MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 811/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 811         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 6 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

70. - Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă sociala īn anul 2015

 

976. - Hotărāre privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele īndreptăţite

 

986. - Hotărāre privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei şi a punctului vamal Lunga - Romānia şi Nakovo - Republica Serbia

 

987. - Hotărāre privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei şi a punctului vamal Vălcani - Romānia şi Vrbica - Republica Serbia

 

988. - Hotărāre privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei şi a punctului vamal Foeni - Romānia şi Jasa Tomic - Republica Serbia şi pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

989. - Hotărāre privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            4.854. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Metodologiei de transfer a personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic īn anul 2014

 

ORDONANŢE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială īn anul 2015

 

Ţinānd seama că īn prezent personalul medico-sanitar şi de asistenţă socială beneficiază de venituri salariale care nu īl motivează să īşi desfăşoare activitatea īn unităţi sanitare şi de asistenţă socială din ţara noastră, īnregistrāndu-se īn ultima perioadă migrări masive ale acestuia către unităţi din alte ţări,

avānd īn vedere importanţa deosebită a acestor sectoare īn dezvoltarea generală a societăţii romāneşti, se impune asigurarea unei remuneraţii mai atractive pentru aceste categorii de personal. Astfel, o mai bună motivare a acestuia ar putea conduce la creşterea performanţelor profesionale şi, implicit, la o mai bună desfăşurare a actului medical şi a serviciilor sociale pentru a răspunde nevoilor sociale şi creşterii calităţii vieţii prin menţinerea īn sistemul public sanitar şi de asistenţă socială a unui personal calificat şi cu experienţă.

Luarea acestor măsuri īn regim de urgenţă se impune avāndu-se īn vedere necesitatea elaborării legii bugetului de stat de stat pe anul 2015.

Īn considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amānată,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) īncepānd cu 1 ianuarie 2015, pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unităţi medico-sociale, şi al sistemului public de asistenţă socială, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază, astfel cum a fost acordat pentru luna decembrie 2014, se majorează cu 100 lei.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică īn cazul personalului din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unităţi medico-sociale, şi sistemului public de asistenţă socială care īn anul 2015 beneficiază de majorarea salariului de bază cu sume mai mari de 100 lei, ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat īn plată.

(3) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şt al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1) şi (2), se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014, īn măsura īn care personalul īşi desfăşoară activitatea īn aceleaşi condiţii.

Art. 2. - (1) īn sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sistemul public sanitar se īnţelege unităţile sanitare publice cu şi fără paturi, centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale, centrele de sănătate, centrele de sănătate multifuncţionale, unităţile specializate de urgenţă şi transport sanitar publice, inclusiv unităţile sanitare aflate īn subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, personalul din reţeaua de medicină şcolară şi asistenţă medicală comunitară, precum şi alte unităţi sanitare şi medico-sociale publice.

(2) īn categoria unităţilor sanitare se includ şi unităţile nominalizate īn anexa nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, finanţate integral de la bugetul de stat şi din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, aflate īn subordinea Ministerului Sănătăţii.

Art. 3. - Īn sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sistemul public de asistenţă socială se īnţelege instituţiile şi unităţile publice de asistenţă socială care furnizează servicii sociale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget

Darius-Bogdan Vālcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 70.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele īndreptăţite

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat īn administrarea Centrului de Cultur㠓Brătianu”, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor īndreptăţite, īn condiţiile legii.

Art. 2. - Ministerul Culturii şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare īn inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul culturii, interimar,

Hegedüs Csilla,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vālcov

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 976.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se va scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului care iese din domeniul public al statului

Administrator CLUJ.

Adresa

Caracteristici tehnice ale bunului cf. OMFP nr. 1.718/2011

Valoare

- lei -

1

2

3

4

5

6

7

38358

8.29.08

Vila Florica (clădire şi parc)

Centrul de Cultură Brătianu

Localitate: Ştefăneşti,

judeţul: Argeş, ţara: Romānia

Construcţie de Petre Antonescu, compusă din 3 corpuri: A(S + P + E1 + E2), B (S + P + E1), C (P) - stil arhitectonic neoromānesc. Atestată documentar īn 1829, reconstruită īn 1858,1870,1912,1926. Parc peisagistic şi dendrologic, autor Andre Duppereux, cu floră rară şi deosebită, cea 3 ha, atestat documentar la īnceputul secolului XX

304

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei şi a punctului vamal Lunga - Romānia şi Nakovo - Republica Serbia

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romāniei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă deschiderea punctului de trecere a frontierei şi a punctului vamal pentru traficul internaţional de persoane şi bunuri Lunga (Romānia) - Nakovo (Republica Serbia).

(2) Punctul de trecere a frontierei de stat şi punctul vamal funcţionează cu următorul regim: zilnic īn intervalul orar 08,00- 20,00, pentru traficul pietonal, cu biciclete, precum şi cu autovehicule de pānă la 3,5 tone.

(3) Prin punctul de trecere a frontierei de stat, tranzitul vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, animale vii şi produse supuse controlului fitosanitar este interzis.

(4) Punctul vamal Lunga funcţionează īn cadrul Biroului Vamal de Frontieră Jimbolia.

Art. 2. - (1) Punctul de trecere a frontierei de stat şi punctul vamal funcţionează īn spaţii care corespund cerinţelor de desfăşurare a activităţii de control, puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale implicate, potrivit legii.

(2) Spaţiile prevăzute la alin, (1), utilate corespunzător, necesare pentru desfăşurarea activităţii de control la punctul de trecere a frontierei īntre localităţile Lunga (Romānia) şi Nakovo (Republica Serbia) se asigură, cu titlu gratuit, de către administratorul imobilului īn care funcţionează punctul de trecere a frontierei, conform legii.

(3) Costurile cu utilităţile aferente se achită de către administratorul imobilului şi se recuperează de la fiecare instituţie īn parte, pe bază de protocol, īn condiţiile legii.

Art. 3. - Ministerele şi alte autorităţi publice cu atribuţii la trecerea frontierei asigură, cu īncadrarea īn numărul maxim de posturi aprobat potrivit legii, posturile necesare pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat.

Art. 4. - Cheltuielile de personal, pentru dotări şi alte amenajări specifice se suportă de fiecare ordonator principal de credite pentru instituţiile care desfăşoară activităţi īn punctul de trecere a frontierei, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romāniei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu īncadrarea īn creditele bugetare anuale aprobate, potrivit legii.

Art. 5. - Personalul, spaţiile şi dotările, necesare pentru desfăşurarea activităţii īn punctul de trecere a frontierei şi punctul vamal, sunt prevăzute īn anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vālcov

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 986.

 

ANEXA Nr. 1

 

Personalul, spaţiile şi dotările necesare poliţiei de frontieră pentru punctul de trecere a frontierei

 

Lunga, judeţul Timiş

1. Infrastructura exterioară

a) Infrastructura rutieră:

- 2 artere de control pentru fiecare sens (CD, UE/EEA+CH - cars, All Passports - cars);

- zonă de īntoarcere pentru vehicule īn situaţia refuzului intrării;

- zonă separată pentru controlul amănunţit al vehiculelor;

- sistem de gestionare a traficului pe fiecare linie de control (bariere şi semafoare cu acţionare din cabine).

b) Cabine de control:

- 2 cabine duble de control, cāte o cabină dublă pe fiecare sens.

c) īmprejmuire şi supraveghere perimetrală:

- gard de separare a fluxurilor de intrare/ieşire;

- gard perimetral suficient de īnalt şi cu sisteme antiescaladare;

- sistem de supraveghere perimetral;

- sistem de supraveghere video care să acopere īntreaga suprafaţă a punctului de trecere.

d) Semnalizare/Presemnalizare:

- panou de semnalizare care să marcheze intrarea īn Romānia, stat membru al Uniunii Europene;

- panouri electronice pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri, cu cel puţin 75 metri īn faţă;

- panouri electronice deasupra fiecărei artere pentru semnalizarea fluxurilor de călători, potrivit prevederilor anexei III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen).

el Spaţii interioare:

- O īncăpere pentru şeful punctului de trecere a frontierei;

- o īncăpere pentru dispecerat şi pentru monitorizarea sistemelor de supraveghere video de la nivelul punctului de trecere a frontierei;

- o īncăpere pentru intervievarea persoanelor, eliberarea de formulare;

- o cameră tehnică cu facilităţile necesare (servere);

- o īncăpere pentru biroul criminalistic (linia a II-a control documente) cu vizibilitate directă către fluxul de pasageri (linia de control, pe partea sensului de intrare) şi o īncăpere pentru pregătirea personalului turei;

- o īncăpere pentru persoanele reţinute;

- īncăperi pentru persoanele cărora li se refuză intrarea, īn funcţie de sex;

- seifuri metalice-confecţii metalice īn funcţie de specificul punctului pentru păstrarea vizelor şi ştampilelor de intrare/ieşire;

- mobilier pentru fiecare īncăpere, conform destinaţiei acesteia.

f) Echipamente tehnice şi IT: a. Linia I de control:

- 4 staţii de lucru cu acces la baze de date īn cabinele de control;

- 4 UPS;

- 4 ştampile de trafic (2 pentru ieşire, 2 pentru intrare);

- 4 staţii radio portabile;

- 4 lămpi UV fixe;

- 4 aparate de detecţie a falsurilor, cu filtre de lumină şi lupă;

- 4dokubox;

- 4 lanterne;

- o trusă narcotest;

- 2 seturi oglinzi control autovehicul;

- 4 minikituri pentru examinarea documentelor care conţin: minimicroscop cu sursă de lumină care măreşte de 30 de ori, lampă retroreflectivă, lupă gradată care măreşte de 8 ori, lampă portabilă cu lumină albă şi UV, suport de plastic gradat pentru măsurarea unghiurilor şi distanţelor şi pensetă de oţel;

- 4 cititoare optice fixe pentru documente;

- 4 telefoane interior;

- 1 trusă pentru identificarea şi testarea stupefiantelor;

- 2 detectoare CO2;

- 2 detectoare radiaţii;

- 1 endoscop;

- cāte un post telefonic pentru fiecare cabină de acces īn punctul de trecere a frontierei.

b. Linia a II-a de control şi sala de pregătire:

- 3 staţii de lucru pentru acces la baze de date;

- 3 UPS;

- 1 scaner de mare viteză tip Kodak - scaner documente minori;

- 1 telefon/fax;

- 1 telefon de interior;

- 1 imprimantă;

- 1 sistem de amprentare EURODAC;

- 1 comparator videospectral;

- 1 stereomicroscop;

- 1 cititor documente;

- trusă criminalistică;

- complet echipamente SNIV (furnizate de către MAE).

c. Dispecerat:

- 1 staţie de lucru;

- UPS;

- telefax;

- staţie TETRA fixă;

- 1 scaner;

- 1 aparat de multiplicat xerox;

- 1 telefon interior.

d. Şef al punctului de trecere a frontierei:

- 1 staţie de lucru;

- 1 UPS;

- 1 telefon interior.

e. Camera tehnică:

- 1 RACK minimum 12 U;

- 1 UPS;

- aparat aer condiţionat.

q) Personal prin redistribuire:

- 37 de poliţişti de frontieră: - 1 ofiţer şef de punct;

- 4 ofiţeri;

- 32 de agenţi.

 

ANEXA Nr. 2

 

Personalul, spaţiile şi dotările necesare punctului vamal pentru punctul de trecere a frontierei de stat Lunga, judeţul Timiş

 

A. Infrastructura:

a) de comunicaţii voce/date (linie telefonică, interconectare la Sistemul informatic integrat vamal);

b) spatii:

- birou tură operativă;

- birou depozitare documente, bunuri reţinute/confiscate;

c) cabine de control:

- una pe sensul de intrare īn Romānia;

- una pe sensul de ieşire din Romānia;

d) semnalizare/presemnalizare:

- panou de semnalizare care să marcheze intrarea īn Romānia, stat membru al Uniunii Europene;

- panouri electronice pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri, cu cel puţin 75 metri īn faţă.

B. Echipamente:

- 3 unităţi de staţii de lucru şi periferice aferente/echipamente necesare interconectării la Sistemul informatic integrat vamal;

- 1 imprimantă;

- 1 aparat telefon/fax;

- 1 echipament de scanare documente;

- 1 echipament de fotocopiere documente;

- 1 frigider;

- 1 aparat climatizare;

- echipamente şi dotări necesare controlului vamal fizic:

- 1 trusă de scule;

- 1 maşină de găurit;

- 1 sistem de control oglindă;

- 2 lanterne;

- 1 lampa cu lumină ultraviolet;

- 1 echipament de montare/demontare anvelope;

- 1 cric hidraulic;

- echipamente de control nedistructiv:

- 1 aparat de control nedistructiv cu raze X pentru bagaje mari/colete;

- 1 fibroscop;

- birourile, scaunele, dulapurile, fişetele metalice.

C. Personal:

- necesarul de personal - 3 lucrători vamali.

 

ANEXA Nr. 3

 

Personalul, spaţiile şi dotările necesare Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romānia - CNADNR - S.A. pentru punctul de trecere a frontierei Lunga, judeţul Timiş

 

a) Container de culoare albastră, racordat la reţeaua electrică

b) 2 unităţi complete PC, inclusiv imprimante de mare viteză

c) 2 UPS

d) 1 aparat telefonic

e) 1 copiator

f) 2 birouri cu 4 scaune

g) 2 dulapuri cu rafturi h) Acces internet

i) Necesar de personal - 5 persoane

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei şi a punctului vamal Vălcani - Romānia şi Vrbica - Republica Serbia

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romāniei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă deschiderea punctului de trecere a frontierei şi a punctului vamal pentru traficul internaţional de persoane şi bunuri Vălcani (Romānia) - Vrbica (Republica Serbia).

(2) Punctul de trecere a frontierei de stat şi punctul vamal funcţionează cu următorul regim: zilnic, Īn intervalul orar 08.00- 20.00, pentru traficul pietonal, cu biciclete, precum şi cu autovehicule de pānă la 3,5 tone.

(3) Prin punctul de trecere a frontierei de stat tranzitul vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, animale vii şi produse supuse controlului fitosanitar este interzis.

(4) Punctul vamal Vălcani funcţionează īn cadrul Biroului Vamal de Frontieră Jimbolia.

Art. 2. - (1) Punctul de trecere a frontierei de stat şi punctul vamal funcţionează īn spaţii care corespund cerinţelor de desfăşurare a activităţii de control, puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale implicate, potrivit legii.

(2) Spaţiile prevăzute la alin, (1), utilate corespunzător, necesare pentru desfăşurarea activităţii de control la punctul de trecere a frontierei īntre localităţile Vălcani (Romānia) şi Vrbica (Republica Serbia) se asigură, cu titlu gratuit, de către administratorul imobilului īn care funcţionează punctul de trecere a frontierei, conform legii.

(3) Costurile cu utilităţile aferente se achită de către administratorul imobilului şi se recuperează de la fiecare instituţie īn parte, pe bază de protocol, īn condiţiile legii.

Art. 3. - Ministerele şi alte autorităţi publice cu atribuţii la trecerea frontierei asigură, cu īncadrarea īn numărul maxim de posturi aprobat potrivit legii, posturile necesare pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat.

Art. 4. - Cheltuielile de personal, pentru dotări şi alte amenajări specifice se suportă de flecare ordonator principal de credite pentru instituţiile care desfăşoară activităţi īn punctul de trecere a frontierei, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romāniei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu īncadrarea īn creditele bugetare anuale aprobate, potrivit legii.

Art. 5. - Personalul, spaţiile şi dotările, necesare pentru desfăşurarea activităţii īn punctul de trecere a frontierei şi punctul vamal, sunt prevăzute īn anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vālcov

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 987.

 

ANEXA Nr. 1

 

Personalul, spaţiile şi dotările necesare poliţiei de frontieră pentru punctul de trecere a frontierei Vălcani, judeţul Timiş

 

1. Infrastructura exterioară

a) Infrastructura rutieră:

-2 artere de control pentru fiecare sens (CD, UE/EEA+CH - cars, All Passports - cars);

- zonă de īntoarcere pentru vehicule īn situaţia refuzului intrării;

- zonă separată pentru controlul amănunţit al vehiculelor;

- sistem de gestionare a traficului pe fiecare linie de control (bariere şi semafoare cu acţionare din cabine).

b) Cabine de control:

- 2 cabine duble de control, cāte 1 cabină dublă pe fiecare sens.

c) īmprejmuire şi supraveghere perimetrală:

- gard de separare a fluxurilor de intrare/ieşire;

- gard perimetral suficient de īnalt şi cu sisteme antiescaladare;

- sistem de supraveghere perimetral;

- sistem de supraveghere video care să acopere īntreaga suprafaţă a punctului de trecere.

d) Semnalizare/Presemnalizare:

- panou de semnalizare care să marcheze intrarea īn Romānia, stat membru al Uniunii Europene;

- panouri electronice pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri, cu cel puţin 75 metri īn faţă;

- panouri electronice deasupra fiecărei artere pentru semnalizarea fluxurilor de călători, potrivit prevederilor anexei III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen).

e) Spatii interioare:

- o īncăpere pentru şeful punctului de trecere a frontierei;

- o īncăpere pentru dispecerat şi pentru monitorizarea sistemelor de supraveghere video de la nivelul punctului de trecere a frontierei;

- o īncăpere pentru intervievarea persoanelor, eliberarea de formulare;

- o cameră tehnică cu facilităţile necesare (servere);

- o īncăpere pentru biroul criminalistic (linia a II-a control documente) cu vizibilitate directă către fluxul de pasageri (linia de control, pe partea sensului de intrare) şi o īncăpere pentru pregătirea personalului turei;

- o īncăpere pentru persoanele reţinute;

- īncăperi pentru persoanele cărora li se refuză intrarea, īn funcţie de sex;

- seifuri metalice - confecţii metalice īn funcţie de specificul punctului pentru păstrarea vizelor şi ştampilelor de intrare/ieşire;

- mobilier pentru fiecare īncăpere, conform destinaţiei acesteia.

f) Echipamente tehnice şi IT: a. Linia I de control:

- 4 staţii de lucru cu acces la baze de date īn cabinele de control;

- 4 UPS;

- 4 ştampile de trafic (2 pentru ieşire, 2 pentru intrare);

- 4 staţii radio portabile;

- 4 lămpi UV fixe;

- 4 aparate de detecţie a falsurilor, cu filtre de lumină şi lupă;

- 4 dokubox;

- 4 lanterne;

- o trusă narcotest;

- 2 seturi oglinzi control autovehicul;

- 4 minikituri pentru examinarea documentelor, care conţin: minimicroscop cu sursă de lumină care măreşte de 30 de ori, lampă retroreflectivă, lupă gradată care măreşte de 8 ori, lampă portabilă cu lumină albă şi UV, suport de plastic gradat pentru măsurarea unghiurilor şi distanţelor şi pensetă de oţel;

- 4 cititoare optice fixe pentru documente;

- 4 telefoane interior;

- 1 trusă pentru identificarea şi testarea stupefiantelor;

- 2 detectoare CO2;

- 2 detectoare radiaţii;

- 1 endoscop;

- cāte un post telefonic pentru fiecare cabină de acces īn punctul de trecere a frontierei.

b. Linia a II-a de control şi sala de pregătire:

- 3 staţii de lucru pentru acces la baze de date;

- 3 UPS;

- 1 scaner de mare viteză tip Kodak - scaner documente minori;

- 1 telefon/fax;

- 1 telefon de interior;

- 1 imprimantă;

- 1 sistem de amprentare EURODAC;

- 1 comparator videospectral;

- 1 stereomicroscop;

- 1 cititor documente;

- trusă criminalistică;

- complet echipamente SNIV (furnizate de către MAE).

c. Dispecerat:

- 1 staţie de lucru;

- UPS;

- telefax;

- staţie TETRA fixă;

- 1 scaner;

- 1 aparat de multiplicat xerox;

- 1 telefon interior.

d. Şef al punctului de trecere a frontierei;

- 1 staţie de lucru;

- 1 UPS;

- 1 telefon interior.

e. Camera tehnică:

- 1 RACK minim 12 U;

- 1 UPS;

- aparat aer condiţionat.

g) Personal prin redistribuire:

- 37 de poliţişti de frontieră - 1 ofiţer şef de punct;

- 4 ofiţeri;

- 32 de agenţi.

 

ANEXA Nr. 2

 

Personalul, spaţiile şi dotările necesare punctului vamal pentru punctul de trecere a frontierei de stat Vălcani, judeţul Timiş

 

A. Infrastructura:

a) de comunicaţii voce/date (linie telefonică, interconectare la Sistemul informatic integrat vamal;

b) spaţii:

- birou tura operativă;

- birou depozitare documente, bunuri reţinute/confiscate;

c) cabine de control:

- una pe sensul de intrare īn Romānia;

- una pe sensul de ieşire din Romānia;

d) semnal izare/presemnalizare:

- panou de semnalizare care să marcheze intrarea īn Romānia, stat membru al Uniunii Europene;

- panouri electronice pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri, cu cel puţin 75 metri īn faţă.

B. Echipamente:

- 3 unităţi de staţii de lucru şi periferice aferente/echipamente necesare interconectării la Sistemul informatic integrat vamal;

- 1 imprimantă;

- 1 aparat telefon/fax;

- 1 echipament de scanare documente;

- 1 echipament de fotocopiere documente;

- 1 frigider;

- 1 aparat climatizare;

- echipamente şi dotări necesare controlului vamal fizic:

- 1 trusă de scule;

- 1 maşină de găurit;

- 1 sistem de control oglindă;

- 2 lanterne;

- 1 lampă cu lumină ultraviolet;

- 1 echipament de montare/demontare anvelope;

- 1 cric hidraulic;

- echipamente de control nedistructiv:

- 1 aparat de control nedistructiv cu raze X pentru bagaje mari/colete;

- 1 fibroscop;

- 1 autoturism;

- birourile, scaunele, dulapurile, fişetele metalice.

C. Personal:

- necesarul de personal - 3 lucrători vamali.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Personalul, spaţiile şi dotările necesare Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romānia - CNADNR - S.A. pentru punctul de trecere a frontierei Vălcani, judeţul Timiş

 

a) Container de culoare albastră, racordat la reţeaua electrică

b) 2 unităţi complete PC, inclusiv imprimante de mare viteză

c) 2 UPS

d) 1 aparat telefonic

e) 1 copiator

f) 2 birouri cu 4 scaune

g) 2 dulapuri cu rafturi

h) Acces internet

i) Necesar de personal - 5 persoane

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei şi a punctului vamal Foeni - Romānia şi Jasa Tomic - Republica Serbia şi pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romāniei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă deschiderea punctului de trecere a frontierei şi a punctului vamal pentru traficul internaţional de persoane şi bunuri Foeni (Romānia) - Jasa Tomic (Republica Serbia).

(2) Punctul de trecere a frontierei de stat şi punctul vamal funcţionează cu următorul regim: zilnic, īn intervalul orar 8,00 - 20,00, pentru traficul pietonal, cu biciclete, precum şi cu autovehicule de pānă la 3,5 tone.

(3) Prin punctul de trecere a frontierei de stat, tranzitul vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, animale vii şi produse supuse controlului fitosanitar este interzis.

(4) Punctul vamal Foeni funcţionează īn cadrul Biroului Vamal de Frontieră Moraviţa.

Art. 2. - (1) Punctul de trecere a frontierei de stat şi punctul vamal funcţionează īn spaţii care corespund cerinţelor de desfăşurare a activităţii de control, puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale implicate, potrivit legii.

(2) Spaţiile prevăzute la alin. (1), utilate corespunzător, necesare pentru desfăşurarea activităţii de control la punctul de trecere a frontierei īntre localităţile Foeni (Romānia) şi Jasa Tomic (Republica Serbia) se asigură, cu titlu gratuit, de către administratorul imobilului īn care funcţionează punctul de trecere a frontierei, conform legii.

(3) Costurile cu utilităţile aferente se achită de către administratorul imobilului şi se recuperează de la fiecare instituţie īn parte, pe bază de protocol, īn condiţiile legii.

Art. 3. - Ministerele şi alte autorităţi publice cu atribuţii cu privire la trecerea frontierei asigură, cu īncadrarea īn numărul maxim de posturi aprobat potrivit legii, posturile necesare pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat.

Art. 4. - Cheltuielile de personal, pentru dotări şi alte amenajări specifice se suportă de fiecare ordonator principal de credite pentru instituţiile care desfăşoară activităţi īn punctul de trecere a frontierei, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romāniei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu īncadrarea īn creditele bugetare anuale aprobate, potrivit legii.

Art. 5. - Personalul, spaţiile şi dotările necesare pentru desfăşurarea activităţii īn punctul de trecere a frontierei şi punctul vamal sunt prevăzute īn anexele nr. 1 -3, care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 6. - Hotărārea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. 8, la punctul I, numărul curent 2, poziţia 2.2 “Direcţiile regionale vamale”, rāndul 10 va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Unitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat

(bucăţi)

Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul

(litri/lună)

 

2.2. Direcţiile regionale vamale

 

 

 

 

 

“autovehicul operativ pentru structurile vamale situate īntre 5 şi 90 km faţă de localitatea de referinţă (transport valori, bunuri confiscate, personal operativ)

14

500”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vālcov

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 988.

 

ANEXA Nr. 1

 

Personalul, spaţiile şi dotările necesare poliţiei de frontieră pentru punctul de trecere a frontierei Foeni, Judeţul Timiş

 

1. Infrastructura exterioară

a) Infrastructura rutieră

- 2 artere de control pentru fiecare sens (CD, UE/EEA+CH - cars, All Passports - cars)

- zonă de īntoarcere pentru vehicule īn situaţia refuzului intrării

- zonă separată pentru controlul amănunţit al vehiculelor

- sistem de gestionare a traficului pe fiecare linie de control (bariere şi semafoare cu acţionare din cabine)

b) Cabine de control

- 2 cabine duble de control, cāte 1 cabină dublă pe fiecare sens

c) īmprejmuire şi supraveghere perimetrală

- gard de separare a fluxurilor de intrare/ieşire

- gard perimetral suficient de īnalt şi cu sisteme antiescaladare

- sistem de supraveghere perimetral

- sistem de supraveghere video care să acopere īntreaga suprafaţă a punctului de trecere

dl Semnalizare/Presemnalizare

- panou de semnalizare care să marcheze intrarea īn Romānia, stat membru al Uniunii Europene

- panouri electronice pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri, cu cel puţin 75 metri īn faţă

- panouri electronice deasupra fiecărei artere pentru semnalizarea fluxurilor de călători, potrivit prevederilor anexei III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

e) Spatii interioare

- o īncăpere pentru şeful punctului de trecere a frontierei

- o īncăpere pentru dispecerat şi pentru monitorizarea sistemelor de supraveghere video de la nivelul punctului de trecere a frontierei

- o īncăpere pentru intervievarea persoanelor, eliberarea de formulare

- o cameră tehnică cu facilităţile necesare (servere)

- o īncăpere pentru biroul criminalistic (linia a II-a control documente) cu vizibilitate directă către fluxul de pasageri (linia de control, pe partea sensului de intrare) şi o īncăpere pentru pregătirea personalului turei

- o īncăpere pentru persoanele reţinute

- īncăperi pentru persoanele cărora li se refuză intrarea, īn funcţie de sex

- seifuri metalice - confecţii metalice īn funcţie de specificul punctului pentru păstrarea vizelor şi ştampilelor de intrare/ieşire

- mobilier pentru fiecare īncăpere, conform destinaţiei acesteia

f) Echipamente tehnice şi IT; a. Linia I de control:

- 4 staţii de lucru cu acces la baze de date īn cabinele de control;

- 4 UPS;

- 4 ştampile de trafic (2 pentru ieşire, 2 pentru intrare);

- 4 staţii radio portabile;

- 4 lămpi UV fixe;

- 4 aparate de detecţie a falsurilor, cu filtre de lumină şi lupă;

- 4 dokubox;

- 4 lanterne;

- o trusă narcotest;

- 2 seturi oglinzi control autovehicul;

- 4 minikituri pentru examinarea documentelor, care conţin: minimicroscop cu sursă de lumină care măreşte de 30 de ori, lampă retroreflectivă, lupă gradată care măreşte de 8 ori, lampă portabilă cu lumină albă şi UV, suport de plastic gradat pentru măsurarea unghiurilor şi distanţelor şi pensetă de oţel;

- 4 cititoare optice fixe pentru documente;

- 4 telefoane interior;

- 1 trusă pentru identificarea şi testarea stupefiantelor;

- 2 detectoare de C02:

- 2 detectoare radiaţii;

- 1 endoscop;

- cāte un post telefonic pentru fiecare cabină de acces īn punctul de trecere a frontierei.

b. Linia a II-a de control şi sala de pregătire:

- 3 staţii de lucru pentru acces baze de date;

- 3 UPS;

- 1 scaner de mare viteză tip Kodak - scaner documente minori;

- 1 telefon/fax;

- 1 telefon de interior;

- 1 imprimantă;

- 1 sistem de amprentare EURODAC;

- 1 comparator videospectral;

- 1 stereomicroscop;

- 1 cititor documente;

- trusă criminalistică;

- complet echipamente SNIV (furnizate de către Ministerul Afacerilor Externe).

c. Dispecerat:

- 1 staţie de lucru;

- UPS;

- telefax;

- staţie TETRA fixă;

- 1 scaner;

- 1 aparat de multiplicat xerox;

- 1 telefon interior;

d. Şeful punctului de trecere a frontierei:

- 1 staţie de lucru;

- 1 UPS;

- 1 telefon interior.

e. Camera tehnică:

- 1 RACK minimum 12 U;

- 1 UPS;

- aparat aer condiţionat.

q) Personal prin redistribuire:

- 37 de poliţişti de frontieră - 1 ofiţer şef de punct;

- 4 ofiţeri;

- 32 de agenţi.

 

ANEXA Nr. 2

 

Personalul, spaţiile şi dotările necesare punctului vamal pentru punctul de trecere a frontierei de stat Foeni, judeţul Timiş

 

A. Infrastructura

a) de comunicaţii voce/date (linie telefonică, interconectare la Sistemul informatic integrat vamal)

b) spaţii:

- birou tură operativă;

- birou depozitare documente, bunuri reţinute/confiscate;

c) cabine de control:

- una pe sensul de intrare īn Romānia;

- una pe sensul de ieşire din Romānia;

d) semnalizare/presemnalizare:

- panou de semnalizare care să marcheze intrarea īn Romānia, stat membru al Uniunii Europene;

- panouri electronice pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri, cu cel puţin 75 metri īn faţă.

B. Echipamente

- 3 unităţi de staţii de lucru şi periferice aferente/echipamente necesare interconectării la Sistemul informatic integrat vamal;

- 1 imprimantă;

- 1 aparat telefon/fax;

- 1 echipament de scanare documente;

- 1 echipament de fotocopiere documente;

- 1 frigider;

- 1 aparat de climatizare;

- echipamente şi dotări necesare controlului vamal fizic:

- 1 trusă de scule;

- 1 maşină de găurit;

- 1 sistem de control oglindă;

- 2 lanterne;

- 1 lampă cu lumină ultraviolet;

- 1 echipament de montare/demontare anvelope;

- 1 cric hidraulic;

- echipamente de control nedistructiv:

- 1 itemiser;

- 1 aparat de control nedistructiv cu raze x pentru bagaje mari/colete;

- 1 fibroscop;

- 1 autoturism;

- birourile, scaunele, dulapurile, fişetele metalice.

C. Personal

            - necesarul de personal - 5 lucrători vamali.

 

ANEXA Nr. 3

 

Personalul, spaţiile şi dotările necesare Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romānia - CNADNR- S.A. pentru punctul de trecere a frontierei Foeni, judeţul Timiş

 

a) Container de culoare albastră, racordat la reţeaua electrică

b) 2 unităţi complete PC, inclusiv imprimante de mare viteză

c) 2 UPS

d) 1 aparat telefonic

e) 1 copiator

f) 2 birouri cu 4 scaune

g) 2 dulapuri cu rafturi h) Acces internet

i) Necesar de personal - 5 persoane

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 58 alin. (13) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data de 1 ianuarie 2015, nivelul prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează după cum urmează:

a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:

1. 234 lei, pentru adultul cu handicap grav;

2. 193 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

1. 106 lei, pentru adultul cu handicap grav;

2. 79 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

3. 39 lei, pentru adultul cu handicap mediu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Rovana Plumb

p. Ministrul delegat pentru dialog social,

Alexandra Patricia Braica,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vālcov

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 989.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de transfer al personalului didactic auxiliar şi al personalului nedidactic īn anul 2014

 

Avānd īn vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

īn baza art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice īn anul 2014, precum şi alte măsuri īn domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de transfer al personalului didactic auxiliar şi al personalului nedidactic īn anul 2014, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Metodologia de transfer al personalului didactic auxiliar şi al personalului nedidactic prevăzută la art. 1 se aplică īn anul 2014.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de stat vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 31 octombrie 2014.

Nr. 4.854.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de transfer al personalului didactic auxiliar şi al personalului nedidactic īn anul 2014

 

Art. 1. - Īn anul 2014, personalul didactic auxiliar şi nedidactic angajat īn unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de stat, prin concurs sau examen, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, poate fi transferat, īn interesul īnvăţămāntului sau la cerere, īntre unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de stat,

Art. 2. - Personalul didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de stat poate fi transferat, īn interesul īnvăţămāntului sau la cerere, de ta o unitate de īnvăţămānt la alta, la nivelul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale (comună, oraş, municipiu, judeţ), pe un post pentru care salariatul īndeplineşte condiţiile specifice, după cum urmează:

a) transferul īn interesul īnvăţămāntului se realizează la cererea directorului unităţii care solicită transferul, īn baza hotărārii consiliului de administraţie al acesteia, numai cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii la care este angajat şi numai cu acordul scris al salariatului solicitat;

b) transferul la cerere se realizează pe baza cererii salariatului īnsoţite de acordul prealabil al consiliului de administraţie al unităţii unde se solicită transferul şi numai cu acordul consiliului de administraţie al unităţii al cărei angajat este.

Art. 3. - (1) Transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic se poate face numai pe un post vacant pe perioadă nedeterminată.

(2) Transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic se poate face inclusiv pe fracţiune/fracţiuni de post didactic auxiliar sau nedidactic.

Art. 4. - Personalul didactic auxiliar din unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de stat poate fi transferat pe un post didactic auxiliar pentru care īndeplineşte condiţiile specifice. Personalul nedidactic din unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de stat poate fi transferat pe un post nedidactic pentru care īndeplineşte condiţiile specifice.

Art. 5. - (1) Transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic se poate face numai īntre unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de stat care au personal īncadrat peste necesar şi unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de stat care au deficit de personal. Aceste unităţi de īnvăţămānt se stabilesc de către consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare. Inspectoratele şcolare analizează situaţia unităţilor de īnvăţămānt care au posturi didactice auxiliare şi nedidactice peste necesar sau īn deficit, o aprobă īn consiliile de administraţie, centralizează situaţia posturilor şi o afişează pe site-ul propriu şi la sediu, la loc vizibil.

(2) Transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic se poate face astfel:

a) de pe o funcţie de execuţie pe o altă funcţie de execuţie;

b) de pe o funcţie de conducere pe o funcţie de execuţie;

c) de pe o funcţie de conducere pe o funcţie de conducere.

(3) După finalizarea transferului, postul rămas vacant din unitatea de īnvăţămānt de la care s-a efectuat transferul se reduce.

Art. 6. - (1) Procedura de transfer īn interesul īnvăţămāntului este următoarea:

1. Directorul unităţii de īnvăţămānt care are deficit de personal didactic auxiliar şi/sau personal nedidactic, īn baza hotărārii consiliului de administraţie, solicită, cu avizul inspectoratului şcolar, unităţii de īnvăţămānt care are personal īncadrat peste necesar transferarea īn interesul īnvăţămāntului a unuia/unora dintre salariaţii acesteia, care īndeplineşte/īndeplinesc condiţiile specifice postului/posturilor pentru care se solicită transferul. Cererea este īnsoţită de hotărārea consiliului de administraţie al unităţii, de individualizarea postului/posturilor deficitare şi de condiţiile specifice care trebuie īndeplinite pentru ocuparea acestuia/acestora.

2. Directorul unităţii de īnvăţămānt care are personal īncadrat peste necesar, īn baza hotărārii consiliului de administraţie al unităţii, stabileşte salariatul/salariaţii, după caz, care īndeplinesc condiţiile specifice īn vederea transferului īn interesul īnvăţămāntului şi le solicită acordul scris īn vederea transferului. Refuzul motivat al salariatului de a accepta transferul īn interesul īnvăţămāntului se analizează īn consiliul de administraţie al acesteia.

3. Īn baza acordului scris al salariatului, directorul unităţii de īnvăţămānt al cărei salariat este acesta emite decizia de transfer īn interesul īnvăţămāntului şi dispune īncetarea contractului individual de muncă, prin acordul părţilor, īn conformitate cu dispoziţiile art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, īnregistrānd īncetarea contractului individual de muncă īn registrul general de evidenţă a salariaţilor, īn conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. Ī) şi art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotărārea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare.

4. Īn baza deciziei de transfer, transmisă unităţii la care se transferă cu cel puţin două zile lucrătoare anterior īnceperii activităţii, directorul unităţii de īnvăţămānt la care se realizează transferul emite decizia de angajare pe post a salariatului transferat şi īncheie contractul individual de muncă pe durată nedeterminată, cu cel puţin o zi lucrătoare anterior īnceperii activităţii. Contractul individual de muncă se īnregistrează īn registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu respectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) lit. b) şi art. 4 alin. (1) lit. a) din Hotărārea Guvernului nr. 500/2011, cu modificările ulterioare.

5. Īn ziua īnceperii activităţii la unitatea la care s-a transferat angajatul depune la secretariatul acesteia următoarele documente:

- copia actului de identitate;

- documente care atestă nivelul studiilor şi/sau efectuarea unor specializări, īn copii certificate pentru conformitate cu originalul;

- documente prin care se atestă īndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, īn copii certificate pentru conformitate cu originalul;

- documente care atestă vechimea īn muncă, īn meserie şi/sau īn specialitatea studiilor, īn copii certificate pentru conformitate cu originalul;

- adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului, eliberată cu cel mult 6 luni anterior transferării, īn original;

- cazierul judiciar.

(2) Procedura de transfer la cerere este următoarea:

1. Salariatul interesat de ocuparea unui post prin transfer depune la unitatea de īnvăţămānt la care este angajat şi care are excedent de personal o cerere pentru obţinerea acordului de principiu al consiliului de administraţie īn vederea transferului la o altă unitate.

2. Salariatul interesat de ocuparea unui post prin transfer depune o cerere la unitatea de īnvăţămānt care are deficit de personal, īnsoţită de următoarele documente;

- copia actului de identitate;

- acordul de principiu al consiliului de administraţie al unităţii la care este angajat;

- documente care atestă nivelul studiilor şi/sau efectuarea unor specializări, īn copii certificate pentru conformitate cu originalul;

- documente prin care se atestă īndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, īn copii certificate pentru conformitate cu originalul;

- documente care atestă vechimea īn muncă, īn meserie şi/sau īn specialitatea studiilor, īn copii certificate pentru conformitate cu originalul;

- adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului, eliberată cu cel mult 6 luni anterior transferării, īn original;

- cazierul judiciar.

3. Directorul unităţii de īnvăţămānt care are deficit de personal didactic auxiliar şi/sau personal nedidactic supune aprobării consiliului de administraţie cererea de transfer.

4. Īn baza hotărārii consiliului de administraţie, directorul

unităţii de īnvăţămānt care are deficit de personal solicită unităţii de īnvăţămānt care are personal īncadrat peste necesar aprobarea transferului pentru salariatul solicitant. Cererea este īnsoţită de hotărārea consiliului de administraţie al unităţii cu deficit de personal, cu indicarea postului pentru care este aprobat transferul.

5. Directorul unităţii de īnvăţămānt la care este īncadrat salariatul, īn baza solicitării primite, emite decizia de transfer la cerere şi dispune īncetarea contractului individual de muncă, prin acordul părţilor, īn conformitate cu dispoziţiile art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, īnregistrānd īncetarea contractului individual de muncă īn registrul general de evidenţă a salariaţilor, īn conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. i) şi art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotărārea Guvernului nr. 500/2011, cu modificările ulterioare.

6. Īn baza deciziei de transfer, transmisă unităţii la care se transferă cu cel puţin două zile lucrătoare anterior īnceperii activităţii, directorul unităţii de īnvăţămānt la care se realizează transferul emite decizia de angajare pe post a salariatului transferat şi īncheie contractul individual de muncă pe durată nedeterminată, cu cel puţin o zi lucrătoare anterior īnceperii activităţii. Contractul individual de muncă se īnregistrează īn registrul general de evidenţă a salariaţilor cu respectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) lit. b) şi art. 4 alin. (1) lit. a) din Hotărārea Guvernului nr. 500/2011, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Transferul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic se realizează pānă la data de 31 decembrie 2014. Finalizarea procedurii de transfer īn interesul īnvăţămāntului sau la cerere se comunică īn scris inspectoratului şcolar.

Art. 8. - Inspectoratele şcolare verifică respectarea de către unităţile de īnvăţămānt implicate īn transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic a condiţiilor privind īncadrarea īn bugetul aprobat şi īn numărul de posturi alocat judeţului/municipiului Bucureşti.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.