implicate în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri şi Ministerul Finanţelor Publice operează modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 29 octombrie 2014.

Nr. 961.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părţii de imobil aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

Locul unde este situat

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristicile tehnice ale imobilului supus transmiterii

Valoarea contabilă

- lei -

Nr. M.F.P./

Cod clasificaţie

1

2

3

4

5

6

Localitatea Bucureşti,

Splaiul Independenţei nr. 323 A

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

CUI 4267230

Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

CUI 16031712

S teren = 10.219 mp

Număr cadastru: 226885

820.930

35519/8.29.19 (parţial)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desemnarea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne

 

Având în vedere prevederile:

- Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor;

- Regulamentului (UE) nr. 513/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor şi de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului;

- Regulamentului (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize şi de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE;

- Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil. migraţie şi integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului şi de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE şi nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se desemnează Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Schengen, ca autoritate responsabilă pentru gestionarea fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 octombrie 2014.

Nr. 962.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare a bunurilor aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii” şi Dezvoltării Rurale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestora în condiţiile legii.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 29 octombrie 2014.

Nr. 964.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor pentru care se modifică descrierea tehnică şi, după caz, adresa poştală

 

Denumirea bunului

Codul de clasificare si

nr. MFP

Persoana juridici ce administrează bunul

(denumire - CUI)

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

Clădire administrativă

Satu Mare

8.29.08;

MF 34083

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor - 4192880

Casă şi teren aferent cu suprafaţa de 7.118 mp, nr. cadastral 672,

CF nr. 431, Martineşti

Satul Martineşti, comuna Odoreu,

judeţul Satu Mare

construcţia - 80.179,

terenul - 30.044

Teren suprafaţă totală

Satu Mare

8.05.03;

MF 34123

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor - 4192880

Teren cu suprafaţa totală de 407.482 mp, în următoarele parcele; A 441-88.600 mp, A 447-104.700 mp, L 442-7.000 mp. Cc 443-182 mp, A 503-100.000 mp, A 507-99.700 mp, Cnl 444-500 mp, Cnl 446-500 mp, Cnl 504-1.200, 506-1.200 mp, De 505-2.700 mp, De 445-1.200 mp

Comuna Odoreu,

judeţul Satu Mare

389.690

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

 

Codul de clasificare şi nr. MFP

Persoana juridică ce administrează bunul

(denumire - CUI)

Descriere tehnică

Adresa

Temei juridic

8.29.08;

MF 34083

Institutul de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor - 4192880

Casă şi teren aferent cu suprafaţa de 7.118 mp, nr. cadastral 672,

CF nr. 431, Martineşti

Satul Martineşti, comuna Odoreu,

judeţul Satu Mare

Sentinţa civilă nr. 1.454/D/2008;

Decizia ISTIS nr. 47/2012

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea “Asociaţiei Naţionale a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România” ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte “Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Soveja Parc, Parc Tăbăcărie, zona Shell - Parc Tăbăcărie, zona Şcoala de Scafandri şi Salvamari, judeţul Constanţa, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Florin Nicolae Jianu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 972.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 134 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează cu un număr maxim de 539 de posturi.

Art. 2. - Finanţarea posturilor prevăzute la art. 1 se asigură în limita bugetului aprobat pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe anul 2014.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 56/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 7 februarie 2014, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 973.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiinţarea Spitalului Comunal Gurahonţ, judeţul Arad

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă desfiinţarea Spitalului Comunal Gurahonţ, judeţul Arad, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în localitatea Gurahonţ, str. Crişan nr. 2, judeţul Arad, pentru care managementul asistenţei medicale a fost preluat de către Consiliul Local Gurahonţ, judeţul Arad.

Art. 2. - Componentele bazei materiale a Spitalului Comunal Gurahonţ achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern şi celelalte componente ale bazei materiale, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) tezele a două şi a treia din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare şi alimente şi care se află în administrarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1, se dau în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, unitate sanitară publică cu personalitate juridică, care le va prelua prin protocol de predare-preluare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) numărul curent 19 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

b) numărul curent 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional “Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 974.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Nr. 590 din 9 iulie 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE Şl PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.567 din 28 iulie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.465 din 28 octombrie 2014

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Hidroelectrica Serv” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin, (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Hidroelectrica Serv” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

 

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

ANEXĂ*)

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea Comercială “Hidroelectrica Serv” - S.A.

Cod unic de înregistrare RO 32097794

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

219.187

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

219.102

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

85

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

218.667

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

217.065

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

75.625

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

1.371

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

136.572

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

94.481

C1

ch. cu salariile

13

89.540

C2

bonusuri

14

4.941

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

11.597

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

5.271

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

470

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

29.024

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

4.437

2

 

Cheltuieli financiare

20

1.662

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

520

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

520

 

1

 

Rezerve legale

25

26

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

494

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

8.822

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

4.268

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.000

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2.010

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.917

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.712

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

109

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

998

8

 

Plăţi restante

55

31.400

9

 

Creanţe restante

56

10.350

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 9.441/2014 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere art. 93 alin. (4) şi (41) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 17 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

(4) în anul 2014, fondurile alocate acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI prevăzute la alin. (1) sunt în sumă de 172.800 mii lei.”

2. În anexa nr. 1 la normele tehnice, “Structura AP- ATI”, punctul V “Unităţi care derulează AP- ATI” va avea următorul cuprins:

“V. Unităţi care derulează AP- ATI:

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

3. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti

4. Spitalul de Pediatrie Piteşti

5. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău

6. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea

7. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa-Năsăud

8. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Botoşani

9. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila

10. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

11. Spitalul Clinic de Copii Braşov

12. Spitalul Clinic Sfânta Maria Bucureşti

13. Spitalul Clinic Colentina Bucureşti

14. Spitalul Clinic «Dr. Victor Babeş», Bucureşti

15. Spitalul Clinic de Urologie «Prof. Dr. Th. Burghele», Bucureşti

16. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Buzău

17. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Călăraşi

18. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Reşiţa

19. Spitalul Municipal Caransebeş

20. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

21. Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

22. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj

23. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa

24. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Gheorghe

25. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgovişte

26. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi

27. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Giurgiu

28. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu

29. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc

30. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva

31. Spitalul Municipal Petroşani

32. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Slobozia

33. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi

34. Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. N. Oblu» Iaşi

35. Spitalul Clinic «Dr. C. I. Parhon» Iaşi

36. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi

37. Spitalul Clinic de Boli infecţioase «Sfânta Parascheva» Iaşi

38. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov

39. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. C. Opriş» Baia Mare

40. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Turnu Severin

41. Spitalul Clinic Judeţean Mureş

42. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

43. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Slatina

44. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti

45. Spitalul de Pediatrie Ploieşti

46. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Zalău

47. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Satu Mare

48. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu

49. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

50. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava

51. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Alexandria

52. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «L. Ţurcanu» Timişoara

53. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

54. Spitalul Municipal «Dr. Teodor Andrei» Lugoj

55. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «Dr. Victor Babeş» Timişoara

56. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tulcea

57. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea

58. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Vaslui

59. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

60. Institutul Clinic Fundeni

61. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. C. C. Iliescu» Bucureşti

62. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

63. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti

64. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie» Bucureşti

65. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sfântul Ioan»

66. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Bucureşti

67. Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdasar Arseni» Bucureşti

68. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi Bucureşti

69. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. A. Rusescu» Bucureşti

70. Institutul de Pneumoftiziologie «M. Nasta» Bucureşti

71. Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. dr. M. Balş» Bucureşti

72. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti

73. Institutul Oncologic «Prof. dr. Al. Trestioreanu» Bucureşti

74. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca

75. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «N. Stăncioiu» Cluj-Napoca

76. Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie «Prof. Dr. O. Fodor» Cluj-Napoca

77. Institutul Oncologic «Prof. dr. Ion Chiricuţă» Cluj-Napoca

78. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

79. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» laşi

80. Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. G.I.M. Georgescu» Iaşi

81. Institutul Regional Oncologic Iaşi

82. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

83. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş

84. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

85. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara

86. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Focşani

87. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias

88. Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare «Acad. Vasile Cândea» Bucureşti

89. Spitalul Militar de Urgenţă «Dr. Carol Davilla»

90. Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu

91. Spitalul Militar de Urgenţă «Dr. Victor Popescu» Timişoara

92. Spitalul de Urgenţă «Prof. Dr. Dimitrie Gerota» Bucureşti”.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi instituţiile publice care derulează acţiunile prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor din secţiile ATI vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 1.296.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 703/2014 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor şi controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea

şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii nr. 306.315 din 24 octombrie 2014, având În vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, şi al prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 703/2014 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor şi controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 16 mai 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul IV “Alte teste”, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Specificaţie

Tarif

(RON/test)

“9.

Determinare calitativă pentru evidenţierea Cauliflower Mosaic virus 35S promotor CAMV P-35S şi Nopaline SYNTHASE T-NOS pentru porumb şi soia

437”

 

            2. La capitolul IV “Alte teste”, după punctul 9 se introduc două noi puncte, punctele 10 şi 11, care vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Specificaţie

Tarif

(RON/test)

„10.

Determinarea cantitativă a evenimentului MON 810 din seminţe de porumb

528

11.

Determinare calitativa pentru evidenţierea Cauliflower Mosaic virus 35S promotor CAMV P-35S şi Nopaline SYNTHASE T-NOS pentru porumb şi soia + determinarea cantitativă a evenimentului MON 810 din seminţe de porumb

797”

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 octombrie 2014.

Nr. 1.605.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea desemnării Societăţii Comerciale LABORATORUL CENTRAL - S.A.

În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea

şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii

Având în vedere Procesul-verbal nr. 31 din 15 octombrie 2014 al Comisiei de desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Societăţii Comerciale LABORATORUL CENTRAL - S.A. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizările preconizate, sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţiile organismului, precum şi specificaţiile tehnice aferente pentru care organismul a fost acreditat de către Asociaţia de Acreditare din România - RENAR - şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 octombrie 2014

Nr. 2.030.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului:

SOCIETATEA COMERCIALĂ - LABORATORUL CENTRAL - S.A.

Adresa: Str. Barbu Văcărescu nr. 162, sectorul 2, Bucureşti

Tel.: +40(21) 230.42.58, fax: +40(21) 230.54.57

E-mail: laboratorul.central@gmail.com

Website: http://www.laboratorul-central.ro

Număr de identificare alocat de Comisia Europeană: 2011

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

Domenii de competentă:

 

Numărul Deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de atestare a conformităţii

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

99/91/EC

Produse termoizolante (1/2):

. Produse fabricate industrial şi produse cu formare in-situ (orice utilizare)

Sistem 3

 

SREN 13162:2012

SREN 13163:2012

SR EN 13164:2012

SREN 13165:2012

LAB(i)

99/470/EC

Adezivi pentru construcţii (1/2): . Adezivi pentru plăci (pentru utilizări la interior şi la exterior la clădiri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 3

SREN 12004+A1:2012

LAB(i)

 

NOTA:

LAB (i) - laborator de încercări, pentru determinări prin încercări

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.