MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 822/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 822         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 11 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

406 - Ordin al directorului Serviciului Român de Informaţii privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii

 

407. - Ordin al directorului Serviciului Român de Informaţii privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul Român de Informaţii

 

1.120. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 179 „Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - cardiologie pediatrică” finanţată prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            22. - Normă pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute ale asigurătorilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii

În temeiul art. 32 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) lit. d) şi art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul Serviciului Român de Informaţii emite următorul ordin:

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2014 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2014 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2014 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2014.

Nr. 406.


*) Anexele nr. 1-3 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul Român de Informaţii

În temeiul art. 32 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) lit. d) şi art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul Serviciului Român de Informaţii emite următorul ordin:

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2014 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2014 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2014 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2014.

Nr. 407.


*) Anexele nr. 1-3 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 179 Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - cardiologie pediatrică” finanţată prin Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 179 „Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - cardiologie pediatrică” finanţată prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, prevăzut în anexă.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2014.

Nr. 1.120.

 

ANEXĂ

 

SIGLE

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

 

Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001

 

CONDIŢII SPECIFICE

Cerere de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 179

„Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - cardiologie pediatrică”

 

AXA PRIORITARĂ 3

„Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

 

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.2

„Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

 

Noiembrie 2014

 

CUPRINS

 

1. INTRODUCERE

2. Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic „Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - cardiologie pediatrică”

2.1. Justificarea necesităţii cererii de propuneri de proiecte

2.2. Condiţii specifice

2.3. Alocare financiară orientativă

2.4. Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile

3. Prevederi relevante pentru DMI 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

4. Condiţii de eligibilitate

4.1. Grup-ţintă eligibil

4.2. Activităţi eligibile

4.3. Beneficiari eligibili

4.4. Cheltuieli eligibile

4.5. Indicatori de monitorizare şi evaluare

5. Procesul de evaluare şi selecţie

6. Greşeli frecvente la redactarea cererii de finanţare

7. Contestaţii

8. Procesul de contractare

 

Anexa nr. 1: Grila de evaluare faza A

Anexa nr. 2: Grila de evaluare faza B

 

1. Introducere

Acest document cuprinde Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 179 „Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - cardiologie pediatrică”.

Informaţiile generale cu privire la:

- documentele programatice;

- eligibilitatea proiectelor, solicitanţilor;

- eligibilitatea cheltuielilor;

- completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare;

- evaluarea şi selecţia proiectelor;

- contractul de finanţare;

- implementarea proiectelor

sunt prezentate în Ghidul solicitantului - Condiţii generale aferent acestei cereri de propuneri de proiecte.

Pentru a mări şansele proiectului dumneavoastră de a fi selectat, vă recomandăm ca înainte de a începe completarea formularului electronic al cererii de finanţare şi a anexelor să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest ghid şi în Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul prezentei scheme de finanţare nerambursabilă.

De asemenea, vă recomandăm să consultaţi periodic pagina de internet a AMPOSDRU - www.fonduri-ue.ro pentru a fi la curent cu eventualele modificări aduse Ghidului solicitantului şi cu posibilele comunicări/informaţii privind prezenta schemă de finanţare nerambursabilă.

2. Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic „Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - cardiologie pediatrică”

2.1. Justificarea necesităţii cererii de propuneri de proiecte

Una dintre propunerile Comisiei europene pentru recomandări specifice de ţară ale Consiliului în 2014 pentru

România vizează „accelerarea reformelor în sistemul sănătăţii pentru a spori eficienţa, calitatea şi accesibilitatea acestuia”1.

În acest context, domeniul cardiologiei pediatrice reprezintă un domeniu sensibil la constrângerile bugetare şi care se confruntă cu nevoia creşterii numărului de personal specializat2.

În anul 2013, Ministerul Sănătăţii a demarat Programul de dezvoltare a chirurgiei cardiovasculare pediatrice, în colaborare cu clinica San Donato din Milano şi Fundaţia Bambini Cardiopatiei nel Mondo. Scopul fundamental al programului l-a reprezentat creşterea capacităţii operatorii în domeniul chirurgiei cardiovasculare pediatrice prin formarea şi perfecţionarea medicilor care vor opera în Centrul de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” Bucureşti, Institutul de Boli Cardiovasculare laşi şi Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara.

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor cu afecţiuni cardiovasculare şi reducerea incidenţei complicaţiilor şi a mortalităţii specifice prin asigurarea accesului la proceduri de diagnostic şi tratament în domeniul chirurgiei cardiovasculare este necesară asigurarea unui număr suficient de medici şi asistente formaţi/specializaţi în acest domeniu.

În acest context, în vederea atingerii obiectivelor stabilite, se impune asigurarea unui număr crescut de personal specializat în acest domeniu în cadrul unităţilor sanitare publice cu paturi.


1  http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_romania_ro.pdf

2 Aşa cum se subliniază în Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020

http://www.ms.gov.ro/docurnente/Anexa%201%20-%20 Strategia%20Nationala%20de%20Sanatate_886_1761.pdf

 

2.2. Condiţii specifice

În conformitate cu prevederile Documentului-cadru de implementare POSDRU 2007-2013, intervenţiile din cadrul DMI 3.2 includ formare profesională pentru personalul medical.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice se finanţează activităţi care urmăresc promovarea şi sprijinirea formării profesionale a personalului medical din domeniul cardiologiei pediatrice.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt promovate proiecte care îndeplinesc condiţia ca activităţile proiectului să fie implementate la nivel sectorial.

Valoarea totală eligibilă a proiectelor va fi cuprinsă între:

- minimum 500.000 euro;

- maximum 5.000.000 euro.

Cererile de finanţare care nu se încadrează în limitele prevăzute mai sus vor fi respinse.

Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este 4,4175, respectiv cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2014, disponibil pe pagina web:

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en

 

ATENŢIE !: Bugetul proiectului dumneavoastră va fi exprimat DOAR în lei.

Structura bugetului cererii de finanţare se regăseşte în Ghidul solicitantului - Condiţii generale.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă între minimum 6 luni şi maximum 10 luni. Cererile de finanţare a căror durată de implementare este mai mică de 6 luni sau mai mare de 10 luni vor fi respinse. Dacă proiectul dumneavoastră are o durată între limitele specificate mai sus, în timpul implementării aveţi posibilitatea de a solicita extinderea perioadei de implementare a proiectului, fără însă a depăşi limita maximă admisă pentru acest tip de cereri de finanţare (10 luni), fără a modifica valoarea totală eligibilă a finanţării şi cu o justificare bine fundamentată.

2.3. Alocare financiară orientativă

Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 50.000.000 euro.

2.4. Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile

 

Tipul beneficiarului

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile (%)

Valoarea maximă a finanţării publice (UE+RO) acordate din totalul costurilor eligibile (%)

Beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale

2%

98%

Beneficiari ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora

15%

85%

 

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de către dumneavoastră, în calitate de solicitant.

Contribuţia proprie a solicitantului trebuie să fie realizată sub formă financiară. În cadrul proiectelor finanţate din POSDRU, contribuţia în natură nu este eligibilă.

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării proiectului, precum şi orice cheltuială suplimentară ce va apărea în timpul implementării proiectului vor fi suportate de către dumneavoastră, în calitate de beneficiar.

Prezenta cerere de propuneri de proiecte nu reprezintă o schemă de ajutor de stat sau de minimis.

Pentru a completa corect bugetul proiectului în cererea de finanţare, vă rugăm să aveţi în vedere procentul contribuţiei proprii pe care trebuie să o asiguraţi, precum şi condiţiile generale de eligibilitate a cheltuielilor (detaliate în Ghidul solicitantului - Condiţii generale).

 

Toate cererile de finanţare nerambursabilă pentru POSDRU se completează şi se transmit on-line în limba română; în acest scop, accesaţi pagina de internet a AMPOSDRU, secţiunea „Cerere de propuneri de proiecte”, link „ActionWeb” - www.fonduri-ue.ro. Cererile de finanţare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse.

 

 

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ghid, ora 10,00, până în a 30-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, ora 16,00. AMPOSDRU va informa pe site-ul www.fonduri-ue.ro data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi data închiderii sistemului informatic.

 

3. Prevederi relevante pentru DMI 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

Obiectivul operaţional al DMI 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” este „creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor, promovarea formelor flexibile de organizare a muncii, a formării profesionale specifice şi asigurarea sănătăţii şi securităţii la focul de muncă”.

Operaţiunea orientativă din cadrul DMI 3.2 relevantă pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte este „promovarea şi sprijinirea formării profesionale a personalului din domeniul managementului sănătăţii şi a personalului medical”.

4. Condiţii de eligibilitate

4.1. Grup-ţintă eligibil

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, grupul-ţintă eligibil cuprinde personalul medical din domeniul cardiologie pediatrică, din unităţi sanitare publice cu paturi, precum şi medici cu alte specializări din domenii conexe (Anestezie şi Terapie intensivă cardiacă, Chirurgie cardiovasculară, Pediatrie, Neonatologie, Imagistică medicală din secţiile Cardiologie pediatrică, ATI-Chirurgie cardiovasculară, Chirurgie cardiovasculară, Cateterism intervenţional, Terapie intensivă neonatală etc.) împreună cu care personalul medical din domeniul cardiologiei pediatrice formează echipe complexe.

Dovada apartenenţei la grupul-ţintă se va putea face inclusiv prin declaraţie semnată pe propria răspundere a persoanei vizate.

Pe întreaga durată de implementare a proiectului, în calitate de beneficiar, veţi transmite informaţii privind participanţii, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională.

În calitate de solicitant aveţi obligaţia de a respecta prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, veţi informa persoanele din grupul-ţintă al proiectului despre obligativitatea de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate.

În acest sens, după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, dumneavoastră, în calitate de beneficiar, va trebui să demaraţi procedurile legale în vederea înregistrării ca operator de date cu caracter personal. Participanţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declaraţie prin care îşi dau acordul privind utilizarea datelor personale.

4.2. Activităţi eligibile

în conformitate cu prevederile Documentului-cadru de implementare în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile următoarele activităţi:

- furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv formare profesională specifică, pentru personalul medical din domeniul cardiologie pediatrică, în scopul obţinerii competenţelor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii muncii, precum:

-  suport pentru implementarea activităţilor inovatoare şi transferul de bune practici în domeniul cardiologiei pediatrice;

-  alte activităţi de formare profesională pentru personalul medical, de tipul iniţiere, specializare/perfecţionare, sau alte activităţi de instruire în domenii relevante pentru domeniul cardiologiei pediatrice în scopul obţinerii competenţelor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii muncii;

- promovarea şi asigurarea formării profesionale pentru personalul medical din domeniul cardiologiei pediatrice şi din alte domenii conexe (Anestezie şi Terapie intensivă cardiacă, Chirurgie cardiovasculară, Pediatrie, Neonatologie, Imagistică medicală din secţiile Cardiologie pediatrică, ATI-Chirurgie cardiovasculară, Chirurgie cardiovasculară, Cateterism intervenţional, Terapie intensivă neonatală etc.) împreună cu care personalul medical din domeniul cardiologiei pediatrice formează echipe complexe, precum:

-  formare profesională pentru a asigura implementarea noilor tehnologii în sistemul de sănătate etc. relevante pentru domeniul cardiologiei pediatrice;

-  specializare/perfecţionare în domenii de specialitate pentru personalul medical din domeniul cardiologie pediatrică şi din alte domenii conexe (Anestezie şi Terapie intensivă cardiacă, Chirurgie cardiovasculară, Pediatrie, Neonatologie, Imagistică medicală din secţiile Cardiologie pediatrică, ATI-Chirurgie cardiovasculară, Chirurgie cardiovasculară, Cateterism intervenţional, Terapie intensivă neonatală etc.) împreună cu care personalul medical din domeniul cardiologiei pediatrice formează echipe complexe;

- elaborarea şi furnizarea programelor de formare profesională pentru iniţiere şi perfecţionare/specializare, inclusiv formare profesională specifică, privind noile tehnologii, precum formare profesională, inclusiv formare profesională specifică şi stagii de practică în vederea asigurării competenţelor necesare pentru personalul din domeniul cardiologiei pediatrice în funcţii de cercetare şi dezvoltare, inovare tehnică şi tehnologică;

- campanii specifice privind prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, inclusiv campanie de conştientizare cu privire la importanţa depistării precoce a malformaţiilor cardiace congenitale etc.

Exemple de activităţi neeligibile:

1. subcontractarea/externalizarea tuturor activităţilor pentru dezvoltarea resurselor umane;

2. activităţi de acordare de finanţări nerambursabile (de exemplu: folosirea fondurilor proiectelor pentru acordarea de finanţări nerambursabile sau împrumuturi altor organizaţii);

3. proiecte care se concentrează exclusiv pe achiziţia de echipamente sau îmbunătăţirea infrastructurii;

4. proiecte care promovează activităţi politice sau ideologice;

5. activităţi care au fost deja finanţate sau care se află în procesul de finanţare din bugetul de stat sau din alte surse. În acest sens, solicitanţii de finanţare nerambursabilă trebuie să dea o declaraţie scrisă prin care să confirme faptul că sunt în cunoştinţă de cauză cu privire la faptul că dubla finanţare a aceluiaşi proiect nu este permisă.

4.3. Beneficiari eligibili

în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, sunt beneficiari eligibili:

1. universităţile publice de medicină;

2. Ministerul Sănătăţii şi agenţiile/structurile subordonate/ coordonate.

Depunerea unei cereri de finanţare se poate realiza în parteneriat.

Partenerii eligibili naţionali sunt unităţi sanitare publice cu paturi care au secţie/centre de cardiologie şi/sau universităţi de medicină acreditate.

Partenerii eligibili transnaţionali sunt organizaţii cu activitate relevantă pentru domeniul medical cardiologie pediatrică.

4.4. Cheltuieli eligibile

Categoriile şi subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte sunt prevăzute şi detaliate în Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.17072010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013”, cu modificările şi completările ulterioare.

Lista categoriilor şi subcategoriilor de cheltuieli eligibile pentru această cerere de propuneri de proiecte:

1. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului

1.1. Salarii şi asimilate acestora

1.2. Onorarii

1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)

2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna

2.1. Transport persoane (personal propriu, participanţi, alte persoane)

2.2. Transport materiale şi echipamente

2.3. Cazare

2.4. Diurnă (pentru personalul propriu)

3. Cheltuieli pentru derularea proiectului

3.1. Servicii de sonorizare

3.2. Traducere şi interpretare

3.3. Prelucrare date

3.4. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice

3.5. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic

3.6. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

3.7. Materiale consumabile

4. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate)

4.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară, inclusiv managementul proiectului şi consultanţă juridică

4.2. Cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv persoane fizice autorizate) în vederea furnizării unor servicii:

a) organizarea de evenimente;

b) pachete complete conţinând transportul, cazarea şi/sau hrana participanţilor/personalului propriu;

c) audit financiar extern;

d) expertiză contabilă;

e) editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare;

f) editarea şi tipărirea de materialele publicitare.

5. Taxe

5.1. Taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale)

5.2. Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educaţie (inclusiv a acelora care furnizează pregătirea teoretică în cadrul programelor de ucenicie)

5.3. Taxe pentru participarea la programe de formare/educaţie

6. Cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităţilor proiectului

6.1. Închiriere (locaţii, bunuri)

6.2. Rate de leasing (operaţional) plătite de utilizatorul de leasing

7. Subvenţii (ajutoare, premii) şi burse

7.1. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor

7.2. Premii în cadrul unor concursuri

8. Cheltuieli indirecte/Cheltuieli generale de administraţie

8.1. Cheltuieli aferente personalului administrativ şi personalului auxiliar

8.2. Utilităţi

8.3. Servicii de administrare a clădirilor

8.4. Servicii de întreţinere şi reparare a echipamentelor şi mijloacelor de transport

8.5. Arhivare documente

8.6. Amortizare active

8.7. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale)

8.8. Multiplicare, cu excepţia materialelor de informare şi publicitate

8.9. Conectare la reţele informatice

8.10. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică

8.11. Abonamente la publicaţii de specialitate

8.12. Materiale consumabile

9. Cheltuieli de informare şi publicitate

10. Cheltuieli de tip FEDR

10.1. Instalaţii tehnice

10.2. Mobilier, aparatură, birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale

10.3. Alte cheltuieli pentru investiţii

 

ATENŢIE ! Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, din care reiese că TVA nedeductibilă este eligibilă, costurile care alcătuiesc bugetul proiectului conţin şi TVA aferent acestora.

Decontarea costurilor salariale cu personalul (intern sau extern) implicat în managementul proiectului se va face în limita unui procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, respectiv:

 

Valoarea proiectului

% Costuri maximale cu managementul proiectului

500.000-1.500.000 euro

12% pentru suma ce depăşeşte 500.000 euro şi este mai mică decât 1.500.000 euro.

Peste 1.500.000 euro

10% pentru suma ce depăşeşte 1.500.000 euro.

 

Cheltuielile indirecte/Cheltuielile generale de administraţie se definesc în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuielilor generale de administraţie se calculează prin aplicarea unui procent la valoarea totală a costurilor directe, cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR. Acest procent corespunzător cheltuielilor indirecte/cheltuielilor generale de administraţie este de maximum 5%.

4.5. Indicatori de monitorizare şi evaluare

Indicatorii proiectului dumneavoastră trebuie să contribuie direct la atingerea indicatorilor de monitorizare şi evaluare definiţi în Documentul-cadru de implementare POSDRU 2007- 2013, cu toate modificările ulterioare.

În cererea de finanţare, solicitantul are obligaţia de a stabili valori pentru indicatorul de program de realizare imediată care să respecte ţinta minimă stabilită pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte.

Dacă nu îndeplineşte această condiţie, proiectul propus de solicitant nu va fi admis pentru finanţare.

Indicatori de program - Indicator de realizare imediată

- Numărul cursanţilor pentru actualizarea şi îmbunătăţirea competenţelor, din care: o medici o asistente

Vă rugăm să aveţi în vedere că acest indicator este obligatoriu.

Solicitantul va avea obligaţia să stabilească o ţintă de:

- minimum 50 de medici;

- minimum 150 de asistente.

5. Procesul de evaluare şi selecţie

Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare este descris în Ghidul solicitantului - Condiţii generale.

Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare se face pe baza criteriilor prezentate în grilele de evaluare anexă la prezentul ghid - Condiţii specifice (anexa nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ghid).

6. Greşeli frecvente la redactarea cererii de finanţare Greşeli care duc automat la respingerea cererii de finanţare:

- bugetul detaliat şi anexele proiectului nu sunt încărcate în sistemul ActionWeb odată cu transmiterea cererii de finanţare;

- neîncadrarea corectă în obiectivele şi activităţile eligibile ale DMI (se introduc activităţi eligibile pe alte DMI) sau în categoriile de grupuri-ţintă eligibile:

- nerespectarea cerinţelor legate de indicatorii de program obligatorii stabiliţi pentru prezenta cerere de propunere de proiecte.

Greşeli care duc la depunctarea cererii de finanţare (în faza B - Criterii de selecţie):

- nedetalierea elementelor de valoare adăugată;

- neatingerea tuturor problemelor/tematicilor menţionate în grilele de evaluare şi în Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi Condiţii specifice;

- necorelarea informaţiilor trecute de solicitant în diferite secţiuni, de exemplu cele de la activităţi cu cele de la graficul activităţilor sau de la buget cu cele de la detalierea bugetului, sau există costuri care nu se regăsesc corelate cu activităţile etc.;

- justificări incomplete/lipsa datelor statistice pentru justificarea problemei;

- dificultatea de a surprinde nevoile reale ale factorilor interesaţi;

- dificultatea de a identifica şi de a descrie corect grupul/grupurile-ţintă (caracteristici, cuantificări, nevoi specifice);

- necorelări ale grupurilor-ţintă între diverse secţiuni ale cererii de finanţare;

- detalierea incompletă a bugetului, erori de calcul aritmetic;

- încadrarea eronată în categoria de finanţare proprie (finanţat parţial sau finanţat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale);

- costuri supraestimate (utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-eficienţă);

- nerespectarea limitelor impuse pentru diverse categorii de cheltuieli:

- cheltuielile administrative; - cheltuielile tip FEDR;

- plafoanele maxime de referinţă pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor cu personalul;

- importanţa scăzută acordată sustenabilităţii;

- neînţelegerea şi/sau justificarea fără substanţă a principiilor şi a temelor orizontale:

- egalitatea de şanse;

- dezvoltare durabilă;

- îmbătrânire activă;

- inovare/TIC;

- abordare interregională;

- menţiuni cu caracter generic, fără claritate sau fără o legătură concretă cu scopul aplicaţiei;

- copierea integrală sau parţială a prevederilor din DCI, ghiduri sau documente programatice.

7. Contestaţii

Modalitatea de depunere şi soluţionare a contestaţiilor este descrisă în Ghidul solicitantului - Condiţii generale.

Pentru cererile de finanţare care sunt respinse, contestaţiile cu privire la rezultatele procesului de evaluare vor fi:

- depuse la registratura AMPOSDRU la adresa: bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, Bucureşti; sau

- transmise prin fax la nr. 0372.838.502, în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la transmiterea scrisorii de informare. Contestaţia trebuie să cuprindă aspectele punctuale ale deciziei cu care nu sunteţi de acord şi argumentele dumneavoastră cu privire la problema contestată.

Contestaţiile care încearcă să acrediteze ideea neprimirii scrisorii de informare de către solicitant sau de către reprezentanţii solicitanţilor şi pentru care există confirmarea transmiterii acesteia, precum şi pentru solicitanţii care au transmis contestaţia în afara termenului prevăzut mai sus nu vor face obiectul Comitetului de soluţionare a contestaţiilor, iar solicitanţii vor fi informaţi cu privire la aceste aspecte.

8. Procesul de contractare

Dacă proiectul depus de dumneavoastră a fost propus spre finanţare de către Comitetul de evaluare, va fi iniţiat procesul de contractare cu organizaţia dumneavoastră.

În acest sens va fi transmisă către dumneavoastră, prin e-mail, o scrisoare prin care veţi fi informat cu privire la:

1. documentele pe care trebuie să le prezentaţi privind organizaţia dumneavoastră;

2. condiţiile de valabilitate a acestora;

3 termenul-limită de prezentare a documentelor. Documentele minim solicitate privind încheierea contractului de finanţare cu dumneavoastră sunt:

- declaraţie din care să reiasă numărul, tipul şi anul emiterii actului de înfiinţare a instituţiei respective, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al solicitantului;

- ordin sau decizie/dispoziţie a conducătorului ierarhic superior pentru persoana desemnată să semneze contractul, dacă este cazul;

- CV-urile membrilor echipei de management şi ale experţilor pe termen lung responsabili pentru realizarea unei activităţi sau unor activităţi în cadrul proiectului pentru acele activităţi care nu sunt subcontractate, în limba română, indicând funcţia/rolul în proiect, datate şi semnate de către titulari;

- declaraţie privind evitarea dublei finanţări;

- declaraţie de angajament;

- declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale.

 

anexa Nr. 1

 

            Grila de evaluare faza A

 

Nr. crt.

Criterii

DA

NU

01-CA-1

Bugetul detaliat (format tabelar) - toate foile de calcul - a fost încărcat în ActionWeb.

 

 

02-CA-2

Anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la ghid, după caz, au fost încărcate în ActionWeb.

 

 

03-EP-1

Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului major de intervenţie.

 

 

04-EP-2

Toate activităţile proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile specifice ale axei prioritare şi domeniului major de intervenţie şi ale cererii de propuneri de proiecte.

 

 

05-EP-4

Toate categoriile de grup/grupuri-ţintă ale proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile specifice ale axei prioritare şi domeniului major de intervenţie şi ale cererii de propuneri de proiecte.

 

 

06-EP-5

valoarea eligibilă a proiectului respectă limitele (minimă şi maximă) prevăzute de cererea de propuneri de proiecte.

 

 

07-EP-6

Contribuţia solicitantului este cel puţin egală cu limita minimă prevăzută în Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice.

 

 

08-EP-7

Bugetul alocat echipei de management a proiectului respectă limita maximă din valoarea eligibilă a proiectului conform GS CS.

 

 

09-EP-8

Proiectul respectă prevederile din Ghidul solicitantului - Condiţii generale privind informarea şi publicitatea.

 

 

10-EP-9

Perioada de implementare a proiectului respectă limitele (minimum 6 luni şi maximum 10 luni) prevăzute de cererea de propuneri de proiecte.

 

 

11-EP-10

Proiectul urmăreşte atingerea valorilor minime stabilite pentru indicatorii din Ghidul solicitantului - Condiţii specifice.

 

 


Nr. crt.

Criterii

DA

NU

12-ES-1

Solicitantul aparţine categoriei de beneficiari eligibili conform Ghidului solicitantului - Condiţii specifice.

 

 

13-EPT-1

Fiecare dintre parteneri aparţine uneia dintre categoriile de beneficiari/parteneri eligibili în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiţii specifice.

 

 

14-EPT-2

Parteneriatul demonstrează capacitate operaţională, prin existenţa resurselor administrative (conform algoritmului din Ghidul solicitantului - Condiţii generale).

 

 

15-EPT-3

Parteneriatul demonstrează capacitate financiară (conform algoritmului din Ghidul solicitantului Condiţii generale).

 

 

16-EPT-4

Fiecare dintre parteneri este implicat în cel puţin două dintre următoarele aspecte: implementarea proiectului, furnizare de expertiză, resurse umane şi materiale, finanţarea proiectului.

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Grila de evaluare faza B

 

Nr.

Criterii de selecţie

Punctaj total maxim 100 de puncte

Punctaj acordat

1.

RELEVANŢA (prin obiectivele sale proiectul contribuie la realizarea obiectivelor POSDRU şi DCI, politicilor şi strategiilor naţionale, regionale sau locale şi la soluţionarea nevoilor specifice ale grupului-ţintă)

Maximum - 30 de puncte

Minimum - 21 de puncte

 

1.1.

Relevanţa proiectului pentru politicile şi strategiile naţionale, POSDRU, axa prioritară şi domeniul major de intervenţie:

 

a) Proiectul descrie concret şi argumentat contribuţia acestuia faţă politicile şi strategiile naţionale, POSDRU, axa prioritară şi domeniul major de intervenţie.

3

 

 

b) Proiectul descrie general şi nu argumentează elementele prin care acesta este relevant faţă de politicile şi strategiile naţionale, POSDRU, axa prioritară şi domeniul major de intervenţie.

0

 

1.2.

Cuantificarea grupului-ţintă inclus în proiect:

 

a) Grupul-ţintă este cuantificat corect şi coerent în toate secţiunile cererii de finanţare.

4

 

 

b) Grupul-ţintă este cuantificat parţial şi inexact în toate secţiunile cererii de finanţare.

2

 

 

c) Grupul-ţintă nu este cuantificat corect în toate secţiunile cererii de finanţare.

0

 

1.3.

Descrierea grupului-ţintă:

 

 

 

a) Grupul-ţintă este descris concret şi corelat în toate secţiunile cererii de finanţare.

4

 

 

b) Grupul-ţintă este descris concret, dar necorelat în toate secţiunile cererii de finanţare.

2

 

 

c) Grupul-ţintă nu este descris concret în secţiunile cererii de finanţare.

0

 

1.4.

Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere a grupului-ţintă incluse în proiect:

 

a) Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere în proiect a persoanelor aparţinând grupului-ţintă sunt descrise concret şi personalizat

5

 

 

b) Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere în proiect a persoanelor aparţinând grupului-ţintă sunt descrise parţial.

2

 

 

c) Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere în proiect a persoanelor aparţinând grupului-ţintă nu sunt descrise.

0

 

1.5.

Identificarea nevoilor grupului-ţintă:

 

 

 

a) Nevoile grupului-ţintă sunt identificate concret, prin furnizarea de date cantitative şi/sau calitative, studii sau analize statistice.

5

 

 

b) Nevoile grupului-ţintă sunt doar descrise, nefiind identificate în urma furnizării unor date cantitative şi/sau calitative, studii sau analize statistice.

2

 

 

c) Nevoile grupului-ţintă nu sunt descrise.

0

 

1.6.

Relevanţa proiectului faţă de nevoile grupului-ţintă şi necesitatea implementării proiectului:

 

a) Activităţile propuse în proiect răspund concret nevoilor identificate şi contribuie la satisfacerea acestora.

5

 

 

b) Activităţile propuse în proiect răspund doar parţial nevoilor identificate şi contribuie la satisfacerea acestora

2

 

 

c) Activităţile propuse în proiect nu răspund nevoilor identificate şi nu contribuie la satisfacerea acestora.

0

 

1.7.

Demonstrarea clară a valorii adăugate a proiectului:

 

a) Proiectul descrie concret ceea ce aduce în plus faţă de situaţia deja existentă.

4

 

 

b) Proiectul doar enumera, fără a descrie modalitatea prin care proiectul aduce ceva în plus faţă de situaţia deja existentă.

2

 

 

c) Proiectul nu descrie ceea ce aduce în plus faţă de situaţia deja existentă.

0

 

Punctaj total criteriu „RELEVANŢĂ”

Maximum 30 de puncte

 

 

Minimum 21 de puncte

 

 

2.

METODOLOGIE (proiectul este structurat coerent şi este în măsură să furnizeze beneficii reale şi sustenabile grupului-ţintă; proiectul are o structură logică şi este prezentat clar şi coerent şi va determina o îmbunătăţire sustenabilă a situaţiei grupului-ţintă)

Punctaj maxim - 25 de puncte

Punctaj minim - 18 puncte

 

2.1.

Obiectivele proiectului:

 

a) Obiectivele proiectului sunt clare, realiste şi pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului.

2

 

 

b) Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în perspectiva realizării proiectului.

1

 

 

c) Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului.

0

 

2.2.

Indicatorii proiectului:

 

a) Indicatorii proiectului sunt măsurabili, verificabili şi corelaţi cu activităţile proiectului.

4

 

 

b) Indicatorii proiectului sunt măsurabili, verificabili, dar nu sunt corelaţi cu activităţile proiectului.

2

 

 

c) Indicatorii proiectului nu sunt măsurabili, verificabili şi nu sunt corelaţi cu activităţile proiectului.

0

 

2.3.

Rezultatele proiectului:

 

a) Rezultatele proiectului sunt cuantificate/măsurabile, corelate cu activităţile şi descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului.

2

 

 

b) Rezultatele proiectului sunt cuantificate/măsurabile, dar nu sunt corelate cu activităţile şi nu descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului.

1

 

 

c) Rezultatele proiectului nu sunt cuantificate/măsurabile, nu sunt corelate cu activităţile şi nu descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului.

0

 

2.4.

Planificarea eficientă a activităţilor proiectului:

 

a) Activităţile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi sunt corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect, cu rezultatele proiectului, indicatorii de realizare şi ţintele stabilite.

4

 

 

b) Activităţile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi parţial corelate în cadrul calendarului de realizare, cu rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare, precum şi cu atribuţiile membrilor echipei de proiect.

2

 

 

c) Activităţile proiectului nu sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi nu sunt corelate nici în cadrul calendarului de realizare şi nici cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi sunt slab corelate cu rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare, iar ţintele stabilite nu sunt fezabile.

0

 

2.5.

Calificările şi experienţa necesară ale fiecărui membru din cadrul echipei de implementare:

 

a) Sunt descrise concret calificările, competenţele profesionale, experienţa necesară, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru din echipa de implementare.

2

 

 

b) Sunt descrise parţial calificările, competenţele profesionale, experienţa necesară, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru din echipa de implementare.

1

 

 

c) Nu sunt descrise calificările, competenţele profesionale, experienţa necesară şi nici atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru din echipa de implementare.

0

 

2.6.

Resurse alocate şi achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări necesare pentru implementarea proiectului:

 

a) Sunt specificate concret bunurile, serviciile/lucrările, dotările şi echipamentele existente şi care urmează a fi închiriate sau achiziţionate pentru implementarea proiectului în raport cu activităţile proiectului, care contribuie la obţinerea rezultatelor propuse.

2

 

 

b) Sunt specificate concret bunurile, serviciile/lucrările, dotările şi echipamentele existente şi care urmează a fi închiriate sau achiziţionate, dar nu sunt corelate cu activităţile proiectului, care contribuie la obţinerea rezultatelor propuse.

1

 

 

c) Nu sunt specificate toate bunurile, serviciile/lucrările, dotările şi echipamentele existente şi cele care urmează a fi închiriate sau achiziţionate pentru implementarea proiectului propus.

0

 

2.7.

Metodologia de implementare a proiectului:

 

a) Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse, precum şi o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea şi organizarea managerială şi financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor.

5

 

 

b) Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse, dar nu prezintă o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea şi organizarea managerială şi financiară a proiectului, printr-o alocare eficienta a resurselor.

3

 

 

c) Proiectul nu prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse şi nu prezintă o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea şi organizarea managerială şi financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor.

1

 

 

d) Proiectul nu prezintă modul de implementare a activităţilor propuse şi nu prezintă o metodologie pentru monitorizarea, coordonarea şi organizarea managerială şi financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor.

0

 

2.8.

Egalitate de şanse:

 

Proiectul prezintă concret modul în care principiul privind egalitatea de şanse este integrat în elaborarea şi implementarea proiectului:

- în realizarea activităţilor;

- în managementul proiectului:

- prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalităţii de şanse şi a egalităţii de gen.

2

 

 

Proiectul prezintă în mod ambiguu modul în care principiul privind egalitatea de şanse este integrat în elaborarea şi implementarea proiectului:

- în realizarea activităţilor;

- în managementul proiectului;

- prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalităţii de şanse şi a egalităţii de gen.

1

 

 

Proiectul nu prezintă modul în care principiul privind egalitatea de şanse este integrat în elaborarea şi implementarea proiectului:

- în realizarea activităţilor;

- în managementul proiectului;

- prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalităţii de şanse şi a egalităţii de gen.

0

 

2.9

Contribuţia proiectului la alte teme şi obiective orizontale:

 

Proiectul prezintă concret contribuţia acestuia la cel puţin două dintre obiectivele orizontale:

- dezvoltare durabilă;

- inovare şi TIC;

- îmbătrânire activă;

- abordare interregională.

2

 

 

Proiectul prezintă concret contribuţia acestuia la cel puţin unul dintre obiectivele orizontale:

- dezvoltare durabilă;

- inovare şi TIC;

- îmbătrânire activă;

- abordare interregională.

1

 

 

Proiectul nu prezintă contribuţia acestuia la cel puţin unul dintre obiectivele orizontale:

- dezvoltare durabilă;

- inovare şi TIC;

- îmbătrânire activă;

- abordare interregională.

0

 

 

Punctaj total criteriu „METODOLOGIE”

Maximum 25 de puncte

 

 

 

Minimum 18 puncte

 

 

3.

SUSTENABILITATE (prezentarea clară a modului de continuare a proiectului sau a efectelor proiectului după încetarea sursei de finanţare; prezentarea măsurilor actuale sau care vor fi luate pentru a se asigura faptul că progresul sau beneficiile realizate pentru grupul/grupurile-ţintă vor fi garantate în viitor)

Punctaj maxim 15 puncte

Punctaj minim 10 puncte

 

3.1.

Transferabilitate:

 

a) Proiectul descrie concret modul în care este asigurată o posibilă transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului către alt grup-ţintă, alte sectoare, multiplicare.

5

 

 

b) Proiectul descrie ambiguu modul în care este asigurată o posibilă transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului către alt grup-ţintă, alte sectoare, multiplicare.

2

 

 

c) Proiectul nu descrie concret modul în care este asigurată o posibilă transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului către alt grup-ţintă, alte sectoare, multiplicare.

0

 

3.2.

Sustenabilitate financiară:

 

a) Proiectul descrie concret sursele ulterioare de finanţare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanţării nerambursabile.

4

 

 

b) Proiectul descrie ambiguu sursele ulterioare de finanţare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanţării nerambursabile.

2

 

 

c) Proiectul nu descrie sursele ulterioare de finanţare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanţării nerambursabile.

0

 

3.3.

Dezvoltarea domeniului medical finanţat;

 

 

 

a) Proiectul descrie concret modalitatea prin care rezultatele propuse prin proiect vor conduce la creşterea numărului de operaţii de cardiochirurgie pediatrică pe an.

6

 

 

b) Proiectul descrie ambiguu modalitatea prin care rezultatele propuse prin proiect vor conduce la creşterea numărului de operaţii de cardiochirurgie pediatrică pe an.

3

 

 

c) Proiectul nu descrie modalitatea prin care rezultatele propuse prin proiect vor conduce la creşterea numărului de operaţii de cardiochirurgie pediatrică pe an.

0

 

 

Punctaj total criteriu „SUSTENABILITATE”

Maximum 15 puncte

 

 

 

Minimum 10 puncte

 

 

4.

COST-EFICIENŢĂ (proiectul prezintă clar rezultatele aşteptate în raport cu resursele utilizate, bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea principiilor managementului riguros)

Maximum 30 de puncte

Minimum 21 de puncte

 

4.1.

Completitudinea bugetului:

 

a) Toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte şi sunt reflectate în alocarea pe activităţi.

3

 

 

b) Nu toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte, dar sunt reflectate în alocarea pe activităţi.

1

 

 

c) Calculele din bugetul detaliat sunt parţial corecte şi sunt parţial reflectate în alocarea pe activităţi.

0

 

4.2.

Detalierea bugetului:

 

a) Bugetul detaliat este structurat pe unităţi şi costuri unitare pentru toate categoriile de cheltuieli incluse.

5

 

 

b) Bugetul detaliat este parţial structurat pe unităţi şi costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse, dar permite o evaluare a modalităţii de estimare a costurilor de către aplicant.

3

 

 

c) Bugetul detaliat este parţial structurat pe unităţi şi costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse, dar nu permite o evaluare a modalităţii de estimare a costurilor de către aplicant.

1

 

 

d) Bugetul detaliat nu este structurat pe unităţi şi costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse şi nu permite o evaluare a modalităţii de estimare a costurilor.

0

 

4.3.

Fundamentarea economico-financiară a costurilor:

 

a) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susţinute concret de o justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi costul unitar, pentru fiecare tip de cheltuială.

8

 

 

b) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susţinute concret de o justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi costul unitar, doar pentru anumite tipuri de cheltuieli.

5

 

 

c) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susţinute parţial de o justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi costul unitar, şi doar pentru anumite tipuri de cheltuieli.

3

 

 

d) Valorile cuprinse în bugetul proiectului nu sunt susţinute de o justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi costul unitar.

0

 

4.4.

Modalitatea de estimare a costurilor:

 

a) Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate cu preţurile pieţei şi sunt corelate cu complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

8

 

 

b) Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate cu preţurile pieţei, dar nu sunt corelate cu complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

5

 

 

c) Nu toate costurile sunt realiste şi în conformitate cu preţurile pieţei, şi nu sunt corelate cu complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

3

 

 

d) Costurile nu sunt realiste şi în conformitate cu preţurile pieţei, şi nu sunt corelate cu complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

0

 

4.5.

Utilizarea eficientă a fondurilor:

 

a) Este justificată şi fundamentată concret şi corect valoarea totală a proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanţare sunt corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi.

6

 

 

b) Este insuficient justificată şi fundamentată valoarea totală a proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanţare sunt corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi.

3

 

 

c) Nu este justificată şi fundamentată valoarea totală a proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanţare sunt corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi.

0

 

 

Punctaj total criteriu „COST-EFICIENŢ”

Maximum 30 de puncte

 

 

SCOR TOTAL PROIECT

Maximum 100 de puncte

 

 

 

Minimum 70 de puncte

 

 

Comentarii evaluator

 

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute ale asigurătorilor

 

În baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), ari 5 lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiara, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 1Î3/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza dispoziţiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor din cadrul şedinţei Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 5 noiembrie 2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. - Normele privind rezervele tehnice pentru asigurările de viaţă, activele admise să le acopere şi dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brutei puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 11 mai 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 litera A, punctul (vii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(vii) terenuri şi construcţii în proprietatea societăţilor, cu excepţia terenurilor agricole şi a celor extravilane;”.

2. La articolul 6 litera B. punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(ii) partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare, cu excepţia contractelor cedate în reasigurare la asigurători/reasiguratori care sunt licenţiaţi ca şi societăţi captive şi care nu deţin un rating acordat de cel puţin una dintre agenţiile de rating înregistrate sau certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit;”.

3. La articolul 7, punctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(iv) valoarea creanţelor admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie calculată pe bază prudenţială, avându-se în vedere orice pierderi viitoare. Creanţele de la asiguraţi şi intermediari rezultând din operaţiuni de asigurare directe şi acceptări în reasigurare pot fi acceptate ca acoperire pentru rezervele de primă brută, până la nivelul acestora şi numai în măsura în care nu sunt mai vechi de 30 de zile de la data scadentă prevăzută în contract. Termenul de 30 de zile se calculează de la prima scadenţă de plată prevăzută în contract. Orice amânare a datei scadenţei iniţiale nu va fi luată în considerare în determinarea vechimii creanţelor mai sus menţionate. Pentru recuperarea eficientă a creanţelor reprezentând prime de asigurare/reasigurare, asigurătorii trebuie să stabilească măsuri potrivit cărora primele de asigurare încasate de intermediarii în asigurări să fie depuse în conturile sau la casieriile asigurătorilor în termen de maximum 15 zile de la încasarea acestora, excepţie făcând agenţii de asigurare subordonaţi, pentru care perioada maximă este de 30 de zile.

Pentru ca activele care reprezintă creanţe de la asiguraţi şi intermediari, rezultând din operaţiuni de asigurare directe şi acceptări în reasigurare, precum şi partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare să fie luate în considerare ca active admise să acopere rezervele tehnice, societăţile de asigurare vor asigura evidenţe tehnice şi contabile distincte, care să permită verificarea acestora, în orice moment, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Orice situaţie în care evidenţele nu permit aceste verificări sau în care sumele rezultate în urma verificărilor efectuate de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt diferite de cele raportate de societate va conduce la excluderea acestor active din categoria activelor admise să acopere rezervele tehnice brute. Autoritatea de Supraveghere Financiară va notifica societatea cu privire la excluderea activelor menţionate în paragraful anterior;”.

4. La articolul 7, punctul (v) se abrogă.

5. La articolul 7, punctul (vii) se modifică şt va avea următorul cuprins:

„(vii) terenurile şi construcţiile pot fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice brute numai în măsura în care asigurătorul face dovada proprietăţii acestora şi sunt libere de sarcini. Actul doveditor al proprietăţii va fi transmis odată cu situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar încheiat, urmând ca la fiecare raportare din cursul anului asigurătorul să declare pe propria răspundere dacă au intervenit sau nu modificări în ceea ce priveşte situaţia proprietăţii. Valoarea acestor active acceptată ca acoperire a rezervelor tehnice brute este valoarea de piaţă, determinată în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare în vigoare elaborate de Comitetul Internaţional pentru Standarde de Evaluare (CISE);”.

6. La articolul 7, punctul (viii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(viii) construcţiile admise să acopere rezervele tehnice brute de reasigurare vor fi asigurate împotriva tuturor riscurilor la care sunt expuse, cel puţin la nivelul valorii luate în considerare la acoperirea rezervelor tehnice brute, în baza unei asigurări distincte încheiate cu un alt asigurător, sau vor fi autoasigurate cu condiţia cedării riscului în reasigurare, în proporţie de cel puţin 70%, la reasiguratori externi. În situaţia în care riscurile aferente autoasigurării unei construcţii sunt cedate în reasigurare la asigurători/reasiguratori care nu deţin un rating acordat de cel puţin una dintre agenţiile de rating înregistrate sau certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009, valoarea maxim acceptată ca activ admis a respectivei construcţii va Fi 40% din valoarea sa de piaţă;”.

7. La articolul 7, după punctul (viii) se introduce un nou punct, punctul (ix), cu următorul cuprins:

„(ix) Pentru determinarea părţii din rezerva de daune neavizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, admisă să acopere rezervele tehnice brute, se va utiliza următoarea relaţie, pentru fiecare clasă de asigurare:

IBNR cedat admis pe clasă de asigurare =  IBNR cedat total pe clasă de asigurare x (RNBS cedat admis pe clasă de asigurare / RBNS cedat total pe clasă de asigurare),

în care:

IBNR cedat admis pe clasa de asigurare - partea din rezervele de daune neavizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, reprezentând activ admis sa acopere rezervele tehnice brute, pe clasă de asigurare;

IBNR cedat total pe clasă de asigurare - valoarea totală a părţii din rezervele de daune neavizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, pe clasă de asigurare;

RNBS cedat admis pe clasa de asigurare - partea din rezervele de daune avizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, reprezentând activ admis să acopere rezervele tehnice brute cu respectarea limitelor prevăzute în prezenta normă, pe clasă de asigurare;

RBNS cedat total pe clasă de asigurare - valoarea totală a părţii din rezervele de daune avizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, pe clasă de asigurare.”

8. După articolul 7 se Introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) Asigurătorul va face dovada determinării valorii de piaţă prevăzute la art. 7 pct. (vii) prin transmiterea la Autoritatea de Supraveghere Financiară a unui raport de evaluare întocmit în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare CISE.

(2) Primele rapoarte de evaluare vor fi întocmite şi transmise pentru terenurile şi construcţiile raportate ca active admise să acopere rezervele tehnice brute la data de 31 decembrie 2014, în acelaşi termen prevăzut de legislaţia în vigoare pentru transmiterea situaţiei activelor admise să acopere rezervele tehnice brute ale asigurătorilor.

(3) Ulterior termenului prevăzut la alin. (2), asigurătorii au obligaţia să transmită Autorităţii de Supraveghere Financiară rapoartele de evaluare prevăzute la alin. (1) ori de câte ori intervin modificări ale valorilor de piaţă ale terenurilor şi construcţiilor raportate ca active admise.”

9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Asigurătorul care practică activitatea de asigurări de viaţă poate investi maximum:

1. 50% din rezervele tehnice brute în acţiuni, obligaţiuni şi alte instrumente ale pieţei de capital tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi supravegheată, precum şi titluri de participare la organisme de plasament colectiv în valori mobiliare şi alte fonduri de investiţii, cu respectarea prevederilor pct. 2;

2. 5% din rezervele tehnice brute în acţiuni şi alte titluri negociabile tratate ca acţiuni, obligaţiuni, titluri de credit şi alte instrumente ale pieţei monetare sau de capital, precum şi titluri de participare la organisme de plasament colectiv în valori mobiliare şi alte fonduri de investiţii emise de aceeaşi entitate;

3. 20% din rezervele tehnice brute în terenuri şi construcţii, cu respectarea prevederilor pct. 4 şi ale art. 7 pct. (viii);

4.10% din rezervele tehnice brute într-un teren sau o clădire ori într-un număr de terenuri sau clădiri suficient de apropiate unele de altele pentru a fi considerate efectiv ca o singură investiţie;

5. 90% din rezervele tehnice brute în depozite şi disponibilităţi la instituţii de credit, dar nu mai mult de 20% din rezervele tehnice brute într-o singură instituţie de credit;

6. 3% din rezervele tehnice brute în disponibilităţi în casierie; 7.5% din partea din rezervele tehnice aferente contractelor

cedate în reasigurare la asigurători/reasiguratori care nu deţin un rating acordat de cel puţin una dintre agenţiile de rating înregistrate sau certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009.”

10. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Nu vor fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice aferente asigurărilor de viaţă plasamentele în instituţii de credit sau în societăţi de investiţii ori partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurători/reasiguratori care nu mai derulează operaţiuni curente în legătură cu obiectul lor de activitate şi/sau care sub orice formă şi-au încetat activitatea şi/sau nu şi-au respectat obligaţiile faţă de terţi.”

Art. II. - Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurări lor nr. 9/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 11 mai 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 litera A, punctul (vii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(vii) terenuri şi construcţii în proprietatea societăţilor, cu excepţia terenurilor agricole şi a celor extravilane;”.

2. La articolul 4 litera B, punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(ii) partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare, cu excepţia contractelor cedate în reasigurare la asigurători/reasiguratori care sunt licenţiaţi ca societăţi captive şi care nu deţin un rating acordat de cel puţin una dintre agenţiile ele rating înregistrate sau certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit;”.

3. La articolul 4 litera C, punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(i) cheltuielile direct atribuibile încheierii contractelor de asigurare, incluse în cheltuielile de achiziţie reportate;”.

4. La articolul 5, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) valoarea creanţelor admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie calculată pe bază prudenţială, avându-se în vedere orice pierderi viitoare. Creanţele de la asiguraţi şi intermediari rezultând din operaţiuni de asigurare directă” şi acceptări în reasigurare pot fi acceptate ca acoperire pentru rezervele de primă brute, până la nivelul acestora şi numai în măsura în care nu sunt mai vechi de 30 de zile de la data scadentă prevăzută în contract. Termenul de 30 de zile se calculează de la prima scadenţă de plată prevăzută în contract. Orice amânare a datei scadenţei iniţiale nu va fi luată în considerare în determinarea vechimii creanţelor mai sus menţionate. Pentru recuperarea eficientă a creanţelor reprezentând prime de asigurare/reasigurare, asigurătorii trebuie să stabilească măsuri potrivit cărora primele de asigurare încasate de intermediarii în asigurări să fie depuse în conturile sau la casieriile asigurătorilor în termen de maximum 15 zile de la încasarea acestora, excepţie făcând agenţii de asigurare subordonaţi, pentru care perioada maximă este de 30 de zile. Termenele se aplică şi pentru creanţele rezultate din subscrierea poliţelor aferente asigurării obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, dacă reglementările specifice acestei asigurări nu prevăd altfel.

Pentru ca activele care reprezintă creanţe de la asiguraţi şi intermediari, rezultând din operaţiuni de asigurare directe şi acceptări în reasigurare, precum şi partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare să fie luate în considerare ca active admise să acopere rezervele tehnice, societăţile de asigurare vor asigura evidenţe tehnice şi contabile distincte, care să permită verificarea acestora, în orice moment, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Orice situaţie în care evidenţele nu permit aceste verificări sau în care sumele rezultatele în urma verificărilor efectuate de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt diferite de cele raportate de societate va conduce la excluderea acestor active din categoria activelor admise să acopere rezervele tehnice brute. Autoritatea de Supraveghere Financiară va notifica societatea cu privire la excluderea activelor menţionate în paragraful anterior;”.

5. La articolul 5, litera e) se abrogă.

6. La articolul 5, literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,g) terenurile şi construcţiile pot fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice brute numai în măsura în care asigurătorul face dovada proprietăţii acestora şi sunt libere de sarcini. Actul doveditor al proprietăţii va fi transmis odată cu situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar încheiat, urmând ca la fiecare raportare din cursul anului asigurătorul să declare pe propria răspundere dacă au intervenit sau nu modificări în ceea ce priveşte situaţia proprietăţii. Valoarea acestor active acceptată ca acoperire a rezervelor tehnice brute este valoarea de piaţă, determinată în conformitate cu Standardele internaţionale de evaluare în vigoare elaborate de Comitetul Internaţional pentru Standarde de Evaluare (CISE);

h) construcţiile admise să acopere rezervele tehnice brute de reasigurare vor fi asigurate împotriva tuturor riscurilor la care sunt expuse, cel puţin la nivelul valorii luate în considerare la

acoperirea rezervelor tehnice brute, în baza unei asigurări distincte încheiate cu un alt asigurător, sau vor fi autoasigurate cu condiţia cedării riscului în reasigurare, în proporţie de cel puţin 70%, la reasiguratori externi. În situaţia în care riscurile aferente autoasigurării unei construcţii sunt cedate în reasigurare la asigurători/reasiguratori care nu deţin un rating acordat de cel puţin una dintre agenţiile de rating înregistrate sau certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009, valoarea maxim acceptată ca activ admis a respectivei construcţii va fi 40% din valoarea sa de piaţă;”.

7. La articolul 5, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) pentru determinarea părţii din rezerva de daune neavizate, aferentă contractelor cedate în reasigurare, admisă să acopere rezervele tehnice brute, se va utiliza următoarea relaţie, pentru fiecare clasă de asigurare:

IBNR cedat admis pe clasă de asigurare = IBNR cedat total pe clasă de asigurare x (RNBS cedat admis pe clasă de asigurare / RNBS cedat total pe clasă de asigurare)

în care:

IBNR cedat admis pe clasă de asigurare - partea din rezervele de daune neavizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, reprezentând activ admis să acopere rezervele tehnice brute, pe clasă de asigurare;

IBNR cedat total pe clasă de asigurare - valoarea totală a părţii din rezervele de daune neavizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, pe clasă de asigurare;

RNBS cedat admis pe clasă de asigurare - partea din rezervele de daune avizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, reprezentând activ admis să acopere rezervele tehnice brute cu respectarea limitelor prevăzute în prezenta normă, pe clasă de asigurare;

RNBS cedat total pe clasă de asigurare - valoarea totală a părţii din rezervele de daune avizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, pe clasă de asigurare.”

8. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Asigurătorul va face dovada determinării valorii de piaţă prevăzute la art. 5 lit. g) prin transmiterea la Autoritatea de Supraveghere Financiară a unui raport de evaluare întocmit în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare CISE.

(2) Primele rapoarte de evaluare vor fi întocmite şi transmise pentru terenurile şi construcţiile raportate ca active admise să acopere rezervele tehnice brute la data de 31 decembrie 2014, în acelaşi termen prevăzut de legislaţia în vigoare pentru transmiterea situaţiei activelor admise să acopere rezervele tehnice brute ale asigurătorilor.

(3) Ulterior termenului prevăzut la alin. (2), asigurătorii au obligaţia să transmită Autorităţii de Supraveghere Financiară rapoartele de evaluare prevăzute la alin. (1) ori de câte ori intervin modificări ale valorilor de piaţă ale terenurilor şi construcţiilor raportate ca active admise.”

9. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale poate investi maximum:

1. 50% din rezervele tehnice brute în acţiuni, obligaţiuni şi alte instrumente ale pieţei de capital tranzacţionate pe 6 piaţa reglementată şi supravegheată, precum şi titluri de participare la organisme de plasament colectiv în valori mobiliare şi alte fonduri de investiţii, cu respectarea prevederilor pct. 2;

2. 5% din rezervele tehnice brute în acţiuni şi alte titluri negociabile tratate ca acţiuni, obligaţiuni, titluri de credit şi alte instrumente ale pieţei monetare sau de capital, precum şi titluri de participare la organisme de plasament colectiv în valori mobiliare şi alte fonduri de investiţii emise de aceeaşi entitate;

3. 20% din rezervele tehnice brute în terenuri şi construcţii, cu respectarea prevederilor pct. 4 şi ale art. 5 lit. h);

4.10% din rezervele tehnice brute într-un teren sau o clădire ori într-un număr de terenuri sau clădiri suficient de apropiate unele de altele pentru a fi considerate efectiv ca o singură investiţie;

5. 90% din rezervele tehnice brute în depozite şi disponibilităţi la instituţii de credit, dar nu mai mult de 20% din rezervele tehnice brute într-o singură instituţie de credit;

6. 3% din rezervele tehnice brute în disponibilităţi în casierie;

7. 5% din partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurători/reasiguratori care nu deţin un rating acordat de cel puţin una dintre agenţiile de rating înregistrate sau certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009.”

10. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Nu vor fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice aferente asigurărilor generale plasamentele în instituţii de credit sau în societăţi de investiţii ori partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurători/reasiguratori care nu mai derulează operaţiuni curente în legătură cu obiectul lor de activitate şi/sau care sub orice formă şi-au încetat activitatea şi/sau nu şi-au respectat obligaţiile faţă de terţi.”

Art. III. - Asigurătorii se vor conforma prevederilor prezentei norme începând cu raportarea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute pentru trimestrul IV al exerciţiului financiar 2014.

Art. IV. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. V. - Prezenta normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2014.

Nr. 22.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.