MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 827/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 827         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 12 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.009. - Hotărâre privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea manifestărilor prilejuite de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României, în anul 2014

 

1.011. - Hotărâre privind constituirea Comitetului naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989 şi suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 

1.018. - Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome ,Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            163. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 298/2011 privind procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea manifestărilor prilejuite de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României, în anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (1) din Legea nr. 136/2014 privind organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie, al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în scopul participării la parada militară naţională organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României, în anul 2014, în condiţiile legii, se aprobă invitarea în România de Ministerul Apărării Naţionale a unui număr de cel mult 150 de persoane, care vor face parte din detaşamentele armatelor statelor membre NATO şi partenere.

(2) Normativele de cheltuieli pentru acţiunea menţionată la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetelor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, în vederea finanţării cheltuielilor privind participarea cu tehnică şi efective la paradele şi ceremoniile militare organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a României, la 1 decembrie 2014, astfel:

a) bugetul Ministerului Apărării Naţionale se suplimentează cu suma de 1.022 mii lei, la capitolul bugetar 60.01 „Apărare”, titlul II „Bunuri şi servicii”;

b) bugetul Ministerului Afacerilor Interne se suplimentează cu suma de 2.000 mii lei, din care la capitolul bugetar 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul II „Bunuri şi servicii” - 1.943 mii lei, respectiv la capitolul 65.01 „Învăţământ”, titlul VI „Transferuri între instituţii ale administraţiei publice” - 57 mii lei;

c) bugetul Serviciului de Protecţie şi Pază se suplimentează cu suma de 363 mii lei, la capitolul bugetar 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul II „Bunuri şi servicii”;

d) bugetul Serviciului Român de Informaţii se suplimentează cu suma de 615 mii lei, la capitolul bugetar 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul II „Bunuri şi servicii”.

Art. 3. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumelor prevăzute la art. 2, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul, structura şi anexele bugetelor instituţiilor publice prevăzute la art. 2, pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru.

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvan Pahonţu

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2014.

Nr. 1.009.

 

ANEXĂ

 

NORMATIVE

privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi efectuarea cheltuielilor de către Ministerul Apărării Naţionale pentru detaşamentele armatelor statelor membre NATO participante la parada militară naţională din 1 decembrie 2014

 

            I. Limite maxime de cheltuieli pentru personalul detaşamentelor armatelor statelor membre NATO invitate să participe la parada militară naţională din 1 decembrie 2014

 

Naturi de cheltuieli

Limite

1. Cheltuieli zilnice de masă

47 lei/persoană/zi

2. Cafea, apă minerală, sucuri şi gustări

15 lei/persoană/zi

3. Alte cheltuieli pentru vizitarea obiectivelor turistice din municipiul Bucureşti, efectuarea de fotografii oficiale etc.

40 lei/persoană

 

            II. Limite maxime de cheltuieli pentru personalul român însoţitor al detaşamentelor armatelor statelor membre NATO

 

1. Cafea, apă minerală, sucuri şi gustări

15 lei/persoană/zi

2. Alte cheltuieli pentru vizitarea obiectivelor turistice din municipiul Bucureşti, efectuarea de fotografii oficiale etc.

40 lei/persoană

 

NOTA:

Cazarea, asistenţa medicală de urgenţă şi transportul personalului străin se asigură prin grija Ministerului Apărării Naţionale, cu mijloacele proprii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comitetului naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989 şi suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă constituirea Comitetului naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989, denumit în continuare Comitetul Naţional, format din reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor instituţii ale administraţiei publice aflate în subordinea Guvernului, nominalizaţi prin decizie a prim-ministrului, şi din reprezentanţi, personalităţi marcante ale vieţii socioculturale din România, care acceptă invitaţia prim-ministrului şi a secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

Art. 2. - Comitetul Naţional constituit conform art. 1 nu are personalitate juridică şi se întruneşte pentru aprobarea desfăşurării programului de activităţi ce urmează a se derula în vederea comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989 şi corelarea acestuia cu manifestările similare ce vor avea loc în această perioadă.

Art. 3. - Programul de activităţi însuşit de Comitetul Naţional va fi pus în aplicare de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

Art. 4. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945- 1989, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 600 mii lei, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul „Bunuri şi servicii”, pentru organizarea şi desfăşurarea la nivel naţional, în perioada 14-23 decembrie 2014, a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la izbucnirea şi desfăşurarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Art. 5. - Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 6. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, pentru anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

Adrian Sanda,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2014.

Nr. 1.011.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 şi al art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 84/2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2014.

Nr. 1.018.

 

AMEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Sediul/Adresa: str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: R02351555

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014 rectificat

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

BVC 2014 - rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

288972,33

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

281352,50

 

 

 

vânzări imobile OUG nr.15/2013-OUG nr.101/2011

2 bis

75887,72

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

2

 

Venituri financiare

5

7619,83

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

346229,54

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

338042,23

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

132019,17

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

26257,90

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

67263,00

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

50170,09

C1

ch. cu salariile

13

49186,36

C2

bonusuri

14

983,73

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

2456,50

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

2445,13

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

438,74

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

14217,67

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

112482,16

2

 

Cheltuieli financiare

20

8187,31

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-57257,21

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,00

 

1

 

Rezerve legale

25

0,00

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,00

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,00

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0,00

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,00

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,00

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,00

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,00

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

32842,78

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

32842,78

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1979,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2148,00

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1946,39

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1908,22

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

130.98

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1198,14

8

 

Plăţi restante

55

0,00

9

 

Creanţe restante

56

100007,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 298/2011 privind procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 298/2011 privind procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 28 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) în perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau în cazul copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, raportul de serviciu al poliţistului nu poate fi modificat şi nu poate înceta decât la iniţiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepţia situaţiilor în care faţă de poliţist s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale ori măsura arestării preventive sau cea a arestului la domiciliu”.

2. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (3) Detaşarea se poate dispune numai dacă pregătirea profesională a poliţistului îi permite exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care urmează să fie numit temporar.”

3. La articolul 9, alineatele (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) În vederea detaşării, şeful structurii în care există funcţia vacantă ce urmează a fi ocupată temporar prin detaşare propune şefului unităţii, printr-o notă de prezentare, demararea procedurilor privind identificarea unui poliţist care să fie detaşat, cu aplicarea prevederilor referitoare la ocuparea posturilor vacante prevăzute de actele normative interne care reglementează activitatea de management al resurselor umane.

(6) Numirea temporară a poliţistului în funcţia pe care este detaşat se realizează prin dispoziţie/ordin emisă/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane şi se comunică poliţistului, sub semnătură.”

4. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Detaşarea poate înceta înaintea expirării perioadei pentru care a fost dispusă, prin dispoziţie/ordin emisă/emis în acest sens potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică poliţistului şi unităţii/structurii din/în care a fost detaşat, în următoarele situaţii:

a) motivele care au stat la baza solicitării nu mai subzistă;

b) şeful unităţii în care este încadrat poliţistul îşi retrage acordul cu privire la detaşarea poliţistului;

c) a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 18.”

5. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) În situaţia detaşării în condiţiile alin, (3), pe perioada detaşării unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat de către poliţist anterior detaşării.”

6. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 14

Încetarea detaşării la Corpul Naţional al Poliţiştilor, precum şi la autorităţi ori instituţii publice

 

(1) La încetarea detaşării, poliţiştii prevăzuţi la art. 12 şi la art. 13 alin. (1) sunt mutaţi în interesul serviciului din Statul «C», respectiv din Statul «M» în unitatea de la care au plecat, pentru a fi încadraţi în funcţiile pe care le-au ocupat anterior detaşării, dacă acestea sunt vacante, sau, cu acordul lor, în funcţii echivalente celor ocupate anterior.

(2) în situaţia în care ulterior aplicării prevederilor alin. (1) nu s-a realizat numirea în funcţie, poliţiştii se pun la dispoziţia unităţii de la care au plecat, pentru identificarea unei funcţii în vederea numirii, cu respectarea următoarei ordini de priorităţi:

a) în altă unitate a MAI, pentru a fi încadraţi în funcţii echivalente celor ocupate anterior, cu acordul scris al acestora;

b) în unitatea de la care au plecat sau în altă unitate, pe funcţii corespunzătoare gradelor profesionale deţinute, cu acordul scris al acestora;

c) în unitatea de la care au plecat sau în altă unitate a MAI, pe funcţii inferioare gradului profesional pe care îl deţin, în condiţiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prevederile art. 20 alin. (4) referitoare la vechimea în funcţii de conducere se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor prevăzuţi la art. 13 alin. (1) şi (3) dacă pe perioada detaşării au exercitat atribuţiile unor funcţii de conducere.”

7. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 17

Încetarea participării la misiuni internaţionale

(1) La încetarea misiunii, poliţiştii sunt mutaţi în interesul serviciului din Statul «S» în unitatea de la care au plecat, pentru a fi încadraţi în funcţiile pe care le-au ocupat anterior, dacă acestea sunt vacante, sau, cu acordul lor, în funcţii echivalente celor ocupate anterior.

(2) Ataşaţii de afaceri interne care anterior mutării în Statul «S» au deţinut funcţii de conducere, la încetarea misiunii se mută în unitatea din care provin, pentru a fi numiţi în funcţiile deţinute anterior misiunii, dacă acestea sunt vacante, sau, după caz, se pun la dispoziţia Direcţiei generale management resurse umane în vederea identificării unui post de conducere vacant cu un coeficient de ierarhizare al funcţiei egal sau inferior celei deţinute anterior misiunii.

(3) Ataşaţii de afaceri interne care anterior mutării în Statul «S» nu au deţinut funcţii de conducere, la încetarea misiunii se pun la dispoziţia Direcţiei generale management resurse umane în vederea identificării unei funcţii de şef birou/similar.

(4) în situaţia în care ulterior aplicării prevederilor alin. (1), (2) şi (3) nu s-a realizat numirea în funcţie, prevederile art. 14 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(5) Prevederile art. 20 alin. (4) referitoare la vechimea în funcţii de conducere se aplică în mod corespunzător şi ataşaţilor de afaceri interne pentru perioadele de activitate ulterioare datei de 1 ianuarie 2012.”

8. La articolul 20, alineatul (2) se abrogă.

9. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) împuternicirea poliţistului, dispusă în condiţiile alin. (1), poate fi prelungită, în situaţii motivate, cu maximum 6 luni, cu aprobarea:

a) ministrului afacerilor interne, pentru funcţiile din competenţa proprie de numire, funcţiile din competenţa de numire a inspectorilor generali/similari şi funcţiile de conducere din aparatul central al MAI;

b) şefului ierarhic al persoanei care a dispus împuternicirea, în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a).”

10. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) În situaţia posturilor de conducere vacantate temporar din cauza lipsei din unitate a titularului postului, pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice consecutiv (exclusiv perioada concediului de odihnă), ori a împuternicirii acestuia să exercite atribuţiile altor funcţii de conducere, împuternicirea se poate dispune potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, până la încetarea situaţiei care a condus la vacantarea temporară a postului.”

11. La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Nota se prezintă persoanei competente, potrivit normelor de gestiune a resurselor umane, să aprobe împuternicirea, care poate dispune cu privire la persoana ce urmează a fi împuternicită.”

12. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Mutarea poliţiştilor se poate face şi dacă funcţiile nu sunt vacante, numai cu acordul acestora, în situaţia în care modificarea raporturilor de serviciu se realizează prin mutarea concomitentă a acestora pe funcţiile vizate, cu respectarea condiţiilor de ocupare prevăzute în fişele posturilor.”

13. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Mutarea poliţistului în interesul serviciului se face prin ordin/dispoziţie emis/emisă potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică în termen de 10 zile lucrătoare, sub semnătură, celui în cauză.”

14. La articolul 32, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia în care mutarea poliţistului în interesul serviciului se realizează în cadrul unei unităţi ierarhic superioare, ordinul/dispoziţia de mutare se emite de către şeful acesteia, cu încunoştinţarea şefului unităţii cedente.”

15. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 34

Procedura privind mutarea la cerere a poliţistului

Mutarea la cerere se solicită de către poliţist prin raport scris adresat şefului unităţii în care solicită mutarea, denumită în continuare unitate cesionară.”

16. La articolul 36 alineatul (1), literele a), b) şi d) se modifică şl vor avea următorul cuprins:

„a) raportul scris al poliţistului care solicită mutarea se depune şi se înregistrează la unitatea cesionară;

b) unitatea cesionară poate solicita unităţii în care poliţistul îşi desfăşoară activitatea, denumită în continuare unitate cadenţă, în vederea fundamentării deciziei privind mutarea, transmiterea, în termen de 5 zile, a dosarului poliţistului;

d) în funcţie de rezultatul interviului de cunoaştere, în termen de 3 zile sau odată cu transmiterea informării asupra acordului prevăzut la lit. c), şeful unităţii cesionare remite raportul de mutare la unitatea cedentă. În situaţia în care şeful unităţii cedente nu este de acord cu mutarea poliţistului, comunică acest aspect unităţii cesionare, precum şi motivele care au stat la baza refuzului;”.

17. La articolul 38, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Poliţistul faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală este pus la dispoziţia unităţii, cu excepţia cazurilor în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare pentru o infracţiune din culpă şi se apreciază că aceasta nu aduce atingere prestigiului profesiei, de la data înregistrării la secretariatul unităţii a comunicării organului de urmărire penală.”

18. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(2) În situaţia prevăzută la art. 38 alin. (3), ulterior luării la cunoştinţă despre punerea în mişcare a acţiunii penale, şeful unităţii repartizează lucrarea compartimentului de resurse umane în vederea emiterii ordinului/dispoziţiei de punere la dispoziţie. Actul administrativ se comunică de îndată poliţistului, sub semnătură.”

19. La articolul 41, alineatele (1), (2), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,(1) în situaţiile prevăzute la art. 38 alin. (1), măsura punerii la dispoziţie încetează la numirea în funcţie.

(2) în situaţiile prevăzute la art. 38 alin. (3), atunci când s-a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal, se emite, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, ordinul/ dispoziţia de repunere a poliţistului în toate drepturile anterioare avute la data punerii la dispoziţie, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie, care se comunică poliţistului, sub semnătură.

(5) în situaţia aprobării menţinerii în activitate a poliţistului, măsura punerii la dispoziţie încetează, poliţistul fiind numit în funcţia deţinută anterior. În situaţia în care funcţia deţinută anterior nu este vacantă, poliţistul aflat în această situaţie, cu acordul lui, poate fi numit într-o funcţie echivalentă celei ocupate anterior.

(6) în situaţia în care ulterior aplicării prevederilor alin. (5) nu s-a realizat numirea în funcţie, dispoziţiile art. 14 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.”

20. La articolul 43, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu;”.

21. La articolul 44, alineatul (1), litera b) se abrogă.

22. La articolul 44 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) însoţeşte soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate, în condiţiile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, pe perioada misiunii.”

23. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Perioada suspendării raportului de serviciu în condiţiile alin. (1) lit. c) şi e), respectiv ale alin. (2) nu constituie vechime în serviciu şi specialitate şi nu se ia în calcul la stabilirea celorlalte drepturi care decurg din acestea.”

24. La articolul 45, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Suspendarea raportului de serviciu al poliţistului se constată în cazurile prevăzute la art. 43 şi art. 44 alin. (1) lit. a) şi c) - în situaţia în care participarea la selecţie s-a realizat cu aprobarea persoanei competente, art. 44 alin. (1) lit. d) şi e), respectiv se aprobă în cazul prevăzut la 44 alin. (1) lit. c) - în situaţia în care participarea la selecţie s-a realizat fără aprobarea persoanei competente, precum şi la art. 44 alin. (2), prin dispoziţie/ordin emisă/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.”

25. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 46

Încetarea suspendării

(1) în termen de 5 zile lucrătoare de la data încetării motivelor prevăzute la art. 43 lit. a), b) şi d), poliţistul este obligat să informeze în scris despre acest fapt unitatea din care face parte.

(2) în situaţiile prevăzute la art. 44 alin. (1) lit. a), c) şi e) şi alin. (2), cu cel puţin 15 zile înainte de data încetării motivelor care au determinat suspendarea raportului de serviciu, poliţistul este obligat să informeze în scris unitatea din care face parte despre acest fapt.

(3) încetarea suspendării raportului de serviciu se constată în situaţia prevăzută la alin. (1), respectiv se dispune în situaţia prevăzută la alin. (2), prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, de la data încetării motivelor care au determinat suspendarea.

(4) în situaţia în care poliţistul nu respectă termenul prevăzut la alin. (1), reluarea activităţii se dispune prin act administrativ şi are loc de la data emiterii acestuia, situaţia urmând să fie analizată de către conducerea unităţii din care face parte în vederea stabilirii necesităţii angajării răspunderii disciplinare a poliţistului.

(5) în situaţia în care poliţistul nu respectă termenul prevăzut la alin. (2), iar actul administrativ prin care s-a dispus încetarea suspendării raportului de serviciu a fost emis ulterior datei încetării motivelor care au determinat suspendarea, reluarea activităţii are loc la data emiterii acestuia, situaţia urmând să fie analizată de către conducerea unităţii din care face parte, în vederea stabilirii angajării răspunderii disciplinare a poliţistului.

(6) în situaţia în care obligaţia poliţistului de informare se realizează după împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) sau, după caz, după data încetării motivelor care au determinat suspendarea raportului de serviciu în situaţiile prevăzute la alin. (2), după curgerea unui termen de încă 15 zile obligaţia prevăzută la art. 47 alin. (2) nu mai subzistă.

(7) în situaţia prevăzută la art. 43 lit. a), atunci când s-a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal, poliţistul este repus în toate drepturile anterioare avute la data suspendării, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat în această perioadă.”

26. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Pe perioada suspendării, raportul de serviciu al poliţistului nu poate fi modificat şi nu poate înceta decât din iniţiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepţia situaţiilor în care faţă de poliţist s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale ori măsura arestării preventive sau cea a arestului la domiciliu.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2014.

Nr. 163.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.