MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 819/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 819         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 10 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

965. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 

997. - Hotărâre privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontiera Timişoara şi înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

999. - Hotărâre privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti de la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti la Consiliul Judeţean Prahova, aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploieşti de la Consiliul Judeţean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, precum şi desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Prahova

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

299. - Decizie pentru numirea doamnei Simona Allice Man în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism

 

300. - Decizie privind numirea domnului Eduard-Călin Dumitraşcu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            3.573/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de exercitare a atribuţiilor ce revin Ministerului Justiţiei în calitatea sa de autoritate centrală, desemnată prin Legea nr. 100/1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani a unui imobil aflat în domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 12/2014, pentru funcţionarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani.

(2) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani, va realiza împrejmuirea imobilului prevăzut la alin. (1), va asigura o servitute de trecere din strada Sucevei pentru Centrul Militar Judeţean Botoşani, precum şi accesul la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, de gaz şi de termoficare, situate pe terenul transmis în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru funcţionarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani.

(3) în cazul în care nu se realizează obiectivele prevăzute la alin. (2), imobilul revine în domeniul public al judeţului Botoşani şi în administrarea Centrului Militar Judeţean Botoşani, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 29 octombrie 2014.

Nr. 965.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trece în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

Baza legală

Ordonatorul/ Administratorul de la care trece bunul în domeniul public al statului

(CUI şi denumirea)

Ordonatorul/ Administratorul la care trece bunul  în domeniul public al statului

(CUI şi denumirea)

MFP va atribui

Număr nou

8.29.09

Clădire administrativă - Pavilion B şi teren aferent

Clădire administrativă - Pavilion B

(12 încăperi) 632 mp

Teren aferent 2.481 mp

CF 62382

Judeţul Botoşani, municipiul

Botoşani, str. Sucevei nr. 2

7.832,55

Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 12/2014

Consiliul Judeţean Botoşani

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate

Imobiliară - CUI 9051601 – pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani

CUI -9818527

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara şi înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a schimbării unităţii de administrare şi actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la nr. 104995 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2 - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Oraviţa nr. 42 din 30 aprilie 30.04,2013.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Se aprobă comasarea imobilului cu datele de identificare din anexa nr. 2 cu imobilul cu datele de identificare din anexa nr. 1, rezultând imobilul cu datele de identificare din anexa nr. 3.

Art. 5. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 997.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, ale cărui valoare de inventar şi denumire a unităţii de administrare se modifică

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa

Unitatea de administrare înscrisă în prezent în inventarul centralizat

Unitatea de administrare după actualizare

Anul dobândirii/

dării în folosinţa

Valoarea de inventar înscrisă în inventând domeniului public

(lei)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Tipul bunului

104995

8.19.01

49-312

Oraşul Oraviţa, judeţul Caraş-Severin

CF nr. 30825 şi nr. 30826

Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin

CUI 5667154

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

1982

804.983

5.164.791,76

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a Imobilului aflat în proprietatea publică a statului care se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

 

Codul de clasificare

Locul unde este situai imobilul care se transmite

Temeiul legal

Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul

Valoarea de inventar

(lei)

Număr de înregistrare în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

Denumirea nouă a imobilului

8.19.01

Oraşul Oraviţa, judeţul Caraş-Severin

CF nr. 33096 S = 4.010 mp

HCL Oraviţa nr. 42/2013

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

17.199,69

Imobilul teren va fi alipit imobilului cu numărul MFP 104995 din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului

49-312

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Timişoara în urma comasării

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică cu drept de proprietate

Denumirea

Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul

Datele de identificare

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Baza legală

Tipul bunului

Nr. MFP

Oraşul Oraviţa, judeţul Caraş-Severin

Statul român

49-312

Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Cod de clasificare 8.19.01

Teren intravilan şi construcţii

Nr. cadastrale: 935, 968 şi 33096

CF nr. 30825 30826. 33096

5.181.991.45

Legea nr. 52/1992;

Protocol nr. (MApN) S/M 5113/08.10.1992;

(Ml) S/18768/ 08.10.1992;

Hotărârea Consiliului Local Oraviţa nr. 9/2008;

Hotărârea Consiliului Local Oraviţa

nr. 42/2013

imobil

104995

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti de la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti la Consiliul Judeţean Prahova, aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploieşti de la Consiliul Judeţean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, precum şi desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Prahova

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 221 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti - unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Ploieşti, Bd. Republicii nr. 271, judeţul Prahova, aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti-de la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti la Consiliul Judeţean Prahova.

(2) Se aprobă transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploieşti - unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Mihail Eminescu nr. 4-6, judeţul Prahova, aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Judeţean Prahova, de la Consiliul Judeţean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti.

(3) Predarea-preluarea se efectuează pe bază de protocol încheiat între autorităţile administraţiei publice implicate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit modelului prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice, adaptat la condiţiile specifice de realizare a transferului.

(4) La data expirării termenului prevăzut la alin. (3) se modifică poziţia nr. 262 de la rubrica judeţul Prahova din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: “Consiliul Judeţean Prahova” se înlocuieşte cu “Consiliul Local al Municipiului Ploieşti”.

Art. 2. - (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti, unitate sanitară publică cu paturi cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Ploieşti, Bd. Republicii nr. 271, judeţul Prahova, al cărei management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Prahova, potrivit art. 1 alin. (1).

(2) Desfiinţarea Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti, cu sediul în municipiul Ploieşti, Bd. Republicii nr. 271, judeţul Prahova, prevăzută la alin. (1), se realizează prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, unitate sanitară publică cu paturi, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Găgeni nr. 100, judeţul Prahova, aflată în reţeaua sanitară a Consiliului Judeţean Prahova.

Art. 3. - Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 2 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului autorităţii publice locale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1) se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti.

(2) Personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1) va fi preluat de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, cu încadrarea în normativul de personal, sau va fi redistribuit la alte unităţi sanitare din reţeaua Consiliului Judeţean Prahova.

Art. 5. - Patrimoniul unităţii sanitare prevăzute la art. 2 alin. (2), stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit prevederilor legale în vigoare, se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - La data expirării termenului prevăzut la art. 5, poziţia 263 de la rubrica “Judeţul Prahova” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 999.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Simona Allice Man în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Simona Allice Man se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 267/2014 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 19 septembrie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2014.

Nr. 299.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Eduard-Călin Dumitraşcu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Eduard-Călin Dumitraşcu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2014.

Nr. 300.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de exercitare a atribuţiilor ce revin Ministerului Justiţiei în calitatea sa de autoritate centrală, desemnată prin Legea nr. 100/1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 30 alin. (1) din Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992, republicată,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind modalităţile de exercitare a atribuţiilor ce revin Ministerului Justiţiei în calitatea sa de autoritate centrală, desemnată prin Legea nr. 100/1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 509/C/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de exercitare a atribuţiilor ce revin Ministerului Justiţiei, în calitatea sa de autoritate centrală, desemnată prin Legea nr. 100/1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 25 aprilie 2005.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Robert-Marius Cazanciuc

 

Bucureşti, 9 octombrie 2014.

Nr. 3.573/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind modalităţile de exercitare a atribuţiilor ce revin Ministerului Justiţiei, în calitatea sa de autoritate centrală, desemnată prin Legea nr. 100/1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii

 

Art. 1. - Atribuţiile ce revin Ministerului Justiţiei, în calitatea sa de autoritate centrală română pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor stabilite prin Convenţia asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, denumită în continuare Convenţie, sunt îndeplinite prin Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciară - Serviciul de cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială.

Art. 2. - Principalele atribuţii ale autorităţii centrale române, în cazul în care este sesizată cu o cerere de înapoiere a unui copil la reşedinţa sa obişnuită din străinătate, formulată în temeiul art. 3 din Convenţie, de către o persoană fizică, instituţie, organism interesat ori de către autoritatea centrală a unui stat parte la Convenţie, denumite în continuare transmiţător, sunt următoarele:

a) confirmă primirea cererii;

b) verifică cererea sub aspectul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Convenţie şi, după caz, solicită de la transmiţător informaţii şi/sau documente, în completarea setului de acte;

c) restituie, motivat, cererea, atunci când constată că aceasta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 4 sau art. 27 din Convenţie;

d) întreprinde demersurile necesare pe lângă Ministerul Afacerilor Interne. În principal, în vederea localizării pe teritoriul României a copilului şi a persoanei care a deplasat copilul din statul reşedinţei sale obişnuite, pe baza informaţiilor menţionate în cererea de înapoiere; în cazul în care informaţiile primite de la autorităţile române competente nu confirmă localizarea copilului pe teritoriul României, cererea se restituie transmiţătorului făcându-se menţiune despre aceasta;

e) în cazul în care autoritatea centrală are indicii că minorul a cărui înapoiere se solicită se află pe teritoriul altui stat parte la Convenţie, transmite cererea direct şi fără întârziere autorităţii centrale a acelui stat, informând despre acest demers transmiţătorul;

f) încearcă soluţionarea pe cale amiabilă a conflictului dintre părţi, în vederea înapoierii de bunăvoie a copilului în statul reşedinţei sale obişnuite, inclusiv prin mediere;

g) informează instanţa română cu privire la necesitatea respectării dispoziţiilor art. 16 din Convenţie, în cazul în care are cunoştinţă despre existenţa pe rolul acestei instanţe a unei cauze având ca obiect încredinţarea copilului;

h) întreprinde demersurile prevăzute de lege în vederea desemnării de către decanul baroului teritorial competent a unui avocat din oficiu, care să acorde asistenţă judiciară gratuită reclamantului din străinătate, în faţa instanţelor române;

i) atunci când ia cunoştinţă, pe orice cale, că minorul este în pericol, autoritatea centrală română sesizează autorităţile competente cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului pentru a lua, dacă este cazul, oricare dintre măsurile de protecţie a copilului prevăzute de legislaţia în vigoare;

j) informează transmiţătorul cererii cu privire la hotărârea judecătorească pronunţată în cauză; în acest scop, autoritatea centrală română asigură transmiterea acesteia prin fax, e-mail şi servicii poştale; totodată, autoritatea centrală română informează pe transmiţătorul cererii cu privire la posibilitatea exercitării căii de atac împotriva hotărârii judecătoreşti pronunţate în cauză, în termenul prevăzut de lege; numai la cererea expresă a transmiţătorului, autoritatea centrală română poate facilita traducerea hotărârii judecătoreşti de către un traducător autorizat şi transmiterea acesteia prin fax; în această situaţie, traducerea va fi efectuată în limba franceză sau engleză;

k) îndeplineşte orice alte atribuţii care decurg din aplicarea Convenţiei.

Art. 3. - Atribuţiile autorităţii centrale române, atunci când transmite unei autorităţi centrale din străinătate o cerere formulată de către o persoană, instituţie sau un organism interesat din România, denumite în continuare solicitant, în vederea obţinerii înapoierii unui copil deplasat sau reţinut ilicit într-un stat parte la Convenţie sunt, în principal, următoarele:

a) examinează petiţia şi actele doveditoare anexate acesteia;

b) în cazul în care constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 3 din Convenţie, transmite solicitantului formularele-tip de cerere de înapoiere şi procură, îndrumându-l în vederea completării lor;

c) după verificarea cererii de înapoiere a copilului, a procurii şi a documentelor doveditoare, primite de la solicitant, redactate în limba română şi însoţite de o traducere în una dintre limbile acceptate de statul solicitat, conform dispoziţiilor art. 24 din Convenţie, autoritatea centrală română le transmite, prin fax, e-mail şi servicii poştale, autorităţii centrale a statului parte la Convenţie pe teritoriul căruia se afirmă că a fost deplasat ilicit sau reţinut copilul; setul de documente este însoţit de certificatul de legislaţie emis de autoritatea centrală română prin care se atestă dispoziţiile legale în vigoare în materia încredinţării copilului;

d) în cazul în care, după confirmarea primirii cererii, autoritatea centrală solicitată cere informaţii suplimentare, autoritatea centrală română este obligată să furnizeze aceste informaţii, după caz, prin consultarea solicitantului;

e) transmite, cu celeritate, solicitantului din România informaţiile primite de la autoritatea centrală solicitată referitoare la stadiul de soluţionare a cauzei;

f) în cazul în care autoritatea competentă străină dispune înapoierea copilului în România, autoritatea centrală română cooperează cu autoritatea centrală solicitată pentru a facilita înapoierea copilului pe teritoriul României şi, atunci când este cazul, a persoanei care îl însoţeşte;

g) confirmă autorităţii centrale solicitate înapoierea copilului pe teritoriul României;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii care decurg din aplicarea Convenţiei.

Art. 4. - Atribuţiile autorităţii centrale române, atunci când este sesizată cu o cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 15 din Convenţie sau ale art. 19 din Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992, republicată, în vederea obţinerii unei hotărâri prin care să se constate că deplasarea sau neînapoierea unui copil a fost ilicită în sensul art. 3 din Convenţie, sunt următoarele:

a) primeşte de la reclamant cererea şi înscrisurile doveditoare anexate acesteia;

b) verifică cererea şi înscrisurile anexate sub aspectul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 19 din Legea nr. 369/2004, republicată; în cazul în care se constată că acestea nu îndeplinesc condiţiile legii, autoritatea centrală română le restituie reclamantului, punându-i în vedere să modifice cererea sau, după caz, să completeze actele anexate în susţinerea acesteia;

c) depune cererea şi înscrisurile în sprijinul cererii, cu adresă de înaintare la instanţa română competentă, respectiv Tribunalul Bucureşti;

d) comunică instanţei române competente orice informaţii relevante în soluţionarea cererii, primite de la autoritatea judiciară sau administrativă solicitantă;

e) transmite autorităţii judiciare sau administrative solicitante, direct ori prin intermediul autorităţii centrale a statului solicitant, orice date sau informaţii privind stadiul procedurilor în curs în faţa instanţei române; de asemenea, comunică acesteia hotărârea instanţei române însoţită de o traducere în limba statului solicitant ori în limba franceză sau engleză; traducerea va fi efectuată, prin grija autorităţii centrale române, de către un traducător autorizat.

Art. 5. - Dispoziţiile art. 1-3 se aplică în mod corespunzător atunci când autoritatea centrală română acţionează ca autoritate solicitată sau solicitantă, în vederea acordării asistenţei pentru organizarea ori protejarea exercitării dreptului de vizitare a unui copil, potrivit prevederilor Convenţiei.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.